Sunteți pe pagina 1din 14

Anexa nr.

3
la hotdrirea nr. 3352 din 4 nai 2015

Raportul privind veniturile gi cheltuielile din campania electorali

la data

de

22.05.2015

Compartiment I. Date generale.


Concurent electoral

PARTIUL COMUNISTTLOR din RM

Data inr 30.04.2015

Directia tin anciar- economica

Dat bancare ale contului "Fond electoral":


Data des( 06.05.2015
cont bancar nr.
denumirea

2 2. MAl. 2015

222410100004971

lei

valuta

bincii

codul b6ncii

SA Fincombank

Comisia Electoral6 Centrala

fiI.l

FTMDMD2X735

Chisindu

Voronin V

Conducitorul
duet,

Trezorierul

prdude

Boico
nwlc, p.6rele

M_

r__Lr1
<-'-;4--F
..L 1" '"

Lista donaliilor rambursate ca urmare a depSgirii plafoanelor statrile in conformitate cu


prevederile Codului electoral

Nr.crt.

Numele. prenumele personelor deponente

Cod fiscal

Sum4 lei

2.
3.
5.

a-"...----.---

6.
7.
8.

9.

-Z-

10.

Total:

Conduc6lorul

Trezorierul

Voronin V

Boico M

Lista donaliilor in mirfuri, obiecte, lucriri sau servicii pe perioada electorali

Nr.
ord.

Denumirea si specifi carea mdrfurilor,


obiectelor, lucririlor sau serviciilor

Perioada

Valoarea bunului donat

-..
(-

Zt-=-ConducAtorul

Voronin V

Trezorierul

Boico M

Nr. 9i data contractului de


comodat

Borderou cumulativ privind donaliile in numerar

Nr. ord.

Cod personal (IDNP)

Nume, prenume

Data

---

/-TOTAL

Conduc6torul

Voronin V
numele, prenumel

Trezorierul

Boico M
numele, prenumle

Suma

Conducatorul

Trezorierul

b"',ro

-Li,