Sunteți pe pagina 1din 1

3.

Starea qi modificarea datoriilor pe termen lung


Indicatori

Sold la finele
anului de gestiune
precedente

Datorii aferente creditelor bancare pe termen lung - total


( r d . 5 4 l+ . . . + r d . 5 4 3 )

Sold la finele perioadei


de gestiune curente
(col.3+4+5-6)

"fpdgtrYr-{

i n c l u s i v : a m i n a t e( 4 1 . 1 34. 1 l 4 )
convertibile (4115)

pentrusalariaJi(4t2)
Datorii aferente imprumuturilor pe termen lung - total
(rd.551+.. .+rd.556)

I tt oto

63+rd{

inclusiv: pfii nelegate(4131)


pl4ilegate

(4132)

s30YoT

emisiuni(4133)
personalului (4134)
orivind cambiile financiare acordate (4135)

convertibile(4136)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Suma totald a datoriilor financiare pe termen lung
(rd.540+rd.550+rd.560)
inblusiv din sfi Aindtate

I ttouot

J.6833{66
653

inclusiv cu termen de achitare din rd.570:


delalla2ani
dela2la3ani
dela3la5ani
peste 5 ani
Datorii de arenddpe termen lung calculate (421)

ffi3Ve6

Venituri anticipate pe termenhng (422)


Finantdri qi incasdri cu destinalie speciald (423)
Avansuri pe termen lung primite (424)
Datorii aminate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Suma datoriilor pe termen lung calculate - total
(rd.580+ rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.630)

633V{6

inclusiv din straindtate


inclusiv cu termen de achitare din rd. 640:
delalla2ani
dela2la3ani

6%Ye_6

dela3la5ani
peste 5 ani

- total
Datoriipe termenlung (rd.570+rd.640)

13