Sunteți pe pagina 1din 138

MATEMATIC,I logice,teste,probleme pentru concursuri_

- exercitii,probleme,jocuri

Clasaa II_a

Lucrareaesteelaboratiiin conformitatecuprogmmele $colare in vigoare

idiro,'r AlexandruCreange

DescriereaCIP a Bibliotein Nr$onNle r

Matematicn : exercitii, problems teste: clrsr r II-r / AlexandrinaDumitru, Viorel GeorgeDumitlu . - Pitelti ; Nomin4 2007

Romaniei

ISBN978-973-1726-3l-1

L Dumitru, Alexandrina Il. Dumitru, Viorel George

5r(075.33X076)

CopyrightO Editu aNomina,2008 Toatedrepturileapa4inBliturii Nomina

Executatla:

*

0726-444.321

0722.223.931

Alexondrino Dumitru

Vorel GeorgeDumifru (coordonotori)

Po-ulo.Cleopoho Adom

CdtdlinBodeo

NicoEolociu

VolericoBuicd

ReloConslonlinescu

PouloDobrogeonu

r*orio-ir"o-'n-"r- -

SmorondoFloreon

OrilioGhifb

ElenoLfpugon

DorinoLobonf

DionoMicu

AlinoMonueloRobu Moriono Sdmpdleon ElenoSimioniit LucionSlon CloudioVolenlino Sferion

Lourenliugpoc

MiooroMdncescu

DumitroMdr

;;

ffi#:n"|]:",

Eleno puscos_

MATEMATICA

- exercitii,probleme, iocuri

logtce,

teste,probleme pentru concursun -

Closoo ll-o

Ediliaa ll-a

db

TESE{

ucloa{hdbuStefSo

Editura Nomina

Cuprins

]. NUMERE NATURALE DE LA OLA lOO L Fomareanumerelornaturaledela0 Ia30

2.Citirea $i scriereanumerelornaturalede1a0 la30

3.Compararea $i

4.Formareanumerelornaturaledela30la 100 5.Citirea $i scriereanumerelornaturaledela3O1"tO0

6.ComparareagiordonareanumerclornaturaledeIa30la

RECAPITULARE

EVALUARE

ordonareanumerclornaturaledeIa0 la30

100

I I

ii

ll

ie

1i

l g

21

22

2. ADUNAREA $I SC4DEREA NAMERELOR NATURALE DE

LA OLA 30

l. Adunarea siscddereanumerelornaturaledelaOla.lO,tiratecerepeiieor

Adunar;aunuinumernaruralfornatdlnzecrculmnumErnaturatfbrmatdinunftati.

L

scadereadin,r-unnumarnaturattormardinTeci ri

2.Adunareaunuinumarnaturaltormadinzeci fi

rmirari, ^.,r", *" " ,"i,iiii",

u"i,ai,

-1.:]

--

*

iorln"i

dinunitA!.Scader€adintr-unnumrrnarumttormardinzeci 9i uniteliaunuinumar---

naturalformatdinunita!. 3. Adunareaunuinumdrnaruralformatdinzeci

dinzeci ii rmiHli.Scadereadintr-unnumarnaturalfo

naturalfbrmatdinzeci0iunita! -- -

4.Aflareaunuinumnrnecunoscut

",

"urna,"un""i

$i

unitalicuunnumernaturafformai - -- -

i,

ai, ,""i 5i ,"ir4i

" ,"ri

.r.1,

RECAPITULARE

EVALUARE

2.Adunarea $i scadereanumerelornaturaledelaOt"

30

3l

i:

:0,

rr."e

p"sr. orain

unri "urnar

L

Adunareaunuinumrjnaturatformardinunilalicuunnumarnaturatiormar ",

9i

-.-.- ^ci

tta1i"

dinunite!. Scadereadintr-unnumirnaruralforrn;rdi" naturalformatdinunitifi.

2. Adunareaunuinumarnaturalformatdinzeci

dinunitet.Sced€readintr-unnumdrnahralfomardini""i

si unir4ic" ," ,u_ir.a;"i;;;;;

- .-

u,.ri

--

.r_e. n"n""Ji.irrn"t

36

38

dinunite! RECAPITULARE

EVALUARE(1)

,

EVALUARE(2)

31

3. ADUNAREA

$I SCiDEREA NUMERELOR NATAMLE

DE L4 OLA lOO

L

Adunarea Si sc,dereanumerelornaturaledeIaOtatOO.arArecerepese orain:S

I Adunared ti scadereanumeretornaruratefonnated,"

i

L

Scadereadintr-unnumarnatumttormardinzeci siuntul; " *iuq;f",sr, " ,.cii*

Adunareaunuinumdrnaturattormardinzecicuun*rna,

:.--

i;

r"_"r a;"

"rr*rr

-i.+O ""iaii.

3.

Adunareaunui numarnaturalfolmat din zeci $i Lmititr cuun numir naturalformat

din unitdli. Scidereadintr-m numarnaturalformatdin zeciqi uniati a unui numar

4. Adunareaunui ntm$r natrral formatdin zecisi unfteti cu un numtunaturallbrmat

din zci.Scddereadinr-un numarnaturalformatdin zecisi unit4li a unui numdrnatural

rormaldin2eci

5. Adunareaunui numarnaturalformatdin zeci$iunit?iticu unnumtunatuml fomat

din zeci $i unititi. Scadereadintr-unnumarnaturalformatdin zeci 9i mitafi a unui nurnar

-

-

-

44

naturalformatdinzeci $i unitalr , , - , RECAPITULARE

48

EVALUARE

49

2. Adunarea $i sclderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu tlecere peste ordin . 50

L

Adunarea ti scaderea,.

:

2.

Adunafeaunui numarna.uralfomat din zecisi unit?iticu unnurnarnaturalfomat

din unifili. Scadercadintr-unnumarnatrral formatdin zeci $i unitali a unui numnr -

-

 

naturalforma.dinunitaF. RECAPITULARE -

-

53

EVALUARE

54

4. NUMERE NATURALE

DE LA IOOLA I OOO

1.Formareanumerelornaturaledela 100la I 000

-

-

,:

55

2. Citirea $i scriereanumerelornaturalede la 100la I 000

-

56

3. Compararea 9i ordonareanumerelornatrale de la 100la 1 000

 

58

4. Determinareanumerelornaturaledela l00la f 000

60

RECAPITULARE

6l

EVALUARE

62

5. ADUNAREA

$I SCADEREA NAMERELOR

NATURALE

DE LA OLA

1 Adunarea $i sclderea numerelor naturale de la 0 la 1 000, fira trecere pesteordin

1 OOO

63

L

Adunarea $i scadereanumerelornaturalefolmatedinsute - 6

2.

Adunareaunui numarnatual iormal din sutecu un numarnaturalformatdin zeci

sauunitali. Scadereadint -unnumarnaturalfo natdin sute 9j zeci saudirtr-m numdr

naturalformatdin sute fi unite$aunfta6lor.-

3. AdmareaLmuinumir naturalformatdin suie ri zecicu un numdrnatumlformat

din unitali. Scadereadintr-unnumtr naturalformatdin sute,zeci fi unitili a unititilor 66

4- Adunareaunui numernaturalformardin sutesi unititi cu un numtrrnatual formal

din z€ci.Scadereadintr-unnumarnaturalfomat din sute,zeci Si unittrli a zecilor

5.

ii

naturalformatdinzeci $i unftalr

6. Adunareaunurnumarnaturalformardinsule,zeci $i uniLiiticuunnumarnatural

Adunareaunui fflm;r naturalformatdin sutecuun oun,r natuial fomat din zeci

68

unitdli. Scidereadintr-unnltrnir naturalformatdin $rte, zeci $i unila! a unui numar -

-

-

-

-

-

,

formatdin sute,zeci ai unitati. Scadereadintr-unnumir naturalformat din sute,z€ci

$i

uniralia unuinum6.naturalformardinsute,zeci Si unitiiti

1

RECAPITULARE

EVALUARE

,

,

-

-

-

-

,

,

?3

'.14

100

lntroducere

Invali altfel matematica!Volumul propusoferi elevilor dumneavoastrA

o seriedeexercilii gi problerne necesarepentru dezvoltareacorectaa unor apti_ tudinideaalculmatematic,aghdirii c tice,aimagina{ieqilogiciimatematice.

in selectarealor,s-a linut s€amade specificuletapeidedezvoltarea elelului, departicularitalilegrupei de elevi, de camcteristicile programeiqi, nu in ulti-

md rand,deexperienlanoastri dela catedrd.

Asrfel.pentru acli\ildlilede predare-in\,dtare-evaluare. specjficeclasei,

ampropusexercilii deconsolidarea noliunii noupredate, derecapitularc, exer_

citii carcpot fi utile lucruluiin clas6,dar $i temelorpentru acasd.Exercifiile

sunt grupatepe nivele de performanfi, adaptatepenhu media unei clase de elevigi oreide.15-50deminute.

Elevilor dumneavoastre, caremanifestAun interesdeosebitpentrumate- matici, Ie propunem o seriedeprobleme de intuilie gi logice matematici,pro_

blemepe carcle-amgrupatlntr-un capitolseparat,capitol dedicatconcursurilor $colare. Vi propunem sd utilizali acestcapitol irl concusurile organizateintr grupele deelevisauintreceimaibunieleviai Folii undeactivati.

Autorii

NUMERENATURALE DELA O tA 1OO

1. Formareanumerelornaturalede la Ola SO

r. uDserva.apotscnenumerelecaresunlreprezenralein fiecarecaz,

I

,

.

_Tr

zlu

t'

+

tLr

+#+

", 1

"l

\

\,r

V

15

ll_l

g8

HHs+

g Hc ul"

nH

EEg

-j"-

2.

LarpefiecareIlumcratoare.

Spune,apoiscrieoatezeci $i c6teunitdliforneazdfiecarenumerreprezen_

###

11

3.

Alegenumarulcorespunzatordescrierii.

2, Citireagi scriereanumerelornatulalede la Ola 30

1. Obserr'e,apoicite$te $i scriefiecarenumtrr.

 

Numdrul

Numdrul

Numdrul

de zeci

deunitdti

scriscu cifre

scriscu litere

ooooo@

ooooooocco

2. Completeazd,pecaiet,fiecare $ir.

a)13

14

15

b)29

28

27

c)30

29

28

d)19

18

17

3. NoteazA,pecaiet,numerele:

a)dela 13la 18;

b) dela 23la 29;

12

trespre2ece

noudsprezece

27

trelzecr

!!

.ntr nn

ntr

c) dela 27la '17.

4. Scris,cu literc, numerele:

t4

l8

29

16

20

30

5. Afli numerelecareau:

a) cilia zecilor2 Si a cifrazecilor2 Si a

cifla zecilor 2 Si a

unitdlilor6;

unitdlilor g;

unitdlilor 2,

b) ci.frazecilorI Si a

unifililor 9;

cifrezecilorI qi a unitdlilor3;

cifra zecilor I Si a utxitdlilor |.

6. Compl€teaza in,,casugele

cu litere gi invers:

lib€rellumerelesc

secu cifre,candsuntscrise

i--l

= v;;4 F;a I

I

7, a)In scriereagicitireanumerelorgtimcdl

* unitalile(simple) sescriupelocul(pozilia sauor{inul) 1;

I

zecilesuntunitdiideordinul2.

b) Citettenumerele sc sein tabeluldemaijos.

>Nuntrul0rdinrtui\

2

I

unitdli

7

0 6

2 9

13

.1

-

,

:

<\umetc 'tatnutut <

3.

Compararea $ ordonarea nunetelor naturale

delaOla30

1. Scrieln cisulele liberetumerelenaturalecorespunzitoarein ordine cresci-

toaresaudescrescebare,dupi cumestecazul.

a)0 !

[:;

eIn0;

b) 14

trtr

24 trtr

17 n

19;

2't c)

29.

2. Noteazi in ordinecrescetoare,apoidessescetoare,numerele.

a)6, 19,24,2,0, ll, 28,5, 1,3gi,27; b) 8, 13,29,4, 0, r't , 2r , 6,22 ti 15.

3. ScrietoatenumerelenaturalemaimicidecAt:

a)3;

b) 16;

c'125;

d) 7;

e) 19.

4. Scde toate numerele ratntdie oi!|rd,Iatreizeci mai mad decet:

d) 2;

b)

14;

c) 28;

d) 6;

e)13;

0 20.

5. Verific[ dacanumerc]eumitoare sunt scrisein ordine qescatoare, daca

nu,sc e-letuin aceastAordine:0,l,12,19,8,16,23,4,159i2'1.

6. Scrienumerelenaturale:

a)dela5la9; b)dela0la15; c)dela0la26; d)dela2la9.

7. Subliniazi numlrul careestemai marcin fiecarepereche:

a)

0sar

I

b)

Tsau 6

c)

9sau 1

d)

13sau12

18saul7

10sa, 18

24sau23

20sau29

 

5 sau 4

4 sau O

'7 sau 9

t4

I sau

8

15sau17

Dsau 3

24sau26

Incercuieqtenumdrulcareestemaimicin fiecarepereche:

a)

osa,

5

b)

4sau 3

c)

19sau13

19sau12

26sau20

23sau28

 

l sau 9

0 sau 9

lsau

2

d)

\sau

4

ll sau16

l8 sau12

25saulI

25sau29

7sau 9

3 sau 0

9, Scrienumarulnaturalcaretrebuiesdurmezein fiecaredintreumebarele

$iruri denumere:

a)

4,5,6;

b)

25 , 26,2'7 ;

c)

ll, 12,13.14:

d) 12,r3,14,15,16,17,18.

10. Ordoneazdnumerelenaturaledin5 in 5 dela zeropendla treizeci.

suhli iazanumainumerelelormaledinzeci.

11. Completeazitabelulcu,.dd"saucu,,ru", dupi caz:

decait16 decat15

t4

16

28

4

1',7

7

2',7

1t

29

12. Subliniazdnumirulcareestemaimarein fiecarepereche:

a)8ei8;

b)l3 ei 13;

d)30qi20;

e)17 ei l6;

c)ZU $i l8;

f105i0.

4. Fsmata

|InDe|ltar n Ur.!c

de tr lD b tl

tr. ObservI,spun

apoi scrienum€relecares-aufqmat.

R

H

R

g

z lu

|-lln

-t-

aee

f,fifi"98F888fi8ffi88

BESBEHSEEEEEHHSEE

HHH

HHH

BgH

z lu

ftl"'

-lrl

-jf;

2. ScrienumerelealcAtuitedin:

a)2zeci ti 9unitdlit

aaa

c) ozece Si 2 unifi1i;

l)jl

-lfi

b)1zeci

d) 8zeci ti 3 utlitdli.

nDtr

aflD

3, Completeaze tabelulurmAtor:

4, Formeazdla maginacu bileumatoarelenumereqi spunecifrazecilor.Dar cifraunildlilorcareesre?

al24.15.13.|2.43.I8. 77.10.28 si I?;

b) 18,66,85,74,60,56,70,t4,27 9i36;

c) 60,'19,82,43,30,27, 89,79,98 9i 33.

5. Spunecereprezintdcifia 7 in urmdtoarele nunere:

a\ 17.21.37 47.5'i.6?.87 ii 97;

73,76 $i 70.

b)'12,'74,'/9,'t8,'t r,

-

3. C.r.

rrmBdom?

36

tt

&f frnpp? 58 75

F

tnp.r

T.

spafiilelibere.

5. Citireagi scriereanumerelornaturalede la 3OIa 100

1. Observd,apoicitefte $i scriefiecarenumir.

Numdtul

Numdnl

aezect

de unitali

o@o@

1@

oo(rc@

m@co

oc@oo@

4

ccco@oooo

'7

9

3

t7

scriscu ciJi,e scris cu litere

49

30

putruzeci li

cincizeci Si

doi

?, CompleteazA,pe caiet,fiecarcqfu.

a)33

34

b)

49

48

c)

s0

49

d)19

78

35

Dtrtrtr

47

trtrtrL

48

!trntr

77

trnnn

Sc epecaietnumercle:

a)deIa 53la 58;

b) dela73 la19;

4. Scrienumaicucifrenumereleformatedinl

3 zeci;i'7 unifili;

5zeciqi 2 unitdli;

'

8zeci;

''Ttzeci ii 4 unitdli,

9 zeci ti 3 unidi:

I zece ti 7 unitjri.

c)aeta6tlatt.'

6 zeci ;i 6 unitdli;

6'zeci;i 8 initdli:

3 zeci.

:

6. Gomparareasi ordonareanumerelornaturale de la 30 la 1OO

1. Scriein ,,cdsu.tele" liberenumerelenaturalecoiespunzitoarein orditectes-

cAtoaresaudescrescAtoarc,dupAcumestecazul.

a)30n[[nnn34;

c)eef]n an nn e5;

b)34nnln!!38nE40;

o 83 nn nD tr! sTflfl8e.

2. Scriein ordinecrescatoare,apoidescrgscitoate,numercle.

a)36,49,59,30,40,81,98,75,65 9i 87; b)38.43.5q.64.70.87.9l. 32.45 )i -t.

3. AflA,perand,toate.numerelenaturalemaimici decet79 li maimaridecatl

a)'ltt

b)69;

c)72;

d)68;

18

e)73.

4.

NoteazltoatenumerelenatualepandIa g0 maimaridecatl

a)'10:

b)69;

c)'1t;

d)62;

e)72.

5. Veificd dacdnumereleumitoare suntsc sein ordinecrescitoare,dacd

nu,scrieletuin aceastdordine:

30,41,52,39,68,46,83,74,95,1,7.

6, Scrienumerelenatumle:

a) dela 35 la 39;

c)dela 50la 56;

b) dela 40 la 45; d)dela 82Ia 89.

7. Subliniazenumdrulcareestemaimarein fiecarepereche:

a)

30sar 31

43sau42

74sau43

85sa, 54

b) 3l sau36

c) 99satr9t

88saa87

g0 saui0

50sau59

3l snu32

8Asau3A

4,7,gau49

d) 1t sa, 18 i5 scutij

30sav3l

44s:nt46

8. Determinenum[rulnatual caretrebuiesaunnezein fiecaredintreurmi_

toarele $iruri denumere:

a)

54,55 $i 56;

c)

71,72,73gi74;

b)

d) 92,93,94,95,96,97qi98.

85,86 $i 87;

9. Scrienumerelenaturaledr, 5 ir?5 dela 50la g5.

Subliniazinumainumereleformatedinzeci.

10, Scrienumerulm3imicdin fiecarepereche:

a)

95sau33

86sau52

45sal98

69sau34

47sau30

b) 64sau36

9l sau28

55sau64

3i sau7l

64sau34

19

c) 69 sau49

3gsau94

g0 stu,t42

i0,sau.75

3gsau68

11, Subliniazi numarulcareestenai marein fiecare pereche:

a)36 pi36;

d)z0qi60;

b)42 sia2;

q'74gi'73;

c)50 d a8;

f30ei0.

12. CompleteazAtabelulcu ,,da" saucu ,l u", in fieaarecaz:

decAt60 decAt55

39

99

84

52

'12

4'l

ll

63

13. Transcriegiadaugdsemnulpotrivit(<,> sau =):

a)37n69;b)a7[a1; c)39n39;d)52n50; e)89!99.

14. CompleteazApecaietcasetele:

a)24 = 34:

Onn=trtr;

b)7n > 70;

e)nn>![;

c) 8[

< 89'

0nn.nn.

15. a) Scrietoatenumerelemaimaridecat30,darmaimici dec6t100,cu ci-

fra unitililor 4. b)Comparenumerqledescoperitecunumerele:30,44,51,64,71,85 9i 94.

A

4ilb

J1

RECAPITUIARE

1. Completeazi fiecareenunl:

a)Numetelemai ,hici dec,it25,dar mai mari .lecAtlS sunt:

. b)Numerele maimali decat,16,(lar matmicidecdt g7 sunt:

2. Complelea/a fiecare 5ir cuincatreinumere:

a)17,18,l9;

c)26,28,30;

e)30,33,36;

b)

94,90,86;

d)

95,90,85;

0 93,87,8l.

3. Determini fiecarenumii, apoicompleteaze:

a) Celmai mic numdr foljnat din unitdli este

b) Celmai matenwndr dedoudcifre alcdtuif nunai (lin zeci este

c)Numerele careaula unitdli0,2, 4,

d) Ungrup dezeceunitdlifomrcazd o

e)Nhherele careaula u;ififi l, 3;S, j saugsuntnLutlere

6sau g suntnumere

4. a) Scrietoatenumerelenaturalecarcsuntmatmici decat50 gi aucifra

unitdtilor 9.

b)Scrieroalenumerelenaruralecaresunr*ai rnicidecar100pimaimari decat30,carcauciaazecilor g.

5. Gise$tenumerelepotrivitepentrufiecarecaz: *

a) 77>

65<

<23

56 =

b) 37>

<

84

59 =

7O<

 

27

c)

94<

100>

< 34

= 38

4hl

\

f?

.uorro*,

1. Sedaunumerele:30,16,78,5l, 45,50,26,19,4,84,94,1lqi22.

a) Scriecu lltereprimeletueinumerenotatemai sus.

b) Scrienumerelemaimici decat66dinceleenumgratemaisus.

c) Scrienumerelemaimaridecat70dinceleenumeratemaisus.

d) Selacteaz[ Si scdenumerelecareaucifia zecilormaimaredecatceaa

unitnqilor.

e)

SelecteazA

fi scrienumerelecareaucifrazecilormai micAd€catcifra

unitaflor.

f)

Sel€cteazd

$i scdenumerelecaleaucifrazeciloregalAcu cifraunitifi'

lor.

2.

Descoperdnumerele ,,ascunse" subfiecareformi plani:

cuprinsintre'10

{i 80,.'rr?l.rclis cu cifre carese

repetd.

Suntcelmai

scrls cu ci|ra 8, format din zeci Si unitilL

c) Suntmai nic decAt95, dar mai maredecdt80 ;i suntJbnnatclinzeci.

3. a)Decdteori aparecifra6 in scriereanumerelordela 50Ja100?

b) Darcifra0?

4. Foloseftefiecarecaltona$o singuradatipentrua formal

a) almai mic numArnaturaldedouecifie;

b)cfl maimarenumarnaruraldedouacifre;

22

u

E

tr

E]

n

L!l

ADUNAREAgt SGADEREA

NUMERELOR NATURALE

DELAOtA30

1,Adunareagisc5dereanumerelornaturale

de la Ola 30, fird trecere peste ordin

1.Adunareaunuinumfunaturalformatdinzecicuunnumirnaturalformatdinunititi

_ Scqlere!_{inlrrn llnir

Etura]Jorma!dilleci { unitiliazecitorsalaunitiiitoi

1. Afli rczultatele:

l0+

l91a

EE

20+

EE

10+

E-

20+

E-

27

26

2

|

#E*EE#

24

2, Calaieazd:

a) 10+6

20+8

16_6

29-9

b) 10+4

1'7-7

c) 10+1

d) 10+2

20+l

20+5

t3-3

19

9

244

26-6

3. Copiazdpecaiet,apoirezolviexercifiile:

a)20-

I

19-10

b)27.

27

7

lO

c)26_

6

26-t0

23

d) 16-10

t44

e) 18-10

122

4, Deseneazdpe caietfiecaretabel,apoicompleteazd:

Termen

Tennen

Sumd

l0

10

20

20

Tennen

t4

T8

25

2'7

3

6

I

9

Termen

4

8

5

20

 

Diferen;d

5. Calculeaztr:

 

a)l0+2+2 - 4

b) 10+l+4

5

c)20+2+2-4

 

10+2+3-5

20+l+6-'l

20+3+6-9

6.

Afli rezultatulin fiecarecaz:

 
 

a)

20+3-10

b)20+5-10

c)

20+9-10

 

20+4-10

20+6- l0

20+'7-lO

7 , Calculeazi:

 
 

a)

10+10+4

20

b) 10+10+7

20

c)

10+10+1-20

 

10+10+5

20

10+10+8-20

10+10+2,20

8. in gridinagcoliis-auplantatl0 nuciqi3ped.

Calipomis-auplanlarintolal?

9. $t{an arezolvat27deprobleme,iarBogdan,liatelelui, cu20deprobleme

ma1puln,

Cdteproblemea rezolvatBogdan?

10. Stabile$tenumdrulnecunoscut:

a) 10+6=[E

10+0=E!

18- 8 =fll

b) n!=

n!-

4+10

5+ro

lL=24-

4

En=25-20

24

c)En=18+ 0 nfl=18- 0

nn:24

20

nfl=2e-20

11. Completeazicusemnul ,,=,,,,,<,,sau ,,>.,,undesepotriv€gle:

a) r0+3[15 b) 13_108 3 Q aQ24_2O

25-5Etq

27

i!21

4at6_

6

12, O gospodini cumpere16kg deceapapentru iamd,din caleconsumtrln

primaluna6kg.

Catekilogamedeceapii-aurimas?

13, intr-unbidonsunt23 I delapte,iarln al doilcacu20I laptemaiputin.

Cafilitri d€laptesuntin al doileabidon?

2.ldun&eaunuinrmirmtwdf0nnatdinn i girdErlio unnmirnafuralformat dinunitifi

Scidaerdinh-uIrmarmhrslleindft neigitdsli I mdnmirnatural

r. Lalcuteazatn scns:

2

J

14

Fi-

2, Calculeazd.

3

a) 16+

3+16

r_

z

6+

1

l+

27

m

b)25+ 2

2+25

l6- 26,

I I

m

c) 18. 4

19-A

3. GAsegtenumarulnecunoscut:

a)13+3=lD

12+2:Dfl

1l+ 1=En

c)27- 1=![

27-2=aE

-'

r

Lil

b)D!-23+4

aJ:24+4

nE=zs*+

d)E!=2s-4

!l:18-4

nE=1e-4

25

t8

29-

2

4

m

m

d) 23

L

r7-2

4. Calculeazi: -.

a) 101+1-0r+5- 3

10J10+5+3

b)10+10+7-l

. 10110+7+1

O l0;+10+S-4

l0+10+4-4

5 4f14nqm[ry]necunoscut:

a)n!+3=18

b)5+En=2e

n!+4=28

6+!E-28

:ri

,)

c)27 ![=3.

2erlE=a

6, Caagsstenumarulnecunoscut?,.

7,

a)17=n[+3

18=Dn+4

':

,-

b)18,=E[:1+2

17:nn+4

j,,

:

.

'

r'r'j.',

4 s =2e Etl 4 - 28-nfl

.li;.r

,"

Adelaaddsenat10mdrgelero5ii,4alba$tr€li2veEi.

CatemergeleadesenatAdela?

l"

'

'ir

,

.

a. lntr-ocutiesunt27derezer\epenrustilou.iarin altacu6 maj pulin.

CaterezervesLrntinadouaculie?

9, Calculeazd:

i

a)l0+10+ 2 10+10+ 3 10+ 3 +,10 2+ 10+l0

b) 10+(2 +3)

'4+/to+?\

14+lOl+1

c)

12+ 2+4

12+(2+4i'

15+(0+4).

(15+0)+4

1O.Afl5rezultatul,in fiecarecaz:

:

a) 6+{o+11),4 (6,+-0)+ 1t - 5

,,

0+(7+l1)-4

(0+8)+1.1 5

,,,,,",,"i.

(3+2)+ t2

rrr(r

7 r)r_r

6

[urJ.,irJ

-.r

2e

11,

Andradaare 18nuci.Din ele i_adatDenisei un numir de nuci,rdm6_

n6ndu-i 7nuci.

Cate.nucii-adatAndrada,Denisei?

12. Lao masisunt4 tacamuri.

ne?

Catetacamuri mai suntnecesare, dacitebuie si minance27 depersoa_

13. Un copilacules16kg deplantemedicinale. Alt copilaculis cu 4 kg mai

pufin.

Catekilograme a culesal doileacopil?

14. Sumaa doudnumereeste2g,iarunutdinnumereeste3.

Afld celdlaltrlumtu.

15, Diferenlaa douanumere,unulmaimi€,iarc;lilalt maimare,este24.

Dacdnumilul miceste2,aflecareestenum5rul mare?

16. Diferenla adouanumereeste25.

DacAnumarulmicestel. detemina numarulmare,

3.Adunarea[nuinumilnaturalfornatdinzecisiunitificuu0nunir afftalfomal dinzeci fi unitAfi Scidereadinh-unnumirnaturalfornatdinzeci $ unitiliaud fitmir atural Iglmat dinzecigiunitdfi

1. Calculea./ain scris:

28

16

lJ

.n

lo- 20

t)

+-'i +

LrLr

LJL I

ti-

7q

I

r

I

15

-i

J]-3+3 +-!-.+3

_-JL

L_LJ

LJL-J

L-lu

27

2.

Calculeaza:

 

a) 2'7- 14

b)

24

13

c)26-ll

d)

24

t2

28,t2

29-12

25,12

24- 1,3

3.

Calculeazi:

a) 12+13

b)

ll

+ 14

c) 13+14

d) 15+11

t3+12

14+

14+13

11+15

4. Calculeaza:

a)lo+ 2+ 10+ 4 b) l0+ 4+ 3+10 c) l0+10+2+6

10+10+l+8

3+10+ 2+10

1+10+10+ 5

5.

Cristinaa oumpirnl I I croioaoe,iar Alexandra14creioane.

CetecreioaEeaB.srmpirat, impreuni, celedoudf€tite?

6.

Aqdr€€aa pesqrit 10pefti, Miruoa 12 peqti,iar Iuliarc Coar2 pegti.

C{1ipegi aupescuitcei trei copii lmpreuni?

7.

Gabrielaa citit dintr-o carte l5 pagini. Soraei a citit cu

13pagini $ai mult. Cate paginia citit soraGabrielei?

8.

intr-o livadi s-auplar*at 16me , iar irl alta livade 13meri.

Cefi mcri s-au Flaniat ia caledoui livezi?

9.

La un magazins.auadus28 de hzi cu cire$e,iar cep$unicu 15lSzimai

pulm.

Cat€ieziaucaptunis-auadus?

2a

dh

bvSt€t50

4.Aflareaunuinumirflecunosout

l Afle descezutul, daci scizdtorul bste5, iar diferenla 10.

2

hdicalie!D=S+R

AflAscdzdtonrl, dac6descizutul este23,iardiferen{a2. Ihdicarie!S=D-R

3. Afld unnum6rnecunoscut, dacesumadintreacesta,i14este29.

Indicalie! T1-S -T2 sauT2 = S _ T1

4, Completeaze, pecaiet,fiecaretabel.

Scrieexercifiile corespunzdtoare.

a\ | rernen ! t6 )

'Termen t6

Termen

Sumd

3

29

l

4

T+]

ur

Termen

Tet'rne

Diferenld

27

t4

2'7 27

3

l3.j

5.

AflAnum6rul necunoscut

5iscriein paranLeza

formula:

a)16 tfl[l

-?8(r,:s-rt

b)14+Ef]=26(

[E

nE

2s-flD =il(s =D_R,

+14=le(T,=s-rt

_rz=13ro=5*p, f]fl_rq=rrr aa+r:=221

=;;;

",-nf

6, Afli numird necunoscut:

,

a)nE=13+10

nfl=18_ 4

b)EE=15+

3

!tr=28-rr

c) [[+12=28

t3_lfl=2e

t3

t2.

;

7. DetemitA [umirul necunoscut:

.,

o,

F-lT_l

L_JLr -

-

L]LJ-

,^

'r.,

,

ru-4

'^

ru Fru.-/

,

DlLlLl=4r1r

_

l0

."

LJL_I=6_2_ 20

29

nr Fr-t

vrl.

r.r_ rr

LJ_rr_rl

29. flfl=

t8

)

i

o

A

tfl

Jli[ REcAPrru|-ARE lr-!

JA

1. AllArezultatele.apoiscriein ordinecrescetoarenumereleobtinute:

29

26-

20+

26

28-

28-

22

15

13

4

t4

13

12

l0

nn

f--lT-l

L]L]

mm

m

2I_

11

2. A116numirulnecunoscut:

a)nn

Dn:

l2- 4

rz+13

b)n!=2s

lr

nf]=2e_12

c)nn

14=12

2e,[[=

14

3. C.tsetrenum.irul necunoscul:

a)13+3:16+n[

t4+4= 0+[n

b)nn+13:14+2

nf]+28=29 [:n

ar2'7+ 2:]a+l.r

4+20=n!+12

4. AflAnumeruloarearc:

a)cu6 unitdlimaimultdecAtB;

c)c

b)cu 5 unitdlimaimuttdecAtl2t

I0 unitdlimaimultdecAt18' d) cu20 unitdlirhaipulin dec6t29,

5. Completeazitabelulpecaiet:

b

3

10

13

2

l0

t2

2

20

22

a+ b

c

a+c-b

cab

6. DacAintr-unvassemaitoami 7l deapaL,'rorfi2'7!.

Calilitrideapderaulaincepur?

7. Dacddin sumanumerelor12 9i 13scazi20,atuncicenumdroblii?

30

EVALUARE

1. Calculeazd:

2.

.3

10+

-E

Calculeazd:

1l

l0

-E

+

a)

20+ 9

o) t4-

l0+

4

19

4+20

233

3. Calculeazi:

ll

+

19

t4

9

 

L

]LI

4

10

a)

26

3-3

l1+

I +3

b) 28-4

4

12+2+2

4, AflAtermenulnecunoscut:

a)13+!E=24

rr

i L

B-!D

z)

IL_J

'26

b)ED+rr:zs

L.lL

ll

1

25.!n=

. 14

|

29_

9 m 20

d) 27-20

 

l8

4

28

t4

c) 29-4

|

13+3+3

c)15=2s.E!

28

[E _ 15

t2.2e_f"t-

5. Primultermenaluneiadunerieste12,iarsuma29.

Careesteal doileatermeo?

6. Careestedescdzutul, daclscdzatoruleste15,iai diferenta13?

7. AflAscezdtorul,dacidescizutuleste25,iardiferenla10.

2. AdunareagiseAdercanumerelornaturale de la Ola 30, 6utrecerepesteordin

1. Adunareaunuinumirnaturalfonnatdinunitifieuunnumirnoturalfonnat dinunitifi

Soadereadink-unnunirnaturalfonnatdinroi !i urtqi0u i r{oirmtud formatdinunitili

1. Calculeazedupemodeluldati

a)8+6-8 +2+4

:10+4

d)8+7=:

b) 8+8=

e) 9+9=

c)'7+'7:

0

6+6=

2. Scrie,pe caiet,ce flumtu trdtftiieaddugotla fiecaredin qumerele 5, 3,'7, 9,

2.8.0.4.6 $i I pentruaobliDesuma:

a)10;

b)20.

3. Afli nunerele:

a)cu5maimaridecat7,8 qi9; b.;cu5maimrcidecdt12.ll ti I |.

4, Anaare8pipuqi,iarAlexandra6. Catepdputi auceledoui fete,impreuni?

32

r. re ur pahnoar sunt9 fetite $i 6 baieti

Cai copiisuntpeacelpatinoar?

6, Calculeazd:

a)

15-6 =15_5

=t0-1

=9

d)

16_7 :

I

b)

17- 8

e)

13-9

c) 1l -2

t) 12_3

7. Compuneprobleme folosind dateledin liecarctabel:

copii

au fost

4

9

SUnt

o

I4

aduQi

9

I7

8. Intr-unvassunt17garoafe,

albe,auremas9 garoafe rogii.

uneleatbe.taralrelerofii. Separandgaroalele

Cetegaroafe albesunt?

9, Bogdan acules7 flori. Soralui aculescu9 flori maimult. Cdtefloriauculesceidoiftaliimpreuna?

1O. Unmuncitor asipatun,ant lungde14m ;i adAnccu9 m maipu1iD.

Ceadancime a avut !an,tul?

33

11.

Un copil a lipit pe o foaie 8 bulinerogii, pe alti foaie a lipit buline albas-

tr,cu5 maimultdecatcelerofii. Cetebulin€albastrea lipit copilult

12. Mamaa datMirunei 8 mele $i 7 pere.

Catefructea primit Miruna?

13. Intr-ungiragsunt13mdrgeieaibe.iarir altulsunt11]ergelerogiicu 5 mai

multdecatc€lealbe.

Catemargelerosiisunt?

14. Lao intreceresportiveaupafticipat9 fete 5i cu8 maimultbdiegi.

Caf bAieliauparticipatlaintrccerc?

2.Adunareaunuinumirnaturallomatdinzecigiuniti.ticuunnumirnaturallormat

dinunitifi

Sc,dereadintr-unnumirnaturalformatdinzeciaunuinumirnaturalformat

dinunitili

1. Calculeazi:

a)18+6

b) 18+4

c) 12+9

d) 13+ 8

24,6

27-8

27 ,9

25 ,6

19+4

19+5

l8+5

14+8

25-9

z8-9

26-8

26-8

zr

Lalculeazaoupamooell

a) 17+8 =l'7+3+5

^\ 1a+o

:20+5

=

h)75_R:75_5_1

4

:20_3

e) 1'7+'l

= ,

3. a)Cucatestemaimare26decat g?

b) Cu cat estemai mic 8 decAt24"!

4.

a)

Copiqzetabelelepecaiet,apoicomplet€aza numerele careliDsesc:

 

n

l7

9

t'7

8

t7

7

o)

6

'7

b

l6

16

8 t6

a+b

5. ReTolvain scri!:

t:*

l!*

Yd461j8R

l3+

15+

16-

26-

r7-

27

---EEfEEtr,trmmi

6.

Unelevare17timbremici,iartimbrcmarlcu5 maimultedecatcelemici.

Catetimbre mari areelewl?

7. intr-ogospoddrie sunt25depuialbi $i puinegdcu7 maipufin.

Cafipui negdsuntirl ac€agospoddrie?

8, Efectueazd:

26-

23-

25

26_

t4+

l5+

##E*l-EE*E*

l6+

99

EE

l7+

EE

9. La o fermi sunt24 detmctoare.Din acestea,5 sunttdmisela o altdf11na.

Catetactoareidman?

35

1O Silviaarezolvat25deprobleme,iarIrinacu3 maipulin.

CateproblemearezolvatIrina?

L CalculeMa:

A

J/iI
A

RECAPIIULARE

9+

l9+

8+

8+

t

8-

28

1'7

55

'7

t'/

9

9

8

8

NE

EE

m

NE

E

m

2, Calculeazd:

 

a)

8+5

b) 5+7

c) 5+9

 

d) 13

7

e) 15-

8

18+ 5

15+7.

l'7+9

22-8

249

15+8

18+6

l9+8

22-9

25

20

3. Afle cateste ,,a" penh! flecarecaz:

a)

9+a=17

l7+a:23

b)a+

5=14

a+15:24

.o) 18-a-

9

28-a=19

d)a-

7=9

a-1'7=9

4. intr-unvassunt17I debenzind,iarin altvascu7 I maimult.

C61ilitrisuntin aldoileavas?

5, Cenunarestecu7 maimarcdecat17?

6l

O oroitoreasdacumpArat18nasturiverzi,iat nasturigalbenicu 9 maimult.

Cai nasturigalbenia cump5rat?

dE

TH{EhI

mload€dlystefso

EVALUARE(1)

1. Slabiletrecareesterezxllarul:

a) 9+'7.

l9+7

b)28

9

25_8

c) 13_ 7+8

12_10+9

d)28-20+9

t9_10+9

2. Scriesemnele+, - sau = pecaiet,astfelcarelaliilesAfie adeviratel

a)20n5D25

16fl7fl e

b)l4n4Els

23[ef]14

c)len6l25

20Eo[20

3. Copiazdfiecaretabelpecaietgicompleteaze:

4.

a)

Tetmen

19

Termen

7

'l

o

l9

b)

Termen

8

Termen

23

Dferenld

a)Afiadiferenlanumerelor25 ti

b) AflAnumenl carelipsegte:?

8.

9=14.

t4

'7

24

'l

t4

9

23

18

5, in doui cutiisun128debomboane.intr-unadinelesuntl9 bomboane.

Catebomboanesuntin cealalticutie?

6. intr-ungamj sunt7 camioane,iarin altullg.

Catecamioanesunt6nambelegaraje?

t7

\hr

EVALUARE(2)

!\

1. Stabilegtecaxeesterezultatul:

a)

8+7

b\26_9

t8+7

23-9

c) 13_ 7+9

12_10+5

d)28_20+'7

t9_10

7

2, Scriesemnele+,

sau =, astfelcarclaliilesafie adeverate:

. a)2}J3A,J r5Ll7E 8

b)13E4f] 17

23aea14

c)len5n24

30!0!30

3. Copiaz[fiecaretabelpecaietgicompleteuicasetelemarcatecu,,?,,:

5,

a)

Termen

t9

Termen

5

Sumd

,.|

,|

6

20

o)

Termen

18

8

Termen

8

t4

23

23

Difercn!d

intr-olivadi sunt16nuci $i cu 12maipuginmeri.

Calimerisuntin livade? Ca! pomisuntin total?

Verifici folosi[d betitoaxesaunumetetoare.

7

,|

9

18

26

,|

6

6, CompuneproblemecaresAserezolveprinopelaliilematematice:

a)12-8=4;

b)12+4=16.

3a

ADUNAREAgt SGADEREA

NUMERELOR NATURALE DELA O LA lOO

1.Adunareagi scedereanumerelornaturale

de la Ola 100, firi

trecere peste oldin

l. Adunareagiscidereanumerelornaturaleformatedinzeci

1. Calculeazi:

a) 10+70

b)20+30

80_20

10_20

2. Careestenumdrulnecunoscut:

a)![-10=+0

!E 'zo = ro

c)so=e0-[!

60=eo_fln

c)30+40

d)40+40

90_60

80_30

b)40-l0=En

50-40=flE

d)D[+40=70

30+fln=40

3. Sedaunumerele50 9i 10.

AflA doudnumercnaturaleegale,a ciror sumi sAfie egal6cu dife.enfa numerclordate.

4. Sedaunumerele20 9i 40.

Alld doudnumerenaturaleegale,a ciror sumi sefie egalecu sumanu_ mer€lordate.

l.

tntr-unautobuzsunl50 de persoane.La prirnastalie

coboaril0 persoan€, IAxisAmaiurceweuna.

Catep€rsoade rimanin autobuz.t

j

6. AflA numdruicu 40 mai mic decat90.

!

2. Adunareaunuinumirnaturallormatdinzecicuunnumellaturallolmatdinunititi Iciderea dinh-unnum6rnaturalformatdinzeci $iunit,tiaunititjlorsauazeciloi

1. Scrie,apoicalculeazi:

a)10+

379

EE

5

0+

tr--

4

0

+7

EE

b)87

87-

23

7

80

3

EE

EN

EE

2,

CalqieazA:

4B+ '/

't+40

57-',|

57-50

30+ 6

6+30

.83_

3

83-80

0

t

+

trE,

23

20

EE

3. Completeazapecaietfiecaretabel:

a)

Termen

Termen

40