Sunteți pe pagina 1din 3

~ Y;;;&~J .

d~
!I'
i;
1
'

f?->/-eej/U

de.

1/J1,~c:( kdu

~{- :Lu_; Oll't CH. &


I

Capi tolul I
Notiunea de mediu

('kl

c2Do~ ~di'
,,
ii

11

Ii

'bl

Gf1/ JJ,....,

~_!_

wp

/,),

Vaf;.L

---

j ;g7 /

1/ 1 1( } 1 7 1 ) ~ ~

~Cj I

)(J(J J

I IOS;
~

/ . Terminologie. 2. D efin ifia no{i1111ii de mediu. J. Atirnd inea fa fa de mediu

1. Terminologie. Pentru a acoperi sensul expresiei de ,,mediu" 11 se recurge in doctrina ~i Jegi~la}ia noastra la diferite exprcsii, ca ,,mediu inconjurator", ,,mediu ambiant", ,,mediu natural", ,,mediu uman", ,,mediu biologic", ,,mediu geografic" ~ . a ., un eori ca variante ale no}iunii de ,,mediu", alteori pentru exprimarea diferitelor scnsuri
ale acesteia . Avand In vedere rcalitatea in matcrie, ce nu poate fi ignorata, nc aliniem
tendin\ei generate ~i includem in compunerea mediului , alaturi de elemenlele nalurale,
~i cele create de urn
Sub un alt aspect, in dreptul nostru se folose~te. uneori , expresia de ,,mediu inconjurator", pe care noi nu o putem accepta ~i o vom lnlocui cu cuviintul ,,mediu", flira
nici o alta precizare . Vom proceda astfel, intrucat dorim sa evitam utilizarea, in acela~i
context, a doua cuvinte care repeta, in mod inutil. aceea~i idee. cuviintul ,,mediu"
exprimand ceea ce ne lnconjoara, adica Jocul unde se ana fiin\ele ~i lucrurile cu care
ven im in contact, unde existam ~i ne desra~uram activitatea. iar cuviintul ,,Jnconjurator" privind, la randul Jui , tot ce se gase~te de jur lmprejur. care ne inconj.eara, adica
este exact ceea ce exprima ~ i cuvantul mediu. Vom evita deci acest pleonasm.
Aceea~i observa\ie se poate face ~i in legatura cu cuvantul ,,ambiant", care se folose~te nu arareori in Jocul celui ,.lnconjurator" ~i care exprima aceea~i idee, adica ceea
ce se gase~te In jur, in apropiere, ceea ce ne inconjoara.
Cuvantul ,,mediu" exprima In sine o no\iune cuprinzatoare care es~e, in concep\ia
noastra . Cundamcntala ~i indestulatoare pentru intelegerea corecta ~i completa a problemelor de Joe simple, care privesc ~i aspectelejuridice posibile ce se pun in legatura
cu proteqia mediului.
2. Definitia notiunii de mediu. Cunoa~tem dupa Aristotcl ca defini\ia consta din

gen

/11'

' ~ 11 i l

~i

diferente

~i

este o e.>.presie care exprimii esen\a unui lucru. Orice de fini\ie se

" Cuvantul ,.mediu" exprima tot ceca ce ne lnconjoara, natura in care sc aflii fiin\cle ~i
lucrurile (iatina - medium).
" Ter111enul ,,111ediu" este dcfinit in limba franceza ca ,.ansa111blul de elemente naturale ~i
art ificiale care condi(ioneaza via\a omului" (Larousse al limbii franceze, 1972). Corectii sub
aspect genera l, aceasta defini\ie pare, sub aspect juridic, prea restransa ~i statica, fiindca nu
are in vedere via\a in 111i~care , care cuprinde ~i activitatea de proteqia mediului. Dupii parerea
noastra, nici definitia acceptata de Comunitatea Europeanii. dupa care esle vorba de,. ansamblul
de elemente care, in complexitatea relafiilor lor, constituie cadrul. mijlocul ~i condi\i ile de via\a
ale omului , ace lea care sum ori cele ce nu sunt resim\ite" (M. Prieur, Droil de I' environnement,
Dalloz, Pans, 1991. p 2), nu poate ft considerata ~t11n t 1fic fundamentata ~1 conv111gatoare.
dooocere "'"" "" "" compk

jl
i

.!

No\iuni introductive privind proteqia mediului

-!~

i :

I;

caracterizeaza prin trei elemente: ceva ce unneaza a ti definit (definiendurn) , ceva cu


care se define$tC (definiens-ul) $i rela\ia de definire 11_ Intr-adevar, defini\ia trebuie sii
surprindii esen\a no\iunii ce urmeaza a ti definita, iar definitorul $i definitul trebuie sa
aiba aceea$i extensiune, pentru a nu duce la defini\ii care sa fie prea lnguste sau prea
largi, regula de care ne vom stradui $i noi sa \inem seama lncepiind chiar cu definirea
no\iun ii de mediu, dar vom lua Jn considerare $i cuvantul legiuitorului.
Cuviintul mediu nu exprima $i nici nu acopera sensul juridic al fenomenului. Acest
element al vorbirii omene$ti este utilizat global In toate domeniile de acti vitate umanii,
$i nu numai , inclusiv in ramurile $li in\ei care se ocupa, direct sau ind irect, de protec\ia
elementelor de mediu. Jn dreptul proteqiei mediului, acest cuviint are un sens bine
determinat In legisla(.ia mediului 2l, pe care o sa.-1 folosim pe parcursul expunerilor $i
analizelor noastre in aceasta carte .
Astfel, prin mediu, Jn sensul in care ne intereseaza Jn ramura dreptului protec\iei mediului, 1ntelegem ,,ansamblul de condi\ii $i elemente naturale ale Terrei: aerul,
apa, sol ul, subsolul , aspectele caracteristi ce ale peisajului, toate straturile atmosferi ce,
toate materiile organ ice $i anorganice, precum $i fi in\ele vii, sistemele naturale In
interaqiune, cuprinziind elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale $i spirituale, cal itatea vie\ii $i condi(iile care pot in flue nta bunastarea $i sanatatea
omulu i" 31 Din aceasta defini (ie legala rezulta ca, Jn esen\a, este vorba de totalitatea
factori/or naturali -$i a ce!or crea(i prin activi/afi umane care, fn stransa imerac/iune,
injluenfeaza echilibrul ecologic, deterrnina condifiile de viafa pentru toate vieta/ile de
pe Terra, ~ i cele de dezvoltare in ansamblu a societafii urnane 41 Intr-adevar, ca tendin\a generalii, se desprinde includerea In compunerea mediului, alaturi de elementele
naturale, $i elementele create de om.
Privit 111 prisma reglementaril or na\ionale, comunitare $i interna\ionale, conceptul
legal $i doctrin ar, definit mai sus, are un caracter dinamic, exprimiind tendin\a generala
de inc ludere In compunerea sa atiit a elementelor naturale, cat $i a celor create de om.
Aviind Jn vedere pozi\ia centrala pe care o ocupa omul in mediul siiu natural $i artificial
$i luand Jn considerare interesele sale firqti de a trai intr-un mcdiu sanatos, echilibrat
" Ase vedea I. Lucica, Logica formala, scurta introducere, Ed. Tehnicii,

Bucure~ti ,

2004,

p. 122.
' 1 Cu toate acestea, ln art. 2 din O.U.G. nr. l 95/2005 privind protec\ia mediului, care este
legea generala in materie (M. OC nr. 1196 din 30 decembrie 2005), actualizata, ca re a fost adoptata ln rcgim de urgenfa, avand In vedere necesitatea indeplinirii angajamentelor asumate de \ara
noastra in procesul de intcgrare europeana, ln baza careia sa poata fi adoptatii legisla\ia subsecventa in domeniul proteqiei mediului, printre tennenii $i expresiile ale caror sens ~i semnifica\ie se precizeaza in acest articol nu gasim nici o detini\ie legala (printre cele 74 de defini\ii) in
privin\a expresiei de mediu (ci , la art. 2 pct. 42, doar in privin\a ,,mediului geologic").
i 1 Art. I alin. (2) din O.lJ.G. nr. 195/2005 (actual izata).
41
in art. 2 pct. 41 din O.U.G. nr. 195/2005 (abrogat prin Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonan\ei de urgen\a a Guvernului nr. 195/2005 privind protec\ia mediului, M. Of.
nr. 586 din 6 iulie 2006), se prevedea o defini\ie legalii completa ~i complexa in sensul prezentei
ordonan\e, care a fost abrogata $i scoasa dintre tennenii $i expresiile definite in art. 2 $i introdusa textual in art. l alin. (2).

::i
Iii.

No\iunea de mediu

ecologic, despre no\iunea de mediu nu se poate vorbi deciit cu referire la om, care - ca
toate vietuitoarele - face parte din mediul natural.
Din definitia data notiu111 i de mediu, rezulta ca acesta cuprinde atiit mediul natural ,
ciit $i mediul artificial.
Mediul natural se prezima deosebit de complex $i vari at, cuprinziind par\ile vizibile $i invizibile ale naturii, tot cc este produs al acesteia . Acest ansamblu de condi\ii
$i elemente naturale ale Terrei, care reprezinta 1mpreuna condi\ia existentei tuturor
vie(uitoarelor, inclusiv omul ca parte componenta a naturii, cuprinde: aerul, apa, solul,
subsol ul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice $i anorganice, precum $i fiintele vii , sistemele naturale Jn interaqiune ,
cuprinziind elementele enumerate anterior 11
Mediul artificial cste ee l creat de mintea $i mana omului , fiind vorba de bunurile
care exista datorita activita(ii umane $i reprezintii condi\iile materiale ale vie\ii. Pentru
exprimarea aceslei no\iuni sc mai folose$te $i expresia de ,,mediu civilizat" .
Mediul artificial se compune din douii elemente: aJezarile urnane care sunt, Jn
princi piu, identice cu comunele $i ora$ele, ca unitii\i administrativ-teritoriale, !ncare
locuiesc $i 1$i desfa$oara activitatea cotidianii oamenii $i care 1nglobeaza mediul de
cartier unde oamenii 1$i au domiciliul $i re$edin(a, locul uncle se aflii colectivitatea
de colocatari, locul de munca uncle oamenii 1$i desfa$oara activitatea profesionala $i
1$i petrec o parte 1nsemnata a timpului, $Coala pentru cei mul\i, Jn primul rand pentru
tineri , locuri le de odi hna $.a.; hunurile create de om care se gasesc fn afara O-$ezarilor
urnane, adica construc\iile $i toatc celelalte lucruri realizate de om $i a$ezate dincolo
de perimetrul administrativ al comunelor $i ora$elor, cum sunt: $OSelele, autostrazile,
caile ferate, podurile, viaductele, barajele $.a., cc sunt va lori materiale $i spirituale $i
asigura calitatea vie\ii $i conditiile care pot influen\a bunastarea $i saniitatea omului 21 .
Fiecare din aceste elemente, datorita importan\ci practice deosebite pe care o prezinta
pentru via\a economica $i sociala, este supus unui regim special de proteqie 31
11 Ase vedea art. l alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005, moditicata ~i completata prin Legea
nr. 265/2006.
" Ibidem.
11 in art. 3 din Legca nr. 9/1973 privind proteqia mediului (B. Of. nr. 91 /1973 ), astiizi abrogata de Legea nr. 137/ 1995, s-a stabi lit ca, Jn in\elesul acestei legi , mediul este constituit din
totalitatea factorilor naturali ~i a celor crea\i prin activita\i umane care, in stransa interac\iune,
influenJeaza echilibrul ecologic, determina condi\iile de via\a peniru om, de dezvo ltare a societii\ii. ln art. 6 din aceea$i lege se precizeaza ca factorii naturali ai mediului supu~i proteqiei
sunt; aerul apele, solul ~i subsolul, padurile ~i orice alta vegeta\ie terestra ~i ac vatica. fauna
terestrii $i acvatica, rezerva\iile $i monumentele naiurii, la care sc adauga textual ,,A$ezari le
omene~ti ~i cei lal\i factori crea\i prin activita\i umane sunt, de asemenea, supu$i protectiei".
In Anexa nr. I la Legea protec\iei mediului nr. 13 711995 (M. Of. nr. 304 din 30 deccmbrie
1995), astazi abrogata de O.lJ.G. nr. 195/22005, in privin\a tennenului de mediu se arata ca este
vorba de ,,ansamblul de condi\i i $i elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solu l $i subsoluL
aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturi le atmosferice, toate materiile organicc ~i
anorganice, precum $i fiin\ele vii, sistemele natura le In interaqiune, cuprinzand elementelc
enumerate anterior, inclusiv valori le materiale $i spirituale, calitatea vie\ii $i condi\iile care pot
intluen\a bunastarea $i sanatatea omului".

No\iuni imroductive privind prmectia mediului

Este o cerin\a fundamentala ca fiecarc element al rnediului (natura l ~i artificial)


sa fie sanatos, corect intre\inut, frurnos, civilizat ~i capabil sa influen\eze inspre bine
via\a, activitatea ~i giindirea umanii ".
in analizele pe care le vom face, fiecare element al mediului va fi examinat pin
prisma intereselor vi tale ale omului ~i celorlalte vietuitoare, interese care sunt exprimate in legisla\ia care constituie izvoarele acestei ramuri de drept, care privesc masurile de protec\ie ~i de evaluare a mediului.
3. Atitudinea fatli de mediu. lntr-o prima etapa, denumita ~i prirna revolu\ie ecologica, care a avut Joe la sfiir~itul anilor 1960 ~i inceputul anilor 1970, caracteristica
era o serie de dezbateri asupra calitii\ii mediului in opozi\ie cu cre~terea economicii.
La sfar~itul anilor 1980 ~i inceputul anilor 1990, considerat a doua revolu\ie ecologicii,
s-au rcabordat ~i largit multe dintre conceptele ~i argumentcle originate in contextul dezvoltarii durabile. cand dezbaterile s-au mutat in direc\ia eluciclarii moclului in
care cre~terea poate fi realizata intI-un mod ecologic. S-a concluzionat ca politicile de
mediu adecvate 1or contribui la cre~terea economidi, iaraceasta, bi11e aclministrata, va
ajuta mediul. Dar, totodata s-a aratat ca in cazul in care economiile nu sunt orientate
intr-o maniera sensibila la proteqia mecliului, sch imbarile economice vor cunoa~tc
limite serioase. Aceasta schimbare in atitudine a lost cuprinsa in expresia ,,dezvoltarc
durabila" $i a devenit rapid laitmotivu l celei de-a doua revo lu\ii ecologice a anilor '80,
exprimand un proces in care baza resurselor naturale nu trebuie sa se detcrioreze ~i
scotand in eviden\a rolul pe care calitatea mediului $i resursele sale ii au in procesul
cre$terii calitiitii vie\ii.
in urrna conceptualizarii $i generalizarii ideii dezvoltarii durabilc, fi lozofia poluiirii
$i protcctiei rnediului nu a putut sa nu exprime ~i economia mediului, toate cuprinse
intr-o reglementare legala complexa, supuse $i ea unei evolutii nelncetate. Ca urmare,
in an ii no~tri putem vorbi de conturarea unei teorii cuprinzatoare asupra mediului,
proteqiei mediului ~i formarii dreptului protectiei mediului.

irl
'I

_!

1!
I

!I ~

11

/'!
1> Popula\ia se afla 1ntr-o rela\ie stransa ~i inseparabila cu mediul sau de a~ezare, de munca
cu mediul sau natural ~i artificial, 1n general. Schimbarile survenite ln factorii de mediu afecteaza, nu de pu\ine ori, in sens negativ capacitatea de muncii, bunastarea ~i sanatatea ornului. in
procesul de satisfacere a nevoilor oamenilor in oxigen, apii ~i alimente, prczcn\a unor materiale
poluante pot provoca astfel de fenomene negative, ca ~i zgomotul excesiv, vibratiile, aglomerarile in mijloacele de transport in comun etc. pot lmpovara fiinta umanii in a~a masurii incat
sistemul nervos suporta greu presiunea. La fel ~i dezvoltarea tehnicii poate provoca schimbari
importante in mediul natural ~i artific ial care afecteaza negativ modul de via\a a omului.
~i

',.ill
j

tt

iii'.

'11i'

____:l.l;;_

Capitolul ll
Poluarea mediului ~i implicatiile sale
4. Defi111{ia poluarii. 5. Fenomenul 11oluarii. 6. Cauzele po/11arii

4. Definipa polulirii. Potrivit art. 2 pct. 51 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protcc\ia mccliului, prin poluare in\elegem ,,introduccrca dirccta sau indirecta a unui poluant 11
care poate aduce prejudicii sanatii(ii umane $i/sau calita(ii mediului , dauna bunurilor
materiale ori cauza o deteriorare sau o lmpiedicare a utilizarii rnediului In scop recreativ sau in alte scopuri legitime" 21.
Orice vie\uitoare, uneori chiar prin simpla sa existen\a, i~i degradeaza, 1$i ,,murdare~te'', $liin(ific formulat 1$i polueaza mcdiul sau, ceca cc, uneori, face imposibilii via\a
$i existen\a In zona. Poluarea este un flagel social, un pericol care degradeaza mediul
natural sau artificial, distrugc condi\iile de via\a.
Dupa cum se poate deduce din fonnularea legalii, poluarea poate fi, lnainte de
toate, o aqiune umana care sc siiviir$e$te cu sau fara intcn\ia de a polua. Ea poate ti
insa ~i rezultatul unei activita\i a al tor vieta\i deciit omul $i poate fi $i consecin\a unui
fenomen natural. Asupra acestei probleme vom revcni In mai multe locuri din carte.
lntr-unul din documentelc internationale In materie, lntitulat ,,Regulilc de la
Montreal" din 1982, aplicabil poluiirii transfrontierc, poluarea a fost defini tii ca ,,orice
introducere de catrc om In mediu, direct sau indirect, a unor substan\c sau energii cu
efecte vatamatoare, de natura sii puna In pericol sanatatea omului, sa prejudicieze
resursele biologice, ccosistemele $i proprietatea materiala, sii dimin ueze binefacerile
sau sa impiedice alte utilizari legitime ale mediului" (art. I).
Cuvantul poluare vine din latinescul pol/11ero, -ere, care lnseamna a murdarii, a
pangarii, a profana, desemneaza o ac\iune prin care sc degraclcaza mediul

11 Prin puhw111 ln\elegem ,,orice substan\a, preparat sub fom1ii sol ida, lichida, gazoasii sau
sub fonna de vapori ori de energie, radia\ie c lcctromagnet.icii, ionizanlii, termica, fonicii sau
vibra\ii care, introdusa in mediu, mo<litica cchilibrul constitucn\ilor acestu1a ~i al organismelor
vii ~i aduce daune bunurilor rnateriale" (art. 2 pct. 50 din 0. U.G. nr. 195/2005 privind proteqia
mediului).
" Potrivit art. 5 din Lcgea nr. 9/1973 (astiizi abrogatii), poluarea mediului ,,consta ln acele
ac(iuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic sau sa cliiuneze saniita\ii, lini~tii ~i starii
de confo rt a oarnenilor ori sa provoace pagube economiei na(ionale, prin modilicarea calita\ii
factorilor naturali sau crea\i prin activita\i umane".
in Anexa 1 la Legea protec(iei mediului nr. 137/1995, prin poluare s-a in(elcs ,,introduccrea
directa sau indirect.a, ca rezultat al unei activita\i desf:'i~urate de 0111 , de substan\e, de\ ibra\ii,
de caldura ~i/sau zgomot in acr, in upa ori 1n sol. cace pot aduce prejudicii sanata\ii umane sau
calita\ii rnediului. care pot dauna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o irnpiedi ..
care a utilizarii mcdiului in scop recrcativ sau in alte scopuri legitime".

- - -

_.....

~.

~-

..

S-ar putea să vă placă și