Sunteți pe pagina 1din 255

----------------------- Page 1--------------------------------------------- Page 2--------------------------------------------- Page 3----------------------capitolull

-Ah, la dracu'.
Cuvintele au fost mai degrab1i mftraite dedit striga
te, insa erau suficient de ~ocante d t s~-1 facli pe Gerald
Westall, secretarullui William de Vaux, duce de Belcra
ven, si1-~i priveascli ~eful. Ducele s~tea Ia biroul masiv
din lemn sculptat, ocupat cu coresponden~a din acea zi.
Ochelarii lui, pe care ii folosea doar la citit, li stilteau
drept pe varful nasului, in timp ce citea din nou misiva
care tl flkuse sa scoati1 acea exclama~ie.
Domnul Westall, un b1'irbatinalt ~i slab, care d~dea impresia eli fusese lungit ca un personaj dintr-un tablou allui
el Greco, se preflku a reveni Ia treaba lui, ins!i mintea li
r!im~ese Ia duce. Oare acele cuvinte fusesern un semn al
un ei mari mid\ri? Sau al furiei? Nu, decise el. A l uimirii.
T:in!irul ~tepta nedibdiitor sa i se ceara sfatul, gandin
du-se ca ~a va afla despre ce e vorba.
lnsi1 avea sa fie dezamagit. Ducele liisi1 jos scrisoarea,
se ridid!. ~i se indrepti1 catre una dintre ferestrele tnalte
care dadeau spre Belcraven Park, re~edin~a familiei timp
de trei sure de ani. Cu cincisprezece ani tn urma, ca sa
s1irbatoreasd1 venirea nou lui secol, zecile de hectare care
inconjurau conacul fuseseri1 amenajate minunat, in stil
pitoresc, de catre Humphry Repton. Cu patru ani in urma,
ca parte a sarb~torilor care marcaser~ majoratul mo~teni
torului Belcraven, marchizul de Arden, Lacul fusese ma
r it. De asemenea, fusese imbunatafit prin adaugarea unei
insule, pe care se afla un templu in stil grecesc de uncle se
aprinsesera artificii. Totul fusese foarte frumos, insa deloc
neob~nuit, iar ?eful domnului Westall nu avea obiceiul
de a-~i studia proprietatea.
----------------------- Page 4----------------------6

jo 'Bever(ry

Nu putrll s:l ~l dca scama de prea multe din postura


dutl lui. S ti'\tl',t drrpt, iar trupul stiu zvelt nu ii trllda v1irsta
ll l tn ~e i dt tmi . ' Ji1\s~turile sale nu spuneau de obicei
nllut
, i., opit1i. H'Crcrarului sllu, ducele de Belcraven era
\Ill l1111 lip 11 de licntimcnte.
Va zn ud d i tlkerca ganditoare a ducelui se prelungea,
doJII\1\ul Wc~tall incepu sll se ingrijoreze. Dacll asupra
t ''c 1 d~ Vaux dtJca un dezastru, oarc avca sll se prlibu~
fCII II ' ' cl imprcunll cu ceilal~i? Dar era o ipotez~ ridi~
Cll'l . Duccle era unul dintre cei mal boga~l oameni din
AuHiill, iar Gerald We~rall ~tia mai bine ca oricine di
' clul :;:\u nu ~cea investifii riscante ~i nu era pasionat
de jocuri de noroc.
~i nici frumoasa lui ducesli.
Tn~ll nul si'!.u?

Domnul Westall nu era lndintat de Lucien Philippe de


Vaux, marchiz de Arden, un bon vivant crescut 1n puf ~~
cure nu se temea de nimeni ~ide nimic. In timpul rarelor
e;alc vizite la conac, marchizul ignora cxistenp lui Westall
~i i~i craca tatlil cu policerea
formalli
care era aproape
sinonimli cu insulta. Secretarul se gandi Ia faptul ciudat
ci'\ tarii ~i fiii de viti'!. nobill\ pareau sl\ nu se poatli in~elege
intrc ci. De exemplu, regele ~i regentul- inainte ca regelc
sl\ innebuneasdi adicli. Poace pentru d
mo~tenitorul era
obligat sll ~tepee moartea tat~ilui ca s11-~i inceap11 cu adevllmt viara, iar cacM con~tientiza prea binc asca.
Din acel punct de vedere, domnul Westall era inclntat
d\ :>e descurcase singur in via~a.
!ns11, se gandi el, privind trasliturilc reel ale ducelui,
rrcbuie sa fi fost grcu s~ dezvolfi sentimcnte pentru un
btirbat complet
lipsit de ctildurn.
Marchizu l era destul
de cald cu mama lui, care avea o fire foarte blanda. Erau
chiar foarte apropiati. Oricum, Arden era renumit pentru
succesul sliu Ia femei. fn sfa~it, ducele se intoarliC sprc cl.
- Domnule Westall, te rog s~ fii bun ~i s~-i trarumiti
duccsei clii solicit dteva clipe din timpul cl.
----------------------- Page 5----------------------1vHreasafara voie
Secretarul nu gasi nici un indiciu pe chipul sau 'tn vocea lui. De fapt, se gndi domnul Westall 'tn timp ce-i
transmitea instruqiunile lacheului care statea in fafa u~H,
un strain ar fi presupus ca ducele nu era tulburat de vreo
problema importanta. $i totu~i, era dar ca lucrurlle nu
stateau chiar a~a. Faptul di dorea sa o vada pe ducesa in
acest moment al zilei era o abatere ie~ita din comun. Scrisoarea misterioasa avea sigur de-a face cu fiul sliu.
Probabil frumosul marchiz i~i rupsese gatul 'intr-una
dintre cascadoriile lui descreierate ~i atunci ce urma sa se
imample? Ruda cea mal apropiata era un var de-al doilea.
Casa de Vaux transmisese ticlul din tara in fiu vreme de
douli sure de ani tara intrerupere. Marchizul n-ar fi fost
o pierdere, insa sfa~itul unei tradifU acat de tndelungate
era regretabil.
Cmd lacheul se 'intoarse cu raspunsul eli ducesa era
disponibila oridnd dorea ducele, iar ducele i~i sli-i dea
vestea cea tristli so~iei sale, domnul Westall deja verifica
papetliria de doliu de pe biroul sau.
Ducele
fu primic
in apartamentele
aerisice ale
~iei sale de ditre camerista ei, care apoi se facu nevlizura. Ducesa statea cu broderia in mana, la lumina u~ilor
franfuze~ti ce dadeau spre balcon. fn februarie inca era
prea
frig ca sa le desch idli,
dar soarele stdilucitor se
revlirsa
1nauntru, diind senza~ia unui anocimp mal tarziu, iar narcisele ~~ zambilele tnB.orite in ghivece parfumau aerul.
Ducele admira faptul di, spre deosebire de multe feme! de varsta ei, sofia lui nu evita lumina, iar el i~i dadu
seama eli nici nu avea nevoie sa o fadl. Chipul ei ti trlida
cei cincizeci ~~ doi de ani cu teate zambetele ~~ lacrimile
lor, tns11 asca nu-i ~tirbea frumusefea. Buclele ei blonde
devenisera argintii, tnsa ochii ei aveau aceea~i nuan~
de albastru senin, iar buzele inca J:i erau pline. Fusese vdi-

so-

jic de ea din primul moment in care o vlizuse, 1n gradina


castelului parinfilor ei. ..
----------------------- Page 6----------------------II
1\111 1\1 kll l\'1' 11 1 l> JlliSC Ca bland, pe un
hll l Itt f11 1\ I ' 11 1111 ~~ ~- ~~ .tn.~:nt franruzesc, limba ei
I 1ut(1 11 tll 111i Vllbc~ll ?
11111' 111 nlli111.1 vrcme, expresia ei era u~or
I l11~ d1 mt Hh:\ J.tcli exista vreo ~ansli ca
'""I nl
II llldii:J'Il lucrunle, lnsli imediat llisli cleo I h ~ :'ltu ""I lilt LuH::ollce ~i 1i mtinse scrisoarea.
I 1, llllllll~. 'Jt rog sii Clte~ti asta.
I lu, r 1,1 JlltiiiVI lomionul delicat cu ramli de aur pe
Mt
11 V(i II l' nhi.J,:ill~ Sll. jJ poarte Cfuld Citea ~j SC COn
u 1111 ~ 111111111 ~u Nmi. Ducele 1i urmari reaqia cu atenrie,
tn ~ ltll dc~uplri in ea nici ~oc, nici durere, ci doar o
11 tul\ IIIJll indc.:re. Cand termina, ridid1 fruntea spre el
01%uubi .
I \ prostic din partea ei sa nu-fi scrie mai devreme,
1\dl rnvlu. Ce vrei sa faci? Mi-ar pllicea sa o avem pe
llii aid E fiica ta ~i mi-e dorsa am o fiidi de dind s-a
,.,,~;1ttJrit Joanne.
Duc:cle lntoarse privirea de Ia ochii blanzi ai so~iei sale
~~ o hx::l din nou asupra mo~iei sale. Ce prostie din partea
lui l>ii se a~tepte Ia furie din partea soriei sale in fara acestei
dovczi a infidelitatii sale din trecut, se gandi el. Ce prostie
din partea lui sa ~i-o doreascli. $i totu~i. tfuljea dupa un
cutremur care sa sparga, 1n sfllr~it, carapacea de gheara
care liinchisese d'isnicia in ultimii douazeci de ani.
- Nu, spuse elm sfar~it, nu vreau sa-mi aduc fiica din
flori aid, doamna. lntenrionez sa aranjez 0
dlsatorie intre
ea ~i Arden. Se 1ntoarse sa vada reaqia soriei lui.
Ea t~i pierdu culoarea delicata din obraji ~i paru si:l imbatraneasdi brusc sub ochii lui.
-Cu Arden? 1nS'a el n-o s-o fadl, Belcraven. Chiar saptlimana trecuti:l mi-a scris sa-mi spuna di 0
s-o ceara de
so~ie pe domni~oara Swinnamer.
Nanle ducelui se umflara de furie.
-$ide ce nu mi-ai spus despre asta? Nu am voie sa fiu
interesat de mo~tenitorul meu, chiar daca nu mi-e fiu?
----------------------- Page 7----------------------'Mircasajtmi voie
Mana palid~ a ducesei se ridic~ in cr-un gest inscinctiv Je aplirare In fa~a acuza~iei lui, apoi dzu, iar ea i~i
plec~ fruntea.
- lnd iferent ce-a~ spune despre Lucien, fie eli este bun
sau rliu, tu fad caz din asta. Eu doar am lncercat s~ plistrez lini~tea.
-Atunci, spusc cl aspru, roaga-te sa nu se fi promis acelei fcmeiu~ci sau aici nu va mai exista vrcodata Lini~ce.
Apoi ofca, iar chipul s11.u se tmblanzi, tradand doar grij~.
Se a~eza pe fotoliul din fara ei. Nu vczi, Yolande? Asca
e ~ansa noastra de a indrcpca totul, de a ne
!"ilscumpara
vechile gre~eli. Dad fiul tau se ca:;atore~te cu fiica mea,

linia poace continua neincrerupta.


Mainile ducese1 se inde~tarn in cimp ee-l privea.
-lnsa aici esce vorba de oameni, William. De oameni.
Lucien ~i-a d~ruic deja inima. Cum ~tii eli aceasta fatli,
aceasta
Elizabeth Arm itage,
nu e in accea~i situa~ie?
Cum ~tii, intreba ea, disperata, eli, Ia urma urmei, chiar
e fiica ta?
El i~i intoarse privirea de la ochii ei rugatori.
-0 cercerez, tnsa o cred. Mary Armitage era foarte
cinstita, aproape panli Ia prostie. Crcd dl asca m-a arras la
ea cand am cunoscut-o din intamplarc. Dupa ...
Sc intoarse din nou spre ea ~i surprinse incordarea ducesei, care era preg~tita pentru vechile acuza~ii. Renunrll
sll spuna ceea ce avusese de gand.
-Era virtuoasli ~i cinscitli, continua cl stanjenit. La urma urmei, era un bllrbat care discuca cu sofia lui un act
de adulter. insa avea ~~ un suflec bun. Eu cram rlinit de
tot ceca ce se tntamplase, iar ea a rlispuns durerii mele.
Insti acea intamplare a rlinit-o ~i pe ea. 1-a dlnit suflecul.
Nu a vrut sa accepte nici un dar, oricat de mic ... l~i frecl1
tamplele. A~ fi vrut sl1-mi cearl1 ajutorul cand a aflat dl
era tnslircinata, insii era in firea ei sa nu o fac."i. Probabil
s-a gandit sa ml1 scuteascli de o datorie, insii cred eli, in
primul rand, a vrut sa dea uitllrii toatli relafia asta.
----------------------- Page 8----------------------10

Jo 13ever(ey

n11\.ch lun
ci'II:Hl':t dintre degerele so~iei sale~~ privi
J 11 ul ,I~,; 111~11:1 trttmtrat al femeii care cdndva, pentru
1\.1111 11111p, lu cs, utuanta lui.
Soptl cl, liter Jc marinli, era pe mare c.nd ne-am
t uno " 11. ~ 1try "" nvca cum sli dea ace Icopil drept al lui.
l'rul :-~111~-:n n lost ncvoitli sli-~i ascundli sarcma de prieteni
'' d fo1nlllc . Ponte cA de aceea i-a cerut ajutorul aceste1
prlmenc auc" aL>cuc ferifa.
([u pc patul c1 de moarte, spuse ducesa bldnd, ~i-a
,lu M'Hill:t d\ ajutorul ei financiar La cre~terea fiicei sale
Vt i~cta ~ tcu rugae pe tine sli preiei aceastli datorie.
0 f,mctc cm,titli, lnsli, dupa cum ai spus ~~ tu, pu~in cam
pro.t.st1\. D,~et\ fata c fiica ta, seamlinli cu tine. Ce se va
intAmpla atunci, William?
-Nu sunt genu! cu care copiii sa semene prea ~or,
re
plid\ ducelc sec, iar ducesa fu nevoita slii dea dreptate.
PMul s<'lu era castaniu-tnch is ~~ drept, ccva mai rar pe icl,
rw ~olo ~~ cu fire ccnu~ii; trlislirurile ~~ constitufia sa erau
mmomoase $i fara nimic remarcabil; ochii lui erau alb~
rri-ccnu~ii. Chiar dace\ fata semlina cu el, era greu sli-fi dai
&cama de asta.
Tncerdi din nou, cu o midi speran~li, sli-1 convingli.
William, n-o sli mearga. Ce-o sli spunli lumea dad
liul nostru sc dislitorc~te cu o nimeni?
El z.mbi amar.
- Dcspre fiul ulu, doamnli ducesa i~i finu rlisuBarea
auzind ace! pronume -, trebuie spus eli din comr(.(, nimeni
nu va rlimdne surprins de nimic din ce va face.
-$1 dad refuzli? lntrebli ea mohorlltli.
Ducele se indrepr1l ~~ mai mult ~i tr~s~turile i se asprirli.
Arunci 11 dezmo~tenesc ~i-1 las doar cu proprietatea

care i se cuvine.
- Nu, William. Nu pofi!
Cea mai
mare parte a averii familiei nu
i se cuvenea fiului mai mare.
Ducesa ~tia eli, flirli asta, Lucien
----------------------- Page 9----------------------'M.ireasafara voie
nu va putea sli-~i 1ntre~inli conacele, multitudinea de servitori ~i statutul demn de un duce.
- Ba pot ~i o voi face. Ducele se ridicli 'in picioare.
Am mo~tenit o genealogie flira pata ~~ ~a o voi trece mai
departe. Daca Arden nu in~elege aceasta obliga~ie, atunci
nu e demn de acest statut.
-0 sa-i spui? Ducesa se ridicli speriatli 'in picioare.
- Bine'ln~eles di o sli-i spun, l~i Wlfli ducele barbia.
Yn ochii ei stroluceau lacrimile. Eta prima dati11n ani
mtregi cand ducele o vedea plangand. Se 1ntoarse brusc.
-Yolande, nu am de ales, spuse el bland.
-Cum o sa ne mai urasdL.
- Ar fi trebuit sate gande~ti Ia asta inainte s11-l prime~ti
pe Guy de St. Briac in patul tau, rosti ducele cu roceala ~~
pi1rasi i'ndiperea.
Ducesa bajbili dupa fotoliul ei ~i se probu~i nesigura in
el, apoi l~i scoase batista sa-~i ~tearga lacrimile. lntr-adevi1r, daca ar navut darul sa gandeasdi in viitor, ar fi fugit
de St. Briac ca de duma.
Ynsli Guy de St. Briac fusese prima ei dragoste, vesel
~~ 1ndintator, tn grodinile ~~ salile de hal ale Frantel prerevolutionare. Desigur, nu era o alegere potrivitli, J:nsli J:i
furase inima.
Cand ducele- pe arunci ellnsu~i marchiz de Arden -1i
ceruse mana, Yolande de Ferrand raspunsese rugamin~ilor
familiei ei ~~ acceptase. Nu era indrligostitli de el, pentru
di nu era frumos ~~ lncantator, iar stilul sau era rezervat,
1nsa fusese mul~umita de alegerea plirin~ilor ei. Curand
ajunsese sa-l iubeasd intr-un fel mai refinut; 1inliscuse cu
bucurie patru copii, doi dintre ei baie~i slinato~i, William
~i John. In timpul acelor ani lini~tifi in Anglia nu se mai
gandise deloc Ia St. Briac.
Ynsli, cand Franta incepuse sa se destrame, tl intalnise
pe St. Briac din nou. Ah , era atat de nefericit de ceea
ce se intfunpla in ~ara Lor natala; iar ea se llisase din nou
cuprinsa de umbrele lumii de aur a tinererii e i. El avusese
----------------------- Page 10----------------------12

jo '.Beverfey

nevoie de ea, iar ea Inca mai purta o urma a visurilor ci de


fata. Absen~a lui William, plecat tn Sco~ia la vanlitoare
de coco~i de munte, li oferise ocazia potrivita.
Se lntamplase o singura data, pentru ca Guy se lndrep~
ta spre o viafll noua in America. 0
singura data.
lar asta 0
ajutase sa-~i dea seama ca sentimentele pe
care le avea pentru so~) ei nu erau nici pe departe re~inu~
te. 0 vreme se gandise di pacatul ei era o binecuvntare
~i a~teptase nerabdihoare lntoarcerea lui William ca sll~i
declare pasiunea pe care l~i daduse seama di o simte pen~

11

tru el.
Oadi nu ~i-ar fi rupt piciorul, atunci probabil dl el n~ar
fi aflat niciodat/1. Nici ea nu fusese prea sigura. Insa cand
aju nseser/1 sa impartli din nou patul , fusese obligata s/1-i
marturiseasca ceea ce facuse ~~ consecin~ele faptei ei.
El fusese atat de bun, i~i aminti ea, in timp ce l~i inghi~
ti lacrimile. Ranit, lnsa bun~~ mi~cat de declararia ei de
dragoste. Acceptase copilul nenascut a~a cum ar fi fitcut-o
~i al~ii In locul sau. Pentru d1, dad era baiat, oricum nu
era mo~tenitoru1 lui. ..
Apoi se intamplase acel accident lngrozitor. 0
neglijenta,
doi baieti
neastamparafi jucandu-se
bard, bruatul de trei ani urmandu-1 orbe~te pe eel de
cinci ani.
Ineca~i. Mo11i amandoi.
Lacrimile curgeau din nou, acum eli i~i amintea de acea
tragedie, mult mai profunda dedit moartea acelor copii
dragi. Atunci murisera disnicia ~i toata fericirea ei.
Era in luna a ~aptea ~i, in durerea ei, se rugase sa piarda copilul.
$i pentru d\ asta nu se intamplase, se rugase In timpul
na~terii sa aduca pe lume o fata.
In zadar.
Se lntrebase ce va simti cand va ~ine tn bra~e un copil
din flori, tnsli descoperi doar dragoste. Poate ~i din pricina tragediei recente, poate ~i din cauza lnstrainllrii dintre

bonll
cu o

----------------------- Page 11----------------------'Mircasafara vof.e


ea ~~ duce. Era sigurn di leg~tura care se fonnase instan
tancu intre ea ~~ ultimul ~~ eel mai frumos copil al ei nu
avea nimic de-a face cu St. Briac, cu
toate eli duccle
nu credea asta.
II ali'iptasc ea i'nsf1~i, singurul dintre copi!i ei care supsese de Ia sanul ei, ~~ ~~ dorise cu disperare sJ fi simtit
aceca~i apropiere ~~ cu ceilalti. Se hotlirase sil-l al~pteze ~~
pe viitorii ei copii, lns1\ fusese In zadar. Din acea zi, ducele
nu ma1 venise vreodat:'i in patul e1.
Ducesa scuturil din cap, did i'ndi simtea inca acea ve
chc durere. Sc gandisc d1 timpul va rezolva mftcar aceastil
problemil. fnsa de care ori i l vedea pe William, sim~ea
accca~i dragoste. Chiar ~~ sunctul vocii lui 1i fllcea inima
sili batil s1l.i sparga picptul. Cel putin, el nu o d1lduse de
tot Jeopane, cu toatc cit fonnalitatea pe care o impusese
1n viata lor era o bariedi monstruoa.si1. intr-o zl, i~i spuse
ea, prezenta lui cateva ore pe zi ti va fi suficient1l.
lntr-o zi.
Sc ch inui sil se gandeasdi Ia altceva.
Ducele nu aruncasc nici o indoialil asupra patemitiltll
copilului, insil nu donsc sl-i dca numele de familie.
Bebel~ul fusese botezat Luc1cn Philippe Ludovic dupl'i
tatill ei, unchiul ei ~~ rcgele Frantei. Fuscse considerat un
gest emotionant de solidarirate fa~ de aristocratia francez!l greu mccrcatil.
Y~i amintea cum toti vorbiscr11 despre cat de induriltor
fusese Dumnezeu cu ei sil le inlocUiascli atat de repede
ceea ce picrduseril. ~~~ amintca cum Wilham acceptasc
lmpictrit roatc felicitilrile. Erau pe atunci atat de tineri.

13

Ea avea doulheci ~~ ~apte de am, iar ducele doar treizecl


~i unu . Poate d!. tocmai de aceea nu fuseserJ in stare sl
treadi peste distrugerca vietilor lor. Dup1i ce sc terminasc
toata tevatura, el plecase la Hartwell, la diSUfa mdintatoare din Surrey 1n care locuiserll. tnainte ca el s1l primea:;cil tiduL $i se pare d1 acolo cllutase ahnare tn brafe le unci
femei ,.ctn)tltc".
----------------------- Page 12----------------------14

:Jo JkverCcy

I>n
t;'l ot11\ , I'''' mull rrcn tarziu sli simt11 durerea ace,
lrlttndl\11
I !.llll 11 liwl Oare rczultatul ei, aceast!i Eliza,
I th A11nh IC, era o binc:cuvamare sau un blestem? Ceea
'' plltpll c o Wtlltiun era, intr,adevlir, o solu~ie, se gandi
"1, tn 1\ (II ~c plcJl Lucien va ~ti ce a flicut ea. In p lus, o sli
_. l~n~c.t ~.:1\ prnpastia dimre el ~~ tat1il s1iu. ~~ va lega doi
tnmcnlulll o dlsnicie am dragoste.
Ir. Itui.t m!\cur s1i,l avcrtizeze.
Sc Tndrl'pri1 imcdiat sprc biroul ei elegant ~~ ii scrise
111 pmb1\
o cxpltca~ie iubitului ei
fiu: sa.,l preglit easdi,
&1\1 cc.1r1\, dad! era posibil, sli fie de acord, s~A implore
lcruucu . Trase
de clopo~elul de
argim,
iar Lacheul i~i
11\cu aparipa.
-A~ vrea si1,i trimit aceast1i scrisoare march izului la
Lomira, ~puse ea. A poi, dind barbatul se intoarse sli p iece,
nd:iuga: ~tii cumva dad!~~ ducele a trimis o scrisoare?
- Doamnli,
cred eli ducele
pleacli chiar acum
spre
Londra.
Duccsa privi spre fereastra. Copacii desfrurui~i ~~ lu ,
mma soarelui o liisau s11 vada perfect afar11. 0
trasur11 cu
bbzon trasil de cet mai rapizi ~ase cai din graj duri se tnde,
pi.'\rta pe alee. Oftil.
- N u cred ci1 scrisoarea mea mai e necesar11, spuse ea ~~
lull biletul inapoi. Duptl ce b11cbatul se retrase, o arun c1i
In foe.
Ce va fi va fi. Ultimli douazeci ~~ cinci de ani, petrecuti
flin'l dragostea so{ului ei ~i flirn speran~ de a o mai primi,
o i'nv11fasern ce era resemnarea.
----------------------- Page 13----------------------capitolul2
fn acea noapte, Lucien Philippe de Vaux, marchiz de
Arden, callirea nebune~te pe un cal furat, prin lmuneric,
pe str~ile splilate de ploaie ale Londrei. Doar abiliratea ~~
puterea lui extraordinare ~ineau animalul agitat sub con
trol pe pavajul alunccos. Oind birjarii uluifi il 'injurau,
el rdea, cu dintii albi lucind in lumina felinarelor. Iar
cnd un vliru.litor ambulant stri~ ,.Bogl1ta~i nenorociti!"
~i arund in el cu ni~te resturi din marfa pe care o avea, el
prinse un m1ir ~~ il azvrli inapoi cu precizie, aruncndui
Mrbatului palaria de fetru de pe cap.
Trase de fraiele calu lui in fafa teatrului Drury Lane ~i
chema un copil a l stmii care se plimba pc-acolo.
-At grija de cal ~i prime~ti o guinee, strig1i el ~~ displiru
sprc u~a lacerala. U~ile principale erau deja incuiate.
Copilandrul in picioarele goale apuca strtins fraiele ca

lului obosit, ca ~~ cnd accstea ar fi fost pentru el promi


siunea raiului- ~~ poate chiar erau.
Felul in care marchizul batu la u~a teatrului, ca ~~ c1ind
ar 6. lovit in ea cu o car:1\mida culeasa de pe drum, tl aduse
tn cur1ind pe paznicul morocanos.
-Ce naiba vret? pufni el printro crllpliturli a ~ii.
Marchizul ridid1 o guinee strlilucitoarc, iar u~a se deschise larg. Blirbacul in~flkli moneda.
- Toti sum plecati, spuse el. Dadi o cauta~i pe doamna
Blanche, a plecat cu marchizul eel nebun.
Oind auzi hohotul de ras al musafirului, clipi ~~ ridica
felinarul pu~in mai sus, lumin1indu-i trllsilturile bine con
ruratc ~i och ii alba~tri strlilucitori. Faptul d\ pclrul blond al
marchizului devenise castaniu de Ia ploaic nu-l deghiza.
-fmi cer iertare, domnule. Nu vli suplirati.
----------------------- Page 14----------------------16

Jo 'Bever(ey

-Nu m1i suplh, spuse marchizul cu vesclic, trecand pe


lflng11 el. Porumbita albt'i de Ia Drury lane ~i-a uitat In
camera batista prcfcrat~. Yin ca umilul ci servitor sli i-o
aduc. Apoi se indepllrt111n grabli pe coridorul pr11.fuit.
Paznicul scuturll din cap.
- Ncbun. Nebuni cu tofii. M~didin monedli din ob~
nuinfa, cu toate dl ~tia di Arden nu i-ar oferi una falsli.
in cateva clipe, ran11rul alergli inapoi pe coridor ~i apoi
afarli In ploaie, care cu siguranta ii distrugta costumul elegant ce costa o midi avcre.luii fraielc calului ~i scoase !nell
o guince. Apoi ~ov~h, privindu-1 pe copilul vagabond.
-Nu cred sa ai mai mult de doisprezece ani, spuse el
ganditor. 0
sa ai problcme sa schimbi banii ~tia.
lnsl asta nu era o problema ~i pentru biiiat, care privea
auru l cu ochi mari.
-Nuti face griji, spuse marchizul razand. Nu am de
gand sa te pacalesc. Cc zici, vrei sll dllare~ti cu min e ~~
rczol vam problema ?
Baiatul flku un pas inapoi.
-Pc cal, domnule?
- Binelnreles dl pc cal, rnspunse marchizul, sarind pe
spatele armasarului. Deci? Bruatul ~ovaia, iar marchizul
adliuga grabit: Hmarli~tcte.
Bliiatul rididi bratclc, iar marchizul il ridid1 pe copilul
sfrijit in spatele lui.
- Tine-te bine! srrigli el ~i dlidu pinteni calului, care o
lull din nou la galop.
Straztle erau mai t~cute dupa ce multimea de la teatru
~i vanzatorii ambulan~i care le oferisera serviciilc plecasera acastl. Insa ram1i.scscf':i suficien~i oameni cat sli facli acel
drum amuzant ~i sli st5measca tot felul de comentarii din
panca pasagerului agttat al marchizului.
-Dumnezeule! Ai grija, ~efu'! ~i: Cc fraicr!, cand birjarul unci cabriolete fu atat de luat prin surprindere, mdit
i~i invarti calul in loc.
----------------------- Page 15----------------------'M{rcasafara voie

17

Calul inspumat sc opri tn fa~a unci vile dintr-o pia{eta din Mayf~ur, departe de loculin care se tnvanca de
obicei copilul vagabond. Boglita~ul descalecase ~iii strigase: ,Ai grij11 de cal un minut!" ~i o luase Ia fugli pe sclrile
largi. Chiar dind cloporul de Ia o bi~erica din apropiere
inccpu sli bat<'\, anuntiind ora, u~ile duble uri~e se deschisern sli-1 intampine, arundind o lumin11 stmlucitoare pe
treptele de piatrli ude.
0 siluetl\ inve~mftntatl\ in alb- alb de Ia parul ei argintiu desflkut pan11 Ia rochia diafanl de dantelli ~i papucii
albi- deschise bratele strigand:
-Ai rcu~it! Ai reu~it! Am ~tiut eli o sa reu~e~ti.
Marchizul o lut\ in bra~c ~i o invarti, in timp ce ea fipli
simtind dt de uJ era. In timp ce dllliretul intra tn casa,
copilul smlzii il auzi razllnd ~i spunand:
-La naiba cu rochia ta. Oricum, te prefer flira. Uncle
e Dare?
U~ile mari se inchiserl\, iar lumina disparu.
B11iatul, cunoscut sub numclc de Sparrow sau Sparra,
tremura in umezcala rece.
-Ce m-a fraierit, mfirlii el. Sii malase atamat pe spinarea unui cal blestcmat. Slav11 Cerului cli-i prea ostenit
sa. se mi~te.
1se p11rea o cale muir prea lung11 pan11 jos.
lnsli, dupl\ o vreme, cand calul incepu sli dea semne
cli-~i rcvine, bliatul alcsc eel mai mic dintre cele doua
rele. Apudi str-Jns oblancul ~cii ~i alunecli paoli cazu intr-o balta.
Calul privi in jur u~r infuriat.
- Tu n-ai nici o trcabii, marai Sparra in timp ce i~i curata noroiul mocirlos de pc hainclc zdrcntaroase deja ude ~i
murdare. Mai dcvreme sau mai tiirziu cineva o sa te spele
~i-o sa tc hr:ineasdt Tare le pasli dli caii lor! Trebuia io
sa smulg ncnorocitu' lila dil ban dli aur.
Privi calul cu atentie, sa vad11 dadi avea ceva care sli
merite furat.
----------------------- Page 16----------------------18

!Jo '13everCey

Chinr mclipa aceea, diteva degete groase 'ii apucam


gulcrul murdar ~i tl tntoarser~ brusc cu fa~a catre un bar
bat uria~.
- Ce fad cu calul meu, spurcaciune diavoleasd1?
-lo... io... Sparra aproape ~~ pierduse vocea ~~ era spe
rlat de moarte. Lovea ~~ se zbatea, insii mana barbarului
era ca o menghina.
-0 sli te invat eu ce pa~e~ti daca furl
calul unui
gentilom, javr~ ce e~ti, urlli Mrbatul ~~ tl lovi pe Sparra
cu crava~a.
-Au ! Te rog, ~efu' ... Ah l Biciul ~fichiuia ~I ~ia iar~i
~~ iarli~i.
-Nu cred ca e locul potrivit sa-~i pedepse~ti servitorii,
domnule, se auzi o voce asprli.
Barbatul
se opri din
bataie,
insli i~i ~inea strans
captivul.
-~i dumneata, domnule, cine naiba e~ti? ~~ ce treabli

ai cu ce fac eur
Cu siguranfli, nou-venitul tocmai sosise, intro trasu
m frumoasa de calatorie. Totul Ia el lasa sa se vada eel
mai malt rang, remarca Sparra cu ochiul experimentat al
ce~etorului. ~~ asta nu doar dupa pelerina croita perfect
~~ cizmele srmlucitoare, dupli jobenul elegant ~~ manu~ile
din piele tablicitli, ci ~~ dupa posturil ~~ bliindetea vocii.
Un lacheu pudrat statea in spatele lui, ferindu-1 de
ploaie sub o umbrelli mare neagra.
-Sunt ducele de Belcraven, domnule, spuse nou-venitul, iar aceasta este casa mea, pe care o deranjezi cu scan
dalul pe carel fad.
Sparra ~i-ar fi dorit sa vada chipul agresorului sau 1n
acel moment. ~~ ~i-ar mai fi doric ca barbatul sa-~i mal
slabeasd\ stransoarea. A~a ar fi putut fugi rapid de acolo.
Nu voia sa aiba nimic de-a face cu duci ~~ cu furturi de cal,
~~ cu crav~e.
----------------------- Page 17----------------------19
-M~ ierta~i, tnal~imea Voastra, spuse barbatul pe un
ron for~at. iL pedepseam pe acesr ricalos pentru di mi-a
furat calul, pe care-llasasem In apropiere.
Ducele ridic~ monoclul ~~ studie calul, un animal mare,
a~a cum era necesar pentru un c~lare~ atftt de masiv. Apoi
il privi pe vinovat.
-Daca chiar ~i-a dil~rit calul pana 1-a adus In srarea
asta, spuse el cu r~ceala, lri sugerez s~ il ier~i sa-l angajezi
imediat ca j ocheu.
Sparra i~i imagina o vla~a inrreag~ in care sa fie obligat
s~ dl.lareasdi armasari uria~i ~~ incerdi sa se impotriveasdi.
lns~ mftna de pe gulerullui il facu s~ tadi.
ln acel moment, u~ile conacului se deschised din nou
~~ se auzi o voce raspicata:
-Ce dracu... da-i drumul baiatului I Apoi, pe un ron diferit, lipsit de orice sentiment: Inal~ime, nu te a~teptam.
Ducele i~i tntoarse monoclul ditre scari, sdildate din
nou in lumina aurie. Acolo, datomicullui Sparra statea
in fa~ unui zid de servitor! ~~ domni, cu o doamna mlcufii,
imbrncadi in alb, lftngll el. Doamna se flicu imediat nevazudi. Dupa o clipli de tikere, ducele lasa lomionul ~~ urdi
scarile clltre mo~tenitorul s~u. urmat cu meticulozitate de
purtlitorul umbrelei sale.
- Desigur, spuse el cu mceala. Arden, daca tu e~ti vinovae pentru balamucul asta, te rog slll tndepartezi din
fa~ scarii mele.
Apoi intra in conac ~l accep~ servtcUle servitorilor
sai, obliga~i sit treaca brusc de la comporcamentul voios
pe care il aveau fa~a de marchiz ~~de prietenil acestuia, la
~inuta corespunzatoare ceru~ de duce. Oaspetii disparura
discret de pe hoi, insa, in caceva minute, din sala de mu
zidi incepu si\l rasune un cftntec. ~~ nu era deloc un dntec
prea respectabil.
In timp ce era dezbracat de pelerina uda, ducele spuse doar:
----------------------- Page 18-----------------------

20

Jo 'Beverfey

-0 s1
mli
retrag In apartamentul
meu
pentru
o
cinli u~oara. Arden,
m1line
dup1
micul
dejun
vreau
sa vorbim.
-Da, domnu le, spuse marchizul impasibil.
Urmat de valetul sllu, ducele urcl marea scara curbat1.
Marchizul l~i urmari
tatal o d ipa, apoi
privi afarll
tabloul lnghe~at, sclldat de ploaie, 'in care copilul inca
era
prins
in stransoarea
proprietarului
calului.
Rididl din umeri,
acceptand ca trebuie sa-~i strice un alt
set de haine, ~i ie~i In ploaie ca ~i cand ar fi fost o vreme perfecta.
-Da-i drumul imediat blliatului, spuse el cu rlkealll.
-Nu zau,
marai barbatul,
indus tn eroare probabil
de hainele ude ale mar chizului ~i de felul in care primise
ordine
de la ducc.
Ei bine,
coco~el, acest b11iat
merita sli fie biciuit ~i o voi face,
indiferent de ce zice
Lachcul ducelui.
- Dadi t l Love~ti fie ~i o singud.l datli, te rup tn buc11!i,
spuse marchizul cal. Eu fi-am furat calul.
Bl:lrbatul li dadu drumul lui Sparra, insa, lnainte ca baiatul sa poata fugi, se trezi in~facat Ia fel de strans.
-Nu fugi,
spuse tanarul bogata~, iar Sparra asculrlt
Nu era sigur daca de teama, de obosealii sau din lncrederea pe care i-o inspira vocea lui, lnsa facu ce i se spuse.
$i asisca Ia o bataie pe cinste.
,Tanarul ~ef" era inalt ~i putemic ~i probabil se antrenase cu Jackson, lnsa ,eyeful eel mare" era mult mai masiv
~i se ~i pricepea. Dadu un cro~eu de dreapta care il trant i
pe eel mai tanar Ia pamant, tnsa acesta se ridicii imediat ~i
illovi cu pumnul in stomacul gras.
Intre timp, se adunasera destui afar11 tn ploaie sa-~i sus~ina prietenul, iar capva treditori dadeau la randullor sfaturi. Sparra nu vlizuse niciodata ata~ia oameni uzi leoardl.
Maine va fi o zi marea!li pentru croitori. Spera ca ,tanarul
ef" sa nu fie blitut atat de r11u
lndit sa uite de banii lui.
Insli n-avea de ce sa-~i fad!. griji In privin!a asta. Era deja
----------------------- Page 19----------------------I.Mireasafara voie
dar dl tanarul doar se juca.
In ciuda loviturilor ~intire
cl\tre el, reu~ise sa fie acins doar o singur~ data. Acum
lncepea sa-~i aratc priceperea,
iar din dlteva mi~diri 11
fl\cu pe bru-batul eel masiv sttlase garda jos ~i li administra
un ero~eu de stanga care-I dobon.
Datomieul lui Sparra l~i studie adversarul ~i t~i fred
pumnii sufunbandu-se de durere.
-Ce specimen dezgustator. A~ fi platit bucuros pentru
eli iam folosit calul. Scoase diteva guince. Cineva s1li
bage astea In buzunar. Prietenii lui tncercara sii-1 tragli din
nou in easa, msli else impotrivi. UnJe c bl\iatul?
Cu o raza de spcranra, Sparra ie~i In fara. iar ranarul
II srud1e. f, ridica lui Sparra cama~a zdrentuita ~~ flicu o
grimasl\ dind vlizu urmelc Jc pe piele.
-Nu e mare seofall\, ~efu', zise Sparra.
-Oricum, lfi datorez bani in plus eli ai mai fost ~i biciuit, nu-i ~a? Ai o casl\ Ia care sa tc intorci?

21

Asta era o lntrebare Ia care Sparra trebuia sa se gan


dcasdi pentru a da un dispuns. Avea un loc pe o srrndufli
lllturalnicli, pe care il impffi"~ea cu alfi copii vagabonzi.
-Am un' sa dorm, mfirai el.
-Ce vreau sa tc intreb escc daca ai o familie care slifi
simdllipsa?
-Nu, ~efu'. Mama ii moartli.
-Atunci mergi ~~ dormi Ia grajduri. 0
sli-ti trimit o
m~ bunli ~~ haine dtlduroase, iar maine stllm de vorbli.
In clipa asta ehiar sunt foarte obosit.
- Da, spuse bliiatul inteleglitor, tncurnjat de maniera
degajata a acestuia. Ducele ala ... li ~efu' tau?
-Stapanu l meu? Zambi stramb. Da, a~ putea spune ~i
a~a. Marleigh! stnga cl, iar valetul scoase capul pe u
-Da, ln1il~ime?
- Trimite un grlljdar sl-1 ia pe copilul lsta. Cum te
cheama, bliiece?
----------------------- Page 20----------------------22

Jo 'Bever(ey

1
-Sparra , lnal~ime, raspunse vagabondul impresionat.
Vii rog sii rna iertafl d1 n-am fost politicos, In~.l~ime.
-Sa nu 'incepi si1 m!infulci broa~te, pasarelule, spuse el.
tn timp ce se lndeparta. Asta chiar n-a~ putea suporta.
Apoi alerga din nou pe sclri, urmat de grupul lui de
prieteni. U~ile cele mari ~e tnchisera tar~i 'in urma lui ~~
a luminii.
Sparra se 'intreba dad\ nu cumva ar fi mai bine s-o
~tearga, sa uite de moncda de aur. Duci, lorzi, astfel de
oameni n-aveau ce sa nducli bun pentru un copil din
Figj:er's Lane.
lnainte sa se poatli hotan, un bliiat 'indesat, cu ditiva
ani mai mare ca el, urck'i sdrile dinspre pivni~a.
- Tu e~ti al de trebuic sa-l primim? lntreb~ el cu un aer
de superioritate.
- Oa, mara! Sparra.
B~latul mai mare 'il privi, apoi chipul sll.u se mai relax11.
-Nu ~tii niciodata Ia ce sate ~teNi cu Arden. Baiete,
n-ai de ce sa fii speriat. Eo casa buni'\, chiar daca ducele e
aici ~~ trebuie sa tim aten~i. Haide, vino.
In timp ce coborau treptele
ditre lumina
calda din
bucatarie, Sparra intrcba:
-Oaca asta-i casa ducelui, cum poate domnul al t anar
si1 rna primeasca?
- Penrru die fiullui. Oricum, lntr-o zi totul va fi allui.
Asta nu lnseamna ca n-o s-o tncaseze ca a stamit asemenca harababur~ In strada. Ducele e sigurul om de care se
tcme Arden.
Chtar ~1la acea ora. tame, Casa Belcraven era pregatit a
pentru musafiri nea~tepta~i, atat sus, cat ~~ jos. In timp ce
buditarul francez lncropi In graba o cin!i dclicioasa pentru
duce, 'ii servi un castron de supli ~~ o bucatlt de paine cu
unt lui Sparra, insii bi1iatul fu obligat s11 stea pe podeaua
din dimaru~a pentru spiilat vase ca s-o manfulce. Dupa
I Sparra - pronunrie
lb. cnglezl\ (n.red.)

tncorectll a cuvanrulua

sparrow

- vrabie, tn

----------------------- Page 21----------------------'M.ireasafara voie

23

cc 'ii aruncase o privire 1ngrozi~, buclltarulil alungase pe


vngabond din buditarie.
Lui Sparra nu prea ti pasa. Se sim~ea cain rai. In timp
cc sorbea supa groasa, cu buca~i mari de carne In ea, se
inrreba daca putea face ceva sa-~i salveze binefacatorul
de la sapuneala care-1 a~tepta a doua zi. Inca se glindea
Ia asta cand se lnfa~ura in doua paruri uscate ~~ se a~eza
lntr-un col~ comod din grajduri. Curand adormi, pentru prima data In confort ~i bine hranit de cand murise
mama lui.
In diminea~a urmatoare, marchizul se trezi cu un sentiment de resemnare in locul obi~nuitei sale sere de via~11. Indiferent de motiv, vizita neanun~ata a tatalui sau In
ora~ nu prevestea nimic bun pemru el. tn timp ce valetul
'II barbierea, Arden se lntreb1i de ce nu se putea in~ele
ge deloc cu tatal s1iu. tl admira enorm, insa de cate ori
erau lmpreuna se comportau precum ~oarecele ~~ pisica.
0 scanreie era de ajuns sa aprinda focul.
Al naibii ghinion dl ducele aparuse in mijlocul unei
asemenea scene. Lord Darius Debenham- pe care 11 stri
gau Dare flkuse pariu ca marchizul nu putea face drumul pfula Ia Drury Lane ~~ 1napoi ca sa aduca batista lui
Blanche lnainte de miezul nop~ii. lar marchizul nu refuza
niciodata un pariu. Calul acelui blestemat fusese perfect
pentru provocare. Probabil d!. nu alergase a~a niciodadt
Asta ii aduse aminte.
-Hughes, cum se simte baiatul?lntreba el\n timp ce ~~
aranja e~arfa neagra 1njurul gulerului lnalt. Se potrivea cu
dispozi~ia lui din acea zi.
-Pare
fericit de
situa~ie, domnule,
spuse
De fapt, daca-mi permite~i, ar fi crud sa-l trimiteti inapoi Ia via~a de dinainte dupa ce i-a~i dat s!i guste dintr-o
via~a decenta.
Marchizul i~i coborl gulerul cu aten~e, ca sa-~i aranjeze
lavaliera in cute perfecte.

valetul.

----------------------- Page 22----------------------24

jo '.Beverfey

-Ce naiba spui? Ce-~ putea sl fac cu el?


-Sunt sigur c~ i-ap putea g:isi un po:.t, domnule. Personalul il consider~ destul de pllicut, Jaci'l sti1m sli ne gandim Ia originea lui. Nu s-a plans dind 1s-a cerut sli fadl
baie, a spus .,va rog" ~i .,mulrumesc" ~i a intrebat ce poate
face s~ fie de ajuror.
Un adevikat mic gentilom. Bine, o s11 m11 gandesc la
asta dupli ce discut cu tat~l mcu.
Marchizul i~i imbrikli
haina albastrti-inchis $i se privi in oglindli sli cerceteze
efectul. Crezi ell o sli-1 imbunezc pe rata? il intreb1i el sec
pe Hughes.
- Oricc tatl1 ar fi mandru sl aibli ascmcnea fiu, mspunse
Hughes ~i chiar credea asta.
Marchizul em Ia fel de malt ca tatl'll s1iu- peste un me-

tru oprzeci -, insli era mai museulos dedit ducele. Nu era


masiv, ci lat in umeri ~i cu picioarelc putemice ale unui
blirbat druia ii plikea sli cl11l1reasd1. $i, desigur, avea inflifi~arca mamei sale, tntr-un fel masculin- o osaturn bine
definitli ~i o gurli pe care ~i ferele ar invid1a-o. $i mai avea
~i buclele aurii ale ducesei.
Era o pllicere sli-1 imbraci pe marchiz. Pantalonii lui cafenii ii scoreau in evidentl1
picioarclc, iar haina albastrli
stlitea P.lra cute pe umerii drepfl. Vesta de mlitase de culoarca filde~ulUI cu cele trei buzunare se potrivea perfect.
Da, ducele nu avea de ce sli se lege.
lndiferent de opinia lui Hughes, marchizul nu citi vreo
urma de aprobare pe chipul ducelui dind se prezentli in
fata tatl1lui sliu, in biroul acestuia. Ducele ~i ducesa aveau
apartameme separate in casli, iar aceste camere emu intordeauna preglitite pentru vizitele lor ocazionale. Restul
casei era folosit de fiullor.
Ducele stl1tea tnrr-un foroliu lng1i foe.
-Bunli dimineafa, domnule, zise marchzul, incercand
sli circasd1 ceva pe chipul ratl1lui sl1u. Nu sc a~eza.
----------------------- Page 23----------------------'MJreasafara voit
Ducelc i~i masura fiul din cap panll.-n picioare ~i. cu
to:1tc di marchizul ~tia d\ era dichisit perfect,
se sim~i
murJar ~i neingrijit.
-Arden, te rog s~-mi explici cc se petrecea aici aseara
dim! am sosit cu.
Marchizul se str~dui sa-i explice c~t mai bine, ins11 nu
stll.rni admira~ie pentru cursa calare.
-Actri~a e amanta ta?
-Da, domnulc.
-Sa n-o mai aduci nici pe ea, nici pe succesoarele ei
vrcodatl1 in accastl1 casa.
Marchizul devcni rigid, insaIn felulin care cei dojeni~i
l~i recunosc vina:
-Sine. Imi cer scuze, domnule.
Ducele lnclina u~or din cap.
-~i bliiatul?
-Pare
s11. fie foarte pH'icut
de servitori,
domnule.
Ma gandeflm sll.-i ofer o slujbll..
Ducclc lnclin~ capul din nou.
-Yn~clcg dilnd\ ii datorezi o guince. Sunt sigur d-~i
vei onora datoriile.
Marchizul se minun~ d\ ducelc p1lrea ~ fie mereu la
curent cu ce sc lntampla. Insll. ch1pul tatll.lui sau nu d1ldea
semne s~ se lnsenineze.
- Binclnteles, domnule.
Se plirea d\ partea disciplinari\ a intrevederii se lncheiasc. Marchizul sim~ea cum i se risipe~te tncordarea. Era
dar di motivul care il adusese pc duce Ia Londra atat de
nea~tepcat nu avea de-a face cu el.
-Stai jos, Arden. Am ceva de discutat cu tine.
In ump ce marchizul se a~eza in cellilalt fotoliu, observ~ in vocea tat1llu1 silu ceva ce ii stmi iar ingrijorarea.
-Sper dl maman e bine, spuse el.
-Absolut.
Yn ciuda r~punsului imbucurlhor, nelini~tea atipica a

25

ducelui il ingrijora considerabil pe marchiz. Acesta simti


----------------------- Page 24----------------------26

Jo 'Beverfey

nevoia alarmantli sli se joace cu lavaliera sau sli se foiascli


pe scaun. Aceastli inclipere elegant11, cu perdelele sale
grele de brocart ~~ covorul chinezesc, nu avea pentru el
amintiri nepllicute, insii ducele aducea cu el o altli at~
mosferli. De dice ori aveau loc tmalnirile lor, Lucien de
Vaux se sim~ea ca in biroul unpresionant al catlilui sliu
din Belcraven Park, dind tremura sub o dezllin~ire de
cuvinte caustice sau asculta cu stoicism in cimp ce tu~
rorelui sliu i se spunea dice lovituri crebuia s~H adminis~
rreze pentru ultima sa escapadli. Mereu preferase a doua
variantli. Se obi~nuise incl de mic cu sistemul. Blitliile
erau rareori aspre ~~ erau rezervate pentru tipurile de nlizbilui pe care le fliceau tofi bliie~ii. Mesajul era eli flicuse
ceva cu care caclil ~u nu era de acord, insli nu il suplirase
prea rliu. Cand era chemat Ia tatlil sliu era un indiciu eli
tncl\lcase grav standarJele de Vaux ~i eli catlilui sliu ti era
ru~ine cu nul~~ mo~tcnicorul sliu. Arden p llingea frecvent
tn acele situa~ii.
De ce t~i amintea acum de acele vremuri dureroase,
clod era evident, tocu~i, eli de data asta ducele nu era fu,
rios? 1n cele din urmli, ducele rupse tlicerea.
-N~am cum sli~~i spun asta altfel dedit direct, Arden,
insli nu ~tiu exact care ordine a ve~tilor ar fi cea mai u~a~
rA. Y~i privi mo~tenitorul direct in ochi. Trebuie sA-~ t~W~
turisesc eli nu e~ti fiul meu.
$ocul ~u fu total.
-Mli dezmo~~ti? Pemru
numele
lui Dumnezeu,
de eel
-Nul rlispunse ducele.
Chiar dimpotrivli. Am ~tiut
'i'ncli de cand te~ai nilscut di nu e~ti fiul meu.
$ocul ca de ghea~ll. fu inlocuit de furie oarbli, iar marchizul sm in picioare.
-0 jign~ti pe mama!
-Nu 6. ridicol, spuse ducele obosit. Sunt Ia fel de gri~
juhu
ca tine in privinfa reputa~iei ducesei.
Dadi vrei,
----------------------- Page 25----------------------'Mireasafara voie
mtrc,tbo pe ea. E adevruul. 0
indiscre~ie scurdi cu un
1uh11 Jm tinere~e.
Marchizul vlizu vechea durere a tatll.lui sau ... nu, nu
1 1 tr<,IUI ::.liu ..
l .umea se lnv;irtea Injurullui, lar else prinse de spata
rul scaunulul llinga care statea. Inima 'ii b11tea sa-i sparga
pieptul. li era greu sa respire. Barba~ii adevlira~i nu le~i
rutu ... tl auzea pe duce ca ~i dind i-ar fi vorbit de pe cealnlt1\ pane a unui abis imens.
-S-a intamplat
cand
cram
Ia vfinl\toare
In Sco~la.
t-.1i-am rupt piciorul. Nu aveam cum sl fiu eu taW tAu.
Tatal s.'iu nu minrea. Tatlil ~u... brubarul acela care
stltca reapan In fata lui fusese mereu sincer, de~i rece.
Acum se explicau multe. Marchizul se simtea ca ~~ dind

27

cineva i-ar fi smuls inima din piept. Era un efort suprartatural, dar sc concentra asupra lucrurilor esentiale.
-De ce mai recunoscut?
Ducele rididi din umeri, Rim sail priveasdi.
-Deja aveam dol fii.
Se mai intlimpla din cand in
dlnd, in orice familie, iar eu o iubeam enorm pe mama ta.
N arfi vrut sa se despartli de bunavoie de copil. li aruncl
mo~tenitorului sau o privire, apoi se uita Inaltli direqie, ~~
mai palid. Apoi s-a intamplat accidentul, iar ea era aproa
pe sa nasd1. Am fi putut pretinde dl. pruncul era mort.
M-am gfindit Ia asta... insa ar fi distruso. Ofta adanc.
A avut grij a de tine a~a cum n-a fiicuto cu nici un ale
copil al ci. Nu erau vremuri dnd sa pop gandi ra~ional.
Marchizul simti eli. lucrurile incep sa se a~eze lntrO
imagme
noull ~~ mai lntunecatli.
Privi In jos
~~ vazu
eli mainile lncle~tate pe scaun li erau albe. Nu reu~ea sa
le relaxeze.
Vrei sli spui, zise el, durand in raceala o rnascl pen
tru furia ranitll care mocnea in el, eli ai fi vrut sa dispar
din viata voastra.
Ridica frumea. Ducele ii 'intampina hotlirlit privirea,
insa buzclc i se albisera.
----------------------- Page 26----------------------28

Jo '.Bever{ey

-Am doric ~i tncli mai doresc ca spi{a familiei de Vaux


s!i continue nelnrrcruptli.
I se p~rea eel mai dificil lucru pc care il flicuse vreodatli, ins~ marchizul i'~i i'ndreptli spatele ~i t~i lu:i posrura
demnli pe care o i'nvlifa'e cu atata atenrie.
-Cred cl te inreleg, domnule. Dor~ti cumva s~-mi iau
via{a? Sau pur~~ simplu sli dispar tn Lumea Nou11 sub un
nume fals? Nu prea vlid cum ai putea sli faci rost de un mo~
tenitor de Vaux. Sau maman e ...? Se opri nei'ncrez~tor.
- Bineln~eles di e prca tn varsta pentru asta, Arden, re
plicl ducele aspru. Tcrminll cu melodrama. Nu vreau sli te
dczmo~tenesc sau sli scap de tine. Mi-a~ fi doric enorm ca
tu sli fi fost fiul meu. Ducele i~i opri miirturisuea, iar dupli
o cltpli adliugli: Ins1i acum vreau doar sli te cls1itor~ti cu
fiica mea.
Marchizul ced:i ~i sc prnbu~i in fotoliu.
-ldiotul de noaptea trecutii ma pocnit probabil mai
rliu dedit am crezut, marai el. Sau poace era doar ~ocul
care il flicea sli se stmtli ca ~i clnd capul i-ar plutt separat
de trup, iar gandurile ii intr:i In cear<t. Insli ~i putea da
seama de un lucru. Fusese gra~iat. Ca un condamnat la
spanzuditoare care aflli eli scapa doar cu o biciuialii.
Ducele se ridicii ~i turnii doua paharc de coniac. Yi dadu
unul marchizului ~i se a/iCZii din nou.
- Bea asta ~~ fii atent, Arden.
Lichidul arzlitor i'i indeplirti'i cea{a din creier. Durerea
rcalitlifii reveni, insl marchizul i~i obligli trupul ~-I ascultc ~i sc pregliti s1i inccrce s:i in~eleaga lucrurile.
-Arden, dupa cc tc-ai nliscut tu, am fost foarte indurcrat ... Eu insumi am avut astfel o avcnturli ~i. ceea cc
nu am ~tiut, din acca lcgiitura s-a n:iscut un copil. De di
minca~:i am aflat de existen~a acestei fete. Are sange de
Vaux, in~ nimeni acum dl mama ei e moart1i - nu ~tie

asta in afarli de not.


sfulge merge mai departe.

Dad te dis1itore~ti cu ea, linia de

----------------------- Page 27----------------------'Mireasafara voie


11\lrun fel prostesc, marchizul nu se putea gandi dedit
l 1 I .11 I'l l sau 0 tradase pe minunata lui mama.
Am o idee ~~ mai buna, spuse el cu amaraciune. Fli-o
pt t'tt mo~tenitoarea ta.
Vucea ducelui era mai rece ca ghea~a.
lar spui prostii. Refuzi sa faci asta?
in durerea lui, cu mtindria d.lcata In picioare, marchi
ml nu-~i dorea dedit sa-i arunce ducelui in faf1'1 toatli po
wst ca si sa-l trim ita Ia dracu', allituri de bastarda lui. Ynsli
111 cl salii~luia mandria de Vaux, indiferent die de pupn ar
h meritat-o, astfel d
se strndui sli-~i capete o stapfu\ire de
~inc Ia fel de mare ca a ducelui.
-$tim ceva despre fata asta? bolborosi el.
- Varsta. Tocmai a lmplinit dou1:izeci ~~ patru de ani,
c cu aproape un an mai mica dedit tine.
- Deci de la naftalina, remardi marchi:zul cu raceala.
E, farli lndoiala, un antidot.
- Asta e eel mai important lucru pe carel po~i spune?
- Mise pare firesc sli vreau sa-mi impart viata cu cineva
pc care-1 consider apropiat, remardi marchizul cu 1ndrii:zncalli. Si uncle anume locui~te mireasa mea?
-In Cheltenham. Eprofesoarnla un seminar de doam
ne condus de o domni~oara Mallory, prieten;i veche a mamei fetei.
- Deci un antidot pedant. Ei bine, spuse marchizul cu
ceea ce se dorea a fi o indiferen~a rece, sa speram di, spre
deosebire de printi~or, eu lmi pot face datoria.
- Chiar ~~ prin~ul a
dat na~tere unei
fete, remar
di ducele.
-lnsa, dupli cum ~tim, asta nu ne e de m.are folos. Mar
chizul nu mai putea tndura acea discu~ie. Nu-~i diidea
seama daca era Ia un pas sa-~i pocneasdi tatM - pe duce sau sli se pmbu~easdi plfingand la picioarele lui,lnsa nu-~i
dorea nici una dintre cele douli variante. Se ridicli In picioare, tnsa nu t~i privi tatlil Inochi. Mai e ceva ce trebuie
discutat? Am ~~ altele de ~cut.

29

----------------------- Page 28----------------------30


-Am pus sa sc aflc c:ltc ceva despre fat11. Am venit tn
asemcnea grabli pentru di mama ta mi,a spus dl. e posibil
sa,i ceri mana fetei Swinnamer.
0
papu~a frumoas11
de poqelan
despre
care
tnce
puse sa creada ell s-ar porrivi de nevastala fel de bine ca
toate celelalte.
- Tc asigur c~ am nbnndonat complct ideea, spuse mar,
chizul cu nepasare, npoi i~i dadu seama dl de~ira un ciu
cure de Ia scaunullUng~ care s~tea.
-Pretinzi cumva d
ai inima frantli? intreba ducele.
Atunci cum o explici pe amanta Blanche?
Marchi:ul srransc ciucurele in mlin11.

- Blrba~ii au astfcl de aranjamente, spuse cl cu am1ir1i


ciWle ~i privi tn ochii ducelui. Cu siguranrl e~u co~tient
de asta, domnule ducc.
Apoi se lntoarsc ~i ie~i in graba.
Ducele ofta ~i sc frec11la ochi. Nu se a~teptase ca acca
discurie sa fie una plllcut11. Insii ti p11rea r1\u pentru dure
rea pe care i-o pricinuise bliiarului. SpuSc!>e adevlirul cand
miirturisise ca ~i dorca ca marchizul sli fi
fost fiul sau.
Ar fi fost mandru.
Era salbatic, da, o rmsatura de-a lui St. Briac pe care
ducele nu 0
aprecia, ansa onoarea lui d\miiscse tntotdeau,
na ncpatata ~~ era foarte inteligent. Ducclc nu avea vreo
team11 sa lase intrO bun/1 zi grijile imensC ale ducatului de
Belcraven in seama lui Lucien.
Cum ar fi fost dad n-ar fi aflat, se ganJi el- ~i nu pentru prima data. Cat de ferici~i ar fi purut fi cu tofii.
Durerea
surdll. provocatii
de lunga
despaqire
de
Yolande era cronic1\, insa ce altceva ar fi
putut
face?
Nu putea risca s:l i sc nasca alt fiu, pentru c11 atunci, a~a
cum sugerase ~~ Lucien, tcnta~ia de a sdpa cumva de
el ar fi fost cople~itoare. Yolande n-ar fi acceptat nici
odat11 a~a ceva, iar el nu ar fi putut niciodata sa-~i lase
mo~tenitorul de drept sii r11man11 pe locul al doilea tn
fara unui uzurpator.
----------------------- Page 29----------------------'Mireasafara voie

31

Ofr?l ~i spera pentru prima data ca Elizabeth Armiuegl' si\ se ridice la ln11 ltimea necesarii dit sa-l compenseze
llltnva pe Arden pentru toati'i povestea.
Marchizul cobori scara mare ~i arcuita a casei sale -la
l ~trc, nparent, nu avea nici un drept- i~i lua bastonul,
)'>henul ~i man~ile de la lacheu ~~ ie~i pe u~i'i in soarele de
mai . P~ii sai mari il purtau pe strazi, insi'i nu avea nici cea
mui vaga idee uncle mergea.
Sti stea in casa era de neindurat. Sa meargi'i La un club
l'ra de nesuportat - nu dorea sa-~i vada prietenii.
Nu, asta nu era chtar adevarat. $i-ar fi dorit ca Nichola:. Delaney ~i sopa lui, Eleanor, s1i fie aici in ora~. Ar fi putut vorbi cu ei. Ynsa erau in Somerset, bucurftndu-sc unul
de celi'ilalt ~ide copilullor nou-nascut. Era tentat sa fuga
Ia ei acasa, ~a cum 0
mai fllcuse odata, inainte ... msa
;ttunct fugise de mama pefitoare a lui Phoebe Swinnamer,
nu de distrugerea totala a viefii sale, a propriului suflet.
Bmta Phoebe. Credea eli frumusecea ei ii dadea dreptul
Ia premiul eel mare de pc pmfa clsi'itonilor. Oare o sa-~i
dea seama vreodatll dlt de aproape fusese sa 1~i tmplineasd\ ambifia?
0 evitase pe Phoebe, 'insli nu mai putea evita aceasta
noul\ capcarta. $i pentru eli se parea eli nu avea dreptul
Ia rangul ~~ Ia privilegiile sale, putea mlicar sA plateasca
pentru ele prin sacrificiu.
Y~i dadu seama di pa~ii il adusesera pe o stradli lin~tita
cu mici case. Rasufla u~urat.
Blanche.
Nu-l
a~tepta la
asemenea
ora, a~a eli batu
la u~11.
Nu credea eli Blartche II in~ela ~i avea alt iubit, msa dad\

~a era, nu voia sa afle; nu mai avea nevoie ~~ de alte


curi. Fu primit de servitoarea ei uimitli, ~~ 1n clipa
coare Porumbi~a Alba era langii el.
-Lucien, iubire, spuse ea, cu o voce atent lucrata
inca pi'istra un u~r accent din nord. Ce te aduce aici

'
urma
care
atilt

----------------------- Page 30----------------------32

jo 'Bever(ey

de devreme? Yn ciutla mtreb~rii, era Jeja in bra~ele lui ~ il


studia. Ai necazuri, dragul meu?
Marchizul ii privi chipul in form~ pcrfcctll de iniml1 ~i
minunatul ei p1lr argintiu, ci'ici albise prcmatur, iar aceea
dcvenise marca ei spccifica, apoi ofti'i.
-Pur ~i simplu am nevoie de un prieten, Blanche.
Ea il conduse zambind spre o canapca.
-Ai unul. Cu ce pot sii te ajut? li lndepi'irtl'l cu blandere
buclele aurii de pc frunte. E vorba de tatlil ti'iu? E foarte
supl1rat? Ti,am spus din-ar fi trebuit sl\ mil aduci acolo.
-Ai avut dreptate.
El li prinse
mana ~i
i-o slirutli.
Te superi?
. Nu fi prosrut. zise ea, cu un zambct ~trcngi'iresc ~~ cu
accentul Manchcstcrului natal. N,am a~teptl1ri proste~ti,
Lucien. Ml1 tratezi cu respect ~i asta e rot ce vreau. Deci
asta era problema?
El se lasa pe space ~~ oft11.
-Nu. Nu, nu c asta, draga mea. Ynsll
nu,fi pot spu,
ne ce e. Am nevoie doar de pace ~i de lini~te ca sa mli
pot gandi.
-$i duci lipsli de camere goale acas11.,
rosti ea in~e
legl1tor, ob~inand rasul pe care ~i,l dorise, chtar dad era
putin for~at.
El o trase lntrolmbr11ti~are prietcneasdi.
-Ar fi trebuit sii mi'i insor cu tine, spusc el, iar ea chi
coti La gluma lui.
-Prosru~ulc! Domni~oara Swinnamer
tea refuzat?
Asta e? intrebll ca.
-Nu. Nu mai punc intreban.
Ea il asculti1 ~i ti'icu, odihnindu-sc in imbrliti~area lui
confonabila.
$ria di existau momcntc in care simpla
prezcnta a cuiva era o alinare, iar ca ii va oferi alinarea
de care avea nevoic. Chtar il iubea pe Lucten de Vaux,
lns1i era cu trei ani mai mare dedit el ca varstc'i ~i cu un
secol mai mare dccat el ca experientli. $tm s1i nu-~i lase
sufletul slii controlczc mintea. Marchizul o pl1itca bine,
----------------------- Page 31----------------------'Mireasafanl voie
111 l'a ii oferea pc mtThur:i, ~i chiar mai mult. Yntr-o zi se va
1 a1 ~i ~~ a~a trebuia sii fie.
<' u Blanche moale ~i parfumat1\ in brafele lui, Lucien
rcmlmora iarli~i ~i tan'l~i in mime scurta discu~ie cu tatal
a:l u - nu, cu ducelc. N-ar fi putut toru~i sli fie mai bland?
ins;"! nu erau ve~ti care si\ poatii fi imblanzite. Acum se
,xplicau multe lucruri, cum ar fi formalitatea vie~ii plirinplnr lui in ciuda dovczilor clare elise iubeau. Oare n:~l
t1l'i 11 nu o iertase niciodatli pe mama lui? in acea diminea~li

33

~...uvintele sale fuseserl\ blande, ~~ totu?i constituiau o do\'lldi'l di se instrliinaseri'l de peste douazeci de ani. Lucien
pl'r:tse intotdcauna eli formalitatca era doar o aparen~a ~i
~ :1 in intimitatc se purtnu altfel.
Nu ~tia cum va maida cu ochii de ei acum.
~i, in sfar~it, ln~elcgca atitudinea ducelui fa~a de el,
de ce nu fusese in stare s/l ca~tigc dildura ~i sus~inerea pe
care~~
le dorise din parcca lui. Tatal sliu II pedepsea aspru
~au II lauda, insli intotdeauna In ~tilul impersonal a1 unui
llllore. ~i, datli fiind situa~ia, ajunse Ia concluzia di ducele
fu~ese foarte bun cu el.
lar acum trebuia sa-l ritsplateasdl pentru bun11tatea lui.
Era de datoria lui sil accepte acea d\slitorie, cu toate di o
sim~ea ca pe o legaturli incestuoasli ~i cea mai nepotrivitli
uniune, ~~ sa dea na~tere unui mo~tenitor care sa continue
linia dinastidt Apoi, se gandi el mohorat, poate chiar o
sli-~i ia zilelc.
Blanche simfea eli incepe ~ lnfepeneascli ~~ se mi~
ci1 pu~in.
- Vrei ni~te vin, Lucien? Sau ccai?
El se ridicli impreunli cu ea ~i o slirutli u~r.
- Vin, te rog. ~i poate ~i ni~te mancare? Am sffioit peste
micul dejun.
Se purta ca de obicei, dind era In toane bune, dar sc
vedea eli se fortcaz1i s1i fie a~n. iar pe ea o durea inima
pentru el.
-Sigur, dragul mcu, clipi ca. La urma urmei, tu pl~te~ti.
----------------------- Page 32----------------------34

:Jo '13everCey

-A~a c, ranji cl. ~i il pl~tesc ~~ pe bijutier. Dupll ce


o sA-mi mai revin,
mli due ~~-~~ cumpar ~i mai multe
diamante.
Asta
dad!. nu
cumva pot sli te conving sll
poqi satire.
-~i sll-mi strlcllmaginca? protest~ ea. ln zlua rn care
Porumbifa Alba va puna culori, s-a :zis cu mine. Am vA:zut
ni~te agrafc de piir frumoasc in Burlington Arcade.
-Le pO\i considcra ale tale, spuse el. ~ti o comoadl,
Blanche. Ai fi o so~ie minunatli pentru orice barbat.
Mintea lui incepuse sl1 fie fixatl1 pc nevestc. Blanche ii
aruncl1 o pr ivire cochem.
-Arunci n-ar fi drl1guf din partea mea s incep sl1 dau
sfoarl1-n far~?
El izbucni In rs, ~~ asta era cea mai apropiatll stare de
rcla.xare Ia care putea spera.
----------------------- Page 33----------------------capitolul3
A treia parte implicat1i 1n nccastl\ poveste, domnl~oara
Bclh Armitage, avea mintea prcocupata cu problemele in' l'nm~ionale in momemul in care afla de familia de Vaux.
Luna martie a anului 1815 se remarcase prin infiorntoarea
ve~re ca Monstrul Corsican, Napoleon Bonaparte, i~i pati\sise locul de exil de pe Elba~~ revenise In Fmnfa. Acum,
in aprilie, ve~tile nu crau mai bunc.
~coala de doamne a domni~oarci Mallory urma, lntr-o

forml
modificata,
preceptele
educa~ionale ale
idolului
Emmei Mallory, Mary Wollstonecraft. Fetelor h se preda
o varietate mare de subiecte, printre care limba latin1!. ~~
~~ iin~e, erau tncurajate sd fac~ zilnic exercifli fizice ~~ erau
obligate sa tie Ia curem cu ~tirile zilei.
In acea perioadA nu era prea greu sa le fad\ pc fete sa
citcasca zilnic ziarul. Napoleon Bonaparte fusese calamitatca Europei de dlnd se ~tiau cle, iar acum, c:lnd 11 con:.idcrau doar un subiect din cartca de istorie, se lntorsese.
Multe dintre fete aveau tati sau frati In armat:"' sau care
parlisiserli recent armata. Iar celelalte fete m~car tnrelegcau implicafiile. Evenimemele erau discutate cu tot en
ruztasmul pe care ~i-1 putea dori un profesor.
La lnceput,
consideraser11 tntoarcerea
lui Napoleon
in Franra drept un gest de nebunie curatli, insl'l ve~tile
sc inrliutareau pc zi ce crecea. Regele eel gras Ludovic al
XVIII-lea clzuse In dizgra~ie, iar fostul tmpllrat em lmfunpinat cu entuzinsm de poporul francez. ArmMele trimise
impotriva lui se aliau cu el in :-~semenea m11surli, indit se
spunca dl Napoleon ti trimisese regelui bourbon un bilet
in care scria: ,,Bunul meu fratc, nu mai e nevoie sa-mi
crimi~i solda~i. Deja am destui".
----------------------- Page 34----------------------36

Jo 'Bever(ey

Ludovic eel Gras fugise din fara, iar Napoleon se afla


din nou la Tuilerics.
Olnd, lntro dimineara de marri, Beth fu chcmata de la
ora pc care le-o ~inea cop1lelor mai mici tn salon~ul galben al domni~oarei Mallory, se g1indi imediat d\ se lntam
plase un dczastru intemaponal. Poate chiar o invazie.
0 profcsoara buna nu-~i arata nic1odata lngnJorarea
in fara elevclor. Aranja pcntru a douiizecea oari'i brodcria
din poala lu1 Susan Digby~~ o astgura pe dulcea Deborah
Crawley-Foster dl taticul ei nu se va supara pentru cele
diteva pidhuri de sllnge de pe erima bat ista cu monogra
ma pe care o facusc pentn.1 el. I~i adusc amintc cu triste
re eli tatal lUI Deborah era colonclul Crawley-Foster; iar
lntoarcerea lui Bonaparte putea insemna ma 1mult dedit
Cateva picaturi de sangc.
Arzfind Jc nerabdare, o llsa pc Clarissa Grcystonc, ele
va senioara care 'ii aduscsc mesajul, s-l se ocupe de problemele ce ar fi putut aparea, apoi se indepana in grab1l.
Nu se 'intamplasc aproape niciodata ca malU~a Emma
~ 0
cheme in mijlocul unci leqti, ins1'i Beth tncepu sa
cread1l di exagerase dlnd i~i imnginase di era vorba de
urgenre
politice.
Chiar dadi Bonaparte
mar~l1luia prin
Londra, Beth Arm1tage nu putea face nimic sa tmpiedice
asta. Era mai plauzibil sa fie vorba de vreo problema cu
vreo eleva, poate un parinte nclini~tit. Ynsa singura eleva care ar fi putut avca probleme era C larissa Greystone,
care era neobi~nuit de abiituta in ultima vreme.
Desigur, faca sperase sa piece de la pension anul acela
~i sa mearga la Londra pentru sezon. Clarissa fuscse foarte
nefericita dind i~i daduse seama di situaria financiara a
familiei nu era prea buni'i, iar dcbutul ei trebuia amanat.
Ynsa lacrimilc pe care i le storsesc acea veste fuscsera var
sate cu luni in urma, iar fata pllrea sfar~ita doar de vreo

doui'i saptamani incoace, dupa 0


vizita a parintilor.
Beth se g-Jndea la problema asta clnJ ajunse In salonul
din afli. Yncaperea era lmpodobit~ elegant, cu un covor
----------------------- Page 35----------------------'MireasafarO. voie
ho~.tl pe podcaua de stejar lustruitli ~i cu mobilier lucios.
I 1 urma
urmei,
prima
impresie
llisata parintelui
unci
postbile eleve era importantli.
Hcth se opri in fara oglinzii mari care atama deasupra
IIIIUi bufet din mahon ~j i~i inJrepta boneta, ascunzand
n huda razlear11.
Ca sa-~i mcnfina
postul
in pension
unJc panll nu Jcmult fusese ~i ca eleva, seriozitatea ti
cr.t Jc folos.
Fku un pas inapoi sll se asigure d1 rochia ei ccn~ie de
L'ln;l clldea frumos din talia inalta ~i di nu fuscse disrrusa
dl Jcgete murdare sau insangeratc. Mul~mit11 dl matu~a
I mma nu avea motiv sa se ru~ineze cu ea, se indrcpta sa
h.u11la u~a salonului.
Cimd intra fu sigurll ell era vorba de o chestiune ~o
l.tri\, insli nu il cuno~tea pe barbatul care se ridicase la
int rarea ei. Pllrea de vilrstl'i mijlocie, lnsa caractcrul vagal
(Kdei descrieri nu i se potrivea. Era lnalt, zvelt ~i elegant,
tu parul tuns frumos brllzdat de diteva fire cenu~it Ia per
t:iuni ~ cu trlisllturi foarte obi~nuite. lnsli o studia cu mai
multll atenrie decat se clldea. Beth ridid u~or blirbia.
1nal~imea Voastra, spuse domni~oara Mallory pe un
ton ciudat,
dati-mi
voie sa VO prezint pe domni~oara
I !Jnbeth Annitage. Domni~arli Armitage, dansul este
ducele de Belcraven ~i dor~te sa vli vorbeasd.
Beth flku o pledkiune, insli nu incerdl s.'i-~i ascundli
mirarea. Nu auzisc niciodata de ducele de Belcraven ~i era
~igurli eli, In acca pcrioada, Ia pension nu existau fete din
:u.:ca familie.
Ducele indl se uita la ea, cu o incruntllturll oarecum
Jczaprobatoare. Beth ii intoar:se privirea. Nu credea in
ploconirea in fata aristocratiei, cu atat mai mult dacll nu
t.rau pllrinp ai elevelor domni~arci Mallory.
Barbarul se intoarse ditre femeia mai in vrstll.
- Domni~arii Mallory, ~dori sl1 vorbesc cu do~a
ra Armitage intre patru ochi.

37

----------------------- Page 36----------------------38

:Jo 'BeverCey

-Asta nu
se cuvine, YnMrime,
dispunse femeia cu
demnitate. Nici ea nu era genul cares~ se tarasca tn fa~a
unui bogacan necunoscut.
-Nu am vreo inten~ie sa-i ~tirbesc onoarea domni~a
rei Armitage, doamna, spuse el sec. Vreau doar sa discut
chestiuni personate cu dftnsa. Daca vi le va povesti sau nu
dupa aceea, ramine la alegerea ei.
Tonul sau era blind, insa dadea dar de tn~eles ca ducele nu era obi~nult sa nu fie ascultat.
Domni~oara Mallory ceda. In ciuda principiilor ei egalitare, era o femeie de afaceri, iar sa jignc~ti un duce era
un lucru grav.

-Atunci o sa las deciz:ia 1n seama domnl~arei Armi


rage, spuse ea lntr-un sfii~it.
Sub privirile
celor doi,
Beth
nu ar fi recunoscut
niciodata vreo nelini~te ca urma sa ramin~ singura cu
un barbae mult mai In varsta. Principiile ei se baz:au pe
scrierile
lui Mary
Wollstonecraft autoarea
dirfilor
Drepturile bi!rbatului ~i Dreptttrile femeii.
Nu 'i~i lasa comportamentul sa fie influen~at de restric~iile inutile impuse libercarii femeii.
- N-arn nimic 1mpotriva, zise ea calm~~ ~tept~ ca ,maM,a" ei sa iasa din tncapere.
- Te rog sa lei loc, spuse ducele, a~ezandu-se din nou
pe scaunul sau. Ceea ce vreau sa-p spun, domni~oara
Armitage, ~~ se va p~ea de necrezut ~i, probabil, nelini~titor. Sper difi vei
stapmi orice pornire de-a deveni emotiva.
In mintea lui Beth se strecurar~ din nou imagini ale
invaz:iei napoleoniene, pentru ca nu se putea gindi la altceva care sa fie atat de nelini~titor. lnsc1 era ridicol. Bir1i
tndoial1i, el era genul de barbae care considera ca femeile
se isterizeaza din orice fleac. In timp ce se a~eza - cu spa
tele drept, capul sus ~~ mainile in poala -, Beth ti SUSfinu
privirea, hotarata sa-i dovedeasca contrariul.
----------------------- Page 37----------------------'Mireasafar avoie
Eu tmi st~panesc mereu orice pornire de a deveni
l ll\lltiv~. spuse ea raspicat.
Da? facu duce le cu o fascinafie ce parea autentica,
~ hior daca nelini~tiroare.
Da, Ynaltime. Emotiile excesive sunt obositoare pent ru toatli lumea, iar mrr-un pension pentru domni~are
-unt mult prea la ordinea zilei.
Acest punct de vedere foarte ra~ional pliru sli-1 ia prin
urprindere pe duce, care mcepu sa 0
priveascl1 din nou
me runtat.
- Inll.l~ime, ati spus cl1 nu dorifl sentimentalism, spuse
Beth u~r ironic.
-Nu chiar, draga mea, spuse el cu blande~e. Ti-am cerut sa te stapane~ti, nu sli nu ai sentimente deloc.
Acea conversafle deja i se parea lui Beth o pierdere a
tlmpului ei prefios.
- Bine atunci. In~l~ime, spuse ea aspru, pute~i considera c~ sentimentele mele sunt s~panite. Nu ve~i remarca
vreo diferen~a.
Un zambet ~~ tncrefi buzele, iar spre uimirea fetei, ducele spuse:
- tmi placi, draga mea. Mai mult decat ... celelalte fuce
ale mele.
Beth se tncrun~ miratl1.
-Celelalte fiice? Aveti aid o fiidi, Inl1l~ime? N-am ~tiut.
- Tu e~ti fiica mea.
Cuvintele lui t~i primira triburul de tacere.
Dupa cateva batlii de inima, arat de clare incat le-ar
fi putut numara, Beth 11privi in fa~11. Se lntrebase dadi
acel moment va avea vreodata loc. Raspunse pe ton plin
de raceala:
-Sper dl nu vl1 a~teptati sl1 va tntampin cu dragos-

39

te filiala.
-N-am ~tiut de existen~a ra pana acum careva sap~
mani, draga mea, spuse el, pl1lind.
----------------------- Page 38----------------------40

:Jo '13everfey

In ciuda comentariilor ei anterioare, Beth se treZL in


pericolul de a didea pradi\ unei emotii excesivc. 0
furie
oarbli cre~tea in ea, dar se stradui s!i i~i plistreze calmul.
-A~ prefera sti nu folositi nici o urmli de familiaricate
sau apropiere Ia adrcsa mea, lnliltime.
Beth nu ~tta nimic desprc mama sa in afara faprului di
domm~oara Mallory fusesc candva prieten a ci, insl'l. avea
piireri foartc stricte in privinfa bl'l.rbatilor clirora nu le pl'l.sa
de coptil lor.
-Deci nu e~ti preglititl'l. sl'l.
mli placi, spuse ducele cu
rliceala, lllsandu-sc pe spetcaza scaunului ~i a~ezandu-se
p ic10r peste picior. Cum dorc~t i. Insl ai indoieh in privm
ta rudeniei dintre noi?
-Da, rlispunse Beth Ia fel de rece, cu toate ell era mai
degrabli dcscurajata de felul in care el it accepcase osti
litatea. Se a~teptasc Ia mai mulce incercl'l.ri de tandrc~e.
incerdri pe care iar fi flicut o marc placere sli le respingli.
Insa, pentru ell nu piirep. in dutarea unei fiice devocate
care sli aibl'l. grijli de dumncavoastrli Ia batranere, c greu
sli-mi imaginez ce v-ar putea face si1 faceti o asemenea
afirmarie flira vreun rootiv.
-Exact, raspunse ducele. Eo pllkcrc sa aide-a face cu
o femeie rarionala. Cuvincele lui, care in mod normal ar
fi complimentato, o enervarli pe Beth dincolo de limita
suponabilului. Dad1 vel citi aceast1l scrisoare, continua
el, vel vedea ~i dovezile. Poace dupll acea vei dori sa ca
u~i Ia domni~oara Mallory confirmliri suplimentare asupra
ic.lentitlitii mamei tale.
Beth lul scrisoarea ~ov1iind. Se gandi eli i~i acceptase
de mult originile Cl
incerte ~i absenta parintilor. Aceasta
aparitie brusdi a lor se dovedi dureroasa.
Cici scrisoarea incet ~i :>imfi cum emo~iile ii amenintli
din nou calmul. Amlirliciune. Accla era primul contact
pc care il avusese vreodatl'l. cu mama ei, fcmeia care era
acum moartli. Tonul demonst:ra dar eli Mary Armimge i~i
----------------------- Page 39----------------------1vtireasafara voi~
\lll~>ldcrase lntotdeauna fuca drept o povad'i ~i o datorie.
\11 ,, risoare nu era n ici urm~ de afeqiunc sau de dor.
Ik th prerinse d
cite~te mule dup~ ce termini!. scrisoa11'.1, ~.o<l sii-~i lase timp sii se obi~nuiasdi cu toatii povestea.
- lnltlfime, chiar dad! sunt fiica acestei femei, spuse ea
11111 un tarziu, cum de sun tefi atat de sigur de patemitate?
l'entru eli ~tiu ce fel de femeie a fost, rosti ducele cu
blmJere. Era dnstit~, iar dadi fi se pare d1 acea scrisoare
I \ pritnfi tacealii, asta se ln(atnplii doaf pentfU ca ai tepte
ntat o amintire constantfi a unui pacat. Cand o sf\ ne
1 unoa~tern mai bine ...
Nu vreau ~a ceva! Era de netolerat di acest biirbat ii

41

' Il e a In suflet ca lntr-o carte deschis~.


Cand ne vom cunoa~te mai bine, poate
vei dori
hi1 mii lntrebi mai multe despre ea ~i-ti voi spune, replil .1Jucele.
Repet, spuse Beth cu furie, nu vreau sl'l. am nimic de-a
l.11.c cu dumneavoastrl'l., lnalrime. Daca vl'l.lnchipui~i d1 o
~., ml'l. recunoa~te~i drept fiidi ~i o sl'l. ml'l. acoperi~i cu miit ~suri ~i giuvaieruri, sa ~ti~i dar eli sub nici 0
forml'l. nu
vrcau a~a ceva!
- Matern di eel pufin ni~te ml'l.tase ~i diteva bijuterii
vor fi necesare.
Zambi
u~or, ceea ce
o flicu pe Beth sll-~i
iasll din
minti, ceea ce era destul de neobi~nuit. Se ridid rapid
in picioare.
- Nu mii ascultap.
- Badin contrll, Elizabeth, tu nu ml'l.
asculfi, spuse el
calm. Mllti!.surile ~i bijuteriile sunt necesare Ia o nuntii ~i
exact asta am de gand eu pentru tine.
Beth se rididi ~~ ii aruncii ceea ce spera sa fie o privire
batjocoritoare.
-Desigur,
dumneavoastrll crede~i ca
toate
feme ile
nu vor altceva decat un sor. Ei bine, domnule duce, eu
sunt o admiratoare a lui Mary Wollstonecraft ~i consider
----------------------- Page 40----------------------42

jo t.Beverfey

d\ o femeie poate sli tdUascli ~~ ~lan~ile clisniciei ~~


ale dominatiei masculine.
Ducele nu arntl1 nimic din furta pc care ea o ~teptase
~~ pe care sperase sa i-o stameascl. De fapt, spre m~ia ei,
el piirea chiar sli se dtstreze pe seama cuvmtelor e1, chiar
dad1 'ii rlispunse pe un ton destul de serios.
-!nsli chiar ~~ ea s-a clsl\tor it pentru ca copilul ei sli
fie respectat. Tu n u ai putea sll faci Ia fel? Crcdeam ell ~tii
dlte probleme aduce un copil nelegitim.
Beth
sirnfi cum
se tnro~e~te ~i
t l uri' pentru
Discupile ei aprinse cu domni~oara Mallory ~~ cu alee
dit eva femei care gandeau asemlinlitor nu o preglltiserll
pentru aceast~ confruntare cu un bi'i.rbat cu expenen~
~~ sofistlcat.
-Pentru ci\, oricum, nu inten~ionez sa fac copil, rosti
ea pe un ton sdinjenit, a~a eli nu va fi vreo problemli.
- !nsll eu vreau sli at copii, Elizabeth, ~~ mll tern eli e
necesar sli se naseli legitim.
Conversatia alunecase mu lt mal dcparte de experienta
ei de pdnii atunci, astfel eli Beth fu obligatll sli se ~eze din
nou ~~ sl\ spunll tncet:
-Nu vl11nteleg.
- Trebuie sa spun eli asta se tntamplli pentru cl nu m-ai
llisat s1i-ti explic, ci re-ai llisat cople~itli de emo~ie.
Beth oftli furioasli.
-Dad mli ascul~i calmll, continull ducele, sunt gat a sl\
clarific lucruri le.
Beth rezist1i unci dorinfe uimitoare de a arunca in el
cu ceva. Niciodatll nu avusese un comportament atat de
agitat. Cu un efort considerabil, afi~i:i aparcn~a unci indiferente de gheatll.
- Vl1 rog, !nlil~ime. Presupun ell asta vll va face sl\ ple-

asta.

cati mai repede. Mi\ tern cl sunte~i nebun.


-Asta ar fi trist,
Elizabeth,
dci astfe l de lucrun de
obicel se mo~tenesc. Beth in~epeni, iar duce le ridicl1 o
m~1i. Un zambet ti luminll chipul. fmi cer iertare. Pari
----------------------- Page 41----------------------'Mireasafara voie

43

B1 Il l llbilitatea de a ma face sa mli iau de tine. Prevlid vre111111 i mteresante ... Nu. Nu mai spune nimic. Asculta.
Beth tnchise gura ~~ se stapani cu greu. Cu cat se certa
111 .11 pu~in, cu atat se termina mai repede. Nu-i putea oferi
llltl\ ic care sa 0 tenteze sa se aliiture boga~ilor decaden~i
1 hm tili. Nimic.
Bl.ra tndoiala, e~ti fiica mea. Mai am douli, care sum
{.:'h1torite ~~ au copii. Am avut trei fii. Primii doi s-au lne' 11 cu mul~i ani In urma, tar ultimul, mo~tenitorul mcu,
11Wch izul de Arden, de fapt nu e fiul meu.
F1'1cu o pauza, ca ~~ dind i-ar fi dat ocazia sa comemeze
,Jt.spre moravurile arlstocrapei. Era tcntata sli facl asta,
IllS:\ i Se paru mai l'nfelept sa-~i rina gura.
Sangele familiei de Vaux, continua el, a fost pur timp
tk ~apte genera~ii. Nu vreau sa stric aceasta tradi~ie. lac
, npiii vo~tri o vor continua.
Beth se lncrunta u~or.
Insa
mai
sunt
~i copiii...
celorlalte
fiice ale
dumneavoastra.
- Insa ei nu pot mo~teni titlul. Inten~lonez sate mllrit
l u fiul meu, pentru ca fi.ii lui sli fie mo~tenitori adevara~i.
- Insa e incest, replidi ea tngrozita.
- Nu. Nu existli nici o legatura de sange 1ntre voi ~i
nimeni nu trebuie sa ~tie vreodata dl e~ti fiica mea.
Beth t l privi lung.
- Doar nu va a~teptafi sa accept a~a ceva. Va tn~eleg
motivele, ch iar daca se bazeaza pe o mftndrie aristocraticli
demodata, i'nsa nu e treaba mea.
- lmi dau seama de asra, spuse ducele calm. Matern di
va trebui sa fiu dur. Sperasem eli vei fi.
suficient de atrasli
de o via~a plina de boga~ic ~~ elegan~11 ~~ dl nu va fi nevoie
sa fii convinsa, lnsli vad eli nu e chiar ~a. l~i admir principiile, Elizabeth, msa nu le pot permite sa stea in calea
scopurilor mele. A~a di trebuie sa spun ca nu ar trebui sa
subestimezi puterea acestei aristocra~ii demodate. Domn~ara Mallory are ipoteci pe aceastli institutie ~~ acum
----------------------- Page 42----------------------44

:Jo 13everfey

sum in m5inile mcle. Sumele sunt modeste, iar doamna


va putea sli le plliteasd!. dad pensionul continuli sa prosperc. lnsli dad, din nefericire, vor incepe sil drcule zvonuri despre principii liberale ~i u~ur1!tate mora Ill...
-E nedrept!
striga Beth, ~ocatil. Principiile
sunt doar ale noastre ~i sunt date mai departe in penston
doar intrO masuri\ foarte scazuta.
-$tiu asta. Eu pur ~i simplu lti dau un avertisment In
privinta armelor pe care lc pot folosi ca sli-mi dai asculta
re. Dad\ nu reu~c~te una, am alrelc. E de-ajuns sa lc spun

noastre

un cuvant parintilor elevelor, iardomnieyoara Mallory arfi


rumata. Vei face cum i~i spun eu, Elizabeth.
Beth era atat de ingrozit1i, dl tremura. lmotdeauna se
mandrisc cu faptul di nu va fi niciodata schwa unui bi:irbat. Se bucurasc de ilegitimitatea Cl, care 0
facea Sa nu
fie fiica vreunui barbae.
far acum, dinrr-oJata, se stmtea
Stransa intrO manli defier, fara put in~ de Sdipare.
-lmi pare rnu cl a trebuit sate tulbur, spuse duccle, ~i
plirea sincer. Te admir ~i nu am nici o dorinta s1i-~i infrang
spiritul. Ynsli trebuie sa faci cum spun.
-$i asra nu insearnnli eli imi infrangeri spiritul? ~op
ti Beth.
-S-a 'intamplat o nenorocire. Aici e vorba de un biet
suflet care nu poate tine piept unci nenorociri. Iti cer sa
te clislitore~ti cu mo~tenitorul meu, sli locmc~ti in casa lui
~i sa-i na~ti copiii. Nu vreau nimic mai muir.
-Cu alte cuvinte, vreti viafa mea.
-lntr-un anumit sens, da. Insa te poqi cum vrei, te
educi cum vrei, ai ce opinii vrei.
-$ice va spune fiul dumneavoastrli desprc asta?
-0 sli accepte. In schimb, cred di va trebui sli-i l~i
acee~i libertate.
-$i care sunt convingerile lui? intrebli Beth caustic.
- Va trcbui sli-lintrebt peel, dlspunse ducele. Asta o
sli vlt dea subiecte de discurie in serile lungi ~i singuratice. Ins1\ banuiesc d\ printre ele se numlim admiratta fata
----------------------- Page 43----------------------'.Mireasafara voie
d 11 gl ezn~ frumoasa, cun011tin~ele despre vinurile bune
t ' '' ~. n.dinta neabatuta In libertatea aristocra~iei de a face
h~ol ut orice-i trece prin cap.
A~. cea era schi{a celui mai rliu tip de libertin, pe care 11
lll pt ctuise 'intotdeauna de Ia distanta.
Ma marita~i cu un monstru!
Deloc. Te matit cu eel mai vanat, mal frumos ~i mal
ILtlllCditor derbedeu din Anglia.
Beth i'~i ascunse fata In maini. Ducele p1irea sa fie con""'~ di ea ar trebui sa fie fncantatlt de ceea ce 1i oferea.
l In lilfizon depravat!
Dad
aveti macar o urma de sentiment pentru mine,
f~tpti ea, fie e l tandrc~c sau vina, va implor s11 nu face~i
l""'Sunt fericita aici.
C hiar 1mi pare rau, draga mea, rosti ducele cu blan
.J, ll' Insa nu am de ales. Fericirea apare cand nu te ~tep~i .
fi~ ~~ ii.
N u ~i cu depravatul pe care mi 1-ati descris, protest .1 Beth , ridiclnd privirea. $tia ca are lacrimi pe obraji
,I pcntru prima dat 11 In viatll era gata sll se foloseascll de
tl c;lstll slabiciune fem ininll ca sa-~i atinga scopul.
Chiar dadi era mi~cat,
ducele nu o arllta.
Dad .i marchizul va fi, 'intr-adevar, depravat, asta se va
mt fl mpla in afara casei, de asta te asigur. Yl pot controla
~I pori fi convinsa di nu vei fi insultata. Poate ar trebui
s;1 te gande~ti ca un avantaj al boglltiei ~~ al statutului
l'Ste posibilitatea de a-~i trai via~a cum iti place. Daca 1~1
.nnenajezi apartamente separate ~i 1ti umpli casa cu poefi,
hlosofi ~i arti~ti, nimeni nu va fi surprins. Dupa ce na~tl

45

pot ! chiar sll trllie~ti separat dac11 asta dore~ti. Nimeni nu


fiC va impotrivi.
- Nici mlkar so~ul meu?
-Cu atilt mai pufin el.
Beth
considera
di aceea
era cea mai
infioditoare
afirmatie.
Uncle
era idealul
de c~sl'l.torie al lui Mary
----------------------- Page 44----------------------46

:Jo 13ever(ry

Wollsronecrafr, bazat pe cele mai ridicate standatde morale, pe respect reciproc ~~ pe prietenie?
- Ynsli va trebui sli m~ supun acesrui b~rbat, rosti ea
incet, ~i ~liport copiii.
Ducele tncuviin~i\ din cap.
-Din plicate, a~a csre. Nu exist~ o metod~ mai impersonalli pcnrru acest !>cop. Insli trebuic S<l spun, chiar dad
o sli consideri lipsit de delicate~e, eli experien~a lut'ln domeniu o s:l fad posibilii indeplinirea misiunii cu c:lt mai
purine neplaceri pentru tine.
Expericnfa? Beth se cutrcmura. Oare asta unna sa fie
pus in balan~1\ in compatafie cu puritatea ~i respectul?
Beth ~tia cl i se mro~isera obrajii, insli nu mai dorea ~
ascunda acest lucru.
-Chiar nu am de ales, nui a~a? Nu va e ru~ine de ceea
ce face~i?
El nu raspunse, lns11 ease gftndi dl vorbele el II atinse
sera. Adauga neajutorata:
-$ice va crcde mlitu~a Emma?
- Yri sugerez ~ te prefaci lncantat~. Dadi ti spui de
amenintarea mea, se vn simfi obligata sli refuze sa accepre
sacrificiul. Jar eu voi glisi atmc ~i mai putemice.
Beth se rididi in picioate, clatinftndu-se.
-Ce anume trebuic sa fac?
La randullui, ducclc se ridica ~i l~i trase manu~ik
-0 st\11 trimit pe Arden aici ca sa faceti cuno~tin
{a. Pentru rescul lumii, se va lndragosti nebune~te ~~ te
va aduce tn familia lui. Dupa o perioadli potrivitli, tnsli
scurta, va veti disatori.
Beth credea di deja nu mai purea r~1lne ~ocara de
ceva, insii vorbele lui o tmptetrira.
-Adidi voi locm In casa voasrra? Ce va crede SOfia
dumneavoasrrli?
- Va fi mdintarli,
raspunse el.
!i e dor de fiicele ei.
Cu totii suntem oameni civilizati, iar dad suntem atenti,
povestca asra nu va face rau nimanui.
----------------------- Page 45----------------------'Mireasafara voie
Hlth rididl blirbia.
As tea sunt prostii, spuse ea ~~ ie~i sli o caute pe rni1
111 ~1 1 h nrna.
In timpul urmlitoarelor sliptlimani de pension, to~i obartv. ttli schimbarea din atitudinea dornni~oarei Armitage.
ll,tl.11n trecut se f.kuse rernarcata pentru rlibdarea ~~ cal'""' c 1, acurn nervii ti erau incorda~i in perrnanen~li ~~era

47

dh tnttli . lar pe Beth nu o ajuta deloc faptul cl mlitu~a


I mt nn vll.zuse in rapiditatea cu care aprobase planul de
pl~ t al ducelui drept un sernn eli abandonase principiile
I'' ~:are ~~ le forrnase de-a lungul anilor.
Dad n-ar fi fost lnrauta~irea zilnicl a situa~iei din
lt .tnfa, Beth ~tia eli ar fi fost supusli mai rnultor intrebliri
~~ .(aLUri.Yn mod ciudat, ~~ di'idu seama eli avea un motiv
JHHrru care slii mul~umeasdi Monstrului Corsican. lnsli
"'~' m:kar asta nu o fikea sa simta altceva decat oroare Ia
\T~t ea di Napoleon se afla din nou la Paris. Avusese neo1II ;lzarea Sa incerce Sa incheie tratate de pace CU Celelalte
ll o l~ iuni europene ~~ sa le determine sa-l recunoasca drept
, , ,nducator al Fran~ei. fnsli acele vrernuri trecusem, iar
ll llffi na~iunile erau unite intr-o Mare Alian~li.
Satisfaqia lui Beth pentru acea veste fu insa ~tirbitli
l r\nd a fost chernata din nou in salon. N u-~i mai imagina
l .1 motivul era altul decat propriul dezastru personal.
Tot Clarissa fu cea care aduse mesajul eli dornni~oara
Annitage era chematli In salonul galben. Cand Beth t~i
~terse palmele umede de ~o~, fata spuse:
- Domni~oara Armitage, pot sli vli vorbesc ...
- Nu acum, Clarissa, rlispunse Beth ~i plecl in grabli.
Se opri din nou in fa~a ogliozii mari. Rochia ei sobrli
Jc muselinli, cu dungi verzi, era acoperltli de un ~o~ mare,
alb ~i simplu, pentru di tocmai avusese ora de caligrafie,
care se termina cu degete murdare de cemealli ~i pete din
Hilouri prost reparate. Se hotliri sa nu-l scoat11. Boneta
1i acoperea tot plirul,
mai pu~in diteva bucle castanii.
----------------------- Page 46----------------------48
kcerdi slile ascundli. Boneta era lmpodobitli cu o panglid frumoasli deasupra urechii st1ingi, Ins~ ca scoasc foarfecele din buzunar ~i o rctem.
La urma urmei, nu era vreo frumuse~e ~i se gandea dl
dad1 sc va face suficient de uratt\, marchizul de Arden o st\
se revolte. Era bt\rbat ~i un aristocrat bogat ~i nu avea cum
sli fie Ia fel de mult ca ea sub controlul ducelui.
Dup11 ce fu convlns~ d1 1nccrcarea ei va avea succes,
intri'l cu lndriiznealli In inct\pcrc.
Nici urml de domm~ara Mallory. Acolo se afla doar
un b1trbat. March izul de Arden.
Beth simti cum lncrederea i se scurge din trup. Nu era
un filfizon depravat . Era tot ccea ce se temea ea Ia un
bt\rbat tnalt, puternic ~i arogant. i i observ~ dezgustul
care i se ivi pref de o cltpli pe chip la aparitia ei, pe care
imedwt ~i- l ascunse sub manierele de o politefe rece ca
ghea~a; ~i, cu toate di ~i-o dorisc, acea reaqie o f1icu st\-~i
piardli tncrcderea.
Hku o plect\ciune u~oarli.
- Domni~oar1i Armitage.
Ea flicu tot posibilul sli se ridice Ia tn11lfimea politefii
lui ~i schi~li la randul Cl 0
plediciune.
-Domnule marchiz. Se privir~ o clip!!., apoi Beth con
tinu1i: Vli rog s1i lua~i loc, domnulc.
Se a~em ~~ ea, pe scaunul aflat Ia cea mai mare distanfli
fafli de cl.
CUt de ridicol i se p1lrea sli se imagincze dislitoritli cu

un asemenea b1irbat. Pclrea sli vinli din altfllume.


Trlisliturile lui li aminteau de
imaginea zeilor greci,
o impresie sporitli ~i de buclele sale auni. Ochii slii erau
albalitri ~~ senini precum cerul de varli ~i ridicol de frumo~i
pentru un blirbat.
Era cu uncap~~jumlitate mai i:nalt decat ea ~i de douli
ori mni lat . Pcntru eli era destul de lnaltli cand se afla In
compania altora, Beth se simfca intotdcauna ciudat din
pricina tnlilfimii.
----------------------- Page 47----------------------'Mireasafara voie
I ucil't\ sc intrebli cum de crezuse cineva di se putea
tudr rlgosu de o asemenea fata simpla. Nu era neaplirat
111 ~1 ft- tnh1lturilc ei erau obi~nuite, iar ea pli.rca d~tul de
, 111111111.\ sub rochia neatriigiitoare ~i ~rt:ul uriil!j -, insli nu
II\ ',,h~olut nimic rcmarcabil. Oftii. Nu avea de ales.
1\,rh ii auzi oft atul ~i l~i stranse buzele. Nu se a~tcpta la
,, '-' ,nvcrsa~ie politicoasa.
~l.trchizul se riJid din nou, brusc.
- Vino aici.
Ucth ridicli surprinsli privirea.
- Poftim?
- Vi no aici. Vreau sli te vad Ia lumin~.
- Du-te naibii, spuse Beth rnspicat, vliz5.ndu-l cu bucutlc uun clipe~te surprins.
I)upi\ o clipli, pe gura lui frumoasa inflori un zambet.
-;untem in incurditurli, nu?
Beth se relaxa o clipa, dar spel"l sa nu se vadli.
- Nccazul nostru e adus de viclenia familiei dumitale,
domnulc, iar solu~ia este In beneficiul famahei dumitale.
I;I o studia cu cinism.
- Nu vezi nici un beneficiu personal in povestea ast a,
duanni~oarli Armitage?
- Absolut nict unul.
I!I sc a~eza din nou, u~or amuzat.
- Nu i~i dore~ri in via~li nimic din ceca ce nu ai acum?
11111cbi1 cl cu indulgenfli, pe tonul cuiva obi~nuit sli cum
f'I' IC orice, inclusiv oameni.
Libcrtatca mea, rli.spunse Beth .
Urma de umor de pe chipul lur pieri.
- Ntci unul dintre noi nu e complct tiber, rlispunse el
in~;C[. Trcbuie sa ne dislitorim, domni~oar1i Armitage.
Nu avem cum sli evitlim asta. lnsli o sa ml port cu dum
lll'ata cat Je frumos pot. Ai cuvantul meu.
Ea i~i dldea seama dl. aceea fusese o expresie admi
aubtla a bunelor intenfii, insli ea o luli cape o declara~ie
----------------------- Page 48----------------------50

:Jo 'Bever(ey

de domina{ie,
El, condud\torul, promitea s~-~~ trateze
bine vasalul.
-0 sa vreau mai mult de-arac, spuse ea, dici se gamhse intens Ia acea propunere, dupa venirea ducelui. Vreau
sa am un venit independent suficient de indestulator.
Nu vreau sti depind de bunatatea dumitale.

49

Chipul ~u se aspri.
-La asta s-a gandit deja tata, domni~oarn Armitage.
Ynsli, cu regret, trebuie slHi spun d!. va intra in vigoare
dupli ce vom avea doi fii.
Beth pled!. fruntea. Cu toata lndrnmeala cererilor ei, ea
nu avea nici o influcnfa ~i ammdoi ~tiau asta. Mai mult,
acea discufie directa despre copii o lnsplhmanta. Beth nu
fusese crescuta In ignoranfa roecanicii procrearii. Yn clipa
aceea lnsli, t~i dorea sli fi fosc.
El se ridicli din nou ~i se tndrepta spre foe.
-N-are rost, nu-i a~a? spuse el cu amlhikiune. 0
ea sperase ca el sa respingcl tncregul plan, lnsli pur ~i simplu se lntoarse sprc ca ~i continua: Domni~oarn Armitage,
lmi faci onoarea de a-mi devenl Sofie?
Beth se ridicli ~~ ea ~i tnghi{i. Se gandi sa se tmpotri
veasca, Ins~ ~cia d\ n-avea rose. Oadi familia de Vaux o
dorea tocata ~i servica la cina, ea nu putea face nimic tn
privinfa asta.
- Presupun ca a~a ar crcbui, rnspunse ea.
El scoase un inel din buzunar.ll-ar fi pus pe dcget, lnsli
Beth rididi mana dreapca cu palma 'in sus, iar dupa o clipa
elli lasa inelul acolo. Era un inel vechi, cu un diamant
mare lnconjurat de smaralde. Probabil o mo~tenire de familic. Ea ~i-1 puse singura pe inclar. Arata de-a dreptul
ridicol acolo.
-~i acum?lntreba ea, tncercand sa ignore inelul. Bruse
l~i dadu seama di se putea a~tepta la un slirut simbolic ~i
11 privi nelini.;;tita.
Ynsa era dar ca
lui nu-i
crecuse prin
mince
nea gaud.

clipa

aseme

----------------------- Page 49----------------------~ircasafara voie

51

N u are rost sll amaniim trcaba. Vino cu mine acwm ~i


due Ia Bclcraven.
- M aine. Trebuie si\-mi fac bagajul.
- N u cste nevoie sli aduci prea mulce lucruri, spuse
( I. oruncand 0
privirc dezaprobaroare clitre hainele
ei.
0 5l\t i cump1triim o gardcrobil nouli.
Dcth se rididi.
- Prefer propriile
mcle
haine,
mulrumesc,
marchize.
1i11!1l Jumitale a spus eli trcbuie doar s1i mii d\satoresc cu
dwnneata, s1llocuiesc in casa voastrl ~i s1\ ifi nasc copiii.
Nu u menrionat dt trebuie sa. cc las s1i m1i imbraci dupa
Hll~tunle personate.
- Cum dore~ti, domni~oarll Armitage, rosti marchizul
plint re dinfi.
Beth doar plcdl u~or caput , r!imanand cu spatele drept.
O stentativ, el ii fllcu o pled1ciune formal1i, apoi p1i
1'~ I indlpcrea.
----------------------- Page 50----------------------capitolul4
ln ziua urmlcoare, in timp ce a~teptn sosirea marchizului, Beth dlzu prad(t unci nervozitl~i ingrijor1itoare,
amplificata de faptul c1i domni~oara Mallory nu incerca

sa-~i ascunda propria nelmi~te.


-E~tifoane
sigurli, Beth? Tc rog, gande~te-te. Oupll ce
pleci de aici ti se poate intfunpla oricc.
Beth incerdi sa afi~cze un zambet vesel pentru femeia
care ii fusesc ca o mama.
-Nu-ti face griji, mlitu~a Emma. Yn buzunarul ascuns
am cele dou1izeci de guinee pe care mt lc-ai dat. Dad se
intt1mpl11 ceva, rna intorc Ia cuib. lar dupa ce imi scabilesc
salon filosofic Ia Londra trebuie sa mli vizitezi ~i sli 0
CU
no~ti pe Hannah More ~i pe domnul Wilberforce.
-Nici macar pentru asta nu ar mcrita sli. te vtlnd, Beth.
Marchizul nu pare a fi un om infeleglitor. Simt lucrurilc
astea. Cat o sit tnduri?
-Crcd ca-l ncdreptlifc~ti, spusc Beth, 1mbra~i~ftnd-o pc
domni~oara Mallory.
~~ nu min{ea. Marchizul era, intr-adevar, un mondcn,
tnsli fusese sensibil ia ciuda~enia situatici in care se aflau ~i
nu i~i impuscsc atentiile fizice sau sentimemele false asupra ci. Cand pomirn Ia drum, el concinuli sa arate aceea~i
sensibilitate, prefernnd sa d'llareasdi lftngli trlisura de lux
in loc sa urce inaunrru alaturi de ca.
Oupa ce i~t lua rlimas-bun de Ia domni~oara Mallory
~i de Ia alee cateva
clcve
mai mari,
Beth
se prlibu~i
pe bancheta cliptu~itli cu matasc ~i i~i sprijini picioarele pe
scaunclul brodat. 0
plitura moale de lana se afla langli
ea dad1 i se fl!cea frig, iar pcrdelelc de catifea puteau fi
tease ca sa-i asigure mumitatea. I~i spusese ell nu rrebuie
----------------------- Page 51----------------------'Mireasafara voie
, ac la:.c ademenita de astfel de nimicuri de lux, lnsli
'"' putca ~i\ nu
simta diferenfa intre acea dllatorie ~i
l Itl Jitcva pc care le mai flicuse pana acunei cu diligen
11 publici\.
,,. mai aplcd\ pe fereasrra pentru un ultim dimas-bun,
'''. 1 .tbia dlnd trasura o duse dincolo de raza lor vizuala i~i
d lu scama d1 una dinrre fetclc mai marl care ii fliceau cu
111 "' 1 era Clarissa Greystone ~~ eli plangea. Beth o pllkea
il' t,ui'\ ~~ mai vorbca din dind in dind cu ea, insa nu se
11 nc h~c d\ Clarissa va fi atat de tristi\ Ia plecarea ei.
Ap01 i~1 aminti di C larissa lncercasc s1\-i vorbeasdi in
utmll cu o zi. Acum era prea carziu, ~~~i-ar fi dont sa-~i
h ~~~ sit timp. Fata fusese nefericita in ultima vreme. Poate
wca un frate in armata, cu toate d\ Beth nu credea asta.
Il~: fapt, i~i spuse Beth cu asprime, nu exista nici o jus
tlhl .trc pcntru aurocompatimirea de care daduse dovada
llwlumbra razboiu lui se abatuse pcse ei toti. Dad Naptkon nu putea fi deterrninat sll fie rezonabil, mul~i ta~i,
Itt ~ frap aveau sa fie mutilafi sau uc~i, fapt care fllcea
( 1 o dsatorie de lux,
ch iar dad1 lipsidl de dragoste, sl1
aun0
bagatela.
0 vreme,
admirn peisajul. Primavara inverzise iarba
,, lllpacii ~i din cand in dind treceau pe langa covoare
lit narcise galbene ~i clopo~ei alba~tri. Un iepure sarea
f l :hurda vesel pe o paji~te. Pe alt camp, m 1eii p~teau
rproape de mama lor.
J!ra perioada preferata din an a lui Beth, insll acea pri
ut1vara ii aduscse doar nefericire ~~. cu toate di problema

53

r t lTn minora in compara~ie cu conccxtul mai larg, ii do


u11na gandunle.
Drumul pana Ia
Belcraven Park dura aproape o zi In
1rcal{i\, astfel d\ Beth scoase darul de despaffire de Ia dom
ni~ma Mallory Auwcontrolul, roman, cartea lui Mary
llrunton. Se baza pe cele mai cinstitc principii. Cu toate
d l Mary Wollstonecraft dispre~ia lucrnrilc de fiqiune,
dumni~oara Mallory considera ell era i'nfelept sale permidl
----------------------- Page 52----------------------Jo tBeverCey
fetelor mai mari sli-~i formeze gustul pentru romane, tnsli
doar prin Lecturli indrumati\. 0
rugase pe Beth s~-i trimit~
cat mal curand un raport despre carte.
In momentul tn care oprira sa t~i schimbe caii, Laura
Montreville f~i respinsese deja frumosul pretendent pentru excelenrul motiv di acesta 1ncercase sa o sedud1 ma
inte s~ ii propunli capcana mai subtila a caslitoriei.
La urrnatorul popas, frumosul colonel o convinsese pe
Laura sa-i acorde doi ani tn care sa-i dovedeasdi faptul ca
se schimbase, iar Beth devenea U)iOr nerabdiitoare s~ afle
ce face eroina. Oadi nu-l iubea, nu ar trebui sa-idea motiv sa spere. Oad1, ~a cum se parea, Laura chiar il iubea,
era o prostie sa-i ceara sa renun~e la a-~i mai arlita sencimentele pentru ea din cauza ca emotiile necontrolate
pavau drumul catre iad.
Mary Wollstonecraft propovaduia exprimarea cea mai
cinstita a sentimentelor ~~ credin~elor, iar asta se potrivea
de minune cu firea corecta a lui Beth.
Beth se mtreb~ oare ce ar fi facut Laura dadl. era m
locul ei. Hotlir1 eli canara domni~oara era atfit de departe
de realitate ~i ra~iune, fndit ar fi intrat in declin ~i ar fi
murit. Ei bine, asta chiar di ar fi pentru marchiz ~i pentru
tat~il lui 0 leqie meritata, se gandi Beth cu un ranjet, ~~
le-ar distruge planurile. Din plicate, nu vedea ce avamaj
i-ar aduce ei un asemenea deznodamant. Hotlirl eli pur ~~
simplu nu era croitii din acee~i stofli ca eroinele. Ii lipsea
genullor de sensibilitate.
Beth elabora un plan mai bun dedit sa moara. Era evident dl ~i marchizul era nefericit din pricina acelui plan
de cas~torie. Oaca era suficient de aspr~. neatragatoare ~i
neplacu~, cu siguran~~ se va gandi ca o viata tntreag~
alaturi de ea era un pre~ mult prea mare de pl~tit pentru
un mo~tenitorpurs.nge. ~~ nu liera deloc greu sa fie asprli
~i nepllicuta.
----------------------- Page 53----------------------'Mireasafara voie
til au fost schimba~i frecvent ~~ cu o eficien~~ ulmi,
Hlll, insa c.nd grupul poposi Ia Chipping Norton, mar,
dol. nl deschise portiera.
lmre rupem aici calatoria, spuse el. Cred cli ~~ tu l~i
Jwe~t i sa mananci ceva, sunt sigur. Orele de clilarie li ffi,
' 1 .l~tra buclele ~i li adusesera o lumina In ochi. Adauga
1 un ton prietenos lipsit de pre~catorie: Sper ca aceasta
llltorie nu ~i se pare prea obositoare.

55

In timp ce cobora sclirile, Beth ~i stapani imboldul de


o 1:'l~pundc frumos bunavoin~ei lui; de obicei nu era ne,
1 ohr icoasa, insa buna dispozi~ie nu era in nici un caz o
' olll \ie. l~i aspri tonul vocii ~~ raspunse:
Cum ~ putea, domnule, cand totul e de prima clasa?
Zllmbetullui pieri.
0 sa fie foarte obositor, domni~oara Armitage, daca
rtl de gand sa critici absolut tot ce e mai bun dedit stric,
111 l necesar.
Ajunsera la u~a hanului, iar hangiul flicu o plecliciune
,1 ai conduse pe distin~ii oaspe~i lnauntru. Beth sim~i un
''"r N u fusese tratata niciodam astfel.
lnsa
marchizul
Arden,
nepasator
In fa~a blirbatu,
lui, adauga :
lar dadi. nu faci nici un efort sa,mi i'nfelegi sentimen,
Irk, atunci poate eli nici eu n,ar trebui sli incerc sa le
1cleg pe,ale tale.
For~atli astfel sa reconsidere realitatea problemei ei ce,
ld mai grave, Beth~~ privi viitorul sof.
Facem pace? intreba el.
lnsa nu era deloc ceea ce,~i dorea Beth.
~i nu am voie sli spun niciodatli ce g1indesc7
Cred eli depinde daca ~~ tu dore~ti sa spun ceea ce
vnndesc eu.
Foarte con~tienta de prezenfa hangiului, care Inca era
:oplecat, Beth se duse in salonul privat, gandindu,se Ia
vorbele marchizului. Cand ramasera singuri, 11 provocli.
----------------------- Page 54----------------------56

jo 'Bever(ey

-$ide ce nu a~ dori sli 'imi spui ce g~de~ti? Nu mi-e


teami:i de adevl'lr.
El i~i scoase pelerina de clltlrie ~i o aruncl pe un scaun.
-Foarte bine, spuse el cu rlkeali:i. Tc g~esc neatri:iglitoarc ~i consider cl lntreaga situatie e intolerabillt Crezi
cl asta te ajuti:i cu ceva?
-Dm moment ce ~tiam deja asta, riposti:i ea, vorbelc
tale cu greu schimbl'llucrurile.
lnsti le schtmbau. Beth se Slm{ea rnnit11 proste~te chiar
de dczt,'Ustul pe care diutase sl'l -l stameasca. lar dadi In
tteaga situafie era intolcrabil11, atunci de ceo tolcra?
Else rezemase de ~emineu ~i o privea ca ~i cand ar fi fost
o intrusa, o strl\ina- o strain11 intrusl:i de joasa spe~a.
-lnsa acum mi-am spus dar plirerea, zise el, In timp cc
inaintc era ascunsa decent. Cuvintele rostite au o viaf;\
proprie, domni~oara Armitage, iar ce s-a spus nu mai poa
t e fi nespus. fnsa, de dragul bunului-simt. sunt dispus sll
mli prefac dadi ~i tu intn in joe.
-Sli te prefaci cum?
-Mulrumit.
Beth se tnroarse cu mainile impreunate.
-Nu pot.
Se l1isli tacerea, apoi se auzi un clincher, ~i troprutul
cizmelor lui in timp ce se apropia de ea.
-Poftim, Elizabeth. Parea forme obosir.
Se intoarse ~i lua vinul pe care i- 1oferisc, sorbind cu grijli. La domni~ara Mallory asta era o pl1kere ratli, ~i acest
lucru o ajutli sli reziste ofertei de pace pc care o reprezema.

Se for{1'i sli ii intalneasdi privirca disprc{uitoare.


- Nu fi-am dat permistunea sl'l imi spui pe numc, dom
nule. Cu barbia ridicarli ~i ochii pironi~i intt-ai lui, Beth
adliuga: A~ vrea sa nu uifi, marchize, di aceasri:i povestecare nu e decat o neplacere minotli in viap dumitale a distrus-o pe
a mea. Am fost
luatli dm casa mea,
lang11 prierenii mei ~i de Ia slujba mea ~i am fost obligat11
sli rrliicsc o vtafli de la care nu ~rept vrco pllkere. ~zll

de

----------------------- Page 55----------------------'Mireasafara voie

57

t 11 f!' mot paharul pe masli. Din plicate o sli mai am nevoie


l" lll ~ ll' zi lc pan11 cand 0 s1i pot :;l1 m1i. prcfac mulrumitll.
l.)c hii lui scanteiau periculos.
I )rmmr~oarlf Armitage, in general nu sunt considerat
lutldthat rcspingtttor.
lthpunsullui Beth fu rapid ~i aspru:
'iunt sigum dl nici o maimut11 n-ar fi In mediul sliu
( nrt .punzlhor.
( 1rtcc lncercare de ripost11 din partea marchizului furl'' f11 oprit~ de sosirea servitorilor care aduccau mfulcarea.
I I 5c intoar.;e brusc ~i se posta langa cea mai lndep11nat.a
tcrc.tstr5 pan11 dind masa fu gata. Cind hangiulti lncurajli
c.:l\'ll s11 gustc din cele mai bune bucate ale sale, Beth ~i
m;u~ hizul se apropiarn de masli ca ni~te du~mani ~i se a~111 1 Ill capcte difcrite. Printr-un acord tacit, m1incarli flirl!.
811 .wnt11o vorbli.
Blt h l~i ~inu privirea In farfurie.
lnima li bl!.tea,
iar
111 ~ncarca dclicioasl!. se transforma in bulg~ri In gura ei
llil tt l\. 0 secunda vlizuse Ia el o furie a~a cum pana atunci
llo.tr i~i imaginase.
Se temuse de el, se temuse eli avea
11 ,, loveascll, poate chiar s-o strangii de gat. Insl'l nu avea
mte s:t fie lnsp1iimantat11 de el. Nu, dad intcn{iona 511-l
uuoarcli atat de mult lmpotriva ei.
im:'\ in acca clipl!. nu mai mcerdi s11 ripostcze, iar pftnli
Itt tcluarca dlltttorici nu mai schimbarli vrcun cuvfult.
Beth dcschise din nou cartea, insli o folosi ca s11 se gftnd,.tscli Ia altceva. Planul ei nu era atat de simplu pe dtt
1 tl'zusc. Oarc va putea sa-l provoace suficicnt d.lt sli-i starlll'asdl o antipatie flir11 margini fa~a de ea flira sl'l foloseascl
vinlen{a pe care o sim{ise 1n el? Se cutremurl\. Niciodata
1111 mai intalnisc un ascmenea b~rbat. In cl era ceva, ceva
U\(UOS cu grijli, gata sl'l se dezlm~uie Ia bine sau Ia rnu.
Cu mainile incle~tate dureros pe cane I
Beth ~tia d!. nu
1rl'buia, nu putca s:i se clislttoreascl'l cu un asemenea om.
in c iuda asigurttrilor ducelui, 1n calitate Jc SO{ al ei marl hizul va avca drcpturi
asupra trupului
ci. Va fi liber
----------------------- Page 56----------------------58

:Jo 13ever(ey

sli o batl!. dad\ dorea. DJdi voia sli o omoare tn bl!.taie, sdipa doar cu o pedeapsl!. u~am, mai ales c1\ avea de partea
lui t oatiilx>g;1pa ~i puterea familiei, tn timp ce ea nu avea
prieteni putemici care siili se lmporriveasd.
Ynsli ~i aminti de maximele lui Publius. Trebuie sli te
temi de frid mat mule dedit de moarte sau de rl!.ni. Nu-~i

putea permite sl!.-i fie fricl!.. Ducele ~i marchizul avcau nevoie de ea ca sl!.-~i tndeplineasdi scopul, aveau nevoie ca
sl!.nl!.mtea ei sl!. fie una foane bunl!. ca s11 poatl!. na~te. Aceea em proteqia ei lmpotriva violen~ei exrreme ~i, La urma
urmei,
dacl loviturile insemnau pre~L pe
care ttebuia
sl!.- 1 pll!.teasdi pentru a-L
face s-o respinici, atunci putea
sl!. tndure - precum eroii atenieni acest pre~ mic pentru
Libertatea ei. Schi~a un zambet. Poate diem tncurajator sll.
se gndeasdl la bl!.rbapi bmvi ai Atenet care mureau pen tru libertatea lor, tnsl!. n u se putea minfi ell. urml:itoarele
cateva zi le aveau sl!. fie pll!.cute sau u~oare.
Schimbarn caii de incl!. doul1 ori, tnsl!.in cateva minute.
0 orl!. mai tarziu, la urml!.toarea schimbare, ttl!.sura se opri,
iar portiera se deschise.
- Mai
avem
o orl!. panl!. la Belcraven,
do~arl!.
Armit age. Dore~ti ni~ce ceai? Ai putea sl1-l serve~ti tn trl!.
surl!. sau sl!. vii Ia han.
Marchirul era un adevarat model al pedanteriel impersonate. Yn accla~i stil, Beth lntinse o mdnl!. ~i-L ll!.sl!. sl1 o
ajute sl!. coboare.
-A~ vrea s~lmi 'Lntind pufin picioarele. Cred cl!. a~ putea sli m1. plimb pe aici.
-Sigur, spuse el ~i 1i oferi brarul.
Yn ciuda polemicii ei tlkutc din trlisurl!., Beth i~i dl!.du
seama di nu-~i dorea deloc campania lui. Era un bl!.rbat
atat de mare ~~ atat de rece.
-Domnule, nu e nevoie sl!. mli lnsofe~ti.
-Ba sigur ci1
esce, rl!.spunse el privind tn depl!.rtare.
Ar fi mule prca ciudac dadi. n-~ face-o.
----------------------- Page 57----------------------Mireasafara voie
tk,jutoratli, Beth i~i a~em u~or mana pe ma.neca lui
t' 8t pl itnbara pe strada principala a cacgului. Ea incerc~
11'111 1' ceva sa~! provoace, tnsli tacerea lui era ca un zid
1111a c el, iar cuvintele lilnghc~arn. Oupa vreo zece minute,
11111 h izul spuse:
Pont e ar trebui sli ne intoarcem.
~a .tsta ~i ~curll. La han, o tntreba:
Vrei un ceai?
lk th accepta. El li oferi ceaiul ~i o lasa singura. Dupli
"' tl tcrmina ~i se aranja rapid, el o inso~i la trasurll, 'inca~
lcdl ~ pomira .
Blth se g~ndi cum ar fi o viara intreaga de asemenea
fumlitilfi seci ~i se cutremur1t 0
asemenea casnicie ar
'" mna moarte pentru ea, insa, ~a mdoial11., asta ar 6.
1111 Inconvenient pentru el. La urma urmei, de ce anume
1 1 ' uevoie ca s11. procreezi doi copii? De clteva tncalniri
M wt e ~~ fara sentiment. Apoi, el putea sll~~i continue ne~
11n~hcrit via~a.
llotaracea ei de a-~i duce la indeplinire planul ren11.scu
t lumi puternica. Ar face orice, ar tnfrunta orice amenin~
ft iH, ca sll scape de asemenea via~a.
lnsa nu ~i m timpul acelei c~atorii. Foarte curand, vi~
It lul suflll lung din com ~i intrara prin po~ile minunat
l'kice din fier forjat. Se afl au In Belcraven Park. Portarul
1l.unilia lui l~i scoaser1i plHariile ~~ facura o plediciune,
I I I l.Um se cadea. Beth ~i mtoarse privirea. Nu i se parea

59

1h pt ca ace~ti oameni sa se lnch ine in fara ei.


Trasura strllb11.tu aleea neteda dintre ~irurile perfecte de
11'1 Pe paji~tile din ambele pa~i, diprioarele ridicau frun~
lt'a sa-i priveasca rredind. Vazu ~~ un lac ce parea s11. aiM
11 1 mijloc un templu grecesc. Auzi ~ipatu1 paunilor- ace~
llomamente vii ~~ inutile ale bogarilor. Apoi curba aleii
d.ldu Ia iveala Belcraven. Beth ramase cu gura cascatll.
In lumina apusului parea un munte de piatrll aurit11. de~
, orat11. cu sculpcuri ~~ creneluri ~i batut cu p ietrele prelioase sdipitoare ale sutelor de ferestre. Era enorm, cea
----------------------- Page 58----------------------60
mai marc ~i mai frumoasli cltidire pe care o vazuse Beth
vreodatli. Aceca urma sJ. fie casa eil
Imposibil.
Cand tri1sura se opri l!ingli rnarile sdin duble ~i arcuite
care duceau Ia u~ile strlllucitoare ~i masive deja deschise,
Beth ~i-ar fi dorit s1\ se ascundi'i in rrlisurii. La urma urmei,
mlkar era Ia o scarli mai pe gustul ei. Ins1\ u~a tr1\surii se
deschise imediat ~i treptcle furl! lasate. Marchizul stl1tea
tn p1cioare, aJiteprand-o.
I~i aranja bonetn ~i
lcg1\ panglicile cu degetele tremurande, apoi ie~i. Cu mana pe bratul lui urdi cele rreizeci
de trepte
(le numl1rase) ~i sper:l dl. nimeni nu-~i va da
seama di ii tremurau genunchii.
Inl1umru se afla un grup mare de oameni, tofi servitori.
Un domn impunl1tor, cu o ~inutl1 ceremonioasl1 dcsliva~i
tl1, fiku o pledkiunc, apoi ti scoase marchizului pclerina.
- Bine a~i venit acas1i, domnule.
-Multumesc, Gorsham. Domni~oar:l Armitage, acesta
este Gorsham, administratorul casei.
Beth ~tia di asta insemna ell el comrola tot acel stabiliment enonn ~i, cu siguranr1i, litsa impresia d1 era foarte
capabil sl1 o fadi. Primi Ia randul ei o plcdkiune.
-Bun venit Ia Belcraven, domni~ar:l Armitage.
Biata Beth, rrunasa fllra cuvintc, cu greu se St1.1pani s1i
nu fad o pledkiunc Ia rfmdul ei, insl1 sc multumi sa dea
u~r din cap, sperand di fllcea ceea ce se cuvcnea.
-Cat mai e panii la cma, Gorsham? inrreba march1zul
tn timp ce intra tntro sala uri~a. Beth II urma imediat.
Yn acea clipa el era singura ei cuno~tintii 'in acelloc. Se temea d1 daca se desp;1~cau va fi aruncatl1 afarl1, ca o imrusl1
ce era sau ~i-ar fi dorit sl1 fie ...
Pnvi
uimitl1 in Jur.
Sralp1 spiralari din marmur:l cu
benzi aurite se inl1lfau din loc in loc din podeaua pardositl1 cc parca nesfa~itl'L Bustun ~i statui clasice de marmurl
'inconjurau indiperea, iar pe perefi aramau flamuri ~i arme
vechi. Abia st1!.panindu-se sa nu ri1man11 cu gura cl1scatl1,
----------------------- Page 59----------------------'Mireasdfard voie
1h pr1v1 in sus l.t ccle trei stratun Je balustrade oma''' nr 1lc ~i t~i dlidu seama d\ tndiperea era inaltli paoli Ia
''P( 11~. in care era montatli o fcrc~trli octogonalli ce
I 1 1ft rntrc soarcle dupli-amiezii. lntreagul pension al

61

dmlll~o,IICI Mallory ar fi inclput In acea salli.


1..) r:t, domnule,
rlispunse
Gorsham Ia 1ntrcbarea
hiwlui.
~~~'" hi.:ul sc lntoarse spre Beth.
P,XIH; ai vrca
sli te retragi in apartamentele tale,
mea, npoi sl-i cuno~ti pe plrintii mei, dupll ce te
1tnvimczi.
Ap.tr!amcme? Beth~~ dorea o ascumlltoare fi acceptll
ttl~l ~~ m lut. Oegerul ridicat allw Gorsham aduse in fatli o
IC'rVHoarc din gmpul care stlltea in ru;teptare.
1 ~ cste Redcliff, dornni~oarli Armitage, spuse el 1n
lh11p ll' fcmcia de vdrstli mijlocie fl'lcu o pledtciune. Dad
'""'!'\ i de acord, o sli vl'l conducli in camcrl:l ~~ va fi servihtuc.t ,)umneavoastrli.
1\crh aprobli din cap, iar cand servitoarea se intoarse sli
,j, l.hid.l Jrumul, ea o urmli.
Parcurse~ JUmlltate din salli
tl tlll.; :td rreprele late, cu balustradli din fier forjat poleit,
l uc duceau Ia urmlitorul etaj. Apoi strl\blituro mai mull lotldoare acopcrite de covoare, roate impodoblte cu
l(ulpruri ~i tablouri valoroase ~~ cu mobilier elegant. Trell1111 pt l:ingli rrei lachei in livrea ~i pudra~l care stliteau
I"" ,, ~rmplu. I se pliru eli trecuserl\ eel pu~in zece minute
t11 II lilt' ca scrviroarea sli deschidli lllia ~~ sli se dea lao parte
Cll 11!'1 lase o Beth cople~itli sli intre.
,.Apartamcnte" fusese termenul eel mai potrivit. Urma
1lllxuiasd\ lntr-un apartament cu mni multe camere.
l'rima in care inrrli era un salon de zi mare, In care
Chill fotolii confortabile clptu~ite cu catifea, mllsu~e ~i un
buuu din lemn. Mai era ~i un ~zlong care putea fi folosit
~lrtpt canapea, langli care douli statui de inspiratie egip
1r.mi'\ sus~ineau llimpi cu petrol penrru lumina de searl\.
A~olu se mai afla ~~ un ~emineu decorat cu un basorelief
----------------------- Page 60----------------------62

jo 'Bever{ry

de marmura, In care focul ardea deja vesel, chiar daca


era totu~i cald pentru acel sfftr~it de aprilie. Pe doua mese
erau aranjate frumos flori de primllvara, al caror parfum
inunda toata acea elegan~11.
Cu o oarecare emorie, Beth dilcli pe covorul frumos ~~
mat~os in nuan~e de albastru ~~galben~~ se tndrepta spre
una dintrc cele doull fcrestrc mari cu perdele albastre de
damasc. Priveli~tea dlldea sprc spatcle casci, catre peisajul
ftl.rll pereche dinspre raul Cherwell.
Beth se intOarse ~i l~i viizu servltoarea a~teptnd l.ftnga
o u~a alliturata, care ducea ciitre o garderobll. Destul de
modesta, i~i spuse ea. Ynsi1 de doua ori mai mare declit dor
mitorul e1, singura e1 camerli de la domni~ara Mallory.
Aceastli inciipere era acoperita de panouri din lemn
aunu, insii era destul de spartanii comparativ cu celelalte.
Pe podea se aflau doar trei covora~e, iar mobilierul consta
in dou11 scaune, doua dulapuri man, un lavoar, o oglindli
~i un cuflir uria~. Mai era~~ un ~emineu in care ardea, de
asemenea, focul. I se p~ea o risiplt
Serviroarea remarcase probabil dezaprobarea din privi
rea ei, cAci deschise un panou de deasupra ~emineului ~~
dezvalui un rezcrvor de metal.
-Ca
sa pastr1im
apa
calda
pentru
bale,

domni-

~oara. Focurile
sunc
srinse doar
tn perioada
cea mai
fierbinte a anului. Daca donfi, pute~i face o bale chiar
acum, domni~o:lra.
Femeia diidu la o parte capacul cuflirului ~~ scoase la
ivealii o cada de bale mare, preglitita. Beth nu se putu
stllp~i sli nu-~i arunce un och1 Ia aceastll minune era
chiar decoratll cu imagini cu pe~ti.
Acela era primul obiect de lux d in acea zi care re~i s-o
tenteze pe Beth. La domni~oara Mallory, o baie in toata
regula era o pllicere rarn, care avea nevoie de planificare
elaboratfi, iar g~ndul ca poate sll-~i doreascll o baie ~~ s11
se lndeplineascli imediat dorinta era minunat. ~~ tentant.
----------------------- Page 61----------------------Mireasafara vote
l11
1111i c' servitoarea va dori ~ ia parte Ia proces, iar
, 1111 c indt preglititli pentru asta.
I lin olo de garderobli era dormitorul el. Camera era Ia
f I d
uunilonrc ca ~~ salonul, cu alt covor bogat pe po' 1 ''kk galbene de mlitase Ia patul mare cu baldachin
I ' tdllt asortate Ia ferestre. Pere~ii erau acoperi~i cu ratlltl m;1tasc chinezeascli, In acee~i nuan~li de galben,
1hi urile, chiar dacli ti erau necunoscutc lui Beth, dlilmprcsia eli apaqineau mae~trilor clasici.
Aco.: lc camere
nu erau o
ascunzlitoare,
ci o colivie

63

1111 .
In

I{cl moment, lucrul pe care Beth ~i-l dorea eel mai


p~ lume era sli rlimanli singurli, in~ nu-i venea In
''"''' vno idee prin care sa scape de servitoare.
Cufi'lrul meu a fost adus sus? lntrebii ea, spernd eli
f tucL ~c vu duce sli 11 caute, lnsa in acel moment se auzi
"'I ftunor In garderobli.
t hi<r acum, domni~oam, rllspunse
Redcliff ~I le~i,
tn !I dnar pan<'lln camera alaturata, uncle le indicli lachellnr 11ndc :.:'\ a~eze bagajele. Beth re~1 doar sli-~i scoatli
I IIICIII pftna cnd servitoarea se mtoan;e,
lkh mai flicu o incercare.
I 'red di a~ vrea sli fac o baie, Redcliff, spuse ea.
Sgur, domni~oarll, mspunse
servitoarea ~~ displiru.
T11 Ill' de data accea doar panli in garderobli, uncle se auzi
'1111c 1111 i lflCl curgand. Beth uitase de cada preg1ititli.
lt'llll'm sc intoarse imediat, ~~ ti flicu scmn domni~oarei
A1111itage s-o urmeze. Beth se supuse. Ynccpea sa inve~e
tl 1prc t irania servitorilor.
Hcth se sim~ea ca un copil. Reu~i s1i-~i dcscheie singurn
II I lurii din farli ai jachetei CU maned lungi, insli servi
'" ucu fu cea care i-o scoase. Tot ea ii descheie cei trei
11 ,I uri de la spatele rochiei ~i sllibi ~ireturile care ii scrnn~
w .111 talia. Rochia fu sco~ intrO clipa., iar Beth rlimase
111 cl\ma~a de batist. Degetele servitoarei erau preglitite sli
lil.\11 Hll'Ze din nou, insli Beth o impiedica.
----------------------- Page 62----------------------64

jo 13everCey

-AJunge,
spuse
ca, destul
de aspru.
Te rog,
pachcteaz1t
Cel pufin o indepllrt~ cu di~iva p~i pe femeie.
Beth lull. buretele gros de bumbac ~i s1ipunul ~i inccpu
sli se spele pc uncle putea. Dacli servitoarea ar fi plecat, ar
fi mers ma1 depane, insl de dind era cop!I nu se dezbrncase niciodatli in fara altci persoane, ~i simfea d
nu o putea
face acum.
S1ipunul avea un parfum dulce ~i putemic ~i ii flicea
pielea finli, iar prosopul brodat era moale.
lmediat ce terminli o vlizu langli ea pe servitoare, care-i
oferi un castron de alabastru cu cremli.
-Pentru mfiini, domni~oarit
Beth ~i inmuie degetele in unguent ~i i~i fred mainile.
$i crema era parfumat:l. Cand termin1i, mirosea ca o grn
dinli primlivara.
-Aici eo loriune pentru fa~li, dadl. dori~i, domn~arn,
spuse Redcliff.
Beth refuzli, iar servitoarea se intoarse la cufere.
-Ce
rochie
dorifi
sii purtafi
In
seara
aceasta,
domni~oarii?
Beth ~tia d1 nu are nimic potrivit pentru un asemenea loc ~i refum imediat sli sc ingrijorezc In privinfa asta.
Sigur, era o chcstiune de mandrie sli nu risipeasd[ o avere
pe spinarea ci.
-Am o rochie din mlitase satinatli cafenie, spuse ea.
0 port pe aceea.
A poi Beth fu ajutat:i s."l se imbracc ~i putu sli meargli in
salon sJ aibli o clipli de lini~te. Se a~zli lang11. o fereasrrn,
privind domeniul accla imens sdlldat in soare. Cat vedea
cu ochii se intindeau peisaje minunate, iar diprioarele i~i
croiau drum pc paji~te cu o elcganfli plmli de mulftimire. Era un loc de poveste, In care gre~elile ~i suferinf.a nu
ajungcau vreoda~.
----------------------- Page 63----------------------'Mireasafara voie
I)up!\ u clipli, l~i llisa capulin mini. Un om se poate
llnll 11upc:rior unci maimu~e, insli tot s-ar fi sim~it nelini~
tit t\ he uhligat s1\ trliiascltn mediul animalulUJ.
(),Ill' l"c: va face, se gandi ea speriatli, dadi planul ei nu
fun 1ion a, iar marchizul va merge mal departe ~~ se vor
11111l N-ar putca tdii intrun astfel de loc. ii era impo
.i~i indeplirtli mainile de pe fa~1\ ~~ sc chin ui sli se ridifll picioare. Panica ar distruge-o. Doar for{a interioarll.
purca ajuta sli se intoard acasli in siguranlli F1\cu vreo
i\'11 pa~i prin camern ~~ incerdi sli se adune. Belcraven
' o dt\Jire, nimic mai mult, iar domenulc sale perfecte
1111 'l.>ar o scenografie creatli cu o imensli sumll de bani.
lucul care o inconjura era, ~indoial11, doar o dovadli a
, 1111 11c:i rrecute ~~ prezeme. La urma urmci, cea mai mare
1 ult ,, .~ristocrariei i~i ~tigase statutul inalt prin acte de
\ lt It ''f;' sau imoralitate In serviciul unor monarhi Ia fel
Lit 'rulcnri ~~ de imorali.
I >u~:de, ducesa ~~ marchizul erau doar oameni ~~ tre
l11 111 s;\i inspire evlavie in acee~i mlisuri'l ca un simplu

65

llllllll.itor. De fapt, muncitorul cu siguranrAI~l c~tiga paillt 1 mui cinstit.


1 '!lnJ servitoarea ii flicu semn cl rochia ccrut:A era pre
~;1!1111\, Beth deja dipiitase din nou curaJ.
- Bijuterii, domni~arli? intrebli Redchff.
Am un medalion de aur in po~etli, spuse Beth, flirn
1 IIKcrce sli se prefadi. Nu am altceva. Apoi se gndi
I t uwlul ci ~~ privi acel obiect ~ip1\tor. Cel pulin acela se
111 rrvea cu Be !craven, fapt care li dovedea di nu avea ce
'nutape degetul ei.
Suvitoarea
glisi medalionul ~~ 11 prinse
Ia g1itul lui
1\crh Beth se privi In oglinda inaltli. $1 ea, ~~ domni~ara
~lrllory l~i flkeau singure rochiile, insli o Jatli pe an co
m.mdau douli rochii formale Ia croitoreasa localll una
nro.IS<"i, de iamll, ~~ alta sub~ire, de var~. Acum era imhlll."alll cu cea de varll, care ii venea de minune ~~ avea
'' ni~te detalii cochete - incre~ituri pe corset ~~ panglidl
----------------------- Page 64----------------------66

!)o r:Beverfey

impletitli Ia tiv. Ynsa stilul era sirnplu ~~ modest, iar Be


~tia di va fi eclip~atli de orice ar fi purtat ducesa. Sau ce
lal~i oaspefi.
Acel gaud aproape di-i stflmi din nou spaima.
sli lnfrunte familia la urma urme1, era doar vina
pentru ceea ce i se lntampla -, tnsli nu ~~ pe strliinii
vedeau In ea doar o femcie simpla ~~ prost lmbrlicatli,
un spirit rebel.
Dadl ar fi avut o rochie Ia mod1i, uluitoare, ~~ o
tli cu bijurerii, le-ar 6. foloslt ~~ ar fi dat naibii
egalltariste.
Servitoarea veni sa-1 aronjeze parul.
-Cc p1ir frumos avefi, domni~oartl, spuse ReJcliff
incepu sli pieptene buclcle crutanii ~~ bogate.
Beth ~tia asta. Era pacat eli acel par apaqinea unci
fesoare care trcbuia sli-i convinga permanent pe parin~i
pe elevclc ei c1l era o persoanli serioasli. De aceca il
scurr ~~ ascuns In bonete.
Cand servitoarea fu multumitli de opera e1, Beth
- Yn cufarul ccnu~iu o sa gase~ti o bonetil care sa
asorteze cu rochia. Vazu fn oglind1l dl femeia ar fi vrut
protesteze, insa serviwarea fusese tnvaratli sli-~i {inli
a~a d\ aduse boneta.
Din nefericire pentru intenriile lui Beth, boneca acc~e311
era cea mai frumoasa pe care o avca, iar de asta nu
putea sa-1 elimine omame:ntele panghci In volm~e
doi trandafiri de matase care sli-1 lmpodobcascli
stangli. Mai mult, pentru d\ boneta aceea avca un
care se potrivea pe ceafa, li era imposibil sa-~1
toate buclele stri'llucitoare.
Dadi acea rochie nu i s-ar fi potrlvit atat de bine ...
gandi ea. Culoarea aceea anostli se potrivea cu pielea
palidli, ii diidea delicatete ~i scotea In eviJenti\ urma
culoare de pe obmji ~~ buzc.
Buclelc de pe frunte ii
tezeau ovalul chipului, iar blestemarii de trandafiri
geau atenria asupra ochilor ei, care, cu toate dl nu av;" '"'
----------------------- Page 65-----------------------

1vtireasafar avo-le
d~:osebit, erau limpezi ~~ sublinia~i de spmncene
fm 'i uq~re.
f,ul\ tucmai de aceea alesese acea rochie, ca sli arare
Ihill, 11 rcu~ise pe deplin. le~ea destul de des prin Chelthtm cu mat~a ei ~~ nu voia sa se facade ras. De alc1, i~1 ntninti ea cu un z:lmbet
trist, dind comandase
w\:hie, cu dl.teva luni 1n urmli, sperase 1ntr-un fel sa
ft1m .1scli interesul unui paroh local. Dar se dovedise un
I .It Jestul de prost.
11, 1h renun~/1 s/1 se mai priveasdi inutilln oglinda. Farli
"'''"'llli\, marchizul le cuno~tea pe toate marile frumusefi
11, nnci. Cu siguran~a n-avea cum sa fie acras de Beth
~llull.1ge In haine de duminidt
~trv1toarea se uita Ia ceas.
F timpul sa coborati, domni~oara.
1\l'[h t resari.
Mllrturisesc ... di habar nu am pe uncle sao iau, Redt 1111' ~au uncle trebuie sa ajung.
Snvitoarea o privi u~or surprinsa ~i sunli dintr-un dol" pl de argint de pe masa. Un lacheu 1mhracat elegant
1r111,1 in tndipere.
I)omni~oara Armitage e gata sa coboare, Thomas,
pu,~: scrvitoarca.
I ~~~heul se 1nclina u~or ~~ ie~i din nou. Reddiff rarnase
1!1\ u~<..hida ~a dupa ce p leca Beth. Beth ie~i.
I ..~eheul pomi cu un mers impunator, iar Beth 11 urma,
~""I indu-se ca un ditelu;> scos Ia plimbare. Tanarul era
tn.1l1 ~~ bine facut. Beth ,,luzise di, uneori,
lacheii erau
ltll'~l dupa aspeccul fizic ~~ presupuse di a~a se intamplase
~~ 111 acel caz. Din nou trecura de alti lachei care stateau
111 ptcioare precum statuile; In livrelele lor galbene ~i cu
111 ul pudrat, era aproape imposibil s11.-i deosebe~ti. !~i ur"'1 ghidul de-a lungul coridoarelor, apoi pe o alta scara,
J., ld de magnifica precum cea pe care urease. Nu putea
III'J>!<\ elegan~a ~l frUillUSe~ea acelei CaSe, lnSa dit de ridicol
r,,,, se gandi ea cu asprime, sa ai o asemenea casa imensa
----------------------- Page 66----------------------68

jo 'Bever(ry

~i atatia servitori doar pentru trei oameni. Se apropiarll


de u~ile duble, cu panouri pictate cu trandafi ri dit~rlitori.
Lacheul lui Beth ~i un alt lachcu aflat acolo le delichiser~
~~ o llisar!1 sli intre In camcrli ~rli sii sc opreascli. ,.Probabil
o si!. uit sli-mi folosesc mainile''. se glindi Beth, prcglitit!1
sl'l-~i lntalncasca persccutorii.
Se a~teptase sli fie cople~iti1 de aceea~i opulentli ca In
restul casei ~~ era gata s1i se incruntc. fnsa vlizu ci:\ inci!.perea in care mtrase era mici:\ ~i nu neaplirat luxoasli ~i
dl membrii familiei erau imbrlicati ca oricc persoanli de
farnilie bunli intr-o imprcjurare neoficiali1.
Duccle ~i marchizul purtau haine elegance de zi, iar duccsa era imbrilcatli intr-a rochic incantlitoarc, dar simpl1l,
d an mlitase cu dungi albastre, singurele ei podoabe fiind
un pandantiv elegant cu safir ~~ cercei. Era o doamna inalti!. ~~ zveltli, cu acele~i trnsaturi pl1lcute precum fiul et.

67

Pe buzcle sale frumos conturatc tnflori un zambet cald


cand se apropie de ea.
-Drnga mea domni~oarli A rmitage, bine
ai venit Ia
Belcrnven. Vocea
ei pilstra aroma delicioasi1 a Frantei
natale. Yti mulrumcsc at3t de mule dl ai venit. Era o afirmatie potrivitli pentru auzul lacheulut care stlitea langli
perete, insli Beth ~tia eli insemna mai mult . Ducesa n u
l~i disprctuia rivala. Femeta acccptase cu siguranfli planul
sorului ci ~ ~ nu avea de gand s1i-i ofere vreun aj utor.
-A fost o oportunitate clireia nu i-am putut rezista,
Ynliltime, rlispunse sec Beth .
in ochii alba~tri at duccsei apruurn o liclrire de amuzamcnt ~~ o simpatie dezarmantll.
-Da, spuse ea. Bllrbatii de Vaux sunt irezisribili, nui
a~a, draga mea? Acum spune-m1, imi permiti sll iti spun
pe nume?
fn situatia datil, ii era imposibil sli refuze. Apot Beth fu
nevoit1l sli dea cu ochii de duce.
-fmplirtli~csc sentimentele sotiei mele, Elizabeth. Este
o pllkere sli te avem aici.
----------------------- Page 67----------------------'MireasafarO. voie
11 ~I. ubi cu bHinde~e. ca ~i cind n-ar fi obligat-o nicio" H ~ 1!1 mt rc in acea poveste. Beth l~i lncle~r1\ din~ii ca s1\
fill puun ~eva nepotnvit. Nu obfmea nimic dadi-1 jignea
hll e l ucondusi:i Ia o canapea, iar ducesa sc ~ezii lanl , , llulclc st~tea in fa~ lor, In timp ce marchizullntre'' , I~ ul, privind-o sarcastic pe Beth. Lncheul le servi
1 111 du~csa o lntrcbii pe Beth cum diliitorise. Ttmp de
1
'\t llll Jc ori\, Beth se trezi atmsli cu dib1icie In conIH ~~ Jistratii cu anecdote amuzantc ~~ potrivire. Era
c grcu sl nu o placi pe acea doamnl fermed\toare,
I CCill fran~UZCSC ~j zambet caJd. Ducele ~~j judi foarte
~ rolul in conversa~ie, iar Beth ob:;ervli eli ducesa il
t:lpc.t chiar ~i pc marchiz cu farmeeul ci. Hlri'\ subieete
, f.'irli tlieeri stanjenitoare. Beth ri:imase impresio'' IIft ,(e priceperea lor.
I tuand
fu anun~at1\ masa,
iar dueclc ii ofcri brarul
l111 fl,lh, In timp ce marchizul l~i lnso~i mama. Pani:i la
'' 1 .Ia: mese era doar un eoridor scurt, lnsll avurii o clipli
,j, tuttmitate.
!:Iizabeth, spuse ducele, acum eli
1-ai cunoscut pe
111 "' hiz, e~ci mai Implicata cu soarta ca?
-Sunt Ia fel de impiicatli ca el, lnlltime.
Ilm:clc ii intalm surprins privirea plinii de r1\cealll.
Cc pleat, domni~ar1\ Armitage. El e blirbat ~i e m.l:ln'"" l'ot sl- 1stlipanesc, tnsli nu mie u~or deloc.
- lnr cu sunt femeie ~i sun t m.l:lndr1\, inaltime, ripostli
llcth !;It nici cu mine nu vli. va fi u~or.
- Prca bine, spuse el enervant de ncimpresionat. Ynsli
1111 11i1a, Elizabeth, ranchiuna ta e tmpotriva mea, iar pe
mtm~ nu m11 poti r1\ni.
- Nu
vreau
sli. rlinesc pe nimeni, Inlil~ime, rnspunse
llrth cu o unn1\ de disperare \n gla.s. M11 ehinui s11 m1\ p15tt cz intrcagl.

69

- Aceasca este sala de mese a familiei, spuse ducele,


ac lumband imediat subiectul cind intrarii tntr-o lndlpere
lll llfc, plm~ cu tapiserii.
----------------------- Page 68----------------------70

!)o 'Bever(ey

Tavanul era pictat cu zeitli~i pe jumatate nud. Sala de


mese a famtliei, se gandi Beth sec. Masa era de opt persoa
ne, tnsii mat erau alte trei mese de-a lungul unui perete,
lar camera putea, cu siguranfi:l, sa g~duiasca o
de douazect de pen;oane. Ducele ~~ ducesa se ~ezaro tn ca
petele opuse, iar marchizul ~~ Beth sc a~ezara fa~a In fa~i\,
pe latun. Serviciul era aIa Russe, cu un lacheu In
tiedrui fel ~~ al~i servitori aducand mancarea ~~ strfingand
resrurile. Beth se gandi cil totul era pur~~ simplu ridicol.
Vlizfind ncum ce insemna masa, se mulfumi sa ia poqii
foarte mtci din fiecare fel ~~ tot nu fu tn stare sa manance
tot. Observa c/1 marchizul manca mai cu pofta, lnsl ducele
~~ ducesa mancau, Ia rfuldullor, foarte pufin ~~ lasau uncle
feluri neatinse. Ce rost aveau toate astea? Era dar di tutu
ror le-ar fi pl1kut o masli mai simpla, 'in intimitate.
Conversatia me~te~ugttlt incepu din nou, insa ~~~
discutarli despre razboi, fiecare aratand ct de La rnrPn
era cu politica intema~ionalli ~~ dovedind agerime a
fii. Beth se gandi di servitorii primcau o educatie de
mli clasli In timp ce-~i ~ceau datoria, insa era ca ~~
totul era doar un :;pcctacol pus tn sccna pcntru public.
Marchizul ~i plirin~ii lui ~ceau asta probabil tn ne<:an~
zi a vie~ii lor. Gandul acela o lnsplUmanta pe Beth,
nu mai putea spune nimic. 0
vreme reu~i sa pltstreze tli
cerea, insli fu din nou atrasli In discu~ie prin tntrebM care
i se adresau direct. ~i, din plicate, nu avea de ales dec~r
sa raspunda.
In ciuda gra~iei ~~ u~urin~ei superficiale, Beth simfea
cum pcretii o apasa, cum cuvintele ~~ hohotele ocazionale de r1ls ii strangcau ramplele. Mai avea pupn ~~
ceva de neiertat, ~~ nu-~i dorea asta. lmpolitetea purli nu
putea aduce hbertatea ~~ ura gandul dl servitorii ar
pe dupli sd\ri ce fclcuse prostu~a aceea care nu ~tiuse :;/1
poarte intrun conac.
Oare trebuia s/1 treadl prin ace! ritual In fiecarc zi,
tru tot restul vie~iil Ar lnnebuni.
----------------------- Page 69----------------------t npitolul 5
C n..d ducesa se rididi s~ o condud tnapoi In salol}cl h simfi o oarccare u~urare. Oup~ ce se a~ezar~,
It\Itt Jc ccatln fa~1\, ducesa le fku semn servitorilor s~
, ii intinse lui Beth ceaiul intro cea~cii minuna~
I IIJI CI.m Spode.
l lrt lost greu, Elizabeth, spuse ea simplu.
Mi Sl' pare de nei'ndurat. De ce luafi cina astfel?
Nmri'\ nu ni se pare ~. zambi ducesa. E doar familia.
~i to li servitorii aceia?
I ' tl'tl eli ~i ei fac parte din familie. Ce-ai fi vrut s~ fa
11 I itnposibil s~ lntre~inem acest loc ftlrd o arma~ de

1v 11 o r1 C rczi di ar trebui ~renuntlim la el? Yns~ e foarte


f llllll's, iar servitorii tl iubesc Ia fel de mult ca noi. Se simt
1!IVI itgi:l {i eel II impclr~im cu ei.
~j tot i acei lachei care stau nemi~ca{l ore 1n ~ir pe
l llllLioarc ?
C!ind o scl vin~ vremea s1\ ai nevoie de ceva din cap~
Htl l.cl:iblt al cliidirii sau s~ trimi~i un mcsaj sau s~ cau~i
1 "irll'V::l, te asigur ctile vei multumi, Elizabeth, rase dul an. L)c fapt, de curand am propus o imbun~t1i~ire. Am
V1111 ~1\ lc Jau scaune pe care sl!. stea ~~ cl!.rfi de citit in timp
1 t n~tcapt1\ . Au fost indignati. Au sim\it d1 acest lucru ar
Itt h1dcmnitatea easel. Dar sl!. ~tii d1 nu sunt ignoran~i.
llnul J imre ei mia spus di mereu se opre~te in fata unui
11hlou bun ~~ se bucurl!. c~ are timp sl1-l studieze. Am ajuns
I un compromis. Au acceptat 51\ fie schimbati o da~ la
t ) o)rl\ Maj oritatea provin din familii care lucreazli la Bell flt Vl n de gcncrarii.
Beth Hiseljo:; cea~ca de care nu se atinsese.
----------------------- Page 70----------------------72

Jo 'Beverfey

-Poate ca e nevoie sate na~ti lnrr-un asemenea stil


via~a, indiferent Ia ce nivel.
Ducesa o privi.
-Din pufinul pe care 1L ~tiu despre tine, Elizabeth, te
mandre~tt cu educaria pe care o ai ~i cu abilitatea ta de a
te descurca In viafi'i. Arunci de ce nu pofi si'i te descurci ~i
lnrr-o astfel de situarie?
Atacul o flicu pe Beth sli devinii rigida.
-Nu am spus dl. nu pot. Am spus di eu consider
astea inutile.

-lntai dovede~te di ai curajul sa lnfrunfi toate


draga mea, spuse ducesa cu o privire blandli, apoi,
pori, schimbli lucrurile.
Inainre ca Beth sli spuna eli nu dorea sa aiba nim
de-a
face
cu toate
astea, dommi
i~i flicurii
Cu coate eli acolo nu se mai aflau servitori, analiza
tuafiei de pe Continent continuli. Beth sc lntreba
putea ob\inc ceva dad ar compara propria ci vi.J'"'., ,une ~i cucerire cu cea din Europa, insi'i l~i dadu seama
nu. Era complotul ducelui, ducesa plirea sli il sus~ina,
marchizul fusese de acord.
Inseamna ca finta Cl ar uebui sa fie marchizul.
sli-1 studieze.
l~i susrinea punctul de vedere in conversarie, lnsa ea
simfi tensionat. Nu era nici cald, nici relaxat In fafa
rintilor s1ii ~i uneori piirea sl i~i exprime ideile in~"'"~',.,"'"~
ca sli-1 contraztdi pe duce. Beth se 'intrebli dacli asta
din pricina acelei situatii sau era ceva t iptc pentru
famihe. N-ar fi fost deloc de mirare. Ducele nu era
lui Arden ~i cu tofii ~tiau asta; ea era copilul din flori
ducelui ~i, de asemenea, cu to{ii ~tiau asca; ea ~i march
erau lmpin~i cu forra intr-o disatorie de prose gust.
se gandi la relatitle lncurcate din acea inclipere, Beth
mirli eli acolo exisra eleganra.
Yn scurt timp sc sugerli sa asculte muzidi ~~ se
cu tofitintro sala de muztdi incantatoare, cu cavan bolt

----------------------- Page 71----------------------'Mireasafara wie

73

I pll tnt prccum cerul nop~ii. Ducesa ctlntli minunat la


'''I'~ upo i Beth fu convinsa sa-~~ arate talenrul Ia pian.
I
I''' ~pr~: surprinderea ei, marchszul lutt un fiaut de ar11 ' c{lm:\ un duet cu mama lui. Nu s-ar fi gandit d\ era
hh l~;~t care s~-~i batli capul cu muzica.
I I 11 tlhservasc cu siguran~li surprinderea, did, dupli ce
llllilt .l, sc lndreptli spre ea ~i spuse:
Nu am o voce frumoasa.
Oind cram cu tofii mai
wrl, mama organiza serate muzicale ~~ insista sa iau ~i
pIll C.
A'~' o utiwdine pllicuta. in nici un caz a unui iubit,
uci nu avca rost sa se prefadt
Cftnli foarte bine, spuse ea cu sinceritate.
Tmi place, lnsli. nu este un talent cu care rna laud.
1 lltlc noasrre nu este Ia modli pentru tinerii ca mi
111 i11 .tlinnafia lui chiar era~~ o urmli de umor. U~ile fran.
'" ~t i M! <..lcschid spre terasa de est. Vrci sa nc plimb11m
1111 111 pnn aerul proaspat? Seara e chiar cakHt
llt~p:l o u~oarli ~vliialli, Beth accept11. 0
clipa simfi
'11111 dkcala lncepe s11-i dispara, ca reaqie Ia fclullui na1111 ,( de a fi, iar asta i-ar fi fost fatal. Duccle ~~ ducesa, casa
tl ' t\' iturii creau 0 rcsarura atat de solidli <..le buntt-cuviin1:\ t11 ~;ftt em nevoie de un spirit mult mai aspru decat allui
II th l'n s-o sf~ie In public. Avea nevoie de un moment
hiiH' patru ochi cu cl.
< rcJ di o sa ai nevoie de un ~al , spuse el, privindu-i
jl, tllgoalc.
\r fi trimis dupa unul, lns11
ducesa i-l arata pe
eel
th l 'i11g~ ea, iar el i-1 aduse. Era dinrr-o mlitasc frumoa.~ de Norwich, care, flira lndoialli, costa mai mult dedit
htt ll suma cheltuitli de Beth pe hainc lntr-un an lntreg.
l omlmarchizul i-1 ~ezli pe umeri, degetcle lui li atinserli
11 " ~.. cafa. Beth trcsari. Ochii lor se lntalnira lntro clipi
l in 1111 imitate care o sperie de moartc pe Beth. Trebuia sa
ftt~;lt Nu era In srare sa treacli prin toatli acea poveste.
TnJrepta In grab11 spre u~li, iar el o dcschise.
----------------------- Page 72----------------------74

jo

'Bever(ey

Terasa de piatr~ era scMdatli 'in lumina lunii aproaf>e


pline, care dl1dea strMucire umelor sculptate ~ezate la
intervale regulate de-a lungul balustradei. Din ele ie~eau
iedera ~~ alte plame, care nu 'infloriser~ 'inca. Mirosul ae
rului, Ia fel ca prospepmea ~~ sunetele upic rurale
'in 'intregime naturale diteva fo~nete produse de micl
animate ~i, o data, ~iparul unei bufnite.
Era pu~in rlkoare acum ca soarele apusese, Ins~. a~a
cum spusese ~i el, era suficient de cald dlt sa-i fie bine.
Insll Beth tnca trcmura ~i strdnse ~I mai mult ~alul in
jurul umerilor.
Marchizul sparse tacerea.

-Eo casa frumoasa. Nu po~i gasi nici o pllkere 'in faptul di locuie~ti aici?
-Domnule, cum te-ai sim~l dacl ai locui In palatul
unui maharajah indian?
Ii vdzu dintii albi printre buzele pe care aparuse
zdmbet. Luna li diidea parului sau o stralucire argintie.
-Cred cl a~ fi interesat, eel putin pcntru o vreme.
- A~a ~~ eu, spuse Beth cu raceala, dad[ ar 6 vorba
de o diversiune temporara.
El rupse un clircel de iedera dintr-o umll ~~ tl rasuci
degetele lungi.
- Te ln~elcg, rosti el cu blande~e. Tns!i va trebui sa
ccva vreme aieL Asta arata dar di e~ti acccptat~ de
lia mea. Mama o sa te prezinte vecinilor. 0
sa ti se
mai simplu cfi.nd ne mut11m Ia Londra, pentru nuntll ...
-Nu ~tiam cane vom cas~tori tn Londra!
El rididi din umeri.
- Tatlil meu ... ducele a planuit totul.
Inten~iile sa
sum bune. Vrea ca inalta societate sa te accepte cu totul.
Era atat de 'infeleg1itor, meat Beth aproape clzu in
cana. Se foq1i sa se lmpotriveascli.
- Ins11 eu nu vreau asta, marchize Arden. Am o
mai bunli. De ce nu fugim chiar 'in clipa asta, sa tr~im
ni~te proscr~i ai societatii?
----------------------- Page 73----------------------?vtireasafa rd. vou
l 1111 Asta ar trebui sl!. il ~ocheze. Dar chiar dacl!. reu11 , 1111 -.c vedea.
Pcntru eli eu nu vreau nsta.
I " ceea ce vrei dumncata are lntotdeauna prioritate?
I I ae intoarse spre ea cu asprime.
fc nvertizez, domni~arn Armitage, ell. dacl insi~ti sl!.
pn1 i ca un copil mzgaiat, o sl!. te tratez ca pe unul.
lkrh refuzl!. sli se lase intimidatli .
D.tcli aici sunt copii rltzgaiafi, domnu le, ripostl!. ea,
Hlun gest larg cu broful, nu eu sunt acela. Ai uitat di
MUll biata fatli muncitoare?
l ~ti o pisicli rea care cautl!. sll zgt\rle pe cineva.
tt ~~ zgarie- 1pc duce ~~ te aplir eu. Nu-tl scoate gheac l.1 mme.
llcth se tntoarse. Ccarta aceea nu servea deloc scopului i
Tmil l dumitale a spus cam acel a~i lucru, recunoscu ea.
l11 .\ dumneata e~ti eel de care sunt legatll.
I)cci cu mine trebu ie sli negociezi, spusc el mal domollt , ll.1i sll gllsim o cale de mijloc. Nu am vrco intentie ca
lt111H'ol lt1\ ml!. considere un prost. Las1l-i sl!. se tntrebe de ce
1111 nles drept SOfie o femeie de origine simplli. Nu vreau
111 1. 1 uluzie di sunt obligat sli fac ast a saudi plirintii mei
1111 1c plac sau eli nu e~ti potrivitli pentru acest rol.
l)orintele lui. lntenfiile lui. Beth simfi cum se aprinde
,1 rnanie. Ync~ privind spre grlidina sclldatli in lumina
lunll , Rcth riispunse batjocoritor.
S.tu eli pur~~ simplu nu vreau? Marchize, cum aide
~tlln<l sll mli convingi sll mli prefac domicli? Se intoarse
lll11 nou spre el, flirli s1\ i~i dea seama eli
lumina lunii
fl (I\.Jca chipului ei comun puritatea unui tnger al lui

75

dcl1.1 Robbia.
II v1\zu fin!indu-~i rnsuflarea, poate de furie, apoi tnduptllndu-se sprc ea, zt\mbind.
Domni~oarl!. Armitage, poate reu~esc sl!. te seduc ~i sli
ll'llUIWing.
----------------------- Page 74----------------------76

jo

'Beverrey

Nervii lui Beth ti trimiser~ o tresarire de avcrtizare,


dici realiza uncle putcau duce cuvintele ei. Ripost~, lip
sitll de tn~elepciune:
- Te asigur di nu vel reu~i, domnule.
Apudi sa scoatli doar un ~~p~t scurt tnainte sli se tre
zeasdi In bratele lw, cu gura lui lipita de a ei. 0
finea
struns, a~a d\ era inutil sli se zbata, tnsll. nu o rani. Cu o
manll. 1i ~inea capul, lmpiedicand-o sli se mi~te, iar buzele
lui moi ~i calde aplisau doar die sli ti lnlib~e un eventu
al prote:;t. Beth era complct ncajutoratli. Teoretic ~tiuse
lntotdeauna eli barba~ii erau putemici; lnsli abia tn acel
moment i~i dlidea seama dit de puternici.
Ap01 limba lut ti atinse buzele. Ea tncerdi sa se im
potriveascli, insli el li atinse
cu limba
imeriorul buzei
supcrioare. Sim~i cum o strlibatc un fior, ~i o senzatie de
amereala o sperie. Cu o hotarare brusdi l~i des~cu dinfii
gata sa m~te. Gura lui se retrase, iar elincepu sa radi1.
- Viata cu tine o si1
fie intercsantll., spuse el, cu ochii
srrnlucind. $i periculoas~.
Beth t~i dadu seama cu disperare di, i'ntr-un fel, nu fl1 .
cuse altceva dedit sa-1 srameasd1 interesul.lnc~ ~inando
in brare, adi1ug~ tncet:
- Va trebui si1 caut pumnale prin patul cOnJugal?
-Dad rna mai tratezi ~a. domnule, spuse Beth api1sat,
retncepand sa se zbati1 in zadar, nu va exista un pat con
jugal. Laslim~l.! Faptul ci1 o admir pe Mary Wollstonecraft nu tnseamnli ci1-mi ofer favorurile orid1rui
care mi1 tn~faci11
Eltngherli.
-lfi dai seama ce spui? rosti ellncet , iar Beth l~i
seama cum interpretase cuvintele ei.
Inghi~i In sec~~ afi~a un zambet i'ndrlizne~.
-Binetnreles dl ~tiu.
Daci1 il putea face sa creadi1 asta, o sa fie trimisi1
nou Ia domni~ara Mallory chiar maine. intreagli?
nu avea de uncle sa ~tie. 0
mlina mare li prinse
----------------------- Page 75----------------------?vtireasafara voie
,,l~tillar fi vrut SO lmpiedice sa se lntoardL Vocea luL
1 prn .
l' 1 au fost?
I\! t II -.: L\t in:i insolent din cap.
I~mnule, dad!. lmi dai o listl1 a cuceririlor dumitale,
I1l~ ~i cu acela~i lucru.
II tt d~du drumul atat de brusc, lndit ease cH1tin!i.
l)uumczculc!
1\c tltl\1.' intoarse ~i se sprijini de balustrad~; ii era grea-

77

l hr<! putea s~ continue cu farsa aceea? Ins!\ trebuia sa


ducva clipe, apoi va fi in drum spre casll. Ce-ar
1 ducde sl faca daca fiul ~u pur ~i simplu refuza?
V1 tclu::t. Nici un biirbat nu ar accepta a~a ceva.
I u pain-~ de umeri ~i rasucita din nou spre el.
Nu tc cred, spuse el.
I lt: c:c nu? Era o lntrebare sincerll. Beth avca netll' 5!'1 ~tic de ce se lndoia de ea, ca sii se poat11 purta
IVIItf,(lltor.
lu ~i domni~ara Mallory conduceti un pension select
f1 ll', Nu afi rcu~i a~a ceva dadi v-ati strica reputatia.
1\r.alt sc str:'ldui ~para insolenta.
!jmn o pcrsoana discretll, domnule.
t1em grcu sa se prefad mdrazneafll. Biirbarul avea un
r "'"ntn;tl. li cerceta chipul cape o cane. Beth lncerdi
ft p.un tl adeptit a iubirii libere, care nu avea nici un re1(111 . narc Mary, fiica lui Mary Wollstonecraft, nu fugise
I {1ulmJ cu Percy Shelley- un barbat insurat? Marchi
''' '"' va ~tt nicioJat~ ca acea escapadll le tngrozise ~i pe
ltullll~oara Mallory, ~i pe Beth.
H111~C 1 d li (f3SC mainile la spate ~i Jl prinse Jncheietu
tilL &llh\iri intrO mana. Ea SC Sim~j CUprins;'l de groaza ~l
lnu:pu s:l se zbatli. Vlizu cu mirare cl nu putea sdipa din
m~moarea lui.
Nu te mai zbate sau voi fi nevoit 51\ te rllnesc.
Adid\ nu avca de gand sa o
rllneasc<l? Era convinsa
l~ \;PI pu~in o va lovi. Cuvintele lui o mai lini~tira, 1nsa
----------------------- Page 76----------------------78

jo '.Bcver(ey

nu ~i expresia lui.
lnima ei Li b!ltea sll-i spargll "'u;"'"''
tns11 nu putca s1i implore milll.
Dad'i nu avea de gand s11. o rlineasd!., atunci ce-i va
Presupunea d!. o femeie mai indrclzneafA ar fi ~tiut. Oare
i~i dMea seama ell inima aproape ii ajunsese 'in gat?
fi dorit sa-~t retragl\ cuvintele, 'insli asra ar fi insemnat
piardli ~ansa de cliberare. !ns11 nu se putea stllpani s11
tremure din tot corpul.
El i~i lipi trupul tare deal ei, de picioarele ei, de ...u,.u"'"
de sani... Era o invazie de netolerat a tntimir11~ii ei.
Dumnezcule mare, avea de gand s-o ia cu forfa?
-De ce e~ti atat de speriata? intrebl\ el tncet. Cu sigu
rantli ar rrcbui s1l ~tii ell nu am de gand s11-~i fac vreun ~u,
draga mea.
-Sunt furioasl\, izbucni Beth. Furioasli!
Mana lui hbcri'l ii mfingaie obrazul. Beth se tnfior-a.
-M11 'intreb oare de ce. Prince erau ceilal~i iubi~i ai
mai presus de mine?
Beth sesizli arma ~i profitl\.
-Mandria dumitalc are de suferit, domnule? Erau bru-ba~i sensibili ~~ inteligcnfi ~i erau a~i de mine.
-Ymi pare rliu, zise el am sli 'incerce s11-~i ascundli
din privire. Ynsli 1n codul meu moral, inteligenta ~i sensi
bilitatea nu inseamn11 s11 dezvlrginczi o domni~oar11 ~~ sl
te dislltore~ti cu ea, ins11 unul dintre acei blirbafi perfeqi
ai t ai a ~cut asta.
-Eu m-am dat, domnule, riposta ea. M-am dat. N u mi
s-a luat virginiratea ~i nici n u a fost vandut1i pe

guinee sau pe o verigheta!


El i~i finu respirafia, ~ocat. 0
clip!\ Ti stran sc ~i
tare incheieturile, astfel indit ea nu i~1 putu stlipani
strig1lt de durerc. El sllibi imediat strlnsoarea, ins11
simp
intensitatca stl\panmi de sine pe care el era
s11 ~i-o piardl\.
Ce se va 'intampla acum? Beth ~tia cli se va lntamtpl<l
ceva. Ceva ingrozitor.
----------------------- Page 77----------------------?vtireasafara voie
I hlpul lui era ca o masdi. de piatr~, ins:\ ochii slii ar~
) pttvca fix, In timp ce mana lui libe~ aluneca de
Mit HI ct rc uml1r. Ea se tnfio~. El se retrase pu~in, ~i
h t :'hutli\ u~uratl1. Apoi mana lui liprinse sanul scang.
1\n" ~>coase un
{iplit ~i incepu sli se zbat l1
d in nou.
IHIIIllllfl\, orice femeie, indiferent dl.t de exper imen
11 h, sar zbate dad1 cineva ar incerca sll. o ia cu foqa.
rr. hnposibil s~ scape din mana lui de fier.
1\cth ~~~ aminti de scopul ei ~i se domoli. Victoria era
de uprc.>ape,
inclt nu trebuia sli strice
totul chiar
Oare el ce ~tepta? Ce anume ar putea slii rr;tdeze
cl ~~ Iipsa de experien}li?
ahn1i degetul mare frecandu-i u~r s~nul ~i sffircul.
11 scnza1ic ~ocantli. f~i tnchise ochii s~ nu-~i rmdeze
Ill'' Jin privire. fn
trupul ei se lntfimplnu lucruri
lllotfllinare. lnstinctulli spuse di ar putca imbunl1tl1~i
li.t pc care o llisa daclili rlispundea sau poate chiar
Rntll. Sigur elva detesta un eventual spcctacol al do~
ol vu lgoue. fnsl1 nici nu putea, nlci nu ~tia cum sl1se
hinc.
111chimb, i~i dorea sl1strige ~i sli sc lupte cu el. Dorea
,_ luatt. O,td\ striga, atunci plirin~ii lui veneau ~i puneau
'I :\t uu~lei torturi; insl1 oare i~i va atinge scopul?
~ l hinui sli r1l.manl1 pe cit de nemi~catl\ ii permitea
t1 1tcn rrupul ei tremurand, in timp ce d\uta in minte
u 1111 lctdn si'l foloseascl1 acel moment. Sl\ ape leze la ceva
1 111111 11 Idczgusta atftt de profund, inc1it nici sl1 nu se mai
1A11dca~d s11
se d\sl1toreascl1 cu ea, indiferent de dorin~
,.. pl111111ilor lui. $i asta rapid. Nu mai putea indura prea
tlllllr ll'ldl sl\ se dea de got...
T~tuminti cum, de mult, trlisese cu urechea lao conver~
IICintre douli servitoare de vftrstl1. mijlocie care fliceau
t ur ll pnn pension. Vorbeau despre sofii lor ~i despre actul
l nnltniCI ~~. cu toate cl atunci Beth nu tn~elegea ce spullr:' 111, vurbele lor lirevenirl1 acum 'in mime.

79

----------------------- Page 78----------------------80

jo '13ever(cy

,Jem al meu e un b~rbat bun ~i domic, 'insli a~ai


sil fadi un osplir dm ru;ta ~i sum momente in care
doar sll se termine repede ~i sl\ ma lnse s11 dorm." Acum
~elegea cam cc putea lnsemna ,sli faca un osp(\~ dm
Adunlindu-~i tot curajul ~i rugandu-se Ia zeitatca
le avca in gtijii pe bietcle femei ru;altatc, Beth d
och1i ~i rosti t:lragl\nat:

-Mereu faci un ospa~ din asta, domnule? Nu putem


faccm direct?
El ii Jlidu drumul ~i P.lcu un pas inapoi. Yn ochii
v11zu toatli repulsia pc care ~i-o dorise. Se privirl in tacere.
Ch ipullui era alb ca varul, insil poate ~i din cauza lunii.
Beth se gandi di, totu~l, n u luna era pn cina. Se
dacil va mai trni cat sl!. facl!. drumul inapoi spre
~oara Mallory.
- ~tl insilrcinatil? inrrebil el direct.
- Binein~elcs cl nu!
-Po~i fi sigurl?
Beth l~i incl~tli din~ii.
-Da.
El rasufla u~urat.
-lmi dai cuvantul tiiu, spuse el cu griJil, s11 nu ... sli
dai frau hber pasiunilor tale tnainte de nuntii? Cred d1
povcstea asta sum deja destui copii din ftori.
-Domnule ...
-E pufin cam tt-'lrziu pentru onoare jignitii, uv''""'~vaa
Armitage. Vreau sii-mi dai cuvantul. Buzele i se c:r...!'in''"r<ll
in dezgust. Oaca nevoile tale sunt at!lt de mari lndit sll
poat/1 fi controlatc, atunci, cu toat;"l sila, o sli te sattsfac
inaime de nunta. Copilul pe care 1-ai purta va fi at meu.
-lndl vrei sii tc ciislltorc~ti cu mine? 'intrebt'l Be
lngrozitii.
- N u am vrut asm niciodatli, domni~oaraArmitage,
punse e l. A cum a~ da oricc sa nu fiu obligat sa tc ating.
nu am de ales, pentru c.1, chiar dadi ~ da orice, la
tenirea mea nu renun~. Dad!. nu ma disl'itoresc cu
----------------------- Page 79----------------------'Mireasafani vo!e
I lilt u imi lasl\ doar proprietatea, ~rn mijloacele de a
11 line.
I 1h Mill Ii cum o strlibate un fior ~i se intrebit dac11 nu
1 o ~!\ lc ~ine.
Ill ~ I ~i tu c~ti Ia fel de neajutorat, ~opti ca, intrebanl 11111 .1r putca desface ceea ce flicuse.
11 1\ mt ~i lipsit de putere,
rlispunsc
cl cu d1ceaH1..
V tl'lunoa~te copii din flori ~i nu mli las incomorat.
I nII s:'\ pot sli te sat isfac dlt pofte~ti. Dadl vlid eel
Ink ::>emn dl mli in~eli, te bat ~i te incui in camern cu
I . Ai in~cles?
'I'Wio;;:=tt!\ ~i ingrozitli de ceea ce flicuse, Beth se mull !I fOptcascli:
J),, ,
A Lum dispari din fa~a mea.
1 i111oar~>c cu spatele la ea. Beth se uita fix Ia spalui.
I\11nnulc...
Ih tnnt~arti Armitage, daca ~ii Ia piclea ta, dispari.
1\uh privi pumnul incle~tat pe balustrada rece de piatl dt\p!lru in grabli.
I 1.1 !\ ducclc ~i ducesa, care citeau tlku~i, observara
\ 1 in infl\~i~area lui Beth, nu llisarli sli se vadli. Cand
It 11 c d l dorc~te sli
se retragli dupll acea zi obositoare,
alu. r&.~ Mill~ din cloporelul de langli m1tna ci. Un lacheu

81

1111 s!\ o conducli in camere, In timp ce alrul se duse sli o


luh ttlll'Zl' pc Redel iff eli era nevoie de ea.
I\, I h olf fi impicdicat asta dadi ar fi ~tiut cum, insli pur
' atutpltt tndur11 atenpile femeii. Apoi, rnmasli singurl1 in
1 11111 ' mtunccatll, analizl\ situafia sumbr11 in care se afla.
nunlc ii spusese di il va constrangc pc fiul sl\u, insl1
tllltlCt nu-l in{clesese cu adevlirat. Acum, lupta ei sl1-~i
1 l 1pc 1c libcrtatea
avusese
repercusiuni
dezastruoase.
Mu d uzul nu rilmlisese insensibU Ia situaria ei ciudatl1 ~i
ltH cttponase sl\ fie bland. Iar ea distruscse asta intr-un fel
l tit IIVl'a :;i\ o fad1 sll-i fie ru~ine panlila moarte.
----------------------- Page 80----------------------82
~~ cum va putca maine ml1car s~ dea cu ochii de
darl1mite sl1 mai tncerce sl1 repare ceea ce ~cuse ~~ sl1
seascl1 0 cale de mijloc pentru 0
c~l1torie mtre ei?
Ducesa
o privi pc
tfinl1ra care
ie~ea din lnd1pere.
Dornni~ara Armitage se controlase bine, 1nsl1 se
eli momentul petrecut In singurl1tate cu Lucten nu
sese prea bine. A~teptl1 sl1
se lntoardl fiul ei pentru
infelege mai bine ce se 1nt1implase. Ynsl1 t~i dl1du
ell ~tepta degeaba.
-William, acest plan
al t11u mi1 1ngrijoreazl1,
ea incet.
Ducele rididl privirea din carte.
-In timp se vor obi~nui.
-Ai privit-o clod a trecut pe aici, William? 1ntrebl1
Biata fatl1 pl1rea rl!nit~\.
Ducele ln~epeni.
-Crezi dl a lovit-o?
-Nu, bincln~eles eli nu. Rl1nitl1 suflete~te. Ynsl1
pasl1 chiar daci1 ar bate-o, continul1 ea furioasl1, atata
cat li oferi1 fii.
-Am asigurat-o pe Elizabeth cl va fi mslgurart~l1,
ducele, privindu-~i so~ia. Nu voi permite sl1 fie ri1nitl1.
-~i ce vei face dadl se poartl1 urat cu ea,
il provocl1 ea. Vei interzice cMl1toria? Nu pofi face asta
sa-fi atingi scopul. Sau ii mai aduci ca sl1 se mai ..LIIIJ""uu~
:ze din cfind in cfind, sub paza, ca pe un arml1sar
~~ o iapa de prMill1?
-Yolande!
Ea sl1ri 1n picioare.
-Spune-mi, ce-ai de gand sl1 fact?
El sc ridicl1la rfindul sl1u, ro~u 1n obrajl.
-Ce pl1rere buni1 at despre fiul ti1u, doamnl1! Avand
vedere cine 1i este tat1.'i, nici nu ml1 indoiesc.
-A invl1~at sl1 se poarte de la tine, Belcraven. Tot de
tine ~i-a invi1~at ~~ cruzimea.
----------------------- Page 81----------------------Mireasafara voie
-'11 tndrllzne~ti sa rnA acuzl pe mine de cruzlme?
Ha sc lntoarse cu spatele la el ~~ 1~i trecu mana prin p1ir.
in ochii ducelui era aceea~l feci~ cu care se disatorise

83

pc cure o adora. Chipul ei tnd avea naslituri bine conhunrc, lar 1n lumina lumfu11irii parul ei lucea ca aurul.
- Da, e~ti crud,
spuse ea meet,
farii sli-1 priveasdi.
1'~111\ nu ai propus acest plan nu mi-am dar seama cat
,fc Hcmilos po~i sa fii. !n toti ace~ti ani am crezut ell ai
ulnit, adauga ea, mtorcndu-sc spre el cu ochii plini
,,, lacrimi. Acum imi dau seama dl pur ~i simplu e~ti
'''''ldat si1 mi1 pedepse~ti.
Apoi ie~i din cameri1. Prea repede. Pe loc, ducele i~i
d~du seama dit de prostesc era sa se tngrijoreze In privin~a
RC' \ itorilor. N-ar putea macar 0 datli sa vadl:i acea familie
, .1 pc ni~te fiin~e umanc, nu ca pe ni~te semizei indepiir1 li, flira sentimente ~~ defecte?
S;'\ o pedepseasca? Ea se gll.ndea d11n totl ace~ti ani
1 I durise s-o pedepseasca? 1n toti ace~ti ani de durere ~~
'"'HIIrC de sine... l~i aminti eli l~i dorise ceva ascufit care
-~ tpargli ternnita lor de criscal. Oare asca t~i dorise? Sa fie
will I Sao vad11 pe Yolande plngand?
Cl\utnd o supapli, durerea ducelui se transformll In
ltu k ~~ i~i gasi o tintli. Era in lntregime vina lui A .rden.
lc1tul era din vina lui Arden, iar acum nu era In stare sa
,.. lloneze cu grap.e nici mlicar 0
simpl1i caslltorie dinas1h .1 le~i pe terasli ca sa-~i pedepseascl m~tenitorul, irull
u,~l locul pustiu, sdHdat in lumina lunii. Stapanirea de
11m ti reveni mcet-tncet. Fata fusese obosita dupl:l. dilaltu il ~i se trezise mtr-un loc complet necunoscut. Chiar
drtlt1 existasera probleme, cu siguran~a aplirusera di.n ni"'lc.: ~i vor trece repede.
~c lntoarse In salon ~~ stinse lumanlirile una cate una.
T11 lumina lunii, vllzu cartea so~iei sale cl!zuta pe podea ~i
11 1i.l1c1i, netezind paginile. Ar1itase minunat in furia ei. Y~t
runintea acele accese de furie de cand erau tineri. Elinsu~i
(ol .imfea remarcabil de tanar 1n acea seam. Din nou t~i
----------------------- Page 82----------------------84

:Jo tBeverfey

redipli~ controlul. Colivia lor de crista! inscmna, in egalli


m11surli, protcqie ~~ constrangere. La fel ca un leu blitran,
n u credea ca putea trni tn afara gratiilor.
Marchizul plirnsise terasa coborftnd searile care duceau
1n gdidinli.
Se tnsura cu o t1Ufli.
La fcl de bine se putea caslitori
cu Blanche. De fapt, ar fi fost mult mai bine. Blanch e ii
pllicea ~~ avea propriul sim~ impecabil al onoarei. Oare ce
ar zice ducele dadi i-ar spune despre promiscuitatea lui
Elizabeth Armitage?
Nu
i-ar plisa, atata rimp
cat copiii
ar fi legitimi.
Nu, nu i-ar pasa at ata timp car ace~tia aplfreau ca legi
timi. Marchizul nu trebuia dedit sa le dea numele sliu.
Atlita timp dt erau p lozii lui Elizabeth, erau demni de
mo~tenirea de Vaux.
Lovi cu pumnu l lntr-un copac. Yl durea, dar nui plisa.
Strablitu intreaga grad ina, casli-~i lini~reasd1 furia. Pe cine
ura eel mai mulr? Pe Elizabeth? Nu. 0
dispre~uia, insli ~~
ea era tot o marion erli, la fel ca el. Pe clued Oh, da, II putea uri pe duce, insli, legitim sau nu, marchizul era un de
Vaux, cu toat11 mindria specificl acelei spite, ~~ lntelegea

motivele ducelui. ~~ el ~i-ar fi doric ca fiii slii sa ducli linia


de sange mai departe. Pe mama lui? Da, pe ea trebuia sli
o urascli. Dorinta ei prosteascli provocase tOatli povestea
aceea. Ynsa odatli cu acel gand veni o tristete care aproape
il facu sa urle. Mania~~ mi~carea ti mai diminuar11 durerea,
iar el incepu din nou sa t~i adune g5.ndurile in timp ce se
m torcea spre casli. Elizabeth Armitage nu era proasta, iar
el nu avea nici o dovada c11 era o depravat11. Mai lntalnise
astfel de femei, iar Beth nu avea nimic din senzualitatea
lor. Probabil se putea controla, iar el sc va asigura eli o
face. Gandul ca nu era pura tl jignea, ins11 putea s11 se asigure eli nu se va intampla nimic mai diu de-arlit.
Pentru ca dorea lini~te, se duse ditrc grajduri, ascunzlitoarea lui de cand era mic. De dire ori putea sli stea
----------------------- Page 83----------------------Mireasafara voie
departe
de profesorul s~u. venea aid sau clilMea.
Era
intunecat ~i cufundat in ~cere, ins~ muosul famihar ~~
in~ep~tor de cal ~i flin inc~ era acolo, impreunll cu fo~nc
tele u~are pe care lc flkeau animalele adormite. Se plimb~ o vreme pe-acolo. Chiar cand se preg~tea sll piece, auzi
un fluierat u~r. Mer5e in direqia sunetului pll.n~ intr-un
col~ intunccat, uncle o siluetll era a~ezatli pe un balot de
fan, privimlluna ~i fluier1ind fals.
-Ce faci aici? lntreb1i el meet.
Silueta tres~i ~i se incoarse. Marchizul il recunoscu pe
bliiatul pe care il g1isise in Londra. Spanow.
-Nimic, domnule.
Bliiatul era speriat, iar asta i se plirea ridicol. Ce mai
aveau in comun in afarli de noroc? Amandot erau copii
din flori. IL vlizuse pe bli1at o singuri:l datli dup1i acea noapte, ii dliduse guineea in ~ilingi ~i aranjase sli fie angajat la
grajduri. Mcrse ~~ se a~czlilangli b11iat, pe balot.
-Nu-ti fie teamll.
Dacll vrei
s11-ti petreci timpul de
somn privind luna, asta n-o sli-mi jupoaie mie pielea. Ynsli
Ia cum il ~tiu pe Jarvis, o s-o jupoaie pe-a ta dadi mine
nu dai tot ce pofi Ia muncli.
-A~a e, domnule, insll nu am nevoie de cine ~tie ce
somn ~i-mi place sll privesc luna noaptea ~i sli ascult.
E altfel dedit Ia Londra.
-Da, prcsupun dl a~a este. Deci iti place aici?
-Da, imi place.
Marchizul se lllsli pe spate ~i privi cerul nopfii.
-Stelcle de acolo, ii spuse el blliatului, cele din linie
dreaptli. Aceta e Orion.
-Cee?
-Or1on. E numele pe care il poartll acele stele. El a
fost un vanlltor grcc puternic, lnsll a ales prada gre~itli ~i
le-a vanat pe Pleiade, a~a ell Artemis L-a ucis, iar acum s-a
transformat in trei stele.
- Domnu' sli ne aib11 in paz~. spuse bruatul. Vanlltoarea-i amuzantll, da' nu tre' sli gre~im.

85

----------------------- Page 84----------------------86

:Jo '.Bever(ry

Marchizuli~i dlidu seama di ti luase in serios povestea,


tnsa se mul~umi sa rada.
- Si1-fi fie drept leqie, Sparrow, sa nu te mcurci cu
grecoaice. Iar dadi 'i'i poti evita complet pe greci, ar fi ~i
mai bine.
Aici eta pe teritoriullui Sparta, se gandi el, iar baiarul
1~1 dadu imedlat seama de aluzia la tri~rii de Ia cM'~i ~i
alfi ho~i.
- Asta zicea ~i vechiu' meu prieten Micky Rafferty. ,!nvafli sa recuno~ti un grec c1lnd vezi unul." Ti-ar fi placut
M icky, adaugli el trist. A
fast saltat. Bruse l~i amintl cu
cine statea de vorba. Sa-mi fie cu iertare, domnule.
-Oh, nu 'i'ncepe iar, Sparrow, spuse marchizul plictlsit.
Sli ~tii eli nu o sli te pot striga ~a la nesfa~it. N-ai un
nume adevmt?
- !i porecla mea adevaratli, domnule.
-$i cum o chema pe mama ta?
-Babs, domnule.
Marchizul tl privi pe Miat. Chiar dacli trecusera doar
cateva sliptlimani, chipul sliu se mai lmplinise, iar tn acele
haine arlita chiar promi~ator. Merica un nume mai bun
dedl.t Sparrow.
- $tiu, spuse el. 0 sa schimbam doar numele plisaril.
Ti-ar pllicea sate cheme Robin?
-Nu ~tiu. Mam obi~nuic cu Sparta.
-Ynsa nu e un nume cu care un r1lnar sli se prezinte 1n
lume, nui a~? Robin Babson. Ce zici de asta?
Ochii baiatului luceau ca stelele din Orion.
-Robin Babson? Adica asta-s io?
-Dadi vrei.
- Da, spuse bliiatul entuziasmat.
-Perfect. Marchizul se ridicli ~i disca. Daca Lfi place la
fatli, pofi ram1lne aici.
- Pentru totdeauna?
- Ma rog, pana o sa vrei sa mergi altundeva dupa ce
mai cre~ti.
----------------------- Page 85----------------------'Mtreasc1fc1rc1 voie
-DadL. dadi nu vli suplirafi, domnule, prefer sli rli
man cu dumneavoastrli. Admiratia din
vocea aceea ta
ntir1i era evidentli.
Marchizul i~i observli cu mahnire slujitorul. Atentia
lui fusese doar o bunlitate de moment, un balsam pentru
mandria sa rlinitli, insli nu 11putea rlini pc copil.
-Sli munce~ti bine dt suntem aid ~~ 11pofl ajuta pe
gdijdarul meu, Dooley, spuse el.
- Vli multumesc, domnule, spuse hliiatul, sru-ind in sus
de bucurie. VfJ. mulrumesc.
- lns.'i dacfJ. o sa ai grijli de vitele mele, ai nevoie de
somn. Mergi Ia culcare.
- Da, domnule. Bliiatul o luA la fugli, insli se intoarse o
clipfJ.. Noapte bunli.
-Noapte
bunli,
Robin,
rosti marchlzul
incet
intuneric.
----------------------- Page 86-----------------------

87

in

capitolul 6
Beth era uimit11 de cat de u~or era pentru doi oameni
s1i nu sc intalneasdi Ia Belcraven, mai ales dind chiar asta
i~i doreau. Beth 11 vedea pe marchiz doar Ia cinii ~~ lain
ralnirile de societate care urmasern. Mai mult, dup11 acea
prim11 ocazie, membrii familiei nu mai rlimilsesern niciodatii singuri.
La Belcraven locuia ~i un preot: reverendul Augustus
Steep, care era ~i arh1varul, ~~ istoricul familiei. Din dind
'in cand mai apl.\rca ~~ cate o doamna Sysonby. Era o rudll
'indep1irtatii a ducelui, care s1irlkise 'in urma v11duviei. Fu
sese primitli ca lnso~itoare a duccsei, tnsli, pcntru c1i ducc
sa nu avea nevoie de tnsofitoarc, iar doamna Sysonby era
entomolog entuziast, locuia independentli tn camerele ei,
urmnndu-~i pasiunea ~i flidind cc dorea.
Unchiul
~i mlhu~a duccsci,
contclc
~~ contesa
de
Nouilly, emigranfi, ocupau o aripli intreag11, 1mpreun1i cu
o fiic11 infirmA~~ o mana de servitori credmcio~i. Din cand
In dlnd mai aplircau ~i ei Ia cin11, lnsa flirii fiicli.
Domnul Westall, secretarul ducelui, ~~ domnul Holden ,
majordomul, aveau dreptul sli ia cina cu familia, drept pe
care 11 foloseau din cand in dind, lns11 majordomul avea
propria lui familie Intr-a cas1i de pe mo~ie, iar domnul
Westalllua masa destul de des Ia casa parohia l11, uncle in
teresul sliu, se gandca Beth, era fiica vicarului.
De fapt, Beth ll considera pe domnul Westall exact
genul de
ranlir t1icut ~~ studios in preajma
caruia se
sim~ea bine. ii pHkea campania lui ocazionala, insli de
dite ori vorbea cu el tl vedca pe marchiz privindu-i dur
~i h11nuitor.
----------------------- Page 87----------------------1vtireasafara voie
llcth ~i-ar fi dorit sll.-i inlll.ture b1inuielile, insll., chiar
I11 ll i~i gi1sea cuvintele, nu avea ocazia sa le rol>teascl.
Sr .ra, marchizul nu mai incerca sl o ia pc Beth deo1utt, in ciuda aluziilor ducesei. lar ziua disp~rca. Ducele
~tve 1 c"iini de vn1hoare, insll. ie~ea rar sll. v:lneze, iar marhbul mergea uneori Ia vanll.toare de vulpi. Beth i~i dll.dea
1111.1 di i~i petrecea restul zilei dil1'l.rind sau pescuind 111, (' 1-ar fi scos din casll..
C:flnd se intalneau, intotdeauna se purta impecabil ~i
' liiC dbtant. Beth incerca pe cat putea sa se ridice Ia
tn'lltunca polite~ii lui ~i a~tepta o ocazie sli repare rll.ul pe
ui' il f1kuse, sll. i l convinga de puritatea ei. Doull. inccr~1 de a romne singudl cu el c~uaserll., astfel d\ fu nevo11'\ s:\ rccurgli Ia ml\suri disperate ~iii trimise un bilet in
1 11 ii trarumise dl dorea sll. discute in particular cu el.
(~(inJ se intalnir11 in acea seam inainte de masll., el ii
puw cu rllceal11:
I)raga mea, am primit biletul tll.u. Ai nevoi chiar atat
f, urgcnte?
lntclcgand spusele lui, Beth sim~i cum se inro~e~te.
Nu, pufni ea.
I )up~ aceea se intrebll. cu disperare dacl nu cumva ar
h t huit sii-1 invit e in patul et. Aceea ar fi fast, poate,
hHllnl ei ~ansll. de a vorbi cu el intre patru ochi ~ide a

89

.Ira,peri di, de fapt, era - sau va fi fost- fecioarn.


l'l:ntru dl abia vorbeau unul cu cellilalt, cu siguran~li ell.
11hm:m
nu avea sll. crcadli acea farsl a logodnci. Binein1 b , lluccle ~i ducesa nctezeau lucrurile la suprnfa~. insll
II( 1h stm~ea ingrijorarea ducesei. Cont ele ~i contesa de
Nuully erau absorbi~i complet de propria lor am1l.rikiune.
1n ..'l ungajafii de rang superior- domnul Holden, domnul
Westall ~i reverendul Steep - gaseau probabil acea situa\l r. drcpt foarte ciudat1\. Insli chiar ~~~a, erau foarte atenfi
-!111u sc dea de gol.
I1in nou,
Beth
avea
motiv
s11-i fie recunosdl.toarc
1111 Napoleon Bonaparte. Fll.rn situafia din ce in ce mai
----------------------- Page 88----------------------90

Jo 'Beverfey

ingrijorlitoare de pe Continent, cu siguran~!!. cl nici mll~


car inteligenta familie de Vaux nu ar fi
glisit explica~ii
cle fiecare datli. 1n schimb, In fiecare seai:A, preferau cu
ll!lUrare sli discute despre nou~rile zilei.
Yncr-o seam, marchizuL n~pe to~i.
-Creel die de datoria fiedrui blirbat slt i se opunl cor,
sicanului, spuse el. Doresc sli tmi ofer serviciile.
Ducele ~i ducesa se lnglilbenirli.
-lmposibil, pufni ducele.
-Ba e foarte posibll, rlispunse marchizul, lar Beth ~tlu
eli aceea era tncercarea lui de a sclipa.
Chiar ~~ cu riscul moqii? Sause credea de netnvins?
-Arden, spuse ducele, dupl ce t~i red'lpl~ calmul fi
stlpanirea de sine, uifi eli nunta ta e stabilitli peste doar
diteva slipt~i. Dup!i aceea ~~ dupli ceca ce acum nu~
mi~i luna de miere, vom discuta din nou Jespre asta.
Cuvintele sale erau lnso~ite de o privirc amenintlitoa~
re. Beth ~tia ell ducelc n amintea mo~tenitorului sliu de
sabia care atama deasupra capului sliu. lar atunci marchi~
zul indild eticheta, t~i impinse scaunul ~~ se ndidi de La
masli. Contele ~~ contesa il privinl mirafi.
-S-a tnramplat ceva? tnrrebli contesa.
-Nu,
mlitu~li,
wpunse
ducesa.
Doar
dl
Arden
a terminat.
-Manierele tinerilor englezi lasli mule de dorit, pufni
contesa. A poi se intoarse Ia prnjitura ei.
ncerea se llisli asupra tuturor. Ducele ~~ ducesa se in~
~lbenisern. Paloarea ducelui insemna o simplli neplkere; a ducesei insemna tcamli.
C1ite marne, se intrebti Beth, trliiau cu teamli pe mlsurn
ce umbra tncunecatli a r~boiului se ~temea din nou asu,
pra Europei, iar fiii lor se hotlirau sli intre in Luptli?
cand ducesa ridldi fruntea, iar ochii lor se tm1ilnirn,
Beth ti trimise o privire plinli de compasiune, iar ducesa ti
zambi Ia rnndul ei. Era primul moment de in{elegere adevliratli trnit de Beth de dnd vemse Ia Belcraven. I se pliru
----------------------- Page 89----------------------UireasciJara vcrle
ciudat de insp!1imftntAtor. Poate ell era prima dad!. cAnd
simtea cl apartine acelui loc, iar asta o nelini~tea.

91

Lui Beth ii plAcea din ce in ce mai mult compania


ducesei. Fcmeia era inteligem~. spirirualli ~i blftndli. intro zi, pe dind ~t~teau prmse in ocupafla femeiascl a
brodatului unel perdele pentru capelA, duccsa incerdi o
criticli blfindti.
-Elizabeth, draga mea ... Pentru cei curio~i, poves
tea pe care o spunem este di tu ~i Lucien sunteti indrli
gosti~i nebune~te. Ar ajuta dacl a~i petrece mai mult
timp lmpreunli.
Beth nu rididi fruntea din cusliturli.
-Aveti dreptate, Inlilfime.lnsli marchizul nudA semne
eli ar vrea sli petreacli timp 'in compania mea.
-Ai vrea sli petreacli mai mult timp cu tine?
Beth ridtdi privirea.
-Nu neaplirat.
Ducesa se lncruntli u~r.
-Elizabeth, nu cumva, dupli cum se spune, 1\:i tai singu
rn craca de sub ptcioare? Ce tiai dori mai mult la un SOf
dedt ce are Lucien? E frumos. Poate fi fermed:itor.
-Inliltime, nu 'imi pasli dacli sotul meu e frumos sau
unit, rnspunse Beth, iar dacli marchizul Arden este fermeclitor, cu siguranfli nu a fost ~i cu mine. Eu il glisesc
rece ~i arogant.
Ynsli trebui sli recunoascli in sinea ei eli nu fusese a~a
inainte ca ea sli-i spunli acele lucruri lngrozitoare.
-Draga mea, nu-i stli deloc In fire, spuse ducesa. Nicl
lui nu-i place aceastli situatic mai mult ca fie. Ynsli cineva
trebuie s:l cedeze putin. Nu ai putea sli faci ru pnmul pasl
Beth lncercase asta deja.
-Nu, r~spunse ea, treslirind.
-Atunci voi vorbi cu Lucien, ofta duccsa.
Tnsli chiar dadi o flicuse, efectul nu se :zlirea.
Yn afarli de problema cu marchirul, Beth incepuse cum
va sli se obi~nuiasdi sli trliiascli la Belcraven. Se obi~nuise
----------------------- Page 90----------------------92

jo :BeverCey

cu mare~ia conacului cu o u~urin~a care o surprinsese ~i in


curand inva~a sa se descurce singura prin toate lnd1perile
principale. Nu putea sa nu recunoasdi faptul di'lncepuse
sa ii pladi frumuse~ea camerelor spa~ioase, mulurile ~i ornamentele desavar~ite ~i lucrarile de arta minunate. Cine
s-ar plange ca are ocazia sa admire in particular o madona
a lui Rafael, un portret al lui Van Dyke sau un peisaj cu
~arani veseli allui Breughel? Cine ar fi nefericit lntr-o bibliotedi atat de minunata?
Aceasta
camera
marea~a, uimitoare,
cu cele
randuri de rafturi poleite, cu vitrina de sticla, deveni ascunzlitoarea principala a lui Beth. Aiel glisea toti clasicii,
dar ~i lucrliri mai noi ~i interesante. Curand toata lumea
~ria d1 dadi cineva avea nevoie de domni~oara Armitage,
trebuia sa 0
caute 1ntr-una dintre ni~ele adanci de liinga
ferestrele bibliotecii.
Beth nu era nevoita nici macar sa lmparta 'lndiperea
prea des cu reverendul Steep. Cu toate di acesta avea postul de bibliotecar, interesul sau principal era sala documentelor ~i arhivele de familie. lnvada teritoriullui Beth
doar daca cercetiirile lui o cereau.

doua

lnsa, !ner-o zi, se lntalni acolo cu alt intrus. Statea ghemuita pe un scaun diptu~it cu catifea cafenie de langa
fereastra, cand sunerul unor p~i o flicu s!i priveascii pe
dupa perdele.
-Buna dimineafa, domnule Westall,
spuse ea vesel,
mereu 'lncantatli sli-1 vada pe tfularul eel pllkut.
El se 'lntoarse spre ea zambind.
-Buna dimineafa, domni~oarii Armitage. Trebuia sa
rna gandesc ca va gasesc aieL Bmuiesc di nu pot Spera
sli mli ajutafi, nu-i a~a?
Beth
liisa jos aventurile captivante ale lui Sir John
Mandeville.
- Ba da, sigur. De ce anume avefi nevoie?
- Ducele este interesat de o nouii invenfie a domnului Stephenson. Este vorba de o m~inarie de callitorie,
----------------------- Page 91----------------------'Mircasafarci voie
o locomotivli
condusli
de
abur. Crede
d1 un anume
Trevithick a scris un arncol despre un subiect asemlinli
tor, 'insli, adliug~ cl clipind, nu t~i amlntc~te mce :ziar a
fost publicat.
Beth chicori cu compaslune.
-Nu are cum sa fie cu mule timp in urmii, totu~i, spuse
ea, pentru ca nu sunt nici zece ani de cand am auzit de
domnul Trevithick.
-Cred eli este vorba chiar de
mal pufln. De unde
sll 'incepem?
Beth ramase o clipii pe gfinduri.
-Aici nu am vllzut coleqii pur tehnice, cum ar fi cele
lntocmite de Societatea Regalll. A~i viL."Ut a~a ceva?
-Nu, tnrr-adevlh. Nu pot sa spun dl ducele a ararat
pan:\ acum un imercs prea mare pemru inginerie. ln~
acum spune d1 s-a rcsemnat cu g(lndul d1 aceste motoare
reprezinta chcia viitorulul ~~ e hodlr1lt s!lle 'in~eleaglt
-Cred di Registrul anual sau Reviscalunara ar fi cele mai
potrivite. Aici sunt colcqiile complete ale amandurora.
Ce alegcfi?
Tanilrul rididi din umeri ~~ spuse:
-Registrul amU~l. Apoi o privi bllnuitor pe Bech. ~~de
ce anume plire~i a~a triumfiitoare, domni~oarn Armitage?
- Plli, spuse Beth amuzatll, pentru d1 Revisr.a luncm:l are
indice, domnule, In timp ce Registrul anual abia dadl
are cuprins.
Radeau amandoi cllnd marchi:zul i~i ~cu aparitia. Pri
virca lui se ingustli. Daci'l ar fi avut ~epi, se gandi Bech, sar
fi zburlit. ~tia d1 ro~ise de vinoviitie, cand nu avea nici un
motiv sii se simtii vinovatii.
Fiicu un semn cu r1kcalli spre secretar.
-Westall.
Domnul Westall ~cu o plccllciune ceva mai pronun~tii.
-Domnule...
Se retrase imediat in celalalt coif, ca s:\ 1~i 1nceapli
diutarea.
----------------------- Page 92----------------------94

jo '.Bever(ey

93

Beth i~i p1istr-l


finuta
sobrn ~~ il privi intreblitoare
pe viitorul ei sor. Ce anume 11 flicuse l)~ vinli sii o caute?
Rlispunsul era ducesa.
-Mama rn-a rugat sa vin sa 'i~i aduc asta, spuse el, oferindu-i un exemplar din Coleqia Ackerman.
Se pare d1
ri-a ar-ltat ni~te modele pentru roch la de mireasa.
Beth nu avea vreo rragere de iniml\ sa alcaga o astfel de
rochie ~~ lua rcvista cu degetele tremuran d.
-Mul~umesc.
Marchizul
il privi pe domnul
Westall,
care rlisfoia
cxcmplarele legate din Regismtl anual.
-Poate
ai dori
sli i~i continui
aeaba,
domni~oarli
Armitage? spuse clmtr-un final.
-Nu, domnule, nu, raspunse Beth ap1'1sar. Doar nu credea dl ea ~~ domnu l Westall...
Binein~cles eli asta credea. Ramasc ncmi~cat pe un fotoliu masiv al bibliotecii, pregatit sa le urmiheasdi fiecare
miscare. Cu roate dl. simtea o mancarimc in ccafli, Beth
se ~hinui sl'i-~i reia treaba'sa i1 ajute pc sccrctar. fl vazu pe
domnul Westall aruncind o privirc nelini~titli spre marchiz ~~ se intreba dadl. chiar era dreaptll. fafll. de secretar.
La urma urmei, era doar un angajat care putea fi concediat imediat. Singurul lucru de care Beth era sigurn era di
pc ca nimcni nu o va alunga de la Belcraven. Nu putea
indura sll. cremure mtr-o tacere supusii sub privirea fixa a
marchizului, iar cand dadu peste un anicol relevant , i-l
lnmana sccrcrarului.
- Vede~i, am
gasit un articol
despre
un vagon
pe
abur care se folose~te mtr-o mina din Yorkshue. Poate
va intercscaza.
-Cu siguranfli, spuse el, luand documentul. lar aici am
gasit un articol despre Trevithick, care sigur c cella care
se ganJea duccle. Va mulfumesc, domni~arli Armitage.
Cu volumele m
brafe, domnul Westall ie~i. fericit eli
sdipa de atmosfera tensionatli din lndlpere. Beth se tocoarse ~~ li arunca o privire lmpietrita marchizului.
----------------------- Page 93----------------------Mfreasafara vole
-Nu a fost nimic lasciv, spuse ea.
El se ridicllncet, cu arogan~a.
-0 s1ti spun lui Westall eli nu mal are voie sa rl1mfu1a
singur cu tine vreodata.
Beth era atat de furioasa, indit a~ceptli o clipli lnainte
sa vorbeasca. fncl bolborosea ,Tu ... cu ..." dind el parasi
indl.perea. Tranti manioasli o u~11 de sticlli, iar din margi
nea te~itli pomi o crlipatutli. 0
privi lngrozitll.
-Dumnezeule mare, ~pti ea, oare die costll?
Apoi i~i aminti cl nu era nevoie sli se ingrijoreze pen
cru astfel de lucruri. Vrand-nevrand, tacea parte din fami
lie. Se lndrepta In graba catre mijlocul camerei ~i suna din
dopo~el. Un lacheu l~i f.ku imediat aparifia.
-S-a crapat o bucata de sticla, spuse ea. Te rog, cheamli
pe cineva sa 0
repare, Thomas.
To~i lacheii purtau numele de Thomas cfu1d erau de

95

serviciu. A~a. lucrurile erau mult mal simple.


-Da, domni~arli Armitage, spuse tfu1lirul cu o privire
u~r miratli, apoi ie~i.
Beth l~i diidu seama eli era prima dat11 dlnd i se adresa
unui servitor cu o arogan~a ce plirea lnnliscuta. Nu l~i
dadea scama dad asta era progres sau lnfrnngere. Insa
~ria c1\ Inca se sim~ea stfu1jenitli la gandul ci1
lacheul
auzise sau ghicise ce se intamplase acolo, dar ridica din
umcri.
Rcalizase eli singura metodti sa 1ndure via~a la
Belcravcn era sli-i considere pe scrvitori drept ni~te marionete. l~i spuse eli, de fapt, ar fi fost mule mai fericitli
Ia Belcraven ca servitoare dedit ca membru al familiei.
Des1gur, o servitoare de rang superior. Menajera sau ma
car servitoare cu vechime. A~a W putca petrece serite
discutand despre ciuda~eniile din familia ducala, rela
xandu-se ~i fiind ea insa~i.
Ab1a mal tarziu l~i dadu seama eli i sc oferise o ocazie
sa d1scute cu marchizul ~~ s11111mureasdl neintelegerea tn
privin~a moravurilor ei ~i o
irosise. Complotul ducesei
----------------------- Page 94----------------------96

Jo r:Beverfe;y

e~uase, ~a di ducele prelua iniriativa. lntr-o seara en famille, l~i privi aspru mo~tenitorul.
- Vestea a ajuns in ziar, Arden, spuse el, lntinzndu-i
un exemplar din Gazeul. E vremea si1 o prezinti formal pe
rnireasa ta celor din lmprejurimi.
-Cum dore~ti, domnule, raspunse marchizul pe un ton
p lictisic, mul~umindu-se sa arunce doar o privire la ziar.
Citea o carte ~I ~inea degetul uncle ramasese.
-~i sa nu te lndoi~ti de dorinfa mea, continua ducele
cu r1keala. Se va organiza o receptie pentru arend~i ~i un
bal pentru vecinii no~tri. Sa te a~tepfi Ia mulfi oaspefi.
Tu ~~Elizabeth l i veti lntampina lmpreuna ~~ va ve~i purta
corespunzaror.
Beth vazu dit de tensionat era marchizu l cnd II pr ivi
pe duce. Se lntreba dadi avea sa se revolte, lnsa repeca pe
acela~i ton mecanic:
-Cum dore~ti, domnule.
Chipul ducelui se lnro~i de furie, iar ducesa interveni
tn grabi:l:
- Pana ~~ servitorii considera ca te porfi ciudat, Lucien.
Se presupune d1 suntefi lndragostifi. Mal mule, cum afi
putea tu ~~ Elizabeth sa ajungefi sa va mtclcgefi <.laca va
ferifi unul de celalalt?
Marchizul 1i arundi lui Beth un zfunbet care ar fi putut
tnghe~a un ocean lntrcg.
- Eu ~~ Elizabeth chiar am ajuns sa ne tnrelegem prea
bine, maman.
Ducesa ti privi neajutorata pe amandoi.
-Maine, spuse ducele, li vei face lui Elizabeth un tur al
casei ~~ al mo~iei, Arden,~~ i-l vei explica.
Cei doi barba~i se privira fix,
iar Beth vazu tn ochii
ducelui promisiunea tacuta a razbunarii dadi marchizul
ar fi repetat acel ,Cum dore~ti, domnule" sec. Tacerea
devenise insuportabila. Apoi marchizul se tntoarse spre
ea, cu o polit efe impersonala.
-Desigur, raspunse el. Lace ora ai prefera, Elizabeth?

----------------------- Page 95----------------------MireasdJard voie

97

-Dup:t micul dejun, domnule? intrebli Beth pe un ton


u~r pitig1'li:u. La nouli ~i jumlitate?
El f:1cu un semn aprobator din cap, apoi, dup:1 o privire
aspr~ sprc duce, se intoarse Ia cartea lui. Beth privi in jur.
Duccle se uita urat la marchiz, ca ~i dl.nd nvca de gand s~.-i
cearli ccva mni mule. Ducesa 11 privea 'ingrijoratli pe fiul ~i
pe sorul s11u. Marchizul se preeicca absorbit de cartea lui.
Pentru Beth, atmosfera din acea familic era imposibil de
suportat. Oarc era vorba doar de dis~toria asta, de in6deht11tale din trecut sau intotdeauna fusese a~a? Spre surprindcrea ci, se trezi domicli s11-i ajutc cumva, i~alungli
imediat acel gand. Avea destul de furd\ si\ se salveze pe ea
insll~i ~i nu~i permitea sa-~i irosca~d\ energia pe alfii.
Se scuz11 incet ~i se retrase in camcrele ei.
Yn pat se gandi Ia ziua urmlitoarc, pe care urma sli o
petread In campania marchizulul.
Deja nervii
ei erau
intin~i Ia acea idee. lnsli, i~i spusc ca, poate ~a va glisi
ocazia s11 desfacli ~ul pe care cuvintelc ci prost~ti 11 fli.
cuserli. Mi:icar puteau sa o ia de Ia capac ~i sa incerce s11
construi::~scl1 m1lcar o bazli pentru o disnicie cinstitl1.
Cu toate dl se descurca sli se plimbe prin eel pufin
dou11sprezecc camere ale famaliei, In ziua urmi:itoare Beth
l~i dlidu seama eli nu inrelesese mea pe dcparte adevlirata
dimensiune a ducatului de Belcraven. Pc de alta parte,
marchizul ~tia conacul de la pivnitele reci pan11la podu
rile pri'lfuite. In ciuda arogantei lui aparente, li cuno~tea
~iii inrelcgea pe tofi servitorii care lntrc~ineau domeniul,
pe multi chiar dupl1 nume.
Discutarli cu majordomul, Morrisby, cu mcnajera~efli,
Kelly, cu spl1Hitoreasa-~fli, Margery Coombs ~i cu una
dantrc scrvitoarele responsabile cu d1m11rilc, Elspeth.
In plus, mai
erau ~i multi
lucrlitori anonima, dintre
care unii
erau v11dit mirati
sa se trezeascli nas in nas
cu un membru al familiei. De excmplu, eel responsabil cu
tntorsul ceasurilor ~i doi b1irba~i a dror singurli activitace
----------------------- Page 96----------------------98

jo 13ever[ey

era sli se plimbe prin cas1\ ~i sli tnlocuiasdi sau sli taie lu
m5n1\rile. Mai erau t~mplarii, pictorii, zidaril ~i me~terii
de acoperi~ care lucrau permanent ca sli 1ntre~in1i cona
cul, fcrma ~~ numeroascle cllidiri adiacentc. !nplus fa~li de
:;crviciile pentru familie - glitit, splilat, ~cut curli~enie toate aceste lucruri trcbuiau fli.cute pentru alte trei sute
de persoane care intrcpneau mtregul sistem. Existau ser
vitori pcntru servitor!.
Pe domeniu existau o berlirie, o brutlirie, o splilatorle
urla~li ~i o armatli de cus1itorese. Slipunul ~I ofetul se fabricau la m~ie, iar produsele fermei erau gk\tite, conservate
sau folosite in alt mod.
Scrvitorii de rang superior - administratorul domeniului, administratorul camerelor ~~ menajera- !>upravegheau

lntregul sistem ~~ aveau statutul de boiema~i de farli.


ln timp ce ii arnta domeniul ~~ ii explica totul, marchi
zul era politicos; att de exagerat de politicos, incat Lui
Beth ii fu imposibil sli deschidli un subiect personal.
Dupli pr1inz, rurullor continuli. Merserli prin grndinile
de legume ~~ prin livezi, prin grlidinile de plante medicinale ~~sere. Trecum pe langli cotetele diinilor de vanlitoare, apoi, pe langli potcovlirie, ajunsem la grajdurile uri~e
care adliposteau patruzect de cai ~~ in care mat tndpeau
mcli o sut11, dad~ avcau oaspefi.
Sfa.~itli atftt fizic, dl.t ~~ psi hie, Beth ecru s1l fadi o pauzli. Se vcdea eli marchizull~i iubea duninul, iar ea il sim
rea ceva mai relaxat in timpul acelui tur. O,tcli voia sli
mcerce sli explice, ar fi fost bine s3 o fad arunci. lncepu
o conversape simpllt
-Cum reu~e~ti sli infelegi un astfel de loc? intrebli ea.
El ridicli din umcri, in timp ce rlisucea un fir de pai
intre degete.
-Pcntru mine e locul in care am crescut. Mi-am pe
trecut copilruia cand sdipam de profeson - printre pi
cioarele grnjdarilor sau cu degetele in cratifa buditiiresei
sau plimbandu-mli cu
Morrisby prin pivnifa de vinuri
----------------------- Page 97----------------------'Mireasafara voi~
uit1indu-mli la vinul pus deoparte pentru majorarul meu.
Ciit despre condus, ~tiu doar cum s~-i comand pe oamenii
care conduc mo~ia. Doar atat e nevme sa ~tii.
Beth spera di acea zi era foarte tndepartata.
-Nu
te-am
mtrebat
niciodatii,
spuse
marchizul.
Calare~ti?
- N u. Nu am avut niciodata ocazla.
-Acunci trebuie safi luam un cosrum ~~ te tnva~ A~a
o sa avem ce face 1n luna de miere.
Beth il privi surprinsa, lar el in~epeni ~~ redeveni rece,
dici l'~i amlnti imediat.
-Sper eli nu o sa vrei sa-~i petreci chiar tot timpultn
pat? mtreba el pe un ton neplacut. Chiar dadi ai vrea,
draga mea, va trebui sa rna ierti. lndiferent cat de libidino~i au fost ceilal~i aman~i ai tai, eu sunt doar un barbat
normal. Tnsa am uitat, adauga el cu un ranjet, ca te sarisfad cu mai mulfi, nu-i a~a? Asta nu pot sa accept.
Beth se lntoarse ca sa-~i ascunda obrajii fi.erbin~i.
-Nu am fl!cut ... murmura ea.
-Poftiro?
Beth lnghi~i ~~ se 1ntoarse spre el.
-Nu am facut ... ce-ai spus tu. N-am flicut ...
- Este
pu~in cam
tarziu
pentru
modestie
feciorelnica, Elizabeth, rosti el flira sa clipeasca, insa re elicit
pentru actorie. Ma lini~te~te. Acum ~tiu di n-o sa ai problemc 1n a-i convinge pe cei din partea locului cli suntern 1ndragosti~i.
- Marchize, nu rna prefac, spuse Beth cu disperare.
El se rezema de u~a unui grajd ~~ o studie atent.
-Spune-mi daca mteleg bine. Acum pretirui ca e~ti. ..
ce? Sper di nu virgina?
Beth sim~ea ca i se face greafii.
-Bada.

99

-De ce?
Beth dadu uimitli din cap.
-De ce,ce?
----------------------- Page 98----------------------100

jo

'Bever{ey

-De ce vrei sa minti acum? Adevarul va ie~i la iveala.


N-o sa rna padileasca o ba~ica de sfulge ascunsa 1ntte cear~afuri ca sa le pateze.
Beth trase adfulc aer mpiept.
-Domnule, tri spun adevarul. Sunt ncatinsa. Am... am
spus toate lucrurile acelea tn prima noapte sperand ca vei
rupc logodna. Nu mi-am dat seama di nu se poate.
Else lndrepca ganditor spre ca ~i ti ridica barbia cu un
deget. Beth ~tia di are ochii plini de lacrimi ~i spera ca
asta sa 0 ajute.
-Elizabeth, problema cu minciunile este di otravesc
adevlhul. De unde pot ~ti dimi spui adevarul acum?
-Dupa cum ai spus, raspunse Beth pe un ton ra~it,
o sa afli.
El li dado drumul brusc ~~ se 1ndepana, privind spre
curtea grajdurilor.
-Domni~oara Armitage, nu ~tii cat de mule rna tenteaza sa te iau aici eyi acum. Daca inainte ai spus adevarul, cu
siguran~a asta ifi dore~ri. Dadi ai mintit, ar fi ceea ce merifi. Indiferent dit de neatinsa ar fi, nici o femeie decenta
n-ar fi vorbit a~a.
-Dornnule, ai ales pentru ,femeie decenta" o definifie care sa-ti convina, spuse Beth cu furie. Da, consider di mariajul cste o institufie opresiva pe care ferneile
ar trebui sa o evite, tnsii dorinra e o altfel de ternnita
Nu rn-a~ da niciodata dedit unui barbae pe care sa-l iubesc ~~ in care sa am lncredere ~i, adliuga ea, Inca nu am
tnralnit un asernenea barbae.
Se lntoarsc spre ea cu o privire de gheara.
-$i dadi tllntalnc~ti dup11 cc ne disatorim? Am vorbit
serios cand am spus di nu rna las lncomorat.
Beth rididl barbia.
- Eu o sa-mi tin juramintele daca le fac, rosti ea u~or
disprefuitor. La fel vei face~~ dumneata, domnule?
----------------------- Page 99----------------------'Mireasafarii voie
Era lndimat~ s~-1
vad11 lnro~indu-se, lnsa victoria
ci fu de scurt11 duratll.
Se apropie
de ea cu un zambct neplacut.
- Totul depinde dedit de bine mii serve~ti ,
draga mea,
spuse el zambind amcninflttor. Sli spcmm eli biirba~ii care
au pus mana pe tine pan1i acum te-au invii{at cate ceva.
-Nici un barbae n-a pus mana pe mine! striga Beth.
El rididi din spr1lnceanli.
-~i totu~i, al dimas atat de impasibilti dind am flkut-o
eu? llaide, Elizabeth, sa nu lntindem coarda prea mult.
Sunt dispus sa crcd, cu admirape, di ~i-ai lnfranat pomirile d\t sa-ti pllstrczi fccioria, tnsll d1 nimeni nu te-a atins
a;;a lnainte? Asta nu mat cred.

101

Beth plangea at1h de tare, tncat abia vedea. I~i duse


mana Ia ochi, ca ~~ cand ar fi vrut sa-~i lmpmga lacrimilc inapoi.
-Oh, las11-m111n pace, domnule. lmi pare r11u, ch iar lmi
pare rnu ca am spus cc-am spus... Cl1irin11 din cap ~i inghiti
In sec. lar acum sunt pedcpsitil. lncercli sl1 tread pe Jan~
el, insli el o prlnse cu putcre de umeri.
- Tu consideri ell asra e pedeapsli? Merifi sl1 fii biciuitli!
Beth lncerd1 sli scape dm sttansoarca lui.
- Lasli-ma!
Cineva In apropiere l~i drese glasul.
Luafi prin surprindere, Beth ~~ marchizul se lntoarserli
~i il tilrira pe Jarvis, grtijdarul-~ef. Era alb ca varul ~~ speriat
de moarte, insli spuse:
-Poat e ar trcbut sii o conduc pe domni~ara Arm itage
Ia conac, domnule.
Marchizul trase acr In piept ~~ ii sttanse atat de tare
umerii lui Beth, lndlt accasta scoase un flpiit.
- Jarvis, dacli vrei s11-~i pasttezi posrul, plead acum,
spuse marchizul cu rlicealii.
811rbarul nu rnspunse ~~ nu se mi~di.
Beth ~tiu eli marchizul era tn stare s..'i-~i
verse toatli
frusttarea
pe omul
acela
binevoitor.
Poate
chiar
sa-l
----------------------- Page 100----------------------102

jo $ever(ey

ucid1!. $i deja mcepuse sli distrugli credibilitatea logodnei


lor. Se plirea di trebuia sa rreacli prin asta, iar Beth voia
cat mai pu~ina barfli. Spera di era o acrrifa la fel de bun1l
pe cat 0
credea el.
-Oomnule, spuse ea incet, Jarvis crede di vrei sa rna
rane~ti. Nu ~tie ca nu ai face niciodara ap ceva.
Se chinui sli zambeasdi ~~ ridica o manli rremur~dii ca
sli atingli obrazul marchizului, sperand sa nu se mai uite cu
privirea aceea la servitor. Else intoarse spre ea, iar ea clipi
c~d vazu furia care mea ardea in ochii lui.
-Cearta noastra de tndragostifi, ~opti ea, dici doar de
atat era in stare, probabil i s-a parut una serioasl!i. Doar
n-o sa-l invinuie~ti dl a vrut sli rna apere?
Autocontrolul ti netezi
marchizului grimasa de pe
chip ~i zambi ~i el, cu toate di privirea lui ind ti rrlida sentimentele.
-Sigur di nu, draga mea. Nu pot dedit sa ma bucur eli
ai asemenea protectori. 0
prinse de talie ~~ o rrase aproape de el. Foarte aproape. Beth se stapani sa nu fuga de
l~ga el. Jarvis, nufi face griji, continua el calm. $i eu, ~~
domni~oara Armitage suntero srresafi din pricina nun~ii.
Omul, vizibil u~urat, ~i duse mana la frunte ~~ se indeplirta. Beth riisufla ~i ea.
-Stapanirea ta de sine este remarcabilli,
spuse tncet marchizul.
- Lasa-ma, spuse Beth, tncerc~d sli scape. tnsli bra~ul
sliu era ca de fier. 0
stranse ~i mai aproape, astfel incat ti
sim~i conrurul dural pieptului, ~oldurile, coapsele...
-De ce? inrrebli el, prinzandu-i biirbia ~~ intordind-o
cu fafa spre el. Nu cre:zi ca o demonsrrafie publica a iubirii
noasrre ar prinde bine?
-Nul Beth nu-~i imagina ceva mai rliu decat sa fii

slirutat cu ura. Se zbatu ~i mai care. Lasa-ma! lnsa era


in zadar.
-Iri propun o tfu:guiala, spuse el cu un zambet fals.
Beth ramase nemi~cata.
----------------------- Page 101----------------------'Mireasafara voie
-~i anume?
Iti plimb11 degetul pe obrazul ei. Beth clipi. Zftmbetul
lui deveni mal larg ~i mai rece.
-0 s11
m11 ab~in de
la a-m1
impune
atentlile
dorite asupra ta, draga mea, ~~ de la a-~i repro~a activitA~ile dezgustAtoare pe care le-ai flicut, dacA t~i joci rolul
cum trebuie.
- Bine, spuse Beth.
- Vreau s11 te tmbraci cum trebuie, sl te porfi a~ cum
o viltoare marchizA trebuie s11 se poane ~~ s11 dai senza~ia
di e~ti tndr11gostitli.
Beth se cutremurn.
-Adidi cen supunere completii.
El o strlinse *i mai aproape, lntorcfind-o ~or, astfel incit s11 ii ape!ie sfulii, *iii zmbi cu un aer de cuceritor.
- fn schimb, te voi scuti de atenfiile mele, care se vor
reduce la polite~e In public. Asra vrei, nu-i a~a, Elizabeth?
Beth nu avea de ales. Trebuia sl ias11 din acea situa{ie
tnainte slli scape iar de sub control.
-De acord. Da-mi drumul.
fn sfa~it, o elibercl.
- A~a sli fie.
Beth tncerccl s11 piece In grab11 de la grajdurl, de lfingli
el. fnsll mana lui se strftnse in juru l bratului ei. Beth se
tmoarse brusc, ca arsl[.
-U~urel, draga mea. Pactul nostru incepe alcl. $tergeJi ochii.
Ii tntinse o batlstll, cu care Beth i*i ~terse lacrimile.
Dumnezeule, ce mai urma? Apoi el ii oferi bratul, iar ea
i-l prinse. Lini*tifi, ca un adevlirat lord cu doamna lui, se
lntoarsern Ia conac.

103

ne

Jarvis ii privi tndep11nanJu-se. Se gllndi di fusese cat


pe ce s11-~i piard11 sluJba, poate chiar *l viafa, pentru o in
terven~ie de o clip11, tns11
nu putuse sa stea s11
se uite,
~sl facll nimic.
El 11 urease pe
marchiz pe primul
----------------------- Page 102----------------------104

:Jo 'Beverley

sl\u ponei ~i 11 lnvi\tase aproape tot cc ~tia despre cai.


Arden era baiat bun, ins1i se transforma lntr-un drac cand
i~i pierdea cumplitul. In trecut, Jarvis avca permisiunea
ducelui sa-l bata dac1\ f1icea prostii. l~i aminti cl o data,
c1\nd marchizul l~a
vlirsase furia pe un cal, il b1ltuse cu
crava~a. Apo1 biiiarul se dusese alergand Ia tatal sau, iar
ducele venise s1i vadii biata iapa. Apoa ii spuse lui Jarvis
sa-i mai administreze baiatului inca ~asc lovituri, chiar in
curtea grajdului.
Dupa aceea nu mai fusesera incidente, iar marchizul

nu-i purtase pid1. P~cat c1l acum nu avea cine sa puna


bicaul pe el, dup1i ce o tratase astfel pc o femeie atat de
pl1kut1l
cum
era domni~oara Armitage.
Sigur,
de aubi~i. Un mod cam ciudat de a iuba. $i servatorii vorbeau despre cei doi, insli nimeni nu-~i dlldea seama ce se
lntllmpla. Unii crcdcau ca marchizul o l~sase cu burta Ia
gur1\, ca sa spunem a~a, insa 1lstanu era motiv s1'1 grabeasdi
nunta a~a de muir. $i nici nu se purtau ca doi porumbei.
Domni~ara Armatagc era o doamna foarte placut1'1, dupll
cum spuneau ceilalti servitori: inciintlitoare, cu un aer de
doamna, lnsa flira fite. Totu~i, nu prea era genu! marchizului. Deloc. Jarvis scuturli Jin cap ~i se intoarsc Ia caii lui.
MUnjii aveau, se pare, mai multll minte ca oamenii.

ceartli

----------------------- Page 103----------------------capitolul 7


Dupi\ ce se desplirti de marchizul taciturn, Beth se rerrase In bibliotedl.
P~rea sli o ft crezut d1 era fecioarli, insli asca nu schimba prea mule lucrurile. Nu ~~ dlidca seama ce anume credea el cl\ flicuse. 0
educatic solid.t, inclusiv cuno~terea
operelor necenzurate ale clasicilor, o informa~c prea bine
despre femei, blirbari ~~ ceea ce fliceau lmpreunli. lnsl1 In
realitatc era ca ~~ dlnd experienta lntr-o cad1i de baie ar fi
putut trece drept preg~tire corespunzlltoare pentru viata
pe mare.
Nu-~i dorise sli fie slirutata cu ura. Cum ar fi fost dad1
trebuia sli lmpartli patul conjugal cu astfel de sentimente?
Simtea cum ochii i se umplu iar de lacrimi ~i incerd
din rasputeri sa se stlipaneasdi. Nu se va transforma tnt r-o plang1kioasa. l~i dorea cu disperare sli aiM pe cineva
in care sa se lncreadll, pe cineva c~ruia sl1-i cearl1 sfatul.
Nu putca s<l o alea~ pe domni~ara Mallory, dci ea i-ar
fi zis, pur ~i simplu, sli se lntoardi acasa ~i sli lase naibii
casatoria. $i, in plus, Beth bl1nuia di acea doamnli avea Ia
fel de purine cuno~tin~e despre lume ca ea.
Ducesa era singura femeie mliritatl1 cu care putea vorbi, insli nu li venea sli-i povesteascl1 intreaga lncurdtura
sordidli chiar mamei marchizului.
Se plirea di singura ei opfiune era sli se poarce atat de
irnpecabil, incat marchizul sl1 i?i dea seama eli nu avea
cum sli fie monsrrul care o credea el.
Cine naiba sli fi fost acc~ti biirbati care ar fi
pus m!ina
pe ea? Razftnd, Beth se gandi Ia frumo~ii ei, aceia pe care
ii
cuno~tea.
----------------------- Page 104----------------------106
Domnul Rutherford, preotul, care ro~ise putemic tn~
tr~o zi cmd fusese nevoit s~~i descurce rochia dintr-un
tufi~ de trandafiri; domnul Grainger, filosoful, care o datil.
o s~rutase pe buze ~~ apoi se scuzase pentru indrnzneal~
~~ fugise; doctorul Carnarvon, care le tngrijea pe eleve~
le domni~arei Mallory. Bunul doctor, care o curtase un
an, apoi spusese d
nu e demn de ea din cauza dorin{elor

lui p~mante~ti. Dupll care se dis~corise cu o v~duv~ care


i le intelegea.
Yncerd sii ~i-i imagineze pe acei b~rba{i purtmdu~se cu
ea ~a cum o facuse marchizul, sarutand~o cu gura deschi~
s~ ~~ atingfuldu-i sanul. Nu ~a atingea un b1irbat o femeie
respectabilii. Poate ar trebui ~le scrie ,b~rbaplor din via~
{a ei" ~~ sii cearii recomandiiri.
Apoi li veni tn mince o ilustra~ie, o imagine dintr~una
din dlrfile mai deocheate ale domni~oarei Mallory, pe care
o ~inea ascuns~ de eleve. Era o reprezentare a lui Venus ~i
Marte. Venus stiitea intinsii pe jumiitate goalli In poala lui
Marte, care l~i ~inca o manii pe smul ei dezgolit.
Dumnezeule mare! Oare marchizul credea cl ea facuse
~a ceva? Cu domnul Rutherford? Beth siin in picioare, cu
ml\in. ile ap~sate pe obrajii aprin~i. Oare cum va mai putea
da cu ochii de el? Asemenea lucruri se intftmplau doar tn
vrcmurile pagme!
Chtar atunci intcl ducesa.
~tiam cl o sii te ~esc aid, draga mea. Se opri, miratil. sA o vadli pe Beth tn mijlocultnclperii. S-a lntamplat
ceva, Elizabeth?
Beth ~tia cl dadl ar fi negat imediat, nu ar fi fost crezu~
tli, a~a eli raspunse:
- Doar o mica crise de nerfs, atftt, Yn~rime.
-Sper cl nu are lcgliturii cu ceva ce a Aleut Lucien,
spuse ducesa, apropiindu~se. Beth sirn~i cum se lruo~~te
~~ mai tare. In escnfa e un om bun, ln.sii a mo~tenit de Ia
tatiil sau destul cat sli fie dificil uneori.
----------------------- Page 105----------------------'Mireasafara vou
-Oh, spuse Beth, uimitil de acca aluzie acat de fireasc~
Ia tatlil rnarchizului.
Ducesa ii arundi acel zmbet dulce, care 1ntotdeauna
avea 0
urn.brli de rriste~e.
-Yntre noi nu ar uebui s!i fie un sublect tabu. St. Brlac
era fermec~tor,1nsli nu ce puteai baza pc el. Era un amestec
de emofii putemice ~~ o explozie constantli de reac~ii im,
pulsivc. A.~ fi putut sli ma clslitoresc cu cl. Avea proprie,
til{i ~i. cu toate di pentru dneva ca mine era o variant1!.
destul de nepotrivitil, nu era ch iar de respins. M-a cerut
de sope, insA nu am putut accepta. Era prea... impulsiv.
Oeci de acolo i~i mo~tenise marchizul temperamenrul.
-$i totu~i. eu sunt nevoitli sa rna marit cu fiul lui,
spuse Beth.
Lucien nu seamlinli 1ntru totul cu el, Elizabeth, te asigur. Scamlina mult cu mine, lar eu, dup~ cum bine vezi,
sunt o fell\eie practid. $i 1-a copiat destul de mule ~~ pe
duce, care e tot ceea ce nu era St. Brine.
Beth b~nuise di 1ntre duce ~~ ducesa, dincolo de for
malitatea viefii pe care o duceau, se ascundca o dragoste
profunda. lar acum era sigurli de asta, auzind-o pe ducesli
vorbind atc de admirativ despre so~l ei. Atunci de ce
~~iau ~? Yncerdi s~ ~i-i imagineze pe duce ~~ ducesli ...
1~1 controla imediat gndurile.
-Ins{'!, cont inu1!. ducesa, pcntru
di Lucien are acea
urm{\ de Slilbaticie ~~ temperament, ml\ g~ndeam c~ poate
te-a sup11rac cu ceva.

107

-M1!. Suplh~ doar pcntru


situafia in care
ma
aflu,
l n lilfirne, M-~ simti Ia fel, indiferent de ce blhbat ar fi
fost vorba.
'
Chiar in timp ce spunea asta, Beth ~tia cl nu era adevlirat. Marchizul avea un talent particular de a o scoate
din slirite.
Ouce:>a, femeia practid, ridid!. din umeri.
-C'est Ia vie.
$i rna tern d!. va trcbui sa te derartjez
~i mai ll\\llt. Yom avea oaspe~i ~~ va trcbui sa organizlim
----------------------- Page 106----------------------108

Jo 'Bever(ey

~i un bal. Draga mea, dadi nu vrei s1i ar1i~i ciudat, rna tern
d va trebui sa ne l~i s1i-~i schimMm garderoba. Lucien
a spus c1i vei accepta.
Beth i~i privi rochia galbena ~i simpl1i. Considera c1i
asemenea rochii erau comune ~i ~terse.
- Da, ~tiu, spuse ducesa cu un zambet critic, insa pare
cusuta in casa, draga mea. N-o sa tncercam sane prefacem
ca aduci cine ~tie ce zestre, msa to~i se vor lntreba de ce
nu te lmbracam.
- Prea bine, ofta Beth. La urma urmei i~i daduse cuvantul in fapt marchizului. lnsa va ttebui sa imi spun ~i eu
parerea cand lmi alegefi hainele.
- Desigur, spuse ducesa fericita. Hal, vinol
Beth descoperise deja cl ducesa se putea mi~ca in mare
viteza ~i acum aproape ca incepuse sli alerge ca sa ~ina
pasul cu cealaltl:l, In drum spre camerele ei. Un lacheu fu
trimis sii 0 adudi pe cusatoreasa-~efli.
- Doamna Butler poate foarte bine
sa faca o rochie
simpl1i ~i stilata ~i o sa i~i ia masurile. Yom trimite un
tipar pe muselina la Londra, ca slHi facem o rochie de
bal. De fapt, spuse ea, aruncandu-i o privire vicleana lui
Beth, cred ca o sl:l-1 trimit pe Lucien. 0
sii-l scoatem din
peisaj ~i a~a o sa aibl:l ~~ el parte de pu~ina lini~te. Poate
sa execute nenumarate comisioane mult mai bine ca un
servitor. Trebuie sli ne uitlim in reviste.
Alt lacheu fu trimis sa aduca reviste din apartamenrul ducesei.
- Trebuie sa facem ceva ~i cu bijuteriile, spuse ducesa.
Lucien o sli-~i cumpere, i:nsa primre bijuteriile familiei
sunt anumite obiecte pe care trebuie sa le ai.
Alt lacheu disparu in graba 'in misiune.
Yn camera lui Beth se duserl:l direct Ia garderobl:l.
-Ar trebui sa-~i dezbraci rochia, draga mea, spuse ducesa aspru. Beth fl:lcu ce i se spusese ~i i~i infli~urli ~alul in
j urul trupului.
----------------------- Page 107----------------------'Mireasiifarii voie
-Lenjerie intim1\, spuse ducesa, ca ~i cand ar fi.
o list11 tn gfuld. C1\m1l.~i de noapte de mlitase. Beth sim~i
cum 'l'i ardeau din nou obrajii. Vrei s11-ri cump1l.ram acum
o garderob1i complctl1 sau preferi sa tio cumperi singura
dupl1 ce te ciis1itore~ti?
-E vreo diferenrli? intrcba Beth, simtindu-se ca ~i dind

109
facut

ar fi mi~at o pietricidi ~i ar fi provocat o adevarara alunccare de teren.


-Depinde uncle o sli merge~i in luna de miere ~~cat de
curlind vrei sa intri in via~a mondena.
-Nu ~tiu.
-fntreaba-l pe Lucien, spuse ducesa.
Beth nu era sigura daca era o instruqiune sau o alta
noti~a in mince.
lntre timp 'l'ncepur1l sa apara cei chema~l. 0
femeie in
alt1l ~i sfrijita, unnatli de o servitoare micufil care ducea
un co~ cu mai mulre mostre de textile, era croitoreasa.
li lua cu repeziciune mhurile lui Beth, 1n timp ce ducesa
vorbea despre modele de rochii.
-Rochii rotunde ~i simple, spuse ea. ~tide acord, Elizabeth? lnainte ca Beth s1l. aiM timp sa rnspunda, conti
nut\. Muselina. la sa vlid. Bumbacul crem e 1ncantator,
nu-i a~a? Sau batistul uccsta cu model.
Beth renunfa ~i o 11is11 pe duce~ sa aleag11 trei rochii pe
care sa. i le fadi rapid una din batist cu model, alta din
bumbac crem cu crengufe verzi ~i una din batist simplu.
Mai dadu ordin pentru un rrusou cu obiecte personate,
toate cu monogram11.
Croitorcasa pled, iar Beth i~i imbradl din nou dispre
fuita ei rochie flicutll in casa. Imediat fu trosli sa se uite
cu ducesa Ia revistc de moda. Era prcg1\tit11 sa protesteze
dadi alegerile i se p11reau neponivite, in rest se reseiTUlii
~i o lasa pe ducesl1 s11-~i vada de neabli. Oricum, ea nu se
pricepea Ia asemenea prostii.
----------------------- Page 108----------------------110

jo 'Bever(ey

Foarre cur1\nd, ~se rochii minunate ~i, cu siguranp,


scumpc au fost alese sl! fie comandate de Ia Londra. $i un
costum de dill!rie, spuse duccsa hot<lrut. $1 cizme.
Apoi, In fa~a bietei Beth a fost tntinsl! pe masl! o mid
avere In bijuterii: argint, aur, diamantc, rubine, smaralde,
safire, perle ... Nu se putu stl!pani sit nu atingl! o brlifara
frumoasl! cu diamante, care str1ilucea In lumina soarelui,
~~ un ~irag de perle care luceau domol. f~i retrase mfula.
Cu sigurantil era sedusa, ~~ nu cu slrutliri. Refuzl cu hot1irurc rotul, cu excepfia ~iragulut de perle, omamentul
traditional al unci tincre binc-crcscute, a unui set de bijuterii de chihlimbar ce nu pareau prca scumpe ~1, cu insis
tenfe, a c~torva diamante. Alese o parurn delicatli, care i
sc p1iruse cca mal pu~in pompoasli.
- Estc foartc~ frumoasl!, spusc ducesa ~ovl!ind, pipliind
diamantele, tns1i pietre le sunt prea mici. Nu vrei mai
binc astu? lntreM ea, deschizdnd o caseta ca sl!-i arate
un set minunat, in care luceau diamante mari, tn culorile curcubeului.
Beth se dl!du tnapoi. Ce ar fi putut face Beth Armitage
cu a~a ccva?
-Nu, Yn1\ltime. Sincer. 0
prefer mai mult pe cealalrl!.
-Comme VOltS voudrez, ma chere, spuse ducesa, rididind
din umcri tmr-un stil galle tipic.
l3cth nu-~i putea imagina num1:1rul de ore In care se Iuera In croitoriile de la Belcravcn, lnsl! una dintre noile ei

rochii, cea cu crengufe verzi, era deja gata a doua zi, cfuld
sosirl primii vizitatori. Era o rochie foarte simpll!, legatll. In
talie cu cordon ~~ tmpodobitli doar cu o e~arfli de matase
verde, lnsii era cu mult superioari! propriilor ei creapi. Ducesa 0
analizll. ~~ ramase indintatli. incerd1 sa 0
lmpiedtce
pe Beth sa poarte bonetli, msa nu rcu~i. Cumva, boneta devenise un simbol pentru Beth ~i nu dorea sll. renunfe la ea.
Oaspe~ii erau vccini apropiafi, o anume Lady Frogmorton ~~ fiicele ei, Lucy~~ Diane. Erau lnSOfite de o prietenl!,
----------------------- Page 109----------------------q.fireasafara voie
domni~ara Phoebe Swinnamer, o tanl\rll de o frumuse~e rcmarcabilf!. De care, se gandea Beth, se plirea cf! este
mult prea con~rient~. $i totu~t, fu nevoita sli recunoascli
faptul di ar fi fosr prea greu sa ignore ace ! chip de un oval
perfect , pielea translucidli, ochii mari ~~ alba~rri ~i plirul
des ~i strlilucitor, de culoarea mahonului.
Ynsli era ceva nelini~titor Ia ea, in felul ln care ii pri
vea pc Beth ~i pe marchiz ~i in felul in care o priveau
prietenele
ei. Nu-~i trebuia prea multli minte &i-~i dai
seama di domni~oara Swinnamer ~i-ar fi dorit sli fie In
locul lui Beth. Era dar di ~i Lucy Frogmorton era invidi
oasli. Atunci Beth presupuse di majoritatea tinerelor din
Anglia lmplirt~eau acel sentiment.
Pentru prima datli se gandi dit de ridicol era eli soarta ii
oferise acea presupusli onoare uneia dintre pu~inele femei
slinlitoase Ia cap care nu ~i-o doreau.
Beth Incase minuna de Phoebe Swinnamer dind tanli
ra reu~i sli ocupe un scaun langli ea. Beth l~i dlidu seama
eli ducesa lncercase cu delicatere sli lmpiedice ca un ase
menea lucru &\ se intample.
-Locui~i 1n Berkshire, domnl~arli Swlnnamer? m
trebli Beth politicos. Dupli ani de predat, obrlimiclturile
geloase n-o insp1iimantau.
-Ah nu, rllspunse Phoebe cu un zambet care insli nui
ajunsese In privire. Casa mea e In Sussex, insli petrecem
cea mal mare pane a timpului la Londra.
- Ynseamnli dl vli place. Eu am fost doar rar in capitalli.
- E de dat oria mea, spuse Phoebe. Sunt m~tenitoarea
plirin{ilor mei. Trebuie sli fac o partidli bunli.
- Domni~arll Swinnamer, zfunbi Beth, sunt sigurll di
alegerea va fi in mtregime a dumneavoastrll, cu frumuse
tea ~i averea de care dispune~i.
Pe trllslirurile frumoase ale lui Phoebe apliru o umbrll
abia v iztbilli, insli nu llisa sentimentele mai putemice sli
ias1!. Ia suprafa~li.
----------------------- Page 110----------------------112

:Jo 'Bever{ey

- E frumos din partea dumneavoastra sa spune~i asta,


domni~ara Armitage. Ptivi l'n jur. Belcraven e foarte fru,
mos, nu-i a~a? Am petrecut Cr~ciunul aici.
Beth l'nfelese atunci ca Phoebe fusese o concurema
serioasllla mana marchizului. Oare cumva erau iubifi dezamagifi? fn egoismul ei, nu se gandise nic iodata eli poate

111

~i el fusese nevoit sa renunfe la o partenera aleasa de el


msu~i. Beth 11 privi, lnsa else relaxa lntrO discufie prietenoasa cu familia Frogmorton ~i nu avea cum sa afle.
0 privi din nou pe Phoebe ~i observa ca aceasta ~i
daduse seama cu oarecare satisfaqie de gestul ei. Beth
1~i reven i imediat. Pisicu~a avea de gand sa fadi probleme.
Cu siguran~a venise acolo In speranra di poate, cumva, sa
strice aranjamentullor ~i sa l~i rel'nnoiasca ~ansele. Beth
~tia di asta era imposibil ~i nu avea de gand s:i o lase pe
fat::\ sa-i fadi viafa ~i mai grea.
-Eu, personal, prefer un Cdkiun lini~tit, 1n familie.
-~i
uncle
anume
locuie~te familia
dumneavoastr:i?
mtreba Phoebe, diutand o sli:ibiciune.
-Am locuit cu matu~a mea In Cheltenham, rlispun,
se Beth.
Sunt ~i
parinfii
dumneavoastra aici,
domni,
~oara Swinnamer?
-Nu, mama a stat o vreme la Bath cat timp tara a
fost in Melton, Ia vanatoare.
Sunt surprinsa, cont inua
ea, aruncandu-i marchizului o privire cumva familiara,
eli Arden a fost luat de acolo. De obicei petrece cea mai
mare parte a iemii 'in comitate.
-Puterea dragostei 1-a luat de acolo, spuse Beth pe un
ton dulceag. Va asigur, domni~ar~ Swinnamer, di nu eram
att de grabita sa rna ndrit. lnsa marchizul a tot insistat.
Nasul delicat ~i fcrmeditor allui Phoebe se lnro~i. In ain
te sa poata riposta, ducesa era deja acolo ~i o lua pe Beth.
- Trebuie sa mergi
sa vorbe~ti cu Lady Frogmorton,
draga mea. Apoi, c:ind se tndepartara un pic, adauga: Sper
di fata n u te-a jignit, Elizabeth.
----------------------- Page 111----------------------'Mireasafara voic
- Bincinteles di nu, Araspunse Beth. Sunt foarte obi~
nuitl\ cu Jomni~arele. lnsa am presupus corect di a fost o
afcqiune intre ea ~~ marchiz?
-Ah, nu, nu a fost vorba de afectiunc, r~spunse ducesa
rapid. Piirea sl\ aibl\ multc de oferit, iar Lucien o luase in
considcrare
in parte, marturisesc, Ia insistenfele mele.
Nu crcd d1 a fost atras de ea vreodat~. De fapt, recunoscu
ea clipinJ cu tristete, a fost chemat imediat dupa Crliciun de ni~tc treburi urgente mi~terioase, sprc supararea
bietei Phoebe.
Beth ii impl\rt~i amuzamentul, u~urat~ Ia gandul di
viitorul ci sot nu suferea de inima fmnta. Aveau deja desrule probleme.
Se a~eza la barfli cu Lady Frogmorton, o femeie bland11
care ti spuse tot ceea ce se cuvenea. lnsa Beth avusese
dreptate in privin~a geloziei felelor. Mai ales Lucy, cea
mai mare dintre surori ~~ foarre frumoasl\, cu parul negru
~~ strl\luciror ~~ buze ca cire~ele, o privca pe Beth cu neincredere. Beth se gandi cl trebuia s1i se obi~nuiasca cu o
asemenea reaqie.
canJ Luc1en veni s1i lise alliture, ea ii fu recunoscatoare pentru felul in care se purtli. Desigur, nu putea fi vorba
de o etalare nescavilita a iubirii, insli prin felul in care
stl\tea langli ea ~~ prin tonul vocu sale, reu~i sli ii conving1l
pe oaspe\i dl, oridit de ciudat plirea, acca femeie timida ~~
destu l Je matura ii furase inima.

113

Yns11 Beth recunoscu faptul di aceI balsam pentru mandria ei fusese cumparat cu pre~ul sufletului ei. Cand se purta at!l.t de bine, era foarte UJiOr sa se lase vdijitl\ ~~ sli uite
di acela era un pact ce-i fusese impus cu cruzime ~~ susfinut prin amenintl\ri cu violenta.
il privi atent
cand
schimbii
politeturi
cu Phoebe
Swinnamcr. Beth nu putea auzi ce spunea, insl\ avea o
atitudine prietenoasa ~~ fraternli. Atat dit era capabilli
de asta, domni~ara Swinnamer p1irea furioasli, iar Beth
sim~i o satisfaqie cruda. Era trist, insl'i uman sa nu o placa
----------------------- Page 112----------------------114
pe o tfin~rll. care era atfit d~ fixatli to pllrerlle ci ~~ care o
considera pe Beth mai prej<::::::>s dedit un vierme.
Ziua urmlitoare ti aduse I;:>e vicar ~i pe so~ia lui, insotltl
de Sir George Matlock, juc::leclitorul de pace local, ~i de
Lady Matlock. ~i ei, se gfia:xdi Beth, o priveau cu o urmA
de mirare, tosli crezusern PC;:>vestea, flirn indoialli datontl
jocului perfect al marchizul~i. Totu~i ~~ ei erau predisputl
la exces de :zel. Lui Beth i ~e plirea ciudat sli fie conside
ratli membrn a familici duc~e. dind incli se sim~ea Beth
Armitage, profesoara.
Se temea eli la fel va fi.
si la balul care urma. Beth
le ajudi pe duces~ ~~ pe do~a Sysonby s~ scrie sutele
de invitafii.
-Mlirturisesc, remardl e:: a, in timp ce i~i inmulc din
nou penifa to cllimarn, d1 ~~ se par prea multe invitattl
pentru un bal de ~ar1l.
- Ah, asta e doar o petrcc::::ere micli, spuse ducesa. Pen
tru eli vom da ~~ alte petrec~ri la Londra, ii invitam acum
doar pe cei din partea loc~ lui ~~ eel putin jumatate vor
rcfuza, draga mea. Legli cu
abtlitate un teanc. Blirbatll
tncli sunt in comitate, la viim1!.toare. Femeile sunt in VI
:zitll la familie. Unelc deja
~ s-au dus in ora~ s1!.
se pregil
teasdi pentru se:zon. Ynsli, C:::hiar ~~ ~a, s-ar slmfi jign ill
dacli nu ii invitlim.
lnsll asta nu
era o ~uraare prea mare
pcntru
Beth
Se plirea di peste trei:zeci de
familii aveau sl!. vinli s1!. ca~tc
gura. ~i-ar 6 dorit sli fi priml..iit ~~ ea invitatie, clici a~a ar h
purut sli refuze.
B~ui di ~~ marchizul ~i,a_r fi dorit sii scape de acel eve
niment. El, eel putin, putea
fugi la Londm ca s1!. se ocupc
de comisioanele ducesei. ina ~inte sli piece, o cliutli pe Beth
la bibliotecli.
-De dmgul etichetei am cconsiderat de cuviin~l!. sli imi
tau un rlimas-bun prietenos c::de la t ine, spuse el sec.
----------------------- Page 113----------------------IJvtireastifarO. voie

115

-Considerl\ ca ~i ~cut, riispunse


ea, Ia fel de sec.
Nu avea de gmd s~ mai arate vreodatl\ sl~biciune in
fata lui.
lnsi'i asta nu o tmpiedic~ s1i trcmurc cftnd se tndreptA
ditre fotoliul de lang~ fereastrli, undc stlitca ca. 0
~cu
s11 sc gandeascli La
o pisid!. mare ce-~i urmlirea prada in

tlmp cc ca stlltea acolo, prins11 in capcan111n ni~a adftndi.


0 clip11. se tcmu di t~i va lndilca promisiunea ~i o va forta
din nou, lns11 el se mulfumi s11i ia canea dinrre degete ~i
s11 priveasdi tidul.
-Sallust? remarc~ el surprins. Citc~tlin latin1i?
Nu era de mirare cli el considera acellucru remarcabil.
-Da, rupunse ea cu rlkealll, citesc in latinli. Nu e in
totdeauna u~or, ins11 e un exercitiu bun pentru minte ...
Vocea i se pierdu cand el se n~ez11 lllngl\ ea ~i ii luli
m!lna. Chiar bland. Pe chipul sllu nu era nici urmll de
furic, doar mlrare.
-qti imposibil de inteles, Elizabeth, spuse el gmditor.
Citc~ti in latinli ~i refuzi o avere In bijuterii. ~i totu~i pre
tirui ci'i e~ci. ..
-Am explicat acellucru, il intrerupse Beth manioasll,
retrligmdu-~i degetele din strllnsoarea lui.
El scuturl1
din
cap
~~ 1i l11sl1 cartea
din
nou
mllini, deschisl\.
-Cite~temi un fragment ~~ rradu-ml.
Beth tnchisc cartea cu furie.
-Ml1 pui iar Ia tncercarc? strigli ea. fi arundi volumul
tn fat~i. Sincer, domnule. Crezi di llmba latin11 constituie
o dovad11 a virtu~ii? Atunci ce se poate spune despre m
treaga suflare masculin11 a aristocrafiei?
Dezarmat, el tncepu sl1 r!ldll.
-Ah, insli pe noi grecii ne ucld.
Lult canea cu bhindefc ~~ o deschlse din nou. Zambi
~~ citi:
-Ita in maximafortuna
minima llcemia est. fml amin
tesc di la Harrow nu consideram eli rangul tnalt limita

in

----------------------- Page 114----------------------116

jo 'BeverCey

libertatea. Poate d\ b1itrlinul Gaius Salustius avea dreptatc, la urma urmci. Ynchise cartea ~i o l!isll pe scaun.
Oare crezi ca este posibil s!i ne iertam? Toat11 povestea
asca rot\ lnnebune~te. Dadl e~ti dispus~ s11
tc por~i ca o
doamn11, eu pot eel pufin sa rna port, Ia randul meu, ca un
donm. Promit sa n u mai fac niciodata rcfcrirc Ia discu~iile
noastre neplacute.
Beth se ridicliln pic1oarc, In parte din simpla nevoie de
a se lndeparta de el. Era ceva nelini~litor In apropierea
de el, mai ales dind era in toane bune.
-Ar
fi 0 lmbunatli~irc, raspunse
ea. Ynsa
po~i sa lc
~i ui{i?
-Pot sll incerc, r~punsc el. Cel pu~in panl imi dai ~i
alee motive sa rna lndoicsc de tine.
Pe buzele e i se forma un riispuns furios, dar ~i-1
stapani.
$i ei li era imposibil sa traiasdi In :~cea scare de
r11zboi. Yl privi cu acen~ic ~i i~i dadu seam:~ di era complet sincer.
- Atunci faccm pace, spuse ea, intinzand mana.
El i-o lua ~iii saruta formal degecele.
-Forsan et haec olim meminisse iuvabit. Pace, Elizabeth.
Apoi se lntoarsc ~i ie~i In tacere. Beth lncerca sa tra
duc11 spusele lui. Acestea lnsemnau, aproximativ, ,dindva
poatc ne vom aduce aminte de asta cu placcrc". De ce era
atfic de rulburata sa-l considere un barbae bine educat?

Far11 lndoiala, i~i perrccuse tineretea lnv11tand latina ~i


tradudind din Cicero. Ynsl ea chiar nu era In stare sa-~i
p1istrezc o urma de supcrioritate In apararea ei?
Cu o mana pc locul in care el o sarutase u~or, Beth
era prinsa intre sentimcntc conrradiccorii. Pcntru prima
dac11 fusesera sinccn unul cu celalalt ~i ajunsesera Ia o
lnrelcgere. Poatc chiar exista speran~a unci relatii construite pe respect. Pede alc11 parte, era con~tientli de rlispunsul periculos din ea ins~i Ia bun11cacea ~i inteligenta
lui. Furia ~i dispretul lui
formaser11
un zid de aplhare.
F11ra el, se cemea di marchizul ar purea sli-i fure inima
----------------------- Page 115----------------------'MireasaJani voie

117

Ia fel de simplu ~i, probabil, Ia fel de inutil pe cftt ai cu


lege o floare de pe lujer. Ponte ar fi fost mai in siguranr~
dad dlzboiul ar fi continuat.
Ma1 mult ca niciodati\ avca nevoie de un sflltuitor. I~i
aminti brusc di avea un tatll.. Ducele stlitea Ia rll.dlicma
tuturor problcmelor ei. Atunci de ce s1\
nu poarte ~i el
greutatea lor? lnsli cum avea so fadi? Se intalncau Ia emil.
~i 0 parte a serii, insli rar in alee lmprejurliri. s~ trimitll. un
lacheu? Cu un bilet sau un mesaj? Era tentadi sli renunfe,
lnsli accl demcr:; l'nsemna o provocare, o ocazic sll.-~i do
vedeasd sie~1 dl putea sll. f.'lcll. fat11 lumil atat de structu
rate de Ia Belcraven. Sun11 din clopo~el, u~or nelini~tit1l.
Un lacheu intnl imediat.
-Da, domni~oarll Armitage?
-A~ dori sli vorbesc cu ducele, Thomas, spuse Beth.
-De obicei, Ia ora aceasta din zi se afl1\ cu secretarut
s1lu, domni~ar11. Vreti sll. intreb dadl v1i poate primi?
-Da, te rog, raspunse Beth, iar dup11 ce b11rbatul dls
pruu se lMa i'n scaun u~uracll. ~i cu un zambet triumflltor.
Trebuia doar sit joace dupa reguli.
Curand, domnul Westallli fllcu o plecl1ciune In biroul
ducelui, apoi se recrase discret.
- Da, Elizabeth? lntreb1l ducele, sco~1indu-~i ochelarii ~i
frecand urma pe care iO 11l.saserll pe nas.
Acela era momentul ei, lnsll Beth nu era prea si~ de
ceea ce dorea sli spunl1.
-Sunteri tadil meu, spuse ea lntrun final. Am crezut
ell o s11 pot vorbi cu dumneavoastm, 1ns11 acum nu mai
sunt atat de sigurli de asta.
Tclsl\turile lui asprc se mai tmbliinzirll.
-A~ vrea sll cred ell a~a este. Te-am urmll.rit ~i am admirat felul in care stlipane~ti situatia. Poate crczi d1 ~i-ar
fi fost mai u~or dadl cvitai momencele astea petrecute Ia
Belcraven, Elizabeth, dac1l. ai fi dus o viafli mai lini~titll
inainte de c1l.s1\torie, insll aceta ar fi fost un fel de bunl!.tate
plin de cruzime. A~a lnveti s1l te descurci.
----------------------- Page 116----------------------118

jo '.Beverfey

-Cred d\ mli pot descurca cu tot acest lux. Ynsli nu ~tiu


sigur dad\ mii pot descurca cu marchizul.
Ducele 'i~i strfu\se buzele.

-Ce-a eicut?
-Nimic, rlispunse Beth 1ngraba. Nu doreas/1 puna paie
pe foe in acea familie ncfericita. Pur ~i simplu nu ~tiu cum
sa ma port cu el.
Ducelc se mai relaxl'l ~~ zambi.
-Mli tem ca pentru asta ~i-ai ales gre~it indrumlitorul,
drap mea. Nici eu nu ~tiu prea bine cum sa ma port cu
el. lnsii mil descurc pcntru cl, demult, am hotarlit ceea
ce voiam de Ia el ~~ anume sa dcvina un bi:lrbat cu o m in
te educati'l, un trup slinlttos ~~ manicrele unui gentleman.
L-am indrumat in acea direqie pr in toate mijloacele pe
care am putut sale folosesc. Tu ce :mume vrei de Ia el?
Beth rididi mainilc neajutorata, apoi le H\sli din nou
sa cada.
-Nu~t iu.
-Ce vrci de Ia el ~~ nu prime~ti acum?
Beth scutum din cap. lntrebllrilc nu o ajutau deloc.
- Sunt at!it de singuri:l, spuse ca intr-un tfu'ziu.
-Ah, singurlitatea, oft1\ el. 0
privi . Poate eli ceea ce
dor~ti de Ia el, draga mea, e prietcnie. Mo~tenitorul unut
ducat nu are prea mulfi prieteni adeviira~i. Daca 'ii oferi lui
Arden pur~~ simplu prietcnie, nu cred eli o va respinge.
Beth avusese ~~ ea prietene clnd fusese mai tftnlira, insii
prietenelc ci parasisera pensionul ~i duceau un stil de via~l\ diferit. Beth ~tia di ducele avea dreptate. $i ca dorea
un prieten,
iar prietenia in disnicic fusese 'intotdeauna
idealui ei. lnsa minciunilc ei spuse in pripa eicuse ca acea
comoara sli fie imposibtl de ob~inut intre ea ~i marchiz.
Sa-~i 1mp1irt~easdi sentimente secrete, sa-~i ascu lte nelini~tile, sa ~tie ca cellllalt va in~elege imediat... toate astea
depindcau de incredere.
-Nu-mi pot imagina asta, spuse ea mohorlitli.
Ducelc se rididi ~~ incepu sa se plimbe prin camera
----------------------- Page 117----------------------Mireasaftlra voie
-Sum perplex. Nu sum orb: am vlizut r1keala dintre
voi. Mi se pare di marchuul ar putea cucen orice femeie, ins~ tu nu e~ti cucerita. Consider ca doi oameni
cu judecatli ar putea gf\si o baza comuna pe care sa con
struiasca, ~i to~i voi pardi nu gasici nimic. Oare fericirea
ta viitoare nu merita un pic de eforc?
Beth ii imalni privirea.
- Incercam. Yncercam sa a~ezam pietre solide tn nisipun mi~atoare.
Dupa ce o srudie incruntat, ducele ofta ~~ i~i indreptli
privirea in alta direqie, scurur-aml din cap.
-01nd ne vom muta cu tofii Ia Londra, spuse el, i~i vel
face propriii prieteni. Aceste zi le nu sunt uncle obi~nuite
pentru viafa care te ~teapta. Dupa cum ai vazut, adauga
el sec, oamenii ca noi nu au nevoie sa trliiasdi unul in
coasta celuilalt. Oupa ce v11 clisatorifi, nu e ncvoie ca tu
~i Arden s<l v11 vedefi prea des. Sau daca e nevoie, in mare
parte din cazuri o s11 fifi insofifi.
Beth ~tiu cu durere In suflet d\ nu asta i~l dorea. Apoi
se gandi nelin~tita Ia momentele lor private.
-Dacli ~ putea sa rna obi~nuiesc cu el..
Nu re~i sa

119

termine propozipa.
Poate datorita obraj tlor ei care se 'inro~isera ducele re ~1 sa-i citeasca gandurile.
- Te lngrijorezi in ~rivin~a intimitli~ii dis1itoriei, Elizabeth. E de ~teptat. Insa pot safi spun doar atat, draga
mea. Am incredere absoluta In faptul cl Arden va ~ti sa se
poarte cu respect ~i blllndefe In patul conjugal.
lnsa, in ciuda armistifiului lor, oare marchizul chiar va
putea s11 fie grijuhu in patul conjugal? $i chiar ~i ~a. indi
ferenc cum se purta el, tOt avea sJ fie o invazie grosolanli a
unui barbae care nu avea nici un chef de treaba asta.
-Suntefi tatal meu, spuse Beth, ridicftnd privirea d!
tre duce. Nu avea ntCl cea mat m1cli idee ce v01a sli spu
nli cu asta.
----------------------- Page 118----------------------120

jo

'Bever(ey

- Da. $i te iubesc, Elizabeth, a~a cum nu rna a~tep}am


sa se lntample dind a tnceput toata povestea asta. lnsa
grija sincera de pe chipul sau disparuse. 0
sa te pre~uiesc
cum pot mai bine, spuse el pe tonul sau obi9nuit , lnsa nu
renun~ Ia planul meu.
-A~ fi vrut sa se fi terminat! striga Beth cu disperare,
ridicandu-se in picioare .
Ducele se lndrepta spre ea 9i li lua mfula intr-a Lui.
-0 sa lnceapa curand, Elizabeth. lar sfa~ituL, desigur,
e moarcea.
Beth se gandise doar La nunta. Acum in fa~l:\ i se intindea lntreaga ei viara, impletita intim cu cea a unui stdtin,
In care trebuia s1:1
aiba ~ija Ia fiecare cuvant ~i sa mearga
pe nisipuri mi~catoare. II privi pe duce o dipa, apoi l~i
erase mana dintr-a lui 9i ie~i alergand din camera. Vazu
privirea curioasa a lacheuLui, a~a di l~i redlpatli staparurea de sine. Ah, cum mai ura via~a aceea de acvariu de
la Belcraven. Se stradui sa mearga dit mai natural spre
camera ei, apoi ieyi lua pelerina ~i se strecura afara pe o u~a
laterala, ca sa hoinlireasca nestingherita pe numeroasele
dirari ale domeniului.
,Pana cand moartea ne va desparti." Curand avea sl:i.-i
spuna acele cuvime marchizului, ~i ~a eyi
era. Dupa ce
apareau copiii, aveau sa fie legati pentru totdeauna. Chiar
dadi ar fugi de Ia el, faptul ca avea copii ar fi urmarit-o.
Nu mai putea reveni Ia viata de dinainte. Viata ei fusese
atat de monotona pana atunci, !neat nu-~i daduse niciodata seama de un adevar simplu, chiar dadi II citise In
Lucre~iu: ,De dite ori un lucru se schimba ~i i~i depa~~te
propriiLe hotare, schimbarea aceea inseamna moartea a
ceea ce a fost inainte".
Incet,
in gradina
de vara,
Beth
i~i planse
via~a
din trecut.
----------------------- Page 119----------------------capitolul8
lmediat cc ajunse in o~, marchizul se duse la casa lui
Blanche. Ea se aruncl\ In bra~ele lui.
-Lucien, dragul meu!

El i~i ingrop~ fruntea in plirul ei care mirosea atat de


dulce ~~ ofta.
-$tii de ce am venit?
Ea se retrase ~i li zambi trist.
-Sl\ lmi
spui rllmas-bun? Am vlizut
anunful despre
logodna ta. E dcmnl\ de tine, dragul mcu?
El ii d1ldu drumul ~~ intrebli furios:
-Ce anume vrei sa spui cu asta?
Blanche deveni albli precum rochia pe care o purta.
-imi pare rllu, Lucien. N-am vrut s1l spun nimic rl\u.
Dacli tl-ai ales o mircasi!i din fundul lumii probabil o iube~ti, iar asta e tot ceea ce conteazi!i.
El i~i rrecu o mana prin pl\rul ondulat.
-Nici macar n-ar trebui sa discutam despre asta.
-Atunci, spuse Blanche vesel, de~i incl era palid1l, o sli
cer sl\ ni se fad ceai ~i o s1l-fi povestesc despre scandal.
El se aJ~ezl\ in fa~a ei ~~ o ll\sa sli palavrageasdt
Blanche spera di el nu-~i va da scama cat de greu ii
era. Fusese preg1ltit1l s<'i primeasc1l desplirfirea incl\ de cand
vlizuse anun~ul, msl\ nu fusese pregl\titl\ sa vada umbrelc
din ochii lut. Ce se intamplase? Era dar cl nu se c~lito
rea din dragoste, insl\ nu putea ghici mai mult. 0
durea
suflctul pentru el. Cand i~i intrerupsc povestirea despre
eel mat recent scandal ca si'i-i umple dm nou paharul, el
o intrcbl\ brusc:
-Blanche, cum l~i poate da seama un blirbat dadi o
femete e vtrtuoasl\?
----------------------- Page 120----------------------122

:Jo 13everCey

Ea rididi uimita privirea.


-Adica, vrei sa spui, daca e fedoar~?
-Nu. M~ refeream la mintea ei.
Blanche rididi din umeri.
-lar eu a~ pucea s~ te tntreb, de ce i-ar pasa unui barbat ? Cred di ar putea sa-~i dea seama dupa clit de u~or se
midi de unele lucruri.
El rtise taril umor, lasl1 jos paharul ~~ o trase langa el,
departe de masl1.
-lar tu te miri u~or, trandafirul meu de iaml1?
f~i dl1du seama di ro~ise, ceea ce nu i se tnuimpla prea
des in ultima vreme.
-Cred di tocmai m-ai mirat acum, Lucien. Ai spus
cl1-fi iei ramas-bun. ~ti ca ~~ cl1sl1torit.
El li trase In jos
maneci le largi ale rochiei pfina ii
dezveli sanii, pe care 1i prinse u~r In maini ~~ ti ridica.
- Asta nu ma tmpiedica sa fac dragoste cu cea mai frumoasli femeie din Londra. l~i pleca frumea sa-i sarute.
Blanche era aproape stamitli, chiar ~i numai de simpla amintire.
-Data trecuta ai spus ,din Anglia", tl tachin~ ea bland.
El ridica privirea ~i zambi, cu zambetul lui obi~nuit.
-A~a am spus? 0
luli tn bra~e ~~ se tndrept~ spre scari.
Ei bine, ma belle, restrangerea sferei tale e tributul pe care
trebuie sa-l p latesc casniciei mele. Se opri sa adudi un
tribut ~~ sfitcurilor ei sensibile. lnsa suntem in Londra,
nu-i a~a?
Blanche se arcui ~~ tl strtinse tn bra~e.

- Sau tn rai, dragul meu.


Dupa ceo ll1sa pe pat, ti ridica parul ~~ i-l rasfira tn juru l
ei, ca o pema argimie.
-Atunci e minunat, ~ptl el ~~ se apleca sao sarute.
Mai tarziu, se apledi deasupra ei ~~ li dlidu la o parte o
~vi~a umedii de par.
-lnsii tot e un ramas-bun, draga mea, rosti el bland.
Blanche ti mangaie umarul fin ~~ musculos.
----------------------- Page 121----------------------'MireasiiJanl voie
-!?tiu, dragul meu. Nu e~ti genul de blirbat care sli-~i
~ind amanta dind abia s-a d'isatorit. De fapt, sper sli nu
mai ai niciodatli amanrli. insa o sa lmi fie dor de tine.
-Asta tmi gildila egoul, zambi el. Dad! vrci, aide ales
din crema Londrei ca ~11 rna tnlocuie~ti.
-Ah, tnsli nu multi au frumusefea ra, zise ea cu sin
ceritate, clipind obraznic. !?tii, lmi place pur ~~ simplu sa
rna uit la tine. Ai vrea sli vii din cand In clind sa pozezi
pcntru mine?
El rase ~~ sari din par, imicand o posturli de nobil.
-Mmm.
Stlitea In pat, privindu-1 cum se lmbrlica.
C1ind fu gaca, scoa:;e din buzunar o curie ~i, ~vaind
u~r, se tntoarse ~i se ~ezli pe pat.
-Blanche, spuse el, lntre noi mereu a fosc ceva mai
mult dedit o simplli placli. Vrei sa accepfi, cu toatli recuno~tin~a mea, aceastli dovada de prietenie? Vreau sa ce
plistrez ca prietena.
Blanche se a~ceptase sli primeasca un cadou ~i. tntrun
fel, se temuse de asta. Aducea prea mult cu o simpla relarie triviaIa. Simfi cum ii apar lacrimi in ochi tn fara acelui
gcst, chiar daca nu o luase deloc prin surprindere. Deschise cutia ~~ vAzu o hartie, care se dovedi a fi contracrul
pentru casa tn care se aflau atunci. Aruncll o privire ditre
document, tnsa arcntia li fu imediat atrasli de ceea ce se
afl.a sub el - un colier ce sclipea tn culorile curcubeului,
cu tlori minunate de smaralde verzi, safire albastre, rubine
ro~ii ~i topaze galbene.
illua ~~ tncepu sa md~t.
-Lucien, prostufule. Ce-~ putca sa fac eu cu a~a ceva7
-S1!.-I plistrezi pentru cand ie~i Ia pcnsie? zambi el.
-0 slll port tn privat, dad'i rna simt Jeprimatli. li oferi
eel mal dulce zambet. Dragul meu, mereu o sll ai tn mine
o priecena ~i, adliugll ea grijulie, nu e nevoie sli ce temi eli
voi lncerca vreodaca sa fiu mai mult. Privi din nou colierul o clipa ~~ se incrunt1i u~r. A~ vrea sa mai spun ceva.
----------------------- Page 122----------------------124

Jo '13everfey

Despre min~ile virtuoase. Sunt pu~ine lucruri care mi-au


ramas necunoscute despre barba~i, femei ~i dragoste, tnsa
tu lntotdeauna m-al tratat ca pe o femeie cu onoare. Virtu tea este un standard pe care ni-l impune societatea ~i
care, de obicei, e nedrept. Onoarea e ceva care exista in
noi ~ine. Doar noi ne putem calca In picioare onoarea.

123

Mi~cat de cuvintele ei, 1i saruta mainile ~i buzele.


- Te voi respecta lntotdeauna, Blanche.
Apoi pledl, iar ea putu sa plng1l. in voie, in timp ce
zambea La acel colier ridicol de Strident.
Lucien se opri din instinct la White's. Nu avea chef
sa stea singur, iar re~edinra Belcraven era un loc mohorat dad1 nu era plio de oasperi. Fu rasplatit v1l.zlindu-l pe
Con Somerford, viconte de Amleigh. Tanarul brunet citea lncruntat edi~ia din acea zi a ziarului Times. Cand se
auzi strigat, ridica privirea ~i l~i tnlocul tncruntatura cu
unzambet.
-Salut, Luce.
- E p lacut sa vezi un chip cunoscut, Con, zise Lucien,
strangand mana vicontelui. Nu speram sa tntiilnesc vreun
cunoscut. Credeam c1l. to~i sunt mea tn Melton.
-Au fost, spuse frumosul viconte, In timp ce mai comanda vin ro~u. Nu se putea sa-mi stea gandulla vulpi cu
tot ce se lntamplii. Facu un semn cu ziarul. A~a, am auzit
c1l. Nicholas e In ora~.
Nu putea fi vorba decat de Onorabilul Nicholas Delaney,
conduc1itorul ga~tii de ~colari din care fa.cusera
amndoi parte ~i care fusese retntregita cu un an In urma
pentru treburi mai serioase.
-Nick e aid? De ce?
-Din acel~i moriv, spuse Con, fa.cand din nou semn
spre ziar. Ochii cenu~ii ai vicontelui se mohorarit Desigur,
nu prea avern ce face, insli ~~ el se simte Ia fel de lngre~o~at
ca mine din cauza asta dupil tot ce a flicut cu un an tn
urmli. l~i privi sobru vinul. Millntorc in regimentul meu.
----------------------- Page 123----------------------'Mireasafara voie

125

Lucien sim~i cum 1l trece un fior.


-Se va ajunge din nou Ia asta?
-Cu siguranf~.
-La dracu', cineva ar fi trebuit s11-l i'mpu~te pe corsi
can. Lucien se g1\ndi Ia prietenii lui care 'i~i plerduserli
via~a in razboiul acela lung. Oare o sii relnceapa coruH
A~ fi vrut sa pot fi liber s:i merg sa lupt ~i eu. Poatc cl dadi
a~ avea un fiu ...
Con 11 privi intreb~tor.
-Nu cred d1 Boney 1 o sa a~tepte acat de mule. Nlci
mlkar nu e~ti 'insurat.
-Sunt ca ~i lnsurat, rccunoscu Lucien. $tirea a apl.truc
In ziar. Cu siguranrl'l chiar In eel pe care il cite~ti acum.
Vicontele clipi uimit, apoi rididi paharul.
-Felicitari! Swinnamer?
-Nu, raspunse Lucien, hotar~du-se pe Joe s:i nu dez
va luie adevarul nici unui pricten de-al sllu. Nu o cuno~tl.
0 chcama Elizabeth Armitage ~i e din Oloucestershire.
-Te-a dat pe spate, nu-i a~? remarcl vicontele, care
nu parea prea interesat de subiect. Chiar ~~ ~a, bacrane,
problema cu Napoleon va dura vreo zece luni. 0
lntample vara asta ~~ e mai bine sa stai acasli. 0 sa se lase
cu sange.
-Dar tu? Tu acum ai rcsponsabilitati. Con plecase din

sa se

armata cu un an inainte sa m~teneascl tltlul.


-Am doi fra~i. raspunsc Con nepasl!.tor. Dare ~i-a oferit ~i el serviciile Ia Cavalerie. Cred ci1 suntem singurii
de care familiile nu depind in lntregime, astfel ca trebuie
sl!. ne facem datoria. Voia sa spuna singurii din Orupul
Siilbaticilor. Lua o gurl1 de vin. Probabil cu cxcepria lui
Miles. Are in cap ideea aceca irlandezll de a nu servi coroana ... Asculta, adlugl el mai vesel, In seara asta suntem
invita~i Ia Nicholas. Trebuie sa vii.
-Suntem?
1Apelat1v lipsit de respe't pentru Napoleon (n.reJ.)
----------------------- Page 124----------------------126

jo 'Beverfey

- Este ~i Stephen In ora~, spuse Con pe un ton solemn,


did este
un membru
important
al guvcrnului.
(Ste
phen Ball era reprezentantul din Barham.) $i este ~i Hal
Beaumont aici.
-Hall exclam~ Lucien, z~mbind. Hal Beaumont fusese eel mai bun pricten al lui lnainte s~ se despart~, dnd
Hal se lnrolase ~1 fusese tnmis In ~zboiul dm America.
Nu mai ~tiu nimic de el de peste un an. Am crezut di Inc~
e In Canada.
-0 parte
din
el a mmas
acolo, spuse Con bl~d.
$i-a pierdut un braf.
-Dumnezeule! Lucien 11privi ame~it pe prietenul s~u.
El ~i Hal avuseserlt multe avenruri In tinere~e, in mare
pane datorit~ condi~iei lui fizice minunate.
-A fost rnnit de explozla unui tun. fnsll a trecut prin
asca dcstul de bine. 0
s~ vrea sll te vadli. Se g~ndea sli
te viziteze.
$i Lucien dorea sli 11 vadli pe Hal, Ins~ simfea o oare
care ~ovlliala s1i-l vadli schilodit ~i imediat i se ~cu ~ine
de acel gand.
- 1n seara asta pe Lauriston Street? confirma el rapid.
0 sli trimit un bilet, insli Nicholas nu va avea nimic im
potriv~. E ~i Eleanor?
-Desigur. $i copilul. Sunt in drum spre o lntalnire de
familie Ia casa fratelui sliu. Au venit un pic mai devreme
ca sli afle ultimele ve~ti.
Lucien uit~ de ~ul rmirii lui Hal la gandul pllicut dl
i~i va tnralni prietenii. Se intreb~ cum era acum Nicholas Delaney, Ia patru luni dupa 1ntoarcerea in Anglia ~~
la ~apte de la ultima lor intalnire. Aceea fusese noaptea
in care Nichola:; reu~ise sa puna mana pe planurile unui
complot de elibcrare a lui Napoleon din Elba fi de a-1
readuce Ia putere tn Franfa.
Acel succes 11
costase
enorm,
iar tn acea perioad~
Nicholas fusese obosit ~i incordat. Eforturile lui aproape
----------------------- Page 125----------------------Mireasafara voit
il costaserli viafa ~~ clsnicia. lar dup!\ toate acele sacrificii,
totul se dovedise un fals. Sau poate nu?
La urma
urmei, Napoleon
chiar revenise
la putere

127

in Fran~a.
Frumoasa Madame
Bellaire spusese intr-un
final
sus~in1itorii lui Napoleon fuseser11. plidilifi ~~ di ea pllstra
banii pentru propriile nevoi. Oare aceea fusese altli min
ciunli? ~~ dacli era ~a, oare Nicholas era de tnvinuit dl.
luase de Ia femeie doar lista cu nume, fhr11 sll o deposedeze
de bunurile ca~tigate necinstit?
Lucien primise de la Nicholas scrisori tn care acesta ii
descria un tablou pl1kut al vie~ii la ~ar11, al disniciei, al copilului nou-n11.scut, tnsli ar fi vrut sli se convingli singur.
Era curios sll o vadli ~i pc mica Delaney. Arabel avea,
probabil, patru luni. Fetifa avea doar dlteva zile c:lnd o
vlizuse ultima datli ~~ atunci nu putea spune di promitea
sli fie o mare frumusefe.

cl

fn acea sea.rll, c:lnd fu condus tn casa elegantli de pe


Lauriston Street, primul lucru care 'ii ap11.ru in fata ochilor fu Eleanor Delaney, care plirea mai frumoasll ~~ mai
fericitli ca niciodatli, tmbrlicatli in mlltase ~~ impodobitll
cu bijuterii ~~ cu bebelu~ul in brafe. Se intoarse, cu fata
luminadi de un zambet larg ~~ vesel.
-Lucien! exclamllea c:lnd veni s1l-l intampine. Am fost
atilt de mcantafi sll primim serisoarea ta. ~~ trebuie sl te
felicit1lm. Yntinse obrazul s11 primeascli un slirut. Trebuie
sli ne poveste~ti totul despre viitoarea ta mireasll.
Fu nevoit sli-1 ocoleasdi pe bebelu~ul eel parfumat ea
s1i o slirute pe obraz, fapt care pentru el era o experienfli
nouli. Privi copilul ~~ rlimase vrlijit de ochii mari ~i clprui,
'incadra~i de genele imense. Avea o piele ineredibilli- nu
ar mai putea sll-i spunli vreodatli unci fcmei ell are pielea
netedll ca o petalii- ~~ o gurif1l dulce ~i moale.
-Dumnczeule, Eleanor. Nu trebuie s-o l~i liber11. Nici
un blirbat n-o s11 mai mman111ntreg.
----------------------- Page 126----------------------128

jo 'lkver(ey

Eleanor zambi cu mandrie.


- Est e foartc frumoast'l, nu-i ~a? !ns~ nu i-a crescut p11rul1nd. Totu~i nu avcm siguranfa dt o st'\ fie o frumusefe
ie~it1l. din comun mai tarziu. De obicei bebelu~ii sunt foartc frumo~i.
-Frum~ e pu~in spus. 0
s1l. fie o uciga~li de b1l.rbati.
Eleanor chicoti indintat1l. Ia complimentullui.
- Poftim, spusc ca ~i ii intinse copilul. Las1l.-te
ucis.
Eu intrc timp m1l. due sli vorbesc cu doamna Cooke.
-Eleanor! protescll Lucien clnu ii a~cz1l. copilul in bra~e. Yntoarce-te!
-Nicholas e in salon, strig11 ea, apoi disp1l.ru.
Lucien privi copilul. Era nelini~tiror sit fie acceprat atat
de ~or. Arabel nu plirea deloc agitat1i sii fie in brafe str.line ~i p1l.rea fascinatt'l de acul lui cu safir de la lavaliern.
Dcgcrele ei delicate sc intinser:! tn zadar d\trc bijuterie.
-Femeie ca toate celelalte, mormt'li Lucien cu un zambet. Fascinata de lucrurl care sclipesc. Haidc, s11-l g~im
pe titticul t1l.u.
Ynsll, cand ttavcrs.l\ indiperea, gandul la un copil al s1l.u
deveni, pentru prima dat1i, altceva dedit o datorie enervantli. Intra in salon ~~ 1~1 vllzu gazda, pe Nicholas Dela-

ney, vorbind cu di~iva membri ai Grupului: Sir Stephen


Ball, membru al parlamentului, Lord Darius Debenhama l treilea fiu al ducclui de Yeovil- ~i vicontele. Cu to~ii se
intoarserll ~i ranjir1l. c:ind il vllzurn cu copilul in bra~e.
-Dumnezeule, spul>c Nicholas, veninJ spre el. Am auzit d\ e~ti logodit ~i gata sll te insori, dar n-ai mers to~i
pufin cam prea dcparte?
- Daca nu po~i sti-1 rccuno~ti, spusc Lucien trua s11-~i
stlipaneasca un zambct, ifi spun eu die a l tt'lu.
Nicholas lua bcbelu~ul, iar Arabel incepu s1i zambeasc11
~i s:l gc'lngureasdl.
- Da, ~este.
Lucien
se bucurll
s1i tl vad11 pe N1cholas
s11niitos,
cu pielea bronzat~ ~i ochii diprui
lummo~1 ~i fericifi.
----------------------- Page 127----------------------'Mireasafara voie
Din aspeccul stralucitor allui Eleanor tn~elese c11 nu se
intamplasc nimic care sa le strice disnicia, insa acum
avea confirmarea.
Nu-~i daduse seama dit de aplislitaare ii fusese grija
pana nu sc vazu sdipat de ea.
Povestca in care li implicase Ntcholas pe toti cu un an
in urma p<lruse Ia inceput o gluma, foarte asemanatoare cu comploturile in care se bagau Ia Harrow cand erau
baiefi. Insa tncetase sa mai fie o gluma cand Lucien i~i
daduse seama cat de mult suferea Eleanor sa ~tie ca SO\Ul
ei era atat de des cu alt:'i femeie; dcvenise atunci un mare
admirator allui Eleanor Delaney.
ii luase mule mai mult sa-~i dea seama eli rolul de iubit
allui TI\~rese Bellaire il distrugea incet pe Nicholas.
Nu intelesese cu adevarat pana in noaptea in care
incercase sa fie nobil ~i s1i-i atraga atcn~ia doamnei acaparatoare asupra lui. Cu o simpl1\ privire, aceasta re~isc
sa-l fadi sa se simta violat. Cand Nicholas, in sfar~it,
o indepartase,
Lucien se simfise rccunosdltor.
el, singurul lucru bun fusese di de atunci se purtase mai
atent cu femeile sale, ~tiind cum era sa fii pangarit cu
atata u~urinta.
i~i aminti, cu o urma de ~inc, de felul in care o tratase
pe Elizabeth Armitage, fl1dindu-i intr-un fel mult mai dur
ceea ce Th~rese Bellaire ii facuse lui. Se gandl c1i fusese
nccesar. Dar dad ea nu era chiar cum o credea el...
-Ai necazuri? inrreba Nicholas incet, inca zambind,
insa cu
o privire
scrioasa. Nick mereu
vcdea
de suprafara.
-Oarecum, recunoscu Lucien.
-Ramanem aici o sl1ptliman1i, spuse Nicholas, fara sa
mai adaugc nimic. Vino ~~ bea ni~tc vin de Xcres. $tit ca
nu prea suntcm formali~ti.
Subicctul discutici era Napoleon. Stephen, un tanlir
blond ~~ zvelt, cu ochi ~ire~i ~~ pleoape grele, era preocupat de alian{e ~~ de balan{a puterii; Dare nu-~i putea
----------------------- Page 128----------------------130

jo

'Bever(ey

129

Pentru

dincolo

st~p:ini agita~ia; Amleigh era furios, cu m1inia tipidi. sol


datului profesionist.
Cu to~ii se intoarsern cfuld Eleanor intr~ in incape
re i'nso~iti!. de Hal Beaumont. Era neschimbat, se gandi
Lucien. Aproape. Nu se mai vazusera de patru ani ~i Dum
nezeu ~tie prin ce trecuse Hal in tot acel timp. Pe chipul
lui ap11rusera riduri noi, insi!. zambetul s~u rnm~sese u~r
str1imb, parul negru inca era frumos ~~ era chiar mai malt
~~ mai putemic decat la douazeci ~~ unu de ani. Lucien era
bucuros di prietenul s~u inca era in via~~- Hal! Lucien veni spre el ~~ lua mana dreapt~ a prie
tenului sau.
Ochii sai se indreptara din instinct spre maneca goalli
prinsa intre nasturii de la haina ~i simri un val de furie pe
soartl!.. $i o neputin~i!. frustranta. Era o problema pe care
nici boga~ia, nici rangul nu o putea rezolva. Hal ti citi pe
chip~~ ridica din umeri.
-Sunt lucruri ~~ mai rele. Partea urata, spus~ el, e c~
nu mai pot s~ stau la coada sa-l bat pe Boney. 11 privi la
randul sau pe Lucien. lar tu, Luce, ara~i adecvat de bogat
~i de putemic.
Lucien se refugie in spatele tachinarii obi~nuite despre
rangul sau 'inalt .
-Noblesse oblige, batrfule. N-ai sa vezi 'inalta aristocra
~ie tar1indu~se in mocirla.
-Sunt sigur ca nu. Cred ell. ar trebui sil porri frunze de
dip~uni 'in jurul pa lariei.
-A~tept 1nt1ii sa fiu duce.
Se adunar~ cu to~ii ~i incepu o discurie generala, iar
Lucien avu ocazia sa incerce sa se obi~uiasdL Avea prie
teni care murisera in rnzboi, ins1:'l pana atunci nu i l vazuse
pe nici unul mutilat. Era simplu sai ui~i pe mor~i, sau eel
pu~in siHi aminte~ti de ei ~a cum fusesera, insa Hal era o
amintire vie a suferin~ei.
li privi pe Amleigh ~i Debenham ~~ se intreba dad
acea dovadil a consecin~elor razboiului avea sa-i opreasdt
----------------------- Page 129----------------------?vlircasaJara voie
Sau dadi, a~a cum se intftmpla in cazul lui, le stamea o
dorin~l1 ~i mai aprig~ de a lupta ca sl1 ~e rl\zbune, dar ~i ca
s1i-~i mai rliscumpere din vin11. Vina pe care o simtea di el
fusese aid, in Anglia, di se imblitasc, dans:tsc Ia AI mack's
~i fl\cuse dragoste cu Blanche, c:ind acel tun explodase, iar
medicii militari ciopaqisern ce mai r1tm11sese din bratul
prietenului sliu.
Yns1l, chiar ~i in timp ce se gandea Ia roate astea, zambea ~~ participa Ia convcrsatia aceea vesell\. Cu totii ~tiau
c(l nu avea rost s~ il compl\timeasdi, pcntru cl1 Hal ar fi
utilt asta.
$i, bineinteles, marchizul de Arden nu putea urma calea u~oarn, nu putea pur ~i simplu sli piece, s~ sufere ~i sli
moarn. Era obligat sl'\ se caslitoreasd\ ~~ si\ produdi urmatoarea generatie de nobill ~i mareti de Vaux.
Fapt care li amintca din nou de Elizabeth Armitage,
in care nu avea incredere, insli pe care uneori o placea ~~
care, chiar dadi era atat de comunli, era mult prea des in
g:indurile lui.

131

Eleanor tinea din nou in brate copilul ~~ juca un joe


prosresc, 'in care rostea vorbe de neinteles ~I i'~i freca nasul
de al bebelu~ului. Sc plirea di eel pur in Arabel intelegea,
dlci zftmbea ~~ gangurca fericirn, intr-o
limbli proprie.
0 bonli se plimba pe acolo gata sli ia copilul, insli Eleanor
nu dadea semne dl vrea sa se desparti\ de el prea cur:ind.
Nicholas era o gazd1t bunii ~~ chiar lull parte Ia discurie,
insa mintea lui era disrrasa pe jumlitatc de sotia ~i copilul
sliu, ~a cum se intftmplase, probabil, intotdeauna. Lucien
Mnuia di Nicholas ar fi preferat sli ia parte Ia conversatia
accea ganguritoarc ciudatl\ decat sli discute cu Dare des
pre uimitoarea femeie cu fa~ de pore. Lucien surprinse
eel putin dou~ priviri schimbate intre Nicholas ~i Eleanor,
care dovedeau bucuria pe care o sim~eau unul in prezen~a
ccluilalt ~i chiar trimitcau Ia placeri mai personale, famili
are, pe care le a~teptau. i~i aminti di, odattl, se gandise cl!.
Eleanor Delaney era genu! de SOfie care i-ar pl~cea, spre
----------------------- Page 130----------------------132

Jo 'Beverfey

dcosebire de Phoebe Swinnamer care p~rca genuI de sorie


pe care lumea se a~rcpta s~ o aleag~. Toatc candidatele Ia
titlul de marchizll de Arden fusesera p!lpu~i frumoase ~i
bine-crcscute, cu crcier doar cat s11 sustinl'i o conversa~ie
politicoasa. Eleanor Delaney avea o mime mteligem11 ~~
era foane naturalll.
Nicholas ii umplu paharullui Lucien~~ ii urmliri privirca asupra so~iei lui.
-E luat11, rosti el vesel, apoi adaug1i pe un ton mai serios: Un barbae proaspat logodit n-ar trcbui sa se uite a~a
Ia nevasta altuia, sli ~tii.
Era o minge ridicata intcn~ionat Ia fileu. Lucien nu
era pregatit sa-~i dczvaluic sufletul, insli aprecia orice
sfat bun.
-M~ intrebam, spusc cl incet, dacll ai samrit vreodatll
nevoia s-o sugrumi.
Nicholas rididi din spriinceanit
-Doar pentru ca te-a lasat cu copilul in bratc?
Nu vorbeam de Eleanor. De Elizabeth.
Nicholas rnmase uimit o dipll, apoi zmbi.
-Ah, Elizabeth a ta. Vrci sao sugruma? A~ putea sll-fi
sugcrez, spuse el riinjind, ca asta ~inc locul altar forme
mai intime de contact. Apoi redevcni scrios. Ynsa nu, nu
am avut niciodata asemenea pomire. Dar noi nu am avut
pane de o perioadll normala de currare, iar Eleanor nu
c pcrsoana care s1i punli pale pe foe. lar eu..., adauga el
zfimbind autoironic, mli mandresc ci'i pot controla orice,
indusiv propriile emo{ii.
Lucien se intrcb1i ce se ascundea sub accl ton de u~oara
am11r:kiunc.
-Yn timp cc cu, r1ispunse el ca sa rupt'i t1iccrea, pemru
dl sum un de Vaux, nu am simtit niciodat!l nici cea mai
maca nevoie de stllp!lnirc de sine.
-Nu prea e cinstit, rfise Nicholas. $ice a fllcut viitoarca march~ ca sll tc stameasdi a~a?
----------------------- Page 131-----------------------

'Jvtireasafara voie
Lui Lucien ti era greu sa exprime concis sutele de feluri
In care Beth Armitage li stfimea emo~iile, ~a di se legll
de problema cea ma1 evidentli.
-Eo adepta a lui Mary Wollstonccraft.
Nicholas tocmai ridica paharul Ia buze. Ramase nemi~
cat. 0
sclnteie de amuzament nelncrezator se transforma
lntrun hoh ot de ras. Vinul sl\ri din pahar.
-Dumnezeule mare! exclama el, dupa ce l~i mal reve
ni. Spune toa~ povestea. Acum.
To~i ceilal~i se lntoarserll sll asculte, iar Lucien 'i~i dadu
seama ca mersese prea departe.
-imi cer scuze, spuse el simplu, rid1cand din umeri.
Nicholas redeveni serios ~i cllitina din cap.
-Faraindoiala, e ilegal, spuse elincet. Nu putem vorbi
despre ~a ceva cu Stephen In camerll. Cum spuneam, rll
manem aici 0
saptamana.
Faro sa fi auzit ~~ prima parte a discu~iei, ccilalti se
mulfUmirli
cu atat, iar conversaria
rcdeveni
generalll.
Nicholas nu mai facu nici o incercarc sa-l iscodcasdi ~1,
de~i Lucien observa cateva priviri gand1toare din partea
gazdei, nu mai urmarll alte aluzii Ia viara lui personalll.
Chiar nu ~tia daca dorea o discutie deschisli cu Nicholas,
de fapt. Erau mult prea multe secrete Ia mijloc.
Spre dimineafa, cand Luc1cn pleca, Hal ilinso~i. Bur
ni~a u~or, lnsa pelerincle ~~ jobene le lor li protejau suficient de binc.
-Uncle stai? intrebll Lucien.
- La Guard's.
-A!; putea sa-~i ofer cateva nopti un pat la palat. Casa
Belcraven era numita .,palatul". Lucien t~i ammtea jocurile nebune~Li ~~ minunate cu Hal, In care se alergau de-a
lungu l coridoarelor nesfa~ite ~~ sareau pe sclri. Iar posibilitatea de a da nas in nas cu ducele sau de a sparge vreun
ornament pretios conferea jocului un parfum delicios ~~
real de pericol.

133

----------------------- Page 132----------------------134

jo '.BeverCey

lntre tirnp insli, Hal daduse peste un pericol cu adevarat real.


- Doar un pat? 11
tachina Hal cand cotira dinspre
Bemink
Street spre Welbeck. E~ti zgfucit cu bogli!iile
tale, nu-i a~a?
- t~i dau cate paturi vrei, spuse Lucien pornpos ~i l~i
trecu un deget tnrnanu~at peste 0
balustrada, ca sa ~tearga
picaturile de ploaie. Se sim~ea din nou ca un ~colar. Cand
vor ajunge acasa poate chiar vor tncerca sa alunece iar
pe balustrada sdrii principale. Poti alege eel pu~in zece,
toate cu cele mai bune saltele. Po~i sa le pui una langa
alta ca sa ai loc sa te lntinzi. Sau pofi sa faci un teanc de
saltele pana dind sum suficiem de moi pentru fundul tau
eel razgfHat.
-Ca prin~esa cu bobul de mazlire? tntrebli Hal ranjind.
Sum mult prea plebeu pentru asta. Sangele tau albastru
poate simri un bob de mazlire prin zece saltele?
Lucien reveni Ia realitate, maturitate ~i alte lucruri

nepllkute.
- Poate ca nu, raspunse el scurt. tnsll rna potrivesc to
palat ca un bob de mazlire In pastaia lui. Vino ~i ocupll
ni~te spa~iu.
-~i crezi dl. ~i pemru mine o sa fie la fel? mtreba Hal
vesel, lnsa cu o privire curioasa ~~ tngrijorat1t Dar mi-ar
placea, continua el. La Guard's e plio de conservatorl.
Prea mulra compatimire bine intenrionadi ~i prea multe
discurii despre razboi.
- Vino,
atunci.
0 sa trimit
pe cineva sa-~i aduca
lucrurile.
Ajunsera In Marlborough Square. In sezon, la ora ace
ea luminile erau Inca aprinse la ferestre ~i In trafic, lnsa in
acea perioada a anului era lini~te. tn ciuda tor~elor care
ardeau in fara fieclirui conac, piafa plirea sinistra In lumi
na cenu~ic ~i ploaia ce~oasa.
Pe Lucien 11 trecu un fior.
----------------------- Page 133----------------------'MireasaJari1 voie
- Dadi stau ~ m1i gandesc, spuse el, nu vrci ~ vii Ia
Belcraven ~ ma sus~ii tn incercarea prin care trebuie ~
tree? Mama a avut mereu o sl1ibictune pentru tine.
-Dar n-o sa stric s1irbl1toarea? intrcba Hal, accea fiind
~i prima aluzie la rana lui.
-Nici pomeneala. 0
~fii un erou.
- Fereascil Sfamul! Privi intr-a parte. $ide ceo constderi o inccrcare? Are de-a face cu ceca ce i s-a intamplat
~~lui Nick?
Lucien nu era pregi'l.tit sli vorbeasdi, nici mikar cu Hal.
Se preflicu a-~i cauta cheile de Ia u~ile principale.
-Sigur d1 nu, r1ispunse el.
Ap1is11 clan~ bine uns1i ~~ lntrarn amflndoi tn holul
inalt ~~ incunecat. 0
lampa aprinsi1 sti1tea pe o mlisur1i.
insa, conform cerinfelor lui, nu il a~tepta nict un servitor.
Pa~ii lui ~i ai lui Hal trimiteau un ecou sec pe pardoseala
de marmura. Nu era obi~nuit s1i se intoardi intr-a cas1i fi.'lrn
via~li. Nu daduse nicloclata astfel de instruqiuni inainte
~~ banuia d\ in camerele servitorilor existau m~te oameni
cu sencimentele ranite. Totul din vina lui Elizabeth Armitage. Para si'i scoata o vorb1i, ea il fi.'lcuse con~tient de top
servitorii care reprezencau ~e~tura inconjurntoare a viefii
lui. lzbucni brusc ln cas.
- Ai nevoie ~~ de altceva in afam de cama~l! de noapte
acum, Hal? l-am trimis pe tofl Ia culcare ~~ ar fi stupid sli-i
trezesc Ia ora asta. Ca si'i nu mai zic di habar n-am cum sli
o fac altfel dedt sunand la clopofelul pentru incendii.
-Sigur di nu. Am dormit imbrncat tn noroi mai des
decat a~ vrea s1i-mi amintesc. $i da, a~ fi fericit sa vizitez
din nou Belcraven. $tii cl mama ta e prima ~i singura mea
iubire. De ce nui chcmi ~~ pe Con~~ Dare? Abia ~teapta
ordinelc tale.
Era o idee atrllgatoare, se gandi Lucien in timp ce urcau.
Cumva, numi'l.rul marc de prieteni 'ii oferea siguranfa.
----------------------- Page 134-----------------------

135

capitolul 9
Cat despre Beth, zilele ei erau mule prea pline ca sa
filosofezc. Avea multe de ~cut pentru bal, primea leqii
aprofundate de eticheta ~i mergea Ia plimbare sau la cum,
paraturi. De trei ori se dusese Ia Oxford ca sa cumpcre
ciorapi de matase ~i pantofi de satin, fl ori artificiale ~i ma,
nu~i din piele de caprioara. Avea senza{ia di o mare parte
din activica~i li erau atribuite ca sa o ~ina ocupata, tnsa,
indiferent de motiv, era recunoscl'itoare. Nu doar ell avea
mult mai pu~in timp sa se g~deasdi, ci i se ~i oferea posibiliratea de a lnvap. Resemnata cu faptul ca aceea avea
sa fie viafa ei, analiza totul ~i lnva~ repede.
Chiar lncepu sa accepte prezenra constanta a servitori,
lor, tara sa mai fie atentli la tot ce ~ceau ei. lnsa nu putea
sa nu-i considere prezen~e umane.
C~d mtr-o zi dadu peste un baiat care pl~gea In
gradinli, se opri lngrijoraca. 1~i amintea ca II vazuse Ia graj,
duri. Cu toate ca avea fa~a ascu~ita ~i nasul turtit, tr1i.satu,
rile sale vesele ~i ochii lui stdilucitori aveau ceva atrngator
~i nu,i pHkea sa II vada trist.
-Ce s-a lnHimplat? intreba ea bl~d.
El ridica speriat privirea ~i sari In picioare.
-Nimic, doamnll, spuse el, ~tergandu,~i fa~a ucla.
-Nu fugi, spuse Beth. Lucrezi Ia grajduri, nu,i a~a?
- Da, doamna.
-~i n,o sa dai de necaz ca nu c~ti acolo?
El dadu afirmativ din cap.
-Nu, doamna. Nu se a~teapca sa rna lntorc dupli ce
batr~ul Jarvis a pus biciul pe mine.
Beth l~i dadu seama din mi~clirile lui cl'i pedeapsa nu
fusese prea dudi, 'insa fu 1n~elegatoare cu el.
----------------------- Page 135----------------------~ireasafara voie

137

-Ah, dragul meu, spuse ea. Ai ~cut ceva foarte rau?


El ~cu semn dl. da, cu fruntea Inca plccat~. Nu era prea
marc, se gndi Beth. N -avea cum sa aibl\ mai mult de zece
ani. Se ~ez1llang11 el.
-Eu sunt Beth Armitage, spuse ea. Pe tine
cum te
chcama?
El o privi 1ncruntat, ca ~~ clod 'intrebarea ei ii ridica
probleme.
-Robin, rlispunse ellntr-un final, u~or sfid11tor. Robin
Babson.
- Ei bine, Robin. Cc-ar fi s11 stai aid o clipa ~~ sa-mi spui
cc s-a 1ntamplat. Poate tmpicdidm pedcpsc viitoare.
El sc ~za ranjind.
- Io nu prea cred, spusc el tmbufnat.
Io ~~ batrfulu'
Jarvis nu prea ne-nfelegem.
-Cc-ai ~cut acum?
-Am clat drumu' Ia uncal. Lu' Viking. Armasarul marchizului. $is-a rlinit Ia picior.
-Ah, ~cu Beth
1ngrozita. $ria cat de mult pre~Uia
Arden acel cal. Pare destul de grav.
-Cmd s-o-ntoarce o sa rna omoare, spuse baiatul, tnghi~ind in sec. Sau o sa m-alunge.

- Marchizul?
B11iatultncuviin~1\, cu fa~a br~dat11 din nou de lacrimi.
Beth ~i-ar fi doric sa poatli promite d1 o s11
intervin11
in numele b1iiatului, ins11 nu credca d1 avea suficient de
multli influen~a pentru asta. In ciuda armistifiului lor, nu
era dcloc sigura d1 vorbele et vor dlntliri mai mult dedit
rlinirea calului prefemt al lUt Arden.
-$ide ce-ai l1tsat calulliber? il 'intrcb11 ea.
Bliiatul ii arundi o privire obosita ~i sc hotll.ri sa aibll.
lncrcdere In ea.
-A fomait Ia mine ~~ m-arn speriat. Nu-mi plac caii,
adliuga el, bolborosind. is ni~te bestii marl.
Beth il privi lung.
-Nu-~i plac? Atunci de ce lucrezi Ia grajduri, Robin?
----------------------- Page 136----------------------138

Jo 'Beverfey

-Pen' di el rn-a pus acolo.


-Cine?
-Marchizul Arden.
M-a
luat ~i mi-a dat o
slujbli
Ia grajduri.
Beth nu m~elegea pe deplin ce voia sli spunli, tns~ un
lucru era dar.
-Dad nu-fi place slujba asta, marchizul va gl:l.si cu siguran~li ceva care sli fi se potriveasdl. mai bine, Robin.
Mai ales eli nu e~ti obi~nuit slilucrezi cu cai. 0
sli vorbesc
cu el.
-Nul strigli bliiatul, flldind ochii marl. Vli roa, doamnli, nu face~i asta. Mi-a zis eli pot Iuera cu caiil
-Dar nu-~i plac, ti aminti Beth.
Bliiatult~i mtoarse privirea lntrO tlicere mdpli~anatli,
iar Beth se mcruntli miracli.
- Deci nu vrei sli vorbesc pentru tine cu marchizul? tncrebli ea tnrr-un final.
-Nu, doamnli. Se ridic~ ~~ t~i ~terse fa~a cu maneca,
tnsli mai mult se murdliri. lmi pare rliu eli v-am deranjat,
doamnli. Vli rag, nu-i zice~i nimic.
Beth fu atinsli de vorbele lui. Blinuia eli acel copil pribeag era la fel de strliin la Belcraven ca ea ~i, intr-un fel,
la fel de neputincios.
- Bine, Robin, n-o voi face, tl asigurli ea. lnsli, dadl. ai
nevoie de ajutor, cautli-mli ~i fac tot ce pot.
- Vli mulfumesc
mule,
doamnli, spuse el ~i o
luli
Ia fugli.
Beth oftli. Oare marchizul tl va bate ~i el pe bliiat,
se lntrebli ea, poate chiar mai aspru? Nu voia sli creadli
asta, tnsli mul~i stapani se simreau bine fllcand-o. $tia
purine despre Arden, lnsa blinuia eli era in stare de acte
violente. $ice putea sli facli ea? Era atat de neobi~nuit~ cu
violen~a, tndt voia sa se fereascli de ea, de gandulla ea,
dar nu putea trlii astfel. Se ridicli, hotliratli. ln ciuda situapei in care se afla ea tnsli~i, o sli urmlireasdl. problema
lui Robin Babson. Nu putea sli-~i petreacl1 restul vie~ii
----------------------- Page 137----------------------?Ytfreasafarcl voie

139

ignorand violen~a ~~ cruzimea, iar marchizul Arden va


trebui sll in~eleag11 asta.
Marchirul se intoarse In ziua balului. C!lnd intm in bu
doarul ducesei, uncle ea ~i Beth luau ceatul, Beth il v11zu
aproape cape un strllin. Nu prea semllna cu despotul rece
~i distant pe care ~i-L construise In minte. T~i schimbase hainele, desigur, dar se vedea di petrecuse mult timp
'in aer liber ~i ~dlnd mi~care. Era relaxat ~~ inc11 plistra in
ochi euforia c11llltoriei. Oare auzise ce se intfunplase cu
calul? se 'intrebli ea. $i ce se 'intmplase cu bietul Robin?
Nu putea s11 creadll eli tocmai se 'intorsese dup11 o scenA de
mzbunare violentli.
El i~i s11rutli mama pe obraz ~IIi zftmbi.
-Ce frumoasli e~ti, maman.
Ar trebui sli te oblig11m sli
organizezi mai des asemenea petreceri.
- Prostupile. ~ti ultimul dintre copiii mel care se di.sll.
tore~te. Sper sli nu mai fac asta vreodatll..
Tncll. zambind, se lntoarse spre Beth, insli atunci c11ldura lui deveni impersonalli.
-Elizabeth, sper eli toate astea nu te obosesc prea tare.
Dacll. acel ton distant era tot ce-i putea oferi, se g~di
Elizabeth, atunci nu era prea bine.
-Sigur di nu, spuse ea vesel. lar toate astea mli atrag
pentru eli sunt noi pentru mine, domnule. Nu mi-am dat
seama niciodati1 ce muncli grea e Ia mijloc In organizarea
unei n unp.
- Doar Ia nunta
mo~tenitorului unul
ducat, replidl.
el sec.
Lui Beth i se pliru c11
simte in vocea lui o respingere
sinceri1 a fastului. Ce cludat. Lucien de Vaux devenea
din ce in ce mai multo enigmli pe care ea i~i dorea s~
o rezolve.
- Oeci dupli nuntli putem tri1i in lini~te 7'intrebli ea.
EL ii oferi un zambet bland desrul de credibil, 'insa acesta acoperea alee ganduri.
----------------------- Page 138----------------------140

Jo 'Bever(ey

-Nu, nu mi-am propus asta. Trebuie sane gandim la


mandria familiei de Vaux, draga mea. Chiar nu ~i-ar p lacea de loc o via~a mondena distractiv1H
Mesajul pe care i-l transmitea era di preferin~ele ei
nu 11 interesau deloc. Ah,
Dumnezeule, se gancli Beth,
reveneau la vechiul lor razboi. Intr-adevar, mergeau pe
nisipuri mi~ditoare. Nu spuneau niciodata ce credeau ~i
nu crcdeau niciodata ce spuneau. Se lntoarse cu spatele,
preflkandu-se ca li toama ceai.
- Dragul meu, dadl. nu-mi va placea, o sa afli asta cu
siguran~a, spuse ea, lntinzandu-i ce~ca.
Dupa un moment de uimire, elti arunca un zambet cat
mai natural.
-Matern ca da ... dulcea mea tirana. ,Sate vad cum
replici la asta", spuneau ochii lui.
Beth era tentata sa-i raspunda, lns11 nu ~tia cum avea
sa se sfar~easdi. Marchizul nu era genul de barbat care sa
cedeze lntr-un conflict. Se multumi sa clipeasca din gene
~~ sa-i ofetc un zambet dulceag ~~ afectat ~~ avu satisfaqia

sa vada cum buzele lui se lncrefesc lntr-un ranjet sincer


amuzat. Observa ~~ di ducesa li privea zambind confuz.
,,Nu da~i prca multa aten~ie la asta, Ynalrime", se gandi ea.
,,Amandoi lnva~am sane jucam rolul foarte bine."
- Ti-am adus ni~te peritori, maman, spuse marchizul.
Sper di nu te superi.
-Sa rna supar! Sigur ca nu, dragul meu baiat. Nu rna
pot satura de pe~itori. Cine? $i uncle sunt?
-Amleigh, Debenham ~~Beaumont. l-am lasat In sa
lonul de diminea~a ca sa fie servi~i cu ni~te racoritoare
mai consistence.
Ducesa se 1ncrunta u~or, tns111n ochii ei alba~tri aparu
o lumina.
-Ultima data cand lord Darius a fost aici, a tncercat
sa construiasca o fantana de ~ampanie. Iar domnul Beaumont mereu le-a flicut pe servitoare sa-~i piarda capul.
----------------------- Page 139----------------------'Mireasafara voie
-Ei bine, zise marchizul redevenind serios, fi'ira lndoiala o s~ fie din nou 'in ccntrul aten~ie1, Ins~ altfel. $i-a
pierdut brarul stang.
Ducesa l~i rcci\pat~ ~i ea seriozitatea.
-Ah, bietul de el. $i cum e?
-Ca intotdcauna. $i se c.lcscurc~. Nu-i places~ se fadt
mare caz pe scama lui.
-0 ~-i spun lui Gorsham, zise ducesa. $1 pun parlu
d1 asta o sa-l fadl ~~ ma1 atr.lglltor in ochii servltoarelor ~~
ai oricl:irei fcmci din preajma lui . Sper cl:i-~i vei comrola
oaspe~ii, Lucien.
-Sigur, maman,
raspunse
el cu un z~mbet copiH1
resc. Ma gandcsc eli preferi sa fie o petreccrc enervant
de plictisitoare.
Mama lui rli~e.
-Sigur c~ nu. Cum ar putca cineva sa creada dle vorba
de balullogodnei tale dacli torul merge cape roate, blUarul
meu ruizdrlivan? Du-te ~~ ai grija de prietenii t11i lnainte sll
fad vreo trasnaie.
El o sarut1i pe obraz din nou mainte sa plece, i~ lui
Beth li oferl doar o mi~care u~oaril dm m1in1t Ridic~ ochii
~i o vazu pe ducesa srudiind-o enigmatic. Ynsli nu spuse ni
mic ~~ curftnd fu trimisa in camera ei sli se pregateasca de
seara. Beth gasi pe parul ei o rochie frurnoasa, cea pe care
o comar~dasc ducesa la Londra ~~ pe care o ridicase mar
chizul. Beth aprobase rochia alcasli flira prea mult inte
res, insa imaginea din Depotitul Ackerman nu o preg1itise
pentru frumuse~ea acelui ve~m~nt. Matasea cu model, de
culoarea fildc~ului, cu inse~ii de satin m1irginite cu perle,
str~ucea in lumma lumanarii. Beth nu vli.zuse niciodata
in viata ei o rochie atftt de frumoasa. Cftnd o atinse, fo~ni
~~ ii aluneca printre degetc ca o adev1irat11 orchestra a sen
zualitatii. Redcliff se invartca pe langa rochic cu mandria
~~ dorinp de protec~ie a unei marne fa~a de bebelu~ul ei.
Unga roclue se afla un buchet de trar~dafiri roz ~i crem
impachetafi in mu~chi umed, impreunll cu un pachetel.
----------------------- Page 140-----------------------

141

142

:Jo 'Beverfey

-Ce e asta, Redcliff?


-Cred dl de la marchiz, domni~arli, rnspunse femeia
cu un ~mbet cunosdltor.
Beth simfi o ~vliial~ ciudat11l'n a-1 deschide. Sigur era
un cadou ~~ probabil unul pe care nu dorea s11- l accepte.
Yns11 nu avea de ales.
Era un cvantai. Beth H deschisc cu o 1ntoarcere a lncheieturii mliinii. Era un adevlirat obiect de art11. Be~ele
de 6lde~ traversau miltasca cu dantelli, pictatli in stil chinezesc. Acul de la bazli era din aur, iar capetele, din sidef.
R~uci din nou mana, iar acesta reveni in poziria ini~ialii
u~or, a~a cum trebuia sl1 fadi un evantai bun.
Era un dar elegant, potrivit, bine ales. Ins11, 1ntrunfel,
acellucru o tulbura. Oare acela ern viltorul e1 so~? CMttirarul sau craiul, prietenul sau bilrbatul violent? Poate cite
pu~in din tOfi. Un bl1rbat putea sl1 dea citate din Sallust ~~
stl rnman1\ 0
brutli.
Redcliff o sfhtui sl'i se odihneascl1, lnsli Beth prefera ~
citeascl1
o activitate de care nu avusese timp in ult ima
vreme. fnsli doamna Brunton nu prea se potrivea cu sta
rea ei, a~a d'i lull diteva volume de poezie pe care le adusese din bibliotecli.
Yn timp ce r~sfoia, dlidu peste Rllpirea buclei, a
lui
Pope: ,.Spune, Zeifli, ce ne~tiut tcmei ar face/ Un lord
bine-crescut o domni~l1 sl1
atace/ ~i spune ~i ce ne~tiut
temei, tainic mister/ Ar face o bliindl1 domni~l1 un lord
sl1 alunge ?"
Yntr-adevlir, ce anume? se gandi Beth, citind acele ver
suri at~t de potrivite. Majoritatea oamenilor ar fi crezuto
nebtmil. Ynsli cei mai mulfi nu avcau cum sl1 ~tie cat de
dureros fusese
sl1 fie aruncat~ intro atmosfer.l complet
strliinil, indiferent dit de
avantajoas~ material.
Aflatli
aproape de ceea ce majoritatea domni~oarelor ar fi consi
derat o noapte a triumfului, Beth Armitage i~i dorea doar
s11 se intolrdi in dim~ru~a ei rece de la milru~ Emma,
preg11tind un proiect pentru cursurilc de a doua zi.
----------------------- Page 141----------------------'Mireasafara vote
Cfuld Redcliff ii spuse cl venise vremea, t~i flicu baia
tn apl1 delicat parfumatll.. Se ~terse cu prosopul ~1 se tmbrll.
di intr-un corset u~or, cu ciorapi ~i cll.mli~ufli de mlitase.
Apoi servitoarea o ajutli sli-~i punli rochia. Era ca ~i cnd
aceasta ar fi avut o viafli proprie; fo~nea fiuidl1 ~i cerea cele
mai grafioase ~i mal elegance mi~cl1ri.
Nu t~i clll.duse seama pnli atunci dt de fin era ace!
material.
Era adevlirat d!. peste d1m1!.~u~1l. ve~mntul nu
putea fi considerat provocator, insll nu-~i putea ascun
de trupul a~a cum ~i-ar 6 doric. Nu avusese habar cat de
adnc era decolteul sau dlt de bine croit era ca slii ridice
~i sai scoatli tn evidenfli snii. Nu plirea deloc decentl1,
tns1l. era nevoit1l. sll. o poarce.
lnsista!ic sli primeascll.
~i o bonetli asonatli,
aceasta o 1~11 cu gura discatli. Se plirea dl. ,bonetli" era
un termen deschis interpretlirii. Ce primise, de fapt, era o
bentifli din mlitase cu perle, asortat!!., prinsli pe un cadru

143

insa ~~

rigid. Era finisatli cu panglici de satin strnse intro pane


tntr-un nod.
-Sli vll. prind
pll.rul intrun coc
Ia spate? intrebll.
servitoarea.
Cocul era ceva decent, astfel c1i
Beth aprobli, msli
rezultatul nu ajuta prea mult. Cu pl1rul ridicat, gfttul pli
rea ~i mai zvelt,
iar dlnd ti prinse colierul de diaman
te, semlina cu al unei lebede. Resemnatli, Beth o l~li
pe servitoare sli o ajute sli-~i punli mlinu~ile lungi ~i sli-i
strngli brlifara pe o incheieturli. Apoi Redel iff ti prinse
Ia urechi diamantele lungi ~~ tnfipse bro~a tn centrul nodului de panglici din benti~li.
Mai rnmnea doar sli se tncalfe in pantofii de satin ~I
sl1 se uite in oglindli. Beth ~tia ce-o sl1 vadli. Cea mai fru.
moasli imagine a lui Beth Armitage- zveltl1, dar cu forme
frumoase, cu piele netedl1 ~i pl1r strlilucitor. Problema, a~a
cum ~tia ~1 ea, stl1tea in faptul cl1 ea tot nu era o frumusere.
Arll.ta bine, iar gazdele puteau fi mndre de ea, insli doar
----------------------- Page 142----------------------144

jo 'Bever(ey

atfit putusera sli fadi, sl\ o transforme intr-a taniira agreabiH'L Ar 6 preferat s/1 nu parli di se striiduise.
R1\mase surprinsli dlnd i se spuse cl1 marchizul venise s11
o insofeasc1i jos, ins!\ i~i acceptli resemnatli soarta. Noaptea aceea era debutullor ca actori.
Nu-i trecuse prin minte cum va aclta el. 1se tliie rasuflarea dnd tl vazu in haine formate alb cu negru, cu
pielea bronzatl1 ~~ piirul auriu stralucind. Simri in ea ace!
fior care o avertiz~ Jin nou di nu era imunl\ la farmecul
lui. $i de ce ~i-ar dori st\ fie, cnd el avea sli-i devinli so~?
Pentru dl era o chcstiune de m~drie s11 nu intre de bunlivoie in sclavic.
-Cat de dr1igu~li e~ti, spuse el prietenos.
-Cred cl a~ putea sli spun acel~i lucru despre tine.
Pencle frumoase fac p11slirile frumoase, nu-i a~a? r11spunse
Beth aspru, cu nervii intin~i Ia maximum.
Ochii lui scnteiar11, 'insli continul\ sl1 zmbeasdl. li luli
bra~l ~~ pomir11.
- Domni~ari1 Armitage, cumva sugerezi di sub aceastli
aparenf."i magni6di nu sunt decit o biat11 vrabie? Tonul
lui tncli era vesel.
Ea ii aruncii o privire.
-Ar fi prea mic/1. Mal degrab11 un coco~.
El ti 'intftlni privirea ~i, cu toate eli nu incecase sli zambeasc11, ochii i se rliceau rapid.
-Crezi c1i nu mli pot r1\zbuna dad e~ti imbrlkatli arat
de frumos? S-ar putea sli ai dreptate. Insli poate o sa-~i
port ranchiuna.
Se apropiase prea mult de limitli. Beth ~tia eli era vinovatl\ d1 p11strase prea mult resentimentele.
-Atunci putem fi o pereche de gliini gftnditoare, spuse
ea cu amlir3ciune, care stlim pe propriile suplirliri pnli
clocim un dezastru.
lnten~ionase ca raspunsul sl1 fie un fel de pipli a plicii,
iar el inrelesese asta, dici izbucni in ras.
----------------------- Page 143-----------------------

'Mireasiifara voie

145

-Refuz sli fiu o pasltre de curte. Prefer s1i fiu considerat


un vultur. Vanator nobil, cu gheare ascu~ite.
lnsli era o imagine prea lnspaimfuulitoare.
-Sunt sigura dl. vrei, replica Beth sarcastic, lnsli cred
ca semeni mai mult cu o co!ofanli care ln~fad( obiectele
mici ~~ stri'tlucitoare, fl'lri't valoare.
- Jar tu, draga mea,
ripost1l. el, pierzandu-~i complec
umorul, ca sa lntindem pu~in analogia, te transformi in
tro harpie, doar col~i ~~ gheare.
Hira vreun
avertisment, deschise o
~a ~i o
aruncl
lntro camerli. Un dormitor. Beth 11 privi cu ochii mari,
tremurand de teamli. De ce nu-~i putuse controla limba
ascu~itl1? De ce nu-~i amintise d1 nu seml:lna cu nici un
bl1rbat pe
carel cunoscuse paoli atunci? Era periculos.
Beth cea radicalli l i aminti eli se hotl1rase sat ~ma piept
marchizului. Beth cea precautlt ii ~optea di nu avea cum
so facade una singur1l. lntrun dormitor.
-Ce faci? spuse ea, aproape tipand.
Nu
o atingea, ins1l stlitea aproape de ea, privindo
amenin~ator. Beth se
stl1pfu1i cu greu
sli nu fadi un
pasinapoi.
-Tin ~-~i amintesc de in~elegerea noastn1, spuse el
scun. Ai de gand sl1 te por~i cum trebuie in seara asta?
Ynsl1 nu folosise cuvintele corespunzl1toare.. Beth inten
fiona sa rcspecte intelegerea, insli nui placea s1l. i se spunl1
cum sa se poarte. Ridicl1 bl1rbia.
-Nu m1l vezi tmbri'tcatl1 ca un pl1un, etaland bijuteriile
familiei? lntrebl1 ea cu amari'tciune.
-$tii cl1 asta nu inseamna aproape nimic.
-Nu o sli te fac maimu~lt in fa~a prietenilor ~~a vecini
lor tlii , pufni Beth.
-Nu c suficient, Elizabeth, spuse el, strfu1gandu-~i bu
zele. Singurul motiv crcdibil pentru clislitoria asta e d!.
suntem indri'tgosti~i. Suntem indr1l.gosti~i nebune~te, flidl.
sclipare. Faptul ca suntem bine-crescufi nu ne obligl1 sl1 ~i
demonstr1l.m asta, slavli Dornnulut.
----------------------- Page 144----------------------146

:Jo 'Bever(~

F~cu un pas tnapoi, ins~ asta n-o lini~ti deloc, did se


folosi de spa~iul dintre ei ca s~-~i lase ochii s1!. se p limhe
nep11sator asupra ei. Beth sim~i cum se lnr~e~te.
- 611., continu1i el pe un ton t11.rnganat, avern nevoie
de acea sclipire In ochi, nu crezH
Beth se stradui s11. dea nep~s~toare din umeri ~~ liarundi aceea~i privire iscoditaare, lent~~~ nep11s~toare.
- Va fi un eforc, domnule, 1ns11 voi incerca.
Il auzi ~uierfuld princre din~i. Se apropie din nou de
ea ~~ li ridic11. b~rbla cu degetul, oblig~nd-o sli-1 priveasdi
'inochi.
-Asigur1i-te c1i o faci, Elizabeth, sau o sli crebuiasca sa
r1iscump~r datoria 1ncalcac11.
- Tu nu tncerci deloc, se mst i ea, rett1ig~ndu-se de lfulg1i el. Nu in~elegi eli nu a~a rna faci sa fiu cum vrei tu?
El se 1ndepart1i~~ o privi cu sprdllceana ridicat11..

-Atunci cum? Am fosr pe dt de b lfuld am purut ~~


p-ai biitur joe. Ti-am oferit sarut1iri ~i le-ai respins. Te-am
l~at s~ fii a~a cum vrei tu ~~ am primit in schimb vorbe
de ocarn. A~a ell acum, draga mea viitoare mireas~. pur ~~
simplu vreau sa mil asigur eli seara asta va trece flirli vreun
scandal. Nu rna intereseazli deloc ce simfi ru.
- E~ti foane direct, spuse Beth, uimit11. de analiza lui
att de adevlirarlt
-Mi-ai spus candva eli preferi sll ~~ se spun/1 tn faf~t
Ti-am spus in fa~li. Deci poart1i-te cum trebuie.
Beth simfi cum incepe sli tremure, insli nu ~tia dadi de
teamli sau de furie.
- Dornnule, ca oridirui animal, nu-mi place biciuL Trase adfulc aer tn piept ~~ se chinui sa-~i recapece st1ipfulirea
de sine, inainte ca disputa lor sll scape de sub control.
Dadi nu mi-ai aminti tot timpul de puterea pe care o ai
asupra mea, rn-a~ puna mule mai bine. Rostise acele cuvinte cu inten~ia de a se lmplica, ins11. el nu le privi a~a.
----------------------- Page 145----------------------'Mireasafanl voie
- Nu v~d vreun semn c11 s-ar intampla asca, raspunse el
cu dl.ceal~. lar dac~ te portl cum trebuie, nu am motive sa
scot biciul, nu-l a~a?
Beth i~i lncle~t11 pumnul ~i l~i lovi cealalta palm5.
Niciodata nu sim~ise o pomire atlic de violenra.
-Dar e mereu scos! protesca ea. Nu pot sa uit nici o
dipli de puterea pc care o ail
El rididl. din umeri, iar ea ~l dadu seama ca rnm~ese
sincer surprins de cuvinrele ei.
-Acesta e mersullucrurilor, Elizabeth. Nici eu, nici tu
nu-l putem schimba. Chiar dadi iti promit dl nu te voi
obliga vreodatll sl1 fact ceva, asta nu schimbli faptul di
~ putea s-o fac, probabil chiar SUSfinut de lege. Yi zambi,
intr-un efort sincer de a fi bland cu ea. Nu e nevoie sa te
aprinzi ~a, draga mea. N-o sa fiu un sot prea pretentios
~I, 'in plus, adauga el vesel, femeilor frumoasc le place sa-~i
conrroleze b1irbatii Cunosc multi Mrbati care trlliesc sub
papucul nevestei.
Era ca ~~ cand intre ei se deschlsese un abis, ca ~~ dind
vorbeau douli limbi complet diferite. Furia o plirasi pe
Beth, l~d loc tristetii.
-Nu trebuie sllti facl grijl in privinta asta, domnule,
rosti ea tncet. Nu voi incerca vreodat1i sil folosesc farmecele feminine ca sll tc domin.
Apoi se intoarse ~I se lndreptll spre u~l\, ins1i a~rep~
politicoasll ca el sll vin11 s-o deschida.
-Sper d1 ai observat, spuse el in timp ce ea mergea in
fata lui, ell mi-am stllpiinit o replica taioasll.
Beth ti r~punse pe un ton Ia fel de bland.
-$1 anume c~ preferi
farmecele
feminine? Arunci
tml pare diu sa tc dcznml\gesc, marchize Arden. Nu am
a~a ceva.
-Ce bine, zise el, d1 am eu farmece c!it pentru doi.
Beth se gandi d
era o tncercare galanta de ambele
p~i de a restabili o oarecare armonie, insa seara aceea ii
~tepta amenintl\toarc, plina de capcane ~~ dezastre.

147

----------------------- Page 146----------------------148

!Jo :Beverfey

Mersera unullanga altul in tlkere, pana dind se apro,


piara de u~ile deschise ale salonului. Din incapere razba,
tea murmurul conversa~iei, preslirat din cand in cand de
exclama~ii ~i rasete. Beth zari oameni imbraca~i straluci,
tor ~i ~tiu cl mai erau ~i al~ii pe care inca nu-i putea vedea.
In~elese atunci grija lui pentru aparen~c. Se pregateau sa
iasa pe scena to fa~a lumii bune a acelui comitat. Sc opri
~i se intoarse spre el.
-lmi pare rau di am exagerat, domnule. Se pare di nu
mai disting binele de rau, judecata de nebunie. Cand ne
chinuim sa ne men~inem pe linia de plutire in ape necu,
noscute nu ne gandim intotdeauna ~i Ia ceilalfi.
El o privi sobru, iar ea avu din nou impresia di eel pufin tncerca sa-i tnteleaga punctul de vedere. Se pregati
sa,i raspundll, apoi arunca 0 privire peste umarul ei.
-Suntem urmliriti. 0
sate sarut foarte ~or, Elizabeth.
0 sa ne totlireasca reputafia de romantici nebuni, adaugli
el sec, ~i o sa mai scada din numarul de priviri gale~e pe
care trebuie sa ni le aruncam.
Yn ciuda dorinfei ei de a fugi, Beth dimase nemi~ca~.
in timp ce elli cuprinse umerii ~i t~i atinse buzele de ale
ei. Dupa cum spusese ~i el, era un sarut blnd ~i lini~titor,
insa nu lira efect. Era primul lor sarut ~i avea to el un
sambure de ceva valoros, poate grija sau chiar dildura mai
profunda a unei prietenii care abia se na~tea. Beth ~tia d1
era ceva prc~ios ~i ridica 0
mana sa atinga u~or obrazul
chipului sau frumos.
El 'i:i arunca imediat o privire banuiroare. Cu inima
stransa, Beth 'i~i dadu s~ama eli el ti vazuse gestul drept o
dovada de todrazneala. lntr-adevar, nisipuri mi~cltoare.
La urma urmei, nu era o ~colari~:'i. Era matura ~i increzatoare, ~i cuno~tea barba~ii eel putin din carti; ~i totu~i,
din cauza cuvintelor ei nesabuite, dadi se relaxa chiar ~i
o clipa, el o considera o depravata. Oft:'i ~i 'i~i lasa din nou
marta pe bra~ullui, gata sa lie condusa in gura lupului.
----------------------- Page 147----------------------'Mireasafara vofe

149

Sn.lonul uria~, aurit, era impodobit cu goblenuri imense, desp11r~ite de stalpi omamentati. Blazonul familiei de
Vaux, care ap~rea peste tot in albastru, ro~u ~i auriu, oma
tavanul luminat de sutelc de lumani'lri din candelabrele
str1ilucitoare cc p11reau
slt reflectc sdintei in bijuteriile
sclipitoare ~i ochii avizi. Se lltsli o dicere dcplin11. Lui Beth
i se p11ru ca erau fixa~i de sure de perechi de ochi. Mana ei
strame bra~l marchizulut.
Ducele ~i ducesa inaintarlt ~i sc oprirlt lang11 ei. Apoi
ducele o prezentlt pe Beth. To~! acei priereni ~i vecini
aplaudarlt, i~ Beth vedea neincrcderea din uncle pri
viri ~i invidia din altele. Oind oaspefii se intoarserli la
discutiile lor, Beth ~tiu d1 subiectul era, de acum, ea. Y~i
putea imagina vorbele lor...Ce fiin~11 ~tearslt", ..Nu are
nimic special", ..Nu ~tie nici mlicar slt..." Renuntand la
ideile ei de independenfli, Beth multumi Cerului d
oca-

zia cerca ca marchizul sli rltmanlt langli ea, clici altfel ar fi


fost cuprinsli de panidi. Chiar ~i ~a, se sim~ea cu nervii
intin~i Ia maximum tn preajma atiitor oameni- iar ace~tia
erau doar invitatii Ia cinlt - ~i din cauza felului in care o
priveau, cftnd trccu tmpreunlt cu marchizul de Ia un grup
Ia cellilalt.
Avu parte ~i de lntreb11ri impertinente. Sau de priviri
geloase din partea unor tinere domni~oare ~i a mamelor
lor. De familiarirate nesincem ~i coplC-5itoare. R1imase ut
mitlt ~i sranjenit1i de cat de multt oameni incercau sll 0
lingu~casdt Era doar Beth Armitage, profesoara.
Cei trei tineri veniti de Ia Londra p~eau di nu au vreo
problem1i cu acea logodn;t. Beth se intreblt ce anume le
spusese marchizul, dci se pM-ea d!. acei oaspefi il cun~
teau bine.
Lord Arnleigh era un ti\nltr frumos, brunet, cu ochii al
b~tn-deschis veseli. P1irea concentrat, aproape patim~.
Lord Darius Dcbcnham avca p1irul blond ~i ochi alba~
tri. N-ar fi. putut trece drept frumos, tns1i trlts~turile lui
bine conturate vltdeau o bum dispozitie plllcutll. Arlita
----------------------- Page 148----------------------150

jo 13everfey

exact ca genul de b~rbat tn stares~ tncerce s~ construiasc~


o ffult.n~ din ~ampanie. Domnul Beaumont semana destul de mult cu marchizul, at.t La
chip, cit ~i la trup, in
variant1i. brunet1i. ~~ cu ochi negri. Beth remarca plina de
mil~ maneca goala.
Vorbeau cu doi b1i.rba~i din partea loculul domnul
Pedersby ~i Sir Vincent Hooke, amfuldoi rumeni la fa~
~i cu vocea pu~in prea ridicatii. Domnul Beaumont fu eel
care fllcu un pas tn fa~ pentru prezent1i.ri.
-Domni~oarn Armitage, spuse ellufuldui mana ~is~
rut.ndu-io cu un aer de flirt exersat. Deci dumneavoastm
suntep comoara secreta a lui Arden. $i acum in~eleg de
ce. Pare~i foarte ie~ita din comun.
Beth t1 privi cu asprime, ca sa-~i dea seama dac1i. acel
comentariu ascundea ceva, tnsa chiar dad da, era prea
bine ascuns.
- Va
mulfumesc,
domnule
Beaumont,
raspunse
ea.
Nici nu am vrut vreodata s~ fiu ca restul turmei.
- Yns~ sunte~i conducatoarea ei, spuse Sir Vincent cu
un ras prostesc. A turmei de frumuse~i care 1-au vmat pe
bietul Arden.
Beth ii ceru marchizului ajutor din ptiviti, tns11 acesta
r.dea de ceva ce spusese lord Darius. Ced~ tenta~iei de
a-~i varsa furia pe 0
~inta potrivita.
- Turma? tnrreba
ea vesel, judindu-se
cu evantaiul.
De oi? lnsa oile nu vaneaza. Sau de grauri? Va rog si:l-mi
spune~i, Sir Vincent. Ce pasi:lri vaneazi:l tn stol?
- Ei bine ... Gr~sunul Sir Vincent devenise ~i mai ro~u
~i i~i deschidea ~i inchidea gura ca un pe~te. E o figura
de stil.
-Cred d
v-a~i referit la lupi, zise Beth cu blfulde~e, pe
tonul eel mai didactic cu putin~a. fnsi:l subscantivul colectiv e altul. Sau la lei? 0
turmi:l de lei?
Realizase d
marchizul, tmpreuna cu ceilal~i d in grup,
o ascultau.

----------------------- Page 149----------------------'M!reasafara vole

151

-Cumva infiintlim o
grndinli zoologidi? lntrebli
el
bland. 0
turmli de lei? Poate ar trebui sli fie o turmli
de duci.
Beth nu-~i putu st~ptlni rsul.
-Sau de marchlZi. Dar ce zici de o adunliturn de gliini?
Am putea sli o sch imblim cu o adunlitura de domni>are.
-lar un stol de g~te devine un stol de doamne, rnspunse el zmbind. Nu, nu prea se potrive~te. Am o idee mai
bun:!. 0
turmli de leoparzi. 0
turmli de libertinl.
-A~ putea oare ~ intru in a~a ceva? lntrcbli Beth, in
cntatli de acea discu~ie inteligcntli ~i absurdli. ~i ce ne
facem cu un grup de primate, domnule?
-Sau un grup de profesoare,
rnspunse el triumflitor.
Am uitat de oaspefii n~tri, draga mea.
Beth l~i d~du seama dl. cei cinci tineri li priveau cu gra
de diferite de uimire. Timp de diteva clipe uitase situa~ia
in care se afla ~i descoperise ceva prerios. Nu-~i amintea
sli se fi intrecut ~a in ascurimea minfii cu cineva ~i era
fermecatli. li aruncli marchizului o privire rapidli ~i vlizu
in och ii lui acee~l surprindere.
Vicontele Amleigh fu eel care rupse tlicerea.
- Domm~arnArmttage, cred ell a~i avea nevoie de un
termen special ca sli descrie~i animalele de pradli de Ia
A lmack 's.
Beth li zatnbi tanlirului frumos care flira indoialli fusese
~i el urmlirit cu mdarjire.
-0 mihfie de marne? mcercli ea.
-Debutante disperate, spuse marchizul pc un ton sec.
Elizabeth, cred di ar trebui sli ne oprim, sau o slii facem
pe ceilal~i sli ne creadli ni~te pedan~i. Se intoarse spre pri
etenil lut. Sii ~tifi dl nu v-am aJus aid ca ~ vli d istraft.
A r trebui sli mai u~urafi din dispcrarea debutantelor locale. ~~ voi, Pedersby, Sir Vincent.
Blirba{ii ascultarli veseli ordinul lui ~i se dusern sli
le salute
pe domni~oarele care s~teau tlicute
allituri
----------------------- Page 150----------------------152

:Jo 'Bever(ey

de plirinfii lor. Inca relaxatli dupli accl schimb de replici


inteligcme, Beth deveni neglijentli.
-lndi ip regre{i burl:kia, domnule?
El o privi cu r1kealli.
-$i ce
are asta de-a
face cu orice? Nu
te invinuiesc pe tine pentru situaria In care nc afll1m. Apasa u~or
pe pronumc.
U itand uncle se aflau, Beth simfi din nou furia cloco
tind in ea.
-Ei bine ...
Scoru;e un fiplit u~r cand el ii prinse cotul ca intr-a
menghma ~i simp durerea in brat. Se a~ezli pe un scaun.
- Te
simti
rau, Elizabeth?
lntrcbli
marchizul
cu
bl!indcre.
Duccsa vcni in graba.

-S-a int1lmplat ceva, dragii mei?


Beth scutur11 din cap, ascunzandu-~i ~ocul.
- Ntmic, raspunse ea. Am simtit o durere brusca, ada
uga ca, privind ochii ca de gheatli ai logodnicului ei...
In gleznli.
Mi-am
scranttto anul
trecut ~i uneori
mai doarc.
-Sper di asta nu te va impiedica sa dansezi, Elizabeth,
spuse ducesa.
Beth se rididl.
-Ah, nu, lnliltime. Grija exagerat1i a mnrchizului m-a
fllcut sa m1'1 a~ez.
li arundi o privire ~i i~i dadu seama d1 erau din nou In
razboi. Chiar atunci fu anunraca masa ~i. pcntru eli sarba
toreau logodna lor, Beth fu nevoita sa l~i a~eze mana pe
bratullui ~i sa condudi grupurile c1ltre sala de mese.
-~ti o mincinoasa remarcabila, spuse el cu o admira
fie rece.
- Nu-i a~a? raspunse Beth, prea furioas.liln acel moment
pe dominatia lui brutala ca sli-~i mai aleagli cuvintele.
Mersed\ vreo zece p~i in tdccre, insa nu se putu stll
pani sa nu-l pnveasca. Avea buzele manse ~i ochii reeL

ma

----------------------- Page 151----------------------'MireasafarO. vo!e

153

-Ai fost foarte nein~eleapta. Elizabeth, daca te lup~i cu


mine vci pierde ~i tu vei fi cea rlinit1\. Spcr di nu te ~tep~i
s1\-mi pese de ceea ce sim~i.
-Cc
s-a 'i'ntamplat
cu
armisti~iul
nostru?
intrebli
ca tncet.
- R~m5ne In picioare
atata timp dlt te
por~i cum
trcbuie.
Beth 'i'~i sdlpani vorbele furioase ~~ privi din nou inainte. Situa~ia In care se afla, se gandi ea cu am11rlkiune, ii
amintea de momentele in care solda{ii infran{i, ~ra~se
de supravie~ire, atacau du~manul cu un curaj nebunesc.
Avea de ales intre a fi
supusi'i ~i ascult:\toare sau a lupta
~i a fi lnfranta. Mkar murea cu onoare. Un atac deschis
ie~ea din discu~ie, a~a di, dupa ce se a~ezarn, alese arme
mai subtile.
-I~i promit d1 voi fi exact mireasa pe care o merit!,
dragul mcu nobil.
Oupa un moment de nedumerire, marchizul l~i lull un
aer Ia fel de dulceag, ii rididi mana ~i li aplidl un slirut
lung~~ ficrbinte. Gesrul sau fu int~hnpinat cu rasete binevoitoare ~~ priviri pline de sentimentalism, care dlidurli
tonul unci mese vesele.
-.,Dadi ai cinsti orice om dupa meritul sau, cine ar sclpa nebiciuit?" murmura el.
Beth ridica din sprancean1t
-Nu-mi aduc aminte de vreun membru al nobilimii
care sa fi ajuns de clru~a in ultima vrcmc. $i totu~i, continuli ea pc un ton prietenos, oarc Biblia nu spune: ,Ce va
scmtlna omul aceea va ~i secera?"
-lnsl\ eu sunt un crin de dimp, ripostl1 el. Nici nu sem1in, nici nu secer.
-Aha! exclama ea. Insearnna eli ati incurcat versete
le, Jomnule . .,Crinii de camp nici nu ostenesc, nici nu
tore." .,Pru.iirile cerului nu
seam1ina,
nici nu secera." 1

1 Refenre Ia ver~etele dm Biblie, Mate\6:26-28 (n.red)


----------------------- Page 152----------------------154
$i mli gandcam, spuse ea blnd, d
nu vrei ~ fii considcral
vreun soi de paslire.
-Foane iste~, spuse el cu un zdmbet care il recuno~tea
victoria.
tns11 zambetullw se transforma intrun rnjet triumfl
tor, iar Beth a~tepta mgrijoratli.
-Dcci vrei ~ mli reduci la un coc~el? Ce doamnl
ne~tiutoare...
Chiar ~i Beth ~i dlidu seama de infelesul nepoliticot
al vorbelor sale ~i se tnr~i. lnsl1 mai ~tia ~i c~ vorbdt
lui ~i privirca aprigli din ochii sl1i stameau in ea clldurL
Se luptl1 cu acea senza~ie.
-Orice coco~ e mandru pe gnlmada lui de gunoi, rl
postl1 ea, lntr-o mcercare de a atrage acea lnfruntare pe
un teren solid.
Ochii lui alba~tri strliluceau.
-Adidi stli drept ~i tare? intrebli el.
lnfruntarea lor trecuse dincolo de controlul ~i tn~elcKC
rea adevliratli a lui Beth, iar ea ~tiu di trebuia sli se retraKil.
Se agtifli de prima replicl ce-i vcni In mime.
- Mliruntu-i gata ~ se umfle-n pene, declanl ea, apQI
l~i fixli privirea in supa care apliruse in fap ei.
k~ inghi~i cu greu prima lingunl. Din stanga ei sim
fea o influenrl1 periculoasli. it aruncl1 o privire ingrijoratl\
Era stlipan pe el, iar chipul sliu p1istra un aer de politl"lt'
prietcnoasli, lnsl1 ochii li sdlnteiau de furie. Beth replt:l
'In gand vorbelc pe care tocmai le spusese, incerdmd s11~1
dca scama cu ceil jignise. Ah, Dumnezeule! Mlirunt. Astn
era. El o luase ca pe o insulta la adresa originilor sale.
-lmi pare diu, spuse ea, lncerdind sli para sincerll ~1,
in egala mlisura, sli i~i plistreze veselia din tonul vocit, ca
~ plistreze aparen~ele fatli de ochli celor din jur. Nu am
vrut ... Nu era nici o aluzie personalli, domnule.
lnsl1 sc plirea cl vorbele ei ilmfurianl ~i mai mu lt.
-Deci i~i dai seama ce se mtelege din spusele tale, Ct)
mentli el pe acel~i ton firesc, lnsli ~uierand printre dinp.
----------------------- Page 153----------------------~Ureasafar4 voie
Va trebui slHi dai cu plirerea despre dit de dotat sunt dupli
ce vei avea mai multli experientli perscmaU!.
Beth nu avea nici cea mai vagi! idee ce voia sli spunli,
dar se gllndi d
eel malln~elept lucru pe care 11putea face
era s1i-~i vadli de supli.
In momentulln care la mas1i sosir1i ~e feluri de ~
te, Beth avea deja puterea sll-i adreseze un comentariu
inofensiv direct,
lar el l~i revenise destul cAt
r1ispunde. ~tiind di tlicerea ar da na~tere Ia comentarii,
ln.cepurli sl vorbeascl1 din nou, apoi chiar sl flirteze. T~
acum era vorba de o afacere obositoare ce necesita atentie, in ciuda zfunbetelor lor. Marchizul o flatli nesincer pe

155

sli poatl1

Beth, iar Beth ii r1ispunse la fel. Treptat, in ciuda discordiei dincre ei, Beth crecu de la satisfaqia eli ii tinea piept
la pHkerea de a sustine o conversatie intcligentli. Insli
era la fcl de atentli ca un om care merge pe un tcren plin
de capcanc invizibile. I se paru eli, din dnd in dind, zlire~
te o pllicere sincerli in ochii marchizului, insli nu mai era
dildura aceea naturalli din discutia lor de mai devreme.
La un moment dat, c1ind rlispunse felului in care el ii complimentase ochii cu o lauda a ochilor lui, el murmurli:
- Draga mea, e mult mai feminin sll sur1lzi ~~ atilt.
Beth, care deja bluse trei pahare de vin, pur ~~ simplu
flicu ochil mari ~~ rllspunse:
-Serios?
El i~i lnclinli caput~~ izbucni in r1ls. Primirn alte privlrl
binevoitoare. Beth ~tiu ell veselia lui era adevliratli. lnsli ~~
el golise pahar dupli pahar.
Toti erau relaxati de m1lncarea ~~ de vinul bun, iar
dind inccpurli discursurile, glumele atftt grosolane, clt
~i bune
incepur1i ~ curgli. Ciocnir1i tn cinstea Regentului ~~ a familiei regale. La fel ~~ tn cinstea soldatilor fi a
marinarilor. Apoi ducele se ridicli.
- Prieteni, aceasta cste intr-auevlir o ocazie plinll de
bucurie pentru noi ~i suntem inc1lntati sll
o implirtll~im astlizi cu voi. Nu se tnrftmplli prea des ca o familic
----------------------- Page 154----------------------156

Jo 'Beverfey

s~ aiba norocul de a primi in sanul ei o mircasa care sa-i


fie ca o fiid1.
Beth facu ochii mari ~i abia i~i s~pani tentafia de a-l
privi ingrijoratii pe marchiz. Acesta ii lua mana intr-un
gest care piirea unul de dragoste, ~~ prin care, spera ea,
voia sa-i dea incredere. Dadi nu, gestullui ar fi fost unul
de control.
-Eu ~~ ducesa ne intrebam dnd i~i va alege Arden o
mireasa. In ziua de azi se pare eli mulp tineri prefera sa se
lipseasd de a~a ceva, spre marea lor pierdere. Am fi fost
fericiti sao primim printre noi pe orice tanarl\ pc care ar fi
considerat-o potrivira, insa ii mulrumim sincer eli a ales-o
pe draga noastra Elizabeth.
Cu to~ii ciocnira, iar marchizul se rididi sli rlbpunda.
- Unii tineri, spuse el, privindu-~i prietenii, chiar nu
considera disnicia o prioritate. lnsa ii asigur eli se in~a
ht Oare nu spune ~i Euripide di ..posesiunea cea rnai importanta a unui barbat este o sotie intelegaroarc"? Beth
infepeni auzind cuvantul posesiune,
~tiind ell il folosise
intenrionat, lnsll l~i pastra z.'imbetul.
lar Euripide avea
dreptate. Deja viata mea e mulr mai vesel1'1 datorita viitoarei mele sotii ~i rna ~tepr la placeri ~i mai marL
Rostise acele cuvinte fari'l nici o aluzie, lnsa ceva din
feJu[ in Care 0
fltcuse provod chiCOte, chiar hohote de ras.
Beth simtea cum se inro~e~te, In parte de sranjeneala, dar
mai ales de furie. De ce socictarea ii oblign pc barbati sa
rosteasca astfel de discursuri? Ar fi dar orice sli aiba ocazia
sa arunce ~i ea ni~te replici.
-Mo~tenirorul unei familii
importance, continua el,
nu poate alege o viara de burlac, insa nu simream vreo
graba sa-mi caut mireasa. Vcdcri eli Elizabeth rn-a luat

prin surprinderc. Nu e un secret cl nu are averi sau familie cu sange albastru, insa asta rna indntl\. Pentru dl
ru;tfel nimeni nu se va indoi d'l suntem unifi prin cea mru
puternica ~i ireversibilil...
----------------------- Page 155----------------------'.M.ireasafara voie

157

Acccntul pe care tl pusesc pe acel cuvant o facu pe


Beth sll sc infioare. I se pl!.ru o ve~nicie plinli adllugll:
-Dragosrc.
Rididl privirea, iar ochii lor se intlilnirll.
-Exbtll ccva indescriptibil de fermedltor 1nate tndrll
gosti, atl1iug1i cl vcscl. $i rccomand asta tuturor burlacilor.
Beth privi in farfurie, 'Lntrcbandu-se dlfi vor rccunoa~te
citatul din Moliere, care continua spunand d
pl1i.cerea iu
birii stl\ in faptul ca dragostca disparc curand. Insll mllcar
ea ~i marchizul nu se puteau tcmc dl vor pierde ceva ce
nu avcau. l~i dlldu seama di pierduse o pane din discursul
lui, ins1i dadi acela era stilul, nu rcgreta.
-Vii cer, incheie marchizul, sll ciocniti din nou in cin
stca lui Elizabeth. $i a familiilor. $i a 1ubirii.
To~i sc conformarll, iar Beth nu observli prefllditorie
pc chipurilc zllmbiroare. Poate di oamenil au:ziscrli exact
ceea ce doriscra s11
aud11. Sau, in cuvintele lui Shakes
pearc, lumca eo scena, iar oamenii sunt simpli actori ...
----------------------- Page 156----------------------capitolul 10
Dupii masl\ sc ridicarli imediat, dk1 soseau ~i mai multi
oaspefi pentru bal ~i venise vremea pentru primirea formal~. Beth se sim~ea ca un actor care trece la scena urmiltoare a piesci.
Stiitea in picioarc tntre ducc ~i marchiz ~i dlidea mana
cu ceca ce i se p1irea a fi sure de persoanc. Din nou tntfun
pin:l priviri uimite, bi\nuieli ~~ invidie. Putea sli jure di
vazuse ~i diteva mame care se uitasera arent la talia ei.
Fu u~uratl\ cfuld inccpu dansul, caci a~a purea s11. scape
de privirile iscoditoare, tnsa clind marchizul o conduse
pentru menuerul de deschidere, se trezira prima datil In
privat dup1i acca discufie sotto voce de Ia rna~. Se preg11.ti suflete~te pcntru un comenmriu ostil, indiferent cat de
dulce ar 6. fost rostit. Ynsl\ acesta nu veni.
-Pari nelini~tit11., spuse el. A1 uitat p~ii?
- Dragul meu domn, ripostli ea, am fost crcscut11. intr-un pension. Am privit, am lnviifat ~i am predat dans
o viafa intrcaga.
A~ putea
sll dansez
menuet chiar ~i
tnsomn.
-Ah, spuse el cu o lucire vicleanli in ochi, lnsli ai dansat vrcodatli cu un biirbat?
I~i luara locul printrc cele parru cupluri care urmau sll
deschidli balul cu menuetul formal, cu fafa spre duce ~~
duccsa, care sc aflau tn capatul si\lii.
-Sigur, rl1spunse Beth. Am fll.cut mulre dansuri demonstratlve cu Monsieur de Lo, maestrul nosrru de dans.
- Menuetul a deux? intrebi\ el.
-Din cand in dnd, riispunsc Beth, netncrezlitoare In

tonullui.
----------------------- Page 157----------------------'.MireasaJarii voie

159

-De obicei se spune cl accasta este pricina pentru care


at~t de multe tinere se lndrlgostc~ de profcsorii lor de
dans. Privirilc acelea ochi in ochi.
- Te asigur di ...
Ynsa protestullui Beth fu intrcrupt de primele acorduri
ale muzicii. Ympreuna cu ceilalti dansatori, se tndinli in
fata ducelui ~~ ducesei. f~i indreptl\ piciorul drept ~~ se l1is1i
u~or pe eel stang, pentru ca apoi sa se ridice, observand
eleg:mta
din plecaciunea
marchizului.
Aceasta
starni
in ca un spirit de competi~ie. El era foane bine instruit in
maniere, insl\ ea, Ia urma urmei, era o profesionistli. Apoi
se intoarserl\ unul spre ceHilalt, iar ea il pnvt cu aten~ie.
Cand, a~a cum se ~tepta, cl ii f;"~cu o pledkiune elabo,
rata, ea sc lnclina la randul ei pc cfit de mult ii permitea
rochia, cu ochii pironiti in ai lut. Apoi se ridica incct,
stapan~ pe sine. Nu-~i lasli mana in mfina lui intinsa dedit
in ultima clipa, ca sa dea dar de tn~elcs eli n u avea nevoie
de asistentli sa se ridice.
Camera rlisuna de aplauze.
El zlimbi ~~ li recunoscu victoria cu o inclinare u~ara
a capului. Apoi o prinse de maini ~~ i le ridica sa i le sW"u
te, indi fixand-o cu privirea. Beth incepu sii ln~eleaga ce
dorise el sa spuna. Un menuet a deux, in care trebuia sa-~i
prive~ti constant panenerul In ochi, putea sli-i suceasdi
u~or minfile oricarei copile. Ce bine dl ea nu mai era o
copila ~i di dansau lntr-un grup de opt pcrsoane.
Incepu
muzica,
iar Beth putu sl\-~i intoarca privirea
in timp ce ea ~~ celelalte doamnc se lndreptara spre centrul lnd\perii In pasul u;;or ~i gra~ios al mcnuetului, apoi
~~~ unira mainile in cere. Doamnele dansarl\ in cere spre
dreapta, iar dommi facura cercul spre stanga.
Pentru ca paoli foane curlind fusese profesoarl\, Beth
nu se putu stap1ini sa nu artalizeze dansul celorlal~i. Nu-~i
aminrea numele uneia dintre tinere, care, impreuna cu
domni~ara Frogmonon, se mi~ca bine, lnsli cu un pas slittat ce scmlina mai mult a dans de ~ara dedit cu alunecarea
----------------------- Page 158----------------------160

jo t.B~er{ey

gra~ioasli necesara. Phoebe Swinnamer era cea de-a patra


~i se mi~ca precum o leb1id1i. Ins1i, din cand 1n cand, era
tentata sa pozeze ~i astfel rupea ritmul. Doamnele rupsera
cercul ca sa se alature din nou partenerilor lor, cu mana
sUinga in dreapta barba~ilor, cominuand cercul cu inca
un pas, pentru ca apoi sa-~i uneasca ambele maini ~i sa se
mvarta reciproc, ochi ln ochi.
-Monsieur de Loa fost un profesor foarte bun, o com
plimenta marchizul.
-~i maestrul dumitale la fel, domnule, raspunse Beth
cu blandefe. De~i poate ai pucea sa mtinzi piciorul un pic
mai mult.
El ridica din spranceana.

-Cumva rna acuzi di sunt cu nasul pe sus, draga mea?


BeEh l~i mu~di limba
ca sa-~i lnabu~e un
l~i 111sara un brat pe langa corp ~i trecura Ia urmatoarea
mi~care, privindu-se in ochi cat de mult puteau. Phoebe
Swinnamer pihca nefericita ~i aproape gre~i pasul.
Beth trebui sa recunoasca fapcul di experien~a ei de
profesoara ~i demonstrariile
cu Monsieur de
pregatisera pentru potentialul de flirt pe care il avea cu
adevihat acel dans. Nu, nu flirt. Seduqie. Doamna ~i gen
tilom se mi~cau unulln jurul celuilalt, lnsa fara sa se lndeparteze prea mule ~i privindu-se 1n permanen~a. Apoi se
apropiau, strans uni~i prin maini ~i priviri, mi~carile lente
permirandu-Le dansarorilor priceputi, care nu trebuiau sa
se gandeasdi Ia urmatorul pas, sa se contemple precum
lntr-un sarut lent.
Prinsa In aceste ganduri, Beth 11 privea pe marchiz In
timp ce 'iltnconjura tncct. Privirea din ochii lui o facea sa
scomeasdl toate acclc idci.
-0 sli dansam menuet a deux ~i la balul nunrii noastre, Elizabeth.
-Nu, raspunse Beth din instinct,
- Ba da. A~a e obiceiul!

chicotit.

Lo

nu

----------------------- Page 159----------------------Mireasdfara voie


Dansul ii despliqi din nou. Semlina cu viata pe care o
duceau impreun11: moment e scurte de comact, care du,
ceau, invnriabil, la despli~ire. Un menuet a deux ar fi un
incepur potrivit pcmru di.snicia lor ~i era ridicol s~A fie
teamli. Nu ar fi decat un preludiu Ia i'ncerdirile mai difici,
le ale vietai lor in comun.
Dupli menuet, dansul deveni mai general ~i mu lt mai
pufin formal. Beth dansli un dans dlmpenesc cu ducele.
Dupli accea i~i schimbli partenerii, prcferand cu bucurie sli
se piardi\ In dans dedit s!i fie tintuitli de privin le curioase
ale celorlalti. Ttn erii numai buni de insudltoarc fuseserli
obligati de ducesli sli,~i fadi. datoria fata de fetelc flirli par,
tener, astfcl eli Beth sc rrezi dansand cu blirbatii mai in
varstli, ceca ce ii convenea de mmune.
Doar unu l li fllcu probleme. Lordul Deveril. Era un biir
bat palid ~i osos, insll cu un fel de putere brutli in maxilar
~i in maini. $i mirosea. Nu neaplirat a nesp1Har - printre
oaspefi sc aflau persoane care, cu siguranfli, nu prea apre,
ciau curltenia -, ci a stlitut ~i a mucegai. Poate din cauza
din~ilor, dki in ra rele momente in care zambea se vedea
eli sunt putrczi.
-Ar trebui sli te consideri o domni~arli norocoasli,
ranj i el. Nu mult e fete atat de simple ~i fMli avere se bucurli de astfel de favoruri.
Stilul sliu era atat de nepllicut, !neat Beth simti nevoia
sl!.-i dea replica.
-Ba dan contrli, domnule. Marchilul este eel fericit .
Nu mu lti sunt tinerii care dau peste o femcie cu judecatli.
El i~i expuse din{ii stricati.
-$ide ce-ar vrea a~a ceva? Lace ajuta creierul in pat?
Beth ar fi
fugit imed iat in fata unei asemenea dovezi
de proasti'l cre~tere, lnsli nu dorea sli fadi o scenli, iar acest
barbat ingrozitor le era oaspete.

161

- Va rrcbu1 sa vli rog sl!. nu-mi mai vorbifi de astfel de


lucruri, lord Deveril, spuse ea cu rlicealli.
----------------------- Page 160----------------------162

Jo 'Bever(ey

-Dumnezeule! Tocmai a1 spus c~ e~ti o femeie cu judecatl1. Cu siguranfii ar trebui sli ~tii scopul c~ciei.
E men~ionat foarte dar In timpul slujbei.
Beth t~i gl1si refugiulln t1kere, rugfindu-se s1'1 se termine
dansul mai repede. Ccl pu~in urml1 o etap~ care impiedicl1
o VTeme conversafia.
fnsa, inevitabil, sc trezi din nou nas in nas cu parte
nerul ei.
-Ce vreme frumoasl1, nu-i a~a? rosti ea aptlsat, ca ~
nu-i lase timp ~tnceapl1 el conver..a~ia.
-0 priml1varl1 perfecta, aproba el. Cind vezi pc1sl1re
lele in cuibullor n-ai cum sa nu te gande~ti Ia disatorie.
La urma urmei, nu am un mo~tenitor legal, nici macar un
vl1r 1ndepl1rtat. La fel ca marchizul, am ascultat chemarea
datoriei ~~ mi-am ales ~~ eu o pem1i de satin pcntru nopfile
lungi ~~ reci.
Beth il pedepsi cu tllcere ~~ auzi u~urata cum muzica
se stingea.
In timp ce o conducea de pe ringul de dans, lordul
Deveril adilugl1:
-$i eli tot vorbeam de pl1sarele, porumbi~a mea, ar
trebui sl1-l intrebi pe marchiz despre turturelele de la
Drury Lane.
Beth nu avea nici cca mal mica intenfie de a-lintreba
pc marchiz ceva ca urmare a intrigii acelui bl1rbat, insl1
tl cliutl1 din stmpla dorin~ de proteqie. Se simfea ca ~~
cftnd ar 6 inhalat un miros grefos. El flicu semn cu degetul
~~ ti oferl un pahar de ~ampanie, iar ea sorbi cu sete din
bliutura rlicoritoare ~~ sc ineca.
-Cred eli ml1 descurc mai bine cu limonada, domnulc.
- Dacli o dai pe gfit a~a, cred ~~ cu. Pari tnfierbftntatl1.
Ce-ar fi sli ie~im pe terasl1?
11 privi bl1rtuitoare, insl1 el ~mbi.
- Nu-ti face griji, n-o sl16m singuri. Au mai ie~it ~~alec
cupluri Ia rlkoare. Haide.
----------------------- Page 161----------------------~ireasafartl voie
Afarll
aerul era proasp~t, iar
el avusese
dreptate.
Nu
erau singuri, cu toate c~ era spa~iu :.uficient pentru inttmitate.
-Cum ip place primul t~u bal? intrebll el. Piirea prieteno:; fi\di ~ll se prefadl.
Amintindu-~i de acele momence scurte de pllkere din
timpullntrecerii lor de rcplict ~i al s11rutului lor, Beth incepu s~ spere.
-Destul de mult, mspunsc ea. Mai pu~in lord Deveril.
El se incruntli.
-Asemenea om nici nu are ce cl\uca aici. Lady Gorgro:.
1-a adus $i ne-am hotarnt sll nu facem o scenli arundindu-1
afarl\. De ce-ai acceptat sii dansczi cu el?

163

Beth i~i aminti cl Lady Gorgros fusese cea care i-1 prezcncase pe viconte.
-l-am acceptat pe tofi cei care mi-au cerut, recunoscu
ea. Apoi ridicii din umeri. Cu totii pt'lreau respectabili.
II viizu
riimllntind
nemi~cat, cu privirea fixata asupra ei.
-~i nu a fost respectuos? Ar trebui sl\-1 chem afara?
Vorbca scrios.
-Nu fi ridicol, raspunse ea. Ointre lOate stupizeniile
viefii mondene, eel mai urat obicei este acela al biirbatilor
care se bat pentru fleacuri.
Se 1~1\ o tiicere de ghea~ii.
- Da, sigur, riispunse el. Pentru tine onoarea e un fleac.
Atunci cum te-a jignit? Ti-a spus cumva d1 Mary Wollstohecraft e o tarfa?
Beth deschisc gura sii riposteze, 1ns11 ii era imposibil
cu atata lume in jur. Simti o durere ingrozitoare de cap ~i
tnchise ochii.
-Elizabeth?
-Lasii-mii-n pace.
- Te sim~i bine?
- Mii doare capul, rnspunse ea.
----------------------- Page 162----------------------164

jo 13everfey

-Atunci hai sao cautam pe maman. 0 shiba ea grija


de tine. Poatc ar trebui sa te retragi.
Beth deschise ochii. Piirea sincer ingrijont pemru ea.
Enigma se adancea.
-Nu pot face ast a. Ce vor credc ccilal~i?
-Cii ai dansat prea mule~~ probabil ai ~~ blucprea mult.
Haidc. li puse cu blande~e miina pc spate sio condudi,
insll ea rezista.
-$1\ lc~in inainte de
cinli, sa ma
ret~ devreme...
Oamemi vor crede cane disiitorim de nevQi,
El sc intoarse atent spre ea.
-$i '*" esre?
Beth i~i dorea sao inghitll plimantul. De ce rostise acele vorbe de neiertat chiar aid, pe aceea~i ren,lli?
-$tii di a~a este, marai ea.
-Jar tu ~tii ce-am vrut sa spun. ~ti insarcmata?
-Nu, bincin~eles ca nu, spusc ca ascu~it. Aispus d1 nu
vci mai dcscbide acest subiect ridicol.
-Penrru eli dadi e~ti , continuli cl, ar fi unmotiv su6cient de purernic sa rupem logodna. Nici mllcar tatlil meu
n-ar mai insista.
Beth se strndui sa-l priveasdL
- Ma
rem
ca nu
pot ofcn
aceasta
cale de scapare.
$i, cu toate di ar fi in avantajul dumitale, dcmnule, pentru mine ar fi o libertate prea grea, cu un apil din Iori
dup1\ mine.
Ji v1\zu grimasa
in timp
ce se cb inuia sa schi~eze
un zambet.
-Ne aprindem iar, Elizabeth. Nu uita, ttntem dotill
turturelc.
Cand se intoarsera in sala de bal, Beth ad din simpla dorin{li de a-1 rnni:
- Vrei sll spui turturcle de Ia Drury Lane?

Spre uimirea et it vazu inro~indu-se, ima inchpa urmatoare alt partener o invita la dans. Zambi In ciuda durerii
de cap ~~ li arundi logodnicului ei o privire ~e~a. Cand
----------------------- Page 163----------------------1Ylireasafara voie
se indep~rt~ de el, durerea de cap incepu sli-i scada. Alt
scmn pentru ce viitor ii ~tepta.
Veni ~i vremea valsului de dnl\, pcntru care marchizul
ii era partener. Beth i se altiturl\ cu o oarecare nelini~te,
intreb1indu-se dad avea sa continue cearta. Se mai ingri
jora ~i in privinta abilit~~ii ei de a-~i mcn~ine acela~i stan
dard ridicat de dans. La domni~oara Mallory nu inva~ase
un dans atat de indrnznet ca valsul.
lns11 totul se de~ur~ cu bine. El nu redeschise con
versa{ia lor anterioarn, iar Beth g1isi d\ leqiile ei recente
ii ajungeau dac~ avea un partener atat de bun. Beth fu
u~r Jezamagi~ de dansul acela. Sigur, ~ rnmana cu ace
l~i parcener tot dansul era ciudat ~i se putea crea o inti
mitate, ins11, a~a cum avea sa sc dovedeasdi, era posibil
~i sa priveasca unul peste umlirul celuilalt flirn sa scoata
aproape nid o vorba.
Se a~ezarala o masa mare pentru dnl\, iar Beth desco
peri di domnul Beaumont statea langl\ ea. li placea mult
acel barbat, pentru di vorbea foarte natural ~i avea sim
tul umorului ~i, desigur, ii era m1la de el pentru rana lui.
Cu toate eli era Ia fel de inalt ~i de putemic precum mar
chizul, Beth nu se sim~ea intimidatii de el, poate ~i din
pridna crnsarurilor sale mai blande ~i a chipului broruat
ori a dlldurii din ochii sai diprui.
Fu mai
pu~in incmtat~ sa o
aibli in preajm11
Phoebe Swinnamer, did acea domniifOarli n lasa imprc
sia eli e gata sa o intepe cu eel mai ascutit instrument pe
carc-l avea Ia indemfula. Partenerul Je dna al frumoasei
era lordul Darius. Beth putea sa spere doar ca fiul unui
duce va mai reduce din vanitatea acelei frumusefi, dar se
temea dl faptul eli lordul Darius nu era mo~tenitorul va
dint1lri greu in ochii fetei, care pfuli\ nu demult se gandise
cl pusese mana pe unul.
Beth se intoarse clitre domnul Beaumont.
-Suntc{i pneten de multa vreme cu marchizul, domnule Beaumont?
----------------------- Page 164----------------------166

jo tBever(ey

-De clod eram elevi Ia Harrow, domni~oarli Armitage,


rnspunse el zmblnd. $i pot sli dezvalui lucruri despre anii
lui de ~oala pe care n-ar vrea sa le ~ti~i.
Beth l~i diidu seama ca nu avea de gatld sao jigneascli,
1ns11 marchizul t l auzi ~iii mtrerupse.
-Ce-p trece prin cap, Hal?
-Cum, Luce, cred ell ar trcbui sa-l spui viitoarei tale
so~ii ceribilul tau secret.
-Nu tntamplarea cu vaca, spuse marchizul nelini~tit,
flldind-o pe Beth sa rid ice din sprlinccana.
-Sigur eli nu, rru>punse imediat domnul Beaumont.

165

pe

-Atunci cu clopotcle? tntrcbli marchizul pe acela~i


ton nelin~tlt.
-Aceta a fost un pacat mic, spuse prietenul sliu, fllcind
un gest de respingere. De fapt, cred eli Inca te mandre~tl
cu asta.
Beth se tntoarse ~~ tl vlizu pe marchiz rlispunzatld cu
un rtmjet:
- Da, sunt. A fost nevoie de multa logenlozlcate ca sli
tncurc toate sforile de Ia clopoccle servicorilor La pension.
fnsa n-a fost o idee prca buM sa lncerc aiel.
Domnul Beaumont izbucm in rlis.
-Doar n-ai fllcut a~a ceva!
-Ba da, rnspunse marchizul cu mahnirc. A crcbuit s1i
rna chinui din nou, apoi tat1il meu
- poate doar Beth
surprinse schimbarea u~oadl din
conul
vocii
lui ciind
rosti acel cuvant ma facut sl\ tndeplmesc tot felul de
sarcini inutile ca sa lnv:l~ sa nu-i fac pe servitori sa mun
ceasca aiurea.
-Ce ciudat,
spuse
miratli domni~ara Swinnamer.
Ce conteazli dacli servitorii sunt chema~i cu scop sau nu?
Mereu se pot face utili.
-Atunci, spuse lordul Darius sec, privi~l din punctul
de vedere al oaspetelui care sunli d
dore~te micul dejun
~~nu-l prime~te pentru eli servitorii cred eli a sunat clopo
~elul din alta camern.
----------------------- Page 165----------------------'Mireasafarcl voie

167

-Ah, in~eleg, zise tfulrua zfunbindu-i cald partenerului ei. Cu siguran~, fiul unui duce insemna, to~1, ceva.
Sigut, domnule, asta ar ti enervant.
-$1 ~n'l lndoiala i-ar aduce servicorului o urechea111 stra~nlclt
-Bincin~eles, lord Darius, spusc c.nam din nou. Sa fie
mul~umit eli nu e dac afan'l.
Lordul Darius o privi.
-Cfl.nd toatli vina e a unui glume~?
-Mama mea, rlispunse domni~arn Swinnarner, spune
eli serv1torilor nu trebuie sli li se permitli s~ gliseascl scuze
pentru serviciile slabe, cad asta ar insemna sa fie ~~ mai
neglijen~i. Privi In jur ~i probabil sim~i dezaprobarea din
partea grupului, a~a cl adauga: Sigur, accl glume~ ar meri
ta sa fie biciuit bine.
- Dmga mea Phoebe, spuse marchizul, cumva dai de
ln~eles ca ai vrea sa ma biciuie~ti?
Era
dar di biata
Phoebe
pierduse
originea
acelei
convcrsa~ii. R1!.mase cu gura discat11, in timp ce restul
incercau ~~ reu~eau mai mult sau mai pu~in s1!.-~i ascun
da z.mbctul.
Beth se hotliri sli intervinli.
-Din ditc tn~eleg, spuse ea, fapta a fost deja pedepsita
cum se cuvine. Aprob m1!.surile disciplinare ale ducelui.
Consider cl pedeapsa corporala nu face altceva declt sa-l
ccansforme pe individ tntr-o bruta.
Marchizul
li privi
pe lordul
Darius ~~ pe
domnul
Beaumont.
-Cred eli vrea sane spun11 cl suntem ni~te brute, zise
el. Apoi o privi pe Beth. Probabil maimu~e.

-Maimute? repetan'l ei Ia unison.


Beth sim~i cum se tnro~e~te, insa se incruntli aspru
Ia marchiz.
-Marchizul Arden glume~te. Vreau s11 spun doar cl eel
mici invafli sa disting:l binele de n'lu mai bine dadi li se
explicli uncle au gre~it dedt dad!. sunt lovi~i.
----------------------- Page 166----------------------168

jo '.BeverCey

Marchizul ranji.
-Cred dl. am uitat s~ mcntionez biciuiula. Ynsli ~i explicat iile au fost elaborate. Cred di o sii nc certlim dind va fi
sli ne cre~tem copiii, draga mea.
Simplul gand Ia copii fu suficient sli o fad\ pe Beth sii
se intoardi la domnul Beaumont, in dlutarca W\Ui subiect
mai sigur.
-Cred di o sli am nevoie de munifie. Care era ace!
secret teribil pe care unna s1i.-ltmp1i.rt~ifi,
domnule?
B11rbatul zambi.
-Ccl pe care 1-a finut ascuns cu cea mai mare grijli,
spuse el. Chiar dad\ nu prea ~tiu cum ari putea si1 vi1 folosip de el, sum sigur d\ dad existi1 o per:.oanii care poate
face asta, aceea suntcti dumneavoastri1. ii arundl o privire
iromcli prietenului slu, care glumea cu lorJul Darius, apoi
cobort vocea pe un ton conspirativ. A fost std'ilucit, murmur11 el. Cel mai bun clev din anul nosrru.
-Recunosc diince~uscm sa banuiesc asta, chicoti Beth
dupli clipa de uimire. lnsll de ce face din asra un secret?
-Dumnezeule, domni~oara, doar nu vorb1{i
serios!
Sii aiba renume de tocilar? A fost doar o lipsli temporari1 de judecatli provocatli de lipsa de expenen{11. Cand
am ajuns Ia Cambridge era deja mai int elept ~i
a reueyit
sli supravie~uiasdl. acolo fl\ri1 sli atragli prea mutt atenfia
asupra lui.
Beth tocmai se preglitea s11 protesteze in fata acelei nebunii, inscl i~i dadu seama eel avea un samburc putemic de
adevar, ~case mulfumi si1 scuture dm cap.
- lar dumneavoastri'l, domnule Beaumont? A{i fost tot
un fcl de geniu?
Dcloc, o asigura cl, clipind amuzat. Eram pc undeva
pe Ia jumlitatea listei. Va dau cuvantul meu, domni~oa
ri'l A rmitage.
- $i ce-a{i f<lcut cu abiliti1tile dumncavoa:.trl de jumlitatea hstei, domnule Beaumont? intrebl Beth, ~tlind ct\
nu era deloc vreun nerod.
----------------------- Page 167----------------------MireasaJanl voie
-Am petrecut o perioad11 destul de obi~nuitli tn armata, domni~oam Armitage.
-Asta eo minciuna, spuse marchizul, intrand din nou
In conversa~ie; Beth b1tnui cl ii urmtlrise. A fo:st ridicat la
rangu l de maior, pe care lnsa nu vrea sa-l foloseasdi acum.
$i a fost men~ionat atat de des In coresponden\1i, lndit cei
din cavalerie se ~rurasem sa-i auda numele.
-Nu ne-am saturat cu COfii? ilintrerupse Beaumont In

169

graba. Sc pare ca trcbuie sa ai parte de un razboi nefericit


ca sa fii remarcat din cnd tn cnd.
-S~Hi fie tnva~ittum de minte, Hal, spuse marchizul,
iar Beth l~i dadu seama d1 se refcri\ Ia dezvaluirea secrete
lor, nu la r11zboi.
-Amin~eles, zise Beaumont. lnsa nu cred cli domn~a
ra Armitage c dezamiigitli ~afle c?l-{i folose~u cre 1erul.
Marchizul o privi ganditor pe Beth .
-Oarc? Pcntru di ~i ea e foarte de~teapta ~i probabil se
g1indea d!. din dind In cnd rna poate ln trece.
Beth ro~1 auzindu-i remarca.
-Inca sper asta, spuse ea dulceag. Din cand tn cand.
-0 provocare! spuse domnul Beaumont. $1 n u a~ ~tl
pe cine sa pariez.
-Eu da, spuse domni~ara Swinnamer, aruncandu-i o
privire dlutacioasa lui Beth. Mama spune di o doamnli. nu
are nimic de c~tigat dad. t l tmrece tn orice pe barbat.
- Atunci, domni~oarn Swinnamer, r11spunsc Beth politicos, suntem cu COfii incanta{i sa ~tim dl nu va veti
suplira nic1odata mama in privinra asta.
Marchizul se lneca cu o gura de vin. Frumoasa domni~oara indt se tntreba care era sensuI acelei remarci ciudate
cand marchizul ~i Beth se ridicara de Ia m~.
-Cand I'M gandesc ci\ era cit pc ce sao cer de nevasta,
ma cutremur, spuse el, abia s~panindu-se sa nu rada.
-$i de ce voiai sli o ceri de nevasta dadt ave~i at1it de
purine in comun?
----------------------- Page 168----------------------170

jo 'Bever(ey

-Era de daroria mea sa mli tnsor, spuse el ridic~d din


umeri ~~ nu paream genul care sa se tndragosteasca. Phoebe Swinnamer e exact tipul de fata cu care toatli lumea se
~tepta sa mli tnsor: de familie buna, cu zestre consistenta,
frumoasli ~i ... foarte pllicutli.
- Pentru di a~a a fost instruita sli fie, sublinie Beth, ~ti
ind dl. nu se reglisea In nici una dintre calitli~ile men~io
nate tn lista. Elli zambi ~i scuturli din cap.
-Nu are nici
unul dintre defectele
tale, dupa cum
~timamandoi.
-~i eu sunt foarte pHkuta, riposta Beth, dadi nu mise
dl1 motiv sli nu fiu.
- ~ti o scorpie, spuse marchizul, cu chipullnd lumi
nat de amuzament. Sli nu ~i se urce Ia cap, lnsa lncepe
sli-mi plad destul de mulechestia asta. Apoi lasa o Beth
luata prin surprindere de mainile urmatorului parcener
de dans.
La patru diminea~a lntreaga petrecere se tncheie, iar
Beth se duse sa se cuke. Cand se strecurli tn a~temut obositli, rememora momence din acea searli, confuzli dupli tot
ceea ce se tmamplase. Momence de atraqie, momence
de conflict. Cand servitoarea se tndrepta spre u~li, Beth
o tntrebli:
-~tii ceva despre turturelele de Ia Drury Lane, Redeliff?
- Nu, domni~oarli. Am fost Ia Londra o singurli datll
~~ nu am fost niciodata la teatru. Presupun di le ~in tn .
colivii, asa de decor.
- Da. 'fnsli mi
se pare foarte ciudat,
spuse Beth ~~

adormi.
ln diminea~a urmatoare, Redcliff menflonli acea conversafie Ia micul dejun al servitorilor superiori. Spre surprinderea ei, Hughes,
valetul
personal
al marchizului,
o lull deoparte.
-Domni~oara Redcliff, spuse el, daca a~ fi In locul tau
n-a~ tncuraja-o pe domni~oara Armitage sa vorbeascli
despre turturelele de la Dmry Lane.
----------------------- Page 169----------------------'Mireasafara voie
-De ce, domnule Hughes?
B~rbatul t~i ~guie buzele.
- S~ spunem di Porumbi~a Albli de Ia Drury Lane e o
favoritli personalli a marchizului, dad\ tntelegi ce vreau
sl spun.
Servitoarea se inro~i.
- Da, inreleg. Oh, dmga de ea! ~i oare cine i-o fi bligat
asta in cap?
-Exact asta mli intrebarn ~i eu. ~i asta sc va intreba ~i
domnul, dadl ajungc la urechile sale.
fns~ Lucien uita~e comentariul lui Beth. Era preocupat
de alte lucruri, iar inainte sl se culce se a~ezli ~i ii scrise un
bilet lui N icholas Delaney.
Dragl! Nicholas,
Deveril a apl!rut Ia balul meu de logodni:!. Am ere
zut eli afugit
cu Madame, fu.sl! probabil ~i-a aranjat
ceva cu auwritl!ple. Am crezut eli e bme sli ~tii. E Ia
fel de rl!u ca fntotdeauna.
LdeV
Trimise biletulla Grattingley, uncle locuia fratele geamlin al lui N icholas, lordul Stainbridge.
Nu i~i dadea seama de ce aparitia lordului Deveril i l
nehni~tea atat de mult, in afarli de faptul d1 barbatul era
foarte rliu ~i lipsit de scrupule. Era un instinct n atural sa
nu vrea un asemenea :;pecimen in apropierc, insa simfea
eli e ceva mai mult de-at t.
Oeveril fusese foarte lcgac de Th~r~se Bellaire in com
p lotul ei de a-i scoarcc de bani pe simpatizantii lui Napo
leon. Lucien rlimascse cu impresia eli Deveril avusese de-a
face ~i cu Eleanor Delaney in perioada in care aceasta
locu ia Ia nememicul ei de frate. Cu siguranfli nu era prea
mare dragosre intre Nicholas ~i Oeveril.
----------------------- Page 170----------------------172

:Jo '13ever(ey

Cu to~ii crezuserli dl lordul Deveril fugise cu The


rese Bellaire
ca s1i cheltuiasd ceea ce ob~inuse prin
fraudli ~i sli se bucure de tnclinafia pe care amandoi o
aveau pentru depravarc. lar aparitia lui ridica mari sem
ne de lntrebarc.
----------------------- Page 171-----------------------

171

capitolul 11
Beth se trezi amefitl1n dimineara urm1\roare. 0
capul, sim~ea un gust acru in gurli, iar aspectele negative
ale serii anterioare ii revcnircl brusc in mime.
De ce nu putuse s11 se poartc cuviindos, ca o inocent11
desliva~itli? Poate ar ttebui sli ia leqii de Ia mama domni~oarei Swinnamer. De ce marchizul nu putca sli accepte
d1 spiritul de lupt1hoarc ~~ in~elepciunca lumcasd nu o
transformau intr-o femeie vulgarn? I~i aminti ce ii spusese
de~pre faptul c1i o credea o scorpie. Lui nu prea aveau cum
slii pladi scorpiile. Nu putea sa-i plac1\ o persoanli in care
nu avca lncredere, iar pe tcrasa li dliduse dar de in~elcs dl
nu avea deloc lncrcdcrC! in ca.
Oftti cu amiirticiune. Sc plirea d1 era a~a cum spusese el.
Odatli rostite, cuvintcle dipiitau o viatli proprie. Nu mai
puteau fi retrasc. De elite ori Beth ~i marchizul se aflau Ia
limitli, acea searii ingrozitoare pe terasli .sc intorcea sli-i
bantuie. Nefericirea ei era sporitli ~i de furia pe care i-o
provoca faprul eli el nu sus~inea d\ ar fi vreun mocent, ~i
totu~i sc simrea liber s11 o pcdepseasdi pentru orlce i se pli
rea d\ face gre~it. Ea ~tia di marchizul se poart11 conform
propriului cod, insli tentafia sli se dezllinfUie ~upra lui era
imens11. A~cli, dcsigur, era firesc sa o numeascli scorpie.
Ducesa o chemii pe Beth Ia un mic dejun tarziu in
apartamentul ei, iar ease stmti obligatli sil meargli. P:linea
pd\jitli ~i cafeaua o f11cur11 sli se simt11 mai bine, inslili era
greu sli tina rirmul conversariei vesele a ducesei.
-Am fost incantat1\ s11 vlid di tu ~i Lucien sunteti atat
de naturah impreun1l, spuse ducesa. 1-au prins bine cele
cGteva zile in o~, ~tiam eu eli ~a va fi. $i-a mai revenit,
~i asta ar trebui sli fad\ lucrurile mai u~oare ~i pentru tine,

durea

----------------------- Page 172----------------------174

jo 'Bever(cy

draga mea. ~i nu mai ai mult de lndurat. Mai avem o slip


tlim~n~ de festivitl.lp aici, care o sli culmineze cu recep~ia
pentru localnici, apoi ne mutiim la Londra. ~~ mai mmlin
doar douli s11ptlimlini pl'inli Ia nuntli.
Douli sl.lpt11mni. P1linea cu unt se trnnsfot"tM in rume
gu~ In gura lua
Beth. Stiuse data stabilatl.l pentru eveni
ment, lnsli abia acum i~i dlidea seama dlt de apropiat11 era
~i se lnsp1iim1lnta.
-E prea in grabli, protest11 ca. 0 s1i stllmeasdi discu~ii.
-A~a estc, lnsil ducele vrca asta, se aplirl.l ducesa. Iar
primul vostru copil se va na~te dupli nouli luni, iar atunci
toate bl.lnuielile vor lua sf~it.
Beth inghifi, iar duccsa o privi cu ochi vicleni.
-Oraga mea, ce ~tii desprc dlslitorie? Simt di pentru
tine fin locul unei marne.
-~tiu totul despre dislitorie, rl.lspunse Beth in grabli,
apoi vl.lzu surprinderea din ochii ducesei. Adic~ am citit
foarte mult.
-Ce diqi cxtraordinare ai avut, remarc1i ducesa. lnstl
chiar ~i a~a, e u~or sl.l fii. .. confuzli despre acest subiect.
Fiica mea cea mare, Maria, credca d
simplul act de a dormi in pat cu un blirbat producea copii. Cand am d iscutat

cu ca, deja 11 convinsese pe Graviston s!\ doarm11 tn camere separate pentru d\ sfoma. Credea eli sdipase de necaz.
Beth se lngrozi.
-Cum afi putut s-o obligafi stl se dls1!.toreasd1 dadi era
dezgustat11?
-Dezgustat11? spusc ducesa. Nu, a fost o c11s~torie din
dragoste. Insl1 Maria, care avca doar optsprezece ani, nu
dorea chiar atunci copii. Auzind di ,dormitul lmpreunl!."
dl!.dea na~tere Ia copii, explid\ ea clipind din ochi, se g1ln
dise ell putea st\ se bucure far1'1 consecinrc de sarut1irile lui
Graviston ~~de alte promisiunt.
Beth ~i-ar fi dorit cu dispernre sli lntrebe daca putea
avea copii ~i farli s11rut:lri ~~ alte promisiuni, lnsli co
bori privirea.
----------------------- Page 173----------------------'Mireasafara voie
Ducesa o privi ganditoare.
-Elizabeth, m-am gandit s~i-fi explic totu~i despre ce e
vorba. Nu te po{i baza doar pe d1qi.
~~ asta ~~ flicu.
Beth asculta cu ochii mari. Occi asta lnscmna ,sa fad
un ospnf" din asta.
La sfar~it, ro~ie in obraji ~l cu imaglnea lui Venus ~~
Marte 'in mince, Beth protesra:
-Ynsa toata ... toara joaca asta chiar e necesara?
-Nu, nu
e necesara, raspunsc ducesa cu calm. Insa
dadi Lucien ar neglija aceste atentii, m-~ supara foarte
rau pe cl. U1sand Ia o parte pllkerea ta, sunt necesare pentru confortul tau.
Beth i~i aminti de un deget care 11 frecase sfarcul cu
sange recc ~~de efectul pe care tl avuscse ~~ i~i duse mainile la obrajii fierbinfi.
-Ah, a~ prefera sa nul
Duccsa veni spre ea ~i o lmbrati~a.
-Oh, draga mea, tmi pare
mu daca te-am rulburat.
Dupa cum am spus, sofii fiicelor mele au fost al~i din
dragoste ~~. ch iar dacl au fost un pic nclini~tite, ele nu
s-au disatorit cu teama patului conjugal. !mt dau seama
dt de diferit e penrru tine ~i Lucien, care ati fost aruncati
unul langa alrul. 0 batu u~r pe umar pe Beth, iar tonul
ei deveni mai vesel. Insli ai noroc, Elizabeth. E un barbat
foarte frumos ~i insrruit 'in etichcra. Sigurtl glise~ti arragator macar un pic, nu-i ~a?
Beth scutum din cap. Nu era neaparat o negare, ci mal
ales un gest de disperare 'in fara atraqiei fizice de netagaduit pe care o simtea fara de el ~~ pe care nu ~i-o dorea.
Ducesa ofti1.
-Atunci re rog sa te gande~ti di ~~ pentru el e la fel.
Cand Beth o privi surprmsa, ea explicit: Sigur, nu e virgin, 'insll e obligat sa virla fllra dragoste in patul rau. Dadi
uneori e dur, nu uita d
~~ el e tulburat.
----------------------- Page 174----------------------176

jo 13ever(ey
Beth ~i-ar fi dorit s11.

aib1i curaj s~.-i spunli ducesei ce

175

fkuse ~j 511.-i
cearli sfatul, ins1i ar fi luat-0 prea rnu prin
surprindere. Era imposibil. Dup1i acea descricre explicitli
a intimitlifilor disnicici, ii era imposibil ~i sli dca och ii cu
eel cu care urma s~ fad'{ toate acele lucruri. Beth se retrase
in camera ei, sub prerextul unci duren de cap.
In urml\toarele zilc, Beth i~i f~cu datoria ~i ap~ru Ia ceremoniilc publice langa marchizul Arden, in timp ce ii as
culta pe oaspefii vcni~1 sli le transmit~ cele mai calde urnri
de viitor. Toate aceste discursuri includeau ~i urliri pentru
aparifia rapidli a unui mo~tenitor pentru Belcraven. Dupli
cum spuscse ingrozitorullord Devenl, scopul disniciei era
destul de dar pentru toatli lumen. Beth nu se putea gandi
decat Ia mijloacele prin care urma s1'i fie produs acel mo~
tenitor. Dupli una dintre aceste intalniri, viitorul ei sor 0
opri lnaintc ca ea sli poatli fugi in apartamentele ei.
-Faci minuni pemru ~:eputa{ia mea, spusc el zambind,
luandu-i mana. Tofi ace~ti oameni ~tiu sli rccunoascli o
fcmeie admirabilli dind vlid una. Nu 1M credeau capabil
de o asemenea alegere.
El incerca sa fie bland, insli nervii lui Beth erau mult
prea incordafi, astfel dl. incerdi sli se Jesprindli de el. lnsli
el nu o 111s,'\.
-Mergi cu mine, spusc el, Ia fcl de bland, dar hoclirat .
Beth nu avu de ales ~i se plimbi'l tmpreunli cu el pe
aleea m~rginita de tisi'l.
-Nu trcbuie silfi fie reamli de mine, Elizabeth, spuse
cl direct.
-Eo porunca? imrebli ea. lnten~ionase repltca drept o
gluma, insa o rosti die sc poate de scrios.
Il privi nelini~titlL Era ca ~i dind ar fi pierdut leglitura
intre vom~a ~i cuvincele ei. El se incruncase U>r, de mi
rare, flir.:l furie.
-Ce fi sa intamplat in ultima vrcme, Elizabeth! E~ti
ca un cal speriat de bid. Ti-a filcut cineva ceva sau a spus
cineva ceva care te-a supilrat?
----------------------- Page 175----------------------'Mireasafara voie

177

-Nu, rlispunse Beth rcpede, prea repede. Ultimullucru


dcspre care avca chef sa vorbeasdi era explica~ia data de
ducesa pentru actul clsatoriei ~i, ca sa schimbe subiectul,
ilintreba: Ce-ai face cu uncal speriat de bici?
- L-~ da Ia diini.
- Poftim? ins1i vazu
lumma din ochii
lui ~i ln~elese
dl glumea.
-imi pare r1'iu, spuse el. Sigur, lmai ~ incerca sa-l vin
dec. Se opri ~i sc intoarse cu fa~a spre ca, apoi ii atinsc
obrazul cu mna.
Beth clip ~ incerdi sli se retragli. El o finu strans.
- Pen tru numcle lui Dumnezeu, inceteazal Ce ai?
Problema era di chiar ~~ aceI gcst de intimitate o facea
sa se gandcasdi Ia Venus ~i Ia Marte. Nu ~cia cum sa se
poane gra~ios in asemenea sirua~ie ~i era ingrozita unde
s-ar putea ajunge.
-Nu-mi place sa fiu atinsa, spuse ea sec, simfindu-i
mana ca un scmn fierbinte pe gatul ei.
-De ce nu?
Beth il privi lung.

-Sigur, c firesc ...


-Nu, nu chiar. ~ti suficicnt de inteligenta dt sa-~i dai
seama eli trebuie sa invatam sane obi~uim unul cu celalalt,ji tot~i nu faci nici un cfort.
-Imi pare rlu eli e un eforr atat de mare, pufni Beth.
El i~i finu r1isuflarea furios, insl:i i~i retrasc mana.
-Asta pentru felultn care te-am atins in noaptea aceca? intreba el.
Beth inghi{i.
-Da.
Min~ea. Nici nu o ajuta prea mult, caci nu flku altceva decat sa dea ~~ mai multa putere discursului ducesei,
insa nu aceca era problema principala. El paru stanjenit,
aproape vinovat.
- Ei bine, im1 pare rau pentru ce-am flicut. Atunci mise
parea necesar, insa pentru mine nu a fost bine, in ciuda ...
----------------------- Page 176----------------------178

jo 'Bever(ey

Trase aer in piept, grijuliu. Elizabeth , nu o sl!. mai fac asta.


!~i dau cuv.ntul meu.
Beth era con~tientl!. dt sim~ea un amestec de speran~l!.
~~ dezaml!.gire.
-Nu o sl!. ml!. mal mingi a~a?
-$tii eli nu asta am vrut sl!. spun.
El pliru sl!. facl!. din nou aluzie Ia faptul dl ea cunoscuse
mul~i bl!.rba{i.
-Tot cc ~tiu, domnule, pufni ea, este dl ai face bine sll
t~i pi mliinile departe lnainte sl!. fiu obligatl!. legal sl!. in
dur maltratl!.rile dumitale oribilel Apoi Beth se lndepl!.rtli,
ignorfind tnjurl\tura printre din{i pe care o auzi tn spatele
ei, incordatl!. de tcama unui atac.
Ynsl!. el o ll!.sl!. in pace, iar in urml!.toarcle zile Beth fu
ll!.satl!. sli se ascundl!. printre evcnimente, ~rl!. interven~ii
din partca lui. Apoi, lntro zi, se trezi singur~ In rri'isu~
cu marchizul, dl.nd se intorceau de la o vizitl!. la ~coala
din sat. Merseserli impreunl!. cu ducele ~i ducesa, insl!. plirin{ii marchizului acceptaserl!. o invita~ie la ceai la vicar.
Abia cfind ~i dMu seama de consecin~e, Beth se gandl
cl!. probabil fusesc o manevrl!. inten~ionatl!..
Marchizul se
rezeml!. de speteazl!.
dacl!. era tulburat in vreun fel, nu o
arl\ta, :;e gandi Beth cu rl!.utate ~~ priv1 darul pe care il
primiserl!. de la copii. Era o placl!. frumos lustruitl!., cu un
model din cuie de araml!. reprezentand blazonul de Vaux
~i ini{ialele E ~i L.
-Ai idee ce s/1 facem cu asta? intrebl!. el pe un ton
tl!.rl!.gl!.nat.
-Sli o agl'iflim deasupra u~ii? sugerli ea, ~tlind prea bine
eli blazonul de Vaux era sculptat in grat1it Jcasupra u~ii
principale de Ia Belcraven.
-Sau deasupra patului nostru?
Beth tresl!.ri.
-lar tncepi, spuse el. 0
sl!. trebuiasd sl!. facem ~i asta,
sl!. ~tii.
----------------------- Page 177-----------------------MireasdJard voie

179

Beth slm~l cum i se inro~esc obraj U. Privi tulburata di


tre vizitiu ~i lacheu.
-E firesc sll fiu speriatli.
-Sau 'ingrijorat11 de ceea ce aJ1 pucea sli descop1U.
Beth tl privi lung. Oare asta credca eH
-Mi-ai promis dl. nu vei mal vorbi despre asta.
El 'ii 'intalni privirea.
-Atunci tmi
cer scuze. Yns1
reaqllle
tale dovedesc
o scare foarte ciudatli. E firesc sl fiu Mnulcor.
Beth ii privi din nou pe servitori. Oare el em slgur cl
nu auzeau conversa~ia lor ~optitli sau, cu arogan{a tiplcA
pentru un de Vaux, pur ~~ simplu nu-i plisa? Nu putea s1l
lase ~rli rlispuns aluzi1le lui.
-Ai putea sl1 blinuie~ti dl sufar de modestia feciorelnicll fireascll, ~opti ea printre dlnfi.
-Poate, spusc el sec, fllr~ convlngere.
-E~ci un bllrbat tngrozitor! pufni ea ~1 fu sigura ca. tl
vlizu pe lacheu tres1irind. Se tndoia ell il prosceau pe servitorii Belcraven.
-~i Ia fel sunc ~~ maltraclirile Ia care ce supun, rns
punse e l tllrligllnat, tncli relaxat. lnsli ea vedea furia din
ochii slii.
Pecrecurn resrul calllcorlei tntr-o t1lcere deplinli. Cand
il oferi mana sll o
ajuce sli coboare din tr1isurn,
Beth
vru sli se indepli.rteze de el, domld1 sli scape. Insli el 1i
prlnse bra~ul.
-U~urel, spuse el. Nu uita de inrelegerea noastra
Beth aruncl1 o privlre spre trlsura care sc mdepma.
-Dad\ cu crezi di. i-am p1ldilit,
e~ti mal prost
dedit credeam.
-fnsli nu mai crezut niciodac1l prose, Elizabeth. Servitorii vlid multe, tnsa 1ista nu e un motiv sli ce pof1i urat.
Ai promis eli in public ce pol'li cum trebuie.
Beth se intoarse spre el. 0
rari\ bucurie eli nu era nici
un servitor In preajmll.
- Tu ai promis c11 o sa mll crezl o femele clnstitli.
----------------------- Page 178----------------------180

jo 'Bever(ey

-Nuchiar. Ampromissa maportca ~i cand ai fi.. A~.:um


ar trebui sate credo turturidi nevinovata? 0
femeic <"art
cite~te clasici?
- Da, existtl, cu siguran~a. o baza comuna lntre un idiot
cu capul sec ~i o neru~inata obraznica!
- Teritoriu neexplorat, raspunse el ganditor. lndi prr
tinzi asta?
-Nu sum a nimanui, spuse Beth, confuza.
- Ba e~ti a mea.
-Nu sunt. Sunt propria mea stt'ipana ~i aeya voi ramflm:
In ochii lui se aprinse o sclnteie, iar m~Hnile lui li t
u
p rinsera gtul. Ea mcremeni.
-Ce...
-Am un
mare
chef sa
te sugrum,
spuse
cl pc un
ton vislitor ciudat. Ma tntreb dad! nu curnva Nic hu laa
are dreptate?
Beth 11privea uimitit fnnebunise.
Cand tnghifi, m
lini~tita, sim~i stransoarea degetelor lui 1n jurul gatu lui

Ind pu~in ~i chiar ar fi. fost tn pericol. Pentru numell' lui


Dumnezeu, uncle erau servitorii ornniprezen~i? Apoi J~:
getele lui alunecari1 pana sub obrazul ei moale, desenfmd
cerculere pe pomete, starnindu -i o senzafie dulce, amcp
toare, pe care nu ~i-o putea stapani, ch iar daca incerr.1.
El i~i aplecl fruntea.
-Nu, il ruga ea, lnsa el nu o asculta.
Buzele lui erau ferme, blande eyi calde, lnsa Beth era iu
spi:iimantata. lncerca sa se desprinda de e l, dar minilc lui
o ~ineau strans. Simtea umezeala gurii lui pe a ei ~i limb.
lui jucau~a. Yncerca sa scoata un geamat de protest, ins,,,
tn acela~i timp, era cuprinsa de o senza~ie de toropcal.1,
care ii lnmuia oasele. Gura lui se indeparta u~or de a e i, 1ar
ea ii sim~i din plin absen~a. El ~i trecu degetul mare pc~te
buzele ei care tremurau.
-Poate di Nicholas are dreptate, spuse el. Ynsa tmi ccr
scuze din nou. Nu vreau sa te sperii ~i, dupi:i cum ai spu~
----------------------- Page 179----------------------'MireasaJarii vole

181

'uriinJ, inca nu a venit timpul pentru atacurile mele


lnrnzitoare, nu? Ah. Thomas...
1\.th~c intoarse ~i zliri un lacheu care stlitea nemi~cat
In upropicre. Oare de cfind era acolo?
('red
d1 este
cazul
sli o conduci
pe domni~oara
Armatagc
Ia apartamemele ei, spuse marchizul. Apoi o
(IIVI pc Beth. 0
invotal1i noua? intrcba eJ.
1\~:th inghi~i in sec. Acel slirut nu fusese nici pc departc
fllf'I<>ZJtor.Insli faptul eli el i~i amintea de comentariul ei ii
I JVt..'<lca di era foarte posibil ~-I
nmnit. Poate eli ducesa
1\ 11 esc.: dreptate in leglitudi cu starca lui de ncrvozitate.
l'rc.:a bine, rlispunse ea. 0
invoiala noua.
ilunn1! pe lacheu, insa privi lnapoi. Marchizul incase
ult 1l.1 ca incruntat. Oare era furios? Sau pur ~i simplu era
I ld de nelini~tit ~~ nestgur ca ea?
I 11<.: il'n viizuse privirea
nclini~titli ~i ncdumerica pc
' u c JO aruncase logodnica sa peste umlk Avea toate
'"' 11\'de sa fie tulburatli, tnsa avea tot ce-i trebuia sa
'''"""' un barbat Ia spttalul de nebuni. nsfida ~~ il prO
\'" ' iar instinctullui ii dicta sli 0
supunli, s11
0 facl sa-l
1 1111o:lscli drept stapnul ei. Putea s-o intimideze ~i s-o
lj'll'~l'ZC, dar era Ia fel de sigur ca putea sa 0
~i sedudi
lu 1\ i~i dadea cu adev~at silin~a. Lucrul eel mai ridicol
1 1 '1'1 bl\nuia eli de fapt nu puten face nimic. Gandul eli
11 putc.:,\ o rani, chiar ~i lntr-un fel atat de netnsemnat
urn .1r fi un s~t furat nedorit, ii repugna.
Chiar dorise
an , ~ugrume, insa asta din nevota de a-~i Ilisa amprenta
IIJH:t l'i, de a o face s11-l vada peel a~a cum era, nu vreo
f II\I ~m1 pe care ~i-o flturise in mintca ei prca cultivatli.
lu II\ .1ccl sarut glisise aceea~i ncvoie. Yo1a sil o sedudi,
ft u l'upuna, sai scoatli din cap toate gandurile acelea
IJ,IIIigcnte ~i caustice pana dind va ajunge sli aib11 nevoie
I cl . Nu mai simfise niciodatli astfel pentru o femeie ~i
11u cr.1prea sigur eli era slinlitos.
----------------------- Page 180-----------------------

182

jo '13everfey

Napadit
de acele ganduri,
cobor'i
la subsol In
sala
de biliard, uncle 'incepu sa loveasca neatent bilele. Hal
Beaumont 'il gasi acolo.
-Nu e~ti In apele tale.
Lucien ridica privirea.
-Nuntile sunt un iad.
-Ar fi trebuit sa fugi, rase Hal.
-$i Elizabeth a spus asta o data. Poate ar trebui sa-i
ascult sugestiile.
- Da, poate ar trebui. Pare o femeie cu cap.
Lucien lasii tacul deoparte.
- Nu, acum nu e.
-Nu mi
se pare
ca vreunul dintre
voi ar ti. Luce,
poti sa rna trimifi Ia dracu', tnsa trebuie sa te lntreb.
Ce se 'intampla?
- Du-te Ia dracu', spuse Lucien cu blandete.
Hal rididi din umeri.
-Cum vrei. Oricum aproape am ajuns 'in lad ~~ tnapoi.
Probabil vazuse chipul marchizului, cad imediat zambi.
lmi cer scuze. E un fel de presiune emo~ionala neplacuta.
Ofta. Chestia e eli dupa ce vezi moartea cu ochii, lucrurile
se schimba. Urasc sa vad oameni care fac gre~eli stupide.
Nu vreau sa te vad lntr-o disatorie seaca.
-Nici eu nu vreau asta, rosti Lucien trist. Privi In jur.
Masa de biliard fusese montara !ntr-ogalerie mare, ai carei
pere~i Inca erau plini de arme medievale. Haide. Probabil
camera asta ne 1ntristeazape amimdoi. Daca vreunul dintre carligele astea cedeaza, 0
sa fim ciopar~ifi. Hai Sa gasim
un Joe mai prietenos.
Brap1l drept putemic allui Hal tl opri.
- Luce, de ce? Daca totul e o gre~eala, sigur exista o
cale de sdipare. Nu cred ca domni~oara Armitage e atilt
de disperatii die sa te fina In casnicia asta.
Nu i se parea drept sa-l mintii pe Hal. Lucien tncerdl.
sa-i spun:!. o parte din adevat.
----------------------- Page 181----------------------'MireasaJard vofe

183

- E o dis!itorie aranjatl\. Elizabeth este alegerea tatti


luimeu.
Hal piiru sl\ ciceascl\ multe In cuvimele lut. Dupa o clipa, sll\bi scransoarea.
-Atunci mcearca sao faci sii mearga. Eo femeie caldl\,
imeligema si cu umor. Cred ca vli potriviti perfect.
-Ca un
nebun
in duna~a de
for~a, pufni
Lucien
~i se indep~rtl\. Hal, care era uo barbae rational, 11 lasii
sl\ plece.
ln ziua urmatoare avu loc pctrecerea pentru cei dio
partea
locului.
Nobilimea
~i al~i oameni
importanti
fura primi~i In sala de bal cu vin, preparnte rafinace ~l
Mozart. Cei de rang mai
mic ~i localnicii se afiau pe
paji~te, uncle erau fripte tot felul de animale Ia protap,
halbelc de bere pareau sa nu se mai goleasca, iar o trupii
dinta pentru dansatori.
Beth se plimbl\ In ambele locuri la bratul marchizu

lui. Schimbli amabilitati cu doctorul, avocatul ~i fermierii


prosperi. Sc conversa cu sotiile micilor proprietari ~i ale
lucratorilor in ferme. Nu simrea dl. se afla deasupra lor, ci
cii ele erau fascinate. Oare nu vedea di, in ciuda hainelor
ei noi ~~ frumoase, era exact ca ele? Simpla diferen~ii era
eli top acei oarneni erau indimati sii schtmbe diteva vor
be cu viitoarea duccsii, In vreme ce nu le-ar fi
p1isat dacii
petreceau o zi intreaga cu Beth Armitage, profesoara. Era
o situatie revoltatoare, tnsa Beth nu le putea refuza acea
pl1kere dind petreccrea era dar o zi de mare siirbiitoare
intro viata de mund1 neostoitii ~i obositoare.
li placu sl\ stea cu copiii, dici ace~tia se purtau mult
mai natural cu ea. Se ~eUi alaturi de un grup de copii,
siii lnvete un cantccel. Marchizul rnmase sa o priveascl.
Apoi, dupl\ ce ea pledl de acolo, ii spuse:
- Te pricepi foarte bine Ia asta.
- E meseria mea.
-Mii tern di nu mai e.
----------------------- Page 182----------------------184

Jo !Beverfey

Beth nu-l contrazisc.


-lnsli nu rna simt la fel de bine 'in preajma plirin~ilor
lor. Ma simt ciudat, ca ~~ cand a~ juca lntr-o piesa. ,,Acum
intra viitoarea ducesa, prin dreapta scenei." Nu am fost
niciodata prea bun11 la asta.
-Prostii. To~i te iubesc. Ynsa nu vorbe~ti cu ei. Doar asculp. Faci sa para ca ~i dind, pe moment, e~ti una de-a lor.
Beth 11 privi.
-Dar sunt una de-a lor.
El ramase
uimit.
Dupa o
clip11 de gandire,
scutum
din cap.
-Ma tern
eli nu mai e~ti. Tonul
lui li cerea pardi
iertare.
-$tiu, rlispunse Beth oftand. fnsli eel pu~in lmi aduc
aminte. Privi paji~tea plina de oameni care palavrageau,
dansau, beau ~~ mancau. Y~i dai seama, continuli ea, cum
e sa fii unul dintre ace~ti oameni? Sli lfi faci griji pentru
ce pui pe masa, pentru acoperi~ul de deasupra capului sau
pentru medicameme pentru un copil bolnav?
-Nu, dispunse el. Dar daca e nevoie, le ofer hranli ~i
un acoperi~ deasupra capului, ~~ trimit un doctor sli levindece copiii. Deci pana la unna a cui e grija mai mare?
lnainte ca Beth sa poatli raspunde, privi tn spatele ei. latli
pe cineva de acela~i rang cu tine. Va las sli vli plange~i In
dorinta voastrii de dreptate.
Beth se trezi brusc singura cu domnul Beaumont, simtindu-se ca ~~ cand ar fi fost mustrata, poate chiar pe buna
drept ate. Mai mult, simtea cl il ranise din nou. Era timpul
sli se gandeasdi ~i la sensibilitatea altora, nu doar la a ei.
Marchizul era arogant, sigur pe pozi~ia sa lnaldi In randuiala lucrurilor, lnsa, In acela~i timp, i~i lua foarte In series
responsabilitlitile. Ea i~i dorea ca el sa nu fi plecat, ca sli
se poat a scuza, lnsa atunci tot ce putea face era sa-~i joace
rolul. Vorbi cu domnul Beaumont, tncerdind sa para o
viitoare mireasii nerabdatoare.
----------------------- Page 183-----------------------

~ireasafara voie
-Domni~oar~ Armitage, spuse elln timp ce se tndreptau spre casii, mi-~ dori sii nu sim~i~i atilta nevoie s11 juca~i teatru.
-Poftim?
-Nu e nevoie s~ v/1
preface~i. Lucien mi-a povestit
totul.
Beth flku ochii mari.
- Totul?
Domnul Beaumont o studie cu viclenie.
-Nu chiar. Nu a spus ~i de ce a~i fost aleas~ sa-i fi~i
mireasa, ci doar ca afi fost alegerea parinfilor lui.
-~iva surprinde faptul c/1 aleasa e atat de comuna ~ide
cenueyie? lntreb1i Beth cu rautate.
-Cereyi~i complimente, domni~oara Armitage? o tachina el. ~tiri cl nu sunreri ~a.
Beth II privi surprins1i.
- Ba
din contra.
Oglinda lmi
spune
zilnic
sunt vreo frumusere. ~i nu caut complimente, domnule Beaumont.
- Poate cl nu vii vede~i ciind sunteri In verva, spuse
el zambind. E adevarat eli tras~turile dumneavoastr~ sunt
destul de comune, dar se lumineaza dind vorbifi ~i averi 0
privire foarte expresiv1i. Ochii dumneavoastr~ strnlucesc
de agerimea min~ii.
Beth sim~i cum se inro~e~te.
- v~ rog, domnule Beaumont, nu trebuie s~ tmi spunefi astfel de lucruri. Nici macar nu sunt adev~ate.
-Adid Lucien nu v-a spus asta? lntreb~ el surprins.
IIcredeam mai iscusit. De fapt, ad~uga el cu o scnteie de
umor in ochi, e un adevarat diavolla flirt. Dar dadi las~
loc altora...
Ajunseser~ la grlidina de trandafiri de lng~ casa. Acum
era p lina de oasperii de rang malt care se plimbau admi
rnd florile, lns1i Beth ~i domnul Beaumont rnmasern la o
oarecare distanr~ de ei. El rupse un ttandafir ~i II mngaie

185

dl nu

----------------------- Page 184----------------------186

jo ':BeverCey

u~r obrazul cu el. Se aplecl spre ea, iar ea ti simfi rcsp1r


~ia caldlim ureche, tn timp ce murmura.
-Sli vli spun ceva, domni~oarli Armitage. Cred dl
irosi{i cu el. Haidefi sli fugim.
Beth izbucni In r~.
-Domnule, e scandalos! Nu mai simrea acea ne lin
te chinuitoare pe care o avea cu marchizul ~~ chiar
simrea bine.
El zambi apreciativ.
-Da, ~tiu. !?i eu sunt un diavol al fiirtului. Deci?
In ciuda faptului eli u flkuse propunerea in glumli, tn
ttebarea lui avea o urmli de adevlir care o uimi.
-De ce spunefi astfel de lucruri cand ~tifi eli nu pot l
Elmcli zmbea, msli cu un zambet trist.
-Recunosc
o comoarli cand vlid
una,
domni~oarl
Armitage. A~ vrea sa tmi iau o sofie, dar ce vlid tn jur? Toe
felul de Phoebe Swinnamers ~ Lucy Frogmorton. Sume~l

cu cotul altceva.
Sinceritatea lui era de netagliduit, oricat de absurcllll "
plirea, iar Beth se pierdu.
-Domnule Beaumont, ~tiu asta, 'i'nslL.
- V-am surprins. Tot umorul displiruse, iar el o privl cu
sinceritate 1n ochi. Domni~oara Armitage, clnd am po
menit prima data despre fugli, era o simpllipolitefe. Dcvl
ne, totu~i, o dorinfa tot mai solidli odatli cu tiecare clipl\.
Nu se cade ~i tmi cer scuze. Privi bobocul de trandafir crem
pe care 11 finea In mana. 0
sa plec ~i nu mli veri mai vcdt'll
mainte de ziua nunfii. Dupa aceea va fi ca ~~ cand aceahtl
discurie nu a avut loc niciodatli, a~a cum ar ti trebuit , de
altfel. Insli, tnainte de asta, domni~arli Armitage, spuae
el ridicand din nou privirea ~i tntinzand ttandafuul, da~l
vi se pare mrelept, tmi pute~i arninti de asta.
Ameritli, Beth luli tloarea ~i tl privi tndepli.rtandu-se.
De fapt, dadi ar fi avut cea mai micli. portifli de scli.pa
re, ar ti fost tentatli de oferta domnului Beaumont, cllcl
era un blirbat mult mai pllicut de avut tn preajmli decAt
----------------------- Page 185----------------------~ireasafara

voie

logodnicul ei. Ar fi putut crni cu el ~r!i nisipuri mi~cltoa


re ~~ violen~. Apoi pnvi in parcea opusa a gr:idinii ~~ il
vW! pe Lucien de Vaux riizand cu unul dintre arenda~i.
Soarele str~lucea in p1irul lui blond, iar el p1rea relaxat
~~ gra{ios. Aerul paru deodata mai rarefiat, iar Beth ~tiu
ca orice ale loc de pe pamant in afara acestui cadru acat
de frumos pentru un barbae atat de frumos i s-ar fi p1irut
cenu~iu. Sc indreptil rapid ditre alt grup.
In scurt timp, marchizul veni din nou langa ea, prezencand-o ~i mal multor oameni pentru care ducatul de
Belcraven insemna totul. Acum Beth i~i juca rolul cu
u~urinta ~i avea timp sa srudieze ~i felul in care se purta
marchizu l cu ace~tl oameni - chiar i~i lua creaba tn seri
os. $ria surprinziltor de bine sa asculte. li ~cia aproape pe
to~i dupl!. nume ~~ de cele mai multe ori putea face referiri
magulitoarc Ia o incalnirc anterioara. li intelegea perfect
pe fermleri ~~ grijile principale ale oamen ilor. $i el ~tia
ca via~a femeilor nu tnsemna nict pe departe nandilvie
~~ vorbi cu ele despre pre~l oualor, fabncarea braruetu
rilor ~~ grija pentru copii. Glumea cu neveste de COate
vfustele flira sale jigneasdi, iar Beth i~i aminti d1 domnul
Beaumont spusese ell. era un diavol al ilirtului ~~ il aproba.
Simti am~ciune ell. nu i~i incercase niciodatil talentul
cu ea. Apoi fu nevoitil sa recunoasd1 faptul eli o data sau
de doua ori incercase, iar acum sar fi a~teptat probabil sa
se trezeasd cu un viltrai in cap dacl!. mai flkea ceva acat
de proscesc.
Beth observl!. dl. putea sa contracateze lingu~eala ferm,
dar subtil, astfel incfit persoana sa ~i dea scama de gre
~eala fari1 sii se facil de m in public. Cu coate dl ura acea
necesitate, Beth se gandi di trcbuia to~i sa ii studteze
tehnica. Era foarte surprin~. Lucien de Vaux sc pricepea
la ce fi\cea, ~~. in timp, avea sa devina un duce excelem.
-De ce te incrunti? o intrebil el dind pomira mai
departe,
lasandu-i muliumi~t pe unul dmtre arenda~ii

187

----------------------- Page 186----------------------188

:Jo r.Bever(ey

locali ~i pe negustorul de fier. lar t~i jignesc preferin~e


le radicale?
- Mli tern dl am obosit, rlispunse Beth pe eel mai lmpli
ciuitor ton cu putin~li. $i cred eli e cazul sa imi cer iertare.
Chiar i~i iei responsabilidi}ile In serios, nu-i a~a?
- Desigur. Ei i se pliru eli fusese tndintat de cuvintele
ei. lnsli e o creaM ciudata. Ma instruiesc pentru o slujbli
pe care sper sa o primesc dit mai tarziu, iar intre timp am,
oricum, destule de care sa mli ocup.
-Ducele nu te lasa sail ajuri sii condudi ducatull
-Noi doi la dirma? spuse el privind-o sceptic.
Beth uitase cu desav~r~ire problema na~terii lui.
-Cred di e nevoie de instruire pentru a~a ceva, spuse
ea. 0 sli am nevoie de ani buni ca sa rna simt In largul meu
in rolul de ducesii, asta dad se va intampla vreodatli.
-Cu timpul o sate obi~nuie~ti. lnsli acum cred d1 tte
buie sa mergi sa te odihne~ti. Evenimentul e departe de a
se fi terminat. Maine plec11m la Londra ~i acolo sunt sigur
ca trebuie sa lnghesuim un sezon lntreg In douli saptamani. 0
sit ai nevoie de toate puterile.
$i a~a se ~i intamplli. In ziua urmiitoare plecara cu to~ii
spre ora~ cu trei triisuri. Beth calatori impreunli cu ducesa, in tdisura care o adusese din Cheltenham, in timp ce
servitorii stateau in celelalte dou~L Ducele mergea singur
intr-a bri~ca, iar marchizul il dilarea pe Viking, calul cu
care fusese neatent bliiatul.
Beth se sim}ea vinovata ca uitase de Robin
Annlisarul mare ~i negru nu di:idea semne eli ar fi ranit ~i
era agitat ~i nlirliva~ chiar ~i pentru marchiz. Era nedrept
chiar ~i gandul d1 un copil fusese pus sa controleze un
asemenea animal.
Cand se oprira sli se mai invioreze, Beth privi catre
grupul de servitori, insa nu vazu nici urmli de blUat. Oare
marchizul chiar tl bi:ituse mar? It diiduse afara? Trebuia sli
afle. Cand ajunser1i pe paji~ea micuf1i de lang11 han, deschise subiectul.

Babson.

----------------------- Page 187----------------------Mircasafara voic


-La grajdurile
Be !craven am
cunoscut
un
Spunea eli arc grij~ de caii t~h, lnsli nu tl vlid aiel.
-Probabil re rcferi Ia Robin. E un pu~ti ncastfunplirat.
Era un comentariu indulgent, care tns1\ nu explica absen

189
baie~el.

~a b~iatului.
-Uncle e?
-El ~i Dooley tmi aduc murgil in ora~ cu diligen~a.
De cc? Ultimele lui cuvime aveau o urml de banuiala.
-Mi-a placut
bl1iefclul, explidi
Beth.
Presupun
a dat de necaz pentru ceva ce s-a intilmplat cu Viking.
Calul e sl1natos?
- Da, tnsa Jarvis a crezut d
i s-a rupc un os ~i 1-a cam
jumulit pe baiat pcntru asta. 0
privi incruntat. Sper eli
n-a alergat Ia tine s!i sc planga.

di

-Ah, nu, il asigurl ca. Am deschis subiectul din in


t~mplare. Dupa o dipl1, adaugl1: Parca speriat ca o sa-l bati
~i tu dupa ce afli.
-A~ 6 putut sa ac asta, ri'l.spunse el pe un ton firesc,
dadt rana calului ar 6 fost scrioasa. Are tendlnfa de a fi
ncatent, iar calul aceta m-a costar opt sute de guinee.
- Pentru un cal! exclami'l. Beth.
- Da, pentru un cal, ritspunse el aspru. lar dadi incepi
si'l. imi tii predici despre extravagan{a aristocra{iei, cu si
guranfa o sa te bat ~~ pe tine, Elizabeth.
Beth nu era prca sigurl1 ca glumea.
----------------------- Page 188----------------------capitolull2
fntoarsi'iln siguranfa trasurii, Beth se gandi di. macar se
asigurase di nu era un stapan crud cu servitorli sai, indife~
rent de cum s-ar fi purtat cu SOfia lui. Considera ca mar~
chizul ar trebui sa afle ca lui Robin ti era fridi de cai, lnsa
l~i daduse cuviintul i'n fata baiatului. Se hotan sa tncerce
sa rezolve aceasta problema minora. Cel pu~in ti distragea
atenfia de la propria ei soarta.
fnsa, odata ajun~i la Londra, Robin li ie~i imediat din
minte. Era o lume complet noua. Fusese Ia Londra doar
de doua ori ~i, cu toate ca, tmpreuna cu matu~a Emma, vizitase expozitia Academiei Regale de Ia Somerset House
~~ se plimbasera pe langli palatul reginei, nu se aventurase
niciodara In zonele mai selecte din Mayfair. Experienfele
ei anterioare ti lasasera impresia ca Londra era zgomo~
toasa ~~ murdara, tnsli descoperi ca existau ~~ insule de
lini~te ~~ frumusefe pentru cei care ~~ le puteau permite.
Marlborough Square era lnconjurata de aproape douazeci
~i cinci de conace frumoase, unele av~d gradini separate
prin bariere din fier forjat, iar altele cu trepte magnilice
care duceau Ia u~i mari ~~ stralucitoare. In centrul piefei
era o gradinli ce avea In mijloc o fant~a. Copacii abia
tnfrunzisera, iar florile i~i deschisesera bobocii.
Trasura se opri In fafa unei case marl, cu fafada im~
presionanta.
Blazonul afi~at cu m~drie deasupra u~ii
confirma ca aceea era Casa Belcraven. U~ile se deschi~
sera ~~ o armata de servitori ie~idl s11
lntampine fami~
lia. Din care se presupunea di fkea acum parte ~~ Beth.
Se sim~ea ca ~~ cand ar fi fost escortata politicos de la
o inchisoare Ia alta. Dupa ce intcl 'in casa din Marlborough Square, Beth nu avu nici macar o clipa de ragaz
----------------------- Page 189----------------------'Mireasafara voie

191

~~ uitli complet de Robin Babson. Fu luar~ Ia o turli obositoare de cump~rlituri, ~cu nenumlirate
probe pentru
rochii ~~ fu tarat111n fiecare seam de Ia o petrecere Ia alta.
Sczonul abia lncepuse, lns11 ora~ul nu ducea deloc lips11 de
petreceri Ia care se puceau a~a mo~temtorul Belcraven ~~
mireasa lui.
Beth ajungea :;11
se bage In pat abia Ia
trei sau pa
tru diminea~a, 1ns11 nu i se permitea luxul de a se trezi
Ia praru, precum ccilalri membri ai socict1\~li. Se trezea

de diminea~li pentru leqii suplimentare de etichetli ~~ de


comportament corect fa1li de cei de rang inferior. Ducesa
ii cxplicli foane dar ell, in curand, ro~i -in afara familiei
regale aveau slli fie inferiori ca rang ~i orice gre~eal11
in comportamenrul fatll de ei ar fi purut avca consecin~e
grave. Beth simrea o dorin~a rebela de a se a~eza al11ruri de
servitoare ~~ a discuta dcspre pozitia femeii In societatea
modern~. ins11 ~tia ell scrvitoarea ar nla fel de pu~in inte
resat11 de asta precum ducesa.
Dupli pranz incepea acela~i ciclu de vizite matinale,
saloane, o plimbare cu tmsura prin pare, o cinli opulentli,
teatru, vreo seratll, hal sau petrecere. Top se holbau Ia
ca; oamenii spuneau acelea~i lucruri plictisitoare. Chiar
~~ evenimentele interesame precum manevrele lui Napo
leon ~i infrangerea lui Murat de c11tre austrieci erau barfite
eu atat de putine euno~t in~e. meat deveneau plictisitoare.
Beth nu mai dorea s11 participe Ia evenimente sociale pentru tot restul viefii.
Marchizul era aproape intotdeauna aHiruri de ea, dar
nu rlimfuleau niciodatli singuri. Asta tnsemna eli nu aveau
ocazia de a se apropia, 1ns11 eel purin nu se mai puteau
cena. fn consecinfli, el incetase sli ma1 fie o persoanli de
temut, iar uneori chiar devenea sprijinul ei. Else descurca
de mmune In acel hllti~ ~i Beth pucea sl1 se bazeze pe el
s1i o sus~irlli, chiar dac11 o fll.cea doar de dragul mandriei
de Vaux. Uneori purta cu el conversarii inteligente, chiar
----------------------- Page 190----------------------192

jo 'Jjever(ey

dadl nu era deloc Ia modli s~ fii serios, nici mlkar in leglitur~ cu rlizboiul.
Beth spera nelncerat sll gMeasd o prietcnli, pentru d i
Ia domni~oara Mallory lnvll~asern fiicele unor familii de
rang foarce inalt, iar Beth se imprietcnise cu unele dintre
fetelc de varsta ei. Dar acele prietenii disp:lrusern dupll
ce fiecare urmase alt drum - Beth pe eel at studiului ~~ al
profesoratului, iar pnetenele ei pe eel al viefii sociale ~i
at matemitlifii
- ins11 era increzlltoare dl uncle
dintre
etc ar putea reapdrca acum cand ea intrase in lumea lor.
Cu toate astea, nu ap11ruse nici una, iar ca nu i~i amin
tea numele lor de dupll cMlltorie sau adrescle lor. Nu re
u~ise nici s~~i fadt prietene noi. in ace! mediu artificial
In care se simfea mai degraba un obiecr al curiozitllfii,
o CIUd:i~enie, nu prca avea de uncle s:l primeasdi infelegere adev:lrarll.
Beth ~tia cu siguran~li di o parte
dintre problemele
ei i sc datorau lui Phoebe Swinnamer. Frumoasa ~i mama ei
veniserii In or~. iar Phoebe afi~ un aer de rctinere ranitll,
ca ~i cand de fapt ar fi
fost pluasn~. Dumnezeu ~tie ce
pove~ti spusese, tnsli dadl marchizul se oprea s:l o salute,
se pru-ea ell tot salonul i~i tinea resptrapa ca sli asculte.
Singura dat:l cand cumva fusese ademenit s:l danseze cu
ca, ccilalti aproapc s1l
dilcau in picioarc incercand sli-i
urmru-cascl expresia.
Totu~i, singurullucru pe care il puteau vcdea era privirea de disperare prcfl'lcuta pe care i-o arunca marchizullui
Beth ~i care aproape o ~cea ~rada. Situatia lor nu era deloc una comod11, ins/\ Beth era lini~titl!. s:l vadll eli nu era

indr:lgostit de alta. l~i amintea de expresia lui ingrozitli Ia


gandul de a se clis~tori cu asemenea dlfu~cil. farl!. minte.
Biata Phoebe. Insll nu mai fu
Ia fel de amuzatll cind se
trezi prinsa intrO conversatie cu Phoebe, ~tiind ell cei din
jur erau atenp s:l prindi!. fiecare cuvant.
-Ce obositor
trcbuie
s.'\ fie pentru
dumneavoastrll,
domni~arn Armitage, s11 fifi In asemenea grabll cu nunta,
----------------------- Page 191----------------------'.Mireasafara voie

193

rosti ttirligl:inat fata. Eu a~ fi ... Phoebe se opri ~i cobori


privirea. Cu siguranrlt ar fi ro~it dacli ar fi putut sti faca asta
mten~ionat. Eu 001 se corectti ca pe un ton dulceag- in
sista s~ am mule timp Ia dispozi{ic pentru aranJameme.
Se vedea di era un discurs inv11~at pe dinafarti. Beth l~i
pierdu toatti mila pcnrru pisicup aceea.
-Da? r11spunse ea. Sunt sigurii d\ sorul dumncavoastrti
va fi lndintat sti ~tie di dorin~a dumneavoasrrli penrru ce
remonie ~i parad~ o lmrece pe cea de a devcni so~ia lui.
Frumoa:.a o privi lung, insii ripost1t rapid.
-Domni~ara Armitage, am vrut ~spun doar eli imi
Joresc ca nunta s1i sc fad\ ~a cum se cuvine.
-Ce frumos, dl.spunse Beth zambind. Sum sigura eli ducesa vii va aprecia sfatul. v~ rog sa vii duceri sa ii spune{l
din ce punct de vedcre crede{i eli nc grabim cu nunta.
Phoebe ic~ise complet din scenariul ei ~i era cat pe ce
sa l~i piardil cumpat.ul, ceca ce, in cazul ei, insemna ca
rerfeqiunca traslitunlor sa i se tulbure ~or.
-Ha! spuse ea, razand u~r. Cum lmi intoarceri vorbe
le. Trebuic sit spun d1 e foarte obositor s~ vorbesc cu ci
neva atat de inteligent. Insa, domni~oadi Armitage, crcd
di a~i rcmarcat ca In ccrcurile noastre trebuic sit tread!. o
perioadll de timp mat lunga intre logodna ~i cllslitorie.
Acel,.noastre" nu o includea ~i pe Beth. Beth l~i pregittca 0 replica usturll.toare ~i totu~i permisivll, cand l~i dadu
:,eama c1! marchizul sc afia lang1i ca.
-Din plicate, intervcni el cu un subin~eles tliios, dom
ni~ara Swmnamer, dumneaooastTd sigur ~titi di urllsc sli
fac ce fac altii de obicei. Sunt sigur eli lnrr-o zi, cand un
bll.rbat va d.idea In mrcjele frumuSc{ii dumneavoastra, va
va grlibi In altar a~a cum o griibesc eu acum pe Elizabeth.
Vorbele lui me~te~ugite avurll un impact atat de mare,
incat se auzir~ chiar ~~ diteva chicoteli. Doamna Swin
namer, cnre pfindea in apropierc, veni ~ o ia pe fiica ci
de acolo. Mama p~rca furioas~. lnsl:t pe chipullui Phoebe
nu se circa nici
urmli de manic.
Privi inapo1
o dar~.
----------------------- Page 192----------------------194

jo '13ever(ey

nedumerita, iar Beth i~i d~du seama ca fata nu se gandise


nicioda~ pana in acel moment di marchizul nu fusese
deloc vrajit de frumuse~ea ei.
- M~rrurisesc ca imi pare diu pentru biata proasta, spuse ea, dupa ce se tndepartara spre camera cu racoritoare.
-Sa nufi pari\, riispunse el hotarat. E ca o capcana cu
miere; trebuie sa fugi de ea cat pofi.

- Dadi ai ti fugit de ea, spuse Beth, n-am mai fi fast


supu~i unor asemenea asedii dulcegi.
El o conduse Ia un fotoliu dintr-un col~ mal lini~tit.
- Vrei
ni~te vin?
Sau
mai
sum
vin fiert ~i lapte
cu migdale.
-Yin fiert, te rag.
Marchizul facu semn unui lacheu ~i comanda Mutura.
-Dad\ ai plangeri, spuse el, trebuie sa i
le adresezi
mamei mele. Ea a fast cea care mi-a bagato pe gat pe
frumoasa Phoebe.
-0 credea o SOfie potrivita pentru tine? intreba Beth
uimita. 0
considerase mai isteata pe ducesa.
-0 credea o so~ie posibill.l,
o corecta el, ~i chiar avea
cele mai bune intenfii. Lacheul l~i facu aparipa, iar marchizul iidadu lui Beth bautura rikita. Manurisesc d1 a fost
vina mea. Phoebe pusese ochii pe mine, iar eu cadeam in
capcani:'i. Nu a frumusefli ei, ci a luciului ei. Dezvoltasem
o dorin~ obsesiva sa il stric. S-ar fi dovedit fatal dad\ nu
mia~ fi venit in fire suficient dit sa fug de ea.
Era unul dintre acele momente relaxante In care livor
bea ca ~~ cand ea era tot o fiinfa umana, poate chiar una
pe care o pl1kea. Beth sorbi din bautura ~i raspunse:
-Sunt sigurn ca pana ~i Phoebe se treze~te ciufuli~ ~i
cu urme de ce~afpe obraz.
-Crezi? spuse el pe un ton lene~. Asta a fost una dintre
lntrebarile mele aproape fatale . Dadi t~i va putea pastra
tinisajul perfect In toata noaptea nun~ii.
Beth 1nghefa. Vinul fiert 1i intra gre~it pe gat, iar ea se
ineca ~i tu~i. El ii lua repede paharul, inainte ca lichidul
----------------------- Page 193----------------------'M!reasafara voie
s~ se verse pe rochia ei verde de matase. Beth reu~i, In
sfr~it, sa respire.
- ~ti bine? lntrebi:i el. Nu ma gandeam dl este a~a
amuzant.
Beth se rididi in picioare.
- M!i simt perfect, spuse ea, cu inci:i un acces de tuse
care-i tdi.da minciuna. Cred di. ma a~teapta un parcener.
Marchizul a~eza paharul pe masa ~~ o prinse, finndu-~i
mana pe brarul ei.
-Pretind intl:lierate, spuse el. Ce s-a int.mplat? ti studie chipul o clipa, apoi spuse: Ah, perspectiva ingrozitoare a patului nup{ial. Tot sfiala feciorelnidi? Amaraciunea
taioasa atilt de familiara rcvenise in vocea lui.
-$i n-ar fi de lnreles?
-Este al naibii de nep)lkuta, spuse el, iar ea i~i dadu
seama eli folosise inten~ionat cuvantul ,naibii". Va trebui
sit te gande~ti dacii vrei sa fii tratata precum o floricid1
del icat~, sa Iii protejata de toata cruzimea, chiar ~~ de nevoia- mai ales de nevoia- de a gandi. Sau daca vrei sa fii
tratatl1 cape un egal de-al rneu.
-Cape un egal, raspunse Beth lmediat. fnsa asra sper
ca permite totu~i ~~ sfiala feciorelnicii, domnule. Oare barbarii nu sunt Ia r.ndullor tulburati inainte de ceva nou?
De exemplu, inainte de un duel?
El ii lua cuvintele ca atare.
-Sunt virgin in privinfa duelurilor, spuse el. A~a pri

195

ve~ti tu noaptea nuntii noastre? Pistoale ~i douazed de


pa~i? Clipirea raut!lcioasa, pe care ajunsese sa o cunoasca
prea bine, aparuse din nou tn ochii lui. Cred eli luptele
corp Ia corp s-ar potrivi mal bine, murmura el. Sau o lup~
cu sabia.
Beth simfi cum se tnro~e~te, insa ~tta di nu avea dreptul sl1 se planga. $io facuse cu mana ei.
-Sper, spuse ea, di patul nostru va fi marcat de pace,
nu de razboi.
El redeveni serios.
----------------------- Page 194----------------------196

Jo 'Beverfey

- Daca e~ti la fel de cinstita precum spui, Elizabeth , patul nup~ial 0


sa fie patat de sange. lar sangele nu prea e un
rezultat al pacii.
Dadi inainte fusese ro~ie, Beth ~tia ca devenise palida.
Cuvintele lui erau perfect adevarate, insa pastrau o aluzie
Ia violenta ~i La tndoielile pe care inca le avea. El of~ ~i
ti lua mana.
- Imi pare di.u, nu ma pricep prea bine la asta. Am fost
1nvli~at sa ma port cu fcmeile intr-un fel, iar tu ceri ceva
cu totul difcrit. Chiar daca vrei sa fii o planta viguroasa,
crcd dl ar fi mai infelept sa te tratez ca pc o floare delicata
pcntru o vreme. Oi fi
tu fikutli din Ofcl, lnsa nervii mei
sunt deja intin~i.
0 conduse in sala de bal, uncle tocmai avea loc un dans
de tara Ia care se puteau alatura cu u~urin~. El ii strecura
pe amandoi cu abilitate printre ccilalfi.
-Pentru tndi o vreme ...
Adidi pana cand noaptea nunfii
lor avea sa tread,
chipul ei calm va trada doar dorinfa salbatica, sangele ei
va fi varsat, iar banuiclile lui, tn sfflr~i t, potolite. Beth arbora un zambet stralucitor ?i se liisa in vartejul dansului.
De atunci, marchizul se purtii cu ea cu o amabilitate
calda care, in acela~i timp, d'imanea foa rte impersonala. Lui Beth ti lipseau momentele scurte de conversafie
relaxanta, insli era gata si'i le sacrifice ca sa evite nisipurile mi~catoare.
Se parea di ~i Phoebe Swinnamer se plictisise ~i i~i
indreptase aten~ia ditre tan1ku l come de Bolton, care
parea sa semene destul de mult cu ea. Asta li aducea
o oarecare u~urare, lnsa Beth tndi trebuia sli fadi. fa~a
zilnic unor distraqii Ia care se afla in permanenta sub
priviri curioase ~i la care trebuia mereu sa parii o indragostitli in preajma disatoriei, desigur, asta m modul eel
mai polit icos ~i decent.
----------------------- Page 195----------------------'Mireasafaravoie
Din c~nd In cand, marchizul mai mergea la club sau
petrecea timp cu prictemi, insA Beth nu avea parte de
ascmenca u~urare. Intr-o noapte, spre mirarea tuturor, izbucni in lacrimi chiar dind se preg1tteau s.'\ plece la teatru.
Pentru simplul motiv di se afla eel mai aproapc de ea, in-

197

ccrcl s11 g11seasc11 alinare In bra~elc marchizului. El o ~eza


pe canapea, cu bra~I pe dup11 umerii ei.
-Manum, roate astea trcbuie sli se opreasdi, spuse el.
Duccle ~i ducesa schimbarli o privire.
- Domni~oara Armitage nu e obi~nuitl!. cu accst stil de
via~a, spuse marchizul. E o povarli chiar ~i pentru mine,
astfel dl pentru ea trcbuie sli fie ~i mai diu, sli fie lncon
jurat11 intotdeauna de scrtHni. Pana la nuntli a dimas mai
pufin de o slipt11mana. Usa~i-o sa se odthneasd. Tofi
vor lntelege.
-Dad pare
cl ii e
rliu ... spuse ducesa cu indoiall!.
lnglas.
-$i e mai bine pentru ea sa le~ine in public decat sa
piarda cateva evenimcnte?
Beth deja i~i mai revenise.
- Te rog, spuse ea, destul de atinsli de grija marchizu lui.
Acum mli simt mai bine.
-Nu e adevlirat, rlispunse el aspru. ~ti albtt ca varul
~i ai ceardne negre sub ochi. Apoi adl!.uga u~or amuzat:
Sl!. ~tii eli nu imi ajufi reputatia Je iubit. Du-te in pat ~i
noi vom spune eli e~ti rl!.citl!.. Oricinc poate rlici.
Beth i~i scoase batista de dantc lli ~i t~i su111 nasul.
-Se pare eli sum rolcita, pufni ea.
-Exact, spuse el, dtlndu-i o batistli mule mai mare ~i
mai practidi. Maine pofi primi ni~te vtztte, o sa-fi sufli
nasul d in abunJen~tt, apoi te retragi iar. Dad l~i inro~c~ti
pufin nasul, ca sa parli ~i mai veridic, 0
sa prim~ti eel
putin doua zile de lint~te ~i pace.
Beth nu se putu stapani ~i chicoti.
-Ce macstru al i~ellkiunii e~ti, domnule, spuse ea.
!nsa imediat simti cum ii inghea~a sangele.
----------------------- Page 196----------------------198

jo '.BeverCey

-Nu a~a suntem to~i? r~punse el cu rikeal~ ~~ &111 1


clopo~elul.
Marchizul, ducele ~I ducesa plecar~, l~sfind-o cu ~~rvl
toarea. Beth ramase s11 zacli nefericitli pc pat,
du-se de ce fiecare moment de armonie dintre ei
atAt de r~u. Oare aveau vreo sperarlfi'l.!
Tnsii planullui chiar li aduse pacea de care avea
ie. Beth petrecu douli zile lini~tite in camera ei, cirind
odihnindu-se. Cand sc ,,lnsanato~i", rl1mi1scsera doar
zile p.na Ia nuntl1, iar ducesa folosi asta drept motiv
tru a renun~a Ia activitatile lor sociale.
Tot~i acest lucru nu-i aduse prea mult timp Ubcr
Beth, caci trebuia sa 0
ajute pe ducesl1 ~ suprawghe
zc toate etapele ~i finisajele pentru rochia ei de numl
De asemenea, un numar impresionant de rude incepurl
sa soscasdi tn ora~ ~~ tofi venira tn viziti\. Singurul lu~.;ru
bun era di marchizul se sustragea de Ia aceste activitnll
spunfindu-le d
li cun~tea pe acei batdlnei !nell de dh\d
era In leagan ~i nu mat era nevoie sa fie prezenrat. Beth
era convinsa eli, chiar dadi absenra lui nu o ~cea sll II
iubeasdi, macar a~a aveau mai putine ocazii sa se cerrc.
Yns<1 nu-i placea deloc sa se g.ndeasdlla ce avea ~.1 It
ofere tot restul vie~li lor.

Perioada de odihnli a lui Beth ll clibcrli ~~ pe Lucien


Odat1i ce viitoarea lu1 mireasl fu scutit~ de rundele nc
fr~ite de socializare, nu prea avea rost sli participe de unul
singur. De distrat se distra, clci Grupul Salbaticilor se rc
unise sa l~i ia ramas-bun de Ia Con~~ Dare, care p lcl.tU
sa se alature armatei lui Wellington chiar in ziua nun111
Ca intotdeauna, Gntpul se adunase In casa Delaney de JlO
Lauriston Street. Nicholas ~~ Eleanor se intorsesera acolo
dupa viz ita de fam ilie Ia Grattingley, iar casa lor era mcrcu
deschis<1 pentru prietem. Lucien petrecea aproape roatco
serile acolo. Cu trei zile inainte de nunra, Eleanor fu sufi
cient de indrazneatl1 c1it sii puna o intrebare delicat1i.
----------------------- Page 197----------------------'MfreasaJar-a vcrie
N ar fi mal bine s~ stai acas~ cu Elizabeth, domnu~
llltnt.:hiz?
!"1'\ st1lm Iangll. cll.min precutn Godric ~~ Godgifu? r!s~
I"" t' el. Se odihne!ite ~i, oricm:n, nu prca dli bine pentru
llrorul ales care nc a~teaptli.
l lcnnor se tncruntli u~or auzindu~i tonul, iar marchizul
ret:! arMrnciunea dm el. fns1i inainre sli poat1i spunli
v ' c.:a il chemit pe Nicholas.
t 'me erau Godric ~i Godgifu? tntrebli ea.
lln privi nedumcrit, tnsli rlispunse:
l~cgele Henrie I ~~ so~ia sa, Marilda. Era oarecum o
f nnf!i batjocoritoarc a norm9-nzilor Ia fericirea lor casttl 11 ~ Ia incerclirile lor de a-~i c:Jilgliciza curtea. il privi pe
lu len ~i adaug~: Refuzli sll.-~i cumpere o enciclopedie ~~
ltlfi t trl'l~te peste tot.
!\pare eli so~ul e ~~ el bun Ia ceva, r~punse Lucien
'11nruiH cu triste~e.
l i.1nde~te~te, ti spuse EleanDt lui Nicholas, incercand
n fn6t'nmeze atmosfera, dadi domni~oara Fitcham ar 6
f 1 1pul de profesoarn care chiar sli-~i invere elevii ceva,
I lit nn~ fi avut deloc nevoie de tine.
J\, \ crezi? spu.se ellene~.
I k.morse tnro~i ~~ se ridicli tn picioare.
I)acli e~ti atat de 'indrmne~. atune! fug edt mal pot.
A!"'' '\. i_nroarse ~i ti arund1 o privire lui Lucien. Dad1 asta
f,, r suhctent de potrivit pentru regele Angliei, domnule
cnm.htz, nu vad de ce n-ar 6. ~~ pentru dumneata.
Sunt
infrant,
pentru numele
lui Dumnezeu, spuse
I lh ICII razand ~~ li recunoscu victoria. Se intoarse catre
I h bs. Cum po~i tr1H cu o fetneie att de lstearli?
lnt r o incanrarc constantli. $i are ~I un suflet bun.
Ill hcth e rece?
I ru un atac direct.
Nu ~uu, spuse Lucien intHm final.
I ucc, conttnuli Nicholas, e~ti bogat, frumos ~~eel mal
111111 ~~ mai obraznic expert tn flirt din Anglia. Chiar
----------------------- Page 198----------------------200

!Jo 13everCey

ai vrajit-o pe Eleanor sub nasul meu. Cum sa nu ~tii dad1


viitoarea ta SOfie e rece sau are un suflet cald?

199

Lucien l~i d~du seama cl nu flirtase niciodata cu Elizabeth Armitage. Da, o atacase, o amenin~ase ~i o oclrase.
Dar de flirtat cu ea? Nu. Nu era ceva ce putea discuta, n ici
mlkar cu Nicholas.
-Cum de nu ~tiu? repeta el vesel. Pentru ca e ca un
cactus, iar eu sunt o punga umflata plina de mftndrie ~i
importan~a ~i mi-e teama sa ma apropii suficient de mule
cat sa aflu.
Buzele lui Nicholas se stransera.
-$i iata cum dispare mo~tenirea de Vaux.
-Oh, spuse Lucien, va trebui sa di1m un mo~tenitor de
Vaux chiar dadi ar trebui sa raman infirm ~i inutil. Auz in,
du-~i propriile cuvinte, izbucni In ras.
-Perfect firesc, aproba Nicholas cu un ranjet, chiar
dac~ doar tethpOn1r. Oare nu tu spuneai dndva eli acolitii
tai lfi umfll!i zilnic orgoliul cu pompa? Aflu lucruri noi despre felul in care se descurca nobilimea in pat.
-Ai pu~in respect, il cenl!i Lucien, abia staplinindu-se
sa nu rada. Nu ca nu m-~ fi lntrebat mereu In privinfa
plirin~ilor mei.
-Cu to~i am facut-o.
Gandul Ia parinfii lui la tatal lui care nu era cacal
lui -II racu pe Lucien sa devina serios.
- Ai fost vreodatl!l recunosditor ell nu porfi responsahi
litatea continui1rii genera~iei? lntreba el.
-Dat fiind di fratele meu nu pare prea dispus sa sc
insoare, probabil acea datorie va cadea pe capul meu.
Nu o consider de nesuportat,
spuse Nicholas
r1l.njind,
lnsa nici nu sunt lnfoiat de mandrie. Izbucni in r1l.s.
$tii,
n-o sa mai pot auzi asta din nou rara sa-mi apara imagini
bolnave In minte. Scutura din cap. Eleanor ma stoarce
de puteri cu o regularitate satisfacatoare, lnsa i~i lasa ~e
pii Ia u~a dormitorului.
-Eleanor nu are tepi.
----------------------- Page 199----------------------'Mircasafani voie

201

So~devotat al lU1 Eleanor strigl'i vesel:


- S-o crezi tu eli n-are! Ai cunoscul O In lmprejurliri
care cumva o flicuscrl'i s~ fie mai supusli. litot spun eli nu
ml'( midi di a fost biciuttli de-attea ori dind era midL
insli ce mli mirli eel mai mult e d1 nu a avut efect aproa
pede Joe.
- ~i atunci cum o stlipane~ti?
Nicholas deveni :;crios, lntr-un fel pe care prietenii lui
il cuno~teau prca bine.
- Cum adid s1i o st11p5nesc?
Era o provocarc, iar Lucien deveni mai b11ros.
- Sli o stlipane~ti dit si1 se poarte cum trebuie.
Och ii dprui ~i calzi ai lui Nicholas devenirli remarcabil de reci.
Eu lnsumi n u
m-am purtat niciodat11 cum trebuie.
De ce s1i lncerc sli li impun asta altcuiva?
- Eso~ia ta, Ia naiba.
Nicholas scutur11 d in cap.
- E Eleanor. Nu am vrut niciodat1i s11
devin paznicul
altui adult , iar Dumnezeu a fost sufictent de bun cat sli-mi
dea o so~ie capabllii sit accepte libertatca. 0
sli lncerci sli

o ,sti'lpane~ti" pe Elizabeth?
Lucien ~tia di deja elcea asta. lnsa cum putea sa se poartc dlnd numai Dumnezcu ~tia ce ar fi fost In stare sli fac11
acea femeie dacli ar fi llisato liberii? Sli poarte zdrenfe.
S11 devinli famtliarli cu servitorii. Sli prcdice o revolu~ie.
Sau ~ se dea oridirui bl\rbat. Realizli d1 nu-i plisa dealtceva decat de asta. Chiar dadi l~i plistrasc fccioria sau
eel pu~in a~a pretindca ca -, ce anume ar mat fi re~inuto
dupl'i ce sd'lpa de asta? Fiica lui Mary Wollstonecraft era un
cxemplu edificator al rezultatului lnv11~1\rurii mamei ei.
-Elizabeth nu c Eleanor, spuse Lucien.
-Nu. Ma gandesc c~ are o educarie mai aleas11..
-Are
capul
plio
de
inv11.r11.tunle tmorale
ale lui
Wollstonecraft.
-Ai citit -o?
----------------------- Page 200----------------------202

Jo 'Beverfey

-Nu.
- Vino, spuse Nicholas~~ se ridicl, ie~ind din camerli.
Lucien era deja pe hol cftnd i~i dlidu seama cl n-avea
nlci un motiv sli il urmeze pe Nicholas Delaney cand acestao cerea decat acela d1 el era Nicholas Delaney. lnrrarn
in biblioted. Nicholas aprinse un fehnar ~ scoase douil
clirt de pe rafturile ucsitc, dupli ce le gltst cu u~urin~.
Revend1carea drepturilar bdrbatului ~i Revend1carea drepturilorfemeii,
de Mary Wollstonecraft. Nicholas o atinse pe
a doua.
- Toti blirbatii ar trcbui sli citeascli asta, chiar ~~ doar ca
sli tnreleagli. ~~ cred eli, In cazul tliu, ar trebui sli o cite~ti
cu atentie.
Chiar ~i Nicholas ii putea starni furia lui Lucien.
--~i ar trebui sli ml convertesc Ia cauza ferninismului radical?
Nicholas zambi.
-S-ar zgudui plimllntuL Nu, insli m1kar ati vorbi ace,
e~i limb11.
-Ar fi mai bine dadi Elizabeth ar invll{a-o pe a mea.
Ce crezi despre fuga lui Mary Godwin cu Percy Shelley?
i l provocl Lucien. 1~i pllrlise~te so~ia ~~ cei doi copii ~~ o ia
~~ pe prietena amamei sale pentru diversitate.
-Cred, rlispunse Nicholas pe un ton serios, cl dacli a~
fi cunoscut-o pe Eleanor in rimp ce eram lnsurat cu alta...
Ynsll nu sunt sigur di asra se aplicl aici. Cred cl tofi SOfia, amanta, prietena amantei ~~ poetul insu~i- sunt nebuni. Ridicli din umeri. Refuz sa ml1 gandesc Ia chestii
poetice atat de ciudacc. 1ncerc din greu sa scap de povara
lumii de pe umeri. Nu e prea cinstit fa~ de Eleanor s11 am
pretentia sa care ea toat1i povara mea.
Lucien era incantat ell Nicholas schimba subiectul.
-~i Napoleon? intrebl1 e l, ca sli mdrepce discufia in
direqia doritll.
-La feL
-~i Deveril?
----------------------- Page 201----------------------Mfreasafara voie

203

Auzind acel nume, Nicholas dadu din cap.


Cu el am ni~te lucruri de pus Ia punct, recunoscu el
incet, aditlind Ia fel de periculos pe dit putea sli fie. Ynsli
nu-l voi urtnru-i. Nu are ce sl iasa bun din usta. Ar fi doar
r:lzbunare pum.
RAzbunarea poate fi dulce.
- Nu mi s-a parut niciodata astfel.
Dar activitatile noastrc de la Harrow? Lucien lasa
dlqile din mftM.
Nu erau razbunari. Erau mai degraba stratageme de
copii. Nicholas lull dir~ile ~i i le puse din nou lui Lucien
in mana.
Lucien mtalni privirea prietenului sau pentru un moment tensionat, apoi cedii. Totu~i, se asiguri1 ca discu~ia
nu mai revenea Ia treburile lui personale.
Am fast uimit sl1-l vad pe Deverilln Anglia, spuse el.
Am crezut eli fugise cu Th~rese Bellaire.
- Th~rese va nega o aqiune arlit de meschina ca fuga,
spuse
Nicholas,
stingand
felinarul.
Yn~ da,
confirml1
el tn timp ce pamseau lncl1perea, Deveril a fast cu noi.
Un tova~ de calatorie extrem de neplacut. 0
licl1rire ii
stmbatu chipul, fllclindu-1 pe Lucien sl1-~i ridice semne de
lntrebare In privinta ace1ei dilacoril ciudate in care Madame Bellaire 11mpise pe Nicholas. tl finusem multe zile
cu ei, apoi il urcaserl1 pe alta corabie, cu destinatia Cape
Colony. Avusese nevoie de aproape patru luni ca sa se
inward! acasli, timp In care mu 1{i se temuserl1 di murise.
- Dad. s-a imors, continua Nicholas, lnseamna eli ea
s-a descotorosit de el. La urma urmei, nu a fast niciodat11
iubitul ei.
Emu singuri pe hal. Lucien indrliznl o intrebare, del
avea o curiozitate morbidl11n privin~a cunezanei cu inima
de gheafl1.
-Ce fel de re1atie avcau exact?
Nicholas rididi din urneri.
----------------------- Page 202----------------------204

:Jo 'Bever(ey

-Era pur ~i simplu un om cu acelca~i gusturi ca ea.


Lucrurile abjectc tind sli se arragli. El are o imagina~ie
nccoaptli, dar putcrnidl. Apoi adliugli lncet, lnainte ca
Lucien sli se gandeasd\ Ia vreun comentariu sau la al~ In
rrebare. Pentru di era un om lacom, era ~i foarte interesat
de complotul ei. A dililtorit cu noi ca sli se asigure eli ~i
prime~te partea de bant.
Probabil a ~i rcu~it, spuse Lucien. Nu a fost nicio
datli vreun slirlintoc, dar se z.vone~te eli s-a intors putred
de bogat accentul cadc mereu pe
putreziciunea
De-asta a pus piciorul iar in societate. Banii deschid intotdeauna u~i.
Nicholas il privi agitat.
-Bogar? Nu au fost prca mul~i bani, iar TMr~se ii pili
nuise In mare parte pentru propriul ei interes.
- Poate doar vrea sli atraga atentia asupra lui . lnsli ~i-a
cump~rat o cas1i In Pin~a Grosvenor. Are ni~te animate
cxcelente a oferit mai mult ca mine pentru murgii lui
Millham ~i mli iritli sil-l vlid i~ind cu ei. E un clilliret cu

lui.

manl!. grea. $e spune eli i~i caut1i 0


SOfie, nu 0 mo~tenitoa
re. E vorba mai mult s.'l-~t cumpere ceva pc gustul sliu.
Nicholas se schimonosi.
-Sper eli nimeni nu-~i va vinde copilul unui asemenca om... lnsa mli intrcb, Luce, de uncle vin tofi banii
lui. De fapt, m1i lntrcb daca nu cumva a reu~it s-o batli pc
TMrese Ia propriul ei joe.
-Crezi c1i a plld\lit-o pe Madame ~i i-a luat ca~tigurile?
intrcb 11 Lucien ranjind.
Pori ~ spui eli rlizbunarca nu e
dulce, tnsa asta chiar mll bucudi.
-Asta e dreptate, nu riizbunare, spusc Nicholas, ranjind Ia randul sliu. Fiat justicia etpereat mundt~s. Insa nu e
completl1. Nu vlid de ce Ocveril ar trebui sli se bucure de
averi c~tigate mt~ele~te.
- Pentru Dumnczcu, nici
cu. ~i ce-am putea face in
privinta asta?
Nicholas il privi.
----------------------- Page 203----------------------'Mireasafara vo~
-Deocamdata nimic. 0
sa se apere. Tu ce casatore~ti,
aar asta necesita o marc concentrare de efort. Am aflac
asta pe propria mea plcle. $i mai ai ~~de citit .
Lucien privi c.lirtile.
-Ai impresia d
ascea 'imi vor schlmba perspectlva.
Cred eli o 1nteleg perfect pe Elizabeth. Pur ~~ simplu, nu
~um de acord.
lar eu t e credcam un Mrbat cu judecata. Nul lntele
gem niciodaca pe ccllal~i. iar sa credem d1 o faccm e cea
mai periculoasa iluzic. Nicholas era foarte serios, lar 1n
ascfel de momence eel mai ln~elept era sl\ fie atent. fmi do
rcsc, continua el ganditor, sa ne fi lntors mai devreme ~~sa
fi avut ocazia sli o cunoa~tem pe Eli:abeth a ta. Bmuiesc
d1 i-ar prinde bine ni~tc prieteni.
Lucien era con~ticnt ~i se sim~ea vinovat ca nu se g~
dise niciodata Ia lipsa Jc prieteni a logodnicei sale.
-A~ putea sti o aduc ~~ pe ea lntr-o zi.
-Daca vrei,
fire~te. lnsa mai sunt trel zile pina Ia
nunta sezonului ~i cred di ar aprecia mai dcgraba pacea
~~ lini~tea dedit ~i m:ti multi straini. Vino cu ea dup11
luna de miere. Din cauza acestei pove~tl cu Oeveril cred
d'1 o sa mai ramanem aici diteva sliptamlini. Se tndreptara spre u~a salonului, Ins~ Nicholas se opri cu mana
pc clanta. S11 dai sfaturi rar e o idee buna, Luce, tnsa nu
ma pot ab~ine. Ind ifcrent ce probleme exista tntre tine
~i Elizabeth, nu au cc cauta in patul conjugal. Ridica
privirea ~i adaugll: Lupta dadi a~a trebuie, tnsll in pat
trebuie doar sa 0
iubc~ti. lar daca nu pori face asta mea,
a~teaptll p.na vei putea.
----------------------- Page 204----------------------capitolul13
Nunta urma sli aibli loc in sala de bal a Casei Belcraven, iar In ajunul ei, Beth se trezi arras~ acolo. kdperea
mare, cu st1ilpii ei auri~i ~i tavanul boltit, era sdilda~ doar
de lumina rece a lunii, care Li diminua strliludrea la nuan-

205

~e de argintiu ~i cenw,iu. Fiorile erau deja aranjate tn ume


uri~e, pe spaliere sau pe pereti. Parfumul umed lngreuna
aerul ~i il flkea greu de respirat.
k
sfr~it era singura.
Servitorii
terminasera
treaba
~i erau deja tn pat, sa se odihneasdi lnaintea zilei lungi ~~
grele care ii a~tepta. k
lumina palidi:i, camera ari:ita mai
degrabi:i ca o capel~, insli Beth era fericitli eli nu se clislito
rea lntr-o biseridl. k uniunea aceea for~aca nu era nimic
spirituaL Cu coate di era lndulcita de comportamentul
civilizat, era Ia fel de brutalti precum rapirile calculate ale
epocilor trecute, uncle nu comau dcloc sentimcntele, ci
averea femeii. ,lar averea mea se datoreazll s~gelui meu
bastard", murmura ea. ,Boga~ie fara mllsura pentru familia
de Vaux."
Fu nevoitll sa recunoasdi faptul d\ marchizul fusese
bland ~i atent in ultimele s~ptllmani, mai ales in ultimele zile. Putea chiar sa marturiseasdl. faptul d. nu rll
manea deloc rece Ia farmecele lui. Era un blirbat frumos
~i gasea placere In a-l privi ca pe un simplu obiect de
art~. Era inteligent ~i, tn felullui, sensibil. Chiar i-ar fi.
placut compania lui dadi nu se aflau tn situa~ia aceea
1ngrozitoare. La urma urmei n-ar fi cunoscut niciodat~
compania lui dadi n-ar fi fost acea situa~ie tngrozitoare.
Cu d1sutlarea taiati'i, Beth r~i dadu seama di, chiar daci'i i
s-ar fi oferit aceasta ~ansa, n-ar mai fi gasit satisfaqie In
vechea ei viafa. Flira el.
----------------------- Page 205----------------------1vtireasafara voie

207

Avea puterea
de a
o tulbura.
Atingerea
formalii
a
mainii lui era de obicei mai mult dedt o atingere; la gmdul di trupullui era aproape de al ei, t~i ~inea rnsuflarea;
o simpla privire din ochii lui ii dadea fi.ori pc picle. Poate di, mai mule decat orice, aceste lucruri o fliceau sa se
gfuldeasdi cu groaza la disatoria ei. Maine pe vremea asta
avea sa fie complet in puterea lui, 1ngheara acestor senzat ii u~uratice. ~~ toru~i, e l nu sim~ea nil!ic.
Se cuprinse cu bra~ele, tremurand. l~i dorea cu disperare ca ducesa sao fi.
lasat tn ignor~n~a, sa nu ~tie uncle
ar putea duce puterea marchizului. I~i aminti de intalni
rea ingrozltoare de pe terasa de Ia Belcraven ~~ de felul
in care e l reu~ise sa st:lmeasca un adevarat foe 1n ea, 1n
timp ce expresia lui ramasese rece ca ghea~a. Acum era
asaltata constant de imaginea lui manipuland-o cu smge rece spre o stare de extaz care ~tia di se atla la doar
cat eva atingeri distan~a...
Ducesa intra 'in camera cu un sfe~nic cu mai multe
lumanari. Flacarile jucau~e tnro~eau pere~ii ~~ poleiala,
flicmdu-i sa danseze. Camera deveni deoda~ vesela 1n
loc de misterioasa
-Elizabeth, s-a intamplat ceva?
-Nu, raspunse
Beth,
neputand
inventa o explica~ie
pentru prezen~a ei acolo, 1n bezna.
Ducesa lasa lummihile, veni spre Beth~~ o imbrli~i~a.
-Oh, dragul meu copil. Te rog, nu te speria. Sincer, nu
c nimic de care sa te temi la Lucien.
- Nimic?
'intreba Beth,
retrligmdu-se
din conforrul
acelei tmbrn~i~liri. Nimic? Dupli ziua de maine ar putea sa

rna omoare 1n bataie ~~ nim~nui nu i-ar pasa!


-Poftim? exclama ducesa. Elizabeth, te-a lovit? Daca
te-a lovit, il biciuiesc cu mana mea.
-Nu, rlispunse Beth 'In graba,
vlizand di ducesa era
intr-adevar furioasa. Se stapani cu greu sa spuna ca el o
ameninpse de cateva ori.
----------------------- Page 206----------------------208

:Jo 'Bever(ey

-Slavl1 Cerului, spuse ducesa, mai lini~tita. Da, re


cunosc ca Lucien are o oarecare inclina~ie spre violen~a, ins11 asta se aplidl Ia majoritatca b1\rba~ilor. Sa fim
cinstite, Elizabeth, sumcm fericite cnd ne apara pe noi
sau ~ara, ~a cum multi vor fi
nevoifi sa o
fad foarte
curand. lnsa Lucien c un gentleman ~i se poatc cpntrola.
Nu trebuie sati fie teaml de el. Oadi te ranc~te vreodata, spune-mi ~i va rce;rcta amamic.
Cuvimele
ei crau
dcstul
de lini~titoare, insli,
spre
surprinderea ei, Beth 1~1 dadu seama d\, de fapt, era ambivalenta. Se imrebll oare de ce nu era prca l'nclinata
sa accepte ajutor ~i rcaliza eli prefera ca batalia dintre
ea ~i marchiz
sa fie una
cinstita,
doar
intre ei doi.
Cat de ciudat.
-Acum spune-mi, continua ducesa, de cc zfunbe~ti a~a?
-Chiar nu ~tiu, ln1\lfime, rlispunse Beth. Totul mi se
pare foarte ridicol. Nu mi-am dorit niciodat~ nimic din
toate astea. Scutura din cap. Cred di mai bine rna due sli
m1\ odihnesc.
Oucesa o privi pe Elizabeth care ie~a ~i oftl1. li observase pe fiul ei ~i pc logodnica lui ~i era uimitli. Cand se
purtau foarte frumos, dind se ignorau. Uneori, dadi aveau
ocazia sa vorbeasdi, dt\dcau impresia ca se potrivesc perfect; fusese indimata sll i~i vada fiul eel inteligent folosindu-~i creierulin loc sa rinli isonul prostiilor prietenilor s11i.
Ynsli altcori, pareau aproape d1 se urlisc ~i se plirea d
lui
Elizabeth ii era frici1 de el.
Se gandi sa ii vorbeasdi lui Lucien, dar Marleigh o
anunt11 ca ie~ise cu pnetemi. Ca de obicei. A~a call cauta
pc duce ~i il gasi in biblioted. Acesta se ridic11 amabil ~i
a~tepta ca ea sa sc a~eze pe foroliul din fa~a lui, insa o privea cu precautie. Ducesa t~i dadu seama eli nu il d1utase
niciodatli astfel ~i avu o revelarie. lntrcaga lor viata de Ia
n~terea lui Lucien incoace plirea distor.;ionat11. Uitase eli
vcnise s~ discute cu el despre nunt~.
----------------------- Page 207----------------------Uireasafara voie
-De ce? intreba ea incet. De ce ne-am facut asta?
Hvazu clipind Ia tntrebarea ei. William, de ce-am lasat
ni~te gre.~eli atftt de mici sa ne distruga viafa?
-Mici? raspunse el aspru. Sa am un mo~tenitor care nu
mi-e fiu nu mi se pare o gre~eala midi.
Ea aproape ca fugi din nou Ia adapostul formalita~ii.
lnsa se opri.
-~i totu~i, se mai tntampla. Toata lumea ~tie di mo~
tenitorul lui Melbourne e, de fapt, fiullordului Egremont,

209

~~ mai sunt ~~ alte familii tn aceea~i situa~ie. Oare toate


trebuie sa se destrame a~a cum ni s-a intamplat noua?
El se rididi furios.
-Nu ne-am destramat. Te-am tratat cu respect. M-am
purtat cu Arden ca ~~ cand ar fi fost propriul meu fiu, tn
toate privin~ele.
-In toate privin~ele7repeta ea.
El se intoarse, iar inima ei surprinse sentimentul din
ochii lui.
-Il iubesc, Yolande.
$tii de cite ori mi-am dorit sa
nu-mi pese? Ma mai tnfurie, spuse el cu o u~oarli urma
de zambet, tns11 toate odraslele fac asta. Sincer, nu mi-a~
putea dori un fiu mai bun.
-Atunci de ce nu pofi sa rna ierti? strigli ea.
El veni imediat spre ea ~~ lngenunche langa fotoliul ei.
-S11 te iert? Te-am iertat tnca din clipa tn care mi-ai
5pus, Yolande. Ti-am repro~at eu asta?
Ea se sim~ea destul de ciudat. Oare chiar avea peste
cincizeci de ani? Se tnro~ise din nou ca o feti~a. lntinse
mana sa-i atinga parul, 1nt~H cu varful degetelor, apoi cu
toata mana, mfingaindu-1.
-Nu, dragul meu, spuse ea bland, nu mi-ai repro~at niciodata. Insa nu mai vrei sa mli atingi.
El ti prinse mfina ~~ ti sarutli palma cu patima.
-Yolande, am tftnjit dupa tine cu o durere mai mare
Jedit mia~ fi imaginat ca exista. Nop~i nedormite. Vise
----------------------- Page 208----------------------210

jo 'Beverfey

tn care erai at~t de real~. tncat rnA crezeam tngrozit, ere


zand d1 am fost cu tine ...
- lngrozic? 1ntreb~ ea, tncle~tandu-~i mtlna pe
Tngrozit?
-0 sa ma ~ti pentru asta, spuse el blllnd, tnsii ridicA
privirea sa se uite in ochii ei. Yolande, daca ~i-~ fi dat un
alt fiu, cred cllla~ fi ucis pe Arden.
Ea t~i slabi stransoarca, tnsa nui dadu drumul.
-William, nu ai fi putut face niciodata ~a ceva.
Ducele se desprinse de ea, se ridid\ ~i lie duse In celalalt
col~ al camerei.
-Poate ca nu, spuse el pe un ton garuit, tnsli cu siguranf~ a~ fi pus Ia cale dispari~ia lui. Ducatul trebuie ~
apaqina unui de Vaux. E ironic, tnsa cred d1 Lucien ar
putea 'infelege asta, spre deosebire de tine. Ducesa ~i sim
fca zambetul de pc chip~~ lacrimile din ochi. Se ridica ~~
vcni !ling~ el, tmbr~ti~5.ndu-L
-Oricum, nu e ceva de care sli ne mai temem, dragos
tea mea.
0 cuprinse la rmdul sJ.u ln brare, iar prlvirea lui pli.rea
plinii de uimire.
-Yolande? Dupa tot ce-am spus?
Poate eli ai fi ~cut asta. Nu vom ~ti niciodatlt Yntinse
mllna ~~ li atinse u~or obrazul. ~~ eu am tllnjit, continua
ea nesigura. Degetele ei se plimbau peste buzele lui. 1-ai
spus Lucien.
Ducele ti prinse degetcle ~~ i le ~inu strllns tnrr-ale lui.
-Poftim?
- N uti spui niciodata Lucien. Mereu ti spui Arden, mea

a lui.

de cand era copil. It mul~umesc Cerului dl neu aduso pe


Elizabeth. Nu se mai putea stapmi ~~ acele cuvinte simple
ti sdiparn din gurii: Iube~re-mli, William.
Privirea lui se tntuncdl.
-Yolande. A trecut atllt de mult timp.
Focul pe care ~1-l stapmise timp de peste doulizeci de
ani ardea din nou tn ca.
----------------------- Page 209----------------------~ireasafanl voie
-Ai uitat cum? 11 tachinli ea. Nu-fl face griji, ell imi
nmintesc.
-Ah, Dumnezeule, gemu el. $i eu.
lar dind buzele sale se lipirn de ale et, :~e plirea d
acei ani se evaporasera ~~ erau din nou tineri. Mainile ei
alunecam pe sub halna lui ~~ ti simfl acelea~l lin1l ferme
ale spatelui. Limba ei savura acel gust special ~~ mlnunac
allui. Trupul ei g~i cu u~urin~ll formele pe care~~ leamin
tea atfit de bine ~~ se potrivi pe ele. Buzcle lui se desprin
scm de ale ei ~~ coborarn pe gatul ei, oprindu-se pe gulerul
cu volane al rochiei ei.
-De cand ai inceput ~port! rochii cu guler inalc? protestl\ el.
-De Ia patruzeci de ea, rase ea, ameritli de indintare.
Las11-m11 o clipll cu servitoarea mea ~~ scap imediat de el.
Mana lui alunedl tn fa~~ pe rochie ~~ 'i'i cuprinse sanul.
-Pot s11 fac ~~ eu pe servitoarea, spusc elr/tgu~it. Memo.
ria mea revine remarcabil de repede. Imi aduc aminte di
te-am dezbrlkat de multe ori, comoara mea de aur.
0 imoarse rapid ~~ incepu sa ii descheie nasturii mici
de Ia spate, l~and sarucari in urma degetelor sale. Ducesa
i~i reveni brusc in sim~iri.
-Aici, William? Nu putem.
-Aici. Acum, r~unse el aspru. Degetele sale se opri
r:i, iar el o prinse ~~ o stranse Ia piept. Visez, Yolande?
Nu cred c11 a~ putea indura sli fie doar vis.
Ea l~i li:isli caput pe spate.
-Nu, dragostea mea. Nu visezl decfit dad\~~ eu visez.
$1 l{i promit di dad!. acesta c vis, o sa vin in patul t!iu
imcdiat ce rna trezesc.
Ell~i ingropa frumea in buclele ei ~~ r:lse.
- N ici un barbae nu merit.'\ sl fie atat de feridt. Mainile
sale urcarll, iar degetele lui ii mAngaiara sanii. Ea tremun'i
sub pucerea unui val de dorint11 americoare.
-William! strigli ea.
----------------------- Page 210----------------------212

jo 'Beverfey

- Da. Yns~ cred d


am imbatranit, spuse el, tn timp ce
continua acea tortura delicat~. Patul mi se pare o alternativa foarte atragatoare. Din cate ~in mime, sa faci dragoste pe podea poate fi foartc incomod.
$ovaind, ducesa li dadu dreptate, lnsa nu ~ria dadl
putea ajunge Ia etaj pe propriile picioare ~i nu dorea s~ se
despart~ de el. Era lngrozita ca acea dipa sa nu dispara.
lnsa se elibera din strnnsoarea lui ~i spuse:

211

co~i

-Sum gata In clitcva clipe.


El o stranse din nou tn bra~e.
-Yin cu tine. li mangaie chipul cu degete nesigure,
apoi o s~ta cu lacomie. Thomas! striga el, iar un lacheu
aparu tn inclpere. Du-te ~i spune-i valetului meu ~i servitoarei ducesei dl nu avem nevoie de ei.
-Da, fnal~ime, rnspunse lacheul, lnsa flku ochii mari
Ia priveli~tea stapanilor sl'ii ciufuli~i ~~ tmbrari~a~i.
Dup~ ce
lacheul plcd1 s~-~i indeplineasd\ misiunea,
ducesa chicoti ~i i~i ascunse chipul tn um~l ducelui.
-Ce-o sa creada?
-Cui li pasli?
Y~i puse mrunilc sub sanii ei ~i 1i rididl, apoi 1~i cohort
buzele tncet, tntai pe un sfarc, apoi pe ceH1lalt. Cand se
umflara prin material, ii prinse foarte u~or intre dinti. iar
ducesa gemu ~i se prinse de el.
- Ti-am spus di lmi revinc memoria, spuse el ranjind.
Sa mcrgem In pat, reine de mon coeur.
Marchizul se lntoarse in Marlborough Square relativ
devrcme.
In seara aceea avusese
loc petrecerea de
mas-bun pentru Con ~~ Dare, dar se tramformase In petrcccre de ramas-bun a vietii lui de burlac.
Fusese destul de placut, lnsa glumele obscene ale prietenilor sai tncepusera sa il oboseasca, iar sfaturile lor despre cum ar trebui sa se culce cu Elizabeth Armitage i se
pareau nepotrivite. Remardi faptul dl Nicholas schim
base
de doua
ori subiectul
cand
conversa{ia devenise

ra-

----------------------- Page 211----------------------!Mireasd.fard. voie


prea grosolan~, ceea ce, In alte situa~ii, nu s-ar fi deranjat
s11 fadl. lntrun final, Lucien plecase pe jos pn~ acasa,
~1\-~i limpezeasdi mintea. $i nu era deloc o idee rea sa aiM
mintea lntreaga a doua zi.
Abia In seara aceea l~i dadu seama dl niciodara nu tncercase sa se cuke cu o femeie fara sa-~i fi dorit asta. Une
ori fusese doar o pasiune de moment; alteori, cum fusese
cu Blanche, fusese ceva muir mai profund, lnsa dorinta
lui fusese tntotdeauna putemidi. 0
dorea pe Elizabeth
Armitage? Nu chiar.Ii admira spiritul ~~ inteligen~a; cand
se infierb1lnta, devenea chiar drngu~li. 'lnsa nu-i stamea
sentimente prea putemice, in afara de momentele 'In care
II scotea din sarite. Singura data cand o sarutase sim~ise
ceva, tnsa se terminase cu regretul cil li oferise un sarut
pe care ea nu ~i-1 dorise. Daca se opunea Ia consumarca dls~toriei? Se indoia ca ar fi fost In stare sii o oblige.
$ i, chiar dadl ar fi fost supusli, nu avea garan~ia dl. el va
simti vreo dorin~li. $i ar fi fost umilitor sa nu fie In stare
stl-~i fad!. treaba.
lntr~ in casli.
- To~i s-au culcat, Thomas?tllntreba pe lacheul de serviciu In acea noapte.
- Da,
domnule. Ducele ~i ducesa s-au retras nu demult, domnule.
Marchizul urdi scarile, u~or surprins di lacheul adaugase din proprie ini~iativl1 acea frazl1. l~i dadu seama di
o rostisc pe un ton ciudat. ll privi pc tanarul tn !ivrea ~~

213

cu par pudrat. Lachcul stlitea pe scaunul care i se oferea


noaptea, drept ~~ alert. Impersonal, a~a cum trebuia sa fie
un servitor bun. Nu avea de uncle sli ~tie d1 tanlirul era
indi uimit de imaginea acelor fiin~e de obicei atat de diafane, precum ducele ~i ducesa de Bdcraven, urcand sciirile ciufuli~i ~~ razand, ~inandu-se de bra~. $i la varsta lor.
Marchizul se gandi sli mcarga sli vorbeascli cu mama
lui, banuind d1 Inca era treazli. Se simtea ciudat de nelini~tit, ca ~i c.nd ar fi
avut nevoie de ~eva. Ins~, Ia u~a
----------------------- Page 212----------------------214

jo '.Bever(ey

ducesei, auzi voci ~~ nu b~tu. Servitoarea? Nu, era vocea


unui Mrbat. Marchizul nu i~i dorea prea mult s~ il vad~ pe
duce. I~ i se pliru cl auzi un fiplit. Se intoarse imediat,
insli acel sunet fu urmat de rftS. Rlimase perplex, cu ochii
Ia panourile de mahan . Dacli nar fi ~tiuc despre cine e
vorba, ar fi crezut di acolo avea lac vreo orgle privatl!..
lntrebarea care nu-i d~Jea pace era cu cine se afla
atunci
mama
ei. Un
gand
straniu
care se datora
Elizabeth Armitage ~~ conceppilor sale radicale ciudare.
Se duse imediat in apartamenrul ducelui, care era chiar
dupa coif. Batu Ia u~!!., tnsll. nu ti riispunse nimeni, astfel
c~ intrli. In nici una dintre ccle trei camere nu era nic i
urmli de duce. Patul sliu era facut, clm~a lui de noapte
preglititli, iar apa pentru splilac se rlicise nefolositll.
Marchizul se intoarse ~~ trecu meet prin fata camerelor mamei sale ~~ ascult~ din nou, flirli ru~ine. Sunetcle erau vagi, 'ins1i de neconfundat. Zllmbetu l sliu larg
se transform11 'intr-un ranjet. Slavli Domnulut di se tn~elase in to{i ace~ti ani. Yntr un fel foarte tlogic simfea
eli intimitacea ezitli o cltpli asupra cuvntului inainte
sll-1 pronunre in gand- p~rinrilor s1H aducea o speran{li
pentru propria sa ciisnicie.
Curand
adormi b~tean, in timp ce, in altli parte a
acele1 case imense, ducele ~~ ducesa abia i'nchiserli ochii
toatli noaptea.
A doua zi, zlua nunfil ei, Beth se sim{l ca o plipu~li.
Era mutatll ~~ a~ezat!!. de colo-colo de ceilalri. Pentru d
se presupunea eli nu are voie sii il vadll pe ginere inainte
de ceremonia de searli, fu inchisa tn camerele ei. Sim
rea o u~oarli iritare Ia gandul eli el sigur avea voie sli se
plimbe pe unde dorea, tnsli ace! aranjament ii convenea
tot~i. Era destul de agitatli ~~ era slgura di se va face de
ras in public.
Ducesa petrecu un timp cu ea in acea diminea~li ~~ pli
rea sli fie in toane foarte bune, cu toate eli pllrea obositli ~~
chiar clscli o data. Beth primi ~~ o vizitli scurtli din partea

lui

----------------------- Page 213----------------------?vtireasafanl voie


uncia dintre surorile marchizului, Lady Graviston. Fost a
l .ady Maria era minion~ ~~ de~teaptll, lns11 nu avea o fire
malitidl. Pmea d1 acccptase alegerea frate lui sliu ~rli alre
imrebmi ~~ spuse toate lucrurile care sc cuveneau, apoi
Vtlrbi tlmp de doulizect de mmute despre cct trei copii ai

215

ei plini de viafli. Yn final o s11rutase pe Beth pe obraz ~i o


nnun~d eli trebuie s1i piece ca s1i se aranjcze pentru nuntll.
Cealaltd soma march1zulut, Lady Joanne Cuthbert-Harby,
trimisese un bilet politicos In care l~i ceruse lertare cl nu
putca ajunge, l'ntrud'it n~tepta ,un evenimem interesant"
Jintr-o clipli 1n alta. AI cincilea copil al ci. Toate aceste
dovezi ale fecunditlitii nu o lini~teau deloc pe Beth.
Ducele o vizitll ~i el. La randul sliu pllrea in toane mi
nunate, tnsli era de a~teptat, dar 6ind faptul eli t~i vedea
planul dus Ia indeplinire. Yi aduse darul de nuntll al mart hizului, o cununl1 supcrbll de diamante, mult mai spec
taculoasli dedit cea pe care o refuzase ea. Avca o tiara cu
Jiamante tn forrrll{ de picllturi, care scrnlucea in luminli.
Beth incercl sli refuze tiara, tnsli fu convinsli cl se potrivea
cu rangul ei. Farli tn fatll cu noaptea care urma sl1 vinli, t~i
J ,ldu seama eli nu i~i dorea blitltlii lipsite de importanfl1.
Nici mlicar venirea domni~oarei Mallory n u o lin~ti
prea are. fnrre ele era acum o prlipastie atfit de mare,
adfincitli de minciunli, indl.t Beth considerli eli timpul
pctrccut cu ea era mai degraba o incercare grea declt
un sprijin.
- Trebuie sli mlirturisesc, tncepu domnl~ara Mallory, tn timp ce ~~ sorbea ceaiul, eli e minunat sli clillitoresc In asemenea confort. Ce amabil din partea ducelui eli
a trimis o tri1surli special penrru mine. lar casa asta este
foartc frumoas11.
- Trebuie sli vizitezi odatli
Belcraven Park, mlitu~li
Emma, mspunse Beth, ~or sec.
Domni~Mallory pliru s1i nu ti observe tonul.
-Amtnreles eli e foarte faimos. Arliti foarte bine, Beth.
fnsli dlidu dovadli d! principiile ei nu fusesem subminate
----------------------- Page 214----------------------216

:Jo 'Bever(ey

complet de boga~ie. ~ti fericita, Beth? Inca ai timp sa te


mz~~de~ti dacl ai lndoieli. A
Indoieli, se gandi Beth. lndoieli era un cuv~t mult
prea bland. insa, de dragul rnatu~ii ei, zambi ~i minti .
-Sunt foarte fericita. Eu ~i marchizul ne lntelegem
remarcabil.
-Atunci sunt u~uratit Cu toate di ln~eleg situa~ia
dificil11 In care se afla ducele, nu mi-a p l11cut solufia lui
~i am fast foarte surprinsli cand ai acceptat arlit de repe
de. Mi-era teamli dl vei fi influen~atli de lucruri lume~ti
~i, probabil,
adaugli
ea in ~oaptli, de~i erau
singure,
de dorinfC!.
Beth sim~i cum se lnro~e~te.
-Sigur di nu!
-Sigur, sigur, spuse domn~ra Mallory, ea tns~i r~ie
Ia fa~a. Ai v1\zut sentimente mai rafinate In marchiz. ~ti
mai lnreleaptl:l dec5t mine. Cat de nedrept e dl anmci
c~d vcJem un blirbat frumos sau o femeie frumoasa sun
tern tentafl s1ii cons1dernm superficiali.
Beth
nu
mai
putea lndura
sa discute
despre
disli
toria ei.
-Ce mai e Ia pension? Mi-e dar, spuse ea, apol adaugl\
rapid: Ch1ar daca aici sunt atat de fericita.
-$i cuturor ne e dor de tine, draga mea. Mi-a fast atllt

de greu sa gasesc tnlocuitor. Cele care au aplicat sunt fie


prea prostufe, fie prca dure. Insa cred dl am glisit o persoa
nl!. potrivita. In rest, nu prea s-a mai schimbat nimic, doar
cl, in sfa~it, C larissa Greystone a plecat .
-Scrios? Cum s-a intamplat?
-Norocul familiei ei a
luat o intorsaturii mai buna.
Ar trcbui sa fie aici Ia Londra acum, sa socializeze. Dupll
tot balamucul pe care 1-a facut, biata fata plirea foarte crista sa nc par11seasca. Fcmeia se rididi. Cred di ar trebui sa
mil due tn camera mea ~i sl!. rna pregl!.tesc pentru toata
grandoarea asta. Aproape cl nu mi-a venit sl!. cred c~d
ducesa mi-a zis dl regentul o sa te conducl!. Ia altar!
----------------------- Page 215----------------------'Mireasafara voie
-Nu-i aJ~a die de necrezut? aproba Beth, cu toate di,
de fapt, de mult devenise imuna Ia surprize ~~ probabil nici
n-ar fi clipit dadi un balaur ar fi intrat In tndipere ~i ar fi
lnghi~it-o pe domni~oara Mallory lmreaga.
Femeia clipi.
- lmi spun ca asta 'ii ofera familiei mele o legatura cu
regalitatea. Sper d1 aranjamentele facute deduce In privin~a originii tale fictive stau in picioare, Beth, sau o
sa iasa un scandal lngrozitor, acum eli ~i familia regal11
c implicata.
-Aranj amente? 'intreba Beth.
-Nu ~tiai? spuse femeia. Probabil se gandeau di ai trecut prin prea multe. Se a~ezl1 din nou ~~ se apledi spre ea.
Nu puteai fi recunoscuta drept fiica lui Mary Armitage,
Beth, pentru eli avea al~i cinei copii ~i o familie numeroasa, din care nimeni nu a auzit de tine. Data naJ~terii
tale dovede~te d1 e~ti copil nelegitim. Din fericire, Denis
Armitage - so~ul lui Mary avea o pu~lama de frate care
umbla din loc In loc, traind de pe-o zi pe alta. Un caz flir11
sdipare. Acest Arthur Annitage s-a disatorit cu fiica unui
preot din Lincolnshire, apoi a parasit-o. Se pare di ducele a aranjat toate registrelc pentru ca so~ia - oare cum o
chema? Marianna- sa fi nascut un copil. Conform acestei
variante, Mary ~i-a lasat nepoata 1n grija mea ~i a platit
pentru educa~ia ta.
-$i ce s-a lmamplat cu ,parinfii" mei? intreba Beth,
deloc mul~umitii de acest nou trecut.
- Marianna Armitage a murit de febra cand tu nici nu
implinise~i doi ani. Arthur a ciizut, beat fiind, 1ntr-un~an~
plin cu apa ~~ s-a 'inecat. Cred ca s-a lntamplat cu vreo
zece ani In urma. Toata povestea ar trebui sa fie credibila.
- Matu~a Emma, spuse Beth lncet, mil 'intreb daca o
sa ma obi~nuiesc vreodata cu faptul ca pot sa fac ce lmi
doresc, a~a cum fac ei.
-Ei?
----------------------- Page 216----------------------218

Jo 'Beverfey

-Noi,
se corecta
Beth,
for~andu-se sa
zmbeasdl.
Boga~i. Cei din straturile cele mai tnalte ale societii~ii.
Du-te ~i ta-te frumoasa, matu~a Emma. Prin~l o sa vrea,

217

cu siguran~a, sa i~i stranga mana.


Domni~oara Mallory se sperie de acea perspectiva ~l
displiru 1n graba. Beth rnmase a~ezata, admirand un bu
chet frumos de nem~i~ori. Ceea ce blinuise de mult timp
era adevarat. !n lume exista o singura persoanli pe care
putea sli se bazeze In privinfa egalita~ii ~i sinceritli~ii. Mar
chizul. Asta ar fi trebuit sa fie o bazli excelentli pentru
clislitorie, insli, de fapt, se simtea lnfiorlitor de singurli.
Apoi, Ia fel ca un copil, Beth a fost imb1Hatli, uscatli ~i
parfumata. Parul i-a fost tuns ~i aranjat pentru a expune
dit mai bine tiara. Apoi a fost imbrikadi mtr-o rochie de
dantela alba, dublatli pe dedesubt cu satin, festonatli cu
tlori Ia poale, care continua Ia spate sub forma de crena.
Avea diamante Ia gat ~i Ia incheieturile mainilor, o bro~li
mere sani ~i cercei care tremurau ca ni~te lacrimi din Lobii urechilor. Splendida tiara sus~inea un voal transparent
care ii dldea pe bude. Cind se privi, i'~i dadu seama eli
magia obi~nuita funqionase. La fel ca toate miresele, era
frumoasa. Chiar plirea la tnal~imea mo~tenitorului unui
ducat. $iar fi doric sa se simta Ia fel cum arata.
A fost 'Lnsotita jos de ducesa ~i de un grup de domni~oare de onoare de familie bunli tinere pe care abia
le cuno~tea. Facu o reverenta In fa~a regentului ~i li primi complimcntele dezgustatoare cu un calm admirabil.
Se lndreptli acompaniata de mwica orchestrei spre sala
de bal plina, allituri de acel personaj uria~. Abia sim~ea
ceva. Spaima pentru noaptea care avea sli urmeze o tacuse
imunala orice alta problemli.
Din pricina regemului, to~i oaspetii se mclinarli m timp
ce treceau, un val ametitor, sclipitor, de bijuterii, care se
ondula pe toata lungimea incaperii pana Ia marchiz. lar
~~i~rea lui minunata era mai mule dedit putea biata
Beth Armitage sa indure.
----------------------- Page 217----------------------'Mireasilfara voie
Tinuta lui de nun~ era aproape la fel de frumoasli ca
a ei. Pantalonii pfulli la genunchi erau din satin alb, iar
jacheta lui era croita din brocart crem cu auriu. Nasturii
erau din diamance batute tn aur, iar un diamant albastru
superb sdipea dintre cutele lavalierei. Dar el era ~i mai
straludtor declt podoabele lui. Pi1rul ti lucea in lumina
miilor de lumfulliri, iar ochii sai erau ca safirele. Yi lua rna,
na din cea a prinfului ~i iJo si1ru~. Caldura lui rlimase
acolo pe tot parcursul ceremoniei.
Beth rosti juramintele
hotamt;
Ia fel ~~ marchizul.
Se intreba dad, uneori, cuvintele frumoase ameninf3u
sa-l sufoce, ~a cum i se 1ntamplase ei. Ceea ce fliceau pli,
rea aproape un sacrilegiu, rocu~i ea ~ria eli acele caslicorii
bazate mai mult pe considerente practice decat pe iubire
erau la ordinea zilei.
- Te voi venera cu trupul ... Nu asta avea de gand sli
facli cu trupul s1i.u ~~ tofi de acolo ~tiau asta. Spera ca tngrozitorul lord Deveril sa nu fie prezent ca sli-i reaminteasdi de realitatea din spatele strlilucirii.
Yncli vreo cateva cuvinte, iar acum tncr-un fel extraordinar ea devenise ,doamna.". Marchiza de Arden.
Totul parea ridicol de imposibil. In timp ce atingea toace

219

acele rn1iini,
i se parea ca se bucura de un moment de
ragaz tnainte de paharele ciocnite ~i de dans. Marchizul
ceru douli pahare de ~ampanie ~i bliu ca ~i c1ind ar fi avuc
nevoie de asra. Beth flicu la fel. Acum era suficient de
lnfeleap~ cat sa nu dea paharul pe g1ic, tnsa rlimase surprinsli de cit de repede tl goli. Cfuld tn apropiere se opri
ale ospatar, ea llisli paharul got ~i lua. altul plin. Marchizul
o privi mirat, apoi lua ~i el un pahar ~i il ridica.
-Pentru casnicie, spuse el.
Beth ridica. ~i ea paharul ~~ ti arundl o provocare.
- Pentru egalitate.
El ofta. In. vreme ce ea dadea pe g1it ~i al doilea pahar, adauga.:
-Sper di ai mancat.
----------------------- Page 218----------------------220

jo 'Beverfey

-Mi s-a adus o tav~ in camerli, r~punse Beth 1.11


ceritate. lnst\ nu-i m~rturisi ~i dl. nu fusese in stare s!\
n~ce aproape nimic. lns~ in~elesc avertismentul ind
~i rezist~ tenta~iei de a lua incl un pahar. Oej,l sim1c ~
vinul incepca s~ aib~ efect ~i, cu toate cl era plikut,
voia s1i exagereze. $i-o inchipui pe proasptha mnr1.
dizand In nas ~i ch1coti. il auzi pe marchiz oftand
li luii m~a.
- Vino. Ar trebui si:\ fim Ia intmre, sli ciocnim cu
0 conduse dupi:\ moda veche, ~11 In mfinli, iar
~imea se despidl. precum Marea Ro~ie. Se auZir:1
felicitliri murmurate, aHlturi de comentariile obi~nuuo
nunt1\: ,ce mireas1i frumoasli", ,.ce minunat eel", ,,oc
roc", ,probabil a costat o avere".
-Lace crezi c1i se referii c1i a costat o avere? inmhl
incet. Rochia mea sau haina ta?
-Oiamantele tale, r~punse el.
- Da? tntrebli ea, privmdu-~i br1i~ara strlilucitoarc.
te ar trebui sll le dau si'iracilor.
El nu reaqion~.
-Atunci ~ fi nevoit sli-~i mai cumplir unset, apo1
~i altul pfulli ~dos~ slirllcim noi.
Ea il privi ~i i~i d11du scama dl. vorbea destul de
M~dria familiei de Vaux cerea ca doamnele sli fie
dobitc cu bijuterii ce valorau o avere.
-M111ntrcb, spusc ea, d1te podoabe de plir cu
stau intre noi ~i slimcie?
-Dad chiar vrci s~ mli pui Ia incercare, o s:1
$i SUnt fericit, SpUSC cl zambind, Cli in sf~it tc simi I\ I
membru al familiei.
Beth simfi un fior Ia u~urinra cu care li sd\p<lSC
,.noi". $i totu~i, era ridicol sli continue s1i se luptc 1.!11
litatea. Ajunscm Ia podiumul uncle fuscserli prcgittah:
curile pentru regent, duce, ducesl1 ~i pentru ei. Sc ''
la locurile lor ~i ciocnidi din nou, ceea cc tnsemna fl

~~

----------------------- Page 219----------------------'Mircasafara voic


111h 1\ ~.unpanie pentru Beth. Cand se docni tn cinscea ei

221

11 h~u. ins11 se simtea cu inima tot mal \I~Oarit.


l 111d incepu
muzica
pentru
mcnuccul
lor a deux,
1d~ll"ot ii disp11ruse complet. La primele ncorduri, ea ~i
r lu :ul fcicur1i o revcrenta adndi in fara regentului.
c intoarserl unulla cel~lalt. Cand se plecltn fata
1 p!hului ei sof, Beth i~i aminti de avertlsmentul s1iu
Jtrlvm~a acclui dans ~i i se plhu ciudat. Era, cu siguranhlll'll'sant sl:l dansczc in fa fa a sure de oameni, insli, Ia
tlllllllei, nu era dedit un dans. ~i totu~i, se dovedi di
1 1, 1 ddoc doar un dans.
I th u1tase de intensitatea menuetului a deux. Mon111 ole Lo reu~ise sli o privt>asdi 'in ochi pe tot parcursul
hu flirn s1i o tulbure in vreun fel; acum t~i d~du sealn I fortul de 3
ffiCnfine COntactul Vilual CU marchizul
f ln:.c inima sa-i batt'! cu putere. Mi~cl:lrilc maiestuoase
H 111 ~:1 sc tnconjoare unul p.e
ceHilalt, intorcanduse
lumbandu-se, mi~dlndu-se precum frunzele
pe ape
lhll ,tlte, atingandu-se doar pentru a se indeplirta din
11 fn chpa urmittoare. ~i, permanent, ochii lui alb~ui
Jltmcau sccret ele privirii ei.
Respirafla ei se accelelu mrvii ii deveniserl:l atat de seru;ibili, incftt chiar ~i
mcul rochiei de mlitase pe piele o fcicca sl1 se ln.fioare.
It,,( J\l apropiau, iar degetele lui calde lc prindeau peale
rr' l .1 ~~ cand ar fi fost legafi unul de cel!\lalt; clind se
p!h ll' tu, era ca ~i clind un 1ntreg ar 6 fost ~f~iat.
llct h nu cuno~tea acea lume care o insp1\imanta.
ln
flir;;it, se termin~. Fiku o
reverenf~, apoi privi in
,, dulqte. Insl'i el ii finu mana ~i dupl ce ease rididi
II tlmsc pielea intr-un sl'irut aproape fierbinte. Beth se
lfllll.l ~~ cand el ar fi fost tn stare sli o fadi a lui atunci ~i
I ' ( 'lupul ei ardea, iar gfuldulla noaptea nunfii rcve111 ''I de obsedant.
llt111:ltorul ei parcener fu ducele, ceea ce iidlldu posibi11 lit ' 1\ i~1 recapete calmul. Inca un pahar de ~ampanie li
lun.::l dcmonii interiori. Dansli cu ducele de Devonshire
----------------------- Page 220----------------------222
~i cu ducele de York. De fapt, se gandi ca, acum era suh
demnitatea ei sA danseze cu cineva de rang inferior unul
duce, cu excep~ia marchizului. Oare asta o fll.cea sli chi
coteascli? Iar ducele de York o ciupi aprobator de obraz.
Ea bllu ~i mai multi\ ~ampanie ~i descopcri dl putea dansa
din nou tam griji cu sorul ei. Ynsli imediat cobort destul
de abrupt cu picioarcle pe prunant. Marchizul o prezentA
urml1torului ei partener, un om de rand.
- Domnul Nicholas Delancy, ~~ so~ia lui, Eleanor, spuse
marchizul. Dol dintre cci mai apropiafi prieteni ai mei.
,Doir' se gandi Beth blinuitor, privindo pc femeia cea
frumoasil. Ynsli magia care plutea intre Nicholas ~i Eleanor
Delaney indeplirta orice suspiciune. Beth nu se putu sim~i
geloasli nici m1kar cancl marchizul o lull pc doamna Dela
ney Ia dans, riizand de ceva ce spusese ea.
Chiar dacti Nicholas Delaney nu era la fel de frumos
ca marchizul, vedca de ce 11 putea iubi o fcmeie. Pl:lrullui
auriulnchis, mal dcgrabli dv~it, ~t obrajil lui netezi ~i
bronzati nu erau Ia modli, dar se dovedeau trilslituri foarte
atrnglitoare. Jar in privirca ochilor cliprui era o clldu~

dczarmandl. In timp ce o conducea pe ring, spuse:


-Cred eli chestia asta c dcstul de barbarli.
Beth
il privi
alarmatli.
Oare
marchizul
i i spusese
adevl1rul despre dl.s1!toria lor? El se incruntli vlizandu-i
nelini~tea.
-Atata spectacol pentru o clsiltoric, explicli el. Eu ~~
Eleanor ne-am clis1ltorit foarte discret. Mli tern di dupli
toate astea vefi avea nevoie de luna de miere mai mult ca
s11 va refacefi dedit pentru vacatt~li.
Vacan~li? Beth nu considerase niciodatli acel co~mat
iminent, luna de micrc, cand marchizul o va avea in sfar~it in puterea lui, ca Ia vrco pllicere de vreun fel. Y~i dl!du
seama d1 habar n-avea dadl urmau sa rl!man11 acolo sau sa
sc intoarclla Belcraven. Cu siguranfli, a doua variantA.
-0 sli tie placut Ia ~arli, spuse ea.
----------------------- Page 221----------------------1vtireasafara voie
Da. Eu ~i Eleanor VTem sli ne petrecem aproape tot
111npulln casa noastr~ de Ia Somerset.
Beth sim~ea di, lntrun alt timp ~~ loc, ar fi putut avea o
llmversa~ie adeviiratli cu ace! blirbat, lnsii In accl moment
nu era In stare sii spun1i dedit lucruri banalc.
PW de curand am Stat Ia Belcraven.
Red Oaks nu seam1in1i nici pe departc cu Belcraven,
.puse el rfufuld. Acolo nu e Ia ~rli. E un ora~ lntre ziduri.
Beth chicoti ~i ca.
Exact
a~a e.
Mi-ar
pllicea
mal
mult
sl1 locuiesc
inrr-o clisu~li.
- E mult mai simplu de intrerinut. Cand te tntorci in
ora~, trebuie sii ne vizitezi. Avem o clisu~l1 pe Lauriston
Street. Suntemfoarte informali, zambt el.
.Ar fi minunat, rnspunse ea, zambind Ia randul ei.
El plirea sl1 aibl1 o lnfluentl1 magicli.
Reu~ise sii darllrne zidul constrangcrii ei ~i, pentru o clipii, se sim~i
normala,
obi~nuitil, cu mintea lntreagli.
fnsii imediat
furli pri~i In vartejul dansului de ~arn ~~ Oportunitatea
dtscutiilor displlru.
Ar fi trebuit sa ne tmprietenim cu ea mai curand,
~puse Nicholas Delaney dupli aceea, ctlnd reveni langli
sotia lui.
-De ce?lntrebli Eleanor.
-E tngrozitli ~~ se simte foarte singuro.
Eleanor o privi pe mireasa care stiitea lingl1 so~l ei
~i pM'in~i lui, zambind ~~ pruand destul de fericitli. lnsli
nu punea la indoialii judecata lui Nicholas; avea un dar
pcntru asta.
-$tii ce se lntamplli? intrebli ea.
-Nu, insll... e evident. Cred eli tu, dintre toate femeile, ai fi purut s1l o ajufi pe Elizabeth. Ynsli acum este
prea tllrziu.
-Crezi eli n-ar fi trebult sli se clisatoreasdL
Ea o spuse ca o concluzie, tnsli el scutum din cap.

223

----------------------- Page 222----------------------224

jo 'Bever(ey

-Crecl cli, dadi i~i dau o ~ansll, se potrivesc m.inunat.


Zftmbi cl\tre so~ia lui ~i li ridica mana sl\ i-o s~rute. ~tim
mai binc ca oricine dt de ~or e s~ te joci cu o ~nsa data
de sus. ~i aproape sa pierzi.
Ea li zambi Ia randul ei, dorindu-~i, ca lntotdeauna,
sa fie singuri. Nu aveau nevoie decat de Arnbel.
-Nu- 1po~i spune nimic lui Lucien? inrreba ea.
-Am facut-o, insa atunci nu ~tiam cat de grav era.
Acum nu mai e nimic de facut. ~ide Ia fel de manipulat
caea.
Eleanor il privi pe marchizul eel frumos. ~i el parea un
mire mandru ~~ fericit, insa, pcntru cl il cuno~tea, putea
vedea in cl prefaditorla Ia fel de bine precum Nicholas.
Strnlucirea care il fllcea sii para o nestematii era riispunsul
lui la tensiune ~i necaz. ~i ern periculos. i~i privi sorul,
un barbat foarte fascinnnt, insa care nu o in:;pllimantase
niciodat3. El scutur11 din cap.
-Nu are nevoie de un discurs lncurajator. Putem sl
spernm doar d
blandefea lui naturala va ca~tiga In fa~a
inclpiifanarii arogante. ~~ sper di a citit dirfilc pe care i
le-arn dat.
lncepu un vals, iar el o conduse la ring.
-Orti? inrreba Eleanor uimit~. Lui Lucien?
-Mat am ~i alte cllr~i in afar1!. de texte erotice, pro
testa el.
-Care s1H foloseasca unui b1irbat in noaptea nun~iH
inrreba ca juclu~.
Luarl pozi~ia de vals.
-Dad\ iti aminte~ti de noaptca nuntii noasrre, spuse
el, trebuie sa recuno~ti di un manual de gesturi inteligente n-ar fi lnsemnat nimic.
- Existi'i car~i care sa te tnvere despre magia inimii ?in
rrebii ea.
lncepu muzica, ~~ iar pomira in dansul amet itor.
-Biblia? sugern el, zambind u~or. Coranul. Veda. Abhi
dhamma P1caka. Bhagawd-Gita ...
----------------------- Page 223----------------------'Mireasd.fa rd. voie
-lncerci si'i. mli faci s~-mi simt propria ignoran~a, spusc ea, fari'i. ranchiuna.
lnsli eel pu~in pot ghici di toatc sunt dlrtl religioase. Vrei sii spui d
i le-ai dat pe toate
lui Lucien?
-Mi-a~ fi doric si'i.
rna fi gandit Ia asta, rlispunse el ra
zfu1d. De fapt, i-am dat Mary Wollstonecraft.
-$i te ~tep~i si'i. petreaca noaptca dezbi'i.tand drepturilc
femeii? intreba ea cu scepticism.
-Cred d
ar fi un lucru foarte bun, raspunse el. Insli sa
ai o minte care sa treacii dincolo de aceste dorin~e desfrnnate l'n patul altora... 0
trase tncet spre el, pan11 cfu1d se
aLinsera tntr-un fel destul de indecent. Din fericire, ie~ise
r11 deja pe un coridor lini~tit.
Eleanor era pregatiti'i. pentru buzele lui cand acesta o
s1irutl1. Simtea acea senza~ie familiar11 de topire, dorin~a
J e camin, de Nicholas. Se aglita de el.
- Incerc sa tmi imaginez, ~o~ti ea dupa acel sarur, cum
ar fi fost daca ar fi fost a~a in noaptea nuntii noastre.
r uamea asta. $i sli ~tim sigur di in curand va fi satisfll-

225

l. uta pe deplin.
Degetul
lui se plimba
pe ceafa
ei, facand-o
infioare.
- Ma intteb dadl vreo noapte a nun~ii e vrcodatli ~a,
~ruse el. 0
noapte a nun~ii tn care ~tii sigur ce se lntiimpli'l mi se pare un paradox. Oftli. Dupa cum i-am spus ~~
lui Elizabeth, asta mise pare o treaba barbarn. Cred eli a
venit timpul sli pledm. Nu am nici o tragere de inimli sli
lc vlid pe victime conduse Ia altarul de sacrificiu.
-A~ fi lncantata sa mergem acasii. ~fi tncantatli sane
intoarcem la Somerset. Era o aluzie deschisa.
-$i eu, raspunse el, In timp ce coborau scara mareati:1.
lnsa cred ci:1 ar trebui sli vedem ce se lntampla cu Deveril.
( :hiar dad am zis di nu rna cobor la nivelul unei razbunliri meschine, nu-mi place sa-l vad pe val. Prefer sa-l ~tiu
in mocirlli.

sli se

----------------------- Page 224----------------------226

jo '13ever(ey

-~i eu, r~spunse ea, amintindu-~i de omul tngrozitor


care tncercase sli o cumpere, apoi sli o distruga printt-o
dslitorie. Ynsl!. e un om periculos, Nicholas.
-La fel ~i eu, spuse calm Nicholas Delaney.
----------------------- Page 225----------------------capitolul 14
Beth ii v~u pe
cei doi Delaney pled\nd ~i se simti
ciudat, ca ~i cand ~i-ar ti pierdut singurii nliari. Domnul
Beaumont l~i ~inusc promisiunea ~i nu
vcnise.
Lordul
D:1rius ~~ vicontelc Amleigh erau In drum sprc Belgia, s~
ii\ parte la r~boiul care devenea din cc in ce mai sigur.
Bilnuia d1 matu~a Emma era prin preajmit, insa era con
vinsii di nu o putea ajuta. Ntmeni nu o putea ajuta. Beth
nu rcfuza nici un pahar de vin ~i, in cunind, bitutura a~ezit
o c~ar~ conforrabili\ intrc ca ~i realitate.
lnsit, mult prca curand, veni vremca st'l sc retraga 'im
preunit cu marchizul. Ducele ~i ducesa, domni~oarele de
onoare ~i mai multi prieteui ai marchizului aldituira un
alat care ti conduse pana
Ia dormitor.
Dormitorul lui.
Beth nu se gandise niciodata ce anunf public va fi activillttea lor noctum:~. Imaginea lui Marte ~i Venus ii reveni
sc ameninfator in m inte ~i i~i dorea cu disperare sii fuga ~i
s~ se ascundii de toate privirile acelea atotcunoscatoare,
de rasetele 'infundate. Ce treaba vulgara crau nun~ile.
Apoi
ramase
singurt'l cu el. Valul
alcoolului
dlzu,
Lhfind-o cu nervii intin~i ~~ cu o
senzatie de greaf~.
R<\mase nemi~cat1\ sll il priveasdt Era ruftt de mare, at!it
de putemic ...
-E~ti atftt de speriatit precum aratl? 1ntreb1i el oftand.
Sau ~~ acum joci tcatru?
- Da, ~opti ea. Adid\ sunc speriadl.
!i tuma un pahar de vin ro~u.
- Poftim,
spuse
el, dandu-i
paharul.
Ar
rrebui
s1i
tc ajutc.
Lull ~i el unul, il b1\u, apoi i~l tum1'1. altul. Beth 'ii dMu
dreptate.
Dorea din nou
adapostul ce{H,
insa mrunile

----------------------- Page 226----------------------228

:Jo 'BcverCey

ti tremurau ~i vinul se vlirsli, l~sind o patl1 ro~ic pe rochia


ci fTumoasii ~i aiM. Ea sdip~ paharul din manl:i ~i 1n ccpu
s1i plangl:i. El o lull imediat in brafe. Beth se zb1ltu frcnc
tic 'in timp ce el o conduse la pat ~i o 11is1l pe cuvertura
de miitase.
-Stai lini~titli, draga men,
spuse el bl:ind, luandu-~i
mftini le de pe ea. N-o s1i te iau cu for~a. Se a~ez1i langli ea
pe pat.
Chiar c~ti fecioar1i, nu-i ~a. Elizabeth?
Beth lncuviinf1i din cap.
-E~ti o marc proastli, rosti cl aproape furios. Apoi intinse degetu l sli-i ~ceargil o lacrim1i. Ce s-a intamplat cu
dornni~oara Armitage cca isteaf11 pe care am adus-o de
la Cheltenham?
Beth inccrdi s1i zambeasdl.
-Ai transformat-o in marchiz11?
El se mtinse sprc ca ~i li scoase cu blndc~c tiara din
plir, aruncand-o nep1is1itor pe masa de langii pat.
-Gata cu
grandoarea
aristocraticli.
Draga
mea,
mil
gmdesc d1 panil acum duccle a facut cum a vrut el. Suntern dislitorifi. A cum nu mai are nici un drept s1i ne spun/\
cum s1i ne tr1iim viafa. Crcd cli ai nevoie de o perioad;'\
lungii sli te rcfaci 1nainte sli dcvenim p1irin~i.
,Deci
fiirli Mane
~i Venus",
se gandi
Beth
plin11
de speranfil.
-$i nu te superi?'intrebli ea.
-Nu, rlispunsc el cu blandcfe, nu m1i supiir. P1irea u~urat. Ymr-un fcl pervers, Beth se simfea un pic r1init1i.
-$i unde o sa dormi? 1ncreb1i ea.
-Yn noaptea asta, cu tine. Nu vreau s1i provocam barfe.
Un biirbat poatc dormi langa o fcmeie farii sli se petread\
nimic intim intre ei. Se prlibu~i pe pat lfulgli ea, cu un bra~
peste ochi. Dumnezeule, am bl:iut prea mule.
Se purta atat de firesc, atat de natural, indlt toace te
merile lui Beth displ:irurn, iar ea chicoti.
----------------------- Page 227----------------------'Mireasafartl voie

229

Crcd d1 ~i eu. $ampania ml1


face s11 m11 simt at1it
d1 liberli. Chicotelile se potriveau cu starea ei ~~ nu le
1Hea sti'\pani.
~~ ce fi se pare atfit de amuzanc, Elizabeth? tntrebli el,
(ll~togolindu-se pe 0
parte~~ zambind.
-Beth, spuse ea, inccrcand s1\-~i st11paneasdl n1sul.
-Beth?
Reu~i m1\car sli se lncoardi spre el ~~ s11-l privcascl.
-Mli chcamli Beth, spuse ea rlispicat.
-St de ce naiba n-ai zis asta inainte?
Beth ridid din umeri.
-Era un simbol.
El zlimbi. Och ii lui alba~cri dansau In lumina lumfulll.rii.
-lar acum mi-ai spus. $i iisca e un simbol?
-Crcd dl da, ~unse Beth, c1\reia ii era prea greu ~ se
toncentrezc sau ~l~i ~ina och ii dcschi~i. Suntem prieceni?

-Sun tern prieteni, rlispunse el razand u~or ~i o rosrogo


h pe bunii ca sli ajung1\ Ia nasturii de la spacele rochiei ei.
Am mai fl1cuc asta pcnrru multe prietene tnainte.
Beth rlimase surprins1\ de car de pu~in ii p1\sa di el o
1kzbrka crupul ei plhea Ia o discanfli foartc mare de
1 1p. Cind se trezi goal1\ mere cear~afuri mcepu din nou
' chicotea.scll.
-Cat de indecent.
-Deloc, spuse el vcsel. Nimeni nu se a~teaptli sa r1\mai
in d\m~a de noaptc. Dadi vrei s11.
le dlim scrvitorilor o
poveste ~~ mai palpitantll, ~pucea chiar ~o sf~ii nifel.
- Insli a fost atat de scumpli.
-Curiozitate pentru servitori ~~ cumpihare pentru familia Armitage, spuse el, iar in clipa aceea vorbele lui pli
rt:au adanci. Dorrni, dulcea mea marchiza.
Apoi ie~i din tnc1\pere. Beth ii UI1Ita sfacul ~i se 11151\
~..uprinsli de toropeaHI.
Marchizul luli vinu l cu el in garderob1i ~~ l~i mai tur
n:'i un pahar. Poate chtar ar trebui sli se imbete crifli;
,c spunea eli asta il impiedica s1!.
mai fad1 ceva, insll
----------------------- Page 228----------------------230

jo ~everfey

nu tncercase pe propria piele. Dupl!. ce ti promisese SOfie I


sale o disnicie platonicl!., sentimentul pe care 11 avusese
cand 0 dezbracase nu era ditu~i de putln platonic. Ce trup
surprin.zator de frumos avca - piele alba, sfuli plini ~~ tart,
picioare lungi ~~ drepte ~~ fundul eel mai obraznic pe care
dorise sa-l sl!.rute ~i sa-l mu~te vreodatli. Mai biiu un pahar
de vin. $i era fecioart\. Y~i daduse seama de ceva vreme de
asta, lnsii era diferitli de toate femeile cu care era obi~nu
it; ori prea tn~elepte ~i experimentate, ori virgine naive.
Ea era inteligentl!. ~~ istcat~ ~i ~tia s11 gandeasca singurli.
Nu cautase niciodata acele <:alita~i lao sope, lnsa acum il
atrligeau putemic.
C~ile lui Wollstonecraft 11ajutasera sa tnreleagli mal
bine. N u aproba tot ce scrisese ea, 'insl1 avea destule lucruri
care si1-i atraga arcnfia. Ci:iuta o ocazic sa discute despre
unelc dintre problemele pe care le ridica. Oft~. Probabil
vor avea o mulfime de timp pentru discufii academice.
Ar fi preferat sai llirgeasd!. orizonrul miresei sale savante
~~ in alee direqii, lnsl!. nu era pregatitli mel!.. Beth a lui era
o pasare rnnita.
Aproape di lncepu sa bea incli un pahar de vin, dar se
opri. Nu era deloc o opfiune sa fie g11sit a doua zi de di
minea~a zacand pe podea complet tmbri'l.cat. Se dezbrl!.d\
~~ se baga in pat l1ngl1 soria lui, stand car mai deparre de
trupul moale, cald ~i parfumat din apropiere.
De dimineafli, dind se trezi, Beth ~~ di:idu seama eli
ceva era schimbat. Era goala. Nu dormbe niciodata goalii.
Clitcva amintiri tnccto~ate ale nopfii rrecute li revenira
in mince.
lntrcdes<:hise ochii ~I privlm laruri. Em slngura inpat.
Y~i aminti de noaptea care trecuse. Fusese fmbdraul.
mers. Tuna. Simfi cum r~e~te la gandul di to~i oaspetii
observasera probabtl. lar marchizul o dezbrlkase.I~i amin
tea ru>ta. $i nu ...

Din

----------------------- Page 229----------------------'Mireasafara voie

231

Beth se rididi brusc In capul oaselor ~~ 11 v~u pe mar


l hiz privind-o de pe un fotoliu; scoase un ~ipat ~i se baga
din nou sub cuverturi. El era tmbracat mtrun halat minu
ll:tt de damasc albastru, iar frumosullui pik era arrngiitor
dl nelngrijit.
- Buna diminea~a, doamna mea, spuse el cu un zambct cald.
-Buna
dimineara,
raspunse
Beth,
privindu-1
cu
precaufie.
El se tncrundi u~or.
-Nu mai fi atat de speriata, Beth, spuse el. 0
vreau
lnapoi pe radicala mea cea plina de spirit.
Beth sim~i cum tncepe sa-i revina curajul.
- Este greu sa fii inddizne~ cand e~ti gol sub ce~afuri, domnule.
Ochii lui alba~trl clipira cu veselie.
-Serios? N-am remarcat asta cu o noapte In urma.
Beth sim~i cum i se lnfierbanta obrajii, insa zambi la
rCmdul ei.
- ~ti un biirbat foarte pervers.
-Singurul pe care se merita sa-l ai. Se indtepta spre pat
cu ~alul ei de satin In mana ~i il l1isii sa alunece lncet pe
l.uverturi. l-am dat liber servitoarei tale. 0
privi o clipa,
iar Beth se lntreba dadi nu cumva avea de gand sa alunece deasupra ei precum ~alul, ca sa o acopere. Dar el se
mdeparta. 0
sa comand micul dejun pentru amandoi In
budoarul tau. Ce vrei sa mananci?
-Oua, raspunse Beth, dandu-~i seama ca li era foame.
-Sunt lncantat sa aflu cane potrivim macar la bautura,
spuse el zlimbind. N ici eu nu am fost vreodatii mahmur.
Apoi ie~i din camera.
Bed1 siki imediat din pat ~~ se imbr1ka tn graM In
dlma~a de noapte ~i cu ~alul. Era un ve~mant care li ascun
dea trupul mult mai bine dedit rochia de mireasa aruncatit pe podea ~i distrusa cu pata de vin, tnsa tot se simfea
dezbrlkata.
Se strecura tn
garderoba ei,
dar era goala.
----------------------- Page 230----------------------232

Jo 'Beverfey

Sc a~eza sa i~i pieptcnc buclcle tncalcitc ~i l~i dori o bone


t 1!. care sll-i dea curaj.
Ce mai nunt11! Se imb1itase, ~cuse o criz1i de isteric '
fusese dezbr.'kata de un b11rbat. Bruse se trezi di ~i-ar fi do
rit ca el s1!. ,.o" fi ~cur cat ump fusesc beata. Acum trebutll
sa a~reptc zilnic ca cl sa consume caslitoria.
Cand, dm obi~nuin~a, se lntoarse sa faca parul, scoaSt"
un ~ipat speriat11. Pe cea~af era o pat1\ de sftnge. lnsa tru
pul ei se simrea Ia fel. Oare s-o fi ~cut flir11 ca ea sa-~i fi dat
seama? Atunci el intn'i in camera.
- Micul dcjun e scrvit. Cc s-a lntumplat? Atunci vllzu
cear~aful. Nu-~i face griji. Nu e siingele tau. Nu voiam
sa dau na~tere Ia barfe, sli se spunl1 di nunta noastrl\ a
fost un moft facut in grabli. M-am tliiat cu lama ~i am

decorat a~tcmuturile.
- Yad di re gande~ti Ia roate, domnule, zise Beth, cum
va jignit~ de fapru l c~ el aranjase totul atat de binc, in
timp ce ea de-abia rcu~ea sa se adune. El sim~i ca il cu
prinde o oarecare rerinere.
-Sunt sigur dl ai fi preferat s~Hi legi viara de un cfir
paci ineficient, dar inteligent ~i cu suflet nobil. Ynsa e~t i
obltgatii sa te mul~ume~ti cu mine.
- Nimeni nu-ri pune Ia 1ndoialacaracterul nobil, spuse
Beth. Apoi se opri, ingrozita.
El ramasc politico:; tn urmli, pentru ca ea sa iasa prima
din camera.
-Cred di este mut mai bine
sli trecem cu vederea
acest comentariu.
Beth era mai mult dedit indintatli sa fadl. asta.lar n isl
puri mi~d'itoare. Oare se va schimba vreodatii asta?
Traversarli in tlicere gardcroba ~ Jormitorul ei pan1l
ajunserli in budoarul luxos, uncle fusese prcgatita masa,
acoperita cu fineturi ~i vase de porrclan. Beth se servi cu
oulile gl1titc perfect ~ lua din alt platou camap ~i ~uncll.
Fusese at~t de incordata in ultimele zile, lndit mancase
foarte putin. Aceea nu era chiar cea mai placuta clipll
----------------------- Page 231----------------------'.MireasaJara voie
,, vic~ii ei, insa, Ia fcl ca toat e celelalte evenimente de
, arc li fusese atata ream~. se dovedi simplu de indurat.
I >ate fiind capcanelc prczente chiar ~i In cclc mai nevi
novate conversa~ii, fu fcricitli sai urmczc cxcmplul ~~ sa
mlnance in t lkere. Insll, dupll ce se slituro, s1m~i cllini~
tca era prea aplislitoarc.
-Domnule, dt timp vom ramane izola~i aici? intreba
ca. Jucandu-se cu verighcta noull, cu are nu era obi~nuitli.
El o privi ganditor.
- Crcd di panll o sti inccpi sa mli strigi Lucien.
Beth 'ii tmalni privirea.
Marchize Arden, chiar trebuie s!! invcfi sa nu rna
provoct. Nu de alta, dar c posibil ~ devenim pustnicii
dm Marlborough Square.
Refuzi sa-mi spui pe numele mic?
-In condifiilc astea, da.
El o studie atent, apoi ii oferi un zambet stdllucitor.
- Te rog, draga mea, Beth, spuse el incet, vrei s!!-mi
5pui Lucien?
- Da, Lucien, o so fac, rd5punse Beth pe eel mai bun
ton de profesoarli al ei, sperand eli ascunsese felul in care
11 crescuse pulsul din pricina atenpilor lui.
Marchizul i~i sprij ini coatele pe mas1\ ~~ i~i lasa bllrbia
tn maini. Ochii lui alba~tri erau stralucitori 1 obraznici.
-Asta e cheia catre inima ta,
trandafirul meu ro~u?
Tc rog, paradJsul
meu parfumat, ingerul pl1kerii
mele,
\'100 in bra~ele mele ~i slirut~mli.
Beth il privt cu precaufie ~ tncerdl. sa ignore tulburarca pe care i-o stamisera vorbele lui.
-Nu.
El ofta ~~ se lasa pe spate in scaun.
-Incercarea moarte n-are. Atunci cred ca 0
sa ~tept sa
rn~ seduci tu, draga mea.

233

-In acest caz, pu{in probabil ~existe m~tenitori pen


tru gloria familiei de Vaux.
----------------------- Page 232----------------------234

jo 'BeverCey

-Yom vedea. Se rididl tn picioare ~~ se 'intinse. A cum,


di am rezolvat problema numelui, a venit vremea s~ mer
gem sii petrecem diteva zile la Hartwell.
- HartWell?
-Nu-fi face griji. Nu e Versailles-ul 'in miniarum de la
Buckinghamsh ire allui Ludovic le Desir~. E mo~ia mea de
la ~arll din Surrey. Un loc micuf, aproape o clisu~ll.. Doar
difiva serviton. Ne relaxlim 'intr-o izolare pastoralll..
-~i apoi? lntrebii Beth.
-Apoi chiar ar trebui sii ne lntoarcem pentru restul
sezonului. Trebuie sii ne consolidlim pozifia In societate,
tnsi1 ip promit sii nu te obosesc a~a cum a fllcut-o mama.
-Cu siguran~ii nu o vei face, spuse Beth, ridican du-se
la rlindul ei. Te rog sl1 nu mil mai tratezi ca pe un copil...
Lucien. 0 sii-mi viid singurii de via~a socialii.
- Panli la un punct. Fii sincer1i, Beth. lnd1 ai nevoie de
tndrumare ca sli ~tii cum sii te poqi In societate.
Beth nu se simtea deloc sincerA, tnsa fu nevoitii sl il
dea dreptate.
-Prea bine. Acum, dornnu le ... Lucien, dragul meu, se
corect~ ea, flidlndu-1 sii rdli, trebuie sii o chem pe Redcliff. Asta dacl1 nu cumva ai de gand sii fi.i
servitoarea
mea azi.
Iar o luase gum pe dinainte, lar Beth vlizu cu tngrijora
re schpirea din ochii lui. El se tndreptii spre ea ~~ lncepuse
sii li desfad nasturii de perlii ai ~alului, foarte atent la
ceea ce fllcea. Beth l i privi inmiirmurita ch ipul frumos ~~
se intrebii ce ar putea sii fad, ce i~i dorea si'i faca. El i~i
trecu mainile pe sub satin ~~ li diidu jos ~lul de pe umeri .
Mainile lui erau fierbinti pe pielea ei. Macerialul alunecl
pe podea, iar Beth fu recunosditoare dl ~~ luase d~
de noapte. Incli era acopentii decent. Degetele lui urcan'l
ciitre cei rrei nasturi prin~i la decolteu.lnsii mana lui Beth
tl opri. Ridicii amuzat privirea, ochii lui provocandu-i
pe ai ei.
----------------------- Page 233----------------------MireasdfarO. vofe
-0 servitoare nu miar l~a niciodata ~alul pe podea,
spuse ea In grab~.
-$ice anume te-a facut s~ crezi eli sunt o servitoare?
intreb~ el.
Cu o singura mi~care ii prinse mainlle la spate. La fel
ca In noaptea aceea mgrozitoare, ~i totu~i acat de diferit.
Beth se sim~ea tulburatli ~i nesigurli, lnsli nu ti era teama.
El o slirut~ bland pe varful nasului, iar Beth se trase ina
poi, rnsucindu-se In stransoarea lui.
- Da-mi dntmul! Ai spus eli a~tep~i s~ te seduc eu.
Elii eliberli mainile, ins~ o cuprinse in bra~e, ~a eli tot
nu putu s~ se mi~te.
-Ah, dar ~tii mlkar ce tnseamnli seduqia? mtreba el.

235

Credem~, ai pomir cu drepru l.


Replicilc provocatoare
sunt un inceput minunat ...
- Nu am ... lnsa protestele ei fur~ oprite cu un smt.
Cand l'~i desprinse buzele
de ale ei, Beth tncerdi din
nou: Eu ...
lnsll fu oprita din nou.
Dupll ce el se desprinse din acel sarut, ea avu ln~elep
ciunea sli tadi. Oricum, se indoia di mai putea fi coerentli.
Yncregul trup parea sa vibreze cu o energie pe care nu o
mai incercase pana atunci, care o mistuia a~a cum soarele
mistuie cea~a de diminea~.
- ... ins~ va trebui sa ~tii ce sa faci 1n contlnuare, in( heie el. De asemenea, adauga el cu blandefe, trebuie s~
hi sigura eli vrei premiul.
Se aplecli pentru inca un s~rut. De data asta, nu se
mul~mi doar slH acopere buzele. I le deschise u~or, iar
t: a sim~i pentru prima data limba lui langli a el. Gemu,
insa nu-~i dadea seama dad\ In semn de protest sau de
placere. N ici o carte nu o pregatise pentru asta. Sim{ea cllldura mliinilor lui prin matasea subfire, una tntre
omoplafi ~i cealalta mai jos, pe spate, desenand cercuri
mici In timp ce o finea lipitli de trupullui. Textura aspr~
a halatului s~u de damasc ii freca pielea prin matasea
----------------------- Page 234----------------------236

Jo '.BcverCey

fin~. iar sfarcurile ei, ah, sfarcurile ei clpatasera o via~ll


proprie. lnhala aroma de sapun ~i de incli ceva ... ceva
cald, piperat ~i periculos.
Parfumul unui biirbat.
lnstinctul o flicu sl se lase ~i mai mult in voia sliru
tului. ii sim~i degetele alunecftnd in sus prin budele ei,
provodindu-i fiori pe ~ira spinlirii, impletindu-se cu magia
cele.!alte maini a lui. lntregul ei rrup era cuprins de febrli.
Se abandona complet, inclc~randu-~i mainile pe halatul lui. lnrr-un final, buzele lui se desprinsera de ale ei.
Ea tremura ~i, amefita, i~i liisii capul pe umiirul lui, sim
~ind cum mana lu 1ii mangaia parul.
-Beth? lnrrebii el bland.
----------------------- Page 235----------------------capitolul15
0 parte a trupului lul Beth reaqionllla intrebarea lui
precum un copil diruia i sc ofera o bomboana, lnsll min
rca ei sc impotrivea. Dac<'i ar ti dus-o atunci in pat ~~ ar fi
f1\cuto a lui, nu s-ar fi opus, insa nu putca, in clipa aceea,
l>l1 accepte. Era prca cople~itl1 de toate acele senza~ii ciu
date. Dupa ce t~i mal revemse putin, 1i em prea teamll sll
sc intoarclla acea dezimegrare salbatica. f~i scuturl\ capul
rczemat de umarullui.
El oftll ~~ ii diidu drumul, 'insa degetele lui alunecarn ~i
~c implctira cu ale ei, ~~ cl o trase In dormitor. Beth sim~ea
lUm i'i bate inima In timp ce el o studia. 0 parte din ea
inca dorea ca elsa mcarga mal departe. Ynsll, 'intr-un final,
u t11sa.
-Cheaurn-~i servitoarea. 0
sl!. vorbim cu ducele ~~ cu

Jucesa ~i p ledim. Sli nu int:lrzii.


Apoi plecl in camerelc lui, iar Beth se prllbu~i pe o
canapca, deloc sigurt\ d\ se bucura pentru re~i~rea lui.
0 ora mai tarziu, imbdlcacalntro rochle noul1 de cl1ll1
toric, din crep verde, Beth l~i reg1isi so~!. Acesta era 'im
brlicat conven~ional, In albastru ~i cafeniu, lar momentul
acela de pasiune nesti\vilitcl pllrea doar un vis infierbantat.
Sc dusern tmpreunllla ducc ~~ Ia ducesli. Aceasta o sllrutll
P' Beth pe obraz.
-Ce frumoasl1 c~ti, draga mea. Ynteleg d!. Lucien te
duce Ia Hartwell. Eu ~~ ducele ne-am pctrccut acolo o par
1c din luna de miere.
Beth observa ca ducesa li arundl ducelul 0 privire, iar
nee! domn sobru zamb i. Cumva se sim~i st1ojenitll, ca ~i
d ind ar fi fost martora une1 intimitli~i. Ducele o sarutli
~i el pe Beth.
----------------------- Page 236----------------------238

jo '.Beverfey

-Bine ai venit in familia de Vaux, spuse el cu o mul~u


mire pe care Beth ~i-ar fi dorit sll i-o strice.
F~rll indoialll, se g5ndea eli planul lui mergea de ml
nune. Beth simfca o mulrumire amara d1 el va trebui sl
~tepte mai bine de noua luni ca sli-~i vadii nepofii pur
sange. Chiar era surprin~ de cat de acrll se simtea. Ce era
mai rnu trecuse ~i nici mkar nu fusese obiectul vreunul
asalt intim. Se pllrea di marchizul era dispus sa a~tepte
p1lnll cand ea era preglltita sll-~i consume disnicia. Mer
geau inrr-un loc care le oferca lini~te ~i pace, tntr-o clsufl
de la f:Uli. Ar trcbui ~ fie dulce, nu acra. A~a ell se hotllrf
sa fie dulce, nu acrli.
fndatli ce urcarit in trasura luxoasll, de data asta cu
marchizul alllturi, incerca sa se facll plllcutll. Vremea contribuia ~i ea Ia buna dspozifie, dkt la sf~1tul primllverii
peisajul de fadi era minunat.
-Spune-mi
mai
multe
despre
aceast~ proprietate,
Hartwell, ii ceru ea.
EL se a;;ezase comod ~i, slavll Cerului, nu dlldea semne
de apropicri amoroase.
-Dupli cum fi-am mai zis, e mal multo casll de ~arll.
Chiar drllgufll, cu griidini rustice fermecltoare. Buzele lui
se tncre~iri'1 intr-un zambet. De fapt, cred ell termenul eel
mai potnvtt ar fi slmplitate i~ellltoare. E nevoie de multi
muncll ~i de mulfi bani ca sli-~i pllsueze farmecul bucolic,
'insll tote minunatli. Yn fundul griidinii curge un parai~ ~I
mai are ~~ o livadli ~i un porumbar.
-Oare ar fi trebuit sll-mi aduc costumul de pllstorifll
din mlitase ~~ dantel1i? glumi Beth.
-Prccum Maria Antoaneta Ia Micul Trianon? Cu sigu
ran~, nu. Ynsll adevllratul farmec de la Hartwell e acela ell
ne putem imbrllca a~a cum vrem. Y~i dezlegli lavaliera ~~ o
aruncl\ pe banchem dm fatll. Voila! Libertate.
Beth i~i desfacu ~i ca panglica plllllriei de paie, o scoase
~i o aruncl\ peste e~arfa lui. Cu ochi strllluciton, el i~i des
facu nasturit de Ia c1\ma~l1. Beth il privi cu precau~ie.
----------------------- Page 237-----------------------

Mireasafara voie

239

-Acesta nu e un concurs la care i'mi doresc sli particip, domnule.


- Lucien, zambi el, sau rna dezbrac de tot aici *i acum.
- Lucien, zise Beth imediat.
-Lucien, dragul meu? sugerli el.
- Doar Lucien, ri1spunse ea. qti un tri~or. Nu ai fi in
&tare sii te dezbraci aid.
-Chiar ttebuie sii inve~i sli nu mll provocl, doamna
mea, spuse el incct, reluand cuvintele pe care le spusese
ta lnainte. Apoi izbucni 1n rns. N-o sa te provoc acum.
La urma urmei, ai indeplinit cerin~a mea. $i nu vreau dragiila~eni.i din obliga~ie.
Beth cobori o clipli privirea, sa-~i adune gandurile.
- Vreau sa-~i mulfumesc, spuse ea. qti foarte bun.
-Nu trebuia sa pari atat de surprinsii. Cand il privi din
nou, ingrij orata, varu di in mare parte glumea. Nu am de
gfuld sa mii transform intr-un sfant, spuse el. Dragoste,
ficx, datorie maritala zfunbi 1n timp ce rostea acel termen -, spune-i cum vrei. Ar trebui miicar sii fie p l1kut
pcntru ambele p1ir~i. Refuz sli rna mul~mesc cu mai pu1111. Avem tot restul vie~ii in fatii.
- Nu chiar, dadi urmeaza sa-l nasc pe mo~tenitorul Belt raven, spuse Beth, uimita di. putea puna o discufie atilt
de calmli pe un asemenea subiect.
El ii arunca o privire exasperatit
-Dad vei continua s1i fi.i atat de pedanta, spuse el, restu l vie!ii tale va fi, probabil, o perioada scurtli de timp.
Beth se incrunta.
- Ma amenin~i constant cu violen~a.
- Ah, haide, protesta el. Trebuie s1i fi existat un moment sau doua in care sli nu fi fost chiar lnsetat de sange.
- Acum cine e pedanrul?
- Ce e bun pencru gasdi... spuse el.
- Asta, ripost1i ea, seamana foarte bine cu 0
provocare.
El nu o contrazise.
----------------------- Page 238----------------------240
-,Ce insulre
cumplite
din pricini
amoroase
Ce dispute aprinse din lucruri triviale r1isar?"
-Pope. Rifpirea budei, spuse ea prompt. Trivial, adliugll
ea, apoi continu~: ,Femeile sunt degradate tn mod ~is
tematic, primind atenfiile triviale cu care barba~ii cred
di pot plati pentru sex, cand, de fapt, barbafii ~i sust in
intr-un fel revoltator propria lor superioritate".
- Trebuie sa fie din divina Mary, ofta el, tnsa privirea
lui era plina de umor. Se gandi o clipa, apoi riposra: ,Pri
etenia nu accepta ideea de superioritate".
Beth se lncrunta.
- N u cred d
~tiu asta. Ynsa eo afirma~ie excelentli ~~ pe
care~~ Mary Wollsronecraft ar fi susfinut-o.
-Marturisesc cl nici eu nu ~tiu din ce e. Cred die un
citat pe care l-am auzit o data de Ia Nicholas Delaney.
li lua mana. Cu o noapte In urma ne-am jurat prietenie,
Beth. Pot sa sper cava ramfule a~a?
Ea era 1ngrijoratorde sensibila Ia cea mai midi atin gere

apar/

a lui, dar sc stradui sa nu o arate.


-Parem predestina~i pentru galceav~. E o prietenie
tare ciudata.
-Singura posibila, spuse el ranjind. Nu am nici un p ri
eten caruia sa nu-i fi lnvine~it ochiul.
-Din nou violenfa, protesta ea, 1nsa de data asta ~or.
-l~i promit
sa nu-~i lnvine~esc niciodata
rase el.
-Nici mikar dadi 1ntrec eel mai bun citat al tau?
-Nici macar atunci.
-Prea bine, ranji Beth catre el. ,Prietenia e un comerf
dezinteresat intre oameni egali; dragostea e un act josnic
1ntre tirani ~i sclavi." Oliver Goldsmith.
El scutura din cap ~~ ii recunoscu victoria. Degetu l
sau mare 1i mangaie mana tn timp ce se gandi Ia cuvintele ei.
-Oare ar fi vreo diferenfli daca unul sau altul ar fi t ira
nul sau sclavul?

ochiul,

----------------------- Page 239----------------------'Mireasafard voie

241

- Pentru mine, nu. Nu am de gmd s1i


fiu nici una,
11 1\: i alra.
Ell! s1trut1i mffila ~i ii d1idu drumul.
- Atunci trebuie s1i lucrlm Ia prictcnia noastrl. Nu cred,
uL1ug1i el sec, diva fi prca u~or. Jdem velle atque idem nolle,
ca demum firma amicitia est. 1
- Tc temi c1i avem gusturi prea diferitc! intreb1i ca.
A [Unci cum am putea sli ne recunoa~tcm unul altuia citatdc? $i imi plac prietcnii tlii.
-Asta ml\ face sli sper, spuse el zambind. Se pare cii-~i
pl .IC salbaticii.
Ajunscrii
Ia Hartwell in toanc cxcelente, iar locul sc
.J ,wedr Ia fel de lini~titor precum promisese el. Era o dsu' \ L U doul\ etaje ~i doar patru dormitoare modeste, ~ezatli
, .,nfortabil intre grltdini frumoase, m1irginite Ia un capl\t
olt un pfu{iu. Oincolo de ziduri, restul mo~iei mnrchizului
cr,t ocupat de fermc. Erau doar cinci servitori, ceea ce li
C11nvenea de minune lui Beth.
Fu u~uratli sii afle dl ea ~i marchizul aveau dormitoare
.tparate, tnsli ~tia eli u~a care le dcsprutea nu avca incuktoare ~~ di, oricum, nu ar fi putut-o folosi. Fusese caratli
111 ~cea disnicie, ins11 ea acceptasc, acceptase o clsnicie
1, talii. S11 se poarte acum ca ~i dind totul era o farsa ar fi
lost ridicol. Era tulburata de confuzia din mintea ei In pri\' 111~ intimitl\~ilor unci cl\snicii, pentru d1 se considerase
mereu o femeie practic!l. In ciuda noii lor armonii, orice
<md Ia marchiz ~~ Ia patul conjugal o arunca intr-o mla~
ltna de fascina~ie ~~ spaim11. Ura toat11 acea nelini~te. Ar fi
prcferat s11 amane toat11 povestea pffilli cand ii putea face
t tfa cu calm ~~ intr-un fel rational. lnsa el era oare dispus
t ~tepte? in ciuda afirma~ei lui ciudate, di ~tepta sii
II sedudi ca, dl ~tepta placere, nu spera Ia prea mult11
A don ac:clea~i lucruri ~~ a refuza acelea~1 lucrurl, asta e o prietenle
llollmcli . (n .rcd.)

----------------------- Page 240----------------------242


rlibdare din partea unui astfel de om. Oare ho~.rftrea lul
va dura macar tn acea zi? ;;i oare nu ar fi mai bine ~~ pen
tru ea dad\ ar sdlpa o dat~ de asta?
In purtarea lui nu era nici urmli de senzualitatc dlnd
o lu1i slH facli turul casei, al gdidinilor ~~ al acareturilot~
La grajduri mai discutarli o datli despre lec~iile de diLlirle,
1nsli de data asta fru-li sii se aprindli. Fu emo~ionatli cQnd
descoperi ell el alesese cu grijli un cal special pentru ea tl
il trimisese tnainte la Hartwell. Animalul plitat ce puna
numele de Stella plirea lin~tit ~~ avea o privire bllindli.
La ora ~asc luar11 o cin11 simplli, dar bine preglitttli, tn
sala micutli de mese. Servitoarea aduse tOate preparatele,
inclusiv deserturilc reci, ~~ ti llisli sli se serveasdi singurl,
Beth simp di aceea era prima masli normalli pe care o lUI
de cand plecase de La Cheltenham, tnsli consider~\ d1 era
mai tn~elept s:'l nu spunli asta. Era mai bine sli nu stameasdl nici un fel de controvers~. Vorbir::i mai mult despre
poezie, pun and fa~cl In fa~ afirma~ia lUt Ben Jonson cl
un poet bun e un poet muncitor, cu cca a lui Socrate cl
poefii nu lucreazli cu lnfelepciunea, ci cu inspiratia ~~ au
aproape un dar magic. Beth fu surprinsli de dit de mu lt
trebuia sli-~i punli mintea Ia contributie ca sll-i fadi fa~.
Hal Beaumont avusese cu sigurantli drcptate tn privinta
abtlitlitilor intelectuale ale marchizului. Beth se tngrijorA.
Candva crezuse eli pe accl dimp de luptli al d\sniciei avea
sli se lnfrunte cu un nlitlirnu. Cand incheiarli un armistl
fiu, se concentrar.'i asupra unei activitliti mai purin soli
citante: diteva jocuri de dirp. Apoi Beth canta La pian
pcntru el, cu toate eli ~tia di e mai degrabli competentl
decat caLentatli.
La un nivel superficial, era seara cea mai obi~nuitli, tn.sl
nervii lui Beth erau tntin~i precum corzile instrumenrulul
la care cantase. In cele din urmli, nemaiputand suporta
intreaga situa~ie, anunt;;I d\ vrea
sli mcarga la culcare,
Else ridica, iar ea il privt tngrijorata. ksii marchizuL doar
ti deschise u~, ii slirutli degetele ~~ ti urli noapte bunli.
----------------------- Page 241----------------------'M.lreasafara voie
Beth t~i dorea cu disperare s11
il intrebe care erau
lmcn~iile lui, dar nu indraznea. Redcliff o pregiiti pen
t ru pat ~I ie~i. Beth stll.tea intinsli, treaz~. a~teptfuld s1i
nudii zgomot Ia u~a nlllturatli, de la clanra aplisatli. Nu ~tia
d.tcli ar int1impina prezcn~a so~lui cu te11ml1 sau cu u~u
mre, insli, pe mlisurli ce ceasul hlirea minut dupa minut,
i~ i dadu seama eli lar fi primit cu u~urare. Nu mai putea
inJura tensiunea aceea...
Marchiza de Arden adormi; se trezl in dlminea~a urmli
ware lncli virginli ~~ neatinsii.
l~i spuse cu hotlir~re cli asra era exact ceea ce i~i dorea
~I di era o metodii sigurn de ai strica planurile ducelui.
Petrecura zece zilc Ia Hartwell, toate fiind identice cu

243

prima. Calareau In ficcare dimirleara, iar Lucien se dovedi un profesor surprinziitor de rllbdiitor ~~de tn~eleglltor.
Bclh fiicea progresc, lnsli pllitea pentru elc cu dureri 9i
zgiirteruri. El o invlirl'l picher~~ ca~tigii o midi avere de Ia
ca Ea il biiru de fiecare datlila dame. Stl1tcau intr-o tll
H ' re! foane pllicutJ, citind cliqi din bibliotcca midi, dar
l'XLelentli; apoi intrau in discurii aprinse dcspre lecruulc respective, implirta~ind impresli ~~ idei, dar cliut1ind
~I :;(\ di~tige puncte tn competi~ia care se desta~ura in
Vl <\{a lor.
in timp ce se plimbau prm gradinli sau pc cmp, vor
beau despre siruaria intemafionala ~~ despre pericolul ca
Napoleon sli ii infrftngl pe alia~ii unifi impotriva lui ~i sli
Ria lncercarea de a conduce lumea. Lucien era sigur diva
h mfr!lnt ~~ se vedea clii~i dorea sa fie allituri de prietenii
~'i care se preg11leau de luptli.
lntro zi chiar reproduse cuvirltele pe care Shakespeare
kpusese in gura lui Henrie al V-lea:
-,,lar nobilii ce donn acum acum in rar'J./ Blesrem nuuu -vor !ipsa lor de-aici/ $i-a lor noblere lucru de nimic/
----------------------- Page 242----------------------244

jo '.Bever(cy

1
Cand le vor spune unii c-au luptat ..."
Se opri. Umlc tl
dlnd, rrunane s~ se decidl:l. M~lndoiesc tns1i cl:l vom rC%1
ta paM de Sfantul Crispin .
Dad1 ar fi a)utat cu ccva, Beth s-ar fi lntins tn iarblt tl
i-ar fi spus sll o facl:l a lUI ca sli poatli merge Ia luptli. in&~
nu avea nici o garanfic dun singur act sexuall~i va lnde
plini scopul sau cl primullor copil era un fiu. $i nici nu
avea siguranta d
ace! copil va trlli. Povara privilegiulul
cerca ca el sli stea cat mai ferit ~i sli se asigure di filiatill
era continuatll.
Aft cum spusese ~i Ntcholas Delaney, era o povcste
barbarli.
fn afarn de izbucnirea aceea, cl evitli cmotiile puterni
ce ~~ subiectcle personale sau controversatc, cu toate c.A
incercarn sli schunbe plireri despre hbertatea individului
~i tcoriile privind guvcrnarea. Beth fu surprins~ dind afl.:l
eli era liberal, lnsli rot era tentatli din dind tn cand sli il
tnvinuiasdi de arogan{~ ~~ obtuzitate. 0
atingea doar a~
cum un gentleman ar atinge o doamna sli o ajute s:l
trcadi peste vreun obstacol, sli o ajute sli coboare de pc
cal sau s1i ii ofere bratultn timpul plimblirilor. Cu toate
acestea, uneon, Beth II surprindea privind-o, iar expresia
din ochii lui li dadea fiori.
Pe 15 iunie, ultima lor zi Ia Hartwell, intr-o dupli-amiazll lene~a ~i insorita, stateau ~i citeau pe
malul lnverzit
al raului. Lucien era imbracat in haine comode de tari\.
Avea pantaloni largi, o hainll obi~nuita ~i i~i scosese lava
licra, pe care o inlocuise cu o c~arfii lnnodata. 0
plillrie
de pate ti umbrea ochii. Beth era ~i ea imbrJ.cata in cea
mai simplli rochie de
muselinll, ~u o plillirie ~1irllneasdl
mare care sli o protejeze de soare. In jur se auzeau cinpitu l
p1isllrelelor ~i bazairul neobosit al msectelor. Dm cand tn
dlnd, diteva plesdiituri u~oare anunpu prezenta pe~tilor.

I w.l!lam Shake:-peare, Henne al V-lea, rrad. Ion Vmea (n.red.)


----------------------- Page 243----------------------'Mireasafara voie
Poate ar trebui sa stai Ia pescuit aici, Lucien, spuse
lll'lh pc un ton lene~. Ai putca sli prinzi dna.
1.:.1 ridicl ochii din carte zambmd.
Doar dad\ vrei sa te osplitezt cu clean~~ alti pc~ti~ri.
ln pflriiul ~ta nu prea ai ce prinde.
N-ai putea 51\-l popu lezi?
Cred d\ mta a incercat. Nu c un pamu prea bun penlui pc~ti de pcscuit. tn primul rand, pentru eli c aproape
ac'- H in timpul secetei ...
A fost intrerupt de mlidlnitul unci familii de rnru~te
111rl' inotau de zor prin meanJre, mama In fatli ~~ bobocii
nrdona~i in spatele ei, cu excepfia unuia care sc indeplirta
1h Cl, ramanea in urma, apoi inota ca Un nebun Siii pnn
~~~ din urmli. Beth chicoti ~~ intinse mlina spre punga cu
ov:h pe care o adusese s1i ii hrnneascl.
Cred di trantorul nostru este intrO dispozitte poeti
~.;ft, ii spuse ca lui Lucien, cfu1d el veni lang11 ea Ia margi
tu 1 piiraului. E atat de fascinat de frumusetea peisajului,
llll It Uita Sa mai tnOate.
Atunci
va trebui
si'l.- 1 numim
Wordsworth,
f u, 1cn, privindu-~i soria care imp~tia hrana din bel ~ug
P suprafa~a apci.
In ciuda bonetelor el, soarele ii l1isase pe nas dl~iva pis
11111, pc care el ii glisea fermedltori. Aici, Ia tarn, cu o viari1
luu~tlt<1, ea incepuse sa se relaxeze ~~ s11.-llase sl\-i intrezl\IC tsd spititul, intelepciunea ~~ umorul. Iar el era din cc
tnl t mat atras de ea. Dacl s-ar fi gandit la asta inainte, ar
(I fiJliiS ca zilele pettecute in phmbati Ia tarii ~~ serile doar
111 l nmpania unci singure persoane, cit ind ~~ lmpi\rta~ind
1dc1 .u fi devemt curand plicnsitoare. Ins!i acum ~vaia s.'l
e intoarcl la Lomira ~ in societate.
lkth avea ceva magic, se gandi el. La prima lorlntalniIC ii p1ruse ~tears1\, ~~ tot~i multe lucruri- felulln care i~i
I~ ,I \.:lpul intr-o parte dind era curioas:l, in care srrangca
'" 11lc dind era amuzat~ sau in care 'ii strliluccau och ti
~}hHI cidea o transfonnau intro adev1iradi vrnJitoare.

245

spusc

----------------------- Page 244----------------------246

:Jo 'Beverfey

~i totu~i era o magie fragilli, care displirea imediat c~nd


era nefericttli. lar el se temea cu disperare sli nu o distrual
pentru rotdeauna. Tn timp ceo privea atunc.i, vorbind tot
felul de nimicuri cu micurul ,Wordsworth" ~~ certand-o
pe mama lui cl ii in~flkase bobocului mancarea din cloc,
~~ dorea sll o ia in brafe ~~ sll o inve~e pe malul lnsorit tl
verde al rftului minunile dragostei. Beth ndtcll privirea tl
i l surprinsc studiind-o. Ochii ei erau intrebliton.
-Eram atent, spuse el u~or, In caz ell entuziasmul tllu
te-ar fi. fllcut sll cazi in apa.
Beth t~i indreptll imediat prlvirea cacre rafe. Se mal
intamplase asta ~ inainte. 0
dipli perfect obi~nuitll. era

intreruptl1 de gandun tulburll.toare, de senza!ii ciudate.


Oare ~~ el simfea Ia fcl, sau era doar minrea et nelin~titlll
El se ghcmui langii ea, astfel tncat rll.suflarea lui inciil:ea
obrajii ei, ~~ spuse:
- Poate ar trebui sii te tnv~f s11 tnoti. Ung11 Belcraven e
un loc Jescul de adanc ~~ sigur.
Beth simfi cum 'ii bate inima cu putere. Nu-~i putea
imagina cum ar ti putut intra in apa cu el, poate di ar 6
flnut-o in brafe, cu hain ele ude
lipite de corp. Sau ar
fi inrrat in apii gol, a~a cum se spunea dl fac baie bll.rbatii l
Avea gura w;cacii ~~ $tta cl se inro~tSe Ia fatli. Y~i finu frun
tea plecatll. ~~ riimasc atenta la rare.
-Nu crcd ca mi-ar pl1icea, Lucien.
-Of, of, murmurii el ~~ ii indep1irtl1 u~or o buclli de pe
obrazul fierbinte. Nu spune Shakespeare di ,Adevmtii
nobili sunt scutifl de fricli"? Unet marchize nu trebuie sll-1
fie fricii de nimic.
Beth se rididi brusc in picioare ~i il privi in ochl, ~ter
gandu-~i de pe maini ultimele flirame de ov~.
-!;)i, din cate tin minte, mai spune ~i c1i ,Mila e adew
ratul blazon al nobilimii?" Te rog, Marchizc Arden, spuse
ea, pe un ton ruglltor ironic, ai milll ~i piize~tcmii de apll.
El rftse ~~ se ndid! 1n picioare cu elegan{li. ii atinse na
sul cu degetul.
----------------------- Page 245----------------------~ireasafara voie
- Oare mereu vei avea un citat mai bun dedit al meu?
J\1 petrecut prea mult timp ingropata in caqi, doam~
11 .1 mea.
- Se pare ca asta este o
instruire minunata pentru
l llsnicie, domnule.
- Cred d1 doar pentru mine. Se lasa din nou pe iarbli
I1n_$li car~!. Vino ~i stai langl:i mine, Beth.
Tnainte statusera Ia dlfiva metri distan~. i'nsa nu era
tldoc neobi~nuit sa stea un.ul langa celalalt. Ynsa acum
Hcth simfi un oarecare ln~eles in cererea lui. $tia foarte
hine ca aceea era ultima lor zi acolo. Cu inima batand sa~i
spurga pieptul, insa sperand sa~~i pastreze caJmul exterior,
Beth flicu ce i se ceruse. Chiar cand se ~eza pe patura, el
1 ~i arundi pallhia ~i veni sli-~i sprijine capulin poala ei.
-Cite~te-mi tu, spuse el, lnchizand ochii.
Greutatea lui pe coapsele ei o infierbanta. Gura 1'i era
,,tli.t de uscat~ indt se indoia cl putea articula ceva coerent. lnsa a~a putea sa-l studieze, cum statea intins in fa~a
ct, in toata frumusetea ~i puterea lui, ca o ofranda pe un
.dtar. Degetcle ei tanjeau sa se joace in buclele lui aurii
l.tre se revarsau peste fruntea neteda, sa-i mangaie nasul
drept patla Ia curba eleganta a buzelor lui pline. Ochii lui
, , lba~tri se deschisera, iar el o provoca.
- Nu vrei?
- Ba da, sigur, raspunse ea in graba, fl!.rll sa ~tie sigur de
lC era atilt de important sa nege efectul pe care i l avea
~upra ei, pe care el cu siguran~a ~tia ca 1L avea.
Lua noul volum al domnului Coleridge cu degetele tre~
murand ~i incepu sa citeasdi:
- .Jn Xanadu,
sa fie lnal~at/ A I placerll maret dom
Kubla Khan a ordon.at. .."

247

Cu toate di era o lucrare ciudadi, paruse destul de nevinovata Ia prima citire. Acum, cu trupul so~ui ei intins
in fafa ei, cu capul lui frumos rezemat de abdomenul ei,
poemul dipata un nou in~eles. Vocea ei tremura u~or in
limp ce continua sa citeasca:
----------------------- Page 246----------------------248

:Jo 13everfey

-,De pardi-ntrcg plimantul gafaia greoi..."


ln!>li ultimele versuri avurn eel mai mare impact asupra
ei: ,.Un cere imprejurullui de trei ori rese/ $i-nchidc 'l
ochii cu o dulce spaima/ Clici miere-nrouratli a gustnt/
$ i laptcle din rai lUI setea i-a secat."
Iar cl comenta fl\ra sli deschid:'\ ochii:
-0 descriere perfecta a aristocrariei rasfltate, msa bie
tul Samud cred di nu la asta se rcferea. Ochii tai sunl
inchi~i, frumoasa mea?
- Nu, recunoscu ea, dici lndi se desfl:ita cu frumu$C
rea lui.
-,Ai grija! Ai grija!"
cit11 el dintr-un vcrs anterior.
Ochii lui se deschiserli ~~ li tintui privirea. ,Caci alaturea
de mine ~ti aic1, pe malurile/ Acesrui rau frumos, priete
na a suflctului meu."
Vd\jitli de privirea lui, Beth l~i linse buzclc.
-Nu rccunosc citatul.
Else ridica In picioare, llisand un fiorln locultn care
statuse.
-Wordsworth,
desigur,
'ins11 nu-mi
amintesc
exact
poezia. El ii lntinsc o mana ~i o ajuta sa sc rid ice. Beth ar
fi dorit sl!. ilintrebe daca ea era prietena lui, dacli ea pen
tru el era doar o pnetenl!.. Inca un vers din Wordsworth
1i veni tulburacor in mime:
,Ciudate pasiuni deodatl
m-au cuprins ..."
El ii opri mana intr-a lui~~ rccita:
-,Fcmeie deslivur~ita, plm11.
de noblcte.
Sa previnll,
sa aline, porunci si\ dca."
Parea descricrca unci marne, chiar a unci guvemante.
-Nu cred eli imi doresc sa fiu o astfel de femeie, pro
testa Beth.
-Nu? M-am gandit di acesta e idealullui WoUstone
craft. lnseamna di 0
sa-ti pladl mai mult urmatoarele
doua vcrsuri. ,$i tOtu~i, Spirit liber ~i str11lucitor/ Yncon
jurat aievea de lumina unui ingcr". lngera~ul meu, cred cl
e vremea sa ne intoarcem acasi\.
----------------------- Page 247----------------------'Mireasafara voie
Se apledi ~i lua cartile~i patura, lasftnd-o pe Beth ener\ tnt de nemul~mita. In timp ce se lndreptau spre casa,
H'l unoscu faprul dl acea prietenie, acea virtute, acea vorl lrie despre spirite ~~ lngeri care ar fi extaziat-o pe Laura
Montreville, o lnfuriau. De ce? Pentru ca gandurile sale
rau indreptate constant asupra unor lucruri mai pamanll'~t i. Oare cat o s-o mai ~inll ~a. prccum Wordsworth~~
nra lui devotata, Dorothy? Pentru ca, tn ciuda legaturii
tr ciudate de familie, frate ~i sora totu~i
nu erau. Oare

249

, I chiar a~tepta ca ea sa fadi primul pas? Era nedrept.


I t habar nu avea ce sa faca.
Jn noaptea aceea, ultima lor noapte Ia Hartwell, Beth
ugcra o plimbare sub dar de luna. Era o searli perfecta
It iunie, iar lun a plin11 srr11lucea deasupra lor. Din nou,
lumina dadea budelor lui o sclipire argintie, iar Beth l~i
uninti de noaptea de Ia Belcraven ~i de degetul acela pe
,f,ircul ei. Tremura, tnsli de data aceasta nu de teama sau
.1, sil~i.
- Ti-e frig? lntreb:t el grijuliu.
Nu , bineln~eles di nu. A fost doar un fior.
Se plimbau pe aleea cu salcami, iar florile lungi ~~
111lbe ne ii lnconjurau, umpland aerul cu parfumul lor.
lk th ofta.
0 siHi para r11u ca te lntorci In or~? lntreM el.
Da, pu~in. Acest templu al vie~ii e mai pe gustul meu,
11 1,;1 ~tiu ca trebuie sa plecam.
Cand se termina sezonul ne
putem intoarce aici
.l.tl :\ vrei.
Ce-ai fi ~cut In mod nonnal?
El rididi din umeri.
A~ fi mers o vreme Ia Brighton. Apoi La Belcraven.
t-.1 I-a~ fi vizitat prietenii.
-Ti-e dor de prietenii tai? lntreba Beth curioasa.
El zambi, cu din~ii albi srdlucind In lumina lunii.
Am o noua prietena.
-$i nu te deranjeaza? tntreba ea.
----------------------- Page 248----------------------250

:Jo 'Bever(ey

-S~ am o prietenl:l?
-S~ ai doar o prieten~.
El o Incoarse cu bl1inde~e.
-Tl se pare dl.lnnebunesc de sup~rare? intreb~ el.
capabil ~ rna bucur de compania unei femei ~s~ 1i ccr
mai mule.
Beth ridic~ bra~ele neajutoratll, apoi le llls{i sll cadll.
-Nu ~clu nimic.
El ii prinse u~r b~rbia ~i o ridic~, scudiindu-l chipul.
-Beth, nu vreau ~ ce tachmez. Dad. mll vrei, cot ct
trebuie s~ facies~ spui.
Ea 11 privi lun2, incerdl.nd s~-i citeasdi pe chip edt
mai secrete g1lndurL
-Nu ~tiu.
Nu vlizu la el nici urmll de regret sau de furie. El zmbl
~i o ~rut~ u~r pe buze.
-C1ind vei ~ti, va crebui doar sli-mi spul. Ti trecu mflna
pe dupll brafUilui ~i se mtoarseti aca~.
Cand ajunseti Ia ~ile franfuze~ti prin care i~isert,
pentru Beth gandul c~ pur ~i simplu vor merge In camere
separate, a~a cum flkuser~ In fiecare noapte, deveni de
nelndurat.
-Lucien, s~rut~-m~. spuse ea brusc.
El se opri ~i o privi, ziimbind, cu dildurll in ochL
-A~a cum o sllrutll un servitor pe o servitoare? Sigur,
de ce nu?
Y~i Ills~ mftinile pe umerii ci ~i le 1~ sll lunece, mol
precum o cacifea caldll, pe gatul ei, pftnll la ceafa. Beth

'inchise ochii ca sll-i savureze atingerea ~iii simti degetul


mare m1lngaindu-i u~r obrazul, In timp cc se apropie de
ea, lipindu-~i trupul de al ei.
-Beth, imbr~p~eaz~-m~. ~pti el.
Ea il cuprinse ~i, condusll de o dorin~li neblinuic~, il
erase plinll de pasiune langll ea. Bra~ele lui o srranserll
ca ~i dind amandoi ar fi devenit un singur trup. li lllsll
capul pe spate~~ i~i ap11sll buzelc peale ei, iar acea atingere
----------------------- Page 249----------------------'.Mireasafanl voie

251

dcvcni un punct de luminli care ardea in intunericul din


tp.nele ochilor ei. El pe de-a-ntregul- brafele, trupul, sufltt ul ~~ mintea lui - plirea sli damcze in jurul ei ~i al acelui
pttnc.t de contact.
Cand buzele lui se desprinser1\ u~or de pe ale ei, torul
w invanca incli. Gura lui cobori incet ~~ umed pe gatul
ri, iar mainile lui l:i mangaiarii coastclc ~~ se oprirli pe
bftnii ei. Un fior de rnspuns ii strltb~tu fiin~a. Trupul ei
u~uratic sim~ea pllkere, insll minrca ei se inspliimantli.
Sl simfea ca o persoanli care ccru~e o ploaie blandli ~~
primise un potop.
U~ilc franruze~ti se deschiser:t ;;i ii lovirn.
Sc de~prinserli unul de cellilalt ~i sc intoarserli imediat,
vi'L.ind chipul ingrozit al majordomului.
Domnule, doamn1i, vii rog s1\ mli iertati! Omul cu chi
pul inro~it clisp1iru.
Bet h ~i Lucien se privim ~i izbucnirilln ras. Insa Beth
i~1 sim~ca chipul arzand. N iciodatli in via~a ei nu fusese
,It !it de stanjenitli. l~i aranj~ in grabti corsetul.
- Probabil a crezut cl intradevlir eram un lacheu cu
o scrvitoare in ~. chicoti Lucien. Ei bine, ~ne-am
6t.tbdtt repucaria de romantici.
0 privi, incli zambind, dar gllndltor. Ea vedea pasiunea
in ochii lui ~~ totu~i putuse sli se controleze, iar ea era rel unosdtoare pentru asta. Cineva trcbuia sli se controleze
111 aceste ape tulburi, altfel s-ar fi inecat cu siguran~a. lnsa
nu-~i dorea dedit sa fie din nou in bra~ele lui. El nu se
rropic iar de ea, ci se muLrumi sii-i tinli u~a ca s11
intre,
.tpoi incuic in urma lor.
Traversarli salon~ul ~~ ajunserli intro inclipere micl.
Elluli felinarul preglitit ~~ o luli inainte pe scliri. Felinarul
urunca un glob de luminli in bema casei tacute, ca ~~ cand
ci ar fi ttliit singuri, in propriul lor cere magic. Cu toate
Cl'\ erau desplirfifi, Beth 11 stmfea ca ~i cand s-ar fi atins.
Fra s1gum di va intra in dormitorul ei ~i
va incheia acea
ncbunie ame~itoare pe care o incepuserii cu acel s1irut.
----------------------- Page 250----------------------252

!]o $everfey

Oare i~i dor~a asta? Ah, nu ~tia. 0


inspliimanta ~~ totutl
o atr~gea... lns11 ~tia eli dorea sli se intample. Nu mai pu
teau uiii mul~ vrcme pe muchie de curie. Iar dupli cc M
termina, puteau fi relaxati din nou. El intrli in dorm iwrul
ei, insli doar ca sli ~eze felinarul pc o mas~\. Se intoarsc tl
o v1izu pe Beth gilndimlu-se intens Ia ce ar trebui sli facA

- Jar pari inspliimanratli, spuse cl.


Beth incerd sli procestezc, ins11 scoase doar un sunec
gatuit ~i ncconvinglitor.
-Flirli indoial/i e foarte prostesc dm partea mea, spuse
el cu un zfimbet capricios, lnsli dlnd te voi iubi pentru
prima datli, ingerul meu, vreau ca SOfia mea 511 fie din nou
acea scorple focoasli care rn-a fllcut maimurli.
Ea II privi neajutorat1\ in t imp ce se indrepta spre u~.
El se lntoarse ~i li flicu cu ochiul.
- Asta m-ar putea seduce dadi ai vrea sli incerci.
in acel moment, stamitli profund de umorul din ochll
lui alb~tri ~i sub impulsul unor forte ciudate din intcrio
rul ei, Beth ar fi incercat, dad\ ar fi ~tiut cc sli fadl. In timp
ce sc chinuia sa scoat11 o remardi provocatoare, cl ie~i in
tlkerc. Beth se pribu~i tristli pe pat ~~ li dlidu dreptat~.
Yn noapcea nuntii lor o numise paslhe rnnitli ~i, cu toate
di pcrioada de Ia Hartwell fusese o vreme de vindecare,
ea incli se simrea rinitli in suflet. Nu ii mai era teamli de
el, insli nu mai sim!ea nevoia sa il numcasdi maimutol.
Dadi aceea era Beth pe care o dorea el, mai avea nevoie
de timp.
Nu ar fi lndurat sa-l dezamligeasdt
----------------------- Page 251----------------------capitolul 16
Lucien prefera sa dllareasdl pe langa tribura, Yn ciu
,b felului In care evoluase prietenia lor superfici{lli:\, era
xact ca prima caH'ltorie pe care o fl1cusera lmpreunii,
1.1r priipastia dintre ei era aproape Ia fel de mare. In tim
pul dilatoriei de la Cheltenham, Beth citlse Stc'tpllnirea
./. sine, msii nu mai avea chef de Laura Momreville.
<~c legatura avea cautarea aceea sead\ a virtu~ii flirii patii
, u acea ... pasiune zguduitoare? Prefera sa petr eadl acele
11rc pierduta In ganduri.
Sim~ea cii e
pe cale sli ob~in1i ceva
foarte prefios.
~l' gandi cl'i era, poate, vorba de acea prietenie ideala dinIt o casnicie. lnsa l~i imaginase cl era diferitli de acele
pasiuni mai lume~ti ~i poate chiar era pusa in pericol de
11rcstea. Acum vedea di era chiar invers. Faptul ca aveau
n d'ISnicie incompleta forma o bariera ill calea armoniei
h>tale. Trebuia sa fie atema 9i sa nu lase slabiciunile tri
\ 1ale din partea lui sau a ei sa li intluenlet.e. Rftse de acea
ncbunie. Dupa ani lntregi In care le sfatuise pe fete sa se
krcasdi de barbafi, i se pMea ridicol cii n u era 1nstare sa-l
111mga In patul ei pe propriul so~.
Ducele ~~ ducesa iilnttlmpinara la Casa Belcraven. Lui
1\\:th i se pilru d1 vede priviri 'ingrijorate, mai ales din par
1ca ducesei, msa parinfii lui Lucien erau prea politico~i
c'lt sa fie direqi, iar ln tre ea ~~ Lucien era o naturale~e ce
11 lini~tea.
Odata ajunsii In dormitorul ei, Beth se gtlndi la u~ile
.bcuiate dintre ca ~i sotul ei. Doar garderoba ei statea
lime cele doua camere. Nu era o distanfa mare ~i totu~l
pl\reau
Ia mare departare. N-ar ttebui sa fie
~' treacli pur ~i simplu de acele u~i tn noaptea

prea greu
aceea

----------------------- Page 252----------------------254

jo '.Beverfey

~l si!l spun~: ,Lucien, ~ dragoste cu mine". Dar nu purr


Trebuia sa se gandeasca Ia o metoda mai subtila. Ce p1\~.:11t
ca nu existau manuale de seduqie.
Un ciod1nit Ia u~a o fiicu sa tresara. La semnul cl
Redcliff se duse sa deschidi!l. lnima lui Beth batea cu pu
tere, chiar daca ~tia ca era foane pu~in probabil ca el
vina sa o seduca ziua In amiaza mare. Se schimbase J
hainele de dilarie prMuite In haine formale de ora~- pan
taloni, cizme lungi, jacheta de culoare lnchisa ~i, pentru
prima data In zece zile, lavaliera.
-Din nou In temnita, remarca el, vaz:ind ca ochii c:l
o observase. Nu ~tiu de ce femcile se pl1ing de moJA
Macar voi nu trebuic sa va sugruma~i ~i sa purta~i aJ"
ceva pc canicula.
-Adevarat. Ynsa
nici voi nu
trebuie
sa va 1mbr1l
<::afi doar cu un strat subfire de
matase la jumatatcu
lui ianuarie.
-Ar trebui sa ne transformam in ni~te excentrici ,1
sa dezvoltam un stil nou ~i rafional de lmbrikamintc.
Ma mtreb cum ar trebui sa arate.
Beth se g1indi Ia asta.
-Nu vad de ce barba~ii nu pot sa aiba haine de varl\
croite din bumbac, cu guler j os ~i deschis, a~a cum au
doamnele. Pantalonii largi deja sunt Ia moda ~i par foar
te comozi.
-Dadl. vrel p11rerea mea, ar arata ridicol... Ynsli doamnele ar putea sa-~i croiasdi rochiile de bal de iarna din
lana ~i catifea, cu pelerina cu gluga, pregatite pentru vremea ploioasa.
-0 sa desenez una astazi. ~i totu~i, sugera ea judi~,
ar fi mai simplu dadi femeile ar purta pantaloni iarna, iar
bii,rbafii fusta vara.
-Ar arata foarte ciudat Ia Almack's, spuse el, izbuc
nind In ras.
Beth rldidi spranceana.
----------------------- Page 253----------------------Mireasafanl voie
Nu ti-a~ st~mi interesul 'lmr-un ve~mftnt ca o tog~.
,(In muselinli cu model, poate chiar cu blazonul tau brodat
\ 11 jurul tivului?
In zilele cele mai ficrbin~i de var~ m-ai interesa foarte
utult m a~a ceva. Dar cum am mai calari?
Romanii reu~eau, la fel ~~ barba~ii din Evul Mediu.
Nobilii tai strruno~i de Vaux care au venit dupa cucedre, purtau f:ira mdoial~ fusta. ~~ lata ca sco~ienii au
p:htrat t raditia.
El mtinse o mfina.
- Gata. Ma predau. De fapt, o sa rna retrag cat mdi mai
l'lt. Ai tot ce t~i rrebuie?
Da, sigur. Mergi 'in ora~?
- Doar un pic. Deveni series. Dup~ cum spune ducele,
' .t~teapta de pe o zi pe alta o lntalnire lntre Napoleon ~i
linfi . E posibil sa se mtample chiar acum, tnsa nu avem

255

\ reo veste. Vreau sa afl.u ce se lntampla.


Beth simti un fior Ia gandul ca, chiar ~i atunci, in acel
mument aparent lini~tit, soarta Europei era m
I Jndeva tn Belgia tunurile bubuiau, iar oamenii mureau.
l'1ate barbati pe care ~i ei li cuno~teau.
Da, clu-te~~ afl11 ve~ti.
El o saruta pe obraz ~~ i~i. Beth se gmdi la veselul vionte Amleigh ~~ la Darius Debenham ~~ se rug11 pentru
.lguranta lor, penrru siguran~a tuturor. lnsa era o prostie.
1 urn putea exista sigurant~ tn razboi! 1n ciuda rugaciunilnr spuse In biserici m fiecare duminid1, nu 1~i dadea seaum cum ar fi putut Dumnezeu s11 aib11 vreun rolin razboi.
< 'c ciudat d, cu toate di acum batalia era 1n toi, tot nu
.11lau ve~ti despre ea timp de zile inrregi ~~dura chiat ~~ mai
mult mainte sa ajunga informatii clare despre victime.
Nu avea ce sa fad!. dedt sa-~i vad~ de propria viatii.
"c gandi cu tristete ca Lucien avea sa se intiilneasdi cu
l'n etenii ~~ cunoscu~ii lui. Ea nu avea prieteni deloc ~~ prea
111\ini cunoscuti. Se gandi ca va primi vizite de tndata

pericol.

----------------------- Page 254----------------------256

Jo 13evcrfey

ce se afla di s-au intors in ora~, dar erau doar strihm


rio~i, iar ease saturase de accl stil dAc viata artificial.
l~i amintt de Eleanor Deh.ney. li placuse acea
~~ fuscse atrasa, In felul eel mai respectabil, de sotul
Se 'intreba dad. mal crau In ora~, d!.ci o invitasera pc
ei. $1 pentru cl erau prietenii lui, poate cl Lucien aw 1
o dud acolo. insi:t Beth descoperi c1\ g~a cu greu t
pentru vizitc informalc. Duccsa se invitli Ia ceai in
rul ei ~i cur-3nd o intreba dac<'\ era In stare sa reia
viara sociala. Cam! Beth aproba. cu ~v<liala., duccsa ii
un program cople~itor.
A mai ramas atat de purin timp, explid1 ea cu
zambet apologetic, ~i trebuie Sa lp consolidam ""'''LU\\IIt
La urma urmci, dadl c~ti inslircinatli o sa ie~i din eire
o vreme.
Beth simti cum ro~c~te Ia imposibilitatea acclui
insa ducesa interprctl1 asta drept modestie.
-Nu e imposibil, spuse ea vesel, iar tu trebuie sa fii
zcntatli dlt inca mai at talia subfire. Ai v~ut rochia?
-Nu, doamna, rl1spunse Beth amefita.
-Am vorbit despre asta, spuse ducesa, insl1 incearci1d
vorbc~ti cu o mireasli tnainte de numa ... Ridicl1 mliillllt
intr-un gest tipic galic. Am hotiklit sa refacem rochia do
curte a Joannei pentru tine, nu-p amint~tl? Oricum e
ridicol, dki nu mai ai ocazia sa porfi a doua oarn acclo
haine. Vino, am l~at-o in camera allituratl1, sa nu fil tn
calea tuturor.
Redcliff deschisc
u~ile, iar e le t raversarl1 budoarul
lui Beth ~i intrara intr-un dormitor alaturat nefolosit
Acolo se afla un midi movtlli acoperttli. Rcdcliff u;ldu
lao parte invelitoarca ~i scoase Ia ivcala rochia cea mal
cochetl1, mai frumoasa ~i mai ridicola pe care o vazuse
Beth vreodatl1.
Corsetul era croit In stil vcchi pan!{ la talie, iar fusta se
r!{spandea extrem de ampiA in jur. Materialul era o matase

----------------------- Page 255----------------------'.MireasaJara voie

'257

1llt."tra ~i delicata,
cu model,
lmpodobita cu broderie
I pnle.
lar eu vorbeam cu Lucien despre rochii
ra~ionale,
1tt l' Beth 'incet.
Da? lntreba surprinsa ducesa. Nu e nimic ra~ional
I tteburile
de Ia curte, draga
mea.
Lucien
ura~te sa
, .trga acolo.
De ce? mtrebli Beth.
Din cauza perucilor.
Pcrucilor?
Totul e dupa stilul vechi. Domnii trebuie sa fie pur It ~i pentru ca foarte purini mai au parul suficicnt de
IIIIIJ.: dtt sa-~i prinda coada, sunt obligati sa poarte peruci.
Ilttl esa ii facu semn lui Redcliff sa acopere rochia. Trebuit 1faci repeti~ii lmbrikata cu rochia.
:;li chiar trebuie
sa fiu prezentata?
intreba
Beth.
I~~~ ~unt o tanara abia intrata in societate, iar aceste lu
ttlllt nu mli intereseaza.
Asta nu are nici o legatur/i, Elizabeth, raspunse duceJ .t~pru. Suveranul trebuie informat In privinta tuturor
, lwnbmlor importance din viara noastrit Nu degeaba
I Ill ten ~i Belcraven sunt numi~i formal de suveran drept
'1rul nostru iubit ~ide incredere".
In ciuda principiilor sale egalitare, Beth fu cople~ita
.1, ideea eli monarhul ar putea fi
interesat de via~a ei.
I h .tscmenea, i~i spuse ca sa fie prezentata In salonul regilt I era emorionant , dar ~i lnsptHmilntlitor.
Nu am nici cea mai
vaga
idee ce trebuie
sa fac,
bt' ea.
Ah, e destul de simplu, rosti ducesa pe un ton firesc,
, tnd se lntoarserli In budoarullui Beth. 0
plediciune forttl. tl1\- iartu te pricepi foarte bine Ia plecaciunilc de curte-,
. 11 eva cuvinte dad ti se face onoarea ... Deja se gandea la
tile lucruri ~i privea teancul de invita~ii pe care le adusese
' tt ca. Yom merge la Almack's ~i La balullui Lady BessingIPil, spuse ea tn timp ce rascolea prin teanc. Unele sunt
----------------------- Page 256----------------------258

jo 'Bever(ey

pemru tine, in ~teptarea intoarcerii tale. lle dlldu.


'i~i recuno~ti amici pe care eu nu-i ~tiu.
-Mli indoiesc, spuse Beth, darse uitll, tocu~i, prin hftrt
Nu, nimem important. Speram sll dau peste o
doull de
Ia domni~oara Mallory, 'insll nu s-a
0 sll merg la evenimentele pe care le alege~i.
- Dadi imi pori da n~te nume ale prietenelor tale,
zabeth, a~ putea sli m~ intcrcsez. Poate nu sunc in
nostru, ~~ totu~i sunt accepcabile.
Beth ii Jiidu ducese1 numele a cmc1 fete, acum
'ins~! flim marl speran~e. $tia eli doul\ dimre ele se
serli cu blirba~i din annatil ~i era pufin probabil sll se aflc
Londra. Ointre celelalte tret, doar una, Isabel
sc dislitorise cu un nobil, insll Beth nu mai ~tia nimic
ea de ani buni.

Ducesa spuse apoi di Beth ar trebui sa aib!i timp


tru ea lnainte de cln~. Pentru seari1 era pllinuit~ o vi
Ia teatrul Drury Lane. Ducesa dorea ca Beth sa se
neascll, insll. ea preferli sa rnmanllln budoarul ei privat
sa continue sll citeascl'l Stdptlnirea de sine.
La urma urme
ii promisese mlltu~ii Emma o evaluare criticll, ~~ se
rase atat de mult de acea carte, !neat dorea sa scape
ea. Sentimentele exprimate acolo nu se tmp11cau
cu realitatea situariei ei. Candva, cand era 0
l<rrl,nT<lnrm_
ar fi considerat de in~eles incercarea Laurel de a
bl\rbarul perfect. Acum se indola ell asemenea om
iar dad exista, blinuia eli traiul cu un astfel de
ar fi fast foane dificil. Ar fi fast un efon mule prea
sil se poarte conform standardelor lui. Mai mule,
ce flkuse primii p~i stangaci in lumea pasiunii, Beth
mai avea incredere tn acea evaluarc ,concrolati1" a
didatelor Ia cllsatorie.
Beth ~ria, cu vinovi1fie, ell Mary Wollsronecraft
siderase pasiunea drcpt o bazi'i foarte ~ubredil pcmru
nicie, msll, cu siguran~ll. trebuia si:\ conrinli ~~ treburi
inimii, nu doar ale minfii. Se gandi la detaliile mai int
----------------------- Page 257----------------------'Min:asafara voie
tlc vietii lui Mary Wollstonecraft, care fuseser:l mrot,ll-;tuna poleite cu tact de m~tu~ Emmn. La urma urmei,
Mary Wollstonecrafr trliisc multi ani cu iubitul ei, Gilbert
lmby, cruuia ii n~scusc un copil, ~~ incercase sli se sinucid.\ cfmd relafia lor inccpuse sli se destramc. Nu prea vedea
Miipanire de sine acolo.
Laura, se gandi Beth cu amaraciune, ar fi fost far:l indoiall\ incantatii s1\ fie dcscrisa drept ,Femcie desavat':jita,
plina de noblefc. Sa previn~. sa aline, porunci sli dea."
lnstl Beth se ganJise permanent la acel citat ~~ lncepea
s:1 se intrebe dadl nu cumva era o insult11. subtila sau eel
(HI{in o nemultumire. Cu siguranfli, Lucien i~i dorea o femeic perfect11 drcpt SOfie Ia fcl de putin precum l~i dorea
en un blirbat perfect drcpt so~.
Se chinuia sa citeasdi, displacand-o pe Laura din ce
m c.e mai mult cu fiecare pagina, dind Marleigh anunfli
till musafir.
Doamna, va caut11. o tanlirli. Nu e insorit1i, msa e
rc,pectabilli. Domni~oara Clarissa Oreystone.
-Clarissa! exclami Beth 'indintata . Cat de minunat.
r~ rog adu-o aici.
Clarissa nu li era chiar prieten1i, dat fiind faprul ca ii
fu,cse elevll ~i era cu ~ase ani mai midi dedit ea, dar era
n tunarll serioasll ~~ o companie mult mai pllkutll. dedit
Laura Montreville. Totu~i, dlnd intrl\ observ11. ceva fortat
,, fragil in felul de a fi al fetel. Era imbracatl intr-o rochie
scumpli de batist, cu o boneta la mod11 pe cap, dovada cl
st tua~ia financiarll a filmiliei ei se imbunl\t!itbe, insa nu
p:lrca fericitli.
Clarissa, spuse Beth. Ce bine 1mi pare s~ t:e v~d. Ded
t c bucuri de sezon pant\ Ju urma.
-- Da, r~spunse Clarissa 'incet.
Beth comand11 ceai ~~ li~cu semn s~ se a~eze.
-$1 te distrezi? lnrreb!l ea.

259

C larissa ~teptll panl\ cand u~a se inchise dupl Marleigh, apoi c~u in genunchi langll. scaunullui Beth.
----------------------- Page 258----------------------260

jo '.Bever{ey

-Nu!
Oh,
domn~arli Armimge ...
V11 rog, ajuta{i-mli!
Beth o rididt pc fatli.
-Clarissa, ce s-a intftmplat?
-Sunt... sunt obligatii sli mli mlirit.
Beth o trasc pe fatli pc o canapca ~i se a~ezii langli c, 1,
Ctisatoria
e ceva obi~nuit pentru
celc mai
femei, draga mea, spusc ea. Dup11
cum vezi, chiar ~i
am fltcut-o.
-Dar dumneavoastrit v-ati ds1'itorit cu marchizul df
Arden, plrue Clarissa, In timp ce cu trebuie s!'i rna m.,rlt
cu lordul Deveril!
- Deveril! exclama Beth cu oroare.
Clnrissa t~i tngropa fata In maim.
Sc pare di II cunoa~tc{i. Domm >Oarii ... doamna, nu
pot! Nici dad\ asta ar lnscmna sli salvez lumea de Ia pt.J
cop! Scotoci brusc in po~etl'l ~i scoase o foaic de h!inte
Mi-a dat asta.
Beth o despaturi ~i ciu literele ncgre ~i grcoaie. Era o
listli de rcguli pentru sofia lui, care presupuneau supuncre
completa ~i explicau care sunt pedepsele pentru neascul
tare, cele mai multe fiind fizice. Piireau regulile celei mal
aspre case de corcqie. Beth ramasc lmpietritlt
- Ymi dau seama cum trebuie si1 te simti. .. Se 1ntoarce
Marleigh. Yncearcli sa te aduni, draga mea.
Intrarea majordomo lUI urmat de o servttoarc care adu
cea o tava cu prajituri li d11du lui Beth timp sli se adunc.
Ce lncurcaturtl. Insa nu ar fi
putut-o abandona pe copi
la. $1 ea trecuse prin nefcncirea unct caslitorit obligate,
tnsli fu nevoit1i sli admit1\ dl bru-barul cu care se mantasc:
ea avca multc calitafi. Dar sli fii obligata sli tc mliri~i cu
lordul Oeveril! Problema li stamea scnttmentc personalc.
Pe de o parte, era recunoscihoare c~ soarta fusese mal
bland1i cu ea. Pe de altli parte, i~idildu seama ca ducde
tot ar fi obligat-o, chiar dad\ fiul sau ar fi fost un imbccil
sau alt Dcveril. Tumli ceai ~i illndulci.
----------------------- Page 259----------------------'Mircasafara voie
!!aide, Clarissa, bea asta ~i sa Starn de vorba.
r.ta sorbi bautura, apoi llha cea~ca jos, lncle~tdndu-~i
l~~tde.
Parin~ii mei nu au nici urma de mila. l-am implo'"' lnsa
tatal mcu ... E pasionat de joe uri
de noroc.
Am r1\mas fara mm1c ~i mai am doi frafi. .. Mama spune
~ c dat oria fi1cei.
N u e datoria fiicei sa se mlirite cu lordul Deveril, spuse
II Ih cu hotarare. Daca trcbuie sa te dlslltore~ti, SJgur se va
IP~ o partidli mai buna. Cu toate acestea, chiar in timp ce
1u~tca acele cuvintc, Beth ~tia di nu avca dreptate. Pentru
o partidll buna ern nevo1e de zcstre. Doar cci ca lordul

261

l)cvcril arplatio min~asl\. larClarissanuern vreofrumuse~e.


1\vc.lun chip prelung ~i gura mare,~~ parul ro~car ~~ ciufulit.
1.1, avea o personalitate putemica ~~ atunc1 avea tinere! ,, Jc partea ei, insa nu era genu! care s~-l fadl pe unbarh. II s~ uite de avantajele unei zestre frumoase.
Casatoria e iminenta? intreb11 Beth.
C larissa scutura din cap.
- Logodna va fi anunfatli siiptamana viitoare, iar nunta
Vol fi In septembrie.
Rcth lua mainile fetei intr-ale sale.
0 sate ajut, Clarissa. Nu ~tiu mea ce putem face, dar
vom glisi o solu~ie.
C larissa schifa un z!lmbet.
Oh, doamna!
$ 1cred cl ar trebui sa rm strigi Beth. La urma urmei,
\; onspiram impreunli.
Clarissa se lini~ti, ca ~i cdnd i s-ar fi
luat o mare po' .1r<i de pe umeri. Cand fata pledi, Beth se simfea ca ~i
l.1nd povara ar fi trecut pc propriii umcri. Clarissa avea
11 soard1 ingrozitoare, ins11 Beth habar n-avea cum ar fi
putut schimba siruatia. Clarissa lasase regulile scrise de
lordul Deveril pe fotoliu, iar Beth ridica hania. Le reciri
t ' Jeveni ~i ma1 hotarata. Spaima Clarissei era justificara;
nici 0 femeie demna nu putea sa ramana cu mainile Ln san
----------------------- Page 260----------------------262

jo 'Bever(ey

~is~ pennitli aproape o via~li intreagli de viol ~i scl:avaiQilllft


legal. Beth nu putuse lupta in propria soartli, tnsli
lupta pentru C larissa. Ll\sli gfulditoare foaia de hnic
tre paginile dir~ii ci.
Asta 1i aminti de Robm Babson. Fusese atftt de
in propria nefericire, incat uitase de ~pti\mani intregl
se mai gfuldeascli Ia b1iiat. Sunli dupli Redcliff ~i ie~irl\
zona din spatele piefci, unde toate conacele t~i fineau
~i trlisurile. 1n grajclurile Belcraven era loc doar pent
vreo zece cal ~~ trei trl:lsuri. Destul de modest dupli
dardele de Vaux, se gandi Beth sec. Doar taxele pl:lt
de familia Belcraven penrru cai ~i trlisun i-ar ruina pc
mai mulfi oameni. Y~i spuse eli trebuia sli nu mai gandcatcli tntr-un fel atat de acru ~i se duse sli-~i vadli calul, cntt
tocmai fusese adus de la Hartwell. Dumnezeu ~tie cfuld va
mai putea s~ o cali'lrcascli iar pe Stella.
tn tot acest timp, Beth il pfuldi pe Robin. fntr,un final,
acesta ap~ dintr-un grajd, cu o glileatli in manli. Fluiera
~~ p~rea s1inatos tun.
-Robin, tncepu Beth.
El se intoarse curios, apoi llisli glileata jos ~i duse mana
Ia frunte.
- Doarnllii.
Beth veni spre el, con~tientli de dezacordullui Redeliff.
-Nu eram sigurll dl-fi vei aminti de mine, spuse ea.
-Sigur cli-mi aduc amime, spuse el cu tngamfare. Y-am
vlizut plecand dupli nuntii, nu-i ~a? A fost foarte frumos.
Beth rlimase surprinsli.
- Vrei sli spui d
ai fost Ia nuntli?
-Nu chiar! exclamli el, f:lcand ochii mari. Nu, doamna. Ni s-a oferit un osplif a doua zi.
La to~i slujba~ll.

A fost al dracu' d1!.


frumos. Ma iertafi, doamna. lnsli nu
p11rea prea afectat de limbajul pe care-L folosea.
Lucien
nvea dreptate. Era un mic ticlilos.
Beth era mulrumitit Nici unn1i
de tragedie.
Chiar
atunci, tn curte apliru un blirbat. Beth se gandi eli era
----------------------- Page 261----------------------Mireasafarii voie
1tnjdarul-~ef. Acesta nu spuse nimic, tnsll era dar di nu
1 ' ' de acord.
Cred di mai bine te duci la tteaba, Robin, spuse ea.
B1\iatulli arund o privire obraznica ~efului sau ~~ facu
1. 11 ochiul.
Ave~i dreptate. Numa' bine, doamna.
Mul~umesc, Robin.
Y~i vazu de drum fluiernd, lar Beth se 'intoarse acasa cu
l' ~o:rija 'in minus. Dar asta nu rezolva cu nimic problema
< larissei, iar dind analiza situa~ia mai bine se tngrijora ~~
ut:u mult. Era pu~in probabil ca parin~ii Clarisse! sa renun~e Ia planul lor, daca nu se ivea alta cale care sa-i scoa'~ din necaz. Asta tnsemna banisau un barbat mai bun ~i
I, fcl de generos, se gandi Beth. lar ea nu putea sa gaseasdi
uld una, nici alta.l~i dadu seama di marchizul ar fi putut,
ln~il va infelege oare nefericirea Clarissei? Ducele sau du, r~a? Chiar dadi i~i dadeau seama de enormitatea acelei
lq.:ilturi, se indoia ca s-ar fi bagat mtre 0
fiica ~~ parin~i.
'\r fi fost ilegal. Cnd sc pregatea pentru cina, Beth tndi
1111 gasise vreo solu~ie penttu problemele C larisse!.

263

Lucien se intoarse acasl'l. fa.rn vreo vest e clariim privin1 planurilor lui Napoleon. Faptul ell Bonaparte impusese
1 mbargo asupra porturilor franceze, tmpiedicnd bunu' dt, oamenii ~~ ve~tile sl!. iasa din ~ara, prevestea doar rele.
I'P pareau sa fie convin~i di razboiul avea sa tnceapa de
l'l' o zi pe alta. Pre~rile de la bursa flucruau nebune~te
, ,,lata cu fiecare zvon.
1n ciuda acestui fapt, via~a mergea, toru~i, mal depar11 , iar sezonul ajunsese la ultimele sale saptamni. Chiar
.1 ve~tile de la Bruxelles erau mai mult despre baluri ~~
pttreceri dect despre razboi. Lui Beth i se parea extraor
lrnar.ln acea seara se dusera la teattul Drury Lane sa vada
t >cllello. Era prima data dind Beth mergea la acel teatru
11 privi 1n jur diutand pasari in cu~ca, dar nu gasi nimic.
!'nate ca Deveril spusese doar vorbe tn vnt.
----------------------- Page 262----------------------264
Marele Kean II j uca pe lago cu o videnie
f~toare. Actri~a care JUca ro lul Dcsdemon ei era o
ri~ic fantomatidi, cu p~r alb ~i
moale care i i diJ ca
valuri pe umeri, iar rochia ei era alb11
c.u argintiu, pi
de stele sclipicoare. La pies~ fuseserli aJ1iugate cat eva
plic i despre accascli explozie de alb, care contrast.!
negreala maurului.
Beth considerase lntotdeauna d\ Desdemona em

rol in t eresant- imaginea fcmeii nedreptli~ite, c~reia i


dilcat In picioare reputa~ia. Pentru prima datti vazu
m1:!narea cu propria ei situa~ie, cu diferenfa dl. ea l~i
trusese singum reputa{ia, iar ea ~i sotul ei reu~isera c
si\ tndrepte lucrurilc. Trcmurli u~or Ia finalul piese i,
O thello ~i sugrum11 sotia tncr-un acces de gelozie.
noroc di ea ~i Lucien erau mai rarionali ~i
cu mai
stlipanire de sine Jccat personajele de pe scen a.
Ins~ Beth admir~ prestatia actri~ei, care d1iduse
rot inteligen ta ~i demnitace. Beth se uita In program
vlizu di acrrita se numca Blanche Hardcastle. Dup11
mele ei era scris intrc paranteze ,Porumbita A lba Jc
Drury Lane". $ stmp un fior pe ~ira spinlirit. Fara sa
vrco mi~care, Beth li arundi o privire sorului ei.
ta era absorbir de picsli, lnsa nimic de pe ch ipul lui
trlida implicarc pcrson al11. Sli fi avut totu~i sens vorbcle
lui Deveril?
Apoi Desdemona pluti in tr-un dans cxecutat cu o flu
idicace uimicoare a mi~carilor ~i cu elegan~li clasicl. Beth
l~i privi din nou SO{ul, ~i un fior rece li scrablitu trupul
Zambctul de pe fata lUI trada un om lnddlgostit nebunet
ce. Oare aici displ\ruse, de fapt, In acea dupl'i.-amiaza
asemenea grab11 ~i nu dupli ve~ti? Din care afiase remar
cabil de pufine.
Beth o priv 1din nou pe fiinfa minunata de pe scenl
Nu-l putea lnvinov11ti pe vreun biirbat pentru cl iubea
asemenea frumusefc. Cum ar fi putut interesullui Lucien
fara de Beth Armttage s11
fie ceva mat mule dedit datorie
----------------------- Page 263----------------------?vtireasafara voie
,~nd il ~tepta Porumbi~a Alba? Dacorie conjugata. Cu\ 1111de pe care le folosise chiar el. Cu coate dl in trecut
lu1 Beth nu i-ar fi p~sat, acum ideea de a fi dusa in patul
DIIJUgal din dawrie era de neindurat. Oare motivele lui
u:lc de grijulii pentru
amanarea consumarii
disniciei
I r fusesera doar invenrii politicoase pemru a-i ascunde
lips.1 de dorin~a? La unna urmei, in acca ultirrui noapte
J, I infa Cl fusese cat SC pOate de clara~~ amandoi ~tiaU eli
L I .1r fi putut s11 o fadi s~ treadi peste toate temerile daca
u lllncercat. ..
Durerea pe care o simrea Beth era at5t de profunda,
ln. :It riimase surprinsa di el nu o sesiza. Insl1 cum putea
~ 1ceara sa fie sensibil ia durerile ei ascunse c.'lnd adevattl.t lu1 dragoste se mi~ca atat de fluid pc scena chiar in
I 111 ochilor lui? Cat de siropoasa o considerase probabil,
gandi Be,th, cand de fapt tot ce i~i dorise el era sa se
f1111 mdl la prietenii lui adcvara~i ~i Ia dragostea lui adeva
1 111 Dadi ar fi putut, Beth ar fi fugit ~~ nu 1-ar mai fi viizut
111~ u>Jata pe so~l ei.
Momentul de oroare trecu, ~a cum se intampl11 de
o"u:i cu astfel de lucruri. La prima pauza, Beth deja era
Tn 't<lfC sa discute despre spectacol intr-un fel rarional ~i
d11ar sa ii complimenteze pe actorii principali. Asculta
111 nt tot ceea ce spunea so~l ei, insa acesta nu zise nimic
lr~ll Jm comun despre Porumbi~ Albii.
Apoi reveni ~~ o unnari din nou pe acea femeie, incerdln,l flirn succes sa nu mai sesizeze reaqiile pline de cal-

265

dur1 ale lui Lucien fa~li de spectacol. Beth era incantata


til' ca tns~i. Se comport11 exemplar de-a lungul tntregii
~~ri, cu calm, ignornnd pc cfit putea nodul dur ~~ rece al
.lurt:rii care ii cuprinscse inima.
<.~;md se intoarsera Ia Marlborough Square, luara cina.
I luc.:cle ~i ducesa se retrascrn, 11lsand-o pe Beth singura cu
aotul ei. Ea ridica privirca ~i observa di o studia ganditor,
~IICL c11, pentru o clip~. se gandi cu o groaz11 paralizanra
----------------------- Page 264----------------------266

jo '13ever(ey

c~, dintre
toare noptilc,
Lucien
ar alege-o rocmai
aceea ca st:i-~i cearll drepturile In pat.
-Pari obosit11, spuse el. N-ar fi trcbult sllle~im tn
chiar din prima scarll. Beth, nu trebuic sii faci chiar tot
spunem noi. Dacii nu vret ~ intri In hora asta n ..rn~"~"
d, spune.
- Ducesa
a zis c~ trebuie
sii-mi consolidez
$i st:i fiu prezentatli.
-Da, a~a este, zambi el. lnsa asta nu lnseamna
lizare constantll. Marnan e o fiin~a a cxtremelor. Ori
fera sa rraiasc~ foarte retras Ia Belcraven sau ajunge
un uragan In ora~. ~ra sa poata sta locului nici o c
N u rrebuie ~JOCi dupa regulile ei.
- Trebuie sii fac ceva, spuse Beth, apoi regreta ell
sese din gura ceva ce semana a rugaminre pentru
pania lui.
-Sunt mulre alre evenimente interes:mte. 0
sll
ce cursuri sunt programate Ia institute. Dad!. vrei, o ~
prezint lui Fanny Ball. E sora unui prieten de-al meu ~~
mclinapi dlrturi1re~ti.
Din nu se ~tie ce motiv, nimic din toate asrea nu
arragea pe Beth. Oare se schimbase atat de muir?
-Nu ~tiu, rllspunse ea, apoi adauga din impuls: A~
sl\ merg tn vizitli Ia familia Delaney.
0 idee minunatli, zmbi el. Maine dupa-amiaza?
- Vor fi acasA? lntreba Beth, referindu-se la nr,..........
formal.
-Nu e cazul pcntru ~a ceva cu Eleanor~~ N'
rlispunse
el. Dadi sunt pleca~i. vom
face altceva ~~
vizitam alta datil.
Poate
mergem
Ia Academia
S!Hi cumperi un tablou-doua. Dadl te duci la ...u ....a,,v,
adllugll el vesel, eu cred dl ies pe-afarll.
,$1 ~tiu exact uncle", se gandi Beth cu amaraciune.
Se parea ell avea de ales intre a-1 tari sa-~i ualu::~JLu JJ o::ill.
dl. ,obliga{iile conjugale" sau ~-1 tramitl1 Ia amanta
Cu un zambet srangaci alese a doua variam11 ~~ se '"'1....,,.,..,
----------------------- Page 265----------------------Mireasafara vok
ll're camera el singuraticlt La randul sliu, Lucien se duse
It club ~i petrecu un timp foarte plictisitor. Era depri;
111.1t de cei care discutau serios despre situa~ia militar~
t tritat de cei care vorbeau de pardi dlzb01ul nici n-ar
ll.ue la u~. In tot acest timp, se lntrebli cc s-ar fi lntfunf!l.tt dadl ar fi cedat In fata instinctelor sale primare ~i

267

11 fi dus;o pe Beth in pat ~i ar fi sedus-o, sA o scape de


Coate fricile.
----------------------- Page 266----------------------capitolul 1 7
In ziua urm~toare, Beth fu nevoidi ~ recunoasdi
tul cl, in ciuda felulut in care i~i petrecea nop~ile,
ei l~i fllcca datoria In timpul zilci. Oupa pranz veni sft
lnsoteasdl Ia familia Delaney s,i
1i oferi o listll scris~
activit~file intelectuale mai interesante care aveau Joe
ora~ in urmatoarele cateva s~pt~mani. Hannah More
Maria Edgeworth urmau sa finl! discursuri. De "'~r.m-n
mai avca loc o prezentare despre sculptura Rena~terii
un curs despre modelul de migrafie al pl1siinlor. Ca o
ca~ie d\ asemenea evenimente crau destinate lumii
se mai organiza o intalnire de lireraturii ~~ muzica sub
tronajul marchizei de Salisbury ~i al comesei de Jersey.
- Poate ar ttebui sii m:l fac ~i eu patroanl1 a artelor,
se ea.
- Dacl1 vrei. ..
Beth liurmiiri chipul dutand sa observe vrco
re, vrco aluzie ell petrecuse o noapte de pasiune cu
ta lui. Ins1\ nu zMi nimic.
-Oadi nu ai
nimic
lmporriva,
spuse
el in timp
ie~eau din camera ei, am putea merge pe jos paoli pc
riston Street. Nu e dcparte ~~ afarn e frumos.
Beth accept:l bucuroasa, lnsl1 ii era dificil ~inceapl
conversafie. Subicctul eel mai Ia indemanll era piesa
care fusesera cu o noapte 1n urma, dar nu avea de gand
vorbeascl1 despre asta.
-N-am mai primit ve~ti despre bat:tlte, spuse ea
final. Era o afuma~ie stupid:l, dat fiind faptul eli ve~tile sar
fi raspandit imediat cc ar fi apl!rut.
- Doar zvonuri ncbune~ti. Vc~tile pe care le-arn primlt
sunt vcchi de pattu, cinci zile. Cmeva rl!spandea vorbl
----------------------- Page 267----------------------'Mireasafara voie
1 ' tu~i alia~ii au pomit deja Ia lupt1t
Altul ca Napoleon a
(. ''' impu~cat de propriii oameni. Ambele sunt infirmate
,J, Biroul de R1izboi.
O are e posibil s11 nu se ajung11la razboi?
Asta doar daca cineva chiar il lmpu~d1 pe corsican.
o nebunie di ambi~ia de nestavilit a unui singur om
P,,,tc provoca asemenea distrugere. Atatea vie~ I. .. Tacu,
'l ~'i i~ i continuara drumul in tlicere. Avem acest grup de
Jlll'teni, spuse el intr-un final. Am fost cu torii Ia Harrow.
t ltLholas, Con, Francis, Hal, Dare ... Eram doisprezece.
l l<J ar zece mai suntem tn viaf~. Hal ~i-a pierdut bra~ul.
I .1 naiba cu corsicanul!
N u sunt toate din vina lui Napoleon, spuse Beth. Hal
tl ,, pierdut brarulin America , iar razboiul nu poate fi pus
f11 umegime pe seama lui Bonaparte. La urma urmei, b1irhul ai au nevoie doar de un motiv minor ca sa pomeasdi
1111 r:lzboi.
El ii arundi o privire iritata, tnsa rase scurt ~~ spuse:

269

Ah, nu. Nu o sa intru acum in asemenea subiect.


1.\,mt incantat ca vrei sa ii cuno~ti pe eel doi Delaney, spuc d . C red d{ o sa-~i placli Eleanor, chiar dacl'l nu e foarte
tt tt1L Dad{ e~ti in~eleap~. nu o sa te iei Ia lntrecere in
11 pltci cu Nicholas.
E un gen iu? lntreba Beth cu scepticism.
Nu ~tiu ce este. Nu a ajuns niciodadi Ia univcrsitate,
,, apucat o dorin~a nebuneasca de calatorie ~~ s-a dus
lt 1 ni~te locuri ciudate. Orice conversa~ie serioasa cu el
lu.Lamna drumuri nebanuite. 0
data 1-a.m vlizut facand
1111 preot sa rlimana fara cuvinte. Nici nu sunt sigur eli e
' ~~~t in, spuse el ganditor.
Doamne!
Lucien o privi, prefacandu-se uluit.
Te-am
speriat? Depa~e~re limitele
astea lngtl.ste ~i
. nformiste, draga mea.
Beth era ~ocat:t Ea ~i mat~a Emma puseserll. la tndoia
' ' multe lucruri, tnsa niciodatll cre~tinismul. Ea ~i Lucien
----------------------- Page 268----------------------270

Jo '13everfey

ajunsem Ia o casli micufa ~i frumoas1i, care, eel pu~in Ia


exterior, nu amra deloc pilgan1i.
-Atunci ce e? intreba Beth u~or nelinl~tit1i.
Lucien se mul~umi sa zambea:;dl. ~i b1itu Ia u~a. Un mil
jordom foartc manierat lc r~spunse ~i zambi.
-Bine afi venit, domnule. St11panii sunt acasa.
Beth sc mai lini~tise. Nu era o casa rliu famata.
-Foarte bine, spuse Lucien. Draga mea, el este
lygirt. Hollygirt, ea e sofia mea, Lady Arden.
Majordomul flku o plcdkiune.
-Sum onorat sll. va cunosc, doamna.
Curand vll.zu dl. in casa de pe Lauriston Street nr. 8
formalitatea se oprea Ia majordom. Lucien o conduse pt
Beth tntr~o indl.pcre spafioasll., care parea mai degrabl
salonul fetclor mai marl de Ia domni~oara Mallory, doar
cl:\ majoritatea invitafilor crau barbafi. Nicholas Delancy
statea pe podea cu doi tineri un specimen uimitor Je
chi~, cu pl\r ro~cat, ~i alcul cu p~l auriu-tnchis, \:U
nas cam- care pareau s11. se joace cu un soldat de judlrie
Alt barbae, un blond cu oase proeminente, st1itea Ia o
masa de langll. fereastr1i ~i scria. Hal Beaumont, Eleanor
Delaney ~i o tanar11 insll.rcinatll. stateau inrr~un grup tl
se distrau cu un bebelu~ frumos ~i prietenos. Un b1irbac
brunet ~~ cu un aer poetic canta Ia pian. Ridic1i privarca
dind intrara ei ~i trecu Ia o versiune chiar reu~ita a unci
fanfare de trompete.
Tofi i~i imlreptara privirea spre ei,
iar Beth se trczl
brusc intr-un v1ktej de salutan, prezentari ~i intreb1iri. Era
ca o familie marc ~i foarte ciudata. Eleanor o i~fadl. ~i I)
erase afarn din grup.
-Oricum nu~fi vei aminti cine e fiecare, spuse Eleanor,
a~a eli nu da atenfie. Mai bine vino s1i o cuno~ti pe Ara
bel. E mai manierata dedlt tofi ceilalfi.
Beth se a~eza pe canapca langa Hal Beaumont, pe care
il vedea pencru prima dat1i dupa acea conversa~ie ciudatl
din grndina cu trandafiri. El ii zambi era ranchiuna.

----------------------- Page 269----------------------'Mireasafara voie


-Ara~i foarte bine, Elizabeth. Mi-a parut rau sa nu fiu
1., nunta. Am avut probleme Ia mo~ie.
Aceea fusese scuza lui. Beth v~use di se ~inuse de cu. lnt; acum di era maritata, nu observa nici urma din acea
, 1IJurn pe care ~i-o exprimase atunci.
- Ne-ai lipsit, raspunse ea ~i adauga: Trebuie sa-ti spun
Cl prefer sa fiu strigata Beth.
El paru nedumerit, lnsa spuse:
Atunci, Beth sa fie ...
- lar eu sunt Amy Lavering, spuse fata, rididnd bebelu1ul. lar ea e ArabeL 0
fin mult in bra~e, sperand sa tl
l nve~e ~I pe bebelu~ul meu cum sa se poarte. Sotul meu e
l'tcr, eel frumos de pe podea.
Beth privi In acea direqie. Peter Lavering era cu sigu' nta frumos, insa acum ca se alarurase ~~ Lucien acelui
1rup, Beth simfi nevoia siH contrazidi afirmapa. Dar nu
puse nimic.
Ce fac acolo? intrebli ea.
Miles Cavanagh, eel cu parul blond, explicl Eleanor,
1 nJus chestia aia ca dar pentru Arabel. Complet nepotr lvit pentru o fata, tnsa Nicholas, desigur, a spus ca nu
' "de nici un motiv pentru care Arabel n-ar putea deve' " soldat ... Ce om ingrozitor! Nu func~ioneaza. Yn loc sa
r n~r~1iluiasca, se tot lmpiedica. A cazut de pe masa ~~ ~i-a
11rpt muscheta, iar acum e ~inut doar pe podea.
Cineva apasa butonul, iar solda~elul ro~u in obraji sliri
f11 fa~a ~~ cazu in nas, d!ind patetic de dl.teva ori din pi' !Dare. Aten~ia lui Arabel fu atrasli imediat, iar copilul
'use un fiplit de pliicere ~~ tntinse bra~ele c1itre jucarie.
lu 1\l ei sari in picioare ~~ veni sa 0
ia tn bra~e.
N u, nu, driigu~a mea. kva~a sa rezi~ti In fa~a soldati1," rlin iti. Au nenoroclt multe fecioare. R(lnji dtre Hal,
l ~rl1 vreo privire ciudaca cltre rana lui, apoi zambi peste
, rt~tetul copilului clitre Beth. Bine ai venit. Dupa ce for"'" Je nebunie tanje~te sufietul tau? Aid le tndeplinim
I'' ware.
----------------------- Page 270----------------------272

:Jo 'Bever(ey

Beth nu re~i s1'i-~i ascundl\ privirea fugam pe care


arundllui Lucien ~I v~u d1 Nicholas Delaney o surpr
ch1ar dadi cxpresia lui ramasc acee~i.
- Nu ~tiu, spuse ea in grabli. Cred d1 lmi place sA
s!iniiroaslila cap.
El ii l1si11mediat copilulin brate.
- Atunci vorbe~te cu Arabel. E smgura s11n11toastl
cap de aici.
Beth nu finuse niciodatli in brate un copil. Cele
mici fete Jc Ia doamna Mallory aveau ~apte ani. Ins;'t
pilul ~tia ce avea de flicut ~~ sc cuiMri vesel Ia pieptul a
cu pumnul mic in gurc1. Beth o priv1 pe Eleanor.
- Ce copil frumos.
Eleanor deveni foarte serioas1'i o clipli.
- Oa. Primim daruri pretioase din locuri ciudate. $i

271

diat zambi. Ar trebui si! o hdinesc ~i s/1 o culc. Da~


s1'i mergefi sus, putem lua ceaiul civili.zat ~i in lini~tc,
timp ce o hrlinesc.
Cu toatc di ideca o uluia, Beth accepti1; Ia fel ~~ Amy
Eleanor lul copilul ~~ llduse Ia tat1'il ~u. care il slirut1'i u~
pe buze.
-Somn u~or, flutura~. Atabel ii zambi, dar se ln(OIIf
se imediat spre mama ei, cu o privire serioaslt Era dar
dl nevoilc stomacului ei incepeau sli-1 strice manierdc.
Beth se intrebi1 dadi toatl1 acea drllglil~enie era cau:a
sau rezultarul dragostei pe care toti io punau copilulul
Nu avea expcrienta vie~ii de familie, insli nu i~i imagi
nase niciodat1l. un ratli atat de cald ~~ de iubitor precum
Nicholas Delaney. Ochii ei ii cl1utarl1 pe cei ai lui Lucien.
El zmbi.
-Dute ~i invaf1i cum se face. Vreau un copilla fel de
fermeditor ~~ cum1nte precum Arabel.
Beth rididi din sprfinceantt
-Am crczut eli vrei un mo~tenitor pentru Belcraven.
----------------------- Page 271----------------------1vtireasdJard voie
Nu, raspunse el, astu vrea tatal meu. Eu vreau unset
nud Arabelc. Apoi, adiiugii el judht~, un mo~tenitor
1 111 ru Belcravcn.
I lan cauza feciorici ei, lui Beth i se plirea eli acea discu'' J'Urtatli 'intr-o camerli plinli de str~HOI era mat degrabli
provocare.
Ce p1\cat, spuse ea, di blirba~ii nici nu r.'\man lnslirci\1, nici nu nasc copii. Am fi putut lmpl1rfi greutatea.
Slauzi un hohot de ras, iar Beth profitl1 de ocazie ca sll
~i sli le prindli din urma pe Eleanor ~i Amy.
Bravo, spuse Eleanor. Uneori blirba~ii vorbesc ca ~i
11l fikutul de copii ar fi
Ia fel de u~r precum coptul
1 1111i. Ah, Hollygm, ii spuse ea maJordomului care toeIll II .1p1iruse. Adu-ne ceaiul in budoarul meu, apoi clu-te
~ \'l':i ce vor dommt.
lkth petrecu o orli pl1kutl1 band ceai ~i vorbind. Con\ 11 alia se desf'1~uri'\ in mare parte despre sarcin1i ~i copii,
r 1c..e nu o deranja. Candva ~i ea urma sli treadi prin
1 111, insii In acel moment nu prea i~i diidea seama cum.
I ,,r fi dorit sa aiba curaJul sli le ceadi
acestor douli
lo.unne prietenoasc ~i clar miiritate din drogoste sfaturi
lc!prc cum sli se poarte cu so~ul ei, mai exact despre
1 11111 sit il fadi sli vrca sl1 vina In patul ci, dar nu lndrl1zll 1 C and veni vremca de plecare, Eleanor Delaney o
lt"d r.l!i~l1 dilduros.
im1 pare tare binc eli ai venit. Trebuic sane vizitezi
lnt nou. De obicei nu c attl.ta agitatie. Toti vin In o~ca
~ ttlc ve~ti despre dizboi. Peter are un fratc in Regimentill 2, iar acolo sunt patru din Companie. Se pared\ toti
lll'fl
rii sl1 se adune aici.
F... e un cl1min foarte fericit.
- Da, raspunse Eleanor, a~a este. Dar s-a muncit din
11.' 11 pentru aceastli fericire.
Nu mai adliugli nimic, ~i tot~i acele cuvinte tran.smi
h 111 un fel de mesaj.

273

----------------------- Page 272----------------------274

jo 'Bever(ey

- Va rog sa fifi aten~i la mine, domnilor, spuse N


Delaney dupa ce doamnele parnsira incaperea. Cci
barba~i se lntoarsera spre el. Lui Eleanor nu-i place
mule sa vorbim despre
Deveril. Nici
mie nu-mi
prea mult sa rna bag iar In necazuri, insa nu putem llba
asemenea om sa fadi ce vrea.
To~i tl aprobara tacit.
-Am anali2at situa~ia. E dar di anul acesta arc
mul~i bani decat anul trecut. Ma gandesc di a reu~it
va sa-i fure Theresei Bellaire cea mai mare parte a
pe care pusese mana, fapt care rna bucurn, InsEt nu
sa-l vad prospera.nd. E genul de om care ar folosi ban II
sa fadi rau.
-;>i cum 0
sa facem sa-i luam banii? mtreba nil'l,ni riJI
lordul Middlethorpe.
-Nu ~tiu, Francis. Tor ce pot sl:i spun e cl:i nu-i fine
band~~ nu face investitii. Cred ca tine aurultn cufcre,
el tn casi:\.
-Arunclli spargem casa? rnji Hal Beaumont.
-Nu, rnspunse Nicholas Delaney tncruntat. To~i eel
alci suntem barbafi respectabili ~i, In plus, printte nol
afla ~~ un membru al Parlamenrului.
Blondul
cu tri'\saturi frumoase
reveni
Ia uu- nc
tele lui.
-Sunt surd ca un lemn, spuse el.
-Acunei? tnrrcba Hal.
-Dcci, spuse Nicholas, primullucru pe care 1-a
Deveril la lntoarcerea In Anglia a fost sa-~i angajeze
echipa de handralai. ll pazesc destul de bine ~~ pe
~I casa lui. E tentant sa-i spargcm casa ~~ sa-i furllm
lnsa nu e chiar stilul meu sa rna prinda ~~ sa rna
di prin ttibunale. Caut o metoda mult mai subtila
iau averea.
-Aud zvonuri cum ca ~1-ar folosi o parte din avere
sa-~i cumpere o nevasta, spuse lordul Middlethorpe.
----------------------- Page 273----------------------'1vtireasaJllra vo!e
- Un motiv In plus ca stil l~s~m falit:, zlse Nichol.ts Delaney. N-ar merita nici rnacar o tarfa de strad~ din
Saint Giles.
Stephen Ball, parlamentarul, l~i redipata auzul.
-A fost implicat in moartea acelei fete, In urmii cu
d teva luni. Trupul ei a fost g~it in rilu. Fusese abuzata
l u salbaticie. Abia venita de Ia tara, proaspiit~ ~i nevino\' ,ltii ca un mielu~el. Dar cercetarile nu au dus nicaieri.
Nici urma de dovada concludent1t
-Sau au
fost folosifi cu grij11 suficienfl
bani,
I ucien furios. Dumnezeule, omul acela chiar e un spedmen nenorocit.
- 0 sli-i venim de hac, spuse Nicholas. Nu e graM.
Ynvarti soldlirelul, care lncepu sa mar~aluiasdi, intor
~nd caput tntai la stanga, apoi la dreapta. To~i chiuira.

275

rost:i

.'\poi, cu un zgomot putemic ~i prevestitor, juciiria se opri


h10 sc. Nicholas o rididi de jos.
- Sper cl1 nu e un semn diu, spuse el.
Beth aflli imediat ce se mtoarsera Ia Casa Belcraven ca
r 111 a~teptata st\ se plimbe prin pare cu trasura, lmpreuna
'II Jucesa. Mai facuse asta de dl.teva ori lnainte de caslilorie . Se parea eli era esenrial sa 1i vadli pe ccilalfi ~i slifie
,,1zut~, acum eli era marchiza.
Doar ea ~i ducesa se aflau in trasura care trecea incet
PI in protipendada. Domnii calareau, mergeau in bri~
' ,'\ sau In cupeu sau se plimbau In apropierc, admirand
humusefile. TrMura Belcraven se oprea frecvent pentru
l himburi de amabilita~i, iar Beth ii recunoscu pe ca~iva
tlhltre cei pe care ii intalnise in perioada de dinainte
titnuntii. Fu primita cu caldura lnapoi In ora~. Incepea
~' se simta tot mai pufin o imrusa ~i t~i dadu seama eli
ul .trchiza de Arden in care se transformase era o persoan.'\ importanttl.
----------------------- Page 274----------------------276

Jo 13everfey

Ins~ ~i-ar fi doric s~ se ~i Slm!J' imponanta. $tia ca '" ~


fost mai fericita cu stilul de via~a simplu ~i haotic ull~t
miliei Delancy.
- Ducesa, cum li ~ine~i minte pe cop acc~ti oameni?
Ducesa flku semn cu m11na ~i se 'inclina In fata unu
domn grfu;un.
- Uneori ne mai ~i prefacem. Apropo, acela era Seft< 1n
Oamenii importanti sunt impresionan~i In mintea celor
lal~i. $tii, spuse duce:;a, intre inclinari u~are d in cap ti
fluturari din mana, cred d1 poate ar trcbui sa rna strigl , ,
tu maman, a~a cum face Lucien.
Lui
Beth
1 se plrea
di acea
idee era suparnro:nr
Nu avusesc niciodat~ o mam1i In adcvi'lratul scns al cu
v11ntului, dar apoi l~i dadu seama di li era foarte u~or s11te
gandeascl la duces11 ca la mama ei.
-A~ fi
indlntata, maman, mspunsc ea, iar cele duul
femei schimbara un zlimbet cald. Apoi le vazu pe Clariss11
~i pe mama e1, inso~ite de lorJul Deveril. Clanssa ii fikll
semn cu mflna lui Beth ca ~i c1lnd ar fi fost o persoan1\ in
pragulinecului, lnsa ducesa abia dadi ii baga In seamlt.
- Tanllra aceea e prietena ta? o lntrcba ea bland.
-Mi-a fost
eleva
Ia domni~oara Mallory.
M-a v izl
tat ieri.
- In~eleg. Nu imi pasa prea mult de fam ilia ei sau de:
prictenii ei, lnsa nu voi incerca slllfi impun nimic. Ins/\~
sfl'ltuiesc sa stai dcparte de lordul Deveril.
-Cu cea mai mare pliicere, maman. Ynsa biata Clarissa
e obligata s1\ se marite cu el.
Ducesa t;ku o chplt
- Asta c foarce ncplacut, spusc ea.
~ Foarcc. Mia~ dori sao pot ajuta cumva. Beth spera sl\
primeasdi sfaturi sau sprijin.
Ducesa li arundi o privue serioasl1.
-Astfel de c~litorii sunt Ia ordinea zilei, afirml1 ca.
Orice familie poate trece prin dificultafi, lnsll in ca:ul

----------------------- Page 275----------------------~ireasafara voit

277

IJllll hc1 Greystone, cred di diul sunt jocurile


de noroc.
I~., cle, mul~i oameni n-ar ajunge In mocirli'l.
lkchl~i dlidu seama mai tarziu d1 duccsa schimbase cu
llllhtate subiectul de Ia problema Clarissei la problemele
111 11 cuprinzatoare ale ~ocieta~ii.
Beth fu prinsa din nou, fara sdipare, in vartejul SO
ll ncbunesc ~i se intreba cand
va mai
avea ocazia
l mearg11
in vizica
Ia familia
Delaney.
Se gandi
dl.
luttcn mergea acolo, d1ci sociahzarea riguroasli parea in
litHe parte o ocupa~ie a fcmei lor. Dad\ nu mergea acoIn. 11unci probabil di i~i petrecea timpul cu Porumbi~a
Alh:l. Beth il vlizu foarre pufin. La douli zile dupli vizita
lm l.t familia Delaney, Beth ramase singudl. cu so~l ei,
' uc urma s11
le insoreasd1 pe ea ~i pe ducesa Ia o petre
, rtc l~i puse degetul sub blirbia ei, ca sli ii studieze mai
hilw chipul.
-Ti se pare dificil s1i treci prin toate astea, Beth, spuse
l1u blandere. Via~a asta socialli n u fi se porrive~te deloc.
fn~:, vreo clteva sliptamani ~i Wprom it eli nu mai trebuie
~ v1i Ia Londra dedit dadi. ~a vrei tu.
lar tu, Lucien? Nici ru nu vei mai veni in ora~?
Dar m ie imi place, Beth, spuse el uimit.
Da, se pare di da, rlispunse ea.
"'c gandise di poate seara aceea le va oferi o ocazie sli se
tropic mai mult, insa ii pieri cheful sll. incerce. Sigur, i-ar
convcni mult mai mult ca ea sa stea Ia ~ara ~i sai poane
C.Opti i, in timp eel el i~1 vedea de destrabaliirile lui din
or ~ cu Porumbi~a Alba. Asta dad!. se inrampla sa ajunga
VtmJatli in st adiul in care copiii chiar sa fie o posibilitate,
,. ~andi ea cu amaraciune. El se incrunta ~i parea pregatit
II o ia Ia in trebari, dar chiar atunci aparu ducesa, iar el
ftl hi mba subiectul, povestind o anecdotll. amuzant11. Beth
tnccpu sli rada. El mereu o facea sa rada, insa asta nu ii
ll~ura amaraciunea.
1)e-a lungul acelei seri, raceala din comportamentul ei
11 tliminua buna dispozifie, iar el petrccu tot mai pufin
----------------------- Page 276----------------------278

jo '.Bever{ry

timp cu ea ~i lncercl tot mai pu~m sa o distre:e.


simtea acea pierdere cape un goI dureros, tnsa nu i~i
schimba comportamentul. Era uimttor, se gandea ea,
tntre doi oameni sc poatc clisca asemenea prnpastie filrA
rosteasc1i mlkar un cuvanc funos.
tn diminea~a unnatoare, cand se rididi din pat
tli sa o ia de Ia capll.t ~~ sa tncerce s1i-L rec~tige, el, ca
obicei, plecase deja.
Ca sli uire de propria ncfericire, Beth se rr..,r..n
asupra problemei Clarissei. Incerd1 sa gliseasdi
dar nu ajunse nidiieri. Dadi ar fi avut bani, ar fi trim
pe fatii lntr-un ora~ tndepartat, poace chiar in
dadi ea ar fi vruc sil mearga. Oare C larissa ar fi avur
menea curaj?
Dadl ar fi avut bani, i-ar fi putut oferi familiei

stone ca zestre, tnsa asta nu ar fi rezolvat nimic. Ei


voiau doar ~ o marite pe Clarissa, ci sa puna mana
banii oferifi de Deveril. Dad1 erau platifi sa renun~e
acea disiitorie, ar fi gasit ceva asemanator.
Mai muir, teoretic, Beth nu avea bani. Avea gui
oferite de domni~ara Mallory, iar Lucien ti dadea
mlirunti~ de cheltuiala. Toate sumele importance
tru casll, hamele ei ~~ altele asemenca erau gestionate
omul re~ponsabil cu afacerilc de Vaux. Dacl1 nu
ntmtc mai bun, Beth ar fi purut-o aJuta pe Clarissa sa
lntoarcllla dornni~oara Mallory, tnsti acela ar fi primul
In care ar fi d\utat-o pann~ii ei. Beth nici macar nu era
gurn ca domni~oara Mallory ar ascunde-o pc fata.
Emma trebuisc intotdeauna sli t~i cchilibreze yuuo..,vu 111
cu simrul pentru afaceri.
In acea dupa-amiaza, cand se afla 'in budoarul ei,
ceat ~i ingrijorandu-se din cauza acelei probleme,
veni Ia ca. Era ceva att de neobi~nuit in ultima
incc se sperie ~~ nu reu~i sa profite de sicuatie. lntrn
'in subiectul care ti ocupa mintea.
----------------------- Page 277----------------------IM.ireasafara voie

279

Ti-am spus di una dintre


fetele de
la domni~oara
M.dlory m-a vizitat saptamna trecut11? spuse ea. Clarissa
( ~~~ystone. Parinfii ei o vtlnd unui so~ du. A~teapta din
tunment 1n moment sa fie cerutit
Cu nerabdare? lntteba el ridicand din spranceana,
1 1 ibil neinteresat de acea poveste.
Nu. Cu spaim1t
Oadl nu e pe gustul el, o sa l~i refuze pretendentul,
~ ''' tladi nu cumva pune banii mal presus de alte lucruri.
Parin~ii ei fac asta.
Da, am auzlt di Greystone e In necaz, spuse el.
Beth se lntreba de ce venise, dad1 era ceva important.
' 11\sa o tlkere sttlnjenitoare, a~a eli ea relua subiectul,
j ll rtlnd sa primeascl un sfat.
Mi se pare plicae sa fie sacrificata fata de dragul familh I snle.
~~ de dragul ei, spuse cl ridictlnd din umeri. In cazul
lu core dmtlne fara nici un ban, va sfar~i ca guvemantli,
d 11 .1 are noroc. E preferabila o cas1:\torie.
l .ra o afirma~ie pragmatica ~~ posibil adevarata, care o
lttt.1 pe Beth.
Trebuie sa existe o cale mal buna. Nici o femeie nu ar
lid nti sa fi obligata sa...
'-\~ opri, caci else ridica furios tn picioare.
Ma lmrcbam eu de ce e~ti atat de obsedata de copila
t '' 1 prostufa. lmi pare rliu, doamnli, lnsli nu am de gtlnd
A ,f lU aici ~~ Sami atunci tOatli Vina ln Cap.
1\poi ie~i din camera. Beth dmase lmpietrit11. Asta
dcael? Cli era rece cu elpentru eli incli ii purta ranhtun1i pentru casatoria lor? Intr-un anume sens era ade"~'"L - nu avea cum sa se simta vreodata bine eli fusese
!Iwata sa fad ceva impotriva voinfei ei. Ynsli
orice
ltndm~a de a-l invinui pe Lucien disparuse cu multe
1pt;1mani in urma.
\bia acum 1~i dadea seama dt de
distrugator era

ntportamentul el de atunci. Nimic nu era mai pu~in


----------------------- Page 278----------------------280

jo 'Beverfey

probabil sli-llndeplirteze pe marchiz de amanta lui


refuzul patului conjugal ~i doar cuvinte reci din
so~iei. Gandirea ei era chiar mai 'i:ndllcitli dedit a
Laura Montreville. Cel pu~in, Laura ~tia foarte bme
voia, chiar dad era nerealist. Beth nu se putea
eli ceca ce fikuse ea avea vreo logicl, 1ar asta era
stanjenitor pentru cineva care sc mandrea cu
~u. Dacli privea obicctiv lucrunle, ~tia eli sorul ei
tm timpul bland ~~ in~eleg~tor. Nu putea fi lnvinuit
nu o putea iubi. Era domic s1i
fie pe dt de iubitor I
permitea. Se forfll sl'l recunoascll faptul di fusese

~atll de un sentiment mcschin, gclozia. Gelozie pent ru


dorea mai mult dedit bun1itate, mai ffiUlt decat nrur P r t
Dorea ca el sl'i-i lntoard\ dragostca.
Pentru cii ea il iubea. Beth erase adanc aer in piept.
de prostu~11. cat de foarte prostu~l'l fusese s1i cedeze
sentiment ~~ cat de inuul era atunci s~ se a~tepte sl
reciproc. Acum ce naiba era sll faca?
Dacii ar fi fost Iibera, Beth ar f1
stat dit mai departe
marchiz. Ce altl!. solurie normalii exista pentru o
vrnj itil de un bMbat care abia o suporta 1lnsll nu avea
op~iune. Singurul lucru pe care il putea face era sli
Chiar dacli parea imposibil, trebuia s1\ spere d!. in tr-o
ii va putea ca~tiga dragostea ~i. fMl!. indoialli, primul
pentru asta era consumarea cl!.s11toriei. Caracterul c
a1 vietii lor ~i propriile ei nelini~ti ~i dorin~e atllmau
supra lor precum sabia lui Damocles.
Pentru d\ era o femeie ra~ionala, Beth se hotMi sa
zolve problema direct, in scns.
lnsli nu
se dovedi
Ia fel de simplu pc
cfit
0 problemll era eli sim~ea eli trebuia sa fie discretll,
caz ell biletul era citit de o altl'l persoanli. Alt11 pr<>bleml
era eli nu ~ria dit anume era dispusa s11
spunll. Nici
car nu-i trecea prin cap cum s1!. inceapli. Domnule?
nule marchiz? Lucien?
----------------------- Page 279----------------------~ireasafara voie
Tn cele din urmti scrise
~ 1ulncct.

DragtL meu SOf.

281
Mlkar era

Cand 1.1ei gt'!si un moment cont~enabil, ~ vrea sa


''' 1.1orbesc fn domlitorul meu despre o chestiune imJ
/tc1Ttanui. Amiinarea lucrurilor In speranra cl!. mi! wi
schimba pare
o cale prea pupn probabi~ de succes.
Poate cl!.in~wrarea oricllrei nelin4tl in acea privinfl!
nc va fi mai de ajutor.
l i.tta. Era destul
de dar,
iar dad\ va
avea indoieli,
lntul domlitor ar trcbui ~le inlk'irurc. Semn1i Beth, lmJ
~ruri biletul ~i il sigilli cu blazonul de Vaux in ceara.
t\poi
simfi
brusc
dorinra
s1i-l rup1i In
buck'i~i ~i

l .1runce.
insli nu va mai fi la~li de acum inaintc. Uls1i biletul pe
lltjlra de Mrbierit din garderoba lui. Abla mai tarziu afl~
~ nu venea Ia cin1i in acea seara, dlci avea treabli cu pritr: mi sai. Prieteni? Ce prieteni? Bern se luptli ~i cl~tiga
I~~ :I lia cu o gelozie furibundli. Nu avea motiv sli mearg1i Ia
I ~ l.utey. Ease scuzase di era obositli ~i l~i contramandase
l l.lt l' treburile, ca sli fie disponibilli clnd el avea sk'i citeas' nII\ sfar~it biletul ei.
(:utoate acestea, nu putea sli nu se simt1i clczam11git1i di
, I p;1rea sli nu se mai intoard. Era mult prea tarziu cand
I 1 1.1du seama di ~i-ar fi putut alege momentul cu mai
rnult1\ grij11, tns1i ce flkuse era bun fllcut. Nu avea nici o
lnrln{le sli incerce s11 recupereze scrisoarea.
In noaptea aceea se pregk'iti de culcare cu grij1!. ~i intr-o
~I trc Jc nerabdare nelini~tita, dorindu-~i Sl! iJ poata intre
h' pe Hughes dad sotul ei mai trecuse pe acas1i In acea
tlupll -amiazli ~i dadl citise biletul.
O are va veni? Oit va tmarzia? Dacli adormea, oare el
Jlur ~~ :.implu va pleca?
in ciuda eforturilor ei, adormi ~i nu avu cum ~ aile
J rd el venise sau nu.
----------------------- Page 280----------------------282
A doua zi de dimineatli clnd se trezi dizu prado' '
nclinl~ti tngrozitoare. Cum avea sll tndure tnd o zi J"
teptare? Oare elva vcni la ea sli rezolve problema In I'
zi? Lui Beth i se pllrea oribil, distant~~ cu sfinge rece,
ea dorise sa regliseascli pasiunea pe care o cunoscusc
tru un scurt moment.
Beth nu avea ncvoie sli pretindli eli nu se simtea
Luli micul dejun In camerll, a~teptand o bi'itaie in
care ar anun~a o viz.it11 din partea so~ului ei. La
aflli dl el se 'lntorsese Ia prima orl:i a diminerii,
luase micul dcjun ~i plecase iar. Cel put in, citise bilct
Oh, oare care fusese reaqia lui ~ice ar trebui sli u~'"""..
ea din faptul c1i nu venise sli-i vorbeasc1i? Atat de pu
importanfli avea penrru el? Poatc eli nu ar fi trebutt
spunli ,cand vci g1isi un moment convenabil", se
Beth cu am1lr1kiune.
Trebuia sli iasli din casa, ~a dl fAcu o plimbare
tnsotita de servitoarea ei. 0
dam sau de douli ori
sli stea de vorbli cu ea, lnsa Redcliff, chiar dad se
dar eli ~e la stlipana ei, era hotlirlitli sli plistreze rli"'ran1r
~~ nu incuraja mciodatli familiaritatea. Aproape di
seserli acasli cand un tfinlir veni in grabli la ele.
-Doamnli, spusc el.
Redel iff veni sli-1 alunge, lnsli Beth o rccunoscu miratl
pe Clarissa in haine de bliiat ~~ o opri pe servltoare.
-Ce s-a tntamplat, Charles? tntrebli ea, sperand eli fatl
e suficiem de inteleaptli cat sa-i facli jocul.
Clarissa parea Ia caplitul puterilor, insli tncercli.
-Am nevoie si! vli vorbesc, ~opti ea. Am fugit de-acasl.
-Oh, Dumnezeule, mormru Beth, ce s-a mai tntilm
plat? Insli Clarissa era atat de speriatli, tndit nici prin cap
nu-i trecea sll o abandoneze. Singura posibilitate era sl
ti spum adevllrul servitoarei ei. Beth ti explicli pe scun

situatia ~~ ii ceru s11 pllstreze secretul.


-Niciodatli! exclamli Redcliff. Nu e bine, doamnli.
----------------------- Page 281----------------------Mireasafara voie

283

Bine sau n u, am de gand sli o ajut pe C larissa, zlse


1h cu hot1lrare.
Scrvitoarca flicu un semn dezaprobator, ins1i accepcli,
Wl'ind, sli ii fie complice.
Nu putem r~mane a~a pe stradli, spuse Beth. Redcltff,
luttm sli o blig1hn pe domnl~ara Greystonc in casli flirii
~ he vlizutli? Plirinfii ei ar vcni imediat dupli ea.
Chipul servitoarei trlida dezaprobarea, insli spuse:
-Doamnli, existli o ~laceralli pentru livrarea de clirlunl ~t de acolo pome~re o scarli de serviciu . Dacli e desllli.ltli pucem ajunge Ia camerele dumneavoasrrli fru-li sli
uc vada nimcni.
Prea bine, spuse Beth. Mergi inaime.
Casa Belcraven se inal{a separac de celelalre case din
1rropiere, insli pe lateral se afla un pasaj srr6mt, pe car e
lllti1pea o diru~i.\.ln acel pasaj se afla u~a. Era descuiatli.
U, 1 ~~ podeaua erau pline de funingine, astfcl d\ cele rrei
lrmci strlibliturli cu grijli coridorul mic ~~ urcarli pe sea
r mgustli de lemn. Servicoarea le conduse apoi printro
11 1 capitonacli cu aba verde in opulen{a coridorului din
L m..se intra in dormitoare. Beth se lntrebli elite astfel de
11 ,,ri mici ~~ cenu~ii existau pentru ca servicorii sli aibli
1:''1 \de casli flirli sli li deranjeze pe stliplini. Odatli ajunse
fn budoar, Clanssa i~i scoase tricomul de modli veche
pc tare il purta ~~ il aruncli intruncalf. Era palidli ~~ in
Jl~ul isteriei.
Oh, Beth!
Lordul Deveril a venit
azi sli mli cearli
dt ncvastii!
Bine,
Clarissa,
spuse
Beth nelini~cicli, clici ~cia eli
d:'lduserli de bucluc, nu puteat sll t e prefaci eli accepfi?
Nu am avuc timp sll scomesc un p lan.
- A~a am flicut, spuse fata, izbucnind in pl!ins. Y~i desfill u lavaliera ~~ i~i ~terse lacrimile cu capecele ei. insli ...
fns.l mama ne-a li!sat singuril Jar el... rn-a slirutat!
Beth o privi pe fatli cu o milli plinli de groazli.
----------------------- Page 282----------------------284

:Jo 'Beverfey

- Iar eu am aruncat in el cu mancarea de la micul


in nas, ad~uga Clarissa cu o urma de satisfaqie.
-Nu cred! strigll Beth~~ izbucni in ras. Oh, Clar
Ce s-a intamplat dupa aceea?
- To~i au fost groaznic de furio~i, pufni fara,
to~i in ochi o urmi! din amuzamentul lu i Beth.
incerca sa spunil c1i nu mil sim~eam bine, 'ins1L .. ins!\
ma privea cu acaca ura. In rimp ce vorbea, fata i~i
tolise complet lavaliera. A poi el a plccat ~~ mama ...
batut ~~ m-a incuiat in camera fratelui meu. Camera
nu se tncuie.
-Te-a batut!
-A spus di o sa rna bata ~~ mai rau dadi mai fac

ceva, lnsa chiar nu m-am putut ab~ine! Clarissa i~i


lavaliera de la gat cu degetele albe ca hartia. Gura lui
gustul unei gropi de gunoi, iar el rna sperie!
Beth o manse in bra~e.
- Te cred, draga mea. Dar cum ai fugit? Te-a ajutat (
tele diu?
-Simon? rosti Clarissa cu indoial~. Nu, e Ia Oxford t4
oricum, crede c1l e ceva bun atata timp cat nu i se deran
jeaza confortul. Am luat cateva haine vechi de-ale lui ''
am cobornt pe fereasrra.
Beth o privi cu un respect retnnoit.
-Dumnezeule! Nu a fost foarte periculos?
Clarissa rididi din umeri. Privi cu dezgust la carpa ume
dll ~~ mototolitll din mana ei ~~ o l~sa pe scaun.
-E primul etaj, iar langa fereastril se afla un zid lnalr.
Am coborat pe el, apoi pe un hambar, apoi pe pamant.
fnsli nu ~ fi putut face asta tn rochie, spuse ea r~ind.
Se vedea di fata simtea c1l acele haine biHe~e9ti fuseserl
partea cea mai ingrozitoare.
- Trebuie sll te schimbi imediat, spuse Beth ~~ o condu
se tn garderoba ei. Acolo Redcliff scoase o dma~ll ~~ una
dintre rochiile vechi ale lui Beth, simplll, din muselinl
----------------------- Page 283----------------------Mireasafara voie

285

tlh;lstri1. Clarissa se schimba imediat. Rochia era ceva


'"''i lunga, insa in rest i se potrivea perfect.
Ma simt mult rnai bine, spuse Clarissa cu un zfunbet
''Lrs. Nu ai idee clt de oribil mi s-a parut sa stau 1n pia~
"'' cnd te a~teptam. Eram siguri:t dl to~i ~tiau di sunt
t. mcie ~~ se uitau la picioarele mele.
Dar ce putem face? lntreba Beth. Parinfii tal te vor
.luta. Yor fi lngrijoraTi.
- Nu, nu vor fi,
spuse Clarissa ferm.
Sunt tngrijora~i
do;u pentru banii lordului Devcril.
N u pot sa te ~in aici, Clarissa. Servitorii vor afla ime,ltat. Ai prietene la care sate ascunzi?
Clarissa cHitina din cap, plirand din nou tnspaimfulcaca.
- 0 sa ma trimifi lnapoi?
Beth o lmbra~i~a pe biata fata.
- Niciodata. Totu~i, s-ar putea sa nu-i pot tmpledica sa
11 Ia.
Nu rna pot ascunde aici? lntreba Clarissa cu dispe' trc. Nimeni In afari1 de servitoarea ta nu ne-a v~ut in
tt.mJ. Eo casa foarte mare.
11eth nu prea
avea
de
ales. Nu
o putea
da afara
I'' Clarissa.
Poate pentru
o vreme,
spuse ea.
Se mtoarse
spre
1 rvitoare,
care
avea
tnci1 o expresie
dezaprobatoare.
llmle s-ar putea ascunde domni~oara Greystone fllra sa fie
' btta de servitori, Redcliff?
Nu se cade, doamnli, protesra femeia.
Lasa asta. Uncle? In pod? in pivni~a?
Nu, doamna. Unele dintre camerele servitorilor sunt
1 hiar sub acoperi~. lar peretii sum subriri. Dacli foce o
u11~care, va fi auzita. lar in pivnife se tin provizii. Acolo
'"' timpul mi~una oameni.
~~ atunci uncle? Oupa cum spune Clarissa, e o casa

1t111:nsi:\. Trebuie sa fie un Joe.


Gura Lui Redcliff se lncreti, msa lntr-un final rl\spunse:
----------------------- Page 284----------------------286
- Dadi e sa stea inrr-o camera, atunci va trebui sil
pe unul dintre dormltoarele libere. Cel de l.nga
dumneavoastra e gol.
S-o ascundl\ pe Clarissa mtr-o camera de oaspetl I
pl\rea mult mai ~ant decat sa o dud( tn pivnitl\, dar
vitoarea avea dreptate.
- Foarte bine, spuse Beth.
0 duse pe Clarissa tn dormitorul in care se afla
ei pentru Curte. fndeparta invelitoarea cu un zfunbet,
Clarissa exclama:
-E superba.
- Da, e, dar nu-mi doresc prea mult sli o port.
- Eu nu am fost prezenta~, spuse Clanssa cu
Cred eli mi-ar pl1kca.
-Chiar lfi plac lucrurile astea, C larissa?
-Beth, nu am o minre educata ca tine, zlimbi ea.
plac
hainele
frumoase,
balurlle ~i sa fllrtez
Imi plac artificiile ~i balurile mascate. Acum se pare
tot ce pot spera este sa devin guveman~ sau Pr<>fe:;oarl:
it urctsc pe lordul Deveril, spuse ea cu aml\rliciune. E
vina lui.
Beth ar fi vrut sa-i spunl\ di de vinli em dependenta
jocuri de noroc de care em stl\pnit tatal C larisse!,
~tia ca n-avea rose ~i nici nu o deranja ca Deveril s1\
measdi toate 1nvinuirile. 0
liisli pe Clarissa cu
de sine ~i cu instruqiuni stricte sa nu fadi zgomot.
dnd reveni tn apartamentele ei, Beth nu se putu aht
ne sa nu se gandeascl1 Ia diferenra de gusturi dintre
Ce p11cat eli nu Clarissa era fiica ducelui. fnsli doar
acesta o fl1cu sl1-~i 1ncle~teze pumnii. Acum nu s-ar
intoarce la domnl~oara Mallory nici pentru tot ceaiul
China. Sa nu-l mat vadll. niciodat11 pc Lucien? Se
eli ar muri.
fnapoi in garderoba ei, adunli hainele pe care le deabrncase Clarissa.
-Ce sa facem cu astea, Redcliff? intreba ea.

cu

----------------------- Page 285----------------------~ireasafara vou


Da~i-mi-le mie, doamn~, r1!spunse femeia resemnat~.
\ le tnde:. undcva, sub seMi. Nu ~tiu ce va spune mar.
hi ul cand va afla.
Nu-i vei zice, spuse Beth ascu~it.
!;>nu asta, rnspunse
femeia, ins~ dumneavoastrn a~i
c bine s~-i spunefi. Nu poate ascunde o fugarn in casa
hlllllui s~u Pcirn s~ ~tie de asta.
Ciind ie~i cu hainele sub pelerin~, nici una dintre ele
1111 i~i aminti de tricorn ~i de lavaliera mototolitli rnmase
tHe:'\ in budoar.

287

----------------------- Page 286----------------------capitolul 18


Temandu-se sli o lase pe Clarissa singur:i tn casli,
susfinu ca o doare capul ~i r.lmasc In camcrele ci. Lull
t ot acolo, tmpllrfind mancarea cu fata. lncerd\,
sll gliseasdi Ia un loc in care Clarissa sl\ fie In '"5 u"'"'"
insll singura opfiunc era familia Delancy. Insll, cu toate
plheau calzi ~i primitori, ii cuno~tea mult prea pu{in Cll
i~i pcrmitli sl:\ le cearl:\ sa-i fie complice tn acel act i
Dar daca era nevoitl\, ar fi flicut ~~ asta mai dcgmbli
sll o dea pe Clarissa inapoi.
Beth li dlidu fetci o clima~ de noapte ~~ o b1igll in
Cel purin era cald afara, astfel d1 cear~afurile neaerisit c
crau prea reci. Tot ce-i mai lipsea era sll se 'lmbolnll
C larissa. Apoi, vllzand dl nu avea motiv de lngrijorarc,
preglit i ~i ca de culcare ~~ ti dlldu libcr pentru acea
lui Redcliff. In timp ce stlltea ghemuitll pe canapeaua
budoarul ei, conccntracll asupra problcmei, uitase
plet de Lucien pant\ cand tl vllzu aplirand In camera cu
urcior ~~ dou1\ pahare. Yin ro~u, Ia fel cain noaptea
lor. Ochii lui alb~tri strllluceau, gum lut frumoasll
un zambet fcricit.
-Curaj liehid, zise el tncet, insll nu sunc sigur care J
tre not va avca mai multli nevoic.
Beth nu rcu~i sll-~i ascunda uimirea ~~ lngrij orarea.
ce-i preocupa minrea atunci era C lanssa, aflatli chiar
camera alllturatli ~~ care putea ie~i oridtnd. Expresia
Lucien se schimb1i.
-Cred ell tu, spuse el ~~ ii tuml\ un pahar.
De data asta mana ei nu mai tremura atat de tare ~~
dlldu rccunoscatoarc pe gat vinul.
----------------------- Page 287----------------------'Mireasiifarii voie
Am crezut dl biletul t~u era foarte dar, draga mea,
IIN' el, dupa ce 0
studie. lnsa tncep sa rna lndoiesc.
t\ I prcfera, poate, sa pled
lira foarte tentatli sa i'i spuna da, lnsa chiar nu dorea ca
I ,,, piece~~ nici nu voia sa se gandeasd\ ce efect ar fi avut
1111 .1scmenea dispuns pentru rela!ia lor fragila.
Sigur ca nu, spuse ea, lntinzand mana spre el. Doar
h . doar di nu te a~teptam atat de devreme. Ai venit
f, ute tarziu In ultimele nop~i.
II se relaxa ~i zambi din nou, apoi veni ~~ se aeyeza
lltl~l\ ea.
Cumva rna ~ii sub papuc? S-ar purea sa-mi pladl. Sint, am crezut eli ai nevoie de o pauza de mine.
1'.1rea atat de sincer. ~i-ar fi dorit sa-l cread~.
Binelnteles di. nu, raspunse ea. Mi-a fost dor de tine.
H dimase nemi~cat. Expresia lui nu se schimbase prea
11111lr, Ins~ ceva nu mai era la tel. Ceva o facu s~ i se taie
,~ .uflarea. Elli lua cu blande~e paharul din mana.
Da? Atunci poate d'i ai dreptate cu lnlaturarea nelinl~lllor. Am crezut eli iar ai lnceput sa nu rna placi.
1\cth simtea cum inima li batea sli-i sparga pieptul,
, 111n o dildura i se raspandca in tot corpul. El li ridid\

289

111 ~11a ~~ i-o saruta, apasandu-~i buzele moi ~i calde pedel' tde ei. Privi cu rasuflarea taiata cum li intoarce mana
I II saruta palma.
Ah.
Fra o exclama~ie lira sens din partea ei. Trebuia s~ resf'lll', mai devreme sau mai tfirziu. El rididi privirea, iar
' 1 avu senza~ia ca In ochii lui dansau fladiri. Obrajii lui
111 111 frumo~i ~~ u~or colora~i. 0
erase cu blande~e tn braI!Jk lui.
Trebuia s~ te fi sedus Inca din dimineafa aceea, nu-i
1 1, micufa mea radicala.? tntreba el tncet.
Beth t~i aminti.
Da, cred eli ar fi trebuit.
----------------------- Page 288----------------------290

jo 'BeverCey

El t~i ingrop1i fara tn buclele ei, iar ea ti si m~i


pe gat. Mliinile ei il ciiutau, tns~ prinserli doar ma.r er:lal..
j achetei sale.
-Lucien, spuse ea, ai prea multe haine pe tine.
El aproapc se inccl de rfu, rezemat pe umlirul ei,
se trase u~r inapoi sl!. o priveasc~.
- Binetn~eles d\ am. A~ fi fost un neru~inat s1i vln
dma~a de noapte, nu crc:zi?
-Oare? Nu erat ~inat s1i stai in halat.
-Ins~ atunci eram dcstul de sigur di n-o s~ fiu iu
diu. Acum, frumosul meu tngera~, sunt destul de sigur
o s~ fi u.
In ultima lui propozi~ic era o u~oam nuanrli de tm
re, astfel d1, drept ri'\spuns, Beth ridid\ 0 mmli sl!. 'ii
chipul. Deci ace ! citat nu fusesc o insultl!..
-Nu sum prea stgurn dl vl!.d o logicii in cuvimelc
spusc ea u~or, acoperind b~r!iile inimii ~i vibrafia
lor ei.
Elli sl!.rut1l din nou palma.
- fn starea tn care sunt acum ai preten~ia s1l fiu
ma cherel
- Oh. Inrclegea perfect ce voia s~ spun1l. $i ea
sl!.-~i fi pierdut complet cocrenfa.
- Cred, spuse el zambind, eli o sli numl!.r de cate orl u
te fac sli spui ,.oh".
Beth se a~tepta sl!. fie s1lrutat 1l, tnsi'i el ti mfingaic
cat buzele cu un deget, l1smdu-le trcmurand trmornc[aUI
Apoi i~i Iinse degetul ~~ le mmgaie dm nou.
-Ohhh.
El zambi ~~ ii descheie incet nasturii de Ia cruna~a
noapte, strccuranuu-~i dcgetele intre sfulii ei. Ea
ca mana lut sli ii mmgthe smul ~ s11 ii frece sfarcul
cum o flicuse in acea noapte; a~tepta tremurand acea
zarie de excitafie profund11, amefitoare, pe care atuncl
dorea. El se aplec11 ~~ ii mu~di u~or lobul urechii.
-Ohhhh. Era un geam1lt pre lung.
----------------------- Page 289----------------------':Mireasafara voie
Apoi J:~i dadu seama di mana lui se mutase ~i 1i freca

291

luarte u~or sfarcul prin matasea cama~ii de noapte. 0


mc ametitoare puse st~pfulire pe ea, ~i t~i intoarse capul
~rre ell:ntr-un sarut d isperat. Bra~ele lui o l:nconjurau, era
lipita de el ~i tot ce-~i dorea era ca toate hainele dintre
ci sadispara, sa simta pielea lui pe pielea ei ~i chiar mai
mult. Cfu1d sarutul se incheie, iar buzele lui fierbin~i cohorara pe gatul ei, Beth spuse:
-Oh ~i oh ~i oh. Te rog ifi mai scofi din haine?
El izbucni din nou 1n ras, atat de tare indit fu nevoic sa
II; opreasca din sarutari.
- E;;ti adorabila! Ce mult timp am irosit.
Trecfu1du-~i mana prin buclele lui, ea illmreba:
- De ce nu m-ai sedus in dimineafa aceea? Eram pe jumatate domica sa 0
fac.
El ii prinse mana.
- Niciodat11 nu am obligato femeie, rnspunse d incet.
Ai avut atat de pu~in de ales, J:ndit atunci m-am temut ca
poate te for~ez. A poi, cu un zambet judiu~, adauga: Acum
l.lt de domicil e~ti, curajoasa mea? fnd'i mai mult de jum11tate? Trei sferturi? Patru cincimi?
Beth se prefiku dl se gande~te adanc.
Nou~eci ~i noua Ia suta, raspunse ea imr-un final.
El o srrfulse din nou in brafe.
- Atunci va trebui sa lucrez la acel fragment de tndoia1!\, profesoara mea incfu1tatoare ...
C a un fior de ghea~a, amimirea Clarissei, care se atla
,11 rlt de aproape de ei, o facu pe Beth sa se incordeze. Else
1m:runt1i, mirac.
Beth, nu e nevole sa ne g~bim, spuse el, remgandu-se. Ymi pare rau dadi sim~i di te-am neglijat, tnsa nu
'l'r vreun pret pemru prezen~a mea.
Daca el ar pleca acum, se gandi Beth, ar fi 1n stare sli
d :trame camera.
- Lucien, spuse ea, opre~ce-te. Nu mai fi atat de nobil,
I' naiba!
----------------------- Page 290----------------------292

jo 'Bevcr(ey

El izbucni In ras.
-Oh, Beth, chiar te iubesc.
Asta o mirii atat de mu lt incat redeveni serioasii.
-M1i iube~ti?
El o privi lini~tit in exhi.
-Da, chiar tc iubesc. Cred d\ m-am indd\gostit de
Ia Hartwell. in ultimele zile mi-au lipsit momentelc
tre impreun1i. M1-a fast dor de felul tiiu provocator dt'
privi lucrur ile ~i de inteligenp ta. Tu mereu imi
glumele dm prima ~i de cele mai multe ori ai o
pentru elc. Te superi dad\ e~ti iubitli de eel care te-a su
pus, draga mea nimfl.H
S1i se supcre? Se simfea ca ~i cand ar fi plucit de fericirt.
-Cum sli mli sup11r? De s1iptiim~ni intregi incerc &I
m1i conving d
nu te iubesc. $i nu reu~esc. El o imbriit ifl
din nou, iar ea murmuri1: Crezi ca putem ascunde asra
deduce?
-De ce? intrebli el, cu buzele lipite de ale ei.
-Ar fi prea mul~mit de sine insu~i.
El rase, apoi gura lui o acopcri pe a ei ~i magia incepu

foa-

din nou. Cu maini judiu~e eyi


buze de caufea, el o rachinl
~i o chinui adudlnd-o pe culmile pllicerii, tns1i, mereu, tn
calea extazului lor stlitea prezenta Clarissei. Apoi lui Beth
ii veni o idee.
-Lucien!
-Da, draga mea, spuse el, lip1t de sftnul ei.
-Lucien. Vreau sa faci dragoste cu mine in patul tltu.
El li privi fata ro~ie, cu och1i sualucind de incantare.
-E~ti
o adevarata comoarli, ingerul meu. Ce famezit
ciudatli ai ~ide uncle ai g1isit curajul sli mi-o spui ?
Beth se gandea doar di dormitorul lui era Ia patru Ufl
distant1i de Clarissa.
-Nu sum eu oare o radical1'i lnfllkliratli, dragul meu
maimutoi?
El rase ~i o luli in brate, invftrtind-o paoli Ia u~li.
----------------------- Page 291----------------------'M.ireasafara voie
- Ma intreb la ce anume te a~tep~i. E o camera obi~nu
hi1, exact ca a ra.
Se opri cu caIn bra~e ~~ l~i aplecl fruntea sa-i tortureze
hltlnd cu din~i sf~rcul excirat. Beth se arcui, sim~ind cum
11 cuprinde o dorin~a dureroasa. C~d el o privi, sim~i di
11~hii ei vorbeau, insl'i nu putu rosti nimic. $tia cl ochii ei
puneau: ,Te doresc. Acum." Respira~ia lui devenea din
tl' in ce mai aspdi, iar ochii lui se lntunecasera ciudat, pli111 de pasiune. Ajunsesera Ia ~adormitorului ei. El ~ovai,
. maliz~d situapa.
- Destrabalata mea dulce, ori va trebui sa te las jos, ori
.:\fi cer sa deschizi tu u~a. Prefer varianta a doua.
Se apleca u~or ~i se invarti ca sao lase sa ajunga Ia dan
11. Buzele lui profitara de ocazie ca sli ii mangaie s~ii, In
runp ce degetele ei tremurau incerc.nd sa prinda clan~.
( :and Beth se rasuci, sim~i cum el devine rigid.
-Ce s-a...
0 lasa jos at:lt de brusc, '!neat se putea spune di a arun' ollO. $ocata, CU
sim~ile tulburate, liisata Sa se spriji
Ill' de perete, Beth tl privi cum rididi de jos un tricorn.
~l inroarse cu el in mana ~i o privi lung. Dum.nezeu ~tie
1l' vazuse tn ochii ei, lnsa era tara lndoialii vina. Pielea lui
lnunoasa era alba ca varul.
- Lucien ...
- Nu.
Tacerea lui era violenta. Facu ca~iva p~i, ~eapan ca ~i
, !lnd ar fi fost cuprins de o durere, apoi ridica o lavaliera
rnocotolita de pe scaun. Oind se intoarse spre ea l~i reca
p:'\rase controlul, fragil ~~ inspaim~tator.
Asta face parte din noul t1:iu
obicei? lntreba el, cu
"'hii precum doua cioburi albastre de sticla.
$ tii bine di nu.
lncerca sa zambeasca, insa era prea cuprinsa de tea111;1, sigur fara motiv. Va trebui sa ii spuna despre Clarissa.
Nu o sa fie prea inc~tat, insa mlkar nu va fi prea furios.
lnsa, in ciuda ra~iunii, instinctul ei striga: Pericol!
----------------------- Page 292----------------------294

Jo 'Bcver(ey

293

-~tiu b ine eli nu e, spuse el pe un ton destul de fi


rlisucind necontenit tricomul tn mini. Oare totu l a
teatru? Cum m-ai prost it! ~~ chiar ar fi mers dadi nu
rea neglijen~a asta de tfirflt. Nici miicar nu mi-~ fi
seama In noaptea asta eli striglitele tale ar fi fost false,
ai fi folosit o bl~id1 cu sange. La ultimele sale cuv
mllsurate, nproape acuzatoarc, och ii lui scfinteiarll de
~i arundi palma cu urlt
Lucien, strigli Beth, prea tnspllimfultatl1 sl gar1de'~
ra~ional. Nu in~eleg ce vrei sl1 spui.
El se apropie
in graM spre ea
~I 'ii prinse
cu violenfl1.
-Gatal S-a tenninat. 0 sl1 ne suportlim unu l pe
dacl1 ~a trebuie, lnsii nu mai vreau minciuni! !~i
ultimele trci cuvinte zguduind-o cu violen~l1.
- Ma r~ne~ti! Nu team minrit!
- Tu toatli e~ti o minciunli, la naiba, strigli el ~i o
se departe de el, flidi.nd-o sl1 se clatine. Facu un semn
tricorn ~i lavalierli. A cui c vechitura aia, zdreanta a
A vreunui grlijdar poate? Doamnli,
vorbe~te-mi
gusturile pe care le ai. Ar trebui sli ~tiu, ca sli te pot
face la fel de bine ca el!
Abia atunci intelese Beth. Alergl spre el.
-Nu, Lucien, nul Nu e asta. N-am iubit niciodatll
nimeni altcineva decat pe tine!
El o lovi cu dosul palmei, iar ease izbi de perete,
ei scurt fiind amufit de~ Dupl1 o clipa tulburatli ~i
fitoare, el se lntoarse imcdiat, cu fafa tn mfiini.
imr-o lini~te ca de mormant, Clarissa dlidu buzna in
merli, cu ochii marl ~i un sfe~nic tn manli. 0
vlizu pe
pe podea, cu mana la obrazul umflat.
-Animalule!
suiga
ea.
Porcule!
apoi
se
spre marchiz.
Acesta rll.mase Ia rnndu l s."iu mut de uimire. Fata tl
puternic In tamplli, apoi el li lull. arma ~i o tinu
----------------------- Page 293----------------------'MireasaJanl voie

295

1 n slt impiedice un nou asalt. lntte timp, Beth reu~ise sli se


1ldice ~i veni spre ei.
- Clarissa, opre~ce-te! Asta nu ajutl!\ cu nimic.
Lu' len , las-o!
El li dadu
drumul
cu precau~ie, iar C larissa
alerga
L~nga Beth, in parte alinand-o ~~ in parte diutmd ea tn'~i alinare.
- Beth, iarta-ma, am auzit fam sa vrcau. Te-a lovit!
- Da.
Beth ~~ Lucien se privirn lntt-o ti1cere mohorata. Oare
vlafa lor va mai fi aceea~i dupa acel acces de violen~?
( ~u rn de a putut fi atat de oarba lndlt sa nu-~i dea seama
hnediat cum interpretase el mtreaga poveste? Acele CU
d nte rostite cu mult timp 'in urma Inca mai aveau puterea
.l d iscruga. El se 'intoarse cu spatele Ia ele, indepart1ffi
.lu-se tncet, ~~ goll paharul cu vin de mule uitat .
- Cred ca e
nevoie
de o discufie
rationalli,
rosti el
11\tr-un t~ziu, pe un ton sec. Sunteti de acord ?
- Desigur, spuse Beth ~~ o a~eza pe Clarissa pe scaunul

' u spatar drept.


Ea se duse Ia canapea ~~ se 'inttebii daca el avea sa vina
1li'lturi. Yi venea sli planga, dar nu din cauza loviturii. Uncle
displiruse acea pasiune minunatlH Fusese distrusa intrun
u10ment brutal. fnsi1 el preferi1 si1 mmmi1 In picioare. Era
ulb Ia fa~a ~~ rigid. Lu11 un prosop ~~ l~i ~terse absent firul
de sange de pe fafi!l.
- Cine e? mtreba el. ~~a cui e palaria?
- Ea e Clarissa Greystone, Lucien. A venit deghizata tn
h~iat. 0
ascund de plirinfii ei.
El inchise ochii ~~ ttase adnc aer in ptept. Cand iides
l hise din nou, o privi pe Clarissa cu dispre~.
- Dumnezeule!
Clarissa se uita la fel de urt la el. Lucien se intoarse
Jm nou spre Beth.
----------------------- Page 294----------------------296

Jo 'Beverfey

-Mli pofi
ierta? Ce-am flicut e
impardonabil,
dad1 ai fi fost ... Nu am a Ittl scuzli decat se .......~ ......
mele tulburate.
-Ai toate scuzele, spuse Beth ritspicat, indi
fa~a inro~itli. Sim~ea gusrul sangclui acolo unde din'll
tliiaserli obrazul pe interior. Dadi a~ fi g1isit dovezi dl
avut-o pe Porumbifa Albli in dormJtorul tliu, mi-ar fi
mare pllicere sli procedez exact Ia fel.
El i~i indreptil spatele ~i se tncrumli.
-De uncle ai. .. ? Nu, sli nu schimblim subiectul.
buie sli menrionez eli nu e acela~i lucru, Beth. Femcile
dreptul tradifional de a-~i manifesta durerea pe faf:t
blirbat. In plus, adliugli cl cu o urmli de umor sumbru,
sunt in stare sli loveascli prea putemic. lar ru o sli
cu 0 vanlitaie aici.
-inseamnli d!. ar trcbui sli imi cxersez tehnica, rosu
ganditoarc, pentru cazurile in care o sa am nevoie.
El rase u~or ~i plirea sa-~i mai fi revenit in fire. i~
muie batista to vasul cu apli ~i veni lang!l ea,
cu blandere obrazul. 0
slirutli u~or acolo unde era cea
vizibilli urmli, apoi pusc carpa pe ranli.
- Te iubesc ~i mai mult pcntru bunlitatea ta, spusc
incct, insli nu-mi voi ierta asta pant!. la moarte.
Beth luli bastista ~i o finu acolo. Era adevarat d
lescse ~i iertase, insa nu era prea sigura di va avea ace
sentimente pentru el. Oare trebuia sa se teamli de
~i data urmlitoarc cand else va infuria?
- Sper sli fie a~a, se bagli Clarissa pc un ton
Beth, nu-lllisa sit te amligeasdi. Te-a lovit.
-~tim asta, Clarissa, zise Beth pe tonul folosit Ia
sionul domni~oarci Mallory. Y~i lnreleg scntirncntele,
trebuie sli spun dl. ru nu le lntelegi peale noastre.
Dupli ce o lini~ti, Beth explid1 in dctaliu siruaria
care se afla Clarissa. Clod terminli, rnarchizul avca
chip o expresie deznlidlijduitli.
----------------------- Page 295----------------------'Mireasafara voie

297

Beth, nu po~i face nimic. Parin~ii ei au toate dreptttdlc. Astfel de casatorii au loc zilnic. Oamenii incearca
I I read. prin asta cat de bine pot.
Acesta e un semn al tuturor lucrurilor care merg rliu
111 lume, rosti Beth raspicat. Clarissa nu se va disatori cu
(, 11lul Deveriltmpotriva vointei ei.
Deveril! exclama el, iar Beth i~i dadu seama eli aceea
, ' ' prima data cand rostea numele pretcndenrului bogat
tl { 'larissei. Asta schimba lucrurile.
Cum?
Nu poate fi l!!satsa se insoare cu vreo femeie decenta.
fapt, daca stlim sa ne gandim, cu nlci 0
femeie.
Atunci o aju~i?
Fl dimase pe ganduri.
Tot nu e simplu. Poate reu~im sa o ~inem departe de
ll,veril, insa nu exista nici un mijloc legal sao sdipam
d. pi'irinfii ei. Vor urma alta bataie ~i alt Deveril.
Nimeni nu poate fi Ia fel de scarbos ca lordul Deveril,
l l' C larissa tnfiorandu-se.
Aici recunosc eli ai dreptate, spuse marchizul.
lar dadl C larissa scapa, rosti Beth, lordul Deveril sit ltll i~i va diuta alt1'i victimll..
Marchizul scutura din cap.
0 sli-mi
petrec
tot restul vierii salvand nevino, 'II din mainile ticalo~ilor? Caci sum destui din ambele
, tl l'gorii.
Beth
ii zambi,
In duda
durerii
pe care
o pl11tise
dtt pt prer.
Voi tncerca sli ignor o parte din necazurile acestei
lmn i, Lucien, insli nu
pot dllca peste
victimele
care
ln 11 ies in cale. In momentul acesta, eel mai important
Ittru este sli glisim un
adlipost sigur pentru
Clarissa.
Iu cuno~ti Londra. Sigur existli sure de locuri in care se
I'"'Le ascunde.
Nu In Londra pe care o ~tiu eu, rlispunse el.
----------------------- Page 296----------------------298
-M~ gandeam

Ia familia

Delaney,

rosti

~ov~iall1.
- Vor fi. bucuro~l sii-~l ofere ajurorul, spuse e l, dar
anumite motive penrru care e mal bine sl1 nu li
momentan In nimic care are de-a face cu Deveril.
pe ganduri. Ai menponat-o pe Porumbita Albll. Ct
despre ea?
Beth simti cum se lnro~~te.
-Este actri~l!. La Drury Lane. E foarte frumoas!l tl
amanra ta.
-A fost. De uncle ~tiH
-A fost? repetli Beth, sim~ind cum lncepe sll se
neze. $tia di el nar 6 min~ito.
El aprob!l din cap.
-Lordul Deveril mia spus, adliugl!. ea.
Ochii marchi2ului se aprinserl1.
-Dumnezeule, el fia spus? Se pare eli eel mai
mod de a sclpa de el e s~-1 omor.
-Nu pofi face asta! protestli Beth. Din nou violenrl

Ikth

Oare asta era solufia lui Ia orice?


-E pupn cam bllttful sl1-l provoc la duel, aprobl1
chizul ganditor. Ml!. fntreb dac!l- 1pot face sl!. mll nrov011a
el pe mine.
Beth era fngrozltll.
-Lucien, asta e crimlt
-~ numi-o execufle, spuse el, iar ea vl!.zu cu
d vorbea foarte serios. Ynainte s1li poatll in~ira toate
gumenrele impotriva duelului, e l continul:l: Ca sll revin
subiect, spuse el, p~nd mult mal animat Ia gftndul
derii cuiva, dac~ tot ai aflat de Blanche, atunci ea
s1l ne dea ajutorul de care avem nevoie.
-Cum? mtrebll Beth, gftndindu-se di acea discurie
se tndrepta spre o direqie prea bunll. Chiar dacll
rase Ia aCtrifll, asta nu insemna ell nu mai sim~ea
penrru ea.
----------------------- Page 297----------------------!Mireasafar a voie
- Nimeni nu va face legatura tntre Blanche~~ Clarissa,
Llr Blanche 0
sa-i ofere adapost.
- 0 dezmatata? strigl!. Clarissa.
- 0 actrita, o corecta marchizul cu mceala. $1 o doamnll remarcabila.
E singurul adapost pe care t l po~i gasi.
Ibca plirintii t~i ~tiu ca ai vizitat-o pe Beth, m~ine vor
ft QICi.
C larissa o privi pe Beth a~teptftnd un sfat.
- Cred di ar trebui sa accepti acest ajutor, zise Beth.
1'.1re sigur ~~ e cam t~rziu sane facem griji pentru reputatia
11, C larissa. Ch iar nu ~tiu ce-o sa se aleagA de tine, insi1,
dupi1 cum ai spus ~~ ru, orice e mai bine dec1lt o dlsatorie
u Lordul Deveril.
Fata aproba din cap.
- Prea bine. Ce trebuie sa fac?
- Du-te sl1 te tmbraci, spuse Beth. Sigur poate merge
11 1acel loc acum? tntreba Beth dupa ce Clarissa i~i din
111mera. Sau doamna Blanche ar trebui sa fie anunfatli?
- Ce discret din partea ta. Nu cred d
Blanche are un
protector nou, insa ar trebui sa-i trimit un mesaj. Oricum,
,,l um ar trebui sa fie la teatru. Va trebui sa a~teptlim o om,
doua. Un mesager ... Ah, da, micufa paslire. Se 1ntoarse
~ iasa, tnsli privi tnapoi. Ma pori ierta? tntreba el pe un
ton serios.
- Deja te-am iertat, rlispunse ea z1lmbind . Oricum, totul a lnceput dind te-am convins eli am avut zeci de iu#
hfi. Ai avut dreptate, cuvimele au o via~a proprie dupil
e sunt rostite.
El veni ~i o lmbm~i~a, o tmbm~i~are blanda de pretulre.
- Am
furat citatul
din Horapu
marturisi
el. Semel
rmissum volat irrevocabile verbum. 1 Hal sa-L combatem cu
Virgil. Omnia vindt amor.2 Te iubesc, Beth. Dumn ezeule,
t hiar daca ai fi fost o destmbalatli, tot te-~ fi iubit. Asta

299

1 Un cuvllnc odatll spus zboarll ~sll-l mal pofl aduce inapoi (n.red.)
lubtrea tnvinge once (n.red.)
----------------------- Page 298-----------------------

300

:Jo '.Bever[cy

rn-a mnebunit. Te-am crezut o


ta.rfli, 1nsli tot t:lnJ
dupll tine.
Beth i~i strlinse brafele In jurullui ~~ tncheie citatul
- Nos cedamu.s amori. SAne pr~d;im dmgolitei.
-$tiu dl e~ti virtuoasli, continu11 el. $tiu dl c~ti ftc
m. Ce nefericire, adliugtl. el, glumind.
Beth rfise ~~ rididl privirea spre el.
- Iar eu te iubesc, cu toate di e~ti un barbar. $i eu
eli e o nefcricirc, ad1iug1i ea, ru~inat~.
lnsli ceea ce considcra ea o nefcricire era momemul
pllicere dclirantfl care fusesc distrus. Nu l~i dliuea
cum ar 6 putut sil-l regA.seascil. El se desprinse din
ti~area ei.
- Nu sunt un barbar, spusc el. Un barbar ar fi ""'".."'"'
pe Clarissa pe geam ~~ te-ar fi Jus In pacullui. Sunt un
buin In mediul stiu. 0
sit mil port exact dupli codul mcu
-Oarc o sa mlll~i vreoJata slluit asta? 1ntrebll ca.
-Niciodata, rlspunse el rd1ljind. E lucrul eel mai
nunat de nepoliticos pe care mi 1-a spus vreodatll
-$i care este codul unui babuin? lntrebli Beth.
-Am crezut eli ~tii. Chiar trebuie sA-mi p!Crd inc
rea In tine?
-Un babuin,
spuse Beth,
inventand
rapid, e
bun cu parteneru l sau. li ajuta fl'lrli grc~ pe cei slabl
grupul sliu, mai ales pe tinerele fcmele, ~i niciodat;'l
cautli sA ucidli dedit in situa~ia extrema a aultOaipilrolr:ll4
De asemenea, ad~uga ea aplisat, e:,te total monogam.
-Hmm. In orice mediu primitiv, babuinii ar
ca specie.
-Dar suntem In Londra, ora~ul eel mai civilizat din
me, declarll Beth.
El riuidi din sprancean1t
-Sit-mt aduci ammte sa nu te las vreodatil s11 i~i pc
neinso~it11, carturnreasa mea naivll. Trebuie sll ies sl\
pregiltinle. Beth observll din partea lui aceea~i
de a se despaqi de ea, chiar ~i pentru o clipll.
----------------------- Page 299----------------------~ireasd.fa rd. voie
lmbradite, spuse el. N-o s1i am singur grijli de Claris
1 1 , 1 vreau s1i o cuno~ti pe Blanche. Z3mbi. Nu-mi imagi
11('2 ur11 so~ie d\reia i-a;. putca ~pune asta.
- Eun compliment? intrcbi\ Beth.
- Cel mai marc re care ll pot face, mpunse el, cu o
1m ire mangilieroare.
----------------------- Page 300----------------------capitolul 19
caceva ore mai t!lrziu, Beth ~i Clarissa se strecurau
scara servitorilor ditre u~a lateral~. apoi ie~eau in
Lucien urma s~ le ia din apropiere.
Perioada de a~teptare nu fusese deloc pl~cut~.
se intorscse in camera ei doar pentru pu~in timp ~i ca
dea instruqiuni, iar Beth ~tiu c~ nu prezen~a

301

ll oprea. El pur ~i simplu nu putea lndura sli-i vadli ~


pul, care deja incepuse s~ 1~i schimbe culoarea. Cand
imbrlk~ hainele de stradii, alese o bonetii care sii
cund~ obrazul.
Curand apiiru ~i el inn-o tr!1sum inchiriacll ~i le aj
~ urce,
-Am crezut de eel mai bine s~ nu imphc ~i al~i
tori in afara lui Robin. 1-a dus mcsajullui Blanche ~
a~teapt11la ea.
- Ai trimis un copil pe scmzilc Londrei la ora asta
noapte? protesti1 Beth.
-S~ 61
sigura d\ e
mai
bine
preglitit
Je
fuire decac
mine,
rllspunse
marchizul
sec, apoi pc
cu restul cru~coriei povestindu-le cum il cunoscusc
Robin Babson.
-Probabtl sunt multi copil ca el, meditll Beth.
-Nu, spuse marchizul ap~sat.
Beth ii arundi prima privirc voit seduclltoare.
-0 ~coala poatc? Sa-i invll{am o meseric?
El oftll, insll l~i tuguie buzele.
-Poate.
Beth zdmbi triumflitoare, iar el scutum din cap. Trllsu
rase opri in fata unui sir de case, tar marchtzulle intln
se mana
doamnelor sl\
le aJute
s11 coboare ~i il plAr'
----------------------- Page 301----------------------'Mireasafara voie
1 viz itiu. lmediat ce vehiculul se 1ndep~rt~, din umbre
pMu o silueta.
Totu-i in regul~, dom.nule, spuse Robin cu m1indrie.
l r mc ia-i mauntru ~i a~teapta.
Bravo. Atunci du-te ~i ~teapta Ia buditarie.
Lucien se duse sa batli la u~li. Blanche apliru lntr-o cli1\ ~ deschise, invit~ndu-i inauntru. Era o casli frumoasa,
, gandea Beth, bine propoqionat~ ~~ mobilata cu gust.
f,, ntci un caz casa unei femei de moravuri u~oare, aeya cum
1,1 maginase ea. 0
privi pe Porumbi~a Alba, sim~indu-se
, ludat ~i stmjenita. De aproape era Ia fel de frumoas~ ca
I" ~cena. Pielea ei alba ca laptele avea nuan~e de rozaliu
11 1obraji, iar ochii ei mari erau umbri~i de gene cafenii;
11 dea erau singurele semne de farduri pe care le observa
1\, th. Rochia ei alba eyi modesta, croita din cea mai simpl~
ntu.selina, era tivita doar cu pu~in~ danteI~.~~ totu~i ii scolr ,, In evidentli garul lung eyi subt]re, s1inii plini ~~ mersul
hartc grafios. Paru l lung ~~ argintiu al femeii era strms
1nrr-un coc simplu. Beth se sim~ea ca un ponei de tara pe
l lngli un armasar de rasa.
$i mai rau era eli, intr-un fel, Blanche parea blmdli
~~ inteligenca. Poate di Mary Wollstonecraft se revolta
unpotriva femeilor care erau instruite special pentru a
It aduce pl~cere b~rba~ilor, insa ce puteai spune despre
' fe meie care, chiar ~~ cu at~tea daruri lasate de Ia Dumuczeu, inca t~i pastrase agerimea minfii? Dup~ ce mchise
u~a. Blanche i~i arnta in~elepciunea las~ndu-1 pe Lucien
ii descurce acea situafie neobi~nuit~.
- Beth, spuse elintorcfuldu-se, tmi permip sa fi-o preltnt pe Blanche Hardcastle? k loc de cuvinte formate, ti
pusese o mtrebare sincera.

303

- Desigur, raspunse Beth, tntinzand mana dtre femeie .


Sunt foarte incantata sa va cunosc, doarnna Hardcastle.
~~ foarte recunosclitoare.
----------------------- Page 302----------------------304

jo 'Bever(ey

Blanche ti stranse mfula cu putere ~i ii zambi cu "'"'


durn, inslt zliri umfl~tura de pe fata lui Beth ~i fli.cu ochll
mari, privmdu-1 uimit~ pe marchiz.
-lar ea e Clarissa Greystone, ad1iug11 el rapid. Ea e c~l
care are nevoie de ajutor.
Clarissa era pierdut~ complet. Dup11 o clipti flku o
clkiune scurt11.
-Ha1 sii ne a~ezlim, spuse Blanche, condudndu i
salona~ul ei. Spune~i-mi exact ce e de fl1cut ~i vll
cum pot.
Lucien li explicit rapid
despre
ce era
vorba.
va spre surprinderca lui
Beth,
Blanche fu complet
partea Clarissei.
-Lordul Deveril c un nememic, spuse ea. Dacl
~i jumlitate dintre povc~tile care cuculll pe seama lui
adev11rate, n-ar trcbUJ s11
fie lt!.sac s11 se ating11 nici mlcat
de cea mai durn femcie, cu atat mai pu~in de o tanllrl
doamn11. Mll bucur s.~ vii am aici, domni~arlt Greystone1
tns11 asm poate fi doar o solutie temporar11. Va trebui ~
gandifi ce vreti s11 facefi In viitor.
-~tiu, spuse C larissa, care p11rca palid11 ~i cpuizatlt i
acum nu sunt tn stare s11 gandesc. Asta a fost cea mai url\tl
zi a vie~ii mele! Izbucni in plaru.
Beth se duse imediat la ea.
- V11 rog, doamnli
Hardcastle,
cred di ar trebui
o ducem Ia culcarc. Mai bine s11
11ls11m planurile pen
tru maine.
Blanche le duse Ia etaj, tntro camer11 midi ~~ conforo
t abil11 ~i v11zu c11 acolo C larissa avea tot ceca ce 'ii
0 las11 cu Beth ~i cobori sdirile ganditoare. II g11si pe
cien 'intins In fotoliul s11u
preferot, dlind peste
cap
pahar de coniac.
- Imi
place
so~ia ta,
spuse
Blanche.
Am
voie
spun asta?
-Spune tot ce-ti trcce prin cap. Dup11 ce am mc:a.tc:IC
toate regultle societlifii, nu am chef s11 m11 eschivez.
----------------------- Page 303----------------------?vtireasafarO. voie
Blanche nu prea in~elegea ce il flkea atftt de moroclnos, lnsl izbucni in ris.
Ai dat de necaz, nu-i ~a, dragul meu?
Else rididt pu~in ~i o privi cu mahnire. Te superi eli am
1dus-o aici pe copilli?
-Nu. Dar sunt pu~in surprinsli ell te-ai dcranjat s11 fad
~ ~ca. Nu te crcdeam genul filantropic.
-Se pare eli sunt un om reformat dupl1 dtsnicie, spuse
rl sec.
-Atunci
de
ce so~ia ta
are
o vanl1taie?
1'\l.mche incet.

305

intrebli

El se indrept11 tn scaun ~i o privi


lung, un de Vaux
I[Ctbeget. Blanche ii finu piept flirn sli clipeaseli. Se auzi
un ceas ~i voci la etaj.
- Am lovito, spuse el intrun final ~i dl1du pe gat ultinla lnghi~iturlt de coniac.
Blanche ridicli urciorul ~iii umplu din nou paharul.
Pentru c11 o ajuta pe fatli?
Nu.
Lucien nu puru sli-i spunli povestea cea sordidii, insa
li~tcptli judecata lui Blanche. Cu toate dl ~tia eli nu meri
1 ' Jecat dezgust, sim{ea cl Blanche era singura persoanli
1 nc putea in~elege totul. Trecuse prin lucruri ~i mai rele.
0 sli te simfi mai
bine
dupl1 o vreme,
spuse ea
1nrr un sfar~it.
Eu? replid1 el privind-o lung. Nu cu sunt eel care
-ukrit
Nu, dragul meu?
Fl privi g:inditor in altli parte.
- Ba da, Blanch e. Insa Beth? Nu ti-e milli de ea?
-Pot sl1 vlid in ochii ei di v-ati implcat, insli blinuiesc
ll mai aveti mult pana sa uitati totul. Sper. Femeile, tn
1cncral, nu prea ianii. Dadi mai ridici mana la ea sper sii
l11 dea cu vlitraiul tn cap.
- Asta ai fi flicut tu?
----------------------- Page 304----------------------306

jo ':Bever(e:Y

-Asra am fll.cut cu, chiar mai mu, spuse Blanche


sat. Tatl\1 mcu
o bl\tea
aproape
tot timpul
pc 1
Atunci mi-am spus eli nici un b1irbac nu va ridica mfi111
mine flirli s-o p1\~eascli.
Auzim ~a de dcasupra deschlzndu-se.
-Slavli Cerului dl nu am cedat ispitei de ate bate,
se marchizul sec.
-De ce n-ai flicut-o? intreb1l Blanche. Ne-am cert 1t
te-am vlizut furios, insli pariez dl. nu ai lovit vreo fc1
pfinli acum.
El privi lichidul de culoarea chihlimbarului din
Nu ma1 bl!.use de cand i-1 umpluse din nou.
-Chiar vrei sli ~tiH
- Da, cred eli vreau.
Nu
am mai
iubit o
femeie
p1111i acum,
spusc
apoi adliuga aproape furios: Insli nu e
a~a cum ar h 1
buit sa fie.
Yn timp ce cobora, Beth auzi asta ~~ se opri. Se bul
c1nd el i~i mlirturisi dragostea, lnsl\ n-ar fi vrut ~ audA
a doua parte.
-$ice vrel sli spui cu asta? intrebli Blanche, Ifuan,J.
-N-am fost niciodatl\ atat de nefericit ca tn ulwn(
sl\pt1im1ni. Nu-mi amintcsc de clod n-am mal avul
somn bun.
-Ei bine ...
-Nu din motivullila, Ia naiba!
Oh. Vocea lui Blanche era plinli de inreles, iar
sim{i cum ro~e~te.
$tia di ar trebui sli coboare sli li se al1iture, dar
neala ~~ curiozitatea 0 fltcurn sa dimfinli uncle era.
-Plii, spuse Blanche, chiar ~~ cu musafir, tot mai am

pat liber. Dad a~ fi in locul tliu, pur ~~ simplu ~


Ammdoi vii veti simfi mult mat bine.
Marchizul izbucnt m r1is. Beth simfi cum ardea de
~inc. $i de donnfli. l~i aminti cum se sim{ise nu
mainte s1i izbucneasd\ tot acel dezastru.
----------------------- Page 305----------------------'M.ireasafard voie

307

-Direct la subiect, spuse Lucien, pe un ton amuzat.


n\ra mdoiala sunt un prost, 1nsa simt di tn roata chestia
.tsta trebuie sa pastrez o oarecare decen~a.
- Un mare prost. Ce legatura are decenfa cu asta?
- Dumnezeu ~tie. Ar trebui sa plec de aici tnainte sa ma
corupi, femeie.
Beth ~tiu di se ridicase, a~a di se aduna ~~ 1ncepu sli
coboare sdirile, astfel eli se lmalni cu el pe hol.
-De cat timp ascul~i?lntrebl.\ el1ngaduitor.
-De ceva timp.
- Atunci ce zici, folosim un pat de-al lui Blanche?
Beth privi m alta parte ~~ scutura din cap. Cu toate ca
inca sim~ea dorinfa, fHidirile se stinsesera, iar dipa rre
l use. ~i nu putea sa reaprinda imediat focul. Cu a~t mai
purin aici. Se lntoarse catre Blanche.
- Va
multumesc din nou, doamna Hardcastle.
Pen
tru tot.
Vazu ca Blanche in~elesese ~~ zambi.
Beth t~i dadu
~cama suprinsii ca n placea acea femeie. Poate eli din
r auza acelei situafli ciudate, o simfea pe Blanche mai
prietena decat ar fi simfito pe domni~oara Mallory sau
pc o alta femeie. Beth ~~ marchizul ie~ira din casa ~~ ra
masera pe trotuar.
- Ce s-a intamplat?lntreb::i Beth.
- Am mintea lmpras,tiata, dise Lucien. Nu avem trasu
1.1, nui a~a?
ln acea clipa, Robin veni alerg.nd de jos, cu o chifla pe
Jumatate mmcata in mma.
- Care e ~ansa sa facem rost de o trasurli Ia ora asta din
noapte, Robin?
- Foarte midi, domnule.
Se mdreptara
pe jos spre Marlborough
Square,
cu
Rubin Ia o distan~a discrera In spatele Lor.
-A~ fi putut sa te las Ia Blanche ~~ sa trimir dupa trnsu
r.1, spuse el dupa o vreme.
----------------------- Page 306----------------------308

jo t.Bever[ey

-De ce n-ai flkut-o? intrebli Beth, cu toate di lipi


acea plimbare. Strllzile erau In mare parte pustii. Teat
se goliser~ de ceva timp, tar balunle mari erau !neil. in
Cu Lucien langli ea nu li era fricli de pung~i.
- N u te las singura cu ea,
spuse el.
Este
plinll
idei periculoase.
-La fel sunt ~i eu, remardi Beth. Nu uita di sunt
ta lui Mary Wollstonecraft.
-Ynsearnnli eli n-ai nevoie de lncurajare.
-Ai citit ceva
scris de
ea? intreb!i ca,
priv

Nu prea
vlid cum o persoanli inteligentli ar putea
o dezaprobe.
- Da, am citit. Uncle lucruri pe care le spunc au
insa cred di e intolerant<'i fatli de natura urnanli, atilt
privin{a b11rbatilor, cat ~i a femeilor. Nu toti b!irbati
brute flira suflet ~i nu toate femeilc cedeaz<'i in fa~a trivl
ali~tilor ~i a pllicerilor demne de o minte slab11.
De fapc,
chiar rna intrcb cat de mule le placea pe femei, in afarll
cele cateva care se potriveau cu modelul ei ingust despre
cum ar trebui sa fie 0 femeie.
Beth era ~ocatli.
-Po~i sli aduci argumente?
-Am preglitit un citat in a~teptarea accstei discutl~
zamb1 el. ,.Ca sex", scria doamna in cauzli, .,femeile sunc
de obicei indolente".
-Insa spunc asta din cauza educa~ici lor slabe ~i a slu
g~ciei Ia care sunt supuse.
- Poate, msli contextul nu
dovcdea asta,
iar cu
rlimas cu 1mpres1a di ea cons1dera mtreaga rasli
de ambele sexe, drcpt copii pe care era mai bine sa-i
ve~e ea. Iar comentariile ci dcspre aristocratic sunt Ia
de subiective.
-Poate tu crezi asta, ripostli Beth, direia ii pllicea
te mult acea d1scu{ie provocatoare.
-Adev!irat. Yns11 doar nu te ~tep{i sa fiu de acord
vcnim de hac cu totul aristocratic.
----------------------- Page 307----------------------'Mircasafcmi voie

309

- Trebuie sa recunosc, spuse Beth, di dup~ ce am cul"''cut mai bine specia, exista multi oamcni responsabili
t muncitori ~i care ~tiu sa l~i foloseasc11 potcn~ialul. lnsa
11 de acord c1i e ridicol ca femeile sa fie obligate sa asculli' nrbe~te de barba{i, chiar ~i cand ace~tia nu au dreptate?
Unc situa~ia in care sc aflli biata Clarissa.
Se gandi d
va primi o replica frivola, tnsi'i el ii raspunlc ~crios.
- Da, cred ca c ridicol. lnsa nu m-am a~teptat vreoda11\ Ia asta. Mama nu m-a crescut st\ fiu sti'ipan de sclavl,
lr surorile mele nu
s-au plecat niciodatli In fata mea.
Dl fapt, chiar rna puneau Ia p1lmant destul de des pana am
fmplmit treisprezece ani. lntr-adevar, cred eli 1-au ascultat
CJ hc~te pe duce, insli, Dumnezeule, ~i eu am fllcut-o.
~~ totu~i, m-at
amenin{at cu
blitaia. De doua ori.
I 1 nu pomeni despre asta, insa lovitura care li lasase semn
I" fa~a plutea intre ei.
Mai
mersera
o bucata
de drum in
tacere,
apoi el
11\spunse:
- Probabil
consider
forta
drept
potrivita
in unele
o uzii, insa nu am scuza sau JUStilicare pentru ce s-a inl ,lmplat In noaptea
asta. Adauga
ganditor:
Asta
rna
lngnJoreaza foarte tare. Apoi, dupa o dip11, continua:
I ':I I Jespre ameninfarilc mele, te-am ameninfat CU
ba1 "'
de~i nu cred ca sum In stare sa fac a~a ceva -,
l md plheai gata sa provoci un scandal in famtlie. Daca
ftll1\ cu ceva, ~ ameninta ~i un barbae cu bataia incr-o

IIIUIfie asemanl1toare ~~ probabil chiar a~ face-o. Asta te


ltll egal1i cu ei?
Nu ~tiu, spuse Beth incruntandu-se. E tilrziu ~i sum
,,bositli. Poate de asta po~i justifica
violcn{a cu mine.
Ill fapl, nu prea arc logicli.
1.1 se opri ~i o imbroti~c'i. Chiar acolo, in srrada. Ochii
lu1 Beth erau tncero~a\i ~i nu ~i sim~ea mmcea prea limrcdc Se sprijini recunoscatoare de el.
----------------------- Page 308----------------------310

jo 'BeverCey

- Faptul d1 te-am lovit tn seara asta nu are logic~. spu~


el tncet. A fast un barbarism pur, iar eu miam picrdut
controlul. Nu se va mai imampla nimic asemlln~tor, itl
promit. Chiar dad\ ai avea o mte de i.ubi~i. Beth!
Ea ~i diidu seama dl. atipise. Rididi pnvirea ~~ scutur~
din cap ca sli-~i revini1 'i'n sim~iri. El o ridid! In brafe.
-Nu mli po~i duce tot drumul p.nll acasll, protestll ea.
-Suntem Ia doi pa~i dtstan~ll, gasculiro, spuse el.
-$i pur~~ simplu lntrnm a~a pc u~a din fa~li? intrcbli ea.
Eo ~li lateraIll mid\ pe unde se aduce d1rbunelc.
-Sll fiu al na1b11 dacl o s.'\ ml1 strecor tn propria mea
casli, spuse el, llisand-o jos cu grijli. lnsll e mai bine dadl
intri pe picioarele tale, altfellacheul va crede c1i c~ti beatli. Robin, 1i spuse el bliiatului din urma lor. ~ti liber.
0 slli spun lui Dooley sll te lase sA dormi tnlluntru.
Lucien o cuprinse cu bra~ul pe Beth ~~ 1i flicu semn sA
inere pe u~ile mari ~~ sculptate.
-Ce va crede lacheul? tncrebli ea.
- Unul dintre avantajele statutului nostru, draga mea,
este ell nu trebuie sll ne pese.
Beth avu dovada d1 incll nu flicea parte complet din
malta aristocra~ie atunci c.nd ~i simfi obrajii tru~in
du-se tn fa~a mirllrii tanllrului lacheu. Acesta rllmase flirA
tndoialll uimit cmd ii vllzu, pe jos, in plinli noaptc, mal
ales eli nimeni nul vllzuse pe marchiz ie~ind din casli.
Desigur, se mul~mi sli rosceascll un politicos:
-Bunll diminea~a, domnule, doamni1.
Beth ajunse in sf~it tn pat. Era pe trei sferturi adorml
tli cmd Lucien ii scoase rochia ~~ pancofii. Cu triste~e i~i
amimi evenimentcle serii anterioare.
-Chiar am vorbit serios cu ce am scris tn acel bilet,
spuse ea aproape adormttll.
-Nu-fi face griji, rlspunse el cu blande~e, dandu-l Ia
o parte plltul de pe fa~. Maine-noapte nimeni nu ne va
mai impiedica sli ne inlliturlim nelin~tile. ip promit asta,
draga mea.
----------------------- Page 309----------------------~HreasafarO. voie
!n diminea~a urmlhoare, Beth se trezl cW1d Redcliff
trase draperiile slllase tn~untru lumina putemid a soare,
lui. Servitoarea intra cu o tava de ceai ~i se oprl, privind
lung. Beth 'i~i dlldu seama ca era 'in jupon ~i li fu groaza s11
:.e gW1deasc11 tn ce fel ar11ta atunci fara ei. Ce naiba ar fi
putut sa spun11, mai ales eli servitorli aflasera, cu siguran~a.

311

d! ea ~~ marchizul se intorsesera la prima orll a dimine~ii?


-Am fost sa o ducem undeva pe domni~oara Grey~
stone, Redeliff, iar eu am cllzut. Te rog, adu-mi o oglind11.
!i fu de ajuns sa se vadli o data. Obrazul ei drept se tnro~ise considerabil.
-Cred ca azi raman tn camera mea, Redcliff,
Beth, tncercW1d sa ignore neincrederea servitoarei tn fara
explica~iei ei.
$i-ar fi dorlt sa fi avut adev11rata arogan~ a familiei de
Vaux ~~ sa nu-i pese.
- Te rog, inceardi sa-i ~ii departe ~~ pe musafiri.
- Prea bine, doamna. lnsa e pllcat eli nu ali pus ceva pe
rana mai devreme.
Beth sim~i doar o ln~epatura u~oara dind mW1c11 plii
nea, a~a c~ rana nu putea fi prea grava.
-Pot s11 fac ceva acum, Redcliff?
- Unii ar spune o~et, iar alfii hamamelis. Eu a~ spune ca
machiajul e cea mai buna solufie, doamn11.
Servitoarea avea o privire dezaprobatoare. Beth se tntreM dadi to~i 'i~i vor da seama ell fusese lovitli. Asta 'ii
int11rea hotrufuea sa ramana in camera.
- Hai sa tnccrcam cu hamamelis, spuse ea. Nu prea
vreau sli mires toatli ziua a o~et. Apoi 1mi pofi cumplira
ni~te fard, in caz ca va rrebui sli ies afarli mai tlirziu.
Dupa ce pledi servitoarea, Beth t~i aminti de cuvintcle lui Lucien de dinainte sli piece. Urmau sa t~i tn~
l~ture nelini~tile. Ea trecuse deja prin ace! amestec de
nerabdare ~i ~teptare pe care tl simfise atlitea zile, chiar
sapt1im1ini, insli acum nerabdarea era sentimentul pre
dominant. $tia, totu~i. d1 imaginea loviturii avea sli~l

spuse

----------------------- Page 310----------------------312

jo 'Beverfey

supere. Merita si'l. fie sup~rat, dar nu dorea si\ lase asta sll
le strice noaptca. Cand se intoarse Rcdcliff, aplic~ griju
lie comprescle cu hamamelis.
Beth stt1tea la biroul ei ~i citea, cu obrazul rezemat de
comprcsa pe care o tinea in manti, c~nd Lucien intra In
budoarul ci. Ea Hls!1 imediat jos dlrpa umcdl.i ~i 'ii zam
bi, tinand fata u~or lntoars~. Ins~ nu rezolva prca mult.
El se apropic ~i o prinse de barbie, intordind-o dit sa ii
vada fata la lumina. Buzele lui se strameri\. Nu parea d
seodihnbe.
-A~ merita sl1 nu mai vrei sa ramfii vreodat~ singura cu
mine, spuse cl.
-Asta e ndicol, spuse Beth. $i foarte ncpoliticos.
Mt1car 'il Olcu sa zambeasca.
-Suntcm timizi, nui a~a?
-Nu pot vorbi In numele tau, lns11 eu, eel pu~in, ma
consider modcsta.
-,Purtare impccabila, simplitate naturala ~i modestic
timida", citl\ cl zambind.
Beth
~tia di
dadca
dreptate
acelui
citat,
chiar dad\ privirea ei era lnuebatoare. Nu recunoscusc

ro~ind

acel citat.
-E din
Ovidiu,
spuse el cu un rllnjet triumfator.
Din Amoruri. Ma gandeam eu eli domni~oara Mallory nu
a mcrs chiar atnt de departe in educapa ta liberalli.
-Sunt surprinsli d\ Harrow a mcrs atat de dcparte cu a
ta, rll.spunsc Beth.
-Cambridge. Nu exisrli vreo limita la ceca ce pofi 'in
va~a la Cambridge. Nu e mai intelcpt d\ doamnele nu au
voie acolo?
Beth deja deschisese gura slil conrrazidi, insa vazu pri
virea jud\u~1\ din ochii lui.
-0c1\uta{i cu lumanarea, domnule marchiz? inueba ea
pe un ton dulceag.
Else coco{li pe marginea biroului ei ~i o lua de manll.
----------------------- Page 311----------------------'Mireasafara voie

313

-M-am gfindit ca, dad ne lu11m


la ceartll, iar eu nu
ridic nici mlcar un dcgct asupra ta, vei avea din nou in
credere in mine.
- Ti se pare
ca sunt speriat~? spuse ea, ridicandu-i
mana ~i dudlnd-o Ia buze. Te rog, Lucien, uitll. $tiu di
nu :;e va mai intampla. Sii sperlim d\ nu vom mai avea
asemenea situa~il.
-insli
fi-a fost teaml
de
mine
incli de Ia inceput, spuse cl, apoi se ric.lidi ~i o imbrli~i~li. $i uite d1 ai
avut dreptate.
-Nu, replid ea, cuib~rindu-se confortabil
Ia pieptullui. Asta chiar m-a lini~tit. in cea mai gravli situa~ie
abia dadt m-ai atins, ~i totu~i e~ti att de nefericit din
<. auza asta.
Buzele lUI coborarn pe ale ei imrun s.'l.rut brusc ~~ fierbmte care li vorbea despre dHn~li ~i dragoste. $i dorinfli.
Beth tncepea deja sli se gandeasd1 Ia dragostea de dimi
nearii dind u~a se deschise, iar Redcliff dlidu buzna.
-Am adus, doamnlL. Ah, mli scuza~i!
Servitoarea displlru, insl Lucien se retrase ~ovlhnd.
-De fapt, venisem sti imi cer iertare di azi va trebui
s'l. fiu plecat aproape toat11 ziua, Beth. Viking concureazii
h curse impotriva lui Major Grey al lui Stephenham, Ia
Rtchmond. A~ prefera sit r~man aid cu tine, insli am ~cut
toate aranjamentele ~i s-au pus pariurile. Te superi?
- Binein~eles eli nu, Lucien, mini i Beth. Dar Clarissa?
- Nu e nici o grabii, spuse el nepWtor. E 1n siguranr11.
I. 1sl1-i timp.
- Dar dad\ plh-in~ii ei nu vor crcde d1 nu am viizut-o?
I)ad vor vrea sl\ ne facl1 necazuri?
El arl1tl1 d era un de Vaux adev11rat.
-Aici? rcplicli el uimit. N-armdrlizni. Sl\ ai o zi lini~titii
~ 1 odihnitoare, dragostea mea. 0
slirutl\ pe buze. Yn ochii
lui era 0 sclipire jud\u~11. 511 dormi binc, ca sa tc pregiit~ti
1, ntru noapte.
Beth simfi cum inima ii biitea sl1-i spargll pieptul.

----------------------- Page 312----------------------314


-Yn timp ce tu tl dillire~ti toatli ziua pe Viking?
trebli ea.
- Mli anrrenez, spuse el vesel, apol le~i 'in graM.
Beth izbucni 'in rfts, cu toate d\ ~tia c~ obraJu ii
'imbujora~i. Gfindurile
Ia acea noapte
o cople~au,
cnd-o sli ardli, sure:;citatli ~~ nelm~tidi. Hotlirarca
de a rlimne 1nchisliIn camerl:l se evaporli. Avea nevo1e:
mi~re ~ide aer curat. Ynsli tncl ~ovliia sli-~i arate (;'Ill
societate. Cnd se intoarse Redcliff, incercarl:l crema
meticli ~~ re~irli sli acopere cea mai urfttli parte a vfin!lt
Apoi servitoarea ii amnjli p~rul lui Beth in bucle
Nu era un stil care ii pllkea, insli o ajuta s~ ascundli
lar boneta cu panglicli marc 'intr-o parte intreg1 efec
Yntordndu-se de pe o parte pe alta in fata oglinzii, Be
se asigurli eli vnlitaia nu se vedea.
Dar unde ar fi putut merge? Rlisfoi invita~iile pe c.uc:
primise, tnsli nici una nu i se pliru interesantli. Apoi l
sultli lista pe care i-o flicuse Lucien. Un discun. al p
sorului Richards despre clillitoriile sale In China, o
muzicalli acas1i Ia Lady Rossiter, o recep~ie pentru domnna
Edgeworth... lntentionase sli meargli acolo, dci o admt rt
mult pe autoarca drrilor Cascelul Rackrent ~~ P0t1~t1 Jln
viafa mondenlf. Se uit1i Ia ceasul de pe poli~a de dcasuprt
climinului. incli avea timp. OftA. Astlizi nu era in stnrt
sli aprecieze un vorb1tor atlit de interesant. Fu 'intremptl
de duccsli, care rnmase uimitli sli o vadli pe Beth st1ind Ia
birou 'in negiiJCU, 'insli cu bonetli pe cap.
-Eu ~~ Redcliff 'incercam efecrul unel coafun noi, l'X
plicli Beth.
-Ah, spusc ducesa, studiind efectul. Nu prea sunt sijlu
rli eel te avamajeazli, Elizabeth. fri face fara prea rotunJ l
-$i cu cred acel~i lucru, maman. Te pot ajuta cu ceva1
-0 chestiune anostli. Sir Peter Greystone a fost aici sl
intrebe de fiica lui. Marleigh s-a ocupat de el, insli mt 1
spus mie. Se pare eli fata aceea prostu~li a fugit de acasli tl
au crezut eli poate a venit aici.
----------------------- Page 313----------------------~ireasafara voie
Beth sperli ca experien~a el tn disimulare va fi veridic!!.
i sub ochii ageri ai ducesei.
-Aid? spuse ea. Au crezut eli Clarissa e aid? Vli asigur
d i nu e, maman.
-Nu prea vlid cum ar putea sli fie~~ nici mlicar nu a
venit in vizitli ieri.
-Dar chiar a fugit de acasli? intrebli Beth.
Ducesa d1idu din umeri tntr-un stil foarte galic.
- Asta spun ei ~i nu cred di ar face atlita scandal pentru nimic.
-Atund imi pare bine, spuse Beth, sim~ind di nu trebuie sli-~i iasli din rol. Nici o tftnlira nu ar trebui obligat11.
~11 se clisatoreasd cu lordul Deveril.
- Sigur, ai dreptate, aproba ducesa cu o grimasli de dez~ust. Un blirbat oribil. $i el a venit aiel, insli Marleigh 1-a

315

ulungat imediat.
Macar o datli, se gmdi Beth, armata de servitori avea
uvantajele ei.
- Mergi 'in vizite?tntrebli ducesa, aruncmd o privire la
tLancul de invitafli din fa~a lui Beth. Eu mli due tn vizitli
l. t lordul Taberley sli ii vlid colec~ia de bijuterii medievaIL. Se spune eli e una dintre cele mai frumoase din lume.
AI vrea sl!. vii, Elizabeth?
-Mul~mesc, dar nu, maman. Sunt cam obositli ~i pre
fa s11 am o zi lini~titli.
Ducesa o privi lngrijoratl!..
- Sigur e~ti bine, draga mea? Se pare c11 obose~ti prea
u~or. Poate ...
- Oh, mli indoiesc, spuse Beth, citindu-i gl.indurile.
- Nu se ~tie niciodata, continul!. ducesa. Eu am nlisl ll t-o pe Maria la nouli luni dupa nuntli.
- Hm... Nu cred eli e ~~ cazul nostru.
- Oh, spuse ducesa. Inreleg. De fapt, e foarte bine.
Ave~i destul timp, iar dup11 ce apar copiii, viara se schim
h.1. Ducesa ii dlidu lui Beth un sarut cald ~~ parfumat
----------------------- Page 314----------------------316

Jo '.Beverfey

pe obraz Beth avu grijll sli tncoarcli obrazul stang


~i pledi.
Beth t~i scoase imediat boneta ~i 11 stridi. acea coafurll
care nu o prindea deloc. Apoi lncerdi sll se lini~teasd in
singurlhate. Edi~ia din acea zi din Trmes, pe care de obiul
o citea cu pliicere, nu-i stamea interesul. $i mRi mulrl'
speculatii despre loculln care se afla Napoleon ~i mi~clri
le de trupe, toate vechi de patru sau cinct zile. Un articol
fascinant din Quarterly Review despre dinastia Habsburga
lor nu o atdigea deloc. Se uitl1 de zeci de ori Ia ccas ~i i he
pliru dt limbile abia se m~cau.
Lu1i pranzul, cople~it11 de lntrebllri chinuitoarc. C3nJ
se va tmoarcc cl? Nu spusesc. Oare va veni Ia cin11? P11rl'a
di. panl1 arunci In fata ei se imindea un de~ert nesfar~it
a1 timpulua. Oare ar fi prea indramet daca ar comanJa
o cinl1 lini~tit111n camera ei pcntru amandoi? Yndrllznc'
sau nu, pentru Beth era prea indrnmer. Singurul lucru ~
care-! putea face, se hotari cain sfa~it, era sl1 meargl1 un
deva. Ln urma urmei, nu era prizoniem. Putea sli mearg1l
prin mngazinele Ia modll. ldeea nu o atri'1gea prca muir,
pentru di lncl nu se obiluise sl1 chelruiasdi sume mari de
bani pe nimicuri. Ar fi putut sl1 meargli in vizitl1la familia
Delaney. fnsa erau oameni prea receptivi, iar ease simfca
arunci transparentli precum sticla.
Avea nevoie de o plimbare lungli, ca s1l-~i alunge o par
te din acea encrgie nervoasl1. Cand In sfar~it se hotliri,
Beth o cheml1 pe Redcliff ~~ se lmbrlkli tnu-o rochie de
batist albascrn-deschis cu model ~i cu u~ sacou scurt de
stofli care se potrivea cu boneta lnaltli. l~i !lis~ dm nou
buclele pe obraji, se uitli In oglindli ~i oftl1.
- Estc
ridicol. Cu boneta
asta cred di am un
tru optzcci!
-Nu conteazl1, doamnl:\. Nu e ca ~i dlnd ar trcbui sli vl1
ingrijorcze asta fatll de domnu l marchiz. Tote mai lnalt cu
ca{iva centimetri.

me

----------------------- Page 315----------------------'.Mireasafara voie


Beth se uita din nou Ia ceas. Abia trecuse jumatate din
Jupil-amiaza. Cum de era posibU s~ tmjeasdi atftt de mult
J upa el? Nici nU!.car nu era dorin~il, ci simplul dor de pre
zcn~a lui, de zambetul lui ~trengaresc, de inteligen~ lui
acidli, de lmbra~i~arca lui.
- S-a i'ntfunplat ceva, doam.ruH
- Nu, spuse Beth, venindu-~i in fire. 0
sa mergem Ia o
plimbare lungli ~~ 'invioriitoare, Rcdcliff.
Servitoarea lu1i o expresie dezanU!.gitli.
-Uncle mergem, doamnlH
- Nu ~tiu, rlispunse Beth cu veselie.
- Ce zice~i de Green Park, doamnli? 'incerdi Redcliff.
-Dumnezeule, nu. Asta nu cstc distan~a. Poate Ia Tur
nul Londrei.
- Poftim!
exclama
servitoarea.
Dar
e prea
departe,
J oamnli. $i trebuie sa trecem prin ni~te zone deloc frumoase. Va trebui sa lua~i trasura.
- Nu vreau sa rna plimb cu tri1sura, Redel iff, Sptlse Beth.
Poate ca acea casa chiar era o 'inchisoare. Ces-ar'intampla
J ad pur ~i simplu ar ie~i pe u~a din fata? I~i imaginli cum
1raversa piata urmata de o adunatura de servitori nelini~
ti~i. Simful umorului ti reveni ~i zfunbi. Ynsa ce putea sa
faca? Nu era nici o placere sa tarasca dupll ea prin Londra
o servitoare care nu avea chef, iar femeia probabil avea
dreptate 'in legliturli cu pericolele. Beth ~tia din Londra
J oar zona Mayfair.
-$tiu, spuse ea brusc. 0
vizitam pe Clarissa. Oricum,
am nevoie sil vorbesc cu ea.
-Domni~oara Greystone? Unde a~i dus-o, doamnli?
Beth sim~i dl tnghearli tn fafa acestei probleme noi,
Oare Reddiff ~tia numele? Blanche, alaturi de alte ac
Lnte faimoase, aparea de multe ori In afi~ele din feresLrcle magazinelor.
-Lao doamna Hardcastle, raspunse ea nepastl.toate.
Slava Domnului, nici o reactie.

317

----------------------- Page 316----------------------318

jo 'BeverCey

-Atunci doriti trlisura, doamnli? intrebli servitoarc 1,


cu aluzia clara cit raspunsul trebuia sli fie ,da".
-Nu, nu cred. In afarli de dorinta ei pentru exercittll
fizic, Beth nu dorea ca ~i mai multi scrvitori s1i afle de I\5Q
clerea ei scandaloas1i cu Blanche llardcasde. Nu c foar
te departe ... spuse ea, apoi se opri. Dumnczeule, nu ~rlu
adresa. Cllt de prostutll sunt.
Redcliff p1irca u~urat1i, insli Beth nu se lilsa prea u~or
le~irca aceca se cransforma intro provocarc majorii.
- Biliatul! spuse ca trlumf1itor. Robin, b1iiacul de Ia graJ
duri. El ~tie. Cheam1i-l.
-Un Miat de Ia grajduri! exclamil servicoarea. Aicll
- Bine, Redchff, ripostl Beth cu hot1irare. Arunci mer
gem noi Ia el.
-La grajduri, doamnil?

-Da.
Scrvitoarea i~i d1idu seama d'i stlipftna ei ajunsese Ia ca
plitul rll.bdlirii. Ie~ir11 din conac pe u~ile maiestuoase dm
fa~cr. apoi merscril s11 vorbeasc11 cu Granger, grlljdarul-~c(
dina~.
Se plirea
dl Dooley
era plecat
cu marchizul
Viking, insll Robin Babson era acolo. Bilrbatul aspru ~I
palid ramase uimtt d1 cineva dorea s11-i vorbeasdi.
-Banditul acela, mr~i el. Sigut, e aici. lar marchizul
i-a dat voie s11 doarmli inliuntru. N u e bine sA ie~i noaptcll,
asta spun cu ...
Se opri, pentru di Beth se slirurase de servitori ind:\
rlltnici. Pentru prima datli folosi o privire de Vaux.
bilrbatul amuti.
- lmediat,
doamnli,
spuse
el 1n grab11.
Hei!
Vino imediat!
Robin ie~i in grab1i, imbrilcat cu un ~o~ aspru peste
cllma~li ~i pantalonii scurt[. Yntr-o miDli avea o fa~ie de
picle, iar in cealaltil- 0 carpli de lustruit.
-Da, domnule Granger?
-Marchiza vrea sllfi vorbeasdi.

~~ cu

lar
Sparral

----------------------- Page 317----------------------MireasdJanl voie


B11iatul
se intoarse ~i-i arunc11
lui Beth un ranjet
indraznef.
- Da,doamm?
Beth i l lua de lang11 gd'ijdarul care asculta.
-Robin, unde am fost asta-noapte?
- Poftim?
- Adresa.
Vreau
sa o vizitez
pe domni~oara care
sta acolo.
- Oh, Scarborough Lane nr. 8. Dar cum o sa gasi~i,
doarnna?
- Nu ~tie Redcliff? intrebli Beth , distrata de direqia pe
4-:are 0 lua conversaria.
- Nu, spuse bl1iatul convins. li o srradu~a foane ingusta
~~ destul de noua.
Beth 11privi ~i zambi.
- Poate ar trebui sa ne conduci tu?
- Cre' ca-i cea mai buna solufie, doamna, spus Robin
~ u inocenfl1 'in glas.
Beth se intoarse dtre barbae.
- Domnule Granger, te superi daca tl iau o vreme pe
Robin de la tndatoririle sale? El ma poate duce uncle vreau
.'\ ajung.
Barbatul se incrundi.
- Doamna, vizitiul e disponibil. Cuno~te Londra cape
propriul buzunar.
- Vreau sa merg pe jos, spuse Beth , pe un ton horarlit,
dar prietenos.
- Atunci un lacheu ar fi mai potrivit declit Sparra,
doamna.
Beth ridica barbia ~~ tl privi din nou.
- Prefer sa-l iau pe Robin, Granger. De asemenea, mart hizul dore~te s1i ii spui baiatului pe nume.
- Da, doamna, raspunse rapid barbatul, ~i In cateva
minute era deja plecata, cu Robin tmbrlkat cat de ele-

319

y anc putea, tm r-o jacheta de lana, mergand cu ca~iva


pa~i 'in urma.
----------------------- Page 318----------------------320

jo tBever{ey

Odat~ cc ajumedi In mada ~i o luarn In direqia coree


ta, Beth spuse:
-Nu prea lmi dau scama cum nc pOfi conduce din
spate, Robin. Du-te In fa~.
Robin fllcu asta cu marc bucuric ~i ~op~i fluiermd, in
timp cc Beth ~i Rcdcliff mcrgeau sobre In spate. Nici una
null observa pe indtvidul cu traslituri ascupte care incetil
s11 se mni sprijme de balustr-ada defier din centrul piefii ~i
pomt sl\le urmlircasdi.
De data asta, o tan11ra servitoare fu cea care deschise u~a
de pe Scarborough Lane nr. 8. Ynsl'l f'Ucu ochii mari dind
Beth li lntinse cartea ei de vizidl ~i aproapc d\ le tranti
u~In nas. Poate di. privirea de Vaux 'incepuse s~ devinli o
parte dm ea, se gandi Beth, dct panli Ia urmlt servitoarca
cedii ~i le primt lnliuntru, conducandu-le tn salo~, apoi
se tndepiirtii bombAnind. Robin ~cu cu ochiul ~i o urm1t
Porumbifa Alba aparu dupii dheva clipe.
-lafi dat lui Agnes o spaima, do<1mna. Apoi o privi
pe Reddiff, care In sfar~it pusese totul cap Ia cap ~i piirea
lnfuriara. $i pariez eli ~~ servitoarei dumneavoasrrn. Mai
binc sa meargA la budi.t1irie uncle ea ~i Agnes se pot sus{i
ne una pe cealaltilla un ceai fierbmte ~i dulce.
Beth accepta, iar Redeliff fu lndintata sli scape de pre
zen~a unei fiinfe arne de controversate.
-Ar trebui sa va ofer ceva de bl'lut, Lady Arden, spuse
Blanche dupa ce se a~ezarli, insli, sa fiu cinstitii, nu cred ell
din bucatarie o sa ias1i ceva potabil pentru o vreme. Cumva, asta e o situafte neobi~nuitii, adiiuga ea clipind.
-De-a dreptul scandaloasii, aproblt Beth cu blandefe.
Ar fi trebuit sa vedcfi ce greu mi-a fost sa ies din Casa
Belcraven ~i sl ajung aici fllra sa mli cert cu toatii lumea.
-$i lui Lucien i se tnrnmpla des accla~i lucru, spuse
Blanche, apoi se opri, stmjenitii.
Cu toate cii acele cuvinte ii diidurli un ~or ghimpe,
Beth rlispunse:
----------------------- Page 319----------------------'Mireasafartl voie
-Nu cred di ajungem nidHeri daca ne ferim sa-i rostim
numcle in conversafic, nu-i a~a, doamn~ Hardcastle? Ins~
vrcau s~ fac foartc dar un lucru, ad~ug~ ea pe un ton prictcnos. Dadi aflu dl inca mai aveti treabli cu sotul meu,
:.unt in stare sli v~ trim it un glon~ in inim~.
Foarte binc! rase Blanche. Ati putea sa imi spuneti
Blanche,
doamn1H Numele
mcu
adevarat este
Duggins ~i ar trcbui s~ va spun dl sunt fiica unui mlkelar
Jintr-una din zoncle rlu famate din Manche~ter. Se opri
o clipl ca sli-i lase lut Beth ocazia s;'i comenteze. lrul pentru dl tacea, zambi ~~ continutt: M-am obi~nuit deja cu
Blanche, insli doamna Hardcastle chiar lmi sunli ciudat .

321

Maggie

Sine, rlispunsc
Beth, atata timp cat nu
ma
,domnc~ti". $i pentru mine este ctudat. in particular te rog s~
imi spui Beth.
Ma
indoicsc
d1 ne vom intalni
vreodat11
in public, Beth, spusc Blanche. Ai venit sa o vezi pc domni~oara Greystone 1
Beth incuviintc1 din cap.
- E In camera
ei, o chem
imcdiat.
Insli a~ vrea sa
vorbesc intai cu tine. Fata se aflli intr-o situafie foarte ciudatli. Ai vreun plan pentru ea?
- Nu. Am vrut sa vorbesc din nou cu ea sa v1id dad
.tre vreo idee.
$i mai vreau
sa vii avertizez pe amandoua eli p~rinfii ei ~I lordul Deveril au lnceput sa 0 caute
tua in amiaza mare. Speram sa fie mai discre~i, de teama
unu i scandal.
- Banii, pe de o parte, ~~ dorin~a, pe de a lta, nu prea
l.t~a Joe de discretie, remardi Blanche. Domni~oara a inrrcbat dad a~ putca s~ o pregltcsc pentru tcatru, insli
rrcd lnd peste
faptul eli ar fi nepotrivit, nu e tocmai o
11scunzatoare bun11.
- Ar putea sa devin~ profesoam sau guvemanta, insa
nu sunt sigurn d1 i s-ar potrivi,
rosti Beth ganditoare.
Dar nu ~tiu cum sa fac asta.
----------------------- Page 320----------------------322

Jo ':Bever(ey

- Poate ar rrebui sli falsifici ni~te recoman~ri pentr\1


ea, propuse Blanche pe un ron firesc.
-Poftim? lntreM Beth lngrozitll.
Blanche rididi dm umeri.
-Dadl va dori un post in provincie, o recomandan. Ja
la march1za de Arden ar avea greutate.
Oh, n-a~ putea, rllspunse Beth.
Dad\ ai de gand sll fii mofturoasli, atunci o s-o vezl
mllritatll cu Dcveril, spuse Blanche sec. Nu se poate as
cunde prca mult aici ~sll se afle, mai ales dacll vor lipl
afi~e cu recompensll. Trebuie sll fie departe ~~ cu o identl
tate noull ~~ angajatll. Cineva va trebui sll falsifice ccva.
Beth se simfea ca ~i d\nd s-ar fi trezit brusc pe marginea
unci prllpastii.
-Deci dacll mll port corect, o sll arunc o fatll In bratelc
dezascrului, murmurll ea.
-,Regulile pentru reglementarea comportamentului",
citll Blanche incet, ,~1 pentru pastrarea rcputatiei sunt
puse mult prea des In fata obligatiilor morale".
Beth o privi lung.
-Mary Wollsconecraftl
-Pari genu! de femeie care a studiato,z~mbi Blanche.
Ea ar spune cu siguran~ll ,Ajuto pe Clarissa ~~ dll dra
cului societatea". La urma urmei, pozitia domni~arel
Greystone
lmi aduce aminte de Maria,
pcrsonajul
din Gre~elilefemeii,
spuse ea, referindu-se Ia romanullul
Mary Wollstonecraft.
- fntr-adevk ll cred In stare pe lordul Deveril sti o
Tnchidll pe Clarissa lntrun azil de nebuni dad( asta ar
scrvi scopurilor sale. Ynsll nu e vorba doar de reputa{ie,
Blanche. E ilegal.
Cele doull femei tncepuro !mediae o dezbacere aprinsl

el

despre bine ~~ mu. Doar inelul de metal de Ia u~ll rcUfl


sll le tntrerupll. Cand Agnes trecu prin hoi sll meargll sl
rltspundll, se privirll zfunbind.
----------------------- Page 321----------------------'.Mreasdfdra voie
-Oh, spuse Beth, u~or lngrozlt~ de situa~ia in care se
g1isea, se pare c~ asta va fi o prictenie chinuitoare.
-0 sl1i dea convulsii lui Lucien, raspunse Blanche,
ra.zaod.
-Nu ml11ndoiesc, aprobli o voce batjocoritoare. 0
ciere mai nepotrivitl1 nu cred eli exista.
Ambele femei se intoarserli brusc ~i 11 vazura pe lordul
Deveril in pragul u~ii, cu un pistol in manli. Doi barba~i
urap stliteau In spatele lui, unul cu plirul negru ~i barba,
iar cellilalt cu pl1rul de culoarea nisipului ~i ochi de pore.
Ochi-de-Porc o ~inea pe Agnes. Mana lui grasa era incle~
tatli pe gura servitoarei, iar ochii ei erau mliri~i de groazli.
-Cred eli e de datoria mea s1i-mi iau mireasa din aceas
tl1 vizuinli a desfrAnl1rii, spuse lordul Deveril.
----------------------- Page 322----------------------capitolul 20
Era Ia fel de oribil pe clt i~i amintea Beth- s&ijit, Ins~
cu 0 putere de brut~ in (1\\ci ~i maini; palid, cu cearcanc
aproape ncgre in jurul ochilor injecta{i. Mirosullui urat
deja umpluse ind\pcrea.
Beth o priv1 pe Blanche ~i o v~u aproape explodanJ
de furie Ia acea invazie. Yorbi rapid, lnaime ca femeia sa
lnroutii~easdi ~i mai mult situ::~tia.
-Clarissa nu e aici.
-Nu? dispun:.c Dcveril. Adidi tc inMitezi cu tarfa so
~ului tau din proprie voin~1\?Nu c de mirarc de ce te-a ales
sa-i fii sotic. E~ti atat Jc ascultatoarc. Sau poate lti place
tn trei? l~i lntoarse privirea Jczgustata ditre Blanche. Permi~i spectator!, metresa Blanche? A~ plati bucuros pentru
asemenca spcctacol.
- Vierme ce e~ti, spusc Blanche cu din~ii incle~ta{i.
Dadi nu ie~i de aici. ..
Yn camera rasuna explozia pistolului. Candelabrul de
licat de crista\ se dcsprinse de tavan ~i c~u pe podea, sfli
ram~du-se pc covorul ro~u cu auriu. Agnes le~ina, iar
agresorul ei o lasli sa cadi\ pe podea. ln timp ce Beth ~i
Blanche inca erau inghe{ate de spaim1i, lordul Deveril ii
lminse barbosului pistolul fumegand ~i scoase altul din
buzunarul hainei.
-Urmatorul glon\ va rrcce prin tine, metresa Porum
hi~ Prafuita. Ce conteazli o t:trfli in plus sau in mmus?
Beth se strt'ldui sa se rid1ce in picioare.
-lnsa nu cred ca vcfi indr~ni sli ma udde{i pe mine,
lord Devcr!l.
lnaime ca elsa poar1\ raspunde, Redcliff intrl11n graba,
lnsli fu imediat prinsa de celi'ilalt blirbat.
----------------------- Page 323-----------------------

323

aso-

'MireasaJara voie

325

-Du amandoua servitoarele Ia budltarie, spuse viconrele. Leaga-le ~~ pune-le diu~. Daca sunt ascult~toare,
o-ar trebui sa fie
nevoie ~ le omon. Apoi
o privi pe
Blanche. Ai ~~ alte servitoare?
Blanche simti
ca arc gura lncle~tata, insa
reu~i sa
raspunda:
- 0 buditareas1t E ziua ei Iibera.
Dcvcril o studie o clipa, apoi tncuviinta din cap.
- Treceti Ia trcaba, le spuse el oamemlor sai. Apoi mergefi sus~~ gasifio pe domn~oara Greystone.
Beth se lntreba ce se lntamplase cu Robin. Daca nu
venisc
alergand cu Redcliff,
cu siguranrli plecase
dupa
<IJUTOr. Deveril t~i arat1\ dinfii maronii ~~ putrezi, intr-un
zambct pe care i- 1arundilui Beth.
-Am venit sa-mi iau mireasa, Lady Arden, iar lcgea e
in lntregime de partea mea. Dadl e nevoie sa va omor pe
tOfi, 0 voi face. Sum sigur dl mandra familie de Vaux va
plati gras ca sll ascundii faptul dl ti-ai aflat sf~itul prematur in aceastli casa.
Beth ~tia ca avea dreptate, dar sc gandca In primul
r!ind Ia Robin. Dad, lntr-adevar, se dusese dupa ajutor,
oare uncle plecase? Dupa cum spusese Deveril, el avea leJlCa de partea lui. Singura persoana de care aveau n evoie
era marchizul, insa acesta era In Richmond. Beth se intre
ha daca ducelc ~i-ar fi ofcrit ajutorul in asemenea situa~ie
llicitl.\. lndiferent ce se tntampla, lucrul eel mai tn~elept
era si\ ~tigc timp. Beth se a~cza din nou ~~ o trase pe
Alanche langl ca. Vazu d1 acrrita era aproape lmpietriti1
de furie. Mainile i se lncle~taserl\, iar ochii ei se uitau cu o
pnvtre salbaticiila Dcveril. El parea complet inco~tient
de pericol.
-Foarte 'intclept, Lady Arden, mar~ii Deveril. Apoi o
privi pc Blanche. Cfuldva mi-ai refuzat proteqia, spuse el.
N tciodata nu uit un asemenea afront.
- Asemenea
oferta
este o insulta
grosolanli,
pufni
Blanche, pe un ton Ia fc l de batjocoritor.
----------------------- Page 324----------------------326

jo 13everCey

Beth ~i-ar fi doric ca frumoasa salbatidi sa fie mai pru


dentii pna dlnd situa~la se lntorcea In favoarca lor, ins1l
t~i dadea seama di pruden~a nu flkea parte din natura ace
lei femei. Se tntreba dadi puteau face vreo mi~care, pen
tru ca erau doua impotriva unuia. lntinse incet mana spre
statueta de poqelan de pc masa. Lordul Deveril ii aruncl
o privire atat de otdivitl, lnct renunfli 1mediat Ia idee.
li auzi pe barbafi ie~ind din bucl\tarie ~i urdind scarile.
Incr-o clipi1 se intoarscrn, lmpingand in farlt o C larissa pa
lid11. ~i care tremura ca varga. Fata lasli sl:i-i scape un fiplt
dlnd in v~u pe lorclul Deveril.
- Nu te teme, pui!i()rul meu, spuse el ironic. Vezi, am
venit s11. te salvez ~i si1 te due inapoi tn sanul famlliei tale.
Clarissa se prinse de stalpul scarii, insa fu tfirota de bar
bos p:lna in fa~a viicorului ei sor. Lordul Deveril scoase un
deget osos ca sa-i mfingftie obrazul fetei. C larissa se feri.
Nemaiputand suporta acea torrurn, Beth sari in picioare.

-Opre~te-te, tid1losule! Cum pori sate insori cu cine


va care te u~te atilt de mule? lgnorfuld pistolul, alergll. ~I
o i~flidi pe Clarissa de langa el. Privirea lordului Deveril
se in$usta, insa nu o tmpiedidi.
-Insa ura, Lady Arden, e condlmentul eel mai purer
nic pentru dormitor, spusc el,
dezvelindu-~i tOfi dinfil
putrezi.
Eu sunt un mare admirator al urii. 0
caut. lar
dad e nccesar, o stfimeS<...
-Nu trebuie sate chinui prea mult, te asigur. Blanche
se ridica in picioare. qti urat de-a lungul ~~ de-a latul in
tregii Londre, leprn ce c~ti. Chiar daca re~c~ti sa iei fata
din casa asta, crezi di o vom lasa in mfHni le tale?
-Oh, spusc lordul Dcveril, cred eli o pot convlnge sA
fie 0 sorie ascultatoare.
Beth simfi fiori pe ~ira spinlirii.
- Asta dadi apuci sa te insori cu ea, spuse Blanche.
Tin5nd-o pe Clarissa care ttemura, Beth ~i-ar fi dorit
cu Jisperare sa-i puna un c~lu~ la gurl Porumbi~ci Albe.
----------------------- Page 325----------------------~ireasafani vote
Avea ~,j ucida pe to{i. Y~pe lordul Deveril se plirea cl
intreaga sicua~ie II amuza.
- Dup~ cum ai spus at!it de dar, metresll Blanche, am
multi du~mani ~i totu~i supravictuiesc. Sunt foarte bine
protejat. Chiar ~i in fara unei porumbite furioase.
Buzele lut Blanche se intoarsem in ceea ce ar fi fost un
zambet clad ochii ei n,ar fi fost plinl de urll.
- Ind1 nu ai avut un du~man en mine, spuse ea. P11ru
si'i se rclaxeze u~r ~~ chiar ~~ potrivi faldurile rochiei ei
:tlbe cu model. Ridicl din umeri, fi'icand ca decolteul sl1
ii alunece u~or.
Beth o conduse cu grijli pe Clarissa p!in~ la canapea,
dorindu,~i ca Blanche sll se opreasc~ inainte sl1 il provoace
pe barbae. Oacl ar pleca, chiar ~~ dadl ar lua,o pe Clarissa,
incl mai aveau multc ocazii sii aqioneze. Dacll Blanche il
provoca la violen~li, nici una dintrc ele n,ar fi trliit.
Era prea tarziu. Intr,o tlicere de ghea~li, lordul Oeveril
it dlidu lui Ochi,de,Porc pistolul sltu ~~ illull pe eel cu care
t rlisese. F1'1m grabli, sco~e cutia cu praf de pu~c.'i ~i inclrdi
a doua arml1. Beth privea intr#o tiicere amor~it.'i, intrebftn,
Ju-se dadi aceea era preglitirea mor~ii lor. Cu siguran~l1 nu
o va ucide pe Clarissa, insli era convinsli eli o va ~ine pe
fatll inchisii ~i intr-o asemenea teroare, inclt nu va spune
mciodatll ce se inramplase. lns1i Lucien va ~ti
-Arden a adus-o aici pe Clarissa, spuse ea rapid. Dac!l
m se va immpla ceva noul1, el va ~ti de ce.
Lordul Oeveril 0 privi cu mutatea unui ~arpe.
-Atunci va trebui s1'1,l omor ~i peel, nu? Chiar ~i un
t1lnl1r puternic ~~ sm1'1tos cade sub glonrul unui pistol.
- lti imaginezi di poti sli.-1 provoci Ia duel~~ sll cl~tigi?
-Sunt un finta~ cxcelent, remarc1i
lordul Deveril,
ins1i nu cred ell m-~ pune in asemcnea situatie nepJl1,
cutii. Caceva guinec ~~ ni~te uciga~i o sll,~i fad\ treaba
dintre ni~te wfi~uri.
Beth simti cum i sc opr~te inima. Mai mult dedit
propria
moarte,
nu putea
indura
nici miicar
gandul

327

----------------------- Page 326----------------------328

Jo 'BeverCey

mor~ii
lui Lucien
Ucis
astfel, dezonorant,
din umbr!l
Spre surprinderea ei, se trezi convins1\ d
lordul Oevcnl
c:rebuie s!l moar!l. Ea, care lntotdeauna clispretuise violen
ta. l~ar fi lmpu~cat pe acel barbae chiar atunci, cu .san..:c
rece, dad\ ar fi avut posib1litatea. Lordul Oeveril ii dAJu
celuilalt b1lrbat pistolul prorlspar tnd\rcat.
- Tu trebuie s111c plize~ti pe cele douli, spuse el, arlitfind
spre Beth ~i Claris:;a. Dad i{i fac necazuri, ucide~o P<'
Lady Arden. $i lmpu~c-o pe draga mea Clarissa in picior.
Metres11 Blanche, lu vii cu mine.
-Ce aide gand s.'\ faci?lntrebli Beth.
-Oup" cum a spus Porumbifa Alba, nu am avut nic io
data un du~man ca ea. 0
s11 rna disrreze, iar ura ei o s!l-ml
atate pllkerea.
Dad mli scrve~te cum trebuie, veti tr11 1
toate. Oadi nu, ru, Lady Arden, vei muri impreuna cu ca,
iar draga de Clanssa va mai avea mult de lndurat ca si\ sc:
revan~eze pentru dezamligirea pe care mi-a provocat-o.
Clarissa scoase un ~ipat, i3r Beth o cuprinse in bm 1e.
Blanche nu parea prea afectata de ceca ce se inrampla,
insli Beth nu-i mai putea vcdea chipul.
Lordul Devcrll
aditli cu degetul spre sdlri, iar Blanche se indreptli spre
ele. Le vorbi oamcnilor lUI:
- V-a~ fi lasat sa va uirari dadi nu aveam nevoie de vol
aici. Nu vli faceti griji, o sa gtlsesc o rccompens11 potrivit!l.
Apoi o urma pe Pommbita Albli sprc dormitor.
Lui Beth nu~i venea s11.
crcad<l eli nu putea face n imk.
N umat Dumnezeu ~tia cc urma sa se intample sus, lnsll
blinuia di Blanche ln{elescse. $i chiar dadi lordul Oevenl
pleca impreun11 cu Clarissa ~i lc lasa pe ele In via{a. tot
l~ar fi impu~cat pe Lucien cu sangc rece. Nu, nu pute'
s-o lase pc Beth In viara, d'ici l~ar fi avertizat pe Lucien
sau i-ar fi spus ducdui totul. Pana acum, trliisc doar ca
armli lmpotriva lut Blanche. Oare Porumbi{a Albli ~u"
asta? Aproape sigur. $i servttoarele aveau sli moar1i,
lit
siind-o pe biata Clarissa drept singura martor1.t.
lar dupll
ce sc va marita nu va mai putea depune manurie, iar vial
----------------------- Page 327----------------------'Mireasafara voie
care o a~tepta era demnli de mila. Lordul Devcril era nebun, insli era 0 nebunie viclean~. susrinut~ de bog~~ie, iar
B~th se temea c~ planullul va reu~i. Oare Robin sd\pase?
Cu sigurant~ d
nemcmicli aceia ar fi spus dadi ar fi g1isit
indo persoan~ in cas11. Oare va aduce ajutoare? Acum
chiar ~i polir~tii ar fi bine-venifi.
Beth ii privi pe cei doi paznici. Erau plictisifi, lnsli
vigilcnfi.
Simt di le~in. Pot s~ torn un pahar de coniac pcntru
mine ~i domni~oara Greystone?
Cci doi bMba~i se privirli,
apoi Ochi-de-Porc ridicli
Jin umeri.
- Dacli
vrei. Dar nu
incerca
sli faci ceva neslibuit.
Nu am vreo re~inere sli te omor.
Spuse asta cu o asprime convinglicoare. Beth se indrep-

329

t11 sprc bufet, lntrebandu-se oare ce-ar simti dacli un glonr


1 arsfa~ia carnea. Ucidca imediat sau lent? Tumli coniac
in Jou11 pahare, in timp ce mana ii tremura. Nu dorea sa
moarli, nici rapid, nici lent. Cliutli ceva ce i-ar fi. fost de
fol~ in ace! scop. fn afarli. de a azvarli carafa intr-unul
dmtrc bli.rbafi, ceea cc cu greu ar fi avut vreun efect, nu ii
venca nici o idee.
Vrcfi
~i voi? zise ea, lntrebandu-se
dadl
putea
~1\ i lmbete.
0 sli. avem ~i noi parte de pllkere mai tarziu, replicli
I .,rbosul cu un riinjct care amintea in mod nephlcut de
srl\panullui. Beth se infiorli.. Poate eli moartea ar fi eel mat
mic. dintre relele ce o a~teptau. Cand sc lntoarse la canapea cu paharele, se auZI un fip~t ascu~it de la etaj. lnghe~a,
privind in sus, ca ~i dind ar fi putut vedea prin tavan.Insa
~unctul nu se repet11.
Ah, mi-ar fi
pllicut sa vlid asta, bombilni Ochi-dePorc, iar celalalt zambi cu subinteles.
-Atat de mandrli ~ide alba, rosti batjocoritor blirbosul.
N-o sli mai fie ea atat de alb11 dupli ce el ii va fi flicut felul.
----------------------- Page 328----------------------330

!)o 'Bever(ey

0 sli fie neagrli cu alb1lstrui ~i insA.ngerat~. R~njira amftn


doi Ia acea glumli.
Beth se a~ez1i brusc ~i aproape di arund'i un pahar in
m1ina Clari~sei.
- Bea. Arc gust rnu, dar ajutli. Bea.
Ea ins~~~ lui'~. o lnghi~iturli ~i se schimonosl cfind simp
bliutura tn stomac. I se p1lru di vede ceva mi~candu-se l.t
fereastri'l.. i~i aJunli toatli puterea voinfet ca sli nu priveas
di. Dupli ditcva clipe se tntoarse slilasc paharul pe mas;'
Vlizu pnn perdclele de damelli chipullui Robm ~i semnul
lui cu degetul mare. l~i feri imediat privirea. lmma li b:t
tea cu puterc. Se strndui sli nu dea tn vileag speran~ care
se n11scusc in ea. Pe cine glisise Robml Nu-i plisa. Situat "'
lor nu avca cum sli se inrautliteasdi.
Cu toatc d\ b1irba~ii le priveau necontenit pe cele dou.l
femci, celelalte simfuri ale lor erau in mod cert indreptatt
spre evcnimcntele din dormitor. Se auzi alt fiplit, de dar.t
asta mai gutural ~~ disperat. Aproape c11
pl1rea un
{ip;lt
al morfii. Sigur, nebunul n-ar ucide-o pc Blanche pentru
propria pHkerc. De fapt, de ce nu? Oricum urmau sa mo.t
ra toate. ,.Oh, indiferent cine ai fi, grnbe~te-te!"
De sus se auzirli o izbitura ~i o lovituro surdli. Cb
rissa fipli ~~ vlirsa coniacul de care nid nu se atinses~:.
Ochi-de-Porc i~i Iinse bwele umede ~~ lllnghionti pc
cellilalt blirbat.
-Dadi oricum o omorllm pe cea elegant11, spuse el re
nuntand Ia orice urmli de falsitate, crezi eli ne va 11\sa int1li
sli o avem! Am mare nevoie de o femcie.
-E po!>ibil, r1ispunse blirbosul. Mai sunt ~~ servitoarelc.
-Adevlirat, spuse Ochi-de-Porc cu entuziasm. Uitascm
de servitoarc. Una e un pic cam slabi'l., dar cealalta merge.
Ah, ce-a~ vrea sl pot merge acum. Mli doare rau.
-0 sli te doara ~~ roai rau
dacli afl~ eli ti-ai p1irl
sit postul.
Beth sc concentrli sii nu l~i schimbe expresia fetei din.!

simti o mi~care pe hoi, tn spatele blirbattlor. Nu era pre.a


----------------------- Page 329----------------------?vi.ireasafara voie

331

!>igurA dacli incli respira, lnsa mintea ei era clarA. Cineva


era acolo ~i, oricine ar fi fost, era speranra lor de supra
victuire. Tntmse mna dupli pahar. Indar1\ ce vlizu cine
era, paharul ii sd\pli pe podea, splirgundu-se in buca~i.
Amiindoi blirbarii slirirA in pidoare. B~rbosul ~cu un pas
in fa~li.
-Ai grijli ... Dar se opri.
Ai un pistol in ceafil., rosti marchizul,
iar prietenul
~1\u se bucur~ de acel~i cracament. Nu avem cum~ rat1\m. Dap-ne armele.
Beth v~ di Mrbosul se gandea s1\ o impu~te oricum:.e p1\rea cl lordul Deveril era un angajator temut -, tnsl!.
m celc din urmli inJurli ~i llisli arma in mana lui Lucien.
Robin luli celiilalt pistol, did barbarul care ~inea pisrolul
Ia ceafa lu 1 Ochi-de-Porc era domnul Beaumont cu un
singur brat.
- Robin, spuse marchizul, du-te ~~ glise~te ceva cu care
:.11-i leg1im pe li~tia doi.
Bliiarul disp1\ru.
- Lucien, spuse Beth, sllrind In picioare. Trebuie sao
aju{i pe Blanche. A luat-o sus cu el...
Marchizul se uitli la cei doi b11.rbati ~~ la prietenul ~u
cu un singur bra{, apoi ii facu semn lui Beth. Ond aceasta
aJunse cu grijli lmga el, ii dlidu piscolul.
- Tine- 1a~a, apasat pe os. Dad1 se mi~cli, doar ape~i pe
lrllgaci.
0 slirutli In fugli, apoi se lndreptli in graM spre sdl.ri.
L)ar se opri imediat. Beth arundl. o priv1re, apoi se intoar~c cu totul sa se uite, uitiind de barbatul asupra caruia i~i
pnea a~intit piscolul.
Blanche cobora sclWle rinand in
mfinli un cu{it lung.
Rochia ei era sfa~iatli de pe sanl, lar ea era pl.inli de
mge- un srudiu macabru inro~u ~~ alb, cu excep{ia ochilor, care i se innegrisera, dilatati de groazli.
-,Cli adormirul ~~ mortul sum icoanelor asemeni", re
c1tli actri~a pe un ton vislitor. Beth recunoscu vorbele lui
----------------------- Page 330----------------------332

jo 'Bever(ey

Lady Macbeth. ,$i numai In copili\rie ochii/ Se speric d


un diavol zugrl\vit"... ,Dar cine-ar fi crezut di blitranul
aiba atatn sangc in vine?" 1
-Blanche, spuse
Lucien,
care incremenise
la
sd1rii.
Hal Beaumont 11scutura ~~ li d11du pistolul s~u.
-Ai grij!i de barba~i. Este posibil sa aibli nevoie de
doua maini.
Beaumonc urd1 apoi sdrile in grab1'1. Lull cu~itul din
stransoarca slabli a lui Blanche ~~ il arundl. A poi o strfU\
cu putcre cu bra~l siinlitos, ignorand s!'tngcle.
-L-ai omornd inrre~ el, pe un ton lini~tit. Atun

foarte bine ai ~cut.


Beth
l~i amimi
di Hal
era un soldat profesiona,t,
obi~nuit cu m1kelul. Jar tonul sau firesc era bine-venu
Porumbita A lba
izbucni In plfuls, cu trupul cuprins Jr
convulsii. Beth manse *i mai tare pistolul in mana ~i 1, 1
privi Jin nou ~inta, 'insli amandoi talharii incremeniser.\
-Nu se
poate
sa-l fi omoriit,
spusc
Ochi-de-Porc
Nu se poate.
-Indiferenc dadi. se poate
sau nu,
spuse Lucien
\:U
mceall.i, rolul vostru s-a 'incheiat.
Robin ap11ru din pivni~11 cu o bucatli de funic, iar ld
doi fum lega~i de miHni ~~ de picioare. Cand Robin spu r
di fllcuse rost de sfoarli dupa ce o dezlegase pe una dinlrr
servitoarc, care imediat izbucnise lntr-o criza de isterie, fu
trimis lnapoi cu misiunea de a o dezlegn ~~ pe cealalta, ins!\
sale fina jos pe cele douli femei panlila alee inscruqiunl
Apoi Lucien ii luli cu grija lui Beth arma pe care inc:'\ ,
strangea in manli ~~ llisl:i piedica, dupli care o lull. in bratc
~ti bine, draga mea?
Era mtnunat sl1 se simtli in sigurantll.
-Oh, da, Lucien, tnsli a fost tngrozitor. Barbacul accla
e nebun. Chiar nebun.
1 W1lliam Shakespeare,Macbe!h, traducere de Jon Vmea (n.[r.)
----------------------- Page 331----------------------'MireasaJara voic

333

Tremura ~i se stapanea din greu sa nu plftnga ~i ea. El o


m;mgaie u;;or pe gllt.
-Crcd ell e mai potrivic sa zici d\ a fo:,t. Nu cred d!.
Blanche s-ar ln~ela In privinta unui asemcnea lucru.
Se lntoarsc cu Beth Inca in bratele lui ~i o privi pe
l'orumbira Alb~. protejatii de bra{ul putemic al domnulul
Beaumont. Cei Joi ajunsedi jos, iar lacrimile lui Blanche
mcetari\, cu toate ca inc:i ii dim!U;cseri\ pe obraji. Y~i re
uranjase rochia ca sa o acopere ~~ o prinsese cu ceea ce
scmtlna cu o bro~ii de lavaliern.
- E mort, Blanche? tntreba Lucien.
-Oh, da, rltspunse ea cu o lini~te ce demonstra dar
~ocul prin care trecea. L-am lnjunghiat cape un pore.
- Voiam
sii-1 omor
eu,
spuse
Lucien
preflicandu-se furios.
-Ar fi trebuit sii stai Ia rand, rllspunse Hal.
Era al mcu, spuse Blanche, cu asemenea privlre indt
hilrbatii lncetara s:i se mai contrazic11. Em al meu, repeta
l'a, apoi erase adanc aer tn piept ~i l~i schimba expresia.
Mereu am vrut sa joe Macbeth, remardi ea. ~~ cred di o
voi face scagiunea urmatoare.
-Dumnezeule,
Blanche ... Apoi
Lucien
scutum din
cap ~i me~ sa toame patru pahare de coniac. Toti bliurn,
ll sa-~i lini~teasdl. nervii. Beth inlocui paharul abia atins
1l Clarissei ~~ spuse din nou:
-Bea.
-Ch iar 1-a ucis? intreb:i fata, pierduta.
-Se pared\ Ja.
-lm1 pare foarte bine, insa ...
~tiu. Nu ce gndi la asta. Nu avem nevoie de o see
n.'\, Clanssa.

Faca sorbi, in sfa~it, din pahar.


-Mereu tin un cutit sub pat, explid1 Blanche, care isi
mai revenise dupa bautura, insa tremura u~r. Am inceput
sa am acest obicei lncl de cand eram midi. Dadu pe gat ce
mai dimasese din coniac. Mana ii trcmura vizibil. Se privi
----------------------- Page 332----------------------334

jo '13everCey

~i flicu o grimasli. Trebuie sli mli due si\ ml\ spl\1


Albll nu poartl\ niciodati\ culori. .. Cred dl in
-Nu, spuse Hal, privind-o pe Blanchl ""
care tocmai v~use Sfantul Graal. G5.ndc~le tt
servitoare. Du-te intruna dintre camerde ll~rt
aduc eu apli. !nt!H mll due s1il verific pc
cumva sll fie viu incll.
Se duse la ctaj, 1ns11 rcveni dup1i dltcva
Ia farl1.
-~ti desrul de hotllratll, nu-i a~a?
-A vrut sll se bucure de ura mea In p.ll,
ap1isat. l-am lndeplinit dorinfa.
Era destul cat sit uimcasdl chiar ~~ un
zambet plin de ferlcire lnflori pc chipullut I !tal
so~i cu blandete pe Blanche sus. Se lnto,trlie
dipe sll adudi apll.
-Sl11n~eleg di Blanche arc un pwrc:uur
Lucien sec prietenului sllu vrlijit.
-Proteqie? Nu are nevoie de n*n <'l'Yil,
zambind. Nu-i n~a eli e minunari1! Om urn,
sor cu ea. Rididl din umcri ~~ z!\mbi u~or l
mentan nu prea o incantll idcea de dts1\tmi\'
recunosc dl nu a fost mci eel mai potrtvlt
cer. Dar gandifivll cc odraslc ar Ja Rlenstl\
ie~i in grabll.
Beth incepu sl\ r-Jdi'i. Nu sc puru opri pnul\
se transforml in lacrimi durcroasc. Sc ngl11n d
el o trase u~or in poala lui. Ea auzi murmurclc
pline de grijll:
-Haide, haide. Nu plnge, dragosrc,t rncfl
ran~ll. N-a~ lllsa pe nimeni sit re ri\ncasl ft ...
-El... el voia sit te ucidl!.
-Pe mine? De ce?
Beth i~i veni in fire ~~ se indrepr:l. Bo111 til
base, iar buclele i se lipiserl1 de obraji dl l,t I 1
----------------------- Page 333----------------------'Mireasafara voie
t rd d\ arnt ingrozitor ... Pentru di tu m-ai fi rnzbu1r t wmp let nebun.
l c'' ce vreau eu sa ~tiu, spuse Lucien incerdind sa
\ ' c~tc cum ai ajuns in ma.inile lui. De fapt, cum ai
ltd.
Am venit sa vad ce face C larissa, spusc Beth.
N11 nvcm voie nici macar sate apropii de casa asta.
I11 m-ai adus aici cu o noapte tn urma!

335

A ft~r o necesitate neferic1ta. Nu vei mai veni aici.


rn 11 mult dedit de-ajuns.
' sl\ri in picioare ~i il privi in fafl1.
l11 ten Je Vaux, nu o ~ ma comanzi. Sof sau neso~.
h 1, duce sau rege!
tpn <J clipl1 in care ramase tmpietrit, Lucien izbucni
I ih, Beth. Cum a~ putea trai ~a tlne? Acum nu-mi
1 L~ tu ~i Blanche sunte~i prietene Ia catarama.
I !C Ill
I tit, nu se poate sa... Scutura din cap. Oh, Ia naiba.
It I sc poate. Hale suficient de nebun incat sa se in
lll t,t, Jaca o face ~accepte. Presupun eli nu poate
Itnu \lcdltjohn Lade care s-a c~torit cu fosta iubitli
Illteen-String Jack.
I II dill I
J11 \ n J di o vei cunoa~te vreodatli pe Letty Lade.
, tm .me in cercurile mamei. Sir John e innebuhtt in 1rilsuri, la fel ~i sofia lui. Au propriul vehicul
11 l 11l prccum maniacii.
Letty e fata unui hangiu
I 1 1 l 'heap ~i a fugit cu un talhar la drumul mare,
11 Stung Jack. Dupa ce a fost sptinzurat, ea s-a mall Su Jvhn, insa tot a ramas o tarfli cu gura mare.
h c cu totul alt gen.
u lllf!ur.m~li ...
hi 11 intrerupse Clarissa, ghemuitli ~i uitatli intr-un
I l. unpca. Cum ai putea?
Beth, am crezut eli e~ti o
nft 0 pLrsoana cu ra~iune. To~i oamenii ace~tia sum
----------------------- Page 334----------------------336

Jo 13ever(ey

nebuni. To~i sunt nebuni. Femeia aia e o ... o ... Le arun


di o privirc feroce, apoi se fo~l:l. sa rosteasd\ acel cuv5nt
0
t5rfl1l Tocmai a ucis pe
cineva.
Acolo sus.
Priv1 111
cavan cu ochii dilata~i. Mli ~tept sl:l.
vad sfi.nge picur5nd
de bUS. Afi vlizut tot sangcle acela?
Beth ridica imediat paharul fetei.
-Clarissa, bea asta! Duse lichidulla gura fctei care tre
mura. Clarissa scuipli ~i se inecll.
Beth 0
batu pe spate, iar fata tncepu sa plangl:l.. Beth I)
strlinsc de umeri cu putcre.
-Clarissa, opre~te-te ~i
ascult1imll. Toatc astea s.IU
lmamplat din pricina ta. Nu voi spune eli a fost vina t '
tnsa toate s-au intamplat pentru di oamcnii au tncerc 11
sll te ajutc.
Clanssa se opri din plans ~i o privi
lung pe
Bcrh,
parand
mult
mai tanara
declh
cei oprsprezece ani pc
care-1 avea.
-Doamna Hardcastle a fost bum cu tine. A flicut CCl',t
ce a facut ca sa ne salvcze pe top de Ia moarte ~i pe tine dl'
lordul Deveril. Nu ai dreptul sli ti judeci moravurile.
-Dar...
-Nu.
C larissa renun~a. Beth ii dadu drumul.
-Nu sunt prea
slgurri ce vom
face acum, ins~:!. nu
vei spune nimanui,
absolut nimmui, ce s-a intampl.tt
astlizi. lnfelegi?
C lar issa tncuviin~li din cap.

-$ice se va alege de mme?


-Ccl pu~in nu te vei d\satori cu Deveril, spuse marchl
zul. P1'\cat insli d1 nai apucat sa te marifi cu el. Ai fi fost
o vi!duva bogata.
Lui Beth ii veni o idee, ins~:!. nu se rcld1:1. Nu era sigu
ra c1l v01a sa-i spuna lui Lucien inca. Se auzi o bataie tn
u~'i, dupa un anumit tipar.
Lucien se grllbt sli deschid~
Nicholas Delaney intralmpreuna cu lordul Middlethorpc
Ochii lui scanteietori se oprira asupra b:\rbatilor legap,
----------------------- Page 335----------------------IJvfireasaJarii voie

337

,, cioburilor de pe podea, a urmelor de :;ange de pe baluslrad<'\ ~i a cu{itului tnspaimantator.


- Francis, am pierdur aqiunea.
Lordul Mtddlethorpe bliga In buzunar pistolul pe care
i1 tinea In mana.
- Suntcti bine cu to~ii, Luce?lmrcb11 cl. Tocmai am primtt un mesaj complet incoerenc de Ia omul tau, Dooley.
Toti. mal pupn Deveril, spuse Lucien aruncand o privirc cu ~ubinrcles spre curie.
- Mii bucur, spuse Nicholas cu un zdmbet. Cine meritli
r;, splata?
- Blanche, dispunse Lucien.
Zambetu l iUI Nicholas se adanci.
-Mereu te po{i baza pe o fcmcie buna. Privi in jur.
s~ pare di putcm sa va ajutam la cura~cnic.
Sa scapam
dl: cadavru ~ice mai e. Cred ca ar trebui sa le duci de aici
p~ doamne. C ine e cu eroina?
H,1l, raspunse Lucien ~i rididi din umeri. Vrea sa se
msoarc cu ea.
Beth i~i dlidu seama di Luci en fu u~urat cl\ venisern
in!llriri, mai ales cand incaririlc erau Nicholas Delaney.
B~th sim~ca Ia fel. Nicholas
lasa tmpresia di totul va
h bme.
Sunt de acord,
spuse Nicholas.
Avem
nevoie
de
mai multe scorpii in cercul nostru. In plus, cred eli o
kmeie ar putea repara soldarelul acela. Ntci unul dintre
11oi n-a reu~it.
Pa~i cu grijl\ sl\ evit e cioburile de pc podea ~~ le conduse
J'C Beth ~i pc Clarissa cea america dtre hoi. 0
cuprinse
I'~ Clanssa intr-o lmbra~i~are frl\teasdi, dar
putemidi.
B~th i~i dlidu seama eli ea fusese imbrli{i~atli ~i alinata de
I ucicn, iar Blanche de Hal, insa nimeni nu avusese grija
deClari~a.
- Eu sunc Nicholas Delaney, ii spuse el fetei. Tu trebuie
~~ fii Clarissa Greystone. Nu-{i face griji. Cred ca totul o
b.\ fie bine.
----------------------- Page 336----------------------338

jo '.Bever(~

Clarissa se agi'l.f~ de el ~I murmur~ ceva nedeslu~it. Btth


tl vlUu mangaindu-i fetei ceafa.
- Da, ~tiu. Ins1i ce e mal r1iu a trecut. Acum cred en \;el

mai bun lucru penrru tine e s1l te 'i:ntorci la familia ta.


-Nul protest11 Clarissa, clesprim.ndu-se de el.
-Au fo:.t foarte cruzi cu ea, se impotrivi Beth.
-Dad1 o duccfi acas~, spuse Nicholas,
iar ca se pro
face eli se die~te ~~ e ascultiitoare, nu cred cl. vor fi prt'l
furio~i. Facefi clar faptul ell se bucur:i de sprijinul ~i Je
prietenia familiei de Vaux. Famiha Greyscone nu va avt'l
curaj s1l vii spunii ceva. 0
privi pe Clarissa. Nu trebuic
te prefaci encuztasmat11 di te mill"ifi cu Deveril, ciici nu t
cazul. Doar s1l fii supusli. Daci!. suntem de~tepfi, trupul lul
nu va fi glisit ~~ recunoscut decat dupi!. multe zile. Clnd
va fi descoperitll moartea lui, o sll ai ceva timp tnaintc ~
pminfii tlli s1lfi gliseasc~ alt sof. P1inll arunci, lucrurilc M
pot schimba.
-Cum se pot schimba?intreM Clarissa, dar se vedea cl
tonullui de 'i:ncredere lini~titli ii diidea curaj.
-Yn multe feluri. De exemplu, undeva tn Belgia, m.m~l
Mtlilie a luat sfa~it.
-Avem ve~ti? lntrcbarll Beth~~ Lucien intrun glas.
- Doar vagi. Nathan Rothschild ~tie ceva. A
vanduc
masiv, iar acum cumplirli Ia prefUri mici. Se spune di folose~te porumbei ciiliitori, In timp ce guvemul se bazeaz1l po
ci!.l!irefi. La fel, un bl1rbat pe nume Sutton, dpitanul unul
pachebot dm O~>tend, a adus vestea cl. bati'l.lia se desflbur~
de multc zile, iar rani~ii soscau deja Ia Bruxelles ~~ Gent
Sunt pu~ine ve~ti clare. Dupa o clipa, adaugli: Am
cu el. Spune dl Regimentul 42 a fost greu lovit.
- Regimenrullui Con, spuse Lucien.
-Da. Nicholas facu un gest de frustrare. Desigur,
s-au intamplat. Undeva In lumea asta cei vii se
cei morfi sunt morti, rmi~ii sufedl sub bisturiu ... ~~
maine sau poimame vom atla ~i noi.
- E victorie? 'i:ntrebii Lucien.
----------------------- Page 337----------------------'Mireasafara vofe

339

-Mereu e victorie pentru cineva, rlispunse sec Nicholas. Apoi ie~i din acelc toane filosofice. Se pare c..l1. da, ins~
Bursa ~ov~ie dupi'i mictle slipi'iruri ale lui Rothschild. In
orice caz, se pare eli ve~tile clare sunt a~tcptate dintro
dipli in alta, lar in urm~toarele zilc Londra va fi In fierber~:. Condi{ii excelente ca sll ascundem planurile noastre
abjecte. Luce, ia-le pe doamne ~i hai sii facem cum~enie.
-Ah, mi-ai
adus
aminte,
spuse
Lucien.
jos
sunt
un bliiat de-al mcu,
servltoarea lui
Beth ~i menajera
lui Blanche.
-l~i vor tine gura?
-Agnes a lui Blanche va ti mutu. Ea a salvat-o de la
azilul de stiraci. Crcd eli In Robin putem avea incredere.
Apoi se intoarse spre Beth. Dar servitoarea ta?
-Cred eli ~~ Redel iff i~i va tine gura. Yns!l e mai bine
Jadi nu afl!l absolut tot ce s-a intamplat.
Lucien r11mase o clipi'i pe ganduri.
- Tu ~~Clarissa ie~i~i prin spate. fi po~i lua pe Redeliff~i
Robin. Eu o sll iau cabriolets ~i vii ~tept la caplitul aleii.
0 st:r".mse pe Beth intr-a 'imbrlifl~are lini~ticoare, o s!lruti1
u~or, apoi ie~i.
Simtind cum caplltll puteri, Beth o conduse pe Clarissa

in buditiiria primitoarc. Acolo lc gi'\si pe cele dou:i servi


10are ~~ pe Robin. Ambele femei sam~ in picioare ~~ incepuri'i imediat sil vorbeasd1 incoerent, 'insa Beth le domoli.
-Lini~re! Agnes, st~pana ta nun plipt nimic, insli nu
\' rea sli fie dcranjatll acum. Nu urci decat dadi e~ti chemati'i. Redcliff ~~ Robin, noi pledm.
-Da, Joamnli.
lmediat ce ie~irli pc u~li in gr1idinif1i panil in aleea dos
naca, Beth spuse:
-Nici unul dintre voi nu va sufla o vorbli despre ce s-a
intamplat astlizi aid. Intelegeti?
-Da, doamnil, dispunse Robin cu ochii srr11luclnd.
- Cu siguranfl!. n-a? ~ti ce s1\ spun dad\ rnar lnrrcba
c.i neva, doamn~! zise Redcliff, care se vedea ct\ ern foarte
----------------------- Page 338----------------------340

Jo 13ever(ey

tulburat1t
Legat~. Jar
un bitrbat
mi-a pus
mana
pc ...
Nu, chiar nu ~uu. Agnes spunea di au fost trci biirbap ~I
armc. A fost un jaf?
-0lncercare, r1ispunse Beth. Nu au luat nimic. i~i d!i
du seama imediat cum trcbuie si'i proccdeze cu servitoarc.
Ins~ vezi tu, Redel iff, ar fi un dezastnt daca s-ar afla c11 am
vizitat accasta casl'\.
Asta cu siguran~a. spusc servitoarea cu nsprime.
Beth l~t luii un aer de diinfii.
-Nu
mi-am
c.lat scama.
Doar
d\nd
a venit
mar
chizul am vazut dit de gre~it a fost. Nimeni nu trebutc
sli blinuiasdL
-Doamnli, buzele mcle vor fi rnonnant, spuse scrvito.t
rca cu buni\tate.
-Mulrumesc, Redcliff, zise Beth incet, apoi o prin~~
din unna pc Clans:;a.
Redcliff ~~ Robin fur11 trimieyi pe jos aca~ti. In timp n
Beth ~i Lucien o duserli pc Clarissa In casa inchiriat~ a P'
rin~ilor ei. Beth o asigur11 pe fat:l di nu va mai fi blltuta ~
spem sli aibit dreptate. Plirintii Clarisse! erau mult prea fc
ricip d\ lc revcnise speran~a de redrc:;are financiarki ca :>.\
facli scandal~~ furli coplc~iti de lnsotitorii sus-pu~i ai fiict'i
lor. N tci ma.car nu puser:'\ Ia indoialli dl aceasta se ascun
sese Ia o prieten1.1 de Ia pension direia nu-i di1du numelc,
uncle o gli:;ise Beth. Beth facu mult caz cand se despiirti dl
Clarissa, iar Lucien se folosi dtn plin de aroganta de Vaux.
C!ind plecara, se asigumm di fata va fi eel mult certati1.
De~i cred dl va trebui sl\ trccem iar pnn asta canJ
aparc urm11torul sot, spu:;e Lucien In timp cc se indreptau
sprc Marlborough Squ:ue.
,.Nu ncaparat",
se gandi Beth, insli nu spuse n imk.
Trcbuia sli se gandeascli atent b planul ei ~~ sli l~i dea sea
rna dadi Lucien il va :;prijini sau va fi
1mpotriv11. OinJ
immrli in Casa Bclcravcn se apropia ora cinei, dar starca
in care se afla ii taia lui Beth once pofta. C!lnd intrarli In
casi\, spusc:
----------------------- Page 339----------------------'MircasaJanl voie

341

-Cred d\ a~ prefera sii


milnanc in lini~te 1n camera mea.
-Exact Ia asta mi\ gandcam ~i eu, spuse Lucien zamhind. Beth l~i dlidu seama din nou de situatia In care se
athu ~i de promi~iunile pe care ~i le f:icusera. IIprivi nelini~tit1i. lnd nu se lntunecasc, iar dupli mtamplilrile acelei
Jupli-amiezi ...
-Nu-~i face griji, spu~e el cu blandefe. Du-te ~i schimb:i-te In ceva mai comod ~i odihnc~tete. 0
sa am grij1i de
tot, ~i vin ~i eu imediat.
----------------------- Page 340----------------------capitolul 2 1
,.0 s~ am grij~ de tot." Beth simrea o lncredere plinl de
diklurt'l, carc-i domolea nelini~tile. iilntoarse zambetul ~I
urdi sc~rilc.
lml'l nu simtea di era prea potrlvit si\ l~i lmbrace dima
~a de noaptc, a~a di se schimbl intro rochie de muselin 1\
moale, cu ~ircturi simple la gat ~i talie.li spuse lui Redeliff
sl[-i picptcne pk'lrul in stilul s!iu natural. Ntci nu se mat
deranjl'l sl'l-~i ascundl't vaniitaia cu cosmetice. Sinceritatea
tnsemna totul. Yn sf~ir, 11 d~du libcr in acca seam lui
Redchff ~i sc a~c~ pe focoliul din budoarul ei. Inrampllirile dupliamiezii deveniser~ deja lndcp1lrtate ca un vis.
Oare chiar fuscse la un glon~ distan{l de moarte? l~i amintea tns1l foarte dar de amenin~area cu moartea asupra lui
Lucien.
lmma incepu s!i ii bata putemic
la acel gand.
O h , era insp1limantiitor sli iubcascii astfel.
Ce legiiturli
aveau toate astea cu StL!panirea de sine?
In mima ei nu
mai era Joe de ra~iune, de JUdecatl
moralii. I~i aminri ca el ii spusese ,Chiar dacli ai fi o dezmiitati'l, tot tc-~ iubi". Ea sim~ea acela~i lucru. Dragostea
era n ebunie, o tiranl[. Era minunat.
Cand inrm el, ea 1i zambi ~~
inrinse mana. El vcni ~i
se a~ezl!l pe marginea fotoliului ei. I~i dczbr1.icase jache,
ta, vesta ~i lavalicra. In crun~a cu gulcr targ ~~ panralonii
de culoarca piclii, pi1rea relaxat ~i ... accesibil. Ea ridici1 o
mani1 ~i il at in se pe piept la baza gatului.
-Cum de po~i avea o privire atat de strnlucitoare? tntrebli el, luandu-i mana 'intr-a lui. I se pliru di degetele lui
erau prea fierbi n~i.
-Pentru di sum indrligostitl[, rnspunse ea 'incet.
Zfunbetul lui inflori.
----------------------- Page 341----------------------'Jvtireasafara vcm
-$i eu Remarcabil, nu-i ~a?
- E eel pu{in convenabil, il 1:achin1l ea. Din cite lmi
nduc aminte, clndva erai lngrijorat d1 o sli mli indrlgostesc de altcineva.
El scucuri\ din cap~~ o str.nse lntr-o lmbrli~i~are caldli.
-Sli nu faci asta. Nu vreau sli mli mai gandcsc vreodatli la lucrurile care s-au lntmplat, Ia lucrurile pe care ni
le-arn spus. Hai s1ll1ls1lm totul in urmli.
Ea i~i frecll u~r obrazul de pieprullui. Teslitura fina a
dim1i:ju era moale ~~ truitlisoasll, lnsli camea lui plirea s1l

343

ard1l. Stmtea blitliile inimii lui ~i fiecare respira~ie li aducea acel parfum cald de mosc care era doar allui.
Nu vreau sli uit nimic, spu~e ea. 0
s..'i pre~iesc tot ce
c legat de tine, pan1i.ln ziua In care voi muri.
Oegetelc lui ii mangaiam bland vanlitaia.
-Ch iar ~~ asta?
-Chiar ~~ asta,
rlispunse
ea, priv indu-i
chipul in
curcat. Pentru d1 ~tiu eli nu se va mai lntampla niciodatll.
La urma urmei, circumstan~ele erau pu{in ciudate.
I se plirea extraordinar. Tot ce ~cea era sli o ~inli In
brare, ~~ totu~i ca i~i sim~ea gura uscatli ~~ inima batao
du-i sli-i spargli pieprul. 0
dorintli u~oarli, dureroasli,
cre~tea in ea ~~ t~i cerea dreprurile. Yntinse mainile ~~ li
cuprinse chipul.
-Lucien, slirutli-mli.
Gura lui o acoperi pe a ei, moalc ~~ fierbinte, potolinJu-1 dit de cat foamea. MtUnile ei alunecad prin mlitasea
pi'lrului lui ~~ 'il stranse aproape de ea, apoi deschise buze
le sli-i guste dulceata. Limba lui se juca u~or cu a ei, iar
intreaga ei lume se concentrli In acel punct de contact.
Apoi se Ills..'\ pe spate, iar caldura lui solidi\ se ~ezli deasupra ei, llisand acea pllicere sli i se rli.spandeascli In tot
corpul, tn toate punctele in care tl atingea. insa nu ti era
indeajuns nici pe departe.
Sim~i mana lui pe sanul ei prin musclina moale, cu degetul marc frecandu-i u~or sfarcul.
----------------------- Page 342----------------------344

jo 'Beverfe~

Se desprinse din ~lirut ~i gura lui cobori sl se joace in


accl~i Joe, iar ea sitn~i cum un fior ii cuprinde lntregul
trup precum un val. El schimbli cu dtbclcie pozi~ia in care
se aflau, asrfel incat ea se trezi in poala lui. Degerele lui
abile desflicurll cu u~urin~li ~iretul de Ia g11tul rochiei ei.
Beth flku o mi~care scurtli, instinct ivli, de impo[rivire,
apoi se relax1\. Era a Lui. Dadu u~or Ia o parte marcrialul
mlitlisos de pc sanii ei.
-Ah, draga
mea,
spuse
el respirfrnd
u~or, in
rimp
ce degctul sl\u lung 1ncercut incet intlli un sfarc, apoi
pe ceHilalt.
Sc juca
iar cu ea, urmarind-o cu un zambet plin de
dragostc. Beth era prinsa de ochit s1h plmi de pasiunc,
in rimp cc trupul ei era supus unci magii dclic10ase, care
dcvenea tot mai profunda. Apoi gura lui cobori, calda ~i
umedl\, sl\ o tachineze. Beth scoasc un geamlit 'Lnfiorat.
-Oh, Cerule. Oh, Venus ~i Marte, ~opti ea.
-Poftim? intrcbli el razand.
-0sa-~i llpun dindva, dar nu acum. Nu tc opri.
-Oh, nu mli opresc, dragostea mea,
rosti el ragu~it,
degetele lui reluand acel joe fermecat. Numat promite-mi
d1 nu mai avcm nici un oaspetc surprizll in camera allltu
ratll. ~i mci un alt secret.
Beth scuturl\ din cap, 1nfierbfu1tatll ~i amcfitll.
-Nimic.
l~i desfi\ta privirea cu frumusc~ca lui. Mu~chii lungi ai
gatului sllu implorau sa fie mangaiati. iar ca ridica mfula
spre ei. Apoi strecuta cu indrllzncalli mftna in gulerul dl
mll~i i lm ca slli simta mu~chii umllrului. El i~i finu rasu

flarea, iar ea ~ovili.


-Am voie sli fac asta? intreba ea.
El i~i scoasc cilma~a.
-Beth, po~i sli faci orice. Sa ma atingi oriunde. Sa lmi
ceri oricc.
Beth ii privi busrul
frumos ~i i~i Iinse buzele. Avea
m~ch1 frumos conturafi ~i era bronzat de Ia exercifiile
----------------------- Page 343----------------------1.1ireasafara voie
fizice in aer tiber. Se lntreba ce exerci~ii flcea ~i dadi. vreoJata va avea ocazia sa priveasdt In mijlocul pieprului avea
o linie de bucle aurii, iar ea t~i strecurl\ degetul in ele.
-E:iti foane frumos, dragul meu SOf.
- La fcl ~~ tu, draga mea so~ie.
Beth Ills/\ mici s~rutari pe pielea lui cnlda ~~ mlitlisoasa
~~ astfel, f1lrt'l sa vrea, i~i lipi sanii goi de picptullui, unde
gasirli o pllicere delicioasa ~~ nouii. Simfi cum respira~ia
lui se accclcra, iar ei ti pl:kea teribil. Ponte dl. Venus ~~
Marte erau totu~i bine-veniti. Jnccpu sl\ lase cu limba modele umede peste sfarcurile lui mici ~~ plate. El se ridicl
brusc, cu ea in brafe.
-Ati vrut in camera mea, doamn1\?
-Am spus asra doar din cauza Clarissei, bolborosi Beth,
continuandu-~i activitatea delicioas1'1.
-Nu conceaz~, spuse el ~vlhnd ~~ o 'inv~rti prin toa
ll\ camera.
La u~l\ sc aplcdl u~or, iar Beth aplis1\ clanfa. Traversara
celelalte cnmere, cumva n esigur, insl\ ajunserl in sfa~it In
dormitorul lui. A~a cum spusese ~~ el, semlina foarte mult
I.:U al ei, cu CXCCpfia faprului di. Ia cl culorile erau nuanre
Jc verde ~~ auriu, nu de albastru. Patul era mai mare ~~
.tvea baldachin cu perdele legate de perete. Cnd o l1!.sa
pc cuvertura de matase, ea vazu cl sub baldachin era inuw.tat blazonul lui.
- Pencru gloria~~ onoarea familici de Vaux! spuse Beth
lhicotind, apol deschise brarele.
El se tranci langa ea pe pat, tlidnd ca intregul cadru
w liJ sll se zguduie.
-Da, tntr-adcvru-. Mulfi de Vaux mici.lgnorli blazonul,
~ru:.e el, punand o manll posesiva pe abdomenul ei. A fost
wmandat de bunica pentru rata. C redea ca nu i~i lntelegca indeajuns demnitatea.
- Pentru ducc? 'intreba Beth surprinsa.
Mintea ei p11rea tmpartita in doul\ - jumatate Ia pa<Jtune, con~ticnca de mana lui ca un foe ce ardea pil.na
----------------------- Page 344----------------------346

:Jo 'Bever{ey

inliuntrul ei, iar cealaltii capabil:i ind de conversatie


rationaHi. Se hotl'irl s:l-~i lncerce degetele pe sffircurilc
lui. Apoi,
cu blfindete. ~~ unghiile.
Lucien trase brusc
aer 'in piept.
-Era... mai pufin rigid dmd era tfinlir, presupun. Beth!
Yi prinse mfina ~~ aplid\ s:lrut:lri umede pe fiecare vfuf de
deget. Se rostogoli pe spate cu ea cu tot, aducfindo dea

345

supra lui. Nu-ti face griji, spuse el, in timp ce mfiinUe lui
sliibeau ~iretul de Ia spatele ei, dorm sub chestia asta de
dind eram mic ~~ incl nu m-a tmpietrit. ~irctul se desflicu,
iar rochia nu mai era tinut:l in loc de absolut nimic.
Degerelc lui Lucien trimiteau mcsaje tulburntoare pc
spatele ei gol.
-Yns11 dl tot vorbeam de lmpiettit ... spuse eltncet.
Din pozitia In care stlitea, Beth era foarte con~tientll ~I
tulburat11 de excitafia lui. F:lrn sA vrea, se foi deasupra lui,
iar el i~i tinu rnsuflarea ~~ o tintui pe loc. Cu un zfunbet
viclean, Beth sc zblitu din stransoarea lui ~~ se mi~li din
nou. Nu-~i i'nchipuise cfit de amuzant va fi
sli stameascl
in el un rnspuns.
- Dumnezeu sli roll apere, morm11i el ~~ o dlidu Ia o par
te. Ascultli, destrnblilatli dulce, pofi sli rna seduci ~~ s:l ml
duct pe culmile plliceril ue cate ori vrei dupli prima dat:l,
~acum ~ vrea s:l-mi rin firea .
-De ce?
- Pentru dl nu vreau sll te rllnesc, dragostca mea, spuse
el pe un ton serios, luandu-i capulintre maini. ~i, mli crezi
sau nu, nu am mai dezvirginat pfin11 acum pe cineva.
-E ridicol.
-De ce? lntrebll el, In timp ce mana li alunedl intte
coapsele ei. Nu prea vlid ce pll1cere e in asta. Uite ce ne
face nouii acum, dlnd a~ fi putut pur ~~ simplu sll zac ne
ajutorat sub trupul t11u minunat ~i sl1 te rnsuce~ti dt vrei.
Se apled\ ~~ t~i aunse u~or buzele de ale ei. Las:l-mll s:l te
iubesc, Beth, sll te due pe culmile pl11cerii.
De data asta
doar lasl1-m1!. s:l te iubesc ...
----------------------- Page 345----------------------'Mircasafanl voie
Era nevoie doar de slmpla atlngere a buzelor lui ca sli o
nme~easd1 dincolo de ra~iune, de control, de orice altce
va in afara senzatiel pure. MtHnile lui urcau chinuitor pe
trupul ei pe sub rochin desfacuta, pe care to rididi peste
cap, l~sand-o goalli. ~~ singurullucru care o facu ~-~i dea
seama de asta fu eli i~i sim~ea mai bine pielea pe a lui.
it incol1ici cu bm{ele ~~ i~i lipi gura de camea lui. Simrea
foame. 0
nevoie cumpli~ de a stliplini ~~ de a poseda.
El se dep1irtl o clipli, apoi se intoarse. Acum contactul era
wmplet, din cap p~nll in picioare. !1 desfacu picioarele ~~
se a~czll intre ele. Bruse, foamea, nevoia, durerea se con
ccntrarl\ toate acolo.
- Lucien, gemu ea.
- Da, dragostea mea, ~tiu, spuse el rulburat. ~tiu.
Yncepu sli alunece incet, cu grijll, in ea. Nevoia lui
Beth sc transformase in foame ame~itoare. Asta. Asta
Jorea.
Se rididi slil intllmpine, iar clipa de durere fu
neinsemnata. !~i lnfa~urli picioarele in jurul lui, intro
pllicere salbatid..
St~tea intinsli in lumina obscurli a serii, odihnindu-~i
~.tpul pe umarul lui, JUCftndu-se ~r CU
buclele ude de
:.udoare de pe pieptullui.
A fost extraordinar, spuse ea.
Mulrumesc,
mspunse
el ~~ pieptul
ii tre~lt1i u~r
Sntr-un chicotit.

347

- Oh. Atunci a fost datoritll rie? intrebll ea cu nevino


v1\{ie Nu ar fi ~cu oricine?
- Beth, o avertizli cl.
Se intoarse pe burtli ~~ rididl privirea spre el.
Flirll dragoste liber11?
Eltncercli sa par!\ aspru.
Ooar cu mine.
Beth simrea cum i se tale din nou respira~ia doar pri
v indu-1. Un zeu grec. Asta fusese prima ei impresie despre cl ~~ o insp1Hmllntase. Acum o st!imea. P1irullui era
----------------------- Page 346----------------------348

Jo tBever(ey

ciufulit ~i lntunecat de Ia sudoare. Obrajii i sc coloraser;,,


iar ochii lui pareau mai alb~tri ca oridmd. TrupuiiUt fru
mos statea lntins langa ca, neted ~i musculos. AI ei. A I d
sail atingl, sail guste, sa il primeasca In ea.
- Iar tu 1tntreba ea. Tu ai voie Ia dragostc Iibera?
El o stranse lntr-o lmbrafi~are salbaucl.
- Mi-ar fi imposibil. Nu rna pot imagina dorind alta fc
mcic, perla mea. Yoi, radicalele, aveti un talent special de
a lmblanzi aristocra~ia, nu-i a~a?
-Am face orice de Jragul cauzei, replidi Beth pe un
ton satisflicut.
Mult mai carziu, comandara ceva de mancare. Deja se
lntunecase ~i rrebuiau sa aprindli lumanarilc. Li sc facu
se foame, insa rot i~i ofereau lmbuclturi ~i sc opreau din
cand In cand sa se sarute. Yorbira despre perioada petre
cutalmpreuna ~i despre pcrioada de dinainte sa se cunoascl. Pentru prima data ~i lmpart~irn ~i secretele - durerilc
~i dezamagirile vic~ii lor, sperantele ~i visurile.
Beth incerca sa deschida subiectul problemelor socialc
si descoperi eli, In feluliUI, nu rnmanea indiferent Ia ele.
li spuse eli unul dintre motivele pentru care tn casele de
Vaux erau atafia servitori era ca sa le ofere o slujb1i. Politica familiei era sa cumpere cfit mai multe produse locale
~i crau atenti Ia nevoilc arenda~ilor lor.
Om instinct, Beth ar fi spus ca asta nu era de ajuns dacil
familia continua sa traiasca In asemenea bogafie, insa In
vatase sa cchilibreze Joua realitafi daferite. Nu rezolva
mare lucru dad familia de Yaux s-ar ft retras intr-o colibll
~i ar fi mancat paine neagra cu terca. In acel moment ii
ajungea sa ~tie dl iubitul ei nu privea cu neplisarc neca
zurile altora.
Ceasul batu miezul noptii cand stinsera lumlinarile
~i se urcar11 m patul mare, cuib1iri~i unul in bratele ce
luilalt. Beth mfingaie contururile spatelut sau, lnsa el il
prinse mainile.
----------------------- Page 347----------------------'Mireasafanl. voi
-Oh, nu, sa nu faci a~ta. vr1ijitoareo. Pariez di maine
o :;a te doartl desrul de mult chiar ~~ ~a. lar eu &unt doar
un biet muritor.
lnsa Beth era o eleva inteligenta ~~ nu dorea sli cedeze.

349

1
-Hoc volo, sic iubio, sit pro ratione volunr:as ,
spuse ea
ranjind, apoi alunedi dcasupra lui ~i tncepu sa se mi~te.
Rcfuz sa fiu ra~ionatt Ob~in ceea ce imi dorcsc. $i imi
Joresc sate aduc pe cuimile placerii.
Yllzu cum privirea lui se l'ntunedl, l'nsa el o prinse ~~ o
fintui tn loc.
-lnapoi in clasa, fata mea, spuse el rngu~it. Nu eo traJucere bunll.
Beth mu~di din eel mal apropiat lucru apctisant, care
~e intamplll sll fie lobul urechii IUJ. Stransoarea lui slabi.
-Luc1cn, intr-un asrtel de moment te ~tcpri sa fac o
traducere buna? zise ca.
- Mi-am pierdut complet l'ncrederea l'n clasici, spuse cl
70Yllind, in timp ce ea i~i cohort mana peste buncullui.
Dumnezeulc, Beth...
Ea gllsi barba~ia lui ficrbinte, catlfelatii ~~ tare.
-$ice lcgarura au clasicii cu asta? tntreb11 ea 1ncet.
- Juvenal,
spuse el cu un geamat. Nemo repente fuit
tcrpissimus. Nimeni nu se depraveazli tntr-o clipll. Era un
prost sau pur ~i simplu nu a cunoscut pe nimeni ca tine.
Apoi adaug11 incct, in 'intuneric: Bierul om.
1 A~vreau, a~onion, votnfa &11

fie in servtctul rapunii (n.rcd.)

----------------------- Page 348----------------------capitolul 22


ln ziua urmlitoare, lui Beth li fu foarte greu s1i scape de
so{ul ei. YL ln{elegea prea bine. Abia putea indura sli stea
o clipli flrt\ el, insa era necesar pentru planul ei. N u ert~
deloc sigudi eli ar fi aprobar-o.
Chestiuntle
mtlitare
o ajutarn.
Luarli micul
dejun
lmprcunli, lmpartind un exemplar din Times~~ citind scri
soarea ducelui de Wellington. Nu erau ve~ti desprc victi
me, in afara de CC<l
a mor{ii ducelui de Brunswick.
-Se pare
di a
fost o blitlilie teribilii, spuse
Beth
intrun final.
- fnsa o
victorie
mltreafa.
Uite cc spunc:
,zdrobirea
comple~ a du~manului". Wellington nu e genu! care sa in
floreasdi aiurea. Yn sfar~it, i-au ven it de hac lui Napoleon .
-Dar cu ce pre{?
Se gandea la soldafi, insa mai ales Ia eel pe care ti cu no~cea, Amleigh ~~ Dcbenham. Era de necrezut dl acei
tineri veseli ~~ vioi, de aceea~i vat'stll. cu Lucten, ar putea fi
morti, ~~ totu~i nu era exclus. Venise ace! raport tn care se
spunea di regimentullui Amleigh avusese de suferit.
Vazu privirea lui Lucien. Chtar nu Tntelegea grupullul
de prieteni, Nicholas ~~ ceilal{i, insli era dar cl aveau o
relafie profund1i. L-ar fi durut teribtl dadi vreunul dintrc
ei suferea. Pe tO{i i-ar fi durut. 1~1 puse mana peste a lul.
-Cand se vor publica listele?
-Dintro clipii tn alta. E posibU sli publicc o editie spe
ciaH1 a ziarului.
-Arata suferintli a~teaptli sll se dezlmtuie, oftti Beth .
Mli gandesc cum ar ti fost daca ai fi fosr tu acolo.
Mana lui o scranse pea ei.
-Sli sperlim cl oamenii dragi nouli nu sunt pe listli.

----------------------- Page 349----------------------~ireasdjdra voie

351

Him vreun motiv ascuns, Beth spuse:


-De ce nu te duci la club sau la Delaney? Poate afli
mai multc.
Nu te superi? Ai putea veni cu mine la Nicholas.
- Nu, ~ prefera sli rltmn aici acum.
0 5lrutcl ~i pled. Beth se simfea vinovadl eel era atat de
fcricitli, de implinitl!., dind fericirea altora urma sl!. se sfar~casccl. A~a era mereu In ritzboi, se gandi ea. Astclzi Londra
va ri'isuna de chiotele victorioase, In timp ce mulfi al~i oameni vor plfulge. Cu toate astea, l~i reveni ~i se pregiltl sii-~i
Judi planul la indeplinire. Prerinse ell. se duce lnapoi In
par ~i nu vrea scl fie deranjatcl. Dar, lndatl!. ce Redcliff ple''' Beth se ridicl ~i se lmbmcl!.. l~i aplicl!. grijulie fardul
ca si'i-~i ascund11. fara, lnsl!. era con~tientii c1l.
Ia o privire
arentl!. vfuliltaia se vedea. Oricum, Blanche vl!.zuse ~i mai
rdc. Apoi alese hainele vechi pe care le adusese de la
domni~oara Mallory ~~ boneta care ti ascundea eel mal
rnult chipul. Flim sl!. fie v11.zutl!., spern ea, cobon pe scara
ltrvitorilor ~~ ie~i pe u~a pentru cl!.rbuni. Trebuia sli dea
dc Robin, clici incl nu ~ria drumul spre casa lui Blanche
avea nevoie sli discute cu el flim sli-~i dea cineva searna
de ,fuga" ei din casa Belcraven. Y~i mu~ll buzele ~~ chicoti
c!ind privi tn sus la conacul uri~. Era ridicol sli se strecoart n~a dl.nd de fapt nimeni n-ar fi oprit-o dacll ar fi ales sli
iasfl pe u~a principall!..
Probabill-ar face pe Lucien sli aibl!. din nou o pomire
violentl!. dac11. ar 6 aflat ce punea Ia cale. Faptul c1l
nu
~~m~ea vreo urmli de friclli dovedea di avea incredere in
d. ~tia ell. avea un zambet prostesc pe fafli in timp ce se
111Jrepta spre grajduri.
Ce scuzli ar fi putut sli inventeze pentru vlzita el ~~ cum
:'\ vorbeascli lntre patru ochi cu Robin? Ca scuzli putea
$June ell. venise sl!. o vadli pe Stella. Bietul animal nu prea
lusc:;e hligat tn seamli dupli Hartwell- doar douli plimbm
l.t pas, prin pare. Sii rnmiinl!. singum cu Robin era problenlil Granger sau Dooley ar apl!.rea imediat dacli ar afla
----------------------- Page 350----------------------352

Jo 'Bever&y

di marchiza vine Ia grajduri. Mangaia botul moale ~i cati


felat al Stellet cand apliru Granger.
-Bunli diminea~a, doamnlt Vli pot ajuta cu ceva?
-Nu, Granger, mulft!mesc. Am vrut doar sli o vlid pl'
Stella. Sper ca face mi~are.
-Nu va faceti griji, doamnli. Robin o scoate pe-afa
rl!. Singurul cal
cu care face
treaba bunli,
mormlii
$i ma iertafi, dar nu-i face binc obraznicului sa-lluati de
Ia mundi ~i sa-l favorizati. Y~i ia nasul la purtare.
-Oh, spuse Beth, ascuruandu-~i zambctu lla scuza care
tocmai i sc ivise. Asta nu e bine. Poate ar trebui sa discut
cu cl desprc asta.
-Nu cred eli e cazul.
Beth ii arunca o privire de Vaux. Dupli dteva clipc,
vorbea cu Robin in boxa Stellei. Bl.liatul se uita nelini~lit

cl.

spre caL
-Haide, Robin, spuse Beth, doar nu fi-e frica de Stella.
Eo dulce.
Robin liisi'\ privirea 'in jos.
-Cred di e mai bine sa ne la~i sli-r l g11sim altii sluJb:'l,
spuse ea cu blande~e. Nu vrci sll faci alrceva?
Blliarul se rnsuci ~i lua diteva paie.
- Nu ma sup:ir cat timp cat 11 slujesc pli iel, morm~\i el.
Beth zambi, cl.lci In sfaqit intelesese. Biiiatul pur ~i sim
plu II adora ca pe un erou.
-0 sa mli gandcsc, Robin. Acum vreau sli ma duc i Ia
doarnna Hardcastle. Flir1\ s."i spui nimlinui.
Baiatul o privi cu ochi mari.
-Nu pot, doamna. Biicranu' Granger o sli mli jupoa ie,
Plt cuviint.
-Robin, dad11fi dau eu ceva de flicut, nu arc lcgiiturl
cu Granger.
Robm se juca in continuare cu paiul.
-Marchizul mi-a interzb, mormlii el lntr-un final, co
bornnd privirea.
-Marchizul! Cand?
----------------------- Page 351----------------------'Mircasafara voic
-in dimineata asta. A
zis ca dadi-mi cereri asta, nu
trebe sa fac..
Ah, tidllosul acela viclean, se gfind1 Beth, fcricita sa
relnceapa blit~lia minfii cu SOful ei. l~i mu~cii limba Ia
ace! ~and.
-lmi pofi spune cum ajung acolo, Robin? intrebli ca
in sfar~it.
-Nu vli
ve~i ducc singura acolo, doamnlH
raspunse
cl, privind-o.
-De ce nu? Nu par~a un drum prt.'a periculos.
- Doamnele nu merge acolo, zisc cl cu o insisrcnta tipic
masculina ce o amuza.
- Doamna asra face cc vrea, raspunse Beth cu hotarare.
Dadt nu imi spui, pur ~i stmplu voi incerca sa-mi aduc
.tminte ~~ voi intreba pe cineva dad mli ratacesc.
Cuvintclc ei tl ingrijorara ~i mai mu ir pc b1'iiat. Dupa
alte cateva proteste ceda.
- Dupa povestea asta o sa stea Ia coada ca sa mli jupoa
~~. marai el imbufnat.
lnsa ii explid foartc dar drumul, iar Beth ii strecura o
wroana inainte sa piece.
In pnma parte a drumului se simfi nelini~tita, a~tep
r:indu-se sli fie urmanta. Apoi se lini~ti ~i incepu sa ii
pladi plimbarea. Era o 21
frumoasa de iunie, tar str~ile
trau pline de oameni. Ve~tile desprc victorie fliccau ca
lundra sa susure prccum ~ampania. Din cllnd in cllnd,
l. meva striga ,Ura pentru Wellington!" ~i to~i ceilalp ii
1mcau isonul. Atmosfera era atat de pl1kuta, incat Beth
1111 simtea vreun pericol. Pentru d1 era greu de recunoscut
m hainele ci urate ~i cu boneta care ii ascundca chipul, se
hucura sa faca iar parte din multtmc, in loc sii fie izolata
ln inalta aristocratic. Sc hotari sa faca anumite schtmbari
"' viata ei ~i rnnji la gfindul batalitlor ce aveau sa urmeze
1tntru ele.

353

Curand p1lr1lsi zonele mai aglomcrate ~~ incepu sa se


&rmtii mat nelini~titii pe strlldufele tlkute. Apoi incercli
----------------------- Page 352----------------------354

jo 'Bever(ey

~-~i vin~ In fire. Acclea nu erau nici pe departe maha


lale ~u famate, pline de ce~etori ~i de criminali, ci strl
du~e reziden~iale deceme. Mersese pnn astfel de zone tn
Cheltenham coati\ viafa. Doar pemr~ dl era marchi::a de
Arden nu trebUta sl\ i se ia libertatea. Ins<l dind se apruple
de casa lui Blanche, aqiona din instinct ~i o lua pe strll
du~a din spare tn loc sa batl\ la u~a principalli.
Agnes, servitoarea, scoase un {iplit cfind Beth intra tn
budltaric. Acolo mai era cineva, o femeie mai In vlirsta fl
plinli de riduri, fliri'ilndoial~ buditareasa. Agnes fiku ml
rata o pledlciune. Bucat~easa i~i pusc mfiimle In ~ldurl.
-lar ru cine e~ci?
- Taci, Lily. E... e marchza. ~ui tu.
Buditareasa rlimase cu gura cascara.
-Tine-rna, Doamne. Ce sealege de lumea asta? Ar tre
bui s~ va fie ru~ine, 'ii spuse ea lui Beth.
-Ei bine, nu-mi e, spuse Beth, stapfulindu-~i amwa
mentul. Blanche e ac~?
Agnes 'i'~i fredi mliinile de ~Ofl:.
- Ma due~vad. Va rog sa lua~i loc ... Privi neaJutoratl
cele doua scaune simple. Oh, nu ~tiu, se v1iicari ea, tn
timp ce ie~i din came~.
- Uita~i ce a~i fll.cut, spuse Lily. $i tocmai ce o linl~l
sem dupa toata povestea de ieri! Cu to~ii vom fi mai ferl
ci~i dadi cei ca voi rnmanefi tn ~levoastre frumoase.
Beth se a~eza pe un scaun.
-~i tu e~ti o admiratoare a lui Mary
lntreba ea pe un ton prietenos.
-A cui? Nu ~~ dac1i e vreo nobil1t
-Ei bine, spuse Beth. ganditoare, cred ca, tntr-un
a fost. Tocmai se pregatise pcmru o discufie
placutli, dlnd Agnes se tntoarse alaturi de o
foarre surprins11.
-Beth, am senza{ia eli nu ar trebui sa fii aiel,
Porumbta Albii.
-S1i fii sigum, mpunse Beth.

----------------------- Page 353----------------------Mireasafc'ira voie

355

-511 fii sigurn, o imlt1'i bud\tl\rensa. Al grij~. Maggie.


Cei de rangul ei nu-{i nduc nimic bun.
- Taci, Lily, spuse Blanche cu prietenie.
$tiu ce fac.
Agnes, adu-ne ceai, tc rog.
Apoi i~i conduse mu~afira in salona~. Beth observa d'i
petele de '-ange de pc crepte fuseserl\ ~terse ~i c:'\ nu mai
ramasese mci o urml ale incampl1'irilor din ziua anteri
oara, cu excepfia absenrei candelabrului.
-AI servitorl inceresantl, spuse ca ~~ se a~ez1\.
-Ma ajuti'i foarte mult, spuse Blanche. Dupa cum ai
ghicit probabil, am ale~ oameni sl\raci. Recuno~ di. unul
Jincre motive este di, pencru cineva ca mine, ar fi fost

greu s1i gl\seasdi servitor! buni care sa nu fie obraznid,


insa am flicut-o ~~ pcntru
cl ~ciu ce 1nseamn:i s:hl!.cia
~~ disperarca. Pe Agne:; am luac-o de Ia azilul de saraci.
Increaga ei familie fusese crimisa acolo dind a murit tat~ll
ci. Am inscruit-o crezand di o sll. meargl1 undeva la mai
bine, insl:\ a ales sl!. r1iman11. cat despre Lily, ca m-a ajutat
cand cram foarte tanlinl ~~ am fugtt prima data de-acasa.
Pentru mine e mai mam1\ decat propria mea mama, tnsli
nu va face niciodat1i pc doamna. Nu suportll a~a ceva.
Sper eli nu a fost nepoliticoas1i. Nu-i plac ordinele.
-lmi place de ea. Poate, in timp, o s1i invere s11. mli
nccepte.
-Chiar al de gand s11 ne imprietenlm? intreba Blanche.
S1i ~tii dilui Lucien n-o s11i pladi. B11rba~ilor nu le place
~i'\-~i murd11reascl viafa.
-Cu tO{ii va trebui s11
ne obi~nulm, spuse Beth. Iar
dind te vei cl!.s11tori cu eel mai bun prleten allui. ..
-Ceea ce nu se va incftmpla niciodat11, rosti Blanche
~u hotlirllre, insl!. Beth observ11 cu interes eli ro~ise. In
cepuse s11
m11 implore. l-am zls d1 o sa rna gandesc Ia
un ... aranjamcnt.
Beth nu continua acel subicct, de~i, dacl ar fi jucat
Lt pariuri, ar fi mizat di :zilele de libertate ale Porumbi~ei
Albe erau num1irate.
----------------------- Page 354----------------------356

Jo 'Bcver(ey

-S-a aranjar totul? intreba ea, fara sa poati'i sa vorbeas


ca direct Je cadavru.
Da, spuse Blanche. Ace! Nicholas Delaney este un
genulom rcmarcabil de eficiem. Cu ni~te complici foartc
interesan~i. Nu am pus intreb:lri, Ins~ cred dl acei tidllo~i
au fost pu~i la punct, iar cadavrul, imposibil de iclemihcat, a fost l<'isar In mahnlalele din St. Giles. 0 sl!l fie glbit
introzi, doua, crcd. Yn carrierut aceta nimeni n-o sa punl
prca multc intrcbMi. Ntct m1kar poh~ia nu se lnghesuic
sa meargl!. acolo. Sc ~tia eli Dcveril frecventa acele locuri
care erau pe gustullui, astfcl ca nu cred do sll ri'hnfut;l
prca surprin~i.
Beth sc cutremura.
-Era un om mai 'ingrozitor dedit banuiam. E incrcdibil ca astfel de oameni sunt tolerati doar pemru ca au
mo~tenit un titlu. Pnvilegiile mo~tenite sum un lucnt
foartc diu.
-Poare, spuse Blanche zambind. !nsa urmcaza-mi sfatul ~~ multume~tc-te cu bataliile, Beth, nu porni Ia razboi.
Sunt multc lucruri pe care le pot face oamenii buni fads;'\
se disrrugl!. pe ei in~i~i ~i pe cci pe care li iubcsc.
Beth se uita cu serioZttate Ia noua e1 prietena.
Te referi Ia Lucien?
Blanche dadu din cap.
-Face progrese mari, insa nu o sa-l transforroi niciodata lntr-un William Godwin sau un Wilberforce. E un de
Vaux get-beget ~i a~a va mmane.
-$tiu asra. $i, adaugl'l Beth cu un zambet trist, imi cer
scuze In fata lui Mary Wollstonecraft, ins11
nu 1-a~ vrea
altfel. Ceca ce lmi aminte~te di mat bme a~ spune de cc
am venit, ca sa mli intorc in Marlborough Square inainte

sll-~i dea seama c<'i am plecat.


Sc
opri o clipli dind
Agnes
aduse
tava
iar Blanche turni'l. Sorbi ceaiul, clici ii era destul de greu
sainceapa.
Blanche, ce plirere ai despre fals? $i, cred, furt.

cu

ceai,

----------------------- Page 355----------------------'Mireasafara voie

357

Blanche lt!.st!. jos cea~ca.


-Sum motive de spanzurntoare, Beth.
Beth i~i umezi buzele.
-~tiu. Inst\ m11 indoiesc di se va ajungc vrcodat~ Ia asta
Jad1 Ia mijloc e puterea familiei de Vaux. Nu-i a~a die
lngrozitor? remarc~ ea. Sum Ia fel de rca ca ei.
-Beth, spuse Blanche. Spune ce aide :.pus.
Beth trasc adanc aer in piept.
-Dadi ceea ce mi-a spus e adev~rat, Deveril nu are
mo~tenitori. Tatlul ~i averea lui vor ajungc in mainile
Coroanei. Dar dad Clarissa ar fi mo~tenitoarea lui?
Blanche i~i tndrep~ spatele.
- Un testament?
Beth dlidu din cap.
-Care sl1 fie gMit tn casa lui, spusc ca. Cred eli asta e
cca mai pcriculoas11 parte.
-Oricum, am avea nevoie de o mostrli cu scrisullui. ..
Beth i~i lnclc~tli mainile. Ynnebunise. Flicea ceva Hegal. De nciertat. lnsl1 a~a rezolva multc probleme.
-Se spune cl1 Deveril e foarte bogat, adl1ugli ea cu voce
1 tre. Cand se va glisi testamentul, avocatuiiUI Lucien se
poate
asigura c11
mikar o parte din bam sunt destina~i
l 'Jarissei. Familia ei poate lua restul. lar asta o s11-i fin11 o
vreme pe linia de plutire.
-~i, oricat de pu~in mi-ar pllicea de ei, sigur vor folosl banii mal bine
dedit a flicut-o vreodat11 Deveril,
spuse Blanche.
-~i de ce s!i ajung11 In groapa flirl1
fund a guvemuhu? Regentul n-ar face decat sl1-~i cumpere alte bagatele
I~ aur.
Se privirl1, u~r fascinate de acel plan.
-Crezi d1 se poate face? intrebii Beth.
Blanche incuviin~ din cap.
li vci spune lui Lucien?
- N u ~tiu, spusc Beth.
----------------------- Page 356----------------------358

:Jo 'Beverfey

Sc auzi o bl\taie putemidl la u~a de Ia intrare. Agnes


travers~ coridorul in graba.
-Am o pre:;1mrire, spuse Blanche.
-~i cu, r~spunse Beth, sim~inc.l cum inccpe s~ tremure.
- Tu
trebuie
sa stai incuiatll,
zise Luc1en,
mai intrase.
Yn ciuda cuvintelor lui, nu-~i putu stl\plini un zimbet,
iar ea nu se putu stapani sa nu i-l intoarcll. La urma urmci,
abia trecusera Joua ore de cftnd se desplrfisern. Se ~eza
lmga ea ~~ ii lua mana.

care

toe

-Spune-ml ce pui Ia cale. Tot adevarul.


fn ciuda zmberului, Beth ~tia ell vorbea serios. Dorindu-~i ca inima sa nu-i fi batut at5t de putemic, ii spuse pe
scurt ce idee li vcnise.
-Dumnezeulc, femeie!
izbucni el. 0
sa-mi rcviruiesc
parerea In pnvinta batutului nevestei.
- Ha! pufni ea. Cum c~ti furios ...
-Furios! Ai nevoie de mme sa te scap de spftnrurn
toarcl Au mai fost spfinzura~i ~~ alri nobili pani'i acum,
sa ~tii. ~~ faptul cl VOT folOSI ~treang de matase nu prea
te consoleazlt
Beth 'il privl, iar dupl'l o clipli el i~i strmse buzele.
-E un plan chiar intcligent, spuse el apoi, mai mode
rat. De fapt, chiar mai bun dedit allui Nicholas.
-Allui Nicholas? rostirn ambele femei.
-De acolo vin. $i trecusem prin Marlborough Square,
adliuga el prefik:induse incruntat, uncle am descoperit cA
biata mea sorie ~i-a recuperat energia.
Beth 1i arunca un zambet dulce.
-Care e
acest
plan
al lu1 Nichola:.?
ft interesea
za Clarissa?
-Nu, lnsli are motivele lui pentru care vrea sl\-llase
pe Deveril farcl bani. ~~ pentru cil zac acolo la elin casli
tn cufere cu benzi de ore!, ne hotarnseram sa mergem
sa-i luam.
-Sl spargeti casal exdama Blanche. Suntefi nebuni.
----------------------- Page 357----------------------'Mireasafara voie
-Nu chiar. Avem un nobil, un de Vaux ~~ un membru
al parlamentului printre noi, asta ca sa nu mai vorbim de
haosuL stmit in casa Lui Deveril din cauza dispari~iei lui
~~ de haosul ~~ mai mare de pe strazi datorat sarbatorii.
$i ca veni vorba, adaugli el, privind-o exasperat pe Beth,
dintre toare zllele in care puteai pleca neinso~ita, tocmai
astazi ~i-ai ales?
- Pentru ca astazi e astlizi, riposta ea. $i ar trebui sa
men~ionez eli toata via~a m-am plimbat neinso~ita pe
strlizi. $i, continua ea, inabu~ind incercarea lui de a spune
ceva, incep Sa rna intreb de cand coacefi VOi, precum ~CO
larii, acel plan fara sa-mi spui o vorba despre el.
-$colari! lnghi~i replica~~ continua: Nu are nimic de-a
face cu tine, Beth. E o poveste veche s,i neterminata.
-Are legatura cu mine
de cnd mi-am aratat grija
pentru di C larissa era obligata sa se mlinte cu el. Ai ie~it
valvartej creznd ca rna plang de relaria noastra.
El se incrunta nedumerit.
-Oh , atunci. lnsa nu mi-ai spus cine urma sa fie so~ul. Doar in noaptea urmatoare am aflat ca era vorba de
Deveril. Abia atunci mi s-a fl:icut mila de fatii. Am crezut
doar di face fi~e.
Blanche, mattorul fascinat al acelei ciorovrueli, ~~ drese glasul.
- Vorbeam despre furt, fals ~~ alee tlegalitafi, le aminti ea.
- $l noi Ia
fel, spuse Lucien. Se 'intoarse spre Beth.
Cred d\ trebuie sa continuam aceastli discurie pe Lauriston Street~~ sa 'ii expLicam ideea ta Lui Nicholas, insa nu

359

cred di trebuie sa o implicam pe Blanche mai mult decat


e cazul.
Beth se ridica.
- Sigur eli nu. Am venit aiel doar pentru eli nu aveam
n ici cea mai vaga idee despre cum sa abordez o iLegalitate
~~ am crezut eli Blanche rna poate ajuta. Se intoarse catre
actrira. Nu-i ~a?
----------------------- Page 358----------------------360

jo

'Bevcrfey

- Nu, nu din cxperien~ personalli, rlispunsc actrif,a sec.


lnsli am ni~te pricteni deloc respectabili. ~i sc pare di din
tre ei face parte ~i Lucien de Vaux.
El zambi fllrli vreo urmli de diintli.
-~i l Inl Beaumont.
E Ia Nicholas.
Flicu cu ochiul.
De ce nu vii cu noi?
Blanche ro~i din nou.
-Am replici de lnvli~at pentru disear11.
-~. o tachin~ Lucien.
Blanche se uit~ urat Ia el. Beth se rididi ~i li stranse
mana Porumbi~ei Albe.
- Ne vedem curand, prietena mea.
- Ba nu, nu vli vede~i, spuse Lucien.
-Oind o
sti fii doamna
Beaumont,
spuse
Beth cu
hotlir1ire.
-Ceca cc nu se va tncfunpla niciodadi, ripost11 Blanch e.
Beth r~sc de amandoi.
Cand ajunserli pe Lauriston Street, g11sir11 casa aglome
ratli ca de obicei. Eleanor t~i dlidu ochii peste cap cand o
v1izu pe Beth.
-Ai auzit? Sum nebWli de legat. Parclii vM ln~ira~i
In ~treang.
-Cred d\ avem un plan ceva mai pu~in periculos, spu
se Beth. i~i scoase boneta privindo cu coada ochiului pe
Eleanor, tnsli, chiar dad'i observase vanl:ltaia, nu o arlitli.
Cand se a~ezarl1 In salon, Lucien o l11sli
pe Beth
sl
l~i explice planul. Jn ciuda opiniilor ei egalitare, se simti
destul de stanjenitli sli vorbeasclln fap unui grup Je blir
ba{i - ~asc mcmbri ai Grupului Salbatic.ilor, Peter Lave
ring ~i un blirbat robust~~ micu{ pe nume Tom Holloway.
lnsa dind termina de explicat, to{i aprobarli.
-Imi place,
spuse Ntcholas.
Are
subtilitate
~i tmi
place subtilitatca. in afarl1 de momcntulln care trebuie
sli ducem testmnencul In casa lui Deveril, nu prea sum
----------------------- Page 359----------------------'Mireasafara voie

361

mari
pericole.
$tiu
un
falsificaror
excelent,
In care
mi\ incred.
Nick,
avem nevoic
de ceva scris de e l, zise Tom
Holloway, iar asca cur5nd. Daca testamentul este g11sit In
biroul sau mdati\ cc c dcscoperit cadavrul, ar ridica mai
putine intrebi:iri dcdt dadi apare brusc dupJ. aceca.
-M11 intreb dadl. nu cumva Clarissa arc ceva scris de
cl, zise Lucien.

Beth scoase un tip11t scurt.


-Poate ca nu, ins11 eu am!
-Ce anume?intrcb1\ cl.
-Olnd Clarissa a venit sa m1l vad11, mi-a adus un bilet
pc care i-1 scrisese el. Em mai multo listi\ de rcguli pentru
nevasta lui. Ceva oribil. Mi-a l11sat-o mie, iar cu am uitat
complet de ea. E lntre paginile Sttipanirii de sine.
-Foarte nepotrivir, spuse Lucien. 0
sll-1 trimitem aid
~~ ne vom increde c1\ Nicholas se va ocupa de restul. Oadi
nu te superi, Nicholas.
-Deloc, r11spunse el. Nu prea e nimic care sa rna lege
de Deveril.
- Mai mult, spusc Beth, dadi. acest plan reu~e~te, Clarissa va pastra cu siguran~l1 secretul. Dad\ spune ceva, l~i
va pierde averea.
Lucien o privi ~~ scutur11 din cap.
-Se pare
di ti-ai pierdut toate
scrupulele, spuse el.
Acesta e un caz de Jepravare grava.
Beth nu-~i putu stilp!ini un zambet Ia amintirile pe care
i le trezisera cuvintele lui ~i il vazu ~i pe el tragand brusc
aer In piept.
-Acum,
cit am
incheiat
acest pact
pagan,
spuse
Beth repede, plcdlm. 0
sa trirnitem bilecul, li spuse apoi
lui Nicholas.
Nicholas ~i Eleanor ii condusern Ia u~ll.
-Aventurile nebune~ti vise potrivesc amandurora, spuse Nicholas, iar Beth em sigurn d1 vazuse semnul de pe fafa
----------------------- Page 360----------------------362

jo 'Beverfey

ei ~i tl ln~elesese corect. Ynsli avusese dreptate sll nu-i den


aten~ie. Fusese un ghinion, acaca cot.
-Una peste alta, spuse Lucien, crcd di prefer o via~i:l
lini~titA. leri am murit de o sutli de ori cfind am v~t-o pe
Beth cu un pistoltndreptat spre ea.
-Dragostea poate fi un diavol, nu-i ~?zise Nicholas,
lnconjutiind-o cu bra~ul pe sopa lui.
-Ynsli e exact a~a cum trebuie sA fie, spuse Lucien, trll
gfindo pe Beth latlgll el, dupli ce desfaci toate nodurile.
Am
reprezentat
o l'ncurditurn
chiar a~a de
pentru tine, Lucien? intreb1i Beth cu bunllvoin~li.
-Am fosc
complet inllin~uit, mspunse el cu o privire caldll.
Se auzi o blltaie in u~. Nicholas deschise, iar un blliat
ii arundi un ziar.
-Ia, ~efule. Apoi b1Hatul alergli sll ducli edlfla specialli
~i Ia alte case.
To~i devenim brusc serio~L Nicholas prlvi zlarul, apoi
pe Beth ~i Lucien.
- Vreti sli ~titi?
- Desigur, mspunse Lucien.
Se 1ntoarserli in salon, unde se llisll linl~tea. Nicholas
deschise :ziarul ~i citi.
-Dumnezeule, ce mai listli, matiii el. $i lucrul eel mai
rnu e eli nu e completl1 ... Y~i trecu privirea peste litere,
apoi se opri, ca ~i cand nu i ar fi venit sli cread!i. Apoi
spuse: Dare.
Yi dlidu ziarul lui Hal Beaumont ~~ se duse sli priveascli

mare

pe fereastrll. Eleanor veni latlgll el, iar dupll o clipli eL o


imbrii~i~li, lllsand-o sl1 stea cu capul pe umtirul ei.
Beth 'il privi pe Lucien, un Lucien foarte sobru. lar el ii
lull mana intra lui. Ea il cunoscuse doar vag pe acel tanllr
vesel. El fusese eel care incercase candva sll construiascll
o fantatlli de ~ampanie. Y~i aminti eli dansase cu ella balul
ei de logodnll.
----------------------- Page 361----------------------qy{ireasaJara voie

363

- Imi pare diu, spuse ea tncct. Era nepotrivit, tnsa nu-i


venea altceva in mime.
El ii srrnnse mana.
-Ale
sacrificiu. El dorea atilt de mult s~ ia parte
la
lupt~ ... A poi 'il privi pe Hal. Mal sum?
- Mal sum foarte mul~i, spuse Hal cu ch ipul ingrozlt.
Imi pare r-lu, ti cunosc pe multi dintre ei. Nu-l vlid pe
Con. fi diidu orb~te ziarullut Stephen Ball ~~ i~i acoperi
ocbii cu palma. Dupli o clipli ndid privirea. Crezi eli...
Blanche m-ar da pe u~ afarn?
- Nu, rnspunse Lucien.
Hal plecli.
- Nu cred eli aici e numele lui Con, spuse Stephen. Sau
al lui Leander. Simon e, oricum, in Canada. Dupli cum
spunca Nicholas, lista nu e completli, 1nsi1 existl1 speranfli.
li diidu ziarul lui Miles Cavanagh.
Nicholas sc intoarse ~i turnli vin pcntru tot!, d1ind de
tnreles d'l urma sl1 rosteascli un toast. To~i se ridicarli.
- Acum Grupul Siilbaticilor are doar noul1
membri,
spuse el pe un ton sobru ~~ ridicli paharul. Pentru tofi cei
d'lzu~i: fie ca ei sl1 rlimanli pururi tineri in rai. Pentru tofi
cei rlinifi: fie ca ace~tia sli aibli puterea de a se vindeca.
Pentru to~i cei tndurera~i: fie ca ei sli gliseascli din nou
bucuria. ~~ te rog, Doamne, adl1ug11. eltncet, fl1 ca rlizboiul
s~ se sfar~eascli.
Y~i goli paharul, apoi 11 arundl in ~emineu. Tori fllcurll
acela~i lucru, chiar ~~ Beth, cu toate d1 era ~ocatl1 de acel
moment. La scurt timp dupl1 aceea, ea ~~ Lucien ie~irli ~~
se tndreptar-l pe jos spre casl1. Strnzilc 1nc11. vibrau de delirul viccoriei, insi1 Beth mai vedea elite un chip Ia fel de
mohorllt ca allor.
- Poate dl nu e sf~itul rnzboiului, spuse ea st~gacl,
tnsli sigur e sf~itul acestui rlizboi.
- Ar fi trebuit sli fiu acolo, spuse Lucien~~ citli din nou
versurile din Henrie al V-lea: ,lar nobilit ce dorm acum in
~arli/ Blestem numi-vor lipsa lor de-aiel/ ~i-a lor noblete
----------------------- Page 362----------------------364

jo 'Beverfey

lucru de nimic". Nu pentru glorie, spuse el cu un oftat.


Nu ~tiu dad\ a fost vreo glorie In asta. Pur ~i simplu ar fi
trebuit sl\ fiu acolo. $i Ia naiba cu mandrin de Vaux.
Beth
se simtea
neajutoraffi 'in
fa~a acelei
suferin~e.
aproapc ca ~i cand el ar fi 11l.sat-o pe dinafad\. Din instinct,
imediat ce ajunscrli Ia Casa Belcraven li spusc:
-S11 mcrgcm In camera mea. Acolo se a~czarli pe cana-

pea, iar ea il rrase 11ingli ea. Vorbe~te-mi despre cl.


l ar el o fl1cu. Cu ochii tnchi~i, In bratele ei, li spuse
lntreaga povcstc a Grupulut S11lbaticilor. Cum Nicholas
Delaney,
deja conduditor Ia
treisprezece
ani, adunase
ca~iva bl\ic{i lntr-un grup de spriJlO reciproc, inspirat oarecum dm Cavalerii Mesei Rotunde, motiv pentru care se
~i opriscrn Ia Joisprezece membri.
-Dorcam
sli ne numim
Cavalerii
de Aur,
spuse
Lucien zambind, lns11 Nick a spus d\ nu urma sl1-i ap11ram
pe cei slabi ~i nevinova~i, ci pe noi ln~inc. A~a am devenit
Grupul S11.lbaticilor. $is-a potrivit numelc. Oki ce pozne
flkeam ca s11. ...
Continu11 cu descrierea acelor pozne- uncle dintre ele
ca r11zbunare pentru acte de cruzime tnfllpruite lmpotriva
unora dinrre membri, lnsA cele mai multc pur ~i simplu
tr1l.snl1i pline de imagina~ie.
- Aveam o regul11- sunt sigur dia fost mana lui Nick -di
nu putcm folosi Grupul ca sa sdplim de pedepse meritate.
!mi amintcsc c11 el a spus candva d! era nccesar s111nv1l.~1l.m s11 nu fim prin~i, lnsl\ dadi se lnt1impla asta, trebuia sl\
ne lnghi{im pcdeapsa. Dumnezeule, cand m11 gandcsc Ia
bici ... Crczi dl. a:;ta ne face razboinici mni buni?
-Nu ~tiu, dragostea mea,
rl'\spunsc Beth,
mangrun du-i p11rul.
-Dare, spuse el. Dare putea lndura cele mai crunte b11t11i zambind. Dupa aceea urla, ~intimpul blitl'hi l~i p11stra pe chip un zambet t1lrop. Asta ii flicea pe profesori s11
turbeze. Cred d\ zambea ... Dupli o clip!! conrinu1i: Acum
sunrem nou11, asta dac1l. nu i s-a lntamplat nimic lui Con.
----------------------- Page 363----------------------'Mireasafara voie
Allan Ingram 1-a urmat pe tatallui in marin~ imediat ce
a plccat de Ia Harrow. A
fost ucis cu trei <mi 1n urma.
0 blitlilie cu o corabie yankee. Roger Merryhew a murit
din cauza ranilor primite Ia Corunna. Leander Lordul
H aybridge
- e cu cavaleria de gard~. Sigur a fost ~~ elm
batl1lia asta de Ia Waterloo.
- Numelc lui nu era pe lista, 1iaminti Beth.
-Listclc nu sunt complete, iar rlinlfli sunt rar men fiona~i. E po:.ibil sa-~i fi pierdut o mana sau un picior, sa
fi rl\mas orb...
T1kurl\ am!indoi. Beth se pomeni gandindu-se Ia soldatelul de jud\rie. Eleanor ii spusese despre comentariullui
Nicholas cum d1 nu era nici un motiv pentru care fiica
lui sa nu fie soldat. Era dar dl. Nicholas Delaney nu era
admirator al dizboiului; atunci de ce-ar 6 spus asta? Pentru
di era o consecinfa a egalitatii intre sexe in care credea ~~
el. Beth slmfi cum ingheat111n fa~a ocelei implicatii despre care Mary Wollstonecraft nu vorbise vreodat1i. Lucien
se rididi ~~ 'i~i cuprinse fruntea in mliini.
- lmi pare
rllu, Beth, ins11 a~ vrea sl\ ml\ intorc pe
Lauriston Street. Dincolo de orice altceva, indi mat este
povestea asta cu Deveril de care trebuie sa ne ocupam.
Te superi ?
-Sigur ca. nu. Ynrelegea ca Grupul trebuia sa fie unit .
Sc duse ~i luli lista lui Deveril ~~ i-o d11du. Ynsa t~i dadu
seama eli nu vrea sl1 fie lasata deoparce. Pot sl1 vin ~i eu?

365

intreb11 ea cu o oarecare ~ovaial a.


-Sigur. ~ti membrll. prin casatorie ~~ c planul tau .
Casa Delaney revenise Ia normal, o normalitate sobra,
msli normalitate. Eleanor nu se vedea. Nicholas, Francis,
Miles,
Stephen ~~ Peter erau in jurul mesei ~~ 1~i discutau planurile. Nicholas zambi clind ii v~u intrlind. Beth
M.' gmdi d\ era ciudat sl1 aiba un copil adormit in bra{e.
Sc gandi d\ Arabel era cheia magicii d in acea cas1i.
-Avcti scrisoarea? Excelent. Curand i-o due prietenului mcu eel priceput, apoi tot cc nc rlimane de facut este
----------------------- Page 364----------------------366

jo 'Beverfey

s~ ne certrun ~ vedem cine are parte de distraqie s~ dea


spargerea ~i s~ imre.
Miles Cavanagh, irlandczul ro~cat, spuse:
-Cred d1 ar trebui s~-i excludem pe bl!irbarii tnsurari.
Peter Lavering tl priv1 lung.
-Cred eli ar trebui sli-i cxcludem ~i pe strliini.
Ochii irlandczului se aprinscr~.
-Ah, dadllrlanda ar fi pitmnt strllin!
- Vl!. rog, fllr~ politic~ nst~i, spuse Stephen Ball. Ymi
ajunge cat am parte de Chestiunea lrlandeza.
Nicholas relult
-Peter, pentru eli Amy a~teaptl!. sli nascl!. de pe o zi pe
alta, nu putem sl!. te b11g~m In nimic. Yn plus, ad11ugli el,
nu e~ti membru.
Peter plirca foarte nemulfUmit.
- Nu estc vina mea eli familia mea merge mereu la
Winchester.
Nicholas z!lmbi apologetic.
-Ymi pare riiu. Sigur, e~ti membru onorific deplin. Ynsl!.
tot nu te bl!.gi:!m in 3.{'a ceva. Am ratat na~terea lui Arabel
~i am o sll!.biciune pentru subiectul 11sta. Stephen, nici tu
nu vii. Dad\ se tmamplli ccva, s-ar putca s1i avem nevoie
de influenta ca...
Elemor intrli In camerli.
-Atenfie, scrvitori!
Dupli catcva clipe, Hollygirt ~i o servitoare imrarli cu o
tav~ cu gustiiri reci, ceai ~i here. Oind scrvitorii ie~irli, iar
mncarea fu imp~fitl!., t~i continuadl discufia.
-Dad\ sunt proscris, spuse Sir Stephen, atunci cred dl
~i Francis ar trebui sli tic. E membru at Cameret Lorzilor,
chiar dadi nu prea profit11 de asta.
- Mai tad, Steve, spuse lordul Middlethorpe.
Nicholas scuturli din cap.
- E ncvoie
de un singur om ca sl!.
lase testamentul.
Restul au misiunea de a p1izi ~i distrage atenfia ...
----------------------- Page 365----------------------'Mireasafiira voie
Se opri auzind blit 1H Ia u~a de la intrare. Duplt o clipli
u~a se dcsch ise, iar Hal o i'mpinse pe Blanche tn indipere.
0 Blanche desrul de tcnsionatli ~i nelini~titll.
- El a insistat ~ vin, spuse ea.
Eleanor le i~i in cale.

367

- Trcbuie ~fi~i doamna Hardcastle. Sunte~i bine-venitli.


- A~a este, spuse Nicholas. Vino langll noi Ia masli.
Hal ~i o Porumbi~li Alblt foarte uimit1i se ~ezarll imedlat
rn cercul lor. Blanche il privi pe Nicholas ~or incruntatlt.
-Ne-am mai 'intalnit ~i 'inainte de noaptea ttecutlt,
spuse ea. Cu aproape un an in urm1!.. Cuvintele ei aveau o
semnificape. Aproape di crau o provocare.
-Oa, ~tiu, mspunse Nicholas pe un ton firesc. Eram cu
Therese Bellaire.
Blanche o privi pe Eleanor, care zambi.
- E In regul1!., doamnll Hardcastle, ~tiu totul.
Blanche rididi din sprancene, iar Nicholas spuse sec:
-Nu ~tii ch iar totul. Eleanor pllru uimitli. Continul1,
spuse Nicholas.
Beth se uitli cand Ia unul, cand la altul, 'intrebandu-se
ce se tncampla. Hal le spuse tuturor:
-Cocca tot felul de idei ciudate, a~a dl m-am gftndit cl
e mal bine slt vina ~~ sl1 vi le spunlt. Poate chiar ne ajutl1.
Blanche se 'inro~i, tnslt il privi pe N tcholas cu hotlirfu'e.
Mai erai ~i cu Deveril.
Fu randul lui Beth s!i se h olbeze la Ntcholas. Nu-~i putea tmagina o asoctere mai de necrezut.
Nu chiar, spuse Nicholas. Era cu Th~r~se, ~a cum
eram ~i eu. Eu nu eram cu el.
Oricum era o companie ciudatl1.
$ i tu ai fost acolo.
A fost o gre~eaHi. Am plecat repede.
lar eu am mmas toatl1 noaptea. Tonul vocli lui avea
ceva mohorat, insii pnvi spre copil ~i ii
m!ingaie ~r
plirul pufos. Crezi cl1 ttecutul meu ml1 impiedicl1 slt ml1 ocup
----------------------- Page 366----------------------368

Jo 'BeverCey

de povestca asta? intrebl1 el, ridicand din nou privirca.


Din contrli.
Blanche il studie ganditoare o clipli, apoi d11du din cap.
-ln{elcg. Foarre bine. Cum~putea si'i ajut?
Beth nu avca nici cea mai micii idee despre ce era vor
ba, iar dupii o privire pe care o arundi sprc chipul tmpietrit
a1 lui Lucien l~i dl1du seama cl1 nu avea sl1 afle vreodatc'l.
lnsl1 ~tta c1t pe vremea asta, cu un an in urmii, Eleanor era
tnsl1rcinati1 cu Arabel. I sc plirea de necrezut clln aseme
nea moment Nicholas Delancy era cu o tarfl1, cu atat mal
pu~in cu una care il considera pe lordul Dcveril un intim.
Eleanor nu p1:irea deranjadl, iar Nicholas reluli planurile.
-Ai spt.'Ctacol in scara asta? o intrebl1 el pe Blanche.
~ Nu.
-Ai spus di trebuic sl1 repcp pentru disearl1, intervenl
Lucien cu un zambet.
-Am min~it, mspunse Blanche obraznic, apoi se in
toarse spre Nicholas. Ce pot sl1 fac?
Acesta ranji.
-Crezi di pofi juca rolul unei tfufe de rand?
Blanche ii intoarse ranjerul.
-E greu, rl1spunse ea, ~Ia urma urmei sunt actritll.
Ce trebuie ~ fac?
-S!l distragt atenria.
-Cred di o sa ma dcscurc, chicoti ea.

Beth i~i adunii tot curajul.


-~i eu vreau sl1 joe un rol, spuse ea. Cred d1 doul1 tarfe
fac treabli mal bunl1 dedit una.
-Peste cadavrul meu! 12bucni Lucien.
-Asta se poate aranja, ripostll Beth.
Lucien deschisc gura ~i trase adanc aer tn piept.
-Asta icse din discutie, Beth, rosti el pe un ton mai
calm. T u nu e~ti actnfa.
-Mereu am fast buna Ia scenere.
-Nu e nici pe dcparte acela~i lucru.
Beth il fixli cu o privire rece.
----------------------- Page 367----------------------MircasaJara voie

369

- Lucien de Vaux, ori insinuezi sa sunt o fiintli prea delicat11 ca s11 iau parte Ia aventura asta, ori crezi dl Blanche
e prea stricata ca s11 va pese de ea. Care din variante?
Din ln tamplare, era a~czat intre Beth ~i Blanche; le privt pe amandoua ~i 'i~i ingropa capulin miiini.
-Nu-mi vine sacred ce se intampla.
Se auzi un hohot de cas, insa Beth observli cl unii dintrc b1irbafi erau scanJalizafi de comportamentul ei. Insa
Nicholas spuse:
-Beth, daca vrei s1l vii, e~ti bine-venitA. Eleanor?
Eleanor f1ku ochii marl.
-0 sa rna consideri prea imblanzitA dadl spun nu?
-Sigur di nu. Le privi pe Blanche ~i Beth. Ca sa nu se
puna Ia indoiala testamentul, nu trebuie sa existe nici o
h1nuiala legata de vizite ciudate In casa lui Oeveril, insa e
posibil ca acolo sa se afle o parte dintre oamenii lui. Oadi
avcm noroc, vor considera absen~a lui drept o ~ansa sa
mai iasa 'in ora~ ~i sa se distreze, insa era un stapan dur,
l nrc platea bine pentru supunere, a~ di nu ~tiu cate ~se
nvcm. Deveril avea obtceiul de a aduce femei pentru el ~i
nuncnii lui. Voi ve~i aplrca deghizate ~i li veri fine ocupa{i. Totul va dura doar dlteva minute.
- $ cum vom face asta ~ra sa st~mim Mnuieli? inItch!\ Blanche.
Protcctorii vo~tri vor aparea sa va ia de acolo. Vede~i
vui, v-a{i ~cut rost singure de chilipirul lista ~i nu le-afi
d.H partea din ~tig.
Lucien privi cu asprimc.
- in cazul acesta, eu sunt unul dintre ei.
- Stgur. $i Miles.
Rcth semnala o problema:
- lnsa escapada asta nu va parea suspectli dad1 cineva
~"tttc~tl testamentul?
- Purin probabil.
Scenariul e
foarte
plauzibil ~i. cu
pupn noroc, barbatii vor pleca imediat ce se descopern
uu~.~nca lui Oeveril. Beth, frumuserea planului tau este
----------------------- Page 368----------------------370

jo '13ever{ey

di nimeni nu are
vreun
motiv
sa investigheze
In plus, dacli se pun intrebliri, tarfele nu au ajuns pam la
etajele easel. Tot ce incerdim sa evitlim sunt cadavrele tl

ceva.

o spargere evidentll.
Nicholas II privi pe Francis ~~ pe Hal.
- Voi doi avefl mlsiunea plictisttoare de a va plimba pe
strada ~~ sa 6~i pregacip sa aJuta~i Ia nevoie.
Nu pareau prea ferici~i s(i fie l~a~i departe de aqiune,
insli acceptarli.
Nicholas se adres.'llul Lucien~~ Miles.
-Cu to~ii ne vom lmbdka precum plebeil. Aduc eu
hainele. Ne lntalnim acas11 La Tom Holloway sane schim
bam, insa 'incercafi sa nu da~i de banuit dind venifi acolo.
Mai ales tu, Luce, at tendin~a s.'l straluce~ti.
-Cum pofi spune aa ceva, zise Lucien, cand vezi ce
gusturi proaste am? Le arundl o privire dispre~itoare atilt
amantei, cat ~~ so~iei sale.
Beth chicoti.
-Lace ora? intreba Miles.
-Nc vedem
Ia noua. 0 sa se lase 'inrunericul p1lnl
atunci, iar strlizile ar trebui sa fie pline de oameni care petrec. Le privi pe Beth ~i Blanche. Asigurafiva di nu vli re
cunoa~te nirneni. Nu vrcau ~fiu nevoit sa omor oamenl.
Beth rlimase uimita de cat de u~or 11 credea capabil sl
ucidli Ia nevoie. Yocepea sli i~i doreasdl. sa nu sc 6 oferit,
lost\ era prea tarziu.
Blanche dadu din cap.
-0 sa aduc peruc1 de Ia teatru ~~ machiaj. Mai avem
nevoie de ceva?
In discufiile care urmarl, Beth fu con~rientli de tace
rea lui Lucien. Dadi era atat de furios, de ce nu sa im
potrivit mai mutt? Oarc cear 6 ~cut ea daca el s-ar 6
'impotrivit mai mule?
Curand, Beth ~~ Lucien se indrcptau spre
Square. El nu zise mmic, iar Beth nu incerd! sa facli
versa~ie. fnsa el o urma in budoarul ei.
----------------------- Page 369----------------------1vtireasafani. voie
Beth il privi nelinl~titli. Nu era nici furios, nlci feticit.
l~i trecu o mllnli ptin par.
-A~ vrea sli imi dai vole sli te protejez, spuse el.
Beth il privi in ochi.
-Nu pot trlii intr-o colivie de aur, Lucien.
-Este mare diferen~a inrre o colivie de aur ~~ drojdia
societli~ii, spuse el futios, adidi acolo uncle vei merge in
seara asta.lri aminte~ti de oamenii lui Deveril. Daca ceva
nu merge cum trebuie? Dadt noua ne va lua prea mule
timp sli intervenim?
Beth nu se gandise atat de departe ~~ 1nghi{i nodul din
gat, ins11 o finu pe-a ei.
-Nu e drept sli-i cere~i lui Blanche si:'i fadilucruri pe
care eu nu am voie sa le fac.
-Pentru numele lui Dumnezeu, Blanche este o tartal
izbucni el. Eo bijuterie ~~ o iubesc- desigur, acum intr-un
fel platonic-, 1nsa ~i-a croit drumul tn Londra pe propria
ei piele ~~ a ajuns Ia teatru prin aceleru,;i metode. Acum
trliie~te din actorie, insi:'i a viirut ~~ a fkut lucruri pe care
nici m1:icar nu po}i sa }i le imaginezi!
-Cu tine, nu mli indoiesc, pufni Beth.
- Da, uneori!

371

-Sunt slgura di sunt o


amanta foarte
plictisitoare
in compara}ie cu ea! Sum siguta ca ai prefera sa te duci in
nceastll aventurll cu ea In noaptea asta ~~ sa mil la~i aici
ncasli, in siguran~li, sa 'imi vad de gherghef!
- Da, a~a a~ prefera!
Beth ar fi vrut sa-l pocneasd1 ~I i~i 'incle~tll pumnii.
-Ei bine, n-am s-o fac.
- Bine, spuse el, privind-o amenin~litor. Dar sli nu zici
d\ nu te-am avertizat!
Apoi ie~i, trftntind u~a in urma lui.
----------------------- Page 370----------------------capitolul 23
Beth i~i duse ingrozitl'i mana Ia gum. El dorise ~1\ se
certe bine cu ea, iar acum dorin~a i se indeplinise. $i nu
dl'iduse vreun scmn di voia s-o loveascl1, 1nsll, Dumnt'
zeule, era furios ~i foarte speriat pentru ea. Oarc chuu
era o proastl'i?
!nsll nu infelegea de ce Blanche trebuia sll fie expusll
pericolelor, In timp ce ca era protcjat11. $i, recunoscu ca,
dorea sll ia ~i ea parte la propriul plan. Avca incredcn.~ In
Nicholas Delancy.
A poi i~i aminti eli sotia lui Nicholas refuzase acea avtn
tura ~i rememorl'i dialogul acela ciudat dintre Blanche tl
Nicholas. Olndva fusese un intim allui Oeveril...
Oh Doamne, se bllgase intr-o mare incurditurli, iml
era imposibil sll mai dea tnapoi.
Beth cobort sll ia cina cu ducele ~i ducesa In acca Slarl1,
pentru prima datll dupll zile mtregi, ~i il gllsi acolo ~i 1~
Lucien. El o tratll in accca~i manierl1 rezervatli care carne
,. terizase zilclc de dinaintc de cllsl'itoria lor.
Ducele ~i ducesa nu pl'irurn sa observe.
-Ar1i~i mult mai bine, Elizabeth, declarli duccsn. Ymll
cumva ai o vlinlitaie pe fafli?
-M-am lmpicdicat ~im-am lovit de o masll, maman,
spuse Beth. Nu e nimic.
- Trebuic sll fii mai atcntl'i, draga mea. Ap auzit w~tll~
bune despre blitlilie? Poate di biata mea Franta va cullOllf
te, in sf~it, pacea.
Otscufiile de Ia masll avurii ca subiect doar r11zbmul
Lucien particip1i ~i el, insl1 nu spuse nimic desprc lordul
Darius sau despre ceilal{i prieteni al lui. Beth ura al ,...
politete rece pe care o arlita.
----------------------- Page 371----------------------Mireasafara voie
Dupa aceea, ducele ~i ducesa aveau mai multe planuri
~lparate. Lucien ~i Beth anun~ara ca l~i vor petrece seara
1tcasa. Ducesa considera ca era foarte romantic.
Lucien o tnso~i pe Beth In camerele ei.
- Imbrad\-te simplu ~i te conduc eu.
Beth se mcruntit In fa~a racelii lui, dar se duse tn gardembl1 ~i se imbritd din nou cu cea mai simpla dintre vechilc ei rochii. Cfuld fu gata, se duse In garderoba lui, uncle
.tbia dacli batu Ia u~a. Il gitsi cu pieptul gol, pregatindu-se
Rn-~i imbrace cama~a. Beth se uita cu tristete la torsul

373

lui frumos ~i se gfuldi cum ar fi putut petrece acea seam.


Nu , el tot ar fi. plecat.
- Ti-ar p lkea sit dau ~i eu buzna peste tine? 'lntreba el
in timp ce 'l~i tri'igea dma~a peste cap.
- Nu rn-a~ supara.
In ochii lui ap11ru o sclipire calda, lnsa o ascunse imediat. Totu~i Beth se mai 'lnsufle~i. Nu era atat de rece pe
llit pretindea. li 1ntinse haina.
- Arata destul de bine, nu crezi?
- Spre deosebire de tine, raspunse el, nu am haine de
,,m s implu. Sit speram ca cei care rna vad vor crede di sunt
un domn~or care a ie~it cu servitoarea.
- Lucien, spuse Beth, chiar nu e drept.
El o privi.
- Poftim?
- Nu rna lov~ti, tnsa tot rna pedepse~ti d1 nu fac exact
n~ vrei tu.
El se mtoarse sa l~i aranjcze lavaliera.
- Adid1 ar trebui sa Inchid ochii Ia toate prostiile care
tp tree prin capul acela prea educat?
- Uite, vezi? pufni Beth, 'lnfuriindu-se din nou. Cum ar
putea un om sa fie prca educat?
0 privi din nou.
- Bine atunci. Prea pu~in educat. Iar asta, cu siguran~a,
u sa corectam tn noaptea asta.
----------------------- Page 372----------------------374

jo 13ever(cy

- Dragul
meu,
am
dreptul s~ fac
propriile
gre~ell,
oft~ Beth.
-Da? intreb11 el eu rneeal11, din nou eu fa~a la oglindll,
termin~d nodul elegant din diteva mi~cw abile. Poate
ar trebui s11 te g~de~ti ~~ Ia eel care sufern de pe urma lor.
Nu m-am dus tn armat1\ pemru eli moartea mea ar fi insemnat sf~itul liniei noastre, In acte, chiar dac1i nu fl
practic. Moartea ta ar fi Ia fel de dezastruoasll.
-Nu cred d1 viafa noastrll c tn pericol.
Iar dadi e,
atunci ~~ tu ~i-o ri~ti pe-a ta. Pur ~~ s1mplu, nu vrei s~ mll
bag in vreun necaz.
El oftl1 ~~ o privi, apoi o str~se In brafe.
-A~a e. Nu vreau s~ te bngi In vreun necaz. Nu vreau
s1\ te pipiHe al~ bl!.rba~i nici miicar pentru o secund~. Beth,
nu face asta.
Beth se cuibliri Ia pleptul lui. CAs~toria era o treaba
amuzant~. Compromisuri nesf~lte.
- Vreau
s~ vin,
spuse ea imr-un sf1l~it. fnsl1
dacl1
Blanche ponte sA se descurce singur11, o las.
El o impinse in spate ~~ o privi atent.
-Promiti?
-Promit.
- Multumesc, spuse el zambind. Ml!.rturisesc ell. nlcl eu
n-a~ fi ratat chesria asta. ll dl!.rui un sl!.rut s11lbatic ~~ fierb inte. ~~ mal ml!.rturisesc eli sum destul de curios sA vad
cum arll{i ea tartl.
Mal tfirziu, dind se prlvi in oglinda vesriarului improvizat allui Blanche din eamcrele lui Tom Holloway, Beth
se intrebii ce va crede Lucten. Era sigum diva izbucnl din

nou. M11t~a Emma, eel


acum pe Beth.
PArul blond-ro~cat
chipul ei era machiat
bii sii se mai vad11

pufin, ar fierbe dacl ar vedea-o


al perucll ii c~dea pe umerl, tar
atat de strident, tndit nici vorvnl1taia. Fusta ei era ridicat11 panll

----------------------- Page 373----------------------1vtireast1fara vote


la jumlltatea gambelor, iar decolteul era attlt de cobornt,
tnclt ab la ti ascundea sftlrcurile.
Dumn ezeule mare, spuse ea tncet.
Blanch e, care tnc:A ern tn halat ~i tncepea sll-~i aplice
machiajul, r.nji.
-Ai trac?
-Pu{in.
-Nu trebuie sll vii. Mli descurc.
Amlntindu-~i de Oeveril, Beth nu avu nici o tndoialll
tn privin~a asta.
- Trebuie sll merg pllnli Ia caplit.
Blanche ii zfunbi tnteleglitoare.
-Blanche, spuse Beth, care a fast povestea cu N ich<Y
las Delaney?
Blanche
privi peste
genele
~~ sprllncenele
nic innegrite, care o ~ceau s!l par~ vulgarll, tns11 foarte atr1lglltoare.
-Nu ~tiu.
-Ynsll chiar 1-ai vllzut cu o ttl~?
-Da. Blanche~~ mllri buzele cu ruj.
-Pe atunci trebuie s1i fi fost deja dislltorit.
- Bllnuiesc cA da.
-Cumva 1M las pradll curlozitll~ vulgare? tntreba Beth.
Blanche rllnji.
-Da. Un viciu lrczistibil, nu-i ~a?
Beth nu se putu sd\pani sll nu mai punll cllteva tntreb!iri.
-Spune-mi doar dac:A Lucien era acolo ~~ de ce ai plecat.
Blanche t~i privi chipul, apoi, cu tndem~e, aplicA
!nell pu{in ruj.
-Nu, Lucien nu era acolo. Nu er a tn ora~. Am crezut ell era doar o serat11 a lumii mondene. Ynsll era un
ballum nmcum .
-Asta ce naiba male?
-Un bal al dezbrnca{ilor, spuse Blanche sec. Sau, eel
pu{in, femeile sunt dezbrlicate. Blirbapi mmAn tn mare
parte cu hainele pe ei.
----------------------- Page 374----------------------376
Beth o privi lung pe Blanche, flira sa-~i poata imagina
a~aceva.
- Tu e~ti de partea lui. Lucien, nu-i ~a? Nu crezi eli ar
trebui sa fiu aici.
Blanche se intoarse spre ca.
-Cred ca ai dreptul sti alcgi singura, insii, Beth, daca
intri 'in lumea asta chiar ~~ pcntru o scarii, sli nu crczi ca

375

puter-

c un joe.
Beth se privi cu netncredere in oglinda ~i se gandi la
zilele in care ducea adevlirate bat11.lii ca sa poarte boneta.
Insa avea sa mea~pan:'ila capat. Aceea avea sa fie o leefie valoroasa pentru cducaria ei.
Cand se tndrepta hot<'\rata spre u~li, Blanche iispuse:
-Bravo.
Cand o vazu, Lucien i~i acoperi o clipa ochii cu m~a,
apoi o i~flica ~~ o erase in poala lui.
-Cat vrei ca sane jud1m In seara asta, Molly? Ochii lu l
radeau ~i nu tr11dau nici urma de furie. Cand ea iltmpmse,
adll.uga: Haide, cred ca ar trebui slHi joci rolul.
-Stoarce-1
de eel purin
zece guinee,
papu~a, spuse
Blanche cu un accent putemic. Beth o privi pe Porumbifa
Albli ~~ scoase un ~ipat. Actrita fusese chiar blanda cu ea.
Peruca
bruneta
coafatli in sus ~i machiajul
de pe
fata erau vulgare, insa rochia lUJ Blanche era de-a dreptu l revolt11toare. Corsetul ii ridica mult prea sus sanii
rotunzi, iar de sub matenalul transparent se vedeau sfarcurile ro~ii. Nu avea nici o legaturn cu diafana Porumbi~a Alba.
Hal Beaumont trase adiinc acr m piept ~~ veni spre
actriflt.
-Tot at1it ceri ~~ tu, obraznidlturn farn ru~ine?
Blanche i~t puse
mana in ~old ~i i~i ridicll ~~ mai
mult sanii.
-Fac reduceri pcntru soldatii ranifi, iubire.
-S-a flicut, spuse el ~i o prinse de biirbic sao sarute.
Beth i~i ascunse chipul in haina lui Lucien.
----------------------- Page 375----------------------'Mireasafara voie
-0 s~ creez un precedent tngrozitor dadi recunosc dl
ai avut drcptate.
El o l'mbmti~ sn'fuls.
-Promit sli nu mli umflu In pene. Vrei sli mergi acas:\l
Beth i~i reclplitli curajul.
-Nu. Dar s11 nu mli lnvinuic~ti dadi mli aglit de tine.
Lucien, Nicholas, Miles~~ Tom Holloway erau lmbr;1ca~i cu tor.ii In haine ponosite ~~ ieft inc ~~ i~i murdclriscr;'\
fetele. $i plirul lor era murdar, iar Lucien, care plirea si'l
nu-~i piard11 eleganfa aristocraticli indiferem de ce f~i.cen,
puna o plilllrie ponositli, cu boruri llisate, care sa-i ascun
da fara.
To~i erau In
toane bune,
debordand de nerabdarc .
..$colari mari", se gmdi Beth, dar sc simfi cuprinsli de
acela~i encuziasm. Odata ajun~i in stradii, lncepu s1i i~l
sirntli rolul ca ~~ cmd ar fi fost o actri~li care se pregl\tca
sli iasli pe scenli.
- Cred eli mi-e mai u~or dedit sli fac pe marchiza,
spuse ea dulceag lui Lucien.
-Numat nu uita cl nu asta e adev11rata ta voca~ie.
-Del mai mu le din ~lduri, zise Blanche incet. Mcrgi ca
0 caluglirifli.
Beth o studie pe Blanche, apoi incercli acel~i mcrs
leglinat, cu mftna in~ld ~i p~i u~ri, dand ~~din umeri en
sli sporeascl efectul.
- Hei, iubire! strigli un treclitor imbr1kat in haine po

371

ii

nosite. Vrei o companie mai bun11 dedit ai acolo?


Beth l'i fl:icu b11rbatului cu ochiul, peste umlir. Lucien o
trasc lfingl{ el.
- Pleacl de-aid! strigli el clitre blirbat, ar~tand pumnul.
Blirbatul i~i vlizu rapid de drum.
Nicholas aproape se tnecase de ras.
- Oragii mei,
avem de ~cut o treabli serioasli. Beth,
pofi sli joci rolul dez~~atei in a!til noapte.
0
lull pc Beth
de cellilalt bra~ ~i ii grnbi.
Blanche
era escorcatli de Miles ~i Tom Holloway, in timp ce Hal
----------------------- Page 376----------------------378
se desplifti cu ~vliialli de ei ca sli-~i facl datoria allituri de
Francis in fa~ casei lui Deveril din Pia~a Grosvenor.
Dupli cum se ~teptaserli, strlizile se umpleau deja de
mul~imile vescle care slirbiitoreau victoria. Toatc cliidirile
aveau mai multe lumini, chiar dadi nu fusese timp sii se
monteze inscala~ii festive potrivite. Bliutura curgea, tnsli
totul era incti lini~tit.
Beth nu v~zusc niciodaca o asemenea atmosferli ~i, In
siguran~li intre Nicholas ~~ Lucien, ti pllicca la nebunie.
Cfuld mul~imea lncepu sli catlte ,Troiascli regele", se alliturli cu pllicere.
Rase, privindu-1 pe Lucien. El zmbi, o luli de langli
Nicholas ~~ o slirutli. Mul{imea sttigli ~~ fluierli In semn de
aprobare. Beth dimase ame~ica ~~ dorindu-~i mult sli fi fost
intt-un toe mai privat.
Mulfimea se lmpu{ina pe mlisurli ce se apropiau de
Plata Grosvenor. Acolo avusesedi. loc rcvoltc la inceputul anului din cauza detestatelor legi ale porumbului,
tnsli in acca searli nu exista vreun motiv de furie, nu era
motiv sli ia cu asalt casele mini~trilor nepopulari ~~ sli
spargli feresrre.
Un grup atllt de nerespecrabil ca al lor nu avea cum
~ nu atragli ciiteva priviri nedumerite tn Mayfair, toatli
lumea putea sli circule liber, ~a eli t~i continuarli drumul
farli probleme.
Aproape de casa lui Deveril ttecum pe lflngli Hal ~i
Francis, care aditau ca ni~te domni din cap pan~-n picioare ~~ plireau di stau de vorbll ~teptand un pricten sau o
trlisum. Francis ridicli douli degete cftnd livlizu. l se pliruse
di in casa intunecatii erau doi blirbap.
Merserli mai departe pe Upper Brook Street, uncle
Miles
chiar
locuia,
apoi
cobornrli
pe stdidufli
la grajdurile Blackman, care se intindcau in spatele casei
lui Deveril. Pc jos era inrunecat ~~ alunecos.
Nicholas pllrea sli aibll harta in minte, clici se opri langli o strlldufli care ducea lao casll.

paoli

----------------------- Page 377----------------------379


- A~a, spuse el. Blanche, tu te dud prima ~i intti.
0 s~ fie precau~i clnd vine vorba de deschis u~a- Deveril
era un st~pan dur ~i ei tncl nu ~tiu cl e mort -, Ins~l~i vor
deschide destul de repede. Distrage-le aten~ia ~i fli mult

zgomot. Eu mli ca~r pe acoperi~ul splilatoriei ~i intru la


etaj pe fereastrli. N-ar trebui sa-mi ia mai mult de un minut, doua sli termin. Lucien ~i Miles vor sea de paza langa
bucatarie, iar Tom va ramftne aici cu Beth. E bine a~a?
Beth l~i aduna tot curajul ~i se desprinse de Lucien.
-Cred d. ar trebu i sa merg ~i eu. Apoi continua, ignorand protestele lui. Doi la doi e mult mai u~or ~i e vorba
doar de c~teva minute. Te rog, Lucien?
Dupli o clipa, Lucien oftli.
- Vlid di ~ii neaparat sa ai ~~ tu partea ta de glorie. Bine
atunci, du-te.
Beth l~i dlidu seama ce sacrificiu flicea el ~i 11 tmbrn~i~a.
Apoi o urma pe Blanche pana la u~a din spate, tn timp ce
Lucien ~i Miles se strecurarli tn spatele lor.
-Striga~i dupa ajutor daca e nevoie, ~opti Lucien. Oricare dintre voi. Apoi ~i el ~i Miles se retraserll intr-o parte,
sa se ascunda.
Blanch e ~~ Beth puteau vedea tn buclltarie prin fereastra jo~. Doi barba~i stateau la 0
masa ~i se jucau cu ni~te
car~i murdare, bftnd ceea ce piirea sa fie un vin bun.
-Cftnd pisica nu-i acasll... matai Blanch e. Cel pu~
nu vad vreo armli. E~ti preglititli?
Barba~ii erau aspri ~i murdari ~i 'ii aminteau lui Beth de
cei doi tnso~itori ai lui Deveril, tnsa tncuviinta din cap
cu hotlirate.
-Da.
Blanche cohort sd1rile ~i blitu. Auzirn zavorul tras, apoi
u~a fu deschisa cu precau~ie de un barbos cu un pistol tn
mna. Nu era dintre cei care jucau clqi. Erau trei.
-Da? marru el.
----------------------- Page 378----------------------380

jo '.Bever[ey

-A~a prime~ti o doamna? spuse Blanche cu un accent putemic. Ma gandeam sa lmpar~im sticla aia de
vin, iubire.
Barbatul se relaxa ~~ deschise u~a mai mule, lnsa privi
atcnt In spatele Lor.
-$ide uncle anume ai picat, ingcr~?
-Din rai, dcsigur, rnspunse Blanche. Stapinul t11u ne-a
comandat Ia cin11, frumosule.
Ochii biirbatului se tngustanl.
-Domnul? L-ai v~ut?
-leri, iubire. Haide, adauga Blanche ruguindu-~i buzele, nu ne l~i sa intram? Mai sunt ~~ alri pc~ti tn balta tn
seara asta. De fapt, poate ar trebui sa ie~im sa ne distnlm
cu to~ii.
-Nu pot, dr11gu~a mea, spuse barbatul, adaugand cu un
ranjet: insa cu po~i sii faci ca timpuL sa creaca mai u~or.
Deschise larg u~a. Haide, intra~i. Hei, baie~i,
ia venifi sa
vederi ce ne-a trimis domnul!
Cei doi barbari aruncara carrile.
-0 pnvclt~te sangeroasa pentru ochi prea sensibili,
spuse unul dincre ei, aproape ~tirb. Ochii lui pareau sa le
sf~ie amandurora hainele.
-Ai dreptate, spuse celalalt, arntfindu-~i dinrii galbeni.
Beth simp di ingheara.
Blanche se indrepta spre masa, iar cci dol j udl.tori de

carri se holbara Ia ea fascina~i.


-Atunci sunt o faca norocoasa, se pisici ea, daca doi
bru-bari ~a frumo~i imi zambesc.
Beth 1~i veni in fire~~ intnl imediat in budlcarie, lnchizand u~a in urma. AI treilea barbae se intoarse ~~ o privi cu
poha, lasand arma jos. A~a cum sperase ea, uita sli traga
piedica. Lucien putea intra daca lucrurile se precipitau.
li zambi blirbosului, chiar dadi u~or in sila.
-Salut, dr1iguro.
El se pregati s1i o prinda in brare. insl1 ea se feri.
-Nu-mi dai ni~te vin, frumosule?
----------------------- Page 379----------------------Mircasafara voie

381

Insa el o prinsc tn bra~e oricum.


- Plate~te cu un sMut pentru el.
Gura lui era lipicioasli, umeJ1l ~i acrl. Beth era sigma
d\ nu era chiar atat de srricat1t precum a lordulu1 Deveril, 'insa atunci infelegea de ce Clarissa aruncasc cu micul
dcjun. li porunci stomacului ei rebel sa se potoleasdl ~i
incerdl s11 arate d1i place. Spera ca lucien nu vedea asta,
dki ar fi fost in stare sa ucid<'l.
Cand gura b1trbatului o eliberli pe a ei, el chlcotl.
-~ti o budlfidi arornatii, nui ~a, mlcu~a mea? Hai,
ia ni~te vin. Ma1 e destul, oricum.
0 'inconjur~ cu
brarul ~~ o
trase lang11 masa
unde
Blanche ii juca pe degete cu marc lndemanare pe cei doi
barba~i, ch1cotind ~i fafaindu-se.
Oare Nicholas era tnauntru? Ca sa-~i joace ~~ mai bine
rolul, Beth se irnpiedidl ~i rastumll un scaun.
lnsofitorul ei o rididl.
-Deja te-ai
arnerir, nu-i
a~a? Yi dadu
sticla. Ia ~~
mai bea.
Trebuiau sa traga de nmp.
-Pai, spuse Beth preflicandu-sc rafinat11, sum obi~nuit11
sa beau din pahare scurnpe, domnule.
Blanche rase.
-~a e, e 0 doamna. 0
porcclim nducesa"!
To~i barba{ii izbucnira in rtis, iar barbosul o clupi pe
Beth de un sfiirc. Din fericire, lua strigatul de furie allui
Beth drept parte a rolului ci.
-lmediat, lnaltime.
Cel mai
bun crista!,
da? Spre
groaza lui Beth, ic~i din camcrl\ sail adudl. Oare mergca
Ia eraj?
Nicholas era undeva acolo sus. Alerga dup11 el.
B11rbatul se lntoarse, apoi rilnji cu submrelcs.
-Aha, deci !'ista e jocul t11u,
Duccsl. ~ti de~teapt11 ~i
nu faci gre~eli. Ai vrea un dormitor frumos ~i comod, nu?
Bine, vino atunci.
----------------------- Page 380----------------------382

jo '.Bever{ry

Beth privi speriat~ in jur. Se aflau Ia cap~tul scmlor


care duceau b parter, iar peretele era plin de rafturi cu
oale ~i castroanc. Zgomotul din budit~rie era camuflat de
u~ inchisA. De sus nu auzea nimic. Nicholas intrase sigur.

Oadi era nevoie, putea s~ spargi1 ni~te vase.


-Cred dl prefer sA ml\ intorc Ia surioara mea, spuse ea
cu ~ovaiaht 0
s1\ fie foarte gcloasit
- Las-o, frumoaso. Poate o iau ~i pe ca sus Ia o tum.
Haide. 0
prinse de tahe cu o palm!\ grea ~~ mare.
- Lasa-mi'l! fipi'i Beth. Bruse l~i aminti dl nu trebuiau sli
urce ~~ se st1ip5ni.
-Ce dracu te-a apucat? mrli bl\rbatul. Tu nu-p vfulturi aerele ~~ firele cu Tom Cross, Duces~.
0 trase lang1!. el, o lull pe genunchi ~~ li dlldu doulllo-Vituri peste fund, pe care fustele ei subtiri nu-l protejarli
prea mult. Beth vlizu ro~u tn fafa ochilor.
-E~ti dezgusr1!.torl
fip1l ea tndatli
ce se vlizu lar pe
picioarele ei. Se tndreptli spre rafturi ~~ lull primul lucru
care-t picll in m!inll, o tigate micll de fier ~~ li dMu cu ea
tn cap cu putere.
El i~i dlldu ochii peste cap ~~ se pr~bu~i Ia baza sdirilor.
-Bravo! declarl Nicholas din caput sc~ilor. Incepusem si\ cred dl ai nevoie de ajutor.
-M-am salvat singum, spuse Beth cu mandrie. Y~i ftecll
fundul ~~ t~i aranj1!. corsetul. Ai terminat?
- Oa.li dau semnalul lui Lucien ~~ putcfi plcca de-aieL
-Dar el? intreb1i Beth, arlitfuld dlrre victima ei. N-o sll
strice planul?
-Nu, nu o sll fie surprins ell i-ai dat una. Yns1!. n-o sli
mmanii le~inat prea mule timp. Gmbe~tete. Apoi dispiiru
din nou.
Beth
arborii o fatli obraznicl ~~ imm in budit~ie.
Blanche era pe genunchii din!<>sului ~~ li d~tdea sll bea vin
din sticlll. Cellilalt b~bat se agita nerllbdlitor. Se mtoarse rapid.
----------------------- Page 381----------------------'M.ireasafara voie
-Uncle e Tom? Nu era Mnuitor, ci 1ngrijorat c~ umbla
prin bunurile altuia.
-S-a dus s~-mi adudi un pahar, desigur, spuse Beth pe
un ton dulceag.
Barbatul veni spre ea. Beth se trase 1n spate. Chiar
nu ar fi putut lndura inca un s~rut grosolan. Privi In j ur
In dl.utarea unei arme, insli Lucien ~~ Miles dadura buzna inauntru.
-Ce
dracu
fad,
Molly?
urlll. Lucien,
i~flic1nd-o
pe Beth.
Blanche sari de pe genunch ii din~osului, cu un ~ipat
impresionant de spaim~.
-Ajutor! striga ea. Yncerdl sa se ascunda dupa ~tirb,
lnsa acesta nu parea prea dornic sa se bata.
-!?i c ine sunt a~tia? intreba el.
-Noi suntem cei care spun cu cine ~i uncle merg ele,
a~tia suntem, racni Lucien. 0
trase pe
Beth spre ~li.
0 sa-~i dau eu ~ie cand ajungem acasa!
Beth 1ncepu sa planga. Miles o in~faca pe Blanche flirll
sa fie tmpiedicat de vreunul dintre cei doi presupu~i iubifi
ai ei. Cand ajunsera la u~a, Beth vazu pistolul pe care tl
lasase Tom ~~ lllua. Apoi ie~ira.
ln timp ce alergau prin curtea din spate spre grajduri,
auzira o lnjurarum:

383

-Nu rna face pe mine o tArfulifa!


-Tom!
~ipa Beth ~~ arunca pistolul
in m1iinile
Lucien.
-Ce-ai facut? lntrebl1 el ~~ pregati rapid pistolul. Privi
'in urm~ ~i li vazu pe cei trei paznici Inu~a.
-Haide! ~opti Nicholas.
Alergara cu tofii 1ngrajduri ~l se indreptara spre ie~irea
In Upper Brook Street, uncle Tom Holloway ti a~tepta cu
trasura, in caz ell aveau nevoie sa fuga repede. Dar o trli
sura tocmai intra din acea direqie.
-La dracu', m1ir1ii Nicholas.

lui

----------------------- Page 382----------------------384

jo tBever(ey

Privirllln urmll. Oamenii lui Deveril veneau spre grajduri ~i eel pufin unul avea pistol.
Nicholas se lipide perete sil nu fie v11zut, lnjurand printrc dinfi. Lucien ridid\ pistolul, iar bllrba~ii se oprirll.
Clipa 'in care rlmasern cu totti ncmi~cafi li se pllru o
ve~nicic. Oarc bllrbafii vor da alarma? Sau erau prea tidilo!?i ca sll-~i permitlt sli atragll aten~ia asupra lor? Oare
vizitiul va lnccrca sl1-i opreasdi dadi alergau pe langli el?
-Scylla ~i Caribda,
murmura
Lucien.
Putem
nimenm?
-Psst!
Tori privirli uimiri ditre eel mai apropiat garaj de tdisuri. 0 stluetli mtcurli aplUu ~i lc ~cu un semn grnbtt.
-Robin! tip1\ Beth.
:-Haideri! ~opti b1\iatul ~i le ~cu semn din nou.
lntr-o clipil alergarn spre el, Nicholas mergand prudent
'in unna lor.
-Opnrt-i! rlicni Tom. Hori!
-Hei! strigli vizitiul. Opri~i!
Erau in ad1.ipostul pentru trllsuri.
- Unnati-mll, spuse Robin~~ f~i printre vehicule d(.
tre fundul grajdurilor.
ll ascultarn or~te. El ti conduse printr-o fereastrli in
tr-un spapu str<imt dintre adl.\postul pentru tr~uri ~~ zidul
casei lnvccinatc. Era plin de buruieni, lns1l lc dilcarll rn
picioare ~i men;era dupl biiiat. Acesta se opn ~i disp11ru
prin peretele de lemn in altll cladirc de grnjduri. Cand
Beth ajunse acolo vihu di doul scanduri lipscau, !~and
spafiu cat sll treacli 0
pen;oanll.
Ajunsera intr-un grajd in care se aflau trei cai. Animalcle abm se lntoarsera spre ei. Din dcplirtare auzeau zgomotele ~i vocile urmaritorilor lor.
Robin fiicu semn In tacerc spre o scarli. Se strecuramspre ca ~~ urcarl In ni~te camere de dormit nefolosite,
prnfuite ~i cufundate In benzll. Robin mutll scara ~~ o rczemli de un perete, apoi ridicl minile. Ynreleg~nd mesajul,

sl1-i

----------------------- Page 383----------------------'Mireasafara voic


Lucien se aplecl, ~inut de picioare de Nicholas ~i Miles,
~i il ridid\ pc b~iat.
Inchiserol trapa ~i se prolbu~irn in intuneric, s~-~i vina tn

385

fire. Beth auzi di cineva, probabil Nicholas, abia sc st~pa


nea sa nu rlid~. Auzeau voci, tnsl1 nici una aproape de ei.
Acolo
erau
douli ferestre.
Erau
murdare, ins~ prin
ele trecea o oarecare lumina, iar ochli lui Beth se obi~
nuira treptat ~i inccpu sa vada in jur. Se duse in bra~ele
lui Lucien.
-A fost suficient de palpitant pentru tine? murmurn el.
Ea rase u~r.
-SlHi spun drept, m1i distrez.
-Imi dau seama. Cc i-ai ~cut bietulu i Tom?
-l-am dat cu o tigaic in cap. I~i lua prea multe liberta~i.
El i~i inabu~i msul, cu fata in umlirul ci.
-~i dlrui fapt datoram pl1kerea acestei salv1iri? il intre
ba Nicholas pe Robin .
-Oh, permite-mi
sa vli fac cuno~tin{a, spuse
Lucien. Nicholas Delaney, Robin Babson. Ce naiba caufi
aid, Robin?
- V~ urmliream, spuse Robin cu indr~neal1i. Mi se parea o noapte prea frumoasl1 ca sa dorm, cu victoria ~i toate
cele, ~ell m-am strecurat afarn ca sa rru1 distrez ~i io.
Cfmd am v~ut d1 facefi acel~i lucru, mi-am dat seama
dl. pune~i ceva Ia cale. Mi-a c~zut fafa di.nd v-am vazut pll
tofi imbrlka~i a~a.
0 privi pe Beth ~~ dadu och ii peste cap. Ea chicoti.
-Am fost mereu in spatele vostru panll aiel ~i habar
n-a~i avut. Eram sigur ell o sa aveti nevoie da ajutor. Am
auzit elite ceva din planul vostru ~~ cand v-ati dus in casa
io m-am strccurat aici.
-Foarte bme, intr-adevlh, spuse Nicholas. Nici Wellington nu s-ar fi descurcat mai bme. 0
sa pnme~ti o
rasplatll. Asta, fire~tc, dadi i~i vei ~ine gura, continua pe
un ton aspru.
- Vrt putefi pune bm in mine, domnule!
----------------------- Page 384----------------------386

:Jo r.Bever(ey

-Ce anume dore~ti?


-Poftim?
-Ce r~platl!. dore~tl?
Robin p~rea nedumcrit. Beth interveni rapid:
-Cred di ar trebui llisat sti aleagl!. singur ce meserie
s~ aibli.
-!nvat1\ munca la grajduri, spuse Lucien, dand foarte dar de infeles d\ nu exista o slujbtt mai frumo~
pe pl!.mlint.
Beth vedea d1 Robin era sfli~iat intre Jorin~a de a p leca
de langli cai ~~ reama de a pleca de langl!. idolul sliu.
-Poate ai prefera o slujbli tnttunttu, Robin, spuse ea
cu bl ande~e.
-Poate, murmur1i el.
- Mi-ar pllicea sii am un paj. Desigur, ru;ra ar insemna sti
petted mult timp cu mine~~ sii porfi o Iivrea cochetli ...
El rididi privirea, precaut, lns11 fericit.
-Cred ci1 mi-ar pliicea.
-~i mli tem di va trebui sli insist s111nve~i sli scrli ~~
sli cite~ti ~~ multe alte lucrurl dac11 chiar vrei sli imi fii
de folos.
-Credcfi di ~putea? intrcbll el nesigur.

-Sunt sigurn eli po~i. La urma urmei, nu pofi s1i rlimru


toat11 viafa paj. Poate vel vrea sti devil lacheu sau chiar
majordom introzi.
-Ca blitrlinul Morrisby?lntreb11 el, cu ocht adlt de marl
tncat parcl1 i s-ar fi oferit coroana Angliei.
-Exact. A~a di, dad1 vrei asemenea schimbare ...
- Da, vii rog, spuse el, atent s11 vorbeascii frumos.
Lucien ii ciufuli piirul.
-~ti un dracu~or ambiflos, nu-l a~a? Oacl vrel asemenea viitor glorios, ai face bine sl1 ne sco~i in siguran~11
de aiel, sau vom 6 prea ocupafi s11 culegem canepl1 ca s1i
te ajutllm.
-Aiurea! pufni Miatul, rlinjind spre ei. Oricum, afi fi
fosr in mare incurc11turn fllrn mine. ~teptafi aiel.
----------------------- Page 385----------------------'M.ireasafara voie
Se tart panlila trap1'1. ~i o deschise cu un scarrait:. Apoi
o tmse cu grijli ~i sltri. Beth ~ipa scurr dind aU::i bufnitura,
'i'nsli 11 auzir1{ 1ndep1!rtfindu-se.
~f
Se 1ntoarse dupl1 dlteva clipe.
- Totul e 1n regul1\ .
ln diteva clipe to{i erau jos, iar trapa fu lnchisa. Lucien
puse din nou scara langa perete.
-E o
ie~ire de serviciu din grajduri,
tipuse
Urma~i-ma.
Totul merse ca uns ~l curand mcrgeau pe Park Street,
ca un grup ie~ir sa se dlstreze, pana in Piara Grosvener, ~
le spunii lui Hal~~ Francis eli terminasem. fnsli ajunsera m
pia~ ~~ impietrira.
Hal ~i Francis erau acolo, vorbind cu primministrul
Angliei ~~ cu ducelc de Belcraven. Francis 'i'i vazu ~i le
arundi o privire cu subin~eles.
Ynsli ducele o surprinse ~l se intoarse curios. Ochii lui
trecurli de grup, apoi se oprirli un pic asupra lui Robin.
Beth simfi cum ro~c~te ~~ sperli ca machiajul strident de
pe fa~~ ascunda asra. Sim{ea ca Lucien abia se sti1panea
sa nu rada. ~~~ drese vocea ~~ spuse:
- Bunli seara, ~efule. 0 noapte mltreatli pentru Anglia!
-A~a este, spuse ducele ~~ tl privi din nou pe Robin.
Bliiete, te ~tiu de undcva?
-Pa mine, ~efu'? Nu. jucandu-~i perfect rolul, ie~i cu
'i'ndr~nealli tn fa~. Domnu', ave~i un ban sa-l cinstesc ~i
io pli duce?
Blanche, cealaltli profcsionlsr1{, vent leg1in1lndu-se.
-Da~mi un ~iling ~~ v11 cane ceva.
Oind o v~u, conccle de Liverpoolse inro~i.
-Pieadi de-aiel, dczma~ata lira ru~ine!
Ynsa ducele 'i'i puse mana pe bra{.
-Liverpool, au ie~it ~~ ei ~se bucure de aceastli zi rna
rea~. Scoase o monedl. Ia ~ vlid ... Ma tntreb cine este
st11panul tiiu.
----------------------- Page 386----------------------388

jo r.Bever(ey
F1ir11 sll stca pe ganduri, Lucien ll tmpinse pe Nicholas

387

Miacul.

tn fat~
-El cste, domnule.
-Ar fi trebuit sl1-mi dau seama, murmum ducele ~i ii
dadu moneda de cinci ~ilingi. Vezi s~ v~ cinsti~i cu to{ii.
Nicholas sc ploconi ~i i~i dusc mana Ia fruntc.
-Siftur, domnule.
Domnul :;i vii aibi\ in paza.
Viata
lungl1 Iniil~imii Voastrc.
-Ajunge! spuse ducele, cliruia ii era greu sll rllmanll
serios. Pleca~i. fi privi din nou, oprindu-se apreciativ asupra lui Blanche ~i chiar mai mu lt asupra lui Beth. Facu
cu ochiul. La urma urmei, ii spuse el lordului Liverpool,
intr-o astfel de noapte, oare nu sunt tofi locuitorii Angliei
o mare familie fericitll?
-Scursurile astea nu sunt familia mea, spusc contele cu
arogan{li. Cred eli nici mi\car nu au drept de vot.
-Nu fi at1\c de dur. Cine ~tie cum le poate suracle norocul. Apoi se intoarse din nou d\tre grup. Oragii mei, pot
sli sper diva veri schimba in bine?
Tori aprobarii Ia unison.
-Liverpool, nu
cred eli este imposibtl ca intr-o zi
ace~ci domnt promi~aton sa aspire chiar la o
cas~ in
Piata Grosvenor.
-qti nebun!
cxclamii Liverpool.
Haide,
Belcraven.
Caii ne a~teapt/1.
Duccle il urma cu un zambct.
-Nu vlld de ce 0
doamni\ n-ar putea Spera sa trlliascii ~i
ea in Pia{a Grosvenor, domnule! strigii Beth.
El sc intoarsc razand.
-A~a este. Chiar ~ti o bucatidl buna, nu-i ~a?
Beth rididi dm ~ld ~iii ~cu oclu dulci.
-Sunt o comoara in ochii tati\lui meu.
-Nu ma indoiesc de asta, spusc ducelc, cuprinzandu-i
cu pnvirea pe Beth ~i Luctcn. Nu ma indoicsc deloc.
Trlisura lui Liverpool sc tndep~rta, iar ei, inclusiv Hal
~i Francis, se indreptarn spre Upper Brook Street, undc
----------------------- Page 387----------------------'M.ireasafanl voie

389

Tom Holloway a11tepta nelini~tit Ia tt1isurl1.


Erau dou1\.
Eleanor fiku semn cu mana dintr-a doua.
Nicholas,
Lucien, Beth ~~ Robin urcarii in birja
lui
Eleanor, in vreme ce Hal, Miles, Francis ~i Blanche 'c in
ghesuidl'in cea condusli de Tom Holloway. Priviril in urm.t
spre casa lui Deveril, care era tiicuta ~~ intunec;u.t
( 'd
mai probabil, paznicii se hot1irar11 sli nu fadi scandal, dat
fiind faptul c11 singurullucru afectat era capullui Tom.
-Ce faci
aici?
o intreba
Nicholas
pe Eleanor
~
o imbr11~i~11.
- N u voiam sa pierd chiar toatl1 disttaqia. 1111ul
11
mers bine?
-Aproape. A fast nevoie sa fim salva~i de ac.:csr d11111
ni~or amabil, spuse el, ciufulincl p11rullui Rohin. i1
d~du
moneda primita. Cred eli merifi asta.
-Mulfumesc, domnule!
-Insa nu ai voie sli ie~i in ora~ sa o chclwaq!l
'"
seara asta, spuse Lucien. Tinerii promiflltori au my,,ll,
de somn.
Robin se incrunta u~or, insli murmurli:

-In regula.
-Robin,
gll.nde~te-te,
spuse
Lucien
cu
hln ...J, 10,
0 schimbare e o schimbare. Nu mai e~ti acd.,~l hNtt
Dadi te-ai intalni acum cu vechii tlH prietcni, o ':It
It
in pie lea goala ~~ 0
sa vanda tot ce ai.
- Recunosc
dl averi
dreptate,
domnulc.
~PII~l' hll
iatul, destul de afectat. Pufni u~or. E greu :,;1 H' eneup
l1
ce-ai fost.
Beth se apleca ~~ i~i lasii mana pe a lui.
-E greu, Robin. Insa via~a inseamna schimb ;utdu ft
vre i sa ajungi cineva. It zambi lui Lucien.
lur tu hnel
chiar merita.
Nicholas ii zambi so~iei sale.
-Iar eu am fast convins sii rna a~ez Ia casa ull.t
Eleanor ii cercetli infli~ieyarea neingrijitii.
- Tu nume~ti asta a~ezat?
----------------------- Page 388----------------------390

jo '.Bever{ey

-Sunt eel mai bland dintre tmbl!inziti. Ynsli


terminat
treaba ~i, slavli Cerului, ne putem tntoarce
Ia Somerset.
Ajunscrli acasli la Tom Holloway~~ intram rapid. Ynsli
cand Beth se duse si'l. se schimbe, Lucien ti spuse:
-Puneti doar haina peste rochia aia, di tot va trebui
sli te strccor In casli pe ascuns.
Beth sc privi. Uitase cat de expus~ era.
-A~a e, spuse ea.
Lucien num1ir1l zece guinee ~~ i le oferi. Cu fata arzftnd,
Beth ranji, luli monedele ~~ le bagliin corset. Le zambi lui
Nicholas ~i Eleanor.
- Trebuie slimi asigur
independenta intrun fel
altul, nu?
Lucien l~i adunli hainele bune ~~ ie~ir~, tredind pe sdiri
pe l5ng1:1 Blanche ~~ Hal.
-Cere banii inainte, draguto! strlg1:1 Blanche.
-Oh, am f1icut asta! chicoti Beth.
Mai tftrziu, moale ~~ multumita in bratele lui Lucien,
Beth 5puse:
- Ne putem ~ntoarce la Harrwell7
- Da, rl\spunse Lucien. Dupli ce e~ti prezentatli. 0
rut1\ ca s1lt 'impiedice protestul. Beth, te-am llisat sa faci
pe tarfa ~~ nici macar n-am intrebat ce tia flicut Tom ca
sli-i dai cu tigaia in cap. Acum a venit vremca sli faci ~~
pe marchiza.
Beth sc cuibliri la pieptullui cald.
-Nu cred d1 c mare diferenta lntre cele doua.
- Pariez di regina n-ar fi de acord cu tine. At putea
sa 'imprumufi o rochie de la Blanche pentru Curte, ca sa
te convingi.
- Dau afam inalta aristocratic pentru desfranare? chicoti Beth.
- Nu sum sigur.
Beth i~i trecu degetul peste bratullui frumos.
----------------------- Page 389-----------------------

ne~am

sau

sa

'MireasaJara ve1U
-Ce-o sli spunl\ ducele?
-Crcd di nimic. Sli :;.tii cl\ nu l-am vllzut niciodatli rA
zand a~a. S-a schimbat. Parcli nc-am schimbat cu to~ii de
dind ,ti venit printre noi, Beth.
- fn bine? lntreb1i Beth.
F~r~ lndoial1i. Ai fost ca un soare cald lntr-un t1ir1lm
i'nghcfat. Mama dintli, tatlil meu rode. Iar eu... eu mli Jcs
flit cu in~elepciunea, puterea ~~ spiritul prietenei mele pc
viarll. Mai multi barbafi ar trebut sli aibl\ norocul meu .
-B11rba~ii inteligenfi, spusc Beth incet, mereu il au . lnr
fcmcile inteligente vor ~ti sli aprecieze un barbat intcla
gent atunci cand illntalnesc.

391