Sunteți pe pagina 1din 4
_Utilizarea hartilor De-a lungul timpului, realizat harti pentru a reda si au transmite informatit despre suprafata Pamantului, Astazi, bartile sunt elemente obisnuite ale vietii moderne, regasite frecvent in ziare, ghiduri turistice, sau la televizor ntti a Q) Harta globului, conturata pe o rete dea stipra norllor. Hartle metearologice sunt cele Hartile geografice cae ullnen IGG tacts teppei w ror a ar pee Bie fet © titimensimall a” Chelmsford, Agha din 159%; Reman et ofard torso era valoroaee: fer a tet ,cumar ide indkime ofertinfomatia despre inane eplonale ~ cu denuidlle untatior Hartile topografice © Pe aceasts harts topografcd elvetian’ Feliful este redat prin lini de contur,trasarea cullmilor, umbrirea pantelclorestice ¢ sud. a ee i i i i 5 : LUTILIZAREA HARTILOR tate mare de informatii valoroasa penta sgeografi si proiectanti, Mukte guverne au in Subordine departamente de cartografiere, cum ar fy de exemplu, in Marea Britanie, departa ‘mentul Ordnance Survey care realize ha topografice ce acopert intreaga supra a tari, Marea Britanie are unset de hai topografice Ia o scart de 1:50000, unde 1 cm pe har echivaleaza cu 0,5 km pe teren. La Aceast sear se pot reprezenta multe detali Fonmele de relief sunt reprezentate prin con- tunisi — lini, de obicei maro, care leagt locurle de aceeasi inalime. Ordnance Survey realizeaza st han la seari mai mare, printre tare hart de orage, cu cladisi, case si grain Haile de refering generile au multe uti- lied, Una este orientatea th teren, un sport riginar din Scandinavia. Orientarea tn teren presupune curse de alergare, adesea prin pa ‘uri, cx ajutoral unui compas sia unet hdr. Participant treboie st estimeze disantele prin simpla masurare a propailor pus, penta & si dlistana parcursi. Bi trebuie s2-s reaminteascl canacteristlle ett pe hart ase Hncit st le ‘dentifice pe teren. Fi tecbuie st ste sl ident fice punctele de referint] sisi se deplaseze de Ja unul fa altul O ale activitate recreatva care utiizeaza harile este navigatia. Echipele tre- Duie st ste si utlizeze hari de navigate ale apelor din apropierea tiemurilor pentru asi ‘roi cu usurinst drum de-a lungul Coast Hanile tematice acopert o mare varietate de subiecte, cum ar fi clima, dstibutia popu Tage! sau a/anumitor resurse naturale dint-o fegiune, Harile tematice se impart in. mai multe grupe. Oona Feprezentand partes rordiea a Bahrainului cu punctele turstice, Dimensiunile anumi- tor elemente de pe hhart3, cum ar fi [itimea unor sosele rutiere, a fost ‘exagerati in mod intentionat.. © Cateuatoarele pot futilizate pen- tru a crea dagrame bloc in perspectivs. ‘Aecastd ciogram’ prezints dense a Populate in sudut Londrel Cu et © smal accantuat viru fu att densitatea populate este msi ‘mare. Caleuatoral a fost programat si ignore nile de con- tur ce leagt virtue. arty ne Hinile (zoliniare leapt locurile de valor cegale cu lini, Sunt utile la hare climatice sau ‘meteorologice, cu linit care prezinta tempers tule (zoterme), presiunea atmosfetict (izo- bare) si canttatea de apt pluviala Czobiet). ‘Udhanistt utilizeaza uneost har izliniare De exempl, pentru a decide amplasarea unui supermarket, rbanist trebuie st ste numdrul probabil al vitorilor client, Ei realizeazt 0 hana legind cu izocrone ~ lini ce unese locurile cu acelasi timp de deplasare local: zxile propuse. Pomind de la aceste lin lrhunisti pot estima numaral locustonor care tellese lao distanta care necesi 15, 30 sau 45. de minute penteu deplasarea la punctul vzat Multe han tematice ufilizeazt simbolue $1 culori pentru a exprima cantiile, De exem- plu, unele hari demografice utlizeaz’ puncte yy Ten Me athe Tee DIAGRAMA CE INDICA POPULATIILE NATIONALE 1 mn? = 800 000 locuitori © O cartograms feferitoare Ia popt- latia globulu Suprafetele ocupate de fiecare tard au fost ajustate. intr-o hhartS tematica, ‘Australia ar ocups, vedere © Oharts de navi- gatle care prezints ‘areal vizibil de la ‘tincile The Needles pnd ia Insula Wight. Sunt teecute gi adancimite, tip solulul marin, irectia nordiulat ‘magnetic $i poziti lunor elemente. lmportante, cum ar firadarul sau epavele. ‘ot ge ct pe mre 0 0 portune dino harts de contur 9 stu Oceanul Atlantic, Aceart hart so bazeazd pe mil de masurdtor, fecare vert at de un oceanogra.Fiecare masuritoare te reprezentatSprint-un punct negra. pentni a indica regiani cu densitti diferite ale opulatiei. O ingrimadie de puncte indica Concenteiri ale populate. Puncte situate la dlistante mati aratlregiuni slab populate Unele hari colorate utilizesz4 nuante ale lunes culos pentru a reprezenta densitatea populatei, rata natalie sau cea a crimina [tal Nuaagele mai inchise indicx aivele se cate, Hartle cu lini de flux indict deplasa, feum ar fl schimburt comerciale sau engatia populatel, Grosimea sigetlor aaa cantitatile implica in proces, tart et ete i "ips Gesmr R= Rol = lp "Stour Pees Fanile topografice sunt foame stilizate, De vemplu, barta unel retele de ci ferate sau de nobuze nu trebuie reprezentait la scard fexncta si St fie conecta geografic, decarece fceste amdnunte ar putea crea confzi cla torilor. Calttorii au nevoie de o simp diage ‘mia rutelor si stator, cam ar f, de exemple, hharea sistemului de metour din Londra Canogramele sunt diagrame matematice care prezintt informatl geograice, fieute sa semene cu hustle, De exemplu, cei ce reat zeaza hartle pot reprezenta populailetrilor Jumii asfel inci suprafetele fectrel ant feprezentate S4 corespunda ci populatia Formele tinlor reprezentate fn cartograme nu, ppot corespund cut formele lor reale inst car. fogramele pot fi realizate astfl incit, cont nentele si respecte conturul lor real. fn cat yp Uremaneailayeon me, a ormelor este mai pul rortunta decit datele staistice prezentat Multe han prezinta rezultatele cerceta siifice. De. exemplh, han ic Hicdrocile ce exist lt suprafata panxintul Acestea sunt utiliza de cate constructor de Jadin, de sosele sau de ett ferate, dar sid < ia de la 1: 106K Te 1250000, Ake ini prezintd tipul solunlor, iar hat ageochimice indicl concentragi ale elemsen mice, cum ar fi rani, bzanc nostreke de sedimente gsite in abil ruil Unele htt geologice sunt utitzate de echipele Je prospectiun! in cautarea mincrilek Gercetaren stinttict utizet2t si alte tp de hin, Hare care prezine!riepandires bol lor umane sats animale pot ajula cament) de dint st descopere catia apart Folosirea hartilor entra a folosi hartle, camenit tre puie st le cu multe dinte ted realizate se ferat rile nu tate la scart deoarece dct el fie atit de sub inet ar putea fi vazute dk ws mnicroscopal. De exempli la 0 cat de 110000 0 yosea reprezentaté print nie cu lime de 2 mam at webu ct in real te sf aba o latime de 20 m, Pe o bart vw scat dk 00, ar reprezenta 0 s0sea cu time de 500 m. Factor de scart ii obligt pe cei care real anile cr storsione format, Pe hale vealizate ka 1d 1:50000, cartografi mu pot ar serpentinelor acel ms Acuratete s 000 npr detala module tlizare a Rep see OP ane Togloe ale Mant Be rs de S00 sam nae tlizind culo a ier i de rox, cescopeind Modul de citire a hartilor forme dolce De exemplar dena} Fil evar poli ia tres 578 ~ CARTOORAPIEREA GLOBULUT PEMANTENG © Oreprezentare a Dorit’ stati Navstar Block 2R, tun satalit ce face parte din sistemul Slobal de pozitio hare GPS, realizatS Asemenea sateliti au fost plasati pe orbite in 1995; ei permit armatelor sh deter mine pozitia unci tinte cu 0 acuratete de mai putin de 30 fm. El var f pugs a sisporitiautilizato: tilor civil ins sem ralul de pe satelit va fi distorstonat pentru 2 oferi o acuratet situata cam la 100 mln se vor construi peste 20 de asemenea satel, avand un cost de aproximatiy ‘900 miioane dotari SUA. Noi descoperiri hittlor nt rial ak rea hastloe sp re ilculaoare, D retelelor de car Serviciul de i Sistemului Globs 1091, Sisteme similare au si cu precilere in acini de protectarea noilor retele de canalizare, lam Cicarea hotarelor dintre sectoare, pentn contabiliza modificirle din stractura pope Aceste sist face posibilt na ie digital iri va put er ia oar refertoare la locul are se aft sofenil i si print-o tanslatare enum localitt acreselor in lati ints longitu, on traseu int forul aua-cu evolutia tebnologiet rapid, au va Jura mult pal cind se vor putea realiza n sisteme de cartare,suficient de mici $i de ieF ti fi transportate inte nu doar, de exempli, ca un simpli ghid ce va sau ale nor resta te ci ele vo prezenta utlizatorului modul in care. po: inge cel mal usor din locul hu actual aia prestabii :