Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa nr.2 -Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.

II
DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII - SERVICIUL LICITATII
Contract de servicii: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova ncheiat cu .....................................

Contract de servicii
nr............/...............2013

Preambul
ncheiat n baza Notei Justificativa nr. .............../....................... si avnd n vedere fondurile alocate la cap.
70.02.50.56 precum i contractul de finantare nr.3185/2012, pentru Asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor in cadrul proiectului Amenajare si revitalizare
Centrul istoric al Municipiului Craiova, cod SMIS 38624, Programul Operational Regional 2007 2013,
Axa prioritar 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1
Planuri integrate de dezvoltare urbana Subdomeniul Poli de crestere.
1. Prile contractante
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de prestari servicii, intre
MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa sediului: str. A.I. Cuza, nr. 7 Craiova, jud. Dolj, tel./fax 0251415177/411561, cod fiscal 4417214, cod IBAN RO74TREZ29124700256XXXXX deschis la Trezoreria
Craiova, reprezentata prin primar si director economic, n calitate de achizitor, pe de o parte
i
...................................................................denumirea operatorului economic adres
.........................................telefon/fax ..................... numr de nmatriculare ..........................................cod
fiscal ................................... cont (trezorerie, banc) ..........................................................................
reprezentat
prin
..........................................................
(denumirea
conductorului),
funcia
............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b) achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d) servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este

Anexa nr.2 -Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.II
DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII - SERVICIUL LICITATII
Contract de servicii: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova ncheiat cu .....................................

considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul i preul contractului
4.1. - Prestatorul se oblig s presteze serviciile de Asistenta tehnica din partea proiectantului pe
perioada de executie a lucrarilor in cadrul proiectului Amenajare si revitalizare Centrul istoric al
Municipiului Craiova, cod SMIS 38624, depus n cadrul Programului Operational Regional 2007
2013, Axa prioritar 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli de crestere, Domeniul major de
interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana Subdomeniul Poli de crestere, n
perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de
servicii Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor in cadrul
proiectului Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova, cod SMIS 38624,
depus n cadrul Programului Operational Regional 2007 2013, Axa prioritar 1-Sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor-poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare
urbana Subdomeniul Poli de crestere, in valoare de lei (inclusiv T.V.A).
4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate, pltibil
prestatorului de ctre achizitor, este de ........... lei (excl.T.V.A), la care se adauga T.V.A. in valoare de
.............. lei.
Modul de finantare al contractului: Bugetul local, Bugetul de stat si Fondul European de Dezvoltare
Regionala conform proiectului Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova,
cod SMIS 38624, depus n cadrul Programului Operational Regional 2007 2013, Axa prioritar 1Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 Planuri
integrate de dezvoltare urbana Subdomeniul Poli de crestere.
4.4. Platile catre prestator se vor face in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr.
12843/25.01.2013 si ofertei adjudecate, parti integrante ale prezentului contract.
5. Durata contractului
5.1 Durata contractului cuprinde perioada de timp de la data intrrii lui n vigoare si pn la data
efectuarii recepiei finale a lucrrilor, care fac obiectul serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului.
5.2 n cazul n care prestatorul nu va depune, n termen de cel mult 15 zile de la data intrrii n vigoare a
contractului, dovada deschiderii unui cont de garanie de bun execuie i extrasul de cont din care s
rezulte virarea a 0,5% din valoarea contractului fr TVA, aa cum este prevzut la art. 10.1, acesta devine
nul i neavenit.

Anexa nr.2 -Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.II
DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII - SERVICIUL LICITATII
Contract de servicii: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova ncheiat cu .....................................

5.3 Prezentul contract nceteaza sa produca efecte la data ncheierii procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor care fac obiectul serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului si eliberarea garantiei
de buna executie.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnic i propunerea financiar;
c) graficul de prestare a serviciilor;
d) acord de asociere
e) garania de bun execuie;
f) acte adiionale (daca exista).
7. Obligaiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n perioada/perioadele
convenite i n conformitate cu cerintele caietului de sarcini, propunerea tehnica si cu obligaiile asumate
prin prezentul contract.
7.2 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau performanele prezentate n caietul de
sarcini si propunerea tehnic, anexe la contract.
7.3 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea tehnica, anexa la contract.
7.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele
folosite pentru sau n legtur cu serviciile prestate, i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o
astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
7.5. - Prestatorul se oblig ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesitilor impuse de receptia
serviciilor, s realizeze pe cheltuiala sa modificrile, raspunsurile si completarile solicitate n termenul
precizat;
7.6. - Prestatorul se obliga sa verifice respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
7.7. - Prestatorul se obliga sa respecte indeplinirea obligatiilor sale ce deriva din acest contract in
conformitate cu prevederile H.G. nr.273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
7.8 Orice neconformitate legat de adaptarea la teren a proiectului care poate prejudicia continuarea sau
realizarea unui obiectiv al proiectului sau a lucrrii n ansamblu va fi adus la cunotina beneficiarului, in
termen de max. 3 zile de la sesizarea acesteia.
7.9 - Prestatorul are obligatia sa furnizeze informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect
solicitate de catre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plata/Certificare,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitate sa verifice sau sa realizeze
auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale.
8. Obligaiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate de
ctre acesta.
3

Anexa nr.2 -Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.II
DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII - SERVICIUL LICITATII
Contract de servicii: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova ncheiat cu .....................................

8.2 - Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit. Serviciile prestate vor
fi considerate receptionate dupa verificarea si aprobarea acestora de catre beneficiar.
8.3 - Achizitorul se obliga sa faca plati prestatorulului lunar, in conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini nr. 12843/25.01.2013, parte integranta a prezentului contract, pe baza rapoartelor de activitate lunare.
Ultima plata se va face dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, care fac obiectul serviciilor de
asistenta tehnica din partea proiectantului.
8.4. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitie prestatorului urmatoarele documente:
- un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu executantul lucrarii ;
- avize, acorduri si autorizatia de construire, in copie.
9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum
echivalent cu o cot procentual de 0,1% din preul contractului pentru fiecare zi de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
9.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din
plata neefectuat, respectiv 0,1%, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, d dreptul prii
lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de
daune-interese.
9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat
prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare
s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit
pn la data denunrii unilaterale a contractului.
9.5 - (1) Achizitorul va fi ndreptit s rezilieze unilateral contractul i dac prestatorul:
a) nu respecta prevederile privind constituirea garaniei de bun execuie,
b) subcontracteaz toate serviciile sau cesioneaz contractul far s obtin aprobarea Achizitorului;
c) nu indeplineste total sau partial obligaiile prevazute in contract cu plata unei despgubiri n sarcina
prestatorului;
- (2) n cazurile prevzute la literele a,b,c, contractul se consider desfiinat de plin drept fr punerea n
ntrziere i fr orice alt finalitate prealabil.
- (3) Contractul nceteaz n urmtoarele situaii:
a) Prin ncetarea activitii prestatorului (faliment, dizolvare, desfiinare, lichidare voluntar, etc);
b) Prin reziliere, ca efect al nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a obligaiilor contractuale.
Clauze specifice
10. Garania de bun execuie a contractului
10.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de 10% din
valoarea contractului fara T.V.A .
10.2 - Garantia de buna executie se va constitui n termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului
de catre parti, astfel:

Anexa nr.2 -Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.II
DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII - SERVICIUL LICITATII
Contract de servicii: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova ncheiat cu .....................................

- retineri succesive din sumele datorate din situaiile de plat lunare, ntr-un cont deschis la Trezoreria
Statului din cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la
dispoziia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant n contul de disponibil
astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului,
autoritatea contractanta va alimenta acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate i
cuvenite contractantului pn la concurenta sumei stabilite drept garantie de bun executie.
n situaia n care ofertantul este IMM, n conformitate cu Legea nr.346/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.
Sau
- Instrument de garantare emis in condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri
care se prezint n original, n cuantumul si pentru perioada prevzut n documentaia de atribuire;
Garania de bun execuie trebuie s fie irevocabil.
Instrumentul de garantare trebuie s prevad dac plata garaniei se va executa:
-condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul
garantat; sau
-necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate.
10.3 - Achizitorul se oblig s elibereze garania de participare numai dup ce prestatorul a facut dovada
constituirii garaniei de bun execuie.
10.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului
creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie,
achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au
fost respectate.
10.5 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, astfel:
- 70% in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
care fac obiectul serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a
lucrarilor pentru proiectul Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova, cod
SMIS 38624, depus n cadrul Programului Operational Regional 2007 2013, Axa prioritar 1-Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor-poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 Planuri integrate de
dezvoltare urbana Subdomeniul Poli de crestere
- 30% in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie finala dupa expirarea
perioadei de garantie de buna executie a lucrarilor care fac obiectul serviciilor de asistenta tehnica din
partea proiectantului.
11. Alte responsabiliti ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane declarate
in oferta, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie
definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut n
contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de
prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.

Anexa nr.2 -Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.II
DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII - SERVICIUL LICITATII
Contract de servicii: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova ncheiat cu .....................................

12. Alte responsabiliti ale achizitorului


12.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care
acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare pentru ndeplinirea contractului.
13. Recepie i verificri
13.1 - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile
din propunerea tehnic, din caietul de sarcini si din proiectul tehnic aprobat, (inclusiv raspunsurile la
solicitarile de clarificari).
13.2 -(1) Verificrile vor fi efectuate de ctre achizitor prin reprezentanii si mputernicii, n
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica n scris
prestatorului, identitatea persoanelor mputernicite pentru acest scop.
14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor dupa semnarea contractului de catre
parti si primirea ordinului de incepere a serviciilor.
14.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevzut a fi
terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pri,
termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea contractului de
ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a
acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional.
14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are
obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional.
14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice
ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului.
15. Ajustarea preului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n
propunerea financiar, anex la contract.
15. - Pretul contractului este ferm pe toata durata contractului si nu se actualizeaza.
16. Asociati (daca este cazul)
17. Fora major
17.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
17.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul
contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
17.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n
mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor.
6

Anexa nr.2 -Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.II
DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII - SERVICIUL LICITATII
Contract de servicii: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova ncheiat cu .....................................

17.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea
cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare.
17.6- Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din
pri s poat pretind celeilalte daune-interese.
18. Soluionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative
directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea
contractului.
18.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve
n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre
instanele judectoreti competente din raza sediul achizitorului
19. Limba care guverneaz contractul
19.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
20. Comunicri
20.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul
primirii.
20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii.
21. Legea aplicabil contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
22. Dispoziii finale
22.1 -Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de ctre Direcia
Elaborare si Implementare Proiecte din cadrul Primariei Muncipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1, et. 1,
cam. ..., tel. 0251/............
Prile au nteles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri).

Achizitor,
............................
(semntur autorizat)
LS

Prestator,
..............................
(semntur autorizat)
LS