Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei

2.2 Titularul activitilor de curs

2.3 Titularul activitilor de seminar

2.4 An de studiu

2.5 Semestru

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor
Management Marketing i Administrarea Afacerilor
Licen
Marketing

MARKETING
Prof. Univ. Dr. Corneliu MUNTEANU
Prof. Univ. Dr. Adriana ZAI
Conf. Univ. Dr. Claudia BOBLC
Conf. Univ. Dr. Adriana MANOLIC
Conf. Univ. Dr. Oana UGULEA
Lect. Univ. Dr. Andrei MAXIM
Lect. Univ. Dr. Adrian MONORANU
Conf. Univ. Dr. Claudia BOBLC
Conf. Univ. Dr. Oana UGULEA
Lect. Univ. Nicoleta DOSPINESCU
Lect. Univ. Dr. Andrei MAXIM
Lect. Univ. Dr. Adrian MONORANU
Asist. Univ. Dr. Patricea BERTEA
2 2.6 Tip de evaluare
M
2.7 Regimul discipinei

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care:
curs
2
seminar/laborator
3.2 Total ore din planul de nvmnt
56
din care:
curs
28
seminar/laborator
3.3 Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................

2
28
ore
40
18
28
4
4
0

3.4 Total ore studiu individual


3.5 Total ore pe semestru
3.6 Numr de credite

94
150
5

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum

Nu este cazul

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

4.2 De competene

Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 De desfurare a cursului

Nu este cazul

5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Nu este cazul

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

6. Competene specifice acumulate

profesionaleCompetene

C1 UTILIZAREA ADECVATA A CONCEPTELOR, METODELOR, TEHNICILOR SI INSTRUMENTELOR DE


MARKETING (1.5 credite)
C1-1 Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor i a instrumentelor de marketing
C1-2 Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor i a instrumentelor de marketing
C1-3 Aplicarea metodelor, tehnicilor i a instrumentelor specifice activitii de marketing
C1-4 Studierea comparativ i evaluarea critic a metodelor, tehnicilor i instrumentelor n activitatea de
marketing
C1-5 Proiectarea unui studiu de marketing
C3 CULEGEREA, ANALIZA I INTERPRETAREA INFORMAIILOR DE MARKETING PRIVIND ORGANIZATIA
I MEDIUL SU (0.5 credite)
C3-5 Elaborarea unui proiect de analiz a mediului de marketing al organizaiei, n funcie de specificul
pieei
C4 FUNDAMENTAREA SI ELABORAREA MIX-ULUI DE MARKETING (1 credit)
C4-1 Definirea conceptelor si descrierea politicilor mix-ului de marketing
C4-2 Explicarea mix-ului de marketing
C4-3 Aplicarea cunotinelor specifice mix-ului de marketing pentru elaborarea unui program de marketing
C4-4 Aplicarea criteriilor standard pentru evaluarea programelor de marketing
C5 UTILIZAREA TEHNICILOR DE VANZARE (1 credit)
C5-1 Definirea tehnicilor de vnzare i a instrumentelor specifice de comunicare
C5-2 Explicarea tehnicilor de vnzare i a utilizarii instrumentelor specifice de comunicare
C5-3 Aplicarea tehnicilor de vnzare i a instrumentelor specifice de comunicare
C5-4 Analiza i evaluarea tehnicilor de vnzare i a instrumentelor specifice de comunicare

transversaleCompetene

C6 ORGANIZAREA ACTIVITILOR DE MARKETING N CADRUL ORGANIZAIEI (0.5 credite)


C6-1 Identificarea i definirea rolului departamentului de marketing n cadrul organizaiei
C6-2 Explicarea principalelor atribuii i activiti ale departamentului de marketing.
C6-3 Aplicarea principiilor i metodelor de baz pentru organizarea activitilor de marketing
C6-4 Analiza i evaluarea critic a activitilor n cadrul departamentului de marketing
C6-5 Propunerea modalitilor de cretere a eficienei organizrii activitilor de marketing

CT2 Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de tehnici de relaionare
i munc eficient n cadrul echipei. (0.5 credite)

7.1. Obiectivul

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

nsuirea noiunilor de baz cu care opereaz marketingul;


nelegerea relaiei furnizor - client i a rolului pieei;
nelegerea cunotinelor de baz privind mixul de marketing;
Iniiere n cercetarea de marketing;
nelegerea specificitii consumatorilor.

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

general
specifice7.2. Obiectivele

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenii vor fi capabili:

S explice alegerea modului de adresare a consumatorului

S descrie elementele constitutive ale Mixului de Marketing

S utilizeze corespunztor elemente ale cercetrii marketing

S calculeze diveri indicatori ai pieei firmei i ai pieei produsului

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

1.

Concepte primare ale marketingului

2.

Piaa: identificare, evaluare, segmentare (1)

3.

Piaa: identificare, evaluare, segmentare (2)

4.

Cercetarea de marketing (1)

5.

Cercetarea de marketing (2)

6.

Comportamentul consumatorilor individuali


i organizaionali;

7.

Mixul de marketing. Produsul (1)

8.

Mixul de marketing. Produsul (2)

9.

Mixul de marketing. Preul

10.

Mixul de marketing. Promovarea (1)

11.

Mixul de marketing. Promovarea (2)

12.

Mixul de marketing. Distribuia

13.

Organizarea de marketing;

14.

Previziune i planificare n marketing.

Prelegeri, cursuri interactive,


dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.
Prelegeri, cursuri interactive,
dezbateri tematice.

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

Observaii
(ore i referine bibliografice)

2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat

Bibliografie
Referine principale:
Munteanu Corneliu (coord.), Maxim, Emil, Sasu, Constantin, Prutianu, tefan, Zai, Adriana, Manolic, Adriana,
Jijie, Tudor, Monoranu, Adrian (2011) - Marketing. Principii, practici, orizonturi, Ed. Sedcom Libris, Iai
(codificare M)
Alt bibliografie recomandat:
Kotler, Philip (2008) - Principiile marketingului, ediia a 4-a, Ed. Teora, Bucureti
Maxim, Emil, Gherasim, Toader (2000) - Marketing, Ed. Economic, Bucureti
Prutianu, tefan, Anastasiei, Bogdan, Jijie, Tudor (2005) - Cercetarea de marketing. Studiul pieei pur i simplu. Editia a
2-a, Ed. Polirom, Iai
Sasu, Constantin, Andrie, Radu (2002) Comunicarea integrat de marketing, Ed. S.C. F & F INTERNATIONAL S.R.L.,
Gheorghieni

8.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Seminar / Laborator
Introducere. Stabilirea detaliilor organizrii
activitii
Studiu de caz - concepte de marketing
Piaa Cine sunt consumatorii?
Segmentarea pieei
Piaa aplicaii practice (probleme)
Prezentarea de echip a proiectului, partea I
Analiza de pia
Cercetarea de marketing - chestionarul
Comportamentul consumatorului studiul
preferinelor consumatorilor
Prezentarea de echip a proiectului, partea
II Cercetarea de marketing
Mixul de marketing. Produsul studii de caz
Mixul de marketing. Preul aplicaii,
probleme
Mixul de marketing. Promovarea
construirea unei campanii de promovare
Mixul de marketing. Distributia

Prezentarea de echip a proiectului, partea


III Mixul de marketing
Prezentarea de echip a proiectului, partea
13. III Mixul de marketing
Feed-back pentru activitile realizate pe
14.
parcurs la seminar
Bibliografie
Referine principale:

12.

Metode de predare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare
explicaie, discuie colectiv,
problematizare

Observaii
(ore i referine bibliografice)

2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat
2 ore: M,
Bibliografie recomandat

Munteanu Corneliu (coord.), Maxim, Emil, Sasu, Constantin, Prutianu, tefan, Zai, Adriana, Manolic, Adriana,
Jijie, Tudor, Monoranu, Adrian (2011) - Marketing. Principii, practici, orizonturi, Ed. Sedcom Libris, Iai
(codificare M)
Alt bibliografie recomandat:
Kotler, Philip (2008) - Principiile marketingului, ediia a 4-a, Ed. Teora, Bucureti
Maxim, Emil, Gherasim, Toader (2000) - Marketing, Ed. Economic, Bucureti
Prutianu, tefan, Anastasiei, Bogdan, Jijie, Tudor (2005) - Cercetarea de marketing. Studiul pieei pur i simplu. Editia a
2-a, Ed. Polirom, Iai
Sasu, Constantin, Andrie, Radu (2002) Comunicarea integrat de marketing, Ed. S.C. F & F INTERNATIONAL S.R.L.,
Gheorghieni

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentan ilor comunit ii, asocia iilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Planul de nvmnt, precum i continutul disciplinei este analizat periodic n discuii cu reprezentani ai mediului de
afaceri. Ei sunt invitai periodic s dea un feed-back cu privire la coninutul disciplinei n vederea adaptrii permanente
la cerielor pieei muncii.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

10.3 Pondere n
nota final (%)

Calitatea lucrrii de evaluare


Test de evaluare la curs
15%
Calitatea prezentrii i a
Evaluarea
participrii
la
proiectului (individual i de
35%
10.5 Seminar/ Laborator
seminarii
echip)
10.6 Standard minim de performan Studentul definete, recunoate i utilizeaz corect conceptele de baz din
cadrul disciplinei.
Formula notei finale: 0,15*Evaluare pe parcurs la curs + 0,35*Evaluare la seminarii + 0,5*Nota la examenul final. n
vederea promovrii, studentul trebuie s obin la Examen minim nota 5.

Data completrii
25 septembrie 2014
Data avizrii
26 septembrie 2014

Titular de curs

Titular de seminar
Director de departament
Prof. Univ. Dr. Constantin SASU

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR