Sunteți pe pagina 1din 118

ROMANESTE

Televizor Televizor cu
LCD plasm„
MANUALUL UTILIZATORULUI
Modele de televizoare Modele de televizoare
LCD cu plasm„
1 9 L S 4 D* 3 2 L G 3 0* * 4 2 P G 1 0* *
2 2 L S 4 D* 3 7 L G 3 0* * 5 0 P G 1 0* *
3 2 L G 2 0* * 4 2 L G 3 0* * 4 2 P G 2 0* *
3 7 L G 2 0* * 3 2 L G 5* * * 5 0 P G 2 0* *
4 2 L G 2 0* * 3 7 L G 5 0* * 4 2 P G 3 0* *
1 9 L G 3 0* * 4 2 L G 5 0* * 5 0 P G 3 0* *
2 2 L G 3 0* * 4 7 L G 5 0* * 6 0 P G 3 0* *
2 6 L G 3 0* * 5 2 L G 5 0* *
V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie acest manual Ónainte de a
folosi aparatul.
P„stra˛i manualul pentru consult„ri ulterioare.
Nota˛i num„rul de model ∫i seria monitorului.
Examina˛i eticheta de pe partea din spate a carcasei ∫i prezenta˛i
informa˛iile de pe etichet„ dealer-ului dumneavoastr„ atunci c‚nd
solicita˛i efectuarea de opera˛ii de service.
ACCESORII
Asigura˛i-v„ c„ a˛i primit urm„toarele accesorii Ómpreun„ cu televizorul. Dac„ lipse∫te oricare dintre accesorii, contacta˛i
furnizorul de la care a˛i cump„rat produsul.
TV
D/A
TV PO
/RAD W
IO ER
TE RA
XT TI
IN

ACCESORII
1 PU
I/II T
4 2
MU
TE
7 5 3
LIST 8
ME 6

Owner's
NU
0 9
Q.VIE
W
IN AV

Manual
FO MO
OK

sau
i DE

VO E
L RE XIT GU
TU IDE
RN
*
RAT FA
V PR
Owner’s manual IO
IND SLE
EX EP
TIM SUBT
E ITLE
HO UPDA
LD TE
RE
VE
AL
?

Manualul utilizatorului baterii Telecomand„

Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru


toate modelele.

sau C‚rp„ de cur„˛are


Cablu de alimentare Cur„˛a˛i ecranul cu c‚rpa.
* ™terge˛i u∫or pata de murd„rie de pe exterior
Capac protec˛ie numai cu c‚rpe de cur„˛it destinate exterioru-
(Cu excep˛ia 19/22LS4D*) lui produsului dac„ exist„ murd„rie sau urme
de amprente pe suprafa˛a extern„.

Nu ∫terge˛i aspru c‚nd Óndep„rta˛i petele.


V„ rug„m s„ re˛ine˛i c„ praful Ón exces
poate cauza zg‚rieturi sau decolorare.

Modele de televizoare cu plasm„

(Doar (Doar 42/50PG20**,


42/50PG10**) 42/50/60PG30**)
x4

bol˛uri pentru asamblarea Suport cablu Miez de ferit„


suportului (42PG10**, 42PG20**, (Aceast„ func˛ie nu este
A se vedea pagina. 11 42PG30**: 1EA, 50PG10**, Dispozitiv gestionare cablu disponibil„ pentru toate mod-
(Doar 42PG10**, 42PG20**, elele.)
50PG20**, 50/60PG30**: 2EA)
42PG30**)

Modele de televizoare cu LCD

x4 x4

bol˛uri pentru asamblarea suportului 1-∫urub Dispozitiv gestionare cablu


Dispozitiv gestionare cablu
A se vedea pagina. 10 A se vedea pagina. 5 (Doar 19/22LG30**)
(Doar 19/22LS4D*)
(Doar 32/37/42LG5***, (Doar 32/42LG20**,
32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**) 26/32/42LG30**, 32/42LG5***)

Utilizarea miezului de ferit„


(Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.)
Miezul de ferit„ poate fi utilizat pentru a reduce undele
electromagnetice c‚nd conecta˛i cablul de alimentare.
Cu c‚t miezul de ferit„ este mai aproape de priza de Instala˛i priza de alimentare c‚t
alimentare, cu at‚t este mai bine. mai aproape.
1
CUPRINS
Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Amplificator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ACTUALIZARE SOFTWARE . . . . . . . . . . . . . . 52
DIAGNOSTICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
INFORMAfiII CI (COMMON INTERFACE -
INTERFAfi√ OBI™NUIT√) . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PREG√TIREA
CUPRINS

Afi™area listei de programe . . . . . . . . . . . . . . . . 55


COMENZILE PANOULUI FRONTAL . . . . . . . . 4 SIMPLINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR . . . . 7 Eticheta intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
INSTALAREA SUPORTULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MODUL AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Suport deta∫abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AVEfiI GRIJ√ LA MONTARE ASTFEL ŒNC¬T
PRODUSUL S√ NU CAD√. . . . . . . . . . . . . . . . 14 EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU
CAPACUL POSTERIOR PENTRU POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL)
ARANJAREA CABLURILOR . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pozi˛ionarea monitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pornire/oprire EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
AMPLASARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Selectarea unui post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SISTEMUL KENSINGTON SECURITY . . . . . . . 18 Func˛iile butoanelor Ón modul de ghidare
Instalarea pe piedestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 NOW/NEXT (ACUM/URM?TORUL) . . . . . . . . 61
Montarea pe perete. Instalarea pe orizontal„ . . . . . . 19 Func˛ie Butoane Ón Modul Ghid pentru 8 Zile . . . . . 61
CONECTAREA ANTENEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Func˛ie Butoane Ón Modul Schimbare Dat„ . . . . . . 61
Func˛ie Butoane Ón Caseta de Descriere
Detaliat„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT Func˛ie Butoane Ón Mod Œnregistrare/Amintire
EXTERN Setare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Func˛ia butoanelor Ón modul Lista program. . . . . 62
INSTALAREA RECEPTORULUI HD . . . . . . . . 21
SETARE IE™IRE DIGITAL√ AUDIO . . . . . . . . 22
Setare DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CONTROLUL IMAGINILOR
Setarea aparatului video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INSTALAREA ALTOR SURSE A/V . . . . . . . . . 27 CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII
INSERAREA MODULULUI CI . . . . . . . . . . . . . 28 (FORMATULUI IMAGINII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Setare pt. PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PRECONFIGURAREA SET√RILOR DE IMAGINE
- Configurarea ecranului pentru modul PC . . . 32 - Preconfigurarea modului imagine . . . . . . . . 65
- Controlul automat al tonului de culoare
(Cald/Mediu/Rece) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PRO- REGLAREA MANUAL√ A IMAGINII
GRAMELOR - Mod imagine - op˛iune utilizator . . . . . . . . . 67
- Mod imagine-control avansat . . . . . . . . . . . 68
FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√ . 36
TEHNOLOGIA DE
PORNIREA TELEVIZORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ŒMBUN√T√fiIRE A IMAGINII . . . . . . . . . . . . . . 69
Selectarea programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 AVANSAT - FILM MODE (MOD FILM) . . . . . 70
Reglarea volumului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 AVANSAT- NIVEL NEGRU (ŒNTUNECAT) . . . 71
SELECTAREA ™I REGLAREA Mod protec˛ie vizual„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
MENIURILOR AFI™ATE PE ECRAN . . . . . . . . . . . . . . 43
RESETARE IMAGINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Setarea automat„ a programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Minimizarea remanen fiei imaginilor (ISM) Metoda . . . 74
Setarea manual„ a programelor (ŒN MOD DIGITAL) . . . . 45
MOD ECONOMISIRE ENERGIE . . . . . . . . . . . 75
Setarea manual„ a programelor(ŒN MOD ANALOG) . . . 46
Editarea programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2
CONTROL SUNET ™I LIMB√ TELETEXTUL

NIVEL VOLUM AUTOMAT . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Activarea / dezactivarea teletextului . . . . . . . . . 95


CONFIGUR√RILE Sistemul SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

CUPRINS
SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET . . . . 77 Sistemul TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
REGLAREA SET√RILOR Sistemul FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
SUNETULUI - MOD UTILIZATOR . . . . . . . . . . . 78
Func˛ii teletext speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA
DIFUZOARELOR TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
TELETEXT DIGITAL
SELECTARE IE™IRE AUDIO DIGITAL . . . . . . 81
REINIfiIALIZARE AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
I/II TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL . . 97
- Recep˛ia stereo / dual√ (Doar Ón mod analog) . 83 TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL . . 97
- Recep˛ia de tip NICAM (Doar Ón mod analog) . . . . 84
- Selectarea ie™irii de sunet . . . . . . . . . . . . . . 84
Selectare ˛ar„ / Limb„ pentru meniul ANEX√
afi∫at pe ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
SELECTARE LIMB√ (DOAR ŒN MOD DIGITAL) . . 86 Ini˛ializare
(Resetarea valorilor originale din fabric„) . . . . 98
DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
CONFIGURAREA OREI ŒNTREfiINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
SPECIFICAfiII DE PRODUS . . . . . . . . . . . . . . 102
PROGRAMAREA TELECOMENZII . . . . . . . . 105
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Coduri IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZA-
TORULUI AUTOMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Setarea Dispozitivului de Comand√ Extern√; RS-232C . . 109
CONFIGURAREA OPRIRII AUTOMATE . . . . 89
SETAREA FUSULUI ORAR . . . . . . . . . . . . . . . 90
CONFIGURAREA
TEMPORIZATORULUI SOMN . . . . . . . . . . . . . 90

CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

SETARE PAROL√ ™I SISTEMUL DE BLOCARE . . . 91


BLOCARE PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
CONTROL DE C√TRE P√RINfiI . . . . . . . . . . . 93
Blocare Tasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3
PREG√TIREA
COMENZILE PANOULUI FRONTAL
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.
■ Dac„ produsul dvs. are ata∫at un film de protec˛ie, Óndep„rta˛i filmul ∫i apoi ∫terge˛i produsul cu o c‚rp„
de lustruit.

Modele de televizoare cu plasm„: 42/50PG20**, 42/50/60PG30**


PREG√TIREA

Senzorul pentru
telecomand„
POWER

indicator pus Ón func˛iune/standby


• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Lumin„ verde c‚nd aparatul este pus Ón func˛iune.

INPUT MENU OK - + P

INPUT MENU OK - + P

INPUT INPUT
MENU MENU
OK - +
OK VOLUME
P PROGRAMME

Modele de televizoare cu plasm„: 42/50PG10**

Senzorul pentru telecomand„


indicator pus Ón func˛iune/standby
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Lumin„ verde c‚nd aparatul este pus Ón func˛iune.

INPUT MENU OK - + P

POWER INPUT MENU OK VOLUME PROGRAMME

4
Modele de televizoare cu LCD :
32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG5***

PREG√TIREA
P PROGRAMME

+
VOLUME
-

OK
OK
MENU
MENU
INPUT
INPUT
POWER
Senzorul pentru telecomand„
indicator pus Ón func˛iune/standby Senzor inteligent
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby. Regleaz„ imaginea Ón func˛ie de condi˛iile
• se aprinde Ón culoarea albastr„ atunci c‚nd ambiante. (Doar 32/37/42/47/52LG5***)
televizorul este pornit.
Not„: Pute˛i regla indicatorul de alimentare din meniul
OPfiIUNI.

ATA™ARE TV LA UN BIROU (doar modelul 32/42LG20**, 26/32/42LG30**, 32/42LG5***)


TV trebuie ata∫at la un birou pentru a nu putea fi mi∫cat Ónainte/Ónapoi, provoc‚nd astfel r„nirea sau
deteriorarea produsului. Utiliza˛i doar un ∫urub ata∫at.

Stand

1-∫urub
(furnizat ca parte a produsului)
Birou

! AVERTISMENT
G Pentru ca televizorul s„ nu cad„, trebuie bine fixat pe podea / perete conform instruc˛iunilor de
instalare. Ónclinarea, agitarea sau cl„tinarea aparatului poate cauza r„niri.

5
PREG√TIREA

Modele de televizoare cu LCD : 19/22LG30**

INPUT MENU OK VOLUME PROGRAMME


PREG√TIREA

INPUT MENU OK - + P

POWER
Senzorul pentru telecomand„
indicator pus Ón func˛iune/standby
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• se aprinde Ón culoarea albastr„ atunci c‚nd televi-
zorul este pornit.
Not„: Pute˛i regla indicatorul de alimentare din meniul
OPfiIUNI.

Modele de televizoare cu LCD : 19/22LS4D*

POWER INPUT MENU OK VOLUME PROGRAMME

/I INPUT MENU OK VOL PR

Senzorul pentru
telecomand„
indicator pus Ón func˛iune/standby
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Lumin„ verde c‚nd aparatul este pus Ón func˛iune.

6
INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.
S-VIDEO

Modele de televizoare cu plasm„ :


42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**

VIDEO L/MONO AUDIO R

PREG√TIREA
10

5
AV IN 3
HDMI/DVI IN

SERVICE ONLY
2 3 4 11

S-VIDEO
Doar 42/50PG10**
S-VIDEO

VIDEO L/MONO AUDIO R


HDMI IN S-VIDEO

VIDEO L/MONO AUDIO R

VIDEO L/MONO AUDIO R


2
12
AV IN 3

1
HDMI/DVI IN
AV IN 3

AV IN 3
5 6 7 8 9

1 Muf„ cablu de alimentare 7 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)


Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- trol la jacul RS-232C.
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie 8 Intrare Component
electric„ Ón curent continuu.
Conecta˛i un dispozitiv component video/audio
la aceste jacuri.
2 Intrare audio RGB/DVI
Conecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV. 9 Intrare anten„
Conecta˛i antena RF la aceast„ muf„.
3 IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL
Conectare flux audio digital de la diferite tipuri 10 Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„
de echipamente. pentru Cardurile de Memorie pentru
Not„: Œn modul de a∫teptare, aceste trei porturi Calculator Personal) (Aceast„ func˛ie nu este
nu func˛ioneaz„. disponibil„ Ón toate ˛„rile.)
4 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) 11 PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE
Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la
un dispozitiv extern la aceste jacuri.
12 Intrare Audio/Video (Cu excep˛ia 42/50PG10**)
5 Intrare HDMI Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozitiv
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN. extern la aceste jacuri.
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI. Intrare S-Video (Cu excep˛ia 42/50PG10**)
Conecta˛i mufa S-Video de ie∫ire de la un dis-
6 Intrare RGB pozitiv S-VIDEO.
Conecta˛i ie∫irea de la un PC.

7
PREG√TIREA

Modele de televizoare cu LCD:

PCMCIA CARD SLOT


32/37/42LG20**, 19/22/26/32/37/42LG30**,
32/37/42/47/52LG5***
PREG√TIREA

10

HDMI IN 3
5

Cu excep˛ia
13 2 3 1 4 32/37/42LG20**
COMPONENT
USB IN AUDIO IN OPTICAL
DIGITAL
IN
(RGB/DVI) AUDIO OUT
AV 1 AV 2 S-VIDEO
SERVICE ONLY

VIDEO L/MONO AUDIO R


VIDEO

HDMI/DVI IN 11

2
RGB IN (PC)

1(DVI) AV IN 3
AUDIO

RS-232C IN 12
(CONTROL & SERVICE)
H/P
ANTENNA IN

5 6 7 8 9
1 Muf„ cablu de alimentare 7 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SER-
Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- VICE)
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i trol la jacul RS-232C.
PCMCIS CARD SLOT

niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie


electric„ Ón curent continuu. 8 Intrare Component
Conecta˛i un dispozitiv component video/audio
2 Intrare audio RGB/DVI la aceste jacuri.
Conecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV.
HDMI IN 3

9 Intrare anten„
3 IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL Conecta˛i antena RF la aceast„ muf„.
Conectare flux audio digital de la diferite tipuri S-VIDEO
de echipamente. 10 Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„
VIDEO L/MONO AUDIO R

Not„: Œn modul de a∫teptare, aceste trei porturi pentru Cardurile de Memorie pentru
nu func˛ioneaz„. Calculator Personal) (Aceast„ func˛ie nu este
disponibil„ Ón toate ˛„rile.)
4 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) AV IN 3

Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la H/P


11 Intrare Audio/Video
un dispozitiv extern la aceste jacuri. Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-
tiv extern la aceste jacuri.
5 Intrare HDMI Intrare S-Video (Cu excep˛ia 32/37/42LG20**)
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN. Conecta˛i mufa S-Video de ie∫ire de la un dis-
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul pozitiv S-VIDEO.
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
12 Intrare casc„ (Cu excep˛ia 32/37/42LG20**)
6 Intrare RGB Conecta˛i mufa c„∫tilor la aceast„ intrare.
Conecta˛i ie∫irea de la un PC.
13 PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE
8
Modele de televizoare cu LCD : 19/22LS4D*

PREG√TIREA
1 2 3 4 5

ANTENNA IN PCMCIA EJECT


AUDIO IN CARD SLOT
HDMI/DVI IN (RGB/DVI)

AV 1 AV 2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE) RGB (PC) IN

COMPONENT IN
VIDEO AUDIO
Y PB PR L R
SERVICE
ONLY

6 7 8 9 10

1 Muf„ cablu de alimentare 6 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2)


Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- un dispozitiv extern la aceste jacuri.
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie 7 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)
electric„ Ón curent continuu. Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
trol la jacul RS-232C.
2 Intrare HDMI
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN. 8 Intrare Component
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul Conecta˛i un dispozitiv component video/audio
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI. la aceste jacuri.
3 Intrare audio RGB/DVI 9 Intrare RGB
Conecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV. Conecta˛i ie∫irea de la un PC.
4 Intrare anten„ 10 PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE
Conecta˛i antena RF la aceast„ muf„.
5 Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„
pentru Cardurile de Memorie pentru
Calculator Personal) (Aceast„ func˛ie nu este
disponibil„ Ón toate ˛„rile.)

9
PREG√TIREA

INSTALAREA SUPORTULUI (Modele de televizoare cu LCD:


32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG5***)
A C‚nd asambla˛i suportul pentru birou, asigura˛i-v„ c„ ∫urubul este prins ferm. (Dac„ nu este str‚ns
complet, dup„ instalarea produsului exist„ riscul Ónclin„rii spre fa˛„ a acestuia.) Dac„ str‚nge˛i ∫urubul
cu prea mult„ for˛„, exist„ riscul devierii acestuia Ón zona de prindere.
PREG√TIREA

1 A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„ 3 Asambla˛i televizorul conform ilustra˛iei.


moale pentru a proteja ecranul de eventuale
deterior„ri.

Fixa˛i ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din


2 Asambla˛i piesele standului la baza de 4 spatele televizorului.
montare a televizorului.

Corp suport

Baz„ capac

(Doar 19/22LG30**)

Corp suport

Baz„ capac

1 A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale


deterior„ri.

2 Asambla˛i piesele standului la baza de montare a televizorului. Introduce˛i STAND BODY (CORP
SUPORT) Ón COVER BASE (BAZ√ CAPAC) p‚n„ c‚nd se aude un clic.

3 Asambla˛i televizorul conform ilustra˛iei.

10
(Doar 42PG10**, 42PG30**)

PREG√TIREA
1 A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.

2 Asambla˛i televizorul conform ilustra˛iei.

3 Fixa˛i ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din spatele televizorului.

11
PREG√TIREA

INSTALAREA SUPORTULUI (Doar 19/22LS4D*)


■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„


1 moale pentru a proteja ecranul de eventuale 3 Introduce˛i suportul Ón produs p‚n„ se aude
un clic.
PREG√TIREA

deterior„ri.

suport

2 Prinde˛i articula˛ia ∫i Óndoi˛i-o Ón sus. 4 Asambla˛i componentele suportului cu baza


capacului de la produs.

Articula˛ie

baza capacului

SUPORT PIVOTANT
(Cu excep˛ia 19/22LS4D*, 50PG10**)

Dup„ instalarea televizorului, pute˛i regla televizorul


manual spre st‚nga sau spre dreapta cu 20 grade,
pentru a fi Ón concordan˛„ cu pozi˛ia de vizionare.

12
Suport deta∫abil (Doar 19/22LS4D*)
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

1 Amplasa˛i setul cu fa˛a Ón jos pe o pern„ sau 4 fiine˛i suportul ∫i Óndoi˛i-l Ón sus.
p‚nz„ moale.

PREG√TIREA
2 Trage˛i baza capacului Ónapoi Ón timp ce 5 Trage˛i suportul pentru a-l separa de set Ón
ap„sa˛i butonul de pe corpul suportului. timp ce ap„sa˛i 2 dispozitive de prindere.

fiine˛i baza capacului ∫i trage˛i-o Ónapoi prin


3 scuturare pentru a o separa de suport.

13
PREG√TIREA

AVEfiI GRIJ√ LA MONTARE ASTFEL ŒNC¬T


PRODUSUL S√ NU CAD√.
A Ar trebui s„ achizi˛iona˛i componentele necesare disponibile pe pia˛„ pentru a fixa televizorul pe perete.
A Pozi˛iona˛i televizorul aproape de perete pentru a evita posibilitatea ca acesta s„ cat„ atunci c‚nd este Ómpins.
A Instruc˛iunile prezentate mai jos definesc o cale sigur„ de instalare a televizorului, fixarea acestuia pe
PREG√TIREA

perete, evit‚nd posibilitatea ca acesta s„ cad„ Ón fa˛„ dac„ este tras. Aceasta va Ómpiedica televizorul s„
cad„ Ón fa˛„, provoc‚nd accident„ri. Va preÓnt‚mpina de asemenea deteriorarea televizorului. Asigura˛i-v„
c„ nu se vor urca sau ag„˛a copii de televizor.

1 1
2 2

1 Utiliza˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile / col˛arii TV pentru a fixa produsul de perete dup„ cum se
arat„ Ón imagine.
(Dac„ televizorul dumneavoastr„ are ∫uruburi Ón ∫uruburile cu ureche, atunci sl„bi˛i ∫uruburile.)
* Introduce˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile / col˛arii TV ∫i str‚nge˛i-le bine Ón orificiile superioare.

2 Fixa˛i col˛arii cu bol˛uri pe perete. Potrivi˛i Ón„l˛imea col˛arului montat pe perete.

3 Folosi˛i o funie rezistent„ pentru a lega produsul. Se recomand„ s„ lega˛i funia astfel Ónc‚t s„ fie Ón
pozi˛ie orizontal„ Óntre perete ∫i produs.

! OBSERVAfiIE
G C‚nd muta˛i produsul Óntr-o nou„ loca˛ie desface˛i mai Ónt‚i funia.
G Utiliza˛i un suport sau un dulap suficient de mare ∫i rezistent pentru m„rimea ∫i greutatea produsului.
G Pentru o utilizare Ón condi˛ii de siguran˛„ a produsului asigura˛i-v„ c„ Ón„l˛imea col˛arului montat pe
perete este aceea∫i cu cea a produsului.

14
CAPACUL POSTERIOR PENTRU ARANJAREA
CABLURILOR
Modele de televizoare cu plasm„
1 Conecta˛i cablurile dup„ cum este necesar.

PREG√TIREA
Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consulta˛i sec˛iunea de Configurare a echipamentului
extern.

Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului


2 Dac„ televizorul dumneavoastr„ este dotat cu SUPORTUL DE CABLU, instala˛i-l conform indica˛iei ∫i
str‚nge˛i cablurile.

(Doar 42/50PG10**) (Doar 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)

Suport cablu

Dispozitiv gestionare cablu


Suport cablu
Dispozitiv gestionare cablu

Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului


Apuca˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI cu ambele m‚ini ∫i trage˛i-l Ón sus.
Pentru modelul 42PG10**, ap„sa˛i partea central„ a DISPOZITIVULUI DE GESTIONARE A CABLULUI ∫i ridica˛i.

(Doar 42/50PG10**) (Doar 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)

15
PREG√TIREA

Modele de televizoare cu LCD :


32/37/42LG20**, 26/32/37/ Modele de televizoare cu LCD :
42LG30**, 32/37/42/47/52LG5*** 19/22LS4D*
PREG√TIREA

1 Conecta˛i cablurile dup„ cum


este necesar.
1 Conecta˛i cablurile dup„ cum este necesar.

Pentru a conecta dispozitive suplimentare,


Pentru a conecta dispozitive consulta˛i sec˛iunea de Configurare a
suplimentare, consulta˛i echipamentului extern.
sec˛iunea de Configurare a
echipamentului extern.

2 Deschide˛i DISPOZITIVUL PENTRU


GESTIONAREA CABLULUI conform
ilustra˛iei ∫i gestiona˛i cablurile.

2 Cum se scoate dispozitivul de gestionare a


cablului

Dispozitiv gestionare cablu

3 Instala˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A


CABLURILOR conform ilustra˛iei.

Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului


(Modele de televizoare cu LCD : 19/22LS4D*)
Mai Ónt‚i, ap„sa˛i sistemul de gestionare a cablurilor. fiine˛i GESTIONARE CABLURI cu ambele m‚ini ∫i
trage˛i-l Ón sus.

! OBSERVAfiIE
G Nu utiliza˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI pentru a ridica televizorul.
- Dac„ sc„pa˛i produsul, pute˛i fi r„nit sau produsul poate fi avariat.

16
Modele de televizoare cu LCD : 19/22LG30**
1 Conecta˛i cablurile dup„ cum este necesar.

PREG√TIREA
Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consulta˛i sec˛iunea de Configurare a echipamentului extern.

2 Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului

Dispozitiv gestionare cablu

Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului

G Apuca˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI cu ambele m‚ini ∫i trage˛i Ón sus.

! OBSERVAfiIE
G Nu utiliza˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI pentru a ridica televizorul.
- Dac„ sc„pa˛i produsul, pute˛i fi r„nit sau produsul poate fi avariat.

17
PREG√TIREA

Pozi˛ionarea monitorului (Doar 19/22LG30**, 19/22LS4D*)


• Intervalul de Ónclina˛ie
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul
dumneavoastr„. 0 3
10~12
■ Regla˛i pozi˛ia panoului Ón mai multe feluri pentru un
PREG√TIREA

maxim de confort.

AMPLASARE (Doar 19/22LG30**, 19/22LS4D*)


Amplasa˛i aparatul astfel Ónc‚t lumina solar„ sau lumina de la surse de lumin„ puternic„ s„ nu ajung„ direct
pe ecran. Trebuie avut grij„ ca aparatul s„ nu fie expus ac˛iunii vibra˛iilor inutile, umidit„˛ii, prafului sau
c„ldurii. De asemenea, asigura˛i-v„ c„ a˛i amplasat aparatul astfel Ónc‚t s„ nu fie Ómpiedicat„ libera
circula˛ie a fluxurilor de aer. Nu acoperi˛i fantele pentru ventila˛ie aflate Ón partea din spate a carcasei.
Dac„ inten˛iona˛i s„ monta˛i aparatul pe perete, ata∫a˛i interfa˛a de montare standard VESA (piese
op˛ionale) pe partea din spate a monitorului.
Atunci c‚nd instala˛i aparatul utiliz‚nd consola de montare pe perete (piese op˛ionale), fixa˛i-l cu grij„
pentru a nu c„dea.

SISTEMUL KENSINGTON SECURITY (Doar 19/22LG30**, 19/22LS4D*)


Televizorul este prev„zut cu un port pentru sistemul Kensington Security pe panoul din spate. Conecta˛i
cablul pentru sistemul Kensington Security a∫a cum este ilustrat mai jos.
Pentru instalarea detaliat„ ∫i utilizarea sistemului Kensington Security, consulta˛i ghidul utilizatorului livrat
cu sistemul Kensington Security.
Pentru informa˛ii suplimentare, accesa˛i http://www.kensington.com, pagina de Internet a companiei
Kensington. Kensington comercializeaz„ sisteme de securitate pentru echipamente electronice
costisitoare, cum ar fi computere portabile ∫i proiectoare LCD.

Observa˛ie :
- Sistemul Kensington Security este un accesoriu op˛ional.

Observa˛ie :
a. Dac„ televizorul pare a fi rece la atingere, este posibil s„
apar„ o mic„ “sclipire” pe ecran c‚nd acesta este pornit.
Acest fenomen este normal ∫i televizorul nu este defect.
b. Mici defec˛iuni punctiforme pot fi vizibile pe ecran, ap„r‚nd
sub form„ de pete ro∫ii, verzi sau albastre. Totu∫i, acestea
nu au efecte negative asupra performan˛ei monitorului.
c. Evita˛i atingerea ecranului LCD sau ap„sarea Óndelungat„ a
acestuia cu degetul(etele).
Œn acest caz, se pot produce unele efecte de distorsiune
temporar„ pe monitor.

18
■ Televizorul poate fi instalat Ón mai multe moduri, cum ar fi pe un perete sau pe o suprafa˛„ de lucru etc.
■ Televizorul este conceput pentru montare pe orizontal„.

ŒMP√M¬NTAREA
Ave˛i grij„ s„ conecta˛i conductorul de legare la p„m‚nt Alimentare cu
pentru a preveni eventualele electrocut„ri. Dac„ nu sunt energie electric„
posibile metode de Ómp„m‚ntare, chema˛i un electrician

PREG√TIREA
calificat s„ instaleze un disjunctor separat. Nu Óncerca˛i s„
Œntrerup„tor de
lega˛i la p„m‚nt unitatea conect‚nd-o la firele de la scurtcircuit
telefon, paratr„snete sau conducte de gaz.

INSTALAREA PE PIEDESTAL
Pentru o ventilare corespunz„toare, asigura˛i o distan˛„ de 4 inci pe fiecare parte ∫i de la perete.

4 inci

4 inci 4 inci 4 inci

MONTAREA PE PERETE. INSTALAREA PE ORIZONTAL„


Pentru o ventilare corespunz„toare, p„stra˛i o distan˛„ de 4 inci Ón fiecare parte, precum ∫i de la perete.
V„ recomand„m utilizarea unei console montate pe perete marca LG c‚nd monta˛i televizorul pe perete.

4 inci

4 inci

4 inci 4 inci

4 inci

F√R√ A UTILIZA STANDUL TIP BIROU


(Cu excep˛ia 19/22LS4D*)
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de
televizorul dumneavoastr„.
Atunci c‚nd instala˛i unitatea montat„ pe perete,
utiliza˛i husa de protec˛ie pentru instalarea
standului tip birou.
Introduce˛i CAPACUL DE PROTECfiIE Ón televizor Modele de televi -
<M Modele de tele -
<M
p‚n„ ve˛i auzi un clic. zoare cu plasm„> vizoare cu LCD>

19
PREG√TIREA
■ Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conecta˛i nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea
tuturor echipamentelor.

CONECTAREA ANTENEI
■ Pentru calitate optim„ a imaginii, regla˛i direc˛ia antenei.
■ Cablul de anten„ ∫i convertorul nu sunt incluse.
PREG√TIREA

S-VIDEO

VIDEO L/MONO AUDIO R


AV IN 3

AV 1 AV 2

Locuin˛e/Apartamente multi-familiale
HDMI IN RGB IN
1 2 ANTENNA

Muf„ de IN

(Conecta˛i la mufa de perete pentru anten„)


perete ANTENNA IN

pentru
VIDEO AUDIO VARIABLE
COMPONENT IN AUDIO OUT

anten„ AV 1 AV 2

Cablu coaxial RF (75 ohmi)


Anten„ de
exterior
(VHF, UHF) Locuin˛e/Apartamente uni-familiale
(Conecta˛i la mufa de perete pentru antena exterioar„)

UHF
ANTENNA IN
Anten„ Amplificator
de semnal
AV 1 AV 2
VHF

■ Œn zonele cu semnal slab, pentru a ob˛ine o calitate mai bun„ a imaginii, instala˛i un amplificator de sem-
nal la anten„, a∫a cum se prezint„ Ón imaginea din dreapta.
■ Dac„ este necesar s„ Ómp„r˛i˛i semnalul pentru dou„ televizoare, utiliza˛i un splitter de semnal pentru

anten„ pentru a realiza conexiunea.

20
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
■ Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conecta˛i nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea
tuturor echipamentelor.
■ Aceast„ sec˛iune a CONFIGUR√RII ECHIPAMENTULUI EXTERN utilizeaz„ Ón principal diagrame pentru
modelele 22LS4D*.

INSTALAREA RECEPTORULUI HD
■ Acest televizor poate recep˛iona semnale digitale RF/cablu f„r„ un integrator digital extern. Cu toate
acestea, dac„ recep˛iona˛i semnale digitale de la un integrator digital sau de la un alt dispozitiv extern
digital, consulta˛i figura de mai jos.
La conectarea cu un cablu component COMPONENT IN

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


VIDEO AUDIO
Y PB PR L R

1 Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la


mufele C O M P O N E N T I N V I D E O de pe televizor.

2 Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul digi-


tal cu mufa jack C O M P O N E N T I N A U D I O de pe tele-
vizor. 1 2

3 Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de uti-


lizare al convertorului.)

4 Selecta˛i sursa de intrare C o m p o n e n t utiliz‚nd butonul


I N P U T de pe telecomand„.

Semnal Component HDMI

480i/576i Da Nu
480p/576p Da Da
720p/1080i Da Da
1080p Da Da
(50/60Hz)

HDMI/DVI IN

La conectarea cu un cablu HDMI

1 Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe convertorul digi-


tal cu mufa jack H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1,
H D M I I N 2 sau H D M I I N 3 de pe televizor.
1

2 Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de uti-


lizare al convertorului.)

3 Selecta˛i sursa de intrare HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2


sau HDMI3 utiliz‚nd butonul I N P U T de pe teleco-
mand„.

21
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

La conectarea cu un cablu HDMI c„tre DVI

HDMI/DVI IN AUDIO IN
1 Conecta˛i mufa DVI de ie∫ire de pe convertorul digital (RGB/DVI)

cu mufa jack H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1 ( D V I )
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

sau H D M I / D V I I N 1 de pe televizor.

2 Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul dig-


ital cu mufa jack A U D I O I N ( R G B / D V I ) de pe televi- 2
1
zor.
3
Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de
utilizare al convertorului.)
4
Selecta˛i sursa de intrare HDMI/DVI sau HDMI 1
utiliz‚nd butonul I N P U T de pe telecomand„.

AUDIO
DVI-PC OUTPUT

SETARE IE™IRE DIGITAL√ AUDIO


(Cu excep˛ia 19/22LS4D*)
- Trimitere flux audio televizor c„tre componentele audio externe prin portul Ie∫ire Audio Digital (Optic).

COMPONENT
AUDIO IN OPTICAL
DIGITAL
IN
AV 1 AV
1 Conecta˛i un cap„t al cablului optic la portul de (RGB/DVI) AUDIO OUT
Ie∫ire Audio Digital (optic) al televizorului.
VIDEO

DVI IN 1

2 Conecta˛i cel„lalt cap„t al cablului optic la intrarea


audio digital (optic„) a echipamentului audio. RGB IN (PC)
AUDIO

Seta˛i op˛iunea “Op˛iune difuzor TV - Oprit” din RS-232C IN


3 (CONTROL & SERVICE)
meniul AUDIO. (G p.80). Pentru utilizare, consulta˛i
manualul de instruc˛iuni al echipamentelor audio
externe.
2

ATENfiIE
G Nu v„ uita˛i direct la portul optic de ie∫ire. Vederea
dumneavoastr„ poate fi afectat„ dac„ privi˛i direct
c„tre raza laser.

22
SETARE DVD
La conectarea cu un cablu component
1 Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la COMPONENT IN
VIDEO AUDIO
mufele C O M P O N E N T I N V I D E O de pe televizor.
Y PB PR L R

2 Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD cu mufele

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


C O M P O N E N T I N A U D I O de intrare de pe televizor.

3 Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.

4 Selecta˛i sursa de intrare C o m p o n e n t utiliz‚nd butonul


I N P U T de pe telecomand„.
1 2
5 A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pen-
tru instruc˛iuni de utilizare.

Porturi de intrare Component


Pentru a ob˛ine o calitate mai bun„ a imaginii, conecta˛i aparatul
DVD la porturile de intrare component, a∫a cum se arat„ mai jos.

Porturi component pe televizor Y PB PR

Y PB PR

Porturi de ie∫ire video pe Y B-Y R-Y


aparatul DVD Y Cb Cr
Y Pb Pr

La conectarea cu un cablu SCART


AV 1 AV 2

1 Conecta˛i mufa scart a echipamentului DVD la mufa


scart A V 1 de pe aparatul TV.

2 Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.

3 Selecta˛i sursa de intrare A V 1 utiliz‚nd butonul I N P U T


de pe telecomand„.
Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa A V 2, selecta˛i
sursa de intrare A V 2. 1

4 A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD


pentru instruc˛iuni de utilizare.

! OBSERVAfiIE
G Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i cablul EURO scart, trebuie s„ uti- AUDIO/ (R) AUDIO (L)
liza˛i cablul Euro scart ecranat. VIDEO

23
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

La conectarea cu un cablu S-Video


(Cu excep˛ia 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**,

PCMCIA CARD SLOT


42/50PG10**)
VIDEO S-VIDEO L R ANT IN

1 Conecta˛i mufa S - V I D E O de ie∫ire de pe DVD la


INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

mufa S - V I D E O de intrare de pe televizor.


OUTPUT ANT OUT
SWITCH

HDMI IN 3
2 Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD la
jacurile A U D I O de intrare de pe televizor.
1 2

3 Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD. S-VIDEO

VIDEO L/MONO AUDIO R


4 Selecta˛i sursa de intrare A V 3 utiliz‚nd butonul
I N P U T (INTRARE) de pe telecomand„.

AV IN 3
5 A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD
pentru instruc˛iuni de utilizare.

La conectarea cu un cablu HDMI

1 Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe DVD la jacul


HDMI/DVI IN
H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 sau
H D M I I N 3 de pe televizor.

2 Selecta˛i sursa de intrare HDMI/DVI, H D M I 1,


H D M I 2 sau H D M I 3 utiliz‚nd butonul I N P U T
(INTRARE) de pe telecomand„.

3 A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD


pentru instruc˛iuni de utilizare.
1

! OBSERVAfiIE
G Televizorul poate recep˛iona simultan semnale video ∫i
audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
G Œn cazul Ón care DVD-ul nu accept„ Auto HDMI, trebuie
s„ seta˛i rezolu˛ia de ie∫ire Ón mod corespunz„tor.

24
SETAREA APARATULUI VIDEO
■ Pentru a evita parazi˛ii (interferen˛ele), l„sa˛i o distan˛„ adecvat„ Óntre televizor ∫i aparatul video.
■ O imagine Ónghe˛at„ tipic„ preluat„ de la un aparat video. Dac„ se utilizeaz„ formatul de imagine 4:3,
imaginile fixe de pe marginea ecranului pot r„m‚ne vizibile pe ecran.

C‚nd face˛i conexiunea cu un cablu RF

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


ANTENNA IN ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R

OUTPUT
ANT IN SWITCH

2
Muf„ de perete

Anten„

1 Conecta˛i mufa A N T O U T a echipamentului VCR la mufa A N T E N N A I N de


pe televizor.

2 Conecta˛i cablul de anten„ la mufa A N T I N de pe VCR.


AV 1 AV 2

3 Ap„sa˛i butonul P L A Y de pe aparatul video ∫i potrivi˛i programul aparatului


video cu programul televizorului pentru vizualizare.

25
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

La conectarea cu un cablu SCART


AV 1 AV 2
1 Conecta˛i mufa scart a aparatului video la mufa scart
A V 1 de pe televizor.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

2 Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛i


butonul P L A Y de pe acesta. (A se vedea manualul de
utilizare al aparatului video).

3 Selecta˛i sursa de intrare A V 1 utiliz‚nd butonul


I N P U Tde pe telecomand„. 1

4 Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa A V 2, selec-


ta˛i sursa de intrare A V 2.

(R) AUDIO (L)


! OBSERVAfiIE AUDIO/
VIDEO

G Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i cablul EURO scart, trebuie s„


utiliza˛i cablul Euro scart ecranat.

La conectarea cu un cablu RCA


(Cu excep˛ia 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
PCMCIA CARD SLOT

PCMCIA CARD SLOT

1 Conecta˛i mufele jack AUDIO/VIDEO Óntre televizor


∫i aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor. (Video =
galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u) L R VIDEO S-VIDEO ANT IN

2 Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛i


HDMI IN 3

HDMI IN 3

butonul P L A Y (REDARE) de pe acesta. (A se OUTPUT


SWITCH
ANT OUT

vedea manualul de utilizare al aparatului video).

S-VIDEO
3 Selecta˛i sursa de intrare A V 3 utiliz‚nd butonul S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R

VIDEO L/MONO AUDIO R

I N P U T (INTRARE) de pe telecomand„.

! OBSERVAfiIE
AV IN 3 AV IN 3

G Dac„ ave˛i un VCR mono, conecta˛i cablul audio al VCR


la mufa jack AUDIO L/MONO de pe televizor.

26
La conectarea cu un cablu S-Video
(Cu excep˛ia 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**,
42/50PG10**)

PCMCIA CARD SLOT


1 Conecta˛i mufa S-VIDEO de ie∫ire de pe VCR la

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


mufa S-VIDEO de intrare de pe televizor. Calitatea S-VIDEO VIDEO L R ANT IN

imaginii este Ómbun„t„˛it„; Ón compara˛ie cu mufa de


intrare normal„ Composite (cablu RCA).
OUTPUT ANT OUT

HDMI IN 3
2 Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe VCR la SWITCH

jacurile A U D I O de intrare de pe televizor.


1 2

3 Introduceti o caseta video Ón VCR si apasati butonul


S-VIDEO
P L A Y de pe acesta. (A se vedea manualul de

VIDEO L/MONO AUDIO R


utilizare al aparatului video.)

4 Selecta˛i sursa de intrare A V 3 utiliz‚nd butonul


I N P U T (INTRARE) de pe telecomand„.
AV IN 3

! OBSERVAfiIE
G Dac„ ambele mufe S-VIDEO ∫i VIDEO au fost conec-
tate la S-VHS VCR simultan, numai semnalul S-VIDEO
poate fi recep˛ionat.

INSTALAREA ALTOR SURSE A/V


(Cu excep˛ia 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
PCMCIA CARD SLOT

1 Conecta˛i mufele jack AUDIO/VIDEO Óntre televizor


Camer„ video
∫i aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor. (Video =
galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u) Consol„ jocuri video
HDMI IN 3

2 Selecta˛i sursa de intrare A V 3 utiliz‚nd butonul VIDEO L R

I N P U T (INTRARE) de pe telecomand„.

S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R

3 Ac˛iona˛i echipamentul extern corespunz„tor.


A se vedea ghidul de utilizare al echipamentelor 1
externe.
AV IN 3

27
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

INSERAREA MODULULUI CI
- Pentru a viziona serviciile codate (cu plat„) Ón modul TV
PCMCIA
digital. CARD SLOT

- Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.


1

1 Insear˛i modulul CI Ón SLOTUL DE CARD PCMCIA


TV
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

(Asocia˛ia Interna˛ional„ pentru Cardurile de


Memorie pentru Calculator Personal) al televizorului
a∫a cum este prezentat.

Pentru informa˛ii suplimentare, consulta˛i p. 54.

Setare pt. PC
■ Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adapteaz„ automat la set„rile
televizorului.

La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini RGB (PC) IN AUDIO IN


(RGB/DVI)

1 Conecta˛i mufa RGB de ie∫ire de pe PC la mufa R G B


I N ( P C ) de intrare de pe televizor.

2 Conecta˛i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa


de intrare A U D I O I N ( R G B / D V I ) de pe televizor.

3 Porni˛i calculatorul.
1 2

4 Selecta˛i sursa de intrare R G B utiliz‚nd butonul


I N P U T de pe telecomand„.

RGB OUTPUT AUDIO

28
La conectarea cu un cablu HDMI c„tre DVI
HDMI/DVI IN AUDIO IN
(RGB/DVI)

1 Conecta˛i ie∫irea DVI a calculatorului la mufa


H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1 ( D V I ) sau
H D M I / D V I I N 1 din aparat.

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


2 Conecta˛i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa
1
2
de intrare A U D I O I N ( R G B / D V I ) de pe televizor.

3 Porni˛i calculatorul.

4 Selecta˛i sursa de intrare HDMI/DVI sau HDMI 1 uti-


liz‚nd butonul I N P U T de pe telecomand„.

AUDIO
DVI-PC OUTPUT

! OBSERVAfiIE
G Pentru a v„ bucura de o imagine vie ∫i de un sunt achizi˛ionate Ómpreun„ cu televizorul).
sunet clar, conecta˛i un calculator la televizor. GDac„ utiliza˛i o plac„ de sunet, va trebui s„ con-
G Evita˛i men˛inerea unei imagini fixe pe ecranul figura˛i sunetul calculatorului la nivelul necesar.
televizorului pentru o perioad„ lung„ de timp. G Acest televizor utilizeaz„ protocolul Plug and
Imaginea fix„ poate r„m‚ne permanent impri- Play VESA. Televizorul furnizeaz? date EDID
mat„ pe ecran; utiliza˛i un program de protec˛ie sistemului calculatorului cu protocol DDC.
a ecranului c‚nd este posibil acest lucru. Calculatorul se configureaz„ automat atunci
G Conecta˛i calculatorul la portul de RGB (PC) c‚nd folosi˛i acest televizor.
de pe televizor; schimba˛i rezolu˛ia de ie∫ire a G Protocolul DDC este preconfigurat pentru
calculatorului Ón mod corespunz„tor. modul RGB (RGB analog), HDMI (RGB digi-
G Ar putea s„ existe un zgomot Ón func˛ie de o tal).
anumit„ rezolu˛ie, imagine vertical„, contrast G Dac„ este necesar, configura˛i set„rile pentru
sau str„lucire Ón modul PC. Apoi schimba˛i func˛ionalitate Plug and Play.
modul PC la alt„ rezolu˛ie sau schimba˛i rata de G Dac„ placa video a calculatorului nu poate oferi
reÓmprosp„tare cu o alta sau regla˛i str„lucirea un flux simultan RGB at‚t analog c‚t ∫i digital,
∫i contrastul din meniu p‚n„ c‚nd imaginea conecta˛i fie RGB, fie HDMI IN (sau HDMI/DVI
devine curat„. Dac„ rata de reÓmprosp„tare a IN) pentru a afi∫a calculatorul la televizor.
pl„cii grafice a calculatorului nu poate fi modifi- G Dac„ placa video a calculatorului poate oferi un
cat„, schimba˛i placa grafic„ a calculatorului flux simultan RGB analog ∫i digital, configura˛i
sau consulta˛i produc„torul pl„cii grafice a cal- televizorul fie pentru RGB, fie pentru HDMI;
culatorului. (cel„lalt mod este configurat Ón mod automat
G Forma de sincronizare a intr„rilor de frecven˛„ pentru Plug and Play de c„tre televizor.)
orizontal„ ∫i vertical„ este diferit„. G Dac„ folosi˛i un cablu HDMI c„tre DVI, este
G Conecta˛i cablul de semnal de la portul de posibil ca modul DOS s„ nu func˛ioneze, Ón
ie∫ire al monitorului calculatorului la portul RGB func˛ie de placa video utilizat„.
(PC) al televizorului sau cablul de semnal al por- G Dac„ utiliza˛i un cablu RGB-PC prea lung, ar
tului de ie∫ire HDMI al calculatorului la portul putea exista un zgomot pe ecran. Recomand„m
HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) al televizorului. utilizarea unui cablu mai scurt de 5m. Asigur„ cea
G Conecta˛i cablul audio de la PC la mufa de mai bun„ calitate a imaginii.
intrare Audio de la televizor. (Cablurile audio nu

29
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

Rezolu˛ie de afi∫are suportat„ (Doar 19/22LS4D*)

mod RGB[PC], HDMI[PC] mod HDMI[DTV]

Frecven˛„ Frecven˛„ Frecven˛„ Frecven˛„


Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz) Rezolu˛ie
orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz)
720x400 31,468 70,08 31,469 59,94
720x480
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

31,469 59,94 31,5 60


640x480
37,684 75,00 720x576 31,25 50
37,879 60,31 37,500 50
800x600
46,875 75,00 1280x720 44,96 59,94
832x624 49,725 74,55 45 60
48,363 60,00 33,72 59,94
1024x768 56,470 70,00 33,75 60
60,123 75,029 28,125 50,00
1280x768 47,78 59,87 26,97 23,97
1360x768 47,72 59,8 27 24
1920x1080
1366x768 47,56 59,6 33,716 29,976
1280x1024 63,595 60,0 33,75 30,00
1440x900 55,5 59,90 Doar 19LS4D* 56,250 50
1400x1050 64,744 59,948 67,43 59,94
Doar 22LS4D*
1680x1050 65,16 59,94 67,5 60

30
Rezolu˛ie de afi∫are suportat„
(Doar 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG20**, 32/37/42/47/52LG5***)

mod RGB[PC], HDMI[PC] mod HDMI[DTV]

Frecven˛„ Frecven˛„ Rezolu˛ie Frecven˛„ Frecven˛„


Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz) orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz)
720x400 31,468 70,08 720x480 31,469 / 31,5 59,94 / 60

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


31,469 59,94 720x576 31,25 50
640x480
37,84 75,00 37,500 50
1280x720
37,879 60,31 44,96 / 45 59,94 / 60
800x600
46,875 75,00 33,72 / 33,75 59,94 / 60
832x624 49,725 74,55 28,125 50,00
48,363 60,00 26,97 / 27 23.97 / 24
1920x1080
1024x768 56,470 70,00 33,716 / 33,75 26,976 / 30,00
60,123 75,029 56,250 50
1280x768 47,78 59,87 67,43 / 67,5 59,94 / 60
1360x768 47,72 59,8
1366x768 47,56 59,6
1440x900 55,5 59,90 Doar 19LG30**
1400x1050 64,744 59,948
Doar 22LG30**
1680x1050 65,16 59,94
1280x1024 63,595 60,0 Doar 19LG30**, 37/42/47/52LG5***
1920x1080 66,647 59,988 Doar 37/42/47/52LG5***

Rezolu˛ie de afi∫are suportat„


(Doar 42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
mod RGB[PC], HDMI[PC] mod HDMI[DTV]

Frecven˛„ Frecven˛„ Frecven˛„ Frecven˛„


Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz) Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz)
720x400 31,468 70,08 31,469 59,94
640x480
640x480 31,469 59,94 31,469 60,00
800x600 37,879 60,31 31,47 59,94
720x480
1024x768 48,363 60,00 31,50 60,00
1280x768 47,78 59,87 720x576 31,25 50,00
1360x768 47,72 59,80 37,50 50,00
1920x1080 66,647 59,988 1280x720 44,96 59,94
45,00 60,00
28,125 50,00
33,72 59,94
33,75 60,00
27,000 24,00
1920x1080
33,75 30
56,25 50,00
67,433 59,94
67,50 60

31
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

Configurarea ecranului pentru modul PC


Reini˛ializare ecran
Aceast„ func˛ie func˛ioneaz„ astfel : RGB[PC].
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

IMAGINE Mutare OK ECRAN Mutare RETURN Prec.


D
• Contrast : 70 Rezolu˛ie
• Luminozitate : 50
Config. automat„
• Claritate : 50
• Culoare : 50 Pozi˛ie Setare
• Nuan˛„ :0
Dimensiune
• Control avansat
• Resetare imagine Faz„
Ecran Resetare G

1MENU
Selecta˛i IMAGINE.

2
OK
Selecta˛i E C R A N.

3
OK
Selecta˛i R e s e t a r e.

4
OK
Selecta˛i Da.

5
OK
Executa˛i R e s e t a r e.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

32
Regl„ri pentru Pozi˛ionare, Dimensiune ∫i Faz„ ecran
Dac„ imagina nu este clar„ dup„ regl„rile automate ∫i mai ales dac„ litere tremur„, regla˛i faza imaginii
manual.

Aceast„ func˛ie func˛ioneaz„ astfel : RGB[PC].

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


IMAGINE Mutare OK ECRAN Mutare RETURN Prec.
D
• Contrast : 70 Rezolu˛ie
• Luminozitate : 50
Config. automat„
• Claritate : 50
D

• Culoare : 50 P o z i˛i e G F G
E

• Nuan˛„ :0
Dimensiune
• Control avansat
• Resetare imagine Faz„
Ecran Resetare

1MENU
Selecta˛i IMAGINE (IMAGINE).

2
OK
Selecta˛i E C R A N.

3
OK
Selecta˛i Pozi˛ie, Dimensiune sau Faz„.

4
Efectua˛i reglajele corespunz„toare.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

33
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

Selectarea rezolu˛iei
Pentru a vizualiza imaginea normal„, adecva˛i rezulu˛ia modului RGB cu selec˛ia modului PC.

Aceast„ func˛ie func˛ioneaz„ astfel : RGB[PC].


INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

IMAGINE Mutare OK ECRAN Mutare RETURN Prec.


D
• Contrast : 70 R e z o l u˛i e G 1024 x 768
• Luminozitate : 50 1280 x 768
Config. automat„
• Claritate : 50 1360 x 768
• Culoare : 50 Pozi˛ie 1366 x 768 Cu excep˛ia PLASMA TV
• Nuan˛„ :0
Dimensiune
• Control avansat
• Resetare imagine Faz„
Ecran Resetare

1MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i E C R A N.

3
OK
Selecta˛i Rezolu˛ie.

4
Selecta˛i rezolu˛ia dorit„.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

34
Reglare automat„ (numai modul RGB[PC])
Regleaz„ automat pozi˛ia imaginii ∫i minimizeaz„ tremuratul imaginii. Dup„ reglare, chiar dac„ imaginea nu
este Ónc„ corect„, televizorul func˛ioneaz„ adecvat, dar necesit„ ∫i alte regl„ri.

Auto-configure (Autoconfigurare)

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


Aceast„ func˛ie permite reglarea automat„ a pozi˛iei ecranului, a ceasului ∫i a fazei. Pe durata execut„rii
autoconfigur„rii, imaginea afi∫at„ va disp„rea timp de c‚teva secunde.

IMAGINE Mutare OK ECRAN Mutare RETURN Prec.


D
• Contrast : 70 Rezolu˛ie
• Luminozitate : 50
Config. automat„ G
• Claritate : 50
• Culoare : 50 Pozi˛ie Setare
• Nuan˛„ :0
Dimensiune
• Control avansat
• Resetare imagine Faz„
Ecran Resetare

1MENU
Selecta˛i I M A G I N E. • Dac„ pozi˛ia imaginii nu este corect„, Óncer-
ca˛i din nou reglarea automat„.
2 • Dac„ fotografia trebuie reglat„ din nou dup„
OK
Selecta˛i E C R A N. reglarea automat„ din RGB (PC), pute˛i regla
Pozi˛ie, D i m e n s i u n e ∫i Faz„.
3
OK
Selecta˛i Config. automat„.

4
OK
Selecta˛i Da.

5
OK
Executa˛i Config. automat„.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

35
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√
(Doar 19/22LS4D*)
C‚nd utiliza˛i telecomanda, Óndrepta˛i-o spre senzorul de telecomand„ de la televizor.

POWER Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.


POWER
TV INPUT
D/A INPUT Selecteaz„ modul digital sau analog.
D/A
Realizeaz„ comutarea televizorului din mod a∫teptare.
TV/RADIO TEXT I/II MUTE
INPUT Rotire mod extern de intrare Ón secven˛„ regulat„.
Realizeaz„ comutarea televizorului din mod a∫teptare.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

1 2 3

4 5 6 TV/RADIO Selecteaz„ post Radio sau TV Ón mod digital.

7 8 9 I/II Selecteaz„ ie∫irea pentru sunet.

MUTE Activeaz„ sau dezactiveaz„ redarea sunetului.


LIST 0 Q.VIEW
MENU AV MODE
Butoane Selecteaz„ un program.
numerice 0-9 Selecteaz„ o op˛iune numerotat„ dintr-un meniu.

OK
LIST Afi∫area listei de programe.
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
INFO i GUIDE

MENU Selecteaz„ un meniu.


EXIT
RETURN
AV MODE V„ permite s„ selecta˛i ∫i s„ configura˛i imaginile ∫i
VOL * PR (MODUL AV) sunetele pentru conectarea dispozitivele AV.
FAV INFO i Afi∫eaz„ informa˛iile despre ecranul curent.
GUIDE Afi∫eaz™ agenda programului.
RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE
THUMBSTICK V„ permite s„ naviga˛i prin meniurile afi∫ate pe ecran ∫i
(Sus/Jos/St‚nga s„ regla˛i set„rile sistemului Ón func˛ie de preferin˛ele
Dreapta)
INDEX TIME HOLD REVEAL dumneavoastr„.
?

OK Accept„ selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„ sau


afi∫eaz„ modul curent.

Volum sus/jos Regleaz„ volumul.

RETURN(EXIT) Permite utilizatorului s„ se Óntoarc„ un nivel Ónapoi Óntr-o


(REVENIRE/IE aplica˛ie interactiv™, EPG (Ghid Electronic pentru Posturi)
™IRE) sau alt„ func˛ie de interac˛iune cu utilizatorii.

* F„r„ func˛ie

FAV Afi∫eaz„ programul favorit selectat

Program sus/jos Selecteaz„ un program

36
POWER 1 Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TV INPUT
D/A TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consulta˛i sec˛iunea ÑTeletext’.
TV/RADIO TEXT I/II MUTE

1 BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


1 2 3 COLORATE modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea progra-
mului.
4 5 6

7 8 9 RATIO Selecteaz„ formatul de imagine dorit de dumneavoastr„.

LIST 0 Q.VIEW SLEEP Seteaz„ temporizatorul pentru trecerea Ón a∫teptare.


MENU AV MODE
SUBTITLE Restaureaz„ subtitrarea dumneavoastr„ favorit„ Ón
mod digital.
OK

INFO i GUIDE

EXIT
RETURN

VOL * PR

FAV

RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE

1 INDEX TIME HOLD REVEAL


?
INSTALAREA BATERIILOR

■ Deschide˛i capacul compartimentul de baterii de pe partea din


spate.

■ Introduce˛i dou„ baterii de tip AAA 1,5V. Nu amesteca˛i baterii


vechi sau folosite cu baterii noi.

■ Œnchide˛i capacul.

37
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
(Doar 42/50PG10**)

POWER Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.


POWER

INPUT TV/RAD
INPUT Rotire mod extern de intrare Ón secven˛„ regulat„.
Realizeaz„ comutarea televizorului din mod a∫teptare.
GUIDE TEXT AV MODE
TV/RAD Selecteaz„ post Radio sau TV Ón mod digital.
1
1 2 3
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

GUIDE Afi∫eaz™ agenda programului.


4 5 6 INFO i Afi∫eaz„ informa˛iile despre ecranul curent.
7 8 9 1 TELETEXT Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
BUTTONS Pentru detalii suplimentare, consulta˛i sec˛iunea ÑTeletext’.
LIST 0 Q.VIEW
MENU Q.MENU AV MODE V„ permite s„ selecta˛i ∫i s„ configura˛i imaginile ∫i
(MODUL AV) sunetele pentru conectarea dispozitivele AV.

OK Butoane Selecteaz„ un program.


numerice 0-9 Selecteaz„ o op˛iune numerotat„ dintr-un meniu.

RETURN RATIO
LIST Afi∫area listei de programe.
EXIT
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
MARK
FAV

MENU Selecteaz„ un meniu.


MUTE * P
™terge toate informa˛iile de pe ecran ∫i revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu.

Q.MENU Selecta˛i sursa dorit„ pentru meniul rapid.

* T.OPT SUBTITLE THUMBSTICK V„ permite s„ naviga˛i prin meniurile afi∫ate pe ecran


(Sus/Jos/St‚nga ∫i s„ regla˛i set„rile sistemului Ón func˛ie de
1 Dreapta)
preferin˛ele dumneavoastr„.
OK Accept„ selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„ sau
afi∫eaz„ modul curent.

RETURN(EXIT) Permite utilizatorului s„ revin„ cu un pas Ón cadrul aplica˛iei


(REVENIRE/IE interactive, al EPG sau al altei func˛ii interactive.
™IRE)
RATIO Selecteaz„ formatul de imagine dorit de dumneavoastr„.

38
POWER Volum sus/jos Regleaz„ volumul.
INPUT TV/RAD

GUIDE TEXT AV MODE FAV Afi∫eaz„ programul favorit selectat

* F„r„ func˛ie
1 2 3

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


4 5 6 MUTE Switches the sound on or off.

7 8 9 Program sus/jos Selecteaz„ un program.

LIST 0 Q.VIEW
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la
MENU Q.MENU
COLORATE modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea progra-
mului.
SUBTITLE
OK Restaureaz„ subtitrarea dumneavoastr„ favorit„ Ón
mod digital.
RETURN RATIO Butoane de Controale simplink.
control
EXIT
SIMPLINK
MARK
FAV

MUTE * P

T.OPT SUBTITLE
*
INSTALAREA BATERIILOR

■ Deschide˛i capacul compartimentul de baterii de pe partea din


spate.
■ Introduce˛i dou„ baterii de tip AAA 1,5V. Nu amesteca˛i baterii
vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Œnchide˛i capacul.

39
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
(Cu excep˛ia19/22LS4D*, 42/50PG10**)

RATIO

3 1 MODE Selecteaz„ modurile de operare de la distan˛„

1
POWER Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.

INPUT Rotire mod extern de intrare Ón secven˛„ regulat„.


Realizeaz„ comutarea televizorului din mod a∫teptare.
TV/RAD Selecteaz„ canalul Radio, TV ∫i DTV.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

RATIO Selecteaz„ formatul de imagine dorit de dumneavoastr„.

Q. MENU Selecta˛i sursa dorit„ pentru meniul rapid.

MENU Selecteaz„ un meniu.


™terge toate informa˛iile de pe ecran ∫i revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu.

GUIDE Afi∫eaz™ agenda programului.

THUMBSTICK V„ permite s„ naviga˛i prin meniurile afi∫ate pe ecran


(Sus/Jos/St‚nga ∫i s„ regla˛i set„rile sistemului Ón func˛ie de
Dreapta)
preferin˛ele dumneavoastr„.
OK Accept„ selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„ sau
afi∫eaz„ modul curent.

RETURN(EXIT) Permite utilizatorului s„ revin„ cu un pas Ón cadrul aplica˛iei


(REVENIRE/IE interactive, al EPG sau al altei func˛ii interactive.
™IRE)

INFO i Afi∫eaz„ informa˛iile despre ecranul curent.

AV MODE V„ permite s„ selecta˛i ∫i s„ configura˛i imaginile ∫i


(MODUL AV) sunetele pentru conectarea dispozitivele AV.

BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la mod-


COLORATE elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului.

2 Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.


2 TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consulta˛i sec˛iunea ÑTeletext’.

SUBTITLE Restaureaz„ subtitrarea dumneavoastr„ favorit„ Ón


mod digital.
3
Consulta˛i lista dispozitivelor AV conectate la TV.
2
C‚nd comuta˛i acest buton, pe ecran se afi∫eaz„
meniul Simplink.

40
RATIO

Volum sus/jos Regleaz„ volumul.

FAV Afi∫eaz„ programul favorit selectat.

MUTE Activeaz„ sau dezactiveaz„ redarea sunetului.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Program sus/jos Selecteaz„ un program.

PAGE UP (ŒN Trece˛i de la un set complet de informa˛ii de ecran la


SUS)/DOWN urm„torul.
(ŒN JOS)

Butoane Selecteaz„ un program.


numerice 0-9 Selecteaz„ o op˛iune numerotat„ dintr-un meniu.

LIST Afi∫area listei de programe.

Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.

Butoane de Controale simplink.


control
SIMPLINK

INSTALAREA BATERIILOR

■ Deschide˛i capacul compartimentul de baterii de pe partea din


spate.
■ Introduce˛i dou„ baterii de tip AAA 1,5V. Nu amesteca˛i baterii
vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Œnchide˛i capacul.

41
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

PORNIREA TELEVIZORULUI
- Dac„ porni˛i televizorul, ve˛i putea utiliza func˛iile sale.

1 Œn primul r‚nd, conecta˛i corect cablul de alimentare.


Œn acest moment, televizorul trece Ón modul standby.

2 Œn modul standby pentru a porni televizorul, ap„sa˛i butonul r / I, INPUT sau P (sau PR D E)
de pe televizor sau ap„sa˛i butonul POWER, INPUT, D/A, P (sau (PR + - sau P + -)) sau
Num„rul(0~9) de pe telecomand„ ∫i apoi televizorul va fi pus Ón func˛iune.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Ini˛ializare configurare
Dac„ OSD (On Screen display) (Afi∫ajul pe ecran) este afi∫at pe ecran dup„ oprirea televizorului,
pute˛i regla Limba, selecta Modul, fiara, Fusul orar, regla Programarea automat„.
Not„:
a. Va disp„rea automat dup„ aproximativ 40 de secunde dac„ nu este ap„sat niciun buton.
b. Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a schimba afi∫ajul OSD curent cu cel anterior.
c. Pentru ˛„rile ce nu au adoptat standarde precise pentru difuzarea DTV, unele func˛ii DTV ar putea
s„ nu func˛ioneze, Ón func˛ie de mediul de difuzare DTV.
d. Modul "Acas„" este setarea optim„ pentru mediile tip re∫edin˛„ ∫i este modul implicit al televi-
zorului.
e. Modul "Œn magazin" este setarea optim„ pentru mediile comerciale.Dac„ un utilizator modific„
datele referitoare la calitatea imaginii, modul "Œn magazin" ini˛ializeaz„ produsul la calitatea imaginii
setat„ de produc„tor dup„ o anumit„ perioad„ de timp.
f. Modul (Acas„, Œn magazin) poate fi modificat prin executarea Factory Reset (Reini˛ializare la
set„rile din fabric„) din meniul OPTION (OPfiIUNI).

SELECTAREA PROGRAMULUI

1 Ap„sa˛i butoanele P (sau (PR + - sau P + -)) sau numerice


pentru a selecta num„rului unui program.

REGLAREA VOLUMULUI

1 Ap„sa˛i butonul VOL + - (sau + -) pentru a regla volumul.

Dac„ dori˛i s„ opri˛i sonorul, ap„sa˛i butonul MUTE.

Pute˛i anula aceast„ func˛ie ap„s‚nd din nou butonul MUTE, sau
unul din butoanele VOL + - (sau + -) sau I/II.

42
SELECTAREA ™I REGLAREA MENIURILOR AFI™ATE PE ECRAN
Func˛ia OSD (Afi∫are pe ecran) a televizorului dumneavoastr„ poate diferi u∫or de ceea ce se prezint„ Ón
acest manual.

SETARE Mutare OK IMAGINE Mutare OK

Acord auto Format imagine : 16:9


Acord manual Mod imagine : Intens
Editare program • Surs„ de lumin„ 100
Amplificator : Pornit • Contrast 100
Actualiz. software : Oprit • Luminozitate 50

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Diagnostic • Claritate 70
Informa„ii CI • Culoare 70
• Nuan˛„ 0 R G
E

AUDIO Mutare OK

Volum auto : Oprit


Balans 0 L R

SETARE IMAGINE AUDIO Mod sunet : Standard


• 120Hz 0 - +

• 200Hz 0 - +

• 500Hz 0 - +

• 1.2KHz 0 - +

TIMP OPfiIUNI BLOCARE • 3KHz 0 - +

TIMP Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK BLOCARE Mutare OK

Ceas Menu Language : English Blocare sistem : Oprit


Temporizator oprire : Oprit Audio Language : English Seta˛i parola
Temporizator pornire : Oprit Subtitle Language : English Blocare program
Temporizator oprire : Oprit Auz dificil( ) Oprit Indrum. parental : Oprit
Opr. Programat„ : Oprit fiara :UK
Fus orar : I-le Canare GMT Eticheta intrare
SIMPLINK : Oprit
Blocare taste : Oprit
E

1MENU
Afi∫a˛i fiecare meniu.

2
OK
Selecta˛i un element din meniu.

3
OK
Naviga˛i la meniul vertical.
• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

43
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

SETAREA AUTOMAT√ A PROGRAMELOR


Folosi˛i acest mod pentru a g„si ∫i stoca automat toate programele.

Atunci c‚nd ini˛ia˛i programarea automat„, toate informa˛iile de serviciu stocate anterior vor fi ∫terse.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord
Acordauto
auto Acord
Acordauto
auto
Acord manual Acord manual
Editare program Editare program Toate informa˛iile serviciului vor
Amplificator : Pornit Amplificator : Pornit fi actualizate. Continua˛i?

Actualiz. software : Oprit Actualiz. software : Oprit Da Nu


Diagnostic Diagnostic
Cautare SECAM L
Informa„ii CI Informa„ii CI

1MENU
Selecta˛i S E T A R E. • Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a intro-
duce o parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea
2 Blocare sistem ‘Pornit’.
OK
Selecta˛i A c o r d a u t o. • Dac„ dori˛i s„ p„stra˛i activ„ func˛ia de
reglare automat„, selecta˛i DA folosind
butonul . Apoi ap„sa˛i butonul OK. Œn
3 caz contrar, selecta˛i NU.
OK
Selecta˛i D a.

4
OK
Executa˛i A c o r d a u t o.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

44
SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR (ŒN MOD DIGITAL)
Reglare Manual„ v„ permite s„ ad„uga˛i manual un post la lista dumneavoastr„ de posturi.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto


Acordmanual
Acord manual Acord
Acordmanual
manual F DTV G

Editare program Editare program Receptorul va ad„uga acest


canal la lista de canale.
Amplificator : Pornit Amplificator : Pornit
UHF CH. 30
Actualiz. software : Oprit Actualiz. software : Oprit
Diagnostic Diagnostic
Informa„ii CI Informa„ii CI Eronat Normal Corect

Actualizare

Închidere

1MENU
Selecta˛i S E T A R E. • Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a introduce o
parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea Blocare sistem
2 ‘Pornit’.
OK
Selecta˛i A c o r d m a n u a l.

3
OK
Selecta˛i D T V.

4
Selecta˛i num„rul de canal dorit.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

45
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR (ŒN MOD ANALOG)


Setarea manual„ a programelor v„ permite s„ realiza˛i manual setarea sta˛iilor ∫i aranjarea acestora Ón ordinea
dorit„.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto F TV G

Memorie 2007
Acordmanual
Acord manual Acord
Acordmanual
manual
Sistem BG
Editare program Editare program
Band„ V/UHF
Amplificator : Pornit Amplificator : Pornit
Canal 0
Actualiz. software : Oprit Actualiz. software : Oprit
Fin F G
Diagnostic Diagnostic C„utare F G
Informa„ii CI Informa„ii CI Nume C 02
Salvare

Închidere

1MENU 6
Selecta˛i S E T A R E. Selecta˛i V/UHF sau Cablu.

2 7 1 2 3
Selecta˛i num„rul
OK
Selecta˛i A c o r d m a n u a l. sau 4
7
5
8
6
9 de canal dorit.
0

3 8
OK Ini˛ia˛i c„utarea.
Selecta˛i TV.

4 9
1 2 3
Selecta˛i num„rul de OK
Selecta˛i S a l v a r e .
sau 4
7
5
8
6
9 canal dorit la pornire.
0

5
Selecta˛i un sistem TV.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

• Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea Blocare sistem ‘Pornit’
• L : SECAM L/L’ (Fran˛a)
B G : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
I : PAL I/II (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa)
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS)
• Pentru a stoca alt post, repeta˛i pa∫ii de la 4 la 9.

46
A Atribuirea unui nume de stafiie
De asemenea, pute˛i atribui fiec„rui num„r de program un nume de sta˛ie compus din cinci caractere.

1MENU 5 Selecta˛i pozi˛ia ∫i alege˛i al


OK
Selecta˛i S E T A R E. doilea caracter ∫i a∫a mai

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


departe.
Pute˛i utiliza o liter„ de la A la Z,
2 un num„r de la 0 la 9, +/ - ∫i
OK
Selecta˛i A c o r d m a n u a l. spa˛iul gol.

6
3 OK
Selecta˛i Î n c h i d e r e .
OK
Selecta˛i T V.
7
4 OK
Selecta˛i S a l v a r e .
Selecta˛i N u m e.

A Setare de finefie
Setarea de fine˛e este necesar„ Ón mod normal doar dac„ recep˛ia este proast„.

1MENU 4
Selecta˛i S E T A R E. Selecta˛i F i n.

2 5 Efectua˛i un reglaj fin pentru a ob˛ine


OK
Selecta˛i A c o r d m a n u a l.
cea mai bun„ imagine ∫i sunet.

3 6
OK OK
Selecta˛i T V. Selecta˛i S a l v a r e .

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

47
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

EDITAREA PROGRAMELOR
Atunci c‚nd un num„r de post este omis, aceasta Ónseamn„ c„ nu Ól ve˛i putea selecta folosind butoanele P
(sau (PR + - sau P + -)) Ón cursul vizion„rii TV.

Dac„ dori˛i s„ selecta˛i postul omis, introduce˛i direct num„rul postului utiliz‚nd butoanele NUMERE sau
selecta˛i-l din meniul de Editare program.

Aceast™ func˛ie v„ permite s„ omite˛i posturile stocate.

Este disponibil„ Ón unele ˛„ri numai pentru mutarea unui num„r de program cu butonul GALBEN.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

SETARE Mutare OK

Acord auto
Acord manual
Editare
Editareprogram
program
Amplificator : Pornit
Actualiz. software : Oprit
Diagnostic
Informa„ii CI

1MENU
Selecta˛i S E T A R E. • Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a intro-
duce o parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea
2 Blocare sistem ‘Pornit’.
OK
Selecta˛i E d i t a r e p r o g r a m.

3
OK
Accesa˛i E d i t a r e p r o g r a m.

4
Selecta˛i un program pentru a fi stocat sau
ignorat.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

48
(ŒN MODUL DTV/RADIO)
A Blocarea unui num„r de program
1 Selecta˛i un num„r de program pentru • Dac„ un num„r de program este blocat, Ón
a fi ignorat. timpul vizion„rii normale Ón modul TV nu Ól ve˛i
putea selecta utiliz‚nd butonul P (sau
2 Transforma˛i num„rul programului (PR + - sau P + -)).

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


ALBASTRU • Dac„ dori˛i s„ selecta˛i postul omis, intro-
ignorat Ón albastru. duce˛i direct num„rul postului utiliz‚nd
butoanele NUMERE sau selecta˛i-l din meniul
3 de editare post sau EPG.
ALBASTRU Elibera˛i programul ignorat.

A Selectarea postului favorit


1 • Va include automat programul selectat Ón
FAV Selecta˛i num„rul programului
dumneavoastr„ favorit. lista de programe favorite.

49
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

ŒN MODUL TV
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ ∫terge˛i programele selectate sau s„ le bloca˛i.

A Ordonare automat„
1 Porni˛i Auto Sort (Ordonare • De la momentul activ„rii ordon„rii automate,
VERDE
automat„). nu ve˛i mai putea edita programele.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

A ™tergerea unui program


1 Selecta˛i un num„r de program • Programul selectat este ∫ters, iar programele
pentru a fi ∫ters. care urmeaz„ sunt deplasate Ón sus cu o
pozi˛ie.
2 Transforma˛i num„rul programului
RO™U ignorat Ón ro∫u.

3
RO™U Elibera˛i programul ∫ters.

A Mutarea unui program

1
Selecta˛i un num„r de program pentru a fi mutat.

2 Transforma˛i num„rul programului mutat Ón


GALBEN
GALBEN.
3
GALBEN Elibera˛i programul mutat.

A Blocarea unui num„r de program


1 Selecta˛i un num„r de program • Dac„ un num„r de program este blocat, Ón timpul
pentru a fi ignorat. vizion„rii normale Ón modul TV nu Ól ve˛i putea selec-
ta utiliz‚nd butonul P (sau (PR + - sau P + -)).
2 • Dac„ dori˛i s„ selecta˛i un program blocat, intro-
ALBASTRU Transforma˛i num„rul programului
ignorat Ón albastru. duce˛i direct num„rul programului cu ajutorul
butoanelor numerice sau selecta˛i-l Ón meniul de
3 editare programe sau Ón lista de programe.
ALBASTRU Elibera˛i programul ignorat.

A Selectarea postului favorit


1 Selecta˛i num„rul programului • Programul selectat va fi ad„ugat Ón lista de
FAV
programe favorite.
dumneavoastr„ favorit.

50
Amplificator (DOAR ŒN MOD DIGITAL)
Dac„ recep˛ia este slab„, selecta˛i op˛iunea On (Pornit) a amplificatorului.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto


Acord manual Acord manual
Editare program Editare program
Amplificator :: Pornit
Amplificator Pornit Pornit Oprit
Amplificator :: Pornit
Amplificator
Actualiz. software : Oprit Actualiz. software : Oprit Pornit
Pornit
Diagnostic Diagnostic
Informa„ii CI Informa„ii CI

1MENU
Selecta˛i S E T A R E.

2
OK
Selecta˛i A m p l i f i c a t o r.

3
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

51
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

ACTUALIZARE SOFTWARE
Actualizare pachet software (Actualiz. software) Ónseamn„ c„ pachetul software poate fi desc„rcat prin
sistemul digital de transmisie terestr„.

SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto


VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Acord manual Acord manual


Editare program Editare program
Amplificator : Pornit Amplificator : Pornit
Actualiz.
Actualiz. software
software :: Oprit
Oprit Actualiz.
Actualiz. software Oprit Oprit
software :: Oprit Oprit
Diagnostic Diagnostic Pornit
Informa„ii CI Informa„ii CI

1MENU 3 Selecta˛i Pornit sau Oprit.


OK
Selecta˛i S E T A R E. • Dac„ selecta˛i Pornit, se va
afi∫a o caset„ mesaj pentru
confirmare din partea utiliza-
2 torului pentru a anun˛a c„ a
OK
Selecta˛i Actualiz. software. fost g„sit un software nou.
4
OK
Salva˛i.

* Pentru configurarea func˛iei “A


Actualiz. software”
Ocazional, o transmisiune a Selecta˛i DA folosind butonul
informa˛iei despre software-ul Dup„ finalizarea Actualiz„rii
atunci c‚nd ve˛i vedea Software, Sistemul este
actualizat va genera apari˛ia
urm„torului meniu pe ecranul urm„toarea imagine. repornit.
televizorului.

C‚nd meniul Software Update Desc„rcarea porne∫te c‚nd alimentarea


(Actualizare software) este este oprit„.
ÑOff’ (Oprit), apare mesajul de Dac„ alimentarea este pornit„ Ón timpul
comutare Ón modul ÑOn’
(Pornit). actualiz„rii, se afi∫eaz„ progresul.
- Pe durata Actualiz„rii Software, re˛ine˛i urm„toarele:
• Alimentarea televizorului nu trebuie Óntrerupt„.
• Televizorul nu trebuie oprit.
• Antena nu trebuie deconectat„.
• Dup„ Actualizare Software, pute˛i confirma versiunea actualizat„ a software-ului Ón meniul Diagnostic.

52
DIAGNOSTICARE (DOAR ŒN MOD DIGITAL)
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ afla˛i date despre Manufacturer (Produc„tor), Model/Type (Model/Tip),
Num„rul de Serie ∫i Versiunea Software.

Afi∫eaz„ informa˛ia ∫i puterea semnalului multiplexorului inversat.


Afi∫eaz™ informa˛ia semnalului ∫i numele serviciului multiplexorului selectat.

Diagnostic tehnic
SETARE Mutare OK
Fabricant : LG Electronics Inc.
Acord auto Model/Tip : 22LS4D

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Nr. Serie. : SKJY1107
Acord manual Vers. software : V1.10.00
D

Editare program CH 30
Amplificator : Pornit CH 34
Actualiz. software : Oprit CH 36
Diagnostic
Diagnostic CH 38
Informa„ii CI CH 54
CH 60
E

RETURN Prec. Popup MENU Ie∫ire

1MENU
Selecta˛i S E T A R E.

2
OK
Selecta˛i D i a g n o s t i c.

3
OK
Afi∫a˛i F a b r i c a n t, M o d e l / T y p e, N r . S e r i e ∫i V e r s . s o f t w a r e .

4
OK
Afi∫a˛i informa˛ia despre Canal.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

53
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

INFORMAfiII CI
(COMMON INTERFACE - INTERFAfi√ OBI™NUIT√)
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ viziona˛i servicii codate (servicii cu plat„). Dac„ ve˛i Ónl„tura Modulul CI, nu ve˛i
mai putea viziona serviciile cu plat™.
Atunci c‚nd este inserat modulul Ón slotul CI, pute˛i accesa meniul modulului.
Pentru a achizi˛iona un modul ∫i un smart card, contacta˛i un reprezentant din zona dumneavoastr„. Nu
exagera˛i cu inserarea ∫i Óndep„rtarea unui modul CI din televizor. Ar putea genera probleme. Atunci c‚nd
televizorul a pornit dup„ inserarea unui Modul CI, adesea nu ve˛i putea auzi sunetul.
S-ar putea s„ constata˛i o imagine anormal„ conform modulului CI ∫i a smart card-ului.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Este posibil ca func˛ia CI (Interfa˛„ Comun„) s„ nu fie aplicat„ pe baza circumstan˛elor de televizare din ˛ar„.

Viaccess Module
SETARE Mutare OK
Consultations

Acord auto Authorizations


Module information
Acord manual
Editare program
Amplificator : Pornit
Actualiz. software : Oprit Select the item
Diagnostic
Informa„ii
Informa„ii CI
CI
• Acest OSD este doar pentru ilustrare, iar op˛iunile
meniului ∫i formatul ecranului pot varia Ón func˛ie de
furnizorul de servicii Digitale cu plat„.
• Este posibil s„ schimba˛i ecranul ∫i serviciile meniului
CI (Common Interface - Interfa˛„ obi∫nuit„) prin inter-
mediul furnizorului dumneavoastr„.

1MENU
Selecta˛i S E T A R E.

2
OK
Selecta˛i Informa„ii CI.

3 Selecta˛i elementul dorit. Informa˛ii modul, informa˛ii


OK
smart card, limb„ sau desc„rcare software etc.

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

54
AFI™A
AREA LISTEI DE PROGRAME
Pute˛i verifica programele memorate prin afi∫area listei de programe.

Afi∫at Ón cazul
Programului Blocat.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


A Afi∫area listei de programe
• S-ar putea ca Ón list„ s„ apar„ programe col-
1 orate cu albastru. Acestea au fost blocate prin
LIST Afi∫a˛i PROGRAMME LIST. intermediul set„rii automate a programelor
sau Ón modul de editare a programelor.
• Unele programe au num„rul de canal afi∫at Ón
lista de programe, ceea ce indic„ faptul c„ nu
li s-a atribuit un nume de sta˛ie.

A Selectarea unui program din lista de programe

1 TV/RADIO
Din programul pe care Ól
TV/RAD sau viziona˛i Ón momentul de
Selecteaz„ un program.
fa˛„, modul se va schimba
de la TV la DTV la Radio.
2
OK Comuta˛i la num„rul ales pentru program.

A Parcurgerea listei de programe

1 2
P sau P Da˛i paginile. LIST Reveni˛i la vizionarea normal„ TV.

A Afi∫area tabelului de posturi preferate

1
FAV Afi∫a˛i tabelul programului favorit.

55
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

(Cu excep˛ia 19/22LS4D*, 42/50PG10**)


Func˛ioneaz„ numai la aparatele cu logo-ul SIMPLINK. Verifica˛i existen˛a logo-ului SIMPLINK.
Produsul ar putea s„ nu func˛ioneze corespunz„tor atunci c‚nd este utilizat Ómpreun„ cu alte produse cu
func˛ia HDMI-CEC.
Aceasta v„ permite s„ controla˛i ∫i s„ utiliza˛i alte dispozitive AV conectate la TV prin intermediul cablului
HDMI f„r„ cabluri ∫i configur„ri suplimentare.
Dac„ nu dori˛i meniul SIMPLINK, selecta˛i Inactiv.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Func˛ia SIMPLINK nu este acceptat„ de intrarea HDMI IN 3.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK

Menu Language : English Menu Language : English


Audio Language : English Audio Language : English
Subtitle Language : English Subtitle Language : English
Auz dificil( ) Oprit Auz dificil( ) Oprit
fiara :UK fiara :UK
Eticheta intrare Eticheta intrare
SIMPLINK
SIMPLINK : Oprit
:Oprit SIMPLINK
SIMPLINK : Oprit Oprit
:Oprit Oprit
Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit Pornit
E E

1MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK Selecta˛i S I M P L I N K.

3
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

4
OK
Salva˛i.
• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

! OBSERVAfiIE
G Conecta˛i cablul HDMI la HDMI/DVI IN sau la mufa (ie∫ire HDMI) aflat„ Ón partea din spate a aparat-
ului SIMPLINK la mufa HDMI IN.
G Pentru un sistem Home Theater cu func˛ia SIMPLINK, dup„ conectarea mufei HDMI prin metoda de
mai sus, conecta˛i cablul DIGITAL AUDIO OUT la mufa DIGITAL AUDIO IN aflat„ Ón partea din spate
a televizorului ∫i la mufa OPTICAL aflat„ Ón partea din spate a aparatului SIMPLINK.
G C‚nd utiliza˛i aparatul extern cu SIMPLINK, ap„sa˛i butonul TV la MODE pe telecomand„ ∫i apoi Ól
pute˛i utiliza.
G C‚nd sursa de intrare este comutat„ pe cealalt„ surs„, cu butonul INPUT de pe telecomand„ sau
cu alt buton, aparatul care func˛ioneaz„ cu SIMPLINK se opre∫te.
G C‚nd selecta˛i sau utiliza˛i mediul aparatului cu func˛ia Home Theater, difuzorul se comut„ automat
pe HT Speaker (audiere la sistemul Home Theater).

56
Func˛iile SIMPLINK
Redarea de pe disc
Controla˛i dispozitivele AV conectate ap„s‚nd butoanele , OK, G, A, l l, FF ∫i GG (Butonul * nu
ofer„ astfel de func˛ii.)

Redarea direct„
Dup„ conectarea dispozitivelor AV la televizor, este posibil s„ controla˛i direct dispozitivele ∫i s„ utiliza˛i
suporturi media f„r„ a mai fi nevoie de configur„ri suplimentare.

Selectarea dispozitivului AV
V„ permite s„ selecta˛i unul dintre dispozitivele AV conectate la TV ∫i s„ porni˛i redarea.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Oprirea tuturor dispozitivelor
C‚nd opri˛i televizorul, toate dispozitivele conectate sunt, de asemenea, oprite.

Comutarea ie∫irii audio


Ofer„ un mod u∫or de a comuta ie∫irea audio.

Sincronizare pornire
Atunci c‚nd reda˛i dispozitivul AV conectat, televizorul va porni automat.
*Un dispozitiv, care este conectat la televizor prin intermediul cablului HDMI dar care nu accept„ Simplink,
nu asigur„ aceast„ func˛ie.

Meniul SIMPLINK
Ap„sa˛i butonul , apoi OK pentru a selecta sursa SIMPLINK dorit„.
1 Vizualizare TV : Comuta˛i la canalul TV prece-
dent indiferent de modul curent.
1
2 Redare DISC : Selecta˛i ∫i reda˛i discurile
conectate.C‚nd sunt disponibile discuri multi- 2 Dispozitiv selectat
ple, titlurile acestora sunt afi∫ate Ón partea de
jos a ecranului. 3 C‚nd nu este conectat
3 niciun dispozitiv (afi∫at
Redare VCR : Reda˛i ∫i controla˛i VCR-ul conectat. 4 cu gri)

4 Redarea Ónregistr„rilor HDD : Reda˛i ∫i contro- 5 C‚nd este conectat un


la˛i Ónregistr„rile stocate pe HDD. dispozitiv (afi∫at Ón
culoare str„lucit„)
5 Ie∫ire audio spre un home theatre/ie∫ire audio
spre TV : Selecta˛i home theatre sau difuzor TV
pentru ie∫irea audio.

• Sistem cinema: Doar o instan˛„ admis„ la un anumit moment


• DVD, Recorder: P‚n„ la trei instan˛e admise la un anumit moment
• VCR: Doar o instan˛„ admis„ la un anumit moment

57
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

ETICHETA INTRARE
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK

AV1
Menu Language : English Menu Language : English
AV2
Audio Language : English Audio Language : English
AV3
Subtitle Language : English Subtitle Language : English
Component
Auz dificil( ) Oprit Auz dificil( ) Oprit
RGB
fiara :UK fiara :UK HDMI1
Eticheta
Eticheta intrare
intrare Eticheta
Eticheta intrare
intrare HDMI2
SIMPLINK : Oprit SIMPLINK : Oprit HDMI3
Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
E E Închidere

1MENU
Selecta˛i OPfiIUNI. • Doar pentru 19/22LS4D*,
42/50PG10**
AV1
2 AV2
OK
Selecta˛i Eticheta intrare. Component
RGB
HDMI
3
OK
Selecta˛i sursa. Închidere

4
Selecta˛i indicatorul.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

58
MODUL AV
Pute˛i selecta imaginile ∫i sunetele optime atunci c‚nd conecta˛i dispozitive AV la ie∫irea extern„.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Oprit Cinema

Joc Sport

1AV MODE • Dac„ selecta˛i modul Cinema Ón AV mode (Modul


Selecta˛i sursa.
AV), modul Cinema va fi selectat at‚t pentru Mod
imagine (Mod imagine), pentru Mod sunet (Mod
2 sunet) Ón meniul PICTURE (Imagine), respectiv Ón
OK
meniul AUDIO.
• Dac„ selecta˛i “O O p r i t” Ón (AV mode) Mod AV,
vor fi selectate fotografia ∫i imaginea pe care le-
a˛i configurat ini˛ial.

59
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)
(ŒN MOD DIGITAL)
Acest sistem dispune de un Ghid Electronic pentru Posturi (EPG) pentru a v„ ajuta s„ naviga˛i prin toate
op˛iunile de vizualizare posibile.

EPG furnizeaz„ informa˛ii precum listarea de programe, ora de Óncepere ∫i Óncetare pentru toate serviciile
disponibile. Œn plus, adesea sunt disponibile informa˛ii detaliate prin intermediul EPG (disponibilitatea ∫i
cuantumul acestor detalii despre posturi pot varia, Ón func˛ie de operatorul de servicii de difuzare
respectiv).

Aceast„ func˛ie poate fi folosit„ doar atunci c‚nd informa˛ia EPG este difuzat„ prin intermediul
companiilor de difuzare.

EPG afi∫eaz„ descrierea postului pentru urm„toarele 8 zile.


EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL)

Pornire/oprire EPG Ghid programe


1 YLE TV1 E
6/ Mar 2006 15:09
6/Mar(Mon)
TOTAL
1 GUIDE 1 YLE TV1
14:00

Lips„ Info
15:00

Kungskonsumente
Porni˛i sau opri˛i EPG. 2 YLE TV2 Lips„ Info TV2: Farmen Lips„ Info
4 TV.. Lips„ Info
5 YLE FST Lips„ Info
6 CNN Lips„ Info
8 YLE24 ... ... ... ... Tänään otsikoissa
E

TV/RAD Radio FAV Favorite INFO Informa˛ii Schimbare pr.

Mod Data Temporizator manual Lista program.

Selectarea unui post


1
sau P sau P
Selecta˛i programul dorit.

2
OK
Afi∫a˛i programul selectat.

60
Func˛iile butoanelor Ón modul de ghidare NOW/NEXT
(ACUM/URM?TORUL)
RO™U Schimbare mod EPG. Selecteaz„ Postul de Difuzare.

GALBEN Introducere Œnregistrare Œn Susul Paginii / Œn Josul


Temporizator/Mod setare memento. P sau P
P
Paginii.

ALBASTRU
Introducere Œnregistrare GUIDE EXIT
Temporizator/Mod list„ memento. sau Oprire EPG.

OK Selecteaz„ postul TV sau


Schimba˛i la programul selectat.

EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL)


TV/RADIO
TV/RAD sau
RADIO.

Selecteaz„ postul NOW (CURENT) INFO i


sau NEXT (URM?TORUL). Pornire sau oprire informa˛ii detaliate.

Func˛ie Butoane Ón Modul Ghid pentru 8 Zile


RO™U Schimbare mod EPG. Selecteaz„ Postul de Difuzare.

Œn Susul Paginii / Œn Josul


VERDE Mod setare Introducere Dat„. P sau P
P
Paginii.

Introducere Œnregistrare GUIDE EXIT


GALBEN
Temporizator/Mod setare memento. sau Oprire EPG.

Introducere Œnregistrare TV/RADIO Selecteaz„ postul TV sau


RO™U Temporizator/Mod list„ memento. TV/RAD sau
RADIO.
INFO i
OK
Schimba˛i la programul selectat. Pornire sau oprire informa˛ii detaliate.

Selecteaz„ postul NOW (CURENT)


sau NEXT (URM?TORUL).

Func˛ie Butoane Ón Modul Schimbare Dat„


VERDE Oprire mod setare Dat„. Oprire mod setare Dat„.

GUIDE EXIT
OK
Schimbare la data selectat„. sau Oprire EPG.

Selecta˛i o dat„.

61
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)
(ŒN MOD DIGITAL)
Func˛ie Butoane Ón Caseta de Descriere Detaliat„
INFO i
Œn Susul Textului / Œn Josul Textului. Pornire sau oprire informa˛ii detaliate.

Introducere Œnregistrare GUIDE EXIT


GALBEN
Temporizator/Mod setare memento sau Oprire EPG.
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL)

Func˛ie Butoane Ón Mod Œnregistrare/Amintire Setare


- Aceast™ func˛ie este disponibil„ doar atunci c‚nd a fost conectat echipamentul de Ónregistrare ce
folose∫te semnal de Ónregistrare pin8 la terminalul DTV-OUT, folosind un cablu SCART.
- La dou„ ore dup„ ce televizorul a fost pornit cu ajutorul func˛iei Remind (Reamintire), dispozitivul va
intrat automat Ón stand by dac„ nu a fost ap„sat niciun buton.

Schimbare cu modul de Guide (Ghid) sau Selecta˛i Type (Tip), Service


GALBEN (Serviciu), Date (Data) ∫i Start/End
Timer list (List„ temporizator). time (Momentul de Œncepere/Œncetare).

OK
Salvare Œnregistrare Temporizator/Memento. Setare func˛ie.

Func˛ia butoanelor Ón modul Lista program.


Mod setare ad„ugare Manual Timer
GALBEN ALBASTRU Comutare Ón mod Guide (Ghid).
(Temporizator Manual) nou.

VERDE
Accesa˛i modul de editare a listei de
planific„ri. Selecta˛i L i s t a p r o g r a m ..

RO™U ™tergere element selectat.

62
CONTROLUL IMAGINILOR
CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII (FORMATULUI IMAGINII)
Vizionarea se poate face Ón diferite formate de imagine: 16:9, Numai Scan, Original, 4:3, 14:9 sau
Zoom1/2.

Dac„ o imagine fix„ este afi∫at„ pe ecran pentru o perioad„ lung„ de timp, respectiva imagine fix„ poate
r„m‚ne imprimat„ pe ecran ∫i r„m‚ne vizibil„.

Pute˛i regla propor˛ia de m„rire cu ajutorul butonului .

CONTROLUL IMAGINILOR
RATIO
sau
Q. MENU • Pute˛i regla de asemenea Aspect Ratio
Selecta˛i formatul de imagine dorit. (Raportul de aspect) din meniul PICTURE
(IMAGINE) sau Q.MENU (MENIU Q).
• Pentru configurarea func˛iei zoom, selec-
ta˛i 14:9, Zoom1 ∫i Zoom2 Ón meniul Ratio
(Raport). Dup„ finalizarea configur„rii
Zoom, afi∫ajul revine la Q.meniu.

• 16:9 • 4:3
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ regla˛i Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛i
orizontal imaginea, Óntr-un raport liniar, pen- o imagine cu un format original de 4:3, cu
tru a umple Óntreg ecranul (util„ pentru linii gri afi∫ate pe laturile din st‚nga ∫i din
vizualizarea DVD-urilor Ón format 4:3). dreapta.

63
CONTROLUL IMAGINILOR

• Original • Z o o m 2 (Redimensionare 2)
Atunci c‚nd televizorul dumneavoastr„ Alege˛i Zoom 2 c‚nd dori˛i ca imaginea s„
recep˛ioneaz„ semnal pentru ecran lat, se fie modificat„, at‚t extins„ pe orizontal„, c‚t
va regla automat conform formatului de ∫i decupat„ pe vertical„. Imaginea
imagine care trebuie afi∫at. reprezint„ un compromis Óntre modificare ∫i
umplerea ecranului.

Original
CONTROLUL IMAGINILOR

• 14:9
Pute˛i viziona imagini Ón formatul de imagine • Numai Scan
14:9 sau programe TV obi∫nuite Ón modul 14:9. Ulterior, cu ajutorul func˛iei Selection
Ecranul 14:9 se vede ca atare, dar ecranul (Selec˛ie) ve˛i putea vedea imaginea la cea
4:3 este m„rit ∫i pe orizontal„ ∫i pe verti- mai bun„ calitate, f„r„ pierderea imaginii
cal„. originale la rezolu˛ie Ónalt„.
Not„: Dac„ imaginea ini˛ial„ prezint„ zgo-
mot, ve˛i putea vedea zgomotul spre mar-
gine.

Numai Scan
• Z o o m 1 (Redimensionare 1)
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛i
o imagine f„r„ nici o modificare, care umple
Óntreg ecranul. Totu∫i, partea superioar„ ∫i
cea inferioar„ a imaginii vor fi decupate.

! OBSERVAfiIE
G Pute˛i selecta 16:9 (lat), 4:3, 14:9, Zoom 1/2 Ón modul Component (Component„) (Ón 720p).
G Pute˛i selecta doar 4:3, 16:9 (lat) Ón modul RGB/HDMI[PC].
G Œn modul HDMI/Component (Component„) (peste 720p), este disponibil N u m a i S c a n.
G Pute˛i selecta doar Original pentru fiuc˛ia de teletext digital din Marea Britanie (MHEG-5).

64
PRECONFIGURAREA SET√RILOR DE IMAGINE
Preconfigurarea modului imagine
G Pute˛i utiliza Senzorul Inteligent doar Ón modurile 32/37/42/47/52LG5***.
G La modelele de televizoare PLASMA, lumina din fundal nu va fi afi∫at„.

CONTROLUL IMAGINILOR
IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK

Format imagine : 16:9 Format imagine : 16:9


Mod
Modimagine
imagine :: Intens
Intens Mod
Modimagine
imagine :: Intens
Intens Senzor inteligent
• Surs„ de lumin„ 100 • Surs„ de lumin„ 100 Intens
Intens
• Contrast 100 • Contrast 100 Standard
• Luminozitate 50 • Luminozitate 50 Cinema
• Claritate 70 • Claritate 70 Sport
• Culoare 70 • Culoare 70 Joc
• Nuan˛„ 0 R G • Nuan˛„ 0 Expert1
E E
Expert2

1MENU • Mod imagine permite reglarea televizorului


Selecta˛i I M A G I N E.
pentru prezentarea celei mai bune imagini.
Selecta˛i valoarea presetat„ din meniul Mod
2 imagine Ón func˛ie de categoria de program.
OK
Selecta˛i M o d i m a g i n e. • Atunci c‚nd func˛ia de Intelligent sensor
(Senzor inteligent) este pornit, este reglat„
automat cea mai potrivit„ imagine conform
3 Selecta˛i valoarea dorit„ condi˛iilor ambientale. (Doar
OK
pentru imagine. 32/37/42/47/52LG5***)
• Pute˛i regla de asemenea M o d i m a g i n e din
meniul rapid Q . M e n u.
• Senzor inteligent : Regleaz„ imaginea Ón func˛ie de
condi˛iile ambiante. (Doar
32/37/42/47/52LG5***)

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

65
CONTROLUL IMAGINILOR

Controlul automat al tonului de culoare (Cald/Mediu/Rece)


Selecta˛i unul din cele trei reglaje de culoare automate. Seta˛i pe Cald pentru a intensifica culorile mai
calde cum ar fi ro∫ul, sau seta˛i pe Rece pentru a vizualiza culori mai pu˛in intense cu mai mult albastru.

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK


D D
Mod imagine : Intens Mod imagine : Intens Temp. culoare F Cald G
CONTROLUL IMAGINILOR

• Surs„ de lumin„ 100 • Surs„ de lumin„ 100 Reîmprosp„tare contrast Ridicat


• Contrast 100 • Contrast 100 Culoare vie Ridicat
• Luminozitate 50 • Luminozitate 50 Reducere zgomot Mediu
Gamma Mediu
• Claritate 70 • Claritate 70
Nivel negru Ridicat
• Culoare 70 • Culoare 70
Mod protec˛ie vizual„ Oprit
• Nuan˛„ 0 R G • Nuan˛„ 0
Mod film Oprit
• Control avansat
avansat • Control avansat
avansat
E E
Închidere

1MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i C o n t r o l a v a n s a t.

3
OK
Selecta˛i T e m p . c u l o a r e.

4
Selecta˛i fie R e c e, M e d i u sau C a l d.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

66
REGLAREA MANUAL√ A IMAGINII
Mod imagine - op˛iune utilizator
G Pute˛i utiliza Senzorul Inteligent doar Ón modurile 32/37/42/47/52LG5***.
G La modelele de televizoare PLASMA, lumina din fundal nu va fi afi∫at„.

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK

Format imagine : 16:9 Format imagine : 16:9

CONTROLUL IMAGINILOR
Mod
Modimagine
imagine :: Intens
Standard (Utlzt) Mod
Modimagine
imagine :: Intens
Standard (Utlzt) Senzor inteligent
• Surs„ de lumin„ 100 • Surs„ de lumin„ 100 Intens
• Contrast 70 • Contrast 70 Standard
Standard (Utlzt)
• Luminozitate 50 • Luminozitate 50 Cinema
• Claritate 50 • Claritate 50 Sport
• Culoare 50 • Culoare 50 Joc
• Nuan˛„ 0 R G • Nuan˛„ 0 Expert1
E E
Expert2

1MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i M o d i m a g i n e.

3
OK
Selecta˛i valoarea dorit„ pentru imagine.

4
OK
Selecta˛i Surs„ de lumin„(doar LCD TV), C o n t r a s t, L u m i n o z i t a t e,
C l a r i t a t e, C u l o a r e sau Nuan˛„.
5
OK
Efectua˛i reglajele corespunz„toare.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

! OBSERVAfiIE
G Nu pute˛i regla culoarea, defini˛ia ∫i nuan˛a din modul RGB-PC la nivelurile preferate de dumneavoastr„.

67
CONTROLUL IMAGINILOR

Mod imagine-control avansat


Segment‚nd categoriile, Expert1 ∫i Expert2 ofer„ mai multe categorii pe care utilizatorii le pot configura
a∫a cum consider„ necesar, oferind calitatea optim„ a imaginii pentru utilizatori.
CONTROLUL IMAGINILOR

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK


D
Format imagine : 16:9 • Surs„ de lumin„ 100
Reîmprosp„tare contrast F Oprit G

Mod
Modimagine
imagine :: Intens
Expert1 Senzor inteligent • Contrast 70Reducere zgomot Oprit

• Surs„ de lumin„ 100 Intens • Luminozitate 50Gamma Mediu

• Contrast 100 Standard • Claritate 50Nivel negru Ridicat


Mod film Pornit
• Luminozitate 50 Cinema • Culoare 50
Standard culoare SD
• Claritate 70 Sport • Nuan˛„ 0
Balans de alb Rece
• Culoare 70 Joc • Expert Control
Control
• Intensifi care ro∫u 0
• Nuan˛„ 0 Expert1
Expert1 • Resetare imagine D

E
Expert2 Închidere

1MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i M o d i m a g i n e.

3
OK
Selecta˛i E x p e r t 1 sau E x p e r t 2.

4
OK
Selecta˛i C o n t r o l e x p e r t.

4
OK
Selecta˛i Sursa pe care o dori˛i.

5
Efectua˛i reglajele corespunz„toare.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

68
TEHNOLOGIA DE ŒMBUN√T√fiIRE A IMAGINII
Re mprosp„tare contrast
Optimizarea automat„ a contrastului Ón func˛ie de str„lucirea reflexiei.

Culoare vie
Reglarea automat„ a culorilor reflexiei pentru a reda c‚t mai apropiat culorile naturale.

Reducere zgomot
Œnl„turarea zgomotului p‚n„ la punctul Ón care nu afecteaz„ imaginea original„.

G a m a.
Valori ridicate gama afi∫eaz„ imagini mai albe, iar valorile sc„zute gama afi∫eaz„ imagini cu un contrast
ridicat.

CONTROLUL IMAGINILOR
IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK
D D
Mod imagine : Intens Mod imagine : Intens Temp. culoare Cald
• Surs„ de lumin„ 100 • Surs„ de lumin„ 100 Reîmprosp„tare contrast F Ridicat G

• Contrast 100 • Contrast 100 Culoare vie Ridicat


• Luminozitate 50 • Luminozitate 50 Reducere zgomot Mediu
Gamma Mediu
• Claritate 70 • Claritate 70
Nivel negru Ridicat
• Culoare 70 • Culoare 70
Mod protec˛ie vizual„ Oprit
• Nuan˛„ 0 R G • Nuan˛„ 0
Mod film Oprit
• Control avansat
avansat • Control avansat
avansat
E E
Închidere

1MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i C o n t r o l a v a n s a t.

3
OK
Selecta˛i Reîmprosp„tare contrast, Culoare vie,
Reducere zgomot sau Gama.
4
Selecta˛i Sursa pe care o dori˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

69
CONTROLUL IMAGINILOR

AVANSAT - FILM MODE (MOD FILM)


Pentru a configura televizorul pentru cea mai bun„ calitate a imaginii atunci c‚nd viziona˛i filme.

Aceast„ func˛ie este activ„ numai Ón modul TV Analogic, AV ∫ii Component /1080i DTV mode.

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK


D D
Mod imagine : Intens Mod imagine : Intens Temp. culoare Cald
CONTROLUL IMAGINILOR

• Surs„ de lumin„ 100 • Surs„ de lumin„ 100 Reîmprosp„tare contrast Ridicat


• Contrast 100 • Contrast 100 Culoare vie Ridicat
• Luminozitate 50 • Luminozitate 50 Reducere zgomot Mediu
Gamma Mediu
• Claritate 70 • Claritate 70
Nivel negru Ridicat
• Culoare 70 • Culoare 70
Mod protec˛ie vizual„ Oprit
• Nuan˛„ 0 R G • Nuan˛„ 0
Mod film F Oprit G
• Control avansat
avansat • Control avansat
avansat
E E
Închidere

1MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i C o n t r o l a v a n s a t.

3
OK
Selecta˛i M o d f i l m.

4
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

70
AVANSAT- NIVEL NEGRU (ŒNTUNECAT)
Atunci c‚nd viziona˛i un film, aceast„ func˛ie regleaz„ televizor pentru cea mai bun„ calitate a imaginii.

Aceasta functie este disponibila Ón modul urmator: AV (NTSC-M), HDMI sau Component.

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK


D D
Mod imagine : Intens Mod imagine : Intens Temp. culoare Cald

CONTROLUL IMAGINILOR
• Surs„ de lumin„ 100 • Surs„ de lumin„ 100 Reîmprosp„tare contrast Ridicat
• Contrast 100 • Contrast 100 Culoare vie Ridicat
• Luminozitate 50 • Luminozitate 50 Reducere zgomot Mediu
Gamma Mediu
• Claritate 70 • Claritate 70
Nivel negru F Ridicat G
• Culoare 70 • Culoare 70
Mod protec˛ie vizual„ Oprit
• Nuan˛„ 0 R G • Nuan˛„ 0
Mod film Oprit
• Control avansat
avansat • Control avansat
avansat
E E
Închidere

1MENU • Sc „zut: Reflexia ecranului devine mai


Selecta˛i I M A G I N E.
Óntunecat„.
• Ridicat: Reflexia ecranului devine mai str„luci-
2 toare.
OK
Selecta˛i C o n t r o l a v a n s a t. • Auto (Automat) : Realiz‚nd nivelul de negru al
ecranului ∫i set‚ndu-l Ón mod automat la val-
oare Œnalt„ sau Sc„zut„.
3
OK
Selecta˛i N i v e l n e g r u.

4
Selecta˛i Sc„zut sau R i d i c a t.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

71
CONTROLUL IMAGINILOR

Mod protec˛ie vizual„ (DOAR LCD TV)


V„ ajut„ s„ regla˛i luminozitatea atunci c‚nd ecranul este prea luminos pentru a Ómpiedica orbirea
temporar„.

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK


D D
Mod imagine : Intens Mod imagine : Intens Temp. culoare Cald
CONTROLUL IMAGINILOR

• Surs„ de lumin„ 100 • Surs„ de lumin„ 100 Reîmprosp„tare contrast Ridicat


• Contrast 100 • Contrast 100 Culoare vie Ridicat
• Luminozitate 50 • Luminozitate 50 Reducere zgomot Mediu
• Claritate 70 • Claritate 70 Gamma Mediu
Nivel negru Ridicat
• Culoare 70 • Culoare 70
Mod protec˛ie vizual„ F Oprit G
• Nuan˛„ 0 R G • Nuan˛„ 0
Mod film Oprit
• Control avansat
avansat • Control avansat
avansat
E E
Închidere

1MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i C o n t r o l a v a n s a t.

3
OK
Selecta˛i Mod protec˛ie vizual„.

4
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

72
RESETARE IMAGINE
Set„rile modului de imagine selectat revin la set„rile implicite stabilite Ón fabric„.

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK


D D
• Surs„ de lumin„ 100 • Surs„ de lumin„ 100

CONTROLUL IMAGINILOR
• Contrast 100 • Contrast 100
• Luminozitate 50 • Luminozitate 50
• Claritate 70 • Claritate 70
i Resetarea configura˛iei video...
• Culoare 70 • Culoare 70
• Nuan˛„ 0 R G • Nuan˛„ 0 R G

• Control avansat • Control avansat


• Resetare imagine • Resetare imagine

1MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i R e s e t a r e i m a g i n e.

3
OK
Ini˛ializa˛i valoarea reglat„.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

73
CONTROLUL IMAGINILOR

MINIMIZAREA REMANENfiEI IMAGINILOR(ISM)METODA


(DOAR PLASMA TV)
O imagine Ónghe˛at„ sau un stop-cadru de la un joc de calculator/video afi∫at„ pe ecran pe perioade
prelungite de timp va avea ca rezultat o imagine prea lent„ care r„m‚ne chiar ∫i atunci c‚nd schimba˛i
imaginea. Evita˛i men˛inerea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioad„ lung„ de timp.

În„lbire
White wash Óndep„rteaz„ imaginile remanente de pe ecran.
Not„: O imagine remanent„ excesiv„ poate fi imposibil de ∫ters Ón Óntregime cu White Wash.
Orbitar
Orbiter-ul poate preveni imaginile prea lente. Totu∫i, este optim s„ nu permite˛i imaginilor fixe s„ r„m‚n„
pe ecran. Pentru a evita o imagine remanent„ pe ecran, ecranul se va muta la fiecare 2 minute.
Inversiune
CONTROLUL IMAGINILOR

Cu aceast„ func˛ie, se inverseaz„ culoarea panoului de pe ecran.


Culoarea se inverseaz„ automat la fiecare 30 de minute.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK


D D
Eticheta intrare Eticheta intrare
SIMPLINK : Oprit SIMPLINK : Oprit
Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
Set ID Set ID
Metoda
MetodaISM ISM Metoda
MetodaISM ISM Normal
Normal
Mod economic : Nivel 0 Mod economic : NivelOrbiter 0
Set„ri din fabrica˛ie Set„ri din fabrica˛ie Inversiune
În„lbire

1MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK Selecta˛i M e t o d a I S M.

3
OK Selecta˛i N o r m a l , O r b i t e r , • Dac„ nu este necesar„ setarea acestei func˛ii,
I n v e r s i u n e sau În„lbire. seta˛i Normal.
4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

74
MOD ECONOMISIRE ENERGIE (DOAR PLASMA TV)
Cu aceast„ func˛ie, se reduce consumul de putere al televizorului.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK


D D
Eticheta intrare Eticheta intrare

CONTROLUL IMAGINILOR
SIMPLINK : Oprit SIMPLINK : Oprit
Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
Set ID Set ID
Metoda ISM Metoda ISM Nivel
Nivel00
Mod
Mod economic
economic : Nivel 0 Mod economic : Nivel 0 1
Modeconomic Nivel
Set„ri din fabrica˛ie Set„ri din fabrica˛ie Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

1MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK
Selecta˛i M o d e c o n o m i c.

3
OK
Selecta˛i N i v e l 0 , N i v e l 1 , N i v e l
• Nivelul 0 este cel mai luminos.
2 , N i v e l 3 sau N i v e l 4.
4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

75
CONTROL SUNET ™I LIMB√
G Pentru modelele 19/22LS4D*, TV Speaker (Difuzor TV) nu se vor afi∫a.

NIVEL VOLUM AUTOMAT


Volumul automat p„streaz„ un nivel de volum egal chiar dac„ schimba˛i programele.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK

Volum
Volumauto : Oprit
auto : Oprit Volum
Volumauto : Oprit
auto : Oprit Oprit
Oprit
CONTROL SUNET ™I LIMB√

Balans 0 L R Balans 0 Pornit


L R

Mod sunet : Standard Mod sunet : Standard


• 120Hz 0 - + • 120Hz 0 - +

• 200Hz 0 - + • 200Hz 0 - +

• 500Hz 0 - + • 500Hz 0 - +

• 1.2KHz 0 - + • 1.2KHz 0 - +

• 3KHz 0 - + • 3KHz 0 - +
E E

1MENU
Selecta˛i A U D I O.

2
OK
Selecta˛i V o l u m a u t o.

3
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

76
CONFIGUR√RILE SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET
Pute˛i selecta setarea dumneavoastr„ de sunet preferat„; SRS TruSurround XT (sau SRS TruSurround HD
(Doar 32/37/42/47/52LG5010)), V o c e c l a r„, Standard, Muzic„, Cinema, Sport sau Joc ∫i pute˛i regla de
asemenea frecven˛a sunetului pentru egalizator.

Modul sunet v„ permite s„ v„ bucura˛i de cea mai bun„ calitate a sunetului f„r„ a fi nevoie de regl„ri
speciale, Óntruc‚t televizorul configureaz„ op˛iunile corespunz„toare ale sunetului Ón func˛ie de con˛inutul
programului.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK

Volum auto : Oprit Volum auto : Oprit

CONTROL SUNET ™I LIMB√


Balans 0 L R Balans 0 SRS TruSurround XT
Mod sunet
Mod sunet : Standard
: Standard Mod sunet
Mod sunet : Standard
: Standard Voce clar„
• 120Hz 0 - + • 120Hz 0 Standard
L
Standard R
• 200Hz 0 - + • 200Hz 0 Muzic„
• 500Hz 0 - + • 500Hz 0 Cinema
• 1.2KHz 0 - + • 1.2KHz 0 Sport
• 3KHz 0 - + • 3KHz 0 Joc
E E

1MENU
Selecta˛i A U D I O. • Dac„ selecta˛i Clear Voice (Voce clar„),
func˛ia SRS TruSurround nu va func˛iona.

2
OK
Selecta˛i M o d s u n e t.

3 Selecta˛i SRS TruSurround XT (sau SRS TruSurround


OK
HD (Doar 32/37/42/47/52LG5010)), V o c e c l a r„,
S t a n d a r d , Muzic„,, C i n e m a , S p o r t sau J o c.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

G ∫i sunt m„rci Ónregistrate ale SRS Labs


G Tehnologia TruSurround XT ∫i TruSurround HD este Óncorporat„ cu licen˛„ din partea SRS Labs.

77
CONTROL SUNET ™I LIMB√

REGLAREA SET√RILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR


Regla˛i egalizatorul de sunet.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK

Volum auto : Oprit Volum auto : Oprit


Balans 0 L R Balans 0 SRS TruSurround XT
Mod sunet
Mod sunet : Standard (Utlzt)
: Standard (Utlzt) Mod sunet
Mod sunet : Standard (Utlzt)
: Standard (Utlzt) Voce clar„
CONTROL SUNET ™I LIMB√

• 120Hz 0 - + • 120Hz 0 Standard R


LStandard (Utlzt)

• 200Hz 0 - + • 200Hz 0 Muzic„


• 500Hz 0 - + • 500Hz 0 Cinema
• 1.2KHz 0 - + • 1.2KHz 0 Sport
• 3KHz 0 - + • 3KHz 0 Joc
E E

1MENU
Selecta˛i A U D I O.

2
OK
Selecta˛i M o d s u n e t.

3 Selecta˛i SRS TruSurround XT (sau SRS TruSurround


OK
HD (Doar 32/37/42/47/52LG5010)), V o c e c l a r„,
S t a n d a r d , Muzic„,, C i n e m a , S p o r t sau J o c.
4
OK
Selecta˛i o band„ de frecven˛„

5
OK
Configura˛i nivelul sonor dorit.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

78
BALANS
Pute˛i regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le dori˛i.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK

Volum auto : Oprit Volum auto : Oprit


Balans
Balans 0 L R Balans
Balans • Balans
0 0 F L R G

Mod sunet : Standard Mod sunet : Standard


Închidere

CONTROL SUNET ™I LIMB√


• 120Hz 0 - + • 120Hz 0
• 200Hz 0 - + • 200Hz 0 - +

• 500Hz 0 - + • 500Hz 0 - +

• 1.2KHz 0 - + • 1.2KHz 0 - +

• 3KHz 0 - + • 3KHz 0 - +
E E

1MENU
Selecta˛i A U D I O.

2
OK
Selecta˛i B a l a n s.

3
OK
Efectua˛i reglajele dorite.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

79
CONTROL SUNET ™I LIMB√

ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV
(Cu excep˛ia 19/22LS4D*)
Pute˛i regla starea difuzoarelor interne.

La A V, C O M P O N E N T, R G B ∫i H D M I 1 cu cablu de la HDMI la DVI, sonorul televizorului poate fi redat


chiar dac„ nu exist„ semnal video.

Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i sistemul stereo HiFi extern, dezactiva˛i difuzoarele interne ale televizorului.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK


D D
• 500Hz 0 - + • 500Hz 0 - +

• 1.2KHz 0 - + • 1.2KHz 0 - +

• 3KHz 0 - + • 3KHz 0 - +
CONTROL SUNET ™I LIMB√

• 7.5KHz 0 - + • 7.5KHz 0 - +

• 12KHz 0 - + • 12KHz 0 - +

• Resetare • Resetare
Ie∫ire audio digit : PCM Ie∫ire audio digit : PCM
DifuzorTV
Difuzor TV :: Oprit
Oprit DifuzorTV
Difuzor TV :: Oprit
Oprit Oprit
Oprit
Pornit

1MENU
Selecta˛i A U D I O.

2 Selecta˛i D i f u z o r T V.
OK

3
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

80
SELECTARE IE™IRE AUDIO DIGITAL (Cu excep˛ia 19/22LS4D*)
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ selecta˛i Digital Audio Output (Ie∫irea Audio Digital„) preferat„.
Televizorul poate oferi o ie∫ire Dolby Digital doar pe un canal ce difuzeaz„ sunet Dolby Digital Audio.
Atunci c‚nd este aplicat formatul Dolby Digital, dac„ selecta˛i Dolby Digital din meniul Digital audio, ie∫irea
SPDIF va fi difuzat„ Ón sistem Dolby Digital.
Chiar dac„ este selectat Dolby Digital, atunci c‚nd nu se aplic„ formatul Dolby Digital, ie∫irea SPDIF va fi
difuzat„ Ón sistem PCM.
Chiar dac„ at‚t Dolby Digital c‚t ∫i limbajul Audio au fost setate Óntr-un post care poate difuza Dolby Digital
Audio, va fi redat doar Dolby Digital.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK


D D
• 500Hz 0 - + • 500Hz 0 - +

• 1.2KHz 0 - + • 1.2KHz 0 - +

• 3KHz 0 - + • 3KHz 0 - +

CONTROL SUNET ™I LIMB√


• 7.5KHz 0 - + • 7.5KHz 0 - +

• 12KHz 0 - + • 12KHz 0 - +

• Resetare • Resetare
Dolby Digital
I e∫i r eaudio
Ie∫ire a u d digit
i o d i g: iPCM
t : PCM I e∫i r eaudio
Ie∫ire a u d digit t : PCM
i o d i g: iPCM
PCM
PCM
Difuzor TV : Oprit Difuzor TV : Oprit

1MENU
Selecta˛i A U D I O. Fabricat sub licen˛a Dolby
Laboratories. ÑDolby’ ∫i
simbolul D dublat sunt m„rci
2 Selecta˛i Ie∫ire audio digit.
Ónregistrate ale Dolby
OK Laboratories.

• Exist„ posibilitatea ca Ón modul HDMI unele


3 dispozitive de redare DVD s„ nu difuzeze
OK
Selecta˛i D o l b y D i g i t a l sau P C M. sunetul SPDIF. Œn acel stadiu, seta˛i ie∫irea
audio digital„ a dispozitivului de redare
DVD la PCM.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

81
CONTROL SUNET ™I LIMB√

REINIfiIALIZARE AUDIO
Set„rile modului de sunet selectat revin la set„rile implicite stabilite Ón fabric„.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK


D D
• 120Hz 0 - + • 120Hz 0 - +

• 200Hz 0 - + • 200Hz 0 - +

• 500Hz 0 - + • 500Hz 0 - +
CONTROL SUNET ™I LIMB√

• 1.2KHz 0 - + • 1.2KHz 0
i Resetare configurare mod sunet
• 3KHz 0 - + • 3KHz 0
• 7.5KHz 0 - + • 7.5KHz 0 - +

• 12KHz 0 - + • 12KHz 0 - +

•• Resetare
Resetare • Resetare
• Resetare

1MENU
Selecta˛i A U D I O.

2
OK
Selecta˛i R e s e t a r e.

3
OK
Ini˛ializa˛i valoarea reglat„.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

82
I/II
Recepfiia stereo / dual√ (Doar Ón mod analog)
Atunci c‚nd este selectat un program, informa˛ia de sunet pentru post apare Ómpreun„ cu num„rul de
program ∫i numele postului.

1 Q. MENU • Doar pentru 19/22LS4D*


Selecta˛i A u d i o.
I/II
Selecta˛i ie∫irea de sunet.
2
OK
Selecta˛i ie∫irea de sunet.

CONTROL SUNET ™I LIMB√


Difuzare Afi∫are pe ecran
Mono MONO
Stereo STEREO
Dual (In dou„ limbi) DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

A Selectarea sunetului mono


Dac„ semnalul stereo este slab Ón cadrul recep˛iei stereo, pute˛i comuta la mono. Œn recep˛ia mono, clari-
tatea sunetului este Ómbun„t„˛it„.

A Selec˛ia limbii pentru difuzarea de emisiuni Ón dou„ limbi


Dac„ un program poate fi recep˛ionat Ón dou„ limbi, pute˛i comuta la DUAL I, DUAL II sau DUAL I+II.

DUAL I trimite la difuzoare limba primar„ Ón care este difuzat„ emisiunea.


DUAL II trimite la difuzoare limba secundar„ Ón care este difuzat„ emisiunea.
DUAL I+II trimite la fiecare difuzor una din cele dou„ limbi Ón care este difuzat„ emisiunea.

83
CONTROL SUNET ™I LIMB√

Recepfiia de tip NICAM (Doar Ón mod analog)


Dac„ monitorul dumneavoastr„ este prev„zut cu receptor pentru recep˛ia de tip NICAM, pute˛i recep˛iona
sunetul digital de Ónalt„ calitate de tip NICAM.

Ie∫irea sunetului poate fi selectat„ conform tipului de emisie recep˛ionat„.

1 In cazul recep˛iei de tip NICAM mono, pute˛i selecta NICAM MONO sau FM MONO.

2 In cazul recep˛iei de tip NICAM stereo, pute˛i selecta NICAM STEREO sau FM MONO.
Dac„ semnalul stereo este slab, comuta˛i la FM MONO.
CONTROL SUNET ™I LIMB√

3 In cazul recep˛iei de tip NICAM dual, pute˛i selecta NICAM DUAL I, NICAM DUAL II
sau NICAM DUAL I+II sau FM MONO.

Selectarea ie™irii de sunet


In modul AV, Component, RGB ∫i HDMI pute˛i selecta ie∫irea de sunet pentru difuzorul st‚ng ∫i difuzorul
drept.

Selecta˛i ie∫irea de sunet.

L+R : Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul st‚ng, iar semnalul audio de la intrarea
audio R este trimis la difuzorul drept.
L+L : Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.
R+R : Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.

84
Selectare ˛ar„ / Limb„ pentru meniul afi∫at pe ecran
Meniul ghidului de instalare este afi∫at pe ecranul televizorului c‚nd este pornit pentru prima dat„.

1
OK
Selecta˛i limba dumneavoastr„ dorit„.

2
OK
Selecta˛i ˛ara dumneavostr„.

* Dac„ dori˛i s„ modifica˛i Selectarea ˛„rii / limbii

CONTROL SUNET ™I LIMB√


1MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK
Selecta˛i L i m b„ m e n i u sau fiara.

3
OK
Selecta˛i limba dorit„ sau ˛ara dumneavoastr„.

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

! OBSERVAfiIE
G Dacæ nu finalizafli instalarea Installation guide (Ghidului de instalare) prin apæsarea butonu-
lui R E T U R N sau întrerupefli afiøarea OSD (afiøaj pe ecran), acesta va apærea repetat, când
este aprins televizorul.
G Dacæ selectafli greøit flara, este posibil ca teletextul sæ nu aparæ corect pe ecran øi sæ avefli
unele probleme când utilizafli teletextul.
G Este posibil ca func˛ia CI (Interfa˛„ Comun„) s„ nu fie aplicat„ pe baza circumstan˛elor de tele-
vizare din ˛ar„.
G Este posibil ca butoanele de control ale modului DTV s„ nu func˛ioneze, în func˛ie de
circumstan˛ele de emisie din fiecare ˛ar„.
G Œn ˛„rile Ón care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele func˛ii DTV ar putea s„ nu
func˛ioneze, Ón func˛ie de condi˛iile emisiei.
G Setarea de ˛ar„ “UK” trebuie activat„ doar Ón UK.

85
CONTROL SUNET ™I LIMB√

SELECTARE LIMB√ (DOAR ŒN MOD DIGITAL)


Func˛ia AUDIO v„ permite s„ selecta˛i limba dumneavoastr„ preferat„ pentru audio. Dac„ datele audio Ón
limba selectat„ nu sunt emise, sonorul va fi redat Ón limba implicit„.

Utiliza˛i func˛ia Subtitle (Subtitrare) atunci c‚nd sunt difuzate subtitr„ri Ón dou„ sau mai multe limbi. Dac„
datele de subtitrare Ón limba selectat„ nu sunt emise, subtitrarea va fi afi∫at„ Ón limba implicit„.

Atunci c‚nd limbile pe care le-a˛i selectat ca primare pentru Audio Language (Limba audio) ∫i Subtitle
Language (Limb„ subtitrare) nu sunt acceptate, pute˛i selecta limba din categoria secundar„.

1MENU 1MENU
Selecta˛i OPfiIUNI. Selecta˛i OPfiIUNI.

2 Selecta˛i L i m b a a u d i o sau
2 Selecta˛i A u z
OK OK

L i m b a s u b t i t r„rr i i. d i f i c i l( ).
CONTROL SUNET ™I LIMB√

3 3
OK Selecta˛i limba dumneavoastr„ OK Selecta˛i Pornit sau Oprit.
dorit„.
4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

< Selectare limb„ audio > Informa˛ii OSD limb„ audio


G C‚nd sunt emise dou„ sau mai multe limbi, pute˛i Afi∫aj Stare
selecta limba audio dorit„. N.A Serviciul nu este disponibil
Audio MPEG
Audio Dolby Digital
Audio pentru "Persoane cu probleme de vedere"
Audio pentru "Persoane cu probleme de auz"

< Selectare limb„ subtitrare > Informa˛ii OSD limb„ subtitrare


G Dac„ sunt emise dou„ sau mai multe limbi pentru subti- Afi∫aj Stare
trare, pute˛i selecta limba de subtitrare cu ajutorul N.A Serviciul nu este disponibil
butonului SUBTITLE de pe telecomand„.
Subtitrare teletext
G Ap„sa˛i butonul pentru a selecta o limb„ de subti- Subtitrare pentru "Persoane cu
trare. deficien˛e de auz"
- Sonorul/subtitrarea pot fi afi∫ate Óntr-o form„ mai simpl„ cu 1-3 caractere emise de c„tre furnizorul de servicii.
- Dac„ selecta˛i sonor suplimentar (Audio pentru „Persoane cu probleme de vedere/auz”), se poate auzi o parte din
coloana sonor„ principal„.

86
CONFIGURAREA OREI
SETAREA CEASULUI
Ceasul este setat automat c‚nd se recep˛ioneaz„ semnalul digital. (Este posibil s„ seta˛i ceasul dac„
televizorul nu are semnal DTV.)
Inainte de a utiliza func˛ia de pornire / trecere Ón modul standby la momentul stabilit, trebuie s„ seta˛i timpul
corect.

TIMP Mutare OK TIMP Mutare OK

Data 06
Ceas
Ceas Ceas
Ceas
Luna Mar.
Temporizator oprire : Oprit Temporizator oprire : Oprit
Anul 2007
Temporizator pornire : Oprit Temporizator pornire : Oprit
Temporizator oprire : Oprit Temporizator oprire : Oprit
Ora 04
Opr. Programat„ : Oprit Opr. Programat„ : Oprit
Minutul 45
Fus orar : I-le Canare GMT Fus orar : I-le Canare GMT

CONFIGURAREA OREI
Închidere

1MENU
Selecta˛i T I M P.

2
OK
Selecta˛i C e a s.

3
OK Selecta˛i fie op˛iunea pentru an ∫i
dat„, fie pentru or„.

4
Configura˛i op˛iunile pentru an, dat„ ∫i or„.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

87
CONFIGURAREA OREI

DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI
AUTOMAT
Func˛iile Pornit, respectiv Oprit, realizeaz„ pornirea automat„ a monitorului, respectiv trecerea sa automat„
Ón modul standby, la momentul stabilit.
La dou„ ore dup„ pornirea monitorului prin func˛ia Pornit. acesta va fi trecut automat Ón modul standby dac„
p‚n„ atunci nu a fost ap„sat nici un buton.

Dup„ programarea func˛iilor, acestea opereaz„ zilnic la momentul stabilit.


Dac„ ambele func˛ii au fost programate pentru acela∫i moment, se execut„ func˛ia Oprit.
Pentru ca func˛ia Pornit s„ aib„ efect, monitorul trebuie s„ se afle Ón starea standby.

TIMP Mutare OK TIMP Mutare OK

Ceas Ceas
1/Mar. 2007 16:09
Temporizator oprire : Oprit Temporizator oprire
Repetare F Oprit G
Temporizatorpornire
Temporizator pornire : Oprit
Oprit :Temporizator
Oprit pornire Oprit
Ora 04
Temporizator oprire : Oprit Temporizator pornire : Oprit
Minutul 45
Opr. Programat„ : Oprit Temporizator oprire : Oprit
Fus orar : I-le Canare GMT Opr. Programat„ Mod
: Oprit
CONFIGURAREA OREI

DTV
La Program
Fus orar : I-le Canare GMT 800

Nivel sonor 30

Închidere

1MENU • Pentru a anula func˛iile Oprit/Pornit, selecta


Select T I M P.
Oprit.
• Numai pentru func˛ia Pornit
2 Selecta˛i T e m p o r i z a t o r o p r i r e 1
OK
sau T e m p o r i z a t o r p o r n i r e. OK Selecta˛i M o d.

3 2
OK Selecta˛i R e p e t a r e.
Selecta˛i T V, D T V sau R a d i o.

4 3
Selecta˛i Oprit, O dat„, Zilnic, Lun ~ Configura˛i programul.
Vin, S‚m ~ Dum sau Dum.

5 4
Configura˛i ora. Regla˛i nivelul volumului
la pornire.

6
Configura˛i minutele.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

88
CONFIGURAREA OPRIRII AUTOMATE
Dac„ este activat ∫i nu exist„ semnal de intrare, televizorul se opre∫te automat dup„ 10 minute.

TIMP Mutare OK TIMP Mutare OK

Ceas Ceas
Temporizator oprire : Oprit Temporizator oprire : Oprit
Temporizator pornire : Oprit Temporizator pornire : Oprit
Temporizator oprire : Oprit Temporizator oprire : Oprit
Oprit
. P r o g r a m a t„
O p rProgramat„
Opr. ::Oprit
Oprit Opr. . P r o g r a m a t„
O p rProgramat„ ::Oprit
Oprit
Oprit
Pornit
Fus orar : I-le Canare GMT Fus orar : I-le Canare GMT

CONFIGURAREA OREI
1MENU
Selecta˛i T I M P.

2
OK
Selecta˛i Opr. Programat„.

3
OK
Selecta˛i Oprit sau Pornit.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

89
CONFIGURAREA OREI

SETAREA FUSULUI ORAR


Atunci c‚nd selecta˛i un ora∫ care corespunde unui Fus orar, ora televizorului este setat„ conform
informa˛iilor bazate pe datele despre fusul orar ∫i GMT (Ora Meridianului Greenwich) primite la semnalul
de difuzare atunci c‚nd ora este setat„ automat de un semnal digital.

1MENU
Selecta˛i T I M P.

2
OK
Selecta˛i F u s o r a r.

3
OK
Selecta˛i fusul orar corespunz„tor vizion„rii dumneavoastr„.

4
OK
Confirma˛i-l.
CONFIGURAREA OREI

CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN


Nu este nevoie s„ v„ aduce˛i aminte s„ Ónchide˛i televizorul Ónainte de a v„ culca.
Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate comut„ televizorul Ón modul standby la timpul prestabilit.

1 Q. MENU
Selecta˛i T e m p o r i z a t o r o p r i r e. • Doar pentru 19/22LS4D*

2 Selecta˛i O p r i t, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0,
SLEEP
Selecta˛i num„rul de minute.
OK
1 2 0, 1 8 0 sau 2 4 0 M i n.

• Atunci c‚nd stinge˛i monitorul, func˛ia este resetat„.

• Pute˛i regla de asemenea T e m p o r i z a t o r o p r i r e din meniul T I M P.

90
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√
SETARE PAROL√ ™I SISTEMUL DE BLOCARE
Dac„ introduce˛i Ónt‚i parola, ap„sa˛i ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ pe telecomand„.

BLOCARE Mutare OK BLOCARE Mutare OK

Blocaresistem
Blocare sistem : Oprit
Oprit Blocaresistem
Blocare OpritOprit
sistem : Oprit Oprit
Seta˛i parola Seta˛i parola Pornit
Blocare program Blocare program
Indrum. parental : Oprit Indrum. parental : Oprit

CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√
1MENU • Dac„ a˛i uitat parola, ap„sa˛i ‘7’, ‘7’, ‘7’, ‘7’,
Selecta˛i B L O C A R E.
pe telecomand„.

2
OK
Selecta˛i B l o c a r e s i s t e m.

3
OK
Selecta˛i Pornit.

4
OK OK
Configura˛i parola.

5 1 2 3
4
7
5
8
6
9
Introduce˛i o parol„ de 4 cifre.
0
Asigura˛i-v„ c„ v„ ve˛i aminti acest num„r!
Introduce˛i din nou parola pentru a confirma.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

91
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

BLOCARE PROGRAM
Blocheaz„ orice programe pe care nu dori˛i s„ le viziona˛i sau la care nu dori˛i s„ aib„ acces copii
dumneavoastr„.

Aceast„ func˛ie este disponibil„ Ón Lock System ”On” (Blocare sistem ”Pornit”).

1 YLE TV1 TV DTV Radio


BLOCARE Mutare OK D

1 YLE TV1 2 YLE TV2


Blocare sistem : Oprit 4 TV4 Stockholm 5 YLE FST
Seta˛i parola 6 CNN 8 YLE24
Blocareprogram
Blocare program 9 YLE Teema 14 TV4 Film

Indrum. parental : Oprit 24 TV4 Fakta 50 TV400


24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
87 Doku/Kika 88 TVE 1
E

D
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

Schimbare pr. F G Navigare P P


Schimbare pagin„ RETURN Prec.
E

Blocare/Deblocare

1MENU
Selecta˛i B L O C A R E.

2
OK
Selecta˛i B l o c a r e p r o g r a m.

3
OK
Accesa˛i B l o c a r e p r o g r a m.

4
VERDE Selecta˛i un program pentru blocare.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

92
CONTROL DE C√TRE P√RINfiI (DOAR ŒN MOD DIGITAL)
Aceast„ func˛ie se desf„∫oar„ conform informa˛iilor de la punctul de difuzare. Œn consecin˛„, dac„
semnalul con˛ine informa˛ie eronat„, aceast„ func˛ie nu poate fi utilizat„.

Pentru a avea acces la acest meniu este necesar„ o parol„.

Acest aparat este programat s„ re˛in„ ultima op˛iune selectat„ chiar dac„ Ónchide˛i televizorul.

Blocheaz„ orice programe pe care nu dori˛i s„ le viziona˛i sau la care nu dori˛i s„ aib„ acces copii
dumneavoastr„.

BLOCARE Mutare OK BLOCARE Mutare OK

Blocare sistem : Oprit Blocare sistem : Oprit


Seta˛i parola Seta˛i parola
Blocare program Blocare program
Indrum. parental : Oprit
Indrum. Oprit Indrum.parental
Indrum. parental : Oprit
Oprit F Oprit G

Închidere

CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√
1MENU
Selecta˛i B L O C A R E.

2
OK
Selecta˛i I n d r u m . p a r e n t a l.

3
OK
Selecta˛i un program pentru blocare.

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

93
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

BLOCARE TASTA
Monitorul poate fi astfel setat Ónc‚t s„ nu poat„ fi controlat dec‚t prin intermediul telecomenzii. Aceast„
caracteristic„ poate fi utilizat„ pentru a Ómpiedica vizionarea neautorizat„.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK

Menu Language : English Menu Language : English


Audio Language : English Audio Language : English
Subtitle Language : English Subtitle Language : English
Auz dificil( ) Oprit Auz dificil( ) Oprit
fiara :UK fiara :UK
Eticheta intrare Eticheta intrare
SIMPLINK : Oprit SIMPLINK : Oprit
Oprit
Oprit
Blocaretaste
Blocare taste : Oprit
Oprit Blocaretaste
Blocare taste : Oprit
Oprit
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

E E Pornit

1MENU • Œn Blocare tasta “Pornit (Tast„ blocat„


Selecta˛i OPfiIUNI.
ÑActivat„”), dac„ televizorul este oprit, ap„sa˛i
butonul r / I, INPUT, P (sau PR D E) de
2 pe televizor sau butoanele POWER, INPUT,
OK
Selecta˛i B l o c a r e t a s t e.
D/A TV, P (sau (PR + - sau P + -)) sau
NUMBER (NUM√R) de pe telecomand„.
3 • Cu Blocare tasta “Pornit” (Tast„ blocat„
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.
ÑActivat„”), pe ecran se afi∫eaz„ “Bllocare
tasta pornit” (Tast„ blocat„ activat„) dac„ Ón
4 timpul vizion„rii unui program la televizor este
OK
Salva˛i. ap„sat„ oricare tast„ de pe panoul frontal.

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

94
TELETEXTUL
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.

Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea sta˛iilor TV, serviciu care ofer„ informa˛ii de ultim„
or„ despre evenimente (∫tiri), vreme, programele TV, pre˛ul ac˛iunilor ∫i multe altele.
Decodorul teletext al acestui monitor accept„ sistemele SIMPLE, TOP ∫i FASTEXT. Sistemul SIMPLE (tele-
textul standard) const„ dintr-un num„r de pagini care se selecteaz„ prin introducerea direct„ a num„rului de
pagin„. Sistemele TOP (teletext cu func˛ii de selec˛ie complexe) ∫i FASTEXT (teletext cu func˛ii de selec˛ie
complexe ∫i cu indexarea paginilor pentru optimizarea c„ut„rii) reprezint„ metode mai moderne care permit
selectarea rapid„ ∫i u∫oar„ a informa˛iilor de tip teletext.

ACTIVAREA / DEZACTIVAREA TELETEXTULUI


Ap„sa˛i butonul TEXT pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran apare pagina ini˛ial„ sau ultima pagin„.
In antet sunt afi∫ate dou„ numere de pagin„, numele sta˛iei TV, data ∫i ora. Primul num„r de pagin„ reprezint„
selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„, iar al doilea reprezint„ pagina afi∫at„ Ón momentul respectiv.
Ap„sa˛i butonul T E X T pentru a dezactiva modul teletext. Monitorul revine Ón modul anterior de lucru.

SISTEMUL SIMPLE
A Selectarea paginii

TELETEXT
1 Introduce˛i num„rul de pagin„ dorit, ca num„r de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Dac„ Ón timpul tast„rii
introduce˛i un num„r eronat, completa˛i-l la trei cifre ∫i apoi introduce˛i num„rul de pagin„ corect.

2 Butonul P (sau (PR + - sau P + -)) poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina
urm„toare.

SISTEMUL TOP
Ghidul utilizatorului afi∫eaz„ Ón partea de jos a ecranului patru c‚mpuri colorate Ón culorile ro∫u, verde, gal-
ben ∫i albastru. C‚mpul galben indic„ grupul urm„tor, iar c‚mpul albastru indic„ blocul urm„tor.

A Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor

1 Cu ajutorul butonului albastru pute˛i trece de la un bloc la altul.


2 Utiliza˛i butonul galben pentru a trece la grupul urm„tor cu defilare automat„ la blocul urm„tor.
3 Utiliza˛i butonul verde pentru a trece la pagina urm„toare cu defilare automat„ la grupul urm„tor.
Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul P (sau (PR + sau P +)).
4 Butonul ro∫u permite revenirea la selec˛ia anterioar„. Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul P (sau (PR -
sau P -)).

A Selectarea direct„ a paginii

Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul TOP prin introducerea unui num„r de
trei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.

95
TELETEXTUL

SISTEMUL FASTEXT
Paginile teletext sunt codificate cu culori Ón partea de jos a ecranului ∫i se selecteaz„ prin ap„sarea butonu-
lui colorat corespunz„tor.

A Selectarea paginii

1 Ap„sa˛i butonul T.OPT apoi utiliza˛i butonul pentru a selecta i meniul. Afi∫a˛i pagina de index.
(Pentru 19/22LS4D*, ap„sa˛i butonul i pentru a selecta meniul de index.)
2 Pute˛i selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori Ón partea de jos a
ecranului.
3 Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul FASTEXT prin introducerea unui num„r
de trei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.
4 Butonul P (sau (PR + - sau P + -)) poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina
urm„toare.

FUNC˛II TELETEXT SPECIALE


■ Ap„sa˛i butonul T. OPT apoi utiliza˛i butonul pentru a selecta meniul Op˛iune Text.

?
A REVEAL (afi∫area informa˛iilor ascunse)
TELETEXT

Selecta˛i acest meniu pentru a afi∫a informa˛iile ascunse, precum solu˛iile la ghicitori ∫i jocuri puzzle.

A UPDATE (actualizare)
Afi∫eaz„pe ecran o imagine TV Ón timp ce a∫teapt„ selec˛ia unei noi pagini teletext. In col˛ul din st‚nga sus
al ecranului se afi∫eaz„. Atunci c‚nd este disponibil„ pagina actualizat„, afi∫ajul dispare ∫i se afi∫eaz„
Ón loc num„rul paginii. Selecta˛i din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizat„ de teletext.

A T I M E ( t i m p)
Atunci c‚nd vizualiza˛i un program TV, selecta˛i acest meniu pentru a afi∫a ora Ón col˛ul din dreapta sus al
ecranului.
In modul teletext, ap„sa˛i acest buton pentru a selecta un num„r de sub-pagin„. Num„rul de sub-pagin„
este afi∫at Ón partea de jos a ecranului. Pentru a p„stra sau a modifica sub-pagina, ap„sa˛i butonul ro∫u,
butonul verde, butonul sau butoanele numerice.

A HOLD (dezactivarea schimb„rii automate a paginii)


Opre∫te schimbarea automat„ a paginii care s-ar produce dac„ pagina teletext const„ din dou„ sau mau
multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afi∫at, sunt afi∫ate de obicei num„rul de sub-pagini ∫i num„rul sub-
paginii afi∫ate. Atunci c‚nd acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afi∫at Ón col˛ul din st‚nga sus
al ecranului, iar schimbarea automat„ a paginii este inactiv„.

96
TELETEXT DIGITAL
*Aceast„ func˛ie este disponibil„ doar Ón Marea Britanie.
Aparatul v„ ofer„ posibilitatea de a accesa teletextul digital care este Ómbun„t„˛it semnificativ Ón multe
privin˛e, cum ar fi textul, grafica ∫i a∫a mai departe.
Acest teletext digital poate fi accesat prin intermediul serviciilor de teletext digitale ∫i servicii specifice care
difuzeaz„ teletext digital.
Trebuie s„ selecta˛i oprit (oprire) din limba de subtitrare pentru a afi∫a teletextul prin ap„sarea butonului
SUBTITLE.

TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL


1 Ap„sa˛i butoanele numerice sau butonul P (sau
(PR + - sau P + -)) pentru a selecta un serviciu digital
care emite teletext digital. Pentru a afla care sunt ser-
viciile de teletext digital, consulta˛i lista de servicii EPG.

2 Urma˛i indica˛iile referitoare la teletextul digital ∫i


avansa˛i la pasul urm„tor ap„s‚nd TEXT, OK
, RO™U, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau
butoanele NUMERE ∫i a∫a mai departe

3 Pentru a schimba serviciul de teletext digital, trebuie


doar selecta˛i un serviciu diferit folosind butonul
numeric sau P (sau (PR + - sau P + -)).

TELETEXT DIGITAL
TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL
1 Ap„sa˛i butoanele numerice sau butonul P (sau
(PR + - sau P + -)) pentru a selecta un serviciu digital
care emite teletext digital.

2 Ap„sa˛i butonul TEXT sau unul colorat pentru a porni


teletextul.

3 Urma˛i indica˛iile referitoare la teletextul digital ∫i


avansa˛i la pasul urm„tor ap„s‚nd OK, ,
RO™U, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau
butoanele NUMERE ∫i a∫a mai departe.

4 Ap„sa˛i butonul TEXT sau unul colorat pentru a opri


teletextul ∫i pentru a v„ Óntoarce la vizionarea TV.

Unele servicii v„ pot permite s„ accesa˛i serviciile text


prin ap„sarea butonului RO™U.

97
ANEX√
Ini˛ializare (Resetarea valorilor originale din fabric„)
Aceast„ func˛ie opereaz„ in modul curent.
Pentru a ini˛ializa valoarea reglat„.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK


D D
fiara :UK fiara :UK
Eticheta intrare Eticheta intrare
SIMPLINK : Oprit SIMPLINK : Oprit
Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
Set ID Set ID
Metoda ISM : Normal Metoda ISM : Normal
Mod economic : Nivel 0 Mod economic : Nivel 0 Introduce˛i parola
S e t„r din
Set„ri n f a b r i c a˛i e
i d ifabrica˛ie S e t„r din
Set„ri n f a b r i c a˛i e
i d ifabrica˛ie * * * *

Cancel

1MENU
Selecta˛i OPfiIUNI. • Œn modul ”P
P o r n i t” (Pornit) al bloc„rii sistemu-
lui, dac„ v„ uita˛i parola, ap„sa˛i ‘7’, ‘7’, ‘7’, ‘7’
pe telecomand„.
2
ANEX√

OK
Selecta˛i Set„ri din fabrica˛ie.

3
OK

• Ap„sa˛i butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.


• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

98
DEPANAREA
Sistemul nu funcflioneazæ normal.
■ Verificafli dacæ nu se gæseøte vreun obiect între produs øi teleco-
mandæ, care ar putea bloca semnalul.
Telecomanda nu ■ Verificafli dacæ bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)?
funcflioneazæ ■ Verificafli dacæ modul de operare este corect: TV, STB etc.?

■ Instalafli baterii noi.

Alimentarea ■ verificafli dacæ nu este setat programul TIMER


produsului este ■ Verificafli setærile de tensiune. Sursa de curent este întreruptæ.
opritæ subit ■ Nu vedefli nici un fele de emisiune pe canalul setat cu funcflia Auto

oprit activatæ.

Funcflia video nu funcflioneazæ.

■ Verificafli dacæ produsul este pornit.


■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
Nu avefli imagine øi ■ Cablul de alimentare este introdus în priza de curent electric din perete?
nu auzifli
■ Verificafli direcflia øi / sau localizarea antenei.
sunetul
■ Verificafli priza de curent electric din perete, introducefli cablul de ali-

mentare al altui produs în priza unde produsul a fost conectat.

■ Aceasta este normal, imaginea poate apærea încet în timpul procedurii


Imaginea apare încet
de pornire. Rugæm contactafli echipa de service dacæ imaginea nu
dupæ pornire
apare dupæ cinci minute.

ANEX√
Nu se vede culoarea, ■ Corectafli opfliunea Culoare în meniu-ul opfliunilor.
sau ■ Pæstrafli distanfla necesaræ între produs øi video – recorder.

imaginea este slabæ, ■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.

sau nu se vede imag- ■ Cablurile video sunt instalate adecvat?


inea
■ Activafli oricare dintre funcflii pentru a revenii la luminozitatea imaginii.

Apar bare orizontale


■ Verificafli dacæ nu sunt interferinfle locale, ca de pildæ alt aparat elec-
/verticale, sau
tric sau o unealtæ de putere mare.
imaginea tremuræ
Staflia de emisie sau operatorul de cablu are probleme, încerc a fl i s æ

prindefli alt program.


Anumite canale sunt
■ Semnalul stafliei de emisie este slab, reorientafli antena pentru a
recepflionate mai slab
recepfliona programele mai slabe.
■ Verificafli prezenfla surselor care pot crea interferinfle.

Linii sau pætræflele


în imagine ■ Verificafli antena (Schimbafli direcflia antenei).

■ Verifica˛i cablul HDMI conform versiunii 1,3.


Nu exist„ imagine la
Cablurile HDMI nu sunt compatibile cu versiunea 1,3, aceasta cauzeaz„
conectarea HDMI
clipiri ale ecranului sau lipsa afi∫ajului. Œn acest caz, utiliza˛i cele mai recente
cabluri HDMI compatibile cu versiunea 1,3.
99
ANEX√

Funcflia audio nu funcflioneazæ.

■ Apæsafli butonul VOLUME.


■ Sunetul este pe MUTE? - Apæsafli butonul MUTE.
Imaginea este OK dar
nu se aude sunetul ■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.

■ Cablurile audio sunt instalate adecvat?

Nu se aude nici un
■ Corectafli opfliunea B a l a n s în meniu-ul opfliunilor.
sunet din difuzoare.

Sunete neobiønuite ■ o schimbare a umiditæflii mediului ambiant poate duce la zgo-


se aud din interiorul mote neobiønuite când produsul este pornit sau oprit; aceasta nu
produsului indicæ vreo avarie a produsului.

Nu exist„ sunet la
■ Verifica˛i cablul HDMI conform versiunii 1,3.
conectarea HDMI sau
■ Verifica˛i cablul USD conform versiunii 2,0.
USB
*Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.

Este o problemæ în modul PC. (Se aplicæ doar pentru clasa PC)

Semnalul este în afara ■ Corectafli rezoluflia, frecvenfla orizontalæ sau frecvenfla verticalæ.
limitelor. ■ Verificafli sursa semnalului.

Benzi sau bare verti-


ANEX√

cale pe fundal, ■ Lucrafli cu auto – configuraflia pentru a modifica ceasul, faza sau
distorsie orizontalæ poziflia H/V.
øi poziflie gre ø i t æ
Culoarea ecranului nu ■ Verificafli cablul de intrare a semnalului.
este stabilæ sau este
■ Reinstalafli cardul PC video.
unitaræ

100
ŒNTREfiINERE
Defec˛iunile timpurii pot fi prevenite. O cur„˛are atent„ ∫i periodic„ poate prelungi durata de timp Ón care
dispune˛i de noul dumneavoastr„ televizor. Ave˛i grij„ s„ opri˛i alimentarea ∫i s„ scoate˛i din priz„ cablul de
alimentare Ónainte de a Óncepe orice ac˛iune de cur„˛are.

Cur„˛area ecranului
1 Iat„ un mod extraordinar Ón care pute˛i feri ecranul de praf pentru un timp. Umezi˛i o c‚rp„ moale Óntr-
un amestec de ap„ c„ldu˛„ ∫i pu˛in balsam de rufe sau detergent de sp„lat vase. Stoarce˛i c‚rpa
p‚n„ c‚nd aproape s-a uscat ∫i apoi ∫terge˛i cu ea ecranul.

2 Ave˛i grij„ s„ nu r„m‚n„ ap„ Ón exces pe ecran ∫i apoi l„sa˛i s„ se usuce la aer Ónainte de a porni
televizorul.

Cur„˛area carcasei
■ Pentru a Óndep„rta praful sau murd„ria, ∫terge˛i carcasa cu o c‚rp„ moale, uscat„ ∫i f„r„ scame.
■ V„ rug„m ave˛i grij„ s„ nu utiliza˛i o c‚rp„ ud„.

Absen˛„ prelungit„

ATENfiIE

ANEX√
G Dac„ trebuie s„ v„ l„sa˛i televizorul Ón stare de inactivitate pentru o perioad„ lung„ de timp (de exem-
plu, Ón vacan˛„), ar fi o idee bun„ s„ scoate˛i din priz„ cablul de alimentare pentru a v„ proteja
Ómpotriva unor eventuale avarieri cauzate de tr„snete sau supratensiuni.

101
ANEX√

SPECIFICAfiII DE PRODUS
42PG10** 50PG10** 42PG30**
MODELE
42PG1000-ZA 50PG1000-ZA 42PG3000-ZA

1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 1039,5 x 726,0 x 307,6 mm


Dimensiuni inclusiv suportul 41,0 x 28,7 x 12,2 inches 48,3 x 33,5 x 14,4 inches 41,0 x 28,6 x 12,1 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 1039,5 x 673,7 x 84,0 mm
41,0 x 26,7 x 3,3 inches 48,3 x 31,1 x 3,3 inches 41,0 x 26,6 x 3,3 inches

inclusiv suportul 26,6 kg / 58,7 lbs 41,5 kg / 91,5 lbs 28,0 kg / 61,8 lbs
Greutate
f„r„ suport 24,6 kg / 54,3 lbs 38,1 kg / 84,0 lbs 25,0 kg / 55,1 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A
Consum 310W 420W 310W

50PG30** 42PG20** 50PG20**


MODELE
50PG3000-ZA 42PG2000-ZA 50PG2000-ZA

1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 1040 x 731,3 x 308 mm 1224,7 x 849 x 364 mm


Dimensiuni inclusiv suportul 48,5 x 33,5 x 14,4 inches 40,9x 28,7 x 12,1 inches 48,2 x 33,4x 14,3 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 1040 x 677 x 86 mm 1224,7 x 790 x 86 mm
48,5 x 31,2 x 3,3 inches 40,9 x 26,6 x 3,4 inches 48,2x 31,1 x 3,4 inches

inclusiv suportul 42,3 kg / 93,3 lbs 27,3 kg / 60,1 lbs 41,8 kg / 92,2 lbs
Greutate
f„r„ suport 38,3 kg / 84,5 lbs 24,4 kg / 53,8 lbs 37,8kg / 83,3lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A
Consum 420W 310W 420W
ANEX√

60PG30** 19LS4D* 22LS4D*


MODELE
60PG3000-ZA 19LS4D-ZD 22LS4D-ZD

1468 x 1009,1 x 413,9 mm 456,8x 396,6x 172,0 mm 525,4 x 441,7x 187,4 mm


Dimensiuni inclusiv suportul 57,8 x 39,7 x 16,3 inches 18,0 x 15,6 x 6,8 inches 20,7 x 17,4 x 7,3 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 1468 x 949,5 x 88,5 mm 456,8 x 368,5 x 70,5 mm 525,4 x 413x 68,6 mm
57,8 x 37,4 x 3,5 inches 18,0 x 14,5 x 2,8 inches 20,7 x 16,3 x 2,7 inches

inclusiv suportul 80,6 kg / 177,7 lbs 5,1 kg / 11,3 lbs 6,1 kg / 13,5 lbs
Greutate
f„r„ suport 72,6 kg / 160,1 lbs 4,6 kg / 10,2 lbs 5,7 kg / 12,6 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz 5,6A AC100-240V~ 50/60Hz 0,8A AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A
Consum 560W 50W 60W

Sistem TV PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’


Acoperire programe VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedan˛„ anten„ extern„ 75 Ω

Temperatur„ de depozitare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F


Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%
■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.
102
19LG30** 22LG30** 26LG30**
MODELE 19LG3000-ZA 22LG3000-ZA 26LG3000-ZA
19LG3050-ZA 22LG3050-ZA 26LG3050-ZA
19LG3060-ZB 22LG3060-ZB
458,8 x 391,0 x 189,2 mm 522,2 x 431,5 x 189,0 mm 663,3 x 508,2 x 227,3 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 18,1 x 15,4 x 7,5 inches 20,6 x 17,0 x 7,5 inches 26,1 x 20,1 x 9,0 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 458,8 x 344,5 x 69,0 mm 522,2 x 384,2 x 69,0 mm 663,3 x 449,8 x 80,0 mm
18,1 x 13,6 x 2,7 inches 20,6 x 15,2 x 2,7 inches 26,1 x 17,8 x 3,2 inches

inclusiv suportul 5,02 kg / 11,1 lbs 5,6 kg / 12,4 lbs 10,1 kg / 22,3 lbs
Greutate
f„r„ suport 4,76 kg / 10,5 lbs 5,34 kg / 11,8 lbs 8,6 kg / 19,0 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz 0,8A AC100-240V~ 50/60Hz 0,9A AC100-240V~ 50/60Hz 1,2A
Consum 50W 55W 120W

32LG30** 37LG30** 42LG30**


MODELE
32LG3000-ZA 37LG3000-ZA 42LG3000-ZA

801,8 x 604,2 x 227,3 mm 919,6 x 682,3 x 293,8 mm 1032,8 x 742,3 x 293,8 mm


Dimensiuni inclusiv suportul 31,6 x 23,8 x 9,0 inches 36,2 x 26,9 x 11,6 inches 40,7 x 29,3 x 11,6 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 801,8 x 544,1 x 79,0 mm 919,6 x 610,3 x 89,0 mm 1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 inches 36,2 x 24,0 x 3,5 inches 40,7 x 26,4 x 3,7 inches

inclusiv suportul 13,4 kg / 29,6 lbs 18,8 kg / 41,5 lbs 23,6 kg / 52,1 lbs
Greutate
f„r„ suport 11,9 kg / 26,3 lbs 16,2 kg / 35,7 lbs 21,0 kg / 46,3 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A

ANEX√
Consum 150W 180W 230W

32LG20** 37LG20** 42LG20**


MODELE
32LG2000-ZA 37LG2000-ZA 42LG2000-ZA

801,8 x 604,2 x 227,3 mm 919,6 x 682,3 x 293,8 mm 1032,8 x 742,3 x 293,8 mm


Dimensiuni inclusiv suportul 31,6 x 23,8 x 9,0 inches 36,2 x 26,9 x 11,6 inches 40,7 x 29,3 x 11,6 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 801,8 x 544,1 x 79,0 mm 919,6 x 610,3 x 89,0 mm 1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 inches 36,2 x 24,0 x 3,5 inches 40,7 x 26,4 x 3,7 inches

inclusiv suportul 13,4 kg / 29,6 lbs 18,8 kg / 41,5 lbs 23,6 kg / 52,1 lbs
Greutate
f„r„ suport 11,9 kg / 26,3 lbs 16,2 kg / 35,7 lbs 21,0 kg / 46,3 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
Consum 150W 180W 230W

Sistem TV PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’


Acoperire programe VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedan˛„ anten„ extern„ 75 Ω

Temperatur„ de depozitare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F


Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%
■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii. 103
ANEX√

32LG5*** 37LG50** 42LG50**


32LG5000-ZA 37LG5000-ZA 42LG5000-ZA
MODELE 32LG5010-ZD 42LG5010-ZD
32LG5020-ZB 37LG5010-ZD
32LG5030-ZE 37LG5020-ZB 42LG5020-ZB
32LG5600-ZB 37LG5030-ZE 42LG5030-ZE
813,8 x 598,8 x 231,9 mm 936,4 x 685,4 x 293,4 mm 1032,0 x 894,8 x 293,8 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 32,1 x 23,6 x 9,2 inches 36,9 x 27,0 x 11,6 inches 40,7 x 35,3 x 11,6 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 813,8 x 540,4 x 95,5 mm 936,4 x 612,8 x 88,0 mm 1032,0 x 662,3 x 89,0 mm
f„r„ suport
32,1 x 21,3 x 3,8 inches 36,9 x 24,2 x 3,5 inches 40,7 x 26,1 x 3,5 inches

Greutate inclusiv suportul 14,1 kg / 31,1 lbs 18,3 kg / 40,4 lbs 26,2 kg / 57,8 lbs
f„r„ suport 12,6 kg / 27,8 lbs 15,6 kg / 34,4 lbs 23,5 kg / 51,8 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A


1,8A (32LG5600) AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
Consum 150W
180W 230W
180W (32LG5600)
32LG5*** 47LG50** 52LG50**

32LG5700-ZF 47LG5000-ZA 52LG5000-ZA


MODELE 47LG5010-ZD 52LG5010-ZD
47LG5020-ZB 52LG5020-ZB
47LG5030-ZE 52LG5030-ZE
813,8 x 599,3 x 294,0 mm 1156,2 x 813,1 x 342,9 mm 1291,7 x 892,17 x 342,9 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 32,1 x 23,6 x 11,6 inches 45,6 x 32,0 x 13,5 inches 50,9 x 35,2 x 13,5 inches
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 813,8 x 540,4 x 95,5 mm 1156,2 x 739,2 x 103,0 mm 1291,7 x 817,0 x 115,3 mm
f„r„ suport
32,1 x 21,3 x 3,8 inches 45,6 x 29,1 x 4,1 inches 50,9 x 32,2 x 4,6 inches
ANEX√

Greutate inclusiv suportul 14,1 kg / 31,1 lbs 29,2 kg / 64,4 lbs 39,5 kg / 87,1 lbs
f„r„ suport 12,6 kg / 27,8 lbs 24,6 kg / 54,3 lbs 34,9 kg / 77,0 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A AC100-240V~ 50/60Hz 3,3A
Consum 180W 300W 330W

Sistem TV PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’


Acoperire programe
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedan˛„ anten„ extern„
75 Ω
Temperatur„ de depozitare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%

■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.

104
PROGRAMAREA TELECOMENZII
(Doar 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG20**, 32/37/42/47/52LG5***)
Telecomanda este multi-brand sau universal„. Poate fi programat„ s„ opereze majoritatea aparatelor
controlabile de la distan˛„ ai altor produc„tori.
Re˛ine˛i c„ telecomanda s-ar putea s„ nu controleze toate modelele altor m„rci.

Programarea unui cod al telecomenzii

1 Testa˛i telecomanda.
Pentru a afla dac„ telecomanda poate fi utilizat„ pentru alte componente f„r„ a fi programat„, porni˛i
o component„, cum ar fi STB ∫i ap„sa˛i butonul mod corespunz„tor (cum ar fi STB) de pe teleco-
mand„, Óndrept‚nd spre component„. Testa˛i butoanele POWER (ALIMENTARE) ∫i P pentru a
vedea dac„ respectiva component„ reac˛ionenaz„ corespunz„tor. Dac„ nu, telecomanda necesit„
programare pentru a controla aparatul.

2 Porni˛i aparatul ce urmeaz„ s„ fie programat, dup„ care ap„sa˛i butonul MODE (MOD)
corespunz„tor pe telecomand„ (de exemplu STB). Butonul pentru telecomand„ al aparatului core-
spunz„tor este aprins.

3 Ap„sa˛i butoanele MENU ∫i MUTE simultan, telecomanda fiind preg„tit„ pentru programarea codului.

4 Introduce˛i un cod format din cifre, folosindu-v„ de butoanele numerotate ale telecomenzii. Codurile
numerice de programare pentru aparatul corespunz„tor pot fi g„site la urm„toarele pagini. Din nou,

ANEX√
dac„ codul se dovede∫te corect, aparatul se va opri.

5 Ap„sa˛i butonul MENU pentru a memora codul.

6 Testa˛i func˛iile telecomenzii pentru a v„ asigura c„ aparatul r„spunde la comenzi. Œn caz contrar,
repeta˛i procedura de la pasul 2.

105
ANEX√

HDSTB
Marc„ Coduri Marc„ Coduri Marc„ Coduri
ALPHASTAR DSR 123 HOUSTON TRACKER 033 037 039 051 PROSAT 072
AMPLICA 050 057 104 RCA 066 106
BIRDVIEW 051 126 129 HUGHES 068 REALISTIC 043 074
CHANNEL MASTER 013 014 015 018 JANIEL 060 147 SAMSUNG 123
036 055 JERROLD 061 SATELLITE SERVICE CO
028 035 047 057
CHAPARRAL 008 009 012 077 KATHREIN 108 085
CITOH 054 LEGEND 057 SCIENTIFIC ATLANTA 032 138
CURTIS MATHES 050 145 LG 001 SONY 103
DRAKE 005 006 007 010 LUTRON 132 STARCAST 041
011 052 112 116 LUXOR 062 144 SUPER GUIDE 020 124 125
141 MACOM 010 059 063 064 TEECOM 023 026 075 087
DX ANTENNA 024 046 056 076 065 088 090 107 130
ECHOSTAR 038 040 057 058 MEMOREX 057 137
093 094 095 096 NEXTWAVE 028 124 125 TOSHIBA 002 127
097 098 099 100 NORSAT 069 070 UNIDEN 016 025 042 043
122 PACE SKY SATELLITE 143 044 045 048 049
ELECTRO HOME 089 PANASONIC 060 142 078 079 080 086
EUROPLUS 114 PANSAT 121 10 135 136
FUJITSU 017 021 022 027 PERSONAL CABLE 117 VIEWSTAR 115
133 134 PHILIPS 071 WINEGARD 128 146
GENERAL INSTRUMENT 003 004 016 029 PICO 105 ZENITH 081 082 083 084
031 059 101 PRESIDENT 019 102 091 120
ANEX√

HITACHI 139 140 PRIMESTAR 030 110 111

106
CODURI IR
1. Cum se conecteaz„
A Conecta˛i telecomanda cu fir la portul pentru telecomand„ de pe televizor

2. Coduri IR pentru telecomand„


A Modula˛ia de ie∫ire
Puls unic, modulat cu semnal de 37,917KHz la 455KHz.
Tc Frecven˛a purt„toare

FCAR = 1/TC = fosc/12


T1 Raport util = T1/TC = 1/3

A Configurarea cadrului
Primul cadru
Cod de CoHigh
d pecustom
rsonalizacode
t Ónalt
Lead
electcode
rod CLow
od pcustom
ersonalicode
zat jos CoData
d dacode
te Data
Cod dcode
ate
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Cadru de repetare

CoRepeat
d de recode
petare
Tf

A Cod de electrod

ANEX√
9 ms
4.5 ms

A Cod de repetare

0.55 ms

9 ms 2.25 ms

A Descrierea bi˛ilor
Bit ”0” Bit ”1”
0.56 ms 0.56 ms

1.12 ms 2.24 ms

A Interval de cadru: Tf
Modula˛ia este transmis„ at‚ta timp c‚t butonul este ap„sat.
Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

107
ANEX√

Cod (Hex) Func˛ie Observa˛ie


08 POWER Buton de telecomand„ (Alimentare Pornit„/ Oprit„)
0B INPUT Buton de telecomand„
f0 TV/RADIO Buton de telecomand„
45 Q.MENU Buton de telecomand„
43 MENU Buton de telecomand„
AB GUIDE Buton de telecomand„
07 St‚nga ( sau F) Buton de telecomand„
06 Dreapta ( sau G) Buton de telecomand„
40 Sus ( sau D) Buton de telecomand„
41 Jos ( sau E) Buton de telecomand„
44 OK( ) Buton de telecomand„
28 RETURN Buton de telecomand„
AA INFO i Buton de telecomand„
30 AV MODE Buton de telecomand„
02 VOL + (sau +) Buton de telecomand„
03 VOL - (sau -) Buton de telecomand„
00 P (sau (PR + sau P +)) Buton de telecomand„
01 P (sau (PR - sau P -)) Buton de telecomand„
1E FAV Buton de telecomand„
09 MUTE Buton de telecomand„
10 ~19 Butoane numerice 0~9 Buton de telecomand„
53 LIST Buton de telecomand„
1A Q.VIEW Buton de telecomand„
72 RO™U Buton de telecomand„
71 VERDE Buton de telecomand„
63 GALBEN Buton de telecomand„
61 ALBASTRU Buton de telecomand„
20 TEXT Buton de telecomand„
21 T.Option Buton de telecomand„
39 SUBTITLE Buton de telecomand„
BD Ô(Record) Buton de telecomand„
7E SIMPLINK Buton de telecomand„
79 RATIO Buton de telecomand„
ANEX√

0A I/II Buton de telecomand„


0E SLEEP Buton de telecomand„
26 TIME Buton de telecomand„
2A REVEAL Buton de telecomand„
50 TV D/A Buton de telecomand„
62 UPDATE Buton de telecomand„
65 HOLD Buton de telecomand„
70 INDEX Buton de telecomand„

108
SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMAND√ EXTERN√; RS-232C
Setare RS-232C
Conecta˛i mufa jack de intrare RS-232C la un dis- RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

pozitiv de comand„ extern„ (cum ar fi calculatorul


sau un sistem de control A/V) ∫i controla˛i extern
func˛iile televizorului.
Conecta˛i portul serial al dispozitivului de comand„ la
mufa jack RS-232C de pe panoul din spate al televi-
zorului.
Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odat„ cu
televizorul.

Tip de conector; Muf„ tat„ D-Sub cu 9 pini


Cod. Nume pin

1 F„r„ conexiune
2 RXD (Recep˛ie date) 1 5
3 TXD (Transmisie date)
4 DTR (latura DTE este preg„tit„ - DTE =
Echipament de Date Terminal)
5 GND (Œmp„m‚ntare)

ANEX√
6 DSR (latura DCE este preg„tit„ - DCE 6 9
= Echipament pentru Transmitere Date)
7 RTS (Preg„tit pentru trimitere date)
8 CTS (Liber pentru trimitere date)
9 F„r„ conexiune

Configura˛ii RS-232C
Configura˛ii cu 7 fire(Cablu standard RS-232C) Configura˛ii cu 3 fire (Nu este standard)
PC TV PC TV
RXD 2 3 TXD RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND GND 5 5 GND
DTR 4 6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8 7 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9

109
ANEX√

Cod identificare

Folosi˛i aceast„ func˛ie pentru a specifica codul de identificare a monitorului.


Consulta˛i ÑAsocierea datelor Ón timp real 1’ A se vedea pagina 114.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK


D D

Auz dificil( ) Auz dificil( )

fiara :UK fiara :UK


Eticheta intrare Eticheta intrare
SIMPLINK : Oprit SIMPLINK : Oprit
Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
Set
SetID
ID Set
SetID
ID F 1 G

Indicator de nivel putere Indicator de nivel putere


Închidere
Set„ri din fabrica˛ie Set„ri din fabrica˛ie

1MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
ANEX√

OK
Selecta˛i S e t I D.

3
OK
Regla˛i Set ID pentru a alege num„rul ID TV dorit.
Intervalul de reglare a SET ID (Setare ID) este 1~99.

• Ap„sa˛i butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior.

110
Communication Parameters
A Vitez„ de transmisie : 9600 bps (UART) A Bit de stop: 1 bit
A Lungimea ∫irului de date : 8 bits A Cod de comunicare: Cod ASCII
A Paritate: Nici una A Folosi˛i un cablu inversat.

Lista de referin˛„ comenzi Protocol de Transmisie/Recep˛ie


COMAND√1 COMAND√ DATA Transmisie
2 (Hex) [Comand„1][Comand„2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
01. Pornire k a 00 ~ 01 * [Comand„ 1]: Prima comand„. (j, k, m sau x)
02. Format imagine k c Consulta˛i pagina112 * [Comand„ 2]: A doua comand„.
03. Ascundere imagine k d 00 ~ 01 * [Set ID]: Pute˛i regla num„rul de identificare al aparatului
04. Mod silen˛ios k e 00 ~ 01 pentru a alege num„rul de identificare al moni-
torului dorit Ón meniul Special. Intervalul de
05. Controlul volum k f 00 ~ 64
reglare este 1 - 99. Dac„ selecta˛i Set ID "0",
06. Contrast k g 00 ~ 64 fiecare aparat TV conectat este controlat.
07. Luminozitate k h 00 ~ 64 Num„rul de identificare al aparatului este indicat
08. Culoare k i 00 ~ 64 Ón format zecimal (1 - 99) Ón meniu ∫i ca hexa-
09. Nuan˛„ k j 00 ~ 64 zecimal (0x0 - 0x63) pe protocolul de trans-
misie/recep˛ie.
10. Claritate k k 00 ~ 64
11. Selec˛ie OSD k l 00 ~ 01 * [DATA]: Pentru a transmite datele de comand„.

ANEX√
Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii.
12. Mod de blocare k m 00 ~ 01
a telecomenzii * [Cr]: Tasta de retur de car
13. Balans k t 00 ~ 64 cod ASCII "0x0D"
* [ ]: Cod ASCII "spa˛iu (0x20)’
14. Temperatura culorii k u 00 ~ 02
15. Stare anormal„ k z 00 ~ a Confirmare OK
16. Metod„ ISM j p Consulta˛i pagina114 [Comand„2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
17. Economisire energie j q 00 ~ 04
18. Configurare automat„ j u 01 * Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format c‚nd prime∫te date corespunz„toare. Œn acest
19. Egalizare j v Consulta˛i pagina114
moment, dac„ datele sunt Ón modul de citire a datelor,
20. Comand„ reglaj m a Consulta˛i pagina114
indic„ datele st„rii actuale. Dac„ datele sunt Ón modul
21. Ad„ugare/Ignorare canal m b 00 ~ 01 de scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer.
22. Cheie m c Cod cheie
23. Control lumin„ fundal m g 00 ~ 64 Confirmare Eroare
24. Selec˛ie intrare (principal„) x b Consulta˛i pagina115 [Comand„ 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* La setarea 15 ~ 24, niciun meniu nu se afi∫eaz„ pe ecran. * Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format c‚nd prime∫te date necorespunz„toare de la
func˛ii neviabile sau erori de comunicare.

111
ANEX√
0 1 . Pornire (Comand„ : k a ) 0 4 . Mod silen˛ios (Comand„ 2 : k e )
G Comand„ pornirea ∫i oprirea televizorului. G Pentru activarea/dezactivarea sonorului.
Transmisie Pute˛i accesa modul silen˛ios ∫i cu ajutorul butonului
MUTE de pe telecomand„.
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmisie
Data 00 : Oprire 01 : Pornire [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Confirmare
Data 00 : Mod silen˛ios dezactivat (Volum activat)
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 10 : Mod silen˛ios activat (f„r„ sonor)
G Pentru afi∫area pornirii ∫i opririi. Confirmare
Transmisie [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
0 5 . Control volum (Comand„ : k f )
Confirmare
G Pentru reglarea volumului.
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Pute˛i de asemenea, regla volumul cu ajutorul butoanelor
de volum de pe telecomand„.
* Œn acest mod, dac„ alte func˛ii transmit date ‘0xFF’ bazate
pe acest format, feed-back-ul datelor de confirmare Transmisie
prezint„ statusul pentru fiecare func˛ie. [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 114.
0 2 . Format imagine (Comand„ : k c ) Confirmare
(Dimensiune imagine principal„) [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
G Pentru reglarea formatului ecranului.
Pute˛i regla de asemenea formatul ecranului utiliz‚nd 0 6 . Contrast (Comand„ : k g )
F o r m a t i m a g i n e din meniul rapid Q.meniu. sau din G Pentru reglarea contrastului ecranului.
meniul IMAGINE. Contrastul poate fi reglat ∫i din meniul IMAGINE.
Transmisie
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Transmisie
Data 01 : Ecran normal (4:3) 05 : Zoom2 [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02 : Ecran lat (16:9) 06 : Original
04 : Zoom1 07 : 14:9 Data Min : 00 ~ Max : 64
09 : Numai Scan * Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 114.
Confirmare
Confirmare
ANEX√

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]


* Cu ajutorul intr„rii RGB-PC sau Component, selecta˛i
0 7 . Luminozitate (Comand„ : k h )
formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3.
* Œn modul HDMI/Component (Component„) (peste G Pentru reglarea luminozit„˛ii ecranului. Luminozitatea
720p), este disponibil N u m a i S c a n. poate fi reglat„ ∫i din meniul IMAGINE.
* Pute˛i selecta doar Original pentru fiuc˛ia de teletext Transmisie
digital din Marea Britanie (MHEG-5).
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
0 3 . Ascundere imagine (Comand„ : k d ) * Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 114.
Confirmare
G Pentru selectarea ascunderii/afi∫„rii imaginii.
Transmisie [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] 0 8 . Culoare (Comand„ : k i )

Data 00 : Ecran Mute dezactivat„ (Imagine activat„) G Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fi
reglat„ ∫i din meniul IMAGINE.
10 : Ecran Mute activat„ (Imagine dezactivat„)
Transmisie
Confirmare
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min : 00 ~ Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 114.
Confirmare
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

112
0 9 . Nuan˛„ (Comand„ : k j ) 1 3 . Balans (Comand„ : k t )
G Pentru reglarea nuan˛ei ecranului.Nuan˛a poate fi G Pentru reglarea balansului. De asemenea, balan-
reglat„ ∫i din meniul IMAGINE. sul poate fi reglat ∫i din meniul AUDIO.
Transmisie Transmisie
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data ro∫u : 00 ~ verde : 64 Data Min : 00 ~ Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 114. * Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 114.
Confirmare Confirmare
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1 0 . Claritate (Comand„ : k k ) 1 4 . Temperatura culorii (Comand„ : k u )


G Pentru reglarea clarit„˛ii ecranului. Claritatea poate fi G Pentru reglarea temperaturii culorii.
reglat„ ∫i din meniul IMAGINE. Temp. culoare poate fi reglat ∫i din meniul IMAGINE.
Transmisie Transmisie
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64 Data 00: Mediu 01:Rece 02: Cald
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 114.
Confirmare
Confirmare
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1 1 . Selec˛ie OSD (Comand„ : k l ) 1 5 . Stare anormal„ (Comand„ : k z )


G Pentru a selecta din telecomand„ activarea/dezacti- G Pentru recunoa∫terea unei st„ri anormale.
varea OSD (afi∫are pe ecran).
Transmisie
Transmisie [k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data FF: Citire
Data 00: OSD afi∫at 01: OSD ascuns Confirmare

ANEX√
Confirmare [z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Data 00: Normal (Alimentare pornit„ ∫i exist„ semnal)
01: F„r„ semnal (Alimentare pornit„)
02: Opri˛i televizorul cu ajutorul telecomenzii
1 2 . Mod de blocare a telecomenzii (Comand„ : k m ) 03: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei de inactivitate
G Pentru a bloca telecomanda ∫i butoanele de pe panoul 04: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei RS-232C
frontal al televizorului. 05: 5V jos
Transmisie 06: CA jos
07: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Fan
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Alarm (Alarm„ ventilator) (op˛iune)
Data 00: Blocare inac- tiv„ 01: Blocare activ„ 08: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei
Temporizator pornire (trecere Ón standby la
Confirmare momentul stabilit)
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 09: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Auto-sleep
(setarea automat„ a timpului de inactivitate)
* Dac„ nu folosi˛i telecomanda, folosi˛i acest mod. C‚nd a: Opri˛i TV prin detectarea pl„cii AV.
alimentarea de la re˛ea este pornit„/oprit„, se
dezactiveaz„ blocarea comenzii externe.

113
ANEX√
1 6 . Metod„ ISM (doar Plasma TV) 1 9 . Egalizare ( Comand„ : j v )
(Comand„ : j p )
G Pentru a regla egalizarea.
G Pentru comanda metodei ISM. De asemenea pute˛i regla Transmisie
Metoda ISM din meniul OPfiIUNI.
[j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmisie
MSB LSB
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data : 0 0 0 0 0 0 0 0
Data 01: Inversiune 04: White wash
02: Orbiter 08: Normal frecven˛„ Pas
Confirmare frecven˛„ : 0 120Hz
1 200Hz
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 2 500Hz
3 1.2kHz
4 3kHz
1 7 . Economisire energie (doar Plasma TV) 5 7.5kHz
( Comand„ : j q ) 6 12kHz
Pas (Informa˛ii frecven˛„):
G Pentru reducerea consumului de putere a monitorului. De
asemenea pute˛i regla Puterea joas„ din meniul OPfiIUNI. Consulta˛i 'Reprezentare date reale 3 . Consulta˛i pag. 115.
Transmisie Confirmare
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr] [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Date min : 00 ~ Max :04 (*transmitere prin cod hexazecimal) * Expresie comand„ egalizare
7 6 5 4 3 2 1 0 frecven˛„
Confirmare
0 0 0 120Hz
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0 0 1 200Hz
1 8 . Configurare automat„ ( Comand„ : j u ) 0 1 0 500Hz
G Pentru reglarea automat„ a pozi˛iei imaginii ∫i minimizarea 0 1 1 1.2KHz
tremorului imaginii. Func˛ioneaz„ doar Ón modul RGB (PC). 1 0 0 3KHz
Transmisie
1 0 1 7.5KHz
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
1 1 0 12KHz
ANEX√

Data 01: Pentru a seta


Confirmare Pas Valoare
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 7 6 5 4 3 2 1 0 OSD
0 0 0 0 0 -24
* Asocierea datelor Ón * Asocierea datelor Ón .. .. .. .. .. ..
timp real 1 timp real 2 0 1 1 1 1 0
00 : Pasul 0 00 : -40 .. .. .. .. .. ..
01 : -39
A: Pasul 10 (Cod identi- 1 1 1 1 1 24
ficare aparat 10) 02 : -38

F: Pasul 15 (Cod iden- 28 : 0 Ex) Dac„ dori˛i s„ seta˛i frecven˛a la 500Hz ∫i valoare
tificare aparat 15) -20 pentru meniul OSD, consulta˛i Reprezentare
10 : Pasul 16 (Cod iden- 4E : +38 date reale 3 ∫i localiza˛i valoarea pasului pentru -20.
tificare aparat 16) 4F : +39 010 (500Hz) 00011(Step 3) => 01000011 => 43
50 : +40 (Hexazecimal): [j][v][ ][Set ID][ ][43][Cr]
64 : Pasul 100

6E : Pasul 110 * 3 bi˛i de Frecven˛„ ∫i 5 bi˛i Pas Ónseamn„ 8 bi˛i (1


73 : Pasul 115 octet). Modifica˛i 8 bi˛i la valoarea Hexazecimal„.
74 : Pasul 116

C7: Pasul 199

FE : Pasul 254
FF : Pasul 255

114
2 0 .Comand„ reglaj ( Comand„ : m a ) 2 4 . Selec˛ie intrare (Comand„ : x b )
(Intrare imagine principal„)
G Selecta˛i canalul conform urm„torului num„r fizic.
G Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea principal„.
Transmisie
Transmisie
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Date00 : Date canal Ónalt
Date01 : Date canal redus Data: Structur„
ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 88 (188H),
DTV Nr. 0 -> Nu are importan˛„ MSB LSB
Date02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio
0 0 0 0 0 0 0 0
Gam„ date canal
Analog - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99) Intrare extern„ Num„r intrare
Digital - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)
Confirmare Intrare extern„ Data
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 0 0 0 0 DTV
Data Min: 00 ~ Max: 7DH
0 0 0 1 Analogue
0 0 1 0 AV
2 1 . Ad„ugare/Ignorare canal (Comand„: m b)
0 1 0 0 Component
G Pentru a ignora starea programului curent.
Transmisie 0 1 1 0 RGB

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr] 1 0 0 1 HDMI


Data00 : Skip(Omitere) 01 : Add(Ad„ugare)
Num„r intrare Data
Confirmare
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 0 0 0 0 Intrare1
0 0 0 1 Intrare2
2 2 . Cheie ( Comand„ : m c ) 0 0 1 0 Intrare3
G Pentru a transmite codul cheie IR de la distan˛„.
Confirmare

ANEX√
Transmisie
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Codul cheie - Consulta˛i pagina 108.
Confirmare
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

2 3 . Control lumin„ fundal ( Comand„ : m g ) * Asocierea datelor Ón timp real 3


(Doar LCD TV) ( Egalizare)
G Pentru a controla lumina de fundal. Pas : OSD Pas : OSD
Transmisie 00 : -24 16 : 1
01 : -23 17 : 3
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr] 02 : -21 18 : 4
03 : -20 19 : 6
Date : date Min : 00 ~ Max: 64 04 : -18 20 : 7
(* transmitere Ón cod Hexazecimal) 05 : -16 21 : 9
06 : -15 22 : 10
Confirmare 07 : -13 23 : 12
08 : -12 24 : 13
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 09 : -10 25 : 15
10 : -8 26 : 16
11 : -7 27 : 18
12 : -5 28 : 19
13 : -4 29 : 21
14 : -2 30 : 22
15 : 0 31 : 24

115

S-ar putea să vă placă și