Sunteți pe pagina 1din 150

Aruelia ftulecn

MiriooroMinculercu

DleneOlte,on

)aaaoaaooaaaoaaoaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaa

,ii :$G,; {x

i'

' .'':\

ti']

:f

auxttt^a

AVIZATDE

;_

:+'!/

,-

lr

rrtr*

EnucATtEr

lNATroNAt.E

#

+$_1

{{

$"FJ:

|p,,

unloadedbvSt€f5S

iliil'

ffiltlirn;irli:'i

I'j':

,

':

1:"i

tu

'i'? ''l

Aurelia Seulern MdrioareMineuleseu Hena Oltean

,{h

"lffiEl{

sploadedbv$tef3$

&fimbosfllfltffifruro remo6mm

2

sr'

ouffillar igentro

cl.us' a i,ia

Krestiv

Toatedrepturilerezervate

EDITURAKREATIV@TerguMure|2010

Directoreditorial:Eleonorallieg

Aurelia $eulean, Mdioara Minculescu,ElenaOltean

LIMBA 9I LITERATURAROMANA Auxiliarpentruclasaa ll-a

AvizatdeMinisterulEduca$eiCercetiriiTineretuluigiSportului prin Decizitnr.27939din 09.03.201I

Tehnoredactare:

EdituraKreetiv - TerguMure|

rsBN978-606-811 9-1 6-8

. Comenzila: ,

tet+40265250805

fai +40 265260s59 office@editurakreativro wvt/w.editurakreativ.ro

DescriereaCIPaBiblioteciiNationaleaRometriei SEI]LEAN, AURDLIA

Limbd

{i

UteratuaaromAni: aMliar pentruclasaaII-a / Aurelia

$eulan, MirioaraMinculescu,ElenaOltean.- Targ Mure$: Kreativ,2010

ISBN978-606-8119-16-8

1.Mircul€scuMdrioaxa

II. Oltean,Elena

371.671:811.135.1:373.3

Toatedrepturileasupraprezenteiediliiapa(inEdituriiKrealiv. Nicio partedin acesli cartenu poatefi reprodus6in oriceform: sau pdnoricemijloac€, electronicesaumecanice,inclusivfotocopiere,inregistraresaupin oficesistemdestocare a informalieif5r6acordulprealabilscrisalEdituriiKreativ-

Drepturilededishibutieln sireinatateapartinin exclusivitateEdituriiKrealav

L|MBAgt LTTERATURAROMANA

AUXTLIARPENTRUCLASAa

-a (evaluare, actedecomunicare,ortografie,vocabular,jocuri)

"Limba romandestedistanladintre inimegi umbraei, carcsenumestesuflet."

FANU$NEAGU

DESPRE $COALAiN NOULAN $COLAR

Scriezececuvintecareaulegaturecugcoala.

TESTDEEVALUAREINITIALA

1. Ordoneazasilabeledatepentru a obtinecuvinte:

a)che,te,bu

b) lar,gco

c)da,le,gen

d)por,ca,to,le

,

"

i

2. Scriein tabelurmetoarelecuvinte;dupanumaruldesilabe:

copacii,sunt,elevii,stradS,om,citegte,ureche,multe.clasd,ou

3.Completeazecuvintelecugrupuldeliterepotrivit:

in-tata;

ba_t6;

_re9e;

_neral;

_rafd;

_citoare;

ure_;

pa_;

_fld;

_ne.

4.Scriecuvintepotriviteln spatiilepunctatepentrua obtinepropozitii

$colarii veselipornescspre

lndrumspregcoala,

Elesunt

seintalnegtecuMarceta.

sasereintelneascacucolegii.*

I

U

a)unvanticel,Adie,caldu!.

b)ugor,Pe,ramuri,fognesc,frunzele.

c)vulpe,se,Cumetra,apropie,tiptil,cote!,de.

6, Dictare(laalegerealnvelatorului)

CARTEA

1.Carteaesteo scrierefiparita,bgatainvolum 9a careareunsubiect.

2.Alegecuvintelepotrivite 9i completeazdenunturile:

Tnveligulprotector al uneice4ieste.,

Pecopertd,sescrie

O cartearemaimulte

Ofat6a uneifilesenumegte

,,.,titlutcadi

,,.,

,

-

-

9i

,,

Listain caresunttrecutecapitolelegititlurile

esle,

Maimultece4iagezateln ordinealcetuiesc

o

-l

fjir"

t--r"* I

{';,ei"',al

F"sil.a--l [""]"'d l

["di-il-l

Fbri"tJl

3.Scriedenumireaelementelordincareestealcdtuiteo carte.

4.Nulesasi treacanicioziin caresenufi cititmecarcatevapaginit

Precizeazetitlul,autorul 9i edituraultimeicad citite:

5.

Precizeazetitlul 9i autorulurmetoarelorlecturi:

Ursulpacelft devulpedelonCreanga MotanulincellatdeCharlesPerrault MuzicantiidinBremendeFratiiGrimm Noroculgiminteade lonLucaCaragiale Leul 9i cdtelugade LevTolstoi

6. Coloreazdstelutelecorespunzdtoarecelormaibunerespunsuri:

\-

al L;anea: lf,

JF

Y;: X

vF

esteunobiectdincareinvd!ceva;

poatesesteaoriunde; esteunprietenalmeu; esteunobiectcucaremalaud; esteunobiectcarestain biblioteca.

U)Dinci(i: f!

'

r

invdtemsdfimmaibuni;

t y^F invdFmdesprevialaoamenilor,plantelor, animalelor;

YF nuinveFmnimicfolositof; y:l invelamdespretrecut 9i viitor.

CARTEA,DACA E A TA, S-O PASTREZI CA PE O FLOARE, IAR,DACA-IA ALTCUIVA,GRIJAAI CU-ATATMAI MAREI

ALFABETUL

LIMBIIROMANE

1. Completeaza:

(ordine,literelor,31delitere)

Totalitatea

limbiiromane,

scriseintr-oanumita

formeazeafabetullimbiinoastre.

Alfabetullimbiiromaneare

-

2. Ddexemolede:

a) cincicuvintecareincepcu litera "a":

b) cuvintecareseterminaculitera "C:

c) treinumedepersoanecareincepculitera "R":

d) patrucuvintecareconlindedouaorilitera "C:

3. Agazaln ordinealfabetceurmatoarelecuvinte:Elena,Cristian,Andrei, Bogdan,Dana,Florin,George,Horia,lonel,Luca,Marius,Olga,Nicolae.

4. Scriepatrupropozitiiinordineaalfabetuluidupemodelul:

Adian are.Madamanancdmerc-

5.ldentificdprin subliniere:

a)litera @ in cuvintele:Adrian,cadou,caiel,radio,drapel,uga,zid b)litera 0ln cuvintele:loana,inel,marinari,copii,frunze,ma;gine,oue.

6.Sedauliterete @,@,O,6,

O, @.

Formeazdcuvintediferite,fotosind

cuvant).

celputintreidintreele(sepotrepetain

7.Scrieln ordinealfabeticdcuvinteledinversurile:

Uite,lunasuspecase

Suiescdrilederaze

$i presard zahertos

Deluminadulce, jos.

(Luiza Carot)

8,Unegtefiecarecuvantcu literacareindicdsunetulfinal.

@

@

@

@ ts

@

@ o

@

@

@

9. MarcheazecuX casetelecorespunzdtoaregirurilor decuvinteordonate alfabetic:

LJ celdure,cemaga,pegte,ciment,chec; LJ mare,nuca,pisica,oila,radio,sat; LJ ardei,batista,car,dulap,elev; LJ frunze,gard,hora,inime,lncepe,jar.

10.Punefiecarecuvantdindreaptalaloculluiin giruldin$anga,astfel incatcuvintelesafieagezatein ordinealfabetica.

a1Uaton,

b) jambon,

c) sanie,

d) drag,

kilometru,

Soarece,

erev

lampa,

teama,

fiinta,

nuc

Frd

garo

[murtl

t

Th*t6-l

u6t-l

11.Schimbdprimaliteraa fieceruicuvantpentrua obtinecelputintrei cuvintenoi:

car,

-

,

soc,

,

mare,

Completeazegilegulculiterelecarelipsesqdinalfabetullimbiiromane:

13.Fluturagultrebuiesaajungepedrumulcelmaiscurtpefloare.Urmand

acesllabirint,celiteraaiscris?Coloreazaaceastalitere!

GRUPURILEDELITERECE. CI.

1.Sedatextul:

CHE,CHI

Anaareac ai ata, Unaricio totinvata, Cumsecoasecuarnici Unceargafpentrupitici. latevine $i-o albine:

- Amgieucevasecos Pentr-unfluturefrumos .=-:lffiiRl Vreausi-i faco oelerind Dincutoare 9i lumine. ead Anghet)

Sublineazacurogutoategrupuriledelitere ,,ce",,,ci,,dintextulpoezier, apoicopiazeacestecuvintegidesparte-lein silabe:

2. Formalicuvintecusilabeleurmetoare:

ne

-

ment

fre

nar

_|e

ma

VA

mun

scan-

cto

brit

ot

fa

'-

pa

\:7

3.Completeazapentru a formacuvinte:

ce

;

ct

;

che _

 

_ct_;

_;

cne;

chi _

_;

_

chi_;

chi.

4.

Despartein silabeurmatoarelecuvintegipune-le in coloane:

cheie,chipuri,chilipir,inchinare,chel, paraschiva, chemare,Luchtan, chenare,trecere,acela,capacilate,ciocan,ciocolate,ciocarlie,cioc,ciot

5. Formuleazapropozitiicuurmetoarelecuvinte:

cifra,Cecilia,Marcela,cinema,rachetd,rochile.

6. Desparteln silabecuvinteleurmetoare:

pace

ace1a

e1ice

cerneala

ctnema

7. Taieformagregite:

ciare- ceard ceapa- ciapa

ciuperci

buchete

cirege

unchi

licurici

chibrituri

cheie

inchide

urecne

necheaza- nechiaze ceocanitoare- ciocenitoare

roche- rochie ceai- ciai 4f

t-

8. Formeaze

9i scriecatmaimultecuvinte:

!!!

tfillt

9. CompleteazAspaliilepunctate, alegandcuvintelepotrivite dincoloana aliturati:

Bdiatul ,

estecuminte.

Fetita ,.,

,

estevecinamea.

Oamenii.,

suntcuriogi.

10,Refapropozitiile!

a) Paraschiva

eseUyd @

@

@

/-=i:\

wcts,

Ghimid

(pe)

LAhucsJ

@ (OselqJ

,

ll.

:

l

b)

€,t.

k")

KE q)

^rb

1^oss

\/0/'

GCA

Gcel4

aaceeal

11.Completeazacu "c" sau "ci":

Tnorptorsunt _n_

b_uqin_

.

Pisi

I,sdnub manan_ !

9i carnalisunttotvreo

Pisi

l,sanu-imanen !

12. Scriepentrufiecare $ir cegrupdelitereserepete.

tl

C

C

tl

ciorap,pleci, melci,recite,arici;

chifle,ochi,chinuie,rechin:

tre@,ze@,cere,t6cere,cenuge;

chenar,cheie,ochelari,pachet, ureche.

GRUPURIDELITEREGE,GI,GHE,GHI

1. Citegtetextele!Subliniazecuvintelecarecuprindgrupurile ,,ge",,,ghe,,, "gi",,,ghi". Ghicegterdspunsurile.

Cande-nbaftae regind, larin sate rogojine.

(pa

)

in varfdetulpine, Ma-nal[sprelumina; $ase petale $i-s toateovale,

Gheard-ncioc,

Ghead-npicioare,

Deprapadprinzburetoare.

(u

)

Albe,aurii, Rogii,viorii, Pringddina cresc Ghici:cummanumesc?

(1a

)

2.Completeazecu "9e", ,,9i",

"ghe", ,,ghi":

min_;

_!a;

tn

suit;

 

ta:

An_lina;

rul;

in

ner;

veo;

mar

ne;

3.Euzicuna,tu zicimulte!

 

catalog

mrnge

 

vecne

rege

pereche+

creanga+

 

urecne +

covng -

ridiche -

4.Taieformaincorectd!

nunchi;

mer_b;

'afd.

5.Alc5tuiegteuntextscurt,folosindu-tedecuvintele:

Gheorghina,AngheluF,ghete,ghetug, inghelali

6.

Alegeformacorede!

,.,c4

ure<

-cne

-ce

in( fle" )pta

7. Compunecuvintecusilabeledate!

@reffi

qne-

>tute

"( nJ')"

gne -

.

>fera

8. Scriecuvintecarearat5obiectemaimicidecaturmetoarele:

margea,unghie,surcea,fragi,ghem,geam, dovleac,carte

9. Transformasensulcuvintelor,inlocuindgrupulde literedjncuvantuldat cucelindicat:

a) rei)*tgi'

b) unchi*un."

recl *

Q!r----QD

;

.

.; rocl*

inchide*in

:macir.

te; rechin*Re

n

10. Citegtetextul!Subliniazecuvintelececonllngrupuri delitere.Alcelu_ iegtepropozilii cuele!

Pemantulse dezgheala.De sub frunzeleuscatea ie$itun ghiocet. Seuitain jur. Vedeo mullimedefloriceleabiaiegitelalumind. in curdndvorapdreacopiii.Eivorculegebucheleledeghioceipenrru mamelelor.Mamelevorfi fericite.

11. H

la intersecfie!Folosegte-iede desene, cautecuvintece contin

grupurile che- chi gicompleteazerebusul.

1a.G'

--

2.

12.incearcisdcompleteziurmetoarelepropoziliicu grupurilede litere invetate:

PeParas

vil

nuieo dureredemesea.

Bunicanugtieundegi-apus o

larii.

Costa

Genun

gi-a cumperato pere_

ullui _ri!e

s-aumflat.

de

te noi.

TESTDE EVALUARE

't. Citestecuatentiepropozitiileurmdtoare,apoicompleteazaspaliiledin enunturiledemaijos:

Ceciliagi-apusciregein locdecercei. Getaadesenatunchenarcuflori.

Buniculnu-9igesegte ochelariic6ivechi.

Costacheinghiteinghetataculacrmie. Gicuareo perechedeghetedelaunchiullui.

"l 9rysle c:. "3lI srupul,,ch€"sunt:

b) Cuvinleleln caregrupuldelitereseafleln a douasilabdsunt:

c) Cuvintblein careaparegrupul de litere ,,ghe" sunt:

d)rcuvintelenumedepersoanein careapargrupurideliteresunt:

2. Scrieln casetadinfatatieceruigircegrupdelitereserepetd.

tl

fl

cercel,ceare,Marcela,Cela;

unghi,ghilimele, inghite,ghiveci;

E cheama,cheie,pereche, ochelari;

[] geam,gene, Geta,merge.

3.Aranjeazainordinealfabeticaurmatoarelecuvinte:albine,carte,gcoala,

mure,furnica,gdina,haind,inime,jachetd, invalatoare,etev.

4. Citegteenunlul Si rezolvdsarcinile:

,,Sub luminatrandafiriea unuiblandapusde soare,pemantulpare

adancitintr-oodihnaneclintitd."

a) Tnen

un!ul datsunt:

E. Ga eanu- Puigoii)

o douacuvintecareconlinungrupdelitere:

o uncuvantcarecontineungrupdelitere;

o maimultecuvintecarecontinungrupdelitere.

b)Celmailungcuvanteste

cu

lilere.

.,deoareceestescris

c) Cuvintelealcetuitedindouasihbesunt:

5. Unegteprinsdgelifiecarepartecomponentaa ca4iicucaracteristicile coresounzdtoare:

copena

scrierecuunsubiect;tiparita;

autor

lnveligulprotectoralcdrtii;

carte

foilecudouafelecealcetuiesccartea;

file

fiecarefataa uneifile:

Daoina

listain caresunttrecutecapitolelesititlurile:

cuDrins

numeleluisescrie pe copert6.

COMUNICAREAORALA

CUMPUTEMCOMUNIGA?

1. Privegteimaginile.Citegteceeacesecomunicein fiecareimdgine. RAspundelaintreberi!

[Unde aifostin

|

|

[vacan1d, Maria?Jt """"J

|

w-w

@@

Cinediscutein primaimagine? Ceai raspundedacdai fi in locul Mariei?

Cinediscutainadouaimagine?

Cecomunicdiepuragul? Cuili comunicdvestea? Cerdspundeariciul? Celespunelnvdtdtoareaelevilor? Cucineaseamdneinvatetoarea caftea?

2. Cefeldecomunicariaufostin situatiiledate?

3. Compleleaz5cucuvintelepotrivite al6sedin paranteza:

OameniicomunicAintreei,lgitransmit

,

adicd

Mesajelesepottransmite

sauln

Comunicareascrisdsefaceorin

(vegti,informalii,ureri,mesaje,oral,scris,vorbire,scriere)

Comunicareaoraleseface prin

4. Citegtetextulurmdtor:

,,Cudouaminuteinaintede a suna,aparegi ea.Arefatarogie. Aalergatgis-alnrogitorietarevoioase.

Qy-

Ce !i s-aintamplat?ointreabacotegadebanca.

Albeskila,uitandsd-gipunacadeobiceighiozdanutinpupitru,ridica

sDrancenele:

g)-

Nimic-Cesdmiseintdmpte? - Credeamcdnumaivii,spusecaunfeldescuzdcolega

(Costache Anton - Bucurie)

) ScrieTncasetepersonajele care

@[--_-_l

rostescacestecuvinte.

@[--

b)Careesteinformatiatransmise?

c) ldentiticeln fiecaredinceledouamomente:

vorbitorul

vorbitorul

ascultetorul

Relinecomponenteleuneicomuniceri!

5. Intr-oconvorbiret!.ebuiese-linemseamadepersoana cu carevorbim gide locul undeneaflim. Tinand seamade acestea,alegedintreurmatoareleformulede adre- sarepecelepecateleconsideripoliticoase, pune in cdsutaX.

-

-

-

-

Cevrei? o Cucevd potli defolos? Dd.mi! Terogsdiei

l

D

o

o

-

-

-

-

Mi-arfaceplaceresdlua!i

Varogsaluali!

la!

De-mi,terog

!

at

!

IJ

a_-)

TJ

o

o

6. DescopereceestegregitTnconvorbireatelefonicddemaijos. Rescriecorectaceasteconvorbiredintreuncopilgimama coleguluisdu.

- VreausavorbesccuMihai!

- Nuesteacasd.

- Sdmdsune.

7.Bareazacuroguce ti separenepotrivitinte)dulurmdtor:

Mariavineinvizitelacolegaeidebanca,Alina.Aceastagimamasa

li deschiduga.

- Sardmana!spuneMaria,adresandu-semamei.

- Bineaivenil!ii raspundemama,zambind.

- Larevedefe!segrdbe$teAlinasezice.

8,Completeaze:

Douacolegeseintalnescin curteagcolii. Sesaluta.

Faccunogtinte:

- Cum

intreabauna-

raspundecealaltd.

- Undelocuiesti?intreaba

Locuiesc

Cece4iiti plac?

Euamcititmult.Celmaimultmi-auDlecut:

Dacanuaialtprogram,teinvftmainelamine,spune

Mullumesc!Pemaine!

9. Completeazacucuvintele potrivite:

Lao convorbireparticipadouesaumaimulte

Elesuntperand " Pentruaneintelege,trebuiesa "

9i

sa

",

," cuatentie.

Informatiilepe careletransmilemformeaza

un

DIALOGUL

 

vorbitor

ascultam

clar si

mesaj

vorbim

persoane

ascultetor

1.Privegteimaginile.Observdcinecomunicain fiecareimagine.

Cedihaniecaraghioa-

se!Cumle cheamd, piciule?

@@

@w

a)

- Cinediscutein imagineaA?

- Cinedeschideconvorbirea?

- CeresDundeArici?

- Cumcrezicds-asimlittuici laintrebareaironisaa lupului?

b)

- Cinediscutaln imagineaB?

- Carear puteafi con$nuareadialogului?

c)

intrecinegicineareloc@nvorbireadinimagineaC? Continuativoiconvorbirea!

-

2. Comoleteaza!

Convorbireadintredoudsaumaimultepersoanesenumegte

Inceputulcuvintelorfiecareipersoanecareparticipeladialog

semarcheazeDrin

--.

3. a) Unegtefiecarelntrebarecurespunsulpotrivit:

- Cumaufostoerele?

- imipolilmprumutacreionulttiu?

- Cemaifacefrateletdu?

- Cecartecitegti?

- Cete intereseazdpetine?

- Desigur!Cumultdpldcere!

- O carte!

- Pereleaufostbune.Multumesc!

b) Subliniazdraspunsurilepecareleconsiderinecorespunzatoare.

4. Scriein casetapersonajulcareintervinein discutiede fiecaredata.

Aparedomnulinvatator.

- Bunaziua,copii!Deastaziaveliuncolegnou.

a)

- MenumesclonelGeorgescu.

- Bineaivenit!spuneMircea.

DarPinocchionicinuvoiaseauda:

- Nuvreaulagcoald!NuimiardedeinveFture!

- Uncopilbunigiascultemereuparin{ii, spune

grelerul celinlelept.

- Cataidatpe ciubolele?intrebdsfiostepurele.

- Doigalbeni, raspunseOgarul.

- Mergseimicumpergi eu

5.Corecteazdceestedecorectat!

- Micutule,te rogse-midaibastonulpecarel-amscdpat!

- Numaintereseaze,ziceAlin,elevin clasaintai.

6.lmagineaza-li:

a)Undialogintreunnorgio picdturadeploaie:

b)intredoicolegideclasadespreundesenanimat:

TEXTUL.TITLUL.AUTORUL.

1. Completeazagiretine:

Maimulteintamplaripovestitecuajutorulunorenunturigiagezatein

ordineaTncares-aupelrecutalcetuiescun ,., ,

Cuvantulsaugrupuldecuvintecareprezintdpescurtdespreceeste

vorbaTntextulrespectivsenumegte, , ,

6ceasta sescrieculiterainiliala

,

Celcaregendegte,imagineazagiscrietextulsenumegte

Fiecarenoueideeestemarcatacu

(alineat,text,titlu,mare,autor)

,

2, a) Citegtetextulurmator:

Doiprieteni

AntonPann Odata,doi prieteni treceauprin desigulunei peduri.Mergeau 9i vorbeaucaoameniicu necazuri Deodatea aperutin calealorunurs.

Unuldinei s-aurcatrepedelntr-uncopac.Celalall,vazandca a ramassingur,s-atrantitlapamentgis-aprefacutmort.UrsulFamirosit, s-aTnvartitinjurullui,l-amirositlncdo datdgi,vazandcenusufle,Fa lasatin pace. Dupecea plecatursul,caletoruldincopacl-aintrebatpecelalaft:

- Ursulce li-a zislaureche,frate? Cdlatorulde jos, mahnitcae luatin deradere,a raspuns:

- Mi-aspuscAaltadatdsenumaicaletoresccuasemeneaprieten

PRIETENULLANEVOIESECUNOASTE!

b) Precizeazatitlul 9i autorul:

c)Cealttitlus-armai potrivi textului?

d)CaresuntpeEonajele careaparin text?

e)Ceinvdleturenecomunicaacesttext?

0Transcrie alineatulcarecorespundeurmdtoruluienunt:

Doiprieteni cdlitoreauimpreune

3.Ordoneazapropozi,tiile dupeintelesginumeroteaze-le:

O

C]

fl

C]

O

O

MihaigiGelusuntvecinicu pfofesoara lorde limbaromend. Vecinalor,profesoara, ii iadagi-isfetuiegtesese joace in curtea gcolii dinapropiere. Deodatii,mingealovegtegeamulprofesoarei. EijoacdfotbalTnfalabtocutui" Cezi ghinionistal exclamdcopiii.

Trigtigicucapeteleplecate igicerscuzepentru faptalor.

4.Transcriepropozitiile demaisussubformddetextgidA_iuntiflupotrivit.

5.

Ordoneazeraspunsurilelaurmetoareleintreberiintr-unscurttext.Dd-i

untitlupotrivit!Coloreazeimaginea!

Cineculegemerele? Undeleagaze? CineselntoarcedelagcoalS? CumTgiajuteceidoifralitatel? Cumsuntmerele? Cumii respletegtetata?

6. Citegteenunturile! a) Numeroteazeenunturileln ordineaintamplariipentruaobtineun text.AlegelFititlulpotrivit!

C

C]

C

C

c

O

O

- Undeaiplec€tagagrdbit?

lepuragulporniintr-ozi ladrumprinpadure. SeTntalnicuunbursucfoartecurios.

$i astfelceidoitovaregiauplecatimpreunespreinimapedurii.

- Mdieigipemine,iepuragule?

- Sigurceda!

- Mdducintr-odrumelie.

b) Transcrietextulcorect!

7. Continuetextulcuunalineat:

:---*

Mihairasfoiegtecunerdbdaremanualulcelnoudeistorie.Vreasd-i aflesecretelecatmairepede.Deodatdseaudeo voce. -Au! Mddoare,dece nudaipaginile cu maimula grijd? Dece ma lndoi?Dece te po4i astfelcu mine?Numeritoaremaimultrespect? Nusunteuoare prietenul tau?

8. in textulurmdtornusuntrespectatetoatealineatele.Transcrietextul corect!

Puigorulneascultitor Avenittimpulcapuigoriisameargalagcoatd. -

SAavetigrijadecd4i

Si decaiete!li sfetuiegteclogca. La Scoale, puigorulneascufiatora ruptfoilecaietelor.Apoiamurderit cddile.Farase.ipeseaaruncattotulinghiozdan.Cefeldegcolafesteel?

9. Alcatuiegtetextescurte,folosindu-te deurmeloarelecuvinle siexpresrr:

Pisicutamea

tO. Completalitextulcupatruenunturi:

Fluturagul 9i floarea

Dis-de-dimineale,fluturaguldornicde joacd

o porni sprecdmpulcu floricele.Se asaze pe o floricicagalbendgiparfumatd.

- Bundziua,dragefloricicd!

- Salutare,fluturag juceug!

PERSONAJELE

Intr-unte)d,personajelepotfi oameni,animale, plante,obieclesautiintesupranaturale.Eleparticipa laintamplaribpovestite.

ldentificdpersonajeledinurmetoarelefragmente:

a) ,,Calelulintre Si el in scorburapefereastra 9i seghemuiHngd copile.Lizucaincepuiaravorbiincet:

- Patrocle,eucredcanutrebuiesAnetememdemamapddurii

Aicilslocuricurate SfdntaMiercuristdaproape. $tii decemdtemeu?

- Decetetemi?

- Debursuc.Amauzitcebursucu-ifoarterdu.

- N-aredecatsavie,mormaicudispre!Patrocle;ameuacde

cojocullui!"

(Dumbravaminunatd- MihailSadoveanu)

b) ,,Cum Dorotheastdteacuprivireaalintite,plinedeuimiregiteame, ochiiuriaguluiseinvartiraincetgio priviraascutit 9i nectintit.Apoi gurasemigcSgiDorotheaauziovocecaregrdia:

- SuntOzcelMaregiCumplit.Cineegtitugldecemdcauti?

- SuntDorotheaceaneinsemnategismeritegiamvenitlatineca

semeaiuti.'

(VrdjitoruldinOz- FrankBaum)

2.Citestetextulcuatentie.

,,-Cumdenuostenegti,iepuragule,alergandatata? - Pentrumine,broascd lestoasd, asta-iunfleac.Am

picioarele de

laspatelungi 9i-apoi nuduccatineo povarain spinare. zgomot,o iaulafuga.

Cumaud

un

- Te-n9eli 9i tuili ducigreul,cafiecare.

- Banicidecum.Care?

- Fricaestepovara ceamaigrea. Nusimtic-opoti in carc6?"

a) Caresuntpersonajele?

b) RdspundeIaintreberi. Dece nuostenegteiepuragul?

Dece esteostenitebroasca lestoasd?

Careestetotugipovaraiepurelui?

(Povata - V. Sivetidis)

Untext poatefi impd4itin fragmente.Unfragment poateaveaunulsaumaimultealineate.Conlinutulunui fragmentpoatefi povestitpescurtprintr-un enunt (idee principala)

3.Citegtetextul!

copitut ii vrebiula

Esteosearefriguroasadetoamn6.Ovrabiulaseapropiedegeamul

luiBogdangi,zgribulitdcumeste,incepeseciripeasca.

Beielelulo privegteatent Si fe€ndu-i-semiEdeea,oinlreabe:

- Cevreitu,vrabiutd?ig estefrig?iti estefoame? Spreuimireabeiatului,vrebiutaainceputsevorbeasce:

- Cip-cirip!Cip-cirip!Sunttaresuparate!Afardesteger,iarcopiilor

meileestefriggifoame!

- Fiilinigfite,vEbiuld!Uite,facemo intelegere:de aziinainte,in

fiecaredimineale,tuviilageamulmeuciripindcasdmAtrezegti,iareu

te voiagteptacuhranapentru tinegi puigori. Cezici?

- Cumsenuaccept,copilcuchipdeingerce egti!

ConversaliaesteintreruptademamaluiBogdan,carevazandvrebiuta

Tlintreabe:

- Vorbeaicuvrabiuta?

- Da. Erazgribulitede frig gi nemancata.Am hoterats-o hranesc zilnic.imidaivoie?

- Cumse nu!O faptebunaesteintotdeaunabine-venitd. S-aintunecatde-abinelea. Bogdanigi spunerugdciunea 9i se ducela culcarecu gandulla prietenavrabiule.

a) Incearcasa lmpa4itextulpe fragmente,notanddupefiecarefrag-

mentJe .

b)Ordoneazeideileprincipale tnand contdeordineaintamplerilor:

4.

LJ

LJ

I

Bogdanseimprietenegtecuvrdbiula. Mamalauddhotedreabaiatuluidea o ajuta. JVrebiulaacceptiipropunereabeiatului.

c) Scrie-leln ordine.

a) Sedauurmetoarcleideiprincipale:

Lupulseintalnegtecu uncal. Dorinds5-lmdnancepecal,lupulrecurgela ungiretlic. Calulintelege Siretenia lupuluigi-iddo teclie.

b) lmpartetextulpe fragmente.

Calul Si lupul

La Fontaine

intr-ozi deprimdvara, uncalpegtea iarbeI'ni9tit.Cumpagtea elaga, iatdcevineunluoflemand.

- Pecatcd nu e oaie!Dartotva fi bunde mancat.la sd maDrefac pulin ii apoise-lmdnanc. Seapropietiptil,salutegizice:

- Suntdoctor,dragulmeu.Tevadslab. poate e$tibolnavAmleacurl

minunatepentru boliledecai.Daceaibube,eugtiusdlegitai.Suntun bunchirurg. Calula inlelesimediatde ce a ajunstupulundoctoralatde vestit. DeaceeaTirdsounde:

- lavezi,frate,puneti ochelarii. pe copitadelaspateamo bubacare

mddoare.Dacamdveivindeca, tivoi aducemulticlienli. Candlupuls-aapropiatdepicior, caluli-adatocopitedes-arostogolit lupulpana departe.Ruginata fugitin padure.

A$EZAREATEXTULUTiN PAGTNA

1. MarcheazecuX casetacarecorespunderdspunsuluicorect:

Titlulseafld: LJ

D

deasupratextului

subtext;

lamijloculprimuluirand.

Primulcuvantdintitlulsescrie: D

culiterdmicd;

Numeleautoruluisescrie: !

D culiterdmare;

! cutiterddetipar.

in parteastanga;

! in parteadreaptS;

! peurmdtorulranddupatitlu.

lnceputultextuluisescriecu: !

alineat;

D literamicS;

! titeramare.

Fiecarefragmentsescriecu: D

!

literamice;

atineat;

ldsdndunrandliber.

Unfragmentpoateavea: !

unalineat;

! maimultealineate;

! niciunalineat.

Lacapetderand: LJ cuvintelenusedespartin silabe; LJ cuvintelesedespartlnsilabedupereguliinvalate;

!

inghesuimtotcuvintul.

?. Respectandreguliledeagezarecorectaa unuitextin pagina:

a)Transcrie:

Vulpea 9i lupul

deLevTolstoi

Vulpeaflvazupelupcaigiascutecollii.itintreabe:

- Deceltiascuticollil?Doarn-aicucinetebate.

Lupulraspunse:

- Tocmaideaceeaii ascut,cen-amcucinemabate.Candoiavea cucine,n-oimaiaveatimpse-iascut.

b)Bifeazececriteriis-aurespectat

I scriereacorectaa tiflului 9i autorului;

! scriereapealineate;

LJ respectareaortografieigia semnelordepunctuatie;

!

scriereaordonatd.

3.Completeazdenunlurileurmetoare:

Caietuleste

Temelepentruacasasescriunumaicu

, elevului.

,

InIOIOeaUnaSeSCne

lectiei.

Casagtimceamlucrat,scriem

exercitiului.

Pentruaaveaolemacoreda,trebuiesarespectdm

4.

Unuldintrecolegiitdi,te roagasd-icorectezitema.Ce observatiii-ai face?

Observatii:

TEXTULiNVERSURI

1. Selecteaz6cuvantulcoresDunzetorfiecdruienunt:

Poeziaesteformatadin

-

mrca

Maimulteversurilaunlocformeazeo

spaliu

Incepulultiecdruiverssescrie,deobicei,

lntrestrofee un

versurl

mare

strofa

2.

Citegteurmatorultextinversuri 9i indice:

Puii

de NinaCassian

Puicupufdeaurmoale, $ase suntprincurte, Umbld-npicioarelegoale, Sprintene $i scurte.

Piuiescdldatiin roua Multle placeviala! ,,Am iegitginoidinoud Bunedimineata!"

3. Citegtecuatentietextulurmdtor,casepogrezolvasarcinilecerute Tanu deElenaFarago Tanu-iunmotancuminte Si-i atatadecurat, C-arevoiesaseculce Chiarpeperneledinpat.

llenulall iube$te 9i sejoacd multcuel, Astdziinsa-isuparatS, Nul-amangeiatdefel.

,,Miau!"o-mbiedinfereastre, Darfetitastapeloc. - Taci,maiTanule,cemie Nu-mimaivinesemajoc!

- Ce-aipa!t?

- Nimic,darmama

Agaasprum-acertat!

- l-aigregitceva?

- Deunde?Pentrucdnum-amspdlat!

- $tii, fetilameacuminte,

larte-mece-!ispun,dareu,

Pentruasta,te-aggibate

Dac-aificopilulmeu!

a) Coloreazecugalbenenunlurileadevarate:

1) esteo scrierein versuri

2) areuntitlusiunautor

3)

aparpe

4 )intamDlareaDoatefi reale

b) Desparteln silabecuvintele:fereastre,fetila,cuminte.

c) Scrieantonime(cuvintecertate):

curat -

cuminte -

l:-

suparat-

il iubegte-

d) Caresuntpersonajeledinaceastapoezie?

e) Decea certat-omamapellenuta?

f) ScriecareepdrereatadesprerespunsulpecareTanui l-adatllenule

g) Transcrieproverbul,respedandordineacrescetoarea numerelor:

U R

4

S

 

M

2

M

T E N

S

N A T

E

i

T

4.

puigorii

- Puigolagi, cumstatiln cuiburi Fir6 pldpumioare?

- Ne-nvelimcualemamei

Caldearipioare.

deGigoreVieru

- Darcandmamanu-iacase

9i ploilacerne?

- Ne-nvelimatuncicufrunza Ramuriimaterne.

- Dacan-osdvindmama

gi-o sAcaddfrunza?

- Cumsanumaivinemama? Cumsecadafrunza?

a) Precizeaze: - titlulpoeziei:

- autorul:

- numaruldestrofe:

- numaruldeversuri:

b) Bareazeexplicatiilegre9ite:

,.golag"tnseamnd <-

,-

\

-

dezbrdcal

amarat

dezgolit

,,aselnveli"inseamnd <--

--,.//

-t--'-

a se acapetl

a seascunde a setransforma

c) Gasegtein textcuvintecaredesemneazdobiectemici:

pur90r,,

,

d)Titlurilecares-arpolrivipoezieisunt:

f]

"cuiuut tor

e) Poeziaprezintd:

!

,,Pui gotagi"

U

undialogimaginarintreautorgipuigori;

!,,t'rtama"

I I asemdnareaintrecopiigipuiidepasare.

SCRIEREAFUNCTIONALA

BILETUL

1. Completeazacucuvintelepotrivite:

Biletulesteunmesaj

Elconlineinformatii

Mesajultrebuiesafieformulat

Trebuiesd precizdm clar

adresem.

Biletultrebuiesemnat

cdreiane

scurte

scns

ctar

corect

politicos

persoana

citet

2. Unegteprinsdgetielementelebiletuluicupertilecorespunzatoare:

data

formuladeadresare

textulbiletului

semnetura

3.Aratafolosindculoarearogiegregelilefdcutelascriereaacestorbilere:

4. Valentinagasegtein cutiapogtalaurmetorulmesaj:

Amtrecutpelatine,darnueraiacase. li-am ldsatce mi-aicerut.Teagiept

disea16.

a) AinlelesValentinamesajul? Biletulli esteadresatei? Valentinagtiela cinetrebuiesa mearge?

b) Scrie $i altemotivepenlru careValentinanua inlelesmesajul.

@ N

@ @

@ @

NUSE

NUSESTIE

5. Scrietreibilete:

a) adresatfrateluipentrua-i da

o informalieurgenta;

I

b) adresatfurniciidegreierul flemand:

c) unbiletadresatbunicului,scrisculiteredetioar.

TEST DE EVALUARE

1.Citegtecuatenlietextulurmdtor

Puigorul 9i vulpea (fragment)

de lon Pas

Staicumintegi o s6-!ispun5bunicao povestecu un pui de gdina carea fost neascuftatorca tine.Puigorulvrea sd se ducdfn crang, macarca i-aspusmamade multeori se nu plece dincurte,se nu se duce-ncrang,cdciacoloe vulpeanemiloasa.Devulpesetemgiratele gigagtele,bachiargicocogii. Darpuiuln-avrutsatne seamadesfaturilemameigia pornit,haihui, cauncooilcarenue cuminte.

2. Ce qezi ce i s-aintamplatpuigoruluineasculator?Continuatextutcu . doud-treienun{uri.

3. Cumaifi procedatdacaeraiin loculpuigorului?

Dacaeramln loculpuigorului,

4.Afl6in textantonime(cuvintecertate)pentruurmdtoareleexemple:

ascuftetor-

a vrut-

miloase-

cuminte-

J. Scriepentrufiecarepersonaj dintextcuvintelecareseootrivesc. lacome,neascutetor,obraznic,nemiloase,vicleane,prostut,pacalit, neastamparat,rogcate.

6. Delimiteazatextulin fragmentedupeurmatoareleideiprincipale:

a)Mamaigiavertizeazdpuiuldespreprimejdiile care?l pandesc. b) Puiulnu fine seamadesfaturilemamet.

SCRIEREAIMAGINATIVA

TEXTEPEBAZAUNUISUPORTVIZUAL

)6

-'6h

P -LP'9o,

1.Privegtefiecareimagine!

a)Scriepropozitiipe bazaimaginilorfolosindgi urmAtoareleexpresii:

,,mdr betran 9i rotat", ,,mere aurii,zemoasegiparfumate", ,,bucuria ii punebujoriln obraji".

Pentrua puteaaranjapropoziliileln ordine,potiurmaacestplan:

- undeestemerul;

- cefacebaiatulpentrua fi deajutor;

- cumadunamerele:

- cefacecumereleculese;

- cesimtebeiatul,gtiindcaa fecutunlucrubun.

b) Stabilegtetitlul!

c) Coloreazeimaginile!

2. Observedesenul!

a) Stab'legte!

- Loculundesuntcopiii. -Cand se intampldac- tlunea. -Numele personajelor. -Ce faccopiii. -Cu cescopconstruiesc cesutepentrupeserele. -Cum considerifaplalor

@_

b) Scrieuntextdegasesau gapte enunluri(pepagi- na urmatoare).Polifolo- si 9i dialogul.

c) Gasegteuntitlupotrivit.

d) Coloreazddesenul.

ALCATUIREAUNORTEXTESCURTEPEBAZA UNUI $IR DEINTREBARI

'l, a)Citegtecuatentielntrebarile!Formuleazerespunsurigilncearcasd leordoneziintr-untext.

Ca!puiarevrabiula?

Undepleace ea?

Ceseintamplacupuigorii?

Cinepoftegte laei?

Cineii salveaze?

b)Transcrietextul,alegandu-ititlul potrivil dintreurmdtoarele:

Pisicacearea

Inpddure

Puigorii

2.Alcatuiegteuntextcutitlul ,,La carnaval,,.Foloseste{edeurmatoarete intreberi:(Poti folosidialogul) a)Ceauhotaratcopiiidinclasaa ll-a? b)Cumpregatesc ei carnavalul? c)Cesfaturilededoamnainveletoare? d)Cumsuntajutalideparinli? e)Cepersonaje aufostprezente? f)Cums-ausimtitcopiii? g) Dece remaneo amintire plAcuta acestcarnaval?

Alcdtuiegteuntextsugeratde urmdtoareledesene,folosindexpresiile

4. Scrieuntextcutitlul ,,Ariciul gi puiuldevulpe".Folosegte{edeurma- toareleintreberi:

- Undes-auintalnitpuiuldevulpegiariciul?

- Deces-amiratpuiuldevulpevazandulpearici?

- Cei-aspusariciuldespre lepii sai?

- Cuces-alaudatpuiuldevulpe?

- Deces-auhotaratceidoisedevindDrieteni?

imbinddialogulcupovestirea.Enunluriletalesdfiecorectegiclare.

PROPOZTTTA

PUNcruL #

1. Privegte imaginea!AlcAtuiegtetreipropozilii la sfdrgitulcdrorasa scrii punct.

2. Despartecuvintele

pentrua obtinepropozitii,

apoiscrielecorect.

lerianinsmult.

Lasiniugemareveselie.

Omuldezapadeetrist.

3. Completeazdpropoziliile urmatoarecucatedoudcuvinte.

Zapadae

Monicaprivegte

Patinelesunt

4,Alcetuiegtecuajutorulcuventului ,,vacantd',treipropozitii,fiecareavand a)doudcuvinte:

b)patrucuvinte:

c) cincicuvinte:

5.Ordoneazecuvinteledateintr-opropozitie.Scriepropozitia

oblinutd.

Punein casutdnumeruIdecuvinte.

@@

(

e""9

/.2\

LSe, @

Qanao)

( Fuloii)

6. Transformapropoziliiledemai jos dupdmodeluldat:

Casaparemice subcojoculde zepade. Caselepar mici subcojoculde zepade.

Fulgulpareo stelulaargintie.

Saniaalunecepederdelus.

7. Taiecuo liniecuvintelescrisegregitin propozitiileurmdtoare:

Soareleapar/aparededupdnori.

Copiiisedau/sedacuseniulele.

Bunicalmpletesc/impletegteunfular.

Tataaduce/aduclemneoentrufoc.

8. Proverbeles-auincurcat.Ordoneazacuvintele!Scrie-lecorect!

(-acurt- Gicioarel OAI

fuftiuna I

O

@ maa

I dulceI

[,)

Buturuqa

[mut]

@ tceal (avwn @

Gstoarnil

m,ba-l

@

@

Sendtatea

O

9. Potrivegtecuvintelepentru a obtinepropozitii dupamodel:

Sdndel

coace

Bunicul

seoau

Mama

asculte

Beieqi

citeSte

Bunica

impletegte

ziarul.

poveslea.

cozonact.

cusanta.

caciulila.

10.AgazdcuvinteleTnordinepentru a formapropozitii.

")@D-.='es

c)

l.

6ff-p-

E9

a.6p+

t;1

{del

\!"'/

f7

*4

{in)

d)

'11.ColoreazenumaicasetelecoresDunzetoareimbinarilordecuvintecare

iormeazepropozitii:

tr !

!

!

C

Copiiicareparcmerg.

Obraznicraucuminte.

Eumerglagcoaldin fiecarezi.

Catelulteue camobraznic" Ploua.

't2.Scriesubfiecaredin imaginileurmatoareliterapropozilieicarese potrivegte.

A. Maria Fi Luciancitesc.

B.GriveialeargAfericitlmpreundcu lonel. C.Carmelasarecoarda.

l3.lncercuiegte .A", dacSafirmatiaesteadeveratd 9i ,,F", dacdafirmalia

estefalse.

AF

Propozitia ,,ledul celmiceracuminte."arec,ncicuvinte.

AF

Propozitia ,,Trei pisoistauintr-uncogmic."estealcatuitadin gapfecuvinte.

Cuvantul ,,lnvalatoarea" nuesteo propozitie.

14.Potrivegtefiecarecuvantdinprimul randcualtcuvantde pe al doilea rend.Formeazepropozilii!

unica,crivdtul,ceprioara,apa

aleargd.susure,pdgegte, b-te

15.Alegeformamrecte:

l-amspus $i lqiloarla vesteaceamare.

loanel

Fumicite i98999 pornegre

tadrum.

p22s1g_a!.!.q

auflt

oe tasoare

nemansaieobrajii.

Ramurite +#

poanamuguri.

coDacor

-9tr1+

16.Gasegtecuvantuluidinparanteze unbc potrivit. Scriepropozitiile noi:

Lizuc€esteo fetitd.(necejitai)

Ursulsestrecoarasprebarlog.(greoi)

Veveritaadundalunepentruiarne.(sprintene)

SEMNU

L INTR

EBARII

$gb

!$r

1. Scriedoudintrebaripecareaivreasd leadresezicoleguluidebancd.

2. Scriecatedoudintrebdripentruftecareimagine.

3. Formuleazaintreberipentrufiecarer5spuns:

a)

$coala incepepe 15septembrie.

Eusuntelevin clasaa doua.

c)

in ghiozdanamcirti, caietegiunpenar.

d)

in timpulliberimi place secilesc.

el

Celmaibun prieten al meuesteCostel.

4. Formuleazadoudintrebdrireferitoarelaurmetoareapropozqie.

lonCreangaesteautorulpovegtii ,Punguta cudoibani."

I

5. Folosindcuvinteledinparanteze,formuleazaintrebaridespre:

- gcoale(unde?; dece?;cum?)

- meserie(dece?;pentruce?:cine?)

6. Descooeralntrebarea:

Cumsenumegteacestjoc?

7. Punein ordinecuvinteleurmatoaregi formuleazain doue moduri

intrebarea:

")[-b.i*"al@

b)Gd*i-l @

@

O

@G"bt,ilt-""]tilO

8,Scrietreiintrebaripecare ti le poatepunecinevadespreanimalultdu.

a

b

c

9.FormuleazAraspunsurilaintreberile-ghicitoare_

Carecernuarestele?

Cineresarefar6sdpuisdmante?

Careesteceamaimarerozetoaredecreioane?

10.Incercuiegtesemnulde punctuatie corespunzdtor:

Cate ceasul

Undes-adusoareieri

?

?

in casanoastrisuntmulteflori

Voiatimaifostlasaniug

?

11. Corecteazegreielile:gregelile:

fc@

s@

,g.j.aoucacas12

A

@ap

12.Ordoneazacuvintelepentrua oblinepropozilii:

",@@@@@@

or@@@@@@

@@

SEMNUL

EXC

w

LAMARII

1. Citegteenunlurileurmdtoaregiscrielntreparantezeceexprimeele:

- Bunddimlneata,copii! (

Cefrumosapunesoarele!(, , ,,.,.)

- De-micartea!

- Lamultiani,beiatulmeu! (

-ZumlZumlZuml ( - Seinvetilectiacatmaibine! ( )

)

,,

,

(

-.-.-

,-.-.-,

)

,.)

,.,

,

)

,,

2. Indic6prins5geticeexprimdfiecarepropozilie:

Ceminunate lamunte! Maria,te rogia medicamentul! CecaieteordonateareMircea! Lamultiani,bunicule!

l

(- **"

(Ti'a;

]

G"t"r*"-)

G,rgerni"t"l

3.lncercuiegtesemnulde punctualie corespunzdtor,aflatla sfargitul urmetoarelorpfopozitii:

- Salut,Victor

?

|

- Undeteduci

?

- Drumbun,Victor

- Agteptlntoarcereata

t?

4.Gesegtecuvintelecarelipsesc Ai completeazepropozitiile.Prccizeaze

ce exorimAfiecare.

Ce

,

,,

,ninge

 

,,.,

,

!

(

)

Bine-ai

 

,Corina!

 

(

)

Te

,vinocunoi!

(

)

lonel,vino

,

,

,

!

(

)

5. VasilicdaimplinitI ani.Georgeparticipalaaniversareasa.Gandegte-te ce intamplaripot avealoc Ai formuleazeenunturipe careGeorgele

poatespunepentrua arata:

a)unsalut:

b)o rugaminte:

c)o urare:

6. lmagineaz5-liceveziopApuge Barbiesauunrobotel.Scrietreipropozilii exclamative.

7. Completeazarebusulcuceeaceexprimefiecareenuntgiaflacearata o propozilie cusemnulexclamarii:(A-----+B)

1.Lamul!ani,mama!

2.Ceminunatee rochila,Ana!

3.Cela,du-teimediatlaculcare!

4. Bundziua,Mimi!

5.Cebineaiscris,Marcel!

6.Terogseviiin case,Ani! 7. Lamulliani,prieteni!

8.Catdefrumoaseegti,mama!

9. Safii atentiilagcoala!

A

8. Scriesemnelede punctualiepotfivite, apoidezleagaghicitorite:

a) Pepenagdecauciuc il trdntescsauil arunc, Origiundedacdpicd, Nusesparge,nusestricdfl

c)Ramureacuclopolei

Hai,ghicitinumeleein

b) Cinepoate sa-lajungd Pe acestalergdtor,

Care-Sipoartapuii-npunga L l itghicilifoarteugor!

9. Completeazdcusemnelede punctualie corespunzetoare:

I unoe-airost! iepuragf

Unde.aifostlcoconagI

I eana-n "reng I

bdieleb I

Seaduntreisurceb L]

(O.Cazimir-Hotutr" *-"Urln

'10.Transformapropoziliiledupdmodel:

Cdprtoara estespeioa sd. Qe sperioasees|€cdpioan! Pegteraestefoartelntunecatd.

Incurteagcoliie zarvamare.

Tunelulestelung.

I

lo mrrare;

I

lo Inueoare;

b)Cefrumose fulgul!

1 !Un Inoemn;

c)Catcostatrenulelul?

Exprim6:

I !O aomrra{e;

Exprimd:

I lo porunca;

1 !Un Inoemn;

TE{S{

upioadedbq,5t€f30

ff

t?

o "on"t"t"r".

o

o

intrebare.

lntrebare.

TESTDEEVALUARE

1. Colorcazepetratuldindreptulvarianteicorecte.

T

T

T

CartealuiAnae interesanta. CarteaAneie interesanta. Cartealu'Anae interesantd.

2. Suntscrisecorecttoatecuvinteledinpropozilia:

I

laestecuminte.

I Eaestecuminte

f-l EaesteCuminte.

3, Propozilia ,,Ce frumoasefloriavemlageamuri!,' are:

T

T

I

treicuvinte; cincicuvinte; 9ase cuvtnte.

4. InsemneazecuX rasounsulcorect

a) Propozitia ,,Aninstoatdziua."exprimd:

l--l

tr

oconstatare;

o mrrare;

T ointrebare.

b) Propozitia ,,Cineesteaceastdfemeie?',exDrime:

T

T

o porunca;

unindemn;

T ointrebare.

c) Propozilia 'Vino cu noipe derdelug!"exprimd:

T

T

T

o porunca;

unindemn;

o urare.

5.Tnpropozilia: ,,Stradasetraverseazapezebra."- cuvantulsubliniatare intelesulde:

I

T

T

lucirie de nluS;

animal; trecerede pietoni.

6.Completeazdcusemneledepunctuatieinvalate:

Noapteaesteungernaprasnicl l Deundevinfulgii f-l Cefrumoasdesteiarna I

7.lmagineaza-!cAaiputeasevorbegticuunfulgdenea.

Transmite-io informatie.

Adreseaza-iointrebare.

Fa-io urare.

LINIA

DED IALOG

1. Completeazecutermeniicorespunzdtori:

Candvorbescdouesaumaimultepersoane

serealizeazaun

,,

,

Spuselefiecdreipersoanecareia partela

dialogsescriu:

-cu

alineat

dialog

liniededialog

virguld

2. Completeazepropozitiile cusemneledepunctuatiepotrivite:

!

U

Cepovesteveiascufta !

Esleo povestefoarteinteresante 1-l

3. Corecteazetextulurmdtor:

ElevulTeodorescuaintaziatlagcoaladincauzacanuaauzitceasut. invatatorulil intreaba Ces-alntamplatTeodorescule Elevulstepegdndurigiintr-untaziuraspunde Mamaa uitalse-miaduceceasullncamerdVarogsemescuzali

4. Scriedoudintrebariscurte,pentrucaresdformulezirispunsuri.folosino

liniadedialog:

5.

ScrieTncesulesemneledepunctuatiecorespunzitoare:

Desusmise perea cdsescuturao ploaiealbastra f l Bunicaince-

peasespun6 D

!A

lcat

fostodatdunTmparatmare !

oemare !

lMaredetot!

6. lmagineaza-liundialoglntre:

a) doicopiicare iubescmuzica:

b) dou5flori:

mare !

(Bunica - B. 9t. Delavnncea)

7. Completeazecuraspunsurisaucuintrebariconversaliaurmatoare:

- Lamultiani.Nicoleta!

- O cartedepovegti,dulciurigio pepugicd.

- Ai fi doritsi altceva?

at. Cite$teversurile!Puneliniadedialogacoloundecrezice lipsegtel

Dragatoamnd,un'teduci?

Pestedealurigiuluci

Cumdemergifarapapuci?

Megdbescin deal,ln lunci, Sdcocstruguriiceidulci, Sdcosfrunzacuarnici, Sepocnesc dinumedbici, Sa-!aruncin poald nuci Toamnadrage,mairamai Casascuturigi-ungutui! Egutui saue-omomaie? E gutui, acolo-nvie Coamadealuluimangaie.

(Maia Gardin)

9. Scriecinerostegtefiecarecomunicare:

- Sdnupierdeliniciodatdin luptS!

(Aspus ,

(cine?)

,

,.,

(cui?)

)

- Suntemtrei,M6riaTa.Daceamsacadeu,ziseBucur.aresail ducaRadu.

(Azis

)

(cine?)

(cui?)

(cine?)

(cui?)

10. Privegtecu atenliedesenul!Compuneun dialoglegatde conlinutul desenului.

DOUAPUNCTE

1. Candsefolosescdouapuncte?Compleleaza:

Douepunctesefolosesc:

a,

b)

cl

2. Citegteenunturile gi scrieintre parantezesituatiade folosirea celor doueouncte:

a) Mamaintreabd:

- Ti-ai scristema?(

-

)

b) Tatacumpdredela Metro:zahar,ulei,orez,feind 9i untort.

(

)

c) Vorbaproverbului: ,,Cinesescoalddedimineata,departeajunge."

(

)

3. Folosind,,:"formuleazerespunsurilaurmdtoarelelntrebari!

a) Caresuntprieteniitaiceimaibuni?

b)Ceobligaliiareunelev?

4. Dinurmdtoarelepropoziliilipsesc:

a)ln curteaulnfloritzambilele,lalelelegililiacul.

Lipsesc l]

douapuncte;

l] unpunct 9i o vhguld; semnulintreberii.

!

b)Mamalntreaba

Cinevaveni?

Lipsesc !

liniadedialog Si douepuncte;

! semnulexclamdrii:

! virguta.

5.Punesemneledepunctualieinte)dulurmetor:

ln curteagcoliierazarvdmare !

Tolicopiiisejucauveseli !

NumaiMihaiplangea langduncopac I

!

!

!

l]

oece plengi !

tvt-amlovitlagenunchi !

Mihai !

fltntreabaAura O rdspundebdiatul !

Nue nimic !

Egtio colegefoartebune !

Vinosamergemlacabinetulmedical !

spunemailinigtitMihai D

6. Scrieundialogcutitlul ,,in parc" caresdcuprindacel putin doueintebdri $i doueraspunsuri.

7. Alcatuiegtecatedouaenunlurilnc€resafolosegti ,,:" inainteavorbetor uneipersoanegiinainteauneienumerari.

8. Corecteazetextuldemaijos.

in fiecareseardbunicaseintreabe Cinemevaajutac6ndeunuvoiputeasamadaujos dinpat Eubunico

9. Continueenumerarea:

a) Lagrddina zoologicaMirceaa vazut lei,

b)Concursuldealergariafostcegtigatdeurmatoriicopii:Ade|a,

c)infructierdampus:douamere,,."

10. a)incercuiegtesemnelede punctuatie scrisegregit:

Eeiatula raspunsin goapte:Undevreitu,memico!

Baiatula respunsln goaptd. - Undevreitu,mamico!

b)Transcrievariantacorecte.

Bdiatula raspunsin goapta:

- Undevreitu,mamico!

11.Citegteurmetoareaanecdotdgi pune semnelede punctuatie cores- punzetoare:

Venindacasade la serviciu !

tatil igi gasegte fiicacu ochiiin

lacnmi! D Ces-aintamplat!oraga I j Amfecutoprdjitu6 9i candamscos-odincuplorcainelenostru

L

mi-ainfulecat-o !

!

Ei!

nutenec4ipentruasta! i{icumpdreuattciine!

VIRGULA

1.Coloreazaflorilecorespuzatoarer6spunsuluicorect:

Tnpropozitia ,,Bunicaa cumperatardei,rogii,vinete,vaze giceapd." - s-aufolositdouepunctepentruc6:

*urmeaza

o expticalie;

- s-afolositviroulaDentru:

f,m:r"*:r*:

2. Scriecetedouapropozilii caln modeluldat:

- Marcel,ai cititDovestea?

- Ai citit poveslea, Marcel?

3.Scriesemneledepunctualie corespunzatoare:

a),,Noapteavisamgcoala D unpatatmare Dmare 9i frumos Dca in basme!cupo(idefier!cu geaml6curi!cuugideclegtar!cu zidurivopsitecanigteicoane."

(DJVucea- B. Ft. Detavrancea)

b)Melcula pornitladrumcucdsujain spinaref DUnOe teOucilmelcule[intreabd o u"uoi-rit" 3

L,JMd ducsevddcumauinfloritviorelele!brandugeleDtoporagii

gizorelele.

4, Alcatuiegteunscurttextcutitlul ,,La circ,,,folosindsemneledeounctu- atielnvatate.

5.

Punevirgulala loculpotrivit:

Ursulvulpeagiiepurelesuntanimabselbatice. Amculesghioceitoporagi 9i viorele. Vrdbiileciorilegisticletiiierneazela noi.

6. Completeazapropozifile:

Gigi,

Fatamo$uluierahamicd,

Toamna,struguri,

Si

Petici suntprieteni buni.

gi

cinstita.

9i nucisuntdinbelgug.

7. incercuiegtevariantacorcctd-

a)- Victor,mdndncibanana.

- Victor,manancebanana!

b) - Nicoleta,pleacelagcoale,terog.

- Nicoleta,pleac5la 9coal5, terog!

8.Scriedouaenunluricaresi cuprinddenumerdri:

a)

b)

9.Scriedouaenunluriin carevirgulasasepareformuladeadresareoeo Tntrebare.

b)

10.Unegteceeacesepotrivegte:

- Scriefrumos,Marcele!

Mihai,baiatulcelmic,plecase.

- Numaivreaunimic.ziseViorica.

Mamaa fecuturmatoarcle cumpareturi:doue paini, douepungicu lapte,doue

ciocolate 9i trei banane.

- Salut,Mihai!

- Salut,Victor!

Fatamoguluieratrumoasa, harnicd 9i cuminte.

- Du{erepede,spusemama,

intarziilagcoale!

- lonele,deseneazafrumos!

Virgulase

scrieintre

cuvinteleunei

enumerari.

Virgulasescrie

pentrua separain

propozitie cuvantul

(cuvintele)carearata

o strigarede restul cuvintelor.

Mrgulasepara o explicalie (saucuvintele autorului)de comunicerii.

TESTDE

EVALUARE

1. lncercuiegterispunsulcorect:

A.Propoziliaestealcatuitadin:

a)sunete;

b)litere;

c)cuvinte.

B.Cuvintebdintr-opropozilie suntlegateprin:

a) bastonage;

b) semnedepunctuatie;

c)inleles.