Sunteți pe pagina 1din 1

PROCESELE REGLATORII

I. MOTIVATIA
J1. Definitie: stare interni care activeazf. qi dd direc{ie gAndurilor
declanqeazd activitatea individului,

noastre,

o orienteazl, cdtre anumite scopuri gi o

susline energetic.

v2. Elemente componente ale motivatiei:

Trebuinfa =expresia psihicd a necesitdfilor inndscute sau dob6ndite ale omului


..'. trebuinle primare (inn6scute))biologice (foame, sete, impuls sexual)

funcfionale(de migcare, comunicare)

La om,ele sunt modelate cultural(el mdndncS la masd,folosind furculi16 gi cufit).

{.

trebuin{e secundare ( dobdndite pe parcursul viefii):

trebuinfe materiale ( de locuinfd, de unelte)

trebuin(e spirituale (de cunoaqtere, estetice, de rcalizare, de


succes, de aprobare)

.r PIRAMIDA

TREBUINTELOR u lui A. MASLOW:

r.\

Ly

Labaza piramidei stau trebuintele fiziologice ( nevoia de hran6, de odihn6,


de repaus, satisfacerea pasiunilor gi apetiturilor, nevoia de a-gi pSstra sdn6tatea).

Urmeaz6, apoi

trebuintele de securitate ( nevoia

de securitate emofionald gi

in muncd, de securitate contra pericolelor, a deposed[rii, de unde asigurarea viefii,


securitatea social6, nevoia de stabilitate

la locul de munc6, nevoia de protec{ie,

nevoia de oameni).
Pe a

treia treapti

se situeazd

trebuintele de iubire si apartenentfl la grup

( nevoia de a fi acceptat, de a apa\ine unei comunitSli , nevoia de a primi gi oferi


afecfiune).

Sunt apoi trebuinfe de

stiml

(trebuin{a de

a beneficia de aprobare gi

recunoaqtere, trebuinfa de prestigiu, trebuinfa de a atinge obiective).

Pe locul cinci se situeazd trebuintele cognitive


infelege, de a inv6fa, de a descoperi, de a explora).

nevoia de a qti, de