Sunteți pe pagina 1din 3
7 BMivEscer wag bos, Serene GS 220-65 TEP MANA LSTA STANDARD DE STAT STAS 6 st ete 4294-73 CONSILIUL. NATIONAL TENTRUNOLocis ~— | MARCI PENTRU NIVELMENT SI PENTRU] tadussia consis INSTITUTUL ROMAN TRIANGULATIE GEODEZICA ae STANDARDIZARE rar Earth measurements Mesuragestevrstees — _ : MARQUES POUR LE NIVELLE- LEVELLING anp ceopesic | yHRTSSP Boon La reianouca. | MAPKUL U0 HMBENUPOBAHIIS Ht TRIANGULATION MARKS TION GEODESTQUE FEOJESMMECKMX CETEM Reproducerea interaish 1. GENERALITATI é 1.1, Prezentul standard se referd la marcile care materializeazi pe teren punctele de nivelment’ sau punetele de triangulafie geodevic’. 1.2, Marcile pentru nivelment se exccuta in dows tipuri, in funcfie de locul si obiectul in care se plantea7ai si anume: — marci de perete, — marci la sol 1.2.1. Marcile de perete se incastreaza in constructii, folosind la materializarea punctelor refe- lelor de ‘niveiment 1.2.2. Marcile la sol se incastreaz in bornele de suprafata si bornele subterane din centrele care materializeaza punetele cle triangulafie si reperele azimutale prevazute in STAS 3446-64, precum si fn reperele pentru nivelment previzute in STAS 7008-64, Nerespectarea Standardelor de Stat_este_urmit 1.2.3, Marcile pentru nivelment si pentru triangulatie geodezic se marcheazi, la incastrarea {in constiucfii sau in borne, prin poansonare, pe locul indicat in figurile 1 si 2 din prezentul standard cu poritia 2, cu: numaral de ordine al reperului din cadrul Iuerarii respective gi anu i Data aprobirit Entocwiest: Data intrirt in. vigosre 09.05.1973 STAS 206-64 01.48.1973 Masuratort terest STAS 4294-73 MARCI PENTRU NIVELMENT $f PENTRU TRIANGULATIE GEODEZICA 2. CONDITIL TEHNICE 2.1, Forme si dimensiuni Dimnensiuai in mm Pl. Forma si dimensiunile marcilor de perete stint conform beneficiare 020 035, Fig. 1 2 10, 80. 60 | 0 30] beneficiare Fig. 2 1 — corpul mirc 2 plucnta * oa Mieatan tee 3°|seanct pentru sivetaett SSI FraNGULATIE GEODEZICA STAS 4294.73 2.2. Abateri limita. Abaterile limita la dimensiuni, ale marcilor pentru nivelment si pentru triangulafie geodezica, sint conform STAS 1592.66. 2.3. Materiale 2.3.1. Marcile pentru nivelment si pentru triangulafie geodezica se execut’ din font& malea- bila turnati in piese conform STAS 569-70. 2.3.2. Plicuta pentru marcarea prin poansonare (poz. 2) se realizeaza prin turnare din alumi- niu saw plumb, 2.4. Aspect. Suprafefele mércilor pentru nivelment si pentru triangulatie geodezicd vor fi netede, curate, lipsite de bavuri, fisuri, erapaturi, goluri sau alte defcete care pot influenga forma, dimensiunile $i rezistenfa_piesei 2.5. Executie 2.5.1. Pe locul indicat in figuri se vor marca prin turnare, inifialele institufiei beneficiare care executit Iucrarile de nivelment si triangulatie respective, conform specificafiilor din comanda, 2.5.2. Plicuta (por. 2) destinata pentru marcarea prin poansonare a numarului de ordine sia anului de instalare, se va netezi prin ciocinire sau polizare, 3. REGULI DE VERIFICARE A CALITATII 3.1. Verificarea caliti}ii marcilor pentru nivelment gi pentru triangulafie geodezici const din: — ‘verificarea formel si dimensiunilor, verificareaaspectulu, < verificarea marcarii inifialelor prevazute la pet. 2.5.1. Verificdrile de mai sus se fac bucaté cu bucat&, cu exceptia dimensiunilor care se verificd in. proportie de numai 5% 3.3. Calitatea materialului nu se verified dar se garanteazi de citre producitor 4, METODE .DE VERIFICARE 4.1, Verificarea dimensiunilor se face cu aparate obisnuite de méisurat gi cu gabloane. 4.2. Verificarea formei, a aspectului si a marciirii inifialelor se face cu ochiul liber 5. MARCARE SI LIVRARE 5.1. Fiecare marcé pentru nivelment si pentru triangulatie geodezicd va fi marcatd pe partea care se ineastreaza, eu: — marca de fabricd a produedtorului, — STAS 4294-73 5.2. Marcile pentru nivelment si pentru triangulatie geodezic’ se livreaz’’ ambalate san neambalate conform infelegerii dintre parti si insofite de buletine de calitate cu rezultatele verifi- carilor efectuate,