Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE IMPRUMUT

Nr. din data de .


I.PARTILE CONTRACTANTE
., cetatean roman, nascut la data de .,
in orasul , domiciliat

.,

legitimat cu CI seria ., Nr , eliberata de la data de


, CNP .., in calitate de IMPRUMUTATOR
si

S.R.L.,

persoana

juridica,

..,
Comertului

de

pe

langa

Tribunalul

Bucuresti,

sub

cu

sediul

inregistrata
nr.

social
la

in

Registrul

................................

si

CUI .................................., contul bancar nr. .., deschis la


.. , reprezentata prin dl. ..,
avand functia de Administrator, in calitate de IMPRUMUTAT.
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.Prin prezentul contract, Imprumutatorul acorda Imprumutatului cu titlu de imprumut suma
cuprinsa in anexa pentru dezvoltarea activitatii societatii S.R.L., cu
obligatia Imprumutatului de a restitui suma imprumutata in termen de 1 an, respectiv pana la
data de prevazuta la art. III din acest contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Imprumutul se acorda pe un termen de 1 an incepand de la data trecuta in Anexa.
3.2. Partile pot decide prelungirea perioadei contractuale initiale prin act aditional.
IV.OBLIGATIILE PARTILOR
A.OBLIGATIILE IMPRUMUTATORULUI
- sa predea suma de bani mentionata in contract la data semnarii acestuia;
- sa primeasca suma de bani imprumutata la data prevazuta in contract pentru
restituirea acesteia;
B.OBLIGATIILE IMPRUMUTATULUI
- sa primeasca suma de bani mentionata la data semnarii prezentului contract;

- sa restituie suma de bani primita cu titlu de imprumut in cuantumul si la data


mentionata in prezentul contract ;
- sa despagubeasca pe imprumutat pentru orice pagube cauzate prin nerestituirea la
termen a intregului imrumut;
- sa depuna toate diligentele necesare pentru ca societatea sa nu ajunga in stare de
insolventa, incetare de plati, etc;
- sa informeze prompt Imprumutatorul in cazul aparitiei oricaror amenintari privind
eventuale creante detinute de terti care ar putea pune Imprumutatul in pericolul
imposibilitatii achitarii datoriilor si a lezarii drepturilor imprumutatorului;
V.MODALITATEA DE PLATA
5.1. Imprumutatul va restitui suma care formeaza obiectul prezentului contract in
conturile indicate de catre imprumutator, conform anexei atasate prezentului contract.
5.2. Imprumutatul va avea dreptul de a majora cuantumul ratei lunare datorate conform
scadentarului, in functie de posibilitatile materiale, fara ca aceasta sa constituie o obligatie a
acestuia.
5.3. Imprumutatorul va avea dreptul, in cazuri justificate, sa solicite restituirea integrala a
imprumutului datorat inainte de implinirea termenului contractual, caz in care va renunta la
plata dobanzii aferente imprumutului, notificand in acest sens Imprumutatul intr-un termen
rezonabil cu minim 30 zile inainte de solicitarea imprumutului.
VI. FORTA MAJORA
6.1. Niciuna din partile prezentului contract nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la
termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii
incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata
de un eveniment imprevizibil la data incheierii contractului si ale carui consecinte sunt de
neinlaturat de catre partea care il invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul,
calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale si orice alt eveniment care este in afara
controlului partii care il invoca.
6.2. Partea care invoca evenimentul mai-sus mentionat este obligata sa aduca la cunostinta
celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.
6.3. Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile in cazul in care un eveniment din genul
celor descrise mai-sus, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti.

VII.CLAUZE DE VALIDITATE
7.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are niciun efect asupra
obligatiilor deja scadente intre parti.
7.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din
vina sa, a determinat incetarea contractului.
7.3. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule,
clauzele valide isi vor produce in continuare efectele, cu exceptia cazurilor in care
clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.
VIII.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
8.1. Prile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil
de reprezentanii lor.
8.2. In cazul n care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibil pe cale amiabil, prile se
vor adresa instanelor judectoreti.
IX.CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara
incheierii lui.
9.3. Nulitatea unei clauze sau a unor clauze din contract nu va atrage nulitatea intregului
contract, decat daca, din interpretarea acestuia, ar rezulta ca acea clauza sau acea parte a
contractului lovita de nulitate era esential pentru partile contractante, astfel incat acestea nu
l-ar fi ncheiat fara acea parte a continutului sau, care e lovita de nulitate
9.4. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
Prezentul contract a fost redactat in limba romana, intr-un numar de 2 (doua)
exemplare, astazi, .....................
IMPRUMUTATOR ,

IMPRUMUTAT,
. S.R.L.
Prin administrator,

S-ar putea să vă placă și