Sunteți pe pagina 1din 8

!"#"$$%&'()*$$!"+"$$*%!,'%,+$$-$.

+*'%#+$/)$#+*01'%$%2(0+,)

34%/$/)$+0)3)')$+$!)#,%15%%
#(5/1#,(+')0('$)0)#,'%#)

%67"$*869:$/;6<
=$%>?@8A$!+$BCCB

www.chorus.ro

!"#$%&'()*+,-((#.*&*+,/*#,'01+,#+*-*/*/%+#)*#)('-+(20-(*#)*#3%,',#-*&'(0&*
!"!#$%&'()(*&+,&##+,-,%,%.+#,%,*-+(*,#/,#/('-+(01-(,#/,#2.&'&#-,3'(13,"#4,)(3(-((5#-,+6(3.%.7(,"
4(3# 813*-# /,# 9,/,+,# *.3'-+1*-(95# +,-,%,%,# ,%,*-+(*,# /,# /('-+(01-(,# /,# 2.&'&# -,3'(13,# :&9&3/# -,3'(13,&
3.6(3&%&#(3-+,#)&;,#/,#<=>?@#',#(68&+-#(3#1+6&-.&+,%,#*&-,7.+((A# B%(3((#,%,*-+(*,#&,+(,3,C
B%(3((#,%,*-+(*,#'10-,+&3,"
D(3((%,#,%,*-+(*,#&,+(,3,#',#(68&+-#%&#+&3/1%#%.+#(3#1+6&-.&+,%,#*&-,7.+((A
B%(3((#,%,*-+(*,#&,+(,3,#*1#*.3/1*-.&+,#3,(;.%&-,#:#'.%1-(,#*%&'(*&#@C
B%(3((#,%,*-+(*,#&,+(,3,#*1#*.3/1*-.&+,#(;.%&-,#+&'1*(-,#(3#)&'*(*.%#:-.+'&/&-,@"
4(3#813*-#/,#9,/,+,#&%#)13*-(.3&%(-&-((5#+,-,%,%,#,%,*-+(*,#/,#/('-+(01-(,#/,#2.&'&#-,3'(13,#',#(68&+-#(3
1+6&-.&+,%,#*&-,7.+((A
B+,-,%,#8,3-+1#&%(6,3-&+,&#(%16(3&-1%1(#810%(*C
B+,-,%,#8,3-+1#&%(6,3-&+,&#*.3'16&-.+(%.+#(3/1'-+(&%(C
B+,-,%,#8,3-+1#&%(6,3-&+,&#*.3'16&-.+(%.+#*&'3(*(C
B#+,-,%,#8,3-+1#&%(6,3-&+,&#*.3'16&-.+(%.+#*&'3(*(#'(#&#(%16(3&-1%1(#810%(*
B0+&3'&6,3-,#,%,*-+(*,#:#&,+(,3,#'&1#'10-,+&3,@"
E3#*&;1%#%(3((%.+#,%,*-+(*,#&,+(,3,5#6.3-&+,&#*&0%1+(%.+#',#)&*,#8,#'-&%8(#'&1#8,#)&-&/,%,#*%&/(+(%.+5#6./1%
/,#6.3-&+,#)((3/#'8,*()(*#-(81%1(#/,#*&0%1#&%,'#:(;.%&-5#3,(;.%&-@5#(&+#(3#*&;1%#%(3((%.+#,%,*-+(*,#'10-,+&3,5#/('-+(01-(&
,3,+7(,(#,%,*-+(*,#',#+,&%(;,&;&#8+(3#*&0%1+(5#8.;&-,#/,#+,71%&#'10#-+1-1&+,#%&#.#&/&3*(6,#/,#**&"#>"=#6,-+(5#(3&/(+(%,
'&1#/,+(9&-((%,#)&*&3/1B',#8+(3#(3-,+6,/(1%#6&3'.&3,%.+"
4,%(6(-&+,&#/(3-+,#+,-,&1&#,%,*-+(*&##/,#/('-+(01-(,#'(#(3'-&%&-(&#(3-,+(.&+&#&#&0.3&-1%1(#',#)&*,#/,#%&
0.+3,%,#/,#(,'(+,#/(3#*.3-.+1%#/,#,3,+7(,#,%,*-+(*&"#F&3&#%&#0.+3,%,#/,#(,'(+,#/(3#*.3-.+1%#/,#,3,+7(,#,%,*-+(*&#5
)1+3(;.+1%#/,#,3,+7(,#&+,#.0%(7&-(&##/,#&#(3-+,-(3,#+,-,&1&#/,#/('-+(01-(,#'(#&'(71+&+,&#%&#0.+3,#&#*.3/(-((%.+#/,
)1+3(;&+,#*.3-+&*-1&%,#:#81-,+,#(3'-&%&-&#%&#)+,*9,3-&#'(#-,3'(13,&#(3#%(6(-,%,#&/6(',@"

B0+,9(&+,#/,#*&%*1%#,%,*-+(*,#'(#6,*&3(*,C
B7+&)(*,#/,#,'&%.3&+,#&#%1*+&+(%.+C
B&9(;,#'(#&*.+/1+(C
B/,9(;,5#&3&%(;,#/,#8+,-1+(C
B%('-&#/,#,*Q(8&6,3-,#'(#6&-,+(&%,"
F&+-,&#/,',3&-&#*18+(3/,5#/,#+,71%&A
B8%&31%#/,#'(-1&-(,#(3#&3'&60%1C
B8%&31+(#/,#'(-1&-(,#(3#/,-&%(1C
B'*Q,6&#,%,*-+(*&#*1#(3*&/+&+,&#(3#'('-,6#:'(-1&-(&#,K('-,3-&#'(#'(-1&-(&#9((-.&+,@C
B8%&3',#/,#/,-&%((#8+(9(3/#+,&%(;&+,&#+,-,%,("
?.%16,%,#'8,*(&%,#*18+(3/5#/,#+,71%&A
B/.*16,3-&-((#8,3-+1#'*.&-,+,&#/(3#*(+*1(-1%#&7+(*.%C
B/.*16,3-&-((#8,3-+1#/,'8&710(+(C
B/.*16,3-&-((#-,Q3(*,#8,3-+1#-+&',,#'8,*(&%,#:#(3*+1*('&+(#*1#%(3((#/,#-,%,*.613(*&-((5#*&(#),+&-,5
'.',%,#,-*"@"
D&#,%&0.+&+,&#131(#8+.(,*-#/,#,K,*1-(,#-+,01(,#'&#',#8&+*1+7&5#(3#7,3,+&%5#1+6&-.&+,%,#,-&8,A
B&3&%(;&#-,6,(#/,#8+.(,*-&+,C
B*.3)+13-&+,&#/&-,%.+#/(3#-,6&#*1#'(-1&-(&#/(3#-,+,3C
B,),*-1&+,&#6&'1+&-.+(%.+#/,#-,+,35#(3#;.3&#(3#*&+,#1+6,&;&#&#',#*.3'-+1(#+,-,&1&C
B'-&0(%(+,&#9&+(&3-,%.+#/,#+,&%(;&+,#&#+,-,%,(C
B,),*-1&+,&#*&%*1%,%.+#/,#/(6,3'(.3&+,#&#+,-,%,(C
B,%&0.+&+,&#/.*16,3-&-((%.+#3,*,'&+,#8,3-+1#.0-(3,+,&#&9(;,%.+#'(#&*.+/1+(%.+"
!"G"#$;567:77#6=#89H7:9:=#75#9H7@=5:9<=9#8D#=5=<F7=#=H=8:<789#9#8;5ID@9:;<7H;<"
$.3/(-((%,#/,#*&%(-&-,#',#+,),+&#%&#9&%.+(%,#-,3'(13((5#)+,*9,3-,(5#81-,+((#'(#*.3-(31(-&-((#&/6(',#8,3-+1
.#013&#)13*-(.&3+,#&#+,*,8-.&+,%.+"
:"$,86H;<68:#*.3'-&3-&5#*&#9&%.&+,#'(#).+6&5#*.3'-(-1(,#.#8+(6&#*.3/(-(,#8,3-+1#.+(*,#-(8#/,

/8D;6;9;;E$98?F;6@G@7;8"#F+(3*(8&%,%,#3.-(13(#&1#1+6&-.&+,%,#',63()(*&-((A
G,3'(13,&#3.6(3&%&#&#+,-,%,(#:H3@5#,'-,#-,3'(13,&#8+(3#*&+,#+,-,&1&#,'-,#/,316(-&#'(#%&#*&+,#',#)&*,
+,),+(+,#8,3-+1#&316(-,#*&+&*-,+('-(*(#/,#)13*-(.3&+,#&#+,-,%,("
G,3'(13,&#/,#',+9(*(1#&#+,-,%,(#:H'@5#,'-,#-,3'(13,&#(3-+,#/.1&#)&;,#&%,#13,(#+,-,%,#,%,*-+(*,5#(3-+B13
&316(-#813*-#'(#%&#13#6.6,3-#/&-"
I0&-,+,&#8+.*,3-1&%&#&#-,3'(13((#/,#',+9(*(1#)&-&#/,#-,3'(13,&#3.6(3&%&5#,'-,#/,)(3(-&#8+(3#+,%&-(&A

a% =

U
Un

J8+,#,K,68%()(*&+,5#*.3).+6#JGIJ#L<>BMN5#&0&-,+(%,#8+.*,3-1&%,#&/6('(0(%,#8,3-+1#&7%.6,+&+(#*1#6&(
81-(3#/,#!>>>#%.*1(-.+(#'13-#/,#O!>P5#(&+#8,3-+1#&7%.6,+&+(#*1#6&(#61%-#/,#!>>>#%.*1(-.+(#/,#OMP"
!"4"#(56789:;<7#:=>578;?=8;5;@787A#9B7C=A#9D:;<7C9:77A#6;8D@=5:9:77#E<=F9:7:;9<="

n
U i2
Ud
=
= i=2
u U
U
D&#0&;&#,K,*1-&+((#+,-,%,%.+#/,#/('-+(01-(,#'(#&%(6,3-&+,#&#+,*,8-.+(%.+5#)(,#*&#,'-,#9.+0&#/,#%1*+&+(#3.(
'&1#/,#+,*.3'-+1*-((#+,-,%,5#-+,01(,#'&#,K('-,#/.*16,3-&-((#/,#8+.(,*-&+,"
4.*16,3-&-(&#131(#8+.(,*-#/,#,K,*1-(,#*.3-(3,#.#8&+-,#'*+('&5#.#8&+-,#/,',3&-&#'(#9.%16,#'8,*(&%,"
F&+-,&#'*+('&#*18+(3/,5#/,#+,71%&A
B21'-()(*&+,&#3,*,'(-&-((#%1*+&+((C
B(3*&/+&+,&#(3#(3/(*((#/,#*.3'16#3.+6&-(C

+,*,8-.+"
E3#,K8%.&-&+,&#(3'-&%&-((%.+#,%,*-+(*,#&8&+##9&+(&-((#/,#-,3'(13,#*&1;&-,#/,#*.3'16&-.+5
9&+(&-((#%,3-,#/&-.+&-,#9&+(&-((%.+#/,#'&+*(3&#'(#9&+(&-((#+&8(/,#/&-.+&-,#'*1+-*(+*1(-,%.+#'&1#6./()(*&+(%.+#+&8(/,
/,#'&+*(3&"
H3#7.%#/,#-,3'(13,#',#/,)(3,'-,#8+(3#'*&/,+,&#9&%.+((#,)(*&*,#&#-,3'(13((#13,(#+,-,%,
,%,*-+(*,#*1#.#&68%(-1/(3,#*18+(3'&#(3-+,#.#9&%.&+,#6(3(6&#','(;&0(%&#:>5RH3@#'(#H3#'(#.#/1+&-&#/,#*,%#61%-#<
',*13/,"#4,#+,6&+*&-#*&#'13-#61%-,#+,*,8-.&+,#',3'(0(%,#%&#7.%1+(#/,#-,3'(13,"
I0&-,+,&#/,#%&#).+6&#'(31'.(/&%&#&#13/,(#/,#-,3'(13,#/,-,+6(3&#)13*-(.3&-,&
+,*,8-.&+,%.+#/,#*1+,3-#&%-,+3&-(9#(3#+,7(6#/,).+6&3-"#J,#/,)(3,'-,#&'-),%#*.,)(*(,3-1%#/,#/('-.+'(13,#
D#*&
+&8.+-1%#/(3-+,#9&%.&+,&#,)(*&*,#&#+,;(/11%1(#/,).+6&3-#H/#'(#9&%.&+,&#,)(*&*,#&#13/,(#/,#-,3'(13,5
9&%.&+,&#*.,)(*(,3-1%1(#/,#/('-.+'(13,#)((3/#/,#>5>=#8,3-+1#2.&'&#-,3'(13,#'(#6,/(,#-,3'(13,#'(#/,
>5><#8,3-+1#(3&%-&#-,3'(13,"
A"$.?8IJ869:#*.3'-&3-&#&#-,3'(13((#/,#&%(6,3-&+,#*.3'-(-1(,#13#-,%#6&2.+#&-&-#8,3-+1#013&
)13*-(.3&+,#&#+,*,8-.&+,%.+5#6,3-(3,+,&#8+,*(;(,(#&8&+&-,%.+#/,#6&'1+&#*&-#'(#8,3-+1#6&'(3(%,#/,#%1*+1
&3-+,3&-,#/,#6.-.&+,#/,#*1+,3-#&%-,+3&-(9"
f
I0&-,+(%,#6&K(6,#&/6(',#&%,#)+,*9,3-,(#:##########@'13-#/,#>"NS;"
adm
I"$!;F89?;:$986H;<6;G@?"
$&1;,%,#3,'(6,-+(,(#'13-#(3#*,&#6&(#6&+,#8&+-,#'&+*(3(%,#/,;,*Q(%(0+&-,#&%,
*.3'16&-.+(%.+"#T,'(6,-+(&#-,3'(13(%.+#',#,K8+(6&#8+(3-+B13
*.,)(*(,3-#/,#3,'(6,-+(,5
ds %
/&-#/,#+,%&-(&A
A

www.chorus.ro

13/,

ds %

Ad

100

IEB#*.68.3,3-&#(39,+'&
I/B#*.68.3,3-&#/(+,*-&
9&%.&+,&#&**,8-&-&#&#3,'(6,-+(,(#)((3/#6&(#6(*&#/,#RP"

K"$&<98?8:$I8?<9:#:3,*,'&+&@#,'-,#.#*.3/(-(,#7%.0&%&#(3#8+.(,*-&+,&#'(#,K8%.&-&+,&#*.3'16&-.+(%.+"#E3
)13*-(,#/,#81-,+,&#*,+1-&#'(#/,#-,3'(13,&#6(3(6&#(3#813*-1%#/,#+&*.+/#',#/,)(3,'*#8&-+1#*%&',#/,#*.3'16&-.+(A

SSE

4"#(&'-,/,-((#*/*$-+($*#/,#$%&'0J,-%+("

1
ST (SD)

2
mi

PT

PT

Medie tensiune
MT

B"L"$%6H9:G:9;;$8G8I9?;I8$G:$I@6H<F:9@?;
$.3'16&-.+1%#/,#,3,+7(,#,%,*-+(*&#,'-,#&%*&-1(-#/(3#-.-&%(-&-,&#+,*,8-.&+,%.+#/(3-+B13#&316(-#'8&-(1#'&1
/(3-+B.#(3-+,8+(3/,+,"#I9&3/#(3#9,/,+,#*.+,%&-((%,#/,#3&-1+&#-,Q3.%.7(*&#/(3-+,#/(9,+',%,#%&-1+(##&%,#8+.*,'1%1(#/,
8+./1*-(,5#%&#*&+,#*.3*1+&#'(#(3'-&%&-((%,#,%,*-+(*,5#',#8.&-,#&)(+6&#*&#+,*,8-.&+,%,#,%,*-+(*,#'13-#%,7&-,#8+(3-+B13
'*.8#)13*-(.3&%"
E3'-&%&-((%,#,%,*-+(*,#%&#*.3'16&-.+#',#*.6813#/(3A
B+,*,8-.&+,#,%,*-+(*,C
B+,-,%,#,%,*-+(*,#'(#813*-,#/,#&%(6,3-&+,C
B,*Q(8&6,3-,#/,#*.3,*-&+,5#8+.-,*-(,5#IV$#,-*"5#&/(*&#+,'-1%#,*Q(8&6,3-,%.+#,%,*-+(*,#(3#&)&+&#/,
+,*,8-.&+,"

Inalta tensiune IT

8"$#@69;6<;9:98:$;6$:G;F869:?8#*.3'-(-1(,#*,&#6&(#(68.+-&3-&#*.3/(-(,#*&%(-&-(9&"#E3#)13*-(,#/,#3&-1+&
,),*-,%.+#8+./1',#/,#(3-+,+18,+,&#&%(6,3-&+((#*1#,3,+7(,#,%,*-+(*&5#&9,3#8&-+1#*&-,7.+((#/,#+,*,8-.&+,A
B*&-,7.+(&##UA#B3,&%(6,3-&+,&#/1*,#%&#,K8%.;((5#(3*,3/((5#8(,+/,+(#/,#9(,-(#.6,3,'-(C
B*&-,7.+(&##EA#B3,&%(6,3-&+,&#/1*,#%&#/,+,7%&+,&#8+.*,',%.+#(3#)%1K#*.3-(311#'(#(3#)(3&%#%&
8&710,#3,+,*18,+&0(%,C
B*&-,7.+(&#EEA#B8&710,%,#6&-,+(&%,#8+./1',#/,#3,&%(6,3-&+,&#+,*,8-.+(%.+#'13-#+,*18,+&0(%,C
B*&-,7.+(&###EEEA#*18+(3/,#+,*,8-.&+,#*&+,#31#',#(3*&/+,&;&#(3#*&-,7.+((%,#8+,*,/,3-,"

J*Q,6&#/,#/('-+(01-(,#7,3,+&%(;&-&#8,3-+1#(3'-&%&-((#,%,*-+(*,#%&#*.3'16&-.+#,'-,#8+,;,3-&-&#(3#)(71+&#!"

TG

TG
B'-&-(&#'('-,61%1(#,3,+7,-(*C
B'-&-(,#/,#-+&3').+6&+,#:/('-+(01-(,@C
B8.'-#/,#-+&3').+6&+,C
B-&0%.1#7,3,+&%#/,#/('-+(01-(,C
B-&0%.1#/,#/('-+(01-(,C
B-&0%.1#/,#1-(%&2C
B+,*,8-.+#(3&%-&#-,3'(13,C
B+,*,8-.+#2.&'&#-,3'(13,C
B+&*.+/#(3&%-&#-,3'(13,C
B/('-+(01(-.+C
B*.%.&3&C
B*(+*1(-#/,#1-(%&2C
B*(+*1(-#/,#+,*,8-.+"

3
TD
4
TU
5 5

mj

Joasa tensiune JT

JJW
JG:J4@
FG
GX
G4
GH
6(
62
!
R
<
Y
N

Fig. 1 - Compunerea instalatiilor electrice la consumator

E3'-&%&-((%,#,%,*-+(*,#/,#2.&'&#-,3'(13,#+,&%(;,&;&#/('-+(01-(&#,3,+7(,(#,%,*-+(*,#%&
+,*,8-.&+,#(3/,8%(3(3/#&'-),%#'*.81%#)(3&%#&%#(3-+,71%1(#8+.*,'#/,#8+./1*,+,5#-+&3'8.+-#'(#/('-+(01-(,#&#,3,+7(,(
,%,*-+(*,"
Z&*.+/1%#+,*,8-.&+,%.+#'(#1-(%&2,%.+#%&#-&0%.1+(%,#/,#/('-+(01-(,#',#8.&-,#)&*,#+&/(&%#'&1#*1#%(3(,
8+(3*(8&%&"#$.3)(71+&-(&#+&/(&%&#:)(71+&#R@#,'-,#*,%#6&(#)+,*9,3-&#1-(%(;&-&#8,3-+1#+,-,%,%,#/,#/('-+(01-(,#/,#2.&'&
-,3'(13,"

www.chorus.ro

TD

M
3

TD

m1

TG

u1
u2
u3

M
3

m2

M
3

u4

m1

Fig. 2 Schema de distributie


radiala aferenta tabloului TD

M
3
u1

TS1

TS2

TS3

TS4

TS5

TS6

m2

Fig. 3 Schema de distributie cu


linie principala

Fig.

$.3,K(13,&#*1#%(3(,#8+(3*(8&%&#:)(71+&#<@#,'-,#6&(#)+,*9,3-#1-(%(;&-&#%&#+,&%(;&+,&#/('-+(01-(,(#(3
(3-,+(.+1%#1-(%&2,%.+"

TG

X+18&+,&#+,*,8-.&+,%.+#'(#1-(%&2,%.+#8,#-&0%.1+(%,#/,#/('-+(01-(,#',*13/&+,#-+,01(,#'&#',#)&*&#(3#0&;&
1+6&-.&+,%.+#*.3'(/,+,3-,A
B,K('-,3-&#13.+#*.+,%&-((#)13*-(.3&%,#(3#*&/+1%#8+.*,'1%1(#-,Q3.%.7(*#/,',+9(-C
B&68%&'&+,&#(39,*(3&-&#(3#*&/+1%#',*-(,(C
B-&+()&+,&#(/,3-(*&#8,3-+1#*.3'161%#/,#,3,+7(,#,%,*-+(*&C
B%(8'&#8,+-1+0&-((%.+#+,*(8+.*,#'18&+&-.&+,#(3-+,#/(),+(-,#-(81+(#/,#+,*,8-.&+,C
B,9,3-1&%(-&-,&#13.+#%(6(-&+(#/,#81-,+,#/,#N[!>P#%&#*,+,+,&#)1+3(;.+1%1(5#(3#*&;#/,#/,)(*(-#/,#81-,+,#(3
'('-,61%#,%,*-+.,3,+7,-(*C
B+,*,8-.&+,%,#/,#*&-,7.+((#/(),+(-,#',#7+18,&;&#8,#-&0%.1+(#/(),+(-,"
!"#$%$&$'($)$&$&*('+$',&-%$.),($/
Z,-,%,%,#/,#&%(6,3-&+,#/,#2.&'&#-,3'(13,#8.-#)(#.+7&3(;&-,#*.3).+6#'*Q,6,%.+#/,#&%(6,3-&+,#&'-),%A
B'*Q,6,#+&/(&%,#:)(71+&#Y@C
B'*Q,6,#*1#%(3((#8+(3*(8&%,##:)(71+&#N@C
B'*Q,6,#01*%&-,##:)(71+&#\@C
TS1
TS1
B'*Q,6,#*.60(3&-,"

TS4

TS1
Fig.

TS2

TS3

F,3-+1#&#&'(71+&#'(#.#+,;,+9&#(3#&%(6,3-&+,&#+,*,8-.&+,%.+#',#).%.','*#'*Q,6,#*1#+,;,+9,#(3#*&(#/,
&%(6,3-&+,#:)(71+&#M#&@5#'*Q,6,#*1#+,;,+9,#(3#'1+',#:)(71+&#M#0@#'(#'*Q,6,#*1#+,;,+9&#(3#*&(#/,#&%(6,3-&+,#'(#(3
'1+',#:)(71+&#M#*@"

PT

TG

TG

TD

LE

utilaje si

PT

PT

TG
LE

LP

TS4

www.chorus.ro
TS2

TS3

Fig.

LE

LE

TD
TD

TS2

TD1

TD2

PT

TD3

a
b
Fig. 7 Asigurarea rezervelor in alimentarea

LP

*.'##_#!#8,3-+1#(3*&3/,'*,3?&%.&+,&#3&-1+&%&#&#%1(#*.'##,'-,#>5N#'(#',#(&#(3#*&%*1%#*&3/#31#',#-(3,#',&6&#/,#-(81%#(%16(3&-1%1("
B#*(+*1(-,#-+()&;&-,#,*Q(%(0+&-,:*1#'&+*(3(#'(6,-+(*,#8,#)&;,@#A
4"4"#1<;:=8:77H=#<=:=H=H;<#6=#67I:<7KD:7="
Z,-,%,%,#/,#/('-+(01-(,#-+,01(,#8+,9&;1-,#*1#8+.-,*-((#&%,#+,-,%,(#'(#*.3'16&-.+(%.+"
F+.-,*-(&#(68.-+(9&#*1+,3-(%.+#/,#'*1+-*(+*1(-#&+,#',63()(*&-(&#13,(#8+.-,*-((#&#+,-,%,%.+#/,.&+,*,#316&(
&*,'-,&#'13-#'.%(*(-&-,#%&#'*1+-*(+*1(-"#F+.-,*-(&#+,*,8-.&+,%.+#%&#'*1+-*(+*1(-#,'-,#3,',63()(*&-(9&#/,.&+,*,
/,),*-,%,#+,*,8-.&+,%.+#'13-#*&1;,%,#'*1+-*(+*1(-,%.+"
F+.-,*-(&#(68.-+(9&#*1+,3-(%.+#/,#'18+&'&+*(3&#&+,#',63()(*&-(&#13,(#8+.-,*-((#&#+,*,8-.&+,%.+"
$,%,%&%-,#8+.-,*-((#*&+,#',#6&(#8+,9&/#'13-#/,'-(3&-,#+,*,8-.&+,%.+#8,3-+1#&#(6813,#6./1%#/,#%1*+1#:
8+.-,*-(&#(68.-+(9&#%(8',(#-,3'(13((#/,#&%(6,3-&+,#'&1#&#'*&/,+((#&*,'-,(&5#8+.-,*-(&#*.3-+&#6&+(+((#,K&7,+&-,#&
-1+&-(,(5#8+.-,*-(&#*.3-+&#)13*-(.3&+((#(3#/.1&#)&;,@"
G"#)(J*&'(%&,+*,#+*-*/*/%+#*/*$-+($*"
$9H8DHDH#I=8:7D577#8;56D8:;9<=H;<#E=5:<D#87<8D7:=H=#6=#<=8=E:;<"

TU
cr

TU
cr
m1

- tablou de utilaj
-circuit de receptor
-receptor

m1
Figura ______
J,#/,-,+6(3&#*1+,3-1%#*,+1-#/,#+,*,8-.+#/18&#13&#/(3#+,%&-((%,A
E3#8+&*-(*&#*&%*1%1%#',*-(13((#',#)&*,#8+(3#*&%*1%1%#*1+,3-1%1(#*,+1-#/,#+,*,8-.+5'(#&8.(#(3#)13*-(,#/,
9&%.&+,&#.0-(31-&#',#(&#/(3#-&0,%#9&%.&+,&#',*-(13((#*.3/1*-.&+,%.+"418&#3&-1+&#+,-,%,%.+#,%,*-+(*,:(3-#'&1
,K-@5*&%*1%1%#/,#/(6,3'(.3&+,##',#(3*,8,#5)(,#(3#)13*-(,#/,#(3*&%;(+,&#&/6('&#&#*.3/1*-.+1%1(5)(,#(3#)13*-(,#/,
8(,+/,+,&#/,#-,3'(13,"G+,01(,#'&#',#-(3&#',&6&#/,#3&-1+&#+,*,8-.&+,%.+#1-(%(;&-,"E3*&%;(+,&#8+(3#,),*-#-,+6(*
/,8(3/,#/,#+,7(61%#/,#%1*+1#A#8,+6&3,3-5(3-,+6(-,3-#'&1#/,#'*1+-&#/1+&-&"E3#+,7(6#8,+6&3,3-#5*1+,3-1%#6&K(6
&/6('(0(%#/,8(3/,#/,#*&+&*-,+('-(*(%,#6&-,+(&%1%1(#:7,.6,-+(*,5/,#-+&3'6('(,#&#*&%/1+((@"E3#+,7(6#(3-,+6(-,3*1+,3-1%#6&K#&/6#/,8(3/,#(3#8%1'#'(#/,#/1+&-&#+,%&-(9&#/,#*.3,*-&+,"E3#*&;1%#+,7(61%1(#/,#'*1+-&#/1+&-&:/,#,K#%&
8.+3(+,&#6.-.&+,%.+@5*1+,3-1%#6&K#&/6('(0(%#/,8(3/,#/,#-(81%#'&+*(3((#'(#/,#*.3/(-((%,#/,#)13*-(.3&+,
:(3*&%;(+,5',+9(*(1@"
$9H8DHDH#I=8:7D577#E=5:<D#<=8=E:;9<=#6=#HD@759#A
!@#I%,7,+,&#'(71+&3-,(#)1;(0(%,##-+,01(,#)&*1-&#&'-),%#(3*&-#',*-(13,&#*.3/1*-.+1%1(#'&#)(,#&'(71+&-&"]1;(0(%1%
-+,01(,#'&#'18.+-,#*1+,3-1%#3,*,'&+#+,*,8-.+1%1(#'&1#+,*,8-.&+,%.+#E*
E#)#^_#E*##513/,#E):*1+,3-1%#3.6(3&%#&%#'(71+&3-,(:I@@"F,3-+1#+,&%(;&+,&#8+.-,*-(,(#%&#(3*&+*&+,&#6&K#5E6&K#&8&+
1+6&-.&+,%,#'(-1&-((#A
B#(3'-&%&-((#(3#*&+,#8.-#&8&+,#'18+&'&+*(3(#*&3/##>5\E6&K#_`#E#)#_`#>5=#E6&K
B#(3'-&%&-((#)&+&#'18+&'&+*(3(#*&3/#E)#_#E6&K
$1+,3-1%#*,+1-#',#/,-,+6(3&#*1#1+6&-.&+,%,#+,%&-((A

E*#_#Fa##<#H#*.'#####CH#d#-,3'(13,&#/,#%(3(,
B#*(+*1(-,#/,#&%(6,3-&+,#6.3.)&;&-,#A
E*#_#$'bF(a#H)b#*.'##6C#$'#d#)&*-.+#/,#'(61%-&3,(-&-,5#*.'##6#d#)&*-.+#/,#81-,+,#6,/(1##:>5LN"""!@
B#*.%.&3,#-+()&;&-,A
E*#_#$'bF(a###<#H#*.'##6
$9H8DHDH#I=8:7D577#E=5:<D#<=8=E:;9<=#6=#L;<:9#A
H3,%,#+,*,8-.&+,#,%,*-+(*,#&0'.+0#(3#&316(-,#+,7(61+(#/(3#)13*-(.3&+,&#%.+#*1#/1+&-,#+,%&-(9#+,/1',5
*1+,3-(#6&(#6&+(#/,*&-#*,(#3.6(3&%(5#316(-(#*1+,3-(#/,#9&+)"#I*,'-#)&8-#8.&-,#)(#.0',+9&-#%&#6.-.&+,%,#,%,*-+(*,
*&+,#%&#8.+3(+,#&0'.+0#13#*1+,3-#61%-#6&(#6&+,#/,*&-#*,%#3.6(3&%"#F,3-+1#&*,&'-&#'B&#'-&0(%(-#+,7(61+(#/,
8.+3(+,#&#6.-.&+,%.+#,%,*-+(*,"
F.+3(+,&#/(+,*-&#&#6.-.&+,%.+#,%,*-+(*,#,'-,#&/6('&#(3#1+6&-.&+,%,#*&;1+(A
B81-,+,&#6.-.&+,%.+#'&#31#/,8&',&'*&##R>P#/(3#81-,+,&#-+&3').+6&-.&+,%.+#)13*-(.3&3/#(3#8&+&%,%5#8,3-+1
*.3'16&-.+(#&%(6,3-&-(#8+(3#8.'-1+(#/,#-+&3').+6&+,#8+.8+((C
B',#9&#/,-,+6(3&#8,#0&;&#/,#*&%*1%#81-,+,&#6.-.&+,%.+#*&+,#8.-#)(#8.+3(-,#/(+,*-#(3#*&;1%#(3'-&%&-((%.+
&%(6,3-&-,#/,#%&#'1+',#,%,*-+(*,#8+.8+((5#9,+()(*&3/1B',#'&-(')&*,+,&#*.3/(-(,(#/,#8(,+/,+,#/,#-,3'(13,#&/6('&"
$.3/(-((%,#/,#8.+3(+,#&#6.-.&+,%.+#,%,*-+(*,#*1#81-,+(#6&(#6&+(#/,#Y#ec#(3*%1'(9#'&1#N5N#ec5#/18&
-,3'(13,&#/,#%(3(,#&#+,-,%,(#/,#RR>#?5#+,'8,*-(9#<=>?5#%&#*.3'16&-.+((#+&*.+/&-(#/(+,*-#%&#+,-,&1&#/,#2.&'&
-,3'(13,#&#)1+3(;.+1%1(5#',#'-&0(%,'*#/,#%&#*&;#%&#*&;5#8,#0&;&#13,(#&3&%(;,#(3#)&;&#/,#8+.(,*-&+,#-(3&3/#',&6&#/,
3&-1+&#*.3'16&-.+1%1(#'(#316&(#*1#&9(;1%#(3-+,8+(3/,+((#)1+3(;.&+,#/,#,3,+7(,"
$&%*1%1%#*1+,3-1%1(#*,+1-#A
B#*(+*1(-,#-+()&;&-,#A
E*#_#$(bFa###<#H#*.'##3#C#13/,#F#_#81-,+,&#+,*,8-.+1%1(#:c@#CH#-,3'(13,&#/,#%(3(,:?@5$(#d#*.,)(*(,3-#/,
(3*&+*&+,:(3#)13*-(,#/,#-(81%#'&+*(3((@5*.'##B##)&*-.+#/,#81-,+,
B#*(+*1(-,#6.3.)&;&-,#A
E*#_#$(bFaH)b#*.'##6#5#13/,#F5*.'##6#'13-#&*,%&'(#*&#6&(#'1'
B#(3#+,7(61%#/,#8.+3(+,#8,3-+1#9,+()(*&+,&#',*-(13((#.0-(31-,#',#*.68&+&#/,3'(-&-,&#/,#*1+,3-#,),*-(9&#*1#*,&#/,
8.+3(+,#A
E,)#_`#E#&/6
E&/6#_#E8a'#13/,#E8#d#*1+,3-1%#/,#8.+3(+,5'#d#',*-(13,&#(3#66#8&-+&-(
4,3'(-&-,&#/,#*1+,3-#&/6('&#,'-,#(3#)13*-(,#/,#3&-1+&#*.3/1*-.+1%1(#A
B#8-#*.3/#/,#$1###<N#Ia66#8&-+&B#8-#*.3/#/,#I%##R>#Ia66#8&-+&$&%*1%1%#*1+,3-1%1(#*,+1-:&#',*-(13((#3,*,'&+,@#',#8.&-,#)&*,#6&(#'(68%1#1-(%(;&3/#1+6&-.&+,%,#).+61%,#'(
9&%.+(%,#/(3#-&0,%#A

www.chorus.ro
E*#_#F(aH)b*.'####13/,###F(#_##81-,+,&#(3#*(+*1(-:c@CH)#_#-,3'(13,&#/,#)&;&#:?@C*.'##_#)&*-.+#/,#81-,+,
*.'##_#>5LN##8,3-+1#)%1.+,'*,3-

F_#Hb(5##E_FaH5##E*,+1-_F*,+1-&a$8bH#5#E*_#J*a$'bH##13/,
H#d#-,3'(13,&#/,#%(3(,:#<=>?#'&1#RR>?@#'&1#-,3'(13,&#*.3-(31&
$85$'#d#*.,)(*(,3-(#(3#)13*-(,#/,#316&+1%#+,*,8-.&+,%.+#8-#*&+,#',#*&%*1%,&;&#*1+,3-1%
*,+1-5',63()(*&-(&#81-,+((#'(#),%1%#&%(6,3-&+((#A

(5:=5I7:MN7H=#@9O7@=#96@7I=#0",+%#9H=#8D<=5N7H;<#P5#<=F7@#E=<@95=5:##E=5:<D#8;56D8:=#D:7H7C9:=#P5
75I:9H9N77#L7O=A8D#7C;H9N7=#6=#1Q$#I9D#89D87D8AH9#:=@E=<9:D<9#@=67DHD7#9@K795:#6=#R4S#T$
E3-,3'(-&-,&#6&K(6#&/6('g#&#*1+,3-1%1(#5h3#I
$18+1
I%16(3(1
J,*j(13,&
66R
V.3-&-,#h3#-10#*i-,
V.3-&-,#h3#-10#*i-,
D(0,+,
D(0,+,
h3#&,+
h3#&,+
R
<
Y
N5\
R
<
Y
N5\
!
R>
!Y
!R
!!
!>
B
B
B
B
B
!5N
RN
!M
!Y
!<
!!
B
B
B
B
B
R5N
<Y
RY
R>
!=
!\
RM
!=
!\
!N
!<
Y
YN
<!
R\
RY
R!
<N
R<
R>
!=
!\
\
NM
Y>
<Y
<!
RM
YN
<>
RM
RN
R!
!>
M=
NN
YL
YN
<L
\!
Y!
<\
<<
RL
!\
!>Y
M<
\Y
N=
N!
=R
NN
YM
Y<
<=
RN
!<M
!>>
=Y
M\
\M
!>M
MY
\\
\>
N<
<N
!\=
!RN
!>=
L=
=M
!<R
LN
=<
M\
\N
N>
R!>
!N>
!<N
!R< !>Y
!\N
!!=
!><
LY
=R
M>
R\>
R>>
!M!
!N\ !<M
R>N
!NN
!<!
!!L
!>Y
LN
<!>
RY!
R!=
!L= !MY
RYN
!=M
!\\
!N!
!<<
!R>
<\N
RMR
RN>
RR= !L\
R=N
R!M
!L!
!MY
!N<
!N>
Y!N
<!>
R=>
RNN RRY
<<>
R<=
R!Y
!LN
!M!
!=N
YMN
B
B
B
B
<MN
B
B
B
B
RY>
N\>
B
B
B
B
YY>
B
B
B
B
<>>
\YN
B
B
B
B
N!>
B
B
B
B
Y>>
MN>
B
B
B
B
\>N
B
B
B
B

www.chorus.ro

<5Y#*.3/1*B
-.&+,

!#*.3/1*-.+
:h3#*"*#@

R#*.3/1*B
-.&+,

<5Y#*.3/1*B
-.&+,

Z3##B#+&3/&6,3-1%#+,*,8-.+1%1(#35*.'##(3/(*&-,#(3#*&;1%#6.-.&+,%.+58,#8%&*1-&#/,#(/,3-()(*&+,
#3#d#/,)&;&21%#-,3'(13((#/,#&%(6,3-&+,#8,3-+1#+,*,8-.+1%#3#:#_#>#58-#**@
$1+,3-1%#/,#8.+3(+,#E8#&#6.-.&+,%.+#*18%&-,#/(+,*-#%&#+,-,&',#/,-,+6(3&#*1#A
E8#_#####E3#5#13/,####B#*1+,3-1%#+,%&-(9#/,#8.+3(+,#5#E3##B#*1+,3-1%#3.6(3&%#&%#6.-.+1%1(
#&+,#9&%.+(%,#A
\5N"""=##B##8,3-+1#6.-.&+,#&'(3*+.3,#*1#+.-.+1%#(3#'*1+-*(+*1(R"""R5N#B##8,3-+1#6.-.&+,#&'(3*+.3,#*1#+.-.+1%#0.0(3&<"""M###B###%&#8.+3(+,&#(3#&'(3*+.3#&#6.-.&+,%.+#'(3*+.3,
!5M"""R##B#8,3+-1#6.-.&+,#/,#**
E3#'(-1&-((%,#'8,*(&%,#/,#8.+3(+,#',#).%.','-,#*1+,3-1%#+,%&-(9#/,#8.+3(+,#!
!##_#a<##%&#8.+3(+,&#'-,&#-+(137Q(
!#_#afbf#d#%&#8.+3(+,#8+(3#&1-.-+&3').+6&-.+
!#_#a!5R"""R##B#%&#8.+3(+,&#*1#+,.'-&-

R#*.3/1*B
-.&+,

$1+,3-1%#*,+1-#/,#)(,*&+,#+,*,8-.+#(3#8&+-,5',#'16,&;&#8,3-+1#.0-(3,+,&#*1+,3-1%1(#*,+1-#/,#R#'&1#<#+,*,8-.&+,

!5N
R5N
Y
\
!>
!\
RN
<N
N>
M>
LN
!R>
!N>
!=N
RY>
<>>

!#*.3/1*-.+
:h3#*"*#@

<#*.'#
<
*.'##*
!
!

<5Y#*.3/1*B
-.&+,

81-,+,#1-(%&
:#<#*.'##3@bZ3
<bZ3
*.'#3bZ3
Z3
Z3

R#*.3/1*B
-.&+,

81-,+,#&0'.%1-&
#<#*.'#3
<
*.'##3
!
!

!#*.3/1*-.+
:h3#*"*#@

**

3^Y

J,63()(*&-(&#81-,+((#*,+1-,

<5Y
*.3/1*-.&+
,

6.3.)&;&-&

$8
$'
$8
$'
$8

3_!5R5<#(/,3-(*,

R#*.3/1*B
-.&+,

-+()&;&-&

$.,)(*(,3-

!#*.3/1*-.+
:h3#*"*#@

G(8#&%(6,3-&+,

(5:=5I7:MN7H=#@9O7@#96@7I=#0",+%'9H=#8D<=5N7H;<#P5#<=F7@#E=<@95=5:#E=5:<D#89KHD<7#8D#7C;H9N7=#6=#1Q$
P5#@95:9#6=#1Q$
$&0%1+(#6.3-&-,#h3#8g6i3-#5%&#-,68,+&-1+&
$&0%1+(#6.3-&-,#h3#&,+#5%&#-,68,+&-1+&
6,/(1%1(#&60(&3-#/,#kR> $
6,/(1%1(#&60(&3-#/,#k<> $
$18+1#5*1
I%16(3(15#*1
$18+1#5*1
I%16(3(15#*1
J,*j(13,&
*.3/1*-.&+,%.+
66R

T+#/,#+,*,8-.&+,

<M
N>
\N
=<
!!>
!Y>
!L>
R<N
R=>
<N>
YR>
Y=>
NY>
\R>
MR>
=R>

<>
Y!
N<
\\
==
!!N
!N>
!=>
R!>
R\>
<!N
<\>
Y>>
Y\>
N<>
NL>

RM
<\
Y\
N=
MM
!>>
!<>
!NN
!=N
R<>
RMN
<!N
<NN
Y>>
Y\N
NR>

B
B
NR
\=
=\
!!<
!N>
!=>
R!N
RM>
<RN
<MN
YR>
Y=>
N\>
\Y>

B
B
YR
NR
\L
L>
!!N
!Y>
!\N
R>>
RYN
RMN
<!N
<NN
Y!N
Y\N

B
B
<\
YN
\>
M=
!>>
!R>
!YN
!MN
R!N
RYN
RMN
<!>
<\>
Y!>

R\
<N
Y\
N=
=>
!>N
!Y>
!MN
R!N
RM>
<NN
<L>
YYN
N!>
\R>
M!>

R!
RL
<=
Y=
\\
L>
!R>
!N>
!=>
R<>
RMN
<R>
<MN
Y<>
N!>
NL>

!=
RN
<Y
YY
\>
=>
!>N
!<>
!\>
R>>
RYN
R=N
<RN
<M>
Y<N
N>>

B
B
<\
Y\
\<
=R
!!>
!<N
!\N
R!>
R\>
<>>
<N>
Y>>
Y=>
NN>

B
B
<>
<=
NR
M>
LY
!!N
!Y>
!=>
R!N
RN>
RL>
<<N
<L<
Y>>

B
B
RM
<Y
YM
\<
=R
!>>
!RN
!NN
!L>
R!>
RN>
R=N
<Y>
<L>

J,*-(13,&
3.6(3&%&
66R

!5N
R5N
Y
\
!>
!\
RN
<N
N>
M>
LN
!R>
!N>
!=N
RY>
<>>
Y>>
N>>

$&0%1#*1#13#*.3/1*-.+#1-(%(;&-#(3#'('-,6#-+()&;&J&+*(3&##&/6('(0(%&#/,#/1+&-&#:I@
F.;&+,#(3
8&6&3-5#%&
&,+5#%&
8&6&3-5#%&
&,+5#%&
kR>>$
k<>>$
kR>>$
k<>>$
$1
I%
$1
I%
$1
I%
$1
I%
F.;&+,#(3#%(3(,
F.;&+,#(3#-+,)%&
B
B
RN
B
B
B
R>
B
B
B
<Y
B
B
B
RM
B
B
B
YN
B
B
B
<M
B
B
B
NM
B
B
B
Y=
B
B
B
M=
B
B
B
\\
B
!RM
B
!><
B
!>M
B
=L
B
!\<
B
!<M
B
!<M
B
!!=
B
!LN
!N!
!\L
!<!
!\N
!RM
!YN
!!<
R<>
!ML
R>\
!\>
!LN
!N!
!M\
!<=
R=R
R!=
R\!
R>R
R<L
!=\
RRY
!MY
<<\
R\!
<R!
RYL
R=M
RR<
RM!
R!>
<=R
RLM
<MY
RL!
<R\
RNY
<!Y
RYY
YR=
<<R
YR=
<<<
<\\
R=N
<\!
R=!
Y=<
<M\
YLY
<=Y
Y!Y
<R<
Y!R
<R>
N\!
Y<M
NL>
Y\>
Y=!
<M=
Y=Y
<M=
\<R
YLY
\M=
N<>
NYR
YRM
NYL
Y<<
M<>
NRM
=!M
\YR
\RY
YL\
\NM
NR<
=R<
\YL
LY>
MYY
\L=
N\R
MYL
\><

J,*-(13,&
3.6(3&%&#&
*.3/1*-.+1%1(
66R
!5N
R5N
Y
\
!>
!\
RN
<N
N>
M>
LN
!R>
!N>
!=N
RY>
<>>
Y>>
N>>

$&0%1#(3#*1+,3-#-+()&;&J&+*(3&##&/6('(0(%&#/,#/1+&-&#:I@
$&0%1#*1#<#'(#Y#*.3/1*-.&+,
$&0%1#*1#N#*.3/1*-.&+,
F.;&+,#(3
F.;&+,#(3
8&6&3-5#%&#R>>$
&,+5#%&#k<>>$
8&6&3-5#%&#kR>>$
&,+5#%&#k<>>$
$1
I%
$1
I%
$1
I%
$1
I%
R\
B
!=5N
B
!=
B
!Y
B
<Y
B
RN
B
RY
B
!L
B
YY
<\
<Y
RM
<!
RN
R\
R>
N\
YN
Y<
<Y
<L
<R
<R
R\
MN
\>
\>
YM
N<
YR
YN
<N
L=
M=
=>
\<
\L
NN
\>
YM
!R=
LL
!>\
=<
L>
\L
=>
\R
!NM
!!=
!<!
!>R
!!>
=<
L=
MM
!=N
!YR
!NL
!RY
B
B
B
B
RR=
!M\
R>R
!N=
B
B
B
B
RMN
R!!
RYY
!L>
B
B
B
B
<!<
RYR
R=R
RR>
B
B
B
B
<N<
RM>
<RY
RNR
B
B
B
B
<LL
<>=
<M!
R=L
B
B
B
B
Y\Y
<\<
Y<\
<<L
B
B
B
B
NRY
Y!R
Y=!
<MM
B
B
B
B
\>>
YMN
N\>
YYY
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

,H=F=<=9#87<8D7:=H;<#@;:;9<=H;<#9I758<;5=#:<7L9C9:=#8D#:=5I7D5=9#5;@759H9#6=#GUV#Q
F.+3(+,#/(+,*-&#%&#<=>#?
J*&:&*-(9@5#66R
E'aEE)5##I
F3
:3.6(3&%a
]1;(0(%#*1#&+/,+,A
$.3/1*-.&+,
$&0%1
fc
+,7%&-@
$1
I%
$1
I%
Z&8(/&
D,3-&
I
!
R
<
Y
N
\
M
=
R>>
B
\<>
Y>>a<=N
B
B
RY>
<>>
!\>
B
N>>
<R>a<!>
B
B
!N>
RY>
!<R
B
Y>>
RN>aRYN
!R>
B
LN
!N>
!!>
B
Y>>
RN>aR>N
LN
!N>
LN
!R>
!>>
B
<!N
R>>a!L>
LN
!R>
M>
LN
L>
B
<!N
R>>a!M!
M>
!R>
M>
LN
MN
\<>
<!N
!\>a!N>
M>
LN
N>
M>
NN
N>>
RN>
!\>a!!!
N>
M>
<N
N>
YN
Y>>
R>>
!>>aLR
<N
N>
RN
<N
Y>
<!N
R>>
!>>a=R
RN
<N
!\
RN
<M
R>>
!\>
!>>aMM
RN
<N
!\
RN
<>
R>>
!RN
!>>a\Y
!\
RN
!\
RN
RR
!\>
!RN
\<aY=
!>
!\
!>
!\
!="N
!RN
!>>
\<aYR
!>
!\
!>
!\
!N
!>>
=>
Y>a<N
!>
!\
!>
!\
!!
=>
\<
<RaR\
\
!>
\
!>
M5N
\<
N>
RNa!L
Y
\
Y
\
N5N
N>
<N
R>a!Y
R5N
Y
R5N
Y
Y
<N
RN
!Na!!
R5N
Y
R5N
Y
<
RN
RN
!!aL
R5N
Y
R5N
Y
R5R
RN
R>
=a\5N
!5N
R5N
!5N
Y
!5N
R>
!\
\aY5=
!5N
R5N
!5N
Y
!5!
R>
!>
Y5Na<5=
!5N
R5N
!5N
Y
>5MN
!\
!>
<5<aR5=
!5N
R5N
!5N
Y
>5NN
!>
\
R5YaR5R
!5N
R5N
!5N
Y
>5<M
\
Y
!5=a!5\
!5N
R5N
!5N
Y
>5RN
Y
Y
!5<a>5L
!5N
R5N
!5N
Y
>5!=
Y
R
!a>5M
!5N
R5N
!5N
Y
>5!R
R
R
>5MNa>5N
!5N
R5N
!5N
Y

www.chorus.ro

F3
fc
!
R>>
!\>
!<R
!!>
!>>
L>
MN
NN
YN
Y>
<M
<>
RR
!=5N
!N
!!
M5N

E)5##I
]1;(0(%#*1#&+/,+,A
Z
D
R
<
\<>
N>>
N>>
Y>>
N>>
Y>>
Y>>
<!N
<!N
RN>
RN>
R>>
RN>
R>>
R>>
!\>
!\>
!RN
!\>
!RN
!RN
!>>
!>>
=>
!>>
=>
\<
N>
\<
N>
N>
<N
R<
RN

F.+3(+,#lB#%&#<=>a\\>#?
J*&5#66R
E'aE$.3/1*-.&+,
$&0%1
I
$1
I%
$1
I%
Y
N
\
M
=
RN>aRRN
!R>
B
LN
!R>
R>>a!=>
LN
!R>
M>
LN
!\>a!YN
M>
LN
N>
M>
!\>a!R>
N>
M>
<N
N>
!\>a!!>
N>
M>
<N
N>
!\>a!>>
<N
N>
RN
<N
!>>a=M
<N
N>
RN
<N
!>>a\Y
!\
RN
!\
RN
\<aN<
!\
RN
!>
!\
\<aY=
!>
RN
!>
!\
\<aYN
!>
!\
!>
!>
Y>a<=
!>
!\
\
!>
<RaR=
\
!>
Y
\
<RaRY
Y
\
R5N
Y
RNaR>
R5N
Y
R5N
Y
R>a!N
R5N
R5N
!5N
Y
!Na!!
!5N
R5N
!5N
Y

www.chorus.ro