Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

________________________________ SRL

ACT ADITIONAL NR._____/____________________


la contractul individula de munca incheiat si inregistrat sub nr. _____/________________
in registrul general de evidenta al salariatilor
Incheiat astazi, ________________
S.C. _______________________________ S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in
localitatea ______________, Str. __________ nr.__, Sector/Judet ____________, inregistrata la
Registrul Comertului din ________________ cu nr. J___/_____/______, cod fiscal __________,
in calitatea de angajator,reprezentata legal prin Dl./D-na _____________________ in calitate de
administrator,
si
Salariatul, _____________________________, domiciliat in ______________________,
str. ___________________________________ nr.____, Bl. _______, Sc.____, et.____ ap.___,
Sector/Judet______________________ posesor al cartii de identitatea seria ___nr. _________,
eliberata de _________________ la data de _______________, CNP ____________________,
angajat in functia de ___________________
In temeiul art.17 alin(5) coroborat cu art. 41(1) din Legea 53/2003, partile
HOTARASC
I. Se modifica elementul ___________________ al contractului individual de munca si va
avea urmatoarele prevederi: _______________________________________________
______________________________________________________________________
II. Se modifica elementul ___________________ al contractului individual de munca si va
avea urmatoarele prevederi: _______________________________________________
______________________________________________________________________
III. Se modifica elementul ___________________ al contractului individual de munca si va
avea urmatoarele prevederi: _______________________________________________
______________________________________________________________________
Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, urmand sasi produca efectele incepand cu data de __________________.
Angajator,
S.C. _________________________ S.R.L
Reprezentant legal,
_____________________________
Semnatura

Angajat,
_____________________________
Semnatura