Sunteți pe pagina 1din 8

ROMANIA

JUDEUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ROIORI

H O T R R E A Nr.16
din 24. 04. 2012
privind alegerea preedintelui de edin

Avnd n vedere prevederile Legii privind administraia public local


nr. 215 / 2001, republicat, art. 41 i 45.

Consiliul Local Roiori


HOTRTE:

Articol unic. Pentru conducerea lucrrilor edinei ordinare a Consiliului Local


Roiori din data de 24. 04. 2012, se alege ca preedinte de edin d-na.consilier
SZABO ANNAMARIA.

Prezenta hotrre se comunic:


- Instituiei Prefectului - Judeul Bihor
- d-lui consilier SZABO ANNAMARIA

Preedinte de edin
SZABO ANNAMARIA

Hotrrea a fost adoptat cu 12

Contrasemneaz
Secretar
VARGA SANDOR

de voturi pentru, 0 voturi mpotriv, 0 abineri din totalul de 13 consilieri n funcie

ROMANIA
JUDEUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ROIORI

H O T R R E A Nr.17
din 24. 04. 2012
privind aprobarea ordinii de zi a edinei consiliului local

Avnd n vedere prevederile Legii privind administraia public local


nr. 215 / 2001 republicat, art. 43 i 45.

Consiliul Local Roiori


HOTRTE:
Articol unic. Se aprob ordinea de zi, pentru edina ordinar a Consiliului Local Roiori
din data de 24. 04. 2012 orele 18 00, convocat conform dispoziiei primarului
nr.20 /17. 04. 2012, cu suplimentarea propusa, dup cum urmeaz:

1. Proiect de hotrre privind ncetarea mandatului de consilier local al d-lui Blaga


Dumitru
- iniiator primarul comunei Roiori
2. Proiect de hotrre privind rectificarea bugetului comunei Roiori pe anul 2012;
- iniiator primarul comunei Roiori
3. Proiect de hotrre privind asigurarea venitului minim garantat, n conformitate cu
Legea nr. 416 /2001 i aprobarea modalitii de acordare a unor ajutoare de urgenta.
- iniiator primarul comunei Roiori
4. Diverse.

Prezenta hotrre se comunic:


-

Instituiei Prefectului - Judeul Bihor

Preedinte de edin
SZABO ANNAMARIA

Hotrrea a fost adoptat cu 12

Contrasemneaz
Secretar
VARGA SANDOR

de voturi pentru, 0 voturi mpotriv, 0 abineri din totalul de 13 consilieri n funcie

ROMANIA
JUDEUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ROIORI

H O T R R E A Nr.18
din 24. 04. 2012
privind aprobarea procesului verbal a edinei Consiliului Local

Avnd n vedere prevederile Legii privind administraia public local


nr. 215 / 2001, republicat, art. 42 alin.(5) i art. 45.

Consiliul Local Roiori


HOTRTE:

Articol unic. Se aprob procesul verbal a edinei ordinare al Consiliului Local


din data de 29.03.2012 n forma redactat.

Prezenta hotrre se comunic:


- Instituiei Prefectului - Judeul Bihor

Preedinte de edin
SZABO ANNAMARIA

Hotrrea a fost adoptat cu 12

Contrasemneaz
Secretar
VARGA SANDOR

de voturi pentru, 0 voturi mpotriv, 0 abineri din totalul de 13 consilieri n funcie

ROMNIA
JUDEUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ROIORI

H O T R R E A Nr.19
din 24. 04. 2012
privind ncetarea mandatului de consilier local al d-lui Blaga Dumitru

Avnd n vedere faptul c, dl. Blaga Dumitru, consilier din partea Partidului
National Liberal n cadrul Consiliului Local al comunei Roiori, i-a dat demisia din funcia
de consilier local, nregistrat sub nr. 995 din 23.04.2012,
Vznd proiectul de hotrre prezentat de dl. Kelemen Zoltan, primarul comunei
Roiori, prin care se propune ncetarea mandatului de consilier local al d-lui Blaga Dumitru,
innd cont de prevederile art. 9 alin.(2) lit. a, alin. (3) din Legea
nr. 393/2004 privind statutul aleilor locali, cu modificrile i completrile ulterioare,
n baza art. 36, art. 45 i a art. 115 lit. b din Legea administraiei publice locale nr.
215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROIORI


HOTRTE

Art. 1. Cu adoptrii prezentei hotrri, se constat ncetarea mandatul de consilier


al d-lui Blaga Dumitru consilier din partea Partidului National Liberal n cadrul Consiliului
Local al comunei Roiori n urma depunerii demisiei din funcia de consilier local,
nregistrat sub nr. 995 din 23.04.2012, .
Art. 2. Se declar vacant postul de consilier n cadrul Consiliului Local al comunei
Roiori, care urmeaz s se completeze cu consilier din partea Partidului National Liberal
n condiiile legislaiei n vigoare.
Art. 3. Prezenta hotrre se comunic cu:
- Instituia Prefectului Judeul Bihor,
- Organizaia Judeean Bihor al Partidului National Liberal
- Dl. Blaga Dumitru.

Preedinte de edin
SZABO ANNAMARIA

Hotrrea a fost adoptat cu 12

Contrasemneaz
Secretar
VARGA SANDOR

de voturi pentru, 0 voturi mpotriv, 0 abineri din totalul de 13 consilieri n funcie

ROMANIA
JUDEUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ROIORI
H O T R R E A Nr.20
din 24. 04. 2012
privind rectificarea bugetului comunei pentru anul 2012
Avnd n vedere proiectul de hotrre iniiat de primarul comunei Roiori i referatul de specialitate
ntocmit de compartimentul financiar contabil a primriei comunei Roiori,
n conformitate cu prevederile Legii 273/2006, privind Finantele publice locale art.45, cu completrile
ulterioare,
n baza prevederilor art. 36 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.a i art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind
administraia public local,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
Consiliul Local Roiori
HOTRTE:
-

Art. 1 Se aprob rectificarea bugetului LOCAL pe anul 2012, cu suma de 720,00mii lei
dup cum urmeaz :
La partea de VENITURI total buget SF+SD 5.528,86 mii lei

- la indicatorul 04.02.01 ,,Cote defalcate din impozitul pe venit,, -52,00mii lei,


- la indicatorul 11.02.02 ,,Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate,, - (minus)52,00 mii lei, din care:
- (minus)52 mii lei- ch.personal invatamant
- la indicatorul 11.02.06 ,,Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale,, - 320,00 mii lei
- la indicatorul 45.02.04.03,,Prefinantari FEADR,, - 400mii lei
La partea de CHELTUIELI total buget SF+SD 5.528,86 mii lei
- la capitolul 51.02 ,,Autoritati executive,, - 52,00 mii lei , din care cu:
- titlul 10- ch. personal - 52,00mii lei,
-

la capitolul 65.02 ,, Invatamant,, - (minus)52,00mii lei , din care cu:


- titlul 10 ch.personal (minus)52,00mii lei

- la capitolul 67.02 ,,Cultur, religie ...,, - 103,50mii lei , din care cu:
- titlul 20 ch.materiale 48mii lei
- titlul 71 ch.capital -55,50 mii lei
Subcapitolul - 67.02.05.03- Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi ..- 55,50mii lei cu titlul 71reprezentand contributia proprie la proiectul ,,Amenajare parc central in comuna Rosiori,,
- 67.02.50 Alte cheltuieli privind cult.,religie.., - 48,00mii lei titlul 20
- la capitolul 70.02 ,, Dezv.publica si locuinte,, - 60,00mii lei , din care cu:
- titlul 71- ch.de capital 60,00mii lei
Subcapitolul - 70.02.05.01,,Alimentarea cu apa,, - 60,00mii lei,cu titlul 71

- la capitolul 84.02 ,, Transporturi ,, - 556,50mii lei , din care :


- titlul 20-ch.materiale - 156,50mii lei
- titlul 56- programe din FEADR 400mii lei,din care pentru Reabilitare zone mlastinoase in
Rosiori-Pocsaj si Reabilitare drum de legatura Rosiori- Pocsaj
Subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri i poduri 556,50 mii lei

Art.2. Cu ducere la ndeplinire a hotrrii se ncredineaz d-na Galea Iulia referent contabil
Prezenta hotrre se public pe sit-ul instituiei i se va comunica cu:
- Instituia Prefectului - Judeul Bihor
- dl. Kelemen Zoltan primar
- d-na Galea Iulia referent contabil

Preedinte de edin
SZABO ANNAMARIA

Hotrrea a fost adoptat cu

Contrasemneaz
Secretar
VARGA SANDOR

12 de voturi pentru, 0 voturi mpotriv, 0 abineri din totalul de 12 consilieri n funcie

ROMNIA
JUDEUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ROIORI

H O T R R E A Nr.21
din 24.04. 2012
privind asigurarea venitului minim garantat, n conformitate cu Legea nr. 416 /2001 i
aprobarea modalitii de acordare a unor ajutoare de urgen
innd cont de prevederile H.G. nr.50/2011 privind Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completrile i modificrile
ulterioare,
Vznd proiectul de hotrre iniiat de primarul comunei Roiori i referatul
compartimentului de specialitate,
n baza prevederilor art. 36 alin.(1), (2) lit.d, (6) lit.a, art. 45 alin.(1) din Legea
nr. 215 / 2001 privind administraia public local,republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Consiliul Local Roiori
HOTRTE:
Art.1 Se aprob asigurarea venitului minim garantat, stabilite n conformitate cu
Legea nr. 416 /2001 i a H.G. nr.50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completrile i modificrile ulterioare
precum si modalitile de acordare a unor ajutoare de urgenta, conform anexei parte
integrant prezentului proiect de hotrre.
Art.2 Plata ajutorului social se va face procentual, n limita fondurilor existente.
Cu ducerea la ndeplinire a Hotrrii s se ncredineze persoana responsabil cu
problemele sociale i compartimentul financiar-contabil a primriei .
Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului - Judeul Bihor
- d-lui Kelemen Zoltan primarul comunei Roiori
- ref. responsabil cu problemele sociale

Preedinte de edin
SZABO ANNAMARIA

Hotrrea a fost adoptat cu 12

Contrasemneaz
Secretar
VARGA SANDOR

de voturi pentru, 0 voturi mpotriv, 0 abineri din totalul de 12 consilieri n funcie

ROMANIA
JUDEUL BIHOR
PRIMRIA COMUNEI ROIORI
ROIORI Nr.217
Tel / Fax 0259 462380 / 0259 462383

e-mail; primaria.roiori@cjbihor.ro
Nr. 1149 din 04. 05. 2012

Ctre;
Instituia Prefectului Judeului Bihor
Direcia Juridic

n conformitate cu prevederile art. 48 alin.2 i ale art. 115 alin. 3 lit. b i alin.5 din
Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, v
comunicm, n vederea efecturii controlului de legalitate, urmtoarele hotrri:
HOTRRE TITLUL
A
HOTRRII
NR./DATA
16/24.04. 2012 Alegerea preedintelui

MODALITATEA DE APROBARE
Tcl Tclf Tclp Vp V Vab

de edin

13

13

12

12

Aprobarea ordinii de zi
Aprobarea procesului
verbal a edinei
ncetarea mandatului de
consilier local al d-lui
Blaga Dumitru
Rectificarea bugetului
comunei Roiori pe
anul 2012
Asigurarea venitului
minim garantat, n
conformitate cu Legea
nr. 416 /2001 i
aprobarea modalitii
de acordare a unor
ajutoare de urgen

13

13

12

12

13

13

12

12

13

13

12

12

13

12

12

12

13

12

12

12

17/24.04. 2012
18/24.04. 2012
19/24.04. 2012
20/24.04. 2012

21/24.04. 2012

SECRETAR
VARGA SANDOR

OBSERVAII