Sunteți pe pagina 1din 106

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
MUNlCIPIUL CONSTANTA
CONSILIULLOCAL

HOTA.RARE

privind aprobarea documentatiei tehnico economiceaferenteobiectivuluide investitii"CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, ZONA CAZINO ALBATROS", precum si a indicatorilor tehnico-economici in faza Studiu de Fezabilitate

Consiliul

local municipal

Constanta,

intrunit in ~edinta ordinara din data de

Luand in dezbatere Expunerea de motive a d-Iui Primar Radu ~tefan Mazare referitoare
la proiectul de hotarare initiat, privind privind aprobarea studiului de fezabilitate ~i a
principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Proiectare parcare
multietajata in Mamaia, zona Cazino - Albatros"
Consultand raportul Directiei Tehnic-achizitii nr. 136799/21.09.2009,
avizul favorabil al
Comisiei nr. I buget finante;
Vazand dispozitiile art 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,
precum si HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din
Legea 215/2001 a administratieipublice locale, republicata;
HOT ARA~TE:

ART. 1 Se aproba documentatia tehnico - economica aferenta obiectivului de investitii


"CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, ZONA CAZINO ALBATROS", precum si indicatorilor tehnico-economici in faza Studiu de Fezabilitate, conform anexei'ce face parte integrantadin prezenta hotarare;
Valoarea totala estimativa a investitiei:20.228.169,72 lei, 4.789.092,69 euro cu TVA;
C+M: 17.830.536,84lei, 4.221.444,39 euro cu TVA
(1 euro = 4.2238 lei. curs BNR din data de 25.08.2009)
ART. 2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta
hotarare Directiei Tehnic-achizitii, Directiei Programe si Dezvoltare, Directiei
Patrimoniu, Directiei Urbanismsi Directiei Financiare,in vederea ducerii la indeplinire,
precum ~i Institutiei Prefectuluijudetului Constanta, spre ~tiinta.
Prezenta hotarare a fost adoptata de

PRE~EDINTELE ~EDINTEI,

Constanta
Nr.

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZA
SECRET AR,

RoMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMA.RIAMUNlCIPIULUI CONSTANTA
NR. 136799/21.09.2009

RAPORT

privind aprobarea documentatieitehnico economice aferente obiectivului de investitii


"CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, ZONA CAZINO ALBATROS", precum
si a indicatorilor tehnico-economici in faza Studiu de Fezabilitate

Avand in vedere cresterea numarului de autoturisme in municipiul Constanta,


statiunea Mamaia, insuficienta spatiilor de parcare existente impune gasirea unor solutii
eficiente de rezolvare a acestora pe terenurile disponibile.
In acest sens, s-a intocmit un Studiul de Prefezabilitate (SPF), care a fost aprobat
prin HCLM or. 68/25.02.2009.Ca urmare a organizarii procedurii de achizitie a serviciului de proiectare pentru toate etapele SF+PT+DDE+CS,aferent obiectivului de investitii
"CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, ZONA CAZINO - ALBATROS", prin raportul nr. 101222/02.07.2009s-a atribuit contractuI ofertantuluicastigator SC ARCADIA ENGINEERING SRL, realizandu-se astfel intr-o prima etapa studiul de fezabilitatepentru obiectivul mentionat.
Prin SF-ul elaborat se urmareste realizarea unei constructii multietajate de parcaje
publice, avand 0 forma triunghiulara, cu 21aturi de aproximativ43,60m si una de 31.5Im,
forma fiind rezultata din conformatia terenului pe care este amplasata, cu urmatorii
indicatori tehnici : 390 locuride parcare; regim de inaltime: P+7E+T; suprafata construita Sc = 1239,04mp~suprafatadesfasurataSd = 14197,73 mp; suprafata utila totala Su
= 11 716,40 mp. Cladirea este dotata cu instalatii electrice, apa si canalizare pentru scurgerea apelor menajere si pluviale.
Accesul masinilor in cladire se realizeaza dinspre Bulevardul Mamaia de pe 0 alee
propusa, iar accesul pietonal in parcare se va realiza pe toate laturile constructiei, dinspre
Bulevardul Mamaia, dinspre drumul local (drum de aprovizionare) cat si dinstre gradina
de vara Albatros. Limita de inaltime a autoturismelor care vor avea acces in parcaj va fi
de maxim 2.00 m.
Intrarea autoturismelorse face trecand de 0 bariera actionata pe baza de senzori de
prezenta. Locurile libere precum si dispunerea lor pe nivele vor fi afisate pe 0 tabela
electronica pozitionata deasupra intrarii. Circulatia autoturismelor pe verticala se va face
prin intermediul a unei rampe drepte cu sens dublu, iar a persoanelor atat pe scari de
acces, cat si cu doua lifturi.
Documentatia elaborata in faza SF a fost analizata de catre Comisia Tehnicoeconomica a PMC, avizandu-se favorabil prin Documentatia de avizare or.
135678/17.09.2009.
Valoarea totala estimativaa investitiei:20.228.169,72 lei, 4.789.092,69 euro cu TVA;
C+M: 17.830.536,84lei, 4.221.444,39 euro cu TVA
(I euro = 4.2238 lei. curs BNR din data de 25.08.2009)

Durata de realizare a lucrariloreste estimata la 20 luni .


Fata de cele aratate, avand in vedere Expunerea de motive a D-Iui Primar, in temeiul
art 44, alin (1), din Legea 215/2001 a administraliei pub lice locale, republicata, s-a
intocmit prezentul raport privind aprobarea documentatiei tehnico - economice aferente obiectivului de investitii "CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA
P+7E+T, ZONA CAZINO - ALBATROS", precum si a indicatorilor tehnicoeconomici in faza Studiu de Fezabilitate.

DIRECTOR,
DIRECTIA TEHNIC-ACHIZITII
MARICA Ion /

SERV. TEHNIC-INVESTITII,
BORALI ~aveghiul
~I

CONSILIER,
TURTOI Mirela

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIULLOCAL
COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finante Sl
administrareadomeniului public si privat al municipiului Constanta

RAPORT
Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul
Primar RADU STEFAN MAZARE;
Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico

economice aferente obiectivului de investitii "CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, ZONA CAZINO

- ALBATROS", precum

si a indicatorilor tehni-

co-economici in faza Studiu de Fezabilitate:


In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
republicata, privind administratia publica locala, comisia intrunita in sedinta din data
de
Z 3 -.0
prezentat.

r, avizeaza

'Zft'Jt:J

favorabil/

RefaYSrAbil proiectul de hotarare

presedinte comisie,

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

BORDEROU
A. PIESE SCRISE
1. Date generale
2. Informatii generale privind proiectul
3. Costurile estimative ale investitiei
4. Analiza cost-beneficiu
5. Sursele de finantare a investitiei
6. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
8. Avize si acorduri de principiu
B. ANEXE - CARACTERISTICI TEHNICE
ANEXA A
Parcare - Scenariul 1
Descriere constructiva, functionala si tehnologica
ANEXA B
Parcare Scenariul 2
Descriere constructiva, functionala si tehnologica
ANEXAC
Studiu topografic
ANEXA D
Studiu geotehnic
ANEXA E
Avize de principiu
C. ANEXE - INDICATORI FINANCIARI
ANEXA 1
Tabel rezultate analiza financiara
ANEXA 2
Tabele rezultate analiza de senzitivitate
ANEXA 3
Tabele rezultate analiza de risc
ANEXA 4
Valoarea totala investitie cu detaliere pe structura devizului general
STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

D. PARTI DESENATE
Parcare - Scenariul 1
Plan de Situatie
Plan Parter cu Amenajari Exterioare
Plan Parter
Plan Parter pe Suport Topografic
Plan Etaj Curent
Plan Terasa
Plan Terasa, Invelitoare
Sectiune 1 - 1'
Sectiunile 2 2'
Fatada Vest
Fatada Nord
Fatada Sud - Est

Plansa A0: -scara 1/100


Plansa A0':-scara 1/100
Plansa A1: -scara 1/100
Plansa A1':- scara 1/100
Plansa A2: -scara 1/100
Plansa A3 -scara 1/100
Plansa A4: -scara 1/100
Plansa A5: -scara 1/100
Plansa A6: -scara 1/100
Plansa A7: -scara 1/100
Plansa A8: -scara 1/100
Plansa A9: -scara 1/100

PLAN SUPRAPUNERE SAPATURA CU PLAN DE SITUATIE


PLAN GENERAL COFRAJ RADIER
PLAN GENERAL ARMARE LONGITUDINALA RADIER
PLAN GENERAL ARMARE TRANSVERSALA RADIER
PLAN GENERAL COFRAJ PLACA ETAJ CURENT
PLAN GENERAL COFRAJ PLACA TERASA
PLAN GENERAL ARMARE LONGITUDINALA PLACA ETAJ CURENT
PLAN GENERAL ARMARE TRANSVERSALA PLACA ETAJ CURENT
PLAN COFRAJ SI ARMARE PERETI #1
PLAN COFRAJ SI ARMARE GRINZI PARTER SI ETAJ CURENT #1

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10

PLAN INSTALATII DE ILUMINAT SI PRIZE ETAJ 1


SCHEMA MONOFILARA TABLOU TG

EL_2
EL_14

INSTALATII SANITARE - PLAN DE SITUATIE


INSTALATII SANITARE PLAN ETAJ CURENT
INSTALATII SANITARE - PLAN TERASA

IS-01
IS-02
IS-03

Parcare - Scenariul 2
Plansa A1:

Plan Parter

-scara 1/100

Plansa A2:

Plan Etaj Curent

-scara 1/100

E. VEDERI 3D
Vederi 3D Parcare - Scenariul 1

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

LISTA DE SEMNATURI

Elaborator:
S.C. ARCADIA ENGINEERING SRL
Sef proiect:

ing. Cristian Chiriazi

Arhitectura:

arh. Razvan Sotiroff-Ivanciu


tehn. Daniel Dumitrache

Structura:

ing. Radu Briban


ing. Alexandru Cretu

Instalatii:

ing. Alin Teodorescu,


ing. Alin Ungureanu
Ing. Coimaga Adrian

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

CAPITOLUL A : PIESE SCRISE


1.

DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectului de investitii:


CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,
ZONA CAZINO - ALBATROS
1.2. Amplasament:
Jud. Constanta, Mun. Constanta, Mamaia, zona Cazino - Albatros
1.3. Titularul investitiei:
Primaria Municipiului Constanta
1.4. Beneficiarul investitiei:
Primaria Municipiului Constanta
1.5. Elaborator:
S.C. ARCADIA ENGINEERING S.R.L.

2.

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situatia actuala si fundamentarea necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei


Studiul de fata cuprinde documentatia necesara pentru analizarea oportunitatii realizarii unei parcari
publice multietajate in Municipiul Constanta, statiunea Mamaia, in zona Cazino gradina de vara
Albatros.
Municipiul Constanta se afla in sud-estul Romaniei, avand iesire la Marea-Neagra. Constanta se afla
intr-o zona lagunara in partea de nord-est si de est, usor deluroasa in partea centrala si de nord, si de
campie in sud si vest,la o altitudine de 15-35 m, avand coordonatele: 440 11`- latitudine nordica,
280 39`- longitudine estica.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Municipiul Constanta, resedinta Judetului Constanta, este situat in partea de Sud-Est a judetului, la
15 km Nord de Orasul Techirghiol, la 15 km Sud de Orasul Navodari, la 226 km Est de Bucuresti,
capitala Romaniei, si la Vest de Marea Neagra.
Suprafata teritorului administrativ este de 1121,66 km2. In aceasta suprafata nu este inclusa si
suprafata portului care are 31,82 km2, totalul in acest caz fiind de 1153,48 km2. Portul Constana
este principalul port al Romaniei la Marea Neagra si al patrulea ca suprafata din Europa, avand
3182 ha (uscat si acvatoriu). Orasul Constanta are o plaja in lungime de 6 km situata intre Portul
Tomis si Mamaia, la care se adauga alti 6 km de plaja din statiunea Mamaia, exceptand plaja
orasului Navodari din zona Hanul Piratilor.
Conform ultimului recensamant al populatiei la 1 ianuarie 2008, populaia Municipiului Constanta
a fost de 303.7 mii de locuitori, iar densitatea populatie de 2,437 loc./km2. Zona metropolitana
Constanta este a doua din Romania ca numar de locuitori, dupa Bucuresti, cu aproximativ 550.000
locuitori.
In nomenclatura nationala, municipiul Constanta apartine culoarului IV Pan-European care urmeaza
ruta : Nadlac - Arad - Timisoara - Deva - Alba-Iulia - Sibiu - Pitesti - Bucuresti - Fetesti-Cernavoda
Constanta. Drumurile principale europene care traverseaza Constanta sunt : E60 (Brest - Nantes Tours - Orlans - Auxerre - Beaune -Dle - Mulhouse - Basel - Zrich -St.Gallen - Bregenz Innsbruck - Rosenheim - Salzburg -Sattledt -Linz - Viena - Gyr -Budapesta - Oradea - ClujNapoca - Brasov - Bucuresti - Constanta // Poti - Samtredia - Chasuri - Tbilisi - Gandza - Jevlach Baku // Turkmenbasi - Kyzyl - Arvat - Aschabad - Tedzen - Mary - Chardzu - Buchara - Karsi Guzar- Termez- Dusanbe - Dzirgatal - Sary Tas - Irkestam ) si E87(Odesa (E58,E95,E581) - Izmail
- Reni - Galati - Tulcea -Constanta - Varna - Burgas - Babaeski - Havsa - Kesan // Canakkale Edremit - Bergama - Izmir - Aydin -Denizli Antalya). Ca drumuri europene secundare care
traverseaza Constanta putem aminti: E675 (Constanta - Negru Voda - Bulgaria).
Coridorul de transport Bucuresti Municipiul Constanta este o legatura importanta intre coridoarele
Pan Europene (IV si VII) prin intermediul traseelor TRACECA prin Caucaz si Asia Centrala.
Municipiul Constanta reprezinta un important nod in reteaua de drumuri nationale: DN 2A
(Slobozia - Harsova Constanta); DN 3 (Silistra Cobadin Constanta); DN 22 (Tulcea
Constanta Bazargic) etc
.
Reteaua stradala a Municipiului Constanta are o structura in general radial-concentrica si s-a
dezvoltat avand la baza reteaua de drumuri nationale, judetene, si comunale care il traverseaza.
Trama stradala existent este formata din 410 km strazi, dintre care 320 km strazi trafic mediu si usor
si 90 km trafic greu.
Principalele disfunctionalitati ale retelei existente sunt:
Starea degradata a unei parti importante (>25%) din covorul asfaltic al municipiului
Constanta ;
Necesitatea extinderii programului de asfaltare in cartierele nou construite ;
Lipsa fluidizarii traficului pe tronsoanele care leaga Constanta de statiunile de pe
litoral;
STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Intersectii neamenajate corespunzator, ce creaza blocaje ale traficului mai cu seama la


orele de varf;
Lipsa unor pasaje denivelate in nodurile rutiere importante sau la traversarile cailor
ferate existente;
Necesitatea realizarii de sensuri giratorii pentru fluidizarea traficului in zonele: Casa
de Cultura, Gara, Piata Far, Bulevardul Soveja etc.;
Insuficienta marcajelor rutiere si a semnelor de circulatie pe artele asfaltate;
Parcaje si doatari insuficiente in Constanta si Mamaia (exista o necesitate de 10
000 de locuri de parcare);
Lipsa pistelor pentru biciclisti si a spatilor verzi adiacente carosabilului;
Traficul greu si de tranzit se desfasoara in mare parte in zona centrala si tronsoanele
catre statiunile de pe litoral: Mamaia etc.

Principalele disfunctionalitati la nivel de zone ale orasului:


Insuficienta spatiilor publice in zonele de locuit, cum ar fi : parcuri cu dotari
moderne, pentru recreere;terenuri de sport; locuri de joaca in cartiere ( exista o necesitate de cel
putin 20 de locuri de joaca); locuri de parcare insuficiente; spatii plantate ( arbori, arbusti si flori
in parcuri, cartiere si alianamente stradale);
Orasul Constanta este fruntas la nivel national in ceea ce priveste numarul masinilor
pe cap de locuitor;
Lipsa locurilor de parcare pentru salariati si solicitanti;
Pana in acest momement, in Constanta nu a fost construita nici o singura parcare
supraetajata;

Insuficienta locurilor de parcare din zona centrala ;


Insuficienta numarului locurilor de parcare din zonele de locuinte, in special cele
colective (blocuri);
Insuficienta numarului locurilor de parcare din zonele locuite, in special cele
colective (blocuri).
2.2. Descrierea investitiei
Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Municipiului Constanta, si a dezvoltarii accentuate
turismului in statiunea Mamaia, obliga autoritatile locale in gasirea de solutii viabile pentru
dezvoltarea numarului de locuri de parcare.
Problema numarului locurilor de parcare in Statiunea Mamaia, a devenit critica in zona centrala
unde se afla Cazinoul din Mamaia, precum si alte cladiri publice si comerciale. Aceasta zona
centrala este tinta multor turisti in deplasarea lor. Se cere cu necesitate crearea de locuri de parcare
pentru preluarea numarului sporit de autovehicule in aceasta zona.
Proiectul propune dezvoltarea unui amplasament in vederea edificarii unor sisteme de parcari
colective, multietajate, cu utilizarea maxima a spatiului.
STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Amplasamentul studiat se afla in zona Cazino, lateral gradinii de vara Albatros. Amplasamentul este
o plomba urbana. Realizarea unei cladiri pentru parcaje va reface frontul stradal. Se creeaza o
continuitate a fondului construit, specifica mediului urban.
Arhitectura acestei noi cladiri trebuie sa fie in acelasi stil cu cladirile din statiunea Mamaia.
Fondul construit va capata unitate si va induce pietonului o directie de parcurs pe un traseu posibil.
2.2.1. Necesitatea promovarii investitiei.
Necesitatea investitiei este data de situatia existenta din punct de vedere al traficului in statiunea
Mamaia, in special in zona Cazino gardina de avra Albatros.
Se poate observa o aglomerare accentuata a traficului in zona centrala avand urmatoarele cauze:
- Existenta unui numar mare de autoturisme intr-o zona centrala;
- Concentrarea pe zone restranse a unui numar mare de utilizatori;
- Insuficienta spatiilor de parcare existente.
Din urma acestor cauze rezulta o congestionare excesiva a zonei centrale.
Realizarea unei parcari publice multietajate in aceasta zona va ajuta la decongestionarea acestei
zone, fluidizarea traficului.
Prin realizarea unei parcari multietajate se poate mari capacitatea actualelor parcari, construite la
sol, si se poate decongestiona circulatia de pe Bul. Mamaia, prin eliberarea spatiilor de la marginea
drumui ocupate in prezent de autovehiculele parcate.
Terenul din zona studiata prezinta anumite avantaje care il recomanda pentru a fi folosit in scopul
construirii unei parcari multietajate:
- Se afla in proprietatea Primariei Municipiului Constanta;
- Este pozitionat intr-o zona centrala cu un interes public major;
- Este accesibil din mai multe directii;
-Amplasarea unei parcari multietajate se poate armoniza cu zona respectiva, prin
refacerea frontului stradal.
2.2.2. Scenarii tehnico-economice pentru realizarea investitiei
Geometria locului, pozitionarea strazilor adiacente, inaltimea, aliniamentul cladirilor laterale,
precum marimea actualei parcari la sol limiteaza dimensiunile maximale pe care parcarea propusa le
poate avea la:
- suprafata la sol: 1200 -1300 mp,
- inaltime 25 m.
Se propun doua scenarii alternative de realizare a investitiei:

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Scenariul 1 parcare deschisa, P+7E+T, capacitate 390autovehicule.


Scenariul 2 parcare deschisa, P+7E+T, capacitate 294 autovehicule.

Caracteristicile tehnice ale fiecarei solutii sunt detaliate in anexele 1 si 2.


Scenariul recomandat de catre elaborator este Scenariul 1, deoarece acesta prezinta urmatoarele
avantaje:
- Numarul de locuri de parcare este mai mare cu 96 decat la scenariul alternativ.
- Este scenariul ce indeplineste mult mai bine cerintele impuse prin tema de proiectare.
- Acopera mult mai eficient suprafata de teren disponibila.
- Reface frontul stradal intr-o masura mult mare decat scenariul alternativ .
In urma studierii studiului geotehnic, se poate observa ca terenul pe care se propune realizarea
parcarii are caracteristici geotehnice slabe. Aceste caracteristici trebuiesc imbunatatite pentru
cresterea capacitatii portante si reducerea tasarilor posibile. Prin faptul ca Scenariul 1 acupa o
suprafata la sol marita, va putea disipa presiune pe o suprafata marita devenind considerabil mai
putin costisitor din punct de vedere financiar cat si tehnic comparativ cu Scenariul 2.
Concluzie:
Toate aceste diferente se regasesc si in costul investitiei care este mai mic in cazul Scenariului
numarul 1.
2.2.3. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica
A se vedea anexa A pentru scenariul 1.
A se vedea anexa B pentru scenariul 2.

2.3.

Date tehnice ale investitiei

2.3.1. Zona si amplasamentul


Zona in care se propune realizarea investitiei este centrala, in zona Cazino gradina de vara
Albatros.
Parcarea propusa are intrarea si iesirea prin Bul. Mamaia.
Pe amplasamentul pe care se propune realizarea investitei nu se afla in acest moment nici o
constructie.
2.3.2. Statutul juridic al terenului
Terenul pe care se propune realizarea investitiei se afla in proprietatea Primariei Municipiului
Constanta.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

2.3.3. Studii de teren


2.3.3.1. Studii topografice
S-a realizat un studiu topografic cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor si liste
cu repere in sistem de referinta national.
Studiul topografic se afla in Anexa C.
2.3.3.2. Studii geotehnice
S-a realizat un studiu geotehnic la fata locului, dupa executarea unor foraje geotehnice.
Studiul geotehnic se afla in Anexa D.

2.3.4. Caracteristicile principale ale constructiei.


Constructia propusa este o cladire multietajata de parcaje publice..
Sunt propuse doua variante constructive:
-

Scenariul 1 parcare deschisa, P+7E+T, capacitate 390 autovehicule.


Scenariul 2 parcare inchisa, P+7E+T, capaciatate 294 autovehicule.

Cele doua propuneri sunt descrise in detaliu in anexele A, respective B.


Din analiza celor doua variante constructive se recomanda spre realizare scenariul 1, capacitate 390
autovehicule.
Prin numarul de masini ce pot fi acomodate, scenariul 1 raspunde cel mai bine necesitatii esentiale
de realizare a investitiei, aceea de a putea prelua un numar cat mai mare de autovehicule in scopul
decongestionarii zonei centrale si de fluidizare a traficului din zona CAZINO - ALBATROS.
In cazul scenariului 1, nivelul de finisare este simplu, prin alegerea unei solutii a structurii in cadre
si pereti de beton armat. Betonul armat va ramane aparent, fiind doar vopsit la esterior. Dotarea
tehnica este minima, dar asigura un grad de siguranta adecvat.
Prin limitarea dotarilor ce nu sunt parte a cerintelor stricte de securitate a traficului, se obtine un
cost al investitiei scazut, cost scazut ce permite reflectarea valorii de investitie intr-un numar sporit
de autovehicule.
2.3.5. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum
2.3.5.1. Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
Necesarul de utilitati pentru cele doua solutii alternative propuse este similar.
STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Scenariul 1 este o parcare deschisa, fiind aleasa aceasta solutie constructiva in vederea cresterii
randamentului unei astfel de investitii in ceea ce priveste scopul sau esential: maximizarea
numarului de autovehicule ce pot fi parcate in spatiul disponibil.
Nu necesita sprinclare deoarece parcarea este deschisa si permite ventilarea si evacuarea fumului
Pentru scenariul propus spre realizare: Scenariul 1, necesarul de utilitati este descris in detaliu in
Anexa A.
2.3.5.2. Solutiile tehnice de asigurare cu utilitati
Pentru scenariul propus spre realizare Scenariul 1 - solutiile tehnice de asigurare cu utilitati sunt
descrise in detaliu in Anexa A.
2.3.6. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului
Parcarea propusa se va amplasa pe un teren care in acest moment este liber de constructii.
Tehnologiile folosite in constructie nu sunt poluante si nu folosesc substante cu risc de poluare.
Un studiu aprofundat se va face daca va fi solicitat de catre beneficiar.

2.4.

Durata de realizare si etapele principale.


Faza I:

Aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor propusi


August 2009
Faza II: Realizarea proiectelor tehnice si obtinerea Autorizatiei de Constructie
Septembrie 2009 Octombrie 2009
Faza III: Realizarea procedurilor, organizarea licitatiei pentru executie,
contractului cu castigatorul licitatiei
Noiembrie 2009 Decembrie 2009
Faza IV: Organizarea de santier si mobilizarea Antreprenorului General
Ianuarie 2010
Faza V: Edificarea parcajului
Februarie 2010 Mai 2011
Faza VI: Receptie si punerea in functiune a obiectivului
Mai 2011

STUDIU DE FEZABILITATE

semnarea

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

3.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI


3.1. Valoarea totala cu detaliere pe structura devizului general

Nr.
Crt.

Denumirea
capitolelor
subcapitolelor de cheltuieli

si

Valoare fara TVA

TVA
Valoare inclusiv T.V.A.

RON

Euro

RON

Euro

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,1
1,2

1,3

Obtinerea terenului
consiliul local
Amenajarea
terenului
consiliul local
Amenajari pentru protectia
aducerea la starea initial
consiliul local

Participatie
0

50.685,6

12.000

9.630,26

60.315,86

14.280

38.014,20

9.000

Participatie
mediului si
Participatie

Total Capitol 1

7.222,70
88.699,80

21.000

45.236,90

10.710

16.852,96

105.552,76

24.990

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare


2,1
2,2

Infrastructura (drumuri acces,platforme)


Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

105.595,00

25.000

20.063,05

125.658,05

29.750

308.337,40

73.000

366.921,51

86.870

Total Capitolul 2

413.932,40

98.000

58.584,11
78.647,16

492.579,56

116.620

0
50.263,22
392.053,12

0
11.900
92.820

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6

Studii de teren
Obtinerea de avize, acorduri, autorizatii
Proiectare si engineering
Organizarea procedurilor de achizitie
pulica
Consultanta

0
42.238
329.456,40

0
10.000
78.000

0
211.190

0
50.000

Asistenta tehnica

32.945,64

Total capitol 3

615.830,04

0
8.025,22
62.596,72
0

0
251.316,10

0
59.500

7.800

40.126,10
6.259,67

39.205,31

9.282

145.8000

117.007,71

732.837,75

173.502

10.154.238,68

2.404.052,91

1.929.305,35

12.083.544,03

2.860.822,96

2.505.865,74

593.272,82

476.114,49

2.981.980,23

705.994,66

856.149,51
68.884,86
176.582,36

202.696,51
16.308,74
41.806,52

162.668,41
13.088.12
33.550,65

1.018.817,92
81.972.98
210.133,01

241.208,85
19.407,40
49.749,75

84.476

20.000

16.050,44

100.526,44

23.800

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza


4,1

Constructii si instalatii
4.1.1 Lucrari structura
4.1.2 Lucrari arhitectura
4.1.3. lucrari instalatii
4.1.3.1. instalatii electrice si curenti
slabi
4.1.3.2.- instalatii alimentare cu apa
4.1.3.3. instalatii canalizare
4.1.3.4. instalatii de stingere a
incendiilor

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS
Total cap. 4.1

13.846.197,15

3.278.137,50

2.630.777,46

16.476.974,61

3.900.983,62

90.869,98

21.513,80

17.265,30

108.135,27

25.601,42

90.869,98

21.513,80

17.265,30

108.135,27

25.601,42

0
0

Montaje utilaje tehnologice


4.2.1. montaj utilaj tehnologic
4.2

Total cap. 4.2


Utilaje echipamente tehnologice si
functionare cu montaj
4.3.1. Utilaje echipamente tehnologice si
functionare cu montaj

4.3

Total cap. 4.3


Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
4.4.1 Utilaje fara montaj si echipamente
de transport

Total cap. 4.4

0
0

4.4

4.5.1 Dotari

506.856

120.000

96.302,64

603.158,64

142.800

Total cap. 4.5

506.856

120.000

96.302,64

603.158,64

142.800

14.443.923,13

3.419.651,29

2.744.345,39

17.188.268,52

4.069.385,04

361.098,08
310.544,35
115.551,39
101.107,46
14.443,92
72.219,62
7.221,96

85.491,28
73.522,50
27.357,21
23.937,56
3.419,65
17.098,26
1.709,83

68.608,63
59.003,43
21.954,76
19.210,42
2.744,35
13.721,73

5,2

Organizare de santier
Comisioane, taxe, cote legale
5.2.1 Taxa I.S.C. (0.8%)
5.2.1 * conform Legea 10/95 (0.7%)
5.2.1*conform Legea 453/01(0.1%)
5.2.2 Clasa Sociala a Constructorului
5.2.3 Taxa de timbre architect 0.05%

101.734,63
87.491,78
32.555,08
28.485,70
4.069,39
20.346,93
2.034,69

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute10%

722.196,16

170.982,56

1.372,17
137.217,27

429.706,71
369.547,77
137.506,15
120.317,88
17.188,27
85.941,34
8.594,13
859.413,43

203.469,25

329.996,25

264.829,33

1.658.667,91

392.695,66

Dotari
4.5

Total capitol 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1

Total capitol 5

1.393,838,58

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


22.618,45

5.355

5.500

3.611,35
4.413,87

27.644,77

6.545

42.230

10.000

8.025.22

50.263,22

11.900

TOTAL GENERAL

16.998.461,95

4.024.447,64

20.228.169,72

4.789.092,69

Din care C+M

14.983.644,40

3.547.432,26

3.229.707,77
2.846.892,44

17.830.536,84

4.221.444,39

6,1

Pregatirea personalului de exploatare

19.007,10

4.500

6,2

Probe tehnologice

23.230,9

Total capitol 6

Proiectant
S.C. ARCADIA ENGINEERING S.R.L.
Director General

STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar
Coordonator Credit
Consiliul local Constanta Consiliul local Constanta

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

3.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.


Costurile vor fi esalonate conform fazelor de executie (sub-capitolul 2.4.).
Pentru optimizarea realizarii investitiei si reducerea timpului de realizare a executiei, costurile
legate de producerea echipamentelor si utilajelor tehnologice necesare realizarii sigurantei si
organizarii circulatiei, vor trebui sa preceada faza V: Edificarea parcajului.
Costurile legate de de producerea echipamentelor si utilajelor tehnologice vor trebui sa fie esalonate
dupa Faza III: Realizarea proiectelor tehnice si Obtinerea Autorizatiei de Constructie.
4. ANALIZA COST BENEFICIU
4.1. Identificarea investitiei si denumirea obiectivelor
Investitia reprezinta realizarea unei parcari multietajate pe spatiul alocat, situat in statiunea Mamaia,
zona Cazino gradina de vara Albatros, teren aflat in proprietatea Primariei Municipiului
Constanta.
Obiectivele principale ale investitiei sunt;
- Realizarea a cat mai multe locuri de parcare pe spatiul disponibil. Conform cerintelor initiale ale
investitorului, precum si din analiza realizata privind traficul de autovehicule din zona, scopul este
de a realiza in jur de 350-400 locuri de parcare.
4.2. Analiza optiunilor
Optiunile posibile pentru realizarea investitiei sunt:
- Scenariul 1 parcare deschisa, capacitate 390 autovehicule.
- Scenariul 2 parcare deshisa, capaciatate 294 autovehicule.
Din analiza costurilor estimate ale investitiei rezultate din valorile devizului general, precum si din
analiza obiectivelor principale ale investitiei rezulta urmatoarele:
- Scenariul 1 parcare deschisa- poate acomoda 390 autovehicule fata de Scenariul 2 (parcare
inchisa) cu numai 294 autovehicule.
- Costul final/ loc de parcare este de 51.867 ron (12 280 euro) in Scenariul 1
Scenariul 1 exploateaza mult mai bine din punct de vedere tehnic si financiar conditiile slabe de
capacitate portanta ale terenui pe care se va realiza, asa cum rezulta din studiul geotehnic.
Din perspective valorilor de mai sus, rezulta ca Scenariul 1 se preteaza mult mai bine a fi aleas
decat Scenariul 2, datorita:
- respecta mult mai bine obiectivul principal din punct de vedere al numarului de autovehicule.
STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

- prezinta un randament mult mai bun prin prisma raportului cost/loc de parcare.
4.3.

Analiza financiara a investitiei

Analiza financiara a investitiei se bazeaza pe realizarea unor valori ale veniturilor precum si ale
cheltuielilor. Pentru previziunea realizarii veniturilor s-au considerat urmatoarele premize:
i) Tarife:
- Tarif orar: 2 Ron/ora (aprox. 0,5 euro/ora);
In fiecare an pana la inchiderea celor 20 ani de exploatare in care se doreste inchiderea investitiei
tariful orar creste cu 7% pe an. Aceasta crestere se datoreaza urmatorilor factori:
- inflatia anuala;
- aducerea preturilor de tarifare la o valoare echivalenta preturilor practicate in Uniunea Europeana.
ii) Venituri in primul an:
a) In sezonul estival (15 iunie 1 septembrie):
Interval de functionare
Nr. ore de functionare
8.00 la 16.00
8
16.00 la 18.00
3
19.00 la 21.00
2

Grad de ocupare
60%
80%
90%

b) In sezonul estival redus (15 mai 15 iunie, 1 septembrie 15 septembrie)


Interval de functionare
Nr. ore de functionare
Grad de ocupare
8.00 la 16.00
8
15%
16.00 la 18.00
3
35%
19.00 la 21.00
2
35%
c) In extrasezon (15 septembrie- 15 mai))
Interval de functionare
Nr. ore de functionare
8.00 la 16.00
8
16.00 la 18.00
3
19.00 la 21.00
2

Grad de ocupare
5%
10%
10%

Venitul anual initial rezultat este de 798.525 ron (199.631,25 euro).


Se va ajunge astfel la o valoare a tarifului orar dupa 15 ani la 3 ron/ora. Presupunand ca o
devalorizare a RON fata de Euro de doar 3% pe an, rezulta ca peste 15 ani (cand se presupune ca
Romania va fi adoptat deja moneda europeana) valoarea tarifului orar va fi de 0.45 Euro/ora.
Aceasta valoare este situata la minimul de taxare actual practicat in Uniunea Europeana, unde
taxarea se situeaza in limita a 0.5 - 3 euro/ora.
STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

iii) Cheltuielile:
- Cheltuielile cu maintenanta reprezinta anual 4% din valoarea veniturilor realizate.
- Cheltuiele cu utilitatile si salariile cresc cu 5% /an, in 2010 cheltuielile cu utilitatile fiind de
50.000 euro, si cheltuielile cu salariile de 40.000 euro.
Rezultatele analizei financiare sunt evidentiate detaliat in Anexa 1.
4.4.

Analiza Economica

Din tabelul fluxului de numerar generat de investitie (Anexa 2) se poate observa ca investitia nu
genereaza suficient flux de numerar pentru a-si putea sustine investitia.
Din acest motiv municipalitatea doreste finantarea investitiei din fonduri structurale europene.
Proiectia fluxurilor de numerar a fost realizata pentru o perioada de 20 ani nu include perioada de
executie. Se doreste inceperea executiei proiectului la inceputul anului 2010, imediat dupa obtinerea
avizelor, proiectul urmand a se realiza in intregime din fondurile structural.
Rata de actualizare utilizata pentru analiza financiare a fost de 5%, conform recomandarilor
Comisiei Europene pentru tarile de coeziune. 1
Asa cum se poate observa din devizul general al investitiei, costul initial al acesteia (inclusivTVA)
este in suma de 20.228.170 Ron (4.789.093 euro).
In urma calculelor evidentiate in annexe au rezultat urmatoarele valori ale indicatorilor de analiza
economica, centralizati in tabelul urmator:
Investitia initiala (Euro)

4.789.093

VAN (Euro)

- 2.438.756

RIR%

0.09%

IP%

-50.92%

Valoarea actualizata neta (VAN) este in valoare de 2.438.756 euro.


Aceasta valoare a indicatorului financiar releva faptul ca pe parcursul celor 20 ani de exploatare, la
valorile considerate, investitorul nu isi recupereaza investitia valoarea de 2.438.756 euro aratand o
pierdere a proiectului..
Rata interna de rentabilitate (RIR), reprezinta rata de actualizare pentru care valoarea actualizata
neta este 0, respective rata maxima de actualizare prin folosirea careia investitorul ar obtine profit.
Aceasta rata este de - 0.09% mult mai mica decat valoarea ratei de actualizare folosite in cadrul

Comisia Europeana, Directia Generala Politica Regionala, perioada 2007 2013, Orientari privind Metodologia de
realizare a Analizei Cost Bneficiu Documentul de lucru numarul 4

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

analizei, fapt care arata ca investitorul nu are cum sa obtina valoare adaugata si in cazul unei
evolutii considerate a economiei.
Indicele de profitabilitate al investitiei (IP) este egal cu -50.92% reprezentand rentabilitatea
financiara a proiectului. Si din valoarea acestuia ne putem da seama ca investitia nu genereaza
profit, indicele de pierdere al acesteia fiind de 50.92 %
Termenul de recuperare (TR) este indicatorul care ne arata care este termenul in care investitorul isi
recupereaza banii investiti si din ce moment acesta iese pe profit.

Anul
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

CFD
cumulat

CFD
actualizat

CFD actualizat
cumulat

57.227

57.227

54.502

54.502,13

92.565

149.792

83.959

138.460,93

100.506

250.298

86.821

225.282,17

109.084

359.382

89.743

315.025,55

118.345

477.726

92.726

407.751,61

128.341

606.068

95.770

503.521,84

139.130

745.197

98.877

602.398,69

150.770

895.967

102.047

704.445,57

163.326

1.059.293

105.281

809.726,88

176.867

1.236.160

108.581

918.308,09

191.468

1.427.629

111.948

1.030.255,71

207.209

1.634.838

115.382

1.145.637,34

224.174

1.859.012

118.884

1.264.521,74

242.457

2.101.468

122.457

1.386.978,76

262.154

2.363.623

126.101

1.513.079,48

283.374

2.646.996

129.817

1.642.896,17

306.228

2.953.224

133.606

1.776.502,34

330.839

3.284.063

137.470

1.913.972,78

357.338

3.641.401

141.411

2.055.383,56

385.865

4.027.266

145.429

2.200.812,11

416.571

4.443.838

149.525

2.350.337,19

CFD

Din tabelul prezentat mai sus se poate observa ca investitia nu este recuperata pe parcursul celor 20
ani de exploatare.
Din toate cele de mai sus se poate observa ca proiectul nu este viabil si ca Primaria Municipiului
Constanta nu poate sa realizeze integral din surse proprii acest proiect de investitii.
De aceea este recomandata solicitarea de fonduri structural europene.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

4.5.

Analiza de sensitivitate

Analiza de senzitivitate urmareste sa evidentieze influenta modificarii unuia dintre factorii pe baza
caruia se calculeaza Valoarea Adaugata Neta a investitiei.
Factorii care au fost modificati sunt:
i) veniturile
ii) cheltuielile cu utilitatile
S-au considerat acesti doi factori deoarece:
- Veniturile par a influenta cel mai mult VAN a investitiei. In plus variatia valorii veniturilor
poate deveni critica din punctul de vedere al probabilitatii de neatingere a scopuli initial de a
inchide investitia in primii 15 ani de exploatare. S-a considerat variatia veniturilor cu 3-9%
- Dintre cheltuielile ce pot influenta cel mai mult cel mai mult VAN s-au considerat a fi in
primul rand cheltuielile cu utilitatile din cauza valorii acestora si a faptului ca s-a observant in
ultimii ani o fructuatie destul de neomogena a acestor valori.
S-a considerat variatia cheltuielilor cu utilitatile de 10%.
Nu s-au considerat in acesta analiza eventualele variatii ale cheltuielilor cu maintenanta, deoarece
statistic aceste cheltuieli au putut fi cuantificate mult mai exact.
Factor

Scenariu
pesimist

Scenariu baza

Scenariu optimist

Venituri

103%

100%

109%

Cheltuielile cu
utilitatile

110%

100%

90%

CENTRALIZARE VAN:

Factor

VAN - Scenariu
pesimist (euro)

Venituri

Cheltuielile cu
utilitatile

STUDIU DE FEZABILITATE

VAN - Scenariu baza


(euro)

VAN - Scenariu
optimist (euro)

-3.645.914

-2.438.756

-1.577.901

-2.990.017

-2.438.756

-1.867.753

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Se poate observa c impactul cel mai mare asupra VAN este acela al veniturilor, putand determina
o scadere a valorii adaugate nete pana la valoarea de 3.645.914 Euro.
Analiznd situatia elasticitatilor din tabel se poate realiza o ierarhizare a factorilor care exercit
influenta notabila asupra valorii adaugate nete.
Aceasta este urmtoarea:
1. VENITURILE
2. CHELTUIELILE CU UTILITATILE
Se poate observa din valorile de mai sus ca o crestere sau scadere relative mica a veniturilor poate
influenta semnificativ valoarea adaugata neta a investitiei .
O crestere mica a valorii veniturilor poate genera un surplus major al VAN.
Pe de alta parte scaderea valorii veniturilor poate genera o valoare foarte mica a VAN. O variatie
negativa mai mare poate duce la un VAN extreme de mic.
Se poate observa ca cresterea cheltuielilor cu utilitatile trebuie sa fie semnificativa pentru a se putea
rasfrange asupra valorii generate. Din acesta cauza variatia cheltuielilor nu este critica pentru
veniturile viitoare ale investitiei.
Concluzia este ca investitia este sensibila la orice modificare a unuia dintre factorii care stau la baza
determinarii veniturilor viitoare ale investitiei, in sensul ca orice modificare a acestora, in orice
directie, determina variatii esentiale ale valorii nete adaugate.
De asemenea, din calculele efectuate ne putem da seama ca nic i la o crestere cu 9% pe an a
veniturilor investitia nu genereaza profit, VAN fiind egala cu 1.577.901 euro, o valoare extrem de
mica, concluzionand astfel ca societatea are nevoie de fonduri pentru realizarea investitiei.
Obseravatiile de mai sus se bazeaza pe calculele din Anexa 2.

4.6.

Analiza de risc

La analiza riscului investitiei s-a plecat de la un scenariu central, care s-a modificat in functie de
posibilele stari ale investitiei, preconizandu-se pe langa acest scenariu central, alte doua scenarii,
unul pesimist si unul optimist.
Scenariul pesimist
Pleaca de la scenariul de baza, pe baza caruia se fac urmatoarele previziuni:
i) Diferenta intre scenariul central si cel pesimist este aceea ca in scenariul pesimist se
considera ca parcarea nu va taxa autovehiculelele in afara orelor de lucru ci numai in
orarul 8.00-18.00.
ii) Cheltuielile cu maintenanta reprezinta anual 8% din valoarea veniturilor realizate
STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

iii) Cheltuiele cu utilitatile cresc cu 10% /an.


Diferenta intre scenariul central si cel pesimist este aceea ca in scenariul pesimist se considera ca
parcarea nu va taxa autovehiculelele in afara orelor de lucru ci numai in orarul 8.00-18.00.
In aceast scenariu o VAN (Valoarea adaugata neta) a proiectului de investitii este de -3.153.087
Euro, o valoare negativa. Este greu a se presupune o situatia mai pesimista decat aceasta, deoarece
parcarea va functiona numai pe perioada orelor de lucru saptamanale.
Scenariul optimist
Pleaca de la scenariul de baza, pe baza caruia se fac urmatoarele previziuni:
i) Cheltuielile cu maintenanta reprezinta anual 2% din valoarea veniturilor realizate.
ii) Cheltuiele cu utilitatile raman constante.
In acest scenariu VAN (Valoarea adaugata neta) a proiectului de investitii este de -2.055.709 euro.
Putem remarca din aceasta analiza ca nici in cazul scaderii extreme a cheltuielilor investitia nu
genereaza profit, din contra, cea mai mare valoare la care poate ajunge este negativa si foarte mica,
sugerand ca nu se poate sustine singura, solutia fiind atragerea de fonduri structurale.
Concluziile finale
Aceste concluzii au la baza calculele efectuate in Anexa 3
Rezultatele sunt centralizate in tabelul de mai jos.
CALCULE CENTRALIZATE
SCENARIU
PESIMIST

PROBABILITATE
0.3

VAN (euro)
-3.153.087

CENTRAL
OPTIMIST

0.4
0.3

-2.438.756
-2.055.709

E(VAN)
euro

- 846.047

Din analiza de risc se pot evidentia urmatoarele aspecte:


- Atat scenariul pesimist cat si cel optimist se bazeaza pe o variatie a timpului de functionare si a
randamentului ocuparii, si nu pe baza cresterii sau scaderii taxarii. O optimizare a functionarii
parcarii poate duce la un risc foarte mic al investitiei.
- Chiar si cel mai optimist scenariu arata ca exista un risc major al investitiei

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

5. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI


Investitia se propune a fi realizata integral din fonduri structurale.

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA


INVESTITIEI
6.1.

Numar de locuri de munca create in faza de executie

Numarul de locuri ce vor fi create in faza de executie este de aproximativ 40 persoane.


6.2.

Numar de locuri de munca create in faza de operare

Numarul de locuri ce vor fi create in faza de operare este de aproximativ 8 persoane.


Aceste personae se vor ocupa cu deservirea parcajului si va fi formata din;
- 1 administrator,
- 3 persoane ce vor fi incadrate special pentru realizarea taxarii autovehiculelor ,
- 2 persoane ce se va ocupa cu maintenanta parcarii,
- 2 persoane pentru curatenie si intretinere.
7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
7.1. Valoarea totala
Valoarea totala a investitiei: 20.228.170 Ron, inclusiv TVA
Constructii-montaj: 17.830.537 ron, inclusiv TVA
Preturile sunt evaluate la data 25.08.2009.
7.2. Esalonarea investitiei
Investitia se va esalona pe faze de executie conform sub-capitolului 2.4 si al sub-capitolului 3.2.
7.3.

Durata de realizare

Durata de realizare a investitiei este de aproximativ 20 luni.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

7.4.

Capacitati

Capacitatea parcarii va fi de 390 autovehicule.


Parcarea va ocupa o suprafata la sol de aproximativ 1250 mp.
Inaltimea la cornisa va fi de aproximativ 24.5 m.
7.5.

Alti indicatori

Pe parcursul desfasurarii proiectului de investitii, Primaria Municipiului Constanta nu are profit,


fluxul de numerar generet de proiectul de investitii fiind negativ de la an la an. Valoarea acestuia
este indicata in Anexa 2.
8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
8.1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei
8.2. Certificatul de urbanism
Nu a fost eliberat certificatul de urbanism la data elaborarii studiului de fezabilitate.

8.3.

Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor

In general, prentru o astfel de investitie sunt necesare urmatoarele avize de principiu:


- Aviz alimentare apa
- Aviz alimentare energie electrica
- Aviz circulatie
- Aviz canalizare
- Aviz alimentare cu energie termica
- Aviz telefonie

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Capitolul I - DATE GENERALE


I.01 - Obiectul proiectului:
- beneficiar (investitor) : PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA;
- amplasamnent: statiunea MAMAIA, zona Cazino Albatros, bdul Mamaia, mun.
CONSTANTA, jud. CONSTANTA
- proiectant general: S.C. ARCADIA ENGINEERING S.R.L.;
- numar proiect (contract): 031208/2008;
- faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate

I.02 - Caracteristicile amplasamentului


- incadrare in localitate si zona: Terenul se afla in Jud.Constanta, mun. Constanta, statiunea
Mamaia, zona gradina de vara Albatros;
- descrierea terenului (parcelei): din punct de vedere juridic terenul este situat in intravilan si
apartine domeniului public al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.122/2000, anexa 24 par. 3
zone de agrement Gradina Albatros atestat prin HG nt. 904/2002, centralizat prin HCLM 110/2005 cu
S=804,00mp, si cealalta parte constituie domeniul public al Municipiului Constanta, platforma si
parcare, conform legii 213/1998 anexa 1 punctul III.
- conform situatiei juridice intocmite de Directia patrimoniu nr. 8329 din 21.01.2008, terenul
are suprafata de 2212,95 mp.
Destinatia terenului stabilita prin documentatia de urbanism aprobata este de parcare
multietajata P+7E+T.
Terenul este liber de constructii si are ca vecinatati urmatoarele:
-la nord: drum local;
-la sud-est: gradina de vara Albatros;
-la vest: Bulevardu Mamaia.

I.03 - Caracteristicile constructiei propuse:


- functiunea: PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA (parcaj deschis
tip P2 390 locuri autoturisme);
- regim de inaltime: P+7E+T;
- suprafata construita - Sc = 1239.04 mp;
- suprafata desfasurata - Sd = 14197.73 mp;
- suprafata utila totala - Su = 11 716.40 mp;
- HMAX. ATIC = 24.50 m.
- POT = 56.00%
- CUT = 6.42
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA C DE IMPORTANTA (conform
HGR nr. 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Capitolul II - DESCRIEREA FUNCTIONALA


Proiectarea s-a facut tinand seama de: conditiile specifice ale amplasamentului,
reglementarile urbanistice existente in zone, in baza legii nr.50/1995 si normativului privind
proiectarea, executia si exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme NP24-97.
Cladirea propusa are o forma triunghiulara, cu 2 laturi de aproximativ 43,60m si una de
31.51m, forma fiind rezultata din conformatia terenului pe care este amplasata.
Tipul constructiei este: parcare deschisa tip P2 ( intre 100 si 500 autoturisme ).
Constructia cuprinde 390 locuri de parcare, dispuse astfel:
Locuri parcare parter: 36
Locuri parcare etaj 1: 44
Locuri parcare etaj 2: 44
Locuri parcare etaj 3: 44
Locuri parcare etaj 4: 44
Locuri parcare etaj 5: 44
Locuri parcare etaj 6: 44
Locuri parcare etaj 7: 44
Locuri parcare terasa: 46
Suprafete construite pe nivele:
Suprafata construita la sol este de:
Suprafata construita etaj 1 este de:
Suprafata construita etaj 2 este de:
Suprafata construita etaj 3 este de:
Suprafata construita etaj 4 este de:
Suprafata construita etaj 5 este de:
Suprafata construita etaj 6 este de:
Suprafata construita etaj 7 este de:
Suprafata construita nivel terasa:

1239.04 mp
1618.75 mp
1618.75 mp
1618.75 mp
1618.75 mp
1618.75 mp
1618.75 mp
1618.75 mp
1618.75 mp

Suprafata construita desfasurata este de

14197.73 mp

Suprafata terenului este de:

2212.95 mp

Suprafata utila desfasurata este de:

11716.40 mp

Descrierea functionala:
Accesul masinilor in cladire se realizeaza dinspre Bulevardul Mamaia de pe o alee propusa.
Accesul pietonal in parcare se va realiza pe toate laturile constructiei, dinspre Bulevardul
Mamaia, dinspre drumul local (drum de aprovizionare) cat si dinstre gradina de vara Albatros.
Limita de inaltime a autoturismelor care vor avea acces in parcaj va fi de maxim 2.00 m.
Intrarea autoturismelor se face trecand de o bariera actionata pe baza de senzori de prezenta
(ea se deschide doar cand se intra in cladire, si nu se actioneaza daca se vine din interiorul
constructiei). Locurile libere precum si dispunerea lor pe nivele vor fi afisate pe o tabela electronica
pozitionata deasupra intrarii. Informatiile pe care aceasta le va furniza vor fi locurile libere
Circulatia autoturismelor pe verticala se va face prin intermediul a unei rampe drepte cu sens
dublu.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Monitorizarea locurilor libere va fi facuta cu ajutorul senzorilor dispusi in dreptul intrari si


iesiri din parcare. Dupa ce ajunge la nivelul dorit, soferul parcheaza respectand marcajele din
pardoseala si indicatoarele rutiere. La iesirea din cladire, taxa va fi achitata la o casa - poarta catre un
functionar public care va actiona electric bariera de iesire. Circulatia auto va fi cu sens dublu.
Sensurile de circulatie si locurile de parcare vor fi marcate in pardoseala. Fiecare loc de
parcare va avea dimensiunile in plan de 2.50mx5.00m. Rampa este libera de orice obstacol pe toata
latimea ei (6.00 m) si pe inaltimea minima de 2.20 m. Panta este de 18% reprezentand panta maxima
admisa. Razele interioara a circulatiilor este de minim 6.00 m.
Traseul pietonal va fi marcat in pardoseala prin culoare diferita de circulatia masinilor. Stratul
de uzura al pardoselilor va fi realizat astfel incat sa nu permita alunecarea si va fi realizat din materiale
antiderapante care vor asigura un coeficient de frecare de minim 0.4. Inaltimea libera de trecere va fi
de peste 2 metri, latimea libera a circulatiilor pietonale in interiorul parcajului va fi de 0.8 metri,
circulatie valabila si pentru persoanele handicapate cu baston sau in scaun rulant. Circulatia pietonala
pe verticala se va face prin intermediul a trei scari amplasate fiecare pe colturile cladirii. Scarile sunt
metalice si amplasate la exterior. Latimea libera a usilor va fi de minim 0,90 m.
Iesirile pietonale vor fi echpate cu marcaje de orientare catre principalele obiective turistice al
statiunii.
Latimea rampelor si podestelor la scari este de 1.20 m (doua fluxuri). Scarile sunt luminate si
ventilate natural. De asemenea s-au prevazut doua lifturi de 8 persoane. Lifturile sunt destinate strict
transporturilor de persone. Dimensiunea cabinei precum si deschiderea libera a usilor permite
transportul persoanelor cu handicap in carucior.

Capitolul III - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ


III.01 - Sistemul constructiv
Se urmareste realizarea unei PARCARI
P+7E+T.

MULTIETAJATE SUPRATERANE DESCHISA

1.1. Generaliti
1.1.1. Infrastructura
Tinand cont de valoarea deschiderilor si a conformatiei structurii s-a proiectat un radier
general cu grosimea de 100cm, pozat pe un strat de beton de egalizare cu grosimea de 15cm
(preradier). Cota superioara a radierului este -0.05. Sub preradier s-a prevazut o perna de material
granular cu grosimea de 1,00m pentru sporirea capacitatii portante a terenului.
Peretii structurali au grosimea de 40, 30, 25cm la interior iar stalpii au sectiuni diferite in plan,
cu dimensiuni de 40x60, 70x70, 30x90cm iar cei circulari cu diametrul de 80cm.
Grosimea placii este de 15, respectiv 17cm pe toata inaltimea constructiei (cotele
+2.90..+26.10), iar rampa aferenta are grosimea de 15cm.
1.1.2. Suprastructura
Cladirea propusa are o forma triunghiulara, cu 2 laturi de aproximativ 51.30m si una de
43.20m, forma fiind rezultata din conformatia terenului pe care este amplasata.
Sistemul structural este unul dual, pereti structurali, grinzi si stalpi rigidizati prin plansee din
beton armat monolit.
Inaltimea parterului este de 2.95m, iar a etajelor curente este de 2.90m, grosimea placii
curente este de 15, respectiv 17cm.
Peretii structurali au grosimi de 40, 30, 25cm iar stalpii au sectiuni diferite in plan, cu
dimensiuni de 40x60, 70x70, 30x90cm iar cei circulari cu diametrul de 80cm.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Grinzile au dimensiuni variabile, pe directia transversala 30x50, 25x50, 30x70, pe


directia longitudinala 35x50, 35x70cm.
Accesul de la un nivel la altul se realizeaza pe rampa auto amplasata intre axele 4, 8 ale
cladirii. Rampa auto, cu latimea de 6.00m, avand grosimea de 15cm. Accesul pietonal se realizeaza
prin 3 scari de beton armat monolit in 2 rampe, pozitionate in colturile cladirii si 2 elevatoare
interioare.
1.2. Materiale

Preradier:
Radier:

Parapeti

Grinzi

Pereti, stlpi:

Planee, scari :

beton BC10
beton BC25 cu impremeabilitate P108armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C
beton BC25 cu impremeabilitate P108, armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C
beton BC25 cu impremeabilitate P108, armtur OB37, PC52,
PC 60,BST500S- clasa de ductilitate C
beton BC25 cu impremeabilitate P108, armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C
beton BC25 cu impremeabilitate P108,armtur OB37,PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C

III.02 - Finisajele interioare


Pardoselile se vor realiza in urmatoarea alcatuire: placa de beton, sapa elicopterizata pentru
realizarea pantelor de scurgere si vopsea epoxidica cu nisip de quartz cu indice de frecare minim 0,4.
Marcajele din pardoseala, atat pentru trotuare cat si pentru circulatia auto se vor face cu vopsea
poliuretanica. Circulatia pietonilor va fi diferentiata prin culoare. Punctele de conflict ale circulatiilor
auto vor fi rezolvate prin prezenta semnelor de circulatie. Pardoselile se vor rezolva astfel incat apa
sau orice lichid accidental raspandit sa se scurga usor la sifoanele de pardoseala sau catre rigolele
prevazute in pardoseala limitandu-se in acest fel ariile afectate.

III.03 - Finisajele exterioare


La exterior peretii sunt din beton aparent vopsit in culoarea RAL 9006. Golurile dintre
parapeti si grinzi sunt inchise cu panouri din plasa bordurata zincata, astfel incat sa permita ventilatia,
evacuarea fumului si a noxelor si luminarea naturala.

III.04 - Acoperisul si invelitoarea


Acoperirea rampei si a putului lifturilor se face in terasa, avand urmatoarea alcatuire: sapa de
panta minim 2% si hidroizolatie din membrana bituminoasa 1.8 mm. Evacuarea apelor pluviale se face
prin sifoane si rigole de colectare. Acoperirea rampelor auto se face cu o placa de beton ce urmareste
inclinatia rampelor de la nivelele inferioare. Aceasta este protejata de o hidroizolatie din membrana
bituminoasa 1.8 mm grosime. Evacuarea apelor pluviale se face prin rigole dispuse la intersectia
planului acoperisului cu planul orizontal al terasei circulabile.

III.05 Instalatii
5.1.Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa rece se face prin intermediul unui branament existent la reeaua public
de ap potabil aflata n zona.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Bransamentul existent nu este suficient pentru alimentarea cu apa a spatiilor nou propuse astfel incat
se va utiliza un bransament cu diametrul Dn 40 din PEHD.
Se va utiliza un camin de apometru complet echipat cu vane de inchidere, ceas contor, manometru,
clapeta antiretur, filtru de impuritati, sistem de by-pass contorizare separata si vanele aferente.
Aceste instalaii asigur alimentarea armturilor obiectelor sanitare din grupurile sanitare.
Prepararea apei calde de consum menajer se face cu ajutorul unui boiler electric cu capacitaea de 30
litri.
Fiecare nisa va fi prevazuta cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau (si) a
pieselor de curatire.
Aceste usi de vizitare vor fi prevazute in proiectul de arhitectura, inaltimea parapetului
fiecarei usi putand fi dedusa din schema coloanelor.
Instalatia de alimentare cu apa rece i cald de consum, se va executa cu tevi din polipropilena tip PPR.
Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului cu armaflex avand grosimea de 9
mm.
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI
sau similar .Se vor monta :
- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare si spalatoare;
- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;
- robinete de reglaj de colt, cu ventil ;
- robinete de retinere cu ventil si mufe.
Conducta din PEHD se va monta pe un pat de nisip de 10 cm, la adncimea de 0.9 m, fiind mai mare
dect adncimea de nghe specifica zonei.

5.2. Canalizare menajera si pluviala


Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin
curgere cu nivel liber catre caminul de racord la canalizarea publica.
Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de canalizare, Qu se calculeaz
cu relaia:
Qu = 0,8 x QS
In care QS - debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu, zilnic maxim si orar
maxim )
Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de canalizare, Qc se determina cu
relaia :

Qc = Qs + qs max
unde :

Qs = a * c * Es

; reprezint debitul corespunztor sumei echivalenilor de debit;


- E= 210 reprezint suma echivalenilor de scurgere ;
- Qs max= 2.00 l/s reprezint debitul specific cu valoarea cea mai mare ;
- a= 0,33 coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare a apei in reeaua de
distribuie ( furnizare continua ).
- c= 0,70 coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii ;
Conductele de aerisire a instalaiilor de canalizare se vor scoate la suprafaa terasei.
Conductele de legtura si coloana de canalizare menajera se vor executa cu ajutorul
tuburilor si pieselor de legtura din polipropilena PP.
Apele de pe pardoseala si terasa parcajului si de la rampele de intrare, sunt colectate
printr-o reea de canalizare interioara formata din rigole amplasate langa peretii exteriori. Canalizarea
se va face gravitational prin intermediul coloanelor din tuburi de PP, catre exterior in separatorul de
hidrocarburi prevazut cu by-pass avand un debit nominal de 25 l/s .

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Colectarea apelor pluviale din exterior se va face prin intermediul gurilor de scurgere
si caminelor de vizitare catre separatorul de hidrocarburi si mai departe la reteaua de canalizare
publica existenta in zona.
Reeaua de canalizare pluviala este separata de reeaua de canalizare a apelor uzate menajere,
deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata in conductele de
canalizare apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legtura intre aceste
conducte si reeaua de canalizare apelor uzate menajere ar duce la inundarea cldirii, prin obiectele
sanitare.
Instalaiile se execut din :
- pentru instalaiile interioare supraterane de canalizare menajer: tuburi si piese de legtura
din polipropilen ignifuga;
- pentru instalaiile interioare subterane i exterioare de canalizare menajer: tuburi si piese
de legtur din PVC-KG;

5.3. Coloane uscate


S a prevazut coloana uscata pentru stingerea incendiilor .
Coloanele uscate sunt instalatii fixe, rigide montate in interiorul constructiilor, utilizate numai
de serviciile de pompieri.
Conform articolului 5.5 din NP 086 05 coloana uscata va fi umpluta prin intermediul unui
racord fix tip B amplasat pe peretele exterior la intrare. Racordul este amplasat intr-un loc vizibil ,
la inaltimea de 1 m fata de de sol si este inclinat la 45 de grade fata de verticala .Racordul se
obtureaza cu un racord infundat si pentru recunoastere racordul se marcheaza cu indicatorul
COLOANA USCATA.
Coloana uscata are diametrul de 65 mm , iar pe fiecare nivel se vor monta cate un racord fix
tip C. De asemenea la fiecare nivel inaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet.
Inaltimea de montaj a racordului pentru furtun este de 1 m fata de pardoseala finita. Pentru
recunoastere racordul se marcheaza cu indicatorul RACORD INCENDIU.
Coloana uscata se va realiza din teava de oel zincat, protejata contra coroziunii prin
grunduire si vopsire.
Presiunea de incercare a coloanei uscate este de 25 bar.

5.4 Alimentarea cu ap
DIMENSIONARE CONDUCTE
Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a fcut conform STAS 1478-90, cu
relaia ;

qc = 0.24 E l/s
c = 1.0;

pentru E

1.4

a = 0.15 ; b = 1.0

APA RECE
Nr.crt.

Denumire obiect

Numar obiecte

1
2

Lavoar
WC

32
24

Pisoar

Echivalenti de debit
E1
E2
0.35
0.5

0.17

Suma echivalentilor
E1
E2
11.2
0
0
12
0
1.36

11.2
qar=

1.189393123 l/s

STUDIU DE FEZABILITATE

13.36

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

E = E1 + E2
E1 = suma echivalenilor bateriilor amestectoare de apa rece cu apa calda;
E2 = suma echivalenilor bateriilor de apa rece;
-presiunea necesara s-a determinat cu formula:
Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc
[mH2O];
Unde: Hg
= 22.00 mH2O ;
Hu
= 2.00 mH2O ;
Hlin = 3.00 mH2O ;
Hloc = 1.50 mH2O ;
Hnec = 28.50 mH2O

5.5. Instalaia de canalizare menajera


Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de canalizare, Qc se determina cu
relaia :

Qc = Qs + qs max
unde :

Qs = a * c * Es

; reprezint debitul corespunztor sumei echivalenilor de debit;


- E= 389 reprezint suma echivalenilor de scurgere ;
- Qs max= 2.00 l/s reprezint debitul specific cu valoarea cea mai mare ;
- a= 0,33 coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare a apei in reeaua de
distribuie ( furnizare continua ).
- c= 0,70 coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii ;
Nr.crt.

Denumire obiect

Numar obiecte

1
2
3

Lavoar
WC
Pisoar

32
24
8
TOTAL

Qc=Qs+qs=

3.84

Echivalenti
de scurgere
16
144
1.2

Suma echivalentilor
16
144
1.2
161.2

l/s

5.6. Susinerea conductelor


Conducte din PP-R si OlZn:
- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat tip MUPRO, HILTI,
VALSIR etc., cu garnitura din cauciuc antivibrant, amplasate la distante conf. I9-94 art. 4.11
tabel 3;
- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de I9-94 art. 4.10 tabel 2 si cu
recomandarea ca acestia sa fie plasati langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau
inchidere.
Conductele din polipropilena PP, PVC-KG si PEHD :
Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari
amplasate la o distanta de 10 D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia.
Coloanele se vor sustine astfel : pentru coloanele care sunt incastate la nivelul planseului, se
vor monta cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel; pentru coloanele care

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va preveda cate un punct si o bratara de ghidaj
la fiecare nivel.
La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cate un punct fix
intre doua compensatoare successive, conform NP003-96.

5.7. Instruciuni de montaj


Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului I9-94 si a Normativului
pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 00396.
Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau
superioare celor indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .
Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea Agrement tehnic
eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La
livrare, acestea vor fi insotite de Certificat de calitate eliberat de producator. Toate materialele vor
indeplini conditii de calitate conform ISO 9000.

5.8. Instalatii electrice


Proiectul de instalatii electrice cuprinde:
Instalatiile electrice de iluminat si prize
Instalatiile electrice de iluminat si prize se vor executa in cablu CYY-F. La dimensionarea
circuitelor se urmareste protectia acestora la scurtcircuit si suprasarcina. Iluminarea medie pentru
iluminatul normal va fi de 50 lx pe caile de circulatie si de 20 lx pe platformele de stationare,100 lx pe
rampele dintre etaje si 300 lx pe rampa care iese la parter.Vor fi prevazute prize pentru intretinere de
220V/16A si 380V/ 25A cu protectie IP 55.
Instalatiile electrice de forta
Instalatiile electrice de forta vor fi realizate in cablu CYY-F . Circuitele de forta vor fi
protejate cu intrerupatoare la suprasarcina si scurtcircuit. Circuitele de forta vor alimenta utilajele si
aparatele necesare pentru intretinerea spatiilor de parcare.
Se vor prevede tablouri care alimenteaza spatiile de parcare,spatiile de circulatie si rampele
de urcare/coborare .
Tabloul general va fi amplasat la parter in camera special destinata tabloului general.De aici
se face o subdistributie la fiecare 3 nivele astfel ca o sa se prevada cate un tablou electric pe etajele
1,4 si 7.Distributia se face pe acceasi verticala,tablourile de pe etaje fiind amplasate in camerele
curatenie.
Tabloul pentru degivrarea rampelor de intrare/iesire parter va fi prevazut in camera taxare de
la intrare. Tabloul pentru degivrarea rampei care urca spre terasa si a rigolelor va fi amplasat in
camera tabloului electric de la etajul 7.

Distributia pe verticala se realizeaza in goluri la trecerile prin plansee.


Golurile prin care sunt pozate cablurile electrice se vor obtura din etaj in etaj la trecerea prin
plansee astfel incat toate sa fie inchise; se vor folosi pentru obturare elemente incombustibile Co
(CA1) rezistente la foc minim 30 min. Acest lucru impune ca distributia pe verticala sa se realizeze in
cablu tip CYYF.
Tablourile electrice sunt metalice cu grad de protectie IP44.
Se va stabili de comun acord cu beneficiarul si proiectantul general sursa de alimentare cu
energie electrica .

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Pentru alimentarea instalatiilor electrice pentru acest obiectiv se estimeaza o putere


electrica instalata totala de Pi = 150 kW si o putere electrica ceruta totala de Pa = 120 kW la
tensiunea U = 400V, si frecventa de 50 Hz.
Instalatiile electrice alimentare consumatori vitali
Pentru alimentarea consumatorilor vitali au fost prevazute baterii cu autonomie 3 ore care
alimenteaza la intreruperea curentului, iluminatul de siguranta in incaperile tehnice si iluminatul
pentru evacuare, instalatia de semnalizare incendiu.
Instalatiile electrice de curenti slabi
Instalatia de detectie si semnalizare la incendiu are la baza o centrala de semnalizare incendiu.
Sistemul este configurat pe bucle de detectie, care preiau elementele de detectie din spatiile de
parcare,spatiile de circulatie,spatiile tehnice.
Pentru a putea opera si gestiona sistemul, s-a prevazut un panou de afisare .
Cablul folosit la acesta instalatie este de tip JH(St)H 1x2x0,8, CYYF 3x2,5, protejat in tub
PVC de 20mm.
Instalatia de legare la pamant si paratraznet
In cadrul acestui obiectiv va fi prevazuta o centura interioara si o priza exterioara pentru
legare la pamant. Se prevede instalatie de paratraznet pentru intreg obiectivul.

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE


IV.01-Cerinta A REZISTENTA SI STABILITATE
Cerintei de rezistenta si stabilitatea ii corespund conditii de performanta pentru constructia
in ansamblu si pentru partile sale componente, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica,
ductilitatea, rigiditate, durabilitate.
Aceste cerinte implica respectarea parametrilor specifici de proiectare conform normativelor
in vigoare.

Conditii de clima: Conform "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.
Actiunea vantului", indicativ NP -082-04: temperatura de calcul pentru vara 25C ( zona II ); SR
10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarna -12C ( zona I ); STAS 10101/20-90 - viteza de
calcul a vanturilor: 29m/s ( zona C ) si 5000 de ore pe an cu o viteza a vantului mai mare de
4m/sec ( zona A ).
Conform cu CR 1-1-3-2005, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor",
greutatea de referinta a zapezii gz = 2.0 kN/mp.
zona seismica de calcul : Cldirea este amplasat n Constanta, care, conform "Cod de proiectare
seismica Partea I : Prevederi de proiectare pentru cladiri"-indicativ P100-1/2006; ag=0,16g,
perioada de colt Tc = 0.7sec ;

IV.02 Cerina B SIGURANTA IN EXPLOATARE


1. SIGURANTA CIRCULATIEI PIETONALE
Traseul pietonal va fi marcat in pardoseala prin culoare diferita (culoare portocalie) de
circulatia masinilor. Stratul de uzura al pardoselilor va fi realizat astfel incat sa nu permita alunecarea
si va fi realizat din materiale antiderapante care vor asigura un coeficient de frecare de minim 0.4.
Inaltimea libera de trecere va fi de peste 2 metri, latimea libera a circulatiilor pietonale in interiorul

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

parcajului va fi de 0.8 metri, circulatie valabila si pentru persoanele handicapate cu baston sau in scaun
rulant.
Circulatia pietonala pe verticala se va face prin intermediul a trei scari amplasate fiecare pe
colturile cladirii. Latimea libera a usilor de evacuare va fi de minim 0,90 m.
Latimea rampelor si podestelor la scari este de 1.20 m (doua fluxuri). De asemenea s-au
prevazut doua lifturi de 8 persoane. Lifturile sunt destinate strict transporturilor de persone.
Dimensiunea cabinei precum si deschiderea libera a usilor permite transportul persoanelor cu handicap
in carucior. Balustrada scarilor va avea mana curenta la inaltimea minima de 90 cm.
Masuri de siguranta:
a)alunecare: stratul de uzura al pardoselilor este realizat din materiale antiderapante
b)impiedicare: nu se folosesc trepte izolate.
c)contactul cu proeminente joase: inaltimea libera de trecere este de 2.3m
d)contactul cu elemente verticale laterale: suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte bravuri,
proeminente, muchii ascutite sau alte surse de lovire ,agatare ,ranire.
e)contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti de sticla) : nu e cazul
f)siguranta cu privire la deschiderea usilor : amplasarea si sensul de deschidere al usilor nu
limiteaza sau impiedica circulatia, nu se lovesc intre ele si nu lovesc persoane care se afla in vecintatea
usilor.
g)coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente :
-latimile libere de circualtie sunt de min 0.8m
-latimile libere de usi interioare sunt de min 0.8m pentru grupuri sanitare si de min 0.9m pentru restul
inacaperilor.
h)producerea de panica :
-dimensiunile si alcatuirea cailor de evacuare indeplinesc conditiile prevazute in cap. Siguranta la foc.
-toate usile prevazute pe caile de evacuare se deschid in sensul de evacuare.
2. SIGURANTA CIRCULATIEI AUTOTURISMELOR
Rampa auto este libera de orice obstacol pe toata latimea ei ( 6.00 m ) si pe inaltimea minima
de 2.20 m.
Panta este de 18% reprezentand panta maxima admisa. Circulatia auto in interiorul cladirii a
fost organizata pe circuite de intrare si de iesire, numarul de puncte de conflict fiind cat mai mic. Raza
interioara carosabila este de minim 5 m.
Iluminarea medie pentru iluminatul normal va fi de 50lx pe caile de circulatie carosabila si de
20lx pe platformele de stationare.
3. SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL: se realizeaza prin asigurarea
protectiei impotriva riscului de accidentare prin:
a)cadere de la un nivel la altul: parapeti minim 0.9m inaltime.
4. SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAREA ARTIFICIALA se realizeaza prin asigurarea
protectiei impotriva riscului de accidentare prin:
a)intreruperea in caz de avarie: asigurarea min 10% din iluminatul normal.
b)crearea de panica in timpul noptii: iluminatul de siguranta pentru veghe este de 2lx.
c)limitarea fenomenului de orbire: conform prevederilor mentionate la cap.Igiena, Iluminat si
conform STAS 66-16/1.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

5. SIGURANTA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALATII SI DIN AGENTII


AGRESANTI DIN INSTALATII: se realizeaza prin asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin:
a)electrocutare :
-tensiunile nominale de lucru sunt de maxim 220V pentru corpurile de iluminat si maxim 400
V pentru utilaje electrice
b)arsura sau oparire
-temperatura suprafetelor elementelor de instalatii este maxim 90 C pentru suprafete vizibile dar
neaccesibile nemetalice (80 C pentru cele metalice); maxim 80 C pentru suprafete atinse accidental
in conditii normale de folosire nemetalice ( 70 C pentru cele metalice) si maxim 60 C pentru
suprafete ce pot fi atinse continuu nemetalice (50 C pentru cele metalice).
-temperatura apei calde menajre este de maxim 60 C
-masuri de protectie impotriva arsurii- corpurile de iluminat cu lampi de incandescenta accesibile
utilizatorilor se vor proteja cu elemente de protectie corespunzatoare conform normativ 17, STAS 6616/1,2,3 si STAS 12249.
c)intoxicare : datorita prezentei unor substante nocive in aer protectia se realizeaza printr-o ventilare
corespunzatoare
d)contactul cu elemente din instalatii
-suprafetele accesibile utilizatorilor nu trebuie sa prezinte muchii ascutite, proeminente periculoase sau
rugozitati.
6. SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE A VITRAJELOR
-ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4m inaltime vor fi intretinute de persoane autorizate
care vor fi asigurate in timpul lucrului prin sisteme speciale de sustinere si ancorare.

IV.03-Cerinta C SECURITATEA LA INCENDIU


Gradul de rezistenta la foc este II.
Incaperile constructiilor destinate parcarii autoturismelor sunt considerate cu risc mare de
incendiu, iar celelalte spatii au riscuri de incendiu determinate de destinatia lor:
risc mare: zona parcare si circulatii, camere curatenie, camere tehnice;
risc mic: sasuri tampon, grupuri sanitare;
Pentru reducerea riscului de incendiu, in interiorul parcajului, sunt interzise:
amenajarea de incaperi, spatii sau depozite, in afara celor proiectate, in special destinate
depozitarii de materiale si produse combustibile;
completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea
lichidelor combustibile;
fumatul si utilizarea focului deschis, sub orice forma;
repararea sau intretinerea autoturismelor, indiferent de natura defectiunilor, cu exceptia
necesitatii de inlocuire a unei roti;
stationarea autoturismelor in afara spatiilor destinate, amenajate si marcate in acest scop,
precum circulatii, rampe etc.;
utilizarea in alte scopuri a spatiilor din parcaj ;
accesul autoturismelor si a remorcilor acestora, in care se afla subtante periculoase
(inflamabile, explozive, corozive, radioactive etc.) in afara carburantilor si lubrefiantilor
autoturismului.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Puturile ascensoarelor se separa de restul constructiei prin elemente C0(A1) cu rezistenta la


foc de 150 minute pentru pereti si 90 min pentru plansee.
Planseele care separa nivelele sunt C0 (CA1) rezistente la foc 90 minute. Aceeasi rezistenta o
au si grinzile, podestele si rampele scarilor. Scarile sunt separate de cladire, aflanduse la exterior.
Usile de acces la casele scarii se prevad cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata.
Caile de circulatie prevazute asigura functionarea normala a constructiei si evacuarea persoanelor in
caz de incendiu. Caile de evacuare a persoanelor sunt dispuse astfel incat distanta pana la o cale de
evacuare sa nu depaseasca 40m cand evacuarea se face in doua directii si 25 m cand evacuarea se face
in o directie.
Usile folosite pe caile de evacuare sunt cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale sau pivoti.
Deschiderea usilor de pe traseul de evacuare se face in sensul deplasarii oamenilor spre
exterior, iar prin deschidere usile de evacuare nu se impiedica una de alta si nici nu stanjenesc
evacuarea. In dreptul usilor de evacuare nu sunt folosite praguri mai mari de 2,5cm .
Scarile de evacuare debuseaza in aer liber, la nivelul solului in zone ce permit evacuarea
sigura si rapida in caz de incendiu.
Din punct de vedere al prevederilor de siguranta la incendiu, constructia este prevazuta cu :

stingatoare portabile de tip P6 (cu pulbere si dioxid de carbon) uniform repartizate pe toata
suprafata parcajului, astfel dispuse incat sa asigure un stingator la maximum 10 locuri de
parcare si la maximum 150 mp arie construita

trei lazi cu nisip pe fiecare nivel de parcare avand capacitatea de 100 l prevazute cu lopata
si amplasate in imediata vecinatate a rampelor.
trei stingatoare transportabile cu spuma sau cu pulberi pentru fiecare nivel.
Pentru facilitarea circulatiei persoanelor in parcaj si recunoasterea usoara a cailor de evacuare,
se prevad marcaje si indicatoare vizibile.
Iluminatul de siguranta: parcajele, inclusiv scarile de evacuare sunt prevazute cu instalatie de
iluminat de siguranta de evacuare, realizata si alimentata corespunzator reglementarilor tehnice de
specialitate care sa permita:
asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperarii cailor de parcurs in orice situatie
si marcarii hidrantilor interiori de incendiu;
efectuarea operatiilor necesare asigurarii sigurantei persoanelor;
desfasurarea interventiilor in caz de nevoie;
Corpurile de iluminat de siguranta se monteaza atat la partea superioara cat si la partea
inferioara a spatiilor (la cel mult 0.5 m de pardoseala) in parcaj, pe scari, la intersectiile rampelor cu
podestele, in lungul cailor de evacuare si inflexiunile acestora, la intersectiile cu alte cai de evacuare,
precum si in dreptul dispozitivelor de trecere (usi, incaperi tampon).
Evacuarea fumului se realizeaza prin deschiderile perimetrale existente.
Durata interventiei se evalueaza in functie de densitatea sarcinii termice, scenariile de
siguranta elaborate si de posibilitatile de actiune ale serviciilor mobile de pompieri. Daca rezultatul
evaluarii nu este satisfacator, se asigura servicii proprii de pompieri dotate si echipate cu mijloace de
lupta care sa asigure interventia in timp util.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

IV.04-Cerinta D IGIENA, SANATATE SI MEDIU


A.Mediul interior
A1. MEDIUL HIGROTERMIC:
In cazul parcarilor deschise, cerinta confortului higrotermic nu se aplica
A2. IGIENA AERULUI:
Igiena aerului implica asigurarea calitatii aerului in spatiul parcarii, respectiv crearea unei
ambiante atmosferice optime astfel incat sa nu existe degajari de substante poluante, nocive provenite
din exteriorul sau interiorul constructiei (sol, materiale de constructii, activitati curente)
Parcarea este una deschisa, ventilarea facandu-se astfel natural.
Concentratia oxidului de carbon si eventual a altor nocivitati se va masura ori de cate ori exista
indoieli asupra calitatii aerului.
Este interzisa preluarea de aer ( recircularea aerului ) din interiorul parcajului pentru ventilarea
spatiilor anexe inchise: sasuri tampon, casa scarii si spatii tehnice. Prizele de aer pentru acestea vor fi
in exteriorul parcajului.
A3. IGIENA VIZUALA :
Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general normal este de 20lx (la pardoseala).
Pentru asigurarea continuitatii serviciului se va prevedea o sursa secundara care sa asigure lumina de
siguranta pe caile de evacuare si in punctele de siguranta.
Nivelul de iluminare va fi de aproximativ 230 lux pe nivel.Vor fi prevazute prize pentru intretinere de
220V, 16A si 380V, 25A cu protectie IP 55.
A4. IGIENA ACUSTICA:
Igiena mediului interior implica si asigura conditiile acustice ale spatiilor interioare,
corespunzatoare mentinerii sanatatii ocupantilor. Asigurarea ambiantei acustice in incaperile de
exploatare precum si in spatiile destinate parcarii se va face in conformitate cu normele in vigoare.

B. Igiena apei:
Apa provenita din reteaua de distributie sau din surse proprii destinata consumului de catre
persoane si folosita la grupurile sanitare, trebuie sa corespunda din punct de vedere al indicatorilor
fizici, chimici, bacteriologici, biologici si organoleptici normati.
Alimentarea cu apa rece a parcajului se va face prin intermediul unui branament la reeaua
public de ap potabil aflata n zona.
Aceste instalaii asigur alimentarea obiectelor sanitare din grupul sanitar aferent parcajului.
Parametrii de debit i presiune se asigura din reteaua publica de alimentare cu apa.
Necesarul de apa pentru obiectivul proiectat se determina conform stasului, tinandu-se seama
de traficul zilnic mediu auto si pietonal, utilitatile fiind dimensionate pentru un anumit flux de
persoane corespunzator acelui trafic.

C. Igiena evacuarii apelor uzate


a) Conditii ce trebuiesc indeplinite e apele uzate: continutul si concentratia maxima admisa a
subtantelor nocive ( suspensii, substante chimice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor,
substante inflamabile si explozibile germeni patogeni ) trebuie sa respecte reglementarile specifice
temperatura admisa max 40C.
b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare:

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

sa reziste la solicitari mecanice;


sa fie impermeabile (sa nu permita infiltratii, exfiltratii)
sa reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si apelor cu temperaturi mai mari de
40C
sa reziste la eroziunea suspensiilor din apa
sa aiba o suprafata interioara cat mai neteda

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile. Se asigura prin masuri de prevenire a


scaparilor de gaze nocive.
Evitarea interconexiunii intre apele uzate si apa potabila se asigura prin rezolvarea corecta a
sistemelor de canalizare si alimentare cu apa conform reglementarilor.
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere
cu nivel liber catre caminul de racord la canalizarea publica.
Conductele de aerisire a instalaiilor de canalizare se vor scoate la suprafaa terasei.
Conductele de legtura si coloana de canalizare menajera se vor executa cu ajutorul tuburilor
si pieselor de legtura din polipropilena PP.
Apele de pe pardoseala si terasa parcajului si de la rampele de intrare, sunt colectate printr-o
reea de canalizare interioara formata din rigole amplasate langa peretii exteriori. Canalizarea se va
face gravitational prin intermediul coloanelor din tuburi de PP, catre exterior in separatorul de
hidrocarburi prevazut cu by-pass avand un debit nominal de 25 l/s .
Colectarea apelor pluviale din exterior se va face prin intermediul gurilor de scurgere si
caminelor de vizitare catre separatorul de hidrocarburi si mai departe la reteaua de canalizare publica
existenta in zona.

D. Igiena evacuarii gunoaielor menajere


Asigurarea igienei zonelor si spatiilor de colectare si depozitare:
- se vor amplasa, rezerva si dota corespunzator, astfel incat sa se impiedice ;
- emisia de mirosuri dezagreabile ;
- prezenta insectelor si animalelor ;
- poluarea aerului, apei sau solului ;
- crearea focarelor de infectie.
Colectarea deseurilor menajere se va face prin intermediul a doua euro-pubele de 120 litri
amplasate in imediata apropiere a caselor de scari, pe fiecare nivel.

E. Protectia mediului
Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator se vor lua urmatoarele masuri:
- nu se vor evacua in atmosfera substante daunatoare peste limitele stabilite prin
reglementarile in vigoare;
- nu se vor arunca sau depozita deseuri in afara amplasamentului autorizat;
- nu se vor evacua ape uzate si nu se vor descarca reziduuri si orice alte materiale
toxice in apa de suprafata subterana;
- nu se vor produce zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin
normele legale.
Sunt interzise finisajele realizate din materiale ce contin substante toxice ce pot emite gaze
nocive, periculoase pentru sanatate.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII


URBANISTICE)
Influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat)
Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu polueaza solul, apa freatica si calitatea aerului.
Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia
acestora.
Protecia florei, faunei i reliefului:
Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu polueaza flora, fauna si relieful.
Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia
acestora.
Protecia mpotriva umbririi sau reflexiei suprtoare a luminii ctre vecinti:
Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu afecteaza vecinatatile din punct de vedere al
luminii.
Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia
acestora.
Protecia acustic:
Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu afecteaza vecinatatile din punct de vedere al
luminii.
Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia
acestora.

IV.06 - Cerinta F PROTECTIA LA ZGOMOT


Asigurarea izolarii acustice a spatiilor si vecinatatilor la zgomot aerian
a) Parcajul estel construit si exploatat astfel incat prin functionare sa nu genereze zgomote sau vibratii
susceptibile de a afecta sanatatea sau linistea vecinatatilor. Pentru aceasta au fost alese echipamentele
si instalatiile cele mai putin zgomotoase.
b) In interiorul parcajului este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica (sirene,
claxoane, megafoane, etc ) care poate deranja vecinatatile, cu exceptia folosirii acestor mijloace in
cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav.
c) In interiorul parcajului se interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule.

Capitolul V - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI (se autorizeaza


cu lucrarea de baza si nu fac obiectul unor documentatii distincte): se amenajeaza trotuare perimetrale
conform planului de situatie.

Intocmit
arh Razvan Sotiroff

STUDIU DE FEZABILITATE

Sef de proiect
arh Razvan Sotiroff

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Capitolul I - DATE GENERALE


I.01 - Obiectul proiectului:
- beneficiar (investitor) : PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA;
- amplasamnent: statiunea MAMAIA, zona Cazino Albatros, bdul Mamaia, mun.
CONSTANTA, jud. CONSTANTA
- proiectant general: S.C. ARCADIA ENGINEERING S.R.L.;
- numar proiect (contract): 031208/2008;
- faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate

I.02 - Caracteristicile amplasamentului


- incadrare in localitate si zona: Terenul se afla in Jud.Constanta, mun. Constanta, statiunea
Mamaia, zona gradina de vara Albatros;
- descrierea terenului (parcelei): din punct de vedere juridic terenul este situat in intravilan si
apartine domeniului public al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.122/2000, anexa 24 par. 3
zone de agrement Gradina Albatros atestat prin HG nt. 904/2002, centralizat prin HCLM 110/2005 cu
S=804,00mp, si cealalta parte constituie domeniul public al Municipiului Constanta, platforma si
parcare, conform legii 213/1998 anexa 1 punctul III.
- conform situatiei juridice intocmite de Directia patrimoniu nr. 8329 din 21.01.2008, terenul
are suprafata de 2212,95 mp.
Destinatia terenului stabilita prin documentatia de urbanism aprobata este de parcare
multietajata P+7E.
Terenul este liber de constructii si are ca vecinatati urmatoarele:
-la nord: drum local;
-la sud-est: gradina de vara Albatros;
-la vest: Bulevardu Mamaia.

I.03 - Caracteristicile constructiei propuse:


- functiunea: PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA (parcaj deschis
tip P2 294 locuri autoturisme);
- regim de inaltime: P+7E;
- suprafata construita - Sc = 1206.86 mp;
- suprafata desfasurata - Sd = 10515.88 mp;
- suprafata utila totala - Su = 9160.88 mp;
- HMAX. ATIC = 24.50 m.
- POT = 54.53%
- CUT = 4.75
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA C DE IMPORTANTA (conform
HGR nr. 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Capitolul II - DESCRIEREA FUNCTIONALA


Proiectarea s-a facut tinand seama de: conditiile specifice ale amplasamentului,
reglementarile urbanistice existente in zone, in baza legii nr.50/1995 si normativului privind
proiectarea, executia si exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme NP24-97.
Cladirea propusa are o forma dreptunghiulara, cu dimensiunea maxima de 42,75m si de 37.10
m, forma fiind rezultata din dorinata de optimizare functionala.
Tipul constructiei este: parcare deschisa tip P2 ( intre 100 si 500 autoturisme ).
Constructia cuprinde 294 locuri de parcare.
Suprafete construite pe nivele:
Suprafata construita la sol este de:
Suprafata construita etaj 1 este de:
Suprafata construita etaj 2 este de:
Suprafata construita etaj 3 este de:
Suprafata construita etaj 4 este de:
Suprafata construita etaj 5 este de:
Suprafata construita etaj 6 este de:
Suprafata construita etaj 7 este de:

1206.86 mp
1329.86 mp
1329.86 mp
1329.86 mp
1329.86 mp
1329.86 mp
1329.86 mp
1329.86 mp

Suprafata construita desfasurata este de

10515.88 mp

Suprafata terenului este de:

2212.95 mp

Suprafata utila desfasurata este de:

9160.88 mp

Descrierea functionala:
Accesul masinilor in cladire se realizeaza dintr-o alee propusa, paralela cu B-dul Mamaia. Pe
acceeasi latura a cladirii se realizeaza si iesirea auto din parcare.
Evidenta locurilor libere si dispunerea lor pe nivele va fi afisata pe o tabela electronica
pozitionata deasupra intrarii. Astfel, conducatorul autotursimului va sti unde poate parca. In cazul
respectarii indicatiilor tabelei, soferul poate accede la toate nivelurile pe rampa. Dupa ce ajunge la
nivelul dorit, soferul parcheaza respectand marcajele din pardoseala.
Accesul pietonal se realizeaza pe latura dinspre Bdul Mamaia si pe zona de acces auto.
Limita de inaltime a autoturismelor care vor avea acces in parcaj va fi de 2.30 m.
Intrarea autoturismelor se face printr-o bariera actionata pe baza de senzori de prezenta, iar
iesirea din parcare se face separat, dar in aceleasi maniera. Senzorul de prezenta este localizat in
partea de exterior pentru bariera de intrare, si spre interior la bariera de iesire.
Parcarea va fi pazita permanent de catre un paznic, la intrarea in parcare aflandu-se cabina de
supraveghere unde va sta acesta.
Conducatorul auto accede la nivelurile superioare pe rampa semicirculara aflata pe latura
nordica, rampa cu dublu sens. Circulatia auto este in dublu sens,organizata astfel incat numarul de
conflicte sa fie cat mai mic. Prioritate are circulatia de pe rampa, atat la urcare cat si la coborare.
Sensurile de circulatie si locurile de parcare vor fi marcate in pardoseala. Fiecare loc de
parcare va avea dimensiunile in plan de 2.50 m x 5.00 m .
Rampa este libera de orice obstacol pe toata latimea ei ( 7.50 m ) si pe inaltimea minima de
2.30 m. Panta este de 10% cu 8 grade mai putin decat panta maxima admisa.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Traseul pietonal va fi marcat in pardoseala prin culoare diferita de circulatia masinilor. Stratul
de uzura al pardoselilor va fi realizat astfel incat sa nu permita alunecarea si va fi realizat din materiale
antiderapante care vor asigura un coeficient de frecare de minim 0.4. Inaltimea libera de trecere va fi
de peste 2 metri, latimea libera a circulatiilor pietonale in interiorul parcajului va fi de 0.8 metri,
circulatie valabila si pentru persoanele handicapate cu baston sau in scaun rulant.
Circulatia pietonala pe verticala se va face prin intermediul a doua lifturi amplasate in colturi
diferite, simteric fata de cladire. Scarile de evacuare sunt amplasate impreuna cu lifturile formand
doua noduri verticale care deservesc parcarea omogen. Latimea libera a usilor de evacuare va fi de
minim 0,90 m.
Latimea rampelor si podestelor la scari este de 1.20 m (doua fluxuri). Scarile sunt luminate si
ventilate natural. Fiecare nod de circulatie vertical cuprinde cate un lift de 8 persoane. Lifturile sunt
destinate strict transporturilor de persone. Dimensiunea cabinei precum si deschiderea libera a usilor
permite transportul persoanelor cu handicap in carucior.
Pentru persoanele cu handicap au fost amenajate locuri de parcare speciale.Numarul acestor
parcari este de 2 pe nivel, acest lucru fiind conform normativului privind proiectarea, executia si
exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme NP24-97.

Capitolul III - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ


III.01 - Sistemul constructiv
Se urmareste realizarea unei PARCARI

MULTIETAJATE SUPRATERANE DESCHISA

P+7E.
1.1. Generaliti
1.1.1. Infrastructura
Tinand cont de valoarea deschiderilor si a conformatiei structurii s-a proiectat un radier
general cu grosimea de 100cm, pozat pe un strat de beton de egalizare cu grosimea de 15cm
(preradier). Cota superioara a radierului este -0.05. Sub preradier s-a prevazut o perna de material
granular cu grosimea de 1,00m pentru sporirea capacitatii portante a terenului.
Cadrele de beton sunt realizate din stalpi a caror dimensiune este de 60x60cm,pile din beton
armat dispuse atat longitudinal cat si transversal cu grosime de 60cm si lungime de 265 cm iar grinzile
au dimensiunea de 30x60 cm pe ambele directii .
Grosimea placii este de 15 pentru scari si zonele de parcare, respectiv 17cm pe zona de
circulatie.
1.1.2. Suprastructura
Cladirea propusa are o forma dreptunghiulara, cu dimensiunea maxima de 42,75m si de
37.10, forma fiind rezultata din dorinta de optimizare functionala.
Sistemul structural este unul dual, pile, grinzi si stalpi rigidizati prin plansee din beton armat
monolit.In zona scarilor si a rampei semicirculare sunt prezenti pereti structurali cu grosime de 30 de
cm.
Grosimea placii este de 15 cm pentru scari si zonele de parcare, respectiv 17cm pe zona de
circulatie.
Stalpii au dimensiuni de 60x60 cm.
Grinzile au dimensiuni de 30x60 cm pe ambele directii.
Accesul de la un nivel la altul se realizeaza pe o rampa auto semicirculara Rampa auto, cu
latimea de 7.50m si inaltimea libera , are grosimea de 20cm. Accesul pietonal se realizeaza prin 2 scari
de beton armat in 3 rampe, pozitionate in axul A si axul G al cladirii.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

1.2. Materiale

Preradier:
Radier:

Parapeti

Grinzi

Pereti, stlpi:

Planee, scari :

beton BC10
beton BC25 cu impremeabilitate P108armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C
beton BC25 cu impremeabilitate P108, armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C
beton BC25 cu impremeabilitate P108, armtur OB37, PC52,
PC 60,BST500S- clasa de ductilitate C
beton BC25 cu impremeabilitate P108, armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C
beton BC25 cu impremeabilitate P108,armtur OB37,PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C

III.02 - Finisajele interioare


Pardoselile se vor realiza in urmatoarea alcatuire: placa de beton, sapa elicopterizata pentru
realizarea pantelor de scurgere si vopsea epoxidica cu nisip de quartz cu indice de frecare minim 0,4.
Marcajele din pardoseala, atat pentru trotuare cat si pentru circulatia auto se vor face cu
vopsea poliuretanica. Circulatia pietonilor va fi diferentiata prin culoare. Punctele de conflict ale
circulatiilor auto vor fi rezolvate prin prezenta semnelor de circulatie. Pardoselile se vor rezolva astfel
incat apa sau orice lichid accidental raspandit sa se scurga usor la sifoanele de pardoseala sau catre
rigolele prevazute in pardoseala limitandu-se in acest fel ariile afectate.

III.03 - Finisajele exterioare


La exterior peretii sunt din beton aparent vopsit in culoarea RAL 9006. Golurile dintre
parapeti si grinzi sunt inchise cu panouri din plasa bordurata zincata, astfel incat sa permita ventilatia,
evacuarea fumului si a noxelor si luminarea naturala.

III.04 - Acoperisul si invelitoarea


Acoperirea rampei si a putului lifturilor se face in terasa, avand urmatoarea alcatuire: sapa de
panta minim 2% si hidroizolatie din membrana bituminoasa 1.8 mm. Evacuarea apelor pluviale se face
prin sifoane si rigole de colectare. Acoperirea rampelor auto se face cu o placa de beton ce urmareste
inclinatia rampelor de la nivelele inferioare. Aceasta este protejata de o hidroizolatie din membrana
bituminoasa 1.8 mm grosime. Evacuarea apelor pluviale se face prin rigole dispuse la intersectia
planului acoperisului cu planul orizontal al terasei circulabile.

III.05 Instalatii
5.1.Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa rece se face prin intermediul unui branament existent la reeaua public
de ap potabil aflata n zona.
Bransamentul existent nu este suficient pentru alimentarea cu apa a spatiilor nou propuse astfel incat
se va utiliza un bransament cu diametrul Dn 40 din PEHD.
Se va utiliza un camin de apometru complet echipat cu vane de inchidere, ceas contor, manometru,
clapeta antiretur, filtru de impuritati, sistem de by-pass contorizare separata si vanele aferente.
Aceste instalaii asigur alimentarea armturilor obiectelor sanitare din grupurile sanitare.
Prepararea apei calde de consum menajer se face cu ajutorul unui boiler electric cu capacitaea de 30
litri.
Fiecare nisa va fi prevazuta cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau (si) a
pieselor de curatire.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Aceste usi de vizitare vor fi prevazute in proiectul de arhitectura, inaltimea parapetului


fiecarei usi putand fi dedusa din schema coloanelor.
Instalatia de alimentare cu apa rece i cald de consum, se va executa cu tevi din polipropilena tip PPR.
Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului cu armaflex avand grosimea de 9
mm.
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI
sau similar .Se vor monta :
- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare si spalatoare;
- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;
- robinete de reglaj de colt, cu ventil ;
- robinete de retinere cu ventil si mufe.
Conducta din PEHD se va monta pe un pat de nisip de 10 cm, la adncimea de 0.9 m, fiind mai mare
dect adncimea de nghe specifica zonei.

5.2. Canalizare menajera si pluviala


Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin
curgere cu nivel liber catre caminul de racord la canalizarea publica.
Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de canalizare, Qu se calculeaz
cu relaia:
Qu = 0,8 x QS
In care QS - debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu, zilnic maxim si orar
maxim )
Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de canalizare, Qc se determina cu
relaia :

Qc = Qs + qs max
unde :

Qs = a * c * Es

; reprezint debitul corespunztor sumei echivalenilor de debit;


- E= 210 reprezint suma echivalenilor de scurgere ;
- Qs max= 2.00 l/s reprezint debitul specific cu valoarea cea mai mare ;
- a= 0,33 coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare a apei in reeaua de
distribuie ( furnizare continua ).
- c= 0,70 coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii ;
Conductele de aerisire a instalaiilor de canalizare se vor scoate la suprafaa terasei.
Conductele de legtura si coloana de canalizare menajera se vor executa cu ajutorul
tuburilor si pieselor de legtura din polipropilena PP.
Apele de pe pardoseala si terasa parcajului si de la rampele de intrare, sunt colectate
printr-o reea de canalizare interioara formata din rigole amplasate langa peretii exteriori. Canalizarea
se va face gravitational prin intermediul coloanelor din tuburi de PP, catre exterior in separatorul de
hidrocarburi prevazut cu by-pass avand un debit nominal de 25 l/s .
Colectarea apelor pluviale din exterior se va face prin intermediul gurilor de scurgere
si caminelor de vizitare catre separatorul de hidrocarburi si mai departe la reteaua de canalizare
publica existenta in zona.
Reeaua de canalizare pluviala este separata de reeaua de canalizare a apelor uzate menajere,
deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata in conductele de
canalizare apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legtura intre aceste
conducte si reeaua de canalizare apelor uzate menajere ar duce la inundarea cldirii, prin obiectele
sanitare.
Instalaiile se execut din :
- pentru instalaiile interioare supraterane de canalizare menajer: tuburi si piese de legtura
din polipropilen ignifuga;

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

- pentru instalaiile interioare subterane i exterioare de canalizare menajer: tuburi si piese


de legtur din PVC-KG;

5.3. Coloane uscate


S a prevazut coloana uscata pentru stingerea incendiilor .
Coloanele uscate sunt instalatii fixe, rigide montate in interiorul constructiilor, utilizate numai
de serviciile de pompieri.
Conform articolului 5.5 din NP 086 05 coloana uscata va fi umpluta prin intermediul unui
racord fix tip B amplasat pe peretele exterior la intrare. Racordul este amplasat intr-un loc vizibil ,
la inaltimea de 1 m fata de de sol si este inclinat la 45 de grade fata de verticala .Racordul se
obtureaza cu un racord infundat si pentru recunoastere racordul se marcheaza cu indicatorul
COLOANA USCATA.
Coloana uscata are diametrul de 65 mm , iar pe fiecare nivel se vor monta cate un racord fix
tip C. De asemenea la fiecare nivel inaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet.
Inaltimea de montaj a racordului pentru furtun este de 1 m fata de pardoseala finita. Pentru
recunoastere racordul se marcheaza cu indicatorul RACORD INCENDIU.
Coloana uscata se va realiza din teava de oel zincat, protejata contra coroziunii prin
grunduire si vopsire.
Presiunea de incercare a coloanei uscate este de 25 bar.

5.4 Alimentarea cu ap
DIMENSIONARE CONDUCTE
Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a fcut conform STAS 1478-90, cu
relaia ;

qc = 0.24 E l/s
c = 1.0;

pentru E

1.4

a = 0.15 ; b = 1.0

APA RECE
Nr.crt.

Denumire obiect

Numar obiecte

1
2

Lavoar
WC

32
24

Pisoar

Echivalenti de debit
E1
E2
0.35
0.5

0.17

Suma echivalentilor
E1
E2
11.2
0
0
12
0
1.36

11.2
qar=

1.189393123 l/s

E = E1 + E2
E1 = suma echivalenilor bateriilor amestectoare de apa rece cu apa calda;
E2 = suma echivalenilor bateriilor de apa rece;
-presiunea necesara s-a determinat cu formula:
Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc
[mH2O];
Unde: Hg
= 22.00 mH2O ;
Hu
= 2.00 mH2O ;
Hlin = 3.00 mH2O ;
Hloc = 1.50 mH2O ;
Hnec = 28.50 mH2O

STUDIU DE FEZABILITATE

13.36

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

5.5. Instalaia de canalizare menajera


Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de canalizare, Qc se determina cu
relaia :

Qc = Qs + qs max
unde :

Qs = a * c * Es

; reprezint debitul corespunztor sumei echivalenilor de debit;


- E= 389 reprezint suma echivalenilor de scurgere ;
- Qs max= 2.00 l/s reprezint debitul specific cu valoarea cea mai mare ;
- a= 0,33 coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare a apei in reeaua de
distribuie ( furnizare continua ).
- c= 0,70 coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii ;
Nr.crt.

Denumire obiect

Numar obiecte

1
2
3

Lavoar
WC
Pisoar

32
24
8
TOTAL

Qc=Qs+qs=

3.84

Echivalenti
de scurgere
16
144
1.2

Suma echivalentilor
16
144
1.2
161.2

l/s

5.6. Susinerea conductelor


Conducte din PP-R si OlZn:
- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat tip MUPRO, HILTI,
VALSIR etc., cu garnitura din cauciuc antivibrant, amplasate la distante conf. I9-94 art. 4.11
tabel 3;
- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de I9-94 art. 4.10 tabel 2 si cu
recomandarea ca acestia sa fie plasati langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau
inchidere.
Conductele din polipropilena PP, PVC-KG si PEHD :
Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari
amplasate la o distanta de 10 D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia.
Coloanele se vor sustine astfel : pentru coloanele care sunt incastate la nivelul planseului, se
vor monta cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel; pentru coloanele care
traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va preveda cate un punct si o bratara de ghidaj
la fiecare nivel.
La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cate un punct fix
intre doua compensatoare successive, conform NP003-96.

5.7. Instruciuni de montaj


Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului I9-94 si a Normativului
pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 00396.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau
superioare celor indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .
Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea Agrement tehnic
eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La
livrare, acestea vor fi insotite de Certificat de calitate eliberat de producator. Toate materialele vor
indeplini conditii de calitate conform ISO 9000.

5.8. Instalatii electrice


Proiectul de instalatii electrice cuprinde:
Instalatiile electrice de iluminat si prize
Instalatiile electrice de iluminat si prize se vor executa in cablu CYY-F. La dimensionarea
circuitelor se urmareste protectia acestora la scurtcircuit si suprasarcina. Iluminarea medie pentru
iluminatul normal va fi de 50 lx pe caile de circulatie si de 20 lx pe platformele de stationare,100 lx pe
rampele dintre etaje si 300 lx pe rampa care iese la parter.Vor fi prevazute prize pentru intretinere de
220V/16A si 380V/ 25A cu protectie IP 55.
Instalatiile electrice de forta
Instalatiile electrice de forta vor fi realizate in cablu CYY-F . Circuitele de forta vor fi
protejate cu intrerupatoare la suprasarcina si scurtcircuit. Circuitele de forta vor alimenta utilajele si
aparatele necesare pentru intretinerea spatiilor de parcare.
Se vor prevede tablouri care alimenteaza spatiile de parcare,spatiile de circulatie si rampele
de urcare/coborare .
Tabloul general va fi amplasat la parter in camera special destinata tabloului general.De aici
se face o subdistributie la fiecare 3 nivele astfel ca o sa se prevada cate un tablou electric pe etajele
1,4 si 7.Distributia se face pe acceasi verticala,tablourile de pe etaje fiind amplasate in camerele
curatenie.
Tabloul pentru degivrarea rampelor de intrare/iesire parter va fi prevazut in camera taxare de
la intrare. Tabloul pentru degivrarea rampei care urca spre terasa si a rigolelor va fi amplasat in
camera tabloului electric de la etajul 7.

Distributia pe verticala se realizeaza in goluri la trecerile prin plansee.


Golurile prin care sunt pozate cablurile electrice se vor obtura din etaj in etaj la trecerea prin
plansee astfel incat toate sa fie inchise; se vor folosi pentru obturare elemente incombustibile Co
(CA1) rezistente la foc minim 30 min. Acest lucru impune ca distributia pe verticala sa se realizeze in
cablu tip CYYF.
Tablourile electrice sunt metalice cu grad de protectie IP44.
Se va stabili de comun acord cu beneficiarul si proiectantul general sursa de alimentare cu
energie electrica .

Pentru alimentarea instalatiilor electrice pentru acest obiectiv se estimeaza o putere


electrica instalata totala de Pi = 150 kW si o putere electrica ceruta totala de Pa = 120 kW la
tensiunea U = 400V, si frecventa de 50 Hz.
Instalatiile electrice alimentare consumatori vitali
Pentru alimentarea consumatorilor vitali au fost prevazute baterii cu autonomie 3 ore care
alimenteaza la intreruperea curentului, iluminatul de siguranta in incaperile tehnice si iluminatul
pentru evacuare, instalatia de semnalizare incendiu.
Instalatiile electrice de curenti slabi
Instalatia de detectie si semnalizare la incendiu are la baza o centrala de semnalizare incendiu.
Sistemul este configurat pe bucle de detectie, care preiau elementele de detectie din spatiile de
parcare,spatiile de circulatie,spatiile tehnice.
Pentru a putea opera si gestiona sistemul, s-a prevazut un panou de afisare .

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Cablul folosit la acesta instalatie este de tip JH(St)H 1x2x0,8, CYYF 3x2,5, protejat in tub
PVC de 20mm.
Instalatia de legare la pamant si paratraznet
In cadrul acestui obiectiv va fi prevazuta o centura interioara si o priza exterioara pentru
legare la pamant. Se prevede instalatie de paratraznet pentru intreg obiectivul.

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE


IV.01-Cerinta A REZISTENTA SI STABILITATE
Cerintei de rezistenta si stabilitatea ii corespund conditii de performanta pentru constructia
in ansamblu si pentru partile sale componente, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica,
ductilitatea, rigiditate, durabilitate.
Aceste cerinte implica respectarea parametrilor specifici de proiectare conform normativelor
in vigoare.

Conditii de clima: Conform "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.
Actiunea vantului", indicativ NP -082-04: temperatura de calcul pentru vara 25C ( zona II ); SR
10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarna -12C ( zona I ); STAS 10101/20-90 - viteza de
calcul a vanturilor: 29m/s ( zona C ) si 5000 de ore pe an cu o viteza a vantului mai mare de
4m/sec ( zona A ).
Conform cu CR 1-1-3-2005, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor",
greutatea de referinta a zapezii gz = 2.0 kN/mp.
zona seismica de calcul : Cldirea este amplasat n Constanta, care, conform "Cod de proiectare
seismica Partea I : Prevederi de proiectare pentru cladiri"-indicativ P100-1/2006; ag=0,16g,
perioada de colt Tc = 0.7sec ;

IV.02 Cerina B SIGURANTA IN EXPLOATARE


1. SIGURANTA CIRCULATIEI PIETONALE
Traseul pietonal va fi marcat in pardoseala prin culoare diferita (culoare portocalie) de
circulatia masinilor. Stratul de uzura al pardoselilor va fi realizat astfel incat sa nu permita alunecarea
si va fi realizat din materiale antiderapante care vor asigura un coeficient de frecare de minim 0.4.
Inaltimea libera de trecere va fi de peste 2 metri, latimea libera a circulatiilor pietonale in interiorul
parcajului va fi de 0.8 metri, circulatie valabila si pentru persoanele handicapate cu baston sau in scaun
rulant.
Circulatia pietonala pe verticala se va face prin intermediul a doua scari amplasate fiecare pe
capetele cladirii. Latimea libera a usilor de evacuare va fi de minim 0,90 m.
Latimea rampelor si podestelor la scari este de 1.20 m (doua fluxuri). De asemenea s-au
prevazut doua lifturi de 8 persoane. Lifturile sunt destinate strict transporturilor de persone.
Dimensiunea cabinei precum si deschiderea libera a usilor permite transportul persoanelor cu handicap
in carucior. Balustrada scarilor va avea mana curenta la inaltimea minima de 90 cm.
Masuri de siguranta:
a)alunecare: stratul de uzura al pardoselilor este realizat din materiale antiderapante
b)impiedicare: nu se folosesc trepte izolate.
c)contactul cu proeminente joase: inaltimea libera de trecere este de 2.3m

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

d)contactul cu elemente verticale laterale: suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte bravuri,


proeminente, muchii ascutite sau alte surse de lovire ,agatare ,ranire.
e)contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti de sticla) : nu e cazul
f)siguranta cu privire la deschiderea usilor : amplasarea si sensul de deschidere al usilor nu
limiteaza sau impiedica circulatia, nu se lovesc intre ele si nu lovesc persoane care se afla in vecintatea
usilor.
g)coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente :
-latimile libere de circualtie sunt de min 0.8m
-latimile libere de usi interioare sunt de min 0.8m pentru grupuri sanitare si de min 0.9m pentru restul
inacaperilor.
h)producerea de panica :
-dimensiunile si alcatuirea cailor de evacuare indeplinesc conditiile prevazute in cap. Siguranta la foc.
-toate usile prevazute pe caile de evacuare se deschid in sensul de evacuare.
2. SIGURANTA CIRCULATIEI AUTOTURISMELOR
Rampa auto este libera de orice obstacol pe toata latimea ei ( 7.50 m ) si pe inaltimea minima
de 2.20 m.
Panta este de 10% reprezentand panta maxima admisa. Circulatia auto in interiorul cladirii a
fost organizata pe circuite de intrare si de iesire, numarul de puncte de conflict fiind cat mai mic. Raza
interioara carosabila este de minim 5 m.
Iluminarea medie pentru iluminatul normal va fi de 50lx pe caile de circulatie carosabila si de
20lx pe platformele de stationare.
3. SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL: se realizeaza prin asigurarea
protectiei impotriva riscului de accidentare prin:
a)cadere de la un nivel la altul: parapeti minim 0.9m inaltime.
4. SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAREA ARTIFICIALA se realizeaza prin asigurarea
protectiei impotriva riscului de accidentare prin:
a)intreruperea in caz de avarie: asigurarea min 10% din iluminatul normal.
b)crearea de panica in timpul noptii: iluminatul de siguranta pentru veghe este de 2lx.
c)limitarea fenomenului de orbire: conform prevederilor mentionate la cap.Igiena, Iluminat si
conform STAS 66-16/1.
5. SIGURANTA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALATII SI DIN AGENTII
AGRESANTI DIN INSTALATII: se realizeaza prin asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin:
a)electrocutare :
-tensiunile nominale de lucru sunt de maxim 220V pentru corpurile de iluminat si maxim 400
V pentru utilaje electrice
b)arsura sau oparire
-temperatura suprafetelor elementelor de instalatii este maxim 90 C pentru suprafete vizibile dar
neaccesibile nemetalice (80 C pentru cele metalice); maxim 80 C pentru suprafete atinse accidental
in conditii normale de folosire nemetalice ( 70 C pentru cele metalice) si maxim 60 C pentru
suprafete ce pot fi atinse continuu nemetalice (50 C pentru cele metalice).
-temperatura apei calde menajre este de maxim 60 C
-masuri de protectie impotriva arsurii- corpurile de iluminat cu lampi de incandescenta accesibile
utilizatorilor se vor proteja cu elemente de protectie corespunzatoare conform normativ 17, STAS 6616/1,2,3 si STAS 12249.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

c)intoxicare : datorita prezentei unor substante nocive in aer protectia se realizeaza printr-o ventilare
corespunzatoare
d)contactul cu elemente din instalatii
-suprafetele accesibile utilizatorilor nu trebuie sa prezinte muchii ascutite, proeminente periculoase sau
rugozitati.
6. SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE A VITRAJELOR
-ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4m inaltime vor fi intretinute de persoane autorizate
care vor fi asigurate in timpul lucrului prin sisteme speciale de sustinere si ancorare.

IV.03-Cerinta C SECURITATEA LA INCENDIU


Gradul de rezistenta la foc este II.
Incaperile constructiilor destinate parcarii autoturismelor sunt considerate cu risc mare de
incendiu, iar celelalte spatii au riscuri de incendiu determinate de destinatia lor:
risc mare: zona parcare si circulatii, camere curatenie, camere tehnice;
risc mic: sasuri tampon, grupuri sanitare;
Pentru reducerea riscului de incendiu, in interiorul parcajului, sunt interzise:
amenajarea de incaperi, spatii sau depozite, in afara celor proiectate, in special destinate
depozitarii de materiale si produse combustibile;
completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea
lichidelor combustibile;
fumatul si utilizarea focului deschis, sub orice forma;
repararea sau intretinerea autoturismelor, indiferent de natura defectiunilor, cu exceptia
necesitatii de inlocuire a unei roti;
stationarea autoturismelor in afara spatiilor destinate, amenajate si marcate in acest scop,
precum circulatii, rampe etc.;
utilizarea in alte scopuri a spatiilor din parcaj ;
accesul autoturismelor si a remorcilor acestora, in care se afla subtante periculoase
(inflamabile, explozive, corozive, radioactive etc.) in afara carburantilor si lubrefiantilor
autoturismului.
Puturile ascensoarelor se separa de restul constructiei prin elemente C0(A1) cu rezistenta la
foc de 150 minute pentru pereti si 90 min pentru plansee.
Planseele care separa nivelele sunt C0 (CA1) rezistente la foc 90 minute. Aceeasi rezistenta o
au si grinzile, podestele si rampele scarilor. Scarile sunt separate de cladire, aflanduse la exterior.
Usile de acces la casele scarii se prevad cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata.
Caile de circulatie prevazute asigura functionarea normala a constructiei si evacuarea persoanelor in
caz de incendiu. Caile de evacuare a persoanelor sunt dispuse astfel incat distanta pana la o cale de
evacuare sa nu depaseasca 40m cand evacuarea se face in doua directii si 25 m cand evacuarea se face
in o directie.
Usile folosite pe caile de evacuare sunt cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale sau pivoti.
Deschiderea usilor de pe traseul de evacuare se face in sensul deplasarii oamenilor spre
exterior, iar prin deschidere usile de evacuare nu se impiedica una de alta si nici nu stanjenesc
evacuarea. In dreptul usilor de evacuare nu sunt folosite praguri mai mari de 2,5cm .
Scarile de evacuare debuseaza in aer liber, la nivelul solului in zone ce permit evacuarea
sigura si rapida in caz de incendiu.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Din punct de vedere al prevederilor de siguranta la incendiu, constructia este prevazuta cu :

stingatoare portabile de tip P6 (cu pulbere si dioxid de carbon) uniform repartizate pe toata
suprafata parcajului, astfel dispuse incat sa asigure un stingator la maximum 10 locuri de
parcare si la maximum 150 mp arie construita

trei lazi cu nisip pe fiecare nivel de parcare avand capacitatea de 100 l prevazute cu lopata
si amplasate in imediata vecinatate a rampelor.
trei stingatoare transportabile cu spuma sau cu pulberi pentru fiecare nivel.
Pentru facilitarea circulatiei persoanelor in parcaj si recunoasterea usoara a cailor de evacuare,
se prevad marcaje si indicatoare vizibile.
Iluminatul de siguranta: parcajele, inclusiv scarile de evacuare sunt prevazute cu instalatie de
iluminat de siguranta de evacuare, realizata si alimentata corespunzator reglementarilor tehnice de
specialitate care sa permita:
asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperarii cailor de parcurs in orice situatie
si marcarii hidrantilor interiori de incendiu;
efectuarea operatiilor necesare asigurarii sigurantei persoanelor;
desfasurarea interventiilor in caz de nevoie;
Corpurile de iluminat de siguranta se monteaza atat la partea superioara cat si la partea
inferioara a spatiilor (la cel mult 0.5 m de pardoseala) in parcaj, pe scari, la intersectiile rampelor cu
podestele, in lungul cailor de evacuare si inflexiunile acestora, la intersectiile cu alte cai de evacuare,
precum si in dreptul dispozitivelor de trecere (usi, incaperi tampon).
Evacuarea fumului se realizeaza prin deschiderile perimetrale existente.
Durata interventiei se evalueaza in functie de densitatea sarcinii termice, scenariile de
siguranta elaborate si de posibilitatile de actiune ale serviciilor mobile de pompieri. Daca rezultatul
evaluarii nu este satisfacator, se asigura servicii proprii de pompieri dotate si echipate cu mijloace de
lupta care sa asigure interventia in timp util.

IV.04-Cerinta D IGIENA, SANATATE SI MEDIU


A.Mediul interior
A1. MEDIUL HIGROTERMIC:
In cazul parcarilor deschise, cerinta confortului higrotermic nu se aplica
A2. IGIENA AERULUI:
Igiena aerului implica asigurarea calitatii aerului in spatiul parcarii, respectiv crearea unei
ambiante atmosferice optime astfel incat sa nu existe degajari de substante poluante, nocive provenite
din exteriorul sau interiorul constructiei (sol, materiale de constructii, activitati curente)
Parcarea este una deschisa, ventilarea facandu-se astfel natural.
Concentratia oxidului de carbon si eventual a altor nocivitati se va masura ori de cate ori exista
indoieli asupra calitatii aerului.
Este interzisa preluarea de aer ( recircularea aerului ) din interiorul parcajului pentru ventilarea
spatiilor anexe inchise: sasuri tampon, casa scarii si spatii tehnice. Prizele de aer pentru acestea vor fi
in exteriorul parcajului.
A3. IGIENA VIZUALA :
Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general normal este de 20lx (la pardoseala).
Pentru asigurarea continuitatii serviciului se va prevedea o sursa secundara care sa asigure lumina de
siguranta pe caile de evacuare si in punctele de siguranta.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Nivelul de iluminare va fi de aproximativ 230 lux pe nivel. Vor fi prevazute prize pentru intretinere de
220V, 16A si 380V, 25A cu protectie IP 55.
A4. IGIENA ACUSTICA:
Igiena mediului interior implica si asigura conditiile acustice ale spatiilor interioare,
corespunzatoare mentinerii sanatatii ocupantilor. Asigurarea ambiantei acustice in incaperile de
exploatare precum si in spatiile destinate parcarii se va face in conformitate cu normele in vigoare.

B. Igiena apei:
Apa provenita din reteaua de distributie sau din surse proprii destinata consumului de catre
persoane si folosita la grupurile sanitare, trebuie sa corespunda din punct de vedere al indicatorilor
fizici, chimici, bacteriologici, biologici si organoleptici normati.
Alimentarea cu apa rece a parcajului se va face prin intermediul unui branament la reeaua
public de ap potabil aflata n zona.
Aceste instalaii asigur alimentarea obiectelor sanitare din grupul sanitar aferent parcajului.
Parametrii de debit i presiune se asigura din reteaua publica de alimentare cu apa.
Necesarul de apa pentru obiectivul proiectat se determina conform stasului, tinandu-se seama
de traficul zilnic mediu auto si pietonal, utilitatile fiind dimensionate pentru un anumit flux de
persoane corespunzator acelui trafic.

C. Igiena evacuarii apelor uzate


a) Conditii ce trebuiesc indeplinite e apele uzate: continutul si concentratia maxima admisa a
subtantelor nocive ( suspensii, substante chimice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor,
substante inflamabile si explozibile germeni patogeni ) trebuie sa respecte reglementarile specifice
temperatura admisa max 40C.
b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare:

sa reziste la solicitari mecanice;


sa fie impermeabile (sa nu permita infiltratii, exfiltratii)
sa reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si apelor cu temperaturi mai mari de
40C
sa reziste la eroziunea suspensiilor din apa
sa aiba o suprafata interioara cat mai neteda

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile. Se asigura prin masuri de prevenire a


scaparilor de gaze nocive.
Evitarea interconexiunii intre apele uzate si apa potabila se asigura prin rezolvarea corecta a
sistemelor de canalizare si alimentare cu apa conform reglementarilor.
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere
cu nivel liber catre caminul de racord la canalizarea publica.
Conductele de aerisire a instalaiilor de canalizare se vor scoate la suprafaa terasei.
Conductele de legtura si coloana de canalizare menajera se vor executa cu ajutorul tuburilor
si pieselor de legtura din polipropilena PP.

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Apele de pe pardoseala si terasa parcajului si de la rampele de intrare, sunt colectate printr-o


reea de canalizare interioara formata din rigole amplasate langa peretii exteriori. Canalizarea se va
face gravitational prin intermediul coloanelor din tuburi de PP, catre exterior in separatorul de
hidrocarburi prevazut cu by-pass avand un debit nominal de 25 l/s .
Colectarea apelor pluviale din exterior se va face prin intermediul gurilor de scurgere si
caminelor de vizitare catre separatorul de hidrocarburi si mai departe la reteaua de canalizare publica
existenta in zona.

D. Igiena evacuarii gunoaielor menajere


Asigurarea igienei zonelor si spatiilor de colectare si depozitare:
- se vor amplasa, rezerva si dota corespunzator, astfel incat sa se impiedice ;
- emisia de mirosuri dezagreabile;
- prezenta insectelor si animalelor;
- poluarea aerului, apei sau solului;
- crearea focarelor de infectie.
Colectarea deseurilor menajere se va face prin intermediul a doua euro-pubele de 120 litri
amplasate in imediata apropiere a caselor de scari, pe fiecare nivel.

E. Protectia mediului
Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator se vor lua urmatoarele masuri:
- nu se vor evacua in atmosfera substante daunatoare peste limitele stabilite prin
reglementarile in vigoare;
- nu se vor arunca sau depozita deseuri in afara amplasamentului autorizat;
- nu se vor evacua ape uzate si nu se vor descarca reziduuri si orice alte materiale
toxice in apa de suprafata subterana;
- nu se vor produce zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin
normele legale.
Sunt interzise finisajele realizate din materiale ce contin substante toxice ce pot emite gaze
nocive, periculoase pentru sanatate.

PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE)


Influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat)
Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu polueaza solul, apa freatica si calitatea aerului.
Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia
acestora.
Protecia florei, faunei i reliefului:
Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu polueaza flora, fauna si relieful.
Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia
acestora.
Protecia mpotriva umbririi sau reflexiei suprtoare a luminii ctre vecinti:
Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu afecteaza vecinatatile din punct de vedere al
luminii.
Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia
acestora.
Protecia acustic:

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,


ZONA CAZINO ALBATROS

Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu afecteaza vecinatatile din punct de vedere al


luminii.
Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia
acestora.

IV.06 - Cerinta F PROTECTIA LA ZGOMOT


Asigurarea izolarii acustice a spatiilor si vecinatatilor la zgomot aerian
a) Parcajul estel construit si exploatat astfel incat prin functionare sa nu genereze zgomote sau vibratii
susceptibile de a afecta sanatatea sau linistea vecinatatilor. Pentru aceasta au fost alese echipamentele
si instalatiile cele mai putin zgomotoase.
b) In interiorul parcajului este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica (sirene,
claxoane, megafoane, etc ) care poate deranja vecinatatile, cu exceptia folosirii acestor mijloace in
cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav.
c) In interiorul parcajului se interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule.

Capitolul V - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI (se autorizeaza


cu lucrarea de baza si nu fac obiectul unor documentatii distincte): se amenajeaza trotuare perimetrale
conform planului de situatie.

Intocmit
arh Razvan Sotiroff

STUDIU DE FEZABILITATE

Sef de proiect
arh Razvan Sotiroff

ANEXA 1 pentru SCENARIUL 1 - ANALIZA FINANCIARA ( SCENARIUL CENTRAL)

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Venituri din vanzari

199631,25

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

2 Cheltuieli cu asigurarile
3

Cheltuieli cu materiile
prime/maintenanta

7.985

8.544

9.142

9.782

10.467

11.200

11.984

12.823

13.720

14.681

15.708

16.808

17.984

19.243

20.590

22.032

23.574

25.224

26.990

28.879

30.900

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz,


energie etc)

50.000

52.500

55.125

57.881

60.775

63.814

67.005

70.355

73.873

77.566

81.445

85.517

89.793

94.282

98.997

103.946

109.144

114.601

120.331

126.348

132.665

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

8 EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

110.561

120.191

130.588

141.813

153.928

167.000

181.103

196.313

212.714

230.396

249.456

269.996

292.129

315.972

341.654

369.312

399.093

431.155

465.668

502.813

9 Amortizari si provizioane

5 Protocol, reclama, publicitate


6 Salarii
7 Cheltuieli cu investitia

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10 Cheltuieli cu dobanda

11 Leasing

12 Comisioane

13 EBT (=8-sum(9:12))

90.463

99.378

109.008

119.405

130.630

142.745

155.817

169.920

185.130

201.531

219.213

238.273

258.813

280.946

304.789

330.471

358.129

387.910

419.972

454.485

491.630

14 Impozitul pe profit - 16 %

14.474

15.901

17.441

19.105

20.901

22.839

24.931

27.187

29.621

32.245

35.074

38.124

41.410

44.951

48.766

52.875

57.301

62.066

67.195

72.718

78.661

15 EAT (13-14)

75.989

83.478

91.566

100.300

109.729

119.906

130.887

142.732

155.509

169.286

184.139

200.149

217.403

235.994

256.023

277.595

300.828

325.844

352.776

381.767

412.969

87.172

94.661

102.749

111.483

120.912

131.089

142.070

153.915

166.692

180.469

195.322

211.332

228.586

247.177

267.206

288.778

312.011

337.027

363.959

392.950

424.152

16

Cash flow operational


(15+sum(9:12))

Ponderea medie a ACR net in CA


17 (pe baza datelor din anii
precedenti)

15,0%

18 ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19 Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20 CFD

57.227

92.565

100.506

109.084

118.345

128.341

139.130

150.770

163.326

176.867

191.468

207.209

224.174

242.457

262.154

283.374

306.228

330.839

357.338

385.865

416.571

21 CFD actualizat

54.502

83.959

86.821

89.743

92.726

95.770

98.877

102.047

105.281

108.581

111.948

115.382

118.884

122.457

126.101

129.817

133.606

137.470

141.411

145.429

149.525

Investitia initiala
VAN
RIR
IP

4.789.093
-2.438.756
0,09%
-50,92%

ANEXA 2 Cresterea cheltuielilor cu utilitatile

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Venituri din vanzari

199631,25

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

Cheltuieli cu asigurarile

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.544

9.142

9.782

10.467

11.200

11.984

12.823

13.720

14.681

15.708

16.808

17.984

19.243

20.590

22.032

23.574

25.224

26.990

28.879

30.900

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

55.000

60.500

66.550

73.205

80.526

88.578

97.436

107.179

117.897

129.687

142.656

156.921

172.614

189.875

208.862

229.749

252.724

277.996

305.795

336.375

Protocol, reclama, publicitate

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

Cheltuieli cu investitia

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

108.061

114.816

121.920

129.384

137.217

145.427

154.022

163.006

172.383

182.154

192.317

202.868

213.798

225.094

236.738

248.707

260.970

273.490

286.220

299.103

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

11

Leasing

12

Comisioane

0
287.920

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

96.878

103.633

110.737

118.201

126.034

134.244

142.839

151.823

161.200

170.971

181.134

191.685

202.615

213.911

225.555

237.524

249.787

262.307

275.037

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

15.501

16.581

17.718

18.912

20.165

21.479

22.854

24.292

25.792

27.355

28.981

30.670

32.418

34.226

36.089

38.004

39.966

41.969

44.006

46.067

15

EAT (13-14)

75.989

81.378

87.051

93.019

99.288

105.868

112.765

119.985

127.531

135.408

143.615

152.153

161.015

170.196

179.685

189.466

199.520

209.821

220.338

231.031

241.852

16

87.172

92.561

98.234

104.202

110.471

117.051

123.948

131.168

138.714

146.591

154.798

163.336

172.198

181.379

190.868

200.649

210.703

221.004

231.521

242.214

253.035

18

Cash flow operational (15+sum(9:12))


Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza
datelor din anii precedenti)
ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

57.227

90.465

95.991

101.802

107.904

114.304

121.008

128.022

135.348

142.989

150.945

159.212

167.786

176.658

185.817

195.244

204.920

214.816

224.899

235.129

245.455

21

CFD actualizat

54.502

82.054

82.921

83.753

84.545

85.295

85.998

86.650

87.247

87.783

88.254

88.655

88.981

89.224

89.381

89.444

89.406

89.260

89.000

88.618

88.104

17

Investitia initiala
VAN
RIR
IP

15,0%

4.789.093
-2.990.017
0,10%
-62,43%

ANEXA 2 Cresterea veniturilor

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Venituri din vanzari

199631,25

217.598

237.182

258.528

281.796

307.157

334.802

364.934

397.778

433.578

472.600

515.134

561.496

612.030

667.113

727.153

792.597

863.931

941.685

1.026.436 1.118.816

Cheltuieli cu asigurarile

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.704

9.487

10.341

11.272

12.286

13.392

14.597

15.911

17.343

18.904

20.605

22.460

24.481

26.685

29.086

31.704

34.557

37.667

41.057

44.753

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

52.500

55.125

57.881

60.775

63.814

67.005

70.355

73.873

77.566

81.445

85.517

89.793

94.282

98.997

103.946

109.144

114.601

120.331

126.348

132.665

Protocol, reclama, publicitate

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

Cheltuieli cu investitia

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

114.394

128.470

144.001

161.128

180.006

200.801

223.697

248.896

276.615

307.095

340.598

377.409

417.841

462.235

510.964

564.435

623.092

687.422

757.953

835.266

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

11

Leasing

12

Comisioane

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

103.211

117.287

132.818

149.945

168.823

189.618

212.514

237.713

265.432

295.912

329.415

366.226

406.658

451.052

499.781

553.252

611.909

676.239

746.770

824.083

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

16.514

18.766

21.251

23.991

27.012

30.339

34.002

38.034

42.469

47.346

52.706

58.596

65.065

72.168

79.965

88.520

97.905

108.198

119.483

131.853

15

EAT (13-14)

75.989

86.697

98.521

111.567

125.954

141.811

159.279

178.512

199.679

222.963

248.566

276.708

307.630

341.593

378.883

419.816

464.731

514.004

568.040

627.287

692.230

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

87.172

97.880

109.704

122.750

137.137

152.994

170.462

189.695

210.862

234.146

259.749

287.891

318.813

352.776

390.066

430.999

475.914

525.187

579.223

638.470

703.413

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza


datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.640

35.577

38.779

42.269

46.074

50.220

54.740

59.667

65.037

70.890

77.270

84.224

91.805

100.067

109.073

118.890

129.590

141.253

153.965

167.822

19

Delta ACRnet

29.945

2.695

2.938

3.202

3.490

3.804

4.147

4.520

4.927

5.370

5.853

6.380

6.954

7.580

8.262

9.006

9.817

10.700

11.663

12.713

13.857

20

CFD

57.227

95.185

106.766

119.548

133.647

149.190

166.315

185.175

205.935

228.776

253.896

281.511

311.858

345.195

381.804

421.993

466.098

514.486

567.560

625.757

689.556

21

CFD actualizat

54.502

86.336

92.229

98.352

104.716

111.328

118.197

125.334

132.748

140.449

148.448

156.756

165.385

174.347

183.654

193.320

203.357

213.780

224.603

235.841

247.511

Investitia initiala
VAN
RIR
IP

4.789.093
-1.577.901
0,11%
-32,95%

ANEXA 2 Scaderea cheltuielilor cu utilitatile


No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Venituri din vanzari

199631,25

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

Cheltuieli cu asigurarile

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.544

9.142

9.782

10.467

11.200

11.984

12.823

13.720

14.681

15.708

16.808

17.984

19.243

20.590

22.032

23.574

25.224

26.990

28.879

30.900

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

45.000

40.500

36.450

32.805

29.525

26.572

23.915

21.523

19.371

17.434

15.691

14.121

12.709

11.438

10.295

9.265

8.339

7.505

6.754

6.079

Protocol, reclama, publicitate

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

Cheltuieli cu investitia

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

118.061

134.816

152.020

169.784

188.218

207.433

227.543

248.662

270.909

294.407

319.282

345.668

373.702

403.530

435.306

469.190

505.355

543.981

585.261

629.399

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

11

Leasing

12

Comisioane

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

106.878

123.633

158.601

177.035

196.250

216.360

237.479

259.726

283.224

308.099

334.485

362.519

392.347

424.123

458.007

494.172

532.798

574.078

618.216

140.837

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

17.101

19.781

22.534

25.376

28.326

31.400

34.618

37.997

41.556

45.316

49.296

53.518

58.003

62.776

67.860

73.281

79.068

85.248

91.852

98.915

15

EAT (13-14)

75.989

89.778

103.851

118.303

133.224

148.709

164.850

181.742

199.482

218.170

237.908

258.803

280.967

304.516

329.572

356.263

384.726

415.104

447.550

482.225

519.301

16

87.172

100.961

115.034

129.486

144.407

159.892

176.033

192.925

210.665

229.353

249.091

269.986

292.150

315.699

340.755

367.446

395.909

426.287

458.733

493.408

530.484

18

Cash flow operational (15+sum(9:12))


Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza
datelor din anii precedenti)
ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

57.227

98.865

112.791

127.086

141.840

157.145

173.093

189.779

207.299

225.751

245.237

265.863

287.738

310.978

335.703

362.041

390.126

420.099

452.112

486.324

522.904

21

CFD actualizat

54.502

89.673

97.433

104.554

111.135

117.264

123.014

128.450

133.627

138.592

143.385

148.042

152.594

157.065

161.479

165.855

170.211

174.560

178.916

183.290

187.692

17

Investitia initiala
VAN
RIR
IP

15,0%

4.789.093
-1.867.759
0,11%
-39,00%

ANEXA 2 Scaderea veniturilor

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Venituri din vanzari

199631,25

205.620

211.789

218.142

224.687

231.427

238.370

245.521

252.887

260.474

268.288

276.336

284.626

293.165

301.960

311.019

320.350

329.960

339.859

350.055

360.556

Cheltuieli cu asigurarile

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.225

8.472

8.726

8.987

9.257

9.535

9.821

10.115

10.419

10.732

11.053

11.385

11.727

12.078

12.441

12.814

13.198

13.594

14.002

14.422

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

52.500

55.125

57.881

60.775

63.814

67.005

70.355

73.873

77.566

81.445

85.517

89.793

94.282

98.997

103.946

109.144

114.601

120.331

126.348

132.665

Protocol, reclama, publicitate

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

Cheltuieli cu investitia

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

102.895

104.092

105.231

106.304

107.305

108.227

109.061

109.800

110.435

110.956

111.352

111.614

111.730

111.688

111.475

111.077

110.480

109.669

108.627

107.337

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

11

Leasing

12

Comisioane

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

91.712

92.909

94.048

95.121

96.122

97.044

97.878

98.617

99.252

99.773

100.169

100.431

100.547

100.505

100.292

99.894

99.297

98.486

97.444

96.154

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

14.674

14.865

15.048

15.219

15.380

15.527

15.661

15.779

15.880

15.964

16.027

16.069

16.088

16.081

16.047

15.983

15.888

15.758

15.591

15.385

15

EAT (13-14)

75.989

77.038

78.044

79.000

79.901

80.742

81.517

82.218

82.839

83.372

83.809

84.142

84.362

84.460

84.424

84.245

83.911

83.409

82.728

81.853

80.770

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

87.172

88.221

89.227

90.183

91.084

91.925

92.700

93.401

94.022

94.555

94.992

95.325

95.545

95.643

95.607

95.428

95.094

94.592

93.911

93.036

91.953

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza


datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

30.843

31.768

32.721

33.703

34.714

35.756

36.828

37.933

39.071

40.243

41.450

42.694

43.975

45.294

46.653

48.052

49.494

50.979

52.508

54.083

19

Delta ACRnet

29.945

898

925

953

982

1.011

1.041

1.073

1.105

1.138

1.172

1.207

1.244

1.281

1.319

1.359

1.400

1.442

1.485

1.529

1.575

20

CFD

57.227

87.323

88.301

89.230

90.103

90.914

91.658

92.328

92.917

93.417

93.820

94.118

94.302

94.362

94.288

94.069

93.694

93.151

92.426

91.507

90.377

21

CFD actualizat

54.502

79.205

76.278

73.410

70.598

67.842

65.140

62.491

59.895

57.350

54.855

52.408

50.010

47.659

45.354

43.094

40.878

38.706

36.576

34.488

32.440

Investitia initiala
VAN
RIR
IP

4.789.093
-3.645.914
0,10%
-76,13%

ANEXA 3 pentru SCENARIUL 1 - ANALIZA DE RISC( SCENARIUL CENTRAL)

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Venituri din vanzari

199631,3

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

Cheltuieli cu asigurarile

Cheltuieli cu materiile
prime/maintenanta

7.985

8.544

9.142

9.782

10.467

11.200

11.984

12.823

13.720

14.681

15.708

16.808

17.984

19.243

20.590

22.032

23.574

25.224

26.990

28.879

30.900

Cheltuieli cu utilitatile (apa,


gaz, energie etc)

50.000

52.500

55.125

57.881

60.775

63.814

67.005

70.355

73.873

77.566

81.445

85.517

89.793

94.282

98.997

103.946

109.144

114.601

120.331

126.348

132.665

Protocol, reclama, publicitate

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

Cheltuieli cu investitia

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

110.561

120.191

130.588

141.813

153.928

167.000

181.103

196.313

212.714

230.396

249.456

269.996

292.129

315.972

341.654

369.312

399.093

431.155

465.668

502.813

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

11

Leasing

12

Comisioane

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

99.378

109.008

119.405

130.630

142.745

155.817

169.920

185.130

201.531

219.213

238.273

258.813

280.946

304.789

330.471

358.129

387.910

419.972

454.485

491.630

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

15.901

17.441

19.105

20.901

22.839

24.931

27.187

29.621

32.245

35.074

38.124

41.410

44.951

48.766

52.875

57.301

62.066

67.195

72.718

78.661

15

EAT (13-14)

75.989

83.478

91.566

100.300

109.729

119.906

130.887

142.732

155.509

169.286

184.139

200.149

217.403

235.994

256.023

277.595

300.828

325.844

352.776

381.767

412.969

16

Cash flow operational


(15+sum(9:12))

87.172

94.661

102.749

111.483

120.912

131.089

142.070

153.915

166.692

180.469

195.322

211.332

228.586

247.177

267.206

288.778

312.011

337.027

363.959

392.950

424.152

17

Ponderea medie a ACR net in


CA (pe baza datelor din anii
precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

57.227

92.565

100.506

109.084

118.345

128.341

139.130

150.770

163.326

176.867

191.468

207.209

224.174

242.457

262.154

283.374

306.228

330.839

357.338

385.865

416.571

21

CFD actualizat

54.502

83.959

86.821

89.743

92.726

95.770

98.877

102.047

105.281

108.581

111.948

115.382

118.884

122.457

126.101

129.817

133.606

137.470

141.411

145.429

149.525

Investitia initiala
VAN
RIR
IP

4.789.093
-2.438.756
6,35%
-50,92%

ANEXA 3 pentru SCENARIUL 1 - ANALIZA DE RISC( SCENARIUL OPTIMIST)

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Venituri din vanzari

199631,3

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

Cheltuieli cu asigurarile

Cheltuieli cu materiile
prime/maintenanta

3.993

4.272

4.571

4.891

5.234

5.600

5.992

6.411

6.860

7.340

7.854

8.404

8.992

9.622

10.295

11.016

11.787

12.612

13.495

14.439

15.450

Cheltuieli cu utilitatile (apa,


gaz, energie etc)

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Protocol, reclama, publicitate

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

Cheltuieli cu investitia

EBITDA (=1-sum(2:7))

105.639

117.333

129.887

143.361

157.822

173.342

189.997

207.869

227.045

247.621

269.695

293.377

318.781

346.033

375.264

406.616

440.242

476.306

514.981

556.454

600.928

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

11

Leasing

12

Comisioane

13

EBT (=8-sum(9:12))

94.456

106.150

118.704

132.178

146.639

162.159

178.814

196.686

215.862

236.438

258.512

282.194

307.598

334.850

364.081

395.433

429.059

465.123

503.798

545.271

589.745

14

Impozitul pe profit - 16 %

15.113

16.984

18.993

21.148

23.462

25.945

28.610

31.470

34.538

37.830

41.362

45.151

49.216

53.576

58.253

63.269

68.649

74.420

80.608

87.243

94.359

15

EAT (13-14)

79.343

89.166

99.711

111.029

123.177

136.214

150.204

165.216

181.324

198.608

217.150

237.043

258.383

281.274

305.828

332.164

360.410

390.703

423.190

458.028

495.386

16

Cash flow operational


(15+sum(9:12))

90.526

100.349

110.894

122.212

134.360

147.397

161.387

176.399

192.507

209.791

228.333

248.226

269.566

292.457

317.011

343.347

371.593

401.886

434.373

469.211

506.569

17

Ponderea medie a ACR net in


CA (pe baza datelor din anii
precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

60.581

98.253

108.651

119.812

131.792

144.649

158.447

173.253

189.141

206.189

224.479

244.102

265.154

287.736

311.959

337.942

365.810

395.698

427.752

462.126

498.988

21

CFD actualizat

57.696

89.119

93.857

98.570

103.262

107.939

112.605

117.265

121.922

126.582

131.248

135.925

140.617

145.326

150.058

154.815

159.601

164.421

169.276

174.171

179.108

Investitia initiala
VAN
IP

4.789.093
-2.055.709
-42,92%

ANEXA 3 pentru SCENARIUL 1 - ANALIZA DE RISC ( SCENARIUL PESIMIST)

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Venituri din vanzari

199631,3

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

Cheltuieli cu asigurarile

Cheltuieli cu materiile
prime/maintenanta

15.971

17.088

18.285

19.565

20.934

22.399

23.967

25.645

27.440

29.361

31.416

33.616

35.969

38.486

41.180

44.063

47.148

50.448

53.979

57.758

61.801

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz,


energie etc)

50.000

55.000

60.500

66.550

73.205

80.526

88.578

97.436

107.179

117.897

129.687

142.656

156.921

172.614

189.875

208.862

229.749

252.724

277.996

305.795

336.375

Protocol, reclama, publicitate

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

Cheltuieli cu investitia

EBITDA (=1-sum(2:7))

93.661

99.517

105.673

112.137

118.917

126.017

133.443

141.199

149.286

157.702

166.446

175.509

184.884

194.554

204.503

214.706

225.133

235.746

246.500

257.341

268.202

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

11

Leasing

12

Comisioane

13

EBT (=8-sum(9:12))

82.478

88.334

94.490

100.954

107.734

114.834

122.260

130.016

138.103

146.519

155.263

164.326

173.701

183.371

193.320

203.523

213.950

224.563

235.317

246.158

257.019

14

Impozitul pe profit - 16 %

13.196

14.133

15.118

16.153

17.237

18.373

19.562

20.803

22.096

23.443

24.842

26.292

27.792

29.339

30.931

32.564

34.232

35.930

37.651

39.385

41.123

15

EAT (13-14)

69.281

74.201

79.372

84.802

90.496

96.461

102.699

109.214

116.006

123.076

130.421

138.034

145.908

154.032

162.389

170.960

179.718

188.633

197.666

206.772

215.896

16

Cash flow operational


(15+sum(9:12))

80.464

85.384

90.555

95.985

101.679

107.644

113.882

120.397

127.189

134.259

141.604

149.217

157.091

165.215

173.572

182.143

190.901

199.816

208.849

217.955

227.079

17

Ponderea medie a ACR net in


CA (pe baza datelor din anii
precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

50.520

83.287

88.312

93.585

99.111

104.896

110.942

117.251

123.823

130.658

137.750

145.094

152.679

160.494

168.521

176.738

185.118

193.628

202.228

210.871

219.498

21

CFD actualizat

48.114

75.544

76.287

76.992

77.656

78.275

78.844

79.360

79.818

80.212

80.540

80.794

80.969

81.060

81.061

80.966

80.766

80.456

80.029

79.475

78.787

Investitia initiala
VAN
IP

4.789.093
-3.153.087
-65,84%

43
42

190
44
191

188

45

20

171

10

225

189

181

panouri gard zincat

41

11

270

964

cm
x 16,11

tr 29

hp

= 120

cm

192

40

18

540

123

260

1522

63

182

500

0.00

40

540

227

cm
= 120

500

540

stingator portativ

600

124

500

40

18

30

cm

= 120

hp

500

= 120

cm

540

520

38

0.6. CAMERA CURATENIE


S = 20.75 mp

panouri gard zincat

panouri gard zincat

hp

80

540

1040

40

40

cm

cm

0.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
S = 8.73 mp

hp

stingator portativ

40

225

cm

4515

40

190

63

= 120

500

hp

15

190

500

0.00

80

600
40

panouri gard zincat

stingator portativ
hp = 120 cm

500

40

hp = 120 cm

500

40

500

40

500

40

18

tr 29

x 16,11
cm

500
540

540

540

540

= 4 575.00 mp
= 726.50 mp
= 6414.90 mp
= 11 716.40 mp

= 36
= 308
= 46
= 390

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

270

141

142

0.00

540

133

CASA TAXARE

540

134

250

540

85

540

= 2 212.95 mp
= P + 7E + T
= 24.50 m
= 56.00 %
= 6.42

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)

panouri gard zincat


CASA TAXARE

734

= 1 239.04 mp
= 1 618.75 mp
= 1 627.44 mp
= 14 197.73 mp

S utila parcaje
S utila spatii anexe
S utila circulatii
S utila total
S teren
Regim de inaltime
H atic
POT
CUT

LOCURI PARCARE PARTER


LOCURI PARCARE ETAJ CURENT
LOCURI PARCARE ETAJ 7
TOTAL LOCURI PARCARE

260

139

500

mc 11,61 x 92 rt 81

stingator portativ
hp = 120 cm

15

hp = 120 cm

40

140

500

132

40

0.00

135

500

250

40

15

hp = 120 cm

500

225

panouri gard zincat

stingator portativ

hp = 120 cm

40

10

1522

520

50

stingator portativ

panouri gard zincat

159

40

964

stingator portativ

0.10.CIRCULATII
S = 705.00 mp

51

S construita la sol
S construita etaj curent
S construita terasa
S construita total

125

sursa de apa

265

cm
= 120

stingator portativ

panouri gard zincat

11

0.9.PARCAJE
S = 150 mp

500

hp

36

49

panouri gard zincat

734

714

0.1.SAS TAMPON
S = 11.37 mp
hp = 120 cm

sursa de apa

stingator portativ

35

34 193

33

197

194

195

540

48

hp = 120 cm

495

30

panouri gard zincat

stingator transportabil
lada nisip + 2 lopeti

130

210

25
220

131

540

40

RU
PENT
SI
A AUTORE
RARE
RAMP URCA
COBO

30

600

= 120

hp

500

= 120

37

0.5.CULOAR
S = 11.40 mp

15

540

47

stingator portativ

OS
TR

0.3.GRUPURI SANITARE
BARBATI
S = 8.47 mp

500

126

hp

540

46

190
15

D
196

BA
AL
RA

40

3151

265

stingator portativ

500

200

39
176

= 120

cm

25

4360

540

0.2.SAS TAMPON
S = 11.37 mp

VA
DE

40

sursa de apa

128

hp

0.7.TABLOU ELECTRIC GENERAL


categoria "D"
S = 26.39 mp

265

129

hp

540

40
cm
= 120

250

500

178

177

540

panouri gard zincat

127

183
184

186

8
0.8.SAS TAMPON
S = 13.86 mp

INA
AD
GR

179
180

stingator portativ

495

40

20

4360

714

B'

C'

D'

E'

F'

INTRARE AUTO

G'

H'

I'

84

85

381

21

79

194

20

196

19

61

55

62

54

81

80

53

330

324

83

52
82

32

57

56

58

30

59
63
29

60

18

198
17

16

633

468

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision

Arcadia Engineering
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

COORD. PROIECT :

Arh. Razvan Sotiroff

DESENAT:

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A0'

PLANSA NR :

PLAN PARTER CU
AMENAJARI EXTERIOARE

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

AUGUST.2009

DATA

278

266

254

242

230

217

43

205

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

PROIECT:

NUMELE PLANSEI:

45

20

171

189

181

10

225

11

270

188

41

44
191

190

42

A0

31

500

A'

IESIRE AUTO

123

260

hp

192

540

964

40

= 120

x 16,11

cm

cm

cm

tr 29

= 120

1522

hp

18

2'

63

cm
hp

500

183
184

40

40

= 120

3
186

495
hp

40

cm

500

= 120
hp

130

hp

40

15
15

500

R640

190

112

125

500

hp

8.8.PARCAJE
S = 575 mp

36

500

197

S construita la sol
S construita etaj curent
S construita terasa
S construita total

40

156

2%

63

cm

270

131

40

cm

48

R625

stalp de iluminat

126

= 120

500

cm
= 120

2%

15

+ 26.60

hp = 120 cm

15

495

2%

cm

+ 27.00
2%

495

235

= 120

2%

hp

stalp de iluminat

128

270
15

500
cm

540

46
540

cm
= 120
hp

47

37

540

15

2%

245

265

= 120

2%

15

hp

OS

15

540

TR

540

540

2%

1125

865
15

15

hp = 120 cm

= 120

BA

1040

stalp de iluminat

stalp de iluminat

195

AL

540

540

15

2%
+ 26.60

80

129

R640

112

R625

= 120

40

hp

4360

39
176

hp

1540

60

520

+ 27.50

194

RA

38

3151

3151

VA

196

540

2%

+ 26.10

15

964

40

714
734

80

49

35

34 193

540

15

190
stalp de iluminat

500

DE

2%

265

127

500
cm

540

15

2%

INA

177

178

540

2%

265

2%

600

+ 26.60

245
15

15

2%

15

2%

500

865

215

+ 27.50

+ 27.00

stalp de iluminat

AD

540

156

235
265

15
650

2%

15

124

540
hp

40

= 120

cm

cm

+ 26.60

2%

GR

= 120

33

495

179
180

+ 24.45

227

540

182

500

+ 23.20

1522

520

1600

50

+ 24.45

+ 23.20

159

+ 24.45

8.7.CIRCULATII
S = 790.70 mp

+ 23.20

mc 11,61 x 92 rt 81

40

500

40

500

40

40

500

40

500

40

2
260

540

IESIRE AUTO

C'

D'

540

hp = 120 cm
stalp de iluminat

F'

540

hp = 120 cm
stalp de iluminat

INTRARE AUTO

G'

540

H'

270

142

hp = 120 cm
stalp de iluminat

540

E'

stalp de iluminat

= 4 575.00 mp
= 726.50 mp
= 6414.90 mp
= 11 716.40 mp
= 2 212.95 mp
= P + 7E + T
= 24.50 m
= 56.00 %
= 6.42

= 36
= 308
= 46
= 390

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

20

I'

80

381

324

330

53
81

21

194

20

196

19

55

61

18

79

54

62

59
63
60

29

198
17

16

633

468

30

83

52
82

84

85

57

56

58

32

31

500

B'

133

hp = 120 cm
stalp de iluminat

4360

A'

134

hp = 120 cm
stalp de iluminat

540

15

hp = 120 cm

stalp de iluminat

540

85

hp = 120 cm

stalp de iluminat

540

15

hp = 120 cm
stalp de iluminat

734
714

= 1 239.04 mp
= 1 618.75 mp
= 1 627.44 mp
= 14 197.73 mp

S utila parcaje
S utila spatii anexe
S utila circulatii
S utila total

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)

1'
1

500

500

139

500

140

40

132

500

135

40

225225

x 16,11
cm

500

hp = 120 cm

40

10
1

141

tr 29

51

18

S teren
Regim de inaltime
H atic
POT
CUT

LOCURI PARCARE PARTER


LOCURI PARCARE ETAJ CURENT
LOCURI PARCARE ETAJ 7
TOTAL LOCURI PARCARE

120 20 120

11
1

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision

Arcadia Engineering
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA
zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

20

1522

260

476

cm
x 16,11

tr 29

40

18

540

964

100
210

= 120

cm

URF
30'

hp

696

63

40

134

540

500

0.00

500

= 120

cm

UMI
02

0.8.SAS TAMPON
S = 13.86 mp

470

hp

495

240
210

stingator portativ

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

540

40
500

R610
150'

100
210
80

RF

40
cm
= 120

500

R640

540

hp

540

200

URF

210

40

18

30

3151

150'

40

RF

190

520

100
210

cm

= 120

cm

500

= 120

hp

hp

540

40
cm
= 120

40
210

225

cm
= 120

25

500

265

80

R40

cm
= 120

500

hp

S construita la sol
S construita etaj curent
S construita terasa
S construita total

63

sursa de apa

80

0.00

70 70 63

100
210

R40

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

500

500

stingator portativ

panouri gard zincat

stingator portativ

hp = 120 cm

40

hp = 120 cm

500

40

hp = 120 cm

500

40

500

40

500

40

476

hp = 120 cm

40

tr 29

x 16,11
cm

0.00

1'

= 4 575.00 mp
= 726.50 mp
= 6414.90 mp
= 11 716.40 mp

= 36
= 308
= 46
= 390

PROIECTANT GENERAL:

500

= 1 239.04 mp
= 1 618.75 mp
= 1 627.44 mp
= 14 197.73 mp

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

260

225

40

mc 11,61 x 92 rt 81

500

250

40

15

hp = 120 cm

500

15

18

10

panouri gard zincat

250

CASA TAXARE

CASA TAXARE

structuring your vision

Arcadia Engineering

270

panouri gard zincat

stingator portativ

hp = 120 cm

40

= 2 212.95 mp
= P + 7E + T
= 24.50 m
= 56.00 %
= 6.42

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)

120 20 120
stingator portativ

panouri gard zincat

S utila parcaje
S utila spatii anexe
S utila circulatii
S utila total

LOCURI PARCARE PARTER


LOCURI PARCARE ETAJ CURENT
LOCURI PARCARE ETAJ 7
TOTAL LOCURI PARCARE

964
100
210

URF
30'

1522

520

100
210

panouri gard zincat

11

S teren
Regim de inaltime
H atic
POT
CUT

stingator portativ

0.10.CIRCULATII
S = 705.00 mp

R40

600

URF
30'

86

R640
R610

stingator transportabil

40

714
734

stingator portativ

190

RF 150'

URF
45'

0.9.PARCAJE
S = 150 mp
pardoseala: elicopterizare cu quatz;
pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

panouri gard zincat

0.1.SAS TAMPON
S = 15.82 mp

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

sursa de apa

stingator portativ

RF 150'

15

190

40

58

45'

155

32

RF 150'

500

540

hp

URF

4515

= 120

cm

220

hp = 120 cm

495

RU
PENT
SI
A AUTORE
RARE
RAMP URCA
COBO

30

40

HPL
01

30

hp = 120 cm

600

URF
45'

HPL
01

540

55

100
210

pardoseala: gresie portelanata;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
faianta pana la h = 210 cm,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

hp

40

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

ULI
01

0.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
S = 8.73 mp

panouri gard zincat

stingator transportabil
lada nisip + 2 lopeti

540

500

0.5.CULOAR
S = 11.40 mp

ULI
01

80
1515 210
80
210

hp

150'

60

182

12

RF

230

15

30

1040

HPL
01
pardoseala: gresie portelanata;
pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
faianta pana la h = 210 cm,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

0.3.GRUPURI SANITARE
BARBATI
S = 8.47 mp

stingator portativ

40

600

UMI
01

panouri gard zincat

500
stingator portativ

56

540

S = 20.75 mp

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

250
0.6. CAMERA CURATENIE

80

612

255

155 45'

150'

32

540

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

150'

0.2.SAS TAMPON
S = 11.14 mp

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

RF

25

4360

RF

URF
45'

265

stingator portativ

panouri gard zincat

696

hp

= 120

cm

285

540

sursa de apa
stingator transportabil

600

stingator portativ

500
15

0.7.TABLOU ELECTRIC GENERAL


categoria "D"
S = 26.39 mp

265

25

UMI
02

306

panouri gard zincat

250

30

240
210

0.00

540

540

540

540

85

540

540

540

540

PROIECT:

20

4360

IESIRE AUTO

B'

C'

D'

E'

panouri gard zincat

INTRARE AUTO

G'

H'

I'

COORD. PROIECT :
DESENAT:

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

NUMELE PLANSEI:

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A1

PLANSA NR :

1:100

SCARA

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

STADIU PROIECT :

PLAN PARTER

DATA

AUGUST.2009

11

270

F'

10

225

90

20

30

261

726

1522

30

A'

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


734
714

90

cm

260
x 16,11

540

cm

964

hp

40

tr 29

= 120

150
100
210

18

2'
panouri gard zincat

URF
30'

696

hp

40

= 120

cm

540

500

63

495

stingator portativ

hp

40

= 120

cm

540

500

8
R40

540

R640

150'

45'

40

hp

cm

500

= 120
hp

hp

40

= 120

cm

540

cm

500

= 120
hp

cm

30

40

210

220

210

30

100
210

R40

500

90

stingator portativ

500

40

500

40

stingator portativ

500

40

500

40

500

40

500

40

260
726

40

cm

500

panouri gard zincat

235
hp = 120 cm

540

hp = 120 cm

540

hp = 120 cm

540

hp = 120 cm

15

hp = 120 cm

540

15

hp = 120 cm

734
714

= 4 575.00 mp
= 726.50 mp
= 6414.90 mp
= 11 716.40 mp

540

hp = 120 cm

540

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision

Arcadia Engineering

B'

C'

D'

E'

F'

G'

H'

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

540

20

I'

PROIECT:

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

NUMELE PLANSEI:

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

hp = 120 cm

540

4360

A'

= 36
= 308
= 46
= 390

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

2
1'

30 90

500

265

40

261

x 16,11

stingator portativ

500

225

tr 29

30

40

90

30

270

stingator portativ

90
261

10

mc 11,61 x 92 rt 81

18

= 2 212.95 mp
= P + 7E + T
= 24.50 m
= 56.00 %
= 6.42

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)

120 20 120

260

11
1

= 1 239.04 mp
= 1 618.75 mp
= 1 627.44 mp
= 14 197.73 mp

S utila parcaje
S utila spatii anexe
S utila circulatii
S utila total

LOCURI PARCARE PARTER


LOCURI PARCARE ETAJ CURENT
LOCURI PARCARE ETAJ 7
TOTAL LOCURI PARCARE

964
100
210

URF
30'

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

150

600

1/2/3/4/5/6/7.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

100
210

520

R40

URF
30'

S teren
Regim de inaltime
H atic
POT
CUT

80

500

sursa de apa

80

stingator portativ

40
51

panouri gard zincat

URF
45'
stingator transportabil

265

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

151

RF 150'

63

4515
190

40

1/2/3/4/5/6/7.7.PARCAJE
S = 550 mp

stingator portativ

714
734

S = 15.82 mp

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

220

sursa de apa

stingator portativ

598

58

45'

155
1/2/3/4/5/6/7.1.SAS TAMPON

32

1522

540

cm
= 120
hp

URF

hp = 120 cm

RF 150'

500

panouri gard zincat

hp = 120 cm

15

panouri gard zincat

stingator transportabil
lada nisip + 2 lopeti

S construita la sol
S construita etaj curent
S construita terasa
S construita total

495

225

25

RF 150'

540

= 120

cm

HPL
01

600

URF
45'

HPL
01

40

= 120

55

100
210

pardoseala: gresie portelanata;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
faianta pana la h = 210 cm,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

540

1/2/3/4/5/6/7.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
S = 8.73 mp

panouri gard zincat

hp

%
40

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

ULI
01

15

panouri gard zincat

18

1/2/3/4/5/6/7.5.CULOAR
S = 11.40 mp

80
1515 210
80
210

80

540

150'

1/2/3/4/5/6/7.3.GRUPURI SANITARE
BARBATI
S = 8.47 mp
ULI
01

60

500

RF

1040

HPL
01
pardoseala: gresie portelanata;
pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
faianta pana la h = 210 cm,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

190

stingator portativ

540

150'

265

55

UMI
01

30

COORD. PROIECT :

Arh. Razvan Sotiroff

DESENAT:

Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A2

PLANSA NR :

1:100

SCARA

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

STADIU PROIECT :

PLAN ETAJ CURENT

DATA

AUGUST.2009

11

270

10

20

225

540

hp

964

15

= 120

cm

cm

cm

x 16,11

= 120

tr 29

hp

260

1522

2'
panouri gard zincat

18

hp

40

= 120

cm

540

525

63

495

500

8
hp

+ 23.20

hp

40

= 120

cm

cm

540

= 120

540

4360

150'

100
210
80

R610

RF
+ 23.20

URF
45'

RF

hp

40

= 120

cm

540

R640

500

sursa de apa
stingator transportabil

15

150'

8.2.SAS TAMPON
S = 11.14 mp

540

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

255
25

235

150'

32

URF

hp

40

= 120

cm

150'
8.6. CAMERA CURATENIE
S = 20.75 mp

panouri gard zincat

= 120

265

hp

40

1603

cm
= 120

= 120

cm

500

hp

cm

55

HPL
01

30
210

15

RF 150'

63

500

sursa de apa

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

525

S construita la sol
S construita etaj curent
S construita terasa
S construita total

R610

RF 150'

100
210

= 1 239.04 mp
= 1 618.75 mp
= 1 627.44 mp
= 14 197.73 mp

S utila parcaje
S utila spatii anexe
S utila circulatii
S utila total

= 4 575.00 mp
= 726.50 mp
= 6414.90 mp
= 11 716.40 mp

S teren
Regim de inaltime
H atic
POT
CUT

= 2 212.95 mp
= P + 7E + T
= 24.50 m
= 56.00 %
= 6.42

40

500

40

500

40

500

40

500

40

500

40

500

40

500

40

260

30 120

1'

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision

Arcadia Engineering

270

500

563

626

30
hp = 120 cm

540

hp = 120 cm

540

hp = 120 cm

540

540

hp = 120 cm

hp = 120 cm

540

panouri gard zincat

540

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

20

panouri gard zincat

4360

A'

B'

C'

D'

E'

F'

G'

H'

I'

COORD. PROIECT :
DESENAT:

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

NUMELE PLANSEI:

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

hp = 120 cm

540

15

hp = 120 cm

panouri gard zincat

15

540

15

15

hp = 120 cm

734
714

= 36
= 308
= 46
= 390

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

2
225

x 16,11
cm

500

hp = 120 cm

40

10
1

232

mc 11,61 x 92 rt 81

tr 29

260

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)

120 20 120

30

11
1

LOCURI PARCARE PARTER


LOCURI PARCARE ETAJ CURENT
LOCURI PARCARE ETAJ 7
TOTAL LOCURI PARCARE

964
+ 23.20

269

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

232
120

30

1522

200

520

441

1600

181

8.7.CIRCULATII
S = 790.70 mp

+ 23.20

30

15

714
734

80

80

677

40

= 120
hp

8.1.SAS TAMPON
S = 15.82 mp

URF
45'
stingator transportabil

8.8.PARCAJE
S = 575 mp

563

R640

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

+ 23.20

sursa de apa

15

58

45'

155

32

1603

cm

540

hp = 120 cm

RF 150'

500

panouri gard zincat

hp = 120 cm

15

panouri gard zincat

stingator transportabil
lada nisip + 2 lopeti

panouri gard zincat

URF

cm

786

= 120

220
30

495

25

hp

225

15

40

600

URF
45'

HPL
01

40

= 120

100
210

pardoseala: gresie portelanata;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
faianta pana la h = 210 cm,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

540

80
1515 210
80
210

40

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

ULI
01

8.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
S = 8.73 mp

panouri gard zincat

hp

8.5.CULOAR
S = 11.40 mp

ULI
01

18

hp

30
182

150'

540

55

RF

80

500
540

13

245

8.3.GRUPURI SANITARE
BARBATI
S = 8.47 mp

60

1040

HPL
01

pardoseala: gresie portelanata;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
faianta pana la h = 210 cm,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

190
520

100
210

UMI
01

cm

500

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

500

540

600
15

RU
PENT
SI
A AUTORE
RARE
RAMP URCA
COBO

540

RF

155 45'

265

3151

500

RF

240

panouri gard zincat

18

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A3

PLANSA NR :

1:100

SCARA

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

STADIU PROIECT :

PLAN TERASA

DATA

AUGUST.2009

11

270

10

20

225

540

cm

964

15

= 120

cm

cm

= 120

x 16,11

hp

tr 29

2'

hp

260

1522

18

63

525

+ 23.20

hp

40

= 120

cm

540

+ 24.45

495

500

8
hp

EA

PE

IT

R640

AS

hp

cm
hp

40

= 120

+ 26.60

390
15

500
cm

245

40

= 120

= 50

cm

cm

500

cm

= 120

cm

80

40

cm
= 120

= 120
hp
cm
= 120

hp

40

cm

15

500

15

2%

15

R625

cm

156

S construita la sol
S construita etaj curent
S construita terasa
S construita total

cm

2%

540

+ 27.00

stalp de iluminat
hp = 120 cm

15

+ 26.60

R640

2%

390

hp = 50 cm

525

500

hp

40

= 120

= 120

245

2%

495

= 50

+ 27.50

stalp de iluminat
hp = 120 cm

cm

235

hp

15

stalp de iluminat

= 50

hp

15

15

2%

hp

hp
2%
2%

865
15

265

stalp de iluminat

15

540

500

15

1125

15

500

540

cm

EA

= 50

hp

AS

2%
+ 26.60

2%

+ 26.10

60

63

540

hp

1040

TE

IT

15

2%

190
stalp de iluminat

ER

540

= 50

2%

265

520

hp

hp

1540

hp

+ 26.60

2%

540

15

2%

15

3151

2%

265

2%

+ 27.50

+ 27.00

stalp de iluminat

600

500

865

215

cm

265

15

hp = 50 cm

4360

156

= 50

2%

hp

15

540

235

cm

2%

2%

15

= 50

650

R625

540

15

TE

540

500

hp

40

= 120

cm

cm

540

= 120

IT

8.8.PARCAJE
S = 575 mp

PE

A
8.7.CIRCULATII
S = 790.70 mp

TE

AS

EA

PE

IT

+ 24.45

+ 23.20

tr 29

x 16,11
cm

40

500

40

500

40

500

40

500

40

40

500

40

500

40

1'

= 4 575.00 mp
= 726.50 mp
= 6414.90 mp
= 11 716.40 mp
= 2 212.95 mp
= P + 7E + T
= 24.50 m
= 56.00 %
= 6.42

540

hp = 120 cm

stalp de iluminat

540

hp = 120 cm
stalp de iluminat

540

hp = 120 cm
stalp de iluminat

540

hp = 120 cm
stalp de iluminat

540

hp = 120 cm
stalp de iluminat

540

structuring your vision

Arcadia Engineering

B'

C'

D'

E'

F'

540

G'

H'

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

stalp de iluminat

PROIECT:

20

I'

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

hp = 120 cm
stalp de iluminat

4360

A'

= 36
= 308
= 46
= 390

PROIECTANT GENERAL:

1
270

hp = 120 cm

stalp de iluminat

15

540

15

hp = 120 cm
stalp de iluminat

734
714

= 1 239.04 mp
= 1 618.75 mp
= 1 627.44 mp
= 14 197.73 mp

S utila parcaje
S utila spatii anexe
S utila circulatii
S utila total

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

2
260

500

500

hp = 120 cm

10

500

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)

120 20 120

2
40

LOCURI PARCARE PARTER


LOCURI PARCARE ETAJ CURENT
LOCURI PARCARE ETAJ 7
TOTAL LOCURI PARCARE

964

IT

1522

AS

EA

225

mc 11,61 x 92 rt 81

+ 24.45

+ 23.20

TE

COORD. PROIECT :

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

NUMELE PLANSEI:

PLAN TERASA / INVELITOARE

DESENAT:

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A4

PLANSA NR :

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

STADIU PROIECT :
1:100

SCARA

DATA

AUGUST.2009

+ 27.50

+ 26.60

+ 26.60

+ 26.60

+ 26.10

+ 26.10

8.8.PARCAJE
S = 575 mp

TERASA

TERASA

+ 24.45

quartz elicopterizat
sapa armata, panta de 0,5 %

125

beton aparent

placa b.a. impermeabil 15 cm

50

+ 23.20

beton aparent

15 125

+ 24.45

+ 23.20

panouri gard zincat

panouri gard zincat

7.7.PARCAJE
S = 550 mp

quartz elicopterizat

275

290

ETAJ 7

240

ETAJ 7

placa b.a. impermeabil 15 cm


+ 20.30

50

15

+ 20.30

6.7.PARCAJE
S = 550 mp

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

275

290

ETAJ 6

240

ETAJ 6

beton aparent

beton aparent
+ 17.40

50

15

+ 17.40

panouri gard zincat

panouri gard zincat

5.7.PARCAJE
S = 550 mp

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

275

290

ETAJ 5

240

ETAJ 5

+ 14.50

50

15

+ 14.50

4.7.PARCAJE
S = 550 mp

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

275

290

ETAJ 4

240

ETAJ 4

beton aparent

beton aparent
+ 11.60

50

15

+ 11.60

panouri gard zincat

3.7.PARCAJE
S = 550 mp

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

275

290

ETAJ 3

240

ETAJ 3

+ 8.70

50

15

+ 8.70

panouri gard zincat

beton aparent

2.7.PARCAJE
S = 550 mp

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

275

290

ETAJ 2

240

ETAJ 2

beton aparent
+ 5.80

50

15

+ 5.80

290

275
275

240

ETAJ 1
1.7.PARCAJE
S = 550 mp

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

290

panouri gard zincat


ETAJ 1

+ 2.90

50

15

+ 2.90

panouri gard zincat


PARTER

240

PARTER

beton aparent
0.00

0.9.PARCAJE
S = 150 mp

beton aparent
0.00
PULA

C.T.A. = - 0.15

20

540

540

A'

540

B'

C'

540

quartz elicopterizat
sapa slab armata, panta de 0,5 %
radier b.a. impermeabil
preradier

540

D'

540

E'

540

F'

540

G'

20

H'

I'

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)


CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision

Arcadia Engineering
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

COORD. PROIECT :

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

DESENAT:

A5

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

1:100

DATA

AUGUST.2009

+ 26.60
+ 26.10

8.8.PARCAJE
S = 575 mp
+ 24.45

+ 23.20

+ 20.30

+ 17.40

R1000

+ 14.50

R1000

+ 11.60

R1000

+ 8.70

placa b.a. 15 cm

18 %

+ 20.30

+ 5.80

290

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

+ 2.90

0.9.PARCAJE
S = 150 mp

240
50
240
50
240
50
240
50

+ 11.60

240
50

+ 8.70

beton aparent
+ 5.80

1.7.PARCAJE
S = 550 mp

quartz elicopterizat
placa b.a. 15 cm

beton aparent

+ 2.90

+ 2.90

18 %

panouri gard zincat

0.7.TABLOU ELECTRIC GENERAL


categoria "D"
S = 26.39 mp

0.8.SAS TAMPON
S = 13.86 mp

0.00

C.T.A. = - 0.15

+ 14.50

2.7.PARCAJE
S = 550 mp

panouri gard zincat

1.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

R1500

panouri gard zincat


PARTER

quartz elicopterizat
placa b.a. 15 cm
+ 5.80

18 %

R1000

beton aparent
+ 2.90

beton aparent

panouri gard zincat

2.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

R1500

1.7.PARCAJE
S = 550 mp

beton aparent

3.7.PARCAJE
S = 550 mp

240

290

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

ETAJ 1

quartz elicopterizat
placa b.a. 15 cm

18 %

R1000

2.7.PARCAJE
S = 550 mp

beton aparent

panouri gard zincat

beton aparent

4.7.PARCAJE
S = 550 mp

panouri gard zincat

3.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

R1500

ETAJ 2

+ 17.40

18 %

+ 8.70

+ 5.80

+ 20.30

quartz elicopterizat
placa b.a. 15 cm

50

290
290
290

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

beton aparent

5.7.PARCAJE
S = 550 mp

panouri gard zincat

4.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

R1500

3.7.PARCAJE
S = 550 mp

beton aparent

panouri gard zincat

quartz elicopterizat
placa b.a. 15 cm

18 %

R1500

panouri gard zincat


ETAJ 3

+ 8.70

+ 23.20

beton aparent

6.7.PARCAJE
S = 550 mp

panouri gard zincat

5.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

+ 11.60

7.7.PARCAJE
S = 550 mp

panouri gard zincat

quartz elicopterizat
placa b.a. 15 cm

18 %

+ 14.50

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

panouri gard zincat

6.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

R1500

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

4.7.PARCAJE
S = 550 mp

beton aparent

quartz elicopterizat
placa b.a. 15 cm

18 %

+ 17.40

5.7.PARCAJE
S = 550 mp

beton aparent

panouri gard zincat


ETAJ 4

+ 11.60

240

290

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

7.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

R1500

6.7.PARCAJE
S = 550 mp

beton aparent

panouri gard zincat


ETAJ 5

+ 14.50

50

quartz elicopterizat
placa b.a. impermeabil 15 cm

panouri gard zincat


ETAJ 6

+ 17.40

0.9.PARCAJE
S = 150 mp

240

7.7.PARCAJE
S = 550 mp

beton aparent

290

panouri gard zincat


ETAJ 7

+ 20.30

beton aparent

120

quartz elicopterizat
sapa armata, panta de 0,5 %

50

8.7.CIRCULATII
S = 790.70 mp

R1000

+ 23.20

R1000

placa b.a. impermeabil 15 cm

R1000

quartz elicopterizat
sapa armata, panta de 0,5 %

beton aparent
+ 23.20

0.00

Tehn. Dana Gasparovici

PLANSA NR :

SCARA

+ 26.10

8.8.PARCAJE
S = 575 mp

TERASA

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

STADIU PROIECT :

SECTIUNE 1 - 1'

+ 26.60

+ 24.45

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

PROIECT:

NUMELE PLANSEI:

290

11

S teren
Regim de inaltime
H atic
POT
CUT

80

520

AS

PE

1600

15

714
734

TE

AC

18

A1

100
210

panouri gard zincat

520

stingator portativ

RU
PENT
SI
A AUTORE
RARE
RAMP URCA
COBO

40

1/2/3/4/5/6/7.6. CAMERA CURATENIE


S = 20.75 mp
pardoseala: elicopterizare cu quatz;
pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

500

RF

600
15

3151

URF

200

500

150'

stingator portativ

696

100
210
80

1/2/3/4/5/6/7.2.SAS TAMPON
S = 11.14 mp

pardoseala: elicopterizare cu quatz;


pereti: vopsea lavabila de exterior culoare gri,
vopsea acrilica RAL 9006 pana la 120 cm;
tavan: vopsea lavabila de exterior culoare gri.

RF

25

4360

RF

398150'

URF
45'

235
265

RF

hp

40

= 120

cm

540

R610

500

sursa de apa
stingator transportabil

stingator portativ

15

540

panouri gard zincat

0.00

0.00

R1500

quartz elicopterizat

quartz elicopterizat

sapa armata, panta de 0,5 %


radier b.a. impermeabil

preradier

sapa armata, panta de 0,5 %


radier
preradier

10

11

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)


CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision

Arcadia Engineering
031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

COORD. PROIECT :

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

NUMELE PLANSEI:

DESENAT:

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A6

PLANSA NR :

1:100

SCARA

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

STADIU PROIECT :

SECTIUNE 2 - 2'

DATA

AUGUST.2009

+ 27.50

+ 26.60

+ 26.60

+ 26.60

+ 26.10

+ 24.45

+ 26.10

TERASA

+ 24.45

beton aparent

beton aparent
+ 23.50

+ 23.20

+ 23.20
+ 22.70

panouri gard zincat

panouri gard zincat

ETAJ 7
+ 21.55

panouri gard zincat

panouri gard zincat

+ 20.30

+ 20.30
+ 19.80

ETAJ 6
+ 18.65

beton aparent

beton aparent

+ 17.40

+ 17.40
+ 16.90

panouri gard zincat

panouri gard zincat

ETAJ 5
+ 15.75

panouri gard zincat

panouri gard zincat

+ 14.50

+ 14.50
+ 14.00

ETAJ 4
+ 12.85

beton aparent

beton aparent

+ 11.60

+ 11.60
+ 11.10

panouri gard zincat

panouri gard zincat

ETAJ 3
+ 9.95

panouri gard zincat

panouri gard zincat

+ 8.70

+ 8.70
+ 8.20

ETAJ 2
+ 7.05

beton aparent

beton aparent

+ 5.80

+ 5.80
+ 5.30

panouri gard zincat

panouri gard zincat

ETAJ 1
+ 4.25

panouri gard zincat

panouri gard zincat

1 2 4 LOCURI LIBERE

+ 2.90

+ 2.90

FARA LOCURI
+ 2.40

PARTER
+ 1.25

beton aparent
0.00

beton aparent

CASA TAXARE

CASA TAXARE

0.00

C.T.A. = - 0.15

INTRARE

IESIRE

20

540

A'

540

540

B'

C'

540

D'

540

540

E'

F'

540

G'

540

H'

20

I'

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)


CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision

Arcadia Engineering
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
PROIECT:

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

COORD. PROIECT :

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

NUMELE PLANSEI:

DESENAT:

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A7

PLANSA NR :

1:100

SCARA

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

STADIU PROIECT :

FATADA VEST

DATA

AUGUST.2009

+ 27.50

+ 26.60

+ 26.60

+ 26.60

+ 26.10

+ 26.10
+ 25.60

TERASA

+ 24.45

beton aparent

+ 24.45

beton aparent
+ 23.50

+ 23.20

+ 23.20
+ 22.70

panouri gard zincat

panouri gard zincat


ETAJ 7
+ 21.55

panouri gard zincat

panouri gard zincat

+ 20.30

+ 20.30
+ 19.80

ETAJ 6
+ 18.65

beton aparent

beton aparent

+ 17.40

+ 17.40
+ 16.90

panouri gard zincat

panouri gard zincat


ETAJ 5
+ 15.75

panouri gard zincat

panouri gard zincat

+ 14.50

+ 14.50
+ 14.00

ETAJ 4
+ 12.85

beton aparent

beton aparent

+ 11.60

+ 11.60
+ 11.10

panouri gard zincat

panouri gard zincat


ETAJ 3
+ 9.95

panouri gard zincat

panouri gard zincat

+ 8.70

+ 8.70
+ 8.20

ETAJ 2
+ 7.05

beton aparent

beton aparent

+ 5.80

+ 5.80
+ 5.30

panouri gard zincat

panouri gard zincat


ETAJ 1
+ 4.25

panouri gard zincat

panouri gard zincat

+ 2.90

+ 2.90
+ 2.40

PARTER
+ 1.25

beton aparent
C.T.A. = - 0.15

beton aparent

0.00

0.00

20

540

540

540

540

540

540

540

540

20

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)


CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision

Arcadia Engineering
031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

COORD. PROIECT :

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

NUMELE PLANSEI:

DESENAT:

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A8

PLANSA NR :

1:100

SCARA

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

STADIU PROIECT :

FATADA NORD

DATA

AUGUST.2009

+ 27.50

beton aparent
+ 26.60

+ 26.60

+ 26.10

+ 24.45

+ 26.10

TERASA

+ 24.45

+ 23.20

+ 23.20

ETAJ 7

beton aparent

beton aparent

+ 20.30

+ 20.30

panouri gard zincat

panouri gard zincat

ETAJ 6

+ 17.40

+ 17.40

ETAJ 5

beton aparent

beton aparent

+ 14.50

+ 14.50

panouri gard zincat

panouri gard zincat

ETAJ 4

+ 11.60

+ 11.60

ETAJ 3

beton aparent

beton aparent

+ 8.70

+ 8.70

panouri gard zincat

panouri gard zincat

ETAJ 2

+ 5.80

+ 5.80

ETAJ 1

beton aparent

beton aparent

+ 2.90

+ 2.90

PARTER

0.00

0.00

C.T.A. = - 0.15

540

540

540

540

10

11

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)


CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision

Arcadia Engineering
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
PROIECT:

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

NUMELE PLANSEI:

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

FATADA SUD - EST

COORD. PROIECT :
DESENAT:

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A9

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

DATA

AUGUST.2009

COORD. PROIECT :
DESENAT:

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A0

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.
DATA

10

225

panouri gard zincat

PLAN DE SITUATIE

278

266

254

242

230

217

205
4

11

270

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

PROIECT:

NUMELE PLANSEI:

AUGUST.2009

310350

310375

310300

310325

789750

310250

0
2.7
3
2.8

Terasa

Parcare

2.7

2.7

2.6
4
4

2.6

2.7
3

2.6
tie
Hotel In Construc

0
2.5

2.5
7

2.5

2.4

2.5

2.5

2
2.5

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

DATA

AUGUST.2009

2.50

310250

310275

310200

310225

2.4
4

2.42.3
3 6

2.4
6

2.3 2.41
52.3
8

2.4
0

2.4

2.4

9
2.3

0
2.4

4
2.4

2.4
6

1
310300

310325

2.5

2.4

2.4

2.4

2.4

5
9

2.4
1

2
2.4

0
2.5

2.5

2.5

2.3

Trotuar

Trotuar

2.5

2.50

A1'
1:100

2.5
0

2.5

3
2.5

2.5

2.6
6
2.6

7
2.6

2.4
9

Tehn. Dana Gasparovici

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :

789600

2.4

Arh. Razvan Sotiroff


Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

2.4

0
COORD. PROIECT :
PROIECTAT:

SCARA

2.3

PLAN PARTER PE
SUPORT TOPOGRAFIC

2.5

031208/2008

PROIECT NR.

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 1

789625

2.7

2.5
0

2.6

2.4

2.4
2

2.5

2.5
structuring your vision

Arcadia Engineering
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

789650

310350

Trotuar
SCUAR

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

PROIECT:

NUMELE PLANSEI:

789600

Bulevardul
Mamaia
310375

2.3
5

Ac

2.4

2.4

ce

2.3

s Pa

ca

Tr

re

2.5

Pac
2.5

otua

2.5

ar

Ale

2.6

de

ac

ce

2.7

2.5

3
= 4 575.00 mp
= 726.50 mp
= 6414.90 mp
= 11 716.40 mp
= 2 212.95 mp
= P + 7E + T
= 24.50 m
= 56.00 %
= 6.42

2.7

= 1 239.04 mp
= 1 618.75 mp
= 1 627.44 mp
= 14 197.73 mp

S utila parcaje
S utila spatii anexe
S utila circulatii
S utila total
S teren
Regim de inaltime
H atic
POT
CUT

S construita la sol
S construita etaj curent
S construita terasa
S construita total

2.6

2.6

6
2

2.6

2.5

= 36
= 308
= 46
= 390

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

2.5

2.6

5
2.6
2.6

2.6

2.6

4
2.6

2.7

LOCURI PARCARE PARTER


LOCURI PARCARE ETAJ CURENT
LOCURI PARCARE ETAJ 7
TOTAL LOCURI PARCARE

PARCAJ DESCHIS TIP P2 (390 locuri autoturisme)

2.5

2.6

Trotuar

2.50

2.8

2
5 2.9

0
3.1

3
8
2.7

20

I'

H'

INTRARE AUTO

2.5

G'

F'

2.5

E'

D'

2.4

C'

2.5

IESIRE AUTO

2.6

B'

Trotuar

310200

7
5
4
6
2.6
3.0

3.4

1
540

4360

2.6

2.8

Constructie

2.7
6

2.5

2.6
9
1

2.5

2.6

2.6

Parcare

2.6

3
3.5
8

540

2.6
9

1
panouri gard zincat

es

540

2.9

260

2.8

4
mc 11,61 x 92 rt 81

40

2.7

63

3.0

9
964

2.5
540

500

225

40

500

0.00

Acc

540

40

CASA TAXARE

540

500

2.5
9

540

85

540

40

2.7

1522
250

500

2.5

500

40

270

500

2.7
3

80

15

15
40

500

hp = 120 cm

2.4

40

0.00

panouri gard zincat

stingator portativ
hp = 120 cm

2.5

500
500

stingator portativ
hp = 120 cm

250

40

hp = 120 cm

500

0.00

600

520

panouri gard zincat

stingator portativ
hp = 120 cm

2.4

40

2.4
2

os
atr
lb
gra
ato
em
Cin
2
2.5
2

7
2.2

15

4515

190

190
265

2.2

40
500

hp

= 120

cm

2.4
1
2.7

2.6

0.1.SAS TAMPON
S = 11.37 mp

sursa de apa

stingator portativ

40

2
10

stingator portativ

hp = 120 cm

2.7
6

2.8

30

hp = 120 cm

0.9.PARCAJE
S = 150 mp

1
2.6

2.6
0

2.5

40
cm

500

hp

= 120

5
2 2.4

540
714

734

2.50

panouri gard zincat

cm

x 16,11

11

tr 29

2.5

hp = 120 cm

Bulevardul
Mamaia

789625

2.5
6

stingator portativ

0.10.CIRCULATII
S = 705.00 mp

18

2.6
2

RU
PENT
SI
A AUTORE
RARE
RAMP URCA
COBO

210

25
220

495

2.6

2.5
cm
= 120
hp
cm

= 120
hp

540

225

panouri gard zincat

sursa de apa

panouri gard zincat

SCUAR

2.7
2

600

40

2.6
1

540
4360

cm
= 120
cm

= 120

500

hp

2.4

540

40

0
cm

2.4

= 120
hp

500

5
2.5

540

Terasa

1040
40

0.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
S = 8.73 mp

stingator transportabil
lada nisip + 2 lopeti

stingator portativ

A'

2.7
0

0.5.CULOAR
S = 11.40 mp

30

734

2.6

540

0.3.GRUPURI SANITARE
BARBATI
S = 8.47 mp

15

714

panouri gard zincat

500

CASA TAXARE

2.7
0

fA

cm

500

= 120
hp

40

2.6

2
2.5

500

hp

40

18

80

stingator portativ

2.5

40

cm

500

hp

= 120

2.5

3
2.5

540

40
cm
= 120

500

2.5

2.5

0 2.4

hp

789650

540

40
0.6. CAMERA CURATENIE
S = 20.75 mp

panouri gard zincat

2.7

3151

2.5
0

200

30

520

stingator portativ

2.7

190
15

25

265

stingator portativ

540

0.2.SAS TAMPON
S = 11.37 mp

2.5

600

panouri gard zincat

Trotuar

540

2.8

2.6

2.7

40

540

Terasa

495

0.7.TABLOU ELECTRIC GENERAL


categoria "D"
S = 26.39 mp

sursa de apa

stingator portativ

500

2.9

260
x 16,11

tr 29

540

cm
18

9
63

227

0.8.SAS TAMPON
S = 13.86 mp

panouri gard zincat

265

2.50

S
W

20

964

0.00

stingator portativ

250

2.3 2.3
3
5

E
N

10

225

2.5

panouri gard zincat

1522

2.3
5
2.2
8

9
2.0

2.50

6
11

270

2.7
4

2.8
9
2.5
4

5
2.4
2.3
8

2.6
5
8
1
2.7

2.5
0

5
2.5

Spatiu verde

2.6

Gaz

2.7
9

2.8

2
2.5
0
2

2.5

2.6
8

2.5

2.4

8
2.4

Par
ca

2.5

2.8
0
2.6
re

Terasa

Spatiu comercial

2.50

789700

789675

Copac

Retea electrica subteeana 20KW

Gard beton

789725

Cota
Stalp electric

Panou Publicitar

Canal
Lampadar

789750

Legenda :

2.38

789675

789700

2.8

2.8

310225

Spatii Comerciale
2.8

Terasa Andreea

Terasa Corsa

3.0

Spatiu comercial nr. 8

310275

789725

Terasa

3710
485

2740

485

1400

1400

10 %

75

R1

340

750

R5

15

90

hp = 120 cm
hp = 120 cm

hp = 120 cm

RAMPA AUTO PENTRU


URCARE SI
COBORARE

500

hp = 120 cm

560

hp = 120 cm
hp = 120 cm

15

500

750

60

60

500

60

750

60

440

15

5
4275
560

hp = 120 cm

60

2225

500

560

hp = 120 cm

4275

60

500

560

3680

15

4
15

60

560

hp = 120 cm

500

560

hp = 120 cm

1/2/3/4/5/6/7.6.PARCAJE
S = 475 mp

1/2/3/4/5/6/7.1.SAS TAMPON
S = 2.46 mp

1/2/3/4/5/6/7.4.CASA SCARII
S = 20.34 mp

ELEVATOR 650KG

Regim de inaltime
H atic
S teren
POT
CUT

=P+7
= 24.00 m
= 2212.95 mp
= 54.53 %
= 4.75

= 28
= 266
= 294

1/2/3/4/5/6/7.2.CASA SCARII
S = 20.34 mp

ASCENSOR 650KG

265

ELEVATOR 650KG
ASCENSOR 650KG

18 tr 29 x 16,11 cm

= 3 625.00 mp
= 396.37 mp
= 5 139.51 mp
= 9 160.88 mp

355

S utila parcaje
S utila spatii anexe
S utila circulatii
S utila total

710

hp = 120 cm

1/2/3/4/5/6/7.3.SAS TAMPON
S = 2.46 mp

= 1 206.86 mp
= 1 329.86 mp
= 10 515.88 mp

LOCURI PARCARE PARTER


LOCURI PARCARE ETAJ CURENT
TOTAL LOCURI PARCARE

30

650

710

hp = 120 cm

1/2/3/4/5/6/7.5.CIRCULATII
S = 662.58 mp

S construita la sol
S construita etaj curent
S construita total

18 tr 29 x 16,11 cm

hp = 120 cm

hp = 120 cm

560

810

455

15

30

hp = 120 cm

383

810

455

30

hp = 120 cm

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

hp = 120 cm

235

hp = 120 cm

30

455

PARCAJ DESCHIIS TIP P2 (294 locuri autoturisme)

560

SCENARIUL 2

383

455

4416

ELABORATOR:

structuring your vision

Arcadia Engineering
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA
zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 2

PLAN ETAJ CURENT

COORD. PROIECT :

Arh. Razvan Sotiroff

DESENAT:

Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A2

PLANSA NR :

1:100

SCARA

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

STADIU PROIECT :

DATA

AUGUST.2009

189
192

123

45

171

181

188

41

44
191

190

42

43

NUMELE PLANSEI:

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

PROIECT:

182

3710
2740

485

186

1400

1400

10 %

177

179
180
178

40
1
18843

485

75

R1

340

750

R5

124

90

39
176

46

0.7.GRUPURI SANITARE
S = 31.57 mp

60

500

60

60

190

15

127

130
131

60

Regim de inaltime
H atic
S teren
POT
CUT

=P+7
= 24.00 m
= 2212.95 mp
= 54.53 %
= 4.75

126

= 28
= 266
= 294

125

159

710

hp = 120 cm

30

650

hp = 120 cm

710

50

= 3 625.00 mp
= 396.37 mp
= 5 139.51 mp
= 9 160.88 mp

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II

49

60

36

S utila parcaje
S utila spatii anexe
S utila circulatii
S utila total

560

1665

hp = 120 cm

500

hp = 120 cm

560

197

= 1 206.86 mp
= 1 329.86 mp
= 10 515.88 mp

PARCAJ DESCHIIS TIP P2 (294 locuri autoturisme)

0.5.CIRCULATII
S =501.45 mp

S construita la sol
S construita etaj curent
S construita total

LOCURI PARCARE PARTER


LOCURI PARCARE ETAJ CURENT
TOTAL LOCURI PARCARE

15

0.6.PARCAJE
S = 300 mp

48
195

560

hp = 120 cm

500

560

hp = 120 cm

4275

37

4275

4
3680

35

194

750

hp = 120 cm

15

34 19
3

60

47

hp = 120 cm

33

500

129

750

560

hp = 120 cm

500
250

128

RAMPA AUTO PENTRU


URCARE SI
COBORARE

15

15

hp = 120 cm

60

560

hp = 120 cm

38

196

hp = 120 cm

0.1.SAS TAMPON
S = 2.46 mp

0.2.CASA SCARII
S = 20.34 mp

383

810

455

560

560

810

139

140

142
1
33
30

30

30

455

18 tr 29 x 16,11 cm

141

265

ELEVATOR 650KG
ASCENSOR 650KG

18 tr 29 x 16,11 cm

355

ELEVATOR 650KG
ASCENSOR 650KG

455

0.4.CASA SCARII
S = 20.34 mp

135

hp = 120 cm

132

hp = 120 cm

134

51

0.3.SAS TAMPON
S = 2.46 mp

383

455

4416

INTRARE AUTO

84

IESIRE AUTO

85

80

21

79

20

19

55

54

81
18

61

62

59
63
60

29

198
17

16

30

53

83

52
82

56

57

58

31

32

SCENARIUL 2
ELABORATOR:

structuring your vision

Arcadia Engineering

PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA


zona Cazino - Albatros, CONSTANTA
SCENARIUL 2

278
8

266
7

254

242
6

230
5

217

205

NUMELE PLANSEI:

PLAN PARTER

COORD. PROIECT :

Arh. Razvan Sotiroff

DESENAT:

Tehn. Daniel Dumitrache

DESENAT:

Tehn. Dana Gasparovici

A1

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

S.F.

DATA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

AUGUST.2009

11

10

panouri gard zincat

40W

C9-TG

EX

IT

40W

C9-TG

2'

cm

EX
IT

cm

x 16,11

= 120
hp

1X36W

C1-TE1

C9
(de LUM
INAla
parte TG1
r la
teras

tr 29

buto
din n impu
de doza
ls
la
parte in doza
r la
teras

18

panouri gard zincat

a)

EX

IT

LEGENDA

2X36W

C3-TE1

= 120

cm

SIMBOL

hp

DESCRIERE

2X36W

C3-TE1

C3-TE1

1X36W

CORP DE ILUMINAT PROTEJAT MECANIC,

C1-TE1

MONTAT IN PUT LIFT, 1X60W, IP 54

PLAFONIERA ETANSA, MONTATA IN BAIE,

2X36W

C5-TE1

2X36W

1X40W IP40

CORP DE ILUMINAT DE INTERIOR,

C4-TE1

cm

MONTATA PE SCARI, 1X40W

= 120

2X36W

hp

EXIT

C5-TE1

ARMATURA ILUMINAT DE SIGURANTA-EXIT


1x8W, ECHIPATA CU BATERIE 3h

CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT MONTAT

1X36W

C1-TE1

PE TAVAN 1x36W, ETANS, IP65

CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT MONTAT

7
2X36W

PE TAVAN 2x36W, ETANS, IP65

2X36W

C3-TE1

INTRERUPATOR SIMPLU

C5-TE1
2X36W

= 120

cm

C5-TE1

1X36W

COMUTATOR

2X36W

1/2/3/4/5/6/7.2.SAS TAMPON
S = 11.14 mp

hp

C6-TE1

COMUTATOR CAP SCARA

2X36W

C1-TE1

C6-TE1

2X36W

C5-TE1
2X36W

C1-TE1

C4-TE1

C1

LUM

1X18W

LUM

= 120

INA-

hp

DETECTOR DE MISCARE 360

1/2/3/4/5/6/7.6. CAMERA CURATENIE


S = 20.75 mp
)

pe

2X36W

terasa

C5-TE1
2X36W

C6-TE1

1X36W

C1-TE1

E-TE

cm

C1

40W

C6-TE1

hp

C3-TE1

PRIZ

panouri gard zincat

= 120

2X36W

2X36W

cm
= 120

C5-TE1

C2

CYY-F 3x1.5 mm2

C5-TE1

CYY-F 4x1.5 mm2

PRIZ

1/2/3/4/5/6/7.5.CULOAR
S = 11.40 mp

1X36W
40W

C1-TE1

C6-TE1

= 120

IT

cm

1/2/3/4/5/6/7.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
S = 8.73 mp

2X36W

C5-TE1

40W

hp

C6-TE1
2X36W

40W

cm

C6-TE1

C6-TE1

panouri gard zincat

= 120

C5-TE1

2X36W

C6-TE1

EX

C3-TE1
C4-TE1

hp

1X36W

2X36W

C1-TE1
1X36W

C7-TG

pe

panouri gard zincat

TG1pana
INALUM in lampa
C7 lampa
(din
2X36W

panouri gard zincat

2X36W

cm

hp = 120 cm

2X36W

terasa

C6-TE1

2X36W

C5-TE1

C6-TE1

hp = 120 cm

C3-TE1

C5-TE1

1/2/3/4/5/6/7.1.SAS TAMPON
S = 15.82 mp

1X18W

C1-TE1

panouri gard zincat

hp

= 120

C1 PRIZE-TE1

1X36W

1X36W

C1-TE1

1X36W

C2-TE1

C2-TE1

1X36W

1X36W

C2-TE1

C2-TE1

1/2/3/4/5/6/7.7.PARCAJE
S = 550 mp

2X36W

2X36W

2X36W

C1 PRIZE-TE1

C4-TE1

EXIT

C3-TE1

C3-TE1

EXIT

C3-TE1

C1-TE1

EX

IT

1/2/3/4/5/6/7.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

ls
doza
n impuin la tera
buto doza er
din la part
de

sa

2X36W

2X36W

C4-TE1

C3-TE1

2X36W

C4-TE1

2X36W

2X36W

C3-TE1

C4-TE1

C3-TE1

2X36W

2X36W

2X36W

C4-TE1

C3-TE1

C3-TE1

C2-TE1
buton impuls
din doza in doza
de la parter la terasa
mc 11,61 x 92 rt 81

18

EXIT

tr 29

IT

EXIT

x 16,11
cm

10

EX

TG1 a)
INA- la teras
LUM r
C10 la parte
(de

40W

C11-TG

1X36W

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

C2-TE1

panouri gard zincat

hp = 120 cm

A'

hp = 120 cm

B'

hp = 120 cm

C'

hp = 120 cm

D'

hp = 120 cm

E'

hp = 120 cm

F'

ETAJ 1

hp = 120 cm

G'

hp = 120 cm

H'

40W

C11-TG

1'
1

1X36W

C2-TE1

C11 LUMINA-TG1
(de la parter la terasa)

IT

C10-TG
C10-TG

EXIT

EX
40W

40W

EXIT

panouri gard zincat

11

Tablou electric ETAJ 1

CYY-F 3x2.5 mm2


2X36W

hp

TE1

E-TE

C1-TE1

2X36W

C5-TE1

18

2X36W

C6-TE1
1/2/3/4/5/6/7.3.GRUPURI SANITARE
40W
BARBATI
C6-TE1
S = 8.47 mp
1X36W

PRIZA ETANSA 220V, 50Hz, IP44,


2X36W

40W

C6-TE1

DETECTOR DE MISCARE 180

RU
NT
PE
TO SI
AU RE
RE
MPAURCA RA
BO
CO

cm

C13

TG1pana
INALUM in lampa
C7 lampa
(din

RA

TE1

C1-TE1

TE1

TE1

C7-TG1

INA-

1X36W

BUTON DE IMPULS, ILUMINAT SCARA

C1-TE1

IT

2X36W

C5-TE1

TE1
INA- TE1
INA- TE1
TE1 LUM INAC4 LUM
TE1
INAC3 LUM
INALUM
C2
C6
LUM
C5

1X36W

EX

panouri gard zincat

2X36W

C6-TE1

I'

BUC.

11

10

panouri gard zincat

40W

C9-TG

EX

IT

40W

C9-TG
cm

cm
20
=1
hp

C1-TE1

16

1X36W

tr 2
9x

,11

EX

C9
(de LUM
IN
la
pa A-T
rte
r la G1
tera
s

IT

bu
din ton im
de doz puls
a
la
pa in d
rte oz
r la a
tera

18

2'
panouri gard zincat

sa

a)

EX
IT

LEGENDA

2X36W

C3-TE1

20

cm

SIMBOL

=1

hp

DESCRIERE

BUC.

2X36W

C3-TE1

C3-TE1

1X36W

CORP DE ILUMINAT PROTEJAT MECANIC,

C1-TE1

MONTAT IN PUT LIFT, 1X60W, IP 54

2X36W

C5-TE1

2X36W

PLAFONIERA ETANSA, MONTATA IN BAIE,

1X40W IP40

CORP DE ILUMINAT DE INTERIOR,

C4-TE1

cm

MONTATA PE SCARI, 1X40W

20

2X36W

=1
hp

EXIT

C5-TE1

ARMATURA ILUMINAT DE SIGURANTA-EXIT


1x8W, ECHIPATA CU BATERIE 3h

CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT MONTAT

1X36W

C1-TE1

PE TAVAN 1x36W, ETANS, IP65

CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT MONTAT

7
2X36W

PE TAVAN 2x36W, ETANS, IP65

2X36W

C3-TE1

INTRERUPATOR SIMPLU

C5-TE1
2X36W

COMUTATOR

=1

20

cm

C5-TE1
1/2/3/4/5/6/7.2.SAS TAMPON
S = 11.14 mp

hp

2X36W

1X36W

C6-TE1

COMUTATOR CAP SCARA

2X36W

C1-TE1

C6-TE1

2X36W

C5-TE1
2X36W

C1-TE1

C6-TE1
1X36W

EX

panouri gard zincat

C1-TE1

IT

2X36W

C4-TE1

C1

C6

C7-TG1

MIN

E1

cm
20

1/2/3/4/5/6/7.6. CAMERA CURATENIE


S = 20.75 mp
)

hp

L
a in
C7 lamp
(din

1X36W

C1-TE1

2X36W

C5-TE1

lam

2X36W

C6-TE1

1X36W

C1-TE1

-TE

cm

C1

20

40W

C6-TE1

hp

C3-TE1

panouri gard zincat

=1

2X36W

E
RIZ

2X36W

cm
20
=1
hp

C2

C1-TE1

-T
IZE

C5-TE1

PR

C1-TE1

CYY-F 3x1.5 mm2

C5-TE1

CYY-F 4x1.5 mm2

2X36W

C6-TE1

C6-TE1

EX
IT

2X36W

C5-TE1

40W

=1

CYY-F 3x2.5 mm2


2X36W

C5-TE1

1/2/3/4/5/6/7.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
S = 8.73 mp

cm

Tablou electric ETAJ 1

1/2/3/4/5/6/7.5.CULOAR
S = 11.40 mp
40W

20

TE1

E1

1X36W

C4-TE1

C5-TE1

1X36W

2X36W

2X36W

18

2X36W

C6-TE1
1/2/3/4/5/6/7.3.GRUPURI SANITARE
40W
BARBATI
C6-TE1
S = 8.47 mp

C3-TE1

PRIZA ETANSA 220V, 50Hz, IP44,

40W

C6-TE1

DETECTOR DE MISCARE 180

RU
NT
PE
I
O
UT E S
A A AR RE
MP URC ORA
B
CO

=1

DETECTOR DE MISCARE 360

rasa

IN
UM

BUTON DE IMPULS, ILUMINAT SCARA

TE1

te
G1 a pe
A-T pa pan

-TE

INA

M
LU

3
C1

C5-TE1

C L
A
C2
MIN
LU
C5

RA

A-T

1
-TEE1
INAA-T E1

A INA-TE1 C43LLUUMUMMININA-T-TE1

LU

1X18W

LU

2X36W

hp

C6-TE1
2X36W

40W

=1

20

cm

C6-TE1

C6-TE1

panouri gard zincat

hp

1X36W

2X36W

C1-TE1
1X36W

C7-TG

)
sa

2X36W

ra

panouri gard zincat


C3-TE1

cm

hp = 120 cm

C6-TE1

2X36W

C5-TE1

C6-TE1

hp = 120 cm

panouri gard zincat

=1

20

C1 PRIZE-TE1

hp

te
G1 a pe
A-T a pan
MIN mp
LU a in la
C7 lamp
(din
2X36W

panouri gard zincat

2X36W

C5-TE1

1/2/3/4/5/6/7.1.SAS TAMPON
S = 15.82 mp

1X18W

C1-TE1

1X36W

1X36W

C1-TE1

1X36W

C2-TE1

C2-TE1

1X36W

1X36W

C2-TE1

C2-TE1

1/2/3/4/5/6/7.7.PARCAJE
S = 550 mp

2X36W

2X36W

2X36W

C1 PRIZE-TE1

C4-TE1

EXIT

C3-TE1

C3-TE1

EXIT

C3-TE1

IT

C1-TE1

EX

1/2/3/4/5/6/7.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

40W

C10-TG

C3-TE1

C4-TE1

C3-TE1

C3-TE1

2X36W

2X36W

C4-TE1

C3-TE1

C2-TE1
buton impuls
din doza in doza
de la parter la terasa

IT

9x

16

EX

mc 11,61 x 92 rt 81

tr 2

,11

cm

10

2X36W

C4-TE1

EXIT

C10-TG

2X36W

C3-TE1

EXIT

11

2X36W

C4-TE1

18

40W

2X36W

1
)
-TG rasa
te

INA
UM r la
0 L arte
C1 la p
(de

40W

C11-TG

1X36W

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

1X36W

C2-TE1

C11-TG

1'

PROIECTANT GENERAL:

1X36W

C2-TE1

40W

C11 LUMINA-TG1
(de la parter la terasa)

a sa
ls
pu oz
im in d tera
ton za r la
bu do arte
din la p
e
d

2X36W

EXIT

IT
EX

2X36W

EXIT

panouri gard zincat

C2-TE1

panouri gard zincat

hp = 120 cm

hp = 120 cm

hp = 120 cm

hp = 120 cm

hp = 120 cm

hp = 120 cm

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

hp = 120 cm

PROIECT:

PARCARE MULTIETAJATA DESCHISA

Bdul Mamaia,zona Albatros,Constanta

A'

B'

C'

D'

E'

F'

G'

H'

I'

sector 3, Bucuresti

str. Diligentei nr. 3


tel/fax: 321.12.12/321.14.14

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

hp = 120 cm

PROIECTANT INSTALATII :

NUMELE PLANSEI: Plan

instalatii de iluminat si prize etaj 1

e-mail: office@neotronix.ro

116/09

PROIECT NR.:
PROIECTAT:

Ciomaga Adrian

DESENAT:

Branza Florina

VERIFICAT:

Ing. Mihaela Ion


DDE

STADIU

EL_2

PLANSA NR.:
SCARA

DATA

desenat in programul Autocad


licenta: 345-69408149

08.2009

TG1

CYABY 5X25mmp
Q0

100A

PI=61.54kW;
Pa=49.23kW

PE
N
L1,L2,L3

1Q1

2Q1

3Q1

4Q1

5Q1

6Q1

1Q2

2Q2

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/16A
30mA

1P+N/16A
30mA

7Q1
1P+N/10A

9Q1

10Q1

11Q1

12Q1

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1Q3

2Q3 3P+N/40A8Q1

1P+N/40A

3Q2

13Q1

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/16A

14Q1

1P+N/10A

TG2

CYABY 5x25mmp
Q0

100A

PI=70.36kW;
Pa=53.10kW
PE
N
L1,L2,L3

1QD

1Q1

4P/20kA

2Q1 3P+N/32A
1Q2

3P+N/50A

3P+N/32A

1Q4 3P+N/25A2Q4

3P+N/50A

1Q3

1P+N/16A

2Q3

1QD

1P+N/16A

4P/20kA

EXIT

C1prize

C2

C3

C5

C6

Pi [ kW ]

0.43

0.36

0.43

0.79

0.79

1.02

Ic [ A ]

2.08

1.73

2.08

3.82

3.82

4.95

10.86

Denumire Circuit

Sect CYYF[ mmp ]

Protectie
Repartie faza
Destinatie

C1

3x1.5
1P+N/10A

3x1.5
1P+N/10A

L1
L2
lumina spatii lumina spatii
parcare parter parcare parter

3x1.5
1P+N/10A
L3
lumina rampa
intrare/iesire

QA
Intrerupator automat DPN a 1P+N,
In=6A,10KA,Un=230V,50Hz,Id=3...5In cu protectie la
suprasarcina si scurtcircuit
buc 2
QB
Releu temporizare iluminat tip MIN, reglabil
7min, 220V, 50Hz, 1300W
buc 1
QC
Contactor, 2P, In=16A ,Ubob.=220V,50Hz curba
D , cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc 1
Q0 Separator de sarcina 4P;U=400V; In=160A ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc1
Q1
Intrerupator automat DPN a 1P+N, In=10A ,
curba C , cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit buc14
Q2 Intrerupator automat DPN a 1P+N, In=16A , curba C ,
30mA, cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc3
Q3 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=40A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc2
QD
Intrerupator automat 4P,
In=16A,10KA,Un=230V,50Hz,Id=3...5In cu protectie la
suprasarcina si scurtcircuit(descarcator)

C4

3x1.5
1P+N/10A
L1

lumina spatii
circulatie

3x1.5

3x1.5
1P+N/10A

1P+N/10A

3x2.5
1P+N/16A

C2prize

3x2.5
1P+N/16A

L1
L2
L2
L3
lumina rampa
lumina toalete,lift
prize intretinere prize toalete
urcare/coborare camera tablou

1QA

1P+N/6A

C8

0.96

1.2

25.65

23.95

0.64

0.3

4.63

5.79

29.65

43.26

3.13

1.44

3x1.5
1P+N/10A
L3

lumina
put lift

C10

3x1.5

3x1.5

1P+N/10A

1P+N/10A

L2

lumina
casa scarii 1

L3

lumina
casa scarii 2

3x1.5
1P+N/10A

tabela afisaj
electronic

L2

5x6

5x6

3P+N/40A

3P+N/40A

L1,L2,L3

L1,L2,L3

TE6

TE4

3x1.5

4x1.5

1P+N/10A

1P+N/10A

L1

lumina spatii
circulatie(salvat)

C16

C17

C1
6.88

16.52

31.96

Ic [ A ]

12.42

29.84

29.65

12.64

12.64

Sect CYYF[ mmp ]

1P+N/16A

1P+N/10A

rezerva

rezerva

L3

exit

Pi [ kW ]

Denumire Circuit

Protectie
Repartie faza
Destinatie

C2

5x4

5x4

3P+N/32A

3P+N/32A

L1,L2,L3

L1,L2,L3

Tdeg 1

TE1

C3

5x6

A1
A2

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

Butoane casa
scarii 1,2,3

C4

5x4

C5

5x4

3P+N/50A

3P+N/25A

3P+N/25A

L1,L2,L3

L1,L2,L3

L1,L2,L3

Tdeg terasa

Q0 Separator de sarcina 4P;U=400V; In=80A ,


cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc1
Q1 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=32A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc2
Q2 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=50A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc1
Q3 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=16A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc2
Q4 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=25A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc2
QD
Intrerupator automat 4P,
In=16A,10KA,Un=230V,50Hz,Id=3...5In cu protectie la
suprasarcina si scurtcircuit(descarcator)

QB

2P/16A

3x1.5
1P+N/10A
L1
lumina
casa scarii 3

C14

C13

C15

0.96
4.63

C9

QC
1P+N/6A

C12

0.96
4.63

Comanda iluminat
casa scarii 1,2,3

L N43

2QA

CYYF2x1,5
circ. C9,10,11

C11

0.3
1.39

C7

2
10.86

lift 1

lift 2

C6
0.5
0.4

C7
0.5
0.4

3x2.5

3x2.5

1P+N/16A

1P+N/16A

L1

L2

bariera intrare bariera iesire

TG1

CYABY 5X25mmp
Q0

100A

PI=61.54kW;
Pa=49.23kW

PE
N
L1,L2,L3

1Q1

2Q1

3Q1

4Q1

5Q1

6Q1

1Q2

2Q2

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/16A
30mA

1P+N/16A
30mA

7Q1
1P+N/10A

9Q1

10Q1

11Q1

12Q1

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1P+N/10A

1Q3

2Q3 3P+N/40A8Q1

1P+N/40A

3Q2

13Q1

1P+N/10A

1P+N/10A

14Q1

1P+N/16A

1P+N/10A

TG2

CYABY 5x25mmp
Q0

100A

PI=70.36kW;
Pa=53.10kW
PE
N
L1,L2,L3

1QD

1Q1

4P/20kA

2Q1 3P+N/32A
1Q2

3P+N/50A

3P+N/32A

1Q3

1Q4 3P+N/25A2Q4

1P+N/16A

3P+N/50A

2Q3

1QD

1P+N/16A

4P/20kA

EXIT

Denumire Circuit

C1

C2

C3

Pi [ kW ]

0.43

0.36

0.43

Ic [ A ]
Sect CYYF[ mmp ]

Protectie
Repartie faza
Destinatie

C4

C5

C6

C1prize

C2prize

C7

C9

C10

C11

C12

C14

C15

C8

C13

0.79

0.79

1.02

0.3

0.96

0.96

0.96

1.2

25.65

23.95

0.64

0.3

2.08

1.73

2.08

3.82

3.82

4.95

10.86

3x1.5

3x1.5

3x1.5

3x1.5

3x1.5

3x1.5

3x2.5

1P+N/10A

1P+N/16A

1P+N/10A

1P+N/10A

L1
L2
lumina spatii lumina spatii
parcare parter parcare parter

1P+N/10A
L3
lumina rampa
intrare/iesire

QA
Intrerupator automat DPN a 1P+N,
In=6A,10KA,Un=230V,50Hz,Id=3...5In cu protectie la
suprasarcina si scurtcircuit
buc 2
QB
Releu temporizare iluminat tip MIN, reglabil
7min, 220V, 50Hz, 1300W
buc 1
QC
Contactor, 2P, In=16A ,Ubob.=220V,50Hz curba
D , cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc 1
Q0 Separator de sarcina 4P;U=400V; In=160A ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc1
Q1
Intrerupator automat DPN a 1P+N, In=10A ,
curba C , cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit buc14
Q2 Intrerupator automat DPN a 1P+N, In=16A , curba C ,
30mA, cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc3
Q3 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=40A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc2
QD
Intrerupator automat 4P,
In=16A,10KA,Un=230V,50Hz,Id=3...5In cu protectie la
suprasarcina si scurtcircuit(descarcator)

1P+N/10A
L1

lumina spatii
circulatie

1P+N/10A

10.86
3x2.5
1P+N/16A

L1
L2
L2
L3
lumina rampa
lumina toalete,lift
prize intretinere prize toalete
urcare/coborare camera tablou

1QA

1P+N/6A

1.39
3x1.5
1P+N/10A
L3

lumina
put lift

4.63

4.63

4.63

5.79

29.65

43.26

3x1.5

3x1.5

3x1.5

3x1.5

5x6

5x6

1P+N/10A

1P+N/10A

L2

lumina
casa scarii 1

L3

lumina
casa scarii 2

1P+N/10A

1P+N/10A

L1
lumina
casa scarii 3

L2

tabela afisaj
electronic

3P+N/40A

3P+N/40A

L1,L2,L3

L1,L2,L3

TE6

TE4

3.13

1.44

3x1.5

4x1.5

1P+N/10A

1P+N/10A

L1

C16

C17

1P+N/16A

1P+N/10A

C4

C5

C6

C7

31.96

0.5

0.5

Ic [ A ]

12.42

29.84

29.65

12.64

12.64

5x4

5x4

5x6

5x4

5x4

3P+N/32A

3P+N/32A

3P+N/50A

3P+N/25A

3P+N/25A

L1,L2,L3

L1,L2,L3

L1,L2,L3

L1,L2,L3

L1,L2,L3

Protectie
Repartie faza

exit

rezerva

rezerva

Destinatie

Tdeg 1

TE1

Tdeg terasa

lift 1

0.4

0.4

3x2.5

3x2.5

1P+N/16A

1P+N/16A

L1

L2

bariera intrare bariera iesire

lift 2

Q0 Separator de sarcina 4P;U=400V; In=80A ,


cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc1
Q1 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=32A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc2
Q2 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=50A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc1
Q3 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=16A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc2
Q4 Intrerupator automat DPN a 3P+N, In=25A , curba C ,
cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit
buc2
QD
Intrerupator automat 4P,
In=16A,10KA,Un=230V,50Hz,Id=3...5In cu protectie la
suprasarcina si scurtcircuit(descarcator)

Comanda iluminat
casa scarii 1,2,3

L N43

C3

16.52

Sect CYYF[ mmp ]

L3

lumina spatii
circulatie(salvat)

C1
6.88

C2

Pi [ kW ]

Denumire Circuit

QB

QC
2QA

1P+N/6A

CYYF2x1,5
circ. C9,10,11

2P/16A

A1
A2

PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT INSTALATII :

B1

sector 3, Bucuresti

str. Diligentei nr. 3

B2

tel/fax: 321.12.12/321.14.14

structuring your vision

Arcadia Engineering

B3

e-mail: office@neotronix.ro

B4
B5
B6
B7
B8
B9

Butoane casa
scarii 1,2,3

BENEFICIAR:

PROIECT:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PARCARE MULTIETAJATA DESCHISA

Bdul Mamaia,zona Albatros,Constanta


NUMELE PLANSEI:

Schema monofilata TG

116/09

PROIECT NR.:
PROIECTAT:

Ciomaga Adrian

DESENAT:

Branza Florina

VERIFICAT:

Ing. Mihaela Ion


P.T

STADIU

EL_14

PLANSA NR.:
SCARA

DATA

desenat in programul Autocad


licenta: 345-69408149

07.2009

43
43
44
191

190

42

+2.60

11

-0.10

C.T.A

10
225

100

10'

490

250

123

190.5

540

85

15

311.5

-0.10

108.5

240

15

189

C.S.G

110

-1.20

-2.20

652.5

250

240

45

100

-2.20

-1.20

-1.05
100

+0.50

PANTA

535

231.5

171

181

215

scara 1:50

110

C.S.G +0.50

-0.05 C.T.A +2.65

CAJA 220x200x150

1090

1:1

600

188

41

K
280

250

C.T.A +2.60

25

25

125

192
240
240

Pamant
natural

+2.60
-0.10

35

1/1...1/2

177

150

VARIABILA

240.5

100

+0.50
-2.20

110

178

C.S.G

125

100

540

110

+2.6

-0.10

125

IPE 100

C.T.A

-1.20

5 7

PANTA

40

183
18
4

C.T.A

240

15
15

C.S.G +0.50
-2.20

40

540

25

-1.20

179
180

25

25

85
215

-1.65
-1.90
25
35

25

-1.40

Bc 10

40

-2.05

110

280

15

1510 40

25

15

15

200

125

350

1:1

200

PANTA

40

20

-1.05
-1.55
-1.95

35

186

100

100
15

150
20

40

25

215

C.T.A +2.65

125

85

125

-0.05

25

100

240

540

25

40

scara 1:50

25

110

25

-1.65

25
35

25

25

35
25

Balast

25

20

25

Sectiune 1-1

125

450
500

25

1:1

Umplutura
de nisip
Dulapi 20x4cm

C.S.G +0.50 -2.20

25

25

25

25

15

25

-1.20

125

350
400
400
450

25

182

scara 1:50

220

40

40

30

150

35

40

35

220
300
370

Sectiune 2-2

280
350

25
25

25

TA

PAN

C.F. +0.50

110

35

40

220

520
470

300

470
420
420
370
370
300

200

40 10

125

40

35

40

1138

200

125

280
40

Detaliu tip sapatura


scara 1:20

-1.55

25

35

Bc 10

-1.90

15

40

35

25

125

40

25

40

25

25

-1.40

25

100

240

125

-1.20

-2.20

90.5

540

125

C.S.G

100

+0.50

240

125

540

240

125

46

39
176

125

540

125

38

240

125

196

4415

124

240

125

5454

.5

125

540

540

125

240

125
125

128

240

127

240

125

130

240

125

540

125

37

47

125

C.S.G. =-2.20

240
110

100
240

+0.50

125

36

C.S.G

312

60.5

100

49

2'

-0.10

110
-1.20

1:1

-2.20
100

TA

-0.10

159
C.T.A +2.60

1:1

2
C.S.G +0.50
110

716

+0.50

250

865

10

250

110250

TA

A'

B'

C'

540

D'

100

250

100

1:1

250

5454.5

250

250

540

250

250

540

250

250

F'

E'

540

G'

250

250

271

540

H'

139

250

540

140

250

142801

250

540

134

250

540

142
133

250

-0.10

599.5

C.T.A +2.60

244

432.5

-2.20

250

PAN

11

110

250

225

C.S.G +0.50

280

432.5

250

-1.20

228

282.5

C.S.G

100

225

-2.20

110

600

225

100
250

PAN

-1.20
250

PANTA

100

+2.60

132
135

C.T.A

110

432.5

51

244

250

116

125

125

652

240

50

125

363.5

408

65.5

240

599.5

112.5

35

126

48

540

195

PANTA VARIABILA 1/1...1/2


-2.20
125

197

-1.20

J'

+0.50

100

C.S.G

125

194

110

-2.20
100

+2.60

-0.10

125

1:1

34 19
3

125

PANTA

33

C.T.A

J''

-1.20

110

.5

1119

+2.60
-0.10

125

C.T.A

240

125

131

125

2'

129

540

535

I'

408

84

85

38

80

324

330

81

21

79
194

20

196

19

54
55

61

18

62

59
63

Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi

53

633

60

29

198
17

16

468

30

83

52
82

57

56

58

31

32

10'

MATERIALE:
Beton preradier
Beton radier
Armatura

Bc 10
8
Bc 25 Impermeabilitate P10
BST500S - clasa de ductilitate C
PC52, OB37

- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0


- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare
COTA TEREN NATURAL (C.T.N) var.:
COTA TEREN AMENAJAT (C.T.A.):
COTA SAPATURA GENERALA (C.S.G):
COTA DE FUNDARE (C.F.):

2.42...2.70 (N.M.N.) / -0.28...0.00


2.60 (N.M.N.) / -0.10
0.50 (N.M.N) / -2.20
1.50 / -1.20

PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT SPECIALITATE:

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T

* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
pentru orice neconcordanta intre planuri
* La data elaborarii prezentei documentatii
NUMELE PLANSEI:
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
PLAN SUPRAPUNERE SAPATURA CU PLAN DE SITUATIE
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.

130709/2009

PROIECT NR.

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN


Proiectat:

ing. Alexandru CRETU

Desenat:

ing. Vlad TUTUIANU

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

S.F.
DATA

R-1
IULIE 2009

11
10

70

225

20

30

325

90 70

824

-0.0
5

20 40
20

20

280215

106

-1.0

529

-1.2
-2.2 0
0

90

10'

123

280

476
456

30

100

15

100

.5

-0.0

100
215 15
5

100

-1.2
-2.2 0
0

-1.0

540

-0.0

311
.5

15
100

321
.5

.5

-1.2
-2.2 0
0

589

20 40
20

215

100

-1.0
5

696

1. Din punct de vedere geotehnic :

20 40
20

20 40
20

20

Conform studiului geotehnic pus la dispozitie de catre S.C.


FORCON S.R.L.- Constanta- stratificatia medie a terenului evidentiata
prin 2 foraje este urmatoarea:

265
245
374

.5

-0.0

215 15
-1.0
5

100
215

-1.0

100

15

-1.2
-2.2 0
0
490

15

5
-0.0

80

215
15

20

100

0
-1.2 0
-2.2

540

100

265
245

20
40

215

100

15
-1.0

100

15

5
5
-0.0
100

-1.2
-2.2 0
0

540

215

30

35 70
35

-0.05

20 40
20

70
80

20 40
20

30

215
15
100

255

305
235

264
40
20
20

5
-1.0

-1.2
-2.2 0
0

25

15

4560

15

-0.0

15

215

5
-0.0

30

100

100

120

0
-1.2 0
-2.2

540

100

-1.0

15

15

215

15

5
-1.0

132

265
232
.5

20 40
20

500
515

0
-2.2

35

100

70

15 25

5
-0.0

25

40

540

9
431

20
40

30

15
215

0
-1.2 0
-2.2

265
245

100

20

20
40

100
215 15
-1.0
5

100

25

28.5

-1.2
-2.2 0
0

100
-1.0

45 60

15

15

60 45

40 20
20

25

20 40
20

-0.0

20 40
20

20
40

5
-1.5

-1.0

-0.0
5

540

20

100

0
-1.2 0
-2.2

220

100

-1.2
-2.2 0
0

20

15

-1.0

0,k

215

32.5

20

100

100

100

15

100

215

220

265
245

2. Din punct de vedere seismic :


In conformitate cu prevederile Normativului P100-1/06, constructia
este amplasata in zona seismica avand ag=0.16 si perioada de colt
Tc=0.7sec.
3. Conform cu CR 1-1-3-2005, "Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor" valoara caracteristica a
incarcarii din zapada pe sol este s =200kg/mp.
4. Conform cu NP-082-04, "Cod de
proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.
Actiunea vantului"
presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minute, la 10m, pentru
un interval mediu de recurenta de 50 ani, este de 0.5 kPa.

5
-0.0

15

215 15

-0.0

25

.5

155140.5
.5

200

15

57.5 25
32.5

144

15

265
232
.5

264

100

30
15

540

32.5

15

25

512

15

-1.0
5

-1.2
-2.2 0
0

20

100
25

100

-1.05

215 15

-1.20
-2.20

20 40
20
540

100

32.5

215

75.5

62.5

30

35
70 35

15
15
30

15

20
40

839.5

265
245

-0.0

100

20

100

0
-1.2 0
-2.2

20

-0.0
5

15

70

-1.2
-2.2 0
0

540

15

-1.0

Conform aceluiasi studiu geotehnic presiunea conventionala de


baza este pconv =150 kPa.

In urma analizei studiului geotehnic, fundarea se va realiza in


sistem radier general asezat pe un teren de fundare imbunatatit.
Imbunatatirea terenului de fundare se va realiza prin
prevederea unei perne de material granular ( piatra sparta de cariera)
pentru sporirea capacitatii portante a terenului de fundare imediat sub
fundatie, reducerea si uniformizarea tasarilor.In corpul pernei de piatra
sparta se va prevedea cel putin un strat de geotextil si o
geogrila.Piatra sparta din cuprinsul pernei va avea granulatia 25-63
mm(macadam).Conditia de calitate pentru compactarea pernei este
obtinerea la final pe suprafata pernei a unui modul de deformatie
liniara de cel putin,E=40000kPa.Verificarea se va face de un laborator
geotehnic autorizat prin incercari cu placa cu suprafata de cel putin
A=2500cmp.Realizarea pernei de balast se va face in straturi
succesive de 25-30 de cm grosime,compactate cu cilindrul compactor
de 12-14 tf,obligatoriu fara vibrare,prin cel putin 12 treceri(6+6) pe
aceeasi urma,pe directii perpendiculare.
In conditiile specifice ale amplasamentului este necesar ca
excavatiile sa fie minime,iar eventualele lucrari de epuismente vor
trebui realizate utilizand filtre adecvate(aciculare) ce nu permit
antrenarea particulelor fine de nisip in timpul pomparii.

-0.0

-0.0

20 40
20

-1.0
5

25

28.5

-1.2
-2.2 0
0

40
20

-0.0

20 40
20
540

100

20

15 25

220

200

215

265245

15

100

120

40

0
-2.2

-1.5

15
490

30

246 286

100

15

20
40

20

15 35
70

20

0
-1.2 0
-2.2

20
25

15
15
20

25

-1.0
5

-1.2
-2.2 0
0

-1.0

20
25 20

100
45 60

20
20
40

250

215 15

85

-0.0

25
330
315

100

215

265
232
.5

265
245

-0.0
5

30

25

57.5

244
264

15
15
30

-0.0

-0.05

100

-0.0

25

100

100

32.5

20

100
215
15

839.5

4
145

156

35
35
20 70

30
15 15

15 15
30

15

374.5

32.5

697

32.5

32.5

20
40

20

100

-1.20
-2.20

35

232.5
265

100
215

100

232.5
265

-1.05

15

215

100
215
15

80

-1.20
-2.20

70

-0.05

-1.05

100

-1.20
-2.20

35

70

40
20 20

-0.05

-1.05

20

0
-1.2 0
-2.2

100

33

60
45 15

45 15
60

47.5

15

-1.20
-2.20

215

345
.5
325
.5

15

5
-1.0

322.5

0
-1.2 0
-2.2

100

100

-0.0
5

478

2'

-0.0

100

20 40
20

25

47.5
25

30
15 15

33.5

45 15
60

40
20 20

-0.05

-1.0

-1.05

30

20

J''

32.5

25 15

20 20
40

25

.5

J'

20 20
40

2'

52

100

151

144.5

40
20 20

232.5
265

20 40
20

15

20 40
20
540

100
215
15

20 20
40

25

589

100

52

100

20 20
40

15

70
-1.0
5

15 25

80

-1.2
-2.2 0
0

286

.5

272
35
35 70

264
244

20

100

15
15 30

.5

-0.0

215

15

246

144

215

100
151

100

0
-1.2 0
-2.2

132
265
245

15
215

5
-1.0

20

312

20 40
20

20

-1.0

Strat I 0.00-0.50m umplutura ;


Strat II -0.50...-8.00m-pamanturi necoezive de tip nisip fin si
mediu, foarte uniforme,saturate, cu fragmente de scoica, aflate in
stare ''mediu indesat'' si ''indesat'' cu intercalatii subtiri de nisip fin,
malos, afanat ;
Strat III -8.00m...-11.00(-11.2)m -strat de praf argilos nisipos,
malos, cenusiu, galbui in baza, cu resturi vegetale, fragmente de
scoica, plastic moale si foarte compresibil ;
Strat IV -11.00(-11.2)m...-11.60m -strat de turba cafenie sau
neagra, uscata;
Strat V -11.60m...-19.80m -cca. 8m grosime de nisip fin..mediu,
cenusiu, cu resturi de scoica si rare elemente de pietris calcaros,
saturat, aflat in stare de '' indesare medie'';
Strat VI -19.80m-20.00m -intercalatie de argila nisipoasa,
cenusie, plastica.
Conform studiului geotehnic, apa subterana a aparut la
adancimea de -1.00m..-1.25m de la fata terenului.

100

-1.2
-2.2 0
0

540

30

100

-0.0

-1.2
-2.2 0
0

30

90

50.5

50.5

80

652.5

20 40
20

-1.0
5

130

50.5

20 20
40

20 20
40

215

15

100

215

15

100

100

215

15

100

100

215

15

100

215

15

100

215

15

100

215

15

100

215

455

215

15

280
100

100

-1.20
-2.20

100

215

225

-1.20
-2.20

-1.05

245
265

100

-0.05

-1.20
-2.20

245
265

100

-1.05

-0.05

-1.20
-2.20

-1.05

245
265

100

-0.05

-1.20
-2.20

-1.05

245
265

100

-0.05

-1.20
-2.20

-1.05

-0.05

245
265

-1.20
-2.20

-1.05

-0.05

245
265

-1.20
-2.20

-1.05

-0.05

100

15

30

100

20 20
40

540

20 20
40

540

20 20
40

540

20 20
40

20 20
40

540

540

20

20

20

20

20

20

20 20
40

540

20 20
40

70

20 20
40

540

20

20

20

20

542
478

15
215

245
265

475
100

-1.20
-2.20

-1.05

-0.05

100

90
70

311

15

-1.05

325.5
345.5
215

-1.20
-2.20

-1.05

-0.05

30

.5
622

100

100

15

100

100

130

215 15

-1.20
-2.20

20 20
40

311.5

10

108.5

100

-0.05

-1.05

0
-1.2 0
-2.2

-0.05

100

5
-1.0

90
60

90

826.5

255.5

-0.05

30

90

.5

311

130

130

5
-0.0

2 11

30

280

40
20 20

30

81

90
60

-1.20

15
100

.5

-1.05

215

255

540

325

5123

10'

5434.5

A'

B'

C'

D'

E'

F'

G'

H'

I'
MATERIALE:
Beton preradier
Beton radier
Armatura

Bc 10
8
Bc 25 Impermeabilitate P10
BST500S - clasa de ductilitate C
PC52, OB37
- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0
- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare

Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi

PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT SPECIALITATE:

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta intre planuri
* La data elaborarii prezentei documentatii
NUMELE PLANSEI:
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.

PLAN GENERAL COFRAJ RADIER

130709/2009

PROIECT NR.

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN


Proiectat:

ing. Alexandru CRETU

Desenat:

ing. Vlad TUTUIANU

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

S.F.
DATA

R-2
IULIE 2009

11
10

70

225

325

824

FPL
797 1
.5

20

20

10'

652

+8
20
/40,
430
BST

500

, L=4

.70m

.5

7 25

, L=7

311

100

, L=v
500
BST
/40,
20

21

/40
10

9 25

var.

+ 10

FPL
630 2

ar.

/40,
20
700

+ 22
/40
25

20

.5

20

BST

540

500

10

.5

.40m

/40

797

20

632

.5

BST

500

, L=v

ar.

100

20

20

/40,
23

160

BST
/40,
5 25

/40

116

+6
20

var.

500

25
/40

, L=1
2.00

+ 24

20

100

20

9.5

540

107

20

20

20

var.

G
2.00
m
500
, L=1

2.00
m
10

160

5 25
/20,

5 25

/40

116

116

BST

500
, L=1
BST

20

100

+6
20
/40,

20

270

.5

100

100

797

100
90

25

13

540

25

20

25

/40

m
, L=1
2.00
500
BST
/40,
0
116

10

+6
20

5 25

/40

20

100

93

88

, L=1
2.00
500

20
180

20
20

500
, L=1
116
2.00
0
m

BST
500
, L=1

2.00

, BST

/20

180

431

5 25

116

0.20

, L=1

500

+6
20
/40,

BST
9
270
0

5 25
/40

540

2.00

, L=1
2.00
m

70

500

, L=1

500

50
20

50

.5

116

100

BST

BST

99.5
84.5

20
553

243

/40,
6 20
0
116

20

ar.

/20

20

15.5 L=v
,
500

5 25

/40

100

5 25

BST
/40,
20 var.
20

100

30

/40,

117

100

20

20

.5

+ 16

20

20

632

20

30

28

512

/40
980

20

99.5 25/40
15

540

J'

.5

540

797

25

100

armatura tranversala

27

5 25

/40

+6
20

/40,

540

BST

11

-1.05

99.5 60

armatura longitudinala

C2 capre 314/mp,
OB37, L=1.02m

.5

C1 capre 314/mp,
OB37, L=2.96m

40

20

289

A agrafa 12,
PC 52, L=1.33m

20

Agrafe 12 - 6 buc./mp PC52

40

20

20

116

20

20
100

11

60
20

7.5

20

armatura longitudinala

99.5

88

13

100
90

0.10

.60m

, L=1

, L=6

500
BST

500
BST

117

540

/40,
20
970

/40,

20

20

+ 14

620

.5

armatura tranversala

-0.05

20

632

scara 1:20

60

/40

26

20

Detaliu armare radier #100cm


-zona armare curenta-

40

20

70

20

100

20
15
20

BST
500

200

100

m
0

200

m
, L=1
2.00
0
116

15

10

9 25/40 + 10 20/40, BST500, L=var.


var.

462

20

FPL 3
632.5

100

1160

1160

2'

62

7.5

20

5 25/20, BST500, L=12.00m

20

5 25/20, BST500, L=12.00m

20

20

10

20

1160

100
90

632.5

632.5

30.5
20

20

632.5

632.5

20

100
69.5

632.5

500
BST
5 25
/20

50

100
50

, L=6
.92m
500
+4
20
/40,
652
BST
3 25
/40
20

171

116

/20
5 25

0
116

100
220

117

5 25/20 BST500, L=12.00m

50

20

BST
500
, L=1

2.00

, L=1
2.00
m
500
BST
/40,
+6
20
/40
5 25
50

.92m
, L=6
500
+4
20
/40,
652
BST
3 25
/40
50
100
50

9.5

107

20

100

2.00

100

.60m

, L=6

.5

500

130

BST

, L=6
.92m

/40,

620

20

20

20

20

100ar.
, L=v

500

26

500

220

13

220

620

100

100

240

180

100

150

var.

20

1160

100

20

29 25/40 + 30 20/40, BST500, L=var.

5 25/20 , BST500, L=12.00m-RI

20

1160

20

20

5 25/20 , BST500, L=12.00m-RI

25 25/20 , BST500, L=6.60m-RI

20

1160

300

20

20

5 25/20, BST500, L=12.00m-RI

20

5 25
/40

20

20

+4
20
/40,
652
BST

J''

BST

/40

/40

/40,
20
var.

+6
20
/40,
BST
116
500
0
, L=1

0.10

+ 12

100

3 25

, L=1

.5

99.5 64.5 /40


25
11

ar.

, L=v

500

100

25

150

35

BST

.5

50

25

/40,

20

100

100

.5

500

BST

+ 32
var.

557

/40,
20
+ 14 970

/40

ar.

FPL
730 6
.5

/40
25

100

13

99.5

50

2.00

540

, L=1

, L=v

25

500

173

500

31

ar.

BST

, L=v

/40,

var.

500

20

20

20

652

20

553

J'

632

3 25/40 + 4 20/40, BST500, L=6.92m

20

145.5

J''

20

.5

0.20

BST

116

553

BST

+ 18

var.

/40,

/40

20

20

20

/40,

20

20

25

.5

797

540

, L=1

6 20

74.5
.5
100

17

+ 18

797

20

0
117

20

20

/40,
0
116

25

/40

20

20

280

100

620

502.5
20
20

FPL4
352.5

352.5

352.5

652.5

20

430

700

240

180

20

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m

20

20

25 25/40 + 26 20/40, BST500, L=6.60m


100

7 25/40 + 8 20/40, BST500, L=4.70m

21 25/40 + 22 20/40, BST500, L=7.40m

1160
220

100

10

20

20

352.5

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m

20

20

100

20

20

20

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m


1160

1160

352.5

20

20

27 25/40 + 28 20/40, BST500, L=10.20m

10

20

20

652
38

352.5

20

500

100

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m

980

620

99.5

100
90

30.5

1160

1160

100

100

280

100

824

var.

20

100

20

445

7 25/40 + 8 20/40, BST500, L=4.70m


430

21 25/40 + 22 20/40, BST500, L=7.40m

20

20

20

20

445

10

1160

1160

100

20

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m

20
180

100

FPL5
445

700

240

280

225

620

295

100

20

25 25/40 + 26 20/40, BST500, L=6.60m

20
220

20

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m

1160

100

150

100

20

10

20

445

20

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m

20

20

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m


1160

20

445

20

20
620

20

20

25 25/20, BST500, L=6.60m


99.5

311

20

70

70

70

542

225

100
90

30.5

1160

27 25/20, BST500, L=10.20m

/40
25

.5

11

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m

50

652

20

+ 20
20
var.
/40,

50

3 25/40 + 4 20/40, BST500, L=6.92m

100
69.5

980

19

622

70

100

20

38
20

62

445

20

3 25/40 + 4 20/40, BST500, L=6.92m


652

BST

.5

500
, L=v

.5
797

100

445

74

ar.

311

1 25
/40

81

+2
20

/40,

BST

62

194

20

, L=v

ar.

200

3 25/40 + 4 20/40, BST500, L=6.92m


652

74

25 25/40 + 26 20/40, BST500, L=6.60m

20

100
69.5

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m

50

20

20

FPL
401 8
.5

548

100

20

74.5 100

50

3 25/40 + 4 20/40, BST500, L=6.92m

20

26

20

20

540

/40,

20

980

5 25
/40

28

/40

ar.
20

.5

25

35

20

17

478

40

, L=v

5 25

500

20
632

20

2'

99.5
60

/40

BST

100

20

20

25

/40,

var.

20

20

27

553

+ 32

+6
20

/40

540

324
100

BST
500
, L=1

.5

25

797

31

2.00

20

20

10.5

10

297.5
244

35

.5

478

4645
FPL 7
4680
540

540

540

540

540

540

5123

A'

10'

B'

C'

D'

E'

F'

540

540

325

MATERIALE:
H'
Bc 10
Beton preradier I'
8
Bc 25 Impermeabilitate P10
Beton radier
BST500S - clasa de ductilitate C
Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi
Armatura
PC52, OB37
- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0
- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare

G'

PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT SPECIALITATE:

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta intre planuri
* La data elaborarii prezentei documentatii
NUMELE PLANSEI:
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.
PLAN GENERAL ARMARE LONGITUDINALA RADIER

130709/2009

PROIECT NR.

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN


Proiectat:

ing. Alexandru CRETU

Desenat:

ing. Vlad TUTUIANU

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

S.F.
DATA

R-3
IULIE 2009

11
70

10

325

20

225

FPT
350 11
325

824

20

1 25

25

350

/40

2 20
/40,
710
BST

652
.5

10'

500

, L=7

1 25

/40

.50m

2 20
710 /40, BST

500

, L=7

20

.50m

3 25

/40

100

311

.5

4 20
232 var. /40, BST
.5

350

20

20

515

20

540

100

500

, L=v

ar.

232
.5

21

25

/40

22
var.

20

20

/40,

BST

500

, L=v

ar.

20

107

540

9.5

G
270

540

1
FPT
910

FPT
293 10
6.5

20

540

910
640

.28m

, L=7

242
1.5

20

+ 14

500
BST
/40,
688

20

/40

13

25

540

20

20

99.5

20

910

0.23

500

20

6.5

500
BST
/40,
688

29

293

110

/40,

540

/40

13

20

20

618

/40

+ 14

, L=7

13

.28m

BST
/40,
688

20

20

540

500

20
/40

/40,

+ 16

20

var.

/40

BST

31

60

...11
110

.5

167

/40

+ 36

20

.07m

.28m

BST

867

/40

13

+ 14

20

500
BST
/40,
688

, L=7

25

20

25

810 20

25

5
FPT
910

35

, L=1

BST
/40,
983

540

, L=1

20

+ 30

25

20

500
BST
0
116

29

273
100

910

20
+6

500

/40

20

/40

.28m

500
BST
/40,
688

20

, L=9

/40,

2.00

/40,

5 25

+ 14

0.23

500

ar.

20

, L=7

/40

25

13

333

, L=v

BST
/40,
var.

20
+ 34

BST

983

99.5

20

500

/40

25

/40,

100

100

20

100

20

BST
/40,
688

100

20

13

25

25

20

25

20

25

15

+ 14

+ 30

25

100

, L=v

100

/40

29

.28m

20

ar.

BST
/40,
20 var.
+ 32

, L=7

333

20
, L=v

500

500

33

0.23

, L=1

500

/40

ar.

25

99.5

100

, L=8

.5
167

20

25

500
BST
/40,
688

20

273

100

500

.52m

+ 14

20

100

BST

13

25

.05m

/40,

.28m

, L=7

983

25

20

, L=5

20

20

24
812

+ 30

BST

/40

20

/40

29

20

/40

8 20
465 /40, BST

500

25

0.23

/40,

20

4
540 FPT
273

/40

23

BST
/40,
688

500

274

500

7 25

130

20

, L=1

99.5

100

+ 14

25

.5

167

333

20

BST
392

110

20

20

20

167
20

+ 44

/40

20

43

100

25

20

117
.5

100

.32m

, L=4

500

431

.52m

3
FPT
333

, L=8

20

500

25

20

, L=7

, L=1

BST

166

293

+ 14

500

6.5

3
512

/40

25

.28m

6 20
116 /40,
BST
0

2.00

/40,

20

20

J'
13

500

24
812

20

, L=1

BST
/40,
983

20

20

/40

+ 30

274

/40

25

/40

540
2
FPT
274
20

J
5 25

23

910

.28m

, L=7

100
20

.5

167
20
/40,

39

500
BST

/40,

392
20

110

BST

500

, L=5

129.5

100

, L=8

ar.

var.

500

, L=v

ar.

20

25

100

/40,

542

var.

BST

500

, L=v

11

25

/40
+
var. 12

20

/40,

BST

500

20

20

ar.

70

20

var.

311

26

var.

20

/40

20

25'
100

225

20

.5
622

100

100

BST

2
10

20

350

710

/40,

2'

1160

20

1 25/40 + 2 20/40, BST500, L=7.50m

, L=v

10

1 25/40 + 2 20/40, BST500, L=7.50m

.5

var.

812

500

311

23 25/40 + 24 20/40, BST500, L=8.52m

81

/40

, BST

20

20

9 25

25

/20

11

5 25/40 + 6 20/40, BST500, L=12.00m

20

var.

4330

25

20

20

20

FPT
203 8

100

20

100

478

163

232

20

20

275

.52m

var.

826.5

.05m

BST
500

20

100

BST

312

20

652

+ 44

25

var.

118

.32m

, L=4

500

/40

43

var.
232

20

, BST

25

11 25/40 + 12 20/40, BST500, L=7.50m

100

20

20

20

8
465 20/40,

29

110

812

540

/20

BST
/40,
688

9.5

20

20

0.23
, L=1
983

500

.28m

, L=7

500

+ 14

25

20

24
20
812
/40,

.28m

688

107

/40

20

BST

20

/40

/40

25

J''

910

7 25
25

13

13

20

23

/20,

var.

100

100

var.

4330

100

2'

, L=7

500

BST

20

100

/40,

23 25/40 + 24 20/40, BST500, L=8.52m

15

20

117
.5

130

20

7 25/40 + 8 20/40, BST500, L=5.05m


465

100

+ 42

25

100

100

+ 40

20

41

100

90

, L=1

2.00

/40

99.5

20

ar.

25

27 25/40 + 28 20/40, BST500, L=var.

20
8.5
135
20

ar.

20

FPT
163 9
4

, L=v

BST
/40,
20
60
+ 20
...11
110
var.

, L=v

/40

100

20

25

/40

20

163

/40

37

25

617

20
+ 18
var.

19

20

25

500

ar.

BST

.5

17

/40,
20
var.

267

100

+ 38

20

6 20
116 /40, BST
0
500

500
, L=8
812
.52m

20

, BST

20

/40

/20

333

500
BST

20
/40,

/40

J''

5 25
25

20

, L=v

ar.

500

, L=v

500

ar.

23

, L=v

20

540

20

618

100

100

710

20

100
15

478

, L=v

20

ar.

540

540

FPT 7
4330

540

20

20

3815

540

540

540

20
325
FPT 6
350
325

25

515

540

540

5123

10'

A'

B'

C'

D'

E'

F'

G'

H'

I'
MATERIALE:
Beton preradier
Beton radier
Armatura

Bc 10
8
Bc 25 Impermeabilitate P10
BST500S - clasa de ductilitate C
Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi
PC52, OB37
- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0
- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare
PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT SPECIALITATE:

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta intre planuri
* La data elaborarii prezentei documentatii
NUMELE PLANSEI:
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.
PLAN GENERAL ARMARE TRANSVERSALA RADIER

130709/2009

PROIECT NR.

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN


Proiectat:

ing. Alexandru CRETU

Desenat:

ing. Vlad TUTUIANU

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

S.F.
DATA

R-4
IULIE 2009

11

220

10

50
20
30

90
70

225

621

17.5

260

ra N8

50

nervu

nervu

30

50

261

17.5

a
50
15500

35
20

35

20
40 20

27

505

hp=17cm
52.5

931

17 50
33

.5

17.5

25

25

685
.5

gol doar in placa


de la cota+2.90

27

20
40 20

27.5

50
35
15

gol doar in placa


de la cota+2.90

25

20

25

633

20
40 20

33 50
17

500
50
35
15

17.5

a
50
15
35

17.5

35

20

35

70

35

70

90

50
15
35

100
55 70
15
.5

17.5

502

80

30

a
235

20
20
40

40
20

15

25

20

25

17.5

264244

35
17.5
31.5
25

20
40 20

50
15
35

70

20

125
50
15
35

20
20
40

17.5

20
40 20

40
20

35

50
15
35

17.5

20

500

hp=15cm

125
50
15
35

20
20
40

100

35

a
a
33 17
50

50
35 15
17.5

17.5

35

228

232.5
265

20 20
40

15 15
30

15 15
30

2'

80

20 20
40

15 35
50

32.5

32.5

32.5

hp=1

20 20
40

15 35
50

15 35
50

15 35
50

1090

7cm

20 20
40

17.5

15 15
30

17.5

15 15
30

33 17
50

500

63

17.5

17.5

17 33
50

15

15

232.5
265

232.5
15
265

17

15 35
50

30

50
35 15

20

76
35

17.5

35
70

20 20
40

500

17.5

35

17.5

35

260

17.5

540

4355

E'

F'

540

591
20
50

20

15 15
30

20

a
200

15

125

20 25

30

6 15

25

540

G'

260

50
35 15

230

in placi intre cotele


+5.80...+20.30

17.5

50
15 35

25

35

17.5

200
50
35 15

230
125

17.5
35
70
25 15

25

125

20
a

m
15c
hp= gol

17.5

260

20 20
40

15 35
50

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

50
15 35

20 25

17.5

35
50

30

25

50
35 15

35

17.5

15

25

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

540

15 15
30

20

15 15
30
a
200

230

30

20 25

25

15

125

15 35

2
225

30

nervura N8

70
90

15

15

20 20
40

500

20 20
40

15 35
50

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30
50

17.5

70
25 15

6 15

nervura N2

35

25

a
540

17.5

90

30
261

475
455

20

20 25
a

225
265
20 20
40

500

20 20
40

15 35
50

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30
20 25

50
15 35

25

200
230
17.5

15

125

20

20 20
40

15 35
50

50
35 15

35

50
35 15

200

230

17.5

15 35

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

D'

15 15
30

20

15 15
30

20

20 20
40
a

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30 50

15

17.5

50
35 15
35
85
15 25 20

6 15

125

540

C'

17.5

25

125

25

20 25

200
a

20 25

15 35

15 35
50

230

230

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30
50

17.5

25

20 20
40

15 35
50

50
35 15

35

15

15

17.5

15 35

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

B'

15 15
30

20

15 15
30
a

20 20
40
a

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30
50
a

50
35 15
17.5
35
85
15 25
20 25

25

125

540

A'

17.5

6 15

a
17.5

25

15 35
50
200

200
50
15 35

15

10'

230

35 15
50

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

17.5

20 25

20 20
40

15 35
50
a

35

20

15 15
30

20
20 20
40

17.5

a
195

195

15

15

15 35
50

225
265
20 20
40

500

nervura N1

15

20 20
40

15 15
30

5cm
hp=1

gol doar in50placa


17 33
de la cota+2.90

27 25

20 25

25 27

15 35
50

a
195

225
265
20 20
40

500

gol doar in placa


de la cota+2.90
15 15
30

20

20 25

20 25

195

15

15

20 20
40

500

15 35
50

17

hp=15

gol doar in placa


de la cota+2.90

27 25

15 15
30

20

25 27

15 15
30

hp=15

cm
15c

225
265

225
265

195

20 20
40

500

gol doar in placa


de la cota+2.90

15 35
50

nervura N3

cm

hp=15
20 25

15 15
30

20 25

195

15

15

195

20 20
40

500

15 35
50

346

50
15 35

gol doar in placa


de la cota+2.90

27 25

15 15
30

20

25 27

15 35
50

225
265

15

20

17

33 17
50
17.5

35

15

17.5

505

hp=

20 25

30

195

306.5

17

622.5
17.5

50
35 15

50
35 15

35

cm

cm
15 15
30
a

a
345.5

15

130

20 20
40

502.5

25

30

260

ra N9

20 20
40

15 35
50

gol doar in placa


de la cota+2.90

50
17 33

20 25

nervu

15 15
30

gol doar in placa


de la cota+2.90

27 25

20 25

25 27

15 35
50

225

17.5

505

55
70

17.5

505

210

17.5

622.5

622.5
35

50
35 15

50
35 15
17.5

505

hp=15

gol doar in placa


de la cota+2.90

20 25

100.5

30

gol doar in placa


de la cota+2.90

20 25

50

90

622.5

17.5

35

90

17.5

505

70
53

17.5

505

17.5

261

30

17cm

931.5
35

50
33 17

50
35 15

a
33 17
50

50
35 15

17.5

505

hp=1
5cm

15

17.5

35

35 15
50

35
20 40
20

17.5

17.5

502.5

55
70
35

50

130

132

hp=

var.783

17.5

85

20 20
40

225
265

25
20
20
40 20
35
50 15

ra N5

17.5

35
35

70

34

80

20

20 20
40

502.5

40

70

15 15
30

35

15

17.5

35

17.5

505

50
15 35

55

50
35 15
17.5

437.5

437.5

35

839.5

15 15
30

15 33.5
70

156

25

25

15 15
30

60
45 15

70

15

45 15
60

15 15
30

45 15
60
15

70

35 15
50

50
35 15

25

25

70
15 33.5

50
33 17

70

30

244
264

30
15 15

57.5
15
50

J''
15

151

144.5

25

17.5

15

17
246
20 40
20

35
17.5

m
hp=

25
25

25

20

20
40 20

35
17.5
31.5

40
20

17.5

20

70

17.5

17.5
a

15c

505
17.5
35

17.5

505
35

a
505

25

70

312

505

500

hp=15cm

35
17.5

hp=15cm

505

20
40 20

17.5
a

35
17.5

500
50
35
15

25
27

20
40 20

27
25

a
33
50 17

17.5

20
40 20

35

50
15
35
17.5
35

50
15
35

25

20
40 20

27

27
25

20
40 20
20
40 20

50
15
35
500

20
40 20
500
50
35
15

25

20
40 20

27

27

17.5

505

20
40 20

50
15
35

500

17.5

a
50
15
35
500

17.5
35

20
40 20

50
15
35
a

20
40 20

a
50
35
15
a

35
50 15

25
34.5

17.5

15
57.5 25

35

25

125
540

35
15
50

50
15
35

5
435

17.5

125
540

35
15
50

25
35
25
15

17.5

a 57.5

35
17.5

25

125
540

35
15
50

50
15
35

17.5
a

35
17.5

125
540

35
15
50

25
35

17.5

15
57.5 25

25

35
17.5

3550
15

35

35

155
32.5

15

17.5

505

nervu

17.5

125

35

17.5

35

ra N7

15
30

a
15

.5
495

17.5

163

17.5

25
a

25 15
20 20
40

25

15

264
244

20

35

15 35
50

125

25

70

20 20
40

50 15
35

.5
145

264

15 35
50

125

244

50
15

15
265
245

200

35

17.5

20
20

35

105

20
20 40

500

15

.5
359

25

15

20
40 20

17.5

120

17.5

4
15

17.5

ra N4

540

35

40
ra

15
55 70

35

nervu

17.5

d
var.

0
R150

de curbu
(raza rampa)

100

.5

15

505

.5

502

50
35
15

557

.5

17.5

15

10

40
20
20

35
15
50

537

35

20

1
315

17.5

.5

17.5

315

505

112

17.5

17.5

.5

15

17.5

35

17.5

35

542

35

15

.5
152

35

17.5

15
f

17.5
35

17.5
15

330315

220

25

35

31.5

85
25

250

15

20

20

20 20
40

nervura N4

35
50

10

90

ra N6
nervu

455

15 25

17

17.5

nervu

15

50
15 35

30
90

20 20
40

15

30

15
38

30

25

20 20
40

80

30

261

5
a

15
15 30

85

50
35
15

a
b

50

.5

30
.5
272

30

90

261

ra N6

20
20 40

600

15 70
55

nervu

90

50 15
35

502

50 15
35

gol doar in placa


de la cota+2.90

25

var.

15
50

15

70

hp=15cm

20.5

15

.5

20

70 35
35

144

80

.5

.5

15

17

751

Etaj Cota nivel"f"


+2.35
P
+5.25
Et.1
+8.15
Et.2
+11.05
Et.3
+13.95
Et.4
+16.85
Et.5
+19.75
Et.6

31.5

50
35
15

15
70 35

var.

15
345

45

15

246

20

325

15

60

17.5

15
55 40

35

70.5

15
15
30

15
30 15

15 50
35

25

25

17

gol doar in placa


de la cota+2.90

a
195

25

60

15

15

45

Etaj Cota nivel"e"


+1.38
P
+4.28
Et.1
+7.18
Et.2
+10.08
Et.3
+12.98
Et.4
+15.88
Et.5
+18.78
Et.6

var.

25

151
20

15
30 15

11

17
50 33

15
30

27.5

60

2'

15 50
35

264
244

a
230

15
35
50

15

15
30 15

hp=17cm
109
0

hp=15cm

25

455

265
232

15
30 15

20

70

15

.5

17

20

15

20

45

Etaj Cota nivel"d"


+0.41
P
+3.31
Et.1
+6.21
Et.2
+9.11
Et.3
+12.01
Et.4
+14.91
Et.5
+11.81
Et.6

15

38

437

15

gol doar in placa


de la cota+2.90

600

30

1510

15

25

15
35
50

Etaj Cota nivel"c"


+1.425
P
+4.35
Et.1
+7.25
Et.2
+10.15
Et.3
+13.05
Et.4
+15.95
Et.5
+18.85
Et.6

15
30 15

17 50
33

27.5

25

15
260

15

.5

195

20
40

17
50 33

20

265
225

20

15 50
35

32.5

206

15
35
50

gol in placi
intre cotele
206
.5
+5.80...+20.30

260
275

15

15
15 30

25
13.5

.5

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

25

15

200

B
gol in placi intre cotele
+5.80...+20.30

Etaj Cota nivel"a" Etaj Cota nivel"b"


+2.90
+5.80
P
Et.1
+11.60
+5.80
Et.3
Et.1
+8.70
+17.40
Et.5
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

20
20 40

a120

25

15

622
.5

gol doar in placa


de la cota+2.90

265
225

15
30 15

15
30

.5

gol doar in placa


de la cota+2.90

a
230

var.

15

var.
15

15

15
30 15

265
232

31.5

120

25

30

25

20

15

437
.5

15

20

27.5

cm

15
30 15

15
35
50

60

20

hp=15

195

15

45

20
20 40

27.5

15
30 15

70.5

35

32.5

hp=15cm

265
225

a
230

15
35
50

15
30 15

20

15

25

a
195

206

15

220

25

264

25

25

15
35
50

38

240

15
a

20

15

265
15

.5

244

15
35
50

gol in placi intre cotele


206
.5
+5.80...+20.30

200

25
13.5

ra N1

nervu

622

20

15
30 15

15
30 15

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

25

15

50 15
35155

25

.5

265
225

15

32.5

gol 30x20 parter


cota ax gol +2.30

.5
254

J'

15515
.5

265
232

25

D
gol in placi intre cotele
+5.80...+20.30

50 15
35

32.5

hp=15cm

a
230

15
30 15

30

25

15
35
50

20

15
30 15

15
30 15

90

195

0
ra
R100
de curbu
)
(raza rampa

839.5
35 70
35

.5
359

gol doar in placa


de la cota+2.90

71.5

25

622
.5

20

gol doar in placa


de la cota+2.90

25

20

15

.5
145

30 31.5
27.5
20

30

var.

hp=15cm
265
225

15

27.5

25

17.5

540

35

20

15
30 15

15
35
50

10

206

15
35
50

15

2 goluri 10
cota ax gol +0.50

17.5

15
30 15

10

15
35
50

40

163

195

17.5

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

gol in placi
intre cotele
206
.5
+5.80...+20.30

230

8
50 15
35

15
30 15

15

25
13.5
a

25

35

25

15
35
50
a

17.5

15
30 15

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

.5

20

a
230

17 50
33

622

20
40 20

540

35
15
50

15

17.5

35

125

80

hp=15cm

265
225

17.5

35

20

17.5

15
35
50

17.5

15

15

.5

15
35
50

495

195

35
50 15

15
30 15

35

125

33
50 17

35
25
15

a 57.5

17.5

17

27.5

35
15
50

540

65.5

15
30 15

25

.5

265
225

15

nervu
ra N2

.5

20

gol in placi
206 intre cotele
.5
+5.80...+20.30

230

15
30 15

35

15
35
50

25

25
13.5

195

25

683

311

206

17 100
70 53

17.5

15

15
30 15

17.5

25

.5

50
15

gol in placi intre


cm cotele
hp=15
+5.80...+20.30

25

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

10'

306

210 15 70
55

35

230

14

260

35
15
50

30

456
476
a

240

a
35
50 15

20
40 20

540

125

15

30

ra N1
15

nervu

15

30
20

25

90 346

35

260

17.5
35
20

40

90

17.5

15
35
50

15

106

ra N3

17.5

gol in placi intre cotele


+5.80...+20.30

H'
Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi

540

17.5

I'

MATERIALE:
Beton
Armatura

Bc 25 Impermeabilitate P10
BST500S - clasa de ductilitate C
PC52, OB37

- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0


- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare
PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT SPECIALITATE:

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta intre planuri
* La data elaborarii prezentei documentatii
NUMELE PLANSEI:
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
PLAN GENERAL COFRAJ PLACA ETAJ CURENT
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.

130709/2009

PROIECT NR.

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN


Proiectat:

ing. Alexandru CRETU

Desenat:

ing. Vlad TUTUIANU

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

S.F.
DATA

R-5
IULIE 2009

11

220

20

90
70

30

30

.45
30

ra N1
nervu

15

.20

35
50 15

+23

262

.5

15
35
50 15
290 125

17.5
35
17.5

20
15

.20
+23

15

50
15500
35

20
40 20

+23

17

685

.5

52.5

15

35

+23

.20

17.5

35

17.5

15
35
50

33 50
17

17.5

50
15

17.5
35

35
17.5

.20

35

+23

50
15

17.5

35
50 15

35
35

35

70
.20

30

+23

.20

50
15

264244

35
505

hp=15cm

237
125

500

17.5

20

20

70

25

17.5

40
20

35

+23

.20

17.5

20
40 20

50
15
35

235

.5

20
20
40

+23
.20

20
20
40

+23

17.5

20
40 20
.20

40
20

35

+23
500

125

hp=15cm

50
15
35

505
17

m
15c
hp=

839.5

35
35

+23.20

17.5

2'

80

15 35
50

17.5

35

17.5

17.5

+23.20

17.5

505

35

17.5

540

D'

4355

E'

540

35
30

17.5

540

G'

346
90
30
30

591

125

106
261
+21.725

50

30

20
125

15
17.5

505

35

540

50

290

17.5

17.5

H'

Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi

30

50
35 15

230

50
15 35

125

35
50

nervura N12
125

+23.20
m

15c

hp=

25

+23.20

15 15
30

+23.20

15 35
50

+23.20

17.5

505

+23.20

50
15 35

125

260

70
90

nervura N8

25

17.5

15

35

540

F'

20

15 15
30
230

50
35 15
17.5

25

50
15 35 505

25

125

+23.20

17.5

15

35
30

50
35 15

200

15 35
50

+23.20
230

25

+23.20

20

15 15
30

+23.20

15 35
50

+23.20

17.5

+23.20

50
15 35 505

15

125

20 20
40

90

20 20
40

500

20 20
40

30

nervura N3

475
360

125

15

15

225
265

195

20 20
40

500

20 20
40

25

200

nervura N2

17.5

50
35 15

230
35

25

50
35 15
17.5

505

+23.20

50
15 35

25

15

125

20

15 15
30

+23.20

20

15 15
30

+23.20

230
+23.20

17.5

85

25

35

25

+23.20

15 35
50

+23.20

50
35 15

230

25

540

C'

15 35
50

+23.20

17.5

50
1550535

125

15

200

15 35
50

50
35 15

17.5

25

15

25

35

540

B'

20

15 15
30

+23.20

20

15 15
30

+23.20

230

50
35 15

+23.20

17.5

50
15 35505

15

200
+23.20

15 35
50

125

540

A'

17.5

85

20 20
40

+24.45

50

20

15 15
30

+23.20

15 15
30
195

+23.20

15

20 20
40

+23.20

15

15

15 35
50

+23.20
15

+23.20
20 20
40

500

40

50
17 33

15 35
50

225
265

15

+23.20

15

20

hp=1
5cm
20 20
40

500

20

20
225
265

15 35
50
195

195

15

+23.20

15 15
30

+23.20

15 15
30

20

+23.20
15

225
265

15 35
50

20 20
40

500

20 20
40

+23.20

35

25
25
25

15

17.5

50
1550535

20 20
40

+23.20

230

35 15
50
17.5

20

15 15
30

+23.20

20

125

20 20
40

15 35
50

125

15

30
50
15 35

nervura N1

225

95

hp=15

hp=15
cm
15c

+23.20

15

cm

hp=15
20

15 15
30

+23.20
225
265
20 20
40

500

15 35
50
195

195

20 20
40

500

+23.20
15

+23.20

15 15
30

20

15 35
50

225
265

15

+23.20
195

20 20
40

502.5

17.5

+24.45

+23.20

262.5

+23.20

+24.45

10'

17.5

210

35

+23.20

cm

cm
hp=15

+23.20

15 15
30

20

15 35
50

225
265

15

+23.20
195

15

15 35
50

+23.20

35

125

15

17

17.5

hp=

17.5

15

+23.20
33 17
50

622.5

50
35 15

35

50
35 15

+23.20

17.5

505

hp=1
+23.20

125
345.5

17.5

505

505

15 15
30

.45
+24

30

225

+23.20

622.5

622.5
35

50
35 15

50
35 15
17.5

505

55
70

17.5

nervura N11
125
50
35 15

35

+23.20

622.5

35 15
50
17.5

505

70
53

17.5

50
17 33

+23.20

20 20
40

+24.45
15

35

15

20 20
40

290
50
15 35

30

931.5
17.5

505

50
33 17

50
35 15

+23.20
33 17
50

50
35 15

17.5

5cm

15
55
70

+23.20

306.5

17.5

17cm

17.5

20

30
100.5

20 20
40

502.5

hp=

15 35
50

15 15
30

+23.20

20 20
40

15 35
50

15 15
30

+23.20

32.5

15 15
30

+23.20

32.5

15 15
30

20 20
40

15 35
50

50
35 15

7cm

20 20
40

+23.20

35

312

17

33 17
50
17.5

505

125

+23.20

17.5

17.5

+23.20

35
35

v+23.20r.783

17.5
35
17.5

20 40
20

17.5

507.5

17.5

30

ra N1

160

nervu

90

63

17.5

17.5

502.5

1090

hp=1

+23.20

32.5

17.5

+23

132

nervura N4

15

+23.20

50
35 15

232.5
265

20 20
40

500

35

17 33
50

+23.20

15

15

232.5
265

232.5
15
265

17

15 35
50

33 17
50

50
35 15

20

+23.20

20 20
40

500

20
20 40

15

+23.20

15 15
30

437.5

+23.20

50
35 15

50
35 15

70

25

156

15 15
30

60
45 15

70

15

45 15
60

+23.20

15 15
30

45 15
60
15

70

+23.20

+23.20

25

35 15
50

20 40
20

30
15 15

50
33 17

35

244
264

246

+23.20

20 20
40

502.5

75
35
70

20
31.5

151

437.5

35

70

20

20
40 20
25

20

40
20
20

17.5

70

35

+23

.20

17.5

100

30

+23
.20

20
20
40

80

34

35
17.5

144.5

17.5

50
15 35

55

228

50
15
35

17.5

20

505
17.5

.20
+23
505
17.5
35
17.5

17.5
35
17.5

70

15 15
30

505
17.5
35

+23
.20

20

35

100

55 70
15

80

17.5

502

35

.5

17.5

.20

90

70

35

50
15

20
40 20

+23

hp=15cm

505

20
40 20

.20
+23
50
15
35

20
40 20
500
50
35
15

20
40 20
33
50 17
.20
+23
505

20
40 20

+23
.20

+23

20
40 20
50
15
35

17.5

500
.20

20
40 20

+23
20
40 20

50
15
35
500

20
40 20
500
50
35
15

.20

505

20
40 20

.20
+23
50
15
35

500
125

17.5
35

35
15
50

50
15

505

35

.20
20
40 20

+23
50
15
35
20
40 20

+23
.20
3550
15

.20

+23

15

.20

J''
15

30

+23

17.5

.20
+23

35
17.5

125
540

35
15
50

505

57.5

17.5

.20
+23

35

25
540

35
15
50

50
15
35

505
5
435

.20
+23

17.5

125
540

57.5

17.5

.20

25

+23

35
17.5

125

+23

540

35
15
50

50
35
15

505

17.5

+23
.20

35
17.5

.20

125
540

35
15
50

505

17.5

125
.5

35

15
50
484

17.5

505

15
50

32.5

.5

17.5

495

35

35

17.5

17.5

505

35

17.5

57.5

35

155

25 35
+23.20

+23.20

35

.5
15

ra N7
nervu

15
30

+23.20
15

779

17.5

20 20
40

.20

57.5

.5

15 35
50

+23

145

.20

295

125

.20

20 20
40

20

15 35
50

+23

25

.5
50 17
33

25

+23

15
295

20
20 40

277

264

125

15

264
244

20

20 20
40

244

35

.20

+23

25

15
265
245

200

35

261

30

125

35
15 50

.20
+23

17.5

105

17.5

.5

ra

nervu

.20

20
20 40

125

.55
+23

202

ra N1

.20

35
20

15
55 70

+23

25

15

.20

500

15

R150

de curbu
(raza rampa)

120

17.5

+23

15

20

125
20
40 20

17.5

40

85
100

25

540

15

31.5

35

455

235

15

var.

.77

17.5

+20

38

30

505

.20
+23
50
35
15

35

15

15

10

40
20
20

20

nervu
ra N4

.5

35
50 15

15

505

112

17.5

.5

17.5

35

.20
+23

15

.20

.5
537

35

35

17.5

50
15

.5

17.5

.74
+21

502

20
40 20

1
315

15

50
35
15

557

25

35
15
50

315

505

20

505

.5

20
40

.20

542

15

17.5

20

+23

.72

35

200

.5 .20
120 +23

15

+22

17.5

120

17.5

.5

30

15

15

359

.20

17.5

540

15

.5

+23

20

70 35
35

20

35

295

125

145

25

20

15
30

17.5

.5
.20

163

.20

15

17.5

15

90

5
.20
+23

10

15
15 30

ra N5
.20

320

10

50 17.5
15 35

+23

ra N6

nervu

45

+23
.20

17.5

35

nervu

260

160

50

125

50
30
90

20
20 40

var.

17.5

50
35
15

.20
+23

15

261

.725

+21

30

15

15
50

35

.45 15
+24

30

125

ra N9

+23.20

125

35

20

+23.20

80

20 20
40

.20

30

15

70
+23.20

.5

272

17.5

.20

+23

125
50

15

nervu

15

30

var.

220

25

.20
+23

90

261

ra N6

11

17.5

80

15 70
55

+23

60

+23.20

hp=15cm

15

30

60

20

246

20 20
40

125

nervu

.20

+23

.5

15

600

25

17

+23.20 35

50 15
35

45

15

17.5

15
30 15

90

.45

.20

15
55 40

+23

.20

15

15

152

50 15
35

345
.5
325
.5

+24

144

.5

+23
195

15 50
35

20

.20

31.5

455

.20
+23

60

70

125

2'

45

17

r.75

20

.20

70
+23
.20

+23

15
.20

70
+23

+23

15
15
30

17

15

38

330315

151

3.20

20
20 40

600

30

15

25

v+2

var.

15

+23

15 50
35

17
50 33

hp=15cm

+23

15

260

15
30 15

264
244

15
30 15

260
275

15

15

265
232
.5

hp=17cm
109
0

31.5

.20

25

+23

15
35
50

20
20 40

+23
.20

15
30

15
437
.5

17

38

240

17
50 33

20

265
225

15

15

15

15
35
50

15
30 15

230

.20

20

206

.20

265
15

.20

17 50
33

195

15
35
50

25

+23

25

+23

+23
.20

60

15
30 15

15

15
30 15

15

15
15 30

32.5

15

45

15

264

15 50
35

cm
hp=15

20
20 40

var.

15
30 15

265
232
.5

+23

265
225

.20

230

25

17

.5

20

+23

B
15

.5

15

15
30 15

437

32.5

622
20

+23
.20

195

15
35
50

20

.20
+23

220

25

hp=15cm
265
225

15
30 15

15
35
50

25

15
35
50

4
ra N1

nervu

25

244

.5

254

50 15
35155

200

230

+23
.20

32.5

25

15
30 15

20

15

50 15
35

J'

15515
.5

+23
.20

20

var.

30

.20

206

.20

+23

15
35
50

15
30 15

265
232
.5

17

15
30 15

25

20

+23

25

25

15

15

622
.5

+23
.20

195

15

+23
.20

.20

90

71.5

15
35
50

15
30 15

20
20 40

0
ra
R100
de curbu
)
(raza rampa

35 70
35

32.5

15
30 15

15

839.5

20

.20
+23

17.5

30

+23

.20

hp=15cm

15

230

.5

15
30 15

+23

265
225

.20

17.5

30 31.5
622

20

.20

20

+23

.20

17.5
35

195

25

.5

hp=15cm

15
30 15

15
35
50

+23

279

15
35
50

35

15
35
50
15
30 15

265
225

15

+23

15

15
15
30 15
+23

.20

20

206

230

.20

17.5

15
35
50

25

.20

15
35
50
+23

+23
195

15

+23

779

.20

15
30 15

25

.5

.5

622
20

+23
230

17 50
33

484

15

80

hp=15cm

265
225

.20

.20

+23
17.5

35

20

+23

25

17.5

15

15
35
50

125

15

+23
.20

.5

500
50
35
15

+23
.20

15
30 15

495

195

633

hp=17cm

931
.5

17 50
33

35
50 15

50
15

65.5

20
20
40 20

35
15
50

15

505

.5

125

+23
.20

15
30 15

311

40

505

.20
+23

.20

nervu

683
.5

265
225
20
40 20

25

33
50 17

57.5

17.5

.20

35

+23

15
30 15

206

125
540

17 100
70 53

20

+23

ra N2

.5

.45

17.5

15
35
50

+23.20

+23
.20

306

+24

30

.20

50
15
35

95
15
30 15

195

25

nervu

.20
+23

35
15
50

505

15 70
55

.20

10'

30

15
35
50

15

476

230

230

150

240
125

210

+23

cm

25

30

361

hp=15

15

20
40 20

540

125

15

+23
.20

346
90

+23

.20

125

15 +24

125

.45
15
+24

.20

50

+23

17.5

261

20

25

621

ra N3

260

+23

35

50

nervu

40
30

15
35
50

225

125

nervu

nervu

17.5

.20

90

15

15

ra N1

290

.20

ra N8

17.5

+23

+21
.725

20
15

125
15

10

30 50

.45
15

30

ra N1 30
1

30
+24

I'
MATERIALE:
Beton
Armatura

Bc 25 Impermeabilitate P10
BST500S - clasa de ductilitate C
PC52, OB37

- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0


- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare
PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT SPECIALITATE:

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta intre planuri
* La data elaborarii prezentei documentatii
NUMELE PLANSEI:
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.

PLAN GENERAL COFRAJ PLACA TERASA

130709/2009

PROIECT NR.

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN


Proiectat:

ing. Alexandru CRETU

Desenat:

ing. Vlad TUTUIANU

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

S.F.
DATA

R-6
IULIE 2009

11

220

10

50
20

90
70

225

621

17.5

10

90 346
10

12.5
, PC
330 363
52,
.5
L=3

.83m

10

0.03

230

52,

.40m

325

5, PC

L=9

/12.

52,

12

5, PC

48

293

.5

49

653

623

12
/12.
5,
325 363 PC 52,
.5
L=3
.93m

12

65.5

8/

.5

, PC
573 52, L=5

12.5

.93m

325

150

20

10

8/
20

10
600

12
/12.
5,
325 363 PC 52,
.5
L=3
12

12.5
8/
20

130

.15m
L=3
/12.
5, PC
295 52,
9 12
130
.90m
, PC
570 52, L=5

8/
12.5
17

130

L=3
.15m
/12.
5, PC
295 52,

10

10
14
130

412
.5

10

10

.90m
, PC
570 52, L=5

8/
12.5
17

10

130

.20m

L=3

.18m

L=3

, PC
297 52,

12.5
8/

.50m
L=4
5,
430PC 52,

/12.

23

10

15
130
12.5
, PC
570 52, L=5
.90m
8/
17

130

.20m
L=3
52,
5, PC
300
/12.
10
14
130

.90m
, PC
570 52, L=5

12.5
8/
17

16

10

10
10

10

10

10

10

10

29 12/12.5, PC 52, L=3.83m


363
325

40 8/12.5, PC 52, L=5.93m


572

10

10

28 12/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

130

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

10

30 10/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130
130

40 8/12.5, PC 52, L=5.93m


573

279.5

279.5

312

282

10

130

10

32 10/25, PC 52, L=3.20m


300

130

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

10

10

4m
..8.6
1.00
ar.
L=v 4
4m
52,
..8.6
, PC ..8.4
1.00
12.5 var. 0.80
ar.
L=v
52, ..8.44
, PC
12.5 var. 0.80
8/

8/

63

10

156

10
10

437.5

437.5
10

10

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

16

10

10

10

10

10

10

10

42 8/12.5, PC 52, L=var. 2.20..4.46m


var. 200..426

181

10

8/

9 12/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

10

10

412.5

J''

10

21

130

42 8/12.5, PC 52, L=var. 2.20..4.46m


var. 200..426

0m
3.58
..5.9
ar.
, PC
var. 52,
338 L=v
..57

12.5
8/
22

0m
1.00
..5.9

130

41 8/12.5, PC 52, L=3.18m


297

2'

12.5

, PC

19

600.5

52,
var. L=v
80.. ar. 1.00
570
..5.9

0m

12.5
, PC
568 52, L=5
.88m

31 10/12.5, PC 52, L=4.50m


430

130

312

130

.20m
L=3
52,
5, PC
300
/12.
12
13
130
5,
295 PC 52,

9 12
/12.

ar.

12.5
,
var. PC 52,
80.. L=v
570

130

10

21 8/12.5, PC 52, L=var. 1.00..5.90m


var. 80..570

273

8/

8/

328
.5

306.5
909

273

6 8/

10

10

21 8/12.5, PC 52, L=var. 1.00..5.90m


var. 80..570

10

130

, PC
158

21

L=1
.78m

130

L=3
.15m

.90m
, PC
570 52, L=5

8/
12.5
17

.15m
L=3
52,
PC
+8
12
/25,
295
7 10
/25

130

52,
, PC
575
12.5

22 8/12.5, PC 52, L=var. 3.58..5.90m


var. 338..570

30 10/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

130

10

10

10

8/

52,

, PC
572 52, L=5
.93m

130
.90m
12.5
, PC
570 52, L=5
8/
/12.
5, PC
300 52,
10
14
130

130

130

18

130

130
L=5
.95m

10

312

10

28 12/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

130

10

12.5

17

.15m
L=3

.90m
, PC
570 52, L=5

8/
12.5
17

L=3
.15m
130

52,
12
295 /25, PC
+ 11
/25
10
10
.90m
12.5
, PC
570 52, L=5
8/
17

130

L=3
.15m
52,
5, PC
295
9 12
/12.
130
.90m
, PC
570 52, L=5

12.5
8/
17

130

L=3
.15m
5,
295 PC 52,

9 12
/12.
.95m
L=5
52,
, PC
575
8/
12.5

12.5
, PC
295 52,

L=3
.15m

130

L=3
.20m
12.5
, PC
300 52,

130

4 8/

130

52,
PC
12
295 /25,

+ 11
/25
10
, PC
570 52, L=5
.90m

12.5
8/
17

L=3
.15m

130

52,
PC
12
295 /25,
+ 11
10
/25
10

130

.95m
L=5
52,
, PC
575
8/
12.5
18

130

.20m
L=3
, PC
300 52,

4 8/
12.5
130
.95m
12.5
, PC
575 52, L=5
8/
18

130

L=3
.20m
.95m
, PC
575 52, L=5
12.5
8/
18

130

.20m
L=3
, PC
300 52,

8/

10

181

10

.5
497

2 8/

10

10

18

.5
495

557
.5

10

.90m

10
10
10

10

L=5

130

10

L=5
.95m
52,
, PC
575
12.5
8/
18

130

.20m
L=3
, PC
300 52,

52,
, PC
570
12.5
8/
17
5
435

130

.15m
L=3
, PC
295 52,

2 8/
12.5
130
540

.90m
L=5
52,
, PC
570
12.5
8/
17
130

L=3
.15m
52,
12.5
,
295 PC
2 8/
130

52,
12.5
,
300 PC
4 8/
130

540

.90m
12.5
, PC
570 52, L=5
8/
17
130

L=3
.15m
12.5
, PC
295 52,
2 8/
130

4 8/
12.5
130

540

12.5
, PC
570 52, L=5
.90m

10

10

17

.78m
L=2

52,

52,
, PC
12.5 257

8/

10

10

10

.10m
L=4

210

33

, PC
570

52,
, PC
12.5 390

10

10

.5

8/
12.5

8/

12.5

45

17

220

130

3 8/

540

.93m

, PC
163 52,
L=1
.83m
130

.5
537

10

L=5

, PC
167 52,
L=1
.87m
130

52,
, PC
12.5 572

17.5

315

8/

1 8/
12.5

.5

46

10

130

195

10

.15m

601

10

601
.5

10

L=3

109
909

10

10

10

455

.5

10

10

10

52,
, PC
12.5 295

10

8/

10

2'

44

10

130

230

.93m

10

L=5

10

437

10

10

10

10

10

10

195

10

10

10

10

10

10

195

10

10

10

10

10

10

10
10

230

542

10

52,
, PC
12.5 572

230

10

8/

10

10
10

10

.5

46

10

6m

.88m
L=1
52,
, PC
168 130

..4.4

12.5

10

, PC
var. 52,
200 L=v
..42 ar.
2.20
6

8/

437

10
10

10

10
10

10

12.5

130

10

10

195

10

155
.5

43

10

J'

8/

.13m

10

622
.5

10

10

10

10

10

42

L=4
393

230

10

282

10

52,

10
10
10

10

, PC
var. 52,
200 L=var.
..42
6 2.20..4.4

, PC

195

10

12.5

12.5

10
622

10

8/

6m

10

10
10

42

282

8/

10

10

10
10

.5

230

10
10

50

10
10
10

10

130

.15m
9 12

.95m
12.5
, PC
575 52, L=5
8/
18

130

.20m
L=3

130

, PC
300 52,

4 8/
12.5
130

540

.90m
12.5
, PC
570 52, L=5
8/
17
130

L=3
.15m
, PC
295 52,

12.5
2 8/
130

4 8/
12.5
130

540

L=5
.90m

195

10

622
.5

10

10

4m
..8.6
1.00
ar.
L=v 4
4m
52,
..8.6
, PC ..8.4
1.00
12.5 0.80
ar.
8/ var.
L=v
16
52, ..8.44
, PC
12.5 var. 0.80
8/
16

540

10

10

279
.5

10

10
10

10

10
10

10

10

230

10

195

10

10
10

10

/12.
5, PC
295 52, L=3

.90m
, PC
570 52, L=5
8/
12.5

130

.15m
L=3
, PC
295 52,

.5

10

.5

2 8/
12.5

10
622

10
10

10
10

10

10

10

497

10

10
10

.5
495

10

230

.83m

.5

10

10

10
10

10

12.5

4 8/

10

10

195

10

17

10

235

311
.5

60

130

540

10

10

12.5

230

683

, PC
572 52, L=5

8/
18

130

.20m

130

L=3

10

, PC
300 52,

10

.5

5
121

327

.95m
L=5
52,
12.5

, PC
575

12.5
2 8/

10
10

10

.83m

5 8/

130

.15m
, PC
295 52, L=3

10
10

306

12

195

260
280

12.5
,
325 363 PC 52,
.5
L=3

.90m
L=5
52,
, PC
570

10

/12.

.83m

540

5 8/

10

8/
17

10

10'

L=1

10

12.5

10

10

10

10
10

293

150

10

225
70
90

10

10

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

10

10

10

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

10

130

195

37 8/12.5, PC 52, L=3.20m


300

10

130

195

130

10

10

37 8/12.5, PC 52, L=3.20m


300

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

10

10

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

10

10

130

195

130

10

37 8/12.5, PC 52, L=3.20m


300

10

130

195

130

10

10

37 8/12.5, PC 52, L=3.20m


300

195

130

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

10

10

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

10

10

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

130

10

37 8/12.5, PC 52, L=3.20m


300

10

130

195

10

130

10

37 8/12.5, PC 52, L=3.20m


300

17.5

540

A'

540

B'

540

D'

4355

E'

540

G'

10
10

540

17.5

H'

Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi

230

10

10

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

540

F'

36 8/12.5, PC 52, L=3.83m


363
330.5

230

10

35 8/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

10

10

130

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

540

130

230

35 8/12.5, PC 52, L=3.15m


295

130

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

10
230

35 8/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

130

10

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

10

130

230

35 8/12.5, PC 52, L=3.15m


295

130

10

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

230

540

C'

10

35 8/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

130

10

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

10

35 8/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

230

130

10

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

10
230

35 8/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

130

10

10

10'

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

10

34 8/12.5, PC 52, L=1.88m


168
135
230

10

50

20

10

10

39 8/12.5, PC 52, L=5.95m


575

10

90

130

195

130

10

37 8/12.5, PC 52, L=3.20m


300

195

130

10

121

591

36 8/12.5, PC 52, L=3.83m


363
325

10

10

29 12/12.5, PC 52, L=3.83m


363
325

10

10

90

325

346

48 12/12.5, PC 52, L=10.03m


5

10

653

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

325

60

130

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

10

10

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

652.5
28 12/12.5, PC 52, L=3.15m
295
130

10

10

25 10/25 + 26 12/25, PC 52, L=3.15m


295
130
130

10

10

25 10/25 + 26 12/25, PC 52, L=3.15m


295
130
130

10

10

25 10/25 + 26 12/25, PC 52, L=3.15m


295
130
130

10

10

10

10

10

28 12/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

130

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

10

10

10

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570

195

10

130

34 8/12.5, PC 52, L=1.88m


168
130

10

261

30

49 12/12.5, PC 52, L=9.40m

623

10

622.5

622.5

622.5

622.5

601.5
10

10

28 12/12.5, PC 52, L=3.15m


295
130

130

328.5

10

25 10/25 + 26 12/25, PC 52, L=3.15m


295
130
130

38 8/12.5, PC 52, L=5.90m


570
10

10

260

10

280
260

90

130

10

328.5

10
10

10

30

11

24 8/12.5, PC 52, L=1.83m


163
130

10

9m
..5.3
2.12
ar.
L=v
52, ..519
5, PC 192
9
/12. var.
..51
28
192
var.

.5
259
261

90

601.5

47

90

I'

MATERIALE:
Beton
Armatura

Bc 25 Impermeabilitate P10
BST500S - clasa de ductilitate C
PC52, OB37

- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0


- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare
PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT SPECIALITATE:

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta intre planuri
* La data elaborarii prezentei documentatii
NUMELE PLANSEI:
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
PLAN GENERAL ARMARE LONGITUDINALA PLACA ETAJ CURENT
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.

130709/2009

PROIECT NR.

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN


Proiectat:

ing. Alexandru CRETU

Desenat:

ing. Vlad TUTUIANU

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

S.F.
DATA

R-7
IULIE 2009

11

220

10

50
20

90
70

225

621

17.5

90 346

10

10'

1 8/

306
.5

L=3
.53m

683

.5

505

10

540

12.5
, PC
333 52,

50

10

12.5
, PC
52,
280
L=3
.00m

311
.5

6 10
/12.

10

5, PC
315 52,

8/

12.5

, PC
250 52, L=2

L=3
.35m

235

500

10

50
17

260
280

8/

10

16

65.5

10

10

10

.70m

10

10

L=3

10

10
50

5, PC

10

502
.5

L=3
.30m

120

.5

495

230

, PC
250 52, L=2

C2 capre 10 -4 buc/mp,
OB37, L=0.59m

/12.

390 52, L=4


.10m

5, PC
310 52,

500

8/
12.5

10

5 10
/12.

10
17

15

10
14
235

11.6

12.5
, PC
992 52, L=1
0.12

.00m

10

10

8/

11.6

10

24
50

, PC
52,
280
L=3

C1 capre 10 -4 buc/mp, R repartitie sus


OB37, L=0.55m
48/ml, OB37

.53m

8/
12.5

10

505

540

10

15

12.5

, PC
333 52,

10

1 8/

16

10

10

10

10

10

.70m

10

8/

12.5
, PC
52,
677 L=6

10
52,

L=5
.92m

10

.5

774

505

10

10

10

10

10

540

12.5
, PC
339 52, L=3
.59m

2m

..6.7
100

10

10

10

2m

2.20

500

..6.7

8/

.30m

2.20

..65

ar.
L=v

200

26
L=3

230

52,

/12.
5,
310 PC 52,

.70m

PC

5 10

ar.

10

10
/12.
572 5, PC

2.5,

50

12.5
, PC
250 52, L=2

var.

8/

10

10
540

13

8/1

50
17

L=v
52,
5, PC
/12. 200..652
var.

505

230
.97m

L=3
.53m

29

, PC
52,
280
L=3
.00m

10

12.5

28

12.5
, PC
333 52,

8/

10

505
10

23
1 8/
16

10

10

8/

10

235
10

L=5

J'

10
10
12.5
, PC
110 137 52, L=1
.58m

8/

237

.5

.13m

.90m

52,
, PC
12.5 260
8/

.80m

L=2

52,
, PC
12.5 260
8/

27

.80m

L=2

10

505

11

10

10

10
10
540

505

12.5
, PC
493 52,

L=3

30

10

500

10
8/

12.5
, PC
52,
493 L=5
.13m

8/
12.5

, PC
110 137 52, L=1

30

10

.58m

52,
, PC
510

31

.30m

L=5

12.5
8/

10

10

10

505

10

.5

502

10

505

22
L=3
.30m

10

230

.5

500

10

10

537

5, PC
310 52,

L=1
52,
, PC
12.5 142 115
8/

10

12.5
, PC
250 52, L=2
.70m

11

10

8/

.62m
L=1

.62m

5 10
/12.

.5
502

50

17

52,
, PC
142
115

12.5

10

L=3
.00m

10

52,

10

, PC
280

10

12.5

10

110
50

8/

8/

10

10

52,

1
315

10
/12.
370 5, PC

10

10

10

230

10

, PC
52,
677 L=6
.97m

10

16

8/

12.5

200

8/

27
22

23

5, PC
var. 52, L=v
285
..45 ar. 3.05
, PC
0
..4.7
0m
var. 52, L=v
285 ar.
..48 3.05
5
..4.7
0m

10

.30m

12.5
, PC
333 52, L=3
.53m

10
/12.

L=3

1 8/

12.5

12.5
, PC
337 52, L=3
.57m

.90m

10

10

230

8/

L=3

15

.70m

52,

10

L=2

25

5, PC
370

10

/12.

.5

435

5,
310 PC 52,

10

542

250

10

5 10

/12.

52,

10

10

, PC

500

10

10

230

50
8/
12.5

.5

10
10

10

17

10

.00m

L=5
.89m

10

50

L=3

52,

267

52,

280

10
/12.
569 5, PC

8/

12

.53m

10

505

, PC

15'

L=3

8/
12.5

10

540

10

16

10

230

12.5

, PC
333 52,

10

12.5
, PC
52,
677 L=6
.97m

10

505

23

1 8/

/12.
370 5, PC

.97m

L=3

.53m

10

52,

L=3

.90m

.00m

10

10

.62m

10
.30m

22

10

L=5
.13m

10
246

10

10

254

120
10

.5

403

10 10

10

10

10

10

10

50
50

10

505

10

10
540

306.5

505

10

10

540

F'

10

1 8/12.5, PC 52, L=3.53m


333

16 8/12.5, PC 52, L=3.00m


280

16 8/12.5, PC 52, L=3.00m


280

10
10

1 8/12.5, PC 52, L=3.53m


333

10

10
10
500

10

10

505

540

6 10/12.5, PC 52, L=3.35m


315
235

5 10/12.5, PC 52, L=3.30m


310
230
50
10

17 8/12.5, PC 52, L=2.70m


250

500

10

50

50
1 8/12.5, PC 52, L=3.53m
333

16 8/12.5, PC 52, L=3.00m


280

1 8/12.5, PC 52, L=3.53m


333

500

10
10

10

4355

E'

10
10

17 8/12.5, PC 52, L=2.70m


250

50

17 8/12.5, PC 52, L=2.70m


250

50
50

10

505

10
540

D'

5 10/12.5, PC 52, L=3.30m


310
230

5 10/12.5, PC 52, L=3.30m


310
230

5 10/12.5, PC 52, L=3.30m


310
230
50

505

10
10

10

10
10

1 8/12.5, PC 52, L=3.53m


333

10

540

C'

10

16 8/12.5, PC 52, L=3.00m


280

16 8/12.5, PC 52, L=3.00m


280
10

500

10

10

505

540

10
10

17 8/12.5, PC 52, L=2.70m


250

10

16 8/12.5, PC 52, L=3.00m


280

10

10

B'

500

10

50

17 8/12.5, PC 52, L=2.70m


250

50
50

50

16 8/12.5, PC 52, L=3.00m


280

1 8/12.5, PC 52, L=3.53m


333

10

10
10

10
500

10

505

540

A'

10

1 8/12.5, PC 52, L=3.53m


333

50
20

10
17.5

10

10
10

10
10

17 8/12.5, PC 52, L=2.70m


250

265
225

130

10

505

10'

5 10/12.5, PC 52, L=3.30m


310
230

5 10/12.5, PC 52, L=3.30m


310
230

10
10
500

10

10
1 8/12.5, PC 52, L=3.53m
333

260

10

50

20

10
10
500

10

17 8/12.5, PC 52, L=2.70m


250

2 10/12.5, PC 52, L=2.50m


230
50
150

90

90

63

14 10/12.5, PC 52, L=4.10m


390

235

280
260

10

346

10

502.5

90

10

312

10

26 8/12.5, PC 52, L=3.59m


339
10

591

10

2'

10

505

225

10

70
90

10

13 10/12.5, PC 52, L=5.92m


572

505

10

502.5

20

10

10

10
10

10

230

230

10

505

50

10

10

230

10 10/12.5, PC 52, L=3.90m


370

10 10/12.5, PC 52, L=3.90m


370

10

230

230

21 8/12.5, PC 52, L=11.65m


1145

10 10/12.5, PC 52, L=3.90m


370

59.5

20 8/12.5, PC 52, L=var. 10.25... 11.65m


1005...1145

59.5

10

10

10

23 8/12.5, PC 52, L= 6.97m


677

150

10

292.5

267.5

505

23 8/12.5, PC 52, L= 6.97m


677

10 10

.55m

L=3

10

10

23 8/12.5, PC 52, L= 6.97m


677

.5

551

10

505

25 8/12.5, PC 52, L=3.57m


337

235

12 10/12.5, PC 52, L=5.89m


569

10

10

10

10

10

22 8/12.5, PC 52, L=5.13m


493

10

10

10
10

11 8/12.5, PC 52, L=1.58m


138

22 8/12.5, PC 52, L=5.13m


493

22 8/12.5, PC 52, L=5.13m


493

10
10

505

19 8/12.5, PC 52, L=var. 7.15... 10.05m


695...985

52,
, PC
12.5 335

507.5

10

261

30

10

15' 8/12.5, PC 52, L=var. 3.05..4.70m


var. 285..450
10

10

130

10

9 10/12.5, PC 52, L=4.41m


421

10

8 10/12.5, PC 52, L=var. 3.10..4.30m


var. 280..410

.5
482
10

10

3 8/

.74m
L=3
52,
.74m
L=3
, PC
12.5354 52,
PC
4 8/ 12.5,
354
4 8/

30

7 10/12.5, PC 52, L=var. 3.11..5.57m


var. 291..537

3.95
..6.9
0m

18 8/12.5, PC 52, L=var. 3.95...6.90m


375..670

505

8/
12.5
, PC
375
...67 52, L=v
0
ar.

150

90

11 8/12.5, PC 52, L=1.58m


138

10

10

10

10

18

10

11

237.5

10

10

2'

261

11 8/12.5, PC 52, L=1.58m


138

10
10

10
10

500

10

10

90

10

502

.5

10

10
10
.5
10

557

505

10
17.5

.50m

10

L=2

15 10/12.5, PC 52, L=var. 3.05..4.70m


var. 285..485

52,

879

J''

72

PC

10

10

505

10

...6.

150

10

10

505

10

2.20

L=2
.70m

10

10

10

35

72
...6.
2.20
2
ar.
..65
L=v
200
var.

7m

8/

10

248.5

52,

254

..5.5

2 10
/12.
230 5,

10

10

10

, PC

5, PC
var. 52, L=v
280
..41 ar. 3.10
0
..4.3
0m

5, PC
var.
52,
L=v
291
ar.
..53
3.11
7

50

12.5

59.5

7 10
/12.

ar.
L=v
52,
5, PC .652
200.
var.

8/

11.6
5m

/12.

5...

29

10.2

/12.

7.15
... 10.0

24 8/12.5, PC 52, L= 10.12m


992

ar.

8 10

ar.

17 8/12.5, PC 52, L=2.70m


250

L=v

L=3
.30m

10

10

10

10

500

52,

145

.5

5...1

10

10

495

100

.80m

L=2

10

230

.80m
L=2

52,
, PC
12.5 260

8/

28

5, PC
310 52,

5, PC
421 52, L=4
.41m

100

5 10
/12.

, PC

10

12.5

10

540

505

10

10

10

8/

5m

12.5
, PC
250 52,

52,
, PC
12.5 260

8/

27
/12.

8/
12.5

10

27

9 10
20
50

8/
12.5
695
...98 , PC 52,
5
L=v

17

.30m

L=5

225

50

8/

52,
, PC
510

12.5

8/

31

59.5
m

12.5
, PC
52,
280
L=3
.00m

19

50

8/

10

12.5
, PC
114 52, L=1
5
1.65

.53m

, PC
250 52, L=2
.70m

.00m

30

10

10

52,

.5

8/

8/

L=3

L=3
.53m

12.5
, PC
280 52, L=3

12.5
, PC
110 137 52, L=1

12.5

, PC
493

21

, PC
333 52,

1 8/

16

8/

.58m

8/

502

1 8/
12.5

17

12.5
, PC
333 52,

L=1
52,
, PC
12.5 142 115

10

11

L=3

230

16 8/12.5, PC 52, L=3.00m


280

500

10

5, PC
310 52,

10

500

10

5 10
/12.

540

50
, PC
250 52, L=2
.70m

10

16

.62m

L=1

505

12.5

10

8/

10

17

52,
, PC
142
115

12.5

8/

10

10

50

30

110

23 8/12.5, PC 52, L= 6.97m


677

505

10

230

10

, PC
52,
280
L=3

12.5
, PC
52,
677 L=6

10

8/
12.5

8/

505

10
540

, PC
333 52,

10

1 8/
12.5

10

23

16

G'

10
540

17.5

H'

Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi

I'

MATERIALE:
Beton
Armatura

Bc 25 Impermeabilitate P10
BST500S - clasa de ductilitate C
PC52, OB37

- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0


- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare
PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT SPECIALITATE:

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta intre planuri
* La data elaborarii prezentei documentatii
NUMELE PLANSEI:
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
PLAN GENERAL ARMARE TRANSVERSALA PLACA ETAJ CURENT
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.

130709/2009

PROIECT NR.

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN


Proiectat:

ing. Alexandru CRETU

Desenat:

ing. Vlad TUTUIANU

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

S.F.
DATA

R-8
IULIE 2009

-0.05

-1.00
20

20

20

20
100
100

140
140

20

20

D D'
ATENTIE:
Inchiderea etrierilor se va alterna pe inaltimea
stalpului. Nu se vor accepta doua inchideri
consecutive pe aceasi bara longitudinala de
armare.

10' 2'

25

10

E5
+17.40

Scara 1:20
+14.50

15

Barele 25 SI 20 se vor suda conform


detaliilor de suprapunere cu sudura.

ATENTIE:

E4

E3
+11.60

E2
+8.70

E1
+5.80

+2.90

P
-0.05

-1.00
20

SECTIUNE CARACTERISTICA
CENTURA PERETE

armare verticala perete

20

20

20

20

20

SECTIUNE CARACTERISTICA
CENTURA PERETE

E F
E' F'

40

ATENTIE:
Inchiderea etrierilor se va alterna pe inaltimea
stalpului. Nu se vor accepta doua inchideri
consecutive pe aceasi bara longitudinala de
armare.

Se va consulta impreuna cu planul Rs-3.6

20

290
etr. / 15
(20 buc)

20

6 820, BST 500, L=4.30m


270
140
140

20

60

20
290
etr. / 15
(20 buc)

140
6 820, BST 500, L=4.30m
270
140

80
80

50

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

8 2016, BST 500, L=3.70m

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

10

armare orizontala perete

armare verticala perete

e3
15

D C B
D' C' B'

20

9 8 7 1 M1
e2
a1
a2
etr.

30

30

armare verticala perete

Scara 1:20
13
45

e1 etr. 10/12.5/15,
PC 52, L=1.80m

e3 etr. 8/20,
PC 52, L=0.94m

armare orizontala perete


20

30

e3

30

e3

32.5

e2 etr. 10/12.5/15, a1 agr. 8/12.5/15


PC52, L=0.50m
PC 52, L=1.56m

25

290
etr. / 15
(20 buc)

20

45

e1 etr. 10/12.5/15,
PC 52, L=1.80m

e2 etr. 10/12.5/15, a1 agr. 8/12.5/15


PC52, L=0.50m
PC 52, L=1.76m

25

e1

M2 2
5 6 10
170
8/20

PROIECTANT GENERAL:

PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T

* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
pentru orice neconcordanta intre planuri
* La data elaborarii prezentei documentatii
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
PLAN COFRAJ SI ARMARE
NUMELE PLANSEI:
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.
PERETI #1
PROIECT:
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SCARA

35.1

35.1

15

35

35

14.1

10

17.5

14.1

20

16 210/12.5(P+E1) /15 (E2..E7), BST 500, L=3.00m


20

20

10 816, BST 500, L=4.02m


270
290
etr. / 15
(20 buc)

20

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

8 2016, BST 500, L=3.70m


270

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

20

60

80
80

50

9 820, BST 500, L=4.02m


242
112
112

8 2016, BST 500, L=3.70m

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

15

20

SECTIUNE CARACTERISTICA
CENTURA PERETE

2 M2
10 6 5
20

60

80
80

50

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

7 2020, BST 500, L=3.70m

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

20

17.5

40

100
100

6 820, BST 500, L=4.30m140


270
140

60

50

15 416, BST 500, L=3.00m - centura perete


20

20

290
etr. / 15
(20 buc)

20

20

112
112

80

80

60

50

40

23 820, BST 500, L=3.08m


20
128

20

20

40

20

M2 2 2'
7 8 12

11 1

14 210/12.5 (P+E1) /15 (E2..E7), BST 500, L=3.00m

13 416, BST 500, L=3.00m - centura perete

20

2' 2 M2
12 8 7
40

2.5

2.5

2.5

2.5

12 2016, BST 500, L=3.08m

11 816, BST 500, L=3.08m


156

290
etr. / 15
(20 buc)

20

2.5

2.5

2.5

14 210/30, BST 500, L=3.08m


288

13 212/30, BST 500, L=3.08m


288

20

e3

20

20

290
etr. / 15
(20 buc)

20

2 2020, BST 500, L=3.90m


270

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

20

40

2.5
26 614, BST 500, L=3.08m
198
25 416, BST 500, L=3.08m
20
24 2416, BST 500, L=3.08m
187

etr.

20

5 825, BST 500, L=4.30m


235
140
140

100
100

20

20

2.5
27 212/30, BST 500, L=3.08m
288

e2

35.1

14.1

290
etr. / 12.5
(24 buc)

20

60

50

Scara 1:20

15

175
175

2 2020, BST 500, L=3.90m


270

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

20

20

20

28 210/30, BST 500, L=3.08m


288

a1

35.1

100
100

20

20

140
140

112
112

11 10 9 6 5 1 M1

14.1

9 8 7 1 M1

10

E F
E' F'

40

35

295
etr. / 12.5
(24 buc)

1 825, BST 500, L=4.70m


20
275

60

50

20

290
etr. / 15
(20 buc)

20 820, BST 500, L=4.30m


20
270

11 10 9 6 5 1 M1

100
etr. / 15
(7 buc.)

175
175

2' 2020, BST 500, L=3.95m


275

3' 212/30, BST 500, L=3.55m


355

4' 210/30, BST 500, L=3.45m


345

20

20

10

20

M1 825, BST 500, L=2.90m


270

20

20

20

M2 2020, BST 500, L=2.15m


195
100
5
100

M3 212/30, BST 500, L=1.75m


155
60
5

M4 210/30, BST 500, L=1.65m


145
50
5
20

2.5

20

40

2.5

2.5

-1.00

9 816, BST 500, L=3.08m


156

-0.05

20

10 2016, BST 500, L=3.08m

+2.90

290
etr. / 15
(20 buc)

20

20

20

+5.80

112
112

E1

80

80

60

E2

8 816, BST 500, L=4.02m


270

+8.70

20

232.5

6 2016, BST 500, L=3.70m


270

+11.60

290
etr. / 15
(20 buc)

10

98.2

D C B
D' C' B'

35

E6
20

E3

15

20

260

80
80

E4

8 816, BST 500, L=4.02m


270
112
112

265

6 2016, BST 500, L=3.70m

armare orizontala perete

290
etr. / 15
(20 buc)

+20.30

20

+14.50

2.5

20

20

e3 etr. 8/20,
PC 52, L=0.94m

20

M1 1 5 6 9 10 11

80
80

260

E7

60

e2

E5

112
8 816, BST 500, L=4.02m
270
112

e1
20

6 2016, BST 500, L=3.70m

15 416, BST 500, L=3.00m - centura perete

+17.40

290
etr. / 15
(20 buc)

(8x9 buc.)

20

20

16 210/12.5 (P+E1) /15 (E2..E7), BST 500, L=3.00m

20

+23.20

80
80

M1 1 5 6 9 10 11

E6

7 820, BST 500, L=4.02m


242
112
112

20

6 2016, BST 500, L=3.70m

40
30

30

20

e3
a2 agr. 68/mp
OB37, L=0.50m

98.2

290
etr. / 15
(20 buc)

scara 1:50

80
80

Pereti axe D/10' si D/2' (2 buc.)

60

a1

15 13 3 M3
24 21 19

1 820, BST 500, L=4.30m140


270
140

2 M2
12 8 7

20

6 2016, BST 500, L=3.70m


270

armare orizontala perete

35.1

35.1

14.1

70
70

60

50

21 2416, BST 500, L=3.70m 80


270
80

16 416, BST 500, L=4.02m


20

22 614, BST 500, L=3.60m


270

6 212/30, BST 500, L=3.50m


350

7 210/30, BST 500, L=3.40m


340

345.7

20

e2 etr. 10/12.5/15, a1 agr. 8/12.5/15


PC52, L=0.50m
PC 52, L=1.76m

armare verticala perete

20

290
etr. / 15
(20 buc)

30

Scara 1:20

80
80

14.1

15

35

35

140
140

20

20

225

1 820, BST 500, L=4.30m


270
140
140

30

8/20

e3

5 2020, BST 500, L=3.70m


250

170

+20.30

20

M3M4 3 4 13 14
alternant

A A'

40

E7
20

290
etr. / 12.5
(24 buc)

32.5

SECTIUNE CARACTERISTICA
CENTURA PERETE

20

290
etr. / 15
(20 buc)

17 825, BST 500, L=4.30m


20
235

19 2420, BST 500, L=3.70m


250
80
80

10 2

2 2020, BST 500, L=3.95m


275

a2
20

1 8 11
M117 20 23

1' 820, BST 500, L=4.35m


20
275

15

10

20

112
112

+23.20

295
etr. / 12.5
(24 buc)

M2 2
7 8 12

a1

20

e1

e2

100
etr. / 15
(7 buc.)

ATENTIE:
Inchiderea etrierilor se va alterna pe inaltimea
stalpului. Nu se vor accepta doua inchideri
consecutive pe aceasi bara longitudinala de
armare.

e1

M1 820, BST 500, L=2.55m


235
140
5
140

20

e3

a2 agr. 68/mp
OB37, L=0.50m

11 212/30, BST 500, L=3.08m


288

12

35

175

175

60

16 416, BST 500, L=4.02m


20

70
70

50

6 212/30, BST 500, L=3.50m


350
18 616, BST 500, L=3.60m
260

7 210/30, BST 500, L=3.40m


340

scara 1:50

M2 2020, BST 500, L=2.15m


195
100
5
100

etr.

ATENTIE:

Barele 28,25,20,16 se vor suda conform


detaliilor de suprapunere cu sudura.

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

e2

a1 agr. 8/12.5/15
PC52, L=0.50m

60

10

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

10

19

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

290
etr. / 15
(20 buc)

11 825, BST 500, L=4.65m


20
270

100

20

340.7

60

20

100

112
112

80
80

60

50

15 2420, BST 500, L=3.90m


270

16 416, BST 500, L=4.02m


20
270

12 616, BST 500, L=3.70m


270

6 212/30, BST 500, L=3.50m


350

7 210/30, BST 500, L=3.40m


340

29 210/12.5 (P+E1) /15 (E2..E7), BST 500, L=3.81m

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

2425

175
175

20

10

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

100
100

11 825, BST 500, L=4.65m


20
270

13 2425, BST 500, L=3.90m


245

290
etr. / 15
(20 buc)

20

112
112

40

60

175

175

60

14 420, BST 500, L=4.02m


20
242

80
80

50

6 212/30, BST 500, L=3.50m


350
12 616, BST 500, L=3.70m
270

7 210/30, BST 500, L=3.40m


340

340.7

2.5

290
etr. / 15
(20 buc)

11 825, BST 500, L=4.65m


20
270

125
125

20

30 416, BST 500, L=3.81m - centura perete

12 210/30, BST 500, L=3.08m


288

175
175

20

3 2425, BST 500, L=4.15m


270

140
140

40

100.7

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

25

4' 25 16 14 4 M4

50

290
etr. / 12.5
(24 buc)

8 828, BST 500, L=4.65m


20
249

125

125

125

60

4 420, BST 500, L=4.30m


20
270

80
80

50

6 212/30, BST 500, L=3.50m


350
12 616, BST 500, L=3.70m
270

7 210/30, BST 500, L=3.40m


340

12 10 5 M5
26 22 18

60

45

225

9 2 M2
15 13 3
24 21 19

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

196

196

9 1628, BST 500, L=4.15m


20
255

3 825, BST 500, L=4.15m


270

20

11 1

11 8 1
23 20 17 M1

50

295
etr. / 12.5
(24 buc)

140
1 828, BST 500, L=4.91m
20
275

2 1628, BST 500, L=4.35m


20
275

20

140
140

19

4' 25 16 14 4 M4

3' 212/30, BST 500, L=3.55m


355

e1 etr. 10/12.5/15,
PC 52, L=1.80m

(8x10 buc.)

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

196
196

60

4 420, BST 500, L=4.30m


20
270

80
80

50

6 212/30, BST 500, L=3.50m


350
10 620, BST 500, L=3.70m
250

7 210/30, BST 500, L=3.40m


340

20

19

a1

50

100
etr. / 15
(7 buc.)

140
140

140

125

125

140
140

17.5

20

3' 825, BST 500, L=4.20m


20
275

100
100

17.5

40

5
M1 828, BST 500, L=3.11m
291

60

4' 420, BST 500, L=4.35m


20
275

e5

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

20

M2 1628, BST 500, L=2.55m


235

50

6' 212/30, BST 500, L=3.55m


355
5 620, BST 500, L=3.95m
275

7' 210/30, BST 500, L=3.45m


345

20

e2 etr. 10/12.5/15,
PC 52, L=1.86m

20

2.5

140
140

M3 825, BST 500, L=2.40m


220
125
5
125

M3 3 13 15
19 21 24

20

20

2.5

100
5
100
M4 420, BST 500, L=2.55m
235

M6 212/30, BST 500, L=1.75m


155
60
5
M5 620, BST 500, L=2.15m

30

M6M7 6 7 13 14 6' 7'


alternant

40

a1

10

10

20

11 816, BST 500, L=3.08m


156

290
etr. / 15
(20 buc)

20

12 2016, BST 500, L=3.08m

e3 etr. 8/20, e4 etr. 10/12.5/15, e5 etr. 8/12.5/15,


PC 52, L=1.20m
PC 52, L=0.94m
PC 52, L=1.50m

35.1

14.1

112
112

20

11 10 9 6 5 1 M1

35.1

15

35

20

20

10 816, BST 500, L=4.02m


270

290
etr. / 15
(20 buc)

20

80

80

60

14.1

35

20

8 2016, BST 500, L=3.70m


270

e4

50

290
etr. / 15
(20 buc)

20

80
80
9 820, BST 500, L=4.02m
242
112
112

8 2016, BST 500, L=3.70m

e1 etr. 10/12.5/15,
PC 52, L=2.10m

1 8 11
M117 20 23
8/20

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

15

140
6 820, BST 500, L=4.30m
270
140

20

M7 210/30, BST 500, L=1.65m


145
50
5

20
167.5

50

290
etr. / 15
(20 buc)

20

80
80

2.5

M2 2 9
3 13 15 3'
19 21 24

e3

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

290
etr. / 15
(20 buc)

20

20

8 2016, BST 500, L=3.70m

11 10 9 6 5 1 M1

30

etr.

50

6 820, BST 500, L=4.30m140


270
140

80
80
6 820, BST 500, L=4.30m
270
140
140

7 2020, BST 500, L=3.70m

2.5

14 210/30, BST 500, L=3.08m


288

13 212/30, BST 500, L=3.08m


288

D
D'

A
A'
11 8 1
23 20 17 M1
a2

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

290
etr. / 15
(20 buc)

20

20

60

50

a1

50

290
etr. / 12.5
(24 buc)

20

100
100

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

20

e2

4' 210/30, BST 500, L=3.45m


345

175
175

20

2 2020, BST 500, L=3.90m


270

60

20

e1

M3 212/30, BST 500, L=1.75m


155
60
5

295
etr. / 12.5
(24 buc)

1 825, BST 500, L=4.70m


20
275

100
100

5 825, BST 500, L=4.30m


235
140
140

2 2020, BST 500, L=3.90m


270

50

20
20

20

M4 210/30, BST 500, L=1.65m


145
50
5

20

100
etr. / 15
(7 buc.)

175
175

+2.90

20

E1
20

+8.70

20

+5.80
20
20

M1 825, BST 500, L=2.90m


270

100
100

E2
20

2' 2020, BST 500, L=3.95m


275

+14.50
20

M2 2020, BST 500, L=2.15m


195
100
5
100

+11.60
20

20

14.1

E3
3 212/30, BST 500, L=3.50m
350

+17.40
4 210/30, BST 500, L=3.40m
340

+20.30

60

E5

50

+23.20

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

E6

20

14.1

E4
4 210/30, BST 500, L=3.40m
340

20

60

E7

50

-1.00

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

-0.05

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

+2.90

60

50

+5.80

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

+14.50

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

E2

60

+8.70

50

+11.60

3 212/30, BST 500, L=3.50m


350

E4

4 210/30, BST 500, L=3.40m


340

+17.40

60

Perete ax A/10,11 si A'/1,2 (2 buc.)

14.1

E3

50

E6

3' 212/30, BST 500, L=3.55m


355

E5

20

14.1

E1

4' 210/30, BST 500, L=3.45m


345

+20.30

M3 212/30, BST 500, L=1.75m


155
60
5

E7

M4 210/30, BST 500, L=1.65m


145
50
5

+23.20

Perete ax B,C,D/10,11 si B',C',D'/1,2 (6 buc.)


scara 1:50
20
e1

a2
M3M4 3 4 13 14 3' 4'
alternant

(8x9 buc.)

170
8/20

e1
e2
a1

225

265

225
20

M1 1 5 6 9 10 11

260
17.5

M1 1 5 6 9 10 11

260

25

10

10 2

17.5

ATENTIE:

e3 etr. 8/20,
PC 52, L=0.94m

a2 agr. 68/mp
OB37, L=0.50m

ATENTIE:
Inchiderea etrierilor se va alterna pe inaltimea
stalpului. Nu se vor accepta doua inchideri
consecutive pe aceasi bara longitudinala de
armare.

Barele 25 SI 20 se vor suda conform


detaliilor de suprapunere cu sudura.

Detaliu tip graifuire bare verticale


scara 1:10
2.5

scara 1:50

Perete ax E,F/10' si E',F'/2' (4 buc.)


20

M3M4 3 4 11 12
alternant
(8x9 buc.)

e1
e2

265
232.5

a1
M1 1 7 8 9

260

260

M1 1 7 8 9

10' 2'

ATENTIE:
Inchiderea etrierilor se va alterna pe inaltimea
stalpului. Nu se vor accepta doua inchideri
consecutive pe aceasi bara longitudinala de
armare.

25

10

ATENTIE:

a2 agr. 68/mp
OB37, L=0.50m

scara 1:10

Detaliu tip graifuire bare verticale

Barele 20 si 16 se vor suda conform detaliilor


de suprapunere cu sudura.

2.5

MATERIALE:
Beton
Armatura

Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi

Bc 25 Impermeabilitate P10
BST500S - clasa de ductilitate C
PC52,OB37
- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0
- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare
PROIECTANT SPECIALITATE:

Arcadia Engineering
structuring your vision

Proiectat:
ing. Alexandru CRETU

Desenat:

STADIU PROIECT :

PLANSA NR :

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN

PROIECT NR.

ing. Catalin PARVULETU

1:50

S.F.

R-9

130709/2009

DATA
IULIE 2009

200
etr.(8 + 10)/10
(21+21 buc)

200
etr.10/15
(14 buc)

200
etr.(8 + 10)/10
(21+21 buc)

scara 1:50

225
etr.(8 + 10)/10
(23+23 buc.)

scara 1:50

scara 1:50

225
etr.(8 + 10)/10
(23+23 buc)

Plan cofraj si armare grinda ax A,A', cota "a"


(14 buc.)

Plan cofraj si armare grinda ax C,C', cota "a"


(14 buc.)

Plan cofraj si armare grinda ax D,E,F,D',E',F', cota "a"


(42 buc.)
190
etr.(12 + 10)/10
(20+20 buc)
4

225
etr.(8 + 10)/10
(23+23 buc.)

255
etr.(8 + 10)/10
(26+26 buc.)

254
etr.10/15
(17 buc.)

255
etr.(8 + 10)/10
(26+26 buc.)

155
etr.(12 + 12)/7.5
(21+21 buc.)
2

2
1
2

H
H'

G
G'

17.5

G
G'

G
G'

12.5

50

50

15

15

J'
J''

20

e1 etr.10/10/15,
PC 52, L=1.40m

15

30

J'
J''

9
3

50
50
10

10

10

65

65

65

65
45

45

45

40

45

30

10

159.5
etr.10/15
(11 buc)

20 20
40

500
540

100

190

15

4 120, BST 500, L=4.10m


380

20 20
40

1 220, BST 500, L=4.00m


360

15

2 216, BST 500, L=6.40m


640
15

170
etr.10/10
(18 buc)

1120

100

45

e1 etr.10/10/15, e2 etr.8/10,
PC 52, L=1.70m PC 52, L=1.35m

I'
I

40

170
etr.10/10
(18 buc)

45

45

35

H'
H

10

10

50

170
etr.10/10
(18 buc)

12.5

30

17.5
35

15

12.5

3 116, BST 500, L=2.85m 40


230

40

15

15
50
35

17.5

Plan cofraj si armare grinda ax J, cota "a"


scara 1:50
(7 buc.)
2

190

40

SECTIUNE 2-2
Scara 1:20
2
1

SECTIUNE 3-3
Scara 1:20
2

30

30

20

e1 etr.10/10/15,
PC 52, L=1.40m

30

10

15
5

35

35

35

e1

40

e1
50

15

15

20

e1

10

Etaj Cota nivel"a"


+2.90
P
+5.80
Et.1
+8.70
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

30

5 316, BST 500, L=6.20m


555

15 15
30

R10

R10

20

5 316, BST 500, L=6.20m


555

40

35

20

40
10

10

Etaj Cota nivel"a"


+2.90
P
+5.80
Et.1
+8.70
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

I'
I

500
540

3 116, BST 500, L=2.85m


230

30

e2

17.5

H'
H

159.5
etr.10/15
(11 buc)

30
40

15

9
3

10

15

50

15

30

9
3

e1

10

17.5

I'
I

Etaj Cota nivel"a"


+2.90
P
+5.80
Et.1
+8.70
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

35

1 220, BST 500, L=4.00m


360

40

17.5

H'
H

40
3 125, BST 500, L=3.15m
255

65

40

SECTIUNE 3-3
Scara 1:20

2'
10'

SECTIUNE 5-5
Scara 1:20
a

e2

35

I'
I

20 20
40

20 20
40

35

5
15

30

J'
J''

17.5

H'
H

SECTIUNE 1-1
Scara 1:20

35

e1

35

17.5
35

170
etr.10/10
a (18 buc)

1 225, BST 500, L=4.38m


398

5 316, BST 500, L=6.31m


555

40

15

15

e1

317

45

30
15
17.5

I'
I

25

R1025
a

35

e1

50

17.5

R10

SECTIUNE 2-2
Scara 1:20

254.5
329.5

8 416, BST500, L=7.64m


322

20

7 216, BST500, L=4.46m


406

SECTIUNE 4-4
Scara 1:20 7

35

40

190

7
4

e1

e2

50

50
35

40

125

20

4 120, BST 500, L=4.20m


380

190

500
540

2 220, BST 500, L=6.65m


665

SECTIUNE 3-3
Scara 1:20

e1

e2

15

2
1

50

50
50
100

5 416, BST500, L=7.22m


662

2
10
4

15

15

e1

E
SECTIUNE 1-1
Scara 1:20

10

10

4 220, BST500, L=4.71m


431

45

20 20
40

170
etr.10/10
(18 buc)

1120

125

15

40

20

30
10

10

10

45

45

45

45

15 15
30

125

80

45
35

65

SECTIUNE 2-2
Scara 1:20 3

65
35

40
25

Etaj Cota nivel"a"


+2.90
P
+5.80
Et.1
+8.70
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

159.5
etr.10/15
(11 buc)

20

50

35

5 316, BST 500, L=6.31m


555

15

45

20

20

40

40

6 220, BST500, L=3.20m


260

40

45

20

170
etr.10/10
(18 buc)

27.5

3
9

10

15

15
50
35

70
55

12.5

e3 etr.10/10,
e1 etr.10/10/15, e2 etr.8/10,
PC 52, L=1.70m PC 52, L=1.35m PC 52, L=1.35m

H
H'

25
40

45

10

10

45

45

45

45
35

15

40
40

170
etr.10/10
(18 buc)

10

e1

65

30

H'
H

125

49

3 125, BST 500, L=3.15m


255

10

45

45

45

45

17.5
35

H
H'

65

254.5
etr.(8 + 10)/10
(26+26 buc.)

592.5
652.5

1476.5
3 225, BST500, L=3.45m
285

40
17.5

35

H
H'

12.5
10

10

45

45

50

e3
35

30
17.5

17.5
35

12.5

e1
5

50

35

35

50

17.5

200
etr.(8 + 10)/10
(21+21 buc.)

35

Plan cofraj si armare grinda ax J', J", cota "a"


scara 1:50
(14 buc.)
2

1
11

SECTIUNE 1-1
Scara 1:20
a

17.5

500
540

50

15

15

15

15
50

e1

e3

40
20

1 225, BST 500, L=4.38m


398

35
30

159.5
etr.10/15
(11 buc)

C'
C

20

10

70

40

5
45

25

8
4

35

Etaj Cota nivel"a"


+2.90
P
+5.80
Et.1
+8.70
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

12.5

12.5

45

SECTIUNE 4-4
Scara 1:20
30

1
17.5
35

162

2'
10'

e1

e2

4
38

5 216 + 6 220, BST500, L=11.19m


1069

SECTIUNE 3-3
Scara 1:20
4

B'
B

C'
C

20 20
40

7 225, BST500, L=5.75m


515

49

76.5

9 316, BST500, L=2.70m


50

2
10

SECTIUNE 2-2
Scara 1:20

65

15

e1 etr.10/10/15, e2 etr.8/10,
PC 52, L=1.70m PC 52, L=1.35m

17.5
35

B'
B

C'
C

a1 agr.8/15,
OB 37, L=0.45m

B'
B

70

2 420, BST500, L=3.63m, R2


332

35

193
etr.10/15
(13 buc.)

20

265
225
75

337

5
17.5

17.5

20

B'
B

C'
C

8 225, BST500, L=7.06m


666

125
50

e2

35

162
etr.(10 + 10)/10
(17+17 buc)
4

30

15

40

35

250
etr.(10 + 10)/10
(26+26 buc)

4 228, BST500, L=5.73m


533

1
11

35

50

30

5
17.5

170
etr.10/10
a (18 buc)

708.5

77.5

SECTIUNE 1-1
Scara 1:20

30.2

A'
A

2
20

1 425, BST500, L=7.88m, R1


340

7
30

15
50

50

B'
B

20

40

3 225, BST500, L=4.10m


350

80

70

40

2'
10'

15

617.5
1494

80
25
40

340
2 420, BST500, L=3.70m, R2
335

20

75

1 425, BST500, L=7.93m, R1


342

45

225
265

208.5
etr.10/15
(16 buc)

20

20

225

G
G'

15

15
50

45
35
15

15

50

35

5
17.5

12.5

30

e1 etr.10/10/15, e2 etr.8/10,
e3 etr.12/7.5, e4 etr.12/7.5,
PC 52, L=1.70m PC 52, L=1.35m PC 60, L=2.10m PC 60, L=1.75m

17.5
35

200
etr.(8 + 10)/10
(21+21 buc.)
2

250
270

40

35

e1

35

12.5

30

7
8
17.5

30

1
25

80

6 225, BST500, L=3.40m


275

7 225, BST500, L=4.79m


434

SECTIUNE 4-4
Scara 1:20 6

e1

17.5

17.5
35

I'
I

250
etr.(10 + 10)/10
(26+26 buc)

e4
a1

1
40

20

25
40

45

45

45

35

65

SECTIUNE 3-3
Scara 1:20 7

scara 1:50

225
etr.(8 + 10)/10
(23+23 buc)

B'
B

40

1
17.5

35

H'
H

e1
e2

e2

20

17.5

30.2

12.5

30

SECTIUNE 2-2
Scara 1:20

e1

125

17.5

12.5

30

e1 etr.10/10, e2 etr.8/10,
e3 etr.12/10, e4 etr.12/10, a1 agr.8/20,
PC 52, L=1.70m PC 52, L=1.35m PC 60, L=2.10m PC 60, L=1.75m OB 37, L=0.45m

2
10

Plan cofraj si armare grinda ax G,G', cota "a"


(14 buc.)

17.5

125

I'
I

17.5

35

Etaj Cota nivel"a"


+2.90
P
+5.80
Et.1
+8.70
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

12.5

12.5

scara 1:50

225
etr.(8 + 10)/10
(23+23 buc)
a

5 416, BST500, L=7.22m


662

50

a1

1
11

30

e3

Plan cofraj si armare grinda ax H, H', cota "a"


(14 buc.)
200
etr.(8 + 10)/10
(21+21 buc.)

4 225, BST500, L=4.84m


439

40

10

10
10

10

65
45

45

45

e4

70

17.5

60

70

SECTIUNE 1-1
Scara 1:20

Etaj Cota nivel"a"


+2.90
P
+5.80
Et.1
+8.70
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

12.5

55

35

12.5

10

15

15

30

e2

10

30

3
e3

SECTIUNE 2-2
Scara 1:20 4

2
10

30

e2

592.5
652.5

1187.5
3 225, BST500, L=3.45m
280

60

15

65

2
10

SECTIUNE 2-2
Scara 1:20
a

7 425, BST500, L=4.10m, R1


330

45

e1

340

45

45
40
40

1
11

SECTIUNE 1-1
Scara 1:20
a

e1

193
etr.10/15
(13 buc.)

20

265
225
75

2 420, BST500, L=3.70m, R2


335

6 420, BST500, L=4.00m, R2


320

115

e1

A'
A

2
20

1 425, BST500, L=7.93m, R1


342

5 216, BST500, L=2.60m


260
5 216, BST500, L=2.60m
260

150

50

4 420, BST500, L=4.15m, R2


325

150

D
D'

17.5

200
etr.(8 + 10)/10
(21+21 buc.)
2

250
270

3 425, BST500, L=4.25m, R1


335

45

45

117.5

120

C
C'

scara 1:50

225
etr.(8 + 10)/10
(23+23 buc)
a

100

112.5

30

45

230

475

65

225
60

320

H'
H

12.5

e1 etr.10/10/15, e2 etr.8/10,
PC 52, L=1.70m PC 52, L=1.35m

17.5
35

2
20

250

1 225 + 2 220, BST500, L=7.65m


325

35

17.5

D
D'

Etaj Cota nivel"a"


+2.90
P
+5.80
Et.1
+8.70
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

100
etr.(12+12)/10
(11+11 buc)
2

17.5

17.5

C
C'

D
D'

SECTIUNE 1-1
Scara 1:20

5
30

17.5
35

C
C'

Plan cofraj si armare grinda ax B,B', cota "a"


(14 buc.)

scara 1:50

225
etr.(10+8)/10
(23+23 buc)

17.5
35

Plan cofraj si armare grinda ax I,I', cota "a"


(14 buc.)
a

10

40

15
50
35

10

45

45

E
F
G
E'
F'
G'

1
17.5

50

D
E
F
D'
E'
F'

E
F
G
E'
F'
G'

12.5

30

1
11

12.5

D
E
F
D'
E'
F'

E
F
G
E'
F'
G'

45

12.5

e1 etr.10/10/15, e2 etr.8/10,
e3 etr.12/10, e4 etr.10/10,
PC 52, L=1.70m PC 52, L=1.35m PC 52, L=1.70m PC 52, L=1.35m

8 425, BST500, L=5.00m, R1


400

27.5

e1

e2

7 425, BST500, L=4.90m, R2


390

22.5

25
40

D
E
F
D'
E'
F'

E
F
G
E'
F'
G'

45

17.5
35

e1

e2

35

D
E
F
D'
E'
F'

17.5

e1

125

5 425, BST500, L=4.95m, R2


395

6 220, BST500, L=3.55m


355

SECTIUNE 3-3
Scara 1:20

17.5
35

SECTIUNE 2-2
Scara 1:20

30

17.5

155

3 228 + 4 225, BST500, L=5.05m, R1


405

6 220, BST500, L=3.55m


355

3
9

2'
10'

35

17.5
35

95

50

17.5

20
875.5
30

340

125

25

25
17.5
35

10

10

10

45

45

50

e4
35

35

30
17.5

12.5

e3

50

50

15

e1

e2
35

35

50

15

15

15

e1

e2

30

12.5

2
10

30

Etaj Cota nivel"a"


+2.90
P
+5.80
Et.1
+8.70
Et.2
+11.60
Et.3
+14.50
Et.4
+17.40
Et.5
+20.30
Et.6

1
11

SECTIUNE 1-1
Scara 1:20
a

30

e1

40

SECTIUNE 4-4
Scara 1:20

10

SECTIUNE 3-3
Scara 1:20

J''
J'

3
9

2'
10'

10

SECTIUNE 2-2
Scara 1:20
a

305.5
345.5
75

1 225 + 2 220, BST500, L=7.93m


342

25

5 416, BST500, L=9.24m


874

35
7.5

35

2
10

45

SECTIUNE 1-1
Scara 1:20

8 228 + 9 225, BST500, L=4.50m


370

50

45

1
11

25

25

5 416, BST500, L=8.15m


765

62.5

20

250

35

95

4 220, BST500, L=5.57m


517

100

4 220, BST500, L=5.57m


517

35

215

50

65

145

3 225, BST500, L=4.00m


340

40

40

25
40

3 225, BST500, L=4.00m


340

764

1494

70

2 420, BST500, L=3.70m, R2


335

20
65

40

225
265
75

340

20

20

225
1 425, BST500, L=7.93m, R1
342

45

10
45

40

25

45 15
60

156

6 228 + 7 225, BST500, L=4.65m


375

52.5

4 220, BST500, L=4.75m


435

35

190

312

35

100

232.5
265
52.5

40

4 220, BST500, L=4.75m


435

40

70

20

40
65

2 420, BST500, L=3.70m, R2


335

32.5

3 225, BST500, L=3.45m


285

40

340

600
652.5
1630
3 225, BST500, L=3.45m
285

45

20

65

20

225
265
225
75
25
40

45

2
20

20

1
1
250
270
1 425, BST500, L=7.93m, R1
342

10

7
Coordonare proiect : ing. Cristian Chiriazi
MATERIALE:
Beton
Armatura

Bc 25 Impermeabilitate P10
BST500S - clasa de ductilitate C
PC52,PC 60,OB37
- Conform P100-1/06, clasa de importanta a constructiei este III, g1=1.0
- Conform P100-1/06, constructia este amplasata in zona seismica, avind ag =0.16 si Tc=0.70s
Index Data
Nume
Modificare
PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT SPECIALITATE:

structuring your vision

Arcadia Engineering
BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

PARCARE MULTIETAJATA SUPRATERANA DESCHISA P+7E+T

PROIECT NR.

130709/2009

Sef proiect rezistenta: ing. Radu BRIBAN


Proiectat:

ing. Alexandru CRETU

ing. Alexandru BALAN


Desenat:
* Antreprenorul are obligatia de a anunta Proiectantul de Specialitate: statiunea Mamaia,zona gradina de vara Albatros.mun.Constanta,jud. Constanta
pentru orice neconcordanta cu celelalte specialitati
pentru orice neconcordanta intre planuri
PLANSA NR :
* La data elaborarii prezentei documentatii
S.F.
Proiectul de Instalatii nu era finalizat
PLAN COFRAJ SI ARMARE GRINZI STADIU PROIECT :
NUMELE PLANSEI:
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara
acordul scris al Proiectantului de Specialitate.
1:50
SCARA
DATA
PARTER SI ETAJ CURENT #1

R-10
IULIE 2009

189

171

10
10

= 120

x 16,11

cm

cm

cm

tr 29

= 120

9
9

192

hp

18

hp

2'
H
H

123

45

181

188

11
11

I
I

41

44
191

190

42

43

A0

+ 23.20

40

hp

183
184

186

= 120

AD
128

130

cm
= 120
hp
hp

3
3

CTA=-0.15
CR =-1.42

36

197

CP8

160
KG 6
PVC-i=0.00

PVC-KG 110
i=0.015

125

cm

2%

= 120

48

CTA=-0.15
CR =-1.42
CP14

+ 26.60

stalp de iluminat
hp = 120 cm

8.8.PARCAJE
S = 575 mp

49

35

34 193

129

124

cm
= 120
hp
cm
= 120
hp

47

37

cm
= 120
hp

cm

2%

195

OS

= 120

2%

+ 27.50

stalp de iluminat

4
4

hp

2%

+ 27.00
2%

194

TR

2%

stalp de iluminat

125
160
KG
KG 6
PVC-i=0.01
PVC-i=0.00

CP9

PVC-KG 110
i=0.015

2%

33

BA

2%

PVC-KG110
i=0.02

131

= 120
hp
cm

46

= 120
hp

38

110

2%

2%
+ 26.60

hp = 120 cm

situatie

CTA=-0.15
CR =-1.27

CM2
5
5
CTA=-0.15
CR =-1.24

stalp de iluminat

stalp de iluminat

6
6

RA

KG

PVC-KG110
i=0.02

2%

AL

PVC-i=0.02 125
KG 8
PVC-i=0.00

2%

196

CM1

+ 26.60

stalp de iluminat

+ 26.10

VA

39
176

2%

2%

2%

DE

2%

CTA=-0.15
CR =-1.15

CP10
2%

+ 27.50

+ 27.00

D
D

C
C

127

hp

177

cm

PVC-KG 110
i=0.015

+ 26.60

2%

INA

CTA=-0.15
7
CR =-1.15
7

E
E

126

cm
= 120

GR

cm

178

8
8

hp

179
180

= 120

cm

182

+ 24.45

G
G

F
F

CM3

CP7

mc 11,61 x 92 rt 81

132
stalp de iluminat

H'

2
2
1'

1
1

I'

2
53

Separator de hidrocarburi
cu capacitatea de 25l/s

PVC-KG 250
i=0.0045

PVC-KG 300
i=0.004

20

19

84

CTA=-0.15
CR =-1.54

54
55

62

59
63

81

30

CP5

61

29

60

18

198
17

16

Catre canalizarea menajera publica


CTA=-0.15
CR =-1.52

CP4

PVC-KG 200
i=0.005

CP3

hp = 120 cm

stalp de iluminat

G'
INTRARE AUTO
De la reteaua publica

83

CR A FA

CP6

80

85

CA

CTA=-0.15
CR =-1.57

79

CTA=-0.15
CR =-1.40

PVC-KG 160
i=0.006

52
82

31

32

56

57

CP2

hp = 120 cm

stalp de iluminat

F'

21

hp = 120 cm

stalp de iluminat

E'

142

hp = 120 cm

stalp de iluminat

D'

133

hp = 120 cm

stalp de iluminat

C'

IESIRE AUTO

134

hp = 120 cm

stalp de iluminat

B'

PVC-KG 250
i=0.0045

hp = 120 cm

stalp de iluminat

A'

135

51

stalp de iluminat

CTA=-0.15
CR =-1.24

139

cm

hp = 120 cm

PVC-KG 125
i=0.008

PVC-KG 160
i=0.006

PVC-KG110
i=0.02

141

x 16,11

hp = 120 cm

10

58

CTA=-0.15
`CR =-1.34

140

+ 24.45

tr 29

11

+ 23.20

PVC-KG 160
i=0.008

CP1

PEHD50

18

50

+ 23.20

159

+ 24.45

8.7.CIRCULATII
S = 790.70 mp

CTA=-0.15
CR =-1.15

10

panouri gard zincat

cm

cm

x 16,11

= 120

tr 29

hp

18

URF
30'

P1'
SP 110

= 120

cm

SP 110

hp

stingator portativ

= 120

cm

hp

P2'
SP 110

SP 110

Racord tip "C"


Ol-zn 2 1/2"

cm

Rds 3/4''

P16

= 120

sursa de apa
stingator transportabil
stingator portativ

RF

150'

150'

hp

1/2/3/4/5/6/7.2.SAS TAMPON
S = 11.37 mp

RF

URF
45'

RF

150'
URF

panouri gard zincat

45'

stingator portativ
RF

= 120

cm

150'

P15

SP

110

hp

SP 110

1/2/3/4/5/6/7.6. CAMERA CURATENIE


S = 20.75 mp

P5

UMI
01

cm

SP 110

= 120

panouri gard zincat

= 120

hp

1/2/3/4/5/6/7.5.CULOAR
S = 11.40 mp

Boiler electric cu capacitatea de 30L,Pn=1.2kW

cm

ULI
01
PPR25
1/2/3/4/5/6/7.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
PP40
S = 8.73 mp

= 120

PP110

= 120

cm

panouri gard zincat

M2

SP 110

PPR32

ULI
02

M3

SP

110

hp

4
P14URF
45'

SP50
PPR32 ULI
PP50 02

hp

stingator portativ

150'

M1
stingator portativ

PPR20
1/2/3/4/5/6/7.3.GRUPURI
SANITARE
PP40
BARBATI
PP50
SPPR20
= 8.47 mp
ULI
SP50
01
PPR25
PP40

18

ULI
02
RF

cm

PP110

SP 110

hp

P3'

PENTR
SI
AUTO E
ARE
RAMPAURCAR
COBOR

etaj curent

P8 panouri gard zincat

stingator transportabil

45'
URF
1/2/3/4/5/6/7.1.SAS TAMPON
S = 16.05 mp

cm

hp = 120 cm
SP 110

SP 110

RF 150'

hp = 120 cm
SP 110

SP 110

= 120

Rds 3/4''

hp

P10

panouri gard zincat

lada nisip + 2 lopeti

SP 110

RF 150'

URF
45'

sursa
de apa
Racord
tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

stingator portativ

RF 150'

P5
P6
SP 110

P4'
panouri gard zincat

P13

Rds 3/4''

stingator transportabil

1/2/3/4/5/6/7.7.PARCAJE
S = 550 mp

sursa de apa
Racord tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

stingator portativ

stingator portativ

1/2/3/4/5/6/7.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

URF
30'

URF
30'

panouri gard zincat

stingator portativ

stingator portativ

stingator portativ

stingator portativ

mc 11,61 x 92 rt 81

18

tr 29

x 16,11
cm

11

10

1'

1
panouri gard zincat

SP 110

hp = 120 cm

SP 110

hp = 120 cm

A'

SP 110

SP 110

hp = 120 cm

hp = 120 cm

hp = 120 cm

SP 110

P9'

P7'

B'

hp = 120 cm

SP 110

SP 110

hp = 120 cm

P11'

C'

D'

E'

SP 110

hp = 120 cm

P12'

F'

G'

H'

I'

11
10

= 120

x 16,11

cm

cm

cm

tr 29

= 120

hp

18

hp

2'
panouri gard zincat

= 120

cm

P1'

hp

8
hp
= 120

= 120

cm

cm

+ 23.20

hp

F
P2'

7
Racord tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

cm

Rds 3/4''

= 120

sursa de apa
stingator transportabil

P16

150'

hp

RF

150'

8.2.SAS TAMPON
S = 11.37 mp

RF

URF
45'

+ 23.20
150'
URF

45'

RF

= 120

cm

150'

hp

P15
8.6. CAMERA CURATENIE
S = 20.75 mp

P5

UMI
01

= 120
hp

cm

4
P14URF
45'

hp

= 120

SP50
PPR32 ULI
PP50 02
PP110

panouri gard zincat

M2

= 120

cm

8.5.CULOAR
S = 11.40 mp

Boiler electric cu capacitatea de 30L,Pn=1.2kW

ULI
01
PPR25
8.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
PP40
S = 8.47 mp

PPR32

ULI
02

hp

M3

hp
= 120

PP40

150'

ULI
02
PP110
8.3.GRUPURI SANITARE
BARBATI
PPR20 S = 8.47 mp
PP40
PP50
PPR20
ULI
SP50
01
PPR25

18

M1

RF

cm

hp

panouri gard zincat

= 120

cm

P3'

PENTR
SI
AUTO E
ARE
RAMPAURCAR
COBOR
cm

P4'

P8

panouri gard zincat

P10

URF

45'

lada nisip + 2 lopeti

panouri gard zincat

= 120

8.1.SAS TAMPON
S = 16.05 mp

hp = 120 cm

+ 23.20

RF 150'

cm

hp = 120 cm

Rds 3/4''

hp

panouri gard zincat

RF 150'

URF
45'

sursa
de apa
Racord
tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

RF 150'

P6
stingator transportabil

P13

Rds 3/4''

stingator transportabil

8.8.PARCAJE
S = 575 mp

sursa de apa
Racord tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

8.7.CIRCULATII
S = 790.70 mp
+ 23.20
+ 23.20

mc 11,61 x 92 rt 81

18

tr 29

x 16,11
cm

11

2
10

hp = 120 cm

terasa

RF

panouri gard zincat

hp = 120 cm

hp = 120 cm

hp = 120 cm

P7'

B'

hp = 120 cm

hp = 120 cm

P9'

panouri gard zincat

A'

CTA=-0.15
CR =-1.78

2
1'
1

C'

D'

panouri gard zincat

E'

hp = 120 cm

hp = 120 cm

hp = 120 cm

P12'

P11'

F'

G'

H'

panouri gard zincat

I'

11
I

2'
panouri gard zincat

266

254

242

230

217

205
4

11

278

Catre canalizarea pluviala

44
191

190

188

=1

20

cm

1c

cm

16
,1

20

9x

=1

8t
r2

hp

2'

123

45

189

10
10

171

I
I

181

41

11
11

9
9

192

hp

H
H

+ 23.20

Legenda

hp

20

cm

stalp de iluminat
hp = 120 cm

CTA=-0.15
CR =-1.42

49

35

36

197

CP8

125

hp

PVC-KG 110
i=0.015

8.8.PARCAJE
S = 575 mp

34 19
3

3
3

20

cm

2%

=1

48

CTA=-0.15
CR =-1.42
CP14

+ 26.60

0
16
KG
C- 06
PV i=0.0

195

2%

stalp de iluminat
hp = 120 cm

194

=1

2%

+ 27.50

33

hp

2%

+ 27.00
2%

stalp de iluminat

130

cm
20
=1
hp
cm
20
=1

2%

stalp de iluminat

4
4

129

m
12
0c
hp
=
cm
20
=1
hp

37

47

PVC-KG 110
i=0.015

5
0
12
16
KG
KG
C- 01
C- 06
PV i=0.
PV i=0.0

CP9

131

12
0c
m
hp
=

46
38

2%

PVC-KG110
i=0.02

128

124

39
176

2%
+ 26.60

2%

CM2
5
5
CTA=-0.15
CR =-1.24

OS
TR
BA

stalp de iluminat

RA

2%

+ 26.10

CTA=-0.15
CR =-1.27

AL

0
11
KG
C- 02
5
PV i=0.
12
KG 08
CPV i=0.0

PVC-KG110
i=0.02

2%

C
C

6
6

+ 26.60

2%

2%

stalp de iluminat

Camin canalizare apa meteorica

VA

+ 27.50

127

12
0c
hp
=

2%

2%

CM1

2%

CP

126

cm
=1
20
hp
m

177

CP10

+ 27.00

D
D
196

CTA=-0.15
CR =-1.15

2%

2%

Camin canalizare apa menajera

DE

E
E

CM

INA

PVC-KG 110
i=0.015

AD

CTA=-0.15
7
CR =-1.15
7
+ 26.60

Conducta din polipropilena ignifuga/PVC-KG pentru


canalizare ape meteorice

GR

cm
20
=1

186

Conducta din polipropilena ignifuga/PVC-KG pentru


canalizare ape menajere

8
8

40

118843

Conducta din polipropilena pentru alimentare cu apa rece

hp

179
180

hp

G
G

F
F
178

=1

20

cm

182

+ 24.45

CM3

CP7

+ 23.20

mc 11,61 x 92 rt 81

E'

F'

CTA=-0.15
CR =-1.40

85

PVC-KG 160
i=0.006

CP3

CR A FA

INTRARE AUTO
De la reteaua publica

H'

I'

53

CTA=-0.15
CR =-1.52

CTA=-0.15
CR =-1.54

Separator de hidrocarburi
cu capacitatea de 25l/s

PVC-KG 250
i=0.0045

PVC-KG 300
i=0.004

19

20

8
54 1

CP5

55

61

18

60

62

59
63

30
29

17

198

Catre canalizarea menajera publica

CP4

PVC-KG 200
i=0.005

52
82

58

57
56

CP2

31

32

CTA=-0.15
CR =-1.24

CA

G'

stalp de iluminat

84

D'

stalp de iluminat

stalp de iluminat

83

C'

stalp de iluminat

hp = 120 cm

CP6

CTA=-0.15
CR =-1.57

21

IESIRE AUTO

stalp de iluminat

hp = 120 cm

PVC-KG 250
i=0.0045

B'

stalp de iluminat

hp = 120 cm

139

132

A'

stalp de iluminat

hp = 120 cm

134

stalp de iluminat

hp = 120 cm

133

stalp de iluminat

hp = 120 cm

142

PVC-KG 125
i=0.008

hp = 120 cm

135

51

hp = 120 cm

PVC-KG 160
i=0.006

PVC-KG110
i=0.02

1
1

80

cm

79

,11

hp = 120 cm

10

2
2
1'

140

16

141

9x

11

PEHD50

CTA=-0.15
`CR =-1.34

PVC-KG 160
i=0.008

CP1

+ 23.20

tr 2

CTA=-0.15
CR =-1.15

18

50

+ 24.45

8.7.CIRCULATII
S = 790.70 mp

159

+ 24.45

PROIECTANT GENERAL:

Catre canalizarea pluviala

structuring your vision

Arcadia Engineering
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

278

266

254

242

230

217

205

PROIECT:

PARCARE MULTIETAJATA DESCHISA


Bdul Mamaia, zona Albatros
Constanta

NUMELE PLANSEI:

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

PLAN SITUATIE

COORD. PROIECT :

Arh. Razvan Sotiroff

DESENAT:

ing.Oana Draghci

DESENAT:

ing.Oana Draghci

IS01

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

PROPUNERE TEHNICA
DATA

IUNIE.2009

11

16
,11

cm

cm

Conducta din polipropilena pentru alimentare cu apa rece

=1

20

18
t

panouri gard zincat

r2
9x

2'

Legenda

10

panouri gard zincat

hp

URF
30'

Conducta din polipropilena pentru alimentare cu apa calda

P1'

Conducta din polipropilena ignifuga/PVC-KG pentru


canalizare ape menajere

SP 110

SP 110

=1

20

cm

Conducta din polipropilena ignifuga/PVC-KG pentru


canalizare ape meteorice

hp

SP 50

stingator portativ

Sifon de pardoseala

=1

20

cm

Rigola din beton cu polimeri L=100cm,H=21cm


hp

F
P2'
SP 110

SP 110

Racord tip "C"


Ol-zn 2 1/2"

cm

Rds 3/4''
20
=1

15
0'

stingator portativ

RF
15
0

'

hp

P16

sursa de apa
stingator transportabil

RF

URF
45'

RF

panouri gard zincat

15
0'

1/2/3/4/5/6/7.2.SAS TAMPON
S = 11.37 mp

5'

F4

UR

stingator portativ
RF

RA

20
=1

11

hp

SP

1/2/3/4/5/6/7.6. CAMERA CURATENIE


S = 20.75 mp

P5

UMI
01
panouri gard zincat

12

SP 110

hp
=

P3'

0c
m

SP 110

hp
=

18

stingator portativ

PPR20
1/2/3/4/5/6/7.3.GRUPURI
SANITARE
PP40
BARBATI
PP50
SPPR20
= 8.47 mp
ULI
SP50
01
PPR25
PP40

0'
15

M1

ULI
02
RF

12
0c
m

PP110

RU
NT
PE
I
O
UT E S
A A AR RE
MP RC ORA
U
B
CO

cm

0'
15

P15

SP 110

1/2/3/4/5/6/7.5.CULOAR
S = 11.40 mp

Boiler electric cu capacitatea de 30L,Pn=1.2kW

ULI
01

12
0c
m

PP110

12
0

cm

panouri gard zincat

M2

SP 110

P14

PPR32

URF
45'

ULI
02

M3

SP

11

hp
=

SP50
PPR32 ULI
PP50 02

hp
=

stingator portativ

PPR25
1/2/3/4/5/6/7.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
PP40
S = 8.73 mp

SP 110

panouri gard zincat

P8 panouri gard zincat

stingator transportabil

S = 16.05 mp

lada nisip + 2 lopeti

SP 110

hp = 120 cm

SP 110

hp = 120 cm
SP 110

SP 110

SP 110

12
0c

Rds 3/4''

hp
=

5'
F4
UR1/2/3/4/5/6/7.1.SAS TAMPON

P10

panouri gard zincat

RF 150'

P4'

RF 150'

URF
45'

sursa
de apa
Racord
tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

stingator portativ

RF 150'

P5
P6

P13

Rds 3/4''

stingator transportabil

1/2/3/4/5/6/7.7.PARCAJE
S = 550 mp

sursa de apa
Racord tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

stingator portativ

stingator portativ

1/2/3/4/5/6/7.8.CIRCULATII
S = 815.70 mp

URF
30'

URF
30'

panouri gard zincat

stingator portativ

stingator portativ

stingator portativ

mc 11,61 x 92 rt 81

18

tr 2

9x

16

,11

cm

11

stingator portativ

2
10

2
1'

PROIECTANT GENERAL:

panouri gard zincat

hp = 120 cm

SP 110

SP 110

hp = 120 cm

hp = 120 cm

SP 110

SP 110

hp = 120 cm

hp = 120 cm

P9'

P7'

SP 110

SP 110

hp = 120 cm

hp = 120 cm

P11'

SP 110

SP 110

structuring your vision

Arcadia Engineering

hp = 120 cm

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

A'

B'

C'

D'

E'

F'

G'

H'

I'

PARCARE MULTIETAJATA DESCHISA


Bdul Mamaia, zona Albatros
Constanta

NUMELE PLANSEI:

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

P12'

PLAN ETAJ CURENT

COORD. PROIECT :

Arh. Razvan Sotiroff

DESENAT:

ing.Oana Draghci

DESENAT:

ing.Oana Draghci

IS02

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

PROPUNERE TEHNICA
DATA

IUNIE.2009

11
10

cm

cm

Conducta din polipropilena pentru alimentare cu apa rece

=1

20

,11

16

panouri gard zincat

12
0c

18
tr 2
9x

hp
=

2'

Legenda

hp

Conducta din polipropilena pentru alimentare cu apa calda

P1'

Conducta din polipropilena ignifuga/PVC-KG pentru


canalizare ape menajere

=1

20

cm

Conducta din polipropilena ignifuga/PVC-KG pentru


canalizare ape meteorice

hp

Sifon de pardoseala

SP 50
8
hp
=1
20

Rigola din beton cu polimeri,L=100cm,H=6cm

20

cm

cm

=1

+ 23.20

hp

F
P2'

7
Racord tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

cm

Rds 3/4''

=1
20

sursa de apa
stingator transportabil
15
0'

hp

P16

50
'

8.2.SAS TAMPON
S = 11.37 mp

RF

URF
45'

RF
1

+ 23.20
RF
15
0

'

panouri gard zincat

5'

F4

UR

RF

cm
=1
20

RU
NT
PE
I
O
UT E S
A A AR RE
MP RC ORA
U
B
CO

hp

8.6. CAMERA CURATENIE


S = 20.75 mp

P5

UMI
01
panouri gard zincat

=1
20

hp

18

PP40

0'
15

M1

ULI
02
PP110
8.3.GRUPURI SANITARE
BARBATI
PPR20 S = 8.47 mp
PP40
PP50
PPR20
ULI
SP50
01
PPR25

RF

cm

hp
=

12
0c
m

P3'

RA

0'
15

P15

8.5.CULOAR
S = 11.40 mp

Boiler electric cu capacitatea de 30L,Pn=1.2kW

ULI
01

12
0c

PPR25
8.4.GRUPURI SANITARE
FEMEI
PP40
S = 8.47 mp

hp
=

PP110

panouri gard zincat

M2

hp
=

12
0c

P14

PPR32

URF
45'

ULI
02

M3

hp
20

=1

SP50
PPR32 ULI
PP50 02

cm

P8 panouri gard zincat

stingator transportabil

P4'

panouri gard zincat

P10

F
UR

lada nisip + 2 lopeti

panouri gard zincat

Rds 3/4''

+ 23.20
RF 150'

P13

hp
=

12

0c

8.1.SAS TAMPON
S = 16.05 mp

hp = 120 cm
RF 150'

hp = 120 cm

'

45

RF 150'

P6

URF
45'

sursa
de apa
Racord
tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

Rds 3/4''

stingator transportabil

8.8.PARCAJE
S = 575 mp

sursa de apa
Racord tip "C"
Ol-zn 2 1/2"

8.7.CIRCULATII
S = 790.70 mp
+ 23.20
+ 23.20

mc 11,61 x 92 rt 81

18

tr 2

9x

16

,11

cm

11

hp = 120 cm

10

2
1'
1

PROIECTANT GENERAL:

structuring your vision


hp = 120 cm

hp = 120 cm

hp = 120 cm

P7'

hp = 120 cm

hp = 120 cm

P9'

panouri gard zincat

panouri gard zincat

hp = 120 cm

hp = 120 cm

P12'

P11'

Arcadia Engineering

hp = 120 cm

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PROIECT:

A'

B'

C'

D'

E'

F'

G'

H'

I'

PARCARE MULTIETAJATA DESCHISA


Bdul Mamaia, zona Albatros
Constanta

NUMELE PLANSEI:

031208/2008

PROIECT NR.

BENEFICIAR:

panouri gard zincat

PLAN TERASA

COORD. PROIECT :

Arh. Razvan Sotiroff

DESENAT:

ing.Oana Draghci

DESENAT:

ing.Oana Draghci

IS03

PLANSA NR :
STADIU PROIECT :
SCARA

1:100

desenat in programul Autocad


licenta: 343-90668625

PROPUNERE TEHNICA
DATA

IUNIE.2009