Sunteți pe pagina 1din 188

Dragostea invin$e/ Mary Balogh;

trad.: Mihnea Columbeanu.


Bucureqti : Lider
tsBN 978-97 3-629-2A3-5
l. Columbeanu, Mihnea (trad.)

Capitohl I

.Lt!-37=L35.1

in acord cu MARIA CARVAINIS AGENCY,


lNC.9i PRAVA I PREVODI. Tradusd
dln edilia in limba engleze SIMPLY PERFECT'
Gopyright@2008 bY Mary Balogh
Publlcatd pentru prima datd in Statele Unite de
Delacorte Press

.rlrll

loate drePturile asuPra acestei


rrr lirttba rom6nd apa(in Editurii LIDER
t rlitor Casandra Enescu
|

)l' rr ol' 1 5 Sector 4, Bucureqti


I r,l/l rrx: O27.3t6.32.55

n r,

rrl. lider@e-xtreme.ro

',rtr, www.edituralider.ro

Claudia Martin avusese deja o zi grea la gcoatd.


Maiint6i, domnigoara Pierre, una dintre profesoarele
non-rezidente, trimisese un mesager chiar inainte de
micul dejun, cu vestea cd era indispusd de o migrend gi
n-avea sd poatS veni la gcoald, iar Claudia, ln calitatea
ei de proprietard gi directoare a gcolii, fusese nevoitd sd
tind gi majoritatea cursurilor de francezd gi muzicd, pe
langd propriile ei materii. Franceza nu-i punea mari prolrleme; muzica, in schimb, era mai dificild. Ba mai rdu,
rcgistrele contabile, pe care intentionase sd le actualiteze in timpul orelor libere din acea zi, rdmdseserd nelacute, c6nd mai avea doar cdteva zile ca sd termine
loate treburile strict necesare.
Apoi, chiar inainte de masa de prdnz, c6nd cursurile
rlo dimineatd se terminau gi nu mai domnea aproape
rriciun pic de disciplind, Paula Hern se hotdr6se sb
olriecteze fata de felul in care Molly Wiggins se uita la
r:ir, exptiffi6ndu-qi nemultumirea in public, c6t se poate
rkr elocvent. $i de vreme cetatdl ei era un om de afaceri
lrrrlcrnic gi bogat precum Croesus, Paula igi dddea nigte
,r,:re perfect conforme cu acest statut, c6td vreme Molly
r,rir cea mai t6ndrd - qi cea mai timidd - dintre elevele
rlr,caritate gi nici mdcar nu qtia cine era tatal ei; apoi,
tl(,sigur, Agnes Ryde se simlise datoare sd se vdre qi ea

rlr/ul Si mai multe nu. Claudia fusese nevoitd sd rezolve

Mary Balogh

Dragostea invinge

problema, obtin6nd scuze mai mult sau mai putin sincere


din toate pdriile qi aplicand pedepsele potrivite tuturor,
cu exceptia mai mult sau mai putin nevinovatei Molly.
Dupd care, o ord mai tdrziu, tocmai cdnd domnisoara
Walton se pregdtea sd iasd cu clasele mici,ln drunr spre
Bath Abbey, unde intentiona sd tind un curs informal despre artele plastice gi arhitecturd, cerul iqi deschisese
baierile pentru mama tuturor ploilor torentiale, aga cd se
agitaserd sd le gdseascd fetelor o altd destinatie gi o altd
activitate, undeva in incinta gcolii. Nu cd asta ar fi fost
problema Claudiei, dar nu putuse sd nu ia cunogtin[d,
prin uga clasei, de dezamdgirea zgomotoasd a fetelorin
timp ce se chinuia sd predea verbele neregulate din
limba francezd. Pdnd la urm5, ieqise sd le informeze cd
dacd aveau vreo pl6ngere in legdturd cu inceperea inoportund a ploii, trebuia s-o depund personal la cancelaria
lui Dumnezeu, in timpul rugbciunilor de sea16, dar intre
timp sd tacdpdnd c6nd domniEoara Walton inchidea uga
clasei in urma lor.
Apoi, chiar dupb ce se terminaserd gi cursurile de
dupd-amiazd, iar fetele se duseserd la etaj ca sd se
pieptene qi sd se spele pe mAini inainte de ceai, se stricase clanta unuia dintre dormitoare. Opt dintre fete r5mase prizoniere induntru p6nd c6nd domnul Keeble,
v6rstnicul poftar al gcolii, reuEea sd urce treptele sc6(ditoare pentru a le da drumul inainte de a repara broasca,
incepuserd sd pl6ngd gi sd tipe din toti rarunchii,
zgaltaind de uqd. Domniqoara Thompson rezolvase criza
tindndu-le o lungd predicd despre rabdare qi sobrietate,
degi imprejurdrile o siliserd sd vorbeascd suficient de
tare ca sd se audd prin toate uqile din jur - qi, prin urmare, in restul gcolii, inclusiv in cancelaria Claudiei.
Nu fusese cea mai placutb dintre zile, dupd cum Claudia tocmai remarcase - fdra a fi contrazisd - fatd de
Eleanor Thompson Ei Lila Walton, la ceai, in salonaEul ei
privat, curdnd dupd eliberarea captivelor. l-ar fi prins bine
sir cxiste mult mai putine asemenea zile.
Si acum, ce mai e!

Acum, ca sd le pund capac la toate Ei sd


inrdutiteascd qi mai mult o zi deja obositoare, un
marchiz o agtepta sd binevoiascd sb coboare la o int6lnire, in salonul pentru vizitatori, de jos.
Un marchiz - pentru numele induratului Dumnezeu!
Aga scria pe cartea de vizitd cu chenar argintiu pe
care o !inea Claudia intre degete - Marchizul de Attingsborough. Portarul tocmai i-o adusese, cu o mutra acrd Ei
dezaprobatoare - expresie deloc neobignuitd pentru el,
rnai ales c6nd ii invada domeniul orice persoand de sex
masculin care nu era cadru didactic.
- Un marchZ, spuse Claudia, ridicdnd privirea de pe
caftea de vizitd pentru a-qi priviincruntatd colegele. Ce-o
li vrand? N-a spus, domnule Keeble?
- N-a spus, domniqoarS, Ei nici eu nu l-am intrebat,
rcplicd portarul. Da' dacd vre{i sd gtiti pdrerea mea, nu-i
lrtrn de nimica. Mi-a zdmbit.
- Ha! Un pdcat capital, intr-adevdr! remarcd sec Claurlrrr, in timp ce Eleanor izbucnea in r6s.
Poate cd o fi av6nd o fiicd pe care vrea s-o inscrie
l, r :lcoala noastrd, sugerd Lila.
Un marchiz? indl{d Claudia din spr6ncene, fdcdnrlo pe Lila sd adopte o mind adecvat de spdEitd.
Poate cd are doud fiice Claudia, nu se ldsa nici
I [';rnor, cu o lucire in ochi.
olaudia pufni, apoi oftd, mai lud o sorbiturd de ceai
'.,r, lirr::i tragere de inimd, se ridicd in picioare.
Cred c-ar fi mai bine sd md duc sd vdd ce vrea,
',tu',c ca. Va fi mai productiv decdt sd stau aici, incer,,rrrrl:;ri ghicesc. Dar numai aga ceva-mi mai lipsea, pe
.'irr,r rlrr azi. Un marchiz!
I Irirnor r6se din nou.
lirc[ul om, il caind ea. Mi-e mild de el.
( l,ur(lia nu agrease niciodatd prea mult aristocratia rr rrrlurr,rlurd de trdntori aroganti, rdutdcioqi gi fdrd inimd
(iiisdtoriile a doud dintre cele mai bune prietene
'l',,_,r
.rlr, ,,,rlt:, tot profesoare gi ele, cu doi gentlemeni de vitd
rnlrrl,r, o obliflaserd sd recunoascd, in ultimii cd{iva ani,

Mary Balogh

Dragostea invinge

cd era posibil ca uniidintre reprezentanlii acestei clase


sd fie nigte indivizi simpatici gi chiar demni de stimd. Dar
n-o amuza deloc ideea ca unul din ei, un strdin, sd dea
buzna in lumea ei fdrd a-gi anunta dinainte vizila, Ei mai
cu seamd la sfdrgitul unei zile at6t de dificile.
Nu credea niciun moment cd acel marchiz voia sd-gi
inscrie vreo fiicd la gcoala ei.
Cobori scara inaintea domnului Keeble, nedorind
sd-gi tdrascd picioarele in urma lui. Probabil ar fi trebuit
sd treacd mai rnt6i prin propriul ei dormitor, ca sd vadd
dacd ardta respectabil, ceea ce se prea putea sd nu fie
cazul, dupd o asemenea zi grea in gcoald. De obicei, se
asigura cd prezenta o infSligare impecabild in fata vizitatorilor. Totugi, nu gesea de cuviintd sd facd un asemenea
efort pentru un marchiz, risc6nd sd pard slugarnicd in
propriii ei ochi.
Cdnd deschise uqa salonului de vizite, fierbea de indignare (absolut nejustificat6). Cum indrdznea acel om
sa vind acolo gi s-o deranjeze, pe proprietatea ei, indiferent ce treburi o fi avut?
Cobori privirea spre cartea de vizitd pe care incd o
mai tinea in m6n5.
- Marchizul de Attingsborough? intrebd ea pe un ton
nu foarte diferit de cel pe care-l folosise cu Paula Hern,
in aceeagi zi - tonul din care se subinlelegea cd n-avea
sd fie deloc impresionata de toate pretentiile lui de

qolduri. Avea niEte picioare lungi qi bine formate. Pdrulii


era brunet, lucios qi des, fata chipegS, ochii gi gura pline
de bundvoin{d. Era imbrdcat cu o elegantd impecabilS,
dar fdrd nici cea mai mica unda de ostentatie. Numai
cizniele lui de Hessa valorau o avere, probabil, iar Claudia bdnuia c5, dacd ar fi stat drept in fata lui, privind in
jos, qi-ar fi vdzut propria fatd reflectatd in lustrul lor - cu
tot cu pdrul cam rdvdqit Ei gulerul mototolit al rochiei.
lEi impreund mdinile pe talie, ca sd nu-Ei verifice teoria prin pipdirea colturilor gulerului. Strdngea intre degetul
rnare gi cel ardtbtor cartea lui de vizitd.
- Ce pot face pentru dumneavoastrS, domnule? se
rnteresd ea, evit6nd intentionat sd i se adreseze cu my
lorrl-- un gest ridicol, dupd opinia ei.
Marchizul ii z6mbi - gi, dacd per-fecliunea insdgi
porrte fi imbundtdtita, acel lucru tocmai se intdmplase:
,rv(-,a o danturd mai mult dec6t perfectd. Claudia se

grandoare.

La dispozilia

dumneavoastrd, domnigoarS.

Domnigoara Martin, presupun?

Stdtea in picioare de cealaltd parte a camerei,


aproape de fereastra. Facu o reverentd elegantd.
lndignarea Claudiei crescu Ei mai mult. Acea privire
scurtd gi severd pe care i-o aruncase nu era de ajuns pentru a emite vreo judecatd competentd despre caracterul
lui, desiflur, dar zdu a$a, daca individul avea vreo imperfectiune de formd sau de fond, ori a gusturilor vestimentare, aceasta nu se vedea cu niciun chip. Era inalt qi

lat in umeri, cu pieptul bombat, gi ingust in talie

gi

',trridui sd reziste farmecului pe care era sigurd cd-l


1ro:;r:da din plin.
Vin la dumneavoastrd ca mesager, domnigoarS,
r,r,,t)unse el, din partea doamnei Whitleaf.
Vairi m6na intr-un buzunar interior al hainei qi scoase

o lr;rr-tie pecetluitd.
Din partea Susannei? intrebd Claudia, fdc6nd incd
un l).rs in camerd.
1;usanna Osbourne fusese profesoard la qcoala ei
tr,rrr,rcu un an in urmd, c6nd se mdritase cu Vicontele
Wlrrlk:;rf. Claudia se bucurase mereu de norocul Susanu.r lr ir avea at6t un mire eligibil, cdt gi o cdsdtorie din
, lr , rt1( )ritc qi totugi, in acelaqi timp, depl6ngea pierderea
rrrrr lrrrne colege qi prietene, gi a unei excelente profe,,,,r(, lrr ultimii patru ani, pierduse trei asemenea priL,lr.rr. pe toate, in condilii similare. Uneori, ii era greu
.,1 nu ,;(: simtd deprimatd in mod egoist de toate aceste
Iilr trtil

(t,lrcl a aflat cd vin la Bath ca s5-mi petrec c6teva

.rl, ru rrill)a gi tatdl meu, care se aflS aici la bdi, mi-a


,r.rrl ,,,rlrcc pe la dumneavoastrd ca sd vd salut, spuse

10

Mary Balogh

Dragostea invinge

marchizul. $i mi-a mai dat gi aceastd scrisoare - poate


ca sd vd convingeti cd nu sunt un impostor.
ln ochi i se ivi din nou un z6mbet, cdnd traversd
incdperea qi-i puse scrisoarea in m6n5. $i, de parcd nici
mdcar ochii n-ar fi putut s5-i fie de culoarea mdlului sau
alta la fel de neinteresantS, Ciaudia putu vedea cd erau
de un albastru limpede, aproape ca al cerului de vard.
Susanna ii ceruse sd treacd pe la ea ca s-o salute?
De ce?
- Whitleaf e vbrul unui vdr al meu, ii explicd marchizul.
Sau, al unui aproape vdr al meu, oricum. E o legdturd mai
complicatd, aga cum sunt adesea relatiile de familie.
Lauren Butler, Vicontesd Ravensberg, imi este verigoard
in virtutea faptului cd mama ei s-a mdritat cu cumnatul
mdtuqii mele. Suntem apropiati incd din copildrie. lar
Whitleaf este vdrul primar al lui Lauren. Aqa c5, intr-un
sens, atdt el cdt qi doamna lui mi se pot declara
rude - mai mult sau mai putin apropiate.
Dacd era marchiz, igi spuse Claudia, pradd unei suspiciuni neaqteptate, gi tatdl lui incd mai trdia, ce titlu

insemna

cd avea bdtrdnul? Dar venise acolo

la

rugdmintea Susannei, aga cd se impunea sd se poarte


cu el putin mai binevoitor decdt doar cu o politete rece
ca gheata.
- Vd multumesc, incepu ea, pentru cd ati venit personal s5-mi predati scrisoarea. Vd rdmOn foarte indatoratd, domnule. Pot sd vd ofer o ceagcd de ceai?
Tare-ar mai fi vrut sd spund nu.
- N vreau sd vd deranjati, domniEoard, zdmbi el din
nou. in leg ca urmeazd sa plecali la Londra, peste doud
zile...?
Aha! Susanna trebuia s5-i fi spus asta. Domnul
Hatchard, omul ei de afaceri din Londra, gdsise slujbe
pentru doud dintre elevele mari, ambele fiind cazuri de
caritate, dar fusese neobiEnuit de evaziv in legaturd cu
identitatea viitorilor angajatori, chiar gl c6nd ea ii pusese
intrebdri concrete, in ultima scrisoare. Elevele pldtitoare
de la gcoald aveau familii care sb se ocupe de interesele

77

lor, desigur. Claudia indeplinea acest rol pentru celelalte


gi niciodatd nu dddea drumul vreunei fete care nu avea
unde sd se angajeze, sau ale cdrei perspective ii trezeau
suspiciuni puternice.
La propunerea lui Eleanor, Claudia avea sd se ducd
la Londra cu Flora Bains gi Edna Wood, ca sd vadd cu
ochii ei unde urmau sE fie plasate ca guvernante gi, dacd
nu era mullumitd, sd-qi retragd consim{dmdntul. Mai
rdmdseserd cdteva sSptdm6ni din anul gcolar, dar
Eleanor o asigurase cd era intrutotul dispusd qi capabilS
sd conducb gcoala in lipsa Claudiei, care cu sigurantd
r) avea sd dureze mai mult de o sbptbm6nS, maximum
rece zile.
Claudia fusese de acord sd se ducd, in parte gi firrrdcd mai era gi o altd problemd despre care voia sd disr;ute personal cu domnul Hatchard.
- lntr-adevbr, ii spuse ea marchizului.
- Whitleaf intentiona sd vd trimitd o trdsurS, o informd
, rt;csta, dar l-am putut anunta ca nu va fi deloc necesar
',,rsi dea osteneala.
Desifur, ii dddu Claudia dreptate. Am inchiriat deja
o lriisurd pentru drum.
Md voi ocupa eu de contramandareaei, dacd mi se
rrt1,r(luie, domnigoarS, replicd el. Pldnuiesc sd md intorc
rr ()rirs in aceeagizi, gi-mi va face pldcere sE vd ofer conlorlrrl propfiei mele caleqti gi proteclia mea, pe toatd dur rt,rr:ilStoriei.
(). cerule.."! Doamne feregte!
Nu va fi deloc necesar, domnule, il refuzd ea cu ferrrrrl, rlc, Am facut deja toate aranjamentele trebuitoare.
lrasurile inchiriate sunt cunoscute pentru calitatea
r',ll
a arcurilor gi multe alte neajunsuri, insistd el. Vd
trr,,
rr r;' ,,, t vii mai ganditi.
l)oate cd nu ma intelegeti pe deplin, domnule, dar
rr ,r(,,,rsl5 caldtorie urmeazd sd md insoteascd gi doud
r lr vr'
I t,

r, confirmd

rrli. l)rcil mult?

el, doamna Whitleaf m-a informat. TuSaLl , mai rdu, chicotesc intruna?

Dragostea invinge

Mary Balogh

L2

Domniqoarele foarte tinere au o tendintd atroce de a face

qi una, qi alta.
- Fetele mele sunt invdtate cum sd se comporte cuviincios ln societate, Lord Attingsborough, declard bdtos
Claudia - numai pentru a vedea prea ldrziu lucirea din
ochii lui care-i dddea de inteles cd glumise.
qi am deplind in- Nu md indoiesc, domnigoard, Permiteti-mi,
dacd
credere in cuv6ntul dumneavoastrS.
pdnd
pe
la
uEa
doamtrei
toate
escortez
sd
vd
binevoili,
nei Whitleaf. Va fi deosebit de impresionatd de galanteria
mea gi sigur va rdsp6ndi vorba printre rudele Ei prietenii
mel.
Ce prostii fbrd seamdn vorbea! Dar cum l-ar fi putut
refuza politicos? Claudia cduta cu disperare in minte un
argument indiscutabil care sd-lfacd sd se rdzg3ndeascd,
dar nu g!5sea nimic care sd nu para lipsit de amabilitate,
dacd nu chiar grosolan de-a dreptul. Totugi, ar fi preferat
sb strdbatd o mie de mile intr-o trdsura fdrd arcuri, decdt
sd se ducb la Londra in compania marchizului.
De ce?
Era, oare, copleqitd de titlul qi magnificenta lui? Simplul g6nd o fdcea sd se infioare.
Atunci, de... masculinitatea lui? Era conEtientb in mod
nepldcut cd o avea cu PrisosintS.
Dar ce ridicol ar fi fost aga ceval Nu era decdt un gentleman care se oferea sa-i facd un serviciu unei
domnigoare bdtr6ne, care int6mpldlor era prietena soliei
ezeule, ce legdturdinvdrului aproape-vdrului lui o scrisoare de la Sutortocheatbl [nsd in m6nd
sanna. Era clar cd Susanna avea incredere in el.
O domnigoard batrdnd? Dacd se punea problema

v6rstei, igi spuse ea, probabil cd nu-i despS(ea

diferenld prea mare. Ei, iatd un gand. Avea in fatd un bdrbat de vreo treizeci gi cinci de ani, aflat vizibil la apogeul
atracliei mascullne - iar ea era o femeie cam tot la acea
v;rrst5.
Se uita la ea cu spr6ncenele indltate 9i ochi zdm-

lrilot i.

13

- Ei, atunci, foafte bine, acceptd ea, scurt. Dar veti


ajunge sd vd regretati oferta.
Zdmbetul lui se lati, iar Claudia, tot mai indignata, i9i
spuse cd atraclia acelui bdrbat chiar nu cunoqtea marale ei, in tot timpul drumului pdnd la Londra.
- Sper cd nu, domnigoard, rdspunse marchizul. Ce
ziceti, pornim devre
- Asta aveam S de gdnd, ii zise Claudia - dupd
care addugd, pe un ton mai morocdnos dec6t
intenlionase. VA mullumesc, Lord Attingsborough'
Sunteti cum nu se poate mai amabil.
- Placerea va fi de partea mea, domnigoard Martin,
rrr: inclind el din nou. Vd pot cere, in schimb, o micd
lirvoare? Mi-a!i permite sd dau un tur prin gcoald? Trebuie
,;;r rndrturisesc cd ideea unei institutii care oferd efectiv
rtttrcalie fetelor ma fascineazd. Doamna Whitleaf mi-a
vorbit cu mult entuziasm despre institutia dumneavoaslr,r. A predat qi dumneaei aici, din cdte am inteles.
claudia trase aerin piept, addnc, incet, prin ndrile dil,rl;rlr-.. Oare ce motiv ar fi putut avea acel om ca sd
vtllr:tc o gcoald de fete, in afara simplei curiozitdti - sau
lr,rr r;ru? lnstinctul o indemna sb rdspundd cu un lVu/
lrrrrr. Dar tocmai acceptase o favoare din partea lui, ba
lr,r una destul de importantd - nu se indoia cd trdsura
,rVr,,riia fie mult mai confortabild decdt cea pe care o
rrrr lrnrilse, nici cd aveau sd fie tratate cu mult mai mult
1rr',lrr,r:l la fiecare poartd cu taxd qi han unde se opreau
rir ,,,rr;(;hirrbe caii. $i mai era qi prieten cu Susanna.
lt,tr lrstu$i...!
l\lu (irozuse cd se putea gi mai rdu de-at6t, pe ziua
!r',r',l lic inEelase.
l)r,r;igur. Am sd vd conduc personal, spuse ea scurt,
ir rlnrr , rr rr lrr Se spfe uEd.
Ar lr rkrschis-o singurd, dar marchizulintinse bratul pe
l,rrr1,,r r,,r, rrrvaluind-o pret de-un surprinzdtor moment in

Mary Balogh

1-4

Dragostea invinge

Cel putin, igi spuse ea, cursurile din ziua aceea se


terminaserd qi toate fetele se aflau la loc sitgur, in sala
de mese, ludndu-qi ceaiul.
pdnd la serbarea de sf6rgit
de pre_gdtiri gi repetilii, aqa cum se int6mpla zilnic, de
vreo saptdmdnd incoace.
Cdteva fete lucrau cu domnul Upton, pe scena.
Toate

15

stdp6nit niciodatd arta muzicii cdnd eram in qcoalb, treechipa de cricket* - care, intdmpldtor, se antrena tocmai
in acelagi timp.
Fetele rdserd, relaxdndu-se vizibil toate.
Pun rbm6qag, continud el, cd ave{i in repertoriu o
piesd pe care o puteti cdnta la perfeclie. Pot avea cinstea
s-o aud? intrebd, intorc6ndu-se cu un z6mbet spre
domnigoara Wilding.
- Cucul, domniqoarS, sugerd Sylvia Hetheridge, inlrun murmur aprobator din partea tuturor celorlalte

r;oriste.

$i c6ntarS in cinci pd(i, fdrd o singurd ezitare sau


o ploaie glorioasd de cuci reverbe16nd prin
ralS de fiecare datd cdnd ajungeau la leit-motivul c6nrrotd falsd,

Dupd care, in sala de muzicd, nimerird

peste

madri_

Iccului.
Dupd ce terminard, toate se intoarserd ca una spre
M;rrchizul de Attingsborough, ca qi cum ar fi fost un vldstar
rlc neam regal venit in vizitS, iar acesta aplaudd, zdmbind.
r

orrvins ca oric6nd cd am fost foarte intelept rdm6n6nd


r;ricket.

l, r

Toate fetele izbucnird in rds, uit6ndu-se adorator in

_ Cla_udia, inaltdnd din spr6nce , i_o prezentd pe pro_


fesoard marchizurui, expric6ndu-i dirijoarea corurui era
xplicatie.

cd el, z3mbindu_le fetelor,


lucru, dar gi unul di ntre cele
prea poate ca in co i'..a ,ui
fie o singurd persoand care sd c6nte in armonie cu tine
insuti, pe cand alte qapte-opt c6ntd cu totul aftcgva.'

__
poate
mai fr

rrrrrra lui, c6nd marchizul plecd impreund cu Claudia.

[)omnul Huckerby era in sala de dans, repetdnd cu


llrup de fete pagii unui numdr deosebit de complicat,
t)(' care aveau sd-l prezinte la serbare. Marchizul ii
',lr,nse m6na gi le z6mbi fetelor, admir6ndu-le miqcdrile
'-,r l(,nrecandu-le p6nd incepurd toate sd zdmbeascd qitrrrrr,rnteles! - sd se uite cu adora[ie la ell
lr puse Claudieiintrebdri inteligente gi perspicace, in
lirrr;r r)e ea ii ardta unele dintre clasele goale qi biblioteca.

rr

r,,'

(lr ,

('uvinte intraductibil: cricket = 1. jocul de cricket; 2. greiere

,,,rr,.,;ca(6ie!) (n tr.)

Mary Balogh

Dragostea invinge

Fard sd dea niciun semn de graba, se uitd prin fiecare


incapere gi citi titlurile de pe cotoarele multora dintre
cd(i.^
- ln sala de muzicd era un pianoforte, spuse el, in timp
ce mergeau spre sala de cusut, qi mai erau qi alte instrumente. Am observat indeosebi o vioard qi un flaut. Dati gi
leclii individuale de muzicd aici, domnigoard Martin?
- lntr-adevar. Oferim tot ceea ce este necesar pentru
a face din elevele noastre nigte domnigoare realizate,
precum gi niqte persoane cu studii academice solide.
Se uitd gi prin camera de cusut, din uE5, dar fdrd sd

Dar rnainte de a ajunge in hol, furd nevoiti sd se


opreascd pentru cdteva momente, in timp ce clasele mici
treceau in ordine dinspre sala de ceai cdtre cea de
studiu, unde aveau sd-gi termine toate lec{iile rdmase de
peste zi, sau sd citeascd, sd scrie scrisori ori sd brodeze.
Toate fetele intoarserd capetele sd se uite la distinsul
oaspete, iar Marchizul de Attingsborough le z6mbi cu
bunavoinld, astfel incdt igi continuard drumul mai grdbite
dar qi mult mai tantoge, incepdnd Ei sE chicoteascd.
Toate acestea dovedind, reflectd Claudia, cb nici chiar
rriste fete de unsprezece qi de doisprezece ani nu puteau
rczista farmecelor unui bdrbat chipeq. Era un semn rbu r;au, mai bine zis, era un semn din ce in ce mai rdu pcntru viitoruljumdtdtii femeiegti a speciei umane.
Dom n u I Keeble, incru nt6nd u-se feroce, bi necuv6 ntatd
'iir ifie inima, !inea pdlSria gi bastonul marchizului, st6nd
,rlirL de aproape de ugd incdt parcd lar fi provocat
',,rrrdrdzneascS, numai, sd-qi mai prelungeascd vizita.
- Atunci, ne vedem poim6ine in zorii zilei, domnigoard
M,rrtin? intrebd marchizul, ludndu-qi pdlSria qi bastonul
'=,r rrrlorc6ndu-se spre ea, in timp ce domnul Keeble desr lrrrkra uEa qi trecea intr-o parte, gata s-o inchidd in urma
Irrr r:u prima ocazie.
Voi fi gata, il asigurd Claudia, inclin6nd capul.
:,;r, in sfSrgit, plecd. Nu o ldsd pe Claudia cu o atiturlrrrr, lrinevoitoare la adresa lui. Ce Dumnezeu fusese
lrr,1l,1 sifv2[ia aceea? igi dorea cu ardoare sd se poatd
rrrlo,rco in timp cu o jumatate de or5, qi sd-i refuze oferta
rlr, ,r ll cscorta, pe ea gi pe fete, la Londra, peste doud

1-6

intre.

- $i mai predati gi alte indeletniciri practice aici, in


afard de cusut gi broderie? intrebd el. Croqetat, eventual? Tricotat? Macrame?
- Toate trei, spuse ea, in timp ce marchizul inchidea
uEa gi plecau amdndoi spre sala de festivitbti. Fusese o
sald de bal pe vremuri, cdnd clddirea era o locuintd particulard.
- Este o sald foarte frumos conceputd, spuse el,
oprindu-se in mijlocul podelelor lucitoare, pentru a se uita
de jur-imprejur, la tavanul inalt, boltit. lntr-adevbr, imi
place intreaga gcoala, domnigoard Martin. Peste tot sunt
ferestre prin care intrd multd lumind gi domnegte o atmosferd plScutd. Vb mullumesc pentru toatd vizita.
li adresd cel mai garmant z6mbet al lui, iar Claudia,
care incd mai {inea atAt cartea lui de vizitd, cdt gi
scrisoarea de la Susanna, iEi incleqta mdna liberd de
incheietura celeilalte gi afigd o mind severd.
- Sunt incdntatd cd vd place, spuse ea.
Z6mbetul lui incremeni un moment, fiind apoi urmat
de un chicotit slab.
- imi prezint scuzele, spuse. V-am rdpit destul timp.
lndicd uqa cu un brat, iar Claudia porni inaintea lui,
pdna in holul de la intrare, simlind - foarte nemultumitd
de aceastd senzatie - cd fusese cam nepoliticoasS, cdci
ultimele ei cuvinte fuseserd rostite ironic, iar marchizul
igi ddduse seama.

t7

-'Ilr'

It,rr nu putea s-o fac5, aqa cd trebuia sd se impace


' 11,1,ln(llll.

Irrlr,rrn cabinetul ei qi se uitdin oglinjoara pe care


llr',r(lrrpir uqd, dar n-o consulta decdt rareori.
r

r, l)un)nezeule mare! Pdrul chiar ii stdtea

turtit qi fdrd

.lrrt,r (;,rlova quvile se desprinseserd din cocul de la


,,,.rf ,r l'c o parte a nasului ii rdmdsese o micd ddrd de
,;u,:,rl,r, rlc cand incercase sd Ei-o gteargd cu batista,

1_B

Dragostea invinge

Mary Balogh

t9

intr-o parte'
mai devreme. lar gulerulii statea intr-adevdr
cu un col!indoitin sus'
cd tot timpulii ciNesuferit omt lt'tici nu era de mirare

fiul
par
laud
Bat

e fdrd ezilare' un gen, demn de cea i dePlind

[-clna i Flora, poimdine c6nd se va intoarce '?^til"Tu,'


;x;i"m, Eleanor, intrdnd ln cape1?,]11
I ll rv; v'\\
iiJrrri"-r
o,I VVA\
- \J
brunet
,,,, n-# upr.ut te-t v ! Ar fi de sperat cd e inalt'

incredere.

rr,rlrrl meu, nu este.

rkr a conduce Ecoala vreme

qiin continuare'
rlortr si poate uu"u ia accepte s o facd
anul Qcolar
'incd
care
vreo siptimana, timp in
pcrrlru
, rvc;r ::i:i se incheie.
Claudia
l'tr:lttrrfirea inviialiei era enorm de tentantS'
proprima
dintre
fuses-e
Irr,lrrrr;r r;ii recunora"'d. Frances
C ncuralr' ,o,rllr' 5i prietenele ei care se mdritase'
l1!qi'
remarcabil
vederi
iuLu
Irrriir rrttttt sot "ri"
ca^U1lr;vr,nt',r'tl';tlttnci o c6ntdreald renumitd 9i
u ln
cd
r,rl,r pr ltr rrrlllitlla Europd- Ea^gi contele
pe-t
pe]
li,. 'rrr ,rt rr,rllv; tlttni, cutreierdnd capit
uulYt:
Irtllt.,r:r'.rr (()t rt ltltl Si recitaluri ' Claud
ea 9t
cu
iaf
fevadd
se
sd
,tr= l|rr 'rtr /\i,r',1 ',,r lto tllinunat
petreacd
sd
douS'
sau
9i
.rr=i..rrr,r |,rrltr,r,,
lot. inSa Chiaf 9i aQa""
rt rF=ilr. iil r,rllrl,rlll,r",,'r,t,iiiina

rlc acelaEi rang. DeSi, la drept vorolno' atltlpdtrd ur


,,nlr,rtlucilor nu de la el lncepuse'
a lui
lr,rr ii era nrila dinloatd lninra d sora mai micd
Biata
om'
asemenea
un
cu
aui" t" mdritase
t t,
',,,,,,
. ',,i, o doamnd deosebit de amabild - 9i ea fu-

L
n-an
Bineinleles, rr
sezonul. Dlllulll\ErEr'
r lrt t ',l,ll:rlt it Sl
si SeZOIIUI'

nici c.ea mat

mdinv6rtesc prin cercu t9 tymil P.ii?:


md treacd fiorii' Numai cd ar fi fost
sb
rrllc
[ace
,irrit,l r

,,;,,

; ,',t,rr,rL,e-sd

Mary Balogh

Dragostea invin$e

foarte pldcut sd md vdd gi cu Frances gi cu Susanna, qi


sd stdm c6tva timp impreund, toate trei. Totuqi, pe-asta
am s-o pot face gi altd datd - la tard, de preferinta.
Eleanor tistui din limbd.
- Sigur cd trebuie sd stai la Londra mai mult de
cdteva zile, Claudia, spuse ea. Pentru asta a insistat
doamna Whitleaf gi am incurajat-o gi eu tot timpul. Sunt
absolut capabild sd conduc gcoala timp de cdteva sdptdmdni qi sd tin un discurs insufletitor Ei energizant cum
se cuvine, in numele tdu, la serbarea de sfdrgit de an.
lar dacd vrei sd stai mai mult de c6teva sdpt5mdni, trebuie s-o facifara pic de mustrare de cuget. Lila gi cu mine
vom fi aici toatd vara, ca sd vedem de fetele de la caritate, iar Christine gi-a reinnoit invita{ia ca sd le duc la
Lindsey Hall pentru cdteva sdptdmdni, in timp ce ea gi
Wulfric vor fi plecati in vizitd pe unele dintre celelalte
moqii ale lui. Aga, ag avea gi eu gansa sd stau un timp
cu mama.
Christine qi Wulfric erau Ducesa qi Ducele de Bewcastle, iar Lindsey Hall era sediul principal al acestuia,
in Hampshire. Prima oara cdnd fusese lansatd, invitatia
o uimise pe Claudia, care acum se intreba dacd ducesa
igi consultase solulinainte de a o emite. Darin fond, desigur, fetele de caritate mai stdtuserb odatd la Lindsey
Hall, cu doar un an in urmd, mai exact cu ocazia nunlii
Susannei, iar ducele chiar fusese gi el in reqedintd cu
acel prilej.
- Trebuie sd stai, zise din nou Eleanor. Mai mult, trebuie s5-mi promiti c-ai sd stai mdcar doud sdptdmdni.
Dacd n-o faci, am sd md simt foarte ofensatS. Voi considera cd nu ai destuld incredere-n mine ca sd md lagi
aici, in locul tdu.
- Dar sigur cd am incredere in tine, insistd Claudia;
dar, cum ar fi putut acum sd nu stea? Simtindu-qi ezitarea din glas; Ar fi foarte pldcut, trebuie s5 recunosc..
- Sigur cd aga ar fi! o intrerupse scurt Eleanor. Sigur
c-o sd fie! Deci, s-a stabilit. lar acum, eu trebuie sd md
duc c6t mai repede in sala de studiu. Dupd cum merge

pupitre sd
ziua asta, sunt toate gansele Ca Vreo cdteva

20

21,

curdnd!

Despre ce

atruzeci 9i o eore'
sd stea vorbd in tim-

Dumnezeu ave^au

Atti
ard

rough sd fi avut
un broscoi. Poat
de el'
intimidatd
de
atdt
-'-b;Ei

folosirea a acestui cuvdnt in minte o


fdcea sd se infioare din nou'
lntimidatd?

tirpri

Ea?
De un simPlu bdrbat?

D;

,;

maichiz? Moqtenitor al unui ducat?


umilS la Picioarele lui'

Dragostea invinge

Capitohn

23

bine decdt o facea de obicei la Londra, in acea perioadd


a anului.
Tatbl lui, totuqi, insista cd nu se intremase at6t de
mult pe c6t ar fi trebuit. intr-o conversalie privatd, ii spusese fiului sdu cd se temea ca rdceala prelungitd sd nu-i
fi sldbit inima, iar medicul sdu din Bath nu-l contrazicea,
degi nici nu-i confirma efectiv temerile. Oricum ar fi stat
treaba, ducele incepuse sd-gi pund afacerile in ordine.
lar in capul acestei liste se aflau fiul gi mogtenitorul
lLr

i.

Joseph avea treizeci Ei cinci de ani qi era necdsdtorit.


Mai rdu - qi ca rezultat direct al acestui fapt - nu avea
rriciun urma$. Succesiunea inci nu fusese asiguratS.
Ducele de Anburey luase mdsuri pentru a acoperi
;rr;eastd lipsa. incd inainte de a-gi chema fiul, il invitase
lrc Lordul Balderston sd vind de la Londra qi discutaserd
rrnpreund cdt ar fi fost de dezirabil sd incurajeze o comlrrrrat,ie intre copiii lor - Marchlzul de Attingsborough gi

rlonrniqoara Portia Hunt.

Se inteleseserd sd

le

rkrsISinuiascd Ei copiilor lor aceste dorin{e - de fapt, un


r,rrlcrnism pentru dispozilie - Ei se agteptau la un dezrrorlirrn6nt fericit, cam pe la sfdrgitul Sezonului.
l)c unde gi chemarea lui Joseph la Londra.
Cu siguranld cd am sd tin minte, domnule, spuse
r,l ,rr;um, in timp ce se desprindea din imbrSliqarea
rrr,rrrrci sale. Nici nu md potgandi la o doamnd mai potrivrl,r t)ontru a-mi fi sotie dec6t domniEoara Hunt.
(iooa ce era cu sigurantd adevdrat, dacd stdtea sd ia
rrr r orr:;iderare fie gi numi faptul c5, atunci, gi solia lui
r1vr,,1 ';ir fie tot marchizd, gi viitoare Ducesd de Anburey ',t r r, rn rir a unui viitor duce. Genealogia ei era impecabild
r,rr rrrlrrtisarea gi manierele, de asemenea. Joseph nu
.rv.,,rrrrirri obiectii nici fatd de caracterul ei. Chiar petrer l,,r, rrrtrlle momente plScute cu ea in urmd cu cdtiva ani,
, lri,r rlrrpii ce marchiza igi incheiase relatia cu Edge, ,,llrlx, cvident, incercdnd sd dovedeascd lumii bune cd
rrr ,,ulr,rrse. Cu acel prilej, Joseph ii admirase tdria gi
rlr,1111111,rlCit. lar in anii trecuti de-atunci, dansase adese-

24

Mary Balogh

Dragostea invinge

25

cadouri gi sd se uite cum se lumina la fatd de pldcere.


DacE nu s-ar fi oferit sd le escorteze pe domnigoara
Martin Ei pe cele doud gcolSrite la Londra, gtia cd ar fi
fdcut efortul de a ajunge la destinatie intr-o singurd zi. Dar
nu-qi regreta propunerea. Era genul de galanterie care-l
costa foafte putin, poate cu exceptia unei zile in plus pe
drum. Totugi, hotdrdse cd era in propriul lui interes sd
inchirieze un cal. Sd stea inchis in trdsurd cu o profesoard
gi doud eleve at6t de tinere, tot drumul, ar fi putut sd fie
un chin prea greu, chiar gi pentru nervii luiin mod normal
bine c5liti - ca sd nu mai vorbeascd de ai lor!
Cu doud zile in urmd, i se formase impresia distinctd
cd domnigoara Martin nu-l agrea, degi nu putea sd-gi
imagineze ce obiectii avea la adresa lui. De obicei, femeile il plSceau, poate fiindcd gi el le plScea pe ele. Dar
domnigoara Martin il privise cu destuld acreald, incd dinainte de a o fi rugat sd-i arate gcoala, care il interesase
srncer.
Caleaqca gi calul cobordrd panta colinei p6nd la r6u,
apoi igi continuard drumul pe malul acestuia, inainte de
a traversa Podul Pulteney gi a merge mai departe, in
directia gcolii.
Buzele lui Joseph tresdrird, la amintirea intdlnirii cu
domniqoara Martin. Era cvintesenta profesoarei rdmase
domniEoard bdtr6nd - imbracatb simplu gi practic, intr-o
rochie gri-albdstruie care o acoperea de la gdt pdnd la
incheieturile m6inilor gi la glezne, degi era luna iunie.
Pdrul castaniu ii era pieptbnat cu o severitate nemiloasd
Ei str6ns intr-un coc la ceafd, dar cu toate acestea ardta
cam rdv5git, ca gi cum ar fi avut o zi grea de lucru - ceea
ce, fdrd indoialS, era adevdrat. Nu era nici deosebit de
inaltd, nici deosebit de slab5, dar postura ei dreaptd ca
un vdtrai fdcuse sd pard in ambele feluri. Cdnd nu vorbea, igi !inea buzele str6nse, iar in ochii cenugii ii lucea
inteligen{a.
Pe Joseph il amuza faptul de a-gi da seama cd aceea
era femeia despre care Susanna ii vorbise cu at6ta cdldur5, ca despre una dintre cele mai dragi prietene ale ei.

26

Mary Balogh

Dragostea invinge

27

in cine gtie ce mari vise de extaz romantic. Alte cdteva


ldcrimau in batiste, aruncdndu-se alternativ asupra celor
doud ce purtau pelerine gi bonete, fiind dupd toate
aparentele viitoarele cdldtoare. O altd fatd - sau poate,
duduild ar fi o descriere mai potrivitd, de vreme ce trebuia sd fie cam cu vreo trei sau patru mai mare dec6t
celelalte - le admonesta degeaba sd stea aliniate, pe
doud rdnduri. Joseph bdnui cd era una dintre profesoare.
Bdtrdnul portar cu mutrd acrd, ale cdrui cizme
sc6(diau intocmai la fel cum iEi amintea Joseph cd fdcuserd cu doud zile in urmd, scoase in prag doud valize
qi se uitd la John ca pentru a-i spune cd era responsabilitatea lui aceea de a se inSriji s5-gi continue drumul p6nd
in caleaqcd.
Una dintre cdlStoare sporovdia volubil cu oricine
binevoia s-o asculte - gi cu oricine prefera sd n-o asculte,
la o adicd. Cealaltd ldcrima.
Joseph contempla haoticul tablou cu o privire de
unchi poznag.
Dupd care, din clddire iegi domnigoara Martin, iar in
r6ndurile fetelor se lSsd o tdcere perceptibilS, deEi a
doua cdldtoare continua sd suspine. O altd femeie veni
pe urmele ei gi li se adresd fetelor cu mult mai multd autoritate dec6t demonstrase profesoara cea t6ndrd.
- Fetelor, incepu ea, ce-ati fdcut, v-ati ndpustit toate
asupra domnigoarei Walton ca s-o tdrdli aici cu fo(a?
Doar v-ati luat rdmas-bun de la Flora gi Edna incd de la
micul dejun, nu? $i, prin urmare, acum n-ar trebui sd fiti
in clasS?
- Am venit sd-i urdm drum bun domnigoarei Martin,
domnigoard! se repezi sd rdspundb o fatd mai indrdznea\d gi cu prezentd de spirit, in murmurele aprobatoare ale altor cdteva.
- Prin asta, ati ardtat extrem de multd consideratie,
toate, replicd profesoara, cu un licdr in ochi. Dar
domnigoara Martin s-ar bucura mult mai mult de gestul
vostru dacd ali sta frumos pe doud rdnduri, puftdndu-vd
cu bunacuviintd potrivitd.

Mary Balogh

28

Fetele se supuserd imediat, cu incdntare.

venea prompt.

se
vei

or, spuse apoi domnigoara Martin, in timp ce


Ei ea de trdsurd, cu pagi mari gi apdsali. Nu

Dragostea invinge

29

Cealaltd profesoarS, ins5, o intrerupse:


- N-am sd uit nici cel mai neinsemnat lucru, spuse
ea cu ochii incd licdrindu-i. Cum ag putea, cdnd aseard
mi-ai scris ditamai lista? N-ai niciun motiv de ingrijorare,
Claudia. Du-te qi simte-te bine in vacantd!
Claudia. Un nume eminent de potrivit - impozant, fdrd
nicio undd de neseriozitate, sugerdnd o femeie care gtia
sd-gi poarte singurd de grij5.
Domnigoara Claudia Martin se intoarse spre cele
doud rdnduri ale fetelor.
- AStept sd citesc lucruri bune despre elevele mele
cele mari, c6nd imi va scrie domnigoara Thompson,
spuse ea. Cel putin, md aqtept sd aflu cd le-atiimpiedicat
pe oricare dintre fetele mai mici sd dea foc qcolii sau sd
alerge nebuneEte pe strdzile din Bath.
Fetele r6ser5, degi unele incd mai aveau ochii plini
de lacrimi.
- O sd avem grije, domnigoarS, promise una dintre
ele.
- $i vd mai multumesc, continud domnigoara Martin,
cd ali venit aici numai cu scopul de a vd lua rdmas-bun
de la mine. Sunt profund migcatS. Acum, veti merge in
gcoald cu domniEoara Walton gi veli studia gi mai mult,
ca sd recuperati minutele pe care le-a{i pierdut din ora
asta - dupd ce-mi urati drum-bun gi-mi faceti cu mdna.
$i poate, in acelaqi timp, veti binevoi sd le faceli cu mdna
qi Ednei gi Florei.
Avea simtul umorului, agadar, fie gi intr-un stil cam
sec, reflectd Joseph, in timp ce Claudia, cu ajutorul lui
John, igi ridica o poald a mantalei gi a rochiei, pentru a
le urma pe cele doud fete in caleagcS.
John se urcd gi el pe capr5, iar Joseph ii fdcu semn
din cap sd dea bice.
$i astfel micuta cavalcadd porni la drum spre Londra,
petrecutd de batistele pe care le fluturau zeci de
gcoldrite, dintre care unele iar se smiorcdiau, in timp ce
altele strigau cuvinte de salut spre colegele lor care
n-aveau sd se mai intoarcd niciodatS, cdci iqi fdceau in-

Mary Balogh

Dragostea invinge

trarea in lumea asprd a angaja{ilor - sau, cel pulin, aga


informase Susanna pe Joseph. Erau fete de caritate,
dintr-un grup destul de mare pe care domnigoara Martin
insista sd-l ia sub ocrotirea ei in fiecare an.
-Joseph era parte amuzat, parte afectat de ceea ce
vdzuse. Parcd ar fi intrezdrit un crdmpei dintr-o lume
nepbmdnteand, una de care originile qi bogdliile luiil izolaserd ferm, toatd viata.
Copii care nu aveau parte de siguran{a oferitd de o
familie sau de avere.

schimba opinia despre el. Desigur, fusese foafte mdrinimos sd le ofere caleagca, dar singur recunogtea cd o fdcuse in scopul de a-Ei impresiona familia qi prietenii.
Era pe jumdtate uguratS, pe jumdtate indignatd, de
felul prompt gi meticulos cu care erau servili oriunde se
opreau. $tia cd, dacd venea cu trdsura inchiriatS, lucrurile
ar fi stat cu totul altfel. Ea Ei fetele primeau chiar gi
gustdri in caleagcd, in loc de a fi nevoite sd intre in diversele hanuri pline de lume, unde le-ar fi inghiontit alli

30

il

Cdnd se oprird sd innopteze la Hanul Mielul gi


Steagul, din Marlborough, unde rezervase doud camere
aldturate, una pentru sine gi cealaltd pentru Edna gi
Flora, a se intreba dacd s-ar fi putut cumva simli
qi mai
nd de incheieturi, sau mai amo(itd in anumite locuri mai din jos ale corpului, in caz cd veneau cu
trdsura inchiriatS, a$a cum pldnuise initial.
Dar gtia din proprie experien{5 cd se putea gi mai rdu.
Caleaqca Marchizului de Attingsborough era curatd qi
avea arcuri bune gi perne moi, cu tapiterie luxoas5, de
piele. Proasta calitate a drumului gi ceasurile indelungate
de deplasare aproape necontenitd erau de vind pentru
starea ei fizicS.
O binecuvdntare, cel putin, era aceea cd avuseserb
toatd ziua caleagca la dispozilie numai pentru ele, Claudia gi cele doud fete din grija ei. Marchizul cdldrise tot
drumul, schimb6ndu-gi calul odatd cu al calegtii. Claudia
il vdzuse doar fugar, pe fereastrd gi la diversele hanuri
de poqtd unde fdceau scufte popasuri.
Marchizul ardla remarcabil de bine cdlare, desigur,
observase ea cu nemul(umire ori de cdte ori avea ocazia.
Era imbrdcat impecabil pentru drum Ei stdtea ln qa cdt
se poate de firesc - chiar qi dupa c6teva ore de cdlSrie.
Fdrd indoiald, se considera darul lui Dumnezeu pentru
neamul omenesc, qi mai cu seamd pentru jumdtatea
feminind a acestuia - ceea ce era o judecatd intru totul
nedreaptS, consim(i ea in intimitatea propriilor ei g6nduri,
degi fdrd sd facd cine gtie ce mari eforturi pentru a-gi

31

cdlStori gi ar fi trebuit sd stea la coadb pentru a-gi


cumpbra cele necesare.
Cu toate acestea, fusese o zi lungd gi grea, iar cele
trei ocupante ale calegtii vorbiserd foarte putin intre ele.
Vreme cam de o ord, fetele fuseserd vizibil abdtute,
neavdnd deloc chef sd converseze sau mdcar sd admire
peisajele de afard. $i chiar gi c6nd se mai inveseliserd,
dupd prima escald Ei primele gustdri, amdndoud se strdduiserd sd se comporte c6t mai cuviincios in compania
directoarei lor, cu rezultatul cd abia dacd scoteau o
vorb5, in afara situa{iilor c6nd ea le adresa cdte o intrebare directa.
Flora invSlase in gcoala aceea timp de aproape cinci
ani. lgi petrecuse toastd copildria intr-un orfelinat din Londra, dar la vdrsta de treisprezece ani fusese ldsatb sd

se descurce singur6. Edna rdmdsese orfan5 la

un-

sprezece ani, cdnd pdrintii ei fuseserd ucigiin timp ce-qi


apdrau de ho{i umila prdvdlioard, degi dupd cum avea sd
reiasd, nici n-ar fi fost mare lucru de furat acolo - aga cd
nu rdmdseserd nici bani pentru unica lor fiicd. Din fericire, domnul Hatchard o g5sise, la fel ca pe Flora, gi o
trimisese la Bath.
Cdnd Claudia intrd la Mielul gi Steagul, fu nevoitd sd
aqtepte pdnd cdnd hangiul termind un taifas prelungit cu
un alt client, despre fascinantul subiect al pescuitului, in
vreme ce al{i doi bdrbati - care nu se invredniceau de a
fi numi{i gentleman - se zgaiau la Edna gi Flora, potolindu-se, cu str6mbdturi insolente, doar c6nd Claudia ii
mdsurd cu o privire incruntatd.

32

Mary Balogh

33
Claudia nu apucd sd spun mai mult, cdci marchizul
se grdbi s-o intrerupd:
- Sper c5-s cele mai bune camere din casd, da?
- Toate camerele noastre sunt de calitate superioard,
my lord, il incredintd hangiul. Dar oddile din fald au fost
rezervate de domnul Cosman gi vdrul dumnealui.
Marchizul se oprise chiar in spatele umdrului
Claudiei, care nu putea sd-i vadd fa!a, dar o vedea pe a
hangiului. Degi marchizul nu mai scoase o vorbd, dupd

fi cdt se poate de incdntati sd lase camerele in seama

acestor domniEoare at6t de fermecdtoare, pentru a le lua


in schimb cu cele cu vedere spre grajd.
Adicd acolo unde stdtuse Claudia inainte, de fiecare
datd cdnd mai trdsese la acel han. igi amintea zarva 9i
lumina care pdtrundeau in cdmdrutele acelea c6t era
noaptea de lung5, impiedic6nd-o sd doarmd.
- Cu siguranld, domniqoarele trebuie sd stea in
oddile din fatd, continud hangiul, zdmbindu-i din nou
Claudiei. lnsist s-o facd!
De parcd ea ar fi avut vreo obiectie. $i totuqi, se
incdpdt6na, simlea nevoia sd-l contrazicd qi sd ceard
acele camere cu vedere la grajd. Nu avea de gdnd sd
ram6nd indatoratd Marchizului de Attingsborough pentru
primirea unor oddi mai confortabile. Dumnezeule mare,
era o femeie independentd. Nu avea nevoie de niciun bdrbat care sd lupte in interesul ei.
Dar, inainte ca ea sd poatd rosti o vorbd, marchizul
intrebd mai departe
- $i doriti sufragerie privatS?
Narile Claudiei se dilatarS. Cdt avea de g6nd s-o mai
umileascd?
- Domnul Cosman... incepu hangiul - dar din nou se
lntrerupse, cu privirea la marchiz. Le va fi rezervald
domnigoarelor aga cum se cuvine, my lord, restul
clientilor mei din seara aceasta fiind cu totii gentlemeni.

rll

ii
I
i
I
I

34

Mary Balogh

Dragostea invinge

35

ti

ti

Claudia gtia prea bine ce se int6mplase. Marchizul de


Attingsborough trebuia sd fi indltat intr-un stil aristocratic
o sprdnceanS, de vreo doud ori, iar hangiul fusese cdt pe
ce sd cadd in genunchi la picioarele lui. Era de-a dreptul
dezgustdtor, dacd nu gi mai rdu... gitotul, numai fiindcd
marchizul era cine era - sau, mai degrabS, datoritd culorii
sdngelui sdu. Probabil nu era decdt un... aventurieroarecare, gi totugi, intreaga lume se cdciulea in fata lui gi-l
peria, numai fiindcd avea un titlu nobiliar Ei fdrd indoiald,
pe ldngd el, bani{e pline.
Ei bine, ea n-avea de gdnd nici sd se plece in fata lui,
nici sd-l perie. Se intoarse s5-l priveascS - gi vdzu cd pe
chip i se ivise iar zdmbetul acela dezinvolt Ei fermecdtor...
dupd care ii fdcu cu ochiul.
Chiar ii fdcuse cu ochiul!
$i, desigur, continua sd arate teribil de chipeq, chiar
gi dupd o zi intreagd petrecutb in ga. Se bdtea pe cizmd
cu cravaga. Ardta suplu, lungin picioare gi brate, viril qi...
Ei bine, era de ajuns. Mirosea foarte bine a cal gi a
colonie, amestecate intr-o aromd masculind peste m5surd de at6tdtoare.
Claudia il privea cu o expresie statornicd, lindndu-gi
buzele strdnse intr-o linie subtire. Dar faptul cd-i fdcuse
cu ochiul o descumpdnise pentru un moment, dupd care
avu impresia cd ar fi fost prea ldrziu qi prea meschin sd
declare cd s-ar fi simtit foarte bine gi folosind camerele
cele mici gi sala publicd a ospdtdriei.
Edna gi Flora il priveau gi ele - mai bine zis,il sorbeau
din ochicu adoratie. De parcd asta ar fifost vreo surpriz5!
- Haideti, fetelor, le chemd scurt Claudia. O sd ne retragem in oddile noastre, dacd domnia sa hangiul ne
spune pe unde s-o lu5m.
$i porni spre locul unde-gi lSsaserd bagajele.
- Bagajele domnigoarelor sd fie duse sus imediatl ordond marchizul. Era clar cd hangiului i se adresa.
- Desigur, my lord, rdspunse acesta pocnind din
degete, in timp ce Claudiei iar i se dilatard ndrile. Tocmai
md pregdteam sd dau porunca.

l'

scdrii.
Claudia se lud dupd ei, iar fetele o urmard.
ii

lii

ii
l
i

li

cdnd ii fdcuse ultima oard cu ochiul un bdrbat' Dumnezeule, probabil cd nu i se maiint6mplase de cdnd era
micdl
Cum indrdznea!

cdnta de mama focului.

ceal.
S
S

i,

Mary Balogh

36

Dragostea invinge

m-am delectat pe tot parcursul cinei cu conversalii des_


pre recolte, v6ndtoare gi morr.
Claudia bdnuia ca nici mdcar n-ar fi stat acolo, dacd
nu se angaja s-o escorteze. probabil ar fi innoptat la
George qi Pelicanul, sau la Castel, care erau amdndoud
pe?le posibititdtile ei. Spera sd nu se agtepte sd i se
multumeascd p-entru privilegiul acelei sufrigerii gi al dormitoarelor. lncd se mai infioard, amintind+qi cdm igi e_

verenle in fala rui. craudia ,"'f;ol:fi:'33:ffi Jsffi,?,ilffii


doar sd dea din cap, politicos.

incdpere, cd ati petrecut o zi rezonabil de confortabild.


Sper cd nu vi s-au zgaltait toate oasele.
ca aceastd cdldtorie sd dureze o sbptdmdnd _ sau chiar
doud...!
Marchizul rdse ugor, iar Edna, care ardta cam ca un
iepurag speriat, chicoti.

Ed n

a rdc u o

triT"
no u d reve

r",l,3f

[?n c uvi

n1a

re.

Totugi, unele dintre acele fete ne sunt ca nigte


surori, ii spuse Flora. $i ne doare aici, continud ea,
lovindu-se ugor cu pumnulin piept, sd gtim cd s_ar putea

ctaudia se uita lintd ta *[r?:::rtept6ndu-se sd-l


vadd uimit cd oricare dintre fete avea indiazneala de a_i
rdspunde mai mult decdt monosilabic. CanO cLfo,
marchizul continua sd z6mbeascd.
- gi la ce slujbd vd duceli, domnigoard...?

Bains, my lord, ii rdspunse Flora.


Domnigoard Bains.
Eu voi fi guvernantd. intotdeauna mi-am dorit asta,
de c6nd am invdtat s5 scriu gi sd citesc, c6nd aveam
treisprezece ani. Cred cb s5-i potiinvdla Ei pe altii aceste
lucruri e cel mai minunat lucru pe care-l poate face cineva
in viatd. Nu sunteti de aceeagi pdrere, my lord?
Claudia se temea foarte tare cd s-ar fi putut ca Flora
sd vorbeascd prea mult. Totugi, se bucura sd audb c5,
chiar gi sub imperiul unor asemenea emotii, fata vorbea
cu un accent civilizat qi corect gramatical - cu totul altfel
decdt vorbise cu cinci aniin urm5, c6nd sosise la gcoald.
- intr-adevdr, confirmS el, degi nu pot spune 6e t-am
privit pe primul meu meditator ca pe un sfdnt, cdnd m-a
invdtat sd citesc. Folosea varga mult prea des ca sd fie
pe placul meu!
Edna chicoti.
- Vai, ce prostie! exclamd Flora. Pdi cum ati fi putut
sd vd bucura[i de invd[aturd, cdnd erati bbtut? gi chiar
mai rdu, cum s-ar fi putut sd vd placd sd invSlati? Astami aminteqte de orfelinat, cdnd ne invdtau sd coasem.
Niciodatd n-am invdtat bine, gi nici acum nu pot suferi
cusutul. La gcoalS n-am fost bdtute niciodatd, gi nici eu
n-am sd-mi bal niciodatd elevele, oric6t de ur6t s-ar pufta
Ei oricdt de greu ar invdta. $i nici pe copiii mei - dacd o
s5-i am vreodatd.
Claudia iEi boti buzele. Flora turuia ca o moard stricatd. Totugi, pasiunea ei era demnd de toatd lauda.
- lmi dau seama, spuse marchizul, cd veti fi o guvernantd de calitate superioarS, domnigoard Bains. Elevele
dumneavoastrd vor fi nigte copile foarte norocoase. $i
dumneavoastrS, domnigoard..?
O privi cu spr6ncenele inbltate pe Edna, care rogi,
chicoti gi fdcu o mutrd de parcd nimic n-ar fi vrut mai mult
dec6t sd se cagte o gaurd neagrd la picioarele ei, ca s-o
inghitd cu totul.
- Wood, indltimea voastrS, se prezentd ea. Vreau sd
zic, my lord...

Dragostea invinge

Mary Balogh

38

39

Domnigoara Wood. $i dumneavoastre veti fi tot gu-

vernantS?

Da, my lord... A-adicd... excelen(a voastrd...


Cred, continud marchizul, cd toate aceste titluri de
noblete au fost inventate numai ca sd ne zdpdceasca pe
toti de cap. De parcd faptul cd cei mai mulli dintre noi
sunt binecuvdntati cu cel putin doud nume n-ar fi o complicatie destul de mare pentru aceia care fac cunogtintd
cu noi c6t trdim! Aqadar, veti fi tot guvernantd qi dumneavoastrS, domniEoard Wood. $i, nu md indoiesc, una
de o calitate la fel de bund, bine instruitd gi educatd la
qcoala domniEoarei Martin.
$i imediat intoarse capul spre Claudia, ca pentru a-i
da Ednei un mic semnal cd nu era nevoie sd se simtd
obligatd sd compund un rdspuns la observatia lui - o atitudine plind de consideratie, fu nevoitd Claudia sd recunoascd, degi cu inima deloc ugoard.
- Domnigoard Martin, continud marchizul. Am venit
sd vdd dacd sunteti gata toate trei, sE vd retrageli pentru
noapte. Dacd da, vd voi escorta prin sala de mese, care
e plind de lume, p6nd in odbile dumneavoastra, cu grijd
ca nimeni sb nu vd abordeze pe drum.
- Vd multumesc, rdspunse Claudia. Da, a fost o zi
obositoare, iar maine ne agteaptd incd una.
$i totugi, dupd ce le conduse la etaj, pe l6ngd cdteva
grupuri de bdrbati care pdlSvrdgeau in gura mare, gi dupd
ce se incredintd cd Flora gi Edna erau inchise in camera
lor, cu uga ferecatd, marchizul nu.se grdbi sd revind numaidecdt la parter.
- Desigur, spuse el, e incd destul de devreme,
domnigoard Martin. $i, oric6t sunt de obosit dupd un
drum atdt de lung cdlare, simt nevoia s5-mi dezmo(esc
pulin picioarele inainte de a md culca. S-ar putea ca gi
dumneavoastrd sd vd simtiti la fel, qi in plus, sd vd improspdtati plSm6nii cu putin aer curat. V-ar face pldcere
sd mb insolili la o scurtd plimbare?
Numai pldcere nu i-ar fi fdcut aqa ceva.

Ei bo

e bine, ii rdspunse marchizul' Am sd vd aqtept


in capul scdrii.

Dragostea invinge

Capitolul 3

41-

- $i vb place zgomotul? se mirb marchizul, intorcdnd


capul s-o priveasca.
Claudia se uita drept inainte, cu bdrbia ridicatd gi
nasul in v6nt. Dumnezeule, iritatd mai era! Din cauza lui?
Fiindcd insistase sd fie tratatd cu respect Ei curtoazie,la
hanul acela?
- Nu-mi place deloc, replicd ea. $i nu-mi place sd-mi
intre pe fereastrd nici lumina a vreo duzind de felinare,
qi nici mirosul de la grajduri. Dar nu sunt decdt nigte oddi
oarecare, qi doar pentru o noapte. $i sunt camerele pe
care le-am rezewal.
- Vd certa{i cu mine, domniqoard Martin? o intrebd
el.
Aceste cuvinte o fdcurd sd intoarcd brusc capul. il
privi cu o expresie fermd qi cu spr6ncenele indltate, incetinind intruc6tva pasul.
- Caleagca dumneavoastrd este mult mai confortabilS
decdt ar fi fost cea pe care o inchiriaserdm, explicd ea.
Camerele in care am fost plasate sunt incomparabil mai
bune dec6t cele care ne fuseserd repartizate. Sufrageria
privatd a fost pe departe mai plScutd decdt sala ospdtbriei. Dar toate acestea sunt detalii de viatd care nu-s
cu adevdrat necesare. Sunt lucruri pe care dumneavoastrd gi persoanele de aceeaEi clasd le lua\i ca fiind de la
sine intelese, fdrdindoiald. Eu nu fac parte din clasa dumneavoastrd, Lord Attingsborough, $i nici nu mi-o doresc.
Mai mult, sunt o femeie care gi-a croit singurd drum in
viatd. N-am nevoie de un bdrbat care sd md protejeze, qi
nici ca un aristocrat s5-mi procure favoruri speciale.
l-auzil Nu mai fusese atdt de aspru mugtruluit de pe
vremea c6nd era un bdietandru. Dintr-odatd, incepea sd
se uite la ea cu un interes sporit.
- Atunci, o intrebS, trebuie sd-mi prezint scuzele pen-

ir
lt

in ele

fi fost cam zgomotoase.


otoase, confirmd Claudia. Am mai locuit

ceva, replicd ea. Dacd o face\i, voi fi nevoitd sd recunosc


c6t de ingrat6 a fost propria mea comportare. Ar trebui
sd vd fiu recunoscdtoare. $i vd sunt.

ii
it
i1

42

Mary Balogh

- Fa nu sunteti, z6mbi el.


- lntr-adevdr, nu sunt.

li
rdspunsul ei - era pe c6t de rezonabil, pe
^ .plScea
atdt
de realist.
- Ce anume v-a dat ideea de a primi qi eleve de caritate? se interesd el.

Dragostea invinge

43

fonduri nelimitate. Aqa cd a trebuit sd gdsesc un mod de


a le da celor din jur ceva care sd implice servicii, in loc
de bani.
Sau, ar fi putut prefera gi sd nu le dea nimic.
foarte
- $i totugi, replicd Joseph, cred cd vd costd
scump educarea acestor fete. Trebuie sd le gdzduiti, sd
le hrdnili, sd le imbrdca\i... $i presupun cb sunt mai
multe la numdr decdt celelalte, ale cdror pdrinti au posibilitatea sd le pldteascd studiile.
- Taxele gcolare sunt destul de mari, il ldmuri ea. Nu
am de ce sb prezint scuze pentru acest lucru. Oferim instruire de calitate, am toatd convingerea, qi orice pdrinti
care sunt de altd pdrere au deplina libertate de a-gitrimite fetele la alte qcoli. lar gcoala mai are Ei un binefdcdtor
foarte darnic, care din picate e anonim. lntoteauna m-a
apbsat greu faptul cd niciodatd nu i-am putut multumi
personal.
Ldsaserd oragul in urma lor gi mergeau pe un drum
batatorit care gerpuia printre garduri viijoase, dincolo de
care se intindeau cdmpii qi pajigti. O uEoard brizd le sufla
in fete, ridicdnd borul de la boneta Claudiei.
at6t eleve pldtitoare,
- Prin urmare, spuse el, aveti
gdndit
gi
la o diversificare gi
c6t fete de caritate. Nu v-ati
eleve
cu
handicapuri, de elargd?
avut
vreodatd
mai
Ali
xemplu?
- Oloage, vreti sd spuneti? Sau surde? Sau incete la
minte? Mbrturisesc cd incd nu m-am gdndit. Ar fi tot felul
de provocdri cdrora sd le fac fa{d nu-i aga?
- $i nu v5 pute{i ridica la indltimea lor?
Claudia cdzu pe g6nduri, in timp ce-gicontinuau plimbarea.
- Nu gtiu, mdrturisi ea. Nu m-am confruntat niciodatd
cu o asemenea posibilitate. Cred cd majoritatea pdrintilor
de copii handicapati - mai ales dacd au fete - ii considerd incapabili sd invete in orice mod normal, aga cd nici
mdcar nu incearcd sd-i inscrie la vreo gcoalS. Dacd ar
vrea, totugi, Ei ar veni la mine... ei bine, nu gtiu cum
le-aq rdspunde. Cred cd ar depinde de soiul de handicap.

44

Mary Balogh

Dragostea invinge

45

sa rdspunda la o micd incurajare. Sau, poate, existase


un anumit bdrbat, un vis anume...
Dar, la urma urmei, nu era cdtuqi de putin treaba lui,
nu-i aga?

Claudia c getd din nou la ceea ce avea sa rdspundd.


Nu era, conc ise Joseph, o femeie dedatd .onr"iluti,foi

frivole.

ndeva, depafte, ldtrd un cdine. in jurul lor se ldsa


^rns area.

- GuvernantS? repetd, cdnd vdzu cd n-avea sd mai


continue dacd n-o incuraja.
- La o familie cu trei copii mici qi energici, prima oard,
precizd ea. ii adoram. Din pdcate, tatdl lor a fost detaqat
in lndia la doar patru luni dupd angajarea mea gi au plecat cu el. Pe urm5, am lucrat la o fata ingrozitor de prostcrescutd, care credea cd rangul ii dddea dreptul sd se
poafte cu restul omenirii exact cum i se ndzdrea.
- Ceea ce inteleg cd nu era tocmai agreabil? ii zdmbi
-loseph.
cinstit
- Asta ar fi pu{in spus. lar c6nd i-am raportat
punea
pe
in
calea
le
care
mare
dificultalile
fratelui ei mai
indeplinirii cu succes a indatoririlor mele - 9i sd gtiti ca
nu md pldngeam, tot ce fdceam era sd-i prezint rapoftul
sdptdmdnal pe care mi-l ceruse - ei bine, cdnd am fdcut-o, m-a informat cd md plStea chiar foarte bine ca sd-i
instruiesc sora qi cd dacd nu-mi plScea sd fiu tratata ca
un vierme, nu-mi rdmdnea decdt sd gdsesc singura o
solulie.
- $i ati gdsit?
Continua sd zdmbeascd, pe cdnd Claudia se zbdrlea
de-a binelea de indignare, amintindu-9i scena. Marise
pasul gi mai mult. Joseph se indoia cb mai vedea ceva
din toate peisajele intunecate din jurul lor.
- Am plecat din casa aia ziua-n amiaza mare, povesti
ea. Am refuzat trdsura, scrisoare de recomandare, ba
chiar gi salariul pe o sdptdmdnd,la care aveam dreptul.
$i, o lunE mai tdrziu, mi-am deschis propria qcoalS, in
Bath.
- indrdznesc sd spun, replicd el, cd prin asta ati
rlovedit cd nu sunteli un vierrne, domnigoard Martin. Vd
felicit.
Brusc Ai pe neagteptate, Claudia r6se, incetinind
pasil.

Mary Balogh

46

Dragostea invinge
R6z6nd, Joseph ardtd spre apus.
N-am vdzut soarele toatd ziua, spuse

Ve invidiez, remarcd Joseph, spre propria lui sur_

prindere.

47

el, dar cel


pulin ni s-a ingdduit sd admirdm urmele unui asfintit.
Claudia intoarse capul, pentru a privi ddra subtire gi
arzdloare de rogeald cu irizdri violacee care se intindea
deasupra orizontului, apoiin sus, la bolta intunecatS, ce
se umplea de stele gi o lund aproape plin5.
- Ce frumusete negrditd...! murmurd ea, cu vocea
oarecum schimbatS, caldd $i feminind qi plind de un dor
fard nume. lar eu am vorbit in tot timpul dsta, gi n-am observat-o. Ce multe splendori ldsdm sd treacd pe l6ngd
noi fbrd sd le bdgdm in seamS!
- lntr-adevdr, rdspunse el, privind-o.
Era ceva neagteptat de atrdgdtor la o femeie care pornise sd infrunte pieptiq viata gi credea cu pasiune in
sarcinile pe care gi le impunea singurS. Nu o a c[ie fizicd, poale, deqi ea nu era tocmai un antidot, ci...
Ei bine, nu-i pdrea rdu, la urma urmei, cd o invitase
la acea plimbare. Ldsdnd la o parte dojana, ii plSceau
toate lucrurile pe care le auzise de la ea. Ceea ce-i trezea
anumite sperante vagi...
Claudia oft5, cu fata incd ridicatd spre cer.
dddusem seama c6t de multd
- Nici mdcar nu-mi
nevoie aveam de plimbarea asta, spuse ea. E mult mai
inviordtoare pentru starea de spirit dec6t retragere timpurie la culcare.
Oare era cu adevdrat fericitd? se intrebd el. Simtea
vreodatd nostalgia dupd oricare dintre visele ei de fatd?
Dar viala era fdcutd dintr-o succesiune de vise, unele
menite sb se implineascS, dar cele mai multe urmdnd sd
fie inldturate pe mdsurd ce trecea timpul, gi numai unul
sau doud avdnd privilegiul de a ddinui pdnd la moarte.
Cel mai mult conta, poate, puterea de a Eti cdnd sd abandonezi un vis - aceea care-i deosebea pe oamenii
invingdtori in viatd de cei trigti gi plini de resentimente,
care nu reuseau niciodatd sd treacd mai departe de
primele mari dezamdgiri ale vietii; sau de visdtorii aerieni
care niciodatd nu-gi trdiau viata cu adevdrat.

Mary Balogh

48

,l

.u," pe care singurd

Dragostea invinge

v_a!i

Claudia igi puse o mdnd inmdnugatd pe marginea de


sus a p6rleazului, nu departe de co[ul lui, apoiTntouri"
capul s5-l priveascd in fald, degi Joseph se indoia cd_l
putea_vedea prea bine, in intunericul ce se
ldsase.
- gi dumneavoastrd n-a!i fdcut la fel? ll inireOa, pe
tonul unei profesoare severe care cere socoteard unui
elev.

Joseph chicoti incet.


Cdnd egti inzestrat din nagtere cu tiflul nobiliar de

datorie.
Degi rzisase sd scape...

sau o orate cu un minimr,xaj3'5il""ti;3?,t tr?i*.?;lL?;


pol,f^ imbrd(igate cu fermitatea unui 1"1 .tar. gi';;

hotdrdrea de a le indeplini c6t mai bine.


- Sper cd nu urmeazd nicio intrebare, rdse el. Nu_mi
ve{i cere sd vd spun in care dintre cele trei categorii
mJ
inscriu, nu-i aga, domnigoara Martin?
- Nu, rdspunse ea. Vd rog sd md scuzali. M_am
surmonteazd toate obstacol

tate. De-atunci, rdmdsese un cititor avid. in copildrie qi

49

tinerete, iqi petrecuse mult timp cu administratorul tatdlui


sau, invdt6nd sarcinile gi indatoririle unui mare mogier,
gi tot timpul fusese la curent cu ceea ce se int6mpla in
ambele Camere ale Parlamentului, de vreme ce intr-o
bunS zi - dacd trdia mai mult dec6t tatal sdu - avea sd
fie membru al celei superioare. Dar pe tatdl lui toate
aceste eforturi pareau sd-l fi nemullumit - Parcd ai
agtepta cu sufletul la gurd sd-mi dau duhul! remarcase
el odatd, iritat cOnd Joseph se intorsese, ud, plin de noroi
gi in culmea fericirii, de la un Sant de scurgere nou din
Anburey, pe care-l inspectase impreund cu administratorul.
$i astfel, viata adultd a lui Joseph fusese in esentd
llnigtitd - la drept vorbind, cu nimic deosebitd de a celor
rnai mulli dintre semenii lui de generatie. Nu scdpa din
ochi activitatile de la Willowgreen, casa gi mogia modestd
pe care tatdl sdu i le ddruise la implinirea vdrstei de
douazeci gi unu de ani, degi dorinta lui de a rdm6ne cdt
mai aproape de Lizzie, la Londra, ilimpiedica sd se ducd
acolo atdt de des pe c6t ar fi vrut. Viata sa nu fusese caracterizatd de niciun viciu deosebit, nici de vreo extravaganld excesivd - spre deosebire de ale majoritdtii
celorlalti de-o seamd cu el. lgi plStea la timp servitorii Ei
toate facturile, gi dona sume generoase multor opere de
binefacere. Nu juca peste masurd la cazinouri. Nici afemeiat nu era. Adevdrat, avusese obignuitele relatii
amoroase de scurtd duratS, cdnd era foarte tdndr, dar
apoi fusese Sonia, Ei dupa eaLizzie - qi chiarinainte de
Lizzie mai fusese gi Barbara. Toate acestea, cu mult
lnainte de a implini mdcar doudzeci gi cinci de ani.
Str6nse mdna pe stinghia p6rleazului, apoi gi-o desfdcu iar, privind spre vdpaia tot mai stinsd a amurgului.
De ani de zile, iqi simlea viala goalS de-a binelea, ca gi
cum qi-ar fi pierdut o mare parte din culoare, lds6nd in
urmd prea multe tonuri cenugii. O viat5, in esentS, pasivd.
Acum, ins5, era in fine imboldit sd fac un pas uriaq
pe care-l evitase cu hotdrdre ani de zile. PdnE la sf6rgitul

50

Mary Balogh

Dintr-odat5, igi dddu seama cd de_o buna bucatd de

Dragostea invinge

51

cum cu sigurantd avusese de g6nd, o ridica la buze.


Claudia qi-o retrase ferm, se rdsuci pe cdlcdie fdrd o
vorbd gi dispdru in camera ei. Uga se inchise cu zgomot.
Aceasta fusese o gregeald, igi spuse el, incruntdndu-se spre uEa inchisd. ln niciun caz nu era genul de femeie cdreia i se sdruta m6na. Degetele ei le cuprinseserd ferm pe ale lui, nu zdcuserd molegite, in
aqteptarea unui gest galant.
La naiba, ce mai gafS!
Cobori scara gi porni sd caute putinS companie. Dupd
sunetele ce se auzeau prin uga c6rciumii, deduse cd nu
multi dintre ceilalti muqterii se duseserd deja la culcare.
li pdrea bine. Dintr-odatd, se simtea neobignuit de
singur.
Flora atipise, cu capul cdzut pe-o parte gi gura deschisd. Edna se uita g6nditoare afard, pe fereastra
caleqtii. $i Claudia la fel.
Ori de cdte ori reugea sb-l vadd pe Marchizul de Attingsborough, se incrunta la el. lnsotitorul lor cdlSrea un
alt cal inchiriat gi ardta la fel de elegant gi odihnit ca in
ajun, c6nd porniserd la drum din Bath. Era remarcabil de
chipeg gi fermecdtor. $i mai era - degi n-o inc6nta sd recunoascd - o companie surprinzdtor de plScutd. Apreciase foarte mult plimbarea din seara trecutS, qi cea mai
mare parte a conversaliei. Era destul de inedit, sd umble
seara prin aer liber, cu un gentleman.
lar la sf6rgit, trebuise sd strice el o seard rnemorabila
- gi sd o facb sb revind la impresia initialS - sdrut6ndu-i
mdna cdnd ii urase noapte bun5. Se supdrase extrem de
tare pe el. Se delectaserd impreund cu o conversatie de
bun-simt, ca intre doi egali - sau cel putin aqa i se pdruse.
Nu avea nevoie sd i se arunce nicio firimiturd din galanteria lui, ca gi cum ar fi fost o fetigcand proastd care flirta.
Vedea c5 incepuse iar ploaia - toatd dimineata picurase in rdstimpuri. De data asta, insd, ploua de-a binelea - gi, in c6teva minute, se porni o adevdratd aversd.
Trdsura se opri, vizitiul cobori de pe caprd, se auzi un
schimb de glasuri, apoi uga se deschise Ei marchizul se

Mary Balogh

52

Dragostea invinge

urcd in
rele pe trepte. Se
-caleagcd, fdrd a pune p
aqezd 16ngd
Ctaudia, care se ret
in cdp5tui["fafufi
?
ncheta nu era foarte lungd, gi nici cu_
p
it de incdpdtor, aga cd Marchizul de
A
sd-t ur pte dintr_odatd pe tot.-Fioiu
se trezi din somn, cu o tresdrire.

uzali-md dacd voi sta cu dum_


Claudia.

intoarse capul spre ea, sur6z6nd, iar Claudia, imriei voinle, igi aminti de senzalia acelor buze
pe dosul mdinii er.
- $i sper cd nu e prea incomod, addugd el, nici cdld_

.
potr
zdm

aproape intotdeauna.
$i le zdmbi pe r6nd la toate trei.
Claudia se simlea oarecum sufocatd de prezen{a
marchizului- o senzalie remarcabil de prosteascd. De ie
trebuise sdinceapd ploaia tocmai atunci? Simlea miroJ
materialului umed al mantalei lui, qi pe al coioniei. Mai
simtea gi miros de cal, la fel ca in a.;un. Oric6t ar fi inCei_
cat,-nu-gi putea impiedica umdrul sa-t atinga pe al lui,
dupd cum se cl5tina gitresdlta trdsura, in tirip il
J;r;;
pe drum.

Ce prostie, sd devind dintr-odatb at6t de

des_

cumpdnitd - ca o fetigcand negtiutoare, sau ca o babd


nembritatd! Ce aiureald fdrd peiechel
Marc
telor tot felul de intrebdri despre
qcoalS ndite, cdrora p6nd Si EJna puiea

sd le

rb

mutt dec6t'simpie inro{iri g


chicoteli. cur6nd, pdrurd sd se simtd ra rargur tor tu et.
lar el, desigur, ardta cum nu se putea mai d-estins, .u ji
cum i s-ar fiintdmprat in fiecare zi sd impartd trdsura cL

doud absolvente de gcoald gi directoarea lor.

53

Aseard, zise Joseph intr-un tdrziu, rezem6ndu-9i


umerii de coltul calegtii gi potrivindu-gi mai bine picioarele
lungi, astfel inc6t sd nu atingd pe nimeni cu cizmele sale
de piele, pentru cdldrie, pline de noroi - degi Claudia era
rnult prea congtientd de acele picioare - mi-ati vorbit despre
planurile dumneavoastrd de angajare Ei speran{ele de succes. Dar cu visele cum stati? Cu totii visdm. Cum ar fi vielile
dumneavoastrd, daci v-a!i putea implini dorintele?
Flora nu ezitd.
- Eu m-ag mdrita cu un print, se repezi ea, qi aq locui
intr-un palat, unde ag sta toatd ziua pe un tron de aur,
impodobitd numai cu diamante gi blSnuri, iar noaptea ag
dormi intr-un pat cu saltele de puf.
Zdmbid cu tolii.
- Totuqi, n-ai sta pe tron, Flo, ii atrase atentia Edna,
care era mereu mult mai realistd, dec6t dacd te-ai mdrita
cu un rege.
- Ceea ce se poate aranja foarte uEor, replicd Flora,
fard sb se descurajeze. Tatdl lui ar muri tragic, a doua zi
dupd nuntd. A, Si printul meu ar avea doudzeci de frali gi
surori, iar eu ag avea o duzind de copii, gi cu to{ii am
locui in palat, ca o singurd familie mare Ei veselS.
Oftd din adOncul sufletului, apoi izbucniin 16s.
Claudia era migcatd de ultimele detalii. in realitate,

Flora se simtea foafte singurd in viatd.


Un vis demn de toatd atentia, remarcd marchizul.
Si dumneavoastrS, domnigoard Wood?
- Visul meu, rdspunse Edna, e sd am o prdvdlioard,
la fel cum au avut mama gi tata. Dar eu aq face negot cu
cdr\i.Toald ziua ag sta in mijlocul lor gi le-ag vinde unor
oameni care le iubesc la fel de mult ca mine, qi...
Se intrerupse, rogin

ln aceastd scurtd c vdntare, ingirase mai multe cuvinte laolaltd decdt o auzise Claudia rostind de-a lungul
intregii zile.
- $i unul dintre clientii aceia ar fi un print chipeg, completd Flora. Dar nu prin{ul meu, dacd egti at6t de bun5,
Ed.

Mary Balogh

54

Dragostea invinge

55

- A, dar aici nu e vorba de vise implinite, replicd


Joseph. Nu-i aEa, domnigoarelor?
- ASa e, confirmd Flora.
- Da, domnigoard, spuse Ei Edna, in acelaEi moment.
Haideti, zice{i-ne.
Jocul acesta are anumite reguli, adduga

Claudia inal{d din spr6ncene, dar nu spuse nimic.

dar
AVU

pe

plinit.

gi

Marchizul de Attingsborough, potrivindu-gi umerii astfel


inc6t s-o poatb vedea mai bine. De la distanta aceea,
ochii lui ardtau incredibil de albagtri.
Ce joc? Care reEuli? Totuqi, o interesase fdrb putintd
de tSgadd sd audd raspunsurile celorlalli trei, recunoscu
in sinea ei Claudia. Acur1"r, ii venise gi ei rdndul sdjoace"
Totuqi, se simtea foarte nemullumit5.
- Stati sd md gdndesc, zise ea, impundndu-Ei sa nu
rogeascd sau sb se arate f6stdcitd in vreun alt mod. Era
deosebit de stdnjenitor sE se afle intr-o asemenea
situalie, in fata celor doud eleve ale ei qi a unui domn
din aristocratie.
- Agteptam, spuse acesta. Nu-i aqa, domnigoarelor?
- Da! rdspunserd intr-un glas Flora gi Edna.
- Deci, visul meu... relud Claudia, in cele din urmd.
Da, visez sd locuiesc din nou la tard, intr-o cdsuta. Cu
acoperiq de stuf qi cu narcise, trandafiri gi crizanteme ln
grddinS. Toate in anotimpul lor, desigur.
- Singurd, domnigoard Maftin?
Fdrd voie, Claudia il privi in ochi gi putu vedea cd se
distra enorm pe seama ei. Zdmbea ardt6ndu-gi dintii albi,
perfecti. Dacd exista pe lumea asta un gentleman mai
nesuferit, in niciun caz nu voia sd-l cunoascS!
- Ei, addugd ea, poate cd ag avea cu mine un cd(e/.
$i, ridicdndu-gi spr6ncenele, iqi permise o clipd s5-l
priveascb in ochi, cu o expresie poznagS, in timp ce-n
sinea ei il provoca sd continue cu intrebdrile.
Joseph ii sustinu privirea, chicotind incet, in timp ce
Edna bdtea din palme.
- $i noi am avut un c6ine! exclamd ea. L-am iubit mai
rnult dec6t orice pe lume! Cred cd va trebui sd-mi iau gi
eu unul, in librbria mea.

Mary Balogh

56

Dragostea invinge

57

Edna oftd qi ea.

spuse Claudia cu
- ln curdnd vom ajunge la Londra,
pe

altfel s-ar putea sd-l pierdelr.


inainte ca sd
9: ridicd pe jumdtate, apl
batd in peretete din fa!b, iar ca
tini Ei ," opii.
- Vo reveni in qa, spuse el, ldsdndu ra. Oin *,
liniqtite, omniqoarelor.
- O... murmurd Edna, cu regret vizibil, dupd care rogi,
incurcatS.
- gi eu simt la fel, o asigurd marchizul. Am petrecut
intr-adevdr o ord foafte ptacutd.
re

insure{ise pe toate treiin

i mtd n evo
i a bd rbali
pe-aproape?

;3
Ke

JiY"XifiJiS8l,:ffi

13,:.T;

r,, a'E'i;

"?T::r?i#;?X': r:3

ffit",'?13,"'?"t:?"'l:ffi3'.XT;lil
leia de a

venea ca un genileman sd incerce sa vrdjeascd nigte


domniqoare cdrora numai de aga ceva nu le ardea.
vE gentleman
fermecdtoi este, comenta
- Ce
EEilUerilirrt rermecator
comentd Flora CU
un oftat, uitOndu-se de asemenea dupd el. De_ar fi,
numat, cu vreo zece ani mai tdndr...!

Vicontesa Whitleaf.
falsd voioqie, gi o vom revedea
Susanna qi Peter insistaserd ca fetele qi Claudia sb
locuiascd in casa lor din Grosvenor Square, pdnS-giincepeau lucrul ca guvernante.
- $i copilagul! se luminb la fatd Edna. Credeli c-o sd
ne dea voie sd-l vedem, domnigoard?
- Probabil va fiinc6ntatd sd vi-l arate, rdspunse Claudia, cu o senzatie ce semdna incomod de mult cu un
junghi de invidie. Susanna il ndscuse pe micutul Harry cu
doar o lund in urmd.
- Sper sd ne lase sd-l ludm gi in brate, addugd Flora.
La orfelinat, tineam in brate multi bebeluEi. Era ocupatia
mea favorit6.
Caleagca igi continua drumul inainte gi, pentru un
scurt rdstimp,^Marchizul de Attingsborough cdldri chiar
pe l6ngd ea. lqi aplecd putin capul, pentru a se uita
rnbuntru Ei ochii lui ii intdlnird pe ai Claudiei. Zdmbindu-i, iqi atinse borul pdlSriei.
Claudia igi dorea - chiar gi-o dorea cu adevdrat - ca
rnarchizul sd nu arate atdt de viril. Nu toti bdrbatii erau
aEa - ceea ce nu insemna cd ceilalti ar fi fost neapdrat
efeminati. Dar acest bdrbat avea o masculinitate nedrept
de evidentd. $i o mai Ei gtia. Claudia spera din toatd
inima sd nu-l mai revadd, dupd sosirea la Londra. Viata
ei era liniqtitS. Avusese nevoie sd se strdduiascd ani de
zile, pentru a ajunge la o stare atdt de calmd. Nu dorea
deloc sd simtd iar tot tumultul gi toate nevoile pe care Ei
le infruntase cu at6ta inverEunare la doudzeci Ei ceva de
ani, inainte de a gi le suprima cu totul.
Felul de al fi a Marchizului de Attingsborough o
nemu llumea ingrozitor.
O fdcea sd se simtb incomod.
Cumva, ii reamintea c5, pe ldngb tot ceea ce realizase in ultimii cincisprezece ani, mai era gi femeie.

Dragostea invinge

Capitolul 4

primeascd z6mbitori, incd i


scdrita.
Era intr-adevdr o casd splendidd, dar Claudia abia

sdnatate pentru o femeie care ndscuse doar cu o rund in


urmd. Apoi o str6nse in brale pe Edna, care chilai inc6n_
tatd cd-gi revedea fosta piofesoard, $i pe ndra, caie
scoase qi ea un fel de childit de emolie, turuind cu viteza

Marchizul nu mai-rdmase. ci porni mai departe cu


calul lui inchiriat, dupd ce schimba e cdteva ,riiuolritati
cu.Susanna gi peter, igi luase rdm s_bun de la Claudii
gi le urase Florei gi Ednei numai bine in viitoareLe
roi
cariere de guvernante.

preund cu menajera, care pbrea sb le aqtepte compania


cu o plScere deosebitd.
Claudia avea de g6nd sd se simth bine pur 9i simplu.
- lar acesta e un ordin, precizd Peter, cu o lucire
poznagd in ochi, dupd ce Susanna ii ddduse vestea.
M-am inv6lat sd nu rnd contrazic cu nevastS-mea cdnd
vorbegte pe tonul 6sta, Claudia. lnsurdtoarea cu o profe-

soard ascunde pericole, dupd cum am constatat pe

pielea mea.
- Ardti ca un bdrbat cdlit, comentd Claudia.
Vicontele era chipeE Eifermecdtor, cu ochiveseli, mai
rnuit violeti dec6t albaEtri.
Susanna rdse. Dar pregetise deja o listb intreagb de
activitdti pentru amuzamentul prietenei sale, 9i de vreme
ce rn birou pe Claudia o agtepta o scrisoare de la domnul
Hatchard, cu vestea neplScutd c5 fusese nevoit sd plece
din orag pentru c6teva zile, cu afaceri, 9i regreta cd n-o
putea primi pe domnigoara Martin decAt dupd inapoiere,
se relaxd gi o lud cu ea prin magazine Ei $alerii, qi la plimbdri in Hyde Park.
Desigur, aceastd amdnare insemna cd ar mai fi putut
sta la gcoalS incd o sdptamdnd, dar Claudia nu-qi pierdu
vremea frdmdnt6ndu-se din cauza acestor imprejurdri
neprevdzute. $tia c6t se bucura Eleanor cd, in sfdrEit, se
afla pentru un timp la conducerea qcolii. Eleanor Thomp
son devenise profesoar6la o vdrstd mai inaintatd, dar
descoperise in aceastd ocupatie iubirea vie[ii ei - propria
sa afirmare.
Pe Frances n-o vdzurd pbna in ziua concertului. Plecase cu Lucius in vizitd la mdtuqile ei vdrstnice dln
treze gi urma sd se nevadd cu doud dintre cele mai dragi
prietene ale el. Numai de-ar fi putut se vind Ei Anne

odaia copilului, fapt care le i

de a-l vedea, inainte de plecare. Aveau sd ia masa

59

im_

atunci fericirea ei ar fi fost desdv6rgita. Dar aceasta fosta Anne Jewell, altd profesoard care lucrase la gcoala
ei - se afla in Wales, cu domnul Butler gi cei doi copii ai
lor.

Mary Balagh

Dragostea invinge

in ziua stabilitd, Claudia incepu sd se lmbrace devi'eme, cu mare grijd, emotionat6 la g6ndul cle a o
revedea pe Frances - care urma sd vina rJcind cu Luciui
- dar 9i alarmatd de faptul cd acel conceft avea sd fie
mult mai simandicos dec6t se agteptase. Se pdrea cd

- Maria nu te-ar fi fdcut in niciun caz sd ardti aqa,


spuse ea. Are un gust impecabil. Dar ti-a reugit o piepten5tur5 extrem de elegantS. $i-mi place mult gi rochia.
Era o rochie simpld, verde inchis, de muselind fin5,
cu talie inaltd, corsaj nedecoltat gi m6neci scurte, care
Claudiei ii pldcuse in clipa cdnd o vdzuse prima oard, in
vitrina unei croitorese de pe Milsom Street, in Bath. lqi
cumpdrase trei rochii noi pentru cdldtoria la Londra, o extravagan{d fdrd seamdn, dar pe care o considerase necesard cu acea ocazie.
- $i tu, Susanna, o complirnentd ea, ardti frumoasd
ca intotdeauna, desigur.
Prietena ei era imbrdcatd in albastru deschis, o culoare foarte frumoasd, care se asorta de minune cu buclele ei de un ardmiu vibrant. Mai redevenise 9i zveltd ca
o fetiqcand, fdrb sd mai prezinte nicio urmd a sarcinii,
dec6t poate pu{ind imbujorare in obraji.
- Ar cam fi timpul sd cobordm, propuse ea. Vino sd
vezi sala de balinainte de a sosi Frances qi Lucius.
Claudia iEi acoperi umerii cu galul verde ca pdtrunjelul, iar Susanna o lud de bra! Ei o trase afard din
camerd, in directia scbrii.
- Biata Frances! o compdtimi ea. Cred cd e ingrozitor
ce zici?
de emoti
c
sb spun cd la fel cred Ei eu, rdspunse
lnd
-

60

nu exista niciun motiv de a


era cd avea emotii. Nici garderoioa gi nici modul ei de a
purta o conversatie nu se potriveau cu o asemenea
com_
panie. $i-n plus, nu cunoqtea pe ninreni de_acolo,
cu
exceptia miculu ei grup cle prieteni.
se g6ndea s se strecoare in fundur sdrii chiarinainte

ategoric' in timp ce gi Peter


clatina din cap.
- Md tem cd nu putem ingddui aqa ceva, Claudia.
Dacd incerci, voi fi nevoit sd te escoftez personal p6nd
in 16ndul int6i.
personald a Susannei tocmai terminase
_ .Camerista
s5-i aranjeze pdrur - in pofida protesteror craudiei cd era
pe
_deplin capabild s-o facd Ei singurd _ c6nd Susanna
ilqegi apdru in uqa camerei Oe toaldtd. Camerista io Oesi
chise pentru a o lSsa sd intre.
_ - Egtl Sata, Claudia? se interesd Susanna. Da, vdd
cd egti. gi ardli foarte etegantl
- Nu Maria e de vind cd n-am bucle sau c6rlion{i, se
de a ardta ca o oaie deghizatd in r-niel.

.ln consecinld, pdrul ii era pieptanat in stilul sdu


obignuit, neted, cu un coc la ceafd.'Atdta doar cd arata
pu{in mai altfel decdt de obicei . parea mai lucios,
mai
des, mai atrdgdtor. Cum izbutise camerista acea trani_
formare, Claudia nu era in stare sd inleleagd.
Susanna r6se.

6t

cand preda la qcoal5, cd dacd n-au trac inaintea unui


spectacol, e cel mai sigur semn cd vor cdnta prost.
Sala de bal era o incdpere de propo(ii magnifice, cu
plafon inalt, poleit, de care at6rna un candelabru cu zeci
de lumdndri. Un perete era acoperit cu oglinzi, ddnd iluzia
unui spatiu gi mai lntins, cu un candelabru identic qi cu
acelagi numdr de flori, care erau puse peste tot, in urne
rnafl.

Podelele de lemn luceau sub girurile de scaune cu


tapiterie roqie care fuseserd pregetite pentru seara
aceea.

i
I

62

Mary Balogh

nase niciodatd in fa{a nervozitdlii. De ce ar fi fdcut-o toc-

pu{in, acea pafte pe care


lui de sear5, inchise la culoare, iar ?n urma lui veneau
Frances gi Lucius. Susanna se grdbi spre ei, urmatd in_
deaproape de Claudia.

oricSnd 9i... incredibil de frumoasd!

cesulii pria prietenei sale.

Dragostea invinge

Nu era nevoie sd spund mai mult, desigur. ln fond,


dupd cdliva ani de cdsnicie, Frances urma sd devind
mamd. Zdmbind, Susanna igi ridicd la buze m6inile
incleqtate, in timp ce Claudia le strdngea gi mai tare pe
ale lui Frances, inainte de a le da drumul.
- Haideti in salon, sd bem ceva inainte de cin5, propuse Peter, oferindu-i lui Frances bratul drept, iar Claudiei
pe cel stdng. Susanna lud bratul lui Lucius Ei pornird gi
ci pe urmele lor.
Dintr-odat5, Claudia se simti foarte bucuroasd cd se
afla acolo - chiar dacd seara aceea se anunla ca un fel
de grea incercare. O podidea bucuria pentru vietile fericite
din ultimii cdtiva ani ale prietenelor ei, gi nu-i fu greu s5qi alunge sentimentul vag de invidie giinsingurare.
Se intrebd in treacdt dacd Marchizul de Attingsborough avea sd apard gi elin seara aceea. Nu-l mai vdzuse
de la sosirea in oraq, aqa cd de-atunci fusese din nou
calmS gi mul{umitd ca de obicei.

C6nd Joseph intrd

asta, mai ates de vreme .", J&iffi1?,r1iJ,i:,",J.;i3T


ultimul concert al lui Frances.
- Ultimul, Frances? exclamd Susanna.
- O decizie foarte inleleaptd, o felicitd Claudia pe
Frances, strangandu-i m6inile. Ai concertat fd
Paris, Viena, Roma, Berlin, Bruxelles...
n_
$i lista
tinua. Sper cd de data asta ai sd te odlhnegti tu cum
Si
se cuvtne.
- Bine, gi mult! fu Frances de acord, uitdndu_se de la
claudia la Susanna cu o rucire noud in ochi. poate chiai

m6inile la piept, cu ochii marr.


Prietena ei, insd, o temperd cu un gest.
- De-ajuns, pentru acum, spuse ea, altfelil vom face
pe Lucius sd rogeascd.

63

in White's Club, a doua zi

dimineata dupd intoarcerea de la Bath, il gdsi pe Neville,


Conte de Kilbourne, citind unul dintre ziarele de
diminea!5. Contele il puse deoparte, in timp ce marchizul
se aqeza in apropiere.
- Te-ai intors, Joe? intrebd el retoric. Cum l-ai g6sit
pe unchiul W bster?
- lnflorito gi enervat de insipiditatea inaltei societdti
din Bath, rdspunse Joseph. $i imagindndu-gi cd boala
ia cam slSbit inima.
- $i i-a sldbit-o? se interesd Neville.
Joseph ridicd din umeri.
- Tot ce-a acceptat sd-mi spund a fost cd medicul pe
care l-a consultat acolo n-a negat. Dar nu m-a ldsat sd
vorbesc eu insumi cu el. Lily ce mai face?
- Foarte bine.
- $i copiii?
- Ocupati ca de obicei, zdmbi Neville, apoi redeveni
serios. Agadar, tatdl tau credea cd i se inrdutdtegte sdnS-

Mary Balogh

64

Dragostea invinge

gi te-a chemat Ia Bath. Sund cam de rdu augur.


icit corect motivul?

de

Portia Hunt...

tele, insd, igi aruncd mdinile in sus, cu un gest

v.

Nu toti putem
marchizul.

fi la fel de norocogi

ca tine, replicd

65

ferm Joseph.
- N-o sd se schimbe nimic, rdspunse
qi peste

noapte, ba
fost asearS la ea qi am rdmas
rncb i-am promis sa mai revin Ei in dupd-amiaza asla,
rnainte de a ma duce diseard la teatru, cu grupul lui
llrody. Acolo am s-o escortez pe domnigoara Hunt - camlrania incepe fdrd am6nare. Dar pe Lizzie n-am s-o neglijr-.2, Nev. Nici daca md insor gi m-aleg din cdsnicie cu o
rluzind de copii.
- Da, nici nu-mi imaginez cd ai face-o. Dar md intreb
rlacd domnigoara Hunt va avea vreo obiectie sd-gi pelreacd aproape toatd viala la Londra in timp ce Willowllreen va sta golin cea mai mare parte a anului.
- S-ar putea sd-mi fac alte planuri, rdspunse Joseph.
Dar, inainte de a apuca sd intre in amdnunte, furd inlrerupli de sosirea lui Ralph Milne, Viconte de Sterne, un
alt vdr de-al lor, care era nerdbddtor sd vorbeascd despre
o pereche de murgi ce se vindeau la licitatie la Tattersall's.
Joseph acceptase invitalia la concertul din Grosvenor
Square, la vremea c6nd o insoti pe domniqoara Hunt la
leatru, in seara aceea. Nu era inrudit nici cu Whitleaf, nici
cu sotia lui, darii acceptase de mult ca veriin familia lui
care numdra mai multi membri decOt rudele de s6nge.
Cu sigurantS, considera cd era cazul sd participe la orice
rlistractie unde ei avuseserd consideratia de a-l invita. $i
rnai voia sd se ducd gi fiindcd auzise numai lucruri bune
despre vocea Contesei de Edgecombe gi-l bucura ocazia
rle a o auzi cu urechile lui.
Voia sd fie prezent deoarece Laurent - Vicontesa
Ravensberg, veriEoara lui intr-un fel - pe care o vizitase
riupd plecarea de la White's, ii spusese cd aveau sd vind
;rcolo gi ea gi Kit, precum gi Ducele qi Ducesa de Poftlrey. Elizabeih, ducesa, era o altd aproape-rudd a lui. inlotdeauna o considerase ca un fel de mdtugS, degi de
lapt era sora unchiului sdu prin aliantS. Voia sd fie
prezent pentru ca Lily, sotia lui Neville, care fusese qi
ca in vizitd la Lauren, il invitase la cind inainte de concert.
Am

Mary Balogh

Dragostea invinge

$i mai avea sd se ducd, descoperi el pe parcursul


serii, ln ciuda faptului cE portia Hunt meigei. fra r.e_
gretabil, presupunea el, dar gi inevitabil, ln fripie;urari6

Joseph sosi la petrecere impreund cu Lily qi Neville,


si le prezentd omagiile sale lui Whitleaf gi Susannei. Sala
t1e bal, dupd cum putea sd vadd, incepuse deja sa se
rrmple. Prima persoand pe care o vdzu cdnd intrard fu
I auren, care ridicase un bra!ca sd le atragd atentia, z6mlrind, din cealaltd parte a sdlii. Mai erau cu ea Kit, Elizalreth qi Portfrey.
$i domnigoara Martin"
De la intoarcerea in orag, se mai gdndise la ea de
r;ateva ori. O pldcuse mai mult dec6t s-ar fi agteptat, in
limpul cdldtoriei spre Londra. Era o femeie sobr5, incorsetatd qi severd, adevdrat, Ei complet independentS.
llar mai era gi inteligentS, qi avea un simt sec al umoru-

66

existente.

co n sti e nt de acest I uc ru
-, n'u I 3 il "t3:li"t3.T;, l:: ??:
clar cd tat5l ei vorbise cu ea. Tocmai
se pregale; ;j
rdspundd afirmativ, cdnd Laurence Brody ihteireni cu
o

altd intrebare.

67

lui.

combe urmeazdsdc6nte,
culte.

r,'ilfl33,i'll?;

i-t'S:-

- Nu chiar toatd lumea domnule Brody, rdspunse por_


tia, cu demnitate controlatd. Eu nu sunt nerdbdbtoare sd
$l conversatie superioard la serata ei, incheie ea, cu un
z6mbet spre Joseph.
LuiJoseph ii veni sd-gi tragd singur o patmb. Sigurcd
nu s-ar fi dus la concert. ContesJde Edgecomn? eia
mdritatb cu bdrbatul despre care portia crezuse
e,
aproape toatd viala, cd ur na sd fie solul ei.
ui
atunci se imprietenise Jose
tdm6nile care urmaserd dup

Regret cd trebuie

Domnigoara ,

spuse
invita{ia la co
ul doamn
Ar fi refuzat invitalia, dac5_gi
_ aqa cum ar fi
trebuit de tegdtura dintreamintea
solii f ' omOp- qi
domniqoara Hunt. lar ea era vizibil nernu itd. in tot
restul serii rdmase foarte tdcutd, iar cdnd totugivorbea,
se adresa aproape exclusiv celorlalli membri aigrupuLui.

Dar se gdndise la ea mai mult din alte motive.


lntenliona sb mai poafte cu ea o discutie, inainte de plec,area eiinapoi la Bath, deqi probabil cd in seara asta nu
<-.ra tocmai momentul cel mai potrivit. Domnigoara Martin
cra imbrdcatd elegant, intr-o rochie de muselind verde.
observd cd avea pdrul pieptdnat pulin mai atrdgdtor
clecdt fusese la qcoald, ori pe drumul spre Londra. Chiar
si aga, oricine o privea gi-ar fi dat cu sigurantd seama cd
cra profesoard. I se simtea in postura disciplinat6, in
severitatea expresiei, in absenla totald a bijuteriilor, a
buclelor gi a oricbror alte podoabe.
ln timp ce Joseph se apropia de ea, impreund cu Lily
Neville,
Domnigoara Martin se intoarse Ei-i vdzu venind.
si
Lily,
Neville, Joseph, spuse Lauren, c6nd se aldturard grupului - Ei urmd un iureg de saluturi, str6ngeri de
rndnd qi sdrutdri pe obraji. Ati cunoscut-o pe DomniEoara
Martin? Dumnealor sunt Contesa de Kilbourne,
Domnigoara Martin, gi verii mei, Marchizul de Attingsborouflh gi Contele de Kilbourne.
- Domniqoara Maftin? zdmbi Neville, inclindndu-se.
- lncdntatd de cunogtintS, Domnigoara Martin, declard Lily, cu obignuitul ei z6mbet cald, in timp ce
DomniEoara Martin inclina capul qi le dddea bund seara
la toti.

Mary Balogh

68

Dragostea invinge

69

Lui Joseph nu-i mai rdmase decdt sd se ageze l6ngd


auren, pregdtindu-se sd savureze concertul. Contesa de
[dgecombe nu era singura interpretd, dupd cum aflase,
rlegi rdmdnea, cu sigurantd, atractia principald. Tocmai
:;e pregdtea sd comenteze ceva, c6nd iqi dbdu seama cd
rlomnigoara Madin se rndepdrtase doar cu c6liva pagi,
panb pe culoarul central dintre scaune, unde acum
:;tdtea tintuitd locului, ardtdnd de parcd ar fi vdzut o
stafie. Se grdbi sd se ridice din nou in picioare.
- Domnigoard Martin? intrebd el. Nu vd simtiti bine?
Pot sd...
- Nu, il intrerupse Claudia. Vd multumesc. Vol sta
I

- A, da, desigur,

spuse Lauren.

ca sa se plOngd de toli gi toate. Mama mea, insd


rnsa, pare
sd agreeze rnalta societate din Bath.

lAngd dumneavoastrd, totuqi, dacd

sa va pun.
- Care trebuie sa aEtepte, toate, iubirea mea, ii zise
Neville. Cred cd tocmaiincepe conceftul.

Putu vedea, ins5, cd incepuse dintr_odatd sd arate iar


intepatd gi asprd.

se poate. Ve

rnultumesc incd odatd.


$i se agezd grdbitd pe scaunul liber de ldngb al lui,
plecdndu-gi capul. Mdinile gi le inclegtd in poald, iar
Joseph observd c5-i tremurau u$or. Ciudat lucru, igi
spuse el, din paftea uneifemei care nu pdrea deloc slabd
din fire. Dar ii era imposibil sd qtie ce se intdmplase ca
s o tulbure aga, gi nici ea nu-i oferea nicio explicatie.
- Domnigoara Wood gi domniEoara Baines au ajuns
cu bine la noii lor angajatori? o intrebd, sperdnd sd-i
alunge din minte orice gdnd la ceea ce o gocase.
Un moment, il privi cu ochi goi.
- A... fdcu ea. Nu... lncd nu. Domnul Hatchard, omul
rneu de afaceri, a fost nevoit sb plece din orag. S-a intors
azi, insd, gi a trimis vorba cd pot trece pe la dumnealui
lltatne.
incepuse sd-i revind culoarea in obraji. iqi indreptd Si
ument.
- $iintre timp, se interesd el, v-ati distrat bine?
- A, da, desigur, rdspunse Claudia, fdrd sd intre in
alte amdnunte.
Dar conceftul era gata se inceapd. Whitleaf trecuse
rn fata spectatorilor qi statea pe estrada joasd care fusese pregatitd pentru cdntdreti, ca s5-i poatd vedea toatd
lumea din sala de bal. Se auzird cdteva s6s6ieli din public, apoi se ldsd tdcerea.

Mary Balogh

70

Concertul incepu.

Joseph

era

impresionat

de inaltul calibru

Dragostea invinSe
al

c6ntbretilor. Avu loc recitalul unui cvartet de coarde, o


serie de numere ale unui tdndr bariton care fusese angajat la Opera din Viena ca sd cdnte cu incepere din
toamnd, gi un recital de pianoforte al brunetei Contese
de Raymore, care era o celebritate in toatd regula qi pe
care Joseph o mai ascultase cu multd pl6cere qi cu alte
ocazii. Mai c6ntd Ei un cdntec popular melancolic, in propriul ei acompaniament, cu frumoasa ei voce contralto.
Dupd care, desigur, veni rdndul Contesei de Edgecombe,
a cdrei voce de soprand era bogatd gi plind, degi cur6nd
dovedi cd putea sa atingb gi nigte note incredibil de
inalte.
Lui Joseph ii era uqor sd inteleagd de ce se fdcea
atdta agitatie.
Ridic6ndu-se in picioare alSturi de toti ceilalti, care
aplaudau zgomotos, pentru a cere un bis dupd incheierea
recitalului, Joseph iqi dddu seama cd ar fi fost lipsit de
una dintre cele mai mari experiente estetice ale vietii,
dacd s-ar fi dus la seratd, rn loc sd vind acolo. Desigur,
mai fusese curios qi s-o vadd in acliune pe femeia care-i
luase locul Portiei Hunt in inima lui Edgecombe. O mai
vbzuse gi inainte, adevdrat, dar nu-i apreciase just frumusetea cu totul deosebitS, pdnd in seara asta, c6nd
fala ei ingustd gi expresivd pdrea luminatd din interior,
iar parul negru ii lucea in vapaia lum6ndrilor.
C6nd contesa igi termind bisul, domnigoara Martin igl
tinea m6inile sub bdrbie, inclegtate foarte strdns una de
alta. Ochii-i strdluceau de mdndrie gi afectiune. Profe.
soarele de la qcoala ei reuqiserd intr-adevdr de minune,
pe piata matrimonialb, igi spuse el. Trebuia sd fie o
gcoald foarte bund, ca sd atragd in personalul ei aseme.
nea talente.
in ochii domniqoarei Martin luceau lacrimi pe care nU
le ldsa sd se verse, cdnd se intoarse sa se uite in spate,
poate pentru a-qi rmpbrtdqi bucuria cu Susanna. Joseph
se rdsuci spre ea, intention6nd s-o invite in grupul lui dC

71,

lamilie, pentru tratatiile care urmau sd fie servite in


r;ufragleria de sear5.
Ea, insd, il apucd brusc de bra{, fdrd a-i ldsa

timp sd
:;purrd nimic, pentru a-i vorbi cu insistentd:
- Vine incoace cineva cu care nu vreau sd vorbesc.
ins5, un barbat mergeain sens contrar, venind vizibil
il cunoqtea vag. il int6lnise la
Wlrrte's. Omul sosise recent din Scotia. Mcleith - aga-l
r lrr:rra. Avea un ducat scotian.
lar domniqoara Maftin 1l cunoEtea - dar nu dorea sd
,,lcrr de vorbb cu e|...?
lnteresant. Oare avea vreo legdturd cu tulburarea ei
r lrr ri rinte? se intrebS.
li puse m6na pe brat, cu un gest liniEtitor. Era prea
lar/au ca s-o indepdrteze din calea acelui om.
v;rr,

rlriar spre ei. Joseph

Dragostea invinge

73

in mijlocul lor gi se simtea destul de bine


in compania lor. Avea sE insiste c6t mai mult asupra
acelei pd(i a serii, c6nd urma s5-i povesteascd lui
rar ea se afla

Capitolul 5
t' :l ,ir', ' r.l'.{t

igiingddui c6teva cl
ce stdtea cu ceilalli. Ni

.,i

'.f

amuzament privat, in timp


dintre ei nu era fdrd tiflu _

Eleanor, la intoarcerea acasd. Cu cdtd poftd avea sd mai


radd pe seama ei insSgil
Dar amuzamentul se transformd pe neagteptate in
st6njenealS, cdnd Ducesa de Portfrey propuse s5-gi
ocupe cu to\ii locurile, iar marchizul o intrebd dacd dorea
sd stea l6ngd el. Efectiv, nu putea sd n-o invite, de vreme
ce stdtuse aldturi, in grupul lor de familie, in loc de a se
duce in altd pafte, dupd amabilitdtile care fuseserd
schimbate la inceput, aga cum s-ar fi cuvenit sd faca.
Dumnezeule, aveau s-o creadd ingrozitor de nepriceputd gi lipsitd de maniere!
AEa cd inventase in grabd acea scuzd cu o treabd pe
care o avea de rezolvat. Urma s-o pund in aplicare, desigur - sd le gdseascd pe Edna gi Flora gi sd se asigure
cd aveau locuriin fundul sdlii de bal, dupb ce se agezau
toti oaspelii. $i avea sd rdmdnb cu ele, in ciuda consecintelor cumplite pe care i le promisese Peter. C6ndva,
Edna cdntase in corul de copii dirijat de Frances, iar acum
nu mai putuse de emotie, ziua intreagd, la g6ndul cd
avea s5-gi audd din nou fosta profesoarS, atdt de iubitd
si respectatd, cdntdnd de astd datd intr-un concert adevdrat. Pe Flora o insufletise mai mult perspectiva de a
vedea atdtea persoane bogate qi importante adunate la
un loc Aiimbrdcate in cele mai elegante fineturi.
Dar Claudia nu ajunse foafte departe, spre misiunea
pe care singurd qi-o alesese. lntrucdt nu-i stdtea in fire
sd se ascundd nici chiar c6nd se simtea jenatS, privivoit
prin asistentd in timp ce se indepdfta de locul unde stdtuse, aproape de partea din fatd a s5lii de bal, intreb6ndu-se intr-o doard dacd avea sd mai recunoascd gr pe
altcineva.
Tare se mai indoia de asta.
Dar se ingela.
ln fata ei, la jumdtatea distantei spre fundul salii gi
in stdnga culoarului central unde stdtea Claudia, se afla

Mary Balogh

74

75

Nu se g6ndi la nimic - nu avea timpsd se gdndeascS.


Actiona complet in virtutea instinctului, ajutatd gi de faplul cd Lordul Attingsborough se ridicase in picioare, intrelrand-o dacd nu-i era cumva rdu. Se refugiase pe scaunul
rrldturat grdbindu-se intr-un mod dizgratios, aproape fdrd

ldngd ea, 9i cu doamna Ai

Claudia se infierbdntd imediat, cuprins5 de animozi_

oblind.

Dragostea invinge

reb6nd dacd nu cumva Clau_


cru Pe care ea Putea sd i-l

. C6nd igi amintea, Claudiei ii cregtea gi acum tempe_


ratura.
Totugi, faptul de a o revedea acum pe femeia
aceea

sa audd ce-i spunea, in timp ce-qi str6ngea mdinile in


poald gi incerca sd-gi impuna sd rdmdnd calmd.
Din fericire, concertul a inceput la scurt timp dupd
irceea, iar Claudia igi putu potoli treptat bdtdile dezordonate ale inimii, simtindu-se oarecum jenatd cd abuza de
compania acelui grup de familie aristocratic. Fdcu un
cloft sd asculte muzica.
Prin urmare, Charlie se afla la Londra - qi venise
ilcolo, in seara aceea.
Ei, gi?
Fdrd indoiald, avea sd dispard de indata ce lua sfdrqit
r;onceftul. Trebuie cd govdia la fel de tare ca ea, la gandul
rrneiint6lniri fatd-n fa{5. Sau, tot aga se putea sd rdm6nE
ircolo gi s-o ignore, din purd indiferentS. La urma urmei,
optsprezece ani insemna mult. Ea avusese gaptesprezece ultima oard cdnd il vdzuse, iar el, cu un an mai
rnult.
Dumnezeule, abia dacb fuseserd mai mari dec6t niEte
r;opii... !
Era foafte posibil ca nici mdcar sd n-o

fi recunoscut,

oprindu-se doar cu privirea asupra ei, intr-o doard, fiindcd

cra una dintre ultimele persoane care mai stateau in piDar, doar la o secundd dupa ce Claudia
pe doamna Hallmere, ochii sdi furd atragi o observase
spre geniL_
manul agezat drept in fala ei cer care se uita
folrte intens la ea.
Avu senza{ia cd i se tdiau genunchii, iar inima_i
sdri

ai vdzuse de aproape opt_


sprezece.ani, nu qtia _ daril recunoscuse pe
loc.'
Charlie!

otoare.
Cdnd Frances fu anuntatd qi-gi ocupd locul pe estradS,

rsi impuse sd se concentreze. Acesta era momentul pe


care-l agteptase cu cea mai mare nerdbdare, de la pler;area din Bath, qi nu avea de g6nd sd-l lase tocmai pe
Charlie s-o impiedice sd urmdreascd reprezentatia cu cea
rnai mare plScere. Dar dupd cdteva momente, desigur, nu
rnai fu nevoitb sd facd niciun efort de vointd pentru a se
concentra. Frances era pur qi simplu magnifice.
La sf6rEitul recitalului, Claudia se ridicd odatd cu
loatd lumea, ca s-o aplaude. Cand se termind qi bisul,

76

Mary Balogh

Dragostea invinge

77

grabd decdt atrdgdtor, dar la colturile ochilor qi ale gurii

ii apdruserd riduri care pe vremuri nu fuseserd acolo.

seara aceea, asist6nd la ceea ce se prea putea


sd fie

ul_

seard. l9i inghili lacrimite

simlea obligat s-o invite s

Nu plecase.

gocului unei asemenea int6l


ceva.

#,T,3iilTEi".'J
unea sub semnul intrebdrii
r ei reactii nu fdcea dec6t
in mintea ei.
ajunse acolo, oprindu_se
; continua sd sur6dd, cu

;: :?:?tj

re-trdsese de deasupru rrrntiT,'[l"3iT:J


vdrat chet. Chipul ii era tot rotund qi iimpatic,
mai

de_

fi putut
Dupd v6rsta de optsprezece ani, nu mai crescuse in in5ltime. Ochii i se aflau
in continuare la acelaqi nivel cu ai Claudiei. Era imbrdcat
cu o elegantd discretd, spre deosebire de stilul neSlijent
pe care-l avusese in trecut.
- Claudia! Chiar tu egtl! exclamd el, intinzdndu-gi ambele mdini spre ea.
- Charlie, rdspunse Claudia, care abia reugea sd-gi
convingd buzele sb se miqte; gi le simtea amor[ite,
tepene qi imposibil de controlat.
- Dar ce surprizd inc6ntdtoare! continud Charlie. Nici
nu mi-am putut crede ochi...
- Bund seara ili urez, Mcleith, ilintrerupse Marchizul
de Attingsborough, cu un glas ferm gi binevoitor. Un concert minunat, nu-i aga?
Charlie se uitb la el de parcd abia atunci l-ar fi observat st6nd ldngd Claudia, care-i tinea o m6nd pe brat. Propriile lui brate cdzurd pe ldngd trup.
- A, Attingsborough, murmurd el. Bund seara. Da, intradevdr, ne-am distrat regeste.
Curtenitor, marchizul inclind din cap.
sd ne scuzi? intrebd el. Grupul nostru se
- Egti bun
aflS deja la jumdtatea drumului spre sufrageria de sear5.
N-am dori sd ne pierdem locurile alSturi de ceilalti.
$i-gi petrecu m6na dreaptd a Claudiei peste bra!, continu6nd s-o acopere cu a lui.
Dar unde locuiegti, Claudia? insistd Charlie,
revenind cu atentia asupra lui. Unde pot sd te caut?
Acum era mai solid de constitutie, deqi nu s-ar

spune

in niciun caz cd era gras.

V-a alunecat galul de pe umeri, interveni

gi

marchizul aproape simultan, cu glasul plin de solicitudine, in timp ce i-l punea la loc cu m6na liberS, intorc6ndu-se pe jumbtate in fata ei cu acel prilej. Noapte
bund, Mcleith. Mi-a pdrut bine sd te vdd.
$i pornird pe culoar, cu un grup numeros de invitali,
las6ndu-l pe Charlie in urmd.

Mary Balogh

78

Dragostea invinge

79

Nu-i aqa cd seara asta a fost absolut tncdntdtoare? Ba

mai mult

tvli-u fdcut, rdspun.u


in urmd.

"jl

o via{d de om

e asurzi_
seama'
e de ca-

tor.
rugi
ract

scoard si in careascd.

B['#i;,,. cu

De.fil

3:#iJ;illl;3x,!1

mare prostie din partea mea. Ar fi fost mult mai bine _ qi


mult mai in stilul meu - sd convers ez civilizat.ril,lir'p
ce c6teva minute.
Fusese cu adevdrat bucuros s_o vadd. Voise
sd_i ia

,,

- gi sd vd las singura? ii z6mbi el. N_ag putea sd fiu


atdt de nemanierat. Permite{i_mi sd vd atung ganOuriie
neplScute, prezentdndu-vd altor c6teva persoane.
$i, lu6nd-o de cot, o intoarse in loc, iar Claudia se
CU

iza

ele

incd mai este! O, iertati-mi manierele,

Domnigoara Martin. Ce faceti?


Claudia - semn cd incd mai era distratd

- fdcu o reverenld, la care gentlemenii rdspunserd inclin6ndu-se


(Ducele doar cu o micd aplecare a capului). Doamna
Aidan qi Lordul Hallmere zdmbird, iar doamna Hallmere
arbord o mind trufaEd.
- Domnigoara Martin, spuse Lordul Aidan. Proprietara
scolii din Bath unde a predat cdndva sotia lui Sydnam
Butler, dacd nu md ingel? Ne-am cunoscut la micul dumneaei dejun nuplial. Ce mai faceti, domniqoarS?
- Ved cd nici nu mai e nevoie de prezentdri, in fond,
remarcd Lordul Attingsborough. Am avut pldcerea de a o
escorta pe domnigoara Martin gi pe doud dintre elevele
dumneaei, de la Bath p6nd aici, sbptdm6na trecutd.
pe mdini bune,
- Ndddjduiesc cd ati lSsat gcoalaHallmere,
privind-o
domnigoard Maftin, comentd doamna
proeminent.
de
in lungul nasului ei destul
Claudia incepea sd se enerveze.
- Sigur cd da, ripostd ea. Doar nu v-ati aqtepta s-o
las pe mdini rele, nu-i aqa?
Prea t6rziu igi dddu seama cb vorbise tdios 9i necugetat, astfel purt6ndu-se foarte grosolan. Daca ar fi auzit-o
pe vreuna dintre fetele ei fdcdnd una ca asta, ar fi luat-o
deoparte gi ar fi dascdlit-o cel putin cinci minute, fdrd a
se opri sd-gi tragd rdsuflarea.
Sprdncenele doamnei Hallmere se arcuird in sus.
M6na dreaptd a ducelui se str6nse pe m6nerul
lornionului sdu bdtut in pietre scumpe.
Lordul Hallmere zdmbi.
Ducesa r6se.

Me vei ofensa dacd

o mai Interoghezi

pe

domnigoara Martin in legdturd cu asta, Freyja, spuse ea.

A lasat-o la conducere pe Eleanor, qi am deplind incredere cd sora mea este intr-adevdr foarte competentd.
Si mai este Si inc6ntatd, aQ putea adduga, domnigoar5
Martin, cd i-ati acordat o asemenea incredere.

80

Ugry Batogh
latd cum vorbea o doamnd autentic igi
spuse
amdr6td craudia; iatd

cum r:ezotia un ,o,


t care ar fi
putut iegi penibil,.cu mult garm
9i eiegan{d.
M rchizut de Attingsboiough.o piiise.iar pe
Ctaudia
de co

tocmai mi_am nesocotit


i spectaculos mod.

pro_

na Hallmere a pus acea

in_

- A, in niciun caz individa aia! exclamd ea,


orice umilinld. Numai doamna Fie/a geOwyn uit6nd de
- At, cunoscut_o inainte oe cliaioriei senu!interesd
.Joseph.
re v_am vorbit.
de cot,
de bal,
m zdmmai ascrndd.
a pe aleea din fald de la

N-a

fost deloc amuzant, spuse ea, incruntata.


Nici

pe departe.

_ -.9r9d, domnigoard Martin, spuse Joseph, cd ali avut


o viatS foarte interesatd.

Dragostea invinge

81

Coloana ei veftebralS deveni Ei mai leapdn5, gi-gi


stranse cu putere buzele, inainte de a rdspunde.
- N-am avut... incepu ea.
in clipa urmdtoare, vdzu ultimele zece minute, sau
cAte fuseserd, aga cum trebuia sd fi apdrut in ochii lui.
Buzele ii tresSrird.
- Md rog, consimti, intr-un fel, presupun cd se poate
spune 9r aga...
$i, din cine qtie ce motiv inexplicabil, amdndoi g5sird
rndrturisirea ei enorm de comicd qi izbucnird intr-un r6s
cu hohote.
- Vd rog sd md scuzati... murmurd el, c6nd putu sd
vorbeascd din nou.
- $i dumneavoastrd pe mine... rdspunse Claudia.
- $i cdnd md g6ndesc, continud el, ludnd-o iar de cot
ca s-o conducd in sufragerie, cd m-aE fi putut duce la
serata doamnei Fleming in loc sd vin aici.
Ducesa de Portfrey le zdmbea de la o masd, fdcdndu-le semne sd se apropie, iar Contele de Kilbourne
stdtea in picioare, gata sd tragd un scaun pentru Claudia.
Claudiei nu-i era clar dacd marchizul regreta sau nu
alegerea pe care o fdcuse. Ea una, ins5, se bucura
enorm de prezenta lui. Oarecum, o ajutase s5-qi revinb chiar dacd gi e/ se numdrase printre cauzele involuntare
ale tulburdrii ei. Nu mai tinea minte c6nd rdsese ultima
oard at6t de tare.
Se afla intr-un mare pericol, iqi spuse ea cu severitate, in timp ce se ageza - pericolul de a-gi revizui opinia
despre el qi a ajunge chiar sd-l placd.
lar acum, iat-o in mijlocul unui grup de familie pe care
ar fi trebuit sd-l pdrdseascd in urmd cu cdteva ore. $i ea
era singura vinovatd pentru disconfortul sdu. C6nd se mai
agetase vreodatd de un bdrbat, ca sd-i ceard sprijinul qi
protectla?
Era realmente injositor.
Claudia adormi - ce e drept, dupd o perioadb indelungate in care nu dormise - cu gandul la Marchizul de At-

Mary Balogh

82

tingsborough, qi se trezi gandindu-se ra charrie


de McLeith.

Dragostea invinge

Ducere

imp incd inainte ca ea sd_l in_


a.

e tot parcursul copildriei gi al adolescenlei,


trdise qi

Dar mai tdrziu, c6nd avea optsprezece ani, iar


ea
p6nd in seara trecutd. Nici mdcar nu
mai auzise de el,
timp de
ape optsprezece ani.
$ito cu o seard inainte, elii vorbise de parcd nici
n-ar fi existat acer sfdrgit brusc
ai crud ar rera{iei roi. se
purtase cu ea ca gi cum n-ar fi avut
nici cer mai neinsemDar unde locuiegti?
Unde pot sd-[i fac o vizitd?

. Dar incepu
timp ce se imb

i arunge c
pentru mi
care o avea de fdcut la bir
aceeaqi dimineatd. Se hotdrd
Edna qi Flora. Frances venea
urmau sd le ia pe fete la cu
cesorii noi.

u avea nicio problemS'

83

$iintrucdt Frances veni cu o trdsurd qi le lub pe celelalte trei cu ea, la scurt timp dupd incheierea unui mic
dejun prelungit, Claudia se pomeni merg6nd spre int6lnire in caleagca de orag a lui Peter. Acesta refuzase fie
gi doar sd-i asculte insistentele cd i-ar fi fdcut pldcere sd
mearge pe jos, intr-o zi at6t de frumoasd.
- Susanna nu mi-ar ierta-o niciodatd, spusese el, cu
o lucire in ochi. $i nu mi-ag dori aqa ceva. Fie-{i mild de
mine, Claudia.
ln timp ce mergea pe strdzile Londrei, o cuprinse
buna dispozilie, in pofida ingrijordrii cb posturile pe care
domnul Hatchard le gdsise pentru cele doud fete ar fi
putut sd nu fie prea potrivite, la urma urmei. Acum, cd
sosise momentul, efectiv tremura de emolie la gdndul cd
urma sd pund accentul final pe propria ei independentS,
pe succesul ei ca femeie necdsdtoritS.
Nu mai era nevoie de niciun ajutor din partea binefdcdtorului care sprijinise at6t de generos gcoala,
aproape de la inceput. Avea o scrisoare pentru el vdrdtd
in reticul - domnul Hatchard urma sd i-o trimitd, din
partea ei. Ba incd un lucru gi mai mullumitor, acum avea
posibilitatea de a mdri numdrul elevelor de caritate pe
care le primea, de la doudsprezece la paisprezece. lar
scoala producea chiar gi un profit modest.
Abia agtepta urmdtoarea ord, iqi spuse ea, in timp ce
vizitiul lui Peter o ajuta sd coboare din trdsurd, ca sd intre
in biroul domnului Hatchard.
Dupd mai putin de o ord, Claudia reveni grdbitd pe
trotuar. Vizitiul Vicontelui Whitleaf sdri de pe caprd qi-i
deschise uqa calegtii. Claudia iEi trase respiratia, pentru
a-i spune cd avea sd meargd pe jos pdnd acas5. Era mult
prea agitatd ca sd stea in trdsurS. Dar, inainte de a
apuca sd vorbeascS, se auzi strigatd pe nume.
Marchizul de Attingsborough tocmai se apropia
cdlare, impreund cu Contele de Kilbourne gi cu incd un
gentleman. El era cel care o salutase.
- Bund dimineata, domniEoard Martin! exclamd el,
apropiindu-se. Cum vd simtili pe ziua de azi?

Mary Balogh

84

ene.
PUU iltLUdrUe tAra mlne.

e sd_mi permiteli sd vd escortez, domnigoard,


rchizul.

se

Dragostea invinge

85

- Mai rdu decdt at6t, il asigura Claudia. Mult mai rdu.


- Mi se ingbduie sd qtiu gi eu ce s-a intdmplat?

Bedwynii, replicd ea, fdc6nd un gest nervos cu

rn6na liberd prin aer, in timp ce traversau o stradd, ocolind o movild de bdlegar proaspdt. Asta s-a intdmplat.

Bedwyniit De la Sgtia o sd mi se tragd mie moartea, jur


ca aga va fil
- Sper cd nu, murmurd Joseph.
- Flora trebuia sa fie angajatd de doamna Aidan Bedwyn, continud ea, iar Edna, de nimeni alta dec6t Marchiza
de Hallmerel
- Aha...
- E de nesuportatl exclamd Claudia. Nu in\eleg cum
poate avea atdta tupeu femeia aia!
- Poate, sugera Joseph, vd line minte ca pe o profesoard foarte bund, care nu se abate de la principiile 9i
inaltele sale exigente, nici chiar pentru bani sau pozi\ii in
societate.
Claudia pufni.

- $i poate, continud el, s-o mai fi dat gi ea pe


brazdd...
la cap!
- Femeilor ca ea nu le vine niciodatd mintea
gi

replicd ea. Nu fac decdt sd devind tot mai rele mai rele.
Ceea ce era ridicol qi nedrept, desisur. Dar antipatia
ci la adresa fostei doamne Freyja Bedwyn rdmdnea atdt

in

cu angajdrile. N_au intrunit


condi{iile dumnea 1d
d?
- Edna gi Flora se vorintoarce m6ine cu mine la Bath,
declard ea.
- E r at6t de rdu? intrebd marchizul, bdtdnd_o
ugor cu
a pe brat.
A, da.

de profundS, inc6t era incapabild sd judece rational in


ceea ce-o privea pe acea femeie.
- Aveti obiectii qi fatd de doamna Aidan Bedwyn? vru
sa qtie marchizul, ating6ndu-gi borul pdlSriei in semn de
salut pentru o pereche de doamne care veneau din
directia opus5.
- S-a mdritat cu un Bedwyn.
- Mie intotdeauna mi-a fdcut impresia unei persoane
deosebit de amabile, precizd el. Se pare cd tatdl ei a fost
rniner la cbrbuni, in lara Galilor, inainte de a face avere.
Doamna Aidan Bedwyn are reputatia de a ajuta persoanele
mai putin norocoase dec6t ea. Doi dintre cei trei copiii ai

ei au fost adoptali. Pentru ei are nevoie de guvernantd?

Mary Balogh

Dragostea invinge

Pentru fatd, rdspunse Claudia. $i, in cele din urmd,


va avea nevoie de una gi pentru fiica ei cea mai mic5.

Dacd aveli incredere in puterea lor de judecatd.


Claudia oftd din nou.
- Este unul dintre lucrurile pe care ne strdduim cel
rrrai mult sd le invdtdm. Sd judece intelept, ralional, sd
lqirndeascd singure, sd-qi ia propriile hotdr6ri, pe baza
lrrrnului-simt. $i chiar mai mult dec6t at6t. lncercdm sb
kr invdldm pe fetele noastre sd ajungd niqte persoane
,rrlulte informate giintelepte - mai ales pe elevele de carrlate, ca sd nu se mdrite pur gi simplu imediat ce terrrrina qcoala, lSsOndu-gi apoi bdrbatii sd gdndeascd
lrcrrtru ele pOnd la sf6rgitul vielii.
Aceasta nu este o imagine prea roz a cdsniciei, rerrrirrcS marchizul.
N-o fi roz, dar e corectS, ripostd ea.
Acum mergeau pe sub coroanele unor copaci care
rrr,rrgineau trotuarul. Pentru un moment, Claudia ridicd
l,rl,ir spre ramurile gi frunzele de deasupra, privind cerul
rrllrirstru gi razele de soare ce strdluceau printre crengi.
Le voi preveni, spuse ea. Am sd le explic cd Bedwynii,
rrrrrtlugi de Ducele de Bewcastle, sunt o familie care de
gr,rrcratiiintregi s-a bucurat de bogdtii Ei privilegii, aqa cd
fiunl aroganti Ei dispretuitori cu toti cei situati maijos de
lx) scara sociald - ceea ce-i include aproape pe toti
''l
r,rl,rll,i muritori de pe fala pdmdntului. Am sd le explic cd
rhr,unna Hallmere e cea mai rea din toatd familia. Le voi
q[,rlrrr nici mdcar sd nu se prezinte la intrevedere, ci sd-gi
lrrr,rlrafajele gi sd seintoarcd la Bath, cu mine. lardupd
.r r,r,,r, le voi ldsa sd hotdrascd singure ce vor sd facd.
Itrrrtrodatd, igi aminti cd ambele fete locuiserd la
I lrrrl,,t:y Hall, impreund cu celelalte eleve de caritate, in
vrrr,r lrr:cutd, la nunta Susannei. Atunci chiar fdcuserd
r rlro,,lintd cu Ducele gi Ducesa de Bewcastle.
M,rrchizul de Attingsborough rddea incetigor" Claudia
rr rlunoil o privire tdioasd - gi, in clipa urmbtoare, izbucni
ul r,, t ill ras.
Ntr rnd port tiranic dec6t atunci c6nd sunt furioasS,
i,lllr,,r, Cit. Nu doar nemultumitd, nu suparatd, ci in cultnrt,t nt,rniei. Ceea ce nu mi se intdmplS prea des.

86

- ASa cd vd veli intoarce la Bath, cu domrrigoara


Bains gi domniqoara Wood, conchise el. Vor avea qi ele
un cuv6nt de spus in privinta asta?
- Nu le-ag trimite la niqte slujbe unde vor fi nefericite,
replicd ea.
- S-ar putea, sugerd marchizul, ca ele sd nu vadd la
fel lucrurile, domnigoard Martin. Poate vor fiinc6ntate de
perspectiva de a lucra ca guvernante in casele unor
familii atdt de distinse.
Un copil mic, cu o bond alerg6nd exasperatd pe
urmele lui, igi rostogolea cercul pe trotuar. Marchizul o
trase pe Claudia intr-o parte, p6nd cdnd trecurd de ei.
- Puglama micd, remarcd el. Fac rdmdgag cd a
promis pe ce-are el mai scump c-o sb duca in m6nd drdcia aia, pdnd c6nd va ajunge in parc, unde are loc destul
sd alerge.
Claudia trase incet aer in piept.
- Sugerati, Lord Attingsborough, intrebd ea, cd am
reactionat prea pripit gi nerezonabil, in biroul domnulul
Hatchard?
- C6tuEi de pulin, rdspunse marchizul. Revolta dumneavoastrd este admirabilS, la fel ca hotdrdrea de a vd
impovdra din nou cu fetele, lu6ndu-le inapoi la Bath mal
degrabd decdt sd le plasati in niqte posturi care le-ar
putea aduce necazuri.
Claudia oft5.
- Aveti perfectd dreptate, consimti ea. M-am priplt
prea tare.
Joseph ii zdmbi.
- l-ati spus lui Hatchard un nu hotdrdt?
- Ba bine cd nu - dar a insistat sd nu facd nimic pdn6
m6ine. Vrea ca fetele sd participe la intrevederile cu posh
bilii lor angajatori.
- Aha...
- $i cred, urmd ea, ca ar trebui sd le acord qanst
asta, nu-i aEa?

87

Mary Balogh

Dragostea invinge

- $i bdnuiesc cd, atunci c6nd vi se int6mpld, interveni


el, cauza este aceea cd cineva a ameninlat-o pe vreuna
dintre fetele dumneavoastrb nepreluite.
- Sd gtiti cd sunt nepreluitel ii spuse ea. Mai ales
cele care nu au pe nimeni altcineva sd vorbeascd in interesul lor, in afara de mine.
Joseph o bdtu iar pe dosul m6inii, gi deodatd Claudia
igi dddu seama cd se plimba cu el de cdteva minute fdrd
sd acorde nici cea mai micd atentie directiei in care

tor, fusese maniputatd? Sau tocmai i se acordase benefici lepciunii unui cap mai limpede?
pciune?

88

89

mergeau.

- Unde ne afldm? se interesd ea. Acesta e drumul


inapoi spre casa Susannei?
- Este drumul cel mai lung qi cel mai pldcut spre
casd, replicd el. Trece pe la Gunter's. Ati gustat
inghetatele de acolo?
- Nu, niciodatS, rdspunse Claudia. Dar incd este
dimineald.
- $i existd vreo lege care ne obligd ca numai dupSamiaza sd ne desfdtdm cu plScerea de a lua o inghetatS?
ripostd el. Dupd prdnz nu vom avea timp. Md voi duce la
petrecerea de grddind a doamnei Corbette-Hythe. Dumnea^voastrd nu veniti?
ln sinea ei, Claudia aproape cd tresdri. Uitase com.
plet de acea invitatie. Ar fi preferat pe departe, sd stea
acasd, dar trebuia sb se ducd, desigur. Susanna gl
Frances se aqteptau sd vin5, pretentie pe care o avea gl
ea de la sine insdgi. Nu-i pldcea sd se invdrteascd prin
cercurile din lumea bund, dar nu voia nici sd lipseascd
de la orice distractie numai fiindc6 era jenatd qi simlea
cd nu-qi avea locul acolo.
Acele lucruri nu reprezentau dec6t motive in plus ca
sd se duc5.
- Ba da, rdspunse ea.
Atunci, ne vom opri in dimineata asta sd ludm o
inghetatd la Gunter's, hotdri Joseph, bdt6nd-o incd odatl
pe dosul palmei.
$i, din cine gtie ce motiv, Claudia r6se din nou.
Unde i se risipise toatd mdnia? Nu cumva, int6mplil.

potrivit de a sdrbdtori existd,


raspunse el. $i ce
lui Gunter?
tele
rlcc6t cu una dintr
pot imagina care ar
qi
nu-mi
nici
altul,
- Dacd mai e
de
acord.
lr, fu ea

Dragostea invinge

A, ce veste grozavS! exclamd el.


Pdrintii lui Kit, Contele gi Contesa de Redfield, urmau
sa gl sdrbbtoreascd in vara aceea a patruzecia aniversare
ir nunlii. Alvesley Park, locuinta lor gi a lui Kit qi Lauren,
irvea sd se umple de oaspe\i, printre care qi el. Gwen era
r;ora lui Neville, iar mdtuga Clara, mama lui.
- Anne gi Sydnam vor fi gi ei acolo, addugd Lauren.
- Abia agtept sb-i revdd, o asigurd Joseph. [\imic nu
r,o compard cu o reuniune de familie, ca sd-ti ridice
rrroralul, nu-i aqa?
Domnigoara Hunt il pedepsea pentru seara trecutd,
rlrrpS cum Joseph iqi ddduse seama aproape din morrrcntul sosirii. Se aldturase grupului ei imediat ce terminirse cu saluturile adresate gazdei, intru totul pregetit
,,,r si petreacd toatd dupS-amiaza in compania ei. Ea ii
,,,rrnbise gratios, apoi revenise cu atentia asupra convr,rsatiei pe care o purta cu doamna Dillinger. lar c6nd
',rrlriectul se epuizase, nu peste mult timp, deschisese
r,,rll-lUl nou, care o interesa in mod deosebit - ultima
rrrorla in materie de bonete. De vreme ce era singurul
lr,rrlrat din tot grupul, Joseph se simtise exclus cu
tntr)ntie gi in curdnd o luase din loc, ca sd gdseascd o
r urrrpanie mai primitoare.
ll tratase cu un refuz direct, pe toti sfintiil
ln dupd-amiaza aceea, gi mai frumoasd decdt
rlr, olricei. ln timp ce alte
ne se imbrdcaserd cu
r'rr lrrr viu colorate anume pentru acea ocazie, domni1rr,rr,r HUot trebuia sd-qi fi dat seama cd nu putea ndddjrlrrliii se ia la intrecere cu splendoarea florilor sau a
,i,r,r(.lui, aga cd luase pe ea o rochie de muselind albd,
lin,r ,rlle podoabe. Pdrul blond ii era coafat cu multd is,r',nrlir, sub o pdldrie de danteld albd decoratd cu boboci
,rllrr rlr:trandafiri gi doar putind verdeatS.
',r: rrrnestecd printre alte c6teva grupuri, inainte ca,
rrrr r,k: tlin urmd, sd coboare de unul singur pdnd la marrrlrrr',r,rpei. Grddina fusese proiectatd cu multd pricepere
,,1r1r, ,r lrrezenta c6t mai multe flori gi culoriin apropierea
, rr.,,.r, r:;ltd vreme spre apa erau mai multi copaci gidom-

Capitolul 6
Grddina casei din Richmond

a doamnei Corbette-

Hythe era spalioasb qi arnenajatd cu mult gust. Se intinrlea in jos p6nd pe malul Tamisei qi era un decor ideal
pentru petrecerile mari in aer liber - iar aceasta era o pe\recere deosebit de mare.
Joseph cunoEtea aproape pe toata lumea, aga cum i
Se int6mpla de obicei la asemenea evenimente. Trecea

ide la un grup la altul, cu un pahar de vin in m6nd, con\ers6nd cu cunogtinlele gi fdcdndu-se agreabil la modul
Qeneral, inainte de a merge mai departe.
Vremea era idealS. Abia dacd se zdrea vreun nor pe
ber. Soarele strdlucea cu putere, gi totuqi aerul rdmdnea
Qdestul de rdcoros, parfumat de miresmele miilor de florl
$are umpleau rondurile qi straturile din gradinile formale
\Cispuse maijos de terasS, oferind un devdrat festin de
$ulori pentru ochii privitorilor de aldt ri. intr-o laturd a
$asei se indlla un umbrar cu trandafiri" Aproape de in.
\rarea sa boltitS, un cvintet de coarde canta in surdind,
urile sale muzicale amestecdndu-se plScut cu cirl.
e pdsdrilor, rdsetele gi glasurile invitatilor care conu intre ei.

\,,

s-

'\sa-l

""'&,*rlli* 3i!#"ol-.,?%f.1):

91,

Mary BaloEh

Dragostea invinge

neau nuantele de verde cdt mai/iferite. Partea de sus a


grddinii nici mdcar nu se mai vedad, de acolo de pe mal,
ci numai o parte din acoperiEul 9i hornurile casei. Acorduri muzicale slabe se mai auzeau, insd sunetele vocilor
gi ale rdsetelor se estompaserd.
Majoritatea musafirilor rdmdsesera aproape de casd,
de compania celorlalli Si de mdncare. Totugi, cdteva persoane iegiserd pe apd, lu6nd bbrcutele cu v6sle de la de-

ce se apropia, ca sd n-o
treptat tot mai tarepe
ia prin surprindere. lmi
ti s-o folosesc ai eu.
privi
surprinsd.
il
Totugi, Claudia
- Desigur, rbspunse ea. Consider cd natura ne
apa(ine tuturor in egald mdsurd.
- Fdrd indoiald, acesta este crezul tuturor Intrusilor 9i
branconierilor, remarcd Joseph, zdmbindu-i. Vd simliti bine?
Orice femeie normalS ar fl zdmbit la 16ndul ei, politicos, asigurdndu-l cd da, se simtea nemaipomenit de
bine, iar conversatia s-ar fi indreptat in continuare spre
cele mai previzibile insipiditdti. Domnigoara Maftin ezitd,
apoi dadu un rdspuns care era ln mod evident sincer.
chiar nu... deloc.
- Nu prea... Sau, mai bine zis,privindu-l
doar lung, cu
Nu mai dddu nicio explicatie,
o expresie aproape feroce. Cu rochia i simplS de bumbac Ai pieptdndtura severd de sub pdl rie, ar fi putut sd
fie luatd ugor drept o menajerb - sau drept directoarea
unei gcoli de fete. Sinceritatea in timpul unei conversalii
politicoase era o rarilate la o doamnd - sau qi la un gentleman, in fond. Nimeni n-ar fi recunoscut cd ii displace
o petrecere, fdrd sd pard nemanierat.
- Cred, spuse el, cd atunci cdnd vd aflatiin ambianla

92

unor sdlcii.

Bine fdcuse sd se fereascd de cdldura directd a


soarelui, mdcar pentru un timp, i9l spuse Joseph, dar in
ntctun caz nu avea nevoie sd sted srngurd _ nu la o pe_
trecere, cel pulin, unde ideea s16 tocmai de a vorbi cu
c6t mai multe persoane. Dar in 1end, dacd stdtea sd se
gdndeascd bine, gi elera acum singur. Uneori, o scurtd
eliberare de intrebdrile mullimii dalafel de necesard ca
o gurd de aer curat.

Era nigoara Martin, igi dddu


neagtep cdnd femeia se oprigl lntoa
uite peste apd. Joseph ezitd. Poateca pre

pe

se
nd

singurd - la urma urmei, ii rdpiseo mare parte din timp,


in acea dimineatS. Sau, poate, ge slmtea singura. ln
fond, era improbabil ca acolo se fiomulti oameni pe care
sd-i cunoascS.
igi amintea cum r6seserd in sedra trecutd, la intrarea
in sufragerie, iar a intirea il fdcu si zdmbeascd. Cumva,
rdsul o transformase, intinerind_ocu cd{iva ani. gi mai
tinea minte Ei cum ardtase ;6 Gunter's, dimineala,
mdncdndu-gi incet
aLa, f drasa ia prea multa in lingurild, savu16nd fi
urE qi apoiintr6nd in defensivS,
c6nd igi ddduse seama cd Josephse amuza.
- Trebuie sd inlelegeli, ii expcas ) ea, cd nu e un
lucru pe care sd-l fac in fiecare zi.,,sau tn fiecare an. Nici
mdcar in fiecare deceniu!
Joseph igi indreptd pagiiin directia er.
- Vdd cd ali gdsit pulind urnbl6, spuse el, vorbind

93

sd vd distrali. Cred cd de oblcei aveti parte de multd libertate gi independentd.


- $i dumneavoastrd nu aveti? i-o intoarse ea, ridicdnd
din sprdncene.
- Dimpotrivd. C6nd egti in posesia unui titlu, chiar
dacd este doar un titlu de curtoazie, ai obli$atia de a fi
disponibil pentru a ajuta la umplerea tuturor sdlilor de
bal, a saloanelor sau a grddinilor unde eqti invitat in timpul Sezonului, astfel inc6t fazda sa poatd afirma cd a
fost cea mai de neinchipuit inghesuiald, ajungdnd astfel
sd faca obiectul invidiei tuturor cunoqtintelor ei. $i eqti
obligat sa fii curtenitor qi sociabil cu toti 9i toate.
- lar eu, dintre cine fac parte? se interesd ea. Dintre
to{i... sau dintre toate...?

Mary Balogh

Dragostea invinge

Marchizul chicoti. Mai vdzuse gi inainte mostre din


umorul ei sec, gi-i pldcea destul de mult.
Claudia il privea fix, cu un obraz scdldat rn reflexele
luminii care se oglindea din apd.
- $i asta-i totce faceli? continud ea, fdrd a-i aqtepta
rdspunsul. Mergeti la petreceri gi vd faceti agreabil fiindcd v-o cer rangul giinalta societate?
Joseph se gandi la timpul pe care-l petrecea cu Lizzie,
mai mult ca oric6nd de la Crdciun incoace, Ei simti acea
apdsare pe inimb care de-acum ii devenise familiard. Ar
fi deschis alt subiect de conversa{ie, unul pe care cu siguranld intentiona sd-l abordeze, inainte de plecarea ei
inapoi spre Bath, dar domniqoara Martin vorbi mai departe, inainte ca el sd-gi poatd gbsi cuvintele potrivite.
- Nu vd duceti la Camera Lorzilor? vru ea sd qtie. Dar,
nu, sigur cd nu mergeti. Dumneavoastrd aveti doar un
titlu de curtoazie.
- Sunt un duce in agteptare, zdmbi el. gi, dacd ag
avea de ales, ag prefera ca lucrurile sd rdm6na aga.
- Da, spuse ea, nu e deloc pldcut sd-{i pierzi un pdrinte.
Lasd un mare gol, o gaurb cdscatd in viata omului.
Moaftea tatdlui ei o dezmogtenise, igi dddu el seama,
c6td vreme in cazul lui s-ar fi intdmplat tocmai contrariul.
Dar, una peste alta, o via{5 omeneascb valora mai mult
dec6t orice avere - mai ales c6nd era viala cuiva drag.
- Familia conteazd intotdeauna mai mult dec6t orice
altceva, ii spuse el.
- Credeam cd aveam sd md simt foarte bine pe.
trec6nd doua sdptdmdni aici, cu Susanna Ei Frances,
spuse domnigoara Martin cu un oftat, in timp ce lntorcea
capul ca sd se uite peste apd. $i, intr-adevdr, a fost mi.
nunat sd le revdd. Dar dacd sunt cu ele, inseamnd cd tre.
buie sd iau parte qi la asemenea evenimente. Acum, cred
cd mi-ar pldcea sd md intorc la Bath cdt se poate de
curdnd. Eu imi trdiesc viata intr-o lume cu totul diferitl
de aceasta.
- $i ati prefera-o pe a dumneavoastrd proprie, com.
pletd el. Nu pot sd vd condamn. Dar intre timp,

tlomnigoard Martin, permiteti-mi sd fac lucrul la care mb


pricep cel mai bine. Dati-mi voie sa vd distrez. Vdd cd, in
rrcest moment, nimeni nu std la rdnd sd ia o barc5. $i se
pare cb domnigoara Meeghan gi Crawford tocmai se inIorc. Vreti sd ludm barca lor?
-Pe apd? intrebd ea, fdc6nd ochii mari.
Barca e micd. Cred cd am putea s-o ridicdm dear,upra capetelor gi sd alergdm aga cu ea prin grddind. Dar
r;cilalti invitati s-ar putea sd ne creadd cam excentrici, iar
lrr, uflrJl, va trebui sd md mai asociez cu ei qi in viitor.
Claudia izbucniin hohote, pe cdnd Joseph o privea cu
rrn z6mbet. Cdt de des r6dea? Nu prea des, probabil rlcsi, cu sigurantS, ar fi trebuit s-o facd. Cdnd r6dea,
pirrcd ar fi dat jos de pe ea o armurd intreagd.
Da, imi dau seama cd am pus o intrebare
lttrtsteascd, recunoscu ea. Mi-ar plScea mai mult decdt
,,rrr;c sd md plimb cu barca. Vd multumesc.
Joseph ii oferi bratul, iar Claudia i-l lud.
Dupd ce marchizul o ajuta sd coboare in barcd,
rIrrrrniEoara Martin se agezd cu spatele drept qi o atiturlirrr: rig!id5, ca qi cum ar fi vrut s5-Si ispdseascd iegirea
nlcorrtrolatd dinainte. Nu i se clinti niciun muqchiin timp
r r I ordul Attingsborough vaslea spre centrul rdului, penIrrr ,r porni apoi paralel cu malul, trecdnd prin dreptul altor
r ,n,rcc grandioase, cu gradini opulente gi sdlcii ce-gi dratriu t)lctele verzi peste ap5. lqi tinea mdinile in poal5,
lrrr',c coug una peste alta. Nu avea umbreld, ca majorilirlr,,rcelorlalte doamne gi domniqoare, dar pdlSria ei cu
l,rrrrlsl ;3rgr ii apdra de soare fata Si g6tul. PdlSria
| iltroriclrse gi vremuri mai bune, dar nu-i stdtea deloc

94

,ll

95

in Bath? se interesd el.


Nrr, niciodatd. Cand eram mic5, ne mai plimbam,
rl!r ,r,,tel a fost demult, foarte demult.
M, rrr;hizul li zdmbi. Nu multe domniEoare ar fi addugat
,rr r,l /rr, ule demult in plus, sugerdnd o vdrstd mai inainl,rlrr lir, insd, pdrea sd fie o femeie complet lipsitd de
Vrr plimbati cu barca gi

1,rrttll,tlo-

Mary Balogh

Dragostea invinge

- E ca-n paradis aici, comentd ea, dupd un minut sau


doua de tdcere - degi continua sd arate ca o profesoard
care nu-gi scapd elevele din ochi, in timp ce lucreazd. Un
adevdrat paradis...
Joseph igi aminti un lucru pe care i-l spusese in seara
trecutd: Cu mult timp in urmd... Cu o via[a de om in

Dupd un timp, Claudia ridicd o m6n5, Tql scoase


rrrdnuga gi atinse apa cu degetele. Apoi $i le trase prin

96

urmd... Era vorba de ocazia c6nd

il

cunoscuse pe

McLeith.

- Ati copilSritin Scotia? o intrebd el.


- Nu, in Nottinghamshire. De ce vreti sd gtili?
- Me f6ndeam cd poate ati crescut in aceeagi

regiune cu Mcleith.
- Aga e, rdspunse ea. Ba chiar, in aceeagi cas5. il infiase tatdl meu, dupd ce qi-a pierdut pdrintii, la v6rsta de
cinci ani. Jineam foarte mult la el. A stat la noi pdnd la
optsprezece ani, c6nd gi-a mogtenit pe neagteptate titlul,
de la o rudd despre care abia dacd gtia.
Va sd zicd, linuse la el, gi totugi in seara trecutd ii
evitase compania?
- Trebuie sd fi fost o surprizd pldcutd pentru el, co.
mentd marchizul.
- Da, fu ea de acord. Foarte pldcut5.
Foarte pldcutd pentru Mcleith, bdnuia Joseph. Nu
neapdrat gi pentru ea. Pierduse un prieten de-o viatd.
Sau, poate, ii purtase anumite sentimente?
Era gi el la petrecere. Sosise mai tdrziu, dar Joseph
il vdzuse chiar inainte de a porniin jos spre rdu. Mcleith
tocmai stdtea de vorbd cu sotii Whitleaf. Se intrebd dacd
s5-i spun5, dar apoi se hotdri sd n-o fac5. Nu voia si"l
strice pldcerea plimbdrii cu barca. gi tare-i mai pldceal
Spusese cd se simlea ca in paradis.
Ce femeie disciplinatd gi retinutd era... gi totuqi, in
minte ii reveni gdndul la acea imagine a armurii. Exista
gi o femeie dincolo de platoga? O femeie cald5, tandr6,
poate chiar pasionald? Primele doud calitdti gtia deja c6
le avea.
Dar... pasiunea?
Posibilitatea 1l intriga.

97

valuri, cu capul intors intr-o parte, complet concentrat5


l;r ceea ce fdcea.
Joseph gdsea cd imaginea eiil atingea in chip curios.
Ardta pierdutd in lumea ei. Pdrea oarecum insinguratd. $i
r;u toate cd trdia intr-o gcoald, inconjuratd de eleve Ei de
r:clelalte profesoare, Joseph presupunea cd ar fi fost ab,;olut posibil sd se simtd singurS. Contesa de
I tlgecombe gi Vicontesa Whitleaf erau prietenele ei, dar
',c mdritaserd qi pdrdsiserb atdt gcoala, cdt gi localitatea.
- Cred, spuse el intr-un ldrziu, surprins de propria-i
rrlrtare, cd ar fi mai bine sd ne intoarcem. Doar dacd nu
r;urnva ati dori sd trecem pe l6ngb orag, pdnd la Greenwrch, qi sd ieqim pe mare.
-- lar de-acolo, sd ne continudm drumul pdnb in Orirrrrl, addugd ea, ridicdnd privirea spre el, in timp ce-qi
nlrtigea mdna inapoiin barcd. Sau in America. Sau, fie
1t tloarin Danemarca sau in Franta. Ca sd avem o avenIur, r. DumneavoastrS ati trecut vreodatd printr-o aventurS,
I or r I AttinElsborough?
Ioseph rdse, aqa cd rdse gi Claudia.
Cred, continud ea, cd aventura n-ar mai pdrea atdt
rlt' rrragicS, la cdderea noplii, c6nd mi-ag aminti cd nu
ntt,rll luat galul la mine, iar dumneavoastrb ali incepe
a,r Vir pornenili cu bdEici pe m6ini.
Cdt de pu{in romanticd sunteti, remarcd el. Atunci,
vrr lrclrui sd pdstrdm aventura pentru alta datd, cdnd ne
v,rrr putea face niqte planuri mai rezonabile - degi rolrrurlasmul nu trebuie intotdeauna sd respecte ratiunea.
Ittrpd ce Joseph intoarse barca, la mijlocul rdului,
lr.rl,rriir nu-i mai putu umbri la fel de bine fa{a. Cumva,
rrr ln krr se intdlnirS gi se sustinurd, inainte ca ea s5-gi
rrrulr,r;Am smucit privirea, doar o clipd inainte de a gi-o
rrrtrl,r:ii el.
lrr ;urul lor, atmosfera incepuse sd se incarce intr-un
rrroil r;lraniu. Joseph era aproape sigur cd o vdzuse
m?lrr(1, in timp ce-gi intorcea capul.

Mary Balogh

Dragostea invinf,le

Dumnezeule mare, oare ce sd insemne asta?


Dar era o intrebare de prisos. Fusese un moment de
purd congtientizare a sexualitd{ii - din partea amdndurora.
N-ar fi putut sd fie mai uimit nici dacd domniqoara
Martin s-ar fi ridicat in picioare gi executa un plonjon de
r6ndunicd in undele rdului.
Doamne Sfinte!
La vremea c6nd o privi din nou, vdzu cd iEi luase iar
pe ea armura - cu tot cu coif gi vizierd. Era teapdnS,
crispatd Ei cu buzele strdnse.
Joseph v6sli inapoi spre debarcader intr-o tdcere pe
care Claudia nu incercd s-o spargb, gi nici lui nu-i putea
trece prin minte vreun mod de a o risipi. Ciudat lucru -in
mod normal, se pricepea de minune sd converseze nimicuri. lncercd sd se convingd cd, la urma urmei, nu se intdmplase nimic necuviincios - cum de fapt nici nu se
intdmplase. Spera din tot sufletul sd nu se simtd Ei ea
la fel de st6njenitd.
Dar, Doamne feregte nu fdcuserd dec6t sil
glumeasc5 impreuna.
...romantismul nu trebuie intotdeauna sd respecte
raliunea.
Cdnd barca se apropie de mal, Joseph putu vedea cil
sora lui stdtea pe marginea rdului, in apropiere de deloaf.
cader. Mai erau acolo Sutton qi Portia Hunt. Niciodatd nu
se bucurase mai mult sd-i vad5. li ofereau o cale de a
rupe tdcereafdrd a risca sd cadd in penibil.
- Ati descoperit partea cea mai frumoasd a grddinil,
nu-i aga? strigd el vesel, in timp ce lega barca de ponton,
urca gi o ajuta gi pe domnigoara Martin sd debarce.
- R6ul e foafte pitoresc, spuse Wilma. Dar atdt eu,
cdt gi domniEoara Hunt, suntem de acord cd grddinarul
doamnei Corbette-Hythe a sbvirgit o omisiune de neier
tat, nesddind gi aici nigte ronduri de flori.
- Pot sd v-o prezint pe domnigoara Martin? continul
el. Este proprietara qi directoarea unei gcoli de fete dln
Bath, gi a venit pentru o vreme la Vicontele Whitleaf Sl lt

solia lui. Sora mea, Contesa de Sutton, domnigoara

98

99

Martin gi domnigoara Hunt qi contele.

Domniqoara Martin fdcu o reverenld. Wilma qi


rlomnigoara Hunt o invrednicir cu inclindri ale capetelor
l;r fel de cuviincioase, in timp e Sutton, nedorind sd se
lirse intrecut in materie de polltete rece, dddu din cap
r

loar atdt cdt sd indice cd nu dorea s5-9i insulte cumnatul.

in mai pulin de un minut, temperatura p5rea sa fi


cinci rade.
Wilma qi Sutton n agreau faptul cd fuseserd

,ir;azut cu cel putin

lrrczentali unei simple profesoare de gcoald, i9i spuse


Lrseph, care s-ar fi amuzatin sinea lui, dacd n-ar fi fost
prcocupat pentru sentimentele domnigoarei. Nu se putea
r ,r tlomnigoara Martin sd nu fi observat rdceala primirii.
Ea, ins5, lud problema in propriile-i mdini - aqa cum
rrr lr fost gi de aqteptat.
Vd multumesc, Lord Attingsborough, spuse cu
vtorr;iune, pentru cd m-ati plimbat cu barca pe rdu. Ati fost
[o,rrle indatoritor. Acum, dacd md scuzati, md duc sd md
rrl, rl rrri prietenilor mei.
lii porni cu paqi mariin directia casei, fdrd o singurd
lrrvr(] in urmd.
Nu mai spune! exclamd Wilma, imediat ce Claudia
f ,,, rr(lc.pert5. O profesoard, Joseph! Presupun cd a insirrrr,rl r;ar i-ar fi pldcut sd se plimbe pe rdu, iar tu nu
lr,,rr [rutUt indura sd-i refuzi distractia. Dar sd gtii cd
nr,rr l)ine o fdceai. Uneori, eqti pur gi simplu peste mdrrlr,r (lo binevoitor. Oamenilor le e foarte ugor sd profite
rlr, lttrc.

Arlcseorl, lui Joseph nu-i venea sd creadb cd era posifi avut aceeaEi parinti Ei sd fi crescut
lil itr (:|itgi casd.
Arrr escortat-o pe domnigoara Martin din Bath, sdplrilil,ilt,r trecutd, cdnd m-am intors ln orag, spuse el. Am
Irr. ul r ) oa pe o favoare pentru doamna Whitleaf, care a
frr.,l Itolcsoard la qcoala ei.
It,r, rn6 rog, replicd Wilma, qtim cu totii cd Vicontele
Wlrlllr',rl s a insurat cu o femeie de nivel inferior.

lrll r , r cl si Wilma sd

Mary Balogh

Dragostea invinge

Joseph nu voia sd se cefte cu sora


lui la o petrecere
de grddinS, aga cd se intoarse sore-pl.ti^ u,,^r

- lntr-adevdr, fu gl de acord, zdmbindu-i. A fost pldcutd serata de ieri? lmi pare rdu cd n-am putut veni.
- Conversatiile au fost foarte agreabile.
ln timp ce vdslea, Joseph igiinclind capulintr-o parte,
rntrebdtor.
- Agadar, m-ati iertat?
- lertat? fdcu ea ochii mari, rdsucindu-gi incd odatd
umbrela. Pentru ce, Lord Attingsborough?
- Pentru cd m-am dus la concertul de la familia
Whitleaf, in loc sd vin la seratd.
.- Puteti sd faceti orice doriti in viata dumneavoastrd
si s;r va duceti oriunde vd place, replicd ea. Nu mi-ag perrrilc sb discut deciziile pe care le luati, chiar dacd ag
avcir dreptul s-o fac.
Sunteti foafte amabilS, o lSudd el. Dar vd asigur cd
n-aq pretinde niciodatS sd am o tovardgd at6t de docild.
Dou,r persoane, oricdt ar fi de apropiate, trebuie sd-gi
poala exprima deschis nemul{umirea una fatd de
ceal;rltd, atunci c6nd sunt provocate in acest sens.
lirr eu vd asigur, my lord, cd nici n-aq visa vreodatd
sa rrri exprim nemultumirea fatd de orice ar prefera un
gerrllr:nran sd facd - dacd acel gentleman ar avea vreun
molrv :;zi-mi revendice loialitatea gi ascultarea.
I)csigur, existau mai multe moduri de a-gi exprima neplirr r,rca. Era discursul deschis, pe fa{5, sau se mai
pulr',rtr l'olosi Ei formule mult mai subtile - ca aceea de
a irrlrrr;c vorba despre bonete, c6nd singurul bdrbat
prr:zr,rrI e cel cdruia-i datorezi loialitate gi obedientd. Nu
r;5 rlorrrrriqoara Hunt i-ar fi datorat ceva, incd.
Vrt:rnea este aproape perfectd pentru o petrecere in
grirrlrrr, r, spuse ea degi s-ar putea sd fie pu{in ca prea cald.
l);rr e de preferat aga, in locul ploii, completd el, cu
0 lrrr trl rrr ochi.
o, rrbsolut! fu domniqoara Hunt de acord. Dar cred
r;ir prrlrn soare qi cdtiva nori, in mdsurd egal5, ar face o
zi r ll v, rr , r perfectS.
',r r;oritinudrd in acelaqi spirit, fdrd sd tacd o clipd gi
sprrrr, rrrr I rrumai lucruri lipsite de cea mai micd

100

vv

Ba da, ag dori, Lord Attinsshororroh

vvvvsre

ilI

ricn,,^-^ ^^

lJdJucr.

ca.

- Compania domnisoarei Martin

mi_a rx^,,+ ,.^^-^

nr rn-15 r{a
m^-i ^..^ nunatd
de mari
succese.

-ar
ne
ne
ut_

trecutd bine de pat zeci,


crudd. Cred cd treb e sd
nu chiar cu doi.

nu sunte{i de acord?

101

Dragostea invinge

Balogh
conv!.fsQug Inimic
rrr I rru uttur
diferitd
tLu vu
de 4vvt
zeci grqi
?l^I Ii':' ^'':^o
conversatii po eare lc nrrda nrr diverse ncrlecl oe a e
'

pe ValUfile fdUlUi, dnmnicnara l.lrrnt arirr ci mai

I'^:":;l:"::u

rrruar

iptreb6ndu-sc

inchis al apei' se pomeni


,n tegatura cu
{u'S'"*i.ir"'i,io", ;a' iE

Yenoete
fe,t c.i[1"1il;;
t6"Y

d:T::gliiY? nl' :
b e ega nla in n
,

:,
mafil-oregi::T^::

ji

; s";i;; i'#i *

".i,

ir.ir'.
"ol",i
i

"

"i

fie aga.
partea de jos a peluzei in
cu flori qi terasa apdrurd din
bd directia, indrept6ndu-se
ia sd se calmeze, inainte de
Trupul gi mintea ii forfoteau
iliare gi deloc binevenite. Se
nd, fdrd nicio putere de a-gl
icei atdt de liniqtitS.
plimbarea aceea cu barca,
converseze cu Marchizul de
un om inteligent, chiar dacd
esentd. Dar se mai int6mpla
atrdgdtor bdrbat pe care-l in.
ai spund qi cdt de chipeg e congtientd de primejdiilo
rsat. At6ta doar cd o ingrijo.
a gi Edna, pe parcursul cdld"
complet imund.
plimbarea aceea cu barca a fi pe ap5, trec6ndu-giefeo
i qi savur6nd pldcerea de A
entabil. La drept vorbind, igl
putin cu ochii deschigi, l!
d-amiazd caldd de vard gi sc
, condusd de un gentlemai

103

in seara trecutd gi in

aceeaqi
rlirnineatd. Recunogtea Ei singurd c5-l plScuse.
P6nd cdnd el rostise acele cuvinte:
...romantismul nu trebuie intotdeauna sd respecte
t, rliunea.
$tia cd nu insemnaserd nlmic. $tia cd nu fliftase cu
r,ir. Dar, dintr-odatd, fantezia nu mai rSmdsese ingropatd
,rrliinc in 96ndurile ei, ci i se citise vizibil pe ta\d- pentru
o lracliune de secundS, dar mai mult decdt destul pentru
r:,r L-l sd obserue.
Ce umilintd ingrozitoare!
Se uitd in jur, dupd un scaun de gradind sau o bancd
oare
sd se relaxeze in timp ce asculta muzica - dar,
lr,
rrr,11i.rsind niciunul, se agezd pe iarbd, in apropierea umlrr, rrrrlui cu trandafiri.
qi ca gi cum nu s-ar fi simlit deja indeajuns de st6nIlnlir - cdci tdcerea lui, in timpul intoarcerii spre tdrm,
rIrvcriea clar cd observase - mai avuseserd loc Ai acele
rrnpreund cu care r6sese

;rrr,zcntdri

cu Contele gi Contesa de Sutton

9i

rlrrrtrrrigoara Hunt.

Arrrintirea o irita cumplit. Se purtaserd intocmai aqa


lnt s(., agteptase intotdeauna din partea unor aristocrati
r,r rrigte nesuferiti care-Ei dddeau aere! $i totuqi, cel
rr,rr t)robabil, tolitrei nu aveau decdt c6ltiintre urechi. $i
r

lr,ilrr rkr aruncat pe fereastrS. Se dispretuia pe sine mai


rrrrrll tkrcAt pe ei, fiindcb se ldsase injositd astfel.
Alrlauda politicos, alSturi de alli c6tiva oaspeti, c6nd
,,r, lr(,:;trantii terminard de cdntat o piesd gi-gi aranjard

I trilc pentru urmdtoarea.


l)rrlrii care, impotriva propriei vointe, Claudia zdmbi.
rl ,illlil,zil simpla ferocitate a indigndrii pe care o sim{ea.
lrrlr lrri pdruserd sd adulmece prin aer, ca qi cum ar fi
1!lrrlrl rrrr rniros ur6t - dar, de fapt, nu-i fdcuserd nici cel
rrrrt nrro rau. Ba chiar, o invredniciserd cu o favoare,
rll,rn(lrr i scuza de a se despd(i de Marchizul de Attingslrrr1,r1;,11. Cu sigiuran{d, avusese mare nevoie de aqa
r r,\r'r '.;r, rntr-adevdr, chiar qi acum ar fi sdpat bucuros o
E!r,,irlr,rrrrgrddinS, la picioarele ei, ca sd-gi ascundd capul

rrtt I tl

104

Mary Balogh

acolo, dacd-i inm6na.cineva un h6rle(. in schimb, porni


spre bolta de trandafiri.
Spera din toatd inima sd nu_l mai vadd niciodatd pe
Marchizul de Attingsborough.
Cu ce hal de vacantd se alesesel

Capitolul 7
-

Claudia!

incd dinainte de a ajunge la umbrarul de trandafiri,


Claudia se auzi strigatd pe nume gi, intorc6nd capul, o
vbzu pe Susanna venind grdbitd spre ea din directia terasei. La o oarecare distantd in urmd, venea dupd ea Peter,
impreund cu Vicontele qi Vicontesa Ravensberg 9i cu
Charlie.
Unde ai fost? o intrebd Susanna, in timp ce se
apropia. Te-am cdutat peste tot. Frances se simlea cam
obositd, iar Lucius a dus-o acasd.
- O, imi pare rdu cd n-am putut sd-mi iau rdmas-bun
de la ei, rdspunse Claudia. Fusesem pdnd jos, la rdu'
- Te-ai distrat bine? se interesd Susanna.
- E foarte frumos acolo.
Dupd o secundd de ezitare, continud:
- De fapt, am fost chiar pe rdu. Marchizul de Attingsborough a fost aga de drdgul inc6t sd md invite la plimbare, cu una dintre bdrci.
Ce frumos din partea lui, comentd Susanna. Este
un gentleman amabil gi fermecdtor, nu-i aqa? Meritd tot
ce foate fi mai bun de la viatd. Nu sunt deloc sigurd c-o
s5-i meargd prea bine cu domnigoara Hunt.
- Cu domnigoara Hunt? repetd Claudia, amintindu-gi

de frumoasa doamnd plind de aere, imbrdcatd complet


in alb, care o tratase cu o politete atdt de glaciald in urmd
cu scurt timp.
Susanna fdcu o mutrd.

Mary Balogh

Dragostea invinge

- Este acea domniqoard Hunt, sublinie ea, iar cdnd


Claudia o privi fdrd sd inteleagd, ii explicS: Domnigoara
Poftia Hunt. Cea cu care era sd se insoare Lucius, in loc
de Frances. lar acum, Lauren imi spune cd Joseph
urmeazd sd se insoare cu ea. Desigur, fac un cuplu ardtos.
Aga era, fu gi Claudia de acord. O, Doamne, ce bine
ardtau impreund, intr-adevdr! Se simtea cam prost, ca gi
cum oricine din jur gi-ar fi dat seama in ce vise cu ochii
deschigi se complScuse prostegte, c6nd se plimbau cu
barca pe rdu. Domniqoara Claudia Martin nu obignuia sd
viseze cu ochii deschigi, qi mai ales vise prostegti - cd
de cele romantice, nici vorbdl
-Dar, Claudia, continua Susanna, z6mbindu-i cu cdldur5, in timp ce se apropia gi restul grupului, am puftat
o lungS discutie cu Ducele de Mcleith, care ne-a spus cd
ati copilSrit impreunS, aproape ca un frate qi o sord.
Cu tolii z6mbeau, vizibil incdntati pentru ea. Charlie
era de-a dreptul radios.
- Claudia! exclamd el. lar ne intdlnim!
- Bund ziua, Charlie, il salutd ea. Frate gi sord, auzl

lx) care sd se tot plimbi... Se spunea cd era o experientd


rkr neuitat, de-a dreptul magica.
Mi-ar face mare pldcere, rdspunse ea. Va
rrrLrltumesc.

106

colo...1
- Ce coincidentd fericitd, sd vd revedetitocmai acum,
comentd doamna Ravensberg. Excelenta voastrd n-a mal

revenit in Anglia vreme de ani de zile, iar domnigoara


Martin a sosit in orag doar pentru o sdptdmdnd sau
doua.
lie.

Nici nu-mi vine sb cred ce noroc am, intdri gi Char.

- Eu gi Kit organizdm o petrecere la Vauxhall Gardens,


poimdine seard, continud vicontesa. Ne-ar face maro
pldcere dacd ati putea veni qi dumneavoastrd dol,
Susanna gi Peter au spus deja da. Veniti gi dumneavoa+
trd, domnigoard Martin?
Vauxhall Gardens!Era locul pe care Claudia igi doriso
dintotdeauna cel mai mult sa-l vadd. Faima i-o facuserl
seratele sale in aer liber, cu concerte gi dansuri, artificll
gi mdncaruri alese, alei gi cardri luminate de lampioane,

707

- $i Excelenta Voastrd?
Sunteti cum nu se poate mai amabild, replicd gi
t ;lrirrlie. Voi fi inc6ntat.
Claudia se simtea mai pulin gocatd la vederea lui. Era
.rl)roape inevitabil sd se int6lneascd din nou, dupd cum
r,,,i tladuse seama in acea dimineatd, c6nd se trezise din
',ornn. $i poate cd era mai bine cd se int6mplase aga.
Ircr;utul indepartat nu se uitase niciodatd pe de-a-ntregul.
l'o,rle cd acum avea sb se int6mple gi asta, ddndu-i voie
ri,r r;o desprindd in sfdrqit de toate acele amintiri.
O, ce frumos! exclamd doamna Ravensberg. Grupul
rro',lru e complet, aEadar, Kitl Vorveni gi Elizabeth qi LynrIrrr, Joseph qi domnigoara Hunt, Lily gi Neville... A, da,
qt Wilrna gi George.
I rumos, intr-adevdr, igi spuse Claudia, cu ironie"
Ar,t,r(lirr, avea sd se revadd cu elincd odatd, la urma urmei
r,/ lrirrd Marchizul de

Attingsborough. Ei bine, nu-i rdm6nea

,rl sd se incrunte, cu o expresie severd, pentru a-i da


rh, ltt,oles ca se ingelase, acolo, pe r6u. lar ultimele doud
pF!r,,oiute pe care le numise vicontesa trebuia sd fie Conlrih".,r Contesa de Sutton. Efectiv, intrase dreptin foc, cu
lrl ,rr:cl entuziasm al ei cu care acceptase invitatia, dar
{r un ora prea tdrziu ca sd-gi mai retraSd vorbele.
'.,r n plus, dorea foafte mult sd vadd Vauxhall Gardens
'_,t rlc ce sd nu se duc5, in fond? Acolo aveau sb se
pl',r',r.;r;A gi unii dintre prietenii ei.
(llirudia, propuse Charlie, n-ai vrea sd faci o mica
g,llrrrl r, Ir-. cu mine?
lolr ceilalli le zdmbird radios, in timp ce se destltrrrL.,rtr de grup, croindu-gi drum printre alti invitati, dinlr!,,rtr,cativa il salutau pe Charlie ln trecere. Pornird in
rltrr,r lt,rraului.
l ocuiegti in Bath, Claudia? se interesb el, oferinrlrrl lrr,rlul, pe care Claudia insd nu i-l lud.
rlnr

Mary Balogh

108

Dragostea invinge

109

- Nu e nimic de regretat, spuse acum el. N-a fost o


cdsnicie deosebit de fericitd.
Claudia simli un nou val de furie - de data asta, din

- O gcoal exclamd contele. Bravo, Claudial Eu cre_

deam cd

egti

uvernantd.

rneu, addugS, cdnd Claudia intoarse capul, privindu-l cu


o expresie intrebdtoare. Are cincisprezece ani.
O, Doamne, doar cu trei ani mai putin dec6t avusese
Charlie, cdnd plecase de acasd. Cum zbura timpull
izul de Attingsborough qi domnigoara
il v5zu pe
dinspre rdu. ln curdnd aveau sd se
Hunt urc6nd
int6lneascS.
Dintr-odatd, igi dori sd nu fi pdrdsit nicio clipE calmul
si linigtea din Ecoala ei - deEi acest g6nd o fdcu 9i sd
zambeascd pe jumdtate. Linigte? Numai a$a ceva nu
oferea viala in gcoala. Acolo, ins5, mdcar se simtea mai
rnult sau mai putin stdpdnd pe situatie.
- imi pare rdu Claudia, spuse Charlie. Chiar nu mai

sord, cu ani in urmd

adevdrat. Dar nu Ei spre sfdrgitul

ldsdndu-md cu titlul de
Mcleith Ei proprietdtile care-l insoteau?
Pe-atunci, Charlie plSnuise sd-gi facd o carierb in
clomeniul dreptului. Claudia igi amintea ce uluit fusese

la intervale de cdteva luni,

si un fior de teamd nelSmuritd

care avea sd se justifice

Mary Balogh

Dragostea invinge

pe deplin mai t6rziu, dupd cum o


dovedirse mersul eveni-

nemullumea compania lui Mcleith Sau ar fi fost mai


bine doar sd dea binevoitor din c p qi sd-gi vadd de
drum?...
Prea tdrziu, ins5. Poftia, dupd c6te se pdrea, il
cunogtea pe duce Ei-l salutd imediat ce ajunserd destul
de aproape ca sd se Poatd auzi clar.
- Md flatali, Excelenla Voastrd, spuse ea, ca rdspunsul la generosul lui compliment" Marchizul de Attingsbor-

1_10

mentelor.
Astea erau imprejurdri te...

cuse, inc6t parcd era un cu totul alt univers.


Dar nu mai
exista nicio scuzd reald pentr,
indiferent de
v6rsta fdptagului.
"rriiru,
gi, fdr5 doar gi poate, fusese crud.
r\rur nu rnt_am oat seama c6t de mult, pdnd
aseard, c6nd

te-am v5zut din nou.


Chiar uitase cu adevdrat? Era uluitor _ ar fitrebuit
sd
ne scriem in continuare...
ochii alintiti asupra tui Charl
vizibilS.
Excelen{a Voastrd, i se adresa ea, nu_i aga
.
cd e o
petrecere

foarte reugitd?
Tocmai
a devenit gi mai
rdspunse el zdmbind, cu o rle

domnigoard Hunt,

Joseph se confrunta cu o dilemd. Domnigoara


Martin
se plimba cu Mcleith. Oare avea nevoie Oin
nou ; i;
salvatd, la fel ca in seara trecutc? Dar de
ce sd se ;iri;
rdspunzdtor pentru ea gi azi? Ooarnu Lra papddie
o
ofi_
litd - era o femeie intrr-rtotut .upunitj ia ..dp,j
J; ;;
ta.
n-o reint6lneascd at6t de

fdcuse de r6s. Nici el nu


rectoare de gcoald nemdrita
femeie cu care s-ar fi agteptat
teie de atractie sexuarS. oare era cazur sd se

acum, ca sd vadd dacd dddea vreun

reascd

sem cd o

1-!7

strdluceqte at6t de tare, inc6t poate sd strice la ten.


- Dar nu gi la tenul dumneavoastrd, Domniqoara
Hunt, replicd ducele. Nici chiar soarele nu are at6ta putere.

nulf,umesc.

Sunteli prea bun, Excelen\a VoastrS, replicd in

acelagi timp Portia. Noi tocmai urcam spre terasd, pentru

ceai. Dumneavoastrd ati mdncat?


- Acum o ord sau chiar mai mult, dar dintr-odatd simt
cd iar mi-e o foame de lup. Jie nu ti-e foame, Claudia? $i
ai fdcut cunogtintd cu domnigoara Hunt?
- Ne-am cunoscut, rdspunse ea, iar foame nu mi-e,
cleqi in du d-amiaza asta incd nu am mdncat.
Atu ci, trebuie s5 veniti la masd, continud
domnigoara Hunt, adres6ndu-i-se lui Mcleith. Vd face
pldcere revenirea in Anglia, Excelenta Voastrd?
Pornird toli patru inapoi in directia casei, deEi igi
schimbaserd oarecum partenerii. Domnigoara Hunt
rnergea mai in fa!d, cu Mcleith, in timp ce Joseph
si domn a Martin rdmdseserd maiin urmd.
Joseph iEi impreund mdinile la spate gi-gi drese
glasul. Nu avea de gdnd sd permitd ca din nou sd se lase
rntre ei o tdcere stdnjenitoare.

1,72

Mary Balogh

Dragostea invinge

1-73

decdt cei foade tineri. Era vorba sd se intoarcd dupa


mtne.

, gt, aga cum vd gi


m6.ine, ca sd se poatd

aqtep_

Dar nu s-a maiintors.

or"r",rtT',jil?r&tJ;3[:ir';l,roxi
lui.

-intr-adevdr, nu s-a maiintors, confirmd ea. Dar toate

de a-l evita.

tine de hdluri toatd viala _


sta eram pregdtitd sd fac,

_ 9"
pentru
auzi ci

ajunseserd intre timp destul de departe

ph sd poatd vorbi fdrd iuumu


'puiri
ca f a, n

pentru ea.
- Dar dumneavoastrd ali fost vreodatd indrdgostit,

eni rdi?
enii cei mai buni.

tre cdrdrile pietruite ce


c tinird pasul, printr_un

mers.

nd se oprird cu totul din

Claudia il privi lung.


Nu v-a iubi
- $i n-a mers? vru ea sd Etie.
. Eu, insd
gtiu
cd m-a
mult,
Mai
cd
da...
cred
Ba
n-am vrut sd md insor cu ea. Aveam alte obli$a!ii. Pdnd
trebuie sd fi inleles. S-a mdritat cu altul, iar

iu

la
ac

trei copii gi sper cd trdiesc fericiti, ea 9i sotul

ei, pdnd la addnci bdtrdneti.


Frumoasa, bldnda Barbara' N-o mai iubea, degi

0-4

Mary Balogh
r gi acum, i se p rea cd
nedumerire rdnit , cdnd

Dragostea invinge

715

r;a nU
rubitb

gest,
rclnun

e in viata lui?

sd domnigoara Martin. Mai

i
Era

sa vd

aveti Pafte de ea.


e directS. Ar fi trebuit sd se supere

nt decat iubirea, spuse el.


rade de iubire, gi uneori se
alegi iubirea cea mai mare
antd. Daca ai noroc, vor fi

gl.aceeo$i.
- gl tn cazul dumneavoastrd, au fost? se interesd ea,

Una

in de la ceai, se scuzd ea.


rarul de trandafiri. incd nu

rnar ugoard.

Exact asta a fdcut Ei Charlie, spuse ea, cldtindnd

veni cu mine, dacd dorili. Sau vd pute{i aldtura din nou


clomnigoarei Hunt. Nu trebuie sd vd simtili in niciun caz

- dar Joseph constatd cd

'

e,

tr5, dacd se poate, spuse


-Dar locul dumneavoastrd nu este l6ngd domnigoara

multd poftd de trandafiri decdt de mdncare' Pot sd va


insolesc?
Buzele ei se arcuird la colturi, dupd care z6mbi de-a
binelea, inainte de a se intoarce in loc, pornind in diago-

-A, ce repede poartd v6ntul vegtile... Dar nu e nevoie

l, domnigoard Martin. Nu
ietate.
inile formale, in sus spre
Hunt stdteau in picioare
riile in m6ini.
de multe ori un adevdrat
pstol Pentru mine, spuse ea. De ce ar prefera cineva

miresmele, ascultdnd muzica qi vorbind foarte putin.


Era posibil sd stea in tdcere cu mnigoara Martin,
acum c6nd disconfortul pe care-l s tise in barcd, pe
rdu, se risipise. Cu aproape oricine altcineva, s-ar fi

1,L6

Mary Balogh

Dragostea invinge

777

lcului. Totul se gdsegte acolo. Totul'


Dintr-odat5, marchizul lud o hotdrdre. De cdnd se
lrotdrdse s-o viziteze in Bath, qi mai ales de c6nd ea ii
ilrdtase Ecoala, gi apoi stdtuserd de vorbd pe drumul

,,

prielnic

de noi ingine ne e fricd, nu


I

prive asce. st;+6


J-o.

/ :t_"ll I :1"1 l1? _.-rp


:T,i :?
m6inite in poald, ,n, p"it"
Si 3':?F,i:?5:1u,!ben;i;
y

de pulin,

su

l::x;?

ntem n iste

rdsp

. la]uSi
potriv5.
Dacd ar fi sd vedem

ii

ptd,

";;;;";;
;li;,;, purr"i"ifr

?]tyl
sus
-^o pozi{ie din ce in ce mai familiaG.
- ouild uiJr)t rau, repltca e I pri n u rm aie,
l",pli91
fdpturiP T^1.::"1?:,,
at6t de rele la
inimd?:

^ re a

D mnigoard Maftin, o intrebd el, aveti vreun plan

rrrdrirS.

Nu qtiu ce program a facut Susanna, spuse ea. De

intrebati?
- Ag dori sd vd duc undeva.
Se uitd la el intrebdtor.
- Am o casd in orag, incepu marchizul sd-i explice. Nu
c loculnla rnea, degi se afld pe o stradd linigtitd qi respectabilS. Este locul unde...
r;e

hiar dim_

ne

tJ3,:T'i;

care,
rnai c

unde anume sugerati sd md duceti?


O, Doamne! De Parcd.
a ne mai dera
intoarse capu
agadar, constat5 er. sunteli""S;;J',i8as.
- O, intotdeaunalii dddu

el.

naturii umane,

motive de fericire si atdtea bucurii de


cunoscut, pe dru_
mul spre fericire.

chiar mai rdu decdt atdt.


- Sd inleleg, domnule, continud ea, cd aceasta este
casa unde vd lineti metresele?

unei asemenea neintelegeri?


iqi alegea de-a dreptul dezastruos cuvintele, pe ziua
aceea.

Mary Balogh

778

Trebuie sd mdrturisesc, spuse el, cd tocmaiin


acel

mine?

-.Nu
loc

care

ocupatd. Ag dorr s_o cunoagteli pe persoana

e in cas5.

Capitolttl B

Adicd pe [iitoarea dumneavoastrd?

eama neintelegerii create.

lumd.
O, nu

numai amuzant nu se putea spune cd era.

raspunse elincet, cu zdmbet

acolo stdtea Susanna.

,za

asta, Susanna.

lar azi e la fel de soare 9i cald ca ieri.


- A fost foarte amabil cd m-a invitat.

- Amabil...

repetd Susanna, inclindndu-gi capul intr-o

sa aibd cam aceeaEi vArstd cu tine, Ei-i place compania


ta. A dovedit-o in seara de alaltdieri, cdnd s-a aqezat
langd tine la concert gi apoi te-a scortat la supeu,
rrrainte ca Peter sd te gdseascd qi s te aducd la masa
noastrd. lar ieri, te-a condus acasd de la domnul
Hatchard, apoi te-a dus cu barca pe r6u, la petrecere, 9i
c6nd am venit sd te cdutdm, ca s5 mergem acasd, stdtea
cu tine, sub bolta de trandafiri. Nu trebuie sd pui acest
interes al lui fatd de tine doar pe seama unei simple amabilitA|, Claudia. Te injoseqti.

720

Dragostea invinge

Mary Balogh

rltrcea sd i-o prezinte pe fiica lui - fiica lui


ii,loi ir a, progen itu ra vreu ne i a d i ntre am

L2L

nel timd' fdrd

ante' l"t-"^T-1:

a.ceea' c':c-1t-l?
r;ir Lila Walton avusese dreptate in ziua
pe
riiiGilriii qcoata. Avea o fiicd care dorea s-o rnscrre
ircolo.

Susanna rdse.

ochii
" deschigi.

pe care
r.rr'6iu cu adevdrat Eocatd de dezvdluirea

lntr-adevdr, el era. C6nd cobori cu Susanna, dia


il gdsiin hol, unde st5tea de vorbd cu peter. l_a rea
lor, marchizul le zdmbiin semn de salut.

lrese, iar acestea, uneorl' aq

rra
tle
)t.l

aja

intr
din
re. I

()u

rrrtr-o casd pe care o cumpS

se asoftau cu ale ei, igi spuse Claudia cu un soi de ironie


amard. Ea purta a treia gi ultima dintre rochiile sale noi
e
a

ile? Nu voia sd arate pretenlioasd, ci


rezentabilS.

numai

l-o

;,i;;r;;

.r'trimitd rita

ta gcoala ei, ei

bine"'

Nu se indoia

Hunt. ASa mergeau lucruri


rn lumea lui. Avea nevoie

gitimi, 9i niciun barbat nu s


in lumea lui'
ibovnicd. Se Oucura fou't" multcd nu trdia
O prefera de dePafte Pe a

Se intreba ce Pdrere
lesdturd cu existenta ac
Oe"spre ele. Dar, in fond,
Cdnd cabrioleta se Pus
Su

in
ba
SA

tr-un vehicul deschis Ei ele


marcd marchizul, dupd c6t
wooo s-au dus la intrevederi?

;i;;;i;";ra

Mary Balogh

Dragostea invinge

Da, rdspunse ea. Amdndoud au fost acolo azi'


dimineald - qi am6ndoud au avut succes - cel putin, dupl

$i, spre surprinderea ei, dddu drumul dintr-o m6nd


Ir;rturilor, pentru a-i str6nge ei m6inile impreunate in
;rorrla. Claudia nu gtiu dacd sd tresard alarmatd, sau sd
rrr infioare de indignare. Nu fdcu niciuna, nici alta grrctc16nd sd-gi aducd aminte, cu grijd, care era scopul
nrclei plimbdri.
Aman... Mama fiicei dumneavoastrd ne agteaptS?

L22

propriile lor pdreri. Flora a spus cd doamna Aidan s-a purtat


extrem de frumos cu ea qi nu i-a pus dec6t vreo cdteva in.
trebdri, inainte de a-i povesti despre Regedinta Ringwood
din Oxfordshire, qi despre oameniicare locuiau acolo, asl,

gurdnd-o cd avea sd fie negreqit fericitS, de vreme co


urmau s-o primeascd intre ei ca pe o noud membrd a f
liei. Ultima guvernant5 s-a mdritat recent - la fel ca qi
vernanta dinaintea ei. Apoi, Flora a fost dusa sa-i
pe copii, care i s-au pdrut deosebit de draguli. M6ine
pleca spre noua viatd care o agteaptd acolo.
- lar doamna Hallmere a fost la fel de binevo
cu domnigoara Wood? se interesd marchizul, int
capul spre ea, cu un z6mbet - Dumnezeule, ce a
stdteau unul de altul...!
Cabrioleta coti spre Hyde Park. Claudia crezuse
mintise spundndu-i Susannei cd aceasta urma sa fie
tinalia lor. Poate avea sd reiasa cE nu era dec6t o mi
nE nevinovatS.
- l-a pus Ednei multe intrebdri, spuse ea, at6t
ea insSgi, cdt gi despre gcoalS. Biata Edna! Nu se
curcb prea bine c6nd e chestionatd, dupa cum poate
mai aduceti aminte. Dar, spre surprinderea ei,
Hallmere i-a spus cd-gi amintea c6nd auzise des
spargerea in care au murit pdrintii ei, ldsdnd-o orfand.
cu toate cd era foarte infumurata si impundtoare,
cum a spus Edna, i-a stdrnit o mare admiratie. lar
Hallmere era gi el de fald Ei a vorbit bl6nd cu ea. $i
i-au plScut mult, c6nd i-a vdzut. Aga cd gi Edna ne
pdrdsi m6ine, incheie ea, cu un oftat sonor.
- O sd le fie foarte bine, o asigurd marchi
m6ndndu-qi trdsurica pe o alee ce se intindea
inainte, printre peluze verzi unduitoare Ei copaci
umbrogi. Le-ati ddruit un cdmin bun gi studii solide,
acum le-ati fldsit gi nigte slujbe civilizate. De azi
de ele depinde cum igi vor trdi restul vietii. Mie mi-au
cut am6ndou5. Au sd se descurce de minune.

!23

qr, irrteresd ea.

ln ajun, nu avuseserd timp pentru explicalii complete.


(ilrrirr in timp ce marchizulii spunea cd persoana pe care
vot,r s-o viziteze impreund -Lizzie - era fiica lui, Susanna
gt

I'cter intraserd sub umbrarul de trandafiri, in cdutarea

el

Sonia? intrebd el. A murit anul trecut, chiar inainte


rlrr Oraciun.

imi pare rdu...


Multumesc. A fost o perioadd foarte tristd qi grea.
A::a cd acum rbmdsese cu problema unei fiice neleg[lllrrrc pe care trebuia s-o intretinS. Decizia lui de a o trirrrllr, la EcoalS, degi nu avea decdt unsprezece ani,
llevr,rrca astfel gi mai uqor de inteles. ln tot restul
rrr;rtl,rriei ei, marchizul urma sd nu mai aibd alte griji
rler ,rl plata taxelor de studii. lar apoi, probabil urma sd-i
gErrl,r:;cd un sot capabil s-o intretind p6nd la sfdrgitul
O,

vln

[ll

(iutn spusese in ajun? incercd ea sd-gi aminteascd,


- gi reugi.
t.lrrrric nu e mai important decdt iubirea.
l'u:;t)se accentul pe primul cuvdnt. Claudia, insd, se
ltrlrt,lr,rriacd labaza acelor cuvinte se afla c6t de cat o
I'ilrvlnllore reald. Oare propria luifiicd devenise o povara,
lr lrl1r 0,,1e pe capul lui?
lJrr lrctrecurd mult timp prin parc. in cur6nd, ieqird iar
Lilr,rzrlt:
agllomerate ale Londrei. De-acum soarele inlrF
ti.rlrrlit r,;r ardd incomod de putefnic, dar nu peste mult
llnrp, olrrJ pe niqte strdzi rezidenliale mai umbrite, curate
!i rr:',pcr;tabile, degi se vedea clar cd nu erau locuite
Fhrilr I k r lumea cea mai bund. Oprird in fata unei anumite
ltrr rurrlirndu-se ugor

124

Mary Balogh

Dragostea invinge

725

negru ce i se unduia despletit pe spate, p6nd la mijloc.


lata-i era luminatd de bucurie.
-- Da, sunt aici, rdspunse marchizul, gi intrdin camerd
r:u pagi mari, ca sd-qi cuprindd copila in brate. Fata ii
rncercui strdns gdtul cu ale ei.
- $tiam cd ai sd vii! exclamd ea. Domniqoara Edwards
rrceacd n-o sd vii, fiindcd afarde soare gi o sd ai o mie
rle lucruri mai importante de fdcut dec6t sd viisd mdvezi
l)e mrne.
Dar ea mereu zice aga, gi tu mereu vii cand zici c-o
sd vii. Tati, ce frumos miroqi! fu mereu miroEifrumos.
Mai ales pentru tine! completd el, descoldcindu-i

lrratele din jurul 6l6tului qi sdrut6ndu-i ambele m6ini,


rrrainte de a le da drumul. Domnigoara Edwards, de ce
l)umnezeu arde focul aici?
- Mi-era fricd sd nu rbceascS, dupd ce-ati iegit cu ea
rn frddind, aseard, my lord.
- $i de ce e intuneric? continud el. Viata lui Lizzie nu
c Ei-aga destul de intunecoasd?
Chiar in timp ce vorbea, porni hotdrdt spre geamuri
9i incepu sd dea la o parte draperiile, inund6nd camera
r:u luminS. Apoi, deschise larg ferestrele.
- Soarele bdtea drept in casd, my lord, ii explicd

- Ridicd-te gi fd-i o reverenld Marchizului de Attings_


,borough,
Lizzie, spuse
ea.

Dar fetita se sculase deja in picioare,


cu bralele
^intinse spre
uqd. Era scundS, stafi-fi patio5, ., pai
..

tlomnigoara Edwards. Am vrut sd feresc mobila, sd nu se


rlecoloreze.
Joseph reveni l6ngd fiica lui gi-i petrecu un bra! pe
dupd umeri, privind-o pe Claudia.
- Lizzie, spuse el, am adus pe cineva, sd te
cunoascd. Dumneaei este domnigoara Martin, o prietend
a mea. Domnigoard Martin, imi permiteli sa v-o prezint
pe fiica mea, Lizzie Pickford?
Ochii fetitei aveau ceva ciudat, dupd cum observase
Claudia de indatd ce perdelele fuseserd trase in ldturi.
Unul era aproape inchis. CelSlalt stdtea mai deschis,
rlegi pleoapa flutura mdrunt gi, dedesubt, globul ocular
se rostogolea fdrd {int5.
Lizzie Pickford era oarbd. $i, dacd pe Claudia n-o
rngela intuilia, fusese aga incd de la naqtere.

Mary Balogh

Dragostea invinge

. -lizzie, iispuse domniqoara Edwards, fd o reverenld


gi pentru domnigoara Martin.

- $coala domniqoarei Martin e numai pentru fete, ii


lrpuse el fiicei sale. Este foarte frumos acolo. lnvatd o

726

727

ntullime de lucruri, cum ar fi istoria, matematica gi


lranceza. Au qi o sald de muzicd, plind cu instrumente,
rar fetele fac Ei cursuri individuale. Cdntd solo 9i in cor.
$i tricoteazS.

rlacd se g6ndise vreodatd sd primeascd fete cu handicapuri. Oare cum puteai invdta un copil orb?
- C6nd am auzit vioara atuncea, cu tine, tati, mama
ir zis cd in casa asta nu putem avea niciodatd una, ca sd
rro doard capul, iqi aminti Lizzie.lar c6nd cdnt cdntecele
I)e care le-am invdtat de la doamna Smaft, domniEoara

l-dwards spune cd gi pe ea o doare capul.


- Cred, replicd el, cd domnigoara Edwards incepe
sa-mi dea gi mie dureri de cap, Lizzie.
Fetita rdse cu satisfaclie.
- S-o trimit sd lucreze pentru altcineva? intrebd el'
- Da! rdspunse Lizzie, fdrd ezitare. O, da, dacd vrei,
taticule. Ai sd vii tu sd stai cu mine in schimb, de data
irsta?
Ochii lui ii intdlnird pe ai Claudiei; dintr-odatd, erau
plini de tristete.
- Ag dori sd se poatd, spuse el, dar din pdcate aga
ceva e cu neputintS. Vin sd te vdd in fiecare zi, totuqi,
r;and sunt la Londra. Cum ag putea sd nu vin, c6nd eqti
lavorita mea din lumea intreagd? Dar nu vrei sd fim
;roliticogi Si s-o includem gi pe domniqoara Martin in
aceastd conversatie, dacd tot am adus-o aici anume ca
sd te cunoascd?
Fata intoarse capul in directia Claudiei. Se vedea de
la o poqtd cd avea mare nevoie de aer curat, de soare 9i
de migcare.
- Cititi povegti la gcoala dumneavoastrd, domnigoard
Martin? intrebd ea, politicos.
invatb
- Da, citim, ii rdspunse Claudia. Fetele mele
invdtat
n-au
dacd
sa citeascd de indatd ce ajung acolo,

Mary Balogh

728

incd dinainte, gi citesc multe cdr[i in


anii de studiu cu

- Mie nu mi-ar folosi la mare lucru, scumpo, replicd


rloamna Smart, in timp ce turna ceaiul gi impa(ea
r;egtile. $i nici tie.
$i iegi din camer5.
- Lizzie, relud marchizul, dupd ce mdncard cdteva
lrrajituri, crezi cd ti-ar pl5cea sd te duci vreodatb la o

sd

Dar cine m-ar duce, tati? intreba ea. $i cine m-ar

irduce inapoi acasd?

Edw

veni

ante 9i nici e
din felul cum
Md fqce sd casc.

degetelor. Dar uneori doar t

egtile alea imi plac cel mai


numai papuqii mele.
care gtie sd scrie, interveni
d ar putea le scrie pe
nou ori de
ori ai vrea
vegti.

spuse Lizzie, gtiu cd dumneavoas_


:,.??lTie Smgrt,e sie
o o m n s ; LI; M; ;:' E'
n?[',"#
li? :-yl,:i: l.u 1',,1
mai
ecoatE
,r" qio oiorl"t",ie. d#;J:
ei
::^t^11';ti?,"
voastrd
gti{i ce este aceea o biblioie;;;
-..Tj tr,, scumpo, raspunie-servitoarea,
.#lJ
z6m_
; ?p^t1.,urafl,
dupb ."'oioru5 bJiti.", ii, .16
lilll;,-.,
i

Claudia.
- Este o camerd plind de
sd vd inchipui!i?

L29

:lcoald?

.si

povegti
lmi dau

Dragostea invinge

ca(ilii explic5 Lizzie. pute{i

- Ar fi o gcoald unde poti gi sd locuiegti, spuse el,


irlaturi de alte fete, degi ai avea gi vacanle, c6nd ai veni
ircasd gi din nou ai sta numai cu mine.
Un timp, Lizzie tdcu. Claudia vedea cd i se migcau
buzele, degi ii era imposibil sd-gi dea seama dacd urrndreau nigte cuvinte pe care le rostea in mintea ei, sau
tremurau doar. Apoi, igi impinse intr-o parte farturia goalS
gi se urcd grdbitd in poala tatdlui ei, indesOndu-se strdns
langd el, cu fata ascunsd la umdrul lui.
Marchizul o privi pe Claudia cu o expresie trist6.
- Domnigoara Edwards a zis cd n-am voie sd mai fac
irsta niciodatd, spuse Lizzie, dupd scurt timp. Zice cd
acuma-s prea mare. Zice cd nu se cade. AEa e, tati? Sunt
prea mare ca sd mai stau la tine pe genunchi?
Dar copila nu avea vedere, igi spuse Claudia. Simtul
tactil trebuia sd fie mult mai important pentru ea, decdt
pentru alti copii de vdrsta ei.
Cum aS putea sd suport viata, replicd el,
rezem6ndu-Ei obrazul de pdrul ei, dacd ai fi prea mare ca
s5 mai simli nevoia bratelor mele imprejurul tdu, Lizzie?
Cat despre statul pe genunchii mei - cred cd nu se pune
nicio problemS, p6nd nu veiimplini doisprezece ani. Asta
inseamnd cd mai avem cinci luni gi ceva. Ce are de spus
domnigoara Martin in aceastd privinld?
- Tatdl tdu are perfectd dreptate, Lizzie, confirma
Claudia. lar la mine in qcoalS e o regulS - qi anume, ca
nicio fatd sd nu fie silitd sd vind acolo dacd nu vrea. Oricdt
de mult ar dori pdrintii ei s-o inscrie, ca sd invete de la
rnine gi de la profesoarele mele, gi sd fie prietend cu cele-

1-30

Urry Balogh

a un copil mult mai mic care_


5, spuse ea. pot sd cred vocea.
i dau seama mereu pe care sd

scot la o plimbare' cdlare pe


pldcea?
- Da! excl a, indrept6ndu_se de spate, cu fata luminatb iar de
ie. Dar Oorniio*, Eil;;L;;::.:.
el. Ji-ar

cu ea p6nd atunci, bine?

Dragostea invinge

73]i

La vremea c6nd coti cu cabrioleta inapoi in Hyde park,


rlornnigoara Martin incd nu-i ddduse niciun rdspuns.
Acestea erau ultimele cuvinte pe care le schimbaserd
rntre ei. Simlea nevoia sd dea bice cailor, s-o ducd inapoi
la casa lui Whitleaf cdt putea de r
gi sd aibd grrl-d
sa nu li se maiincrucigeze drumur
timp stdtea ea

la Londra.
Nu era deprins sd-gi pund pe tavd sufletul in fala allora, nici chiar intr-a celor mai apropiali prieteni - poate
rioar cu exceptia lui Neville.
Dupd ce ldsard in urmd strdzile aglomerate, Claudia
rupse tdcerea:
- Mi-aq dori ca Anne Butler sd mai facd parte din personalul meu. Era intotdeauna excep{ional de bund cu
fetele diferite in orice fel de celelalte. Dar tocmai mi-am
tlat seama cd, de fapt, orice fatd e diferitd, in felul ei. Cu
alte cuvinte, normele nu existd dec6tin mintile acelor oarneni cdrora la plac statisticile ordonate.

La asta, Marchizul nu gtiu ce sd-i mai rdspundd. Nu


stia nici mdcar daca agtepta un rbspuns sau nu.
- Nu sunt sigurd cd vd pot ajuta, Lord Attingsborough,
continud domnigoara Martin.
- Prin urmare, n-o s-o primiti pe Lizzie? intrebd el, cu
inima strdnsd de dezamdgire. Un copil orb nu poate sd
studieze?
- Sunt absolut sigura cd Lizzie are capacitS{i foarte
mari, il asigurd ea. gi nu md indoiesc c5, din punctul meu
cle vedere, ar fi o provocare interesantd. Numai cd pur gi
simplu nu sunt sisurd cd gcoala ar fi solutia cea mai bund
pentru ea, totugi. Pare sd fie foafte dependentd.
- Acesta nu e un motiv in plus de a se duce la
scoald? insistd marchizul.
$i totugi, chiar in timp ce insista astfel, simlea cd i
se frdngea inima. Cum ar fi putut Lizzie sd facd fa!5 intr-o qcoalS, unde trebuia sd se descurce singurd in cea
rnai mare parte a timpului, unde celelalte fete puteau sd
se poarte ur6t cu ea, unde prin insdEi natura handicapului ei ar fi fost exclusd de la tot felul de activitdli?

732

Dragostea invinge

Mary Balogh

133

lar el, cum r-fi putut supofta s_o lase sd plece? Nu


era dec6t o co ld.
,lose

rnint

tle a
trebuia sd-mi asum gi eu responsabilitatea de a fi tatd

datd nu se pufta chiar crud cu ea. Desigur, la moartea


ei, Lizzie a fost neconsolatS. lar acum ii e dor de ea. Cum
si mie imi ste.
- Lizzi are mai multd nevoie de un cdmin, decdt

dorni sd-ifacd pldcere. M-am g6nar oarte potrivitd pentru o fatd


ei
t6ndrd
vdrsta
rlit cd
ca Lizzie. Dar se vede clar cd nu face deloc fatd unei
asemenea sarcini. Cum nici celelalte trei n-au fost in
parea prietenoasd Ei

1,34

Mary Balogh

Dragostea invinge

aqeza{i, bucurdndu-se dc qnaroto natrl


^r ^,,^x ^-^:--!.

q,,u, rLE;Jc, uirr.rirn, cu pflvrrile


spre zona

apropiere.

ins

it5

din

ersoand at6t de t6ndrd s_ar


spuse

tita

are
orough.
nevoie.
care eu nu i_l mai pot ddrui

presie in care se vedea cd


cdsatorie cu altd femeie nu

Nelinigtea mi_a devenit tovardgd permanentd


nigoard , continuddeel.la

inainte,

cu ea, c6nd eu am sd mor?

simt cu

ade_

135

- Dati-mi rdgaz s-o cunosc pe Lizzie mai bine, Lord Attingsborough, il ruga ea. $i ldsali-md sd md gdndesc la
lrosibilitatea de a o inscrie in Ecoala mea. Ag putea s-o
rrrai vdd?
Dintr-odat5, Joseph igi dddu seama, stdnjenit, cd
ochii i se umpluserd de lacrimi. $i le inghiti.
- Mdine? intrebd el. La aceeagi ord?
- Dacd vremea e la fel de frumoasd, poate o scoatem
rn orag, propuse ea desprinzdndu-qi mdna de bratul lui.
sau nu vd convine sd fili vdzut cu ea?
- Am putea s-o ducem la un picnic, sugerd marchizul,
la Richmond Park sau Kew Gardens.
- Vd las pe dumneavoastrd sa decideli, spuse ea.
Mai qtie cineva cd aveti o fiicd?
- Neville. Contele de Kilbourne. A cunoscut-o 9i, uneori, vede de ea cdnd eu sunt plecat, cum s-a intdmplat qi
recent, in Bath. Dar, in esenld, un gentleman se ocupa
singur de asemenea probleme. Nu e un suloiect pe care
s5-l discute cu altii.
- Dar domnigoara Hunt gtie gi ea?
- Dumnezeule mare, nu!
- $i totuqi, urmeazd s-o luati de so1ie.
- Asta, precizd marchizul, e o situatie ivitdiarrecent,
acum
domnigoard Martin. Tatdl meu a fost bolnav,
este afectatd
crede - probabil pe bund dreptate gi inima. lnainte de a md convoca la
, il primise in
vizitd pe Lordul Balderston, tatSl domnigoarei Hunt, 9i
am6ndoi au pus la cale planul de cbsdtorie. Are sens.
Eu gi domnigoara Hunt suntem amdndoi necdsdtoriti gi
facem parte din aceeagi lume. Ne cunoagtem de c6liva
ani qi intotdeauna ne-am inleles bine. Pdnd in ultima
vreme insd, nici nu m-am g6ndit efectiv sd-i fac curte.
De fapt, atdta vreme cdt a trdit Sonia, nici n-am putut
concepe sd-ifac curte cuiva. Cred in relatiile monogame,
chlar dacd femeia mi-e doar amantd. Din pdcate, de-a
lungul anilor ne-am indepdrtat unul de altul, deEi cred cd
o anumitd afectiune a ddinuit tot timpul. Ba mai mult, in
ultimii doi sau trei ani din viala ei, nici mdcar n-am mai...

Mary Balogh

1s6

nicio
oar

Dar, in fine, n-are


Descoperise, cu

rugi

rtanld.
surfirindere, cd Sonia ii era

cd domnigoara Martin nu era o domnigoricd

, .^-lfin urmare, de peste doi ani duceli o viald de celi_


bat? intreb5 ea.
aqa ceva, nu? replicd el.
ough.

asemenea onversatie ne
Claudia Ma in?
. -_N.u, rdspunse ea incet, dupd o scurtd tdcere. Nu
toatd via\a.
Dumnezeule mare!
. $i, desigur, in minte i se formuld imediat intrebarea:
cine?
la1 un posibil rdspuns nu int6rzie sd apard:
McLeith?
Lua-l-ar dracu,!
. . Pu.? aga era, merita sd fie sp6nzurat, tras pe roatd
gi tdiat in bucdli.
Cel putin!

ceva
aerul
se_nt

datd, atintingr_Sj ochii spre


in timp ce_gi relua imediat
Ei scandalizata. la privi(i ce

trei ori c6t ea, fiindcd bdtea

negru, care scheldldia de fric

Dragostea invinge

737

Joseph n-o urmd imediat.


- Bdtdug lag ce egtil exclam d ea. inceteazd imediall
Era interesant sd constate cd nu striga, degi vorbea
rlestul de tare ca sd se audd clar de la acea distant5.
- $i cine-o sd md-mpiedice?intrebd insolent individul,
rn timp ce cAtiva trecdtori se opreau sd se uite gi sd asr;ulte.

Joseph fdcu un pas inainte, in timp ce omul ridica


bdtul Si dddea incd o loviturd pe spinarea c6inelui care
se chircea - at6ta doar cd migcarea se opri la jumdtate:
rn6na domnigoarei Martin apucase bd{ul.
- Propria dumitale conEtiin!5, sper, spuse ea. Anirnalele trebuie sd fie iubite gi hrdnite, dacd vrem sb ne
slujeascd cu credintS. Nu putem ing5dui sb fie bdtute qi
rnfometate de toate brutele.
Dintre privitori se indltd un murmur de aproape.
Joseph zdmbi.
- l-ascultd, zise omul, fii atentd pe cine faci brutd, cd
de nu, iti dau io pricinS! $i poate c-oi vrea matale sd
iubeqti gi sd dai de m6ncare la potaia asta de n'ica, dacd
tot faci aqa pe grczava. Mie nu mi-i de niciun folos.
- A, deci acum mai adaugi gi abandonul la lista de
pdcate, aga-i? remarcd domnigoara Martin.
lndividul o privi de parcd nimic nu i-ar fi pldcut mai
rnult decdt sd-i tr6nteascd una-n mutrd - Joseph se grdbi
sd se apropie - dupd care r6nji, ardtdndu-gi toatd gura
plind de dinti perfect stricati.
- Mdeah, fdcu el, aplec6ndu-se dintr-odatd sd culeagd
de jos, cu o m6nd, c6inele care scdncea qi sd i-l tr6nteascd in brate. Mda, tomnai asta o sd fac. Ai grijd sd-l
ghiftuiegti bine, cucoand. $i sd nu-l abandonezi, ca s5-!'
inmulleqti pdcatele.
R6njiincdntat de propriul banc qi porni cu pagiintingi
prin parc, indepdrtdndu-se in amestecul de ovalii ale cdtorva tineri gi proteste indignate ale altor trecdtori, mai
civilizati.
- Eu, spuse domnigoara Maftin, intorcdndu-se spre
-Joseph, cu pdldria putin str6mbatd pe cap, ceea ce-i

138

Mary Balogh

Dragostea invinge
-

Acum, nu mai am nevoie dec6t de casa la tard qi


flori, rdspunse.
Lui Joseph ii pldcea r6sul ei. it fdcea sd se simtd din
nou vesel gi plin de sperantS.
Nu era tocmai un nevolnic, bdddranul dla, comentd
t',r, in timp ce marchizul se ageza aldturi Ei lua hdturile
ttr lraini. Probabil voi avea palma umflatd de la bdlul lui
o zi sau chiar doua. Ag fi tipat, dar nu voiam sa-i dau sall,,ltrc{ie.
Afurisitul! exclamd Joseph. V-a lovit? Ar fi trebuit
ri,r r rnvinetesc ochii - pe amdndoi!
A, nu, nu, se opuse Claudia. Violenta nu e o solu(ie
luntru violentS. Nu face dec6t s-o sporeascd tot mai mult
gl rrriri mult.
Domniqoard Martin, intoarse el capul, spre a-i zdmbi
rllrr rrou, sunteti absolut remarcabilS.
:,,i foarte ardtoasS, igi mai spuse, privindu-i obrajiiimlrrrlora[i, pdlSria uEor inclinatd gi ochii strdlucitori.
Olaudia rdse din nou.
lar uneori, addugd ea, o nesocotitd impulsivd.
lolruii, Dumnezeule, nu m-am mai purtat aga de ani gi
errl rlo zile. Culule, cum te cheamd? Cred cd va trebui
e11[r 1lasim un nume nou.
Ioseph continua sd zdmbeascd spre capetele cailor.
A;trnsese sb fie intru totul fermecat de ea. Cu sigurerrl_,r, era mult mai mult dec6t o profesoard severd giin11r;rdina cu

f ;i'|.' E 5, "*?l 1",


f;

uu tililtu td ous
amandoi afard

"?

l:

if "^ :i:l T # s l, :

,:i:%::^Peter

rg g,

sd nu ne dea

': "<tur 5e srrnLr utnr.I-ouilla tnveseilt otn n


dq, fornoi a r :ra qi niricoacni rrn nfri

_
genuI

r nr

,,r'lat5.

fi
11

""

?,':1"1:iY
?o I
tt tua Catnele

s-o fac5, desigur.


rafo qi-l nrrqo in rniinilo

139

.,1

ttl

Dragostea invinge

1,41

Apoi, tocmai cdnd ea qi Susanna se consolau cu o


r;eaqcd de ceai, apdru pe neagteptate in vizitd Frances,
r;are venise sd le spund cd ea Ei Lucius se hotdrdserd

Capitolul I

Fu ocupatd cam o ord sau doud, fdcdnd


baie giingri_

petreac5 seara la Marshall

,;:3:';::

n camera ei - ba mai murt,


Hlj:THy31hi
pului, chiar pe patul ei _ iar in zori o
tiezi Oin domn ;-;;
I ducd iar afard. Cel pulin, O"..opeiise cu oarecare

rdmdnd la fel de toleranli

., gi era tocmai dimineala ,;".5r""?".f3'$'r,oru urmau


sd pdrdseascd definitiv cisa
a Pri
de

mdna in urma trdsurii lui


atd, iar Flora

artd

EBl,?l'B,,ll

dia, era partea cea mai nepldcuta a profesiunii


ei.

sd plece a doua zi dimineatd la Barclay Court, locuin{a


lor din Somersetshire, ca s-o lase sd se odihneascd
oric6t de mult avea nevoie, tot restul vacantei.
- Dar dupd aceea trebuie sd vii la noi in vizitd! mai
spuse ea. Am6ndoud sd veniti negregit la Paqti- gi Peter,
desigur. O sd vd gdzduim impreund pe toti trei.
- De ce numai trei? intrebd Susanna, cu o lucire
poznagd in ochi. De ce nu patru? in dupd-amiaza asta,
Frances, Claudia se duce la o plimbare cu Joseph,
Marchiz de Attingsborough - pentru a doua oard in doud
zile!. lar diseard vor veni amdndoi la Vauxhall Gardens,
la petrecerea lui Lauren qi a lui Kit. $i gtii de ce n-am
putut-o gdsi alaltdieri, la petrecerea din grddind? Fiindcd
cra cu barca pe rdu, impreund cu el!
- O, nemaipomenit! exclamd Frances, bdtdnd din
palme. Dintotdeauna am gdsit cd marchizul e un gentleman chipeg gi fermec5tor. Trebuie sd mdrturisesc cd
rri-e foarte greu s6-i inteleg interesul pe care i-l aratd
domniqoarei Hunt - o pdrere personalS, cutez a spune.
Dar Claudia, pur gi simplu buie sd o inldturi din inima
lui.

- Dar nu se poate, Frances, replicd Susanna, cu ochii


mari. Nici nu intrd in discutie. El va fi duceinlr-o zi, gi qtii
bine ce pdrere are Claudia despre duci.
Ambele rAserd inveselite, in timp ce Claudia indlla din
sprdncene gi m6ngaia pe spate c6inele, care stdtea incovrigat alSturi, cu capul in poala ei.
- Ved cd vd distrati copios pe socoteala mea, remarcd ea, sperdnd cu disperare sd nu rogeascd. Sunt
dezolatd cd trebuie sd vd stric pldcerea, dar plimbdrile
noastre cu trdsura qi cu barca nu au absolut niciun motiv
romantic. Pe Lordul Attingsborough il intereseazd pur gi
simplu gcoala gi studiile... pentru fete.
Explicatia ei suna ridicol de neconvingetor, dar cum
ar fi putut sd le spund adevdrul - chiar gi celor mai

1-42

Dragostea invinSe

Mary Balogh

apropiate prietene ale sale? Ar fi insemna sd divulge un


secret care nu-i apa(inea.
Cele doud o privird cu expresii sobre, aproape iden.
tice, inainte de a se uita una la alta.
- ll intereseazd gcoala, Susanna, spuse Frances.
- Studiile, Frances, spuse gi Susanna
- Pentru fete.
- Era de la sine inteles. Cum de nu ne-am dat seame
singure?
$i izbucnird in hohote de rds amuzat.
- Dar sd nu uitdm de Ducele de Mcleith, continud SU.
sanna. Un alt duce. lnsistd cd el gi Claudia au fost ca ull
frate gi o sord, in copildrie, dar acum sunt adulli. E foartd
prezentabil, nu ti se pare, Frances?
- $i vdduv, addugd prietena ei. gi ardea de nerdbdart
s-o revadd pe Claudia, cdnd Lucius gi cu mine incd mtt
eram la petrecerea din grddinS.
i
Eu sd fi in locul vostru, spuse Claudia, incd nU
- grdbi
m-ag
sd umpdr rochii noi pentru nunta mea. {
- Ji s-au imbujorat obrajii, observS Frances, ridi
du-se in picioare. Te-am fdcut sd te simti stingheritd, Cl
dia... Dar pe cuv6nt, aga mai doresc.. Of, lasd, nu
leazd...lndrdznesc sd spun cd pe moment nu-ti mai ir
in piele dupd cdtelul 5la. E ingrozitor de slab, nu-i aqa?
$i se aplecd sd-l g6dile sub bSrbie.
Sd-l fi vdzut ieri, spuse Susanna. Era murdar
jigerit qi ardta cam ca un qobolan pardsit - sau cel
aga sustinea Peter. Dar toli ne-am indrdgostit de el,
Cdinele ridicd privirea spre Claudia, fdrd sd-gi
capul, gi oftd addnc.
- Tocmai Ssta-i necazul, spuse Claudia. lubirea nu
intotdeauna un lucru comod sau convenabil. Oare
sd fac cu el? Sd-l duc cu mine inapoi la gcoalS?
s-ar scandaliza.
- Se pare cd Edna qi Flora au fost pe punctul de a
certa aseard, in lipsa noastrS, spuse Susanna.
doud voiau sd-l tind in bra{e in acelagi timp, sd-l r
gi sd se joace cu el.
,

!43

Frances rdse.

- Eu trebuie sd plec acum, spuse

ea. l-am promis lui

fi acasd pentru masa de prdnz.


Si urmd nelipsitul ritual al imbrdtiqdrilor qi al forrrrulelor de rdmas-bun, la fel de dureroase ca qi cele dirr,rirrte. Era posibil sd mai treacd mult timp inainte ca
I rrt;ius

cd voi

'ril:titltflo sau claudia s-o vadS iar pe Frances.


Spre ceasurile amiezii, Claudia simtea nevoia sd se
orlrlrneascS. Dar trebuia sd scoatd cdinele la plimbare,
lnirinte de a-l ldsa in grija personalului de la bucdtdrie, in
ltrrrpul dupS-amiezii - o sarcind de care servitorii se achilrru cu cea mai mare bucurie. intr-adevdr, micul collie
nvcir sd se ingraqe in cur6nd, dacd mai rdm6nea multd
vr!n)c la cheremul mdrinimoasei bucdtdrese a Susannei.
l)ar in pofida unei anumite oboseli, in cea mai mare
lrrrlo emotionalS, Claudia abia agtepta picnicul din Richnrorrrl Park sau Kew Gardens, cu Marchizul de Attingsborrrrr;1lr gi fiica lui. $tia ca trebuia s5-gi reaminteascd tot
llrrr;xrl cd, intr-un sens, nu era dec6t o activitate profeehrrrirlS - sd examineze o viitoare elev5. $i nu era deloc
rr r,u0ird ugoard. Lizzie Pickford ii plScea.
Irr acelagitimp, ii pdrea nespus de rdu pentru ea. TreIrttt,r :;e1gi stdpdneascS, insd, aceastd din urmd emotie.
Mtl,r nu rezolva niciodatd nimic. Adevdrata intrebare era:
prrlr,ir Iace ceva pentru fetila aceea? ii putea oferi qcoala
al r lvir valoros unei copile oarbe?
(:u toate acestea, abia agtepta dupd-amiaza gi nu
nmr,u rlatoritd lui Lizzie.ln pofida tuturor diversiunilor din
Eril,r lrL.cutd gi din acea dimineatd, nu-gi putuse alunga
r,nrrrpkrt din minte acea conversatie pe care o avusese
r,l M,rrr;hizul de Attingsborough in Hyde Park. ii fdcuse
r.Al nv, r tlezvdluiri surprinzdtoare.
'.'l r:,t lui.
t,lrrirr ii spusese, cum nu se putea mai clar, cd du..rrr11 o viata de celibatar timp de peste doi ani!
lrrt C.l ii spusese... Ei, dar mai bine nici mdcarsd nu
Err llrurrloascd la asta. Poate cd, dacd avea intr-adevdr
lll I lll,ll(! ])OrOC, mafChiZUl UitaSe.

1,44

Utry

Batogh

Dragostea invinge

S-arr rlrrc in Di^t.".

e st;tAa

land;

tna^^r.. :^-

uqlEo uu rilillla cea lta pe dosul oalmei q2rr n6 d^


qlqL urq uE; ItuiltilvUta.

n mediu familiar, unde se


Domnigoara Martin dddu din cap, cu
ochii la fiica
marchizului.

ta parc, o conduse inauntru. Vatetut


^^"9911_:tunserd
care
insotise tresura intinse o;i,i."

"

-"II'II;-II,.''i

,,,-,,,.- uu q o(i tiltudtue la Irasura.


. m jos? propuse Joseph. E cineva gata pentru

ceat

mai aSteptdm?

1-45

rnigcare? E o zi atdt de frumoasd, iar parcul e absolut


rnc6ntdtor.
Joseph se incruntd. Lizzie ridica spre el o fatd speriata gi se agete de pdturd cu ambele m6ini.
- Dar nu Etiu unde suntem, spuse ea. Nu qtiu incotro
s-o iau. Tati?Ea ridicd o m6nd gi cercetd aerul cu ea.
- Aici sunt, rdspunse el, aplecdndu-se sd-i ia m6na
rntr-a lui, pe cOnd domnigoara Martin stdtea alSturi,
foarte dreaptd gi absolut nemiEcatd, cu m6inile
inclegtate pe talie. Pret de-un irational moment, ii displdcu.
- Cred cd e o idee bund sd facem o plimbare. Un picnic puteam face gi in grddind, dacd nu ne interesa sd
profitdm cdt mai mult de tot acest spatiu. O sd facem
doar c6tiva pagi, iubito. Eu am sd-ti tin str6ns mdna la
braqul meu, uite aga, qi vei fi in deplind sigurantd.
ln timp ce vorbea, o ridicd in picioare. Era atdt de
micb Ei slabd, igi spuse el. Se vedea clar cd nu se dezvoltase prea mult, pentru v6rsta ei.
Pornird inainte incet qi cu opriri dese, Lizzie !in6ndu-gi bratul incordat intr-al Iui. ln timp ce domnigoara Martin mergea pe ldngd ei, marchizul aproape cd stdtea sd-i
ghiceascd gdndurile. Cum ar fi putut fetita aceea sd fie
pregetite pentru a incepe Ecoala?
$i, intr-adevdr, cum ar fi putut? O fdcea pe domnigoara
Martin sd-gi piardd vremea degeaba. lmediat, insd, o auzi
vorbind, pe un ton ferm, dar nu lipsit de b16ndete.
-Lizzie, spuse ea, mergem pe o alee dreaptd gi lungd,
cu iarbd verde gi netedb gi copaci bdtrdni gi mari, de o
parte qi de alta. Nu existd niciun fel de obstacole de care
te-ai putea lovi. Poli pdEi inainte cu deplind incredere cd
nu te vei ciocni cu nimic qi nici nu vei cdlca in vreo groapS,
mai ales cd tatdl tdu i{i sustine bratul. Dacd l-ai prinde 9i
pe al meu, indrdznesc sd spun cd am putea inainta cu
pas mai vioi gi poate chiar sd alergdm. Ce zici, incercdm?
Joseph se uitd la ea peste capul fiicei lui. Constatb
cd zdmbea. Se vedea clar cd domnigoara Martin era o femeie obignuitb sd se descurce cu fetele.

Mary Balogh

746

Dragostea invinge

c6nd E?Lr
vu,rv
egti singurd,
rrr6urd, trebuie
rreuute sa
sd mergl
,urgi Itntotdeauna cu cea
mai mare Erijd. Dar azi egti cu tdiicul tar, in
rn care
.ui" noti
avea mai muttd incredere dec6t in oricini'p"
irrl "oti
in'-

. -

Sigur cd am, confirmd el, continuOnd sb_i

beascd peste cregtetul lui Lizzie.


- lncercdm?
Lizzie intinse o m6nd, i

z6m_

r6s cristalin.
- Chiar ne plimbdmi exclamd ea.
Jopeph,simti in fl6t durerea tacrimilor relinute.
- intr-adevdi, rpiliu et. poate am putea qti'r1'Zlurga,
putin?
pasi in fugd, pe o scurrd distanld,
,^^,!1je:y11.^rt'r?.
rnatnte de a -incetini din r ou pentru ca apoi
sd ie
o
d de tot. De-acum, r6deau toli trei, iar-izie

iea.

747

Privirile celor doi adulti se intdlnird din nou, pe dea:iupra capului ei. Domnigoara Martin era imbujoratd qi
ochii ii strdluceau. Rochia de bumbac, putin decoloratd,
se gifonase iar borul pdldriei de pai - aceeagi pe care o
puftase gi la petrecerea din grddind - ii stdtea indoit. O
guvild de pdr scdpatd de sub pdlSrie ii at6rna peste
Lrmbr. ToatS fata-i sclipea de transpiratie.
Dintr-odat5, ardla incredibil de drdgutS.
- O, ascultati! exclama Lizzie deodatd, cu capul aplecat
tnainte gi trupul complet incremenit. Ascultati pdsdrelele!
Cu totii rdmaserd ascultdnd atent gi, intr-adevdr, dintre ramurile qi frunzele copacilor rdsuna un intreg cor de
pSsdri care cdntau din rdsputeri. Era un fermecdtor sunet
varatic, ce putea aga de uqor sd le scape atenliei, c6nd
existau atdtea altele care sb le ocupe ochii qi mintea.
Domnigoara Martin fu prima gata sd se migte din nou.
Dddu drumul bratului fetilei gi trecu in fata ei.
-Lizzie, spuse ea, ridicd-tifala spre soare. Stai, lasdrnd sd-ti ridic borul dsta lat al bonetei, ca sd-{i poatd
ajunge cdldura pe obraji qi pleoape, sd simti gitu ce bine
e. Trage addnc aer in piept gi ascultd pdsdrile!
- Dar mama a zis... incepu Lizzie.
Mama ta era foafte inleleaptd, o intrerupse
domniqoara Martin, rndoindu-i in sus borul moale al
bonetei, pentru a-i expune la soare fata slabd gi palidS
qi ochii lipsi{i de vedere. Nicio doamnd nu std la soare
atAta timp cat sd se bronzeze sau sd-gi ardd pielea. insd
itiface chiarfoarte bine dacd stai aga cdteva minute. Cdldura soarelui pe fatd ridicd mult moralul.
Of, cum de nu-itrecuse gi lui prin minte acelagi lucru?
se intrebd Joseph.
Astfel incurajatd, Lizzie iqi lSsd capul pe spate, primind in plin lumina gi cdldura soarelui in obraji. Dupd
cateva momente, buzele i se despdrtird Ei-gi retrase
m6na dintr-a lui Joseph, pentru a intinde ambele brate
spre soare, cu palmele inainte.
- Oh, oft5 ea prelung, fdc6ndu-l pe Joseph sd simtd
iar nodul acela in gdt.

Mary Balogh

1,48

P"

M
1u

aga o vreme p6nd c6nd parcd, speriindu_se


te, igi agitd o m6nd prin aer.

simli soarete... continui ea si,


; ,::: !:^?i!:_sd,6ini.te
in aceeasi pozi+io irceprj
::.:,:,X311=s"l!il:
sd
se intoarcd iniet spre oreaota. E;;ffi;,
;;:;#

,
tin

sdrim? repetd Lizzie,in timp ce domnigoara


Margi ea din spr6ncene.

Dragostea invinge

1-49

Fdrd indoial5, colegele gi elevele domnigoarei Martin ar


fidat gi ele orice sd asiste la reprezentatie. Darincdntarea
senind a lui Lizzie merita orice abdicare de la demnitate.
Domnigoara Martin o ajutd sd se aqeze pe pdturd
cand ajunserd la umbrd gi-i sugerd sd-El scoatd gi boneta.
lEi scoase qi ea pdlSria, la fel ca Joseph, 9i o puse pe
iarb5. Apoi, igi netezi cu mdinile pdrul rdvdqit, dar degeaba - ar fi avut nevoie de un pieptene gi de o oglindd,
ca sd Ei-l rearanjeze. Cu toate acestea, Joseph gdsea cd
ardta absol ut fermecdtor.
Servird ceaiul $i gustarea cu o poftd de mdncare cdt
se poate de sdndtoasd, devordnd chiflele proaspdt
coapte, cu brdnzd, prdjiturile cu afine gi cdte un mdr rogu
cle fiecare. La sfdrEit, bdurd o limonadd care se cam
incblzise, din pdcate, dar mdcar le potolea setea.
[n tot acest timp, sporovdird despre tot felul de nimicuri, p6nd cAnd Lizzie rdmase tbcutS. Stdtea ghemuitd
langd Joseph gi, cobor6nd privirea, tatdl ei vdzu cd
adormise addnc. O culcd binigor cu capul in poala lui,
m6ngdindu-i pdrul ugor umezit de transpiralie.
- Cred, spuse elincet, cd tocmai i-ati ddruit una dintre
cele mai fericite zile din viata ei, domnigoard Martin.
Poate chiar cea mai fericitd.
- Eu? intrebd ea, ardtdndu-gi pieptul. Ce-am fdcut eu?
l-a!i dat permisiunea sd fie copil, rdspunse
rnarchizul, sd alerge gi sd sar5, sd-gi ridice fata la soare,
sd strige qi sd rddd.
Claudia il privi fdrd sd spund nimic.
- Am iubit-o, continud el, din clipa in care am vdzut-o
prima oard,la zece minute dupd ce se ndscuse. Cred cb
am iubit-o cu atdt mai mult cu cdt e oarbd. intotdeauna
am vrut sd respir, sd mdndnc, sd dorm eu in locul ei, qi
ag fi murit pentru ea cu bucurie, dacd asta ar fi ajutat-o
cu ceva. Am incercat s-o tin la addpost, in bratele mele
Eiinvbluitd in iubirea mea. Niciodatd n-am...
Nu putu termina fraza. Trase ad6nc aerin piept gi-qi
privi fetila - care aproape cd nu mai era doar o copild.
Aici se afla tot necazul.

150

Mary Balogh

Dragostea invinge
rrrezut cd-mi fdceam datoria

fati

L57

de ea. Poate cd m-aq fi

rrrsurat cu Barbara gi m-aq fi lipsit de atractia afectivd


cdtre rnt6ia mea ndscutS. Dar cdt de sdrdcitd ar fi fost o

i)semenea viat5...! Orbirea lui Lizzie este un blestem pen-

lru ea, poate, dar pentru mine a fost cu prisosintd

trinecuvdntare. Ce ciudat! Niciodatd nu mi-am dat seama


rle asta, pAnd azi...
Nici pentru Lizzie nu e nevoie ca orbirea sd fie un
blestem, replicd domnigoara Martin. Fiecare dintre noi
are propria cruce de purtat, Lord Attingsborough. Felulin
care indurdm aceste cruci ne dovedegte virtutea sau
lipsa ei. V-ati purtat-o pe a dumneavoastrb Ei ali devenit
un orn mai bun, iar asta v-a imbogdtit via{a. Lizzie trebuie
sd fie ldsatd sd-qi care propria povard qi sd invingd - sau

nu.

- Oh, oftd el, dartocmai riscul dsta, cd s-ar putea sd


nu invingd, imi frdnge inima.
C6nd privirile li se intdlnird, Claudia ii z6mbi, iar

Joseph iqi dddu seama cd de fapt era mai mult dec6t


drdgu!5. De fapt, poate cd nici nu era cu adevdrat drdgu[d
- un asemenea termen era prea imatur gi frivol.
- Cred sincer, domniqoara Martin, spuse el, fdrd a se
opri sd cugete la cuvintele pe care le rostea, cd sunteti
fard doar gi poate cea mai fermecdtoare femeie pe care
am avut vreodatd privilegiul s-o cunosc.
Cuvinte prostegti gi complet false - gitotugi, cele mai
adevdrate pe care le pronuntase vreodatd.
Claudia il privi lung, cu ochi mari gi z6mbetul pierindu-i dintr-odatd de pe buze, pdnd cdnd marchizuliqi cobori
din nou ochii spre Lizzie. Spera sd n-o fi rdnit, fdc6nd-o
sd creadd cb doar incerca sd fie galant. Dar nu-i putea
veniin minte niciun mod de a-gi retrage cuvintele fird s-o
rdneascd gi mai rdu. Problema era cb nici mdcar nu prea
Etia ce voise sd spund. Nu era o femeie fermecdtoare in
niciun sens evident. Chiar deloc. $i totuqi...
Dumnezeule mare, nu cumva incepea sd se indrSgosteascd de domniqoara Martin? Nimic n-ar fi putut sd
fie mai dezastruos. Dar sigur cd aEa ceva nu putea fi ade-

752

Dragostea invinge

6inele? se interesd el, mal

- I s-a

un

c5rnin

__. ., .... .
i""Jr,:,,If".^^
insd
rizzie

dar toatH

uizitd ta
la .Lizzie?
Lizzie?
ioc""' ::::-!in vizitd

-qUc

Tati, murmurd

ea, cu o

mul{umitd.

c6t gi domniqoara Maftin, trebuia sd se pregdteascd


- iarinainte, el mai

;rcntru serata de la Vauxhall Gardens


Irr:lruia sd se ducd qi la o cina.

despre el

Iu;cse deosebit de plScutd. Se sim{iserd aproape ca

VOce

ll,

somnoroasd gl

m spe
neqie

ele.

mama

I
(-'I e au mereu c6te
un cdlel ltl
mama

" v'vYL,s

Serios? Atunci, in
sta In viziti tar,^^ ,T_o.d sigur trebuie sd-l aducem
r

3ffi.j[[,,jil,iF",,::,,i"';t:?,i:U:,,y:?,.",,13fl
.;' ;;1".' s Ii#,
" T T 9:Tf-y
ea'1

Lizzie r6se,",Ilr,
iarJosei"'"

#.ii

ivise; o roseatd
rogerta n".,r,i"^Llgr
,""Oi."rLiiS] a, impresia cd in obrajii el

veni[i, n.
Martin? o intrebd ea. gl
c "i?,|..f
;E'i"T'il;":r?Jl#'fr
rS.'r13?,::t'"'il;:;-iff
Jec6t
3;
orice pe-tumet
,"; H,?,ffi,flT,.3jT:'^!'- ."',oi craudia. E roarre
--O sd

ra aduceti si

Lizzie r6se

in.an.]t?]u

.*

tingd pe toatd fa!a.

l,tttrilie.
lnsa gdndul cel straniu Si nepoftit ii aduse o umbrd
;rr,r;hip. Lizzie era acum gi pentru totdeauna fiica lui mult
ItrlrrtS, dar niciodatd n-avea sd fac6 parte din familia lui.
(iirl despre domnigoara Martin, ei bine...
E vremea sd plecdm, anunld el, ridicAndu-se in pi-

t lolil G.

153

Dragostea invinge

Capitolul 10

domn

godnic ar
ui H,nt,TiS;l3.::yi,]t:,S?JJllg 1".
doamna Balder ta scur tirp orpa
." L"-ui*;;";;
la mas5.
fost
extrem de drdgu{d s_o
-:::;:..'
invite
,.
k, pentru aniversarea cdsd_

toriei

omnigoara Hunt fdcea deja


LordutAtti
ea. Dar,
amabilitat
cu ea, azi

du
info
I de planuri g

neaei a

^
Z
A

azd
pe

ara
sa cu mama gi cu tata. gi
m_a invitat gi pe mine l_a
tare pentru mine.

155

- Sigur cd da, replicd domniqoara Hunt. lmi dau foarte


bine seama cd altfel n-ag fi fost invitatS. N-ar fi avut
triciun rost, nu-i aqa?
$i nu avea rost nici sd mai amdne cererea in cdsdtorie, igi spuse Joseph. Se vedea clar cd n-ar mai fi fost
tjecdt o simpld formalitate. Cel putin sotii Balderston qi
domnigoara Hunt aga credeau - 9i sora lui la fel, deqi
n-ar fi trebuit sa ia initiativa in acea dupd-amiaza.
Ar fi preferat sd aibd la dispozilie mai mult timp pentru a-i face curte domnigoarei Hunt.
Balderston ataca deja friptura de ratd, careia ii acordd
toatd atenlia. Joseph ii aruncd o privire, dar igi dddu seama
cd nu era momentul pentru a-ivorbi pe gleau. Avea sd stabileascd o intdlnire in altd zi, ca sd discute formal cu viitorul
sdu socru. Apoi, urma sd-i ceard oficial mdna domniqoarei
Hunt, gi cu asta, totul avea sd se rezolve. Cursul vielii lui
si cel al vielii ei urmau sd fie stabilite pdnd la capdt.
Agadar, mai avea foarte putin timp pentru a-i face
cufte - dar nu chiar deloc. Tot restul cinei 9i pe drumul
spre Vauxhall Gardens, unde urmau sd-i intdlneascd pe
Lauren, Kit gi grupul lor, Joseph redeveni atent la viitoarea lui mireasd, remarcdndu-i din nou, cu deliberare,
frumuselea, eleganla, rafinamentul - intr-un cuvdnt, perfec{iunea, din toate punctele de vedere.
Avea sd se indrdgosteascd de ea din toatd inima, iEi
impuse el, in vreme ce trdsura igi continua drumul spre
Vauxhall Gardens. Nu dorea sd intre intr-o cdsnicie lipsitd
de sentimente, numai fiindcd asta agtepta tatal lui de la
el qi fiindcd circumst e i-o impuneau.
incdntdtor, o complimentd el,
- In seara asta a
qi
degetele sd stdruie pe
lds6ndu-qi
m6na
atingdndu-i
pielea find Ei netedd de pe dosul palmei. Rozul SE
potriveEte coloritului dumneavoastrd.
- Vd mullumesc, rdspunse Portia, intorcdnd capul
spre el cu un zdmbet.
- Cred cd gtiti, continud marchizul, cd tatdl dumneavoastrd l-a vizitat pe al meu la Bath, acum vreo doud sdptamdni.

156

- Da, desigur.
- gi cunoaqteti

Mary Balogh
natura acelei vizite?

- Nu, deloc.
- Sau cd sunteli zorit6?
- Nu.

Dragostea invinge

157

Nu e nevoie sd fiu curtatd cu nimicuri cum sunt


sSrutdrile. Nu-s o fetiEcana neqtiutoare'
Nu, intr-adevdr, nu era, pe toti sfintii...
- Sdrutarile sunt niqte nimicuri? din nou capul spre
Deodatd amuzat, Joseph igiinclind
al ei, sper6nd sb-i provoace un surds al unui amuzament
sincer. Poate cb n-o fdcuse dec6t sd se simtb cam
tastacite, cu incercarea lui de a o sdruta.
- intotdeauna, rdsPunse Poftia.
- Chiar qi intre iubi!i? intrebd el. Chiar 9i intre un sot
qi o sotie?

presus de asemenea vul$aritdti. Sdrutdrile Ei romantismele sunt pentru clasele inferioare, al cdror loc este
acolo tocmai fiindcd nu gtiu nimic despre alinturile
intelepte gi chibzuite.
Ce dracu'... ? Dumnezeule mare!
Nu mai era deloc amuzat.

$i dintr-odatd iqi dddu seama cd, in toti anii de cdnd


se cunogteau, nu existase niciun moment de flirt, nicio
privire complice, nicio atingere interzisS, nicio sdrutare
iuratb - niciunul dintre toate acele mici f,esturi prezente
mereu intre doi oameni care sunt conEtienli unul de altul
din punct de vedere sexual. Nu-gi amintea nici mdcar vreo
ocazie c6nd sa fi r6s impreund' ln relatia lor nu existase
vreodatd nici cea mai vagd aluzie romanticd.
rebd el, dupd cdteva clipe.
sarutdrile nepotrivite inaintea unei

log
..^. Nu m-ati ignit, Lord Attingsborough, il asigurd ea.
Atdta doar cd fost un gest fdE rost.
- Fdra rost? indlld marchizul din spr6ncene, privin-

du-i profilul perfect in intunecimea tot mai densd a


asfintitului.
Caleagca trecu huruind pe podul peste Thames. in
cur6nd aveau sd ajungd la Vauxhall Gardens.

Dar toate acestea aveau

sd se

schimbe,

cu

sigurantd.
Oare...?
sdrutdrile mele?
- Prin urmare, n-a!i primi cu bucurie
Niciodald?
o intrebd el pe domnigoara Hunt.
- Cu siguranld, imi cunosc indatoririle, Lord Attingsborough,

iSi

datoririle...? frdsura,

seama, incetinea ca sd oPreasca.

igi dddu

el

- Sunteti absolut sigurS, o intrebS, cd vd doriti


aceastd cdsdtorie, domniloard Hunt? Dacd preferati sd

1_58

Mary Balogh

Dragostea invinge

1_59

adorase incd dinainte ca sentimentele sd-i devind romantice?


Purta rochia de seard albastrd -inchis pe care o mai
te
a
a

160

Urry Batogh

.u :g int6mplase mai t6rziu.


poatd
separa
cete

Dragostea invinge

poate

doud;rG;;;amintiri_

pe cete de

urma o parte din

;:ilJt:T:,i,X,fl ,, rdm dseserd de_atu nci. D u rerea se


!i pot spune ce fer
asta,

tle

iju;;

lnt6lnit' lar de data

;";;

dem regatura.
trebd ea, dacd el
ia cum PlSnuiserd?
igur, ii
rucruri
*, .du

;ii;,i
studia or"ptrt ii'Ji
nr fi rdmis ;ii;;:
era imposibiis5;;

ar

rosi

rvrai cu

teni?

arti;ru":

selra

qi

fi devenit YtirJ :irtJ


"]ariipis,_?,
fi fost mai bund sau mai rea
se parte Claudia?

uitalrS ;t3c3,1xrJ3,Hare'

;iT::

decdt

treluia-iiii int'u,"a in gradind


xclamd ea uimitd.

asemenea. Apoi, ajunserd

si

767

r;oavd care era pietruitd gi inconjuratd de coloane gi loje


rleschise, supraetajate, toate luminate de felinarele deirfard qi de niqte ldmpi puse induntru. Aproape toate erau
ocupate deja, in centru stdnd o orchestrS.
Doamna Ravensberg le fdcea cu m6na dintr-o lojd de
los.

- Peter, Susanna, domniqoard Martin! strigb ea, in


timp ce se apropiau. O, e cu voi gi Ducele de Mcleith!
Haideti sd stati aici, ldngd noi! Sunteti ultimii pe care-i
rnai agteptam. Acum grupul nostru e complet.
Grupul consta din viconte gi vicontesd, Ducele gi
Ducesa de Portfrey, Contele gi Contesa de Sutton,
Marchizul de Attingsborough Ei domnigoara Hunt, Contele
Ei Contesa de Kilbourne, gi cei patru nou-veniti.
Claudia se simti din nou amuzald cd ajunsese intr-o
companie atdt de ilustrS. Dar era hotdr6td sd savureze
serata din plin. ln curdnd avea sd se intoarcd la gcoalS,
si era improbabil sd mai aibd vreodatd parte de o asemenea seard.
$i ce mai experientd era!
Compania lor era dintre cele mai vesele. Degi familia
Sutton o ignora aproape total pe Claudia, iar domnigoara
Hunt stdtea in capdtul opus al lojei qi rareori se uita spre
ea, to{i ceilalti erau mai mult decdt politicoqi. Bl6nda gi
drdgdlaqa Contesd de Kilbourne qi Ducesa de Portfrey,
cea elegantd gi demnd, conversard un timp cu ea, la fel
ca gi Vicontele Ravensberg gi sotia lui. $i, desigur, mai
erau acolo Susanna, Peter gi Charlie.
Dar nu depindea totul de conversatii.
Mai aveau de luat cina, indeosebi feliile subtiri de
guncd gi fragii care erau faimoase la Vauxhall Gardens.
Aveau de bdut gi vinul.
Erau de vSzut gi alte persoane, in timp ce circulau pe
aleea principalS 9i se plimbau prin jurul lojelor, oprindu-se sd schimbe cdteva cuvinte cu ocupantii acestora. $i
mai aveau de ascultat gi muzica.
Ca sd nu mai vorbim qi de dans... Degi nu mai
dansase de multd vreme, Claudia participd totugi. Cum

Mary Balogh

1,62

Dragostea invinge

1_63

bourne qi de Ducele de portfrey.


Eleanor urma s-o tachineze fdrd mild, c6nd avea
sd_i
povesteascd despre toate astea.
cl so-r urrpre vvvq
ptacenlor pciltd
cupa }/rqvEtll.t
pana ld fgTUZ,
refuz, mai
mal t6rziu

urmau sd aibd parte gi de spectacolul artificiitor


ln timp ce aqteptau sd inceapd si aceastd
distraclie,
d9g1n-a Ravensberg propr."
9i toti furd de acor d eia cet ,ui poin=rit tr;il."ij;;i;i

rf *g;;';fiffiH;

contete de Kiibourne ta oral cu


ig.!,i_ _n,
S
n, Vi conte e nave nsne r! c J
X"^r::::1, 1i,,
99,-rI
ltto
petei
e^K1tlourne,

,p:j,"^:l:f

., or.uru";; Filf?"y,
9:,:l::"^
ducele cu Susanna, Contele Oe Sutton ;; ;;;;;'j
Ravensberg.
- Ah, fdcu Charlie, vdd cd fiecare iqi ia c6te un alt
part_ene.r.
I

Domnigoara Hunt, pot avea plicerea?


fgnia zdmbi 9i it tud de brat.
Marchizul de Attingsborough tocmai termina o
con_
versa
cunogtinte care se opriserd ?n fala lojei.

semn

inte, le spuse el celorlalli, fdcanOu_te


scd. Domnigoara Martin gi cu mine vi

vom urma in c6teva momente.


se simtea putin cam st6njenitd. Marchizul nu
avu
cotro decdt s_o insoleascd, nu_i aga? Dar lJ
drept vorbind, dacd p6nd acum avea vreo Oezahagire
se_
cretd in legdturd cu seara aceea, era pentru cA ni
avui_
ese ocazia sd danseze sau sd stea de vorbd .,
P.icnicul de-dupd-amiazd pdrea sd fi avut loc
"f.
cu c6teva
zile in urmd.
Cred sincer, domnigoard Martin, cd
gi
poate cea maifermecdtoare femeie pe
c
datQ privilegiul so cunosc.
li adresase chiar aceste cuvinte cu doar cdteva ore
in
urm5..$i, desigur, cu cdt se strdduia mai mutt
sd uite, cu
at6t gi le amintea mai limpede

- Uneori, spuse ea, prefer sa uit cd am asemenea


trasdturi incomode cum este sim[ul critic' Uneori, imi
place doar sd md distrez.
vd distrati? se interesd el, con- lar inpeseara asta
l6ngd un grup numeros de petrecdretiveseli
ducdnd-o
care nu se uitau Pe unde mergeau.
Claudia observd cd propriul lor grup se zdrea mai in

Joseph chicoti.
Da,r mai lntdi trebuie sd le savurati pand in ultimul

A venit la cind 9i s-a purtat foarte agreabil, ii

Mary Balogh

764

Dragostea invinge

A,
rrumai fi
- E
-

oq , qJurrtsErr, uurilnt$oara lvlartln, sau

mai ine

rdrile mai linigtite? Nu sunt


gur, dar nici noaptea nu e di

s_o

lrrim

165

!d el. Va sd zicd, nu
drilor'

face sa fim

mai

incer
datd

s-o sdrut pe domniqoara Hunt - a fost singura


d mi-am ingdduit o asemenea libertate' $i mi-a
cerut sd incetez cu prostiile astea farb rost'
- Poate cd se simlea st6njenitd sau se temea, sugerd

sunt nigte prostii intre doi oameni care se potrivesc per-

- Pu, u mult mai pldcut aici, spuse

- lntr-adevdr.

el.

turd in altd parte. Dar nu-i rdspunse.


- O iubiti? continud Claudia.
Joseph zdmbi.
- CreO cd ar fi mai bine sd nu continui, zise el' Deja
am spus prea multe, de vreme ce domnigoara s-ar putea

166

Mary Batogh

Dragostea invinge

767

Dar m6na Claudiei se ridicd brusc, parcb din proprie


rni{iativd, gi gi-o vdzu ea ins5gi cum ii punea ferm doud
rlc.gete peste buze - buzele acelea delicios de calde care

Dumneavoastrd ali fi stdnjenitd sau speriata


dacd
cerca sd vd sdrut?
Ar fi-fost gi st6njenitd gi speriatd. Nu avea
nici cea
mai micd indoiald. Dar era t iitrenare ipoteticd.
. -Nu, spuse ea at6t de incet, inc6t nici mdcar nu fu
sigurd cd i se desprinsese c
I d; pe buze, ,qa cagi drese vocea q
i spuse
Uu.
Era o intreba oteticd.

ag

tocmai i le sdrutaserd pe ale sale.


- Sd nu vd pard, ilintrerupse ea, acum cu vocea mai
pulin categoricS; ba chiar ii tremura uEor. Dacd vd pare
rdu, atuncivoi simli cd qi mie artrebui s5-mi parS-qi nu
cste deloc aga. E pentru prima oard c6nd am fost sdrutatd in tsprezece ani gi probabil va fi 9i ultima, pentru
tot res vielii. Nu vreau sd-mi pard rdu qi nu vreau sd
va pard nici dumneavoastrS. Vd rog.
tunericul grddinii, Claudia vdzu clar cd ochii lui sclipeau
de voie bund.

Ei, domnigoard Martin, spuse el, chiar 9i pentru


mine au fost aproape trei ani. Ce privatiuni jalnice avem
de suferit, ca bieti muritori ce suntem...
Claudia nu-gi putu stdpdni zdmbetul.
- De fapt, spuse ea, nu m-ar deranja deloc s-o mai
faceli odatd.
Avea senzalia stranie cd altcineva vorbea cu buzele
ei, in timp ce adevdrata Claudia Martin asista gocatd de
uimire. Oare chiar rostise acele cuvinte?
rdspunse Joseph - Nici pe mine nu m-ar deranja,inainte
ca el sd-i dea
privird
momente
cdteva
lung
si se
drumul m6inii gi sd-i cuprindd umerii cu un brat, in timp
ce cu celSlalt ii incercuia mljlocul. NeavAnd unde sd-gi
tind bratele, Claudia il inconjurd cu ele. $i-gi ridicd fata
spre a lui.
Era inalt, bine legat gi foafte, foarte masculin. Pret
de-o clipd, fu intr-adevdr speriatS. Speriatd de moarte.
Apoi, igi izgoni teama gi orice alte simtdminte, filnd
cuprinsd in carnalitatea purd a actului de a fi sbrutatS

dddu seama cd se prea


putea sd nu fie doar ipotuti.lli
lnchise ochii, iar buzele lui le atinserd pe ale
ei.

gi toate mdruntaiete_l rl?'clionard in aga


fet incdt
dupd aceea se minund cd se mailinea-pe picioare. pum_

un pas inapoi, Claudia se strddui s#qi regdseascd


echilibrul.

speriatd. Prin urmare, neavoastrd nu aveli


nimic care
sd fie-inere_nt st6njeni au lnspamantator.
- N-ar fi trebuit sd fac asta, ieptica ei. imi pare atdt
de r...

succes, profesoard gi directoare de gcoald.


Era doar femeie.

168

Mary Balogh

Dragostea invinge

169

ctiona
ctegtd
timba
locuri

trunchiur unui copac unut r5lno


J::"#ff,: :?'3::"r.1:
se migcd odatd cu el, dupd care ie putu sprijini'de
p;;,
in vreme ce m6inite tui ii cutreierau sdnii,
bo]Orrife
iiiul
sele.

c6t maiin ad6nc. Ah, ad6nc...

- sau
Domni
- putea

jenant

s5...
il intrerupse. Nu-l putea lSsa sd termine' Cdt
de umilitd s-ar fi simtit dacd el rostea acele cuvinte cu
voce tare!
n-aE

vreo iluzie. Totul era pentru moment. Doar pentru


acel
moment.
Uneori, prezentul era de aJuns.
Uneori, era totul.
gtia cd niciodatd n-avea sa_i pard rdu.
gi mai qtia gi cd multd vreme avea sd
simtd o ad6ncb
.
durere in inimd.
Nu conta. Mai bine sd trdiascd gi s_o doard,
decdt sd
nu trdiascd deloc.
li simti retragerea de indatd ce imbrdligarea deveni

t regret, c6t gi ugurare. Era


ntr-un loc aproape public.

avea sd Pard.

e Martin, incepu el, sper cd nu am"'

'Ciaudia

L70

Urry Batogh

drunct cano am intrat in salonul de


ua Go iian;;.;l;,
g i"z jSca de-atu n c i, c u
:ipOate
:.-p:nu... N-am
cuvinte sE v5 ..,,.,
*;::

::^euu.ouurr
yfi:?jJ:3,llg:-,
.9,"-?:

;t;;;ffiili :;
;o;;;;ii"'ft [5:*i:;
^ar-^^----,]

L.r,'

Capitolul I1

yu uur I l tuctvuirsLfa.

$i acest lucru era adevdrat. il pldcea mult.

clipa

urmdtoare Claudia tresdri, cu mdna


. ^lar^in
str6ngdndu-i-o
convulstv.pe a tui,-canO in apropieie-sJ
auzi o bubuiturd puternicd.
- Aha, remarcd.el, ridicOnd privirea. Cum nu se poate
mai nimerit. Artificiile.
u un vuiet ca al vdntului de
tdta nerdbdarel

O, da! Sd mergem! se invoi ea.


gr, rn pofida tuturor _ in ciuda faptului
cd
i1c9nys.e se gi sf6rgise, acoro{i ;il;;i _
,
de fericire profundd.

$i n-ar fi renu
Marchizul de Attin

nici la prilejul de
rough.

a_l

e abia

un vat

cunoagte pe
ucesa de Bewcastle 9i Pe
gcdri agresive'
cu
a'
C
exclamb
mine!
de
- Vai
ducesa' rAzdnd
pici
ntrebd
de
muEte
md
sd
O
pe cap'
Ei aplecdndu-se sd-l mdng6ie

772

U?ry Batogh

Dragostea invinf;e

773

rlc
r

nti

Aidan.

ni$iga
9
o repticd tdi

Md bucur at6t de mult, spuse Ducesa de Bewcastle,

, oprind_o pe Ctaudia, care voia sd_i dea

uEor de tlnut in fr6

- La fel ca al lui

rances, spuse ea. Adicd, al Contesei

de Edgecombe.
bucurie pentru
- Serios? z6mbi ducesa cu cdldurd. Cepentru
un timp,
mdcar
acum,
cd
pe
Cred
conte.
ea gi
intra in
va
Lumea
qi
recitalurile.
cdlStoriile
va intre
doliu. Are o voce aqa de fru
se 9i Susanna intrd in
in acel moment, uEa se
camerd. Toate cele trei vizitatoare se ridicard in picioare
ca s-o salute, iar cdinele se repezi sd se gudure pe l6ngd
gleznele ei.
- Sper cd nu v-am luat de ldngd fiul dumneavoastr5,

t
u
a

prisos. Vd rog sd luati loc din nou.

imprenul de
ise de

Mary Balogh

L74

Domnigoard Martin, spuse ducesa de indata


ce se

Dragostea invin$e

1-75

rt:aminti cd atdt doamna Whitleaf, cdt Ei doamna Butler


vor veni la Alvesley Park. $tiu cd amdndoub vd sunt priotene deosebit de apropiate, precum qi foste profesoare

sigurantd ze
de la
din vard la L
Hall.
acest lucru - inainte de a_m

in locuintd?
Ochii Susannei strdluceau de inc6ntare. Se vedea

Ducele de Bewcastle

Wulfric devine tot mai tira


c6t mai pu{in posibit. Cat
i-a pierit pofta de a maicdl
Contele gi Contesa de Red

tea' la Lindsey Hall


este loc destul pentru zece
Doamna Aidan rdse.
- gi Wulfric e de aceeagi pbrere cu tine, Christine?
intrebd ea.
. - Sigur d da, rdspunse ducesa. Wulfric e intotdeauna
de acord c mine, chiar dar ur" nevoie fa
incebut"Je

Joshua vor reveni gi ei in Cornwall, desigur.

addugd Susanna.

facd o mare pldcere.


- Haide, Claudia, du-te, insistb EioSusanna.
Dar Claudiei ii venise dintr-odatd idee, 9i numai da-

capul

ap at.

domn
sd vd

trd o vac
ara intr_o
- atunci

toritd acestui lucru nu rdspunse cu un nu prompt

9i

Me intreb dacd ali v-ar deranja ideea de a veni cu


unsprezece fete in loc de zece, Excelenta Voastrd?
Doamna Hallmere indlld din spr6ncene.
exclamd veselS
Zece, unsprezece,

do i!
vind
$i sd aduce{i qi
zbenguiascd.
se
sd
spaliu
destul
$i inVa
avea
c6inele.
drdznesc sd spun cd gi copiiiil vo fdta cu neruqinare'
- Mai e incd o fatd, cont Claudia. Domnul
ducesa. N-au decdt sb

Hatchard, omul meu de afaceri aiciin orag, mi-a pomenit

Uary Batogh

176

Dragostea invinge

!77

tlreptul de a o face. Dar nu md inc6ntd deloc, Ei am !inut


sa vd informez.
sanna.4t cunoscut-o pe fata asta, Claudia?

dar, cumva,
nent. incd mai avea acele trdsdturi
de-atunci toate se combinaserd intr-un fel de atraclie frapantd, care o irita pe Claudia. Ar fi fost mai cinstit sd devind o femeie ur6td.
Doamna Hallmere zdmbi.

are.

Susanna.

Voastrd, .1 !?l%1.
?"'?
tiu cd sperd stot se va afla

:,;i? :giffJ

a, ardtdndu_se sincer
5.

memorie?

i9
fa
in
Poate' sd 9i le gteargd din

continuat sd vd admir. La revedere.


$i plecd, pe urmele cumnatelor ei.
Ei, poftim!
Claudia se agezd la birou 9i scdrpind c6inele intre
urechi. Dacd femeia aceea intentionase s-o dezarmeze
minune!
Cur6nd, insd, reveni cu gdndul la invitatii Ducesei de

Bewcastle

gl la propria ei idee geniald. Oare

asta

insemna cd iuase vreo hotdrdre in legdturd cu Lizzie Pickford? Trebuia sd discute cu Marchizul de Attingsborough,
mne, chiar avea sd gdseascd foarte st6n-

des
jeni

lnirea cu el. Dar trebuia s-o facd. Era o

a sd le salute pe cele
le conduserd pdnd la

ramase pe loc
vire foarte dire

trevedere$t

sa accepte postu

va mo_
ochi a

acela din seara trecutd gi, in chip pervers, tdnjea sa mai


zdboveascd un timP acolo.

Mary Balogh

77A

Oftd gi incercd sd revind cu


care i-o scria lui Eleanor. C iinel
ei gi adormi la loc.

Dragostea invin$e
la scrisoarea pe
mui la picioaije

L79

Aseard? se mird Neville, indllAnd din spr6ncene' La

ace
Pe

spu
Acu

mai intens nevoia de a fi

.r'J,:

plecase, sim{ea cu atdt

PU EllzdUelIl, UUCeSa de POftffev qtAnd in

n naria fX.X

Si

c.a.racteriza, se prefdc cd nu te
::.,,::,,1:r-,lqle,nu..t
r.? d-e gj E za b et h r d c a s e p j m ai"t" ;;
; d,' r: ;:
I1r:
r yt po'., i r, " i,
i,".i"'
I'p'rla',
.
31111,r^.,":19=u. fl
tui Neviile, ".il
care o privea pe Liiv curi
I

f::y:,i :::ttyra

6'i

dansa cu Portfrey, tatdl ei.


- Egti cam incruntat, Joe, constatd Neville, ridicdndu-gi lornionul la ochi.

imi imaginez, nu?


- indreznesc sd spun, confirmd Joseph'
Neville il Pri i tdios.
- Cel mai c rios lucru, continud marchizul, e cd din
n-a fost
meu de
incOntati unul de altul.

1_80

Mary Balogh

Dragostea invinge

147

liindcd rbmdnea mereu neinvitatd, iar mama ei era prea


indolentd ca sd se asigure cd avea parteneri' Apoi, dupd
-.- De ce-ti inchipui cd mi-ag putea dori aqa ceva?inr
trebd el.
Neville ridicd din umeri.

urmdrind incd un dans popular viguros.

de
ap
SC

o clipd, igi mutd grdbitd Privirea.


Era de-a dreptul ridicol, iEi zise el. Se purtau ca doi

d
la

ln continuare, Joseph
aga cum fdcea adeseori

cu domn.igoara Hollai(
ile din primavara accaai

fusese un lucru liber consimtit de amdndoi, 9i se inteleseserd sd nu aibd regrete. lar la urma urmelor, nu se
intdmplase nimic mai mult dec6t un sdrut. Un sdrut
destul de fierbinte, intr-adevdr, insd chiar qi aEa...
- Continuali fdrd mine, le spuse el celorlalti. Trebuie
sd vorbesc cu cineva.
$i inainte de a se putea i la o scuzd pentru a
paqi mari prin sala de
rdm6ne la distanld de ea, por
bal, spre canapeaua dubld.

1_82

Wy

Batogh

Dragostea invinge

183

S-ar putea sd vd pard rdu cd m-ati invitat, spuse ea.


- La fel m-ati avertizat gi c6nd mi-ati permis sd vd esr;ortez pdnd la Londra, ii aminti el. $i nici acum nu-mi pare
rau cd am fdcut-o.

cu mine?
Apoi, igi mai aminti ceva.
- Este un vals.
Un vals!
Claudia nu dansaSe hiciodafi rrclo ,..l^^;
^-:..:-

cu
CU Un
nartcnor imaginar.
imaai^^un partener
irivitatd sd danseze vats ta un
bat din
trrLlj Ei!;era
Cu Marchizul de Attingsborough?

rdspunseta. va Eiu rlumesc.


;P":,
Dddu T:rg,
din vq*,
v"'!
cap rprc
spre \-ratre,
Charli cu care stdtuse de
vorbS
trmp de o jumdtate de ord, d;;;;;;;q2ea
dupd ce dansase cu a,
el *^i
mai
^,r

devreme.

y?:

a,

ea
i:*lil,+i:ilq,
lar
. * I il #,
j^*,*l*?
;
l
l" ; ii
pedg
o cuprinse
t

i_o rud,
i

II;

in timp ce se
j,
i,

[i ;: ;:

din nou stanjeneala."",


Abia seara trecutd...
invotuntar, str^nse din buze
in
timpS::X'."'||9-yf^"if;;,
ce marchizut o
:T#J.
S"q?r".::j31 "ondr."i;;';;g;j
cgmgromit c#p_-rit, Jpr." ea
incur_
,

i,i*

f*: i?9.. a, o

in

;1? idansat niciodatd vats


N-am mai

varat vals.

ti;'# H1:,i; ".il: ":i.

- Asta-i cu totul altceva, replicd ea, in vreme ce in


lurul lor se mai adunau qi alte cupluri. Voi incerca sd nu
v5 fac de r6s. Politetea vd interzice ca acum sd mai bateti
in retragere, nu-i aga?
- Cred cd ag putea fi rdpus de o crizd bruscd de astm,
sau ceva chiar gi mai grav, cum ar fi un atac de cord,
spuse el. Dar asta n-o sd se intdmple. lmi mdrturisesc
curiozitatea de a vedea cum vd veti comporta in timpul
primului dumneavoastrd vals.
Claudia rdse din nou - dupd care se intrerupse brusc
c6nd marchizul ii puse^o m6nd pe talie, iar pe cea
dreapt5 i-o lud intr-a lui. lqi ridica gi ea m6na stdngd pe
umdrul lui drept.
O, Doamne!
Amintirile din seara trecutd o ndpddir6, aducdndu-i cu
ele gi mai multd rogeatd in obraji. Facu un efort suslinut
de a se g6ndi la cu totul altceva.
- Trebuie sd vd vorbesc.
- Vd datorez cumva scuze?
Amdndoi vorbiserd in acelagi timp. O clipd mai ldrziu,
Claudia igi dbdu seama ce o intrebase.
- ln niciun caz.
- Despre ce anume?
lar vorbiserd simultan - dupd care igi zdmbid unul altuia, in tdcere.
Conversatia trebuia sd agtepte. Tocmaiincepea muzica.
Urmard c6teva clipe de spaimd disperatd, c6nd din
mintea Claudiei pdrurd sd se gteargd complet pagiivalsului
pe care niciodatd nu-l mai dansase cu un partener.
Marchizul, insd, era un bun conducdtor, igi dddu ea seama,
cdnd redeveni rationald. $tia cd folosea paqii cei mai simpli
gi, prin cine gtie ce miracol, fl urma gi ea, fdrd sd facd nicio
greqeald ingrozitoare. Mai gi numdra in minte qi bdnuia cd
i se migcau qi buzele. Se strddui sd gi le stdpdneascd.

Dragostea invinge

Mary Balogh

- Cred cd sunteli os6nditd la anonimat,


Martin, murmurd el. N-o sd vd faceti de rds Ei nimeni
ne va bdga in seamd.
O privi cu o expresie tristS, fdc6nd-o sd-i zdmbeascdi
- $i oricine o sd md bage in seamd totugi, in curdnd
va sucomba de plictiseald, completb ea. Suntem cel mal
putin valabil cuplu de pe tot ringul.
- Ei bine, asta chiar sund ca o provocare la adresa
mdndriei mele masculine! replicd marchizul.
$i o str6nse putin mai tare de talie, rdsucind-o intr-o
intoarcere largd c6nd ajunserS lntr-un col! al sblii de bal.
Claudia abia reuEi sd-gi stdpOneascd tipdtul. ln
schimb, izbucni in r6s.
- O, exclamd ea, a fost extraordinar. Haideti sb mai
incercdm odatdl Sau arinsemna sd riscdm prea mult...?
Oricum, am reugit sd-mi feresc condurii de tdlpile dumneavoastrd?
- Hmm, fdcu el, dreg6ndu-gi glasul. Cred cd gi iscusinla mea a avut un rol, domnigoarS.
$i o invdrti din nou.
Claudia rdse iar insufletitd de dans gi de minunata
noutate a faptului de a glumi efectiv cu un bdrbat. ll
pldcea nespus de mult Si il privi in ochi pentru a-i impdrtdqi pldcerea.
$i atunci, cumva, simti mai mult. Mai mult dec6t insufletire, mai mult decdt pldcere. Simti...
Ah, nu avea cuvinte sd spund ce anumel
Era un moment pe care avea sd-l retrdiascd gi s5-l
viseze toatd via\a. De acest lucru era absolut sigurS.
Valsul c6nta mai departe, dansatorii se inv6fteau pe
ringul de dans, ea gi Marchizul de Attingsborough printre
ei, iar lumea era cu adevdrat minunatS.
- O, spuse ea, cdnd ritmul muzicii incetini in fine,
semn cd se apropia de sfdrgit, s-a gi terminat...?
Primul ei vals. $i, fdrd indoiald, Ei ultimul.
- Primul dumneavoastre vals se pregetegte sd intre
in istorie, spuse el, parcd ghicindu-i g6ndurile.

185

d vorbesc, Lord Attingsbor-

urmdtor?

ele.

seara trecutd' n-ar


Poate cd, dupd cele intdmplate in

in seara asta aveau de

Dragostea invinge

787

rlcEi v-ag prezenta cele mai umile scuze


dacd ag consi_
rlrlra cd sunt necesare.

l).tr
treputin
nrta gi prod
lorrd, singu
rrrr i aga? Cu

Capitoh:I I

ci

a
o

chiar

nu

rudele,

tnoonjuraua etotti

rlrrr0-i umpleau fiecare zi, e

intr-un asemenea rol.

y,.

!"_fntrerupse, cdnd marchizulii puse o m6nd


a ca intoarse capul sd_l priveascd. Trebuia
sd-i
bcasca el rnai int6i. Era n"."dui
ia-Jiscute
despre
tamplarea cl in seara trecuta.
. . -_ V-ati s i mlit la fel de jenatd ca mine adineauri? o

age
rd

Sc
Ce

unul l6ngd altul.


e binecuvOntatd e aici, comentd Claudia.

I't |o _linigte...!
lntr-adevdr.

treb5,

. - g, mult mai mult, rdspunse Claudia, cu obignuita


sinceritate d irectd.

vrrr,,trricd dintre cele doud, va duce

dintre fetele
lr,t:ilre de caritate la Lindsey Hall,zece
sE stea icofo'J-

vrrirr(.".ravar-d.

$titi, este sora bucesei de Bewcasile-.


Ah9r. fdcu el, cu i
lui Bewcasile primind
J',t r, , 6r;-ri{e la masa lu
du_i prin minte.
Ilucesa m-a invitat gi pe mrne cu ele, continu5

rh

rr r rr

risoara Martin.

l)c

datd,
expe

rrpr,rrrr

izul iqi aminti amuzat ce_i povestise

e ei ca gruurnuni-

;;o..ini;;;;;

188

Dragostea invinge

Mary Balogh

capul spre ea, z6mbindu-i. Fala i se vedea vag in lumina


unui lampion agdtat in salcie.
- La Lindsey Hall? intrebd el. Cu Bewcastle prezent
acolo? $i o sd vd duceti?
- Am acceptat, ii zise ea, privind apa cu o expresle
parcd ofensatd. Va fi acolo qi doamna Hallmere.
Marchizul chicoti incet.
- $i am acceptat, fiindcd mi-a venit o idee, continutr
rComnigoara Martin. M-am gdndit cd poate ar fi bine s.O
iau gu mine acolo gi pe Lizzie
lntr-o clipd, Joseph redeveni serios. ll trecuse dintF
bdata un fior. Sperase cu atdta fervoare ca domniqoar!
Vartin sd considere Ecoala o posibilitate pentru fiica lul,
\i mai sperase, dupd cum abia acum iqi dddea seama,r
rs5 n-o facd. Posibilitatea reald de a trebui sd se despart|
Se Lizzie pentru cdteva luni la r6nd il fdcea sd se indbugo,
- S-ar putea sd fie o experientd folositoare, relud eti
nevoie de aer gi migcare, gi de... distrac[ii. Cu siglt]
^Are
Nan!5, la Lindsey Hall va avea pafte de toate trei. O Vl
\unoagte pe Eleanor Thompson gi pe zece dintre
QJe la gcoala. Va sta cu mine zi de zi. AEa, vom avea oU
\o!ii ocazia de a descoperi ce fel de invSldturd i-ar prinde
Sel mai bine qi dacd Eleanor qi cu mine ii putem ofcil
QJestul pentru ca aceastd experienld - gi taxele gcolare
\5 merite. $i totul se va face in atmosfera destinsE t
Lrnei vacanle.
Nu avea ce sd reprogeze ralionamentului ei. Suna Ol
\ sugestie de un extraordinar bun-sim!. Dar simtea Ult
:
\olin stomac care-i amintea de panicd.
Lindsey Hall e o mogie mare, spuse el, cu un
r.'oarte spalios. S-ar simti insuportabil de copleEitd.
$i gcoala mea e mare, Lord Attingsborough,
clUomnigoara Martin.
Dar acolo ar fi fost cu totul altceva... Nu?
Joseph se aplecd rnainte pe bancd, rezemdnd
.c-roatele de genunchi, cu mdinile at6rnate la mijloc.
tapriin- piept qi inchise ochii. Se ldsd o tdcere
!\asa
rL-rungitd, in timp ce spre ei pluteau prin aer acordurile

189

tlr;,rlo, vocile gi rdsetele din sala de bal. Claudia


r'nrc vorbi prima.

fu cea

Dumneavoastrd ali venit cu ideea de a o trimite pe

Vflr,rlr:le motive. Nu aveti de ce sd vd gdndi\i la aqa ceva'


Arrr

vrizut cdt o iubili. Niciun copil n-a fost vreodatb mai

Irrlrll decAt ea.


Ar;um iqi folosea cealaltd voce

- vocea de femeie pur

rhrrl[r s-o protejali de consecintele ambelor

fapte,

su-

cu iubirea dumneavoastrd.
SufocAnd-o... repetd el cu o durere surdb in piept.
Aqlrrr fac? Asta am fdcut tot timPul?
frrr rrrrci-o

Irrrrr,r:;A nu este.

Irr vt, r(ir lui.

l'ai dacd nu vrea sd se ducS? o intrebd.

vurh,lr adicd, dacd sunteli de acord cu planul meu. $i

lrrrlrrrr: caLizzie sd fie 9i ea de acord. lar dacd la sf6rqitul


vr-rlr vor decide sd-i ofer un loc in qcoala mea, tot ea trellrt,,',irtie cea care-lva accepta sauilva respinge. lntotrlFrrililit pun aceastd condilie, v-am mai spus Eiinainte.

1_90

lWary Batogh

Marchizul ''' frer


"-i5 fa{a cu palmele gi se indreptd
spate. -" ?si

iubit

iluzie.

us

dle8,e era adeseori


doar

eni o altd idee, gi


se mird cd
la acel lucru.

t, confirmd domnigoara

Mar_

rrreargd la gcoala dumneavoastrd


lcricita acolo.

L9L

gi are Eanse de a fi

- l-am spus ducesei cd fata pe care s-ar putea s-o

'ulill,i,.ou "sa ceva, rdspunse ea, doar un

--''vrr'

Dragostea invinge

Joseph o privi cdteva clipe cu furie, inainte de a intoarce capul in directia cealaltd, inchizdnd ochii. Mama
Ei tatdl lui, Wilma, familia lui Kit, familia lui Bewcasile toti ar fi fost ofensali dacd descopereau cb fiica sa era
la Lindsey Hall, in timp ce el se afla in apropiere, la Alvesley Park. Ca sd nu mai vorbeascd qi de portia Hunt. Un
gentleman pur gi simplu nu-gi expunea progenitura nelegitimd in ochii rudelor qi ai cunogtinlelor sale cdt se
poate de legitime.
- Prin urmare trebuie sd mE port ca gi cum mi-ar fi
ruqine de persoana cea mai nepretuitd din viala mea? intreb5.
Desigur, era o intrebare retoricd. Claudia nici mdcar
nu-i rdspunse.
- Totugi, am s-o vdd acolo gi voi petrece c6tva timp
cu ea, continud el. Da, domnigoard Martin, atunci ne-am
inteles. Lizzie se va duce la Lindsey Hall - dacd acceptd,
la gcoala din Bath.
- Sb gtiti, totugi, cd nu executia ei ali aprobat-o acum,
Lord Attingsborough.
Marchizulintoarse iar capul spre ea, rdzlndincetigor,
dar tdrd haz.

Trebuie sd intelegeti, spuse el, cd mi se frdnge

inima.

neavoastrd ar putea
sd se
fa{d de o simptd

Prealdrziu distinse hiperbola sentimentald din cuvintele sale gi se intrebd dacd nu cumva, acesta era ade-

cruntd ma.rchizul.
Voi pldti
n, dacd Lizzie acceptS;;

- $tiu, il incredintd Claudia. Acum, trebuie sd md intdlnesc din nou cu Lizzie. E nevoie sd am o disculie cu
ea gi sd vdd dac-o pot convinge sd vind la Lindsey Hall

"E;;;;

vdrul.

192

Ugry Batogh

Dragostea invinge
c6

mneavoastrd are
sd recunoagtell1
h,.^^

^^-.._

el, acoperindu_i mdinile cu


a

a.

pl

ny mai avea ce sd_i rdspundd.


isi
unlla Jintr" mbi[ilu;;i;

tete in lurur

fi papistagd, ag

Attingsborough.

_lsd chicoteasld

193

- Cred cd muzica s-a oprit, spuse el, oprindu-se

un

rnoment sd asculte. $i era dansul dinaintea cinei. Pot sd


va insotesc p6nd in sufragerie ca sd vd umplu farfuria?
DomniEoara Martin nu se grdbi sd rdspundS. lEi dddu
seama cd incd-gi mai tinea mdna in poala lui.
- Am valsat impreund, spuse ea, apoi am plecat din
sala de bal tot impreund. S-ar putea sd credm o impresie
gregitd, dacd gi la cind stdm din nou impreund. Poate ar
I'i mai bine sd vd duceti Si se stali cu domnigoara Hunt,
Lord Attingsborough. Eu am sd mai rdmdn un timp aici.
Nu mi-e foame.
La dracu cu domnigoara Hunt!, fu el c6t pe ce sd
spund cu glas tare - dar se opri la timp. Portia nu fdcuse
absolut nimic ca sd merite o asemenea lipsd de respect,

ba chiar se putea spune cd o cam neglijase in seara


aceea. Dansase cu ea doar odatd.
- Vd temeli ca oamenii sd nu creadd cd aq flirta cu
dumneavoastrS? o intrebd.
Claudia intoarse capul spre el, iar Joseph vdzu cd
dintr-odatd pdrea mai amuzatd.
- Am mari indoieli cd s-ar gdndi cineva la una ca asta,
spuse ea. in schimb, s-ar putea sd creadd cd eu incerc
sd vd cuceresc.
- Vd injositi pe nedrept.
- V-ati uitat recent in vreo oglindS?
- Dar dumneavoastrd?
Claudia zdmbiincet.
- Sunteti galant qi bun. Nu vd fac curte, puteli fi
ugurat sd aflati.
Joseph ii duse iar m6na la buze, dupd care, in loc de
a-i da drumul, igiinlSntui degetele printre ale ei qi cobori
din nou pe bancd, intre ei, cele doud m6ini astfel impreunate. Claudia nu comentd qi nici nu incercd s5-qi smulgd
mdna.
- Dacd nu vd e foame, continud el, prefer sd stau cu
dumneavoastrd pdnd va reincepe dansul. E foarte plScut
arct.

intr-adevdr.

Mary Balogh

Dragostea invinge

aproape complet singuri. Lumina lampioanelor se

din apele micului iaz, conturdnd c6liva nuferi. O adien


ugoard fdcea ca frunzele sdlciei sd se legene incet in

lor. Aerul era rdcoros - sau, poate, mai mult dec6t


Joseph o simli pe Claudia infior6ndu-se.
li eliberd m6na gi-qi scoase redingota - lucru
ugor, de vreme ce haina fusese croitd pe mdsur6, Ol
sd-i vind ca turnatS. l-o puse pe umeri gi rdmase cu m6nl
acolo, pentru a o sustine. Cu cealaltd mdnd, o apucd lil
pe a ei, afectuos.
Niciunul dintre ei nu scotea o vorbd. Claudia
protestd nici fa{d de bratul petrecut pe dupd umeri,
pentru m6na care i-o tinea pe a ei. Sub atingerea lui, nU
era nici rigidd, nici supusd.
,t
Joseph se relaxd.
I
li trecu prin minte - nu pentru prima oard - extraodh
nara idee cd poate incepea sd se indrdgosteascd incoh
incet de domnigoara Claudia Martin. Dar aqa ceva en
complet absurd. O plScea. O respecta. ii era
Simtea chiar gi o undd de tandrele amestecati
recunogtintS, fiindcd manifestase at6ta mdrinimie fat6
Lizzie, fara sd demonstreze nicio formd de indignare mortll
la adresa lui pentru cd adusese pe lume un copil neleglUmr
Se simtea bine alSturi de ea.
Sentimente care nu insemnau dragoste.
Dar mai existase qi seara trecutd.

Dansul va reincepe cur6nd, spuse el.


- Da, confirmd Claudia, qi se ridicd in picioare cu
clipd inaintea lui.

195

Joseph igi lud iar redingota pe el, gdndindu-se cE valelul arfi pldns, cel mai probabil, dacd vedea cum ise molotolea dedesubt cdmaga.
ii oferi bralul, iar ea l-l lud, inainte de a porni in
rlrrt-.c!ia sdlii de bal. Dupd ce urcard scdrile balconului,
rrr,rrchizul se opri iar.
- Atunci, vin mdine sd vd iau? o intrebd. La aceeaEi
orti?

- Da, rdspunse ea, ridic6nd ochii spre ai lui.


Putea sd-i vadd clarin lumina ce rdzbdtea din sala de
lr,rl: mari gi inteligenli ca intotdeauna, acum insd exprirlrrt;a voia.

Dddu din cap gi, cu o m6n5, ii fdcu semn sd intre


tnlrntea lui in sala de bal. Dupd ce domniqoara Martin
tnlrii, mai stdtu cdteva clipe pe loc, sperdnd ca nimeni
qrr nU fi observat c6t de mult timp fuseserd impreund.
Nu voia s5-i intineze reputatia domniEoarei Martin.
Nici s-o untileascd pe domnigoara Hunt.

angojote intr-o conversatie privatd, in timp ce grupul


fdceau parte tdifdsuia mai sonor.
Neville mi-a spus mai devreme, zise Lily, cd ai inviI'rl o pe domnigoara Hunt la Alvesley Park, pentru ser-

pr, rrr

rltrr t;are

I r, rr

rlc celebrarea aniversdrii.

fdcu o mutr6.
Wilma a adus-o in vizitb la mine, spuse ea, 9i a
l,l,rr1 p|t1" aluzii at6t de strdvezii, incdt chiar qi cineva
lrir,r r;reier le-ar fi priceput. Aga cd am invitat-o. Dar asta
rrlr lrscamnd mare lucru, nu-i aga? La vremea aceea, ea
9t krseph vor fi cu sisuranld logoditi. Nu e niciun secret,
Hr.r,r r, de ce l-a invitat unchiul Webster la Bath.
Nici tu n-o simpatizezi? se interesd Lily.
O, nu pot s-o sufdr, recunoscu Lauren, deqi mi-ar fi
prlrr :;5 explic de ce. E pur Ei simplu prea...
I ;ruren

Mary Balogh

Dragostea invin$e

rd Lily, inteleg6nd cd Lauren n_o


_..__
auzts
..a Hunt cdnd ii pusese la indoiali
yv,,L,v vq ilrvrLo_c u
o :'ililptil
simprd proTesoara
p.i"-rou-r.a;;
ln ;;;;;
F-rily[ffill.:?
]!rit?ge
la Vauxhall Gardens,
aldturi de unii
erar do naerrl

in
tamani, in timpul verii, inainte ca el sd se reintoarcd

196

";;;,,

11

fdcea pe galantul cu domniigoara Martin. Se teme


\vrrrv vq
ca rrs
nu
cumva sd se placd reciproc.

nu mi_o pot imagina ca


Ifl3jlll.9,^I=e_d9mnisoqrg^H.u1t
.
zi ciz r,rt a- gino u u m"#
y1
;;;?.j'f
ll I 1
i"^r:f
:_1
cu
=.-"
putea
mihe
am 3.
sd...
ln i lui Lauren, insd, se ivise o luminild, aqa cd o

intrer
toa

Lily nu cumva te g6ndegti s_o faci pe combina_


a... $i pe dezbinatoarei

La

sdrbdtoare de famitie? ridicd Lauren din

spr6ncene. N-ar pdrea cam ciudat?


- Folosegte-ti infeniozitatea.

un aer nevinovat.

797

Dragostea invinge

199

lrrrtea sd am ocazia de a md bucura iar de compania ta

Capitohl I3

pcntru c6teva siptdm6ni dupd at6ta vreme.


Fdcu o pauzd, privind-o intrebdtor.
Claudia igi impreunb mdinile in poald, privindu-l fdrd
riir spufld nimic. Susanna qi toate prietenele ei pdreau
fr,rrnecate de povestea pe care o spusese - Ei care era
trrlru totul adevdratS, degi nu reprezenta in niciun caz tot

rrrlcvdrul. C6ndva, il iubise cu toatb ardoarea inimii ei


llrrcre. Dar, cu toate cd zilele flirtului lor fuseserd inor:r,rrte qi cuvilncioase, despdr[irea numai astfel nu furt(

se.

ii ddruise virginitatea sa lui Charlie, pe culmea pustie


in spatele casei tatdlui ei.
El jurase cd urma sd se intoarcd dupd ea cu prima
or;itzie, ca sd o facd mireasd. Maijurase, strangand-o la
lrtol)t, in timp ce lacrimau amdndoi, cd avea s-o iubeascd
plntru totdeauna, cd niciun om nu iubise vreodatd aqa
r,rrnr iubea el acum. Desigur, gieaii spusese la r6ndul ei
Irilil aceleagi lucruri.
Deci, ce pdrere ai? o intrebd el acum. Sd accept?
Arrr irvut atdt de puline ocazii sd stbm de vorbd de c6nd
n rrnei coline,

canea pe care tocmai o imprumutase. susanna urcaSl


in odaja copiilor, sd-l vadd pe Harry.
spuse el, inaint6nd prin camerd, Oupd Ol
- - Claudia,
fysgse
ruoeoE orruilLdL
anuntat uE
de valet,
vdte[, tar
iar calnele
cdinele lse
i se repezlse
repezise in
ln cali
lStr6nd gi d6nd din coadd. Asta-i c6inele tdu?

ll mai {ii minte pe Horace? o lntrebd.

lr!,nn reintdlnit gi avem atdt de multe lucruri sb

ne
Et)uncm... Au mai rdmas multe amintiri de impdrtdqit, 9i
Irr,lrrrie sd invdldm sd ne cunoagtem dln nou. Cred cd 9i

imi place intru totul la fel de mult pe c6timi


gi
cea de odinioard. Dar a petrecut momente
lrl,r|Ca
frrcite impreunS, nu-i aqa? Niciun fr e gi o sorb adevdrati
nr ', ar fi putut simli mai bine unulin compania celuilalt.
olaudia purtase revolta in suflet at6t de multd vreme,
Irrr ;il uneorio credea dispdrutd, rdmasdin urm5, uitatd pe
rrorrir Claudia

unele sentimente de demult prindeau rdddcini


nl,il rlc ad6nci, inc6t deveneau parte din propria fiin15.
/Vu suntem frate gi sor5, Charlie, spuse ea tdios,
elrrrriciun caz nu ne consideram aSain ultimii doi ani dilnlnl()a plecdrii tale. Ne iubeam.
l;i rdmase cu ochii alintiti asupra lui, in timp ce
r rrrrrole se instala de-a curmezigul picioarelor ei, cu un
rrll,rl rle multumire.
vnr r(). Dar

cat ca qi

tu vei sta in apropiere,

la

Lindsey Hall, gi

Mary Balogh

200

-E

du-i de

el.

e tineri, replicd el, cu z6mbetul pierin.

Dragostea invinf;e

201

Nu trebuie sd fiu vdzut asociindu-md prea stens cu


persoane care sunt inferioare poziliei mele sociale' Acum

Acum putem sd rddem de toate astea, mai addugd

gi z6mbi. Ea, insd, nu.

...Acum sunt duce...


ai mai uitat gi cd am fost intr_adevdr amanli cu
o
singu ocazie? continud ea.

lume la care nici nu visasem.


Claudia nu-i rdspunse nimic. $tla cd-i spunea adevdrul

la care visasem... Tu...

dacd voia.

Dragostea invinge

Mary Balogh

202

203

La care sfdrqit se referea?


continud el' in- Azi-noapte, am statlreaz mult timp'

treOanOu-md ce-ar

_-

Aha,

fdcu

trebui

sd

ldY

aras

9pu
of s-o fac.
e fdrd sd adoarmd, deqi nu

, intorc6ndu-se s-o priveascd din nou,

a sdrutului din Vauxhall Gar


se gandeascd desPre ce e(a
vorba in cea de-a doua'

atd{i

egi
sori
are-i

charlie ii zdmbi

cu un z6m-

f6rgit trecutul undeva in urma

Foarte bine, spuse ea dupd c6teva minute de


tdcere, iar Charlie se apropie din nou pentru a_i lua o
m6nd intr-a lui, str6ng6ndu-i-o.
- Am fdcut cea mai mare greseald din viala mea,
atunci c.dnd... incepu el, dar numai pentru a se inirerupe:
las5, nu conteaz5. Ce sd fac in legdturd cu acea invita{ie?
- Ce-ai dori sd faci?
- Ag vrea sd accept. imi place familia Ravensberg, cu
to^!i p
ii gi cunogtinlete tor. gi doresc sd mai pe{rec
cdtva cu tine. Dd-mi voie sd vin, Claudia. Dd-mi voie
sd fiu din nou fratele tdu. Sau nu - nu fratele... Sd fiu din
nou prietenultdu. intotdeauna am fost prieteni, nu-i agai
Chiar gi la sfdrgit...?

el.

de acceptare pentru doamna Raven.sberg- -^.. r^ aar*aa


r, i, c! ayoj a'-", T? q
b"u";5 ;i:c;i"
l?,::n?"1
ilPilt"'e f,ulB"oui
o"
031a cand
l,E."r"i'oXt'o"g"t"L ;.;.tt;perta d.e oiel9,
la;ga ea gi-qi puse capulin poala ei'

ff;,j'i;

.a-in"f"

i Yl
1*::,^0"::l-'?;ll

trri

e comodd Pentru o Persoana


dacd Lizzie Pickford nu vine

1r

Draglostea invinge

Mary Balogh

204

205

ela
mili
nte
an

iqi
ne

acd bine, rePlicd ea' Dar ili


sta
I iei

lncd nu stabilise nicio int6lnire pentru a discuta cu


Balderlton, dar avea s-o facd. poate chiar in .uari
aceea. lncepea sd se jeneze de atdtea am6ndri.
$i poate cd acum avea sd incerce din nou sd-i facd

eie,

utd amdndurora, ii urd SuJoseph - care vazu


sanna, deqi stdtea cu privirea spre
ne-

lsi

igu-

ece
ede
c5o
ousese
Pe domnigoara Ma
' Pornird
la drum cu cabr

cd
dim

Aga

trecea

stul de prost dispus, in vreme ce_gi


pe_
-al'lui
antren6ndu-se la salonul de box

d'

pl5cutd.
dupd-amiaza
- Unde i-aii spusel'Susannei cd mergeliin
asta? se interesd
Parc'
- La o Plimbare inocazii?
celelalte
cu
- $i
i","ir"J piffir;;1; parc, repetd ea' atentd numai

la cdine.

Y -.. r^^+^ ^ancia


I"gi'ce-a avut de spus in legdturd cu toate aceste

Domnigoara Martin era imbrdcatd simplu, ca de obi_


cei, in rochia pe care o puftase gi la picnic, degi de_atunci

olimbdri? intrebd JosePh'

pentru a-i vedea roEeata


'""i;il;t;;.rirr t"t*'i la timpprivirea'

din obraji, inainte de a cobori

Mary Balogh

Dragostea invinge

-A, nimic, murmurd ea. De ce_ar fi trebuit sd


neapdrat ceva...?
srldriluirrura. treDuta sa fie o situa{ie foarte deranjantl

pentru ea.

Horacel

fatd.

ea e, raspunse el, qi o vdzu cum se lumind la

- gi nu sunt numai eu, addugd domnigoara Martin.


Am.mai adus pe cineva sd te c
, Liizie _;r;;;i
putil., e aproape un cineva. pe
l_am adus.
. H.orace? ]oseO! ii aruncd o privire amuzatd, dar
aten(ia ei se indrepta numai spre fiica lui.
.. - V-ati adus c6inele/ exclamd Lizzie, tocmai c6nd collie-ul se hotdri sd latre.
- Vrea sd vd imprieteni{i
rtin
feti{ei, in timp ce aceasta s
va fbce ,rurn rdu - gi,
H-g
sd te iau de m6nd...

oric

imediat izbucni in r6s.


- M-a /rnsl strigd ea. Vreau sd_l mai pipdi odatd.

207

Uary Batogh

Dragostea invingle

la fii tu o fetitd deqte

pede, prostulule! addugd


loseph incePu s5 turuie numerele.
- Unu... doi... trei... o lud el iar de la capdt, mai rar'
in timp ce fetila ieqea din camerS. Dupd un moment,

scoteau tentacule cu care

ea gt_a putut auzi mama c6n_


toare. Se pdrea

umos
afara

ii.

ra Martin, pundnd pana jos.


ti-o citesc?

tati?
-

209

Da, rdspunse marchizul.

a/ se bucurd ea. Ai auzit_o,

spuse el. Am fost neglijent. Ar fi treb-uit sd-i aranjez ceva


mult mai din timp. At-ata numai cd era incd micd, Ei
aveam impresia cd iubirea gi protectia erau de ajuns'
domniqoara Martin'
- Nu vd invinuili singur, il consolS
decdt oricare alt
mult
mai
ihcomparabil
valoreazd
lubirea
Ou, p. care i l-ati fi putut oferi. $i sd Etiti cd nu e d9l.o9
pi"J iaiiir. Vdrdta de unsprezece ani e foarte potrivitd
pentru a descoPeri cd are ariPi.
- Cu care sd zboare de :arte de mine? intrebd el cu
un zdmbet trist.
- intr-adevdr, 9i tot cu ele sd zboare qi inapoi la dumneavoastrd!
fi cu PU Pentru ea?
- Libertate... Osinguid
e decide asta, replicd
ea
Numai
domnigoara Martin.
De pe scard se auzird paqii lui Lizzie, reve
- Patruzeci... patruzeci Ei unu... patruzeci 9i " rein-

ug5, imbujoratb qi emotio


itd domniqoara Martin.
Joseph simli in piept un junghi de iubire de-a dreptul
dureros.
Stetura o ord in grddin6, inainte ca doamna Smart sd
jocurile ei
aduca tava cu ceaiul. Lizzie incepu unul dintre

270

Dragostea invinge

Mary Balogh
llodeau ofici
sigurantd, igi

cdldurd, aPro

Joseph stdtea gi se uita. Aproape niciodatd

ru ovrl.

2L1-

272

Dragostea invinge

Mary Balogh

2L3

o persoand care s5-ti placd Ei care sd se poafte


cu tine.

Atunci, ai sd rdmdi aici

n
zic

rrnediat s5-!i caut o


- N-am vrut sa
rd-e foarle fricd.

anloana-

duc' tdticule' ci numai cd

tim
nu-

sig

fric6. Dacd nu ti-e fric5, nu

devreme dacd nu se oprea


iePuri?
cana
,'" Pentru
'out
curaj nu ai neyoie
de
-

- Atunci, asta va fi gansa ta de a_!i face c6teva,


replicd domnigoara Martin.
- $i peste cdteva sdptdmOni am sd md intorc aici?
- Dacd vrei.
sd-l ma
m6ntau
se legd
ind era

lupli cu vrdji-

f-"1ir?l"l'

de mine dacd sunt


c-am sd fiu curajoasd' Vei ii mandru
e?
sunt m6ndru de tine' iubito' ii rdspunse
dacd ai avea atdta
er. oai, da - ag fi ieoienit de mdndru
sd te duci'
qiin
i, am sJ-md duc! declard ea cu hotdrdre'

curajoa
tn
curaj

Am sd md duc'
aceeaqi clipa se opri din legdnat'

2!4

Mary Balogh

aosurd gata sa izbucneascb in lacrimi. Cdnd desch


ochii, vdzu cd domnigoara Martin se uita lintd la

ardt6nd iar ca o profesoard disciplinatd - sau ca priete


lui foarte dragd.
fe neg6ndite, intinse un bra! peste masa dintre Cl
iar Claudia, dupd ce-i privi un moment mdna, i_o dedu ii
a sa.
. Uneori, via{a era de o ironie de-a dreptul al
Joseph simtea din nou cd-gi gdsise o familie acolo
nu putea exista niciuna - tocmai c6nd onoarea il obl
sd ceard de sotie o femeie care nu voia nici mdcar sE
sdrutatd vreodatd.
lui o prinse pe a domnigoarei
-o cu putere.
str

Capitohl

14

Doud sdptdmdni mai tArziu, spre sfdrgitul unei dupdnrniezi, Claudia era imbrdcatd in vechea ei rochie albasIr;r cJe seard gi-gi aranja singurd pdrul, dupd ce refuzase
rrr,rviciile unei cameriste oferite cu mdrinimie de Ducesa
rh Rewcastle. Se simlea inexplicabil de deprimatS, degi
rrvca toate motivele sd se simtd tocmai invers.
Era tratatd ca o musafird de vazd la Lindsey Hall,
tl(ri(lecum ca profesoara venitd sd supravegheze un grup
Irrirrc de eleve de caritate. lar peste o jumdtate de ord
nvcir sb fie, impreund cu familia Bedwyn, in drum spre
Alvcsley Park, unde aveau loc un dineu festiv gi o seratd
nrondenS. Acolo urma s-o int6lneascd gi pe Susanna, ca
-al ;rt: Anne, care sosise din Walesin ajun, cu Sydnam gi
r opiii lor.

OdlStoria de la Londra, cu cdteva zile in urm5, decurqr,,ic fdrd evenimente, degi Lizzie ldcrimase o vreme
rlrrpirdespS(irea de casb gi de tatdl ei, gi tot drumul se
tlrrrr:;e strdns de Claudia. Dar Susanna gi Peter, impreund
r u 0i)re cblStoreau, se purtaserd frumos cu ea, c6inele
qlirlrrse cuibdrit aldturi, gi fusese mai mult decdt inc6nlrrl,r cand trasurile se opriserd qi doica il adusese pe
ll,rrry la mama lui, care-i ddduse voie lui Lizzie s5-i atingd
Ir,ilruta gi sd-i m6ng6ie pbrul ca un puf.
I lrsese o bucurie sd le reintdlneascd pe Eleanor
llrorrrpson qi pe fetele pe care urma sd le aducd la Lindqt'y liall, gi toate pdruserd sincerinc6ntate s-o vad5. Pe
llttr: o int6mpinaserd cu prudentd gi curiozitate, insd

276

Mary Balogh

Drallostea invinEle

2L7

21,8

Mary Balogh

Dragostea invin$e

21.9

anl
David Jewell era fiul lui Anne, ndscut cu noua
vremea
Pe
Butler'
pe
domnul
rnaintl Ca ea sd-l cunoascd
qi el
i,anJ nnn" preda la gcoala din Bath, David locuise
dorul
lui
;;b. Dupd plecar"i lor, Claudia ii dusese 9i

Anne il lud de brat, privind-o pe Claudia cu ochi strdlu_


citori.

Marchizul de Attingsboroug
Ducesa de Bewcastle 9i cu d
*punatot Ei chipeg. $i, de asemenea, zdmbea 9i pdrea
in culmea fericirii.
totuEi'
Parc-ar fi fost un strdin, reflectd Claudia' $i
li
seintdlnirS'
privirile
gandea
asta,
la
se
ce
chiarin timp

Ridicd privirea spre solul ei, rdzdnd.


r

Se intoarse dinsPre Anne, c

---il;;isoaia Martin, o salutd marchizul' intinzdndu-i


-- mdna.
rdspunse Claudia' depundn- f-orO Attingsborough,
lui.
in
du-Ei-o
- Ce i face Lizzie? se interesd el' vorbind mai
incet.
' '-

de bine. $i-a fdcut prietene Eiimpletesc


fel de
coliere din margarete. lar i{orace n-a ardtat niciun

- R".urcabil

sd-i fie nepreluit dupd putin dresaj'


Coliere Oe margareieZ repetd marchizul' indlt6nd

din
- sprdncene.
de fdcut pentru ea' 1l ex-'5 un lucru foarte simplu
)oate sd gdseascd qi sd re-

cdt se Poate de uqor.

Dragostea invinge

Mary Balogh

220

221

$i prietenele?

Agnes Ryde, cea mai neinduplecatd dintre elevele


mele, s-a autointitulat protectoarea ei, iar Molly Wiggins
gi Doris Chalmers se intrec pentru pozilia Oe cea hal

Marchizul zdmbi radios. Darinainte ca oricare dintre ei

or, oar
nici el
la bdrbatul alteifemei. Susanna, cu un zdmbet luminos de

sd ince

dia avea toate motivele din lume sd fie veseld.


$i chiar era.
Joseph se sim{ea fericit intr-un mod acceptabil. Ce-

Nunta urma sd se oficieze in aceeagi toamnd, la Londra. Aga hotdrdserd, de comun acord,
Balderston. Era mare pdcat, cdzurd de
cd n-o puteau face intr-un moment mai
cdnd toatd lumea bund avea sd fie in o
Anburey.

sta'
sd se aqeze ldngd el'
iqi i[ge puterea inalta societate' Gwen?
- De unde
o intreb6 el.

222

Dragostea invinge

Mary Balogh

223

--Gwen, zise ea dupd cdteva minute, vino putin in satonul pentru cind cu mine, da? Vreau sd-ti cer pdrerea cu

dumneavoastrS? o int
elevele
-- Oesigur, rdspunse ea.
dg, desigur,
uestg,ur, iill raspunse
rdspunse ea, dar md indoiesc se_
. - \_r,
9, ud,
rios^cd existd un asemenea col!.
il atinse pe m6nd, coboranJ=vocea:

- Regreti toatd
ster te-a silit s-o ac

ia asta, Joseph? Unchiul

Web_

ugor dacd Lizzie Pleca-

I meu este alSturi de

224

Mary Balogh

Dragostea

invig

225

ea.

Dar nu trebuie
existe cineva special? insistd el.
Cum
este Lizzie entru dumneavoastrd?
Nu asta voise sd spun5. Nici chiar Lizzie nu-i era de

domnigoard firmd el'


; suficient,
- S-ar p

replicd ea' faptul cd o

iubiti
"" Pe Lizzie.

iubea pe
usuOut Etia. Sau gtia, cel putin' cd n-o
Portia aga cum s-ar fi cuvenit'

ihr,

n-o
Dar este oare suficient acest lucru' dacd
Joseph'
intrebb
cun^c^ in mod nrrblic?

in care multe alte persoane

de sentimente?

- ^s-ar

Ei ^i .^nnzii
un
dea ttn
sd doa
repezit ci

fi 9i

Mary Balogh

226

Dragostea invinge

td el, z6mbindu-i cu tristele.


din cap' Datoria gi iubirea'

Dar

227

uea

it

mult timP radia de veselie.

pe care domniqoara Martin o adusese la Lindsey


Hall,
aga cd aceasta incepu sd-i povesteascd.
- Ce faptd curajoasd gi admirabild din partea dumneavoastrd, domnigoard Martin, o felicitd Eliiabeth. Tare

sd pard cE e un amestec, ca gi cum m_ag gdndi la ele


doar ca la nigte curiozitdli amuiante? t_yndbn- gi cu mine
am extins gc
de-acasd, aga cd to{i copiii lbcali sunt
eligibili sd se
rie, dar am cochetat iu ideea de a ame_
naja 91 un. internat pentru elevii de la distan{e mai mari.
Cred, rdspunse domnigoara Martin, cd fetete ai ii
^^inc6ntate
sd vd cunoascd.

q,

r,

'i

t\

guvernanta copiilor doamnei Halrmere, iar


cearartd este
guvernanta copiilor lui Aidan Bedwyn.
a, spuse Elizabeth, atunci vom merge impreund,
.
Jos
Dupd-amiaza de m6ine vd convineJooriiiior#
rmite?
- c6t ai bate din palme.
e Lizzie.
din nou.
observd el'
portia

si Mcleith

,ara.u.ll! :?"?

Dragostea invinge

229

Capitolul I5

dia.

Nu? Atunci, !i-a imitat cineva scrisul cdnd ml-ai

230

U?ry Batogh

Dragostea invinge

231

de
d

Ee
ait

pregdteascS. $i c6nd colo, se uita la el prostegte,


amutitd.
Charlie veni spre ea gi se aplecd sa-i ia ambele mdini
intr-ale lui.
siune devoratoare de care numai cei foarte tineri nu se

Serios?

scrisoarea aceea gi pentru cei optsprezece ani de pustietate din viata ta.
pustie, Charlie, ii spuse ea.
- Viala mea nu a fost
Degi fusese - cel putin, in unele privinte.
Charlie o privi in ochi.
- Spune-mi cd nu m-ai iubit, Ii ceru el. Spune-mi cd
nu md iubegti.
- Te-am iubit, recunoscu ea, inchizdnd ochii. $tii bine
cd te-am iubit.

ins59i viata.

232

Draglostea invinge

Mary Balogh

$i-n plus, pentru el era prea t6rziu.


Nu era bdrbatul potrivit.
, spuse ea, in optsprezece ani ne_am schim.
bat
6ndoi. Acum suntem doi oameni diferi{i de
cei

Rareori? Of, Charlie...l

ragostea moare? intrebd el. M_ai iubit vreodatd


at, atunci?
Claudia simti un impuls de furie. Dar el, o iubise pe
ea cu adevdrat?
cu

ad

am

egtard str6ns, aga cum Claudia igi


de c6te ori era supdrat sau furios.
repede, spuse el. Trebuie sd mdr-

ii etiberd mdinile, dupd ce i le mai str6nse

odat5.

233

Mary Balogh

234

Dragostea invinge

235

Biata fat5. Md intreb cum o fi fost viala ei pdn6


mnul Hatchard (i-a spus?

acum.
_N

- Ducele de M Leith n-a stat prea mult in dimineala


asta, continud Ele nor.
- M-a cerut in cdsdtorie, o informd Claudia.
- Nu se poate!
Eleanor se uitd la ea uimitd.
- 9i...?
- Am refuzat, desigur.

nu-!i vor sta in cale.

hase, iar Claudia zdmbi 9i ea'


Irrcr
vreo irL'' md
oaca vreo-atd
dacd
-Am sa lin minte asta, spuse e-a' de
lti
va'
altcin
mai indrbgostesc din c lle-afard
multumesc, Eleanor.

Eleanor, o opri Claudia rdzdnd, n_are nicio legd_


gi presupun cd ar fi putut sa aiba, Oace ,q fiE._

- La fel ca mine, completd Eleanor. gi eu am


cdndva - cu multd pasiune. Dar a fost ucis in ti

t
I

- -iri"

rdvdqitd.

r6dea

in hohote, mai tare dec6t oricare alta'

236

U?ry Batogh

Dragostea invinge

- Ce incdntdtor! comentd Elizabeth, fdrb nicio ironie


vizibild.
fata oarbd despre care am aszi+2 intrebd
rrrrrsuq porrL,I'

;Iigqi qo adrao^a^ ^,,;.,^ ^-...-^tiafArA

- celorlalte

palme in rit-

237

r;hiuind de inc6ntare. Doamna Hallmere ii indemna. Legat


de un copac, in apropierea prdjinii, cdinele qedea
privea calm totul, d6nd din coad5. Ducesa se apropia
aflat mai depafte.
grabd dinspre un alt grup
sufletul cu totii, murne
mai
cd
aga
Cred
rnurd domnigoara Martin. E timpul pentru un joc mai putin

de
tr

obositor.

soara care iegise in fala gcolii, la Bath.


- Voi supraveghea eu un joc pentru toatd lumea care
cloreEte sa particiPe, anuntd ea.
- Horace are o zgardd qi o lesd noi, dddu de veste
Lizzie cu voce puternicd. Eu il lin de lesd 9i el md conduce, aqa cd nu md ciocnesc de diverse lucruri Ei nici nu

ma

ic.

iscusinld, draga mea! remarcb Elizabeth cu


bl6ndele. Poate ne ardli 9i noud'
spuse Portia lui Joseph cobordnd
- Copila asta, iiinvete
sd nu mai vorbeascd neintresd
vocea, ar trebui
batd. Orbirea nu poate fi in niciun caz o scuzd pentru

de
- Da

Aruncr, ar rreout sa fie invdtatd pagii


corec{i, inter_
veni Portia,,lu r?_nr. mai arate it'5i oI
oii!;;;;".:
pa
- tvilE ilil 5_i, pdrut
cd se oescui";6;7;; ir de bine,
interveni Elizabeth.
- gi m-ie, ii {inu isonul Joseph.

lipsa

apr

gi el.

ere.

beranla copilSreascd ar putea fi, replicd

Y::9,:::

igi inclind capul gi se lumind la fa!d, fdc6ndu_l


ci inrin.ri

sd-gi doreascb sd-l strise ne nume ci

i,y,,l,,l'11
l!l'Ju.ramo.r $r rrdicd fala spre domnisoara
Maftin,
cu o expresie
de bucurie .tr"'"o-#;;#"'"::":l

- Vin qi eu cu tine la plimbare, Lizzie! se oferi o fatd


cam de aceeagi vdrstd, lu6nd-o de m6na liberd'
Lizzie se uitd in directia unde se afla Joseph'
- Ati dori sd venili gi dumneavoastrS... domnule? in-

unii intre copiii mai mici - fdrd sd in- se evateJ pe iriUa ., H"lf r"_,

Joseph vdzu cd

cludd gi gcotdrile

Ca sa vezi! exclamd Portia. Ce obrdzniciel

- Cu mare plScere, acceptd el. Domnigoara... Pick-

ford, nu-i aEa?


- Da! confirmd ea incdntatd.

Mary Balogh

Dragostea invinge

- gi va trebui sd se ducd qi domnigoara Martin, su.


gerd Lity.

lasard am6ndoud in genunchi 9i atinserd apa cu mdinile

238

Horace

lagni, iar Lizzie

Pe to{i!

el, chicotind vesel. Cur6nd,


sarcina care i se incredinla
se apropia d alee, pe care
in jurul f6nt6 ii de piatrd ce
trare. Se mai tinea la dista
conducea pe cele doud fete spre cealaltd parte a
casei.
- Sper domniqoard Martin, spuse marchizul, impre_

de sdndtos. I s-a dublat cumva greutatea sau mi se pare


doar mie?
- Vi se pare, slavd Domnului. Dar nu i se mai vdd
coastele, intr-adev5r, iar brana i-a devenit mai rucioasS.
- gi Lizzie... continud el. Chiar e cu putin{d sd froea
cea care merge de mdnd cu o altd fatd, trase-de lesd
de

i vreodatd? intrebd Joseph,

,
de

Se indreptau, dupd cum observd el, spre un lac


destul

mare.

ph lungi pasul, dar domniqoara wtartin ii


prinse de
_ - Haideti sd vedem ce se int6mpld, propuse ea. Cred
cd ar fi foarte improbabil ca Horace .a s" Or.a
O
ipa,
ntctun caz n_o sd
ze.

239

Dragostea invintle

Mary Balogh

240

degi, totuEi, nu d agtept. gtie cd are nevoie


": Molly
''.
satt Adnoq ari d- ,,"in,].^ ^r*x i^*= - ' -, ; :-'-'- de

rusepn rnat tua


suprafata apei.

247

Se bucura al dracului de tare'

o ptatra gi o aruncd razant peste

Dar nu-l mai iubiti?

Marchizul chicoti.

fi

am
C

liberi.

se uita direct la el, aqa cd Joseph intoarse 9i

tii

o"'{,

igi str6nse g.i_mai tare genunchii cu bralele,


sd nu rdspundd.
- Y-uti dorit vreodatd sd aveli o altfet de viald? se in_
teresd Joseph.
- A9 fi putut sd qm, qdspunse ea. Chiar in dimineala
asta am fost cerutd in cdsdtorie.
ith! Venise cdlare p6nd acolo, de dimineald, ca
sd-i o vizitd.
- Mc ? intrebd
marchizul. gi ziceli doar cd a[i fi
putut sd
i? prin urmare, l_a!i reiuzat?

-C
prefe

Da.

suferin

-O

Nu

rebd elincet.
se referea la ei doi

dar, dintr-odat5'

Mary Balogh

242

. - Claudia, murmurd el peste cdteva clipe, inchiz6nd


ochii qi atingdndu-i fruntea cu a lui.
- Nu! exclamd ea, retrdgdndu_se.
,lac. Se ridicd in picioare gi rbhase pe loc, cu privirea spre
-imi pare at6t de rdu... igi ceru el iertare.

Dragostea invinge

243

Sunt destul de maturd ca sd gtiu


bine lucrurile astea. Niciodatd n-am sd md pot

- Nu vd condamn.

rrrai

r:onvinSe cd am

sat, deqi la aga

tru prima oare


tlcntleman pe c

c
e

c0

in viata mea cam odatd la frecare optsprezece ani, mur_


murd ea. Un duce sau un viitor duce igi alege o
,il"r.a
ritd pozi(iei ei sociale, iar pe mine mt tasd inOua.

Of

,'fir-ar sd fiel ocdri marchizul in sinea lui, trdg6nd

incet aer in piept.


$i ceam zis? continud ea. Ce_am recunoscut acum?
_
De fapt nici nu conteazd, aga_i? Ati ghicit, .,
iigur*ta.
Ce jalnic trebuie cd ardt...
- Dumnezeule mare! strigd
ridic5ndu_se in
sp ei la micd distanld. CreziJoseph,
cdte_am .arrtri b"nti,
cd fi mitd de tine? ie-am sdrutatiiinO.a t"... - - -

el.

Nu!
Rdsucindu-se, Claudia ridicd o m6nd cu palma spre

- Claudia... gopti et.


Martln pentru dumneavoastrd, Lord At_
-.Domnigoara
.
tingsborough, il corect5 ea, indl!6nd Oarnia gi aratanO
Oin
nou ca o directoare de gcoald, in ciuda rdvdgite. Vom uita ce s-a ini6mplat aicigi ce
ia Vauxhall Gardens, gi la baluide la Kinsqt
- Md intreb oacd vom-uitl ,fuborijiilprica et. Nici
llr .$Jitj ce rdu imi pare cd v-am tulburat aga. A fost o
faptd de neiertat.

pun la care

- gi mai cu seamd,

domniqoara Hunt.

$i totugi, igi spuse el in timp ce se inapoiau spre


pcluza din depdrtare,fdrd sd se atingd 9i fdrd s5-9i mai
vorbeascS, nu puteau fi decdt cu cdteva minute in urma
fctolor.

Minute care le vdtdmaserd nemdsurat amdndurora


vic\ile. Nu mai putea nici mdcar imagineze cd n-o
iubea. Nici ea nu se mai putea pre cd-i era indiferent.
$i nu mai puteau avea incredere in ei ingigi sd
rarrr6nd singuri impreund.
Era o pierdere pe care o simtea ca pe o loviturd grea
clo pumn in pdntece.

Drag;ostea invingle

245

timp 9i pentru aqa ceva?


sd stdm de vorbd? Nu vom avea

face timp pentru astfel-de lucruri?


drag-oste printre
"o,
^E
Si- ii""a de a face
N;'.irctuiese
sd le savureze
dori
putut
fi
ar
praceiif e [eisonatepe care
impreund duPd cdsdtorie'
nsese ea,=ci
- rr I rr rr I rubrr rvE' fnJ.i"aa
""11 I
C_am Sd fiU OCUp CU.tOate
pat. Eu, una, nu ma 1 olJi;:;"tci mai
i
^++:^x^r.\^rn
yr i. t',11 e
i ilrn ;
5[ i
1-; 9,
I
P""
t:i
l,e^?
I ui,?J
va
pretinde sd
voi
t"tu vd
i'
ririiii obligat sd md
se conversalia despre acest
aon
*u,
n,
Joseph
subiect.
-""i;;,
sd se rein grddind, incerca n nou s-o facd
d cu el de frumusetile
laxeze gi sd se or.'i" i*p

ftr,
'-

Capitolul I6

r"*:-::-:

i?"ii*Jci.;liiio

;ii
iJi;?;'"i'r;# ;; ilH;;t'
d
;

mlne
n-o s

se

la
Fie

i,

de
eU

noi

politicoasS'

replicase ea apoi, pl'I=',


tuLulr, rvt,,,v(
- li^:.::?7:'",1:
- i8G',
umanitatea noastra Lenevia trebUie

dovedim urlOnicide

::5:"'J,l;l;,";;";i;;
- C6nd e necesar. Vom primi mulli musafiri, desigur,

mai ales cdnd dumneavoastrd veli deveni Duce de nri'nu_

rey.

Joseph nu se l5sase:

nivelul lumii dobitoacelor'


1ta" . dt" ri T, i riz

rr^ ^^r-.^ar6
El-oisp'etuits' Ne coboard
kro rd,

t^l1l:"i

ra
ra

:?"1?l
-c-a l:
"
ra.Ja"J,5;i;'ftLbi;;i;ll^"^11?il,,".,,:'g1'f
[:?"''
d m b et'
se el c
Ll i%" #' r''" 1'tI'*-Jr ige i in t re b a
l
lll
seseru
ar
rtJuiin m
[d;iffi
9.-cl9??ir9
5;i;;;, ialpunt"t" Portia' n-ar trebui.:?unor
i': rasperi

ill

P ic

^z

platiti ni^o"a L ,tdt de indrazneald in compania

246

247

Discerndm6nt?

- Niciunul nu m-a chemat la plimbare. gi niciunul


tre ei nu era orb.

Dragostea invinge

Mary Balogh

din_

Pentru binele lor?

rdspunse JosePh, cu un zdmbet'

-Noivomttuu.oto,casdfacemplanuri'ilinformdLily'

248

Mary Balogh

Dragostea invin$e

ns la Lindsey Hall: pretutindeni copii, toli di+


ragnic.

249

Arde cam tare soarele, rdspunse ea' O sd ne in-

Ce incdntdtor..., murmurd portia.

minunat.

Oare Lizzie avea sd vind 9i ea? se intrebd in sinea lui'

$i Ctaudia Martin? Avea sd vind?

Da, Lizzie pickford, confirmd Lily. Lauren o sd le


vite pe toate.

in_

- Nu vreli sd veni{i sus cu noi? le propuse Gwen,


uit6ndu-se la Portia.

De
de Atti
insdgi.
iar cel

mai da ochii cu el niciodatd-

izul

ea
u

nu

250

Dragostea invinge

Mary Balogh

25L

cu
acasd. Ea este domnigoara care a spus cd dansez

gi Agnes, qi toate celelalte


Pson 9i 9u?.
tete, qi
cu tata, insistd Lizzie' $i vreau
Vr
pe la noi' cum
ca dumneavoastrd 9i Horace sb maiveniti
.

vreau ca la noi acasd sd fie ca un camln'

cdteva minute, Lizzie adormi'


tul
'"' toti copiii. Dupd
vind la ea
i;;riliurc doru zi, claudia avu prilejulsd
ea de
aflase
Tocmai
., ,"iti ,rii *uiimbucurdtoare' d9 l^a Alvesley qiPark
cu
venisera
t, Srirnn, 9i Anne, care
avea
Claudia'
hotdr6se
Lizzie,
lar
Ooamna Ravensberg '
sd fie prima
l6ngd f6ntdn
rece gi ame
fdntdnii gi,
simtd stroPii.
chicoteau'
I$i feielor, mdine veli merge cu toatele la Alvesley
parXt ie ingtiintd Claudia"venind spre ele' Ati fost invitate

ile, uit6nd comPlet de


domniEoar
-

aP

Claudia, zdmbind' Nu-i aqa c-o


o distraclie nemaiPomenitS?
sd
-- fieCelelalte
fete gtiu? intrebd Molly cu vocea aproape
chitdit de emotie.
ca
-- un Voi
sunteli primele cdrora li s-a spus' rdspunse

- CL to tele, confirmd

Claudia.

Mary Balogh

252

..
din

Draglostea invinge

253

fetilei se ridicase spre Claudia qi pdrea luminat6

ior.

- Oh, suspind Lizzie incet.

dia.

Cred cd numdrd orele p6nd atunci, rdspunse Clau_

ii

fi". Lra doar o chestiune de timp, atata tot'


Dar faptul cd trebuia s6-l vadd din nou n-avea

ajute deloc.

Dragostea invinge

Mary Balogh

254

255

in spate'
Apoi, se uitd peste umdrul lui' undeva

Joseph porni grdbit intr-acolo.

Feti{a trase ad6nc aer


Tati, murmurd ea.

in piept.

lubito...

sdrind.

Joseph se uitd la domnigoara Martin. pdrea aproape


incredibil cd o sdrutase pe femeia aceea austerd ih doua
ocazii diferite gi cd o iubea. gitotugi, acum ardta din nou

ca

AC

ad

peficialS sub care se ascundea femeia caldd gi pasio_

nald.

,\

'i

Bund ziua, Lord Attingsborough, rdspunse ea scurt.

9t

Drallostea invin$e

257

Claudiei li se aldturard, imPre

Capitold

ti
a

17

le, ca sd-mi PorLi noroc'


mari sPre Lizzie, o lud de mdnd 9i o
$i
I de joc, in timp ce Claudia il lua pe
.oni,
sd-tiina pe loc' Doamna Hallmere se
Horac
spre fetild a sd-i explice ceva'
aplecd
-" oaistrigd
Ag es Ryde, in timp ce-gi agtepta r6ndul'
Lizzie!
Lizzie
- --Unlovegte! Hai, tu,
ei se simli un accent Cockcuvintele
in
moment,

:,%"9'l:l iy;g:":l
instala in sPatele lui Lizzie,

nemaipomenit de
nburey, doamna
e gedeau laolaltd
de copaci, ar fi
aripa lor, ba chiar o gi traserd de mdnd ca sd stea cu ele
c6teva minute.
Dar nici celelalte persoane din jur n-o uitaserd. Nu
peste mult timp, Molly gi alte c6teva fete o luard cu ele
I

Claudia intoarse un mo
Marchizu I de Attingsborough,

inainte de a o lovi foarte

recu mdinile incleqtate peste ale lui Lizzie' igi


pocniturd
trase bdta Ei-o repezi ipti oila', izbind-o cu o
mullumitor de PuternicS.
rf

Jlr"t",

Dragostea invin$e

Mary Balogh

259

Lizzie
z

ase un ugor {ipdt, apoi r6se.


prin aer drept in m6inile pregdtite ale
telui de Kttbourne care, in chip inexplicabiT, nu reugi
prindd, b6jb6ind cu st6ngdcie giin cete din urmd lds6r
sd cadd la pdm6nt.
Bila

Marchizul rddea qi el, aplaud6nd gi fluier6nd cu en.


tuziasm.
- Bravo, domnigoard pickford! o felicitd el.

nant.

inc
tuturor,
devenit favorita
-

Lizzie e o feti!5

, comentd Susanna' A
lar Joseph e Ei el un

rost'
Edsea sdrutdrile prostegti 9i fdrd

260

Dragostea invinge

Mary Balogh

267

Ardta mai chipeg gi mai ferrnecdtor ca oric6nd,


cum se zbenguia acum cu copiii gi-i zdmbea radiind
fericire fiicei sale.

iciunul dintre musafiriincd nu dddea semne cd ar fi


dori sd plece.

Stomacul

UnOe-i

ises
Lizzie?

e.

rebd ea pe Anne, care stdtea in

brate
- - I Pe Harry...
fdrd a
UnOe e Lizzie? repetd Claudia, mai insistent'

acegtia.

irobabil plecase undeva cu tatdl ei'

262

Mary Balogh

Dragostea invinge

- Cred cd s-a dus la o plimbare cu domni


Thompson gi un grup de fete din scoala dumneavo
lentel

Charlie o conduse spre un scaun liber gi, in timp ce

giincd un cuplu. Lizzie, desrgur, nu era cu ei.


Dar tocmai c6nd Claudia incepea sd se relaxeze,

re_progdndu-gi cd se speriase at6t de tare deqi gtia bine

cd Lizzie avea o mullime de insolitoare caie sd

supravegheze, le
pe Eleanoi gi grupul ei intor_
c6ndu-se de la pli
spre paftea de rasbrit u.urei,
Molly,
Do_ris,
Miriam,
Charlotte, Becky_fiica
. flgqngr,
Lordului Aidan - o fatd necunoscutd, incd una, OaviO
-tew_
ell, - fratele lui Becky...
ia se ridicd in picioare, cercet6nd gi mai atentd
grupul care se apropia.
Lizzie nu era printre copir.
- Unde e Lizzie?
Niciun rdspuns.
- Unde-i Lizzie?
Lizzie se sim\ea incredibil de fericitd. Venise la Alves.ley Park
plind de

nerdbdare, gtiind cd tatdr ei rocuia a.oio.


Dar nu se agteptase la prea mult. pe de o parte, nu voia
sd cadd in dizgralia noilor ei prietene, ceea ce_ar fi putut
95 se int6mple dacd qtiau cd avea un tatd bogat,

.;i; ;

iubea. Aga cd trebuia sd aibd gnjd 9i sd nu I'"u O" gof


jocul. Pe de altd parte, gtia cdl5ticut
ei nu voia s_oi"_

263

Dragostea invinge

Mary Balogh

264

spusese cd trebuia sd-i dea de mdncare. Apoi, doan


Rosthorn o invitd sd examineze arcurile qi sageiite,
fi
le asculte cum quierau in zbor gi ce sunet scoteau c
se infigeau in !intd. Aproape in acelagi mome
ara Thompson ii propusese sd m"urga i,
c6tiva dintre ceilalli copii, dar LizziJse si

do
ba

cepusera sa traga cu arcul, regretd cd nu se dusese,


Aga, i-ar fi trecut timpul mai ugor pdnd cdnd se intorcea
tat5l ei - dacd se mai intorcea. gi pdnd ra reintoarcereJ
domnigoarei Martin de la plimbaiea sa.

- Gdsegte-le e domniqoara

Horace,

ii porunc

ea.

265

Thompson gi pe Molly,

vat c-am plecat. M-aq simti foarte prost'

266

Dragostea invinge

Mary Balogh

Dar problema era cd, dupd ce se ridicd in picioare


scuturd rochia cu m6inile, ca sd fie sigurd cd nu rdml
pe ea ntcio farama de pdm6nt, cdnd apucd in sf6rgit
tgsg c_6inelui, nu mai fu sigurd in ce direclie stdiea
19u
fa1a. il tdsd pe Horace sa notaTasct
- Du-md inapoil ii ordond ea.
Nu-i lud mult sd-Ei dea seama cd porniserd pe u[
um gre$it. Sim{ea pe fatd gi pe bra{e rdcoarea umOret,
realizdnd cd nu era doar din cauza norilor, ci pentru ci
mergea pe sub coroanele unor copaci _ le putea simll
chiar gi mirosul.

siir;;;;;;;;;

267

Dar incotro?

fforr." porniinaintea ei, cu mult mai multd grijd decdt

sd n-o lase sd se
1,,i'ra Oita.'Pdrea hotdrdt sd aibd Srrjd
se impiedice. de
sd
sau
coprc
vreun
irrai loveascb de
minute, incd nu
cdteva
vreo
dupd
Dar,
i,iJa.inir" icestora.

lizzie, dibuind cu mdna libe


rnceput, crezu cd Prin cine A
;;rd &i gtia cd asa ceva ar fi fost imposibil' Pipdi in

- Bund! strige ea, cu voc gi.vraci' Bund, e cineva aici?


la vrdjitoare
se gandea
i. Nu primet niciun rdspuns 9i nu auzea
"rarespiralie in afard de a ei 9i a lui Horace'
nicio altd
ie prin jur'
lntrd in casd ii incepu

n
n

ll,

sd
i

descoperi ea'- Da1


."va mobilS. Oare locuia.cineva acolo? Dacd
,,oniin","tu
Ja,'poate cd locatarii aveau sd vind curdnd acasd 9i

N,

- Tati! strigd.

.
do

Tdticute!

cul ei, insd, se dusese ldngb casd, la umbrd, cu


oara Hunt.
Domnigoard Martin!

decdl o colib

rn realitate, nu-i aga? lncd


de fricS' incd mai incerca sd judece rational'
,nui

--tr"*rii
t, rog, venili acasd! ii chema ea pe stdpdnii neicule... Domnigoard Martin"'

- Horace, suspind ea, apuc6nd iar lesa. Du_md inapoi


pe alee.

Tati...
--

Hotr." sari alaturi 9i incepu s-o lingb pe fa\d'

unOnd.

Tati..

in cele din urmd, adormt.

sche-

Dragostea invinge

269

P6n5 la urmd, pornird inapoi spre locul picnicului.

rrrulte activitdli Ei cd se
Dar tocmai cdnd se

rea^tut nu-t convenea deloc situatia.


primul r6nd, portja nu spusese nimic
despre starea
.ln

s
a

a bine.
iau de picnic, iar el se uita

Tocmai se ridica de pe un scaun aflat ldngd al lui


McLeith, observd JosePh.
Deveni dintr-odatd mai atent.
- Unde-i Lizzie?
Acum vocea-i suna maitare, mai putin controlatd, mai
panicatd.
- Dumnezeule mare! exclamd el, desprinzdndu-9i
Joacd nigte jocuriin cerc cu Christine.
Asta
a fost demult!
E
cu
Susanna
9i coPilul.
plecat
de c6tva timp. A trebuit sd-i dau
e.
A
nu
Ba
de mdncare lui Harry.
- Poate s-a dus la o plimbare cu barca. cu ea cu
9i
- A chemat-o doamna Rosthorn sd stea

arcaEil.

- Trebuie sd fi plecat cu Eleanor qi un grup de fete


A venit intr-adevar cu mine, ca sd
- Nu, nu e cu ele.
s-a dus s5-9i caute
gi

rnai mari.

sdgelile. Apoi,
examineze arcurile
niqte prietene.
cu domnigoara Thompson.
- in niciun caz n-a mers
qi
e printre ele.
nu
se
intorc
Privili, tocmai

270

Dragostea invin$e

Mary Balogh

lnseamnd cd s-a dus la casd...


- inseamnd cd...
- inseamn5...
ln tot acel timp, Joseph se uita mereu in jurul lui,
nebunit.
Unde era Lizzie?
Panica il cuprinsese gi-i pulsa prin vene, tdindu-i
piratia gi impiedicdndu-l sd judece rational. Ajun
ldngd Claudia Martin fdrd ca mdcar sd-qi dea seama c
gi o tinea strans de incheietura m6inii.
- Am fost pdnd in casd, ii spuse el.
- Eu m-am dus la o plimbare, rdspunse Cl
privindu-|, fdrd urmd de culoare in obraji.
O lSsaserd pe Lizzie singurd.
Bewcastle fu primul care lud pozitie, urmat
deaproape de Kit.
- N-a putut ajunge prea departe, spuse el, apdr6nd
ca de nicbieri Ei stdnd in mijlocul lor cu o atitudine
de autoritard, incdt to{i tdcurd - chiar gi cei mai mulli
tre copii - degi nu ridicase prea mult tonul. Fetila sd
rdtdcit prin apropiere Ei nu mai poate gdsi drumulinapol.
Trebuie sd ne rdsfirdm - doi o lua[i spre lac, in parteA
asta, doi intr-acolo, doi sd se ducd in directia grajdurilor,
doi cdtre casd, doi |a...
$i continud sd-i repartizeze pe toli, ca un general
care-gi comandd trupele.
- Syd, spuse Kit, du-te direct la grajduri Ei uitd-te
acolo. Tu cunogti toate ascunzdtorile. Lauren gi cu mine
vom merge spre casd - o gtim cel mai bine. lar tu,
Aidan...
Joseph porni cu pagi mari spre mal privind cu m6na
streagind la ochi o ambarcatiune care tocmai se intorcea.
Dar niciunul dintre cei doi copii de la bord nu era Lizzie.
- Lizzie!strigd el, aruncdndu-gi capul pe spate.
- Nu se poate sd se fi dus prea departe.
Vocea, slabd gi tremurdtoare, se auzea de l6ngd el,
iar Joseph igi dddu seama cd o {inea in continuare str6ns
de m6nd.

277
Clau-

dus prea departe' repetd


- Nu se poate sd secufidis
)erare vizibilS sd-gi pdstreze

rlia Martin, incerc6nd

controlul

o directoare oe gcoald care era obignuitS s6


e-i cere ea.

oameniiserSspdndeauintoatedirecliile,adultiqi

e la cdutare.

rluca? Parc-ar

.i nehotdrdre. Voia mai mult


otro sa se
duPd ea,
in acelaEi
di
fi vrut s-o ia in toate

tirnp.

Unde era? Unde era?

rloi iEi scoteau cizmele 9i


se aruncard i
Dupdcare,
- -'semniiicalia

aceiiui

ele lacului'
era atdt de terifiantd, incdt

in migcare'
poate fi acolo, spuse Claudia Martin cu o voce
Hoatat Oe iguduitS, inc6t era aproape de nerecunoscut'
jur,
disPerat'
race ar alerga Prin
JosePh o Prinse de m6nd'
sd-o cdutbm, spuse el hotbrat' intorcdndu-se
rl puse
Pe JosePh
-

- ,
frf

--f-r"[ri"

sPuse Pormai multd


grua dumaqa?
neavoastrS,
--- futd nu-i
oarbd ni.i n-r,"u ce sd caute aici' adSugd
O
Wllma.
Claudia.

sc5?

tll

272

Mary Balogh

la tel de strans pe cat i-o tinea el pe a ei. Unde_ar fi


cat sd se ducd? Sd ne !6ndim. Spre casd, ca sd vd
pe dumneavoastrS?
_ - Md indoiesc, rdspunse el, vdzdndu-i pe Lauren
Kit c-are mergeau grdbiti intr-acolo, tot tinandu_se
mdn5.
- Atunci, ca sd le caute pe Eleanor qi pe celel
fete?
- Au trecut prin fata casei in timp ce eu eram
duc6ndu-se spre micul pod gi spre aleea care porne
prin pbdure, dincolo de el.
- Ar fi trebuit s-o vadd dacd se ducea in direclia aigi
$i dumneavoastrd la fel. Oricum, intr-acolo au pornit patrU
cdutdtori. N-are niciun rost sa ne ludm gi noi'dupd ei. -'
Ajunseserd pe alee gi se oprird acolo, din nou pradlr
unei ingrozitoare neputinle de a se decide. Numele lul
Lizzie se auzea strigat din toate direcliile dar nu rdsunB
niciun glas care da dea de veste ca fusese gdsitd.
Joseph trase de cdteva ori aer in piept, ca sd se
calmeze. Cu panica nu rezolva nimic.

- in niciun caz nu s-ar fi dus pe-acolo, spuse

ea.
Probabil cd nu. Dar c6inele?
- O, Doamne! exclamd ea. Vai de mine, Doamne,
unde e?
Ochii i se umplurd de lacrimi qi-qi muEcd buza.
- Unde e???
- Vino, o chemd Joseph, intorcOndu-se impreund cu
ea pentru a porni pe alee, hotdrat. Nu ne_a mai rdmas
niciun alt loc in care s-o cdutbm.
- Cum s-a putut int6mpla una ca asta?

Dragostea invinge

273

- M-am dus in casd,la replicd el, cu Slas indsprit.


- lar eu m-am dus sdPlimbare.
plece
las
-

Nu trebuia s-o

de-acas6, de la Londra.
Acolo a fost intotdeauna in siguranld.
Nu trebuia s-o scap din ochi. Numai pentru ea am

venit aici, in dupd-amiaza asta. Era responsabilitatea

rroiingine o temperd el. ln dupi-6miaza asta a avutin jur


o multime de persoane Care S-o Supravegheze. Toatd
lumea a stat cu ochii Pe ea.
- Tocmai de-aici a pornittot necazul, precizd Claudia.
Cand toti au grijd de cineva, de fapt nimeni nu mai e
;rtent. Fiecare lasd treaba in seama celorlalli. Ar fi trebuit
sd-mi amintesc asta, o gtiu din proprie experienld, de la
qcoald. O, Lizzie, unde egtP
Se oprird pentru cdteva clipe pe podul acoperit,
uitdndu-se in toate directiile, in speranla disperatd de a
vedea vreun semn al fetitei dispdrute.
Dar de ce nu rdspundea la strigdte? Joseph incd le
mai auzea din locul unde ajunseserd.
- L-i-z-z-i-e! rdcni el dintr-o laturd a podului, pun6ndu-qi
rnainile p6lnie la gur5.
- Lizzie! o strigd gi Claudia, din cealaltd parte.
Nimic.

spre aleea care gerpuia printre copaci. Cu sigiuranld, nu


putea sd ajungd at6t de depa1e.
Poate cd tot in urmd era, la lac. Simlea o nevoie
coplegitoare de a se intoarce acolo, ca sd vad5.
inainte, insistd Claudia, traver- Trebuie sd mergem
gi
pe
lu6ndu-liarde
podul
lat
sdnd
mand. Ce altceva mai
putem face?
Ochii li se int6lnird Ei, pre! de-o clipd, Claudia igi
rezemd fruntea de PiePtul lui.
- O s-o gdsim, spuse ea. Sigur o s-o gesim.

274

Mary Balogh

Dar cum? $i unde...? Daca Lizzi venise intr-adevdr


acolo, oare ar fi sf6rEit prin a ajunge in sat? Ar fi
cineva care o vedea acolo, ca sd aibd grijd de ea
se putea da de veste la Alvesley Park?
$i dacd pdrdsise aleea gi se pierduse in pddure?
- Lizzie! strigd Joseph din nou.
Se oprise din mers intr-un moment uimitor de n
cos. Claudia intoarse capul, dupd care scoase o
clama{ie nearticulatd gi-qi smulse m6na dintr-a lui.
- Ce-i aia de-acolo? intrebd ea, ardtdnd cu degetul.,
$i, in timp ce se apropiau de panglica albd ag5tafl
de ramura joasd a unui copac, strigd bucuroasd:
- E funda lui Lizzie! Deci, intr-adevdr a venit pe-aioll
Joseph o desprinse de copac Ai gi-o apdsd pe
inchizand strdns ochii.
- Slavd Dornnului, murmurd el. O, slavd Domnulul,
Nu e pe fundul lacului.
Deschise ochii, apoi se uitard sumbru unul la
Pe amdndoi ii frdnr6ntase aceeagi spaimS, de cdnd
vSzuserd pe Bewcastle gi Hallmere sdrind in apd.
- Lizzie!strigd el spre ad6ncul pddurii.
- Lizzie!ii tinu isonul gi Claudia.
Nu primird niciun rdspuns. gi cum ar fi putut sd
incotro o luase? Cum ar fi putut porni dupd ea fdr6 sil
rdtdceascd qi ei? Dar, desigur, nici nu se putea Ftt
problema sd rdm6nd pe loc - gi nici nu se gdndird Sl
intoarcS pentru a mai chema ajutoare, mai ales po
sau Sydnam, care cunogteau pddurea.
lgi continuarS drumul inainte, oprindu-se adesea
s-o strige pe Lizzie pe nume.
$i, in sf6r9it, auzird un fognet printre copacii din
urmat de un lStrat vesel - gi apdru Horace, d6nd
coadd de mama focului, cu limba scoasd.
Horace! exclamd Claudia, ingenunchind I
imbrdtigeze, in timp ce cdlelut o lingea pe fa1d. Undc
De ce-ai pardsit-o? Du-ne la ea imediat!
La inceput, se pdru cd Horace nu voia sE mal
nimic altceva decdt sd se gudure pe l6ngd fusta ei ql

Dragostea invinge

275

joace, dar Claudia il ameninl5 sever cu degetul, apoi


hrirpanglica din mdna lui Joseph 9i i-otrecu pe sub nas.
- Gdsegte-o, Horace, comandd ea. Du-ne la ea.
lar cdinele se rdsuci n loc, cu un ldtrat, de parcd
rrr;cla ar fi fost cel mai interesant joc al dupd-amiezii, 9i
rr lrrE la fugd printre copaci. Joseph o apucd iar pe Claurltir de mdna Ei pornird grabiti dupd el.
rur

llrnp ce deschidea mai larg uga qi se uita induntru. Era


Irrluneric, dar de alard mai rdzbdtea destuld lumind ca
rir vadd cd incdperea era mobilatd civilizat, iar pe un pat
Irrl1ust, la perete, dormea ghemuitd fiica lui, cu Horace
g,llaind vesel la picioare.
loseph intoarse capul, o prinse pe Claudia gi o trase
lflrrtla el, incepdnd sd pl6ngd, cu chipul ascuns in ad6nci-

imbrdtigare, se privird addnc in ochi,


lui umedd o atinse pe a ei.
Apoi, Joseph intrd in colibS Ei ingenunche pe podea,
lfln11a pat, ca sd atingd capul lui Lizzie cu o mdnd
Irlrrrurbtoare gi sd-i dea uqurel pdrul la o^ Parte de pe
fnlir. Dacd dormise, acum nu mai dormea. lgitinea ochii
elrirns inchigi gi-Ei sugea pumnul. Umerii-i erau aduqi qi
Irrr otriali.
lubito, murmurd el.
ar, rlosprindea din
lrrr 11ura

Tati?
(lotror6nd pumnul, l-izzie trase aerin piept.
Taticule?
Da. Te-am gldsit, eu 9i domnigoara Maftin. Acum
ullr rrr in deplind siguran!5.
Tati?
lrr clipa urmdtoare, fetita izbucni in pldns, cu un
trr rIt()et prelung, asculit, 9i se aruncS spre el,

276

Mary Balogh

cuprinzandu-i gdtul intr-o incleqtare de moarte. Joseph


lud in brale gi, rdsucindu-se in loc, se aqezd p" put, r
ea pe genunchi Pe neg6ndite, intinse o m6nd qi o tr
l6ngd ei gi pe Ct udia, care incepu sd mdngdie dicioa
lui Lizzie.

Dragostea invinse

Lizzie nu-qi mai sugea pumnul. Se cuibdri ldnga el gi


r,;rscd de-i trosnird fdlcile. Avusese parte de at6ta aer
r:lrrat qi migcare in ziua aceea, inc6t nici nu era de mirare
r,r se extenuase pe ldngd spaima cumplitd prin care
Ircr;use.
Joseph
s-o legene, aSa cum fdcea cdnd era

co

cdteva Tete ta o pltmbare, tncepu sd povesteascd fet


precipitat gi cu su
la gurd. M-au chemat gi pe mlri
iar eu am refuzat, poi m-am g6ndit cd mai Oine ag
acceptat, fiindcd tu te duseseqi in casd, tdticule,
domnigoara Martin plecase la o plimbare. Am crezut
Horace qi cu mine o sd le putem ajunge din urmd, gi
ziceam cd vei fi m6ndru de mine.- gi voiam ci
domnigoara Martin sa fie mdndrd de mine. Dar

sunt locatarii gi poate o sd ma mdn6nce de vie

tine!

- Eu sunt intotdeauna mdndru de tine, spuso


Joseph, dar mai cu seamd azi. Fetila mea creEte mart
devine tot mai independentd.

277

pe spate qiinchise ochii. Simtea cd


lqi lasd
ric
umpleau
iar
de
lacrimi
1
- dupd care una i se prelinse
pr obraz.
Apoi, pe acelagi obraz, simti o atingere ugoard gi,
rlr,r;chiz6nd ochii, o vdzu pe Claudia cum ii Stergea
lrr(;rima cu dosurile degetelor.
Se uitard unul la altul, iar lui Joseph ise pdru cd
grrlca sb vadd dincolo de ochli ei, dreptin minte, in adanr:ul oi, in sufletul ei. $i rdmase acolo.
Te iubesc, spuse el, intentiondnd sd o spund cu
vor;t) tare, dar de pe buze nu i se desprinse niciun sunet.
Claudia ii citi pe buze oricum. Se retrase pu{in,
rtrlrr;i)nd bdrbia, iar gura i se strdnse intr-o linie aproape
qr,vcra. Ochii,insd, nu ise schimbard. Nu puteau sd ise
.,r lurrrbe. Erau ferestrele armuriiin care incerca sd se asr rrnrlii. Acei ochiii rdspundeau lui Joseph, degi tot restul
[,rl)lrrrii ei incerca sd le nege spusele.
gi eu te iubesc.
Mai bine s-o ducem pe Lizzie inapoi la picnic, pro1rrr,,c cl, ca sb se linigteascd toatd lumea. Cu sigurantS,
trr,ro mai cautd peste tot.
Pe mine? intrebd fetita. Md cauta pe mine?
Toti s-au indrdgostit de tine, iubito, ii rdspunse el,
Eirrrulirnd-o iar pe obraz qi ridicdndu-se in picioare, cu ea
rr ll;rte. $i trebuie sd spun cd nu md mir deloc.
l)c indatd ce ieqird din casd, iar Claudia inchise uEa
trr rlna lor, Joseph vdzu cd de-acolo pornea o cdrare nu
lrrrrlc vizibild. Coliba era mobilatS, curatd giconfortabild.
t r,l rrrai probabil, era folositd adesea, iar locatarul sau
Irr ,rl;rrii formaserd acea potecd mergdnd pe jos intre
r,r',,r:ii alee. O urmard giei pdnd c6nd, destulde repede,
rrlrrrr,,0ra inapoi rn apropierea podului.
rrrrr;d.

278

Dragostea invinge

Mary Balogh

Claudia o lud putin maiinainte pe pod, d6nd din


gi strigand spre c6teva grupuri de oameni care se

C6nd se apropiard de lac, toatd lumea ii agtepta cu}


nerdbdare, iar Lizzie dormita in bralele lui Joseph. Horaco
topdia inaintea lor, gdf6ind gi ldtr6nd.
Furd primiti ca nige eroi. Toli voiau s-o atingd pe
Lizzie, s-o intrebe dacd nu pdlise ceva, sd intrebeie se

Vino, dragd.
.- Nu, se opuse Joseph, !in6nd-o gi mai strdns. i1l
multumesc, dar aici std foarte bine.

^- Wilma, o puse la punct Neville, mai taci din gurd,

da?

Auzi acolo! nu se lSsd femeia. pretind scu...

care sd mai fie gi oarbd pe deasupra intrece orice limitd!


Trebuie neapdrat sd...
lim
9i

ini,
a.

279

Dragostea invinge

2ar

spuse ea, acum sper cd-ti dai


- Of, Wilma,
domnigoard
a
dumneavoastri de asemenea,
s-eama

aifdcut. $i
partea dumneavoasllunt. Zdu a$a, nu md aqteptam din

r;c

tra!

Capitolul

Lizzie Pickford este fiica mea. gi o iubesc mai mult


decdt viafa insdgi.
a o fdcu sd uite gi de furie, qi de vinovdlie.
o m6nd pe brat gi se uita la Lizzie, destul

Cei mai multi dintre copiii mai mici se jucau in continuare, cu energia neobositd a v6rstei qi fdrd sd fie deloc
co n{i de drama ce se desfdqura in jurul lor. Dar,
cu hdrmdlaia cauzald de ei nu fbcea dec6t sd accentueze tdcerea ingrozitoare care-i cuprinsese pe toti
ceilalti.
Doamna Muir, cea slabd Ei drdguld la fa!d, vorbi
pnma.

qi

de

domnigoarei Martin' spuse Contesa


- Elevele,ia
ui.i la invitalia mea expresd'
neorielJ, se
Ravensberg' Este o
- $i la a mea, adduga doamna
nldcere sd le Primim. te'
c6nd Ducele de Anburev se
'''";; totl iab-rta oi

, incePu e
felul in ca
pot regret

tn"1
care
vene

amb D
atd cu

sta

es

Pe

t-o'
iica
de AnbureY'

ei' iar acum


a? Fiica la?

282

Dragostea invinge

Ugry Batogh

283

mult c6 n-a pd{it nimic! Cu tolii am fost ingrozitor


de

gr1-orati pentru ea.

rdspunse marchizul. Aco era, induntru'


- Aha, inseamnd c-a uitat s-o incuiem ultima datd
cAnd ne-am dus acolo, Lauren, spuse vicontele' Uneori,
mal uitdm.
- $i slavd Domnului cd am uitat! spuse ea. E aqa de

pdndin camera lui de la etaj, o odaie de oaspeti mare.Ei


confortabilS, cu vedere spre grddina de flori de la rdsdrit

- Tati, spuse ea, le-ai zis.

-intr-adevdr. Le-am spus adevdrul, nu-i aqa?


- lar acum, continud fetila, toatd lumea o sd md

Nu, clStind din cap marchizul. Dar


oricum, Nev.

i[i

urascS.

- Mama mea nu te urdqte, o asigurd el, 9i nici vdrul

mullumesc

mulli oameni de-aici se uitau la tine cu pldcere gi sim-

ot::.p

si-t urmd. ce jncheie re insrozi_


.:,1rlj:^1?9,y,
t
l':,^
ce i g,
rr, i-a',iq i
:??,t:-'^1' l'ly
t;"lt1y
1" 1u, q.
cd
nu, totuqi...
C, ;,e;;;[a-'","u
ilTl*",^r^!11.goate
g.l,:,1,. p--u gule nimeni n-avea ii_i uiie
indo ia d, u rm a sd fac. s u biect, i, noi
*r*rJi. Jtiii;;,
vreme de sdptdm6ni, poate chiar luni de
zile.
Mergeau cu tolii spre ca{
I

;;;;;
r;"";;#. ;l;
;i:

pat cu bine.
qi cu bucuria cd ai
ita. DomniEoara Hunt.
insist
urdgte,
- Eama
in
acest moment pe mine
cE
Joseph,
replicd
Cred,
md urdqte, Lizzie.
- Fetele au sd md urascd qi ele?
De data asta, Claudia fu cea care rdspunse.
y nu te urdgte. Adineaori pl6ngea de fericire s5
. in numele celorlalte nu pot vorbi, dar am sd-ti
te r
patie

nu

pentru ceea ce suntem cu adevdrat.

Dragostea

Mary Balogh

284

285

Lizzie cdscd din nou, duPd

Sunt fiica lui tata.

- Fiica lui bastardd, addugd Lizzie.


Claudia il vdzu pe Joseph incruntat,

inliw

Da.

gata se

vor.

beascd. I-o lud inainte.


- Da, fu ea de acord, dar acest cuvdnt sugereazd O
persoan5 care nu e iubitd gi doritd. Uneori, e foarte im.
portant cum ne alegem cuvintele, gi una dintre ciuddtenl.
ile limbii engleze este aceea cd adeseori con{ine mal
multe cuvinte pentru acelaEi lucru. Ar fi mai potrivit,
poate, sd spui despre tine cd egti fiica nelegitimd a
tatdlui tdu, sau - gi mai frumos spus - copllul dragostel
lui. Asta e ceea ce egti, degi nu e neapdrat qi crne egti.
Niciunul dintre noi nu poate fi descris cu ajutorul unor
simple etichete - nici chiar o sutd la numdr sau o mie.
Zdmbind, Lizzie ridicd o mdnd sd mdngdie fala tatSlui
et.

Sunt copilul dragosteitale, tati, spuse ea.


Cu sigurantd asta egti.
li lud m6na gi o sdrutd in palnnd.

- lar acum, eu trebuie sd md duc jos, iubito.


Domnigoara Martin va rdm6ne cu tine, degi indrdznesc
sd spun c-ai sd adormi c6t ai bate din palme. Ai avut o zi
obositoare.
Ca pentru a-i da dreptate, fetita ii rdspunse cu un cdscat enorm.
Joseph se ridicd in picioare gi o privi pe Claudia, care-i
rdspunse printr-un z6mbet trist. Ridic6nd vag din umeri,
iegi din camerd fdrd o vorbd.
- Mmm, facu Lizzie, in timp ce Horace sdrea pe pat
ca sd se ghemuiascdldngd ea, perna asta miroase a tati.
Claudia il privi drept in ochi, iar cbtelul ii suslinu
privirea, multumit, cu botul pe labe. Dacd nu s-ar fi repezit
sd-i ia apdrarea in Hyde Park, in dupd-amiaza aceea, igi
spuse ea, probabil cd toate acestea nu s-ar fi int6mplat.
Ce ciudat lucru era soarta, cu lanturile ei de evenimente
aparent mdrunte, fdrS nicio legdturd intre ele, care duceau
toate, inexorabil, spre cdte un deznoddm6nt important.

se auzi o bdtaie uEoara ln


deschiserd fdrd sd aEtePte
daie.

Incet Susanna, uitdndu-se


u ea. Ardta in stare de goc'

bine... De cdteva ori, a fost

vom mai fi binevenite la Lin


sPundndu-i

a gi e foarte
ra clar c5 se
Hunt'
referea la doamna Sutton 9i la domnigoara

286

Dragostea invin$e

Mary Balogh

287

Ei bine, continud Claudia, pe acelaqi ton cam


rcp-lezit, eu am spus mereu cd ducii nu aduc dec6t

rrct;azuri, nu-i aga? Marchizul de Attingsborough incd nu


rluce, dar cu toate acestea ar fi trebuit sd alerg cale
rkro mie Ease sute de kilometri, incd din clipa cdnd am
lrrrs ochii pe el.
- $i totul s-a int6mplat numai din vina mea, completd

r
Claudia le spuse.

- De c6teva ori.
- Exact aga cum credeam, oftd Susanna.
- de
ful
teoria mea cd Joseph ili fdcea ochi

S-a ales pfll


dulci c6nd tl
scotea at6t de des la plimbare. Totugi, poate cd e md
fitermlnG
sd-i cearl.
despre Cl,

Anne o privea atentd pe Claudia.

care. ln rest, nu e nimic altceva intre noi. Absolut nimlo,,


la ea cu ochii plinldl
o
6ai gi_ar fi mdrturlflt
P
acela.
- O, Claudia, imi pare at6t de rdu! o compdtiml St|

liusanna.
lar acum, nu le mai putea ascunde adevdrul, reflectd
(llirudia. $i in continuare, urma sd e mereu obiectul
rrrrk:i lor. lEiindreptd umerii gi strdns din buze.
Cand un valet deschide uga bibliotecii 9i Joseph intrd,
rt 11iisi

lrrl, cu o cutd addncd sdpatd intre sprdncene.


Ei bine?intreba el, dupd ce totitrei se uitard unii la
rllll cateva secunde. Ce ai de spus?
loseph rdrnase unde se afla, chiar ldngd uq5.
Lizzie e fiica mea, spuse el. Are aproape doihl)rorece ani, degi pare mai micd. Este oarbd din naqtere.
Arrr rntrelinut-o, cu casd Ei masd, de c3nd s-a ndscut. Tot
lrrrrpul am fdcut parte din viata ei. O lubesc.
Pare o copild foarte dulce, Joseph, spuse mama lui.
r,
I rr r;e pacat cd este...
l)ucele o potoli cu o singurd privire.
Nu !i-am cerut un istoric, Joseph, spuse el. Sigurcd
Ir ,u asumat rdspunderea pentru copilul tdu bastard. Nici
lr nr aQ agtepta la altceva din partea unui gentleman
r,rr(lpe deasupraimi mai este gifiu. Ceea ce am nevoie
n,rrrri se explice este prezenla fetitei in acest cartier 9i
rrtr, rritia ei la Alvesley, in aceastd dupd-amiazd, cdnd era
rl,rr r:a urma sd fie vdzutd de mama, de sora gi de logodrrtr

Anne nu fdcu dec6t sd se aplece, pentru a lua


Claudiei, str6ngand-o cu putere.

mlil
,

acolo pe tatdl gi pe mama lui, singuri. Mama sa

,.,r,rlea ldngd Qemineu, iar tatdl se plimba prin inc6pere,


r;r lrainile la spate. La vederea fiului sbu, se opri, incrun-

,r[a.

oa gi cum Lizzie ar fi fost contaminatd cu cine qtie ce


lro,rlir. Dar, desigur, in mintile celor din societatea disllil,,ir, aqa qi era.

288

Dragostea invinge

Mary Balogh

2a9

- Sper s-o inscriu la gcoala domnigoarei Martin, le


plicd el. Mama ei a murit la sfdrgitul anuluitrecut. Lau
asta.

rli

aud. $i nu incerca nici s5-mi dai explicalii despre izbuc"

llil

nicio explica{ie.
- Webster, interveni mama lui Joseph, calmeazd-te,
te rog. lar o sd ti se facd rdu.
- Atunci vei gti, Sadie, pe cine sd dai vina, replicd el,
Joseph igi tuguie buzele.
- Ceea ce pretind, continud tatdl sdu, intorcdndu-se

il

...coPila oarbd"'

lil

pre problemele tale personale, de azi incolo.

ii

vei

prezenta mamei tale scuze, de fa!5 cu mine. Te vei scuza


qifa{d de Wilma, doamna Redfield, Lauren qi Ducesa de
Bewcastle, c5reia i-ai pdngdrit casa in modul cel mai
cumplit. $i ai sd te impaci cu domniqoara Hunt, asigur6nd-o cE niciodatd nu va mai auzi asemenea lucruri
de la tine.
- Mam5, spuse Joseph, intorc6ndu-se spre mama lui,

i!

ii
d

ea' Sd fac
u at6tea Persoan
oriPilatd. SPer cd iti este r
Ar fi vrut sd-i Poatd sPu
sPUSe

- O, Joseph, rbspunse ea, probabil cb te-ai speriat


mai tare dec6t oricare dintre noi, c6nd biata copild se
pierduse. A pdtit ceva rdu?
- Sadie... interveni iar ducele, incrunt6ndu-se fioros.
- Doar efectele qocului qi ale epuizdrii, mamd, ii
rdspunse Joseph. Nicio vdtdmare fizicd, din fericire.
Domnigoara Martin std acum cu ea. Cred cd a adormit.

decdt oricare e Pe car


teptate'
el seama Pe

290

Dragostea invinge

Mary Balogh

291-

- $i ce ai sd-i spui domniqoarei Hunt? continud Wilma,


Vei avea mare noroc, sd gtii, dacd o sd te asculte mdcail

orv
Wilma deschise gura sd tragd aer in piept, hotdr6t!

CUN

rna

i,
n

Portia, incd in rochia ei de muselind galbend pe care


o purtase la picnic, ardta la fel de proas[Ate gi fermec6.
toare ca la inceputul dupd-amiezii. Mai ardta gi cat si
poate de calmd gi stdpdnitd.
Joseph rdmase in picioare, privind_o, congtient de

fi putut sd se scuze fald de ea,fdrd s-o nege din nou


Lizzie?

pe

Portia vorbi cea dint6i.


- Ne-ati spus, doamnei Sutton gi mie, sd ne linem
gura.
Dumnezeule mare! $i pe asta o fdcuse?
Hall mdine.
Vd rog sd md scuza{i. gi, da
- Nu doresc sd mai aud numele acela din nou, Lord
Attingsborough, ilintrerupse ea, cu un calm plin de'dem_
nitate.
s-o luali de aici gi Oe la Lindsey
Hall pd
aitdrzii, gi atunci voi alege
,it

tot

ace

ricit.

t\

"a

Atti copii nu existd, r.-roti3"tJl. *,., atte amante.


Dezvdluirea din dupd-amiaza asta v-a fdcut sd credeli ca
ag fi genul promiscuu? Vd asigur cd nu sunt.
- Doamnele nu sunt proaste, Lord gsborough,
oric6t de naive ne-ali crede dumneavo Igtim plej
bine despre pasiunile animalice ale bbrbalilor
$i suntem

novat. $i era a lui.


- Nu, replicd el, md tem cd nu-ti pot promite aga ceva'
Portia.
id.et"a ei fu mai acuzatoare decdt ar fi putut sd fie
orice
- cu
aceqti ani, am respectat regulile bunei-cu- in
viinle, continud Joseph. Fiica mea avea o mamd Ei un

292

::i'l*."ljgt*il,,l

Dragostea invinge

Mary Balogh

ochiiinalteisocietSli,pretenliileeiarfipdrutabsolutre-

Londra, ei puteam s_o vdd

zonabile.
u

rrunL, tar uzze a ramas stngurd.


- Nu doresc sd aud toate aceste lucruri, obiectd
tia. Este absolut necuviincios.

Se intoarse s-o priveascd.

293

Dar... acea creaturd ingrozitoare"'


Lizziel

tdlnit.
Portia se ridicd in Picioare'
- r',ru vreti sd inlerege,,, .:ltilt}i,:lT3;iit*T.;.'3

Portia...

Cred, ilintrerupse domnigoara Hunt, cd nu mai ave[i

- Nu-mi Pot imagina nici


spre
rdzganOesc,' replicS-ea 9i, intorc6ndu-se, porni inapoi
casd.
Joseph rdmase pe loc, privind-o c.um pleca'
ntij'oupa ce domnigoara Hunt dispdru din fata lui'
simli inceputuri le insufleliri t'
Era liberl

Dragostea invinge

295

- Domniqoara Martin n-a fost in niciun caz vinovatS'


creadd cd voi avea deplind grtle de ea'
O ajutd pe Claudia sd ia loc in trdsurS, apoi se urcd

Cap olul 20

no

sp
mi

Mary Balogh

Dragostea invinge

sunet, doar cu miqcdri ale buzelor. Ea, insd, ii auzise tare


gi clar cuvintele.
Te iubesc, ii spusese el.
Dorul din inimd risca foarte tare sd se transforme in
durere de inim5, p6nd sd se termine totul. lar aceasta

Ceea ce mi-am tot dorit, de la moartea Soniei'


spuse el, e s-o duc Pe Lizie |
,^Ils lm,r, Cfori"ttershire. intotdeau
in revoi
;;;b;L;;ipout" cd acumsecr
ld'
9i
alitate. La urma urmei,
pulin
imi Pasd
ca

296

sdise

e el, in

tele separat, qi avea nevoie de c6teva momente ca sd le


asambleze Ei sd le inteleagd sensul.
- lrevocabil? intrebd ea.
- Mi-a spus, conti cd nu-gi poate imagina nimic
care s-o facd sd se rd
deascd.
- Fiindcd aveti un copil nelegitim?

297

;;;.i;i

'" H3'::",;'"" ;::HT:

c6t ne aqtePtdm noi sd fie'


us Pe fiul lor cu ei, la Alvesoud ani inainte ca ei sd se
noaqteli bine Povestea lor'
alt copil'
la
David Jewell este tratat aici fei ca oricare

ii

ll

asupra lui.
- Ce mdsuri ati lua Pentru e

de
eu

ntd

Aq

espre Plante Ei animale, desangaJa Pe cineva care s-o


u la vioard ori la flaut' Poate
5 dec6t e
perioade

u
p

gi de la Lindsey Hall m6ine, gi de a nu-i mai pomeni nicio-

datd despre ea, a determinat-o sd md informeze cd nu


se mai poate mdrita cu mine.
- Poate cd, murmurd C
, dacd std str6mb qi
judecd drept, o sd se rdzgdn d.
- Poate, fu el de acord.
Un timp, nu mai scoaserd nicio vorbd.
- $i atunci, ce urmeazS? intrebd ea intr-un tdrziu. Ce

mai
mai
chia

Claudia intoarse caPul


mai trecea Printre coPacii d
iasd pe PoartS. ChiPul mar
Observd
pi".ii" 5tL-soaretui, cobora.spre asfinlit'
cu
crezut
fi
n-ar
qi
[i u,jtn"u la modul i pe ic, catocmaicum
dobdndise'
o
iO"*tut in libertatea care
ea'
- Da, Poate, murmurd
Marchizul ii zdmbi incet'

trd,cud-Claudia.Nudinmotivefrivolealipetrecut

298

Dragostea invinge

Mary Balogh

atdt de mult timp la Londra. Ali fdcut-o din iubire. Nici cE


existd un motiv mai nobil. lar acum, v-a[i recunoscut pu.
blic fiica. $i asta imi place foarte mult.
- Ardtati la fel ca profesoara cea severd care m_a int6mpinat prima oard la Bath.
- Asta sunt, replicd ea, impreun6ndu-gi mdinile in

trdsurd gi se

intor

cd e mai bine

sd

299

a s-o aju
o deranj

poald.

- Nu dumneavoastrd

i-ati spus fiicei mele, nu demult,

cd nimeni nu poate fi judecat doar cu ajutorul unoi

etichete?
^ - Am o viatd bogatd, Lord Attingsborough, il informE
Claudia. Singurd mi-am fdurit-o, gi sunt mullumitd de ea,
Este cum nu se poate mai diferitd de viala pe care am
trdit-o in ultimele cdteva sdptdmdni. gi a-bia agtept sd
mi-o reiau.
intorsese din nou capul, privind pe fereastrd.
- imi pare rdu, spuse ei,'pentru tot tumultul pe care
l-am adus in viata ta, Claudia.
- N-a{i adus nimic ce eu n-ag fiingdduit.
ln continuare, rdmaserd iardqi tdculi - o tdcere incdrcatd de tensiuni - gi totugi, curios de amicald. Tensiunea, desigur, era de naturd sexuald. Claudia igi dddea
foarte bine seama de acest lucru. Dar nu erj simpld
poftd carnald. Nu era numai dorinla de a imbrdliqa gi,
poate, de a merge mai departe de simplele imbrdligdii.
Dragostea adduga o nuanld mdng6ietoare atmosferei
totuqi, era o dragoste care s-ar fi putut sf6rgi tragic.
^qi
lncd mai era posibil ca domnigoara Hunt sd se rdz{andeascS.
$i dacd nu se rdzgdndea"
Dar gdndurile Claudiei nu puteau rdzbate dincolo de
acest obstacol.
Ducele gi Ducesa de Bewcasile iegird pe uqile de la
.intrarea
in Lindsey Hall, imediat ce trdsura ocoli marea
f6nt6nd din fatd gi se opri.
- O, fdcu ducesa, dupd ce vizitiul deschise uga gi ldsi
in jos scdrila, deci v-a inso[it Marchizul Oe ntlingsnorough, domnigoarb Martin. Md bucur at6t demult! Eram

Special
- Eu

-o.

eam cd poate ar fi bine sd plec qi eu

sPuse Claudia
'"'--b;rnisoara
'mdine,
M rtin,

il:",.},".t:#tti?,Jt",i

-i
Ei
e

l:

ce
e-a

ntd

luat in trdsura lui, cu valiza


folositi trdsura
dumneavoastrd grea, fiindcd ali refuzat sd
mea.
iar mdna i
Vorbea de sus qi cu o anume l6ncezeal6' jumdtate
pe
ridicdndu-l
." riiani" pe mane'ruilornionului,
spre ochi.
Ducesa r6se'

sp16ncene.

refuzd
- Prefer sd nu intru,
mai
cdt
Alvesley
la
intoic
md
,i-"U otti ." *iiintaise facem

Trebuie sd
ard Maftin'
impreunS?

Dragostea

Mary Balogh

300

invig

301

Ba da, rdspunse ea. Vd multumesc.


Observd z6mbetul cald al ducesei, in timp ce lua
bralul ducelui gi se intorcea cu el spre ugile casei.

faid se vedea.o Pddure care

Joseph nu era foarte familiarizat cu parcul de la Lind.

sey Hall. Coti in direclia lacului, unde o condusese


cdinele pe Lizzie, rn urmd cu aproape o sdptdmdnS.

Mergeau in tdcere, el cu m6inile la spate, Claudia cu ele


fixate pe talie.
Se oprird c6nd ajunserb pe malul apei, aproape de
locul unde Joseph ii ardtase lui Lizzie cum sd arunce pietricelele, astfelinc6t sd le audd plescdind in lac. Ultimele
raze ale asfinlituluifdceau ca apa sd strdluceascd puternic. Deasupra, cerul se boltea tot maiintunecat, dinspre
ddra de lumind de la orizont. Deja se zdreau stelele.

- Este absolut posibil ca tatdl qi sora mea s-o


convingd pe Portia cb nu e deloc in interesul ei sd rup6
logodna, incepu marchizul.
- lntr-adevdr.
- Degi a spus cd nimic n-ar putea-o face sd se rdzg6ndeascS, addugd el, gi nici eu nu voi accepta niciun compromis. Lizzie va rdmdne o parte vizibild din viala mea.
Dar este ingrozitor pentru o domnigoard sd desfacd o logodnd - mai ales de doud ori. S-ar putea sd se mai g6n-

deascd, totugi.
- lnteleg.
- Prin urmare, nu-ti pot promite nimic.
- Nici nu aEtept vreo promisiune, rdspunse Claudia.
Chiar Ei ldsdnd la o parte acest obstacol, mai sunt gi altele. Nu pot exista niciun fel de promisiuni, niciun viitor.
Joseph nu era deloc sigur dacd avea aceeagi pdrere
dar acum nu avea niciun rost sd invoce alte argumente,
nu? Cu cdt se g6ndea mai mult, cu at6t i se pdrea mai
probabil ca tatdl lui gi Wilma s-o convingd pe Portia sd
revind la planurile ei de a se cdsbtori cu el.
- Niciun viitor, repetd incet. Numai prezentul. in
prezent sunt liber.

Da.

fata.
cdt nigte simPle sdrutdri' o

preve
i^

n,

apr'J;e n contrast total

a ei suna severa 9l
e rostite qi cdldura

docilS truPului.

- Claudia.'. murmura'
- JosePh.
deja
Zdmbi'din noq' Avea senzatia cd

mangai;lin mod intim'

Niciodatb nu

fusese

i se mai adresase

Mary Balogh

302

Dragostea invinge

303

li eliberd m6inile gi-gi scoase haina. Lds6ndu_se intr_un

acum.

igi
aldturi,

J_oseph

culcd

capul gi o sdrutd din nou, apoi se


A.

mat supunea comenzilor dincolo de propriile lui nevoi

aprige.

- Nu sunt frumoasd... gopti ea.


- Lasd-md pe mine sd judec asta.
Dar nici ea nu zdcea pasivd. Se miqca sub atingerile

Claudiei.
-il r6se incetiEor, intorcdnd capul ca sd-l sdrute scurt
pe buze.

Dragostea invinge

Mary Balogh

304
Nu

te

simt ca pe un gcolar ndbdddios.

Era obositd

pul

lar pentru moment era de ajuns. Acum putea fi tot

nu se
epuizatd chiar' $i totuEi' niciodatd

n9

fie din

Sd

la

nou
viitor.

il;i;;*.

:"':Hl
Avea sd fie din nou insufletitd'

Darincd nu.

Doamne, Te rog

Claudia gtia cd nu avea sd-i pard rdu _ la fel cum nu


regretase niciodatd nici acel sdrut de la Vauxhall Gar_
dens.
Mai gtia gi cd vor avea parte doar de seara aceea. in
aceeagi noapte, Joseph trebuia sd se intoarcd la Alvesley
Park.

Era foarte sigurd cd domniqoara Hunt n_avea sd


renunte at6t de ugor la o asemenea partidd matrimoniald

305

nu

incd' Era prea devreme pentru

treizeci qi cinci de ani' Ciclul


pu
Pii' Nu se gan(
se rep-ede 6u vederea' Nesocotita! parca
g?t
rerzeci-9i cinci de ani"' spuse el'
citi i g6ndurile.
tbYJ;
n-*iio,." fraza pdns_f

ft8:. ?:[3{Jf

liber"'
-

sa-t nutresc orice fel


Refuz sd regret, sPUSe ea' sau

aceea.

. . Darn-avea sd regrete. De r, urma sd sufere, insd,


chiar gtiind asta, ar fi fdcut-o um.

cdreia le predica elevelor

"

d f"t"ro,. d caritate, care


uri mult ma mari decdt cele
eascd.
ine.
dietor Peste Pielea Pdr[ii de
incePu s-o frece Pe ureche

306

Dragostea invinge

Mary Balogh

"-

307

mb intorc la AlvesleY Park.

Or, incuviintS Claudia, pundndu-qi la loc nigte

--

cum este. Toatd viata


Mana lui o prinsL e incheieturd

La fel gi el.
La fel gi dragostea lor.
Pur gi simplu, perfectd.

drumul.
- Md bucur, spuse el.

qi, aplecdndu-se'

Dragostea invinge

labild.
Nu cedd nici chiar cdnd

309

tatdl sdu il ameninld cu datul

Ducele de

ough sd fie p
Joseph de indatd ce acesta
de la Alve_sley park. Totugi, Joseph nu se duse
imediat
acolo. Urcd maiintar rn camr

int

e.

i,

pdrinlii lui plecard impreund din bibliotecd,

Lindsey Hall, il informard ei.

Joseph,
sale cu
! al pern
se bucura at6t de mutt cd

grozitoare. Tatdl lui se repezi la el


ca un taur furios.
Reiegea cd discuta.se qu portia
Ei-o ctnvinsese sd fie
ra(ionald, asigur6nd-o cd fiut tui avei
ia .u poi,t" .rri
incios, iar ea nu o va mai vedea ni.ioJria p"
iii.i
macar nu va mai auzi de ea. Domnigoara iri, ni.i
Hunt era
informd tatdl cd nu era dispu

replicd ea, inlelegdnd cd nu mi se va mai pomeni nicio-

310

Dragostea

Mary Balogh

3t1-

e fdcut, Portia' sPuse el'

datd despre acea ingrozitoare fatd oarbd. Am acceptat


s5-mi reiau logodna cu dumneavoastrd gi sd vd salvez de
la dizgratia totalS in ochii lumii bune, cu condilia ca totul
sd fie din nou la fel ca inainte de a fi vorbit at6t de
nechibzuit la picnic, azi dupd-amiazd. lar acel lucru nU
s-ar fi intdmplat dacS profesoara aia incompetentS nu
punea ochii pe un duce ca viitor so!, neglij6ndu-gl
sarcinile.
incet, Joseph trase aer in piept.
- Ved cd nu va merge, spuse el. Degi iliin{eleg ra{io.
namentul, Portia, nu pot fi de acord cu termenii tdi. Tre.
buie s-o am pe fiica mea alSturi de mine. Trebuie s5 fiu
ca un tatd adevdrat pentru ea. Mi-o dicteazd datoria, iar
inclinaliile mele o fac sd fie o obligatie imperativd. 0
iubesc. Dacd nu poti accepta acest fapt, atunci md tem
cd orice cdsdtorie intre noi ar fi ':realizabild.
Portia se ridicd in picioare gi se pregdti sd rupd logodna.
- Dumneavoastrd sunte{i pregdtit sd rupeti logodna?
spuse ea. Sd vd renegati toate promisiunile, precum gi
contractul de cdsdtorie redactat cum se cuvine? A, n-ag
prea crede, Lord Attingsborough. Nu vd voi da drumul.
Tata n-o sd vd dea drumul. Ducele de Anburey o sd vd
dezmoqteneascd.
Aha, deci a usese timp de gdndire, de dup6-amiaz5
p6nd acum, ag cum ar fi fost qi de agteptat. ln privinta
aranjamentelor de cdsdtorie, nu era deloc o fetigcand
necoaptd. Degi fdcea parte dintr-o familie bund, gi era
bogatd gi frumoasd, ar fi fost foafte incomod pentru ea
sd rdmdnd iar nemdritatd, cu doud logodne desfdcute la
activ. Se prea putea sd nu mai prindd niciodatd ocazia
unei combinatii at6t de avantajoase. lar Joseph qtia cd
avea ambitia de a deveni ducesS, la un moment dat, in
viitor.
Dar nu putea sd creadd cd ar fi fost dispusd sd-l tind
legat prin obligatie de o cdsdtorie care era clar cd i-ar fi
fdcut pe amdndoiingrozitor de nefericiti.
lnchise un moment ochii.

inuiw

unld ea' Sd nu vd aqteP.tati


i ma tuati de solie 9i vd va
aia oribild'

si
ur'j,
va respecta

a e probieme la momentul
resPectiv; s-olutie nu exista'
posibil ca
Deoca ,u, i'lJa','i; ;i; liber - qi era
Avea sb rezolve toate

niciodatd sd nu mai fie'


Ah, al

Nu
pusese
Ah,

ea de c6nd
nise sb se mai gdndeascd la
I in casa aceea'
mea"'!

3L2

Mary Balogh

Dragostea invinge

iuna
cara

uqilor i chise. insd chiar g


ce tinu e secretul at6t de

avea regulile gi agteptdrite


de c6nd se gtia dintro vorbd, dufl
masd, in ilmp
se mai afla ltt

et.

- Ltzzte.

m_
tin
ne
lui
cdldra prin to(i copacii,

Horaco fl
goara Mx!

,casdflu

comentd maml

pe

i#:

=y;,|."Tti

313

Lizzie, care o asculta z6mbind, izbucni intr-un hohot


rlc r6s amuzat.
Ducesa o bdtu iar pe m6n5, iar Joseph observd cd
,rvea lacrimi in ochi. Nici ea nu era o femeie lipsitd de
r:uraj, de vreme ce venise la ei in camerd aqa, sfiddnd
vointa sotului ei. li mai imbrdtigd odatd qi pe el gi pe
I nzie, sdrutdndu-i la despS(ire, dupd care veni vremea
r,;i plece spre Lindsey Hall, aga cd mama lui Joseph gi
rloamna Redfield iegird pe terasd, ca sd le facd semne
rlc ramas-bun.
Joseph mergea cdlare, cu Lizzie agezatd in fata lui gi

rrrsotea qi Mcleith, desigur, care se ducea in vizitd la


olaudia, aga cum fdcea aproape in fiecare zi. Joseph se
rrrtreba dacd avea Sanse s-o convingd vreodatd s6-l ia de
Ir;rrbat, degi tare se mai indoia.
C6nd ajunserd la Lindsey Hall, Joseph trimise printr-un
virlet rdvagui pe care i-l scrisese domnigoarei Martin, apoi
k::,;i iar in fata casei, unde Ducesa de Bewcastle, Lordul
,.,r rioamna
Hallmere stdteau de vorbd cu Lizzie. Mcleith
InlrS s-o caute pe Claudia. Joseph porni agale in jos spre
l,rr;, cu Lizzie gi Horace.
- Tati, spuse ea, mergand de m6nd cu el, nu vreau
,,,r rnb duc la
EcoalS.
N-ai sd te duci, o asigurd el. Vei rdmdne cu mine
lr,rrra cdnd ai sd cregti mare, ai sd te indregosteEti gi-ai
,,,r tc mdriti, iar pe mine md vei pdrdsi.
Ce prostiel r6se ea. Asta n-o sd se int6mple niciorl,rla. Dar dacd nu md duc la gcoald, am s-o pierd pe
rI rrnnigoara Martin.
AEadar, iti place de ea? o intrebd Joseph.
O iubesc! il incredin{d ea. Nu fac bine, tati? qi pe
rr,u)ra am iubit-o. C6nd a murit, am crezut c-o sd mi se
Ir,rrrgb inima. $i am crezut cd nimeni, in afard de tine
rro sd mai poatd vreodatd sd md facd sd zdmbesc sau
',,r rrrS simt in siguran\d.
lar domniqoara Martin poate qi ea?

Mary Balogh

31,4

Dragostea invinge

Hunt-qi alui A

315

eY.

ideea de a o aduce pe Lizzie aici' il


Claudia, ci a mea.
contrazise
---tl-utfitrebuitni"ird.rtsS-!iaducdlacunoqtintd

di

fo

doamnd.

- lar Lizzie, nu se lSsd Claudia, e o persoana'

noi, tati.

ln curdnd, sptlse el, am sd te duc acasd.

- Cred c-o sd fie foarte mullumitd dacd_l lasd sd stea


cu tine.

fa

existenli ,."t"i fdpturi, irsistd Charlie' Tu eqti

Spre deosebire de el.

vizitd

Nu a lui

iXtf.
[#*:

:i:
,T[

atdt de la AlvesleY Park, c6t


nu mai amintim de aristocr
Aproape cd md aqtePtam s"
de a se mai mdrita cu Attin
i"'t?;ir-ud"vdr.
Nu avusese nevoie sd i se spund. citise
dupd ce-l
mesajuL simplu pe care Josep i-l trimisese'
clasei'
fereastra
la
de
cas
de
,
vdzuse cum se apropia
venea
mai
Lizzie
el
de
aldturi
cd
9i
Abia dacb observase
nicio
fbrd
gi Charlie. AqtePtase
seama, duPd citirea rdvaqului,
gur5. $itotuEi, s7erase - dar d
3ii.u nao"jol, oiice gansd de a mai fi fericitS'
sPre
in timgce ieEeau dintre c
spre
capdtul inOepdrt-at al lacului,
Putu
6-dJ unoe se culcase seara
un
Cu
pe
apei'
malul
cuLizzie
st6nd
departe,
subiectul
la
readuse
iEi
voiniS,
$dndurile
de
despre care discutau.
Charlie, spuse ea, Lizzie a fost conceputd cu mai

ameninlat5 de existenla fiicei lui?

316

Mary Balogh

cu un soi de amdrdciune.

, cldtin6nd din cap

Dragostea invinge

3L7

318

Dragostea invinge

Mary Balogh

a9

E mult de-atunci, spuse ea cu bl6nde(e. Acum sun.

in

tem altii, Charlie. Simt o afecliune certd pentru tine,

ui
ra.

dar...

- Dracu' s-o ia de afecliune, i-o


u un zdm.
bet trist. gi dracu'.sd te ia gi pe t
m, te rog
sd-mi accepti umilele scuze pentru li
de atrocd
pe care l-am folosit de fatd cu tine.
- Dar nu $i pentru atrocitatea sentimentelor pe care
.le nutregti
fatd de mine?
Nu, pentru acelea nu. prin urmare, sunt pedepsit
pentru toatS viata?
- O, Charlie, dar asta nu e nicio pedeapsd. Te_am ier.
tat atunci c6nd mi-ai cerut. Atdta numai cd...
- Mdritd-te cu mine oricum, o intrerupse el, qi mai d#o
dracului de dragoste. Oricum md iubeEti, sunt sigur de asta.
- Ca prieten.
- Ahl exclamd Charlie, incrunt6ndu_se. Mai g6ndeg_
te-te. Gdndegte-te bine giindelung. lar diseari teioi cere
din nou. Dupd aceea, n-am sd te mai bat la cap.
Oft6nd, Claudia cldtind din cap.
- N-am sd md rdzg6ndesc de-acum pAnd diseard,
spuse ea. E prea Ldrziu pentru noi doi, Charlie.
- G6ndegte-te bine, oricum, insistd el. Diseard am sd
te intreb iar. Danseazd cu mine primul dans.
- Foarte bine, accepta ea.
Se lSsd tdcerea.
- Ag vrea sd fi gtiut la optsprezece ani ceea ce qtiu
acum, relud Charlie, gi anume ca existd unele lucru clre
nu admit niciun fel de compromis. Cred c_ar fi mai bine
gd ne intoarcem spre casd. M-am fdcut de r6s, nu_i aga?
!u po{i vedea in mine nimic mai mult dec6t un priet'en.
Si lu mi-e de ajuns. poate cd, p6nd diseard, 'ai sd !i
schimbi pdrerea - degi n-o sd se int6mple numai fiindci
aga vreau eu, indrdznesc sd spun.
$_i totuqi,. igi spuse Claudia in timp ce mergea pe
l6ngd el, dacd nu s-ar fi int6lnit la Londia in acel En, uri
foarte posibil sd n-o mai fi invrednicit nici mdcar c_un
g6nd, in tot restul vie{ii lui.

31_9

necat 9i fdrb fund'

toate, in afara celor mat aPr


gi-o alesese Pe ea ca mlr
cerd. Avusese un Eoc nep

e, ca Ei din nou spre seara


de la-LindseY Hall' unde o
artin. Totugi, intr-un fel sau
ilma ii informase Pe toti ln
cu acest lucru'
leEdturd
-Srtunna Ei Anne le dd

cpa
"Ph
aUS

si

Liz
cu
,^
td
insoleascd.

ni

lt

$i

se oferise de asemenea s-o


nici nu se intorsese numaidec6t de-

acolo.
Dar erau niqte femei
domniq
Wilma.
de dinc
treb6 Pe domnigoara Hunt

320

WA

Batogh

Dragostea invinge

Da, rdspunse el cu o mutrd

cam
bdt

profesoarb devotatS qi o domniqoard


rlupd cdte se Pare.
Susanna schimbd o Privire cu Anne.

32!
ut6. Este o
confirmatS,

dent5. Dacd era bdrbat, ar fi reuqit in orice gi-ar fi propus'


$i chiar qi ca femeie, a avut nigte succese remarcabile'
Sunt mdndru de ea - dar 9i putin cam...
- Pu{in cam...? il incurajd Gwen.
- Melancolic.
- Joseph s-a intors qi el cu dumneavoastrS? se interesd Lauren.

portia. p6nd gi
a zdmbl
gi {eapdn it gd
oata fa_
nu era niciun secret pentru
I la altut.
ortia, este sd_{i {ii tot timpul

fdcut p6nd diseard. Gwen, tu 9i Lily o sd md ajutati la


aranj mentele florale.
- ar Harry va trebui sd mdn6nce in cur6nd, adSugd
9i

D
eau spre el, se indreptd de

- V-ati intors deia. de la Lindsey Hall? se interesd


sanna, fdrd tragere oe inira.'ntiVallll,
pe ctaudia?

Su_

m promis cd md duc sd md uit la Sydnam 9i


cleazd, zise Anne. Megan agteaptd cu nerdb-

Mary Balogh

,F'

- Domnigoard Hunt, continud ea, poate vreli sd_i


companie o vreme Excelenlei Sale? Va crede ce_l pa
deqi abia l-am intdlnit.
mea colrnet de acolo meritd cu prisosinld ascensiur
aceea at6t de abruptS. Nu v-ar face pldcere sd venili
mine p6nd sus, ca sd vedem?
- Ag fi inc6ntatS, rdspunse ea.
- Joseph va fi foarte norocos, comentd Wilma,
ce se indepdrtard destul c6t sd nu mai poatd fi a
daca Ducele de Mcleith nu i-o sufld pe domnigoara
gi cine-ar putea sd-l condamne? Sau pe
99 grO nas.
Niciodatd n-am crezut ca voi ajunge sd-mi fie rugine
propriul meu frate - dar zdu a$a...
- gi eu sunt destul de nemullumitd de el, repl
Gwen, ludnd-o pe Wilma de bra!. Sd lind un asemer
secret ascuns de noi, auzi acolo, ca gi cum toli am fl
mai severi judecdtori, in loc de membri ai familieit
supdratd gi pe Neville. El a gtiut tot timpul, nu_i aSa, I
- lntr-adevdr, confirmd Lily, dar nici mdcar-mie
mFa spus. Trebuie sd-i admirdm loialitatea, Gwen. Dar
fi preferat sd aflu mai cur6nd, totugi. Lizzie e o tel
--'T
foarte dulce, nu-i aga?
- $i seamdn5 leit cu Joseph, addugd Lauren. O s6
o adevdratd frumusele.
- Dar e oarbdt. protestd Wilma.
- Am senzatia, rdspunse Anne, cd nu se va ldsa
curajatd de acest fapt. Acum, cd toatd lumea gtie
ea, va fi foarte interesant s-o observdm cum evo
Wilma nu mai spuse nimic.
Cdnd ajunserd in casd, iqi vazurd toate de dive
lor treburi, ldsdnd consolarea domniqoarei Hunt in
Ducelui de Mcleith.
I

Capitohn22
-

at6t de
ce Dumnezeu am facut ca sd meri{ o vard

Itrrnultuoasd
Era o

trltold

N
r.t, lit m
(lr, t)rir

int

reb6 Claudia.
re retoricd, dar Eleano

ia,
tA
ai

d Eleanor,
rmitorul lor.
smulgi din

incercd totuqi

324

klry

Batogh
Dragostea invinge

325

l? intrebd Claudia.
De -- nu
','
iar eu sd stau aici? - ce

pat si

i_t

intinse.

tm

, spuse ea.
, dar m_am

ce
lu

nor sd numere pe
degete,
ac

de
ra

ane sd
r, Clau_
.

DqOd

aceea,
v

sala de bal, de

r fi condus_o pe portia drept in


acolo se adunau cei mai mul{i

Mary Balogh

326

dintre vizitatori, Si inceOeau

Dragostea invinge

si soseasni qi rnrrcafiri r,tin

greu s5-fie sociabjl givesel, sd dea impresia


c ditstra
- toate ii veneau la fel de firesc ca respiratul.
de Redfietd, spre pra."r.u tuturor,
9:I"]:=:l-99!.Sr?
oe nvita{i pri m u i d;
f ;;
*Til1?
l?lriri
l
de
modi veche.
i

;;; iJil;

327

grcntru aspectul festiv al

sdlii de bal qi pentru c6t de bine


nrcepuse seara. Se intreba dacd sd trimitd o cameristd
r;us ln odaia Portiei, ca sd se asigure cd nu m6ncase

(:ova care nu-i priise sau nu i se intdmplase vreun acci_


rkrnt. Era foarte ciudat cd intdrziase la bal o ord

Ir;rftie impdturitS.

Multumesc, spuse Joseph, lu6nd scrisoarea.

Un rdspuns la mesajul pe care i-l trimisese Claudiei,

ri

t[?

Irir

- ochii i se indreptard de

la inceput spre semndturd.

ItttfieZ cd, in urma unei reflectari mature, am constatat


t',t nu pot gi nu doresc sd indur insulta unei fiice bastarde
rtrunai Ducele de Anburey gi Lordul gi doamna Sutton au
Irt:;t gocafi aa cum se cuvine de vulgaritatea dumnea_

vrt,rctrd
it.casta

ii severe pentru

casd inainte de
,t urcepe balul. Plec cu Ducele de McLeith, care a avut
rltlrcate[ea de a se oferi sd md ducd in Scolia pentru a
ttt,t lua de so[ie. Nu vd voi mdguli declar6ndu-md ca fiind
,,lr
ry1a dumneavoastrd prea supusd.
Urma semndtura.
Irnpdturi h6rtia.

;rrrrr;)ndu-i

o mdnd pe brat.

Dragost%

Mary Balogh

seara trecutd.
Abia dacd indrdznea sd

tate. Chiar gi acum, era P


bal, s-o gdseascd acolo Pe
le-n caP gi se intorsese la
Probabil nu exista dec

care intra pe fereastrd se vedea clar cd ea plecase


adevdrat. Nimic nu mai impodobea tdblia mesei
toaleta gi nici noptiera de l6ngd pat. Garderoba era
Muiere proastd! iqi spuse el. proastd gi nesc
Nu fugind cu altul se rezolva o asemenea situalie. in
intregii lumi, avea sd dea impresia cd rupsese log
cu el pentru a fugiin Scotia cu altul. Urma sd fie e
din societate, proscris5, ostracizatd. Tocmai portia _
at6t de pedantd gi corectd in toate convenliile socialii
$i cu Mcleith!
Oare ar fi fost cazul sb se ducd dupd ei? Dar
un avans de cel putin o ord, dacd nu chiar mai mult,
chiar dacd reugea s5-i ajungd din urmd, ce rost ar fi avt
trau amdndoi oameniin toatd firea. poate cd urma
gdseascd o oarecare fericire, albturi de Mcleith. La
urmei, avea sd se mdrite imediat cu un duce, in loc dO
tre.b.gi sd agtepte moaftea tatdtui tui. gi dupd toate pt
babilitdtile, urma sd locuiascd in Scotia, unde erau
ca stigmatul social al fugii cu un alt bdrbat si nu c
at6t de mult. Dar ce prostie fusese in stare sd facll
Sdndi el in continuare, st6nd la fereastra cu vedere
peluza intunecatd. Ar fi putut sd desfacd logodna,
cdndu-se la pdrinlii ei, pentru ca apoi sa-qi inunte cil
toria viitoare cu Mcleith. Nu era deloc genut 6i sl
asemenea decizii pripite gi impulsive.
Acum, cd o fdcuse, aproape c-o pldcea mai mult,
lar scrisoarea primitd de Claudia, cel mai probl
fusese de la Mcleith.

La incePut, Claudia s
vaz6nd cd Charlie nu aPdr
dans pe care i-l Promisese
capdt cu intrebdrile de d
ce dansul se desf5g
nemullumit5. Un gentlema
nic, in ajun, ii ceruse dan
itd sd
cizeci
ea sd
ia sd
Serios, Charlie nu trebu
de stdnjenitoare. Nu era c
clar c6nd va veniin sf6rqit.
g6ndul cd Poate o P
in cdsdtorie de dim
ce ea ii sPusese un NU fo

oro

mdgire.

uQqays

senzatie de deza-

330

Mary Balogh

Dragostea invinle

D mea Claudia, ii scrisese el, mi se pdre


de just faptul cd trebuie sd sufdr acum la fet
poate,. ai suferit gi tu acum optsprezece ani. Cdci, d
atunci am suferit gi eu, in esentd eram cel care
respinsese, a$a cum egti tu acum. $i e o senz
nenorocitd, aceea de a iubi gi de a fi totugi resp
N-am sd-li mai agtept rdspunsul, in seara asta. Mi
dat deja, gi nu-[i voi cauza nepldcerea de a te siti
r.epeJi..gi domnigoara Hunt e nefericitd. Considerd,
bund dreptate, cd a suferit un abuz grav. Azi ne_am ptt
oferi unul altuia o oarecare m6ng6lere, gi poate cd t
putea s-o facem in continuare, pentru toatd via{a.
vremea cdnd vei citi aceste r1nduri, noi artrebui id
deja in drum spre Scolia, unde ne vom cdsdtori
amdnare. Va fi, cred, o so[ie gi o ducesd congtiinci
iar eu ii voi fi un sol indatoritor. iEi doresc numai
Claudia. Vei rdm1ne vegnic pentiu mine sora pe ci
n-am avut-o niciodatd, prietena care m_a facut fericlt
adolescenld, gi iubita pe care ag fi putut s_o am
nu intervenea soarta ca sd ne zdddrniceascd plar
lafte-md, dacd vrei, pentru cd nu mi-am tinut'prom
nea de a dansa cu tine in seara asta.'servitorul
supus gi umil, McLeith (Charlie).

331

loseph dispdruse gi el.


Aflase deja?
Portia nu era in sala de bal. Nici Mcleith.
$i nici Claudia.
Se formau perechile pentru dansul urmdtor, iar cea
Irriti mare dintre cele doud fiice ale vicarului nu avea
f

LI

rili
''jl

lll
rlnoarea de a-i conduce fiica pe ringul de dans.
Claudia reveniin sala de bal cu Anne
h'r rn timp ce Joseph dansa cu fiica

gi
vicarului

But-

o sd

O, Doamne...

lmpdturi scrisoarea la loc, aga cum o primise.


O, Dumnezeule mare...
S-a-ntdmplat ceva, Claudia? o intrebd
pundndu-i o m6nd pe bra!.
- Nimic, z6mbi ea. Charlie s-a dus. A fuglt
domni
rniqoara Hunt.
lgi migca scrisoarea prin fa!d, ca pe un evantal,
prea gtia ce sd facb cu ea.
- Cred cd ceaiul este servit in camera de rdcori
spuse Sydnam, lu6ndu-i-o din m6nd, ca s_o bage in
nar. Vino cu Anne gi cu mine, Claudia, gi_amla-1i
eu o ceagcS.
.- O, Doamne, murmurd ea, mullumesc. Da, ar fl
mai potrivit lucru... Vd mullumesc la amdndoi.

Ei, Joe,

lllltitr.

il int6mpind Neville, tr6ntindu-i o m6nd

pe

Doar printre cdtiva dintre noi, il asigurd Gwen. Lausp


ntelui gi conteErir Fste seara lor, gi nimic nu
le-o strice.
N-am de gdnd sd md urc pe podiumul orchestrei, ca
eri l,tc un anunt public, spuse Joseph.
E un bal atSt de reugit, comentd Susanna. lar uriltrllr)rul dans va fi un vals.
rnn :;i Kit au vrut sd nu li se

Whitleaf
pe dosul

Dragostea invinge

Mary Balogh

332

333

ud m6na, o puse pe m6necd qi o bdtu u

pa ei.

uu rdsuilirrea ratata, agt


Da, acceptd ea. Vd
^-

inclusiv sotii Whitleaf.

nd raspunsul Ia intrebare.

urmau Neville cu Lity gi Sydnam


sd'danseze in

P3r?.:lllo]usi

so{ia lui _ se
utui cd rr.ai syO.

1am ii lipseau un bra{ 9i un ochi. losepfr Ei-Cf"rdia


incheiau coloana.

la vals.

Vreme de c6teva minute, avu senzalia ciudatd cd el


din
eO'

ere
Egti supdratd? o intreb5 et.
mod tipic pentru ea, Claudia stdtu c6teva mornente
pe gdnduriinainte de a vorbi.

um

^-

11

perechile cu care conversase recent.

Vorbea pe un ton grav, cu fruntea incre{itd de g6nduri.

Ca Ei cum

toli ar fi gtiut'

Mary Balogh

Dragostea invin$e

- Md simt foafte stingheritd, mdrturisi Clau ia;


o expresie crispatd, cu buzele destul de strdns
- Dtn cauza valsului?
- Din cauza senzaliei cd toatd lumea se uita la noi_
ceea ce e absurd. Nu ne priveqte nimeni. gi ai
ci ar
face-o?
gtiu, sugerd el, cd amdndoi ne_am redob6n,
.. ._

variantd ar fi sd ne petrecem restul serii


dansdnd cu alli parteneri 9i purthndu-ne sociabil cu tot
felul de persoane.
Claudia intoarse capul spre el, o urmd de severitate
revenindu-i Pe fatd.

334

dit

tib

Joseph

ii z6mbi.

-^lntr-adevdr, rdspunse ea sec. Sd se ducd dracului.


Z6mbetul lui deveni mai larg, iar Claudia igi aruncl
pe spate capul, izbucnind in rds-_ ceea
ce atrase cdteva
priviri direct spre ei.
Dupd aceea, se bucurard de insufle{irea simpld
a
una, aproape fdrd sd_qi ia
pa(ial congtienti de calei.
ale lum6ndrilor ce se in_
au intruna.
lSgluiserd impreund pentru
aproape o jumState de ord.
- Hai sd ieqim de-aici, propuse el.
Claudia fdcu ochii mari.
. Mri e o jumdtate de ord p6nd la supeu, continua
Joseph, iar dupd aceea vor mai urma dansrri. frf
imeni
n-o sd se intoarcd la Lindsey Hall timp Oe aproape
Joua
ceasuri.
.. . Va sd zicd, ceea ce sugerezi nu e doar o simpld
plimbare pe terasd?

- Cealaltd

- Claudia, hai sd savurdm valsul, bine? gi Oucd_sei


dracului to ce-i care s-ar putea sd ne'priveascd.

ii

335

Nu.

, OeOu drumul, duc6ndu-gi m6inile la spate. in jurul


lor, rumoarea conversa{iilor cregtea, Jinsut iuano
ifdrSii.

cu Portia iegitd din peisaj, mai aveau in fatd obstacole


una9

O re dragostea era de ajuns pentru a le invinge

pe

Dragostea invinge

Capitotul 23

t.

a de bal Ei_l gdsi pe Joseoh


ea pasul hotdrdt gi o lucire

,".3i,!3'o

incepuse sd se g6ndeascd
ra er tot timpur ca
ne sd ieqim la o scurtd plim_

ape c
brg,
e.ta
ade
de
iai
c
dea afard.
e
te ascultd
U

cd ea
rd Atti

in rds

337

legirb pe terasd. Era pustie, dar in niciun caz tdcutd.


lar de sus, din sala de bal, se auzea sunetul muzicii. Mai
rdsuna $i geldgia veseld, cu un alt fel de muzicd, dinspre
grajduri qi Eopronul trdsurilor, unde grdjdarii qi vizitili, ba
poate gi cdtiva servitori care n-aveau treabS, se desfdtau
cu propria lor petrecere, in timp ce agteptau s5-gi ducd
stdp6nii acasd.

A, acum sunt din nou Lord Attingsborough,


domnigoard Martin? remarcd el, intorc6ndu-se sd
porneascb in directia grajdurilor. Nu e putin cam ridicol,
in lumina celor din seara trecutd?
Acea iresponsabilitate pdruse oarecum scuzabild
atunci, fiindcd era sortitd sd nu se mai repete niciodata
- Claudia gtiuse cd domnigoara Hunt n-avea sd rupd definitiv logodna. lnt6mplarea din seara trecutd fusese de
soiul celor ce au loc doar odatd in viat5, qi care se lin
minte toatd viala - o tragedie personald [e care avea
s-o pdstreze in addncul inimii, fdrd a o ldsa s-o amdrascS.
Faptul cd domniqoara Hunt pusese capdt din nou logodnei in aceastd seard - pentru totdeauna, de astd datd
- arfi trebuit s5-i simplifice viata, sd-i dea speran{e, s-o
facb fericitS, mai ales de vreme ce el o invitase imediat
la vals, dupd care o chemase afard,la o plimbare.
$i cand colo, acum viata ei pdrea mai complicatd ca
niciodatS.
- Dacd ai da timpul inapoi, o intrebd Joseph, cumva
continudndu-i g6ndurile din locul unde i le intrerupsese,
qi sd-mi refuzi oferta te a vd insoli pdnd la Londra, pe
tine qi pe cele doud eleve ale tale, ai face-o?
Chiar aga - ar fi fdcut-o? O parte din ea rdspundea
cu un simplu da. Dacd i-arfi spus nu,via\a ei arfi rdmas
aceeagi dinainte: linigtitd, ordonatS, familiard. Sau poate
cd nu. Poate cd l-ar fi intdlnit pe Charlie oricum, la concertul Susannei gi al lui Peter - gi atunci, poate cd ar fi
reactionat putin diferit fatd de el. Fdrd existenta lui
Joseph in viata ei, s-ar fi putut indrdgosti iar de Charlie.
Poate cd ar fi luat o decizie in privinta lui chiar in clipa
aceea... Poate cd...

338

Mary Balogh

Dragostea invinge

339

Nu, era cu neputinld. Nu s_ar fi int6mplat niciodatd,


Degi, poate...

rneia viselor tale.

Nu

sunt

d-

precizd el. Dar de frumoasd, egti


- Nu egti
chiar foafte
! Era gata sd meargd cu compliCe mai
nu?
pdnd
la
capbt,
mentele
tdndrd.
sunt
mai
Nu
-

Nu. Deloc.

340

Mary Balogh

lmpotriva propriei voin{e, Claudia


fu nevoitd sd z6m.
- A$a e mai bine, o

beascS.

meta n_ar fi nici pe depart


oeJa ovada.
. incepu ea.

Dragostea invinge

34!

alte asemenea momente. Seara trecutd a fost perfectd.


Da, Claudia, aqa a fost. N-am sd te las s-o negi. A fost
pur qi simplu perfectd.
Claudia oftd.
- Sunt atdtea complicatii, spuse ea.
- Complicatii existd intotdeauna. Asta-i viata. Ar fi trebuit sd intelegi lucrul dsta, de-acum. O complicatie posibilS este aceea ca in noaptea asta coliba cea micd din
pddure sd fie, spre deosebire de ieri dupd-amiaz5, incuiatS.

Claudia amu{i - deqi intelesese incotro se Tndreptau


in momentul cdnd Joseph o chemase la plimbare cu el.
N-avea niciun rost sd-qi spund contrariul, nu?
- Poate, zice ea, au pus cheia pe tocul ugii sau sub
prag, oriin alt loc unde e uqor de gdsit.
Nici acum nu-i putea vedea chipul. t-.,1n moment, ins5,
ii zdri luciul dintilor.

- Mai bine mergem sd vedem, spuse ea, trdg6ndu-qi


galul mai str6ns pe trtrp.
- Egti sigura? rntrebd Joseph cu glas scdzut.

m.

enc.

Da.
De astd datd, cdnd pornird inainte, Joseph nu-i mai oferi
bra{ul, cio lud de mdnd, petrec6ndu-$i degetele printre ale

Oo1" schimba pe vecicurs

un

Fieca

a$a

Tfl:

ment ne indreaptd inexorabi

nt ne revine amdndurora.
rcare

te ca
Marti
UUN

permanent perfect. Dar e


xistd gi voinla de a alege

ei. Cu mdna cealaltd tinea sus felinarul. Aveau nevoie de


el ca sd vadd in cealaltd parte a podului, unde coroanele
copacilor opreau pdnd qi putina lumind reflectatd dinspre
cer. Gbsird cdrarea abia vizibilS pe unde se intorseseri in
ajun gi o urmard prin pddure p6nd ajunserd la colibS.
era descuiatd.
^Uga
lnduntru - dupd cum Joseph observase doar pe jumState, in ajun - se gdsea un cdmin cu lemnele de foc
pregdtite in vatrd Ei c6tiva bugteni alSturi. Mai era o
masd, cu c6teva c5(i pe ea, o cutie de iascd gi o lampd
cu seu de oaie. Peste un balansoar de lemn era drapatd
o pdturd, iar l6ngd perete se afla patulingust unde o gdsiserd pe Lizzie.
ln seara asta, toate ardtau mai pldcute, mai primitoare. Joseph puse felinarul pe mas5, lud cutia de iascd

Mary Balogh

342

Dragostea invinge

pnvtrea spre Joseph. Savura


ruserd sdnii, partea in_terioardc: $Tr1#r'l?
ele,. dupd dragostea fdcutd in seara'O-inainte.

;:1?;rti'

Iar acum aveau s-o facd din nou.


Ce minunatd trebuia sd fie cesnicia"..

mina

felinarului,
in

pdreau ddttuite

aproape negru, iar trdsdturile


gi erau foartjatrdgatoaie. prsj
SCAU

S-O S

d el,
seQ
fiind
ab di

indcd ai ajuns la vdrsta de tr


fesoard nemdritatd. Crezi cd
sa te mai gdseascd atrdgdtoare sexual. probabil
chiarili
spui cd cele de aseard s-_au intdmplii numai
fiindcd md
er, ca sd dau curs relaliei
Vreau sd gtii cd egti incre_
gti rezultatul a ceea ce ai

reizeci

clar tucrut dsta. gi ,u,


grdit de atrdgdtoare.
Ochii

eiit

uruurTrtlil

ia!d.

Nu

?r?ij::

priveau !intd.
de
atrdgdtoare,
continud el gi, lu6ndu_i o m6nd
_ - 4te.t
"tntr-a
lui, gi-o puse peste umfldtura .oantalonilo
pantalonilor,
r dearlca_
supra erectiei.
- O... fdcu ea incet.
de atrdg5toare.
poald, iar el ridicd ambele mdini
ca
tb toate agrafele din pdr. Mai

343

tdrziu, trebuia s5-gi refacd pieptdndtura, iEi spuse ea,


fdrS perie qi oglindd. Dar la asta avea sd se gdndeascd
atunci, nu acum.
at6t de nein- Este o crimd sd-!i str6ngi pdrul dsta pletele
ei se
in
timp
ce
remarcd
el,
durdtor, Claudia,
revdrsau in unduiri grele pe umeri; ii lud m6inile intr-ale
lui qi o ridi,cb in picioare. tVu egti femeia viselor mele. Ai
dreptate. ln veci n-aE fi fost in stare sd te visez. Eqti
unicd. Sunt uimit. Md simt umilit.
Claudia ii privi atentd ochii, in cdutarea ironiei, sau
mdcar a hazului, dar nu sesizd nici una, nici alta. Apoi,
nu mai putu vedea nimic clar. igi inghili lacrimile. Dupa
care Joseph se aplecb mai aproape gi i le linse, inainte
de a o str6nge la piept, pentru a o sdruta cu patimd.
Era frumoasd, igi spuse ea in timp ce se dezbrdcau
lncet unul pe celSlalt, intrerup6ndu-se adesea ca sd se
mdngdie sau sd se imbrSligdze. Era frumoasd. igi trecu
palmele peste muqchii qi firele rare de pdr de pe pieptul
lui, dupd ce-i scoase redingota qi vesta, lavaliera qi
cdmaga. lar el igi plimbd mdinile peste tot trupul ei,
inainte de a-i cuprinde s0nli, frec6ndu-le sfdrcurile cu
degetele mari gi apoi aplecdndu-se sd le ia in gur5, unul

cdte unul, gi sd le sugd pand cdnd dorinta crudd o


strdpunse pdnS-n pdntece Ei de-a lungul pa(ilor interioare

ale coapselor.
N-avea sd se simtd ruqinatd gi nici stingheritS. Era
frumoasS.
$i doritS.
Nu mai avu nicio indoiald in legdturd cu asta, dupd
ce-i scoase pantalonii de seard din mdtase gi ciorapii.
Era rdvnitS.
$i nu era singura care sd poatd fi nu frumoasS.
gi tot trupul
ll cuprinse cu loratele pe dupd g6t, lip
gol de al lui, qi-i gdsi gura cu a ei. C6nd limba lui ii intrd
in gurd, oftd. Avusese dreptate, existau momente perfecte, chiar dacd am6ndoi pulsau de nevoia irezistibilS.
- Cred, spuse el, retrdgdndu-Ei putln capul ca sa-i
zdmbeascd, cd ar fi mai bine sd ne folosim de patul 5la.

344
Va

Dragostea inving[e

Mary Balogh

fi mai comod dec6t a fost pdm6ntul aseara.

Dar gi mai ingust, addugd ea.


- Dacb am avea de g6nd sd dormim, poate, fu Joseph
de acord, z6mbindu-i cu o asemenea expresie inc6t Clau-

dia igi simti degetele picioarelor goale fix6ndu-se pe


podelele tari. Dar nu dsta e planul, aga-i? E un pat destul
de larg pentru scopurile noastre.
Dddu pdturile la o parte, iar Claudia se culcd pe
ceargaf gi ridicd bratele spre el"
- Vino, il chemd.
Joseph se potrivi deasupra, iar ea iqi desfdcu picioarele, petrecdndu-qi-le apoi in jurul alor lui. AmOndoi
erau gata. O sdruta, incepdnd sd-i murmure incet vorbe
drdgdstoase la ureche. ll sdrutd gi ea, infig6ndu-gi
degetele in pdrul lui des. Apoi, Joseph iqi petrecu m6inile
sub trupul ei, Claudia se inclind spre el gi devenird unul.
Mdrimea lui continua s-o qocheze. Trase incet aer in
piept, in timp ce-qi potrivea pozi{ia ca sd-iingbduie acces
deplin, qi-Ei str6nse in jurul lui mugchii interiori. Cu sigurant5, nu putea exista o senzatie mai pldcuta in intreaga
lume.
Deqi, poate cd exista, totugi. Se retrase din ea, apoi
apdsd din nou, ad6nc, gi repetd actiunea p6nd c6nd Claudia ii putu sim{i ritmul, potrivindu-qi-l qi pe al ei dupd el
gi desfdt6ndu-se cu carnalitatea purd a impreundrii lor.
Abia asta era cea mai savuroasd senzatie - at6t in
primele c6teva minute de pldcere controlatS, cdt giin timpul celui din urmd minut de dragoste mai addncd, mai
rapidS, tot mai aproape de punctul culminant.
lar acesta sosi - exact in acelagi moment pentru
amdndoi, iar ea igi deschise zdgazurile dragostei gi dddu
inapoi in egalS mdsurS, iar abia aceasta era cea mai
miraculoasd senzalie din toate, deqi se afla aproape dincolo de simlire gi cu mult dincolo de orice cuvinte sau
96nduri rationale.
Era frumoasd.
Era doritd.
$i, in fine...

345

Ah.
fn'rftrna instanid, era pur 9i simplu femeie'

ment.

murmur
care a
cuvinte
Pe
Doud
gl
scump
mai
cel
chiar
Nici
sc
i"i", Or.a-i era oferit in imbul lor'
lubirea mea.
b i re a
'
c a u rr e i M a rti n- E a e ra -i u
i:i'"'rzi:";,
i:
acestea
*^-^Xl::l:=.;;t;; Jotamani in urmd, toate Ai

- Ah, Claudia."

nu mai era ^^-ul. Era

fru

oasa, era ooflLa_v':':'Il'"-;


se uita ta ea pe sub

l_1^":l il;.-^".;,,i-;i

nt femeie'
el' cu o lucire
icdt ar parea de incredibil' replicd
in ochi, am obse
hazlie
"--Crrroi,
rdnd,
rbse. Jose i sdrutd pleoaPele Pe
buze'
a iar Pe
inainte de a o
cd
sd md uimeascd' spuse el' faptul
face
Nu
-

ordonate.

346

Wry

Batogh

Dragostea invinge

347

- Nu spune asemenea lucruri, ii ceru ea.


- Atunci, ce s-a int6mplat intre noi? intrebd Joseph,

- Am.avut gi ? e ocazii, recunoscu ea.


de ce n_ai rofitat d; ;Li il;dcd_l
iubeai at6t de
,r,ir$,
- - i1 Oarte, da - 9i in p
comoditatea
in locul... in

d el. Chiar dacd nu


!i_a prea
ag putea sd md intorc in tre_

sacrificiu.
, replic5 el,

dep u_i
obrazului, l;
capul.
linia

ene.

fi fost acol
it ta Bath.. gi
tiberd.

giori

.,?
ii mele.
i,
in

ii

plet nesincer.

md

; i;

iea

rdsucindu-se cu spatele la perete gi tindnd-o str6ns in


brate pe Claudia, ca sd nu cadd din pat. Sex gi nimic mai
mult?
Un moment, Claudia stdtu pe gdnduri.
- Sex excelent, rdspunse ea.
- De acord. Totuqi, Claudia, nu te-am adus aici pentru
partidd
o
excelentd de sex. Sau, mai bine zis, nu numai
gi nu in primul r6nd pentru asta.
Mai bine sd nu-l intrebe de ce. El, insd, ii rbspunse
oricum la intrebarea nerostitd.
- Te-am adus aici fiindcd te iubesc, Ei cred cd gi tu
ma iubegti pe mine. Fiindcd sunt liber, cum egti gi tu.
Fiindcd...
Claudia ii puse v6rfurile degetelor pe buze. El i le
sdrutd, zdmbind.
- /Vu sunt liberd, spuse ea. Am o gcoald de condus.
Am o multime de eleve gi de profesoare care depind de
mtne.
- $i depinzi gi tu de ele?
Claudia se incruntS.
- E o intrebare indreptSlit5, continud el. Depinzi de
ele? Fericirea ta, mullumirea de tine insdti, depinde de
continuarea munciiin qcoald? Dacd da, trebuie sd tinem
seama de ceea ce spui. Ai dreptul sd-!i urmezi fericirea,
la fel cum Ei eu am dreptul sd mi-o urmez pe a mea.
Noroc cd moqia Willowgreen poate fi gospoddrita gi de la
distantS, a$a cum a fost de-atdtia ani. Eu gi Lizzie ne vom
instala cu locuinta la Bath. Vom trdi acolo cu tine.
- Nu fi prost, il dojeni ea.
- Voi fi cdt de prost e nevoie sd fiu, pentru ca relatia
noastrd sd meargd bine, Claudia. Timp de doisprezece
ani am avut o legdturd in esentd aridd, deEi tineam la
sdrmana Sonia - la urma urmei, ea mi-a ddruit-o pe
Lizzie. Anul dsta, am scdpat ca prin urechile acului de-o
cdsdtorie care, cu sigurantd, mi-arfi adus o nefericire activd pentru toatd viala. $i acum, dintr-odatd, chiar in

348

WA Batogh

Dragostea invinge

r. $idoresc, in fine, sd_mi aleg

rebui sd a
m.p. Sunt

- ...4r

completd

ra pe oricine ar putea sd md
facd fericit,
ph.

Contesa de Sutton...

Lumea bund...

duc Ai eu o frazd p6nd la

Ascult.

."ry
ducesa.

r^r,
M

de marchizd sau oe
de
i iii ; ;;;[^;L':'
:,',''-:::?, :]1u

lyt:1*t3
i-ar
fi i m po _d.llgt "_

vv rrrv?(titilLUIt.

v_iald

laf eU am treizaoi ci ni^^i j^

v,,,q, ,,uruilut. rreler Sa ma

gi sa nu mai am niciun alt copilin afard de Lizzie, decdt


sd am doisprezece bdieti de la o altd nevastS.
- Toate astea sund minunat, nu se ldsd Claudia, dar
nu sunt deloc practice.
- Doamne feregte, aga e! Cu atdtia bdie{i, n-o sd am
un moment de linigte in cas5.

- Jo-seph!
- Clau-dia!

Nu va trebui sd renun

SOf CU

^_:

tine

349

i-o intoarse el, z6mbind, in timp ce-i punea


un deget pe nas.
Un lemn trosni in cdmin, gi se ldsd putin maijos. V5paia incepea s5 scadd. Claudia igi dddu seama cd in colibd se fdcuse cald ca intr-un cuptor.
- Existd unele probleme, recunosc qi eu, continud
Joseph. Suntem din doud lumi oarecum diferite, gi se
pare cd s-ar potrivi cam greu - dar nu imposibil; pe-asta,
refuz s-o cred. Vorba aia, cd dragostea le invinge pe
toate, poate pdrea de un idealism prostesc, dar eu cred
totugiin ea. Altfel, in ce sd cred? Dacd nici dragostea nu
le-ar putea invinge pe toate, atunci cine sd poatd? Ura?
Violenla? DeznSdejdea?
- Joseph... oft5 ea. gi cu Lizzie ce-o sd facem?
- Te iubegte din toatd inima, iar dac5 te mdriti cu
mine gi vii sd locuiegti cu noi, nu va mai avea de ce sd
se teamd c-ai s5-i iei cdinele.
- Totul e absolut imposibil, sa Etii.
- Dar in vocea ta n-a mai rdmas nici urmd de convingere. Sunt pe cale sd c6qtig, recunoagte.
- Joseph...
Din nou, ochii ei se umplurd de lacrimi.
- N-ai ce sd cdEtigi. Este imposibil.
- Hai sd vorbim mdine despre asta. O sd trec pe la
Lindsey Hall ca s-o vdd pe Lizzie, Ei vom sta de vorb5.
Dar poate schimbi vreo doub vorbe inainte de-a pleca
de-aici gi cu verii mei- Neville, Lauren, Gwen. Cu Wilma
ar fi mai bine sd nu vorbeqti, deqi ar putea gi ea sd-!i
spund acelagi lucru. Toli ili vor spune ca, incd din
copilSrie, n-am jucat niciodatd cinstit, qi cd intotdeauna
iegea aga cum voiam eu. Eram de-a dreptul detestabil.

350

Mary Balogh

$i nici acum nu joc cinstit, c6nd imi doresc foarte tare


un l.ucru.

sosea la LindseY Hall, sPre Prdnz.


Putea sb fie. P6nd acum, nu mersese deloc uqor'
Vestea cd Portia fugise cu Mcleith il fdcuse pe tatdl
lui sd tremure de furie' Nu-i scuzase fapta niciun moment
Joseph nu-l ier- era departe de a face asta. Dar nici pe
drasticS'
de
atdt
mdsurd
o
la
tase, cd o impinsese
pe
dizgratia ei, ii
purta
conqtiintb
vei
viala
Toatd
Dacd ai conqtiin{d, mai bine-zis'
el.
sousese
' in cele din urm5, Joseph adusese vorba despre Claudia Martin. La inceput, tatdlui sdu pur 9i simplu nu-i
venise sd creadd.
el'
- Profesoara aia nemdritatS?clarilintrebase
ea era,
intr-adevdr
cd
inlelesese
Dupd care, cdnd
pe
atdt
fbcuse
care-i
mdnie
de
furtund
explodase intr-o
penserios
ingrijoreze
se
pe
sb
sa,
gi
mama
c6t
Joseph,
tru sdndtatea lui
Joseph, insd, se linuse tare - gi-gijucase fdrd ruqine
atuul:
el, a fosttutorele
- Domnul Martin, tatdl ei, aexplicase
in casa lor de la
crescut
Ducelui de Mcleith. Ducele
pe
aproape ca
Claudia
considerd
O
vdrsta de cinci ani.
pe o sord.

Dragostea invinge

Mary Balogh

352

353

turor.

- O iubeqti pe domnigoara Martin, Joseph?


- Da, mamd. Din toatd inima.

cut-

va

de
-

Sadie!

Sadie...

T:

td cu ade.
Nu Putem

- lli multumesc, mamd, rdspunsese el, ridic6ndu-i


^
m6na
la buze.

amutitS.
-'ni de gdnd sd te insorl cu ea? il intrebase'
- Dacd e desdacord.
de acord'
- Sigur c-o fiereplicase
el, cdt mai sper sd ai drepWil,
Dourn",
tate!
- Wil, repetase Wilma, gocata' Nu mi-ai mai zis aqa
de zile.
de
-- ani
bintr-oOat5, Joseph o prinsese de umeri' imbrdtigdn-

ce

te Poate atrage, JosePh'

Nici nu e nevoie. Ureazd-mi noroc'

Mary Balogh

354

Dragostea invinge
Cdsdtoria avea sd fie un pas enorm pentru ea

dacd asta te face

fericit.

g
a

unul

c sa spun c-am s-o tolerez,

te m.ai !ii pe picioare, da, Joe? Ai nevoie de


^,^^. care sd te asculte
crneva
un com:
panion la bine qi la rdu,
cel mai
u drum pe care-l putem
re sa te

]r.,

355

g
cai
g

mi chiar gi ta o ord atdt de timpurie din zi?


Oac5 ii

toatd fata luminatd de z6mbete.


- Tati? rntrebd ea.
Joseph se apropie, o cuprinse cu bralele qi o invdrti

in loc.
re{ind.

pe

ne zici, intele_sese Neville, ludndu_gi m6na


de
lui. Le-am ldsat pe Lily, Lauren gi
si Gwen inin_

ta un l.oc in camera ,i"r.tr"j,I"L .a


F-r"iT:lp
!o?tg
izbucneascd-n
tacrimi, fiindcd giurrirnl;iri;'

- Ce face fata mea cea mai grozavd in dimineata


asta? o intrebd.
ea. Este adevdrat, tdticule?
- Fac bine, rdspunse
la
o came std, care a auzit de
Edna Ei Flora au auzit de
de I una dintre doamne
auzit
care-a
la o alid servitoare,

\fr;ffi;

se auzea bubuind tocmai din bib-tiotecd qi


nu parea Jefoc
de via{a asta. gi
n ciuda unchiului
Joseph o sd fie fericit. Cred

scara, spre pafter.

mare,. era ilsdei craudia. in .uTr1,iffi?,1;Bl.:"":JH


abandon pdtimag, mai ales a Ooua-oara,
canO statrse
intr-un mod care putea
oar amintindu_gi. gi_l mai
, nu mai incdpea nicio in_
cu el, a-l iubi chiar, nu era

Ah.

- Este adevdrat, rdsPunse el.


- $i n-o sd se maiintoarcd niciodatS?
- NiciodatS.
- O, tdticule! exclamd feti{a, s

-9i m6inile la
de bine!
el.
lmi
spre
piept, cu fala ridicatd
urd
JosePh.
o
- $i mie,
- $i este a rat, continud ea, cd-n locul ei ai sd te
insori cu domniqoara Martin?
Dumnezeule mare!
- A$a !i-au spus Flora qi Edna 9i toate servitoarele?

Da!

- $i domnisoara

Martin ce are de spus in legdturd cu

asta?
- Nimic. C6nd am intrebat-o, a vorbit a(5gos cu mine.

356

Urry Batogh

Dragostea invinge

- Atunci,

nu te-ar deranjat dacd m-aE insura cu ea?

- Ce prostie,

gi in afard de tine.
le. Te_am a$teptat.
mine, dar ea

,:.Ji

re alte treburi mai bune de

Ba da, aga a zis.

ra^.r^--'J"L ^=o1"' 'J'o]oq, cateva ore - in care sd


"o
;: ff :i?:.".:Jl
i :..a,ea, 3L ;',. a i? i"Eai, il ".il: ":3
int6mplate
seaia :tiecrta.
6
b
i
I

- Mi-af pldCea Cel mai

n:,ttrr r.tin

t,,^^ r=t.

$i cr
otace ct"',i;.""A-';,:':j:j,lr-s=r8uLali9'
o,u:"9:1,I"-.
n r, .r"d .; ;;;;;;s%:
"Bu, e ursuzd?
- Chiar gi c6nd
Cred
cd-n
dimineata asta
-- ae fost
ursuzd,
've( vre

d cd gi ei ii

fiindcd vrea
sd te ia de bdrbat, tdticule.
ce,-_presupunea el, corespundea
perfect cu lo_
glc nin5.

357

replicd fetita. Dacd te insori cu ea, o


sd-mi fie ca un fel de mamd, nu-i aga? Am iubit-o pe
mama, tdticule. Tare mult am iubit-o. Mi-e ingrozitor de
dor de ea. Dar ag dori sd am o mdmicd noud - dacd e sd
fie domnigoara Maftin.
- Nu un fel de mamd, o corectd el, ci mama ta adoptiv5.
- Un fel de mamd adoptivS. Eu sunt o bas... sunt
copilul tdu din flori. Nu sunt fiica ta aqa cum se cuvine.
Mama m-a invdtat asta.
Joseph preferd sd nu mai spund nimic. O lud de
m6n5, deschise uga gi porni cu ea spre scard. C6inele ii
urmd in fugd.
Claudia era incb in camera pentru lectii. Julia Jones
nu se mai afla acolo. Terminase de c6ntat la spinetd gi
plecase sd se ocupe de altele.
- Am nevoie de opinia ta intr-o privinld, spuse Joseph,
inchizand ferm uqa in urma lor, in timp ce Claudia se
ridica in picioare gi-gi impreuna mdinile pe talie, cu
spatele drept ca un vdtrai qi buzele str6nse intr-o liniutd
subtire. Lizzie m-a informat c5, dacd ar fi sd te mdrili cu
mine, i-ai deveni un fel de mamd adoptivS. Nu mamd
adoptivd propriu-zis5, fiindcd nici ea nu mi-e mie fiicd propriu-zisd - mi-e doar copil din flori, ceea ce in{elege cd e
un eufemism mai bldnd pentru bastard. Are dreptate?
Sau se ingald?
Lizzie, care-gi desprinsese m6na dintr-a lui, intorcea
capul de la unul la altul aproape ca Ei cum ar fi putut
sd-i vada cu adevdrat.
- Of , Lizzie, oftd Claudia, relax6ndu-se, ceea ce o ficu
sd se transforme c6t ai clipi, din profesoara austerd gi
sco(oasd in femeia caldd pe care o iubeau amdndoi. Nu
ti-ag fi un fel de mamd vitregd - ba nici chiar mamd vitregd cu adevdrat, dec6t in termeni strict legali. AE fi
mama ta. Te-aE iubi la fel de tare cum iqi iubeqte orice
mamd copilul. Eqti un copil din dragoste, in cel mai bun
inteles al cuvdntului.

la el nu

Dacd
timi,

Dragostea invinge

Mary Balogh

358

359

ba nu, era nedrept: se uita numai la fiica lui...


eavoastrd gi tata o sd aveli copii? Copii legi-

mult i-ag iubi. Nici mai mult, nici pulin. Iubirea nu trebuie

Claudia oftd.
o; b; Ja, raspunse' Dar via[a nu e atdt de simpld'

putea avea tatdl tdu 9i... gi cu mine, dacd ne-am cdsd-

aceasta i le

lui intr-ale ei. gi cu Horace.

Este casa lui

poveqtile mele gi o sd facem o carte din ele, gi poate cd


unele dintre prietenele mele o sd vind in vizitd la noi din
cdnd in c6 iar c6nd se va nagte un copil eu am sd-l lin
in brate gi sd-l legdn in fiecare zi gi...
Rogeata din obrajii Claudiei se fdcuse purpurie.
- Lizzie, o intrerupse ea, strdngdnd-o de m6ini, eu am
o gcoald de condus, in Bath. Am acolo eleve gi profe-

- Atunci, fetele acelea sunt mai importante decdt


mine? $i profesoarele acelea sunt mai importante dec6t
tata? $coala aceea este mai frumoasd dec6t Willowgreen?
ln sf6rgit, Joseph vorbi gi el.
linigtitS.

$i le conduse pe fete, impreund cu

cas5.

Drallostea inuing;e

Mary Balogh

360

Lizzie, inapoi in

ASa, spuse Joseph, oferindu-i bralul. Acum suntem

unu la unu - sor[i cinsti{i, Iuptd dreapta. Dacd doregti o


luptd, mai bine-zis. Eu ag prefera nigte planuri de nuntd.
Claudia igi inclegtd strdns mdinile pe mijloc Ai se intoarse spre lac. Borul pdldriei ei de pai - aceeagi ca de
obicei - era miqcat de vdnt.
Eleanor aqteptase sd soseascd ultima searb - sau,
mai bine zis, zorii ultimei dimineti. Claudia ii destdinuise
o mare pafte dintre int6mpldrile din ajun gi era posibil ca
pe celelalte sd le fi dedus corect.
lgi reiterase oferta de a prelua conducerea gcolii, ba

pdnd c6nd ajuniEi continuard pli.mbarea in tacere'


serd Pe malul lacului'
ea' observdnd cd vdntul
starne-a-pl ap5 vaturl cu crestelejl?3:

lttl;"'il;llf]i, tP""
d"I"''fP9:i,bl;.U:lTu'u'
'lRffi #'ft#U ;i ;;; ;:
;li'::'d;'1i:
*ll'fl ?#:3?iI n*
[iJ8';Ei''.:
'**ihli?# ;t;r":.;i--e;l
::'?3,f]1;;fl'X,
e'I :=':9 ?l^"" ?,Fi;
; i,;," ;; J iu' "'
: : [:*i
"'ilU
r'
;il'Jl ii # ". ia ;;' 1i r#
e' ry :111"*':J
ntru
e in *i.ll
ri mo rtariq:
sa
Hi;;'';';;
:ilH3']
li
i

um

micd

Eti!

lar acum, de

dim
s

d, se pdrea ca toatd lumea gtia.


nitor - ca sd nu spund mai mult.
- Am senzatia, spuse ea, in timp ce mergea spre lac,
cu Joseph aldturi, cd parcd ag fi pe scena unui teatru, cu
un public numeros adunat in jurul meu.
Era insuportabil de

- Agteptdndu-ti cu sufletul la gurd replica finald? Nu


md pot decide dacd gi eu fac parte din public, Claudia,
sau sunt un alt personaj al piesei. Dar in acest al doilea
caz, inseamna cd n-am fost cu tine la repetilii, altfel aq
gti care e acea replicd finald.

?,
5u

rtu

meu'
meu

accePta ni
iu qi ta",

icd

el' iar tatdl

t'

co-

sd fac5, nu a ceea ce dorea sd facd.


- Cred, spusese ea, cd e un loc comun gi o simplifi-

nu e treaba mea, gi cu sisurantd a trecut de mult ora de


culcare. Noapte bun5.
Dar,la cdteva secunde dupd ce plecase din camerd,
mai v6r6se odatd capul pe uqd.
s-o spun oricum, zisese ea. Ascultd de glasul
inimii ntru numele lui Dumnezeu, Claudia, prostuld

361

cdt

ail

Nu, recunoscu ea'


Orice fatd abia ieqitd

362

Dragostea invinge

Mary Balogh

ea.

ii

363

o privire'
observase pe cei doi bdrbali schimbdnd

- Vom ado mullime de asemenea copii. sDUSe


elincet, iar Wil een va fi gcoala gi caminLt'lr;. ii-;;
iubi, Claudia.
Claudia se uitd la et gi oftd.
. . N-ar merge, murmurd ea. Este un vis mult prea

ambitios.

insea
litate,

toate in viatd, insistd Joseph. Viala


gi sd faci aieste vise sd Oevina relcu hotdr6re _ gi cu iubire.

doamna
-" f D; Hallmere.
unde gtlgi cd tocmai mi-am dob6ndit indepenmeu?
Oenluiinireod 6a' oe unOe Etiti de binefdcdtorul

364

Uary Batogh

Dragostea invinge

Doamna Hallmere deschise g-u


imediat, apoi se rdzg gi ridic"d
- N-o gtie toatd lu ? replicS ea cu

un rdspuns

falsd nepdsare.

365

enele cu trufie'
Doamna Hallmere iEi indl!5
Claudia' Dumneafost,
ali
- Dumneavoastrd
gcolii.
binefdcdtoarea
fost
ali
voastrd
- O, la naiba! exclamd JosePh.amuzat Marchizul de
- Hai c-ai fdcut-o! remarcd
Hallmere. Proverbiala pisicd a scdpat din proverbiala

deosebire cd o asemenee
durile, c6td vreme acum avea senzalia
niciodatd
mintea nu-i fusese mai timpeJ;. S;'[rt", cd
gdndi ta mai

Sunt foarte bogatS, sPUSe ea.

Erati doar o ietiEcand cdnd mi-am deschis eu

soard la gcoala ei, cdnd loc


de casa Marchizului de Hall
rimisS la qcoala
rezece ani, ime_
fie angajatd ca

de doamna a Bedwyn
cdliva ani in
. Dar cim
s-o gdseascd?
r c6teva sdppre uciderea
ar inainte ca
ala din Bath.
rcaserd Anne gi Susanna
, cd era posibil ca doamna
nu mai fie chiar at6t de

de la o vdrstd foarte fragedS.

De ce?
Doamna Hallmere se bdtu cu palma pe coapsd, iar

a pe cat gi-o amintea Cr"l?i3i


se g6ndea ra faptur cd, atr n.i cano doamna
Hailmere

ti
3

sig

i sPuse ea, cu
u aniin urmd.

aproape neauzitd.

a' intr-o goaptd

Dumneavo

mult.

- Nu vd...
- A, ba da.

- intr-adevdr.

Dragostea invinge

Mary Balogh

366

igi drese glasul, iar Marchizul de Hallmere se

^^:
sca

cap.
- A fost o rdzbunare magnificd, fu nevoitd Claudia s6
recunoascS.

.. .

$i eu am considerat_o la fel, mdrturisi gi doamna

Clau

Ce

nt?
nol

Aga
nuevr

ea.

367

em

Hallmere.

nu ardta prea convin


- Ce pot spune?
laudia in cele din urmd.
Eraingrozitor
de
li
datora
enorm acelei femei
.
- la fel ca at6t de m
tre elevele ei de caritatu, Jin
trecut gi din prezent. Fdrd acea femeie, Sr.unni'uiii

ne, nu era cu putin{d sd_i datoreze totul toc_


iHattmerel
$i totugi, aga era.

mai

a pe care i_a{i ldsat_o dom_


de a deveni solia
onoare
-' -ciuuOiu
rdse - deqi su

nedoritd.
- Asta am
minute, iubito,
este

td cu ceva fald de mine. Ar


d cd prezenla noastrd aici

cat gi eu sd_!i spun acum cdteva

nse marchizul.
Claudia intinse mdna. Doamna Hallmere i_o privi
din
no
stare'

ap
de

el. Ca sd fie
$i o tras

l.

pe ea la pdmdnt, pdnd ajunserd fa[d-n

se in_

dri de

cred, insd, cd ,"pri."


,::,:Xti :l11,E 9!rririeneasteptate.
rodtiiS,lroit",
ii la Ti, ,olt'il,ll
l:1"^:::^r1?.::

Care anume este?

semdna uluitor cu galgai-

N-aE

at6t.

pulln ue
renunla la o intreagd cariera, pentru mal

368
^i
9r

^-^^
os

Mary Balogh
evdr, domnigoard profesoard, fu el
de acord,

Capitolul 25

370

UrrV Batogh

Dragostea invinge

371-:

- Dar cine ar fl putut rezista farmecelor lui Joseph?


continud Susanna. Eu intotdeauna am tinut la el peste
mdsura de mult, de chnd ne-a facut cunoqtin!5 Lauren,
dar a crescut enorm in ochii mei, de vreme ce a avut
flerul de a se indrdgosti de tine, Claudia.
- $i cine-ar fi putut rezista unui bdrbat care-gi adora
atdt de rnult copilul? interveni 9i Anne. Mai ales o fiica
oarbd Ei nelegitimd.
- Slavd Domnului cd-i avem pe Lucius, Sydnam 9i
Peter, spuse Frances. Altfel, am putea muri de gelozie,
Claudia.

Claudia se rdsuci cu taburetul. Camerista termind de


fdcut ordine pe mdsula de toaletd qi ieqi din camerd.
- 0 fi oare firesc ca o zi a nuntii sd trezeascd emolii
at6t de contradictorii? intrebd Claudia. Sunt aga de fericit5, cd-mi vine sd explodez. $i sunt at6t de tristS, incdt
aproape imi dau lacrimile.
- Sd nu-ncepi! o preveni Susanna. O sd !i se umfle
ochii qi se mal qi inroqesc.
La fel ca in seara trecutd. Totul incepuse cu ultima
cind de rbmas-bun, in sala de mese a gcolii, la care
rdmdseserd qi elevele care nu stau la internat - urmata
de conceftul-surprizd gi cuv6ntdrile de la despa(ire. Continuase cu imbratiqdrile $i urdrile de bine din paftea tuturor elevelor gi profesoarelor. $i se incheiase cu doud
ore in salonul particular al Claudiei - care curdnd avea
sd treacd in posesia lui Eleanor - unde conversaserd qi
depdnaserb amintiri toate cinci.
- M-am simlit bine lucr6nd ca profesoard aici,
spuse acum Anne. $i cdnd m-am mdritat cu Sydnam,
nu eram deloc sifurd c-o sd fiu fericita ca sotie a lui.
Dar sunt, aQa cum vei fi qi tu cu Joseph, Claudia. O gtii
deja.
- E absolut firesc ca acum sd te simti tristd, o asigura
Frances. Eu, la nuntd, aveam parte de Lucius 9i de promisiunea unei cariere de c6ntdreatS, qi tot am regretat fericirea de-aici. Fusese casa mea, iar cele mai dragi
prietene ale mele aici erau.

cru, completd Frances.


so{, adaug5 gi Anne.
alta cu
lipsite de orice
-ddi de
a rdndul lor.
din lume, fu Fra ces de
r_o bund zi, duce d!

cu frivola
ces tocm
la spate.

372

Urry Batogh

Dragostea invingle

373

mai multe uri.


Nu avea sd Pldngd.
La bisericd o agtePta JosePh.

ed

inc

fu
de

Great PulteneY Street.


Absurd,
Una dln
Dacd da, Cr
nespus"

lvd. Mai intdi zdmbi, apoi


timp ce trdsura cotea Pe

ume ale lui Dumnezeu, e?


un sim! al umorului care-i ea

de ce se tot pldngea cd-l strdngea lavaliera'

374

Mary Batogh

Dragostea invinge

375

Conform obiceiului ei, se imbrdcase simplu, ingrijit gi


elegant, cu exceplia pdldriei de pai absurd de dr5gutd
care-i stdtea pe creqtetul capului, putin inclinatd in fa{d.
Josgph ii zdmbi drdgdstos, amuzat de pdldrie.
li zdmbi gi ea, fdcdndu-l sd uite de pdldrie.
Ah, Claudial
Se intoarserd impreund spre preot.
- Mult iubitilor, incepu acesta cu un glas sonor care
umplu toatd biserica.
$i, c6t ai bate din palme, slujba lud sfdrgit, gi erau
cdsdtorili, el gi Claudia Martin, acum Claudia Fawcitt,
Marchizd de Attingsborough. Pentru toatd viala. PAnd
c6nd moartea ii va despdr[i. La bine gi la rdu, la necaz gi
la fericire.
Ochii ei priveau intr-ai lui. Buzele ei erau strdnse intr-o
linie subtire.
Joseph ii z6mbi.
li zdmbi Ei ea, iar soarele verii tdrzii, care cobora treptat spre toamnd dincolo de ugile bisericii, se reflecta cald
gi luminos in ochii ei.
Semnard in registru, apoi pornird pe lungul drum prin
naosul bisericii, printre invitatii zdmbitori, care in cur6nd
aveau sd se adune in Camerele Adundrii de Sus, pentru
dejunul nuptial.
Claudia fu aceea care se opri ln dreptul celei de-a
doua strane, unde stdtea Lizzie, intre Anne Butler gi
David Jewell, imbricatd splendid rntr-o rochie de danteld
roz, cu o fundd de satin asortat6 in pdr. Claudia se
aplecd prin fata prietenei sale, ii gopti ceva fetitei Si o
ajutd sd se ridice in picioare.
$i astfel, rn vdzul unei jumdtali din beau monde,
pornird mai departe prin naos to{i trei, cu Lizzie la mijloc,
{in6ndu-i de brate gi radiind de fericire.
Erau gi unii pe care o asemenea priveligte avea sd-i
scandalizeze. Din partea lui Joseph, n-aveau decdt sa se
ducd rtindu-se. O vdzuse pe mama lui zdmbind gi pe
Wilm rf6ndu-qi o lacrimd din coltul ochiului. lgi vdzuse
tatdl privindu-i sever, dar cu o afectiune nemdrginitd in ochi.

--Y

376

Urry Batogh

Dragostea invinse

spate, intorc6ndu_se de la
unul
putut sd_i vadi. Rddea.
ama.

377

dia, pe cealaltb, o cuprinse cu un brat pe dupd umeri qi


o sdrutd cu pasiune.
- Ce faci, tati? ilintrebd Lizzie.
- O sdrut pe mama ta, rdspunse el. E gi mireasa
mea, adu-ti aminte.
- A, bine, zise fetita gi r6se.
Claudia rdse gi ea.
- O s5 vada toatd lumea!
- $i te deranjeazd? replicd Joseph, retrdg6ndu-se
putin ca sd vada din nou ce vibrant de frumoasd era.
- C6tuEi de pulin, ii rdspunse solia lui, pun6ndu-i o
mdnd pe umdr qi trdgAndu-l iar spre ea, in timp ce
caleaqca pornea spre Upper Rooms. Asta-i cea mai fericitd zi a vietii mele qi mi se pare firesc s-o Etie intreaga
lume.

se reverse.

ea,

dt

cremeneascd.
Orrr,r?r;soamndt

Claudia, pe yn ton care timp


e zeci gi zeci de eleve sa in_

zdmbi et. Ba nu... mai


bine: da,

$i se aplecd, lud mdna lui Lizzie intr-a ei gi o strdnse,


apoi igi sdrutd sotul.
Acesta igi desfacu palma pe abdomenul ei, care incepuse deja sd se rotunjeasca. Toatd familia lui era in
acea trdsurd. Prezentul qi viitorul lui. Fericirea lui.
lubirea. Visez la o mare iubire, la o familie... sd am o
sofie gi copii... O familie care sd-mifie la fel de apropiatd
gi de dragd ca bdtdile propriei inimi.
Rostise aceste cuvinte c6ndva?
Dacd nu, cu sigurantd ar fi trebuit s-o fac5.
At6ta doar cd nu mai era nevoie sd nutreascd acel vis
anume.

Tocmai devenise realitate.

care_i a.gtepta in stradd,


lacrimile ce_i giroiau oL
ar fi putut sa spund Oacd

Joseph n_o intrebd.


O agezd pe Lizzie pe o
banchetd, lud loc l6ngd Clau_

S-ar putea să vă placă și