Sunteți pe pagina 1din 150

Arueliaftulecn

MiriooroMinculercu

DleneOlte,on

)aaaoaaooaaaoaaoaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaa

,ii : $G ,;
a u x t tt^a

AVIZAT DE
;_ lr rrtr*

:+'!/
,-

EnucATtEr

lNATroNAt.E

|p,,
unloaded
bvStf5S

iliil'

{x

i'

.'':\..

'

ti']

I'j':

:f

#
+$_1
{{ $"FJ:

':

1: "i

tu

'i'?
''l

Aurelia Seulern
MdrioareMineuleseu
Hena Oltean

,{h
"lffiEl{
sploaded
bv$tef3$

&fimbo
sfllfltffifruro remo6mm
2

sr'
ouffillar igentro cl.us'..
a i,ia
Krestiv

Toatedrepturilerezervate
EDITURAKREATIV@TerguMure| 2010
Directoreditorial:Eleonorall ieg
Aurelia $eulean,Mdioara Minculescu,Elena Oltean
LIMBA9I LITERATURA
ROMANA
Auxiliarpentruclasaa ll-a
AvizatdeMinisterulEduca$eiCercetiriiTineretuluigiSportului
prin Decizit nr. 27939din 09.03.201
I
Tehnoredactare:
EdituraKreetiv- TerguMure|..
rsBN 978-606-81
19-16-8
Comenzi
la: ,
tet+40265250805
fai +40265260s59
office@editurakreativ
ro
wvt/w.editurakreativ.ro
.

Descrierea
CIP a BiblioteciiNationalea Rometriei
SEI]LEAN,AURDLIA
romAni: aMliar pentruclasaa II-a / Aurelia
Limbd{i Uteratuaa
ElenaOltean.- Targ Mure$: Kreativ,2010
MirioaraMinculescu,
$eulan,
ISBN978-606-8119-16-8
1.MirculscuMdrioaxa
II. Oltean,Elena
371.671:811.135.1:373.3
Toatedrepturile
asupraprezenteiedilii
apa(in EdituriiKrealiv.
Nici o partedin acesli carte nu poatefi reprodus6in orice form: sau pdn orice mijloac,
electronice
saumecanice,
inclusivfotocopiere,
inregistrare
saupin oficesistemde stocare
a informalieif5r6
acordulprealabilscris
al EdituriiKreativDrepturile
de dishibutie
ln sireinatate
apartinin exclusivitate
EdituriiKrealav

L|MBAgt LTTERATURA
ROMANA
AUXTLIAR
PENTRUCLASAa -a
(evaluare,
actede comunicare,
jocuri)
ortografie,
vocabular,

"Limba romand este distanla dintre inime gi umbra ei,


carc se numestesuflet."
FANU$NEAGU

DESPRE
$COALAiNNOULAN$COLAR
Scriezececuvinte
careaulegature
cugcoala.

TESTDE EVALUARE
INITIALA
1. Ordoneaza
silabeledatepentrua obtinecuvinte:
a) che,te, bu
b) lar,gco
c ) da, le , g e n . . . . . . . . . . . . . . , .."................i.........
d) por,ca,to,le ...................

2. Scriein tabelurmetoarele
cuvinte;
dupanumarul
desilabe:
copacii,
sunt,elevii,stradS,
om,citegte,
ureche,multe.clasd,ou

3. Completeaze
cuvintele
cu grupulde literepotrivit:
in-tata;

ba_t6;

_rafd;

ure_;

_fld;

_re9e;

_neral;

_citoare;

pa_;

_ne.

4. Scriecuvintepotrivite
ln spatiilepunctate
pentrua obtinepropozitii
spre........
$colariiveselipornesc
ln drumspregcoala,
......................................
seintalnegte
cu Marceta.
Elesunt................

...sasereintelneasca
cucolegii.*
I

a) unvanticel,
Adie,caldu!.
b) ugor,Pe,ramuri,
fognesc,
frunzele.
c) vulpe,se, Cumetra,apropie,tiptil,cote!,de.

6, Dictare(laalegerea
lnvelatorului)

CARTEA
1. Carteaesteo scrierefiparita,bgatain volum
9acareareunsubiect.

2.Alegecuvintelepotrivite9i completeazd
enunturile:
protectoral uneice4ieste.,...
Tnveligul

-l
fjir"

t--r"* I

Pecopertd,
se scrie..............,,.,
titlutcadi 9i ....,,...........
.
O cartearemaimulte..........,,.,..-...-..
.
O fat6a uneifilese numegte
....,..........
Listain caresunttrecutecapitolelegi titlurile
es le, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Maimultece4iagezate
ln ordinealcetuiesc
o

{';,ei"',al
F"sil.a--l
[""]"'d l
["di-il-l
Fbri"tJl

3. Scriedenumirea
elementelor
din careestealcdtuiteo carte.

4. Nu lesasi treacaniciozi in carese nu fi citit mecarcatevapaginit


Precizeaze
titlul,autorul9iedituraultimeicad citite:

5. Precizeaze
titlul9i autorulurmetoarelor
lecturi:
Ursulpacelft
de vulpede lonCreanga
Motanulincellatde CharlesPerrault
Muzicantii
din Bremende FratiiGrimm
Noroculgi minteade lon LucaCaragiale
Leul9i cdtelugade LevTolstoi

6. Coloreazdstelutelecorespunzdtoare
celormai bunerespunsuri:
al L;anea:

..\-

lf,

esteun obiectdin careinvd!ceva;

poatese steaoriunde;
JF
esteunprietenal meu;
X
Y;: esteunobiectcucaremalaud;
vF esteunobiectcarestain biblioteca.
U)
' Dinci(i: f!

invdtem
sdfimmaibuni;

r..t
y^F invdFmdesprevialaoamenilor,
plantelor,
animalelor;
YF nu inveFm nimicfolositof;
y:l invelamdespretrecut viitor.
9i

CARTEA,DACA E A TA, S-O PASTREZI


CA PE O FLOARE,
IAR, DACA-IA ALTCUIVA,
GRIJAAI
CU-ATATMAI MAREI

ALFABETUL LIMBIIROMANE
1 . Completeaza:

(ordine,
literelor,
31de litere)
Totalitatea

limbiiromane,

scriseintr-oanumita..........................
formeazeafabetullimbiinoastre.
Alfabetul
limbiiromaneare........-.......
2. Ddexemolede:
a) cincicuvintecareincepcu litera
"a":

b) cuvintecarese terminacu litera"C:


c) treinumede persoane
careincepcu litera
"R":
d) patrucuvintecareconlinde douaori litera"C:

3. Agazaln ordinealfabetceurmatoarele
cuvinte:Elena,Cristian,Andrei,
Bogdan,Dana,Florin,George,Horia,lonel,Luca,Marius,Olga,Nicolae.

4. Scriepatrupropozitiiinordineaalfabetului
dupemodelul:
Adian are.Madamanancdmerc-

5. ldentificdprinsubliniere:
a)litera@ in cuvintele:
Adrian,cadou,caiel,radio,drapel,uga,zid
b)litera0ln cuvintele:
loana,inel,marinari,
copii,frunze,ma;gine,oue.

6.Sedauliterete
@, @, O,6, O, @. Formeazd
cuvinte
diferite,
fotosind
celputintreidintreele(sepotrepetain cuvant).

7. Scrieln ordinealfabeticd
cuvinteledin versurile:
Uite,lunasus pe case
Suiescdrilede raze

zahertos
$i presard
De luminadulce,jos.

(LuizaCarot)

8, Unegtefiecarecuvantcu literacareindicdsunetulfinal.

@
@

ts
@

@
@
@

9. Marcheaze
cu X casetelecorespunzdtoare
girurilorde cuvinteordonate
alfabetic:

pegte,ciment,chec;
cemaga,
LJ celdure,
LJ mare,nuca,pisica,oila,radio,sat;
car,dulap,elev;
LJ ardei,batista,
LJ frunze,gard,hora,inime,lncepe,jar.
10. Punefiecarecuvantdindreaptala loculluiin giruldin$anga,astfel
incatcuvintele
sa fie agezate
in ordinealfabetica.
a1Uaton,
b) jambon,
c) sanie,
d) drag,

kilometru,

lampa,

nuc

Soarece,

teama,
fiinta,

Frd
garo

erev

[murtl
t u6t-l
Th*t6-l

11. Schimbdprimaliteraa fieceruicuvantpentrua obtinecel putintrei


cuvintenoi:
car,........-...,........
soc,....,.................
mare,
gilegulculiterele
Completeaze
carelipsesqdin
limbiiromane:
alfabetul

13. Fluturagultrebuie
saajungepedrumulcel
maiscurtpefloare.Urmand
acesllabirint,
ce literaai scris?Coloreaza
aceastalitere!

GRUPURILE
DELITERECE. CI. CHE, CHI
1.Sedatextul:
Anaareacai ata,
Unaricio totinvata,
Cumse coasecu arnici
Unceargaf
pentrupitici.
latevine$i-oalbine:
- Amgieu cevase cos
.=-:lffiiRl
Pentr-un
fluturefrumos
Vreausi-i faco oelerind
Dincutoare
9i lumine.
ead Anghet)
Sublineaza
cu rogutoategrupurile
de litere,,ce",,,ci,,din
textulpoezier,
apoicopiaze
acestecuvintegi desparte-le
in silabe:

2. Formalicuvintecu silabele
urmetoare:

ne
-

VA

ment
fre

mun
scan-

fa
'pa

cto

nar
_|e
ma

\:7

brit
ot

pentrua formacuvinte:
3. Completeaza
c e__;

c t__;
_c t_;

che_

_;

chi _

cne;

_;

c h i_ ;
chi.

4. Despartein silabeurmatoarele
cuvintegi pune-lein coloane:
cheie,chipuri,chilipir,inchinare,chel,paraschiva,chemare,Luchtan,
chenare,trecere,acela,capacilate,
ciocan,ciocolate,
ciocarlie,
cioc,ciot

propozitii
5. Formuleaza
cu urmetoarele
cuvinte:
cifra,Cecilia,Marcela,
cinema,rachetd,
rochile.

6. Desparteln silabecuvinteleurmetoare:
pac e. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .c. .i .u. p
. .e. r c i

buchete

ac e1a. . . . . . . . . . . . . . . . . . .c.i.r.e. .g. .e

unchi

e1ic e. . . . .. . . . . . . . . . . . . . l.i.c. .u. r. .i c. i

chibrituri

cerneala

cheie

inchide

ctnema

urecne

7. Taieformagregite:
ciare- ceard
necheaza
- nechiaze
ceapa- ciapa
ceocanitoare
- ciocenitoare

roche- rochie
ceai- ciai
4f
t-

8. Formeaze
9iscriecatmaimultecuvinte:

!!! tfillt

9. CompleteazA
spaliilepunctate,alegandcuvintelepotrivitedin coloana
aliturati:

Bdiatul
..,....................
estecuminte.

GCA

...,.,..,...........
Fetita
estevecinamea.

Gcel4

Oamenii.,.....................
suntcuriogi.

aaceeal

10, Refapropozitiile!
a) Paraschiva
eseUyd

@
@
b)

@ @

/-=i:\

wcts, Ghimid (pe)

LAhucsJ
,..........._

ll.
(OselqJ :

,t.

k")

KE

^rb

1^oss
q)

\/0/'

11. Completeaza
cu "c"sau
"ci":
Tnorptorsunt_n_
Pisi

..b_uqin_.

I, sd nu b manan_ !

9i carnalisunttot vreo_n_
Pisi

l, sa nu-imanen

.
!

12. Scriepentrufiecare$irce grupde literese repete.

tl

C
C

tl

ciorap,pleci,melci,recite,arici;
chifle,ochi,chinuie,rechin:
tre@, ze@, cere,t6cere,cenuge;
chenar,cheie,ochelari,pachet,ureche.

GRUPURI
DE LITEREGE,GI,GHE,GHI
1 . Citegtetextele!Subliniazecuvintelecarecuprindgrupurile,,ge",,,ghe,,,
Ghicegterdspunsurile.
"gi",,,ghi".
Cande-nbaftae regind,
larin sat e rogojine.
(pa...........)

in varfde tulpine,
Ma-nal[sprelumina;
$asepetale
$i-s toateovale,

Gheard-ncioc,
Ghead-npicioare,
Deprapadprinzburetoare.

(u.............)
Albe,aurii,
Rogii,viorii,
Pringddina cresc
Ghici:cumma numesc?
( 1 a ..............
)

2. Completeaze
cu
min_;

tn

_!a;
ta:

in

"9e",,,9i","ghe",,,ghi":

An_lina;

ner;

veo;

suit;
rul;

mar

ne;

3. Eu zic una,tu zici multe!


catalog

mrnge

vecne

rege

pereche+

creanga+

urecne +

covng -

ridiche -

4. Taieformaincorectd!

5. Alc5tuiegte
un text scurt,folosindu-te
de cuvintele:
Gheorghina,
AngheluF,ghete,ghetug,inghelali

nunchi;

mer_b;
'afd.

6. Alegeformacorede!
,.,c4
ure<

-cne

-ce

in(

fle")pta

qne>tute

"(

.
>fera
gne
-

nJ')"

7. Compunecuvintecu silabeledate!

@reffi
8. Scriecuvintecarearat5obiectemaimicidecaturmetoarele:
margea,unghie,surcea,fragi,ghem,geam,dovleac,carte

9. Transforma
sensulcuvintelor,
inlocuindgrupuldeliteredjn cuvantuldat
cu cel indicat:
a) r ei) * t gi '

r e c l * . . . . . . . . .....; r o cl*..... .... ..: m a cir . . .. .......

b) Q!r----QD unchi*un.".....
rechin*Re.......n
; inchide*in.......te;
10. Citegtetextul!Subliniaze
cuvintelece conllngrupuride litere.Alcelu_
iegtepropoziliicu ele!
Pemantulse dezgheala.De sub frunzeleuscatea ie$itun ghiocet.
Se uitain jur.Vedeo mullimede floricele
abiaiegitela lumind.
in curdndvor apdreacopiii.Ei vor culegebuchelelede ghioceipenrru
mamelelor.Mamelevor fi fericite.

1 1 . H... la intersecfie!Folosegte-ie
de desene,cautecuvintece contin

grupurileche - chi gi completeaze


rebusul.

1a.G'

--

2.

12. incearcisd completezi


propozilii
urmetoarele
cu grupurile
de litere
invetate:
Pe Paras

vil

nuieo durerede mesea.

Bunicanu gtieundegi-apuso
Costa

gi-acumperato pere_

Genun

ul lui_ri!e

larii.

de

s-aumflat.

te noi.

TEST DE EVALUARE
't. Citestecu atentiepropozitiile
urmdtoare,
apoicompleteaza
spaliiledin
enunturile
de maijos:
Ceciliagi-apusciregein locde cercei.
Getaa desenatunchenarcu flori.
Bunicul
nu-9igesegte
ochelarii
c6ivechi.
Costache
inghiteinghetata
cu lacrmie.
Gicuareo pereche
de ghetede la unchiullui.

"l 9rysle

c:.

sunt:
,,ch"
"3lI srupul

b) Cuvinleleln caregrupulde literese afleln a douasilabdsunt:

c) Cuvintblein careaparegrupulde litere,,ghe"sunt:

d)rcuvintele
numede persoane
in careapargrupuride literesunt:

2. Scrieln casetadinfatatiecerui
girce grupde literese repetd.

tl

fl

cercel,ceare,Marcela,Cela;
unghi,ghilimele,
inghite,ghiveci;

cheama,cheie,pereche,ochelari;

[]

geam,gene,Geta,merge.

3. Aranjeaza
in ordinealfabetica
urmatoarele
cuvinte:albine,
carte,gcoala,
mure,furnica,
gdina,haind,inime,jachetd,
invalatoare,
etev.

4. CitegteenunlulSirezolvdsarcinile:
,,Subluminatrandafiriea unuiblandapusde soare,pemantulpare
adancitintr-oodihnaneclintitd."
E. Ga eanu- Puigoii)
a) Tnenun!uldatsunt:

o
o
o

douacuvintecareconlinungrupde litere:
uncuvantcarecontineungrupde litere;
maimultecuvintecarecontinungrupde litere.

b) Celmailungcuvanteste...

., deoarece
estescris

lilere.
cu..........
c) Cuvintele
alcetuite
dindouasihbesunt:

5. Unegteprinsdgelifiecarepartecomponenta
a ca4iicu caracteristicile
coresounzdtoare:
copena

scrierecu unsubiect;
tiparita;

autor
carte
file

lnveligulprotectoral cdrtii;
foilecu douafele ce alcetuiesc
cartea;
fiecarefataa uneifile:

Daoina

listain caresunttrecutecapitolele
si titlurile:

cuDrins

numelelui se scriepe copert6.

COMUNICAREA
ORALA
CUMPUTEMCOMUNIGA?
1. Privegteimaginile.Citegteceeace se comunicein fiecareimdgine.
RAspunde
la intreberi!
[Undeaifostin | | """"J |

Maria?J
t
[vacan1d,

w-w
@@

Cinediscutein primaimagine?
Ce ai raspundedacdai fi in locul
Mariei?

Cinediscuta
in a douaimagine?
Ce comunicdiepuragul?
Cuili comunicdvestea?
Ce rdspunde
ariciul?
Cele spunelnvdtdtoarea
elevilor?
Cu cineaseamdne
invatetoarea
caftea?
2. Ce fel de comunicari
au fostin situatiiledate?

3. Compleleaz5
cu cuvintelepotriviteal6sedin paranteza:
Oamenii
comunicA
intreei,lgitransmit
.........................,
adicd.........................
. Mesajele
se pottransmite
sauln ...................
. Comunicarea
oralese faceprin
Comunicarea
scrisdse faceorin
(vegti,informalii,ureri,mesaje,oral,scris,vorbire,scriere)

4. Citegte
textulurmdtor:
,,Cudouaminuteinaintede a suna,aparegi ea. Are fata rogie.
A alergatgis-alnrogitorie tarevoioase.
o intreabacotegade banca.
Qy- Ce!i s-aintamplat?
Albeskila,
uitandsd-gipunacadeobiceighiozdanut
in pupitru,
ridica
sDrancenele:
g)- Nimic-Cesd mi seintdmpte?
cd nu maivii,spuseca unfel descuzdcolega..
- Credeam
(CostacheAnton- Bucurie)
carerostescacestecuvinte.
) ScrieTncasetepersonajele

@[--_-_l

@[--

b) Careesteinformatia
transmise?

c) ldentiticeln fiecaredin celedouamomente:


vorbitorul

vorbitorul

ascultetorul

Relinecomponentele
uneicomuniceri!

5. Intr-oconvorbire
t!.ebuie
se-linemseamade persoanacu carevorbim
gi de locul unde ne aflim.
formulede adreTinandseamade acestea,alegedintreurmatoarele
pune
sarepe celepe cate le consideripoliticoase,
in cdsutaX.
- Ce vrei?

o
D
o
o

at

- Mi-arfaceplaceresd lua!i...!
IJ

- Cu ce vd potli de folos?

- Varogsa luali!

- Dd.mi!

- la !

- Terogsd iei...l

te rog...!
- De-mi,

a_-)

TJ

o
o

6. Descopere
ce estegregitTnconvorbirea
telefonicdde maijos.
Rescriecorectaceasteconvorbire
dintreun copilgi mama
colegului
sdu.
- Vreausa vorbesccu Mihai!
- Nu esteacasd.
- Sd mdsune.

7. Bareaza
cu roguceti se parenepotrivit
in te)dulurmdtor:
Mariavinein vizitela colegaei de banca,
gi mamasa
Alina.Aceasta
li deschid
uga.
mamei.
- Sard mana!spuneMaria,adresandu-se
mama,
zambind.
- Bineaivenil!ii raspunde
segrdbe$te
Alinasezice.
- Larevedefe!
8, Completeaze:
Douacolegese intalnesc
in curteagcolii.
Sesaluta.

Faccunogtinte:
- Cum

intreabaunaraspundecealaltd.

intreaba
- Undelocuiesti?

Locuiesc

Cece4iiti plac?
Euam cititmult.Celmaimultmi-auDlecut:

Dacanuai alt program,


te invftmainela mine,spune
Mullumesc!
Pemaine!

potrivite:
cu cuvintele
9. Completeaza
participa
Lao convorbire
douesaumaimulte
Elesuntperand".............................
9i
Pentru
a neintelege,
trebuie
sa..............................
clarsi
sa..",.........."..,"......
cuatentie.
pe carele transmilem
Informatiile
formeaza

un

vorbitor
ascultam
mesaj
vorbim
persoane
ascultetor

DIALOGUL
imaginile.
1. Privegte
Observd
cinecomunica
in fiecareimagine.
Ce dihanie
caraghioase!Cumle cheamd,
piciule?

@@
@w

a) - Cinediscutein imagineaA?
- Cinedeschideconvorbirea?
Arici?
- Ce resDunde
- Cumcrezicd s-a simlittuici la intrebareaironisaa lupului?
b) - Cinediscutaln imagineaB?
dialogului?
- Carear puteafi con$nuarea
c) - intrecinegi cineare loc@nvorbirea
din imagineaC?
voi convorbirea!
Continuati

2. Comoleteaza!
Convorbirea
dintredoudsaumaimultepersoane
se numegte.................
. Inceputulcuvintelor
fiecareipersoanecareparticipela dialog
.............
se marcheaze
Drin....................--.

3. a) Unegtefiecarelntrebarecu respunsulpotrivit:
-

Cumaufostoerele?
imi polilmprumuta
creionul
ttiu?
Ce maifacefrateletdu?
Cecartecitegti?

pe tine?
Ce te intereseazd
Desigur!Cu multdpldcere!
O carte!
Pereleaufostbune.Multumesc!

pe carele considerinecorespunzatoare.
b) Subliniazdraspunsurile

4. Scriein casetapersonajul
careintervine
in discutiede fiecaredata.
a)

Aparedomnulinvatator.
uncolegnou.
- Bunaziua,copii!Deastaziaveli
- MenumesclonelGeorgescu.
- Bineai venit!spuneMircea.

DarPinocchionicinu voiase auda:


- Nuvreaulagcoald!
NuimiardedeinveFture!
- Uncopilbunigiascultemereuparin{ii,
spune
grelerulcelinlelept.
- Cataidatpeciubolele?
intrebdsfiostepurele.
- Doigalbeni,
raspunse
Ogarul.
- Mergse imi cumpergi eu...
5. Corecteazd
ce estede corectat!
- Micutule,te rogse-midai bastonulpe carel-amscdpat!
- Nu ma intereseaze,
ziceAlin,elevin clasaintai.

6. lmagineaza-li:
a)Undialogintreunnorgio picdtura
de ploaie:

b)intredoi colegide clasadespreun desenanimat:

TEXTUL.TITLUL.AUTORUL.
gi retine:
1. Completeaza
povestite
Maimulteintamplari
cu ajutorulunorenunturigi agezate
in
ordinea
Tncares-aupelrecut
alcetuiesc
un..,.,...,..............
.
Cuvantul
pe scurtdesprece este
saugrupulde cuvintecareprezintd
vorbaTntextulrespectiv
se numegte
,..........,...,.......
.
6ceastase scriecu literainiliala......,
giscrietextul
Celcaregendegte,
imagineaza
senumegte........
Fiecare
noueideeestemarcata
cu...,...................
.
(alineat,
text,titlu,mare,autor)
2, a) Citegtetextulurmator:
Doi prieteni
AntonPann
Odata,doi prietenitreceauprin desigulunei peduri.Mergeau9i
vorbeauca oameniicu necazuri
Deodatea aperutin calealor un urs.

Unuldin ei s-a urcatrepedelntr-uncopac.Celalall,vazandca a


gis-aprefacut
ramassingur,
s-atrantitla pament
mort.UrsulFamirosit,
s-aTnvartit
in jurullui,l-amirositlncdo datdgi,vazandce nu sufle,Fa
lasatin pace.
Dupece a plecatursul,caletorul
dincopacl-aintrebatpecelalaft:
frate?
- Ursulceli-azisla ureche,
Cdlatorul
dejos,mahnitca e luatin deradere,
a raspuns:
prieten..
- Mi-aspuscAaltadatdse numaicaletoresc
cu asemenea
PRIETENUL
LANEVOIESE CUNOASTE!
b) Precizeaza
titlul9i autorul:

c) Ce alt titlus-armai potrivitextului?

d)CaresuntpeEonajelecareaparin text?

e)Ceinvdleture
necomunica
acesttext?

alineatul
carecorespunde
0Transcrie
urmdtorului
enunt:
Doiprieteni
cdlitoreauimpreune

propozi,tiile
3. Ordoneaza
dupeintelesgi numeroteaze-le:

O
C]
fl
C]
O
O

Mihaigi Gelusuntvecinicu pfofesoaralorde limbaromend.


Vecinalor,profesoara,
ii iadagi-isfetuiegtese se joacein curtea
gcoliidin apropiere.
Deodatii,mingealovegtegeamulprofesoarei.
EijoacdfotbalTnfala btocutui"
Ce zi ghinionistal
exclamdcopiii.
Trigtigi cu capeteleplecateigi cer scuzepentrufaptalor.

4. Transcriepropozitiile
de maisussubformddetextgidA_iuntiflupotrivit.

5. Ordoneaze
raspunsurile
la urmetoarele
intreberi
intr-unscurttext.Dd-i
untitlupotrivit!
Coloreaze
imaginea!
Cineculegemerele?
Undele agaze?
Cineselntoarcede la gcoalS?
CumTgiajuteceidoifrali tatel?
Cumsuntmerele?
Cumii respletegte
tata?

6. Citegte
enunturile!
a) Numeroteaze
pentrua obtineun
enunturile
ln ordinea
intamplarii
text.AlegelFi
titlulpotrivit!

C
C]
C
C

O
O

- Undeai plectagagrdbit?
porniintr-ozi la drumprinpadure.
lepuragul
SeTntalni
cu unbursucfoartecurios.
au plecatimpreune
spreinimapedurii.
$i astfelceidoitovaregi
- Mdieigi pe mine,iepuragule?
- Sigurceda!
- Mdducintr-odrumelie.

b) Transcrietextulcorect!

:---*

7. Continuetextulcu un alineat:
Mihairasfoiegte
cu nerdbdaremanualulcel noude istorie.Vreasd-i
aflesecretelecat mai repede.Deodatdse audeo voce.
-Au! Md doare,de ce nu dai paginilecu mai mula grijd?De ce ma
lndoi?De ce te po4iastfelcu mine?Nu meritoaremai multrespect?
Nu sunteu oareprietenultau?

8. in textulurmdtornu suntrespectate
toatealineatele.
Transcrie
textul

corect!
Puigorulneascultitor
Avenittimpulca puigorii
samearga
lagcoatd.
- SAavetigrijadecd4i
clogca.
Sidecaiete!li sfetuiegte
puigorul
LaScoale,
neascufiator
a ruptfoilecaietelor.
Apoia murderit
cddile.Farase.ipesea aruncat
totulin ghiozdan.
Cefeldegcolafesteel?

9. Alcatuiegte
textescurte,folosindu-te
de urmeloarele
cuvinlesi expresrr:

Pisicutamea

tO. Completali
textulcu patruenunturi:
Fluturagul9i floarea
Dis-de-dimineale,
fluturagul
dornicdejoacd
o pornisprecdmpulcu floricele.Se asazepe
o floricicagalbendgi parfumatd.
- Bundziua,dragefloricicd!
juceug!
fluturag
- Salutare,

PERSONAJELE
potfi oameni,animale,
Intr-unte)d,personajele
plante,obieclesautiintesupranaturale.
Eleparticipa
povestite.
la intamplarib
personajele
ldentificd
dinurmetoarele
fragmente:
a) ,,Calelul
intreSiel in scorburape fereastra
9i se ghemuiHngd
copile.Lizucaincepuiara vorbiincet:
eucredca nutrebuiesAnetememde mamapddurii
- Patrocle,
Aicilslocuricurate...
Sfdnta
Miercuri
stdaproape.
$tiidecemdtemeu?
- Decete temi?
Amauzitce bursucu-i
foarterdu.
- Debursuc.
- N-aredecatsa vie,mormaicu dispre!Patrocle;
am eu ac de
cojocullui!"
(Dumbrava
minunatd- MihailSadoveanu)

b) ,,Cum
Dorothea
plinedeuimiregiteame,
stdteacuprivirea
alintite,
ochiiuriagului
se invartiraincetgi o priviraascutit9i nectintit.
Apoi
gurase migcS
gi Dorothea
auzio vocecaregrdia:
- SuntOzcelMaregi Cumplit.
Cineegtitu gldece mdcauti?
- SuntDorothea
gismerite
ceaneinsemnate
giamvenitlatineca
se meaiuti.'
(Vrdjitorul
din Oz- FrankBaum)

2.Citestetextulcu atentie.
iepuragule,
alergand
atata?
,,- Cumde nuostenegti,
- Pentrumine,broascd
asta-iun fleac.Am picioarelede
lestoasd,
la spatelungi9i-apoinu ducca tineo povarain spinare.
Cumaudun
zgomot,
o iaula fuga.

- Te-n9eli9i tu ili ducigreul,ca fiecare.


- Ba nicidecum.
Care?
- Fricaestepovaracea maigrea.Nu simtic-o poti in carc6?"
(Povata- V. Sivetidis)
a) Caresuntpersonajele?

b) RdspundeIaintreberi.
De ce nu ostenegteiepuragul?

De ce este ostenitebroascalestoasd?
Careestetotugipovaraiepurelui?

Un text poatefi impd4itin fragmente.Un fragment


poateaveaunulsau mai multealineate.Conlinutulunui
fragmentpoatefi povestitpe scurtprintr-unenunt(idee
principala)

3. Citegte
textul!
copitutii vrebiula
Esteo searefriguroasa
detoamn6.
O vrabiula
seapropie
degeamul
gi,zgribulitd
luiBogdan
cumeste,incepese ciripeasca.
Beielelul
o privegte
atentSifendu-i-semiEde ea,o inlreabe:
- Cevreitu, vrabiutd?ig estefrig?iti estefoame?
Spreuimireabeiatului,
vrebiuta
a inceputsevorbeasce:
Cip-cirip!
- Cip-cirip!
Sunttaresuparate!
Afardesteger,iar copiilor
meile estefriggifoame!
- Fii linigfite,
vEbiuld!Uite,facemo intelegere:
de azi inainte,in
fiecaredimineale,
geamul
tu vii la
meuciripind
casd mAtrezegti,
iareu
te voi agteptacu hranapentrutinegi puigori.Ce zici?
- Cumse nu accept,copilcu chipde ingerce egti!

Conversalia
esteintrerupta
demamaluiBogdan,
carevazandvrebiuta
Tlintreabe:
- Vorbeaicu vrabiuta?
- Da. Era zgribulitede frig gi nemancata.
Am hoterats-o hranesc
zilnic.imi daivoie?
- Cumse nu!O faptebunaesteintotdeaunabine-venitd.
S-aintunecatde-abinelea.
Bogdanigi spunerugdciunea9i se duce la culcarecu gandulla
prietenavrabiule.
a) Incearcasa lmpa4itextulpe fragmente,notanddupefiecarefrag-

mentJe .
b)Ordoneaze
ideileprincipale
intamplerilor:
tnandcontdeordinea
seimprietenegte
cu vrdbiula.
LJ Bogdan
dea o ajuta.
LJ Mamalauddhotedreabaiatului
acceptiipropunerea
beiatului.
I JVrebiula
c) Scrie-leln ordine.

4. a) Se dau urmetoarcle
ideiprincipale:

Lupulse intalnegtecu un cal.


Dorinds5-l mdnancepe cal,lupulrecurgela un giretlic.
CalulintelegeSiretenia
lupuluigi-idd o teclie.
b) lmpartetextul pe fragmente.
c) Pornindde la acesteideiprincipale
gi avandca modeltextulurmator,
alcatuieste
9i tu un text.

CalulSi lupul
La Fontaine
intr-ozi de primdvara,
uncal pegteaiarbeI'ni9tit.Cumpagteael aga,
iatdce vineun luoflemand.
- Pecatcd nu e oaie!Dar tot va fi bun de mancat.la sd ma Drefac
pulinii apoise-l mdnanc.
Se apropietiptil,salutegi zice:
- Suntdoctor,dragulmeu.Tevadslab.poatee$tibolnavAm leacurl
minunate
pentrubolilede cai.Daceai bube,eu gtiusd le gitai.Suntun
bunchirurg.
Calula inlelesimediatde ce a ajunstupulun doctoralat de vestit.
De aceeaTirdsounde:
- la vezi,frate,punetiochelarii.pe copitadela spateamo bubacare
mddoare.Dacamdveivindeca,
tivoi aducemulticlienli.
Candlupuls-aapropiatdepicior,caluli-adato copitedes-arostogolit
lupulpanadeparte.Ruginata fugitin padure.

A$EZAREATEXTULUT
iN PAGTNA
1. Marcheaze
cu X casetacarecorespunde
rdspunsului
corect:
Titlulse afld: LJ deasupratextului

D subtext;
primului
la mijlocul
rand.

Primulcuvantdintitlulse scrie:D cu literdmicd;


D cu literdmare;
! cu titerddetipar.
Numele
autorului
se scrie:! in parteastanga;
! in parteadreaptS;
randdupatitlu.
! pe urmdtorul
lnceputul
textului
sescriecu:! alineat;
D literamicS;
! titeramare.
Fiecare
fragment
se scriecu: D literamice;
! atineat;
ldsdndun randliber.

poateavea: ! unalineat;
Unfragment
! maimultealineate;
! niciunalineat.
Lacapetde rand:LJ cuvintele
nuse despart
in silabe;
silabedupe
reguliinvalate;
LJ cuvintelesedespartln
totcuvintul.
! inghesuim
regulile
?. Respectand
de agezare
corectaa unuitextin pagina:
a)Transcrie:
Vulpea9i lupul
de Lev Tolstoi
Vulpeafl vazupe lupca igiascutecollii.itintreabe:
- Decelti ascuticollil?Doarn-aicu cinete bate.
Lupulraspunse:
de aceeaii ascut,ce n-amcu cinemabate.Candoi avea
- Tocmai
cu cine,n-oimaiaveatimpse-iascut.

b) Bifeazece criteriis-aurespectat
I

scriereacorectaa tiflului9i autorului;

scriereape alineate;

gi a semnelorde punctuatie;
ortografiei
LJ respectarea

scrierea
ordonatd.

enunlurile
3. Completeazd
urmetoare:
Caietul
este

....,...
elevului.

pentru
Temele
acasasescriunumaicu ...,..........
InIOIOeaUna
Se SCne................

Ca sa gtimce am lucrat,scriem

lectiei.

........
exercitiului.

Pentru
a aveao lemacoreda,trebuiesarespectdm
1npagini.

4. Unuldintrecolegiitdi, te roagasd-i corectezitema.Ce observatiii-ai


face?

Observatii:

TEXTULiN VERSURI
1. Selecteaz6
cuvantulcoresDunzetor
fiecdruienunt:
Poeziaesteformatadin.................-.....
.

mrca

Maimulteversurila unlocformeaze
o

spaliu

Incepulultiecdruiversse scrie,de obicei,

versurl
mare

lntrestrofee un

strofa

2. Citegteurmatorul
textin versuri9i indice:
Pu ii
de NinaCassian
Puicu pufdeaurmoale,
$asesuntprincurte,
picioarele
Umbld-n
goale,
Sprintene$i scurte.
Piuiescdldati
in roua
Multle placeviala!
,,Amiegitgi noidin oud
Bunedimineata!"

3. Citegte
cu atentietextulurmdtor,
ca se pogrezolva
sarcinile
cerute
Tanu
de ElenaFarago
Tanu-iun motancuminte
Si-iatatade curat,
C-arevoiesase culce
Chiarpepernele
dinpat.
llenulall iube$te
9i sejoacdmultcuel,
Astdziinsa-isuparatS,
Nul-amangeiat
defel.
o-mbiedinfereastre,
,,Miau!"
Darfetitastape loc.
- Taci,maiTanule,
ce mie
Nu-mimaivinese majoc!
- Ce-aipa!t?
- Nimic,darmama
- $tii,fetilameacuminte,
Agaasprum-acertat!
larte-me
ce-!ispun,dareu,
- l-aigregitceva?
Pentruasta,te-aggi bate
- De unde?Pentrucd nu m-amspdlat!... Dac-aifi copilulmeu!

a) Coloreazecu galbenenunlurileadevarate:
1 ) esteo scrierein versuri
3)
aparpe

2) areuntitlusi unautor

4 )intamDlarea
Doatefi reale

fereastre,fetila,cuminte.
b) Desparteln silabecuvintele:

c) Scrieantonime(cuvintecertate):
curat-

suparat
-

cuminte- l:-

il iubegte-

din aceastapoezie?
d) Caresuntpersonajele

mamape llenuta?
e) Dece a certat-o

pecareTanui l-adatllenule..
f) Scriecaree pdrereata desprerespunsul

g) Transcrieproverbul,
respedandordineacrescetoare
a numerelor:
M

UR
4 S

2
T EN
S
N A T
E

puigorii

4.

de Gigore Vieru
- Puigolagi,cumstatiln cuiburi
Fir6 pldpumioare?
- Ne-nvelim
cu ale mamei
Caldearipioare.

- Darcandmamanu-iacase
9i ploilacerne?
atuncicu frunza
- Ne-nvelim
Ramurii
materne.

- Dacan-osdvindmama
gi-osAcaddfrunza?
- Cumsanumaivinemama?
Cumse cadafrunza?
a) Precizeaze:
..................
- titlulpoeziei:

- autorul:
- numarul
destrofe:
deversuri:
- numarul
b) Bareaze
gre9ite:
explicatiile

tnseamnd
,.golag"
<-

,-_.- dezbrdcal

amarat

dezgolit

--,.//
,,aselnveli"inseamnd
<--

a se acapetl

a seascunde
-t--'- a se
transforma

c) Gasegte
in textcuvintecaredesemneazd
obiectemici:
pur90r,,...,..............
d) Titlurile
cares-arpolrivipoezieisunt:

tor
f] "cuiuut

gotagi"
,,Pui

e) Poeziaprezintd:

intreautorgi puigori;
U undialogimaginar
intrecopiigi puiide pasare.
I I asemdnarea

!,,t'rtama"

SCRIEREAFUNCTIONALA

BILETUL
potrivite:
1 . Completeaza
cu cuvintele
Biletulesteun mesaj

scurte

El conlineinformatii

scns

Mesajultrebuiesa fie formulat

ctar

corect
politicos
Trebuie
sd precizdm
clar............................
cdreiane

adresem.
Biletultrebuiesemnat

persoana
citet

2. Unegteprinsdgetielementele
biletuluicu pertilecorespunzatoare:
data
formulade adresare
textulbiletului
semnetura

3. Aratafolosindculoarearogiegregelilefdcutela scriereaacestorbilere:

gasegte
4. Valentina
in cutiapogtala
urmetorul
mesaj:
Amtrecutpelatine,darnueraiacase.
li-am ldsatce mi-aicerut.Te agiept
disea16.
a) A inlelesValentinamesajul?
@
Biletulli esteadresatei?
@
gtiela cinetrebuiesa mearge? @
Valentina

@
@

NU SE
NUSE STIE

b) Scrie$i altemotivepenlrucareValentinanu a inlelesmesajul.

5. Scrietrei bilete:
a) adresatfrateluipentrua-i da
o informalieurgenta;

b) adresatfurniciide greierul
flemand:

c) un biletadresatbunicului,
scriscu literedetioar.

TEST DE EVALUARE
1. Citegtecu atenlietextulurmdtor
Puigorul9i vulpea
(fragment)
de lon Pas
Stai cumintegi o s6-!i spun5bunicao povestecu un pui de gdina
care a fost neascuftator
ca tine. Puigorulvrea sd se ducdfn crang,
macarca i-a spusmamade multeori se nu plecedin curte,se nu se
duce-ncrang,cdciacoloe vulpeanemiloasa.
Devulpese tem gi ratele
gi gagtele,ba chiargi cocogii.
Darpuiuln-avrutsa tne seamade sfaturilemameigi a pornit,haihui,
ca un cooilcarenu e cuminte.
2. Ce qezi ce i s-a intamplatpuigoruluineasculator?Continuatextutcu
. doud-treienun{uri.

3. Cumai fi procedatdacaeraiin loculpuigorului?


Dacaeramln loculpuigorului,

( cuvinte
pentruurmdtoarele
certate)
4. Afl6in textantonime
exemple:
ascuftetor
a vrutmiloase
cuminte
-

J.

Scriepentrufiecarepersonaj
dintextcuvintele
carese ootrivesc.
lacome,neascutetor,
obraznic,
nemiloase,
vicleane,prostut,pacalit,
neastamparat,
rogcate.

6. Delimiteaza
textulin fragmente
dupeurmatoarele
ideiprincipale:

a) Mamaigiavertizeazd
puiuldespreprimejdiile
care?lpandesc.
b) Puiulnufineseamade sfaturile
mamet.

SCRIEREAIMAGINATIVA
TEXTEPE BAZAUNUISUPORTVIZUAL

)6

-'6h
P -LP'9o,

1. Privegtefiecareimagine!
a)Scriepropozitiipe bazaimaginilorfolosindgi urmAtoarele
expresii:
ii
,,mdrbetran9i rotat",,,mereaurii,zemoasegi parfumate",
,,bucuria
punebujoriln obraji".
Pentrua puteaaranjapropoziliile
ln ordine,potiurmaacestplan:
-

undeestemerul;
ce facebaiatulpentrua fi de ajutor;
cumadunamerele:
ce facecu mereleculese;
ce simtebeiatul,gtiindca a fecutun lucrubun.

b) Stabilegte
titlul!
c) Coloreazeimaginile!
2. Observe
desenul!
a) Stab'legte!
- Loculundesuntcopiii.
-Cand se intampldactlunea.
-Numelepersonajelor.
-Ce faccopiii.
-Cu ce scopconstruiesc
cesutepentrupeserele.
-Cum consideri
faplalor

@_

b) Scrieun textde gasesau


gapteenunluri(pe pagina urmatoare).
Polifolosi 9i dialogul.
c) Gasegteun titlupotrivit.
d) Coloreazd
desenul.

ALCATUIREAUNORTEXTESCURTEPE BAZA
UNUI$IR DEINTREBARI
'l, a)Citegte
gilncearca
cuatentie
lntrebarile!
Formuleaze
respunsuri
sd
leordonezi
intr-un
text.
Ca! puiarevrabiula?

Undepleaceea?

Ceseintampla
cu puigorii?

Cinepoftegtela ei?

Cineii salveaze?

b)Transcrietextul,alegandu-i
titlulpotrivildintreurmdtoarele:
Pisicacea rea

In pddure

Puigorii

2. Alcatuiegte
un textcu titlul,,Lacarnaval,,.Foloseste{ede urmatoarete
intreberi:(Potifolosidialogul)
a) Ce au hotaratcopiiidin clasaa ll-a?
b) Cumpregatesc
ei carnavalul?
c) Ce sfaturile de doamnainveletoare?
d)Cumsuntajutalide parinli?
e) Ce personajeau fost prezente?
f) Cums-ausimtitcopiii?
g) De ce remaneo amintireplAcutaacestcarnaval?

Alcdtuiegte
un text sugeratde urmdtoarele
desene,folosindexpresiile

4. Scrieuntextcu titlul,,Ariciulgi puiul de vulpe". Folosegte{e


de urmatoareleintreberi:
- Undes-auintalnitpuiulde vulpegi ariciul?
- De ce s-a miratpuiulde vulpevazandulpe arici?
- Ce i-aspusariciuldesprelepiisai?
- Cu ce s-a laudatpuiulde vulpe?
- Dece s-auhotaratceidoi se devindDrieteni?
imbinddialogulcu povestirea.
Enunlurile
talesd fie corectegi clare.

PROPOZTTTA

PUNcruL
#
1. Privegteimaginea!AlcAtuiegte
trei propoziliila sfdrgitulcdrorasa scrii
punct.

2. Desparte
pentrua obtinepropozitii,
cuvintele
apoiscrielecorect.
lerianinsmult.
Lasiniugemareveselie.
Omuldezapadeetrist.

3. Completeazd
propoziliile
urmatoare
cu catedoudcuvinte.
Zapadae
Monicaprivegte
Patinelesunt

4, Alcetuiegte
cuajutorul
cuventului
treipropozitii,
,,vacantd',
fiecareavand
a) doudcuvinte:

b) patrucuvinte:

c) cincicuvinte:

5. Ordoneaze
cuvintele
dateintr-opropozitie.
Scriepropozitia
oblinutd.
Punein casutdnumeru
I de cuvinte.

@@

(e""9

/.2\

Qanao)LSe,@

( Fuloii)

propoziliile
6. Transforma
de maijos dupdmodeluldat:
Casapare mice subcojoculde zepade.
Caselepar mici subcojoculde zepade.
Fulgulpareo stelulaargintie.

pederdelus.
Saniaalunece

7. Taiecu o liniecuvintelescrisegregitin propozitiile


urmdtoare:
Soareleapar/apare
de dupdnori.
Copiiise dau/seda cu seniulele.
Bunicalmpletesc/impletegte
un fular.
Tataaduce/aduc
lemneoentrufoc.
8. Proverbele
s-auincurcat.Ordoneaza
cuvintele!Scrie-lecorect!

(-acurt- Gicioarel OAI

fuftiunaI

maa

Buturuqa

I dulceI [,) [mut]

Gstoarnil @

m,ba-l @

tceal (avwn @

Sendtatea

9. Potrivegte
cuvintelepentrua obtinepropozitiidupamodel:
Sdndel

coace

ziarul.

Bunicul

seoau

poveslea.

Mama

asculte

cozonact.

Beieqi

citeSte

cu santa.

Bunica

impletegte

caciulila.

10.AgazdcuvinteleTnordinepentrua formapropozitii.

")@D-.='es

c)

l.

a.6p+ *4
6ff-pE9
t;1
f7

{del
\!"'/

{in)

d)

'11.Coloreaze
numaicasetele
coresDunzetoare
imbinarilor
decuvinte
care
propozitii:
iormeaze
Copiiicareparcmerg.
Obraznic
raucuminte.
Eumergla gcoaldin fiecarezi.
Catelulteue camobraznic"
Ploua.

tr
!
!

't2.Scriesub fiecaredin imaginileurmatoare


literapropoziliei
carese
potrivegte.

A. MariaFi Luciancitesc.
B. GriveialeargAfericitlmpreundcu lonel.
C. Carmelasarecoarda.
l3.lncercuiegte.A", dacSafirmatiaesteadeveratd9i ,,F",dacdafirmalia

estefalse.
AF

Propozitia
,,ledulcel miceracuminte."are c,ncicuvinte.

AF

Propozitia
,,Treipisoistauintr-uncogmic."estealcatuitadin
gapfecuvinte.
Cuvantul,,lnvalatoarea"
nu esteo propozitie.

14.Potrivegte
fiecarecuvantdin primulrandcu alt cuvantde pe al doilea
rend.Formeazepropozilii!

unica,crivdtul,
ceprioara,
apa
aleargd.susure,pdgegte,b-te

15.Alegeformamrecte:
l-amspus$i lqi loarla vesteacea mare.
loanel

Fumicitei98999 ta drum.
pornegre

p22s1g
_a!.!.q
auflt

oe ta soare

nemansaie
obrajii.

Ramurite
poanamuguri.
+#
-9tr1+
coDac
or
16.Gasegtecuvantuluidin parantezeun bc potrivit.Scriepropozitiile
noi:
Lizucesteo fetitd.(necejitai)

Ursulse strecoara
sprebarlog.(greoi)

Veverita
adundalunepentruiarne.(sprintene)

SEMNU
L INTREBARII

$gb
!$r

1. Scriedoudintrebaripe careai vreasd le adresezicoleguluide bancd.

pentruftecareimagine.
2. Scriecatedoudintrebdri

pentrufiecarer5spuns:
3. Formuleaza
intreberi
a)

$coalaincepepe 15 septembrie.

Eu suntelevin clasaa doua.

c)

in ghiozdanam cirti, caietegi un penar.


d)

in timpulliberimi placese cilesc.

el
Cel mai bunprietenal meuesteCostel.
4. Formuleaza
doudintrebdrireferitoare
propozqie.
la urmetoarea
I
lon Creangaesteautorulpovegtii,Pungutacu doi bani."

5. Folosindcuvinteledin paranteze,
formuleaza
intrebaridespre:
- gcoale(unde?;de ce?;cum?)

- meserie(dece?;pentruce?:cine?)

6. Descooera
lntrebarea:
Cumsenumegteacestjoc?

7. Pune in ordine cuvinteleurmatoaregi formuleazain doue moduri


intrebarea:

")[-b.i*"al@ @

b)Gd*i-l
@

@G"bt,ilt-""]til O

8, Scrietreiintrebaripe careti le poatepunecinevadespreanimalultdu.


a
b
c
raspunsuri
la intreberile-ghicitoare_
9.FormuleazA
Carecer nu are stele?

Cineresarefar6sd puisdmante?
Careestecea maimarerozetoarede creioane?

semnulde punctuatie
10.Incercuiegte
corespunzdtor:

Cate ceasul
?
Undes-adusoareieri
?
in casanoastrisuntmulteflori
Voiatimaifostla saniug ?

11.Corecteazegregelile:
greielile:

fc@

,g.j.aoucacas12
A

@ap
s@

12.Ordoneaza
pentrua oblinepropozilii:
cuvintele

", @ @ @ @ @@
or@ @@ @@ @

@@

SEMNUL
EXCLAMARII

1. Citegte
gi scrielntreparanteze
enunlurile
urmdtoare
ce exprime
ele:
- Bunddimlneata,
copii! (.....,,......,.............
)
Cefrumosapunesoarele!(,............,........,,.,.)
- De-micartea! (..-.-.-...,-.-.-,..
)
- Lamultiani,beiatul
meu! (........,.,..............,.)
-ZumlZumlZuml (....,,..........,..........)
- Seinvetilectiacatmaibine! (...........................)

2. Indic6prins5getice exprimdfiecarepropozilie:
Ce minunat
e la munte!
Maria,te rogia medicamentul!
Ce caieteordonateare Mircea!
La multiani,bunicule!

(- **"

_.l

(Ti'a;__]

G"t"r*"-)
G,rgerni"t"l

3. lncercuiegte
semnulde punctualiecorespunzdtor,
aflat la sfargitul
pfopozitii
urmetoarelor
:
-

Salut,Victor ? |
Undete duci
?
Drumbun,Victor
Agteptlntoarcerea
ta

t?

4. Gesegte
propozitiile.
cuvintele
carelipsescAicompleteaze
Prccizeaze
ce exorimAfiecare.

C e . . . , . . , , . . . . .n. .i .n.g, e.......,,.,..,....!

(..................)

Bine-ai..................,
Corina!

(..................)

Te ..................,
vinocu noi!

(..................)

lonel,vino....,..,......,...!

(..................)

5. Vasilicda implinitI ani.Georgeparticipala aniversarea


sa.Gandegte-te
ce intamplaripot avea loc Ai formuleazeenunturipe care Georgele

poatespunepentrua arata:
a)unsalut:
b) o rugaminte:
c) o urare:
6. lmagineaz5-lice
veziopApugeBarbiesauunrobotel.Scrietreipropozilii
exclamative.

7. Completeaza
rebusulcu ceeace exprimefiecareenuntgi aflace arata
o propoziliecu semnulexclamarii:
(A-----+B)

1. Lamul!ani,mama!
2. Ce minunate
e rochila,
Ana!

5. Ce bineai scris,Marcel!
6. Te rogse vii in case,Ani!
3. Cela,du-teimediatla culcare!
7. La mulliani,prieteni!
4. Bundziua,Mimi!
8. Catde frumoaseegti,mama!
9. Sa fii atentiila gcoala!
A

8. Scriesemnelede punctualiepotfivite,apoi dezleagaghicitorite:

a) Pepenag
decauciuc
il trdntesc
sauil arunc,
Origiunde
dacdpicd,
Nuse sparge,nuse stricdfl

b) Cinepoatesa-lajungd
Pe acestalergdtor,

poartapuii-npungaL l
Care-Si
it ghicilifoarteugor!

c) Ramureacu clopolei

Hai,ghicitinumele
ein
9. Completeazd
cu semnelede punctualiecorespunzetoare:

rost! iepuragf
I unoe-ai
Unde.ai
fostlcoconagI

I eana-n I bdielebI
"reng
SeaduntreisurcebL]

(O.CazimirHotutr"
*-"Urln

propoziliile
'10.Transforma
dupdmodel:
Cdprtoara estespeioa sd.
Qe sperioasees|cdpioan!
Pegteraestefoartelntunecatd.

In curteagcoliie zarvamare.

Tunelul
estelung.

I lo mrrare;
b) Ce frumose fulgul!
1 !Un Inoemn;

I lo Inueoare;
Exprim6:

ff o"on"t"t"r".

I !O aomrra{e;

c) Catcostatrenulelul? Exprimd:
I lo porunca;
1 !U n I n o e m n ;

TE{S{
upioaded
bq,5tf30

o intrebare.

t?

o lntrebare.

TESTDE EVALUARE
1. Colorcaze
petratul
dindreptul
variantei
corecte.

T CartealuiAnae interesanta.
T CarteaAneie interesanta.
T Cartealu'Anae interesantd.
2. Suntscrisecorecttoatecuvinteledin propozilia:

la estecuminte.

I Eaestecuminte
f-l EaesteCuminte.
3, Propozilia,,Cefrumoasefloriavemla geamuri!,'
are:

T treicuvinte;
T cincicuvinte;
I 9asecuvtnte.
4. Insemneaze
cuX rasounsul
corect

a) Propozitia
,,Aninstoatdziua."exprimd:

l--l o constatare;
mrrare;
tr oo intrebare.

b) Propozitia
esteaceastd
,,Cine
femeie?',
exDrime:
o porunca;
unindemn;
o intrebare.

T
T
T

c) Propozilia
exprimd:
'Vinocu noi pe derdelug!"

T o porunca;
T unindemn;
T o urare.

pezebra."
5.Tnpropozilia:
setraverseaza
subliniat
are
- cuvantul
,,Strada
intelesul
de:

luciriedenluS;

T animal; pietoni.
T trecerede
6.Completeazd
cu semnele
de punctuatie
invalate:
Noaptea
esteungernaprasnicl l
Deundevinfulgiif-l
Cefrumoasd
esteiarnaI
7. lmagineaza-!
cAai puteasevorbegti
cu unfulgdenea.
Transmite-i
o informatie.

Adreseaza-i
o intrebare.
Fa-io urare.

LINIADE DIALOG

1. Completeaze
cutermenii
corespunzdtori:

Candvorbesc
douesaumaimultepersoane
se realizeaza
un...,,............,.......
Spuselefiecdreipersoane
careia partela
dialogse scriu:

alineat
dialog
liniede dialog
virguld

-cu

2. Completeaze
propozitiile
cu semnelede punctuatiepotrivite:

veiascufta
! Cepoveste
!
poveste
Esle
o
foarteinteresante
U
1-l
3. Corecteaze
textulurmdtor:

ElevulTeodorescu
a intaziatlagcoala
dincauzacanua auzitceasut.
invatatorul
il intreaba
Ces-alntamplat
Teodorescule
Elevulstepegdndurigiintr-untaziu raspunde
Mamaa uitalse-miaduceceasullncamerdVa rogse mescuzali
4. Scriedoudintrebari
scurte,pentrucaresdformulezi
rispunsuri.
folosino

liniadedialog:

5. ScrieTncesulesemnele
corespunzitoare:
de punctuatie
Desusmi se pereacd se scuturao ploaiealbastra
f l Bunicaince-

peasespun6
D
mare! mare!
!A fostodatdunTmparat

lcat oemare
!
lMaredetot!
(Bunica- B. 9t. Delavnncea)
6. lmagineaza-li
undialoglntre:

a) doi copiicareiubescmuzica:

b) dou5 flori:

7. Completeaze
conversalia
urmatoare:
cu raspunsuri
saucuintrebari
- La multiani.Nicoleta!

- O cartede povegti,dulciurigi o pepugicd.


- Ai fi doritsi altceva?

at. Cite$teversurile!Puneliniade dialogacoloundecrezice lipsegtel

Dragatoamnd,un'teduci?
Pestedealurigi uluci
Cumde mergifarapapuci?

Me gdbesc in deal,ln lunci,


Sd cocstruguriicei dulci,
Sd cosfrunzacu arnici,
Se pocnescdin umedbici,
Sa-!aruncin poaldnuci...
Toamnadrage,mai ramai
Ca sa scuturigi-ungutui!
E gutuisaue-omomaie?
E gutui,acolo-nvie
Coamadealului
mangaie.
(Maia Gardin)
9. Scriecinerostegtefiecarecomunicare:
- Sd nu pierdeliniciodatdin luptS!
(Aspus..,.............
(cine?)

........,.............,.,...........)

(cui?)

- Suntemtrei,M6riaTa.Daceam sa cadeu,ziseBucur.aresa il
ducaRadu.
(Azis....................
(cine?)

......................................)
(cui?)

(cine?)

(cui?)

10. Privegtecu atenliedesenul!Compuneun dialoglegatde conlinutul


desenului.

DOUAPUNCTE

douapuncte?
Compleleaza:
1 . Candse folosesc
Douepunctesefolosesc:
a,

b)
cl
2. Citegteenunturilegi scrieintre parantezesituatiade folosirea celor
doueouncte:
a) Mamaintreabd:
.)
- T i- asi c r i st e m a ?( . . . . . . . . . ....- .................................
b) Tatacumpdrede la Metro:zahar,ulei,orez,feind9i un tort.
(....................................................)

ajunge."
se scoalddedimineata,
departe
c) Vorbaproverbului:
,,Cine
(....................................................)

respunsuri
lntrebari!
la urmdtoarele
3. Folosind
,,:"formuleaze
tai ceimaibuni?
a) Caresuntprietenii

b) Ce obligaliiare un elev?

propozilii
4. Dinurmdtoarele
lipsesc:
a)ln curteaulnfloritzambilele,
gi liliacul.
lalelele
Lipsescl] douapuncte;
l] un punct9io vhguld;
intreberii.
! semnul
b) Mamalntreaba
Cinevaveni?
Lipsesc
! liniadedialogSidouepuncte;
exclamdrii:
! semnul
! virguta.
5. Punesemnele
de punctualie
in te)dulurmetor:
ln curteagcoliierazarvdmare!

Tolicopiiisejucauveseli!

NumaiMihaiplangea
langdun copacI

!
!
!
l]

oece plengi! Mihai! fl tntreaba


AuraO
tvt-am
lovitla genunchi! rdspunde
bdiatul!
Nue nimic! Vinosa mergemla cabinetul
medical!
Egtio colegefoartebune! spunemailinigtitMihaiD

6. Scrieundialogcu titlul,,inparc"caresd cuprinda


celputindoueintebdri
$i doueraspunsuri.

catedouaenunlurilncresa folosegti,,:"inainteavorbetor
7. Alcatuiegte
uneipersoanegi inainteauneienumerari.

textulde maijos.
8. Corecteaze
in fiecareseardbunicaseintreabe
Cinemeva ajutac6ndeu nuvoiputeasa madaujos dinpat
Eubunico
enumerarea:
9. Continue
a) La grddinazoologicaMirceaa vazut lei,.....................

dealergaria
fostcegtigat
b) Concursul
deurmatoriicopii:
Ade|a,.............
ampus:douamere,,."..
c) in fructierd

semnelede punctuatie
10. a) incercuiegte
scrisegregit:

Eeiatula raspuns
in goapte:Undevreitu, memico!
Baiatula respuns
ln goaptd.
- Undevreitu,mamico!
varianta
b) Transcrie
corecte.

Bdiatula raspuns
in goapta:
- Undevreitu, mamico!

11. Citegteurmetoareaanecdotdgi punesemnelede punctuatiecorespunzetoare:


Venindacasade la serviciu!

tatil igi gasegtefiica cu ochiiin

lacnmi!
D Ces-aintamplat!oragaI
Amfecuto prdjitu69icandamscos-odincuplorcainelenostru
L__j
mi-ainfulecat-o
!

Ei! nute nec4ipentruasta! i{i cumpdreuattciine!

VIRGULA

1. Coloreaza
florilecorespuzatoare
r6spunsului
corect:
Tnpropozitia
a cumperatardei,rogii,vinete,vaze gi ceapd."
,,Bunica
- s-aufolositdouepunctepentruc6:
*urmeaza

o expticalie;

- s-afolositviroulaDentru:

f,m:r"*:r*:
2. Scriecetedouapropoziliica ln modeluldat:
- Marcel,ai citit Dovestea?

- Ai citit poveslea,Marcel?

3. Scriesemnele
de punctualie
corespunzatoare:
a) ,,Noaptea
visamgcoala
D unpatatmareDmare 9ifrumosDca in
basme!cu po(idefier!cu geaml6curi!cuugideclegtar!cu
zidurivopsite
canigteicoane."
(DJ Vucea- B. Ft.Detavrancea)
b) Melcula pornitla drumcu cdsujain spinaref
DUnOete Oucilmelcule[intreabdo u"uoi-rit"
3
duc
se
vdd
cum
au
inflorit
viorelele!
brandugeleDtoporagii
L,JMd
gi zorelele.

4, Alcatuiegte
un scurttextcu titlul,,Lacirc,,,folosindsemnelede ounctuatielnvatate.

5. Punevirgulala loculpotrivit:

Ursulvulpeagi iepurelesuntanimabselbatice.
Am culesghioceitoporagi9i viorele.
Vrdbiileciorilegi sticletiiierneazela noi.
propozifile:
6. Completeaza
Gigi,...................................
buni.
SiPetici suntprieteni
Fatamo$ului
erahamicd,...................................
gi cinstita.
Toamna,struguri,

.....9i nucisuntdin belgug.

7. incercuiegte
variantacorcctda) - Victor,mdndncibanana. b) - Nicoleta,pleacela gcoale,te rog.
- Victor,manancebanana!

- Nicoleta,pleac5la 9coal5,te rog!

8. Scriedouaenunluri
caresi cuprindd
enumerdri:
a)

b)

9. Scriedouaenunluri
in carevirgulasasepareformuladeadresare
oeo
Tntrebare.

b)

10.Unegteceeace se potrivegte:
- Scriefrumos,Marcele!

Mihai,baiatulcel mic,plecase.

Virgulase
scrieintre
cuvinteleunei
enumerari.

- Numaivreaunimic.ziseViorica.

Mamaa fecuturmatoarcle
cumpareturi:
doue paini,
douepungicu lapte,doue
ciocolate9i trei banane.

Virgulase scrie
pentrua separain
propozitie
cuvantul
(cuvintele)
carearata
o strigarede restul
cuvintelor.

- Salut,Mihai!
- Salut,Victor!

Fatamogului
eratrumoasa,
harnicd9icuminte.

- Du{erepede,
spusemama,
intarziila gcoale!

- lonele,deseneaza
frumos!

Mrgulasepara
o explicalie
(saucuvintele
autorului)
de
comunicerii.

TEST DE EVALUARE
1. lncercuiegte
rispunsulcorect:

A. Propozilia
estealcatuita
din:
a) sunete;
b) litere;
c) cuvinte.
B. Cuvintebdintr-opropoziliesuntlegateprin:
a) bastonage;
b) semnede punctuatie;
c)inleles.
carearatdo constatarepunem:
C, La sfar9itulpropozitiei
a) semnulintrebarii;
b) punct;

c) semnulexclamarii.
uneicomuniceri
D.inaintea
saua vorbelor
uneipersoane
sepunesemnul:
a) punct;
b) douapuncte;
c) liniededialog.
de punctua[ie
2. Taiesemnele
carenuse potrivesc:
-Ali inlelesce-amspuseu?
? Da,tate!au rdspuns
copiii!
in voi!
- Potsd amincredere

- Fiitaragrus?
potrivite:
3. Punesemnelede punctuatie

FalnhebatD
A. Marcela
E bunicata!

D Nu!
!

rispunse
Victor
!

Atuncie cumvamamata!
Nicidecum! Esteo cunogtinF
!

B.,,Pe
cendimpletea
laciorapDbatrana
segendea
[_]
O Binear fi se avemuncopill]fie 9i cAtunghemde maref l
ll Dardacdar fi cato neghind
[]
Cine
vorbit
a
l]
!

D EuD NeghiniF
!gAndutoamenitor
l]"
(NeghiniF- B. St.Delavnncea)

4. Alcatuiegte
un textcu titlul,,Bocenili" $i folosegtetoatesemnelede
punctuatie
1nv51ate.

CUVANTUL
1. Delimiteazd
cuvinteledinlnldnluirile:
A t r e c u t i a r n a ge r o a se .
i n c e p s d r d s a r d g h io ce ii.
Vorvenipdsdrilecaletoare.
P e c r e n g i l e c o p a cilo r a p a r m u g u r i.
2. Stabilegte
catecuvintesuntin fiecaredin comunicerile
urmdtoare:

Amajunslatimpacase.
D
Emilse ddcu rolele.
!
Mihaiaredoicelei.
D
Priveam
in gredinetrandafirii
rogii.!
3. Explicalnlelesulcuvintelorsubliniate.
Mariaa fost la mare.
in centruloraguluie o !q!.e de oament.

Bunicaareo livadamare.
Ciobanul
alunge
lupulcu unpar.
CopiiiIqInemullumi!i.
Optesteunnumdrpar.
4. Ddcetetreiexemple
pentru:
a) cuvinte
formatedintr-osilabe

b) cuvinteformatedin douasilabe:

c) cuvinteformatedin treisilabe:

d) cuvintecarese terminecu ,,n":

e) cuvintecare-lau pe ,,c"la mijloc:

f) cuvintecareseterminecu ,,1":

5. Citegteinversacestecuvinte9i noteazdce-aidescoperit:

sar-

tar -

toc -

m a r e- .....,...,,.....,,.

6. Taieprimaliterdde la lnceputulfiecaruicuvantgi vei oblinecuvintenot:

- ....,..,.,..................
/una- ......................"..... scoasa

fP"r"-

brad

luna -

fa{d

7. Adaugand
o literalalnceputul
fiecerui
cuvantveiobtinealtulnou:
Ex- ie ---+vie
o u d +.'.. ..'............

p a r a + ...................
U n a - -..,............,...
+

Pu n-- +'. .'...............

lIl

+.....,....,,.,..,..

d S u l+ . . . . . . , . . . . , . . . . . . .

8. Coloreazacu verdecuvintelescrisecorect:

manuge

manuge

gcena
gtofa

scena
stofa

start
diScipline

gtart
disciplina

tuturor
colidor

coridor

trimite

trimete

poezie

poiezie

comptect

complet

tutulor

9. Scriegi denumireaobiectelor:

-qt
W
10.Continudcu ultimasilabea cuva uluianterior:
nn
qra-trapneta
- ....
\-/
\-/

mure-.................,
'11.Gisegtecuvinte
noi,inlatundo silabadelainceputulfiecerui
cuvant:

ramure-mure

cemile-

curea-

cdrare -

tumina-

arama-

macar-

cuminte
- ......,......... rdsare-

12.a) Gesegtecuvintenoi,inEtutandosilabade h sfarsitultiecdruicuvant:

caseta- case

banca-

aluneca-

urmare
- .........,...... cerere-

cztne

pompa-

coslum-

pierde-

b) Alcetuiegte
propoziliicu cuvintelegdsitecaredenumescmaimulte
obiecte.

13.Cumspuialtfelintr-unsingurcuvant?

'"'"'("T:
-

pasdrimaimulte rale ^i

14.Peliecarerandestecateuncuvantcares-aretecit.Bareazal!
case,Maria;
- mama,copil,om,prieten,
* pisicd,lup,elefant,ras,vulpe,man6,veverile;
Carpali,ceorgescu,
Mureg,copac;
- la$i,Bucuregti,
garoafe,
pisica,dalie.
lalea,panselute,
- trandafir,
poezia:
15.a) CiteSte
Cuvintele

de 9tefanTudor
Nuexistaorazniclacuvinte!
Intraln livadalorbogate
catpoticuprinde.
9i culege-atat
Nuexistepraznicnicila gure,
Uncuvantteiossaugrosolan
Nu-1i
aducedragoste,
ci ura.
Dinamiclti faceundugman.
larcuvantul
linigtit
Sidulce
pic.
9i pe-ofiardo-ncalzegte-un
Semenat,
el road6buna-aduce:
Dindugman
ti faceunamic.
b) Transcrie
versurile
5, 6, 8, 9

16.Aricela incurcatcuvinteleurmdtoarelor
propozitii.
Ajuta{sd le ordone_

ze.Transcrie
propozitiile!

o @ h"u-*tPrivighetoarea[i'iill G"pa
CmmAA@Fil."""hb]@@@O

0
17.Gandegte{egi scriezececuvintecareau legaturdcu joaca.
5

pe verlicala
18.Completend
rebusulvei descoperi
AB un cuvantpotrivit
pentrucelcareseingrijegte
de senetatea
oamenilor.

pescene
1. DanseazA
2. Vindeflori
3. Facecalculeeconomice

4. invaldcopiiisd scrie
5. Piloteazeavionul
6. imblSnzegte
animale

CUVINTE
CU,,mb,,SAU,,mp,'
'1.lncercuiegte
gitranscrie
cuvintele
scrisecu,,mb"9i,,mp"dinurmatoarele
enunluri:
pelanga
MihaigiDoruauplecatimpreune
sprebunici.Drumultrecea
undealimDadurit.
Moletacumpera
o cutiecu bomboane.
Vanzatoarea
lmpacheteaza
cutiafrumos.
Ceidoifraliimpartmerelein modegal.
Mi-am
lmpodobit
urechile
cucirege.

2. Coloreaza
cu galbencasetelein carecuvintelesuntscrisecorect:

umbra

unbre

anbalai

ambalaj

timbru

tinbru

plinbare

plimbare

dumbrava dunbrava
limpede
porunD
sinplu

linpede
porumD
srmplu

3. Formeazd
cuvintenoi dupd model9i abatuiegtecu ete propozitiicu

semnulintrebarii:
bolnav= lmbolndvit

Podoaba=

bland =

plin

4. Completeaza
cuunadintre
consoan""@,@ *"u@.
za.....bile

schi.....be

im.....rdgtie

ca.....panie

,ca,....pron
va.....pir

I.....bujorat

m.....

tum.....e,

i.....potrivd

scu.,...pire

stam,...d

5. a) Gasegtec6te un cuvantcare are acela$iinFles cu fiecareexpresie

data.Cuvantul
trebuiesd conline@

""u @

a shangebogelii
a se opune la @va

a strangein brale
a domesticiun animal=

b) Scriepropozilii
fotosind
numeleluniloranutuicarecontin(fri')

6. Alcatuiegteun text in care sa fobsegti cuvinleleimpreune,pfimbare,


cempul,umbrd,imprejur.Cauteun tiflu potrivitpentrutextultdu!

7. Corecteaza
enunturile
demaijos:
Candestefdg mainbracgros.Am o caciuliFtnblenitd.
gtiu ca in
lunanoienbrie
cadeprima
zapade,lmiplace
candcopaciise
lnpodobesc
cu menu$i
de nea.Paragade inportanti!
8. DesparteTnsilabecuvintelo:

lmbreceminte

lmpovarat

imblgnzire

imbuneta!it

imparSlie

umplut

cumpatat

combinatie

9. Descurciproverbele!
Subliniazd
cuvintele
in careapare@) sau@-])
nu,vinde,se,Prietenul,
nu,cumpera,
nici,se

ce, se, lesne,Cei,potrivesc,


se, imprietenesc.

10. Completeaze
enunlurilecu celemaipotrivitecuvinte:
......................
vommerge.,...........,........
laspectacol.

impreune
Problema
sambete
compusa
nu a fostprea,......
complicata
schimba
septembrie
timpul
impodobit
ambalale
decembrie

pe care am rezotvat-o

i n l u n a. . . . . . . ....,.............,
se ,.............,,.,..,.....
vr e m e a .
E . . . . . . . . . . . . . ......,.........,...
p lo ilo r .
in .............................."........
vineMogCraciun.
Atunci

gasimsubbradul
...............,...................,......
cadouri
frumos

11.Scriedupedictare
zececuvinte
ceconlingrupul
@

"", @.

cuvtNTEcu INTELES
ASEMANATOR
1. Unegtecu o liniecuvintelecareau acelagiinteles.

*.----,

h'ii

2. Coloreazdcu portocaliucesutelein caresuntscrisecuvintecu tnteles


asemanator
celuidat:

bucurie

puternic

faime

delicat
pldpand

multumire

3. Gdsegte
cuvintecuinlelesasemenetor:
ciolan =
linigte=

=
oasPete

4. in versurileurmatoare,
inlocuieste
cuvintelesubliniate
cu altelecu
intelesasemenalor:
,,ce-aupelit,nu-ide uimire
Candcrescubeiatulmare!
Da,a$a-i:adunice semeni,
Picde ezitarenu-i...
Auziice gFntreoameni
Tancidinegia suntdestui."

G;".."4
Gifi_l
-l

tt"d"i.la
l- p,rrfi-.l

f;r"r' l-

(Ursulelulprost-crescut
- A. Bafto)
5. Coloreazd
numaicasetelecorespunzatoare
girurilorde cuvinte,careau

sensapropiat:

!
I

sens,inteles,valoare;
zeduf,caniculd,
argip;

! semn,gest,senat;
I I existe,se afle,segasegte.

6. a) Pentrufiecarecuvantdin primulrandgdsegte-lpe cel din al doilea


rand,careareacelagiinteles:

lr-r"rtr

-l

tr.h,i"I

f-:
.- r
I aramru
cenugiu
!-t-r/\rs
I

aunu
I----.-r
JnegriciosI

b)Scriecincienunlurifolosindo partedin cuvintelede maisus.

7 . Citegtefragmentulurmetor:
,,Scufilarogieridicdprivireagi candvezucumjucaurazelesoarelui
printrecrengilecopacilor,candTrivi mai cu luare aminte la florile
frumoasecarecregteaupretutindenf-igi
spusein sine-aei:
(Mare bucuriei-agfacebuniciidacai-agducegi un buchetde flori
proaspete!
E atatde diminealace nuimi e teamecAam sa intazii.>"
(FratiiGimm - Scufila Roiie)
a) Transcriecuvintelesubliniategi gesegtepentrufiecareun cuvantcu
lntelesasemandlor:

b) Explicaexpresiarazelejucau(pinlte crengi).Scrieunenuntfolosind
aceasteexpresie.

8 . Completeazd
rebusul:

De laA la B ,,Cuvinte
cu acelagiinteles"sau
A

1.Drapel
2. Suparat
3. Batran
4. Panta
5.Omat
6. Ugor
7.Linigtit
8. $colar

CUVINTECU INTELESOPUS
1, Dacenu-iaga,cume?
mare -

bun -

harnic-

gras-

lat

inalt-

rung

gros-

frumos-

prost-

2. Coloreazdcu albastrucasutelein caresuntscrisecuvintelecu Tnteles


oDusceluidat:

avut
sarac
modest

3 . Unilicuvintelecu lntelesopus:

C @ @yq@ @

@@@@

@ @@ @
4. Cuajutorul
imaginilor,
completeaze
enunturile:

"#

a) Unbradute scund,
alt brade

ww

c) Marcelestevesel,

i*b) Dacqnue proaspate,


floareae

d) Fenlicae mica,

Danu!
este............

Fenele

5. inlocuiegte
cuvintelesubliniategi aflaproverbuladevdrat:

Mergirepedeca se ajungiaproape.

perechilor
6. Coloreaza
casetacorespunzatoare
de cuvintecu sensopus:

T Tnalt- scund
T los- sus
- inainte
n Tnaunfu
T vine- pleaca

- simplu
tr dificil
greu- cumplit

T
I
T

ascultetor
- obraznic
rece- cald

7. lnlocuiegte
cuvintelesubliniatecu altelecu lntelesopus:
Monicacitegteinceto poezie.
Am mancatpulingi ma doarestomacul.
intotdeauna
aparecandam nevoie.
In apropterese vad muntii.

8. Alc6tuie9te
cuvintenot, care au sensopuscuvintelor
datefolosind
silabades-/ dezcoase -

incalli

prinde -

avantaje-

face

inzdpezit-

imbrace
-

umflat

9. Amintette-ti
defatababeigide ceaa mogneagului
dinpovestea
luiton
Creanga.Scriedesprefiecaretrei enunluri,aretandinsugirilelor.
Subliniaza
cuvintele
cu?nleles
opus.
Fatababei:

Fatamogneagului:

10. Completeazd
rebusul.Vei descoperipe verticalaAB - Cuvintecu

inlelesopussau
'1.Negru
2. Hernicie
3. Bdtran
4. Fricos
5. Sdnatos
6. Noapte
7. Dulce
8.Aproape

11. inlocuiegtecuvintelesubliniatecu altele cu intelesopus, apoi afld


rdspunsurile
proverbele:
la ghicitorigi reconstituie
gospodine
a)Lene$a

b) StAmogulprinpedure
Strange
zahdrdingrddine. Dupazmeurdgi mure.
(....... ....... .... ......... )

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

c)Cande cal4 stacovrig, d)Vorbapufnesardciaomului.


iarnd vedeun motan
Se sfenge ca un
nazdravan.

Inteleptulns,pesfeSipreotuladund.

lnualdlabetrdnete
casdgtiilaf,nerele.
Muncegte
me,neca se mananci
azi
Lenevia
e soracu bogafla.

12.Alcdtuiegteun text in care sd folosegtitrei perechide cuvintecu


inlelesopus.

TESTDE EVALUARE
1. Arataordineain carevei mancaperele,astfelincatcuvintelescrisepe
ele sa alcetuiascd
doueenunturi:

"@@@@
"@@@@

2. GdsegtecuvAntulpotrivit!Formeazaperechi:
dansuri
limba
poporul
portul
3. Bareazdformaincorecte:

4. Scriecatetreicuvinte:

- denumiri
deanimale:
- denumiri
delocatitati:
- numedepersoane:

romen
romanegti
romanesc
romana

5. lnlocuiegte
cuvintelesubliniatecu altelecu intelesasemanetor:
a) Viorelesteelev

b) Duminice
aveminvitati.

c) In calea ie$itun lup.

6. Unegtecuvinteledin coloanaA cu celecu intelesopusdin coloanaB.


(A )

(t

vorbeste

greu

rAhAdA

tace
incet
mult

u9or
termine
puFn
mare

incepe
mlc

7. Delimiteaze
cuvintele,
propozitiile
apoitranscrie
gdsite:
a) S-aagternuEapada.

b) lncurteabuniculuiseafl
eunnucuria$.

SILABA
DESPARTTREA
CUVTNTELOR
iN STLABE
1. Despartein silabe cuvintele:gcoale,coloane,primdvarS,ghiocel,
ciocanitoare,
biblioteca,
viorea,merg.

2. Cooiazeversurile!Desparte
cuvintele
in silabe!

pasdrele
Somnoroase
Pela cuiburise adufie
Seacundin remurele
Noaptebund!
(M.Eminescu
pdsdrele)
- Somnoroase

3. Formeaze
cuvintedindouasilabe:

me

""1

"1
4. Alcetuie$te
cuvintelnlocuindliniutelecu silabe:
flo_

___j

ma__-'

ga_

____-;

po_ ____;

gra----

5. Noteazdnumdrul
de silabein pdtrdlelelealdlurate:
gcolarii

florile!

D
oameniiT
oamenl

trenE
trenurile
!

D
pomiiD
pom

6. Noteazanumeletdu gi al membrilor
familieitalegi desparte_le
in silabe!

Scriezilelesaptamaniiin
tabelulurmdtorin
fun4iede numiruldesilabe.

8. Ordoneaza
silabele?ncuvinte:

net;su

fa; al; bet

ra;li;te

si;ba;la

te; le; zor;vi-

cu: cal; la;tor

9. Despartein silabecuvinteleca gi cumte-aiaflala capetde rand:


ex. pi-mdvard; prime-vad; primdva-rd.

inveletoare

biblioteca

povestire
10.Scrieceteo propozitie
fotosind
a) cuvintedinceteo silabe;

b)cuvintedindouasilabe:

c) cuvintedin treisilabe.

11.Desparte
in silabecuvintele
careseafldpebiletulcunumerul
1,purtat
de oorumbelulcdldtor:

12.Scriecuvintele
carese formeaza
prinunireasilabelor
de pe petalele
florii.Pe ce petaletrebuiese zboarefluturagul
pentrua formatrei cuvintenoi?Scriele!

'13.ldentificdgi despartein silabecuvintelescrise


pe barcapisiculei!

muncitor
mrnge
lfragit

14. Precizeazd
prinA sauF dacecuvintele
de maijossuntcorectdespertite
in silabe:
ali-ni-e-re
drept-unghi
co-pi-i
co-pFa{or
cop-r-a-tor
des-pre
de-spre
su-bti-e-re
sub-ti-tlu
fii-nd-cd
sub-ti--re
dre-ptunghi
fii-ca
fi-i-cd
fli-n-{d
fi-in{e

D
D
D
u
D
D

D
!
D
T
D
!
D
D

15. Coloreaze
cu galbencasetacarecontineformacorectade desodrtire
in silabea fieceruicuvant:
ve-ve-ri-ta
ve-ve-ril-a

IOam-na
IO-am-na

og-li-nda
o-glin-dd

a-er-ul
a-e-rul

16. Grupeazecuvinteledin propoziliaurmatoare


dupenum6rulde silaoe
din caree formatfiecare:
,,Varavine cu veveritevoioase9i vitezeln varfurivezi de pddure,
cu vargevarfuitecu pegtiidinvad."
(Vecinanoastre- N. Sfdnescu,Ghe. Tomozei)

SUNET- LITERA
1. Citegteurmetoarea
propozitie:
Alexandra
sejoacecu mrngea.
a\ Precizeazd
numarul
de cuvinte:D
b) Desparte
in silabetiecarecuvanldinpropozitia
dategi Wecizeaza
catesilabearefiecare.

D
D
!
!

mrngea
-

c) Pentrufiecarecuvantprecizeaze
numdrul
oe sunete9i litere.

Alexandra
D sunet",
! titer"
se
joace
cu
mingea

trsunete,f-l titere

D sunete,!
I sunete,!

tr

litere
titere
sunete,
I litere

2. Citegteurmetoarele
cuvinte9i precizeaza
numarul
desunetesi litere:

a;perecne
t;
!s;I
b)litere !";!r;
c)rocnteI s;I t;

caiet D r;Dl;
shere! s;Dt ;
toamnd
! ";!r;

ceas !.;!r;
"r"r"n!";!t:
Gicu

!.;!r.

3. lnlocuiegtelitereletngrogatedin urmdtoarele
cuvintegi obtinecuvinte
noi:

voua-

.F

carte -

tare -

dar

cod -

pard -

4. Scriein ordinealfabetice
cuvinteledin versurile:
'
Uite,lunasus pe case
Suiescdrilede raze
Si presardzahertos
De luminedulce,jos.
(LuizaCarol)

5. Cautaliterapierdute!
Mart_nic_, p_i de u_s
Cu b_tu_
A pl*c_t

de mi_re u_s,
c_ s_ a_u*e

F agi 9_ zm_urd 9_ m_r_.


6. Citegteinversgi scriece obtii:
pac - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

suo-

cos -

suf -

toc -

oac-

7. Combine
literele,
astfellncatsd rezultecuvinte:

m, r, u,am,o,r,a,nt, n, i, e, r ,t , e , e t,v , z , t , g-

FELULSUNETELOR
VOCALELE- CONSOANELE
1. Subliniazd
vocalele
dinghicitoarea:
A r i pi a r e
P a r c a - i f l o ar e .
lncotro a zbutal oare?

2. Marcheaze
cu rosuconsoanele
dinversurile:
Umbld clogca rar
Pe langa un par,
lar cei puigori
Tot pe langd flori.
3. inlocuiegte
primaconsoanacu alta.Scriecuvinteleobtinute:

partepainenoi
4. Completeaze
cu vocalelelipsd:
_t_n

_rc

tr_n

mdrg_ce

m_r*

___p_

n_c_

sh_ _|
ch_ _ma

br dl

c_9

crc

5. Citegtecuvintele,apoicompleteaze
casetele:

randunelete
- f--lvocate,!
gcoala
- f-l vocate,[
ploaie
- f-lvocate,!

-nro"n"
"on"o"n"
consoane

prietenie - lvocale,
!

con"oane

6. Transformd
urmatoarele
cuvinte,astfel?ncat:

a) se se terminecu douevocale:carte,veste,poveste,durere.
ex.minge- mingea

b) se se terminecu o vocald:stol,baiat,om,text.
ex. elev- elevi

7. Citegteurmetorul
enunl:
,,Eifl zarirape cepcaunpdginddin muntein munte9i sirind peste
rauricu totatataugurintd
ca 9i cumar fi sarftpesteunparaia9."
(C.Perrauft- Degelel)
ScrieA pentrupropozilia
adevdrate
gi F pentrupropozitia
falsa:
ln cuvantulZiiliisunttotatateavocalec6teconsoane.
L__l In cuventulsdrindsuntmaimultevocaledecatconsoane.
L_l Suntzececuvinteformatedintr-ovocalagi-oconsoana.

paraiag
suntmaiputine
consoane
decatvocale.
L J Incuvantul
Scrie:
a) cuvantulformat
numaidinvocale
b) cuvintelecareau numaregalde consoanegi vocale

8. Noteazacu ,,V"vocalelegi cu ,,C"consoanele


proverbe;
in urmatoarele
Cand d o i s e c e a r t d , a l t r eile a ca g tig e .

Lacomiastrice omenia.
Ziua bune se cunoagtede dimineate.

9. Alcatuiegte
cuvintedupdschemeleurmdtoare:

a\\/^\/^\,

-^-^-x

vvvv\r-vuiut,.

10. Scriepepetalele
floriicincicuvintece continnumaivocale.

1 1 . Une$te
cu o liniecuvintele
careau acelagi
numarde vocale:

casa
maginile

mdcege
masa

cirege
motoarele

paginile
vapoarele

1 2 . Folosindlitereledate,scriecete douecuvintedupaschemeleurme-

toare:

o@@o@ @ @ oo
cvc

CVCCV

1 3.Scrie:
a) trei numede persoanecareincepcu vocale:

b) trei numede lucruricareincepcu consoane:

c) trei numede floricarese terminecu vocale:

14. Toateincepcu vocalaI a ]! Compteteazd


grila!
'1.

2.
3.
4.
5.

l. primaliteredin alfabet;
2, unitatede mesurSa suprafelei;
3. lemndupdce da caldurd;
4. se consumaprinfoc;
5. legumede vard.

15. Unelecuvintese scriucu vocalesau cu consoanddubta:fiinla,aree,


muzee,copiilor,innorat,accelerat.
Gesegtegi tu altecinciexemple.

TESTDE EVALUARE
1 . Citegtetextul:

Toatafamiliaesteacasa.Pogtagul
aduceo scrisoare.Elenaia plicul
9i se bucurA.
Elena?lntreabamama.
- De la cineestescrisoarea,
- De la prietenamea,Anca.
a) Desparteln silabecuvintelesubliniate!

b) Transcriepropoziliaa doua gi subliniazecu rogu vocalelegi cu


albastruconsoanele:

c) Gasegtein text trei cuvintecareincep cu consoandgi trei cuvinte


carese terminacu vocald:

2. PuneX pentruvarianta
corecte:
a) cuvantul
ogllnddare: I I o vocald6 consoane

tr
D

3 vocale4 consoane
4 vocale3 consoane

b)cuvantul
aparfamenf
are:!

douasilabe
f'l patrusitabe
fl tr"i
"iluo"
c) formacorecte
dedespd4ire
in silabeeste:fl a-cce-le-rat
! ac-ce-le+at
f l acce-te-rat

d) auo singurasilabecuvintele:
!
[
!

alun,mie,trei;
p"r;
,"r,
"or,
ac,rece,arici.

3. Despartein silabeurmdtoarele
cuvinte:
zoologie
-.............

accent

idee

innegurat
-

viilor

muzee

vacctn -

cooperare-

GRUPURILE
DEVOCALEEA.IE.IA
in silabecwinteledate.lncercuiegte
1. Desparte
grupuldevocale,,ea,,,
,,ie,,,
aflatin aceeagisilaba.
"ia"
pleaca,seat,creatd,canapea

iafbd,beiat,iarmaroc,iaragi

greier,piersice,mielut,claie

2. Unegteprintr-otiniefiecarecuvantcu grupulde vocalecarese audein


rostirealui.
tigaie

ticaiala
lalea
agteapta

@
@
@

belealS
lencuiale
femeia
corecteazd

3. Completeaza
cuvintele
cu grupuldevocalelipsa:
orag

n;

ame!

la:

1:

scante_

gutu_;

Tnvo

I_vd:

cal_gcd;

te
rcuri;

oa

4. Taiecu o linieformagregitd!
mezlmiez; pae/paie; caet/caiet proect/ proiect; bae$i/beielii.
5. Corecteaza
enunturile.

Pecriangdfluerao mede.
Epuriiaceiaau egitin poiand.

6. Se de una,scriemai multe!
amiazd- amieze

viald -

piale -

biatii-

7. Gdsegtecincicuvinteformatedindouasautreisilabecarese se termtne
rn Qer. Atcatuiegte
propozigicu ele.

8. Realizeazd
un textscurt,pomindde la cwintele:
lleana, obignuia,temele, aste2i, iar, cuvintele,rdzboia,
corecteaze, acasd, lucreazS, dictare, gregeale.

trdia,

9. Cite$te
cu atentiepropoziliile:
Monicaia un mer.

Eafl cudF de coaj5.

Observa
intelesul
cuvintelor:
ia,ea.
Completeaze
propozi$i
urmetoarele
cu grupurile:
ia;ea.
arecd4imulte.

jucaria
.........
deperaft.

ce4iledinbibliotecd.

.........
recite
frumos.

'10.Descopera
cuvintelein
caregrupurile
devocale,,ia",,,ea",
,,ie"nuseafld
in aceeagi
sihbe9itaie-le!
vie, bogefie,mirease,viate,telie,pian,cereale,rea, piatra,mie,
impietrit,fierbinte.
11. a) Subliniazein versurileurmatoarecuvintelecare contingrupurile
de sunete,Fa",
"ia","ie":
vezduhcumplitaiarnacemenoriide zapad5,
"Din
Lungitoiene cdlatoareadunate-ncer gramada;
Fulgiizbor,plutescln aerca un roi de fluturialbi,
Raspandind
fioride gheatape ai Frii umeridatbi."
(V.Alecsandri- lama)
b) Despartecuvintelesubliniate
ln silabe:

12. Coloreazecasetelein carecuvinteledatesuntscrisecorect:


ecou
iegal

ecran
ielastic

@u
egal

|ecran
elastic

epoce
|erou
etaj
echipe

este
ielefant
echilibru

iechilibru

eroare

|eruare

ieste
elefant

iepoce
erou
ietaj
iechipd

GRUPURILE
DEVOCALEOA, UA,UA
't. Subliniazdgrupurilede vocale,,oa,',,,ui", ,,ua,,.Despartein
silabe
cuvintelegi puneleln treicoloane,dupegrupulpe care_lcontin:

roue, voua, verigoare,ziua, sarbdtoare,boabe, stoarce, gaua,


surioari, poartd. coardd.

2. Unegte
tiecarecuvantcu grupuldevocalepecare-lcontine:

/'-->

oase

\I9'

sarmaua

coajd

@
@

oua

roua

poade

3. Completeaze
cu grupurilede vocalelipsd:
nins_re;

plo_;zi_;

bidinea____jpdldri

manta_;
ra; nea_;

la;fl_re;

stea ____jinfi

cafea_,, _j

ra.

4. Realizeaze
o relatielntreceledouecobane:

oase
cucoand
soacra
coama
palSrioare

bdtraioard
lucioasd
roase
gelbioard
voioasd

5. Agae pentruunul.Altfele pentruuna.

covorros

- carpete

bunicafectuos - bunica...............
cdlelugnervos - calelugd

baiatrespectuosfetiF...............................,....
om mtnonos

- rcmete

6. Coloreazacu verdecaseteleln carecuvinteledatesuntscrisecorect:

oale

uale

noua

noa

uale

oare

roa

boald

bualS
vtoara

ztoa

roua
zua
oua

tvtuara

oa

noua

noa

doo

doud
voa

voua
oua

oA

7. Suntcorectecuvin
lele dinseria:

tr

a) ual5,iese,loat;

D
oale,este,loat;D
oala,este,luat;

(topaiau,
ploua,noua,steteau,
doud)

b) soare;zioa,cafeaoa;
D
suare;ziua,cateaoa;
D
soare;ziua;cafeaua.
!

9. Transcriecorecturmdtoarele
cuvinte:
sfiuas5,noud,ploe,doazeci,buale,vioard.

'10.Corecteaze
urmetoarele
propozitii:
Mamaa puso perdeanoelacameramea.
Fetitasfiuasae prietenamea.

Peraftamdoazeci
decd4iinteresante.
Afardploamerunt.
11.Rezolva
grila!
1,TIMIDA

2.CADEIARNA
3.ARIPAMICA
4. ADORMITA
5. PLINADE PACATE
6. VESELA
7. NU E TARE

SCRIEREA
CUVTNTELOR
CE CONTTN
,,a", ,,i
f . in propoziliile
de maijos subliniazdtiterele,,a,,9i ,,fl'Siobservaundese
scriefiecare:

Gheorghite
a insemnat
in carnetpandla ultimulcuvent.
Privighetoarea
igiincepecantecul.
plecarea
Eahotariplangand
cutrenul.
Mancam
maiintaisuoa.

2. Scriecatecincicuvintecaresa-lconlnape,,fl'sau,,a"in diferitepozilii
duoemodelul
dat.
a)intinde,

b)neintrerupt,
c) rand,
d) ocupand,

e)a uri,
3.Adaugaungrupde literecaresa aiutelaformarea
altorcuvinte(re,ne)
inainteaurmetoarelor
cuvinte:
invins,invatat,inscris,inceput,intalnit.
ex.:intors- reintors- neintors

4. Completeaze
cu ,j" sau,,i"pana
Afarebeteaun v_nt puternic,
iar cerulerav_nat-cenugiu.
departese zareaprintresalc_mic_mpul pustiu.C_nd gi c_nd se
auzeavuietulne_ncetatal r_ului cobor_ndvijelios.
Erao atmosfera
posomor_te,
ne_nchipuitdetrista.
5. Dincuvintele:
coborare,
hotdrdre,
posomorat,
amaratformeaze
altele
carese aibela sfarsit,fl'gialc5tuiegte
cu elepropozitii:

6. Bareaz5cu creionulroguformaincorecte.

vandt
vindt

neTncetat
cimpul
lngrogat neancetat
campul tdmplar angrogat
timplar

pepuge
pepuge
7. Potrivegte
litereledin mingileclovnului
pentrua formatoatecuvintele
posibile.Scriele!

8. Pevagoanele
pe aceleatn care
trenuluisuntscrisecuvinte.Coloreazale
aparcuvintece conlinsunetul,J' 9i desparteln silabeacestecuvinte!

9. Corecteazal
Felilaa cumpdrat
o Anghelatd
cu ciomlatdgi a mlncat-o.
Framintand
aluatul,mamaa antinsmlnasa ia faina.
Copiiierauambrdcali
in costume
romlnegti.
Miinemergem
in excursie
la Balea.
Pirvu coboraancettreDteleGind s-a ambracat,Stela perea mai dnaltd.

10.Taiecu o linievariantaincorecta

peine/piine
Romlnia/Romania

urate/urita
rade/rlde

pinzehenzd
TnaVanalt

11.Gasegte
cateuncuvantcu acelagi
inlelespentrufiecareexpresie
afifoartefierbinte-afi

a se faceseare- a se
a repetacuvintelecuiva- a
a introducepicioarele
ln pantofi- a se

a imprimao caseta- a
a vopsiouacu rogu- a
a se agezain genunchi- a
12. Potrivegte
cuvintelepentrua intregienunlurileurmatoare:
Noisuntem

hotari
Mariaeste...........................
dasa...-_...................... romani.
in
Mihai..................
se participela concursulde afletism.
inghetatd
Vasilea cumpdrat
o ........,.........,........
cu ciocolatd.
intai
13. Silabeles-auamestecat.
Compunecu fiecare$ircateun cuvant:

a) re,ho,ra,ta

b) re,96,ie,mdnc) bel,Tm,gat,9ud)tor,ce,pa,in e) ri!i,pe,du,im 14.in textulumatorsubliniaza:


cuvintele
- cu portocaliu
ce conln@;
- cuverdecuvintele
ce mnlin(d);
- cu albastru
cuvintere
ce congi@ 9i@ .
,,intaigiintaise ve spuncumampetrecut
eulnlr-ozi. M-aminsolit
la plimbare
cu Fanecareziceaca el a invalatintreagapadure.Daca
a9fi gtiutce-amsa indur,m-agfi intorsdindrum_
Ne-am
tnveselit
noipulincandamgesitciuperci,
darpeurmane-am
peloc.
retacitgi ne-amTnvanit
Dupace ne-amtocitTncdllemintele
indestul,ne-amTnlelessa
innoptem
la staneintrucateratarziu.'

(N.stanescu.
*"
^..*A

15. Coloreazacu galbencasetelein carecuvintelesunlscrisecorect:

intalnire

antalnire

invat

intors
reinceput

reannoit

izvora

antors
reanceput
izvori

inger
imbia

anger
ambia

anvat
reinnoit

16. Scrieun scurttext folosindcuvintele:


loana,se inoate,invalat,rau,
incearca,spate,incetinegte,
a obosit,intuneric.

SCRIEREACORECTAA CUVINTELORGU ..X''


1 . Grupeaza
urmetoarele
cuvinte
dupacumserostegte,,x"
ca,gz"sau

"cs"
exact,ax,examen,
examinator,
excursie,
exercitiu,
exigent,
exersare.
executare,
exterior,
fix,maxilar,
box,excelent.

2. Taiecu o linieoblicevariantaincorecte:
existe
egzistd

ocsrgen
oxigen

toxic
tocsic

serox

egzemprar
exempIar

3. Gesegte
uncuvantcu acelagi
inlelespentrufiecareexpresie.
Cuvantul
trebuiesa contine,,x".
a trimiteo scrisoare,
uncoleta agezacevaTntr-un
locfix- ..............
a supuneun elevla o probede examinare
a strigade bucurie4. imbinAndsilabelepotiobgnecuvinte:
a) fon,xi, lo; -

b) ment,ex, ri, pe;-

c)liu,e,ci,xer;d) e, mi,xa, tor,na -

5. Desparte
ln silabecuvintele:
exdice,excursionist,
experiment,
taxi,
pix,exclame,
examinator,
exemplar.

6. Corecteaza
cuvintelescrisegregit!
Fratele meu se pregategtepentru egzamen gi efectueaze
mule
Tatami-aspussa iau egzemplude la el. Dacavoifi hamic,
egzercitii.
voi Dlecain escursie.

7. Reline!Unelecuvinteca: ticsit,vacs,Alecsandri,
lmbecsit,rucsac- se
scriucu ,,cs"in locde ,,x".Alcetuitipropoziliicu acestecuvinte.

8 . Subliniazecuvintelescrisecu ,,x"din textulurmetor9i alcdtuiegte


cu

acesteapropozitii:
Roxana$i Alexandrusunt frati. Ei sunt exemplude dragoslegi
intelegere.
Alexandrueste?nclasaa lll-a,iar Roxanaesteelevala liceu.Ea1gi
ajutafratelela matematicd
maidificile.Exprimarea
Siii explicdexercitiile
eiesteexactpetnlelesulmiculuiAlexandru.
Astezi,taora 1Ofix,Roxana
areun testla limbaromena.Pixulei nu are pasta,iarAlexandru
ii ofera
oixulseu.
Roxanas-a descurcatexcelentla test.A luatnotamaxima.
Cei doifrali se comporteexemplarunulcu celalaft.

9. Descopera
cuvintele:
exclamatie,
examen,telit,lux,exigent,fix,ax, maxilar,taxi,box.
N E

G E N T

x c

L A

M A

T V

B M A
T E
D N

x
u

T A

x s

P R

T B

o x

F G H

M N

TESTDE EVALUARE
1. Ordoneazdcuvintelein propozilii!Subliniazdcuvintelein caregrupul
de vocale:,,ea","ia",,,ie",,,oa",,,ua",,,ui" esteln aceeagisilaba.
picdtura,nicio,de, ploaie,nu cezu;

se, pasdrea,ascundea,cotropitoare,
de, cAldura;

cantecul,seara,ei, impregtia,se, vesel;

taie,cerului,
randunica,
albastrul,
o sigeate,ca.

2. Cumse scriucuvintele?
Taiecu o linieoblicevarianta
incorectd.
ruxac

amindoi

rucsac

amandoi

ecsplicatie
explicalie

tecst
text

3. incercuiegte
numelecopiilorcres-auexprimatcorect!
Alexandru

Dana

Emilia

Eleviiesteexaminati. Eleviisuntexaminali. ntr-uncoqerauzece

oua.
Exploziile
au distrus
clddirea.
Intr-unsat trdiaun om
reneg.
Fetitelescrietexte. Fetitelescriutexte.
Explicaliile
esteclare. Explicatiile
suntclare. S-audeschismulte
expozi!ii.
Exploziilea distrus
clddirea.

Se plete$teo taxala
Intrare.

4. Formeazdcuvinte,unind centrulflorii cu fiecarepelala.Alcituiegte


propozitiicu acestecuvinte.

5. Citindlitereleinvers,vei descoperiun mesaj.Scrie-lcorect!


ia snuoser etraof enib. ireticilefl

SCRIEREA
CORECTA
A CUVINTELOR

/ ,,DtNTR-uN,,
,,itrn-o" I ,,itttR-ur't';
,,DtNTR-o'
propoziliile
1. Citegte
gisubliniazd
ortogramele:
,,intr-o",,,intr-un",,,dintr-o",,dintr-un".
Unursulela crescut
intr-opegtera
langamamasa.
Intr-unsattriia unbatranuitatdetimp.
Dintr-un
tufiga la$nitun iepurag.
Pasdrelele
zboaredintr-ocreanga
in alta.
2. TAia$cu o linieformelegregitegi corectati-te!
Marcelavineintrooauzd.
Fdt-Frumos
e erouldintroDoveste.

Aceaste
scenae dintrunfilmromanesc.
3. DescoperepropoziliileascunseSi scrieJe!

(prasatal
a1[ointr-o]
(brn*t] @
frotoarLtuil

b)@Ctrcl

@@

@@

h"""'i"l

@ (,"tar"itl
@ @ @ [c"r"sul
@@

4. Completeaza
enunlurilefolosindcuvlntelepotrivite.Scrie-lecorect!

Andreia decupatpoze.........................
cartede pove$ti.
.........-.........,.....
zi am hotarat
sa planteznigtefloriinfatablocului
meL.
Vrdjitorul
a inceputsa cante................._..._...
naifermecat.
.........................
tarziua sositSimamaobosita,
darveseld.

5. Completeaza
scriindcuvintepotrivite:

a) lntr-un
b) Dintr-o
d) Dintr-un
d) lntr-o
e)

temn.

padure.

s)

morcov.

h)

zt.

6. Alcatuieste
cate un enuntfolosindgrupurilede cuvinte:lntr-ovare,
intr-uncireg,dintr-ocasa,dintr-un
cuib.

7. Completeaze
textulcu ortogramele
date.Dd-iun tit'u!

...".......".......""...
zi puigorul
a pornitsprecr6ng.
. . . . . . . . " . . . . . . .t.u. .f .i g
.a. .i e g iot v u l p e.................
.
privire,vicleanagi-a dat seamace l va pacdli
u9or..............."....clipitas-arepezitla el.Acesta
Fafost sfar$itul.

8. incercuiegte
formacorectddinurmetoarele
enunluri:
intr-un/ lntr-opoianes-auintalnitgapteiepuragi.
lntr-un/ intr-oparcse planteazdarbugtidecorativi.
Dintr-un/ Dintr-oavioncoboardechipamedalialala ,,Campionatul
europeande fotbal."

Amtrecutprintr-o
pedurecu multemarcaje.
/ printr-un
Dintr-o
/ lntr-odatemi-aparutbinede reugitaei.
propoziliile
9. Descopere
punand
?nordinecuvintele
depepetalele
florilor!

ALTE ORTOGRAME

,,s-A'/,,sA" /,,S-AU"/,,SAU"
1.Completeaza
propoziliile
cu @,@.
Rodica.............
intor de la gcoald.
Sora.............
estepremiantd.
Pe strade.............
intalnitcu profesoara
de matematice.
Mama.............
estefoarteinlebgatoare.

2. in tocutcuvinretor@Si
@ potrivegteGi)ori(6it).
Mirceaarepartealuidevind.
Vestealuim-atulburat.
Casutaei estemica,darfrumoasa.
Voceaei estecalde.
3. Transforme
cuvintele
subliniate
dupemodel:
Modet: Copiiise joace.- Copiiis_aujucat.
Fetelese inteleg.Sportiviise antreneazd.
Elese grdbesc.-:
Ei se fugiresc.4. Completeazd
cu

@,@'

Ei ............
intalnitcu colegultor,Mihai.
Copiii............
lntelnitcu unom de gtiinle.
E seara............
dimineald?
Beiceai............
cacaocu lapte?
5. Propoziliile
scrisecorectsunt:
a)

b)

c)

Sorasaestetalentatd
la muzice.
Pisicas-aestejucduge.
Ghealasatopit.

Eleviisauantrenat
pentruconcurs.

D
D
D Veverilelesauascunsprintrecregi
D Victoraregaptesauoptursuleli.

D Mirceaa invalatdoueversuridintropoezie.
D Amcoboretscdrileintr-unminut.

tr Lipsesccincipaginidintr-ocarte.

d) !

fl

Sadezldnluit
furtuna.

S-auadunat
norii.

I I S-aagezatpe iarbafragede.
6. Alegevarianta
corect6:

pregat[pentruserbare.
Mihai$
Poezia
estefoarteinteresanta.
$
loaneiii placmerel"Sll perele.
Paserile
celatoare
intorsdinlarilecalde.
#
Ana$i Lucian
dusin vizitab bunici.
#
El

uitatmiratla coPii'

7. Complsteaza
textulcu urmetoarele
cuvinte:
sa;s-a;la;l-a;sa;s-au.

...........
poze.
...........
......."...
Cartea
estenoue.Marcel
uitatcuatenlie
placcd(ilecuanimale
Mama...........
vezutcatestedefericit.Baiatuluili
plante.
...........
Mamagifiul...........
...........
duslalibrarie.
Acolo,
Marcel
uitatcu atentie...........
anumite
cani.gi-aaleso cartecu animale
care
...........
traiesc
PolulNord.
8 . Corecteaza
gregelile
dinpropoziliile
gitranscrie-le
urmatoare
corect:

introseari,bunicula venitla noi.

O vever4egi-afecutscorburaintruncopac.

Poeziaaceastaestedintrunvolumde Ana Blandiana.

Tataa scoscadouriledintrungeamanran
mare.

Dintrosdrituracdtelula ajunsla mine.

TESTEDE EVALUARE
FINALA
TESTUL
NR.,I.
1. Citegte
cu atenlietextul,pentrua rezolva
apoicerintele:
Povestea
ariciuluiinlelept
de VladimirColin
A fostodatdunaricibetran,
tarebdtran9itareintelept.Debatrance
eraii crescuse
o barbealbepanala piept.
Setrezegte
intr-obunedimineatd
ariciul...
- Hm!Cumo fi Deafaft?
gi miroase
i9i scoateel nasulpefereastrd
in dreptagiin stranga,
in
susgiln jos.
- Bun!Nuploua.
igi apuciatunciariciulbarbacu amandoua
lebuFlegi gi-otrecede
peste
teva ori
lepiicareii slujescla totfelulde trebi.Acum,de pilde,
ii slujeaudreptpieptene.
ariciulbarba,se ferchezuie$te
$i-Sipiaptane
gi candi se parecd s-a gatitcumnu se poatemaifrumos,igi pune
paleria,
prinpadure.
igi ia bastonul
fluierand
9io porneqte
2.Marcheaza
cuX respunsul
corect:
a) autorultextuluieste:
sadoveanu;
O t'ititrait
O tonCreangd;
O VadimirCotin.
b) personajulprincipaleste:

Q un puidearici;lun

aricitdndr;O unaricibahanSiintetept.

c) Textulpoatefi impa4itin:

O douafragmente;
O kei fragmente;
! patrufragmente.
3. Scriedouaperechide cuvintecu sensopus:

4. Scrieticuvintecuintelesasemanator
Dentru:
(li) slujesc

de pilde

, pddure

5. Desparte
in silabecuvintele:
bdtran,inlelept,amandoua,
ferchezuieste_

6. Precizeaze
numarulde vocalegi de consoanepe care_lau urmdtoarele

cuvrnte:/_-\
. ,-\ )v

ancr< )<

-(rc

raoupre
( Q v

(-),

.^
..
sranga
1 x

\-/

7. Gasegtetreicuvintecarecuprindgrupuride litere:

8. Ordoneazd
alfabeticcuvinteledin a douaoroDozitie.

Transcriedin text:
a) o propozitieexclamative:

b) o propozilieinterogativa:

10. Povestegte
in cinci-gaseenunturitextulcitit.

- l_r c

TESTUL
NR.2.
1. Seddtextul:
,,ceitreifecioriai sei eraumahnitice nu se aratevreunsemnde
palatului,
ugurare
a bolii;Si-ntr-una
dinzile,in gredina
lncepura
a plange
cu lacrimi
amare.
Dar iateca in calealor rdsdriun mogneag,
careaflandnecazul
grdicdtreei:
feciorilor,
pedatdse
- Maigtiueuunleac:ii ziceapavielii.Cinebeadintr-insa
hzdrevenegte."
(FraliiGrimm- Apa vietii)
(cuvinte
subliniate:
a) GAseqte
sinonime
cuacelagi
sens)pentrucuvintele

b) Gdsegte
cel pulintreicuvintecarecontinun grupde vocalein aceeagi
silabe:

feciorilor.
c) Desparte
in silabecuvintele:
feciori,palatului,
bolii,mogneag,
gi numerulde vocalegi de consoane.
Precizeaze

d) Alcatuiegte
cteo propozijiecu fiecaredintrecuvintelesubliniate:

2. Punesemnelede punctuatie
potrivite:

o
o 9i cAtceripedansa
o
al
o

Devanzare
t,i-igainuga
aceealmei
Devdnzare
Q moguteI

bdietefl

Cat crezi gi dumneatacd face f-..)


(1.Creange- ,,Aminthidin copitdrie")

3. Ordoneaza
cuvinteleintr-opropozilie,apoischimbaordineacuvintelor
din propoziliaoblinutein diferitemoduri:
copacilor,
ruginii,au, covor,ale,agternut,frunzele,fosnitor,un

4. Scrietrei propoziliidespregcolarita sfargitut


c5rorase aiO,O,O.

5. Taiecee gregit.

cumper/ cunper;
lmboga!ft
/ inbogaqt;
inbdtranit
/ imbdtranit;

comfortabil
/ confortabil;
inbeiat/ imbaiat;
inpachetat/ impachetat.

TESTULNR.3.
Se dd textul:
Bobocul

de PaulAnghel
- Boc,boc,boc!
Bobyesteun boboc
Galeg,galbengi bondoc.
- Boc,boc,boc!
Bateiar,batedin nou,
$adesingurintr-unou.
Uganu-i,fereastra
nu e
N-arecines5-ldescuie,
N-arebietulde boboc
iniuntru pic de loc!

- Boc,boc,boc!
La-ncuiatplecandla piale
Mamalui,mdmicaraf6.
Ca se-icumperede-unban
Boabebunede susan.
Cands-a-ntors,boboculnu-i,
Numaicoajaoului.
- Unde-iBobyse-idau boabe
Si bobile9i podoabe?
- Unde-iBoby?strigarala
Derdsunedimineala!
Printretrestiainalte
Bobyse plimbape baltd
BatSlvinade boboc!
Boc,boc,boc!

't.

*p{oaded
bygfe{50

3. Dara douastrofd?

f-

4. Daexemplede cuvintecarerimeazd:

5. Caresuntpersonajele
din aceastiipoezie?

6. Punein ordineurmitoarelemomente:

o
o
o
o

Rap pleacdla piala.


Boboculse plimbape baltd_
Boboculiesesingurdin ou.
Bobyesteinchisin ou.

7. Scrietoateinsugirilelui Bobyprezentate
in poezie.

8.incercuiegte
insugirilecarei se potrivescbobocului:

iste!,

nerebd5tor,

g|Ebit,

curajos,

neascufiator.

9.lncercuiegte
pe texttoatecuvintelecarecontingrupurile,,oa",,,ea,,,
,,ia",
-ie".
10.Scrieacelecuvintedin poeziein care
apareinaintede,,b,,sau
"m"
"p".

11.Gesegte
cuvintecu intelesasemenator
pentru:
bondoc-i

ban-

bietul

Podoabe

cuvintecutntelesopuspentru:
12. Gasegte
a incuia--

a cumoera
-

a se intoarceln cinci-gaseenunturiintamplarea
13. Povestegte
din poezie:

14. DesDarteln silabecuvintele:

fereastrd-

plecand-

bondoc-

bobite-

descuie-

podoabe-

15. Scrieunbiletadresat
luiBoby,

princareiti anunlidorinla
dea
ve cunoagte.

un deseninspirat
16. Realizeaze
de textulpoeziei.

TESTUL
NR.4.
1. Punesemnele
depunctuatie
corespunzatoare:
,,9iU mergand
et maideparte
f-l iacase intetnegte
c_unom ce
veneade la targc-ogescein brafe
f]
bunf ziseDenita
UBun inrdtnigut(---lom
[ ]
-l
bine
sd
JCu
dea
Dumnezeu
I
9i
f
ur"i se facemschimb_]r"-g A", capraastagi se_midai
flLl,
g6scaI j
(1.Creangd- Deni6 prcpeleac)

2. Gesegtein textulde la punctul1 trei cuvinteformatedin 2 vocalegi


consoane.

3. Gesegte
dintextcatedoudcuvinre:

4. Scriedin text:
z cuvrnlecu

2 cuvintecu ,,a"
5. Aratdcetevocalegi consoaneau cuvintelesubliniale
in text:

6. Redein treienunturicontinutul
textutui.

7. a) Alcatuiegte
enunturiin caresa fobsegticuvintele:
lepurile,urechi,Urechila,ciulite,nemigcat,
tufi9,frdlioare.
b) Agazaenunlurile
in agafel,incatsAalcituiegtiuntextcutitlul,,lepudle
gi Urechile".

Coloreaze!
Da-lenume!

T E S T U LNR.5 .
1. Transcriecorecttextulurmator,apoidd-iun tiflupotrivit:

lntr-odiminealade primevara,
in copaculdin fala caseiam vezutun
cuib.Tncuiberaudoipuigorisperiali.Langecopacse aflamita,pisicuta.
Dintr-oserituraar fi pututajungela ei. Sa intamplatsa aparalebus.
Pisicutasa speriat.
puiiau multumit
calelului:
"Cip-cirip"!

PuneX pentrurespunsul
adevarat:
a) Primulcuvdntdintr-opropozilie
se scfle:
cu literemare;
totdeauna
cu literemare;
numaidaceestenumeleuneifiinle

o
o
o
o
o
o

b) Propoziliacorectdeste:

Salntamphtse apar6ldbug.
S-aintemplat
seapareLabug.
Salntamplat
sa apareLebu$.

c) Numeleliinlelorse scriucu literemare:

o
o
o

lainceputde propozilie;
oriundes-araflain propozitie;
niciodatd.

3. Gasegte
unaltsfargittextului.

4. Poliscriegitu poezii.Completeaze
dialogul
dintrevulpegiursulpacAlit"
totegtinecajit?
- Cumetre,
- Peisunt,cdtu m-aip,.,,..,..,...,..............
- Numaigtiu,zau,sunto sarmane!
- Nute potcrede.
Egtiv...,..,,..,.....,..,,
- S-audsuncar.O fi cu pegte!
ltip............................................,....!
- Maibineblana
maivecinel
- SAflmprieteni,
mairimAicub.,..,,.,,,...........,..,.,.,,.,,................!
- Cum5tre,
personajele!
5. Deseneaza

JOCURILINGVISTICE
1. Coloreazaacelepetalepe carecuvintelesuntscrisecorect!

ghimpe

2. Alintacuvintele!
Dan

inel

bluze-

magar
-

bucate-

poartescaun-

copac-

roata -

3. ScarasurDrizelor!
Compune
o propozilie
careare atateacuvinlecatetrepteare scara
suprizelor,
folosind
cuvintele:
lucreaza,
s-auconstruit,
se grdbeau.

S-auconstruit

se grebeau.

4. Coloreaze
numaidesenelecareau aceeasidenumire.

Joaca{ecuprieteniiJOMAPAN
(!ari,orage,munli,ape,ptante,
animale,
nume)
vulpe- elefant- tigru- ursRomania
- Austria
-Anglia-

6. Continua
zidul!Dezvofta
propozitiile,
adaugand
altecuvinte:

7. Grila magici. Noteazecuvinteleavandacelagisensgi vei aflape verticalaA-B cumse mai numescacestea.


A

1.Aratos
2. Moment
3. Umplut
4. Avid
5. Furie
6. Vreme
7. lsprdvit
8. Fricd

1.

2. i:
3.
4.
;-..--+ -.-i

c,

o.

7.
8.
B

8. A-B: Cuvintecu inlelesopussau

1. Negru
2. Hernicie
3. Batran
4. Fricos
5. Sendtos
6. Noapte
7. Dulce
8. Aproape

4'

9. $arpele!Adauge
o literdcuvantului
datpentrua obtineunnoucuvant.
La acestaadaugaincdo literagi etc.
cad- cade- cadet-

10. Descoperdcuvintelecare s-au ascuns.Cautd-lepe orizontala pe


9r
verticala.

c
o

E F

N T X

D E F
N T
R E
S T E
B
R o U P

B K M E

E N E

N R R T

11 . Dacd numeroteziliterele alfabetului,vei descopericuvinteledin

rebusulurmetor:
1 15 8
4 7 24
21 7 1 5 26 11 15
11

18

25 1
11 21

't7 7

4
27 '15
' 11

12. Numara
dindoiin doipanela zece.Scriecatmaimultecuvintecare
rimeaze
cu cuvantul
rezultat!
a)
sase

opt

b) Continud
numdrAnd
dintreiin tret:
trei

13. Completeazd!
Pe verticalaA-B vei descopericuvantulce denume$re
totalitatealitereloragezatein ordine.

1. Sunetele
carese
rostesc
fdreajutorul
altorsunete.
2. Semnul
sunetului.
3. Studiaze
sunetele. 4,
4. Sunetecarese
rostesc
cu ajutorul
unofvocate.
5. O partea unuicuvant.
B
6. Verincare
sautestde ...
7. Ceamaimicaunitatea limbiicarese audegise rostegte.

14. Flori de cuvinte.Gesegte


cuvintele
carese potformapefiecarefloare:

6%%

15. Aratadrumulfiecarui
animalcate hranasa,astfel:
a) Coloreaze
spatiulcuvintelor
careconlinlitera
"x".
Jix
ceatd

zaher

orum
carte

trei

ptx

elev magazrn opI


floare dulap animal
exlrage geam
u$d

unt explice apa


coco$ exerctiu ro9u carne
blane tac
oxrgen voud
aripe vierme Xenia Alex
harta frunzd ger xilofon
dulce ghinde iurtun oaspete

petald
perdea
cheie

iarbd
doi
DOX

careconlinlitera,,1'.
b) Coloreazaspatiulcuvintelor
inghe!
Te@

6ffi

masa cantec umbrd


nuc
picior
matne intrecere imping invat
gara
bidon
casa
mama invinge

mdtuge scaun
mdr
roman ocean incurce
deal
inviorat Verigoare
vr9rn bunica incet
ldmAie acru
sare
bunic

munte

var

intre

mare

rana
apa

per
unchi

tata

izvor
inot

Fra

tac

invins

16. Chit,goricelulpoznag,a rosliterelecarei-auplecut.Gesegtelegi apoi


pentrua gasiunproverb.
aranjeazd
cuvintele
obtinute
in ordineapotrivitd

tonics
fluiera
prinpaduremergand
Etnuuuo.orft"
din calegi se impiedicd.

Carulestedestulde ma
- Haicu mine.neDoate!

17. Bercutacuvintelor
'l-2. Paza.....treceprimejdia
......
3, Vorba.....multaduce.
/t-5.Buturuga
.....restoarna
carul......
6. Ziua.....se cunoagte
de dimineata.
7. Obrazul.....cu cheltuialase tine.
8. Apele.....suntadanci.

(f,)

18. Urmandmersulcalului,piesadinjoculde gah,adicdpatru


casulein
formAde L. veigesicuvintece alcdtuiescproverbe.

19. Andreifi trimiteo scrisoareluiTic.Completeaza!


Drage Tic!
U---'.'-

Te selut din Constanta!

&.

vremeaeste

*L_W&rut
Dimlneala,

f ffi

. Ptajaestepline

)\J.

(
nuafostdetoc

ffi

rdsaredint

suntcaldegi cerule"t" L_

] :

oaaevarata(
-__-'_- )ff.

rvoppre

-1&
-

" . O/a$u/esfe
Teagtept,
Andrci

20. O scareveseld

1.

f . in jurulcopiilor
estemultav..
2. Elevul
esteharnic
caa...
3. Lamuntegila maresuntmullic.,
4, S-aterminat
a...gcolar.
5. Pecernu-iniciunn...
6, Avemvacante
eugi1...
7. Primaliterddinalfabet.

Se-ntoarce
varagi e soare,
$mala e pe sfargit.
Se-apropie
vacanlamare
$i tu egtifoartefericit!

aaaaaaaaaaaaooa

dh
THffiII

[Hgtf30
uploaded

aaoaaoaaaoaaaaaoaaaoaooooaaaaaaa