Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.inreg.

Centrala BT_______________

Contract de colaborare
privind promovarea produselor de finantare ale bancii
Incheiat intre :
BANCA TRANSILVANIA S.A., Sucursala UNIRII, nregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3996/1999, cod unic de inregistrare R11783773, atribut fiscal - inregistrata in Registrul Bancar sub
nr. RB-PYR-12-019/18.02.1999 , cu sediul in Pta Alba Iulia, nr 2, Bloc I 1, tronsonI/II, Sector 3, Bucuresti
, reprezentata Ruxandra Mercurian in calitate de Director si Dana Dumitrescu in calitate de Director
Adjunct Operatiuni, denumita n prezentul contract Banca, pe de o parte
si
S.C. ....................., cu sediul in............................................................, inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul ................................., CUI .....................................
reprezentata
prin
....................................
n
calitate
de
........................
si .............................................. n calitate de......................................... pe de denumita
in continuare Partener, alta parte.
1. DEFINITII
1.1.

Urmatorii termeni folositi in cuprinsul prezentului contract au intelesurile precizate in cele ce


urmeaza, cu exceptia cazului in care contextul va determina in mod evident un alt inteles:
Contract inseamna prezentul contract de colaborare, impreuna cu toate anexele sale si cu
actele aditionale si/sau addendumurile ce vor fi eventual incheiate;
Parte/Parti inseamna fiecare, respectiv ambele parti semnatare ale prezentului Contract.
Produse de finantare inseamna serviciile si produsele financiare identificate in Anexa 1 ce
face parte integranta din prezentul contract;
Solicitant inseamna persoana fizica, client al Partenerului, care doreste sa acceseze un produs
/ serviciu aflat in oferta Bancii
Lead de vanzare reprezinta un set de elemente de identificare (nume prenume, e-mail,
telefon, etc) ale unei Solicitant selectat de Partener in conformitate cu crieteriile de
eligibilitate puse la dispozitie de catre banca, care poate fi folosit de catre Banca in vederea
vanzarii de Produse de Finantare

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.

Obiectul prezentului Contract consta in stabilirea unei relatii de colaborare intre Banca si
Partener, in baza careia, Partenerul va promova Produsele de finantare ale bancii prevazute in
1

2.2.

Anexa 1 la contract si va prelua informatii ale potentialilor clienti interesati de achizitia acestor
Produse de finantare sub forma unor lead-uri de vanzare pe care le va transmite catre Banca.
Decizia in ceea ce privete angajarea intr-o relaie contractuala cu Solicitantii recomandati de
Partener apartine in exclusivitate Bancii. Banca poate accepta potenialii clieni, conform
propriei sale voine si avand in vedere propriile sale criterii de selectionare a clientelei, conform
legislatiei in vigoare, procedurilor interne si normelor de cunoastere a clientelei. Partenerul este
de acord ca in situaia in care Solicitantul nu va beneficia de produsul financiar, nu va putea
solicita Bancii plata vreunui comision.

3. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1.
3.2.

Contractul se incheie pe o perioada de 6 luni si intra in vigoare la data semnarii de catre


ambele parti.
Contractul se va prelungi automat pe perioade egale cu perioada initiala in cazul in care nici una
dintre parti nu il va denunta printr-o notificare scrisa, transmisa cu cel putin 30 de zile inainte
de data la care expira perioada pentru care a fost incheiat sau prelungit.

4. INCETAREA CONTRACTULUI
4.1.

Prezentul Contract poate inceta:


4.1.1. prin acordul Partilor;
4.1.2. prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre Parti cu transmiterea unui preaviz scris
de incetare dat de una dintre Parti, cu 30 zile calendaristice inainte de data incetarii.
Decizia de denuntare unilaterala a contractului nu trebuie motivata de catre Banca.
4.1.3. prin reziliere, daca o parte nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod
necorespunzator obligatiile contractuale, fara interventia instantei de judecata si fara
alte formalitati, cu exceptia unei notificari transmise partii in culpa cu cel putin 15 zile
inainte de data incepand cu care contractul isi va inceta efectele. Rezilierea contractului
nu inlatura dreptul partii prejudiciate de a solicita obligarea partii culpabile la plata de
despagubiri.
4.1.4. daca una dintre parti este declarata in faliment sau lichidare.

5. OBLIGAIILE PARILOR
5.1. OBLIGAIILE BANCII:
5.1.1. Sa comunice Partenerului informatii generale continand caracteristicile si beneficiile Produselor
de finantare oferite de Banca precum si criteriile de identificare si conditiile de eligibilitate ale
beneficiarilor de credite, stabilite de Banca.
5.1.2. Sa instruiasca personalul desemnat de Partener cu privire la conditiile generale de creditare ale
Bancii.
5.1.3. Sa puna la dispozitia Partenerului, in mod gratuit, o aplicatie informatica simpla de calcul a
ratelor avand ca scop informarea clientilor.
5.1.4. Sa puna la dispozitia Partenerului o aplicatie informatica prin care sunt preluate si transmise
catre banca datele de identificare ale Solicitantilor recomandati de Partener (lead-uri de
vanzare).
2

5.1.5. Sa contacteze Solicitantii recomandati de catre Partener in termen de maxim 48 de ore


lucratoare de la primirea lead-urilor de vanzare.
5.1.6. Sa acorde Produse de finantare Solicitantilor recomandati de Partener, in cazul in care acestia
indeplinesc conditiile prevazute de legislatia aplicabila si normele interne ale Bancii.
5.1.7. Sa comunice Partenerului in primele 15 zile lucratoare ale lunii in curs situatia creditelor
acordate Solicitantilor pentru luna precedenta.
5.2. OBLIGAIILE PARTENERULUI
5.2.1. Sa faca cunoscut clientilor proprii tipurile de Produse financiare oferite de Banca, precum si
caracteristicile acestora, in scopul prospectarii interesului acestora de a intra intr-o relatie
contractuala cu Banca.
5.2.2. Sa desemneze si sa comunice Bancii persoana/persoanele desemnate pentru realizarea unei
legaturi permanente cu Banca in scopul derularii acestui contract.
5.2.3. Sa asigure selectarea Solicitantilor utilizand criteriile de eligibilitate puse la dispozitie de catre
Banca, in vederea generarii de lead-uri de vanzare.
5.2.4. Sa transmita catre Banca datele Solicitantilor selectati conform criteriilor de eligibilitate puse la
dispozitie de catre banca ( lead-uri de vanzare), utilizand aplicatia informatica pusa la dispozitie
de catre Banca in acest sens.

6. COMISIOANE:
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Pentru serviciile prestate conform prezentului Protocol, Banca plateste Partenerului, un


comision de 0.3 % pentru creditele garantate cu ipoteca imobiliara, respectiv de 0.5 % pentru
celelate tipuri de credite, comision calculat la valoarea creditelor acordate de Banca
Solicitantilor recomandati de Partener ale caror date au fost transmise sub forma de lead-uri de
vanzare, prin intermediul aplicatiei dedicate.
In cazul creditelor de refinantare care au ca destinatie refinantarea unui alt produs de creditare
detinut de client la Banca Transilvania, comisionul se va calcula la diferenta dintre valoarea
creditului de refinantare acordat si valoarea creditului/creditelor refinantate la Banca
Transilvania.
Partenerul va emite in fiecare luna, pana in data de 20 ale lunii, o factura aferenta comisionului
datorat de Banca pentru luna precedenta, plata comisionului urmand a se face in termen de 30
zile lucratoare de la primirea la sediul Bancii a facturii emise de catre Partener.
Plata facturii se va face in lei, la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.
Pentru ca un credit acordat de Banca Solicitantilor recomandati de Partener sa fie considerat
eligibil la plata comisionului, intre data introducerii de catre partener a lead-ului de vanzare (in
aplicatia pusa la dispozitie de catre banca) si data acordarii creditului care are la baza
respectivul lead nu trebuie sa treaca un termen mai mare de 90 de zile calendaristice.

7. CONFIDENTIALITATE
7.1.

Partile convin sa nu faca publice, sa nu aduca la cunostinta altor persoane si sa pastreze deplina
confidentialitate asupra tuturor informatiilor referitoare la Banca de care s-a luat cunostinta pe
parcursul derularii prezentului contract. Niciuna din Parti nu poate utiliza aceste informatii fara
consimtamantul celeilalte, cu exceptia urmatoarelor situatii:
(a) daca aceasta dezvaluire este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor conform prezentului
contract;
3

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

(b) daca aceasta dezvaluire este o obligatie legala;


(c) daca este agreata in scris in avans de ambele parti;
Informatiile confidentiale nu se refera la informatiile care:
a) sunt deja cunoscute de cealalta parte la momentul dezvaluirii sau dezvoltate de aceasta
independent, fara ca aceste actiuni sa reprezinte o incalcare a prezentului contract;
b) sunt informatii publice sau au devenit publice altfel decat din culpa parii receptoare.
Partile vor lua toate masurile necesare pentru pastrarea confidentialitatii informatiilor primite si
se asigura ca nicio persoana neautorizata nu va avea acces la astfel de informatii. In cazul in
care oricare dintre parti ia la cunostinta despre incercarea oricarui tert de a intra in posesia
informatiilor confidentiale, va anunta de urgenta cealalta parte, in afara situatiei in care
divulgarea este solicitata de catre o entitate competenta legal care nu permite divulgarea
acestei informatii tertilor. Niciuna dintre parti nu va folosi informatiile confidentiale nici dupa
incetarea prezentului contract si va returna, la cerere, celeilalte parti, copii ale documentelor
continand informatii confidentiale.
Partenerul va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la potentialii clienti ai
Bancii, pe care le-a luat la cunostinta pe parcursul desfasurarii activitatii in baza prezentului
Contract si se obliga sa nu divulge, sa nu reproduca si sa nu proceseze asemenea informatii.
In respectarea principiului confidentialitatii informatiilor, Parteneul se obliga sa asigure o
separare a datelor furnizate de Banca de cele ale sale si ale altor clienti ai sai.

8. ALTE PREVEDERI
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Prin incheierea prezentei conventii, nici Banca, nici Partenerul nu dobandesc dreptul de a-si
face publicitate folosind denumirea sau sigla celeilalte parti. Referirile la nume sau sigla in
materialele publicitare vor fi in prealabil avizate de Banca, respectiv de Partener.Informaiile
referitoare la Parti, la actualii si/sau potentialii clienti ai Bancii/Partenerului, respectiv la
datele de identificare precum si orice alte date ce privesc si/sau au legatura cu clientii actuali
si/sau potentiali ai Bancii/Partenerului, vor fi considerate strict confidentiale si nu vor fi
dezvaluite catre terte parti fara consimtamantul prealabil scris al reprezentantilor legali ai
celeilate Parti.
Partile convin ca au obligatia mentinerii unui contact permanent in vederea bunei derulari a
prezentului Contract. In acest scop, daca in activitatea uneia dintre parti intervin evenimente
care pot afecta prevederile prezentei, partea respectiva va anunta, in scris, in termen de trei
zile lucratoare de la data producerii evenimentului.
Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor parti.
Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a prevederilor prezentei Conventii,
partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune interese care vor fi stabilite in functie de
prejudiciul produs, pe cale amiabila sau judecatoreasca.
Neintelegerile izvorate din prezenta conventie vor fi rezolvate pe cale amiabila i numai in cazul
nerezolvarii lor in acest mod, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
Forta majora constatata conform legii,exonereaza de raspundere partea care o invoca in 5
(cinci) zile de la aparitia ei, comunicand celeilalte parti actele doveditoare in termen de 15 zile
de la invocarea ei.

Prezenta Conventie a fost incheiata in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
BANCA TRANSILVANIA S.A.
Director
Ruxandra Mercurian

Partener,

Director Adjunct Operatiuni


4

Dana Dumitrescu
Anexa 1 Produsele de finantare ale Bancii Transilvania care fac obiectul promovarii

I.

Credite fara ipoteca

1. Credite pentru nevoi curente in RON (PRACTIC BT)


2. Credit pentru nevoi curente cu destinatie imobiliara

II.
1.
2.
3.
4.

Credite garantate cu ipoteca imobiliara


Credite personale garantate cu ipoteca in RON si EUR (SOLUTIA BT)
Credite imobiliare in RON si EUR
Credite ipotecare in RON si EUR
Creditul pentru achizitionarea construirea unei locuinte prin programul PRIMA CASA

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Partener,

Director
Ruxandra Mercurian
Director Adjunct Operatiuni
Dana Dumitrescu