Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400591
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70

FIA DISCIPLINEI
Economia turismului

econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai
Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor
Marketing
Administrarea afacerilor
Licen
Economia comerului, turismului i serviciilor

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Economia turismului
2.2 Titularul activitilor de curs
Conf. univ. dr. Ovidiu I. Moisescu
2.3 Titularul activitilor de seminar Asist. dr. Andreea-Ioana ROMONI-MANIU
2.4 Anul de studii 2 2.5 Semestrul
4 2.6 Tipul de evaluare
Sumativ 2.7 Regimul disciplinei

OBL.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3 din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
42 din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numrul de credite
4

1
14
ore

20
10
20
4
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

Microeconomie; Macroeconomie
Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul)


Studenii nu vor perturba desfurarea cursului prin discuii inter-personale, utilizarea de
telefoane mobile sau alte dispozitive electronice, dect n cazurile n care le este solicitat
acest lucru ca parte din interaciunea aferent cursului.
5.2. de desfurare a
Termenele i cerinele de predare a lucrrilor de seminar sunt stabilite de titularul
seminarului/laboratorului disciplinei i comunicate studenilor la primul seminar. Nu se accept cereri de amnare
dect pe motive obiectiv ntemeiate. Pentru predarea cu ntrziere a lucrrilor de seminar,
acestea vor fi penalizate cu un cuantum stabilit i comunicat la primul seminar.
6. Competenele specifice acumulate
5.1. de desfurare a
cursului

Competene
profesionale

Competene
transversale

S cunoasc terminologia de specialitate aferent economiei turismului.


S demonstreze capacitatea de folosire adecvat a noiunilor de economie a turismului.
S i nsueasc abiliti de explicare i aplicare a conceptelor, metodelor, tehnicilor i
instrumentelor specifice realizrii prestaiilor n turism.
S dezvolte deprinderi de identificare, explicare i utilizare a instrumentelor i tehnicilor
specifice de analiz, evaluare i previzionare a dimensiunilor calitative i cantitative ale
cererii i ofertei, necesare gestionrii eficiente a relaiei cu clienii i furnizorii i
comercializrii serviciilor turistice
S dezvolte abiliti n privina fundamentrii i proiectrii prestaiilor de servicii turistice,
att n ceea ce privete personalul de contact, ct i cel de suport, cu implicaii n
managementul resurselor umane n cadrul unitilor economice din turism
S demonstreze preocupare pentru perfecionarea rezultatelor activitii profesionale prin
asumarea de roluri ntr-o echip multidisciplinar de munc
S asume implicarea n activiti de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor
sinteze bibliografice, eventual, a unor referate i articole de specialitate
S participe la proiecte avnd caracter tiinific i s demonstreze capacitatea de a identifica
oportuniti pentru propria formare profesional n viitor

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general
al disciplinei
7.2 Obiectivele
specifice

Familiarizarea studenilor cu terminologia, abordrile conceptuale, instrumentele i


metodele aferente economiei turismului.
Familiarizarea studenilor cu terminologia activitilor economice din sectorul
turismului
Familiarizarea studenilor cu coninutul, tipologia i caracteristicile serviciilor
turistice
Deprinderea cunotinelor i formarea abilitilor generale necesare unei analize
pertinente a situaiei macro-economice a industriei turistice
Dezvoltarea capacitii studentului de a nelege i explica cererea i oferta turistic
i interaciunea dintre acestea
Dezvoltarea capacitii studentului de a nelege i explica efectele economice i
sociale ale sectorului turistic

8. Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaii
Abordri conceptuale i terminologie specific
Prelegere
2 prelegeri
Serviciile turistice
Prelegere
2 prelegeri
Forme de turism
Prelegere
2 prelegeri
Scenarii de dezvoltare a turismului
Prelegere
2 prelegeri
Analiza cererii i consumului turistic
Prelegere
2 prelegeri
Analiza potenialului i a ofertei turistice
Prelegere
2 prelegeri
Turismul i dezvoltarea durabil
Prelegere
2 prelegeri
Bibliografie:
1. Istrate, I., Bran, F., Rou, Economia turismului i mediului nconjurtor, Ed. Economic, Bucureti, 1996.
2. Lupu, N., Hotelul: economie si management, Editura ALL, Bucureti, 1998.
3. Minciu, R.,Economia turismului ediia a III-a revzut i adugit, Editura Uranus, Bucureti, 2004.
4. Moisescu, O. I., Economia turismului, Suport de curs, UBB-FSEGA, 2014.
5. Neacu, N., Turismul i dezvoltarea durabil, Editura Expert, Bucureti, 2000.
6. Postelnicu, G.,Introducere n teoria i practica turismului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
7. Snak, O., Baron, P., Neacu, N.,Economia turismului, Editura Expert, Bucureti, 2003.
8. Stnciulescu, G., Managementul operaiunilor de turism, ALL, Bucureti, 2002.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
Caracteristicile i tipologia serviciilor turistice
Studiu de caz
1 seminar
Cererea turistic componente, indicatori, cuantificare, analiz
Studiu de caz
3 seminare
Oferta turistic componente, indicatori, cuantificare, analiz
Studiu de caz
3 seminare

Bibliografie:
1. DIACONU, Mihaela, HANCIUC, Nina, IORDACHE, Carmen,Turism: aplicaii i studii de caz, Editura
Independenta Economica, Pitesti, 2002
2. DRAICA, Constantin, Ghid practic de turism internaional i intern, Editura ALL BECK, Bucureti, 1999
3. LUPU, Nicolae, Hotelul: economie si management, Editura ALL, Bucureti, 1998
4. STNCIULESCU, Gabriela, Managementul operaiunilor de turism, ALL, Bucureti, 2002
9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
n vederea stabilirii setului de coninuturi i metode de predare abordate au fost derulate cercetri documentare, pe
de o parte, privind coninuturile i metodele de predare adoptate pentru aceeai disciplin sau discipline similare
n cadrul altor universiti din ar i din strintate, iar pe de alt parte, privind ateptrile mediului de afaceri i
ai angajatorilor din domeniul aferent, aa cum au fost ele reflectate n presa de profil economic sau de specialitate
a domeniului.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.3 Pondere n
nota final

10.2 Metode de evaluare

nsuirea i nelegerea
Examen scris
70%
problematicii tratate la curs
10.5
nsuirea i nelegerea
Elaborarea i prezentarea, pe parcursul
30%
Seminar/laborator problematicii tratate la seminar semestrului, a unui portofoliu de studii de caz
10.6 Standard minim de performan
Pentru absolvirea acestei discipline este necesar obinerea unei note finale de minim 5(cinci).
Notele acordate sunt ntre 1(unu) i 10(zece).
Studenii trebuie s abordeze fiecare problematic (ntrebare, aplicaie practic) din cadrul subiectului de
examen.
Pentru promovarea disciplinei studenii trebuie s dovedeasc cunoaterea noiunilor de baz i a
elementelor fundamentale incluse n coninutul disciplinei.
Examenul este scris i dureaz 120 minute.
10.4 Curs

Data completrii:

Semntura titularului de curs:


Conf. univ. dr. Ovidiu I. MOISESCU

13.03.2014
...........................

Semntura directorului de departament: Prof. univ. dr. Ioan PLIA

Semntura titularului de seminar:


Asist. univ. dr. Andreea-Ioana
ROMONI-MANIU
...........................

...........................

Data avizrii n departament: 14.03.2014

S-ar putea să vă placă și