Sunteți pe pagina 1din 17
IRS ZU, 625.7858 STANDARD ROMAN STAS 1948/1 APROBARE CORESPONDENTA DESCRIPTOR! TIT Noiembrie 1991 Indice de clasificare G 71 Lucr&ri de drumuri STILPI DE GHIDARE $i PARAPETE Prescriptii generale de prolectare si amplasare pe drururi Road works. Delimiters and safety fences. General specifications for design and lay-out Travaux routiers. Repéres visuels et barriéres. Prescriptions générales en vue de I'établissement des projets et emplacement sur les routes Aprobat de Directorul General al IRS la 22.04.1991 cu aplicare din 1 noiembrie 1991 Inlocuieste STAS 1948-97 La data aprobarii prezentului standard nu exist nici un standard internafional care s& se refere la acelagi subiect ‘On the date of this standard approval there is no any international standard referring to the same subject Ala date d'approbation de la présente norms il n’existe pas de Norme internationale traitant du méme sujet constructie, drum, stllp de ghidare, parapet, proiectare, amplasare Edifia a 7-0. Responsabilul proiectulul: MLPTAT - Institutul de Prolectini Transporturi Auto, Navale gl Aorione , Ing. loan Emanuel Pavelesou Colaboratori: Administrajia National a Drumurilor Redactat final: Institutul Roman do Standardizare ing. Radu Ungar Un standard roman nu confine neapérat totalitatea prevederilor necosare pentru contractare. Utitzatorti ‘standardulul eint r&spunzatori de aplicarea corectA a acestuia. Este important ca utiizatoril standardelor romane s& se asigure c& sint In posesia ultimel edit! gl a tuturor moditicdrilor. Informatie refertoare 1a standardele roméne (termenul do incepere a apliciri, modifickrile, confirmérile etc.) sint publicate in Catalogul standardelor romAne gi in revista Standardizares. Modificri dupa publicare Nr. Revista Standardizarea ey wee Punctale modiicate ote STAS 1948/1 Preambul Standardul STAS 1948/1, edifia 1991, Inloculepte STAS 1948-87. Prin revizulre au fost aduse urmatoarele modificdr: + ttul standardului a fost adaptat fa confinut + termenul “stllp de dirjare® a fost Iniocuit cu "stlip de ghidare"; introdus utiizarea stiloor de ghidare din beton armat gi beton precomprimat reconsiderat unele preveder! privind amplasarea stlpilor de ghidare gl a parapetelcr. Standardul va cuprinde gi partea a dova, care este In curs de elaborare, urmind s& reglementeze Prescriptilo generale de proiectare gi amplasare a parapetelor pe podurt Standardul a fost elaborat initial in anul 1950 4 s-a revizuit In anil: 1957, 1965, 1971, 1977 9! 1987. 1 GENERALITATI 11 Oblect Pr entul standard stabileste prescriptile gonoralo de prolectare gl emplesare a stipilor d lor pentu sporirea eigurantel cireulatiei pe drumurt ene =" 12 Domentu de opticare 1.2.4 Provederilo etandardului se aplicd la drumurile publice, cu exceptile stipulate la pot 1.2.2. Prevederile standardulul se recomandA 6& fle aplicate gl la ‘rumurie'de orpiosare ‘care eu, eau Pe care urmeaza a 60 ovecuta Imbric&minfi btuminoase, din beton de ciment eau pavaje. 1.2.2 Provederile standardulul nu se aplic& la: + poduri + autostrazt: + strézi 1.3. Terminologie ‘Terminoiogia, conform STAS 4032)1-90, 1.4 Referinte STAS 4032/1-80 _Luctdri de drumuri, TERMINOLOGIE STAS 4068/2-87 Debite gi volume maxime de apa. PROBABILITATILE ANUALE ALE DE- BITELOR $1 VOLUMELOR MAXIME IN CONDITII NORMALE $I SPECIA- LE DE EXPLOATARE 2 STILPI DE GHIDARE 21 Scop Stiipii de ghidare se amplaseazk pe drumuri pentru ghidarea optic a vehiculelor, In special tn timpul nopfii prin dispozitive reflectorizante, 22 Tip 2.2.1 Dupa felul materialulul de execu, stlipii de ghidare se clasific& in trel tpurt: - tip I, din polistiron; + tip Ii, din r&gini poliesterice armate cu fibre de stici&: - tip Il, din boton armat eau boton procomprimat. Stiipl executat! din beton armat se previd doar cu armBtura constructiva. Ca armétur& pretensionat, pentru stipit executafi din beton precomprimat, #e provede o singurd sirma SBP 23 mm amplasats In centril de greutate al soctiunli traneversale, 2.2.2 Dupai modul de tixero, stlipii de ghidare se clasificd In doud tipuri: + cu pozijie fxd. Formele, dimensiunile gi detalile de executie, conform anexel A. + cu dispozitive care £4 permits revenirea lor ia pozita Inifald, dup o eventualA lovire, Formele 1 dimonsiunila pari stipior afiata deasupra terenuiu, conform anexel A. 23 Amplasare beton do ciment 28.1 Stilpil de ghidare se amplaseaz’ pe drumuri cu Imbrdic&minti bituminoase, eau pavajo, cu un trafic medi anual > 309 vehicule/24 ore. 23.2 Montarea stiiplor de ghidare 9 face pe acostamente In pozifie verticald, aliniafi pe platform a istanfa de 0.25 m de la marginea exterioard a acesteia, astel Inclt dispozitivele refiectorizante sh fle Vizible din ambele sensuri de circulatie a= STAS 1948/1 2.3.3 Amplasarea stiilor de ghidare so face pe ambele pari ale platformei, In toate cazurle cind nu sint necesara parapete. in acast caz, stilpii se dispun de-a lungul drumului alternat, de o parte gi de cealaiti, in profile transversala ¢ferita {in zig-zag) 2.3.4 Amplasarea stiller do ghidare 9 face numal po o parts a platformei sectorului de drum atunci ind po cealait parto a plattorme’ sint necesare parapete, 2.3.5 _Distanfolo Intro stilpli de ghidare se stabilesc in functie da clasa tehnic& a drumului gi de elemen- tele geometrice ale traseulul, conform tabelului 1, Tepes Clase tohnicd a arumutl ELEMENTE GEOMETRICE ALE TRASEULUI ash! Wav Clstanfa Inve stip do ghidare do pe acesay parte platormel ‘inlamants gl curbe cu raze > 1600 m 100 12s ‘Gurbo eu raze inte 100% .. 1800 m 75 100 CGurba eu raze ine 651. 1000 m 0 5 urbe cu raza ina 244. 650 m 2 2 urbe cu raza inva 6. 240m 15 2s Gurbe euaze Inve 90. 95m 10 5 [cosvnssra neon 5 NOTE: 1 La amplasarea stilpilor de ghidare pe sectoars situate in racordiri verticale convexs, conducd- tori de vehicule trebuis s& vada concomitant minimum doi stip. in acest caz, distantele pre- vazute In tabelul 1 ¢@ pot micgora 2 Pe sectoarela de drum situate in vit de panta cu racordari convexe avind raze < 1600 m (taza minima pentru V = 60 kh) s@ prevad stilpi de ghidare la distante de 10 m. 8 in cazul cind, pe tronscane de 2 ...3 km lungime, slementole goometice ale traseului de drum 80 schimba des, impunind madificri frecvente ale distantelor dintre stil, pentru uniformizar, so adopt ints stifpi o distan{a corespunzatoare situatici sau situajilor preponderente 4i care Insumeaza minimum 30% din lungimea tronscnuhu 4 In cazul amplasaril stipior do ghidare pe crumuri de exploatare, distantele dint stiipi se eta- bilese corespunzater esloansi pentru ciasele tehnica IV gl V. 3 PARAPETE 34 Scop Parapetele se amplaseazé pe sectoarele do drum periculcase din punct de vedere al sigurantel circulafiei, pentru protejarea vehiculelor Impotrva jegirlor de pe platforma drumului gi pent, ghidarea optic’ a acestora, 32 Tip 3.2.1 - Tipurile de pafapete, dupa felul constructiei gi compertarea la impactul produs de autovehicula sint + rigide) = datormabile (glisiere) 3.2.1.4 Parapetole rigide s2 executé din boton armat, zidirie de piatra sau beton simpiu gi sint da tp usor, ‘Semigrau, grou gi foarte grou, conform fig. 4 ... 9 din anexa 8, Acosta parapete se prevad pentru ghidarea optics ¢i impiedicarea autovehiculelot de a lagi de pe platforma drumului, In anumite mite de vtoz’, masé 1 unahi de loviro, neasigurind alunocarea sau readucaren autovehiculoler pe partea carosabil STAS 1948/1 4s NOTA - Folositea parapstelor din zidérle de platr& so recomand& numai tn zonele unde existh Piatra ca material local 3.2.1.2 Parapetele deformabile se executi din elemento metalice ¢l sint de tip semigreu, greu ¢i foarte greu, conform fig. 10 .. 12 din anexa B. Aceste parapete permit, In general, alunecarea cau ghidarea In lungul lor a jantei rofilor autovehiculelor gi ravenirea acestora pe partea carosablld, NOTA - Parapetele defoiiabile ee folosesc, de regul8, pe drumurile Incadrate in rejeaua de dru- muti internationale (€), 3.2.2 Formele, dimensiunile gi detalile de exocule ale parapetslor se stabilesc prin proiecte tip; sche- mele tipurilor uzuale do parapete sint date In anexa B. £23 Comportarea ¢! rezistenta parapetelor la gocurile produise prin eventuala lovire a lor de cite Uunele autovehicule, depind de unghiul de inciden{& de lovire, In caz c& acest unghi este mai mare de 18", parapetele nu pot atigura, de reguld, dirjarea sau tecuperarea autovehiculelor, 3.2.4 Alogerea tipurilor de parapete se face conform tabelolor 2 ... 8 cu reepectarea regiomentitior tehnice specifica in vigoare. Alegerea tipurlor de parepete ee face, in principal, In functie de: + clasa tehnica a drumulul; + configurafia terenulu; - olomentele geomotrice In plan ale drumulul; = Inaitimea rambleslor sau a zidutlor de spr + alte condi locale. 3.3. Amplasore 3.3.1 Parapetole so amplaseaz’, in profil vansversal, In fara fBjimi platformel sau tn cadrul ijimi ‘zcostamentslor conform reglementi‘ilor legale in vigoara. 3.3.2 Amplasarea parapetetor In lungul drumuiy = elemantele geometrice ale traseulul + indlfimea rambleului sau inclinarea vereantilor, + Impadurirea terenuiui inconjurdtor, cexistenfa unor ziduri de sprijin la margi = vecindtatea unor ape + vecinatatea altor c&i de comunicatie; - conditil meteorologice locale nefavorabile (ceata frecventl); = necesitatea inchiderii perspectivei in exteriorul unor curber = In uneie intersecti. 0 face finind veama de: 1a platformel spre ava 3.3.3 Amplasarea parapstelor, In cazul cind drumul este In rambleu, 8@ face conform tabelulul 2. Tabet 2 Sa eae «Barak ron 1m wav Beart eae le insu | embers aay xtra ae | __ Papa te {| ees tear ae | ee Aliniamante 3 nerort eurbolor curaza A> 250m Exteronu curbeior ou R> 250 m {interior curbelr cu 425< As 250m Exterior curbelor ou 125 <9 < 250 m lteter urbaler au R'<'135 m STAS 1948/1 Tabelu 2 (contover 4 2 a a 5 6 ri 8 Tene? * = : 7 = : Extatort exbels ou 2ense S * : * : SRR m acne x = : = ne : x : = x Tehae : Extedond eueler eu sc0m | genaa nea ~ F NOTA - in cazul cind autoveniculele cu sarcina uti > 50 kN reprazints minimum 15% din traficul previd parapete de tip semigreu in locul celor ugoare $i de tip grau fn locul da perspectiva, color de tip semigreu. 3.3.4 In cazul cind drumul este situat pe un versant, amplasarea parapetelor se face asimilind versantul cu Inclinare < 1/7 cu drumuri la nivelul terenvului, iar cu Inciinerea > 1/7 eu un rambleu conform tabelutul 3. Tams Foto versancial Trctnarva mpsurt oapdcunt eprozontaroe graticd a versantl vorsanedul arcole 0 amp Irayprea, ba ranbiout cu car 8 umtoand versa LR 1 a 3 4 | STAS 1948/1 _ Tobolu 3 (con 1 | 2 3 « } - m : ! > aa nos me} NOTA - Pe sectoarele de drum In care marginea platformel drumului este sitvaté la limita unul Yoreant abrupt (frioactle) oe previd parapete de tp fost greu eau grou, In funcis do ciaa tenn a drumului. 3.3.5 _Amplasarea parezetelor, in cazul cind sectoarele de drum sint previzute cu ziducide upzjin la mat- ginea platlormei spre aval, se face conform tabelului 4, : Teba¢ Cass wind ects Irapnespagorme pm wav nate hy tt co Sor lac prin | Pere Hie ea orale | Parone ae ™ Millian wor Pow [we | om Po | om _ ow we ome cenit a es ee ee 2m se ~ ff ce rz —Ile e Crener Tapas 5 ~ Io : Ree ~bheee «in cazul cind autovehiculole cu sarcina utili > 50 kN reprezinti min, 15% din trafeul de perspectiva, se provid parapete de tip semigrou in locul calor ugoare gi de tip greu in locul celor de tp semigreu. 3.3.6 in catul cind taseul drumulul este sitvat In lungul unui curs de ap& sau ling malut unul lac, te 0 distan}&i de mex. 10 m de la marginea piatformei, parapetele se emplaseszé astiet + cind nivelul cursurilor de ep&, calculat penty un debit maxim eu 0 probabilitate anuci8 de depa- fire do 2% conform STAS 4058/2-87, sau cind nivelul apel din lac este < 1,50 m fafd da fundul albiel se le in considercre cota ée la marginea platformol fa} de fundul albiei gi ce procedeaz’ pentu amplasarea parapetelor, dup caz, conform tabslelor 2, 3 gi 4; ind nivcivi cureuritcr de apa, calculat pent un debit maxim cu o provabiliate anvalli de depi- gire de 2% conform STAS 4058/2-87, sau cind nivelul apei din lac este > 1,60 m, fof de fundul albicl, arapetele te j.revid conform tabelulut 6, es ~ Clase tohniok & drumul rm wav Eromene geomet le eceuld | Parapie ig seuaotoraso Pepi ra oo om ee ee Tntaant Fiona ware bag 7 - ae totter eno aurea A> tema Exterior exteior ev raza A< 128m NOTA - In cazul drumurilor de clasa tehnicd lili), cind platforma acestora se alll fa 0 cold > 6,000 m fa{8 do coa a nivelului apei cau cind marginea platforme! drumului dingpro apa esto prevaruth ev 2id 0 spin a cirui indljime h, > 4 m, se prevad numai parapete do tp foarte grou. oT. STAS 1948/1 9.3.7 in cazul cind trasou! drumului ests parclel cu o alté calo Je comunicatio (cale ferati eau drum) situeté la nivel superior pind la max, 1,20 m fat do nivelul drumulu, la arelasi nivel sau la nivel inferior ila cis‘anta de max. 10,00 m (masuratd inte marginile adiacente ale platformelct), so provid parapeta de tp semigrou Ia drumurile de clasele Il gill gi de up ugor la drumuile de ciasele IV gi V. Cind porjiunile do drum 80 gasesc la © cot supericard cotel clil de comunicajie paralele, jar fa ‘marginea plattormei dinspre aceasta existh zid de spriin, parapetele se montaazA potrvit calel mai defavo- rabile situatil, fining seama de prevederiie tabelulul 4, 8.3.8 Pe perjiunilo de drum 1a care in imediata vecinState a platformei sint amplasate construc! care Pot pericita siguranta circulajiei (de exemplu pile de pasaje supericare) sau care pot fi deteriorate datorité logini Vohiculelor de pe platforma drumulul, trebuie 8A se prevad& parapote deformatile de tip somigrou po drumurile de clasa tehnicd II gi Il gi parapete rigide de tip ugor din beton armat pe drumurilo de clasa teh nile IV gi V, 33.9 _Lungimile pe care se amplaseaz’ parapetele trebule s4 depgeascd cu cite 10 m, Ia fecare dinto capete, lungimile care Indeplinese conditile din tabelele 2 ... 5 sau de la pet. 3.3.7 gi 3.3.8. in cazul cind sectoarsie pe care trebuie montate parapetele sint situate la distanfe mai mic de 26 m Intre ele, se provid parapete continul, 3.3.10 Pentru evorca Sh ranjel circulatie| rutiere gl asigurarea continuttAit ghidaril taterale, la parapotolo situate pe drumurile avind Imbracdminfi bituminoase, din beton de ciment sau pavale, 69 previd dispozitve ‘aflectorizante, similare cu ale stiipilor de ghidare, la distangele din tabeiul 6. Tenehd Bement geomentce | Alllament $! cube ou ‘Curbe ou raze oe: se wash > 250m 425 <5 250m 3O