Sunteți pe pagina 1din 1

NTMENT

NU SE NA$TE HOMOSEXUAL
. Studiiledemonstreazdcd nu exist6niciodovaddcd
homosexualii s-au ndscut aga. Dimpotrivd,s-a
constatat cd homosexualitateaeste cauzatd de un
complexde factoride mediugi educationali.
ORIENTAREASEXUALASE POATESCHIMBA
. Sute de studiicertificdfaptulcd mii de oamenicare
manifestauun comportamentsau o atracliede facturd
homosexualS
s-auschimbatin timp.
. HOMOSEXUALIISUNT MULT MAI AFECTATIDE
TULBURARIPSIHICEDECATHETEROSEXUALII
. tn rdndul homosexualilorse Tnregistreazd
cele mai
mari procente de boli mentale gi abuz de droguriincomparabilmai mult dec6t Tn oricarealt grup din
societateauman5.
. Spre exemplu,68% din toate crimelein masddin
SUAauavutautorihomosexuali.
COMPORTAMENTUL HOMOSEXUAL ESTE
FIACA
FOARTEPERICULOS PENTRUSANATATEA
. Promiscuitateasexuald, precum gi naturaactelor
homosexuale presupun un grad uriag de boli cu
transmiteresexualdgi alteboligrave.

copilr cREScuTr DE HoMosExuALtsuNT


FOARTEEXPU$r TRAUMELORPSIHOLOGTCE
. Copiiieducatiin caselehomosexualiior
se confruntd
?nprimul r6nd psihologice,
@erogeme,
dargisociale.
U N N U MAR FOARTE MARE DINTRE
HOMOSEXUALI
SUNT PEDOFILI
. Q treimedin toti copiiiabuzatisexualde
bfrbatisunt
baieti. Ceea ce aratd ci un mare numdr dintre
homosexualisunt pedofili.Multidintrepedofilirecunosc
cd sunthomosexuali.
R E L A T i l L E D T N T R E H O M O S E X U A L TS U N T
DENATURATE
. Relaliile monogame aproape cd nu e$std la
homosexuali,in conditiilein care, in jumdtatedintre
cuplurileaflate in relatie de parteneriatcivil, cei doi
consimtsi intretindrelatiisexualeTnafaracuplului.
. Probabilitatea
de despi(ire estede treiorimaimare
patruorimaimareincazul
Tncazulhomosexualilorgide
lesbienelordecdtTncazulpersoanelor
heterosexuale.
. in cupturitede homosexualigi lesbiene,viotenla
domesticdeste de aproapede doudori maimaredec6t
in cuplurileheterosexuale.
. Prin comparatie cu heterosexualii,este mult mai
probabilca un homosexualsau o lesbiandsd fieabuzati
de cdtrepartener.
* Acesteinforma[iiau fostextrasedinlucririle:
a

Fala nevdzutda homosexualitdlii,de VirgiliuGheorghe

sl Andrei Dirliu

Bolile homosexualilor,de Pavel Chiril6

. ln 2013 homosexualii
din Romdnia au invitat ta
festivalullor un sustinator al pgdofiliei, profesorul
olandezGertHekma?
latdopinialui:
. Ag spunecd virsta consimfim6ntuluisexualpoate
fi cobor6td.N-agcereimediatsd fie 6 ani, dar 12 pareo
vdrstd potrivitd,deocamdatd. Noua legislalie care
intezice pdnd gi imagini modificate cu copii este
completabsurd6."
. In ultimulmomentFacultateade Sociologiea anulat
conferinfaacestuia.
Vreica astfelde oamenisd mai vind in Romdnia?
Dacdnu, spuneasta publicla:

Acestava avealoc sdmbe6 23 mai, 2015, de la ora


12:00.Loculde intdlnireeste PiafaVictorieigi vom
mergepind la poaleleDealuluiPatriarhiei.

Romaniaare nevoie de copii,


nu de homosexuali!