Sunteți pe pagina 1din 12

Tema:

pornirea/oprirea aplica iei administrarea conturilor lucrul cu tabele

Laborator 1

1. Lansa i n execu ie aplica ia Oracle Database Express Edition alegând una din urm toarele dou

modalit i:

a) Start -> Programs -> Oracle Database 10g Express Edition -> Go To Database Home Page

sau

10g Express Edition -> Go To Database Home Page sau b) indicând adresa http://127.0.0.1:8080/apex/ în

b) indicând adresa http://127.0.0.1:8080/apex/ în browser-ul de Internet.

http://127.0.0.1:8080/apex/ în browser-ul de Internet. 2. Loga i-v la serverul Oracle prin intermediul unui

2. Loga i-v la serverul Oracle prin intermediul unui cont de utilizator existent, cu drepturi de

administrare. Alege i pentru aceasta utilizatorul SYSTEM sau SYS i parola stabilit la instalarea serverului.

3. Dac datele introduse sunt corecte, atunci se va afi a pagina de start:

1

În caz contrar ve i fi invita i s relua i introducerea datelor (username i

În caz contrar ve i fi invita i s relua i introducerea datelor (username i password).

4. E momentul s crea i un cont nou pentru a putea gestiona tabelele, vederile etc. pe care le ve i grupa sub un nou domeniu dedicat eviden ei unei activit i de gestiune a stocului de marf ntr-un depozit. Pentru noul cont alege i numele depozit, iar ca parola introduceti aceea i parol ca i n cazul utilizatorului SYSTEM.

i parol ca i n cazul utilizatorului SYSTEM. Cerin a este ca acest cont s fie

Cerin a este ca acest cont s fie unul obi nuit i nu administrator :

2

Pentru ca acest utilizator s de in toate drepturile, mai pu in pe cele de

Pentru ca acest utilizator s de in toate drepturile, mai pu in pe cele de administrator, alege i link-ul Check All (col ul dreapta jos) i nu bifa i caseta de validare DBA. Nu uita i s ac iona i butonul Create.

La final, noul utilizator va fi afi at mpreun cu ceilal i utilizatori, ntr-o pagin nou :

cu ceilal i utilizatori, ntr-o pagin nou : 5. Deconecta i-v de la serverul Oracle de

5. Deconecta i-v de la serverul Oracle de pe vechiul cont (click pe link-ul Logout) i conecta i-v folosind contul nou (click pe link-ul Login):

3

6. Urmând calea Object Browser -> Create -> Tables , crea i tabelele catalog i
6. Urmând calea Object Browser -> Create -> Tables , crea i tabelele catalog i

6. Urmând calea Object Browser -> Create -> Tables, crea i tabelele catalog i stocuri având structura de mai jos.

catalog i stocuri având structura de mai jos. catalog cod_prod VARCHAR2 (8) denum VARCHAR2(40)

catalog

cod_prod

VARCHAR2 (8)

denum

VARCHAR2(40)

um

VARCHAR2 (3)

pret_u

NUMBER(10,2)

um VARCHAR2 (3) pret_u NUMBER(10,2) stocuri cod_prod VARCHAR2 (8) stoc_ini

stocuri

cod_prod

VARCHAR2 (8)

stoc_ini

NUMBER(10,0)

intrari

NUMBER(10,0)

iesiri

NUMBER(10,0)

stoc_fin

NUMBER(10,0)

Câmpurile cod_prod din structura celor dou tabele au rolul de cheie primar . În plus, acela i câmp din structura tabelului stocuri are i rol de cheie str in n rela ia cu tabelul catalog.

Pa ii parcur i n procesul de creare a tabelului catalog sunt ilustra i n figurile de mai jos.

4

De re inut faptul c valorile cheii primare nu se completeaz automat pe baza unei

De re inut faptul c valorile cheii primare nu se completeaz automat pe baza unei secven e (se alege butonul de op iune Not populated).

e (se alege butonul de op iune Not populated ). Deoarece tabelul catalog nu con ine

Deoarece tabelul catalog nu con ine o cheie str in , nu se va selecta nimic la pasul Foreign Keys, ci se va trece la pasul urm tor (butonul Next >).

5

De asemenea, nu se adaug constângeri suplimentare (exist deja una i este vorba despre constângerea

De asemenea, nu se adaug constângeri suplimentare (exist deja una i este vorba despre constângerea de tip P, adic Primary key).

În cazul n care s-au definit corect toate elementele cerute privind structura acestui tabel, se opteaz pentru finalizarea procesului de creare (butonul Finish). În caz contrar, se poate reveni la pa ii anteriori pentru modific ri sau complet ri (butonul < Previous) sau se poate renun a la tot ceea ce s-a construit pâna aici (butonul Cancel), urmând ca procesul de creare a acestui tabel s se reia de la nceput (cea de- a doua variant este dezavantajoas ).

nceput (cea de- a doua variant este dezavantajoas ). La ultimul pas se confirm crearea noului

La ultimul pas se confirm crearea noului tabel (butonul Create) i se trece, automat, la o nou pagin care ofer toate informa iile referitoare la acesta, precum i facilit ti de modificare, de lucru cu

nregistr ri etc (tab-rile Table, Data,

)

6

Se parcurg aceea i pa i cu scopul de a crea tabelul stocuri cu deosebirea
Se parcurg aceea i pa i cu scopul de a crea tabelul stocuri cu deosebirea

Se parcurg aceea i pa i cu scopul de a crea tabelul stocuri cu deosebirea c , de acest dat , la pasul Foreign Keys se va men iona câmpul cod_prod ca fiind i cheie str in n raport cu tabelul catalog. Figura urm toare ilustreaz acest lucru.

Aten ie ! Pentru ca alegerile f cute n aceast pagin s r mân valabile, trebuie ac ionat butonul Add nainte de a trece la pasul urm tor.

pagin s r mân valabile, trebuie ac ionat butonul A d d nainte de a trece

7

Observa ie : dac procesul de creare a unui tabel s-a ncheiat i se constat c s-a omis definirea unei chei primare sau a unei chei str ine, atunci se poate remedia acest neajuns prin selectarea tab-ului Constraints, urmat de ac ionarea butonului Create.

Constraints , urmat de ac ionarea butonului Create . 7. Vizualiza i frazele CREATE TABLE generate

7. Vizualiza i frazele CREATE TABLE generate automat de c tre serverul Oracle la crearea tabelelor catalog i stocuri (Home -> Object Browser -> Browse -> Tables -> tab-ul SQL). Observa i sintaxa acestora.

8. Urmând calea Home -> Object Browser -> Browse -> Tables -> tab-ul Data -> butonul Insert Row, introduce i urm toarele nregistr ri n tabelele create deja:

catalog

-> butonul Insert Row , introduce i urm toarele nregistr ri n tabelele create deja: catalog

stocuri

-> butonul Insert Row , introduce i urm toarele nregistr ri n tabelele create deja: catalog

8

9. Salvati structurile tabelelor ntr-un fi ier/fi iere text n vederea refacerii bazei de date pe un alt calculator (de exemplu, pentru lucru acas ). Aceasta const n salvarea comenzilor CREATE TABLE corespunz toare .

Salvarea se poate face ntr-un fi ier distinct pentru fiecare tabel (de exemplu, stru_catalog.txt pentru tabelul catalog i stru_stocuri.txt pentru tabelul stocuri) sau ntr-un singur fi ier pentru toate tabelele (numele acestuia ar putea fi structuri_tabele.txt).

Pentru a realiza aceast cerin copia i comanda CREATE TABLE aferent fiec rui tabel i apoi plasa i-o ntr-un fi ier creat cu aplica ia Notepad. Salva i noul fi ier text ntr-un folder dedicat.

. Salva i noul fi ier text ntr-un folder dedicat. Observa ie: ordinea scrierii comenzilor CREATE
. Salva i noul fi ier text ntr-un folder dedicat. Observa ie: ordinea scrierii comenzilor CREATE

Observa ie: ordinea scrierii comenzilor CREATE TABLE n fi ierul text e important ( n perspectiva rul rii ulterioare a acestor comenzi) atunci când ntre dou tabele exist o rela ie (cheie primar cheie str in ).

În aceast idee, comanda CREATE TABLE aferent tabelului p rinte (adic cel care con ine cheia primar ) o precede pe cea corespunz toare tabelului copil (adic cel care con ine cheia str in ).

9

10. Salva i datele con inute de tabelele catalog i stocuri n fi iere text, n vederea transfer rii lor pe un alt calculator.

Salvarea se va face n fi iere disticte (de exemplu, catalog.txt i respectiv, stocuri.txt).

Se pleac de la Home -> Utilities -> Unload:

). Se pleac de la Home -> Utilities -> Unload : Se alege op iunea Unload

Se alege op iunea Unload to Text:

pleac de la Home -> Utilities -> Unload : Se alege op iunea Unload to Text

Se urm resc pa ii:

pleac de la Home -> Utilities -> Unload : Se alege op iunea Unload to Text
pleac de la Home -> Utilities -> Unload : Se alege op iunea Unload to Text

10

Se alege caracterul separator de câmpuri, se bifeaz caseta Include Column Names , se apas

Se alege caracterul separator de câmpuri, se bifeaz caseta Include Column Names, se apas butonul Unload Data i se salveaz fi ierul text (butonul Save) indicând un folder i un nume.

se apas butonul Unload Data i se salveaz fi ierul text (butonul Save ) indicând un
se apas butonul Unload Data i se salveaz fi ierul text (butonul Save ) indicând un

11