Sunteți pe pagina 1din 7
510795 177: C2S1A2624, OSI CERCEPARI SruNTiAtCe INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN DOLI St on Naornca Ne 200760 Cro, Teton 512056; ® rsrenn Enver Ema jllissidaiem Web mui dade NOTA NR. 222 din (OLS (CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA $1 JUDET Va transmitem alaturat REGULAMENTUL pentru Olimpiada Nayionala »MESTESUGURI ARTISTICE TRADITIONALE” organizati de Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu in colaborare cu Ministerul Edueatiei i Cercetirii Stiintifiee, prin Inspectoratul Seolar Judetean Sibiu, 2015, ora 1210 Btapa judefeand a acesteiolimpisde se va desfigura vineri, § Liceul Tehnologic "GEORGE BIBESCU" Craiova. _Etapa nafionala se va desfisura la Sibiu in perioada 29 julie - 02 august 2015. Confirmarea de participa se va face pnd miercuri, 27 mai 2015 la adresa de ‘email :simonachirita72@wvahoo.com, conform figei de inseriere din ANEXA 1 Inspector geotar, t ging Chivita a usr. oveATIEI 9 CERCETARI const oL supeTe4y sum sanionabe Pl Mis n.1-12 | ee Sousme | gRM soasen ea anas eee feaoaes — | ASTRA Reagent ent [SSS Pies: SS | =e | Sas. oummPrapa “MESTESUGURI ARTISTICE TRADITIONALE” REGULAMENT Olimpiada "Meyteguguriartistice traditional” etc exgaizatt de Complerul National Mazza ASTRA, sub aupictile Cons Judean Sibi in colaborae eu Inspector Seo al Jel Sibi, su euspicile Mlastruli Edoepeig Cece Stine. Aefunecofinanatt de Cons Loca Sibi Primicia Manicipili Sibi, Scop acest sein ete dea eda gi conpentiza popula gol supra valoilorperene lo full eivizte! popular, dea deol lena aptiudine ceo cre cu pasune se apes ‘sopra aslo valor, urmisind dcoolarn blir practice do produce valor de a populré tutes COhiosie; eduearea in pial eunoasteritpropi perene ale cult civilize populae tn dislon Tntenaiona. Prin Olimpia se asigurt sb ndrumares,celor mai buni specs din rk - tortion gi rast’ - un singin penis pefefonares deprndoilorgaprofundarea cunognsor ou eracter fenealcorticpivind inriulanei populae din Romine, specific! einocutual al difetelor one elnografce, evlujia genurler de cre ia plan istic sau muapile coatemporane, liane inegal petro al muzalui oa sus de document Si in: Di: dentai calturale; promovacen valor cultueal-sinpitie gt politco-diplomatc copii mestegugsi dn sat, cu viet Inte 6 gi 18 ani care au fst mestesuguil de tunic, vin ester popula = copit meytepugarimembri a erator eu profil de at pul dn elisa clubur ale ‘lovlor an mei ural au ibn eu viretecuprinse fre 6118 a = prejcolar gi gcolart cu véeste Inte 6 gi 18 ani din toate jee l(t din medal Fura et in oo urban), indfeent de naiomalitae, lige sau ee. Indie: formatoris megtr si creator popular: educetor, profesor instuctris speciaig tm domenia elt i civlzatii popular; lectonai de obiecte de a populares public! visitor. CONDITILDE PARTICIPARE Pot paicipa copii cu virste inre 618 ani care povin din medial rol, atclire Individuale, mem at cercurir de profil de eh poplar, dn gol sau clubs ale leilor din ‘motl rural su urban $a se maufes, prin instructia ft edueaiaprimite i families Ie eoall, co adovirai cemori de ara popular, canoschtor al seeetelor megesugul arse {runs aspect artzanal din satu de orgie, evind ealtie de manuaiat,desteritate {cna si artiste propriv unl artis utente Prezenta la fazeleconeurs v(t aprobath exclusv in costum poplar, seprezenind orl popular pei stig zone de eden pentru fecareconcurent. Seva evita ullzarea ‘materalelor neconventanae (nylon ete) in onfetenate pier depot pope, Lucerile prezentate 9 realizate pentru concars vor trebul sd respecte tradi local 2 ‘gnalu, lain Ioe gi expr tletlu gi reel prope, ns, maniestate tn pln respect, ‘entail eign al ta Materalele de lua NU sunt asiguate de etre organizatos, in cazal sector plctatleaune pe ste peta Icame pe lem, tn concurs ev teebue #8 reproduc, I legerewrmtarle tome lconografc: Cina cer de tnd aa Pana Vesire = secon pitt cone pe sett Schnbare af ona wn Fat up peter secanea pica sbane pe let Suporte bro (nw este adsl contra tebe 5k Inia ager 210297 mm (rma Ads 297» 420 mm (ormat AS) Fecare Jude va si patprentn conc, a faa nana un ehipe Format in clei igiator a loca I In fon jodefend, pes wml din messy: ole, models Ceramic confine intext muzale, petal icoate pe sic, pet toate felt, ome pe pit pitt av e ln ge sel, nondit ou, rre artsic emnuly Sculpt inane de vat mobic iat, metsopai prtcracaatsic «os preucaeh {Pisit a corm, ele met; ogra onfoconat gy st in bol ron, st jn roi viel, confejonat ize de ontum poplar cofeHona pps, cau, boda, confeconat dosh, Impetine vege, tpl civ p lem rt decorative DESFASURAREA CONCURSULUL Concursl Olimpia "Mesteyuusartstice waitonale" se dsfsnart pe parcursul i fe: 1 fama pe uitate de invite sau plat opi i eleviloe 2, fa jude 3 faa ational Seale concurs sust_urmatcarce: ort, modelat ceramie®, confecfonst instumenic ‘muzica, ptt ioane pe sil, pita fone pe Tem, peat foane pe pint, pet nav pe Tema gi se ncondeiat ood, petucrareaartses eral, selpaticeane de vata, mobile: tat, metalopasi, pelucare ested a osu, preluraea etic a coral, restate met Fowavure, confections neu in bol oxaona, esti bot vertical, confetionat pose {ds cortun popular, conecionst pape, cust, boda, coufocionatpodoabe, mpetit be vectle “imple cineur pe len, ar eco Faza pe unitate de inviimint, cub sau palatal copilor x elevilor se estar pint Ia Gs! hi mate ent orgniot lol de rectal witail stated deinen. ‘Consus const tn prezentrenunor obit inte realzate de concuent in prealbil, Eleva ‘buie af demonsteza & poredscunopnfetmenice legate de racUcuea mefleugul, ck Stipinegte tenicile de lueru pivind.confecionarea, modelares gi decorarea arti a blectlor conform wail popular lode In aceuth etaps ae Loe sella clovlee care compun, cchipa repezentaiva! cchiple repreenatve, dup cz, in uma sine probe de concur” a fzajdefeant. "nd un concurs exagsalar brat pe robe practice Nu se accep cotestal tn conformiate cu rgulamental e orguizaea concurs earl I. Faza judefeana so desfigott In pecoada apie ~ unie. Coordonarea scestel tape st realizes de itre Ispectoratle Seolare Judefene In nivlul feeb jude} in perc Panicipdechipelesalectate le fra pe untste de invade, el sau palatal copier eit $i lev eae Inv in stelle parcular! advidale sau familie CConcursl conti confeionaea unor abit de a material de er sau obit semiiite pe care coneurentul leva destvdri in timpulconcursuli precum isu To prezemtarea unor bits fn ealizate de concaren! in prealabil Elevl tebule 8 demoasuezs c& posed unos temeinios lege de practicarea mesisugul, 8 stipnestetehniile de urs prvind ‘confecfonaee, modelaesg decorares ats a prodsssor, conform ted popula a fa judejeant va sigur de ete 0 Comisie de juizar, constitu din special - tortie (etanlogi, muzeoog, crite de an te), practice’ (retort popula, ‘meg! instructor) epreasnan al aspetoratsor glare judeene In cea emp are loo selec elevilor cate compun ehiperprezetsva jude a faze ational anid mses ec ermine rind cons xl pe oo prac Nt ep cout confi orgie eta conus te [Noth n cazal i cre se vaconsat od mumérul ocupanflor local I pe seeiuni depageste bumarul de locur subvenionate de oxganizatr (in funcie de bugetulaloeat concursulal), CComisis de jurizare local in coloborate cu Taspecortul Gecar al Judefui tn ceuz, webu sf devidt membritechipe ceva fi prezent la fazanajons,destgurats a Sibi, {inind-se cont de specifica megteguares al nei 2, Faza aafionalé se va desfgua in peroada 29 iale ~ 2 august 2015, I Sibiu, tn ead! ‘Murals Cilia! Populate Tadozale ASTRA din Dumbyava Sibiu concur jurizare, spectaol, atelier de create gi expoii) sin Pita Mid, nr. 21 (Casa Arion) ite 5 jude rn rte asliee de een exponi) ‘locarejudet va asigua pantcparen in concurs uni echipe (cu numa limit, confor ‘nee! rs din levi gtigatort al lcula Ta fara jdeteand sa unul endew didactic Insoftor Tnsereess tn conte se realness prin completrea integral a fie de inca conform Avexei in concurs levi se pot nsec conera eo singur sens, ‘Concursul const i confefionara!ealiarea unr obec, concuretal demenstrnd totes posed cunogine temeinice egte de mete praca, = poscicunoging eferiome la tema repezetat fa erates insti in concurs, stipinete tebe de Iuersprvind confeeonarea, models giseu decorres aris a obtectelor, conform ual posed canon temeinice despre costumul popular pe cael poa ia concurs JJrizarea se relizsz& numai asupra luerivlor confectonate in perioads desfiyuriri fazei sationale 3 Olimpind conform metodologisi stailie de orgniatov cu respecazen ‘iguost a principilor de concresabite de Comisia de Jurizars. Comisa ar in component specialist din cadrl Academie! Romine, af Completului National Muze ASTRA ql Ministerula Edveate’ gi Creuse Sint, Juri va evalua terse cording pane pent = tehsca de ler materi, unl flo), especarent = cunogin teoretice (Fefttoae a tema, istoricl, demure 1 omamentica obiectlu ‘ealzal in coves gia meqegeguh prnticl, = completes obestuli (gradul de cfc” sl pies sls, modell de inspira, ‘Completes realli rpamentela, = autosctsea gi cunoaterencostunuli popular specie one 8 proveniont + prezetarea genera stand ‘Comisia de juraare este consis din spcilig -tcoraticini (tole, muzecog rit de ar ete), pracicin! (crestor popula, meser instructor) st reocezentmp ai inspecteratelor {colar judefene-Projdiniale juli ost eo. uv ct. ie Moise. In cazal Gece seein jr! Ste erat din minim el psa, Pe parcursulconcursuuclevi vor pute organiza o expoifie (eu vinzare a ereapilor pop anteriores confafionat in poviada manifest, dar nu ele uaa. “nan ae ct ne de diane ae penne sig desma nln cncaea cog st on vined eons, Ate le oma pv sean peat eae eS ‘leans pelone spi aan de pve * Find w ona xa bape poe aie Na ace comet contrac emerald cpm scone les! rem. Pent feare gen de crea se zord4 premile I l,l, mentune gi diploms de parisipare. Promille vor conla fn diplome si obiexe, In funce de fondurle objinue Ge Danian, ORGANIZAREA $1 CONDITILE DE PARTICIPARE LA FAZA NATIONALA Perigoda: 29 flle~2 august 2018 Sosirea eropurilorpaticipante: micsuri 29 fue 2018 pin Ia om 19! ind va ae Inc sedinatchnst Plecare grupariloepariipante: lu 3 august 2015, Cazaren 5 masa: China studeafes,Buleyardal Vetoriel La faca mafionaly fleare jude} va pardeipa cu un nur imitat de elev la sectuni ‘ierte (conform ANEXEL 1, eftightori i faze jadefene yun cadra didactic isoftor. Inserierea In concurs a cgtightorilor faze’ judefene se va face in scris pin la data de 10 late 2015 pe baza field inserlere, completa integral (vei ANEXA 1}, pe dese: ' Inspectoratl Scolar al Juda Sibi str. Bers m2, t.0269721086, fx. 02697210817, --m: eativab/@amsiLcom fn ste deems inspector Daniela Muntean ‘Complex! Noional Mazel ASTRA, Pia Mick a. 1), cod S50182, te. 0208) 202414 fo (2697 202411, email: lena gavenmmurelasa so, in eenia downs! snuzcogra Elem Gavan Celie de czar g mas ale paicipanilor sun suporiate de ce orgnizatr (conform ANEXENTD, Confom legisltit in vigor, aciuen nd reeunoscutt de Minsterull Educa si Ceres ‘Slotiics, chee de tnspon penta eet isi vor Ni suport de ere inspectoratle ‘scolare/ until de fnvtamn de unde rovn cet. La taza nationals, conform lepilait tm viqoare a Ministeral Educatiel yl Cerectiil Stine, parteipani vor prezenta lassie: |. pracesol verbal ineheiat fn urm etapejudcfone xemnat de inspectoral educatiy yi ‘mombrljueilul 2 tabeul cu partisipantiy ev gi proferorinsoftor (ANEXA 1) completa integral (conform ‘numdrelu alocaty ANEXA I) avind semndeura Taspectorufui Scolar Genera 3. avizul medical pentru copii profesor insfitoi. stenta paticipanilor: > In aoa in care se depeye numstrl de paticipanti (doar ceupan a osu 1 a fa {dejan eprt! pe ee conform Ane! Mace vor supora itera cheltulile de cuzaesimass, > Prin prezeatol repulament, partcpanii (les, profesor, insite’) Ie Olimpiada “Mestegugui aristee tdijnale” igi dau acordul ex fotogrefile reaiate de fle ‘eronalal Complesulul Naional Mazzal ASTRA i al Inspector Solar al Judulsh Ei in ipa eric faze de concur) th cae out tai personal subform de pret, ts aivdual un imp ura, potum obietle asesora fe Facute publi > Prin prezetal egulament, pofesoritInsoftort sunt direct eigpunattor de sigurenja ‘comporamentl clad ge to parezel geded Ia Sibi atti pail de czar, masa cit Inspector Sela ANEXAT FISh DE INSCRIERE Ne [Nuwesi | Data qi [ Domi [Govala—] CL Garin 91] Meytpagal st | prename | ocul (elas) [or practiet 3h aster cnr ‘nume/prenume instructor ‘Meatonio 8 tebuie competat tote cmp ‘Tabet rebuie completa fu dtl profesor sor. ‘ovpigle de incriee trebuie sk coming semniten inspiral de specaliate gl stampa Inspector Sola Jodeean.