Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMARIA SECTOR

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
N,.--6-ft9-fr----4L{--{g-'*-"fr--

Ca urmare a cererii adresate de SG ISORAST TECHNOLOGY - ROTARY SRL - reprezentant


M.Ap.N. , prin delegat Arghirescu Gheorghe, domiciliat in municipiul Bucuresti sector 6, b-dul luliu Maniu
nr. 61, bl. 8P, sc.6, et.9, ap.246, inregistrata cu nr. 353321 09.10.2009,
!n baza prevederilor Legii 50/1991 republicata in 2004 ( r 2 ), cu modificarile si completarile
ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se

AUTOR'ZEAZA:

EXEGUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A UNEI LOCUINTE P+1E+M TIP Lm


lN VALOARE DE 570.698RON pe terenul situat in municipiul Bucuresti, sectorul 5, STR.
ANTIAERIANA NR. 6

Pe terenul ,lot 41, in suprafata de 496,40mp ( 496,74mp din

masuratori cadastrale ) aflat in


administrarea M.Ap.N. si Consiliului Local sector 5 , conform HG nr.735/ 14.05.2004, HG nr. 1481/ 2008 si
conform Protocol de colaborare nr. 40333/ 22j02009 incheiat intre M.Ap.N. si P.S. 5 si HCL 35 nr. 51/
13.10.2008 si Actului de Dezmembrare aut. cu nr. 4221 11.06.2009 la BNPA Tatomir Cristina si Dragut Reli cu
sediul in municipiul Bucuresti str. Octavian Goga nr. 106, bl. M26, sc.2, et.3, ap.31, sector 3, inscris in CF nr.
54561 conform Incheierii nr.2376541 15.06.2009 la Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara Bucuresti sector
5, in conformitate cu Legea 50/ 1991, republicata in 2004 ( r 2 ), cu modificarile si completarile ulterioare, C.U.
nr.471 - A'/ 06.03.2009, PUZ aprobat cu HCGMB nr. 39/ 19.02.2009 , se autorizeaza lucrarile de construire a
unei locuinte P + 1E +M, tip Lm.
Amolasament : retragerile sunt date fata de drumul de acces : spre drum retras 5,90m de la limita de
proprietate, stanga retras 3,00m de la limita de proprietate, dreapta retras 8,90m de la limita de proprietate si
retras 5,60m fata de limita de fund a proprietatii.
Functiuni : parter: garaj , terase, vestibul, hol cu scara de acces, living , bucatarie, birou, camara, grup
sanitar, spatiu tehnic;etai : hol cu scara de acces, 4 dormitoare, 2 bai, 2 dressing, logie, balcon ; mansarda:
hol cu scara de acces, camera, baie, spatiu tehnic, 3 spatii pod

Structura: infrastructura

fundatii continue din beton simplu si cuzineti din beton armat;

suorastructura - sistem constructiv: diafragme perimetrale din beton armat si zidarie de caramida cu stalpisori,
grinzi , plansee, centuri din beton armat monolit ; acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip Lindab.
Finisaie: interioare: zugraveli calcio - vechio, faianta; pardoseli: gresie, parchet; tamplarie din lemn ;
exterioare: tencuieli tip Baumit, tamplarie profile de PVC. cu geamuri termopan.

Utilitatile: Incalzirea si prepararea apei calde se va asigura printr-o centrala termica electrica.
Alimentarea cu apa potabila se realizeaza prin forarea unui put in incinta sau racord la reteaua stradala
existenta in zona; evacuarea apelelor menajere se va realiza printr- un bazin vidanjabil sau racord la reteaua
existenta in zona . Scurgerea apelor pluviale se rczolva in incinta proprie.
Prezenta autorizatie cuprinde si organizarea de santier, care se va realiza in incinta proprie.
Categoria de importanta a constructiei este "C" conform HGR nr.766/1997.

Beneficiarul, constructorul si proiectantul raman direct raspunzatori de respectarea documentatiei


aprobate si a legislatiei in vigoare, asumandu-si intreaga raspundere, inclusiv de realizarea cuplarii in conditii
de siguranta si stabilitate.
Valoarea lucrerilor se stabileste pe baza declaratiei solicitantului inscrisa in cererea pentru eliberarea
autorizatiei de construire. Solicitantul va regulariza taxa pentru autorizatia de construire in termen de 15 zile de la
data expirarii termenului de executie slabilit orin autorizatia de construire functie de valoarea rezultata. ln conf.
cu HGR 853/1998 aveti obligativitatea de a ne transmite trimestrial stadiul realizarii constructiei autorizatie
conf. Anexei nr.1 din hotarare.

- Proiectul lucrSrilor,nr.") 1231 2008 elaborat de SC GHEDEON SRL cu sediul in municipiul


Bucuresti, b-dul luliu Maniu, nr. 61, bl. BP, sc. 6, et. 9, ap. 246, sector 6,
DURATA LUCRARILOR NU VA DEPASI
12
LUNI/ZILE.
PREZENTA AUTORIZATIE ESTE VALABILA
12
LUNIIZILE DE LA DATA
ELIBERARII PENTRU INCEPEREA LUCRARILOR.

PRIMAR,
DANIEL MARIAN VANGH

CRISTINA

hN
1P,
jz

-tr

l/

,<t

\
\ F\

t/ nnHlrr h SEF AL SECToRULUI

'/,

Q'a,

FEURDEAN

t
i!

,49R ON,afost achitatd

kfutv-

cdnforih O.P. nr.62l

30.09.2009
Prezenta autorizatie a fost transmisd solicitantului direct / prin posta, la data de
insotitd de _exemplar(e) din documentatia tehnicd si avizele prezentate, vizate spre neschimbare,
LUNI I ZILE.
PRELUNGIT VALABILITATEA CU

200-

PRIMAR

SECRETAR,
CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

DANIEL MARIAN VANGHELIE

ARHITECT SEF AL SECTORULUI 5

Data prelungirii valabilitStii


Achitat taxa
lei cu chitanta nr
Transmis solicitantului la data de

de

200

din

2}l_direct

I 200
/ prin posti

-TITULARUL AUTORIZATIEI LUCRARILOR ESTE OBLIGAT :


1.56 anunte primSria data inceperii lucrSrilor autorizatie prin trimiterea cu cel putin 5 zile inainte a
formularului anexat autorizatiei.
2.56 anunte organul teritorial al Inspectiei de Stat pentru Calitatea Constructiilor data inceperii
lucririlor autorizatie, pentru trimiterea cu cel putin 30 zile inainte a formularului anexat autorizatiei.
3.Sa pastreze in perfecta stare pe santier autorizatia de construire si documentatie vizate spre
neschimbare, pe care le va prezenta la cerere , pe toati durata executarii lucrarilor ,organelor
insarcinate cu exercitarea controlului , potrivit legii.
4.ln cazul in care pe parcursul lucrerilor se descoperS vestigii arheologice ( fragmente de ziduri,
ancadramente de goluri , fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramice,
etc.) se sisteze lucririle ,sd ia m6suri de paza si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. Reluarea
lucrarilor se va face numai cu acordul organismului de specialitate.
5.Si respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si a mediului
potrivit normelor generale si locale.
6.Sa montati la loc vizibil si sigur o placuta din marmura privind identificarea constructiei conf.Ordin
M.L.P.A.T nr.38/ N /15.06.2000.
7.Sd transporte cu contract ADP- Sector 5 materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rimase
in urma construirii si si desfiinteze constructiile provizorii de santier, dup6 terminarea lucrarilor in
limita termenului stabilit in autorizatia de construire,
.) Se completeaza nr. proiectului si data elabordrii

'**at

INTOCMIT,
Inspector de specialitate
Ing. RODICA IOMSCU