Sunteți pe pagina 1din 5
Subiecte examen — Contabilitate Consolidata TAS 1 giIAS7 1. Bilangul, definisie, structurd, conform O.M.F.P. 1752/2005- pentru aprobarea reglementirilor contabile conforme cu Directivele Europene Avaniaje si dezavantaje ale aplicarii LAS/IFRS 2 3. Definitia si recunoasterea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii conform IAS/IFRS. 4. Prezentarea si definifia activelor si datoriilor curente si necurente. 5. Definigia si recunoasterea cheltuielilor i a veniturilor conform IAS/IFRS 6. Componenja ciftei de afaceri conform LAS/IFRS 7. Rolul si necesitatea intocmirii situafici fluxurilor de trezorerie 8. Prezentarea fluxurilor de trezorerie din activitijile de: investii, exploatare si finantare. 9. Explicafi pe scurt cum se ajunge la fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare folosind metoda indirect, dar cea direct’ 10. Informatiile care trebuiese prezentate in ,,situafia modificdtilor capitalurilor proprii 11. Care este rolul_, notelor explicative,, la situafiile financiare si ce cuprind acestea, CONTABILITATEA CONSOLIDATA 1. Care sunt obiectivele consolidarii La nivel european incercirile de armonizare a reglementiilor contabile nationale ale firilor membre ale UE cu privire la conturile consolidate s-au concretizat in publicarea Directivei a VI-a in 1983, aceasta directiva vizeazi intocmirea si publicarea conturilor consolidate. In Roménia primele norme cu privire la conturile consolidate au fost publicate in anu! 2000. Reglementitile Curente referitoare la conturile consolidate sunt cele din O.M.F.P 1752/2005. Consolidarea permite obtinerea unor situafii financiare unice pentru un ansamblu de societafi ca si cum acestea ar forma © Singur’ entitate, Obiectivul conturilor consolidate este de a fumiza o imagine fideld asupra patrimoniului si situafiei financiare a ansamblului consolidat, constituit din societitile aflate in perimetrul de consolidare. 2. Definiti grupul Grupul este un ansambiu de societiti consti din mai multe societafi independente din Punct de vedere juridic dar care sunt legate intre ele prin participafii de capital ce conferd uneia dintre ele numita societatea mama posibilitatea de a exercita un control asupra intregului ansamblu. Perimetrul de consolidare este constituit din liderul de grup (societatea-mam) si societtiile consolidate, respectiv societafile asupra c&rora societatea-mami exerciti control exclusiv, control conjunctiv (concomitent) sau influenfi notabila. Altfel spus, a defini perimetrul de consolidare inseamni a stabili ce societifi vor fi rejinute in ansamblul consolidat. Pentru a sti daca © intreprindere face parte dintr-un grup si dac se impune a fi consolidati, trebuie si se determine sgradul de inffuenfa pe care il exercitd societatea-mami asupra acestei entitii. 3. Definiti controlul ‘Termenul de control poate fi Iuat in sensul lui francez gi atunci este echivalent cu cel de verificare sau, in sensul britanic, de putere (stéipanire). in referentialul contabil intemafional $i in limbajul de consolidare, controlul este dat de puterea de a conduce politicile privind exploatarea si finanjarea uunei intreprinderi, astfel incét sé se obtin& avantaje din activititile sale. Controlul poate fi consecinja relafiei de proprietate (nu neaptirat). Trebuie si se fact distinetie intre control si interes (sau participafie), care reprezint& definerea unei pirti din capitalul unei societi in materie de consolidare, controlul poate imbrica forma controlului exclusiv si a controlului conjunctiv. La rindul lui, controlul exclusiv se poate realiza ca un control de drept sau un control de fapt. O societate poate exercita controlul exclusiv asupra unei alte societiti daca: * posed mai mult de jumatate din drepturile de vot, ca urmare a unui acord cu ceilalti investitori; + conduce politicile financiare si operationale ale intreprinderii, in virtutea prevederilor statutare sau contractuale; * poate si numeascd sau si revoce majoritatea membrilor consiliului de administrafie sau ai unui organ echivalent; * dispune de majoritatea drepturilor de vot in consiliul de administrafie sau alt organ echivalent. Conform referentialului intemational, controll conjunctiv (concomitent) reprezinta impéstirea, printr-un acord contractual, a controlului asupra unei activitafi economice sau asupra unei societati, intre un numir redus de acfionari, care o controleazal in comun, dar nici unul nu poate si ia decizii fara acordul celorlalyi. Influenta notabilé, in injelesul international, este puterea de a participa la deciziile referitoare la politicile financiare si de exploatare ale unei intreprinderi, ffir ca totusi si se exercite un control asupra acestor decizi Procentajul de control al societziii-mama intr-o filial este dat de numirul drepturilor de vot de care dispune societatea mami in adunarea general a filialei. Procentajul total de control asupra unei societiti poate si fie sub 100%, de 100% sau mai mare de 100% . Pentru determinarea procentajului de control general se cumuleaz procentajele de control ale tuturor societijilor grupului, care posed titluri ale societiii controlate. Procentajul de control permite s& se determine metoda de consolidare de aplicat. in viziunea internationala, sunt utilizate urmatoarele metode de consolidare: 1. in cazul controlului exclusiv: metoda integriii globale; 2. in cazul controlului conjunctiv: metoda integririi proporfionale, ca prelucrare de baz (de refering), sau metoda punerii in echivalenj, ca prelucrare alternativa (cealalt prelucrare autorizati); 3. fn cazul influenjei notabile: metoda puner echivalenga. Procentajul de interes exprima partea din capital detinuta de societatea-mama, direct sau indirect, in fiecare societate consolidata. Este 0 nofiune financiari, care serveste calculului pirfii societafii-mama in capitalul si rezultatul fiecdrei societafi din ansamblul consolidat. 4, Metodele de consotidare Aplicarea uneia sau alteia dintre metodele de consolidare are in vedere masura in care este admis& substituirea titlurilor de participare si modul in care se determina procentajul de control sau Procentajul de interes in raport cu natura legiturilor financiare legale sau contractuale existente in cadrul grupului. Metoda integrarii globale. Relatia societate-mama — filial se concretizeaz atunci cand prima dintre ele este capabili de a 0 controla exclusiv pe cea de a doua. Consolidarea, in acest caz, Presupune aplicarea standardului intemafional IAS 27 Situatiile financiare consolidate si individuale. Presupune cumularea pentru intreaga valoare a conturilor (bilanful si contul de rezultate) filialei la cele ale societijii mama. Se elimina operafiile si conturile reciproce, se elimin. titlurile de participare, iar capitalurile proprii ale societafii consolidate (filialei) se repartizeazé intre societatea mama gi ceilalfi asociayi ai filialei Consolidarea propriu-zisi presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. Preluarea si cumularea elementelor din bilanfurile si din conturile de profit si pierdere ale liderului de grup si filialelor, care definesc ansamblul, prin unul dintre cele dou’ suporturi tehnice de consolidare, In cazul metodei integrarii globale, elementele din bilanfurile si din conturile de profit si pierdere sunt preluate in proportie de 100%. 2. a) Eliminarea conturilor reciproce (interne) © atare eliminare este absolut necesari, pentru a conferi situafiilor financiare consolidate posibilitatea de a reda pozitia financiaré si performanfele grupului fafa de mediul fui exterior, 2. b) Eliminarea rezultatelor interne Profiturile nerealizate rezultate trebuie si fie eliminate in totalitate. De asemenea, pierderile nerealizate, rezultate ca urmare a tranzacfiilor intre membrii grupului trebuie s& fie, fn principiu, eliminate, except&nd situafia in care costurile pot fi ecuperate. Se deduce ca, indiferent de spartenenfa rezultatelor inteme (societate-mami sau filiale), eliminarea lor este o operafie absolut necesara. 3. Repartizarea capitalurilor proprii ale filialei intre grup (societatea-mam&) si actionarii minoritari a) lanivelul bilanpului: > eliminarea titlurilor definute de societatea-mama intr-o filiald consolidatd, la valoarea lor contabila; > calculul gi inregistrarea cotei din capitalurile filialei consolidate (capital social + rezerve), care participa la rezerva consolidatd; > calculul si inregistrarea cotei din rezultatul filialei consolidate, care participa la rezultatul consolidat; calculul si inregistrarea intereselor actionarilor minoritari. b) Ja nivelul contului de profit si pierdere: repartizarea rezultatului unei filiale se face intre rezultatul consolidet gi interesele actionarilor minoritari. y Metoda integrarii proportionale Se foloseste la consolidarea societajilor aflate sub control comun (conjunctiv). Presupune 0 integrare a conturilor individuale ale societitii consolidate la conturile societijii mama proportional cu procentajul de interes (cota parte din capitalul social). Integrarea proportional presupune parcurgerea acelorasi etape de lucru, utilizate si in cazul metodei de consolidare prin integrare globala. Efectele conturilor reciproce trebuie s& fie eliminate in aceeasi manierd folosita si in cazul imtegririi globale, singura diferenji consti in faptul c& eliminarea este limitatd la nivelul procentajului de integrare al societatii controlate conjunctiv. Metoda punerii in echivalenti Metoda punerii in echivalenti este 0 metoda de contabilizare (dupa multi, in special din punctul de vedere al specialistilor americani, o metod de evaluare) conform cireia participatia este inregistratd, inipial, 1a nivelul costului si este ajustaté, apoi, pentru a fine cont de schimbirile posterioare achizitiei cotei-parfi a investitorului, in activul net al intreprinderii deyinute, Metoda isi giseste aplicare in cazul intreprinderilor asociate (asupra c&rora se exerciti o influenfa notabila). O participafie intr-o intreprindere asociati trebuie si fie contabilizati fn situafiile financiare consolidate conform metodei punerii in echivalenta. fn comparafie cu cea ce se intampla in cazul consolidarii prin integrare global sau prin integrare proporfionala si spre deosebire de acestea, elementele situagiilor financiare ale intreprinderii asociate sau ale asocierii in participatie nu sunt cumulate cu cele ale societAfii care define participatia. In acest mod, se aduce justificare faptului ci punerea in echivalenja nu este o metoda de consolidare, ci mai degrabi una de evaluare. Este si motivul pentru care aceasté metoda poate s& fie utilizati pentru intocmirea situafiilor financiare individuale. Se prezum& oX se exerciti o influenfi semnificativa atunci cfind se defin cel putin 20% din drepturile de vot ale unei societigi, 5. Etapele consolidrii Indiferent de maniera de organizare a consolidarii, principalele etape ale procesului de consolidare sunt urmiitoarele: 1) determinarea perimetrului de consolidare si stabilirea metodei de consolidare utilizate pentru consolidarea fiecérei societifi refinute in perimetrul de consolidare; 2) efectuarea operafiilor de preconsolidare, operatii ce vizeazi: * omogenizarea metodelor de evaluare si de prezentare a conturilor la nivelul intregubui grup; © contabilizarea impozitelor aménate; ‘* conversia conturilor societitilor aflate in str&inatate. 3) efectuarea operafiilor de consolidare propriu-zisi, operafii care cuprind: ‘+ cumulul conturilor individuale; ‘+ eliminarea conturilor, operatiilor si profiturilor inteme; ‘* _partajul capitalurilor proprii si climinarea titlurilor. 4) imtocmirea situatiilor financiare consolidate