Sunteți pe pagina 1din 2

\

C o n siliu l elec to ra l de c ir c u m s c r ip ie nr.25 O rh ei


D E C L A R A IE
S u b s e m n a tu l(a ), o r Ilan. d e in n d fu ncia de d ire c to r la SRL. D u f r c m o l , ca n d id a t la fu n c ia
de p rim a r al o r.O rh e i la aleg e rile locale g en e rale din 14 iunie 2 0 1 5 . n c o n fo rm ita te cu art.44
a l i n .( l) lit.e) din C o d u l electoral, d e c la r pe p ro p ria r s p u n d e re c:
1.

n p e r io a d a 1 ia n u a rie 201 3 - 31 d e c e m b rie 2 0 1 4 a m realizat u rm to a re le venituri:

Nr.
d/o

1.

V e n itu l n c a s a t
(n m o n e d n a io n a l sau n v a lu t strin)

S u r s a v en itu lu i
V enitul o b in u t la locul d e m u n c de b a z

2.

2 4 0 0 0 0 lei
1 5 0 00 lei

V en itu l o b in u t la locul d e m u n c prin


cumul
V enitul o b in u t din a c tiv itatea d id actic

3.

V enitul o b in u t din ac tiv itatea tiinific i


de creaie
V enitul o b in u t d in donaii i m o ten iri

4.
5.
6.

V enitul o b in u t din d e p u n e ri la instituiile


fin anciare, in clu siv la cele d e p este h o tare

7.

V enitul o b in u t din a c tiv itatea de


re p rez en tan t al statului n societile
c o m e rc ia le
V enitul o b in u t din n s tr in a re a sau
d e in e re a v a lo rilo r m o b ilia r e i a cotei-pri
n capitalul social al so c ie t ilo r c o m e rc ia le

8.

9.

10.

11.

2.

V enitul o b in u t din n str in a re a b u n u rilo r


m o b ile sau im o b ile
V enitul
o b in u t
din
d area
n
lo c a iu n e /a re n d a b u n u rilo r m o b ile sau
im o bile
V enitul o b in u t din alte surse legale
(pensii, burse, in d e m n iz a ii, p rem ii etc.)
P o sed cu titlu de p ro p rie ta te p e rso n a l i/sau c o m u n (cu so u l/so ia) u rm to a re le bunuri
im obile:
Locul

Titularul

C ategoria*

Suprafaa

N um rul**

(6)

397,4 m .p .

Chiinu

S o r Han

(3)
(7)

0 , 0 6 7 ha

Chiinu

S o r Ilan

2 0 1 , 8 m. p.

Chiinu

S o r Ilan

(11)

4 8, 6 m. p.

Chisinu

S o r Ilan

am plasrii***

C a teg o riile in d ica te sini: (! ) a g rico l: (2) fo r e s tie r : (3) intravilan: (4) extravilan: (5) a lte c a te g o rii d e te re n u ri care se afl n c irc u itu l civil: (6)
a p a rta m en t: (7) c a s de locuit: (8) v il : (9) sp a iu c o m e r c ia l de p r o d u c ie : (10) garaj: ( I I ) a lt a vere im obil.
* * S e in d ic n u m ru l d e b u n u ri d e a c e la i tip.
*** Se in d ic d o a r lo c a lita te a (m u n ic ip iu l raionul, o r a u l co m u n a satul)
*

3.

P o sed cu titlu de p ro p rie ta te p e r s o n a l i/sau c o m u n (cu s o u l/so ia) b un uri m obile:


T i p u l , m o d e l u l*

N u m ru l**

Titu la ru l

S o r Llan

Aiitoturim Bentley Continental

S o r Han

Vi c o t - p a r t e

Sor llan

Autoturism G A Z 2410
Autoturism Tovota R unner

1
S o r ll an
Autoturism Chrysler 300 S
... 2___ .
................................. ................ ....... ........... ..................
C ategoriile indicate sini: cam ioane, remorci, vehicule m otorizate, m uini agricole, m ijloace de transport naval, aerian
i alte m ijloace de transport care sint supuse nm atriculrii potrivii legii
* * Se indic num rul de bunuri de acelai tip.

4.

D ein cu titlu d e p ro p r ie ta te p e r s o n a l i/sau c o m u n u r m to a re le conturi b an c a re , fo n d u ri de


investiii, fo rm e e c h iv a le n te de e c o n o m is ire i investire:
Suma,
v a lu ta

T ip u l*

C ont
C ont
C o nt
Cont
C ont

319702 lei
743 U SD
64757 lei
6040 0 EUR
30898 EUR

curent
curent
c urent
curent
curent

T itu la ru l

Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
... }.--- -----

llan
llan
llan
Sara
Sara----------------

-------

--- -----------------------

Categoriile indicate sint: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card, m en io n n d tipul acestuia): (2) depozit bancar
sau echivalente: (3) fo n d u ri de investiii sau echivalente, inclusiv fo n d u ri p riva te de p en sii sau alte sistem e cu
acumulare.
*

5.

D e i n c u titlu d e p r o p r i e t a t e p e r s o n a l i/s a u c o m u n u r m t o a r e l e p l a s a m e n t e , o b l ig a iu n i,
c e c u r i, c a m b i i , c e r t i f i c a t e d e m p r u m u t , in v e stiii d ir e c t e n m o n e d n a i o n a l s a u n v a lu t
s tr in :

E m ite n t titlu /s o cie ta te a n c a re perso ana


este a c io n a r , f o n d a t o r sau
a s o c ia t/b e n e fic ia r de m p r u m u t

T ip u l*

N u m r u l de titlu r i/e o ta de
p a r t i c ip a r e

SRL "A vantage

Parte social

0 ,8 9 3 1 %

* C ategoriile indicate sint: (1) hirtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni);
(2) aciuni sau p ri
sociale in societi com erciale; (3) cecuri; (4) cam bii; (5) certificate de m prum ut; (6) alte fo r m e de investiii directe.

6.

A c c e p t v e r if ic a re a d a te lo r s u s -m e n io n a te de ctre o rg a n e le c o m p e te n te .

_____ 2 015

sem ntura