Sunteți pe pagina 1din 12

Proiectareadidacticdelungdurat

ClasaaVIIa

CompetenelespecificedisciplineiFizica:
Competenadeachiziiiintelectuale;(CS1)
Competenadeinvestigaietiinific;(CS2)
Competenadecomunicaretiinific;(CS3)
Competenadeachiziiipragmatice;(CS4)
Competenadeprotecieamediuluiambiant.(CS5)

Planificate68ore
Probedeevaluaresumativ5ore
Lucrridelaborator4ore
1.Determinareavitezeimediiaunuimobil.
2.Gradareadinamometrului.
3.StudiullegiiluiArhimede.
4.Determinarearandamentuluiunuimecanismsimplu.
Competenespecifice.
Nr.leciei Unitatedenvare
Subcompetene
Unitideconinut

Nr.de
ore

I.MICAREAI
REPAUSUL

14

*Fenomenemecanice
(RepetareclasaaVIa)

Achiziiiteoretice
*Poziiaunuicorpn
spaiu.

6
1

*Micareamecanic.

*Descriereamicrii
mecanice.
*Micarearectilinie
uniform.Viteza.
*Reprezentareagrafica
micrii.

1
CS1;CS2;CS3;CS4;
CS5.
Recunoatereamicrii
mecanicennaturitehnic
.
Investigareaexperimentala
micriirectiliniiuniforme,
utilizndmrimilefizice
caracteristice.
Descriereacalitativi
cantitativ(prinformulei
grafice)amicriirectilinii

5
6

1
1

Data

Tipulleciei

Activitidenvare
evaluare(recomandate)

1.1.Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluareiniial.
1.2.(Analizaperformanelor10min)
Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
1.3.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
1.4.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
1.5.Leciemixt.
1.6.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.

*Experiment:
observarearelativitii
micriinsituaiicotidiene.
*Lucraredelaborator:
,,Determinareavitezeimedii
aunuimobil.

Observaii

uniforme.

Utilizareamrimilor
caracteristicemicrii
rectiliniiuniformela
rezolvareaunor
problemesimplendiferite
contexte.
Distingereamicriii
repausuluindiferitesisteme
dereferin.

*Micareairepausul.
Rezumat

Achiziiipractice
*Studiulmicrii
corpurilor.

6
1

9,10

*Determinareavitezei
mediiamobilului.

11,13

2
*Utilizareamrimilor
caracteristicemicrii
rectiliniiuniformela
rezolvareaunor
problemesimplendiferite
contexte.

14

15

CS1;CS2;CS3;CS4;
CS5.
Definireanoiunilormasi
for.
Cercetareaexperimentala
interaciuniicorpurilor
(foreelastice,defrecare,de
greutate)
Distingereaforelorelastice,
defrecare,degreutate.

*Micareairepausul.

MICAREAIREPAUSUL 1

II.FORA

16

Achiziiiteoretice

16

*Ineria.Masainert.

17

*Foramsura
interaciunii.
*Fordegreutate.
Ponderea.
*Foraelastic.

18
19

1
1
1

1.7.Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.
1.8.(Analizaperformanelor
10min)Leciedederezolvarea
problemelor.
1.9.Leciedeformareadeprinderilor
practiceprinexperiment.
1.10.Leciedelaborator.

*Rezolvareaproblemelor:
determinareai
reprezentareagrafica
poziieicorpurilor;
aplicareavitezei,legii
micriirectiliniiuniforme,
graficuluimicrii.

1.11.1.12.Leciedecercetare
tiinific(rezolvareasituaiilorde
problem)

1.13Leciedesistematizarea
cunotinelor.
1.14.Evaluaresumativ.

2.1.(Analizaperformanelor15min).
Leciederecapitulareacunotinelor
acumulatenclasaaVIa.Evaluare
iniial.
2.2.Leciemixt.
2.3.Leciemixt.
2.4.Leciemixt.

*Experimente:
studiulineria,
msurareaforelor
elastice,defrecare,de
greutate.
verificareaexperimentala
legiideformrilorelastice.
studiulexperimentalal
forelordefrecare.

20

Reprezentareaanalitici
graficaforelor.
Calcularearezultanteia
dousauamaimultorfore
coliniare.
Utilizareaconceptuluide
forlarezolvareaunor
problemesimplendiferite
contexte.
Aplicareaformulelorla
soluionareadiverselor
situaiicotidiene.

21,22
23,24

*Foradefrecare.
*Fora.Rezumat

1
1

Achiziiipractice
*Interaciuneacorpurilor.
Caracteristicileforelor.

*Studiulexperimentala
forelor.

2
2

25

*Gradareadinamometrului. 1

26,27

*Utilizareaconceptuluide 2
forlarezolvareaunor
problemesimplendiferite
contexte.
1

28

*Fora.

CS1;CS2;CS3;CS4;
CS5.
Investigareaexperimentala
presiuniiexercitatedecorpurile
solide,lichideigazoase.
Argumentareaexistenei
presiuniiatmosfericeivariaia

2.5.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
2.6.Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.
2.7.2.8.(Analizaperformanelor
10min)Leciederezolvarea
problemelor.
2.9.2.10.Leciedeformarea
deprinderilorpracticeprin
experiment.
2.11.Leciedelaborator.

*Rezolvareaproblemelor:
reprezentareagrafici
calculareamodululuiforelor
elastice,defrecare,de
greutate.
aplicareaformulelorforelor
studiate.
*Lucraredelaborator:
,,Gradareadinamometrului

2.12.2.13Leciedecercetare
tiinific(rezolvareasituaiilorde
problem).
2.14.Leciedesistematizarea
cunotinelor.

29

FORA

2.13.Evaluaresumativ.

30

Analizaperformanelor

2.14.Leciedeanalizisintez.

III.PRESIUNEA.
FORAARHIMEDE.

14

31

Achiziiiteoretice
*Presiuneasolidelor.

7
1

32

*Presiuneanlichide.

3.1.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
3.2.Leciemixt.

33

*Presiuneangaze.Legealui 1
Pascal.

3.3.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.

*Experimente:
presiuneacorpurilorsolide
igazoase;
legealuiPascal;
presiuneahidrostatic,vase
comunicante.

acesteiacunlimea.

34

*Vasecomunicante.

3.4.Leciemixt.

35

*Presiuneaatmosferic.

36

*ForaArhimede.Plutirea
corpurilor.

3.5.Leciedeformareapriceperilori
deprinderilor.

37

Msurareaicalcularea
presiunii.
Cercetareaexperimentala
legiiluiPascaliluiArhimede.
Utilizareaconceptelor:
presiunealichidelor,solidelor,
gazelorialegilorluiPascalia
luiArhimedelarezolvarea
problemelor.

38
39

3.6.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.

*Presiunea.ForaArhimede. 1
Rezumat.

3.7.Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluareacunotinelor
fundamentale.

Achiziiipractice
*Msurareaicalcularea
presiunii.

5
1

3.8.(Analizaperformanelor10min)
Leciederezolvareaproblemelor.

Cercetareaexperimentala
legiiluiPascalilui
Arhimede.

3.9.Leciedeformareadeprinderilor
practiceprinexperiment.

3.10.Leciedelaborator.

40

*StudiullegiiluiArhimede.

41

*Utilizareaconceptelor:
1
presiunealichidelor,solidelor,
gazelorialegilorluiPascali
aluiArhimedelarezolvarea
problemelor.

42

*Presiunea.ForaArhimede.

3.12.Leciedesistematizarea
cunotinelor.

43

PRESIUNEAFORA
ARHIMEDE.

3.13.Evaluaresumativ

44

Analizaperformanelor

3.14.Leciedeanalizisintez

existenapresiunii
atmosferice.
msurareapresiunii
atmosfericeiapresiuniin
lichide.

*Rezolvareaproblemelor:
aplicareaconceptuluide
presiune,alegiiluiPascali
alegiiluiArhimede.
*Lucraredelaborator:
,,StudiullegiiluiArhimede

3.11.Leciedecercetaretiinific
(rezolvareasituaiilordeproblem).

IV.LUCRUL,PUTEREA 11
IENERGIA
MECANIC
CS1;CS2;CS3;CS4;
CS5.
Definireaconceptelor:

45

Achiziiiteoretice

*Lucrulmecanic.

4.1.Leciedecomunicareanoilor

*Experimente:
transformareaenergiei
mecanice.

lucrulmecanic,puterea,
energiamecanice.
Formularealegiiconservrii
energieimecanice.
Extrapolareacunotinelor
despreconservareaenergiei
mecanicenstudiulmicrii
iinteraciuniicorpurilor.

Aplicareanoiunilorde
lucrumecanic,puterei
energiemecanicla
rezolvareaproblemelor

*Putereamecanic.

47

*Energiamecanic.

4.3.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.

48

*Conservareaenergiei
mecanice.

4.4.Leciemixt.

49

*Lucrul,putereaienergia 1
mecanic.Rezumat

50,51

52

Identificareamecanismelor
simplennaturitehnic.
Investigareaexperimentala
mecanismelorsimple.

cunotine.
4.2.Leciemixt.

46

Achiziiipractice

*Aplicareanoiunilorde
lucrumecanic,puterei
energiemecanicla
rezolvareaproblemelor

1
*Cercetarealucrului,
puteriiienergieimecanice
.

53

*Lucrul,putereaienergia 1
mecanic.

54

LUCRUL,PUTEREAI
ENERGIAMECANIC

55

Analizaperformanelor

V.MECANISME
SIMPLE

11

56

Achiziiiteoretice
*Prghia.

5
1

57
58

*Scripetele.
*Planulnclinat.

1
1

4.5.Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.

4.6.(Analizaperformanelor10min)
Leciederezolvareaproblemelor.
4.7.Leciedeformareadeprinderilor
practiceprinexperiment.

*Rezolvareaproblemelor:
aplicareaconceptelor:
lucrulmecanic,puterea,
energiamecanicilegiide
conservareaacesteia.

4.8.Leciedecercetaretiinific
(rezolvareasituaiilordeproblem).
4.9.Leciedesistematizarea
cunotinelor.
4.10.Evaluaresumativ
4.11.Leciedeanalizisintez

5.1.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
5.2.Leciemixt.
5.3.Leciedecomunicareanoilor

*Experimente:
utilizareamecanismelor
simple.

*Mecanismesimple.
Rezumat

Achiziiipractice
*Elaborareastrategilori
tacticilordeaplicarea
mecanismelorsimplela
soluionareadiverselor
situaiicotidiene.

4
1

5.7.Leciedelaborator.

5.8.Leciedecercetaretiinific
(rezolvareasituaiilordeproblem).

64

*Determinarea
randamentului
mecanismelorsimple.
*Cercetarealucrului
mecanicefectuatcu
ajutorulmecanismelor
simple.
*Mecanismesimple.

65

MECANISMESIMPLE

59
60

Elaborareastrategilori
tacticilordeaplicarea
mecanismelorsimplela
soluionareadiverselor
situaiicotidiene.

cunotine.
5.4.Leciemixt.

*Randamentul
mecanismelorsimple.

61

62
63

1
66
67,68

Analizaperformanelor

5.5.Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.

5.6.(Analizaperformanelor10min)
Leciedeformareadeprinderilor
practiceprinexperiment.

*Rezolvareaproblemelor:
aplicareaconceptelor:
lucrulmecanic,puterea,
randamentulmecanismelor
simple,energiamecanici
legiideconservareaacesteia.
*Lucraredelaborator:
,,Determinarea
randamentuluiunui
mecanismsimplu

5.9.Leciedesistematizarea
cunotinelor.
5.10.Evaluaresumativ

5.11.Leciedeanalizisintez

Rezerv

Not:Proiectuldidacticdelungduratlafizic,clasaaVIIaesteelaboratconformCurriculumuluiNaionalRepublicaMoldova,Fizica.Astronomia.Claselea
VIaaIXa,2010.

(Pentruoclascuprofilmatematic)
Planificate68ore
Probedeevaluaresumativ5ore
Lucrridelaborator4ore
1.Determinareavitezeimediiaunuimobil.
2.Gradareadinamometrului.
3.StudiullegiiluiArhimede.
4.Determinarearandamentuluiunuimecanismsimplu.
Competenespecifice.
Etapelede
Unitatedenvare
Subcompetene
formare
Unitideconinut

CS1;CS2;CS3;CS4;
CS5.
Recunoatereamicrii
mecanicennaturitehnic
.
Investigareaexperimentala
micriirectiliniiuniforme,
utilizndmrimilefizice
caracteristice.
Descriereacalitativi
cantitativ(prinformulei
grafice)amicriirectilinii
uniforme.

Utilizareamrimilor

EtapaI
Formarea
cunotinelor
fundamentale
iiniieren
formarea
cunotinelor
funcionale.

EtapaII

Nr.de
ore

I.MICAREAI
REPAUSUL

14

*Fenomenemecanice
(RepetareclasaaVIa)

Data

Tipulleciei

Activitidenvare
evaluare(recomandate)

Leciederecapitulareacunotinelor.
Evaluareiniial.

Achiziiiteoretice
6
1.11.2Poziiaunuicorpn 1
spaiu.Micareamecanic.

(Analizaperformanelor10min)
Leciedecomunicareanoilor
cunotine.

1.31.4Descriereamicrii
mecanice.Micarea
2
rectilinieuniform.Viteza.

Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
Leciedeformareadeprinderilor
practice.

1.5Reprezentareagrafica 2
micrii.

Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
Leciedeformareadeprinderilor
practice.

*Micareairepausul.
Rezumat

Leciederecapitulareacunotinelor.
Evaluareacunotinelor
fundamentale.

Achiziiipractice

(Analizaperformanelor10min)Lecie *Lucraredelaborator:

*Experiment:
observarearelativitii
micriinsituaiicotidiene.

Observaii

caracteristicemicrii
rectiliniiuniformela
rezolvareaunor
problemesimplendiferite
contexte.
Distingereamicriii
repausuluindiferitesisteme
dereferin.

Aprofundarea *Micareacorpurilor.
cunotinelor
funcionalei *Determinareavitezei
formarea
mediiamobilului.
cunotinelor
interiorizate.

dederezolvareaproblemelor.

Leciedeformareadeprinderilor
practiceprinexperiment.
Leciedelaborator.

*Cercetareamicrii
mecanice.

Leciedecercetaretiinific
(rezolvareasituaiilordeproblem)

*Micareairepausul.

Leciedesistematizarea
cunotinelor.

MICAREAIREPAUSUL 1
EtapaIII
Manifestarea
competenei
decunoatere
tiinific

CS1;CS2;CS3;CS4;
CS5.
Definireanoiunilormasi
for.
Cercetareaexperimentala
interaciuniicorpurilor
(foreelastice,defrecare,de
greutate)
Distingereaforelorelastice,
defrecare,degreutate.

Reprezentareaanalitici
graficaforelor.

EtapaI
Formarea
cunotinelor
fundamentale
iiniieren
formarea
cunotinelor
funcionale

II.FORA

16

Achiziiiteoretice

2.1.2.3.Ineria.Masa
inert.Foramsura
interaciunii.Forde
greutate.Ponderea.

2.4.Foraelastic.

2.5.Foradefrecare.

*Fora.Rezumat

EtapaII
Achiziiipractice
Aprofundarea *Descriereainteraciunii

,,Determinareavitezeimedii
aunuimobil.
*Rezolvareaproblemelor:
determinareai
reprezentareagrafica
poziieicorpurilor;
aplicareavitezei,legii
micriirectiliniiuniforme,
graficuluimicrii.

1.14.Evaluaresumativ.

(Analizaperformanelor15min).
Leciederecapitulareacunotinelor
acumulatenclasaaVIa.Evaluare
iniial.
Leciemixt.
Leciedecomunicareanoilor
cunotine.Leciedeformarea
deprinderilorpractice.

*Experimente:
studiulineria,
msurareaforelor
elastice,defrecare,de
greutate.
verificareaexperimentala
legiideformrilorelastice.
studiulexperimentalal
forelordefrecare.

Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.

8
(Analizaperformanelor10min)

*Rezolvareaproblemelor:

Calcularearezultanteia
dousauamaimultorfore
coliniare.
Utilizareaconceptuluide
forlarezolvareaunor
problemesimplendiferite
contexte.
Aplicareaformulelorla
soluionareadiverselor
situaiicotidiene.

cunotinelor corpurilor.
2
funcionalei
formarea
cunotinelor *Studiulexperimentalal
2
interiorizate. interaciunilor.
*Gradareadinamometrului.
1
*Cercetareainteraciunii
corpurilor.
2
*Fora.
1
FORA
EtapaIII
Manifestarea
competenei
decunoatere
tiinific

CS1;CS2;CS3;CS4;
CS5.
Investigareaexperimentala
presiuniiexercitatedecorpurile
solide,lichideigazoase.
Argumentareaexistenei
presiuniiatmosfericeivariaia
acesteiacunlimea.

EtapaI
Formarea
cunotinelor
fundamentalei
iniieren
formarea
cunotinelor
funcionale

Leciiderezolvareaproblemelor.
Leciedeformareadeprinderilor
practiceprinexperiment.
Leciedelaborator.
2.12.2.13Leciedecercetare
tiinific(rezolvareasituaiilorde
problem).
2.14.Leciedesistematizarea
cunotinelor.

2.13.Evaluaresumativ.

Analizaperformanelor

2.14.Leciedeanalizisintez.

III.PRESIUNEA.
FORAARHIMEDE.

14

Achiziiiteoretice
3.1.Presiuneasolidelor.

7
1

3.2.Presiuneanlichide.

3.3Presiuneangaze.Legea
luiPascal.
3.4.Vasecomunicante.

3.5.Presiuneaatmosferic.

3.6.ForaArhimede.Plutirea
corpurilor.

*Presiunea.ForaArhimede. 1
Rezumat.

3.1.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
3.2.Leciemixt.
3.3.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
3.4.Leciemixt.
3.5.Leciedeformareapriceperilori
deprinderilor.
3.6.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
3.7.Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluareacunotinelor

reprezentareagrafici
calculareamodululuiforelor
elastice,defrecare,de
greutate.
aplicareaformulelorforelor
studiate.
*Lucraredelaborator:
,,Gradareadinamometrului

*Experimente:
presiuneacorpurilorsolide
igazoase;
legealuiPascal;
presiuneahidrostatic,vase
comunicante.
existenapresiunii
atmosferice.
msurareapresiunii
atmosfericeiapresiuniin
lichide.

fundamentale.
Msurareaicalcularea
presiunii.
Cercetareaexperimentala
legiiluiPascaliluiArhimede.
Utilizareaconceptelor:
presiunealichidelor,solidelor,
gazelorialegilorluiPascalia
luiArhimedelarezolvarea
problemelor.

EtapaII
Aprofundarea
cunotinelor
funcionalei
formarea
cunotinelor
interiorizate.

Achiziiipractice
*Presiunea.ForaArhimede.

*StudiullegiiluiArhimede.
*Cercetareapresiuniiia
foreiArhimede.
*Presiunea.ForaArhimede.

5
2

1
1
1

3.8.(Analizaperformanelor10min)
Leciederezolvareaproblemelor.
3.9.Leciedeformareadeprinderilor
practiceprinexperiment.

*Rezolvareaproblemelor:
aplicareaconceptuluide
presiune,alegiiluiPascali
alegiiluiArhimede.

3.10.Leciedelaborator.
3.11.Leciedecercetaretiinific
(rezolvareasituaiilordeproblem).

*Lucraredelaborator:
,,StudiullegiiluiArhimede

3.12.Leciedesistematizarea
cunotinelor.

PRESIUNEAFORA
EtapaIII
Manifestarea ARHIMEDE.
competeneide
cunoatere
tiinific

3.13.Evaluaresumativ

Analizaperformanelor

3.14.Leciedeanalizisintez

IV.LUCRUL,PUTEREA 11
IENERGIA
MECANIC
CS1;CS2;CS3;CS4;
CS5.
Definireaconceptelor:
lucrulmecanic,puterea,
energiamecanice.

Achiziiiteoretice

EtapaI
Formarea
4.1.Lucrulmecanic.
cunotinelor
fundamentale 4.2.Putereamecanic.
iiniieren
Formularealegiiconservrii formarea
energieimecanice.
cunotinelor 4.3.Energiamecanic.
Extrapolareacunotinelor funcionale
4.4.Conservareaenergiei
despreconservareaenergiei
mecanice.
mecanicenstudiulmicrii
*Lucrul,putereaienergia
iinteraciuniicorpurilor.
mecanic.Rezumat

5
1
1

4.1.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
4.2.Leciemixt.

4.3.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.

4.4.Leciemixt.

4.5.Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.

*Experimente:
transformareaenergiei
mecanice.

Aplicareanoiunilorde
lucrumecanic,puterei
energiemecanicla
rezolvareaproblemelor

EtapaII
Aprofundarea
cunotinelor
funcionalei
formarea
cunotinelor
interiorizate.

Achiziiipractice

*Determinarealucrului,
puteriiienergiei
mecanice.

1
*Cercetarealucrului,
puteriiienergieimecanice
.
*Lucrul,putereaienergia 1
mecanic.
LUCRUL,PUTEREAI
EtapaIII
Manifestarea ENERGIAMECANIC
competenei
decunoatere
tiinific

Identificareamecanismelor
simplennaturitehnic.
Investigareaexperimentala
mecanismelorsimple.

Elaborareastrategilori
tacticilordeaplicarea

EtapaI
Formarea
cunotinelor
fundamentale
iiniieren
formarea
cunotinelor
funcionale

Analizaperformanelor

V.MECANISME
SIMPLE

11

Achiziiiteoretice
5.1.Prghia.

5
1

5.2.Scripetele.
5.3.Planulnclinat.

1
1

5.4.Randamentul
mecanismelorsimple.

*Mecanismesimple.
Rezumat

EtapaII
Achiziiipractice
Aprofundarea *Efectuarealucrului

4
1

4.6.(Analizaperformanelor10min)
Leciederezolvareaproblemelor.
4.7.Leciedeformareadeprinderilor
practiceprinexperiment.

*Rezolvareaproblemelor:
aplicareaconceptelor:
lucrulmecanic,puterea,
energiamecanicilegiide
conservareaacesteia.

4.8.Leciedecercetaretiinific
(rezolvareasituaiilordeproblem).
4.9.Leciedesistematizarea
cunotinelor.
4.10.Evaluaresumativ

4.11.Leciedeanalizisintez

5.1.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
5.2.Leciemixt.
5.3.Leciedecomunicareanoilor
cunotine.
5.4.Leciemixt.

*Experimente:
utilizareamecanismelor
simple.

5.5.Leciederecapitularea
cunotinelor.Evaluarea
cunotinelorfundamentale.

5.6.(Analizaperformanelor10min)

*Rezolvareaproblemelor:
aplicareaconceptelor:

mecanismelorsimplela
soluionareadiverselor
situaiicotidiene.

cunotinelor mecaniccuajutorul
funcionalei mecanismelorsimple.
formarea
cunotinelor
interiorizate. *Determinarea
randamentului
mecanismelorsimple.
*Cercetarealucrului
mecanicefectuatcu
ajutorulmecanismelor
simple.
*Mecanismesimple.
MECANISMESIMPLE
EtapaIII
Manifestarea
competenei
decunoatere
tiinific
Analizaperformanelor
Rezerv

Leciedeformareadeprinderilor
practiceprinexperiment.
1

5.7.Leciedelaborator.

5.8.Leciedecercetaretiinific
(rezolvareasituaiilordeproblem).

1
2

5.9.Leciedesistematizarea
cunotinelor.
5.10.Evaluaresumativ

5.11.Leciedeanalizisintez

lucrulmecanic,puterea,
randamentulmecanismelor
simple,energiamecanici
legiideconservareaacesteia.
*Lucraredelaborator:
,,Determinarea
randamentuluiunui
mecanismsimplu

S-ar putea să vă placă și