Sunteți pe pagina 1din 230

,Nb

Alexandrina
Dumitru(coord.)

Cumse rezolvi o problemede matematici


Strategii,
metode,exempledin subiectele
propuse
pentruconcursul,,Fiiinteligentla matematici,,

THSE{

ffi{oededtB Stet50
EdituraNOMINA

Ediior
Alexandru
Ceang;
prinpogterElena
Pentru
cornenzi
lordichescu
{07s7.020.442)
lonulLungu
(0757.020.444)
Reprezentanl
zona

Zona

Dobrin
|ta us(0741488.918) 0tenta(Dotj
corjstvehedinjr),
Bana1,
Criqanas
Transitvan
a (Sdtaj
Cuj,
Nlureg,
Haruhla,
Covasna,
Alba
Hunedoara)
E
/
Cep,reanu
Alin(0751.207.922)oilenia
(V,tcea
giOt),Transtvan
giSbu)9i[,tuntenia
a (Braqov
(Arue$,
Teleoman
giGiuqiu)
s,s,manTraian
(0757.020.443)
Iransvafia(ud.
Etsirita
Nasaud)gizona
[4aranurc9
Lungu
lon(0746.200.413)

tvunlenia
(Buz5u),
[,todova
(firejud.
catali)
9iBucovina
(0744.429.512)
Marzicioiu
Marian
(Dambov
lvuntenia
la,pBhovaBrata,latonrita
9iC;tiragi)
$ Dobogea
AntonViclor(0755.107.291)Bucuregli
Dragne
Madn(0/69.221.682)
Punctde
lucruPreilr..rr.
Deoo/lelor
n. 0 J,d kgeg
Tel./
fax:0348.439.417
e-maili
comenz
.nomina@gmai
.com
wwweditulanomina.ro
l,/wwlibrarianomina.rc

D$crirea CIPa BiblioteciiNrlionrl a Ronaniei


DUMITRU, ALEXANDRINA
Cud serezolvno probleDnde datematici: sraregii! metode,
exempldin subiectele
propusepentru concursulFiiirtetigentt,
matcmitici /AlexandrinaDumitru.- Pneid: NomiM,20lj
lsBN 978-606-535
558-l
5l

CoplrightO EdituraNomina,2013

Citeva repcrc metcdice


l. Cumgindimsi rezclvim
o proDlemi
matematici?
l.l. Ce semnificafieare cuvintul problemi?
Dicfionarulcuprindeexplicaliacareurmeazipenhuproblemi, alara fost subli_
niat, pentrudememulde fali, doar sensulspecificactivitifilor instructiv_educative
desfd$urate
in cadrul orelor de matematici, senspe careil ludm in consideratieDentru
suslinerea
ideilor.
PPIOBLf,MA, pnbleme, s.f. L1. Chestiunecareprezintaaspecteneclare,discutabile,carenecesitd
o lemurire,o precizare,
caresepreteazila disculii.2, Chestiune
imponanDcarecoDlliruieo sarcina.o preocupare
{majoriit$i carecereo solufionare
(imediarar.
3. Chesrrune
careInra in slerdpreocup;rilor.
a cercelarilof
cuiva;obiecl
principalal preocuparilor
cuiva;teme,materie.a (Matematici) Chestiuneirl care.
fiinddateanumileipoteze.
secererezolvorea.
prin calculesauprin ralionamente,
a unor date. II. 1, Dificultate carc trebuierezolvati pentru a obtine un anumit rezultaq grcutate,impas.2. Lucru grcu de inteles,greu de rezolvat sau de exDlicatimister.
enigmA.

1.2.Care sunt pagiiin rezolvareaunei probleme?


Se pot identificazece,,pd!ri"in rczolvarcaunei pmblemematematice,
,,pa.!i,,
pecare-ipre/enlam
in conlinuare
intr-otomd simplificala.
pennueteri.
ca indemnuri
adici:
1. Citette, cu atenfie, enuntul Foblemei! pentru inteiegereafiecdrui cuvent, a
legeturilorlogicedintreacestea
poli rcpetacitireaenunfuluiproblemeide mai multe
ori.
2. Stabile$te
caresuntdateleproblemeimatematice.
3. Separedateleproblemei
in categodi;cunoscute
$i necunoscute.
4. Identificdlegdturilelogicedintredatelecunoscute
qi celenecunoscute.
pre_
cumsi relaliilemalematice
dinlreaceslea,
5. Stabilettecaresuntdatelenecesarepentrua respundela lntrebareaproblemei.
6. Afld',pas cupas, pornindde la datelecunoscutepe celenecunoscute.

7. Transpunein desene,schemelogice. reprezentfuiglafice datele cunoscute,


fe.pecrr\
necunoscure.
dar$i relaliile
dinreacesrea.
8. Reprezintdin ope{alii matematice(adunare,sc5dere,inmullire, impa4ire) fiecarelegitud logicd,fiecarereprezentare
a datelorcunoscute,
respectivnecunoscute.
Calculeaza
Sivei ob(inevalorilenecunoscute.
9. Stabile$tecorcctitudineavalorilor oblinute veifica-Ji,d,
pas cu pas, ca'leade la
prezentate
alatele
cunoscute,
inilial, la celestabiliteprin rezolvarea
problemeimatematice.
10, Cite$te,inci o data,enuntulproblemei,rezolvarea
acesteia!
Esteposibilca o
literi, un semnmatematic
scrisegrc$it,si determine
o calederezolvarecorect6,darcu
valo incorectdeteminate.

f .3, Care este cadrul organizat pentru rezolvarea


problemelor matematice?
Pin relaliilefunclionalecaresestabilesc
intrediversele
saleelemente,lecfia
de
matematiciiconstituieo entitatede instruire;condenseaze
intt-untot unitarelemente
$i variabileale predfiiinve!fuii, continutulinfomaiional, obiectiveoperationale,
strategii9i mi.jloace
didactice,particuladralile
elevilor,organizarea
psihosociologicd
a
colecti\-lrlui,
personalitatea
profesorului,
toateacestea
fiind subordonate
logicii acliunii educafionale.
Procesuleducativesteun procescomplexin caretrebuiesA,tinem
seamade toti
factoriijmplicali.Atunci cAndun profesorse aflain falaclasei,trebuiesi decideasupra tipului de leclie potrivit momentului,a metodelor,a formelor de activitate astfel
incat scopulprccesuluidepredare-invafarcsAfie atins.
Principaleleelemente$i vaiabile pe carele implica,deci lectiaca entitatesau
.
.
.
.
.

obiectivinstructiv-educative:
conlinutul informalional:
alegerca
ti folosircouneishategiideinsfiiire;
variabilelepersonalitdlii
profesorului
$i celealepersonaliteiielevilol;
organizarea
colecti\'uluideelevi.

1.4.Care sunt tipurile de lecfie preponderent utilizate


in predarea matematicii?
Lectia mixti sau combinati ulmeregercalizarea
echilibratA
a mai multorsarcini didactice,
adici comunicare
decunottinfe,sistematizare,
fixare,verificareetc.

Pincipalele venimente,momentede lucru ale acestuitip de lec{iesuntl


. organizareaclaseipentruactivitateadidacticd:
. captarea
atentieielevilor:
. actualizfieaelementelor
studiateanterior(identificarea
ideileancore):
. pregalirea
elevilorpenE-u
asimilarea
notlorcuno)tinte:
. comunicareaSiasimilarcanoilor cuno$tinle(estesecventadin lectiecareacoDe_
reo marepanedin limpulalec]arprocesului
depredarein\ dlaredinr-o 016decursJ:
. fixareacunoqtinlelorpredate.
Unod estenecesara se asigurao parte $i mai mare din timp numai Dreddriisi
atunciseaplicaall lip de leclie.
Lctiede comunicareconstiin concentrarea
activitdtiididacticesDredoband!
reade citle eleva unor cunoqtinte
g, a dezvoltfuii,pe bazdacestora,
psi,
a proceselor
hice. a capacitiljlorin\lrumenrale
Momentulde comunicare.
ii operalionale.
de
transmiterea unor cuno$tinleacopereceamai mare parte din lecfe. De_alungll orei
momentelese referi la: anuntareasubiecfuluiprccumfi a obiectivelorce urmeazda fi
realizate$i,in special,la comunicarea
cuno$tintelor
noi.
Prin lctiade recapitulare$i sistematizare
se ad.encesc
informadile,se aplicd
in noi conrexte
inlormaliile
prin sislemalizarea
malerialului
dupadiferirecriterii.se
abordeazi
modalh5lide acli\ilarea ele\ilor{acri\iratiin echipa.in grup.aplicarea
unorfiSedelucruindividualirate,
jocuri didacticeerc.).
SAenumerAm
momentele
din lecfie:
. Captareaatentiei.
. Enun{areaobiectivlor:reaminlirea
planuluirninimalderecapitulare
a temei
propusepentrulectiazilei,plancarea fostcomunicatelevilorla finalulorci anterioarc_
. Actualizareacuno$tintelorircamintireacuno$tintelor
teoretice(rcguli,definifii, cazuri,procedee
etc.)care.stau
la bazatemeipropusepenlrurecapitulare.
eventu_
al cu de/\ollarea
peelapea planului.
precum
acesruia
pelabla.
ti nolarea
. Dirijarea invtrtirii: rezolvdride exercilii $i
Foblernesubindnunareacadruldidactic,dar $i prin munceindependentAJucrfip"ctice, compuneride problemecu date
reale.inregistrale
deele\ielc.
. Evaluarea:apreciedasupmraspunsurilor,
participirii elevilor de_alungul
orei, notareaelevilor care au fost selectatipentru evaluarede cetre proDunitor sau a
celorcare5-aue\idenliatin moddeorbil.aplicarea
rezllralelor
lrnui
Si inlemretarea
test.
. Retentiali transferul:concluziifomulatedespremodulin carea fost
Dreqa_
riratemasi a l'e[tluicum s-adesl]furar
leclia.connibulia
clasei.consrarari.
compietiri; Fopune penhu imbuneteiireaactivitalii; comunicareatitlului temei stabilite
pentrurecapitularein ora careva urma,precum$i a planutui pentrustudierea pregd_
,i

1.5.Care este cofecpentru rezolvareaunei probleme


matematice?
Procesulde gendirese declanqeaziori de cateori ne aflim in fata unei situafii
prin mijloaceinvitate,reflexecondifionate
noi, nerezolvate
saudeprinderi.
Prin activitateade rezolvarea problemelorse oferi elevilorasemenea
situalii.Aceastaocupd
locltl de cinsted^toritdprocedeelor
psihicepe carele solicitA,incita,dezvolta.Fiecare
fazdin stabil earalionamentului
declan$eazi
o stareinifialAde tensiune,apoide incertitudinepenftu ca descoperireacdii de rezolvar"ese generezebucude,starede conExi$A un grdlrntede descopeff in stabilireasoluliei oricarei probleme.Avem
de rezolvat o problemacorTsidefttiL
modestd,dar aceastapoatestami curiozitateadacA
se rezolva p n mijloace proprii; se poate simli $i in acestcaz incolclalea dinaitxea
unei descoperid,apoi bnc!triatriumjiNlui.Astfel de experientela verstade marereceptivitatea elevilorde ciclulpdmar,pot genera,stimuiaviitoareleactivitili inlelectuale,
pot amprentapozitiy minteaprecum$i cohportamentulelevului.
Punctulde pornireesteintelegerca
problemeiconditionatide interesul,dedatoria de a stabili solutia.infelegereapoatefi ajutati de reprezentarea
graficd, schematici
a problemei,de tar?s/ormalea,ffanspunereain simbolud. Ea conditioneazAconstruclia planului de rezolvarecristalizat rneori cu eziiAri, relual din alt unghi alteod salr
apA t ca o strdJulgercle.Mai mult. inlelegercareala esteprecedatede o faza de incercare-eroarein care cunoltintele acumulateantedor sutt reactivate,reorganizatein
planuluide rezolvare.
scopuldescoperirii
Elet'uluihebuiesa-i1es6m
impresiapropriei
ini{iative,sA-isedimincrederea
in fo4eleproprii.
Atingereascopului,aflareanecunoscutei
nu inseamnda punepunctactivitetii;
estemomentulin careele\.ri trebuie convins de veddicitatearezultatului obtinut. trebuiesAse evaluezeschemaderezolvareoblinuti rapoftand-o
la celeinsuqiteanterior,
trebuiesdsefacaconexiunila releauade achizi.tii
dobendite.
Prcblemele
cllleurmeaza,
majoritatea
cu rezolvfuicomplete,suntgrupatein rapofi cu dificullateain rezolvare(de la problemesimplela celecomplexe),
inand cont
de referinleleinformalionale
(numerenaturale,operatiicu numerenahrale,fractii clasaa lv-a, noliuni de geometrie,unitnli de masurd)qi nu in ultimul rind in tunc1ie
de cuvintele-setnal (adarg.: adunare,ir scadere, de... ori mdi lult inrfi)ltrire
etc.),de semanticamatematica.
Dacd la uneleproblemerationamentul
estesesizat
datorili in$irui i datelorin sensuldirec,tiei
rezolverii,la altelepentrua ajungela solutie estenecesarsAse stabilaascio conrentiesa$ gasireasolulieiestedeteminatdde
consffuirea
mersuluiinverssensuluideingiruirea datelor.O categorieaparteestecea
a problemelorin caresolufiase stabile$te
in urmaanalizeidatelor,a rclaliilor dintre
acesteafhreputinldde a fl incadratein schemeanume.Importantestesi sesizamin
fiecarecaz caracteristicile
pioblemeimatcmadce,
procesulde gandie,grduntelede

descoperfue,jusiificarea
solutiei $i comentareaacesteu,verificarearezlrltatelorobtinu_
te.Esteposibilao grypdleaproblemelor
in funcliede caleaaleasisore;;;i;;*-

1.6.Modalitili de rezolyare a problemelor matematice


Rezolvareade problernematematiceimplica deseoridificultdri
privind metodo_
logia; tratareahaotica,lipsa unei abordarilogic., n"i_pti"ar"u
putoii l" ;;;*
creativitdfii,aplicmeaunor schemerigide careconduc
la stdride inhibare,dete'rminn
indepdrtareaelewlui de la intelegereaprocesului.
lncercemsAgrupemproblemeledupi modalitatea(metoda)de rezolvare,
expl!
^
candsuccintetapele.
ExemplelepropusereFezinta situaliile des intelnite, cu un grad de dificultate
-.
mediu.
L METODA FIGURATIVA (de reprzentarea datelor,a relafiilor dintr
acesteaprin reprezentiri diferite)
l. Dateleproblemei,relatiiledintreacestea
se rep.ezin6,in mod obi$nuit,prin
segmenlede dreapttr- dimensiunile,raporhrl de mirime fiind dependentie relaliile
dinhedateleproblemei.
Sepot identificaln acestcaz tipuri deproblemeurmdtoarc:

tora.

a. Allarea a doui numer(mirimD cind se cunoscsuma difernla aces_


fi
Erunful problemei:
Sutnaa doudnumereeste100_
AJl,i numereleStiinclcd al doilea estecu 20 mai mare decAtprimul.
Rzolvare:
Vom reprezentagrafic acesteinfomafii astfel:
Nutndral mai marc

cu 20 mai marc

Foafieusors-arfi rezolvatprcblemadacdnumere(mbrimile)ar fi fostegale.


Aceastdobservatie
determinA
doui presupueri,convenlii:
a. o conrenliepentra a egala mdfimileprin adunare:
cu 20 mai mare
Namdrul mai mare

Obsewamcd daci numlrului mai mic ar fi cu 20 mai mare, atunci cele doud
segmenlede dreapt?iobfinutear fi egale,dar sumas-arschimba,adic6:
100+ 20 = 120,decide douAori mai maredecatal doileanumdr,cel mai mare.
Atunci,120: 2 = 60'(numdrul
mai mare).
Primulnumarul,mai mic estecu 20 mai mic alecitceldlalt,ilecivom alla valoaprin scAderc:
reaacesfuia
60 - 20:40 (numnrulmaimic)
t0 0 b0- 10.
b. o com,enliepentru a egalamdrimileprin scddere:
Obsef/5mcd inlituranddin nume$l mare(al doilea)20, atunciceledouesegmentededreapre
obrinure
ar ll egale.Re,?ull6
firndde
sr suma100 20 .80. acea.ra
2 ori maimaredecilprrmulnuma(.celmalmic.
Oblinemastfei:
Numdrulmai mare
Deci,80 : 2 = 40 (numdrulmai mic, al doilea).
Numirul mai mareestecu 20 mai maredecatcelalalt,deci:
40 + 20 = 60 (numArulcel marc).
l/eri.fcare:
60+ 40: I0o
6 0 - 4 0 =2 0
b. Aflarea a doul numerecandsecunoscsumaii raportul lor.
Enunful problemei:
Sumad doud numereeste300.AI doilea nundr estede trei o mai are decat
Caresuntceledoudnumere?
Rezolvare:
Se deseneazA
mai intei un segmentde &eapti reprezentandnumArulmai mic
(primul),apoinumirulmai mare,deffei ori mai maredecatcelelalt:
Primul numdr

Al rloilea numiir
Din desense observdcA4 segmente
de dreaptade aceeasilungimereprezinta,
impreune,suma600,deciprimultumArulestede 4 ori mai mic. Rezul6600 : 4 = 150
(lungimeareprezentatadeun segmentde dreapt6,adici primul numir).

Pentrua afla cel de-aldoilea numir, ale3 ori mai mareca primul calculdm:
150x 3 = 450(al doileanumer)
sau
600- 150= 450.
VeriJicare:
15 0 +4 5 0 =600
45 0 :15 0 =3
c. Aflarea a doui numrcendsecunoscdiferenta raportul lor.
,i
Enuntul problemei:
Tatdl lui Andrci are de 1 ori mai mulli ani decAtful, adici c1t24 de ani mai
CAli ani arefecare?
Rezolv|re:

Fiul +
Tatdl
ObsewAmci diferenla dintre cele douii segmentede dreapteestereprezentatA
de 3 segmentede dreaptd,adicd24 de ani, deci 24 : 3 = g (un segmentde dreaptA,
adicl varstafiului este8 ani).
Varstatatilui estedepatru ori mai mme decata fiului, deci:
8 x 4:32 (aniaretatAl)
sau
8+2 4 =3 2 .
Vetificare:
32 8=2 4
32 :8=4
Sunt situalii in care reprezentdrilegnfice se utilizeazeln cazulunor probleme
complexe.

II. METODA COMPARATIEI


Metoda comparatieiesteo metodapdn carc la rezolvarearmui anumit tip de
problemdapar douAsitualii distincte in care inte in acelea$imArimi, situalii care se
compard.

Enuntulproblemei:
6fete $i 3 hdieli adund 33 kg de zneurd, iar 6 fete ti 7 bAie/i adund 53 kg de
CdtekilogrameadundoJafi ti cAteun bAiat?
Rezolvare:
Sescriudatelepe douaranduri,fiecaredintreacestea
corcspunzend
uneiadintre
celedouesituafii:
6 fete......................
3 biiefi ..................
33kg zmeud
6 fete......................
7 bAieli.............
.. 53kg zmeud
Privind dateleproblemeiastfelscrise,observdmci in ambelesitualiinunirul
IbleloresLe
acela!i.
Diferentacareaparein ceeacepdvestecantitatea
dezmeurdculeasiprovinedin
numAruluidifedt debeieqicarein primulcazestemai mic, iar in al doilea,.mai
mare.
Concluzionamci diferenfadintre canririlile de zneurn: 53 kg 33 kg = 20 kg
esteculeasede7, 3 = 4 Oiieli).
Dace4 bAie! culeg20 kg zmeure,atunciun bdiatva culegede4 od mai pulin:
20 kg : 4 = 5 kg (zmeud culegeun bAiat).
TrebuiesAstabilimcatekilogramede zmeurAculegeo fata.
Pentnraceasta
alegemunadintresitualiiledate,depreferinliceacu.valorilecel e m a im icr .
AIegem:
6 fete....-.................
3 beiei ..................
33kg zmeurn
Am aflat cAun bAiatculege5 kg de zmeurd,atunci dintre cele 33 kg culesein
totalcei trei beie{iculeg:
5kg x3 =15k9.
Riman:
33 kg 15kg =.18kg aneurd.pecarele culegcele6 fete.
O lau culege:l8 kg 6 - 3 kg meuri.

IIl. METODA FALSEI IPOTEZE (saumetodaipotezetor)


Aqacum indicdqi numelemetodei,in aplicarea
acesteia
sepomestedela o pre(eronata)
pe
supunere
carc o facemin mport cu una dintre mfuimile pe careffebuie se
le determindm.
incercim si rezolvhmproblemalinendcont de presupunerea
licutd, alarvom
obfine niqtevalori in plus sauin minus, datorateipotezeiconsidemtein comparaliecu
celereale,

l0

.-

Pentuexemplificare
vomrezolva
ptobleme
la caresepoateaplicaaceastd
me_
Enun(ulproblmei
intf-un btocsunt30 deapartamente
cu doudli trei camerc.Suntin total 70de
CAtuapartamentecu doud camere:li cAk cu trei cameresuntin acel
bloc?

Rezolvare:
Vom face presupuneriin legdtud cu numrrul de camereal fiecarui apa(ament
din bloc.
a, Presapunemcd toateapartamentelear nea cdte2 c(jmere.
Ce se intemplain acestiaz?
Dacatoatecamerelar aveacate2 camere,ar insemnacAin total ar fi:
30 x 2 : 60 decamere(deoarece
avem30 de apartamente).
$tim insAc, in total sunt 70 camere,deci cu 70 60 = 10 cameremai mult de_
cAtam oblinut in urmapresupunedifrcute.
De unde rezultAacea$Adiferenta?Din faptul cA nu toate apartamenteleau 2
camere,unele dintre ele avandcatetrei. Va trebui sAdishibuim cele l0 camereunora
clmtreapartamente.
Cum?Catecameretrebuie sAadiugdm Lmuiapaftamentpenhu al ,,transforma,,
din apa(amentcu douecamerein apartamentcu trer camere?
3 camerc 2 camere= I camerd,
Trebuica cele l0 camerese fie distribuitela l0 : I : 10 apartamente.
Cele l0
apaflamente
suntapartamentele
cu cate3 camere,iar restulde 30 _ 10:20 aparta_
mmte suntapartamentele
cu cate2 camere,
Deci, in bloc sunt 10 apafamentecu cate3 cameresi 20 aleapartamentecu cate
douecamere,
b. Presupunemcd toateapartamenteleau c6te3 camere_
in acestcaz oblinem un numdr de 30 x 3 : 90 camere,rezultando diferenle de
90- 70 = 20 camere.
Diferenla existApentru cA unele dinte apartamentenu cate 3, ci numai cate 2
DacAdiferentadinhe numArulde cameredintre cele doui tipud de apartamente
este3 - 2 = I came.e,atuncirezultdcAcele20 de camerepe caretrebuiesi le elim!
namvor corespundunui numfude 20 : 1 = 20 (apartamente).
Deci, in bloc srmt 20 de apartamentecu 2 camere,iar restul de 30 _ 20 = lO
apartadente,carc au cate3 camere,

1l

Enunlul problemei:
intr-o cale suntgdini ;i iep ri. $tiind ca in total sunt 11 capetesi 34 depicioare, sd se alk cak gAini ti cAli iepuri sunt.
Rezolvare:
Estenotatce in curtesunt 11 capete,deci 1l animale,unelecu doui picioare
(giinile) altelecu 4 picioarc(iepurii).
pdn desencele11animale:
Reprezentim

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
Trebuiesedistribuim,prin desen,ceie34 depicioare.
a. O presupunere
esrecdJtie@caninh.rl
are cetpu!inft)t" dou.ipi.ioarc.

QAAQAAAAAA
Am dist ibuit astfel2 x 11= 22 picioaredin totalulde34.
Au mai lImas 34 22 = 12picioarepentrucduneleanimale(iepurii)nu au numai 2, ci catepatru picioare.Nu ne mai dmane docatsd distribuim pe fiecare desen
cetedoui.

xxxmxNaa
Dupi ce am distribuit restul de picioare,numeremceteanimalecu 2 qi catecu 4
picidare sunt.
Oblinem:6 animalecu catepatrupicioare(iepuri)Fi 5 animalecu doui picioare
G, i n i ) .
b. Altd presupunereestecd toate animalek au cAte4 picioare, atanci:
4/ ll 44 (picioare)
fals).
44 - 34 = 10(picioarediferenldintrenumarulrealqi celpresupus,
Aceastediferenla a aparut din presupunereacd unele animale ar avea cate 4,
peftni cA4 2 = 2.
deciauun plusde cate2 picioarela acesteanimale.
=
Atunci 10:2 5, decisunt5 animale(gainile)cu cate2 picioare$i 11- 5 = 6
animalecu cate4 picioare(iepud).

l2

IV. METODA MIRSULUI INVERS


Aga cum spuneti numele,aceastAmetoddse aplicd in cazul
in carerzolvarea
problemeise facepomind de la sfrDit cdtreinceput. in
astfel de prob;", ;;;
cunosculeaparin prima parte a enunfului,iar parteafinald
cuprindedatelecunoscute.
Modul de aplicarea metodeiimplica{i urilizareaoperadilor
malemati";;;;r;"";
(urterevloenttate
prin cuvinte_
Enuntul problemeil
TriplAm uh numdr natural, apoi scddeh din et 21. Rezubatutastfet
oblinut it
.
tripldtn, din ou, ,i scddeht4. Oblinemastfelnumdrul3l t.
Care estenumdr"ulconsiderat?
Rezolvaae:
DupI cum s-a explicat utilizim datelede la fmalul enuntului spre inceput, dar
utilizim opemtiileinvers celor date,dupii cum estenotat in parantezd.
3 1 1+ 4:31 5
(... scedem
4 $ioblinem
311)
3 1 5:3 = 10 5
(... triplnm,adicninmullitcu3)
1 0 5+2 1 :12 6
(... scddem2l)
1 2 6t3=4 2
(... t iphm, adicdinmultit cu 3)
Numerul este42.
Verifcare:
42 x3 :12 6
126-2t - 105
1 0 5 x3 =3 15
31 5 - 4 =3 11

V. METODA REDUCERII LA UNITATE


Enunlul problemeil
10 caietede matefiaticd costd40 lei.
CAtvor costa3 caietede 1celatifel?
Rzolvare:
Trebuiese stabilimcostulunui caiet.Daci l0 costd40 lei, atunciun caietva
costade I 0 ori maipufin,adice:
40lei : 10= 4lei (costdun caiet).
Cele3 caietecosti de3 ori maimult decatun caiet,adici:
4 lei x 3 = 12lei (coste3 caiete).

l3

PROBLEME DE ANTRENAMENT
1. Mariaareo pisicdFi un calel.$tiindca pisicaarededoui ori varstacelelului
SicAimpreunaau 15ani,seseaflevarstafiecirui animal.
2. Doipfierenr
au24decreioane
colorare.
$rrindce undldrnrfeerarede lreiofi
mai putine creioanedecatcelelalt,sAsedeterminecatecreioanearc fiecare.
3. ln curteabuniciiamgesitpui degainAqi pui deraln,in total60 depui. $tiind
gdindsuntcu 20 mai mutli decatcei de rafa,sa se afle cafi pui de gainaii
puii.de
ca
c;i deralaamgdsilin curleabunic;i.
4. Sumaa doudnumereeste700,iar diferenladintreeleeste300.
Carcsuntnumerele?
5. Difercnla dintre doua nunere este 12, iar impd4ind pe cel mai mare la cel
mai mic seobfine2.
Caresuntnumerele?
6. Cosmina cumparat
3 caietedematematica
li a pletit 12lei.
Cet ar fi platit dacdar fi cunpirat 5 caiete?
7. Mama a prepant douefivi cu pldcin6 obtinand40 de bucni.
Catetevi de aceeaSi
merimear fi trebuitsapreparepentrua obfine60 de bucafi
deplicinta cu mere?
8. inh-un bloc sunt 36 de apartamente
cu doua$i trei camere.
cn
in
total
sunt
90
de
camere,
sl
se afle cate apartamentede fiecare fel
$riind
suntin acelbloc.
9, Ioanaare 14caiete,unelecu 48 defile si altelecu I00 defile.
Stiind cAin total sunt 880 de file, sd se afle catecaietede fiecarefel areloana.
10.DouAkilogramedemeresi tei kilogramedeprunecostd17lei.
Treikilogramedemere9i trei deprunecostA2i lei.
Catcosti |urkilogramde mere?Dar unuldeprune?
11. M-am gandit la un numAr.Am adunatla acestnumartrei. Rezultatull-am inmultit cu 5 Siam scezutapoi20.Noul rezulratl-amimpd4itla 2 si am oblinut,in final,
20.
La cenumArm'am gandit?

t4

!. Cetrcbuiesi stimdesprcevaluare?
2.l. De ce este importanti evaluarea?
Evaluarca,componenti a oricArci activitdli umane,
inseamni necesitateade a
stabili ir ce masuri rezultatelepropuseau lost efectiv
oblinute.Apare c"
lA5enriala
a.proce\ului
de in\admdnl.jn speciat.
Ftuxutui
Inlo#"fi""rf ";;;;;r:
..,.^ilr."ra
pnn inkrmedtulmecanismului
conetiunii;rrverse'secvenlermportantda procesuluide
invaldmant,in fapt evaluarea,
Evaluarea,
punct final dintr-osuccesiune
de evenimente
didacticeotganlzate,
cupnnde:
. stabilireafinalitililor/scopudlor pnn prrsmacompoftamentelor
dezirabile ale
. ..
. proiectarea,urmatAde infiptuirea scopurilorpropuse;
. m5sumrearezultatelorob(inute in urma aplicerii prograrnului
umend sA se
adoptedecizii de ameliorarea aclivititii in etapeurmato:re.
Sepot distinge:
. Eraluarea de sistem_ permite mesurarea aprecierea
unor asDectecentrate
$i
asupraraponufllordino-eInvalamdnlSi viala socio_economice.
cultur;la,corelarea
calitdfiiinvnlamantului
cu contribufiasala dezvoltaxea
socialA.
. Eyaluarea de proces _ umirc$te gradul de realizare
a obiectivelor la nivel
.
mldoslructuaal,
Rezultateleevaluarii prezinti o importanF deosebitapen1ruto{i factorii impl!
- procesulde formarca tinerei generaht:
cali ln
. pentru pro/esori, etaluareaesteimportante,deoarece
fumizeazdinformatii cu
privire la rezultatele
activita,tiidesfrqurate
;u elevii,ii ajLrtisn identifil";;;;;;
sau identificand greqeliletipice din pregittea elevilor, surselecare le_au
eerrerat.de_
mersin urmac5ruiaseiaudeciliicu privirela acli\itadleviiloare:
. pentru elevi, esteun indiciu cu privire la concordanta
dintre performanleleob_
.
linute $i obiectivelepropusea fi indeplinite, ,,un semnalde alarmi,, privind peispect!
va ulterroarA.Poateajuta la conturareaaspiraliilor la mobilizareatuturor
Si
resurselor
decaredispunin vederea
realizAriilor;
pentlu pdrifilil esteo bazede Fedicfie,o garanlieprivind reugita
viitoarea
. ..
copiilol un indiciu privind mrsuri specialede sprijin a acestompenhu
inldturarea
unor dificult'ali saurdmanedin urmd;
. pentm societate,evaluareaf,rmizeazainfomalii pertinente
desprenivelul de
Fegitire a fo(ei de munci, eficientAinvestiliilor in inv4imant, puncteleslabeale sistemuluidepregAtire,dateposibil devaloificat in scopulideturarii distunctionalitAtilor.
t5

2,2. Care sunt formele de evaluare?


Teoria, precumSi practicapedagogicAevidenfiazdexistentamai multor forme,
tipuridee\aluare.
PrezentAmin continuareclasificfuile celemai liecvent intahite:
. Dtp:a wlum l de i formalii experienleacrrrnulatede elevi s-au stabilit doue
tipuri deevaluare:
a) evalrrareparliald, prrn careseverifica secventialun volum redusde cunottinte;i achiritir componamentale:
b) e\a]netreglobald, cand se verifice un volum mai mare de cuno$tinfe,pdceperi, deprinde , abilitdti.
. in functie aleperspectiNatemporald din care se realizeaz6evaluareadistingem:
a) e\abrarci ilialA. ceJeserealizeazdla inceputulunui progmmde instruire;
b) evaluarer/,a/.i, careserealizeazdla incheiereaunei etapede instruire. DlJpAmodul in care se integreazdevaluareain procesul didactic, evaluate
cunoa$tetrei fofme:
a) e\alruarcinifiald, cateserealizeazAla incepuhrlunui proglam de instruire;
b) ev^l]uarecontinud/lormatild, carc se rcalizeazepe tol parcursulprocesului
instructiv-educativ;
c) evaluares maliyd, ce se realizeazela incheiereaunei etapemai lungi de instruire,
. In fr.mcliedefactorii care realizeazdeyaluarease contueazA doudforme sau
tipud de evaluare:
a) evaluare intelnd, efeattrat' de aceea$ipersoant institulie carc rcalizeazd
efectiv $i activitateade instruire(de exempluprofesorulclasei);
b) e\laluareexternd,realizatdde o persoanasau institutie diferitA de cea carc a
asiguratrealizareaefectivaa proce$lui de inviFment.
intrucAtceamai frecventfolositi clasificarcestecearealizad dup6modul in care se integreazaevaluareain procesuldialactic,vom analiza,in materialelepublicate,
mai pe larg celetrei fome de evaluarecareseconture^zdaplicendu-seacestcriteriu.

l6

2.3. Care pot fi instrumentele de evaluare?


Ce calitifi trebuie si indeplineasci.?
Pentruca metodelede evaluare,
tradilionalesaucomplementare,
si ofereinformalii peftinentecu, privire la perfomantele$colare,estenecesarifolosirea
unor ins_
h1rmmte adecvate de evaluare, elaborareaunor probe care si reflecte
corect
pedormanla(proba-+ orice insrument de evaluare,proiectat,adininistlat.
corectatde
catreprofesor),
Pentlu a realizao evaluarerelevante,eficace,instrumentelede evaluare(extem_
pomle,teze,testeetc.)bebuiesi intruneascianunite,,cali1ati
telnice,,indisDensabile
atingeriiscopului
penlrucareau foslproieclale.
Principalelecalitdfi ale unui instnrmentde evaluaresiul.rtraliditatea,frdelitatea,
ohiectil,itotea 9i aplicabi Iitatea.
Validitateaestedatl de precizia,acuratefeacu careinslrummtul/ testd masoad
ce Sr-apropussi masoare.
Acestatrebuiese stabileasc!
ce iqi propunese evalueze,
sA
masoare,apoi
seskbileascdsarcinilede Iucrucaresedausprerezolvareelevilor.Validitateaesteasiguratdin misura in care instrumenfulde evaluareacoperdelementele
fundamentaleale conlinutului pe care il testeazd,mAsoari cu precizie (inteligenta,
c.eativitatea,originalitatea)$i nu altceva,rezultateleobfinutese coreleazi cu cele ob_
linute cu ocaziaaltor misuriri ale acelora$iabilititi.
Fidelitatea reprezintd,aceacalitate a unui test de a producerezultateconstante
(saufoarte apropiate)in u.ma aplicarii salerepetatein condi,tiiidentice,aceluiagignrp
deelevi.
Obiectivitatearcprezi[IAgradul de concordantrA
dintre aprecierilelicute de evaluatoriindependenliaqupra
raspunsurilorpennu
fiecare
dinlreilemiile,rului.
Aplicabilitatea deserffieazacafitateatestului de a fi administratsi intemrctatcu
uiurin!a.
Elaborareade cetreprofesora rmui instument de valuareesteo activitatedeosebitde complexece presupuneparcugereamai multor etape:
. precizarea
obiectivelot$i a continuturilor
ceumeazda fi verificate;
. analizaconlinutuluice urmeazia fi evaluatpentrua stabilielementele
esentialet
. preczareacomportamentelor
in careseexprimi analizacontinuturiloresentia_
Ietreproducere.
aplicare.
c.rpacilale
dea etectua
operarii
logiceelc.);
. alcatuireapropriuzisi a probei,prin fomulareaitemilorin concordanta
cu
obiectivele
stabilirea
bfiemeiordecorectare.
$i coDtinuturile.
O importanlddeosebitiprezintdfomularea itemilor, prin item inlelegandintrebared, formafil acesleia,i rdspu sul a$teptat, elemefie skict necesare$i aflate in
$rensdinterdependenld.
Precizareaclari a formatului in careelaborAmitemul conditi-

l7

oneazi dspunsul; proiectarearasp\rnsuluia eptat este o condilie importanti pentru


corectarea$i notareaacestuia.
in teoria 6i practica evahirii se intAlnegteo bogatdgamdde itemi a caror
cu_
noaSterepoate ajuta efectiv cadrul didactic in elaborareainstumentelor de
evaluare.
Ceamai frecventbclasificarea itemilor esteceacareare drept criteriu obiectivitatea
in
corectare
$i nolareri rnclude
urmerotuele
lipuri:
a) itemiobiectivi;
b) itemisemiobiectivi;
c) itemi subiectivi.

3. Existio legituri intrematemafici


$ praciici?
Rdspunsulesteafirmativ! Legaturaestein dublu senspractic5_matematici,precum Simatematica-practici.
Activitalile practice au determinatstabilireaunor rczolvari, generaliziri mate_
matlc,1ar
matematica
a ofedt cAi de rezolvareeficienteale Lnor situaliipractice.Sa
dezvoltdmideile anterior expdmate.Legrtura cu practica se realizeazdin matematicd
pe doui cii: o caledirectA(t) $i unaindirccti(2).
1. Caleadirectaconstdin aceeacAse folosescmetodematematice
pentrua re_
zolvaproblemeconcretedin fizice,tehnica,economie,
adicdmatematicianul
efectuea_
zAcalculeimpusede lansarea
uneirachetecosmice,inginerulLrtilizeazi
matematica
la
proiectarea
uneima$ini,a uneiclddiri,economistul
folosegte
metodemut"_uti"" p"n_
tlu a g6si cea mai bund organizare
a procesuluide produclei aplicdndmatematica
direct in practici etc.
2. Pentrua putearezolva problemelegeneratede pmctici, matematica
le uans_
formdin problemegenerale,
abstracte,
in cerceoreaacestorproblemeaparprcbleme
noi. cu a\pecrpur teoretic.
de a carorrelol\aredeprnde
uneori
;;;; ;;;_
blemepractice.Aceastdpartea matematiciinu se a;lici directin'..r"lr;.,
practi"a, inaii""t.
Mai mult, pe mhsurece matematica
"i
se dezvoltd,se creeaziteorii matertatice,
care,
initial,nu au nicio tegatlrdcu p.actica,dariSigasesc
mai tarziuaplicajilp"
toni lornici nu le-aub;nuit.Exista cercetaripurteoretice,
"*"vederea
"."ui
$i
carenu se fac in
uneiaplrcalii.
darcarefaspund
la pfobleme
idenrin.are
in cr,r.utAelrol;il;;;;;i
c11.

18

+. Cctreluic si stieunoley?
4. l. Numere naturale
Sensulcitirii ordinelor
Numeleclasei
Numirul ordinului
Numeleordinului
Sensul citirii numirului
Numerelesscriu folosindcifrele(semnele):
o,1,2,3,4,s,6,7, a , 9 .
Scriereagi citireanumerclornaturalerespectifaptulcAsistemulde numeratie
e$e:

. zcimal(zeceunitali deun anumitordin formeazi o rmitatede ordin


superior);
. pozifional (valoareanumerici a rnei cifre din scriereaunui numardepinde
de
poziria
ei in scnerea
ordinelor
$i a claselor)
. zero (0) indicAfaptul cAanumiteordineauvaloareazero(suntnule).
Axa numerelor

576

Dacaun numtrrnatural arccifta unitalilor:


. 0, 2, 4, 6 sau8, atunciel estenumlr par (c, sof);
. l, 3, 5, 7 sau9, atunciel estenumir impar (fird.rol).
Doui numerenaturalesecompartr astfel:
. daci numerelenu au acelati trumIr de cifre (numdrulordineloraliferii).atunci
estemai mare (rcspectivmai mic) cel cu mai multe (respectivmai puline)cifie.
t84 3 6 >8 456;
4 587< dE568.
. dacanumereleau acelatinum6r de ordin,comparem
numerelecaretepre_
zinti ordinle de acelasifel, de la stangala dreapta.
4s 639> 29080;
3865>3754;
5942>5927.
19

4,2. Adunarea, sciderea, inmulf irea, impirf irea


ADUNARXA
temeni

SCADERXA
descAzat scdzAtur difercntd

sumd

r'\.+

D=

probaprin adunare:
b+a=c
l .-A -^

"

prohapnn scader".l'

Probtt prin qdw1are. c + b = cl

"

Probaprin sciidere:a-c=

(_ a = D

iNMULTIREA

iMPARTIREA
deinpdrlit

inpdrlitot

ttl

cAt

vvt
ti b= c

proba prin inmullire: b x a = c

probsprin inmullire:
cxb=o

l-

probapnn inparlwe: l' "- - -L "


lc:o = a

COMUTATIVITATEA
. [a Ndunare:
s + b- b +t
.la inmultire:

Pnba prin impdrlire: a'. c = b

ASOCIATIVITATEA
.la adunare:

(q +b r+c=a +(b +c)


.la inmultire:
(qxb)xc:a'

Dr io b lin C$ iR
a +0 - 0 +
a a =0
a

a=a

DISTRIBUTIVITATEA
iNMULTIRII FATA DE
ADUNARE $I SCADERE
c a > < (b + c )= a x b + a x
q )< (b -c \ = u x b -a x

(bxc)

p ro b aC
: i+R= D,R.i
7xa=qxl=a
ax0=0xa=0

O=a

0 0=0

1=a
a=l
a = 0, ./ diferit de zero
0 esteoperatieimposibild

impiirlirea la 0 (zro)nu esteposibili.

20

4.3. Fractii

S-aumarcat

Fraclia l
4

< Numirtrtorul: numarApnrlile de aceeasimirime.


+- LiniN de frscli
<- Numitorul: nume$epa4ile (de aceearirnirime) in cares_aimpe4it inregut.

Seciteqte:,Jrei petrimi" (sautrei supmpatru,respectivtrei pe patru)

?
4

48

+ fraclii egalesauechivalente

8
Frac{ii:
. echiunitare -+ numiratonl esteegalcu numitorul (2

3 4

12' 3' 4

erc.| :

-r suntegalecu intreg. ;
. subunitar

) mmAritorul estemai mic decatnumitoirl


i : i etc, :
(;,
+ suntmai mici decatintregul;

. supraunitare -) nlunfuetorulestemai maredecatnumitorul


(; : .' ,:

etc.l;

+ suntmai ma decatlntregul.
ECHIUNITAR,{

SI.IBUNITAR,{

SUPRAUMTARA

@ r.,@@r
2l

Operatii matematicecu fractii


Sumaa dolri saumai m lte iirnclii cu acelafinumitoresteo ftactieal cAreinumaratorestesumanumrrAtorilor
fracfiilorcareseaduni,iar numitorulesteacelaqi.
i

l+ 21

Er e m p lu : +- =.1

=:

Diferenla a doui sau mai multe funcqii cu acelaginumitor este fraclia al cerei
nrmAdtor estediferenlanumdrAtorilorftacliilor caresescad,iar numitorul esteacela;i.

: _? = ! ? = 1
E x em
' pru:
66

Allarea unei fiactii dintr-un intreg


Pentrua afla cat rcprezinteo unitateftacfionari dintr-un intreg se imparteintre_
gul la numitori
Exemplu:Afla

din20 kg dero5ii.

20kg: 5 = 4 ks (1 ai. ro re

-rii)

Pentrua afla cai reprezintAo ftacfie dintr-un intreg se imparteintregul la numitor, apoi seinmulle$terezultatulcu numirarorul.
I
Exempl l l: Aflacalreprezinra dn 20 kg derogii.
-5

20kg: 5- 4 (e
-'5ll a;"zole ,osiil
-

4kgx 3= r2kg(l ai"uore

-*i).

)
Ilxemplul 2: : reprezinte14I delapte_
I ?
Cad iitri de laptereDrezinta
.,7

u r:2=1r (!l
\7)

1( "6-42t(9)

\'1 )

6)
sau: DacA: inseamna
de 3 ori nai mult decat:, atunciavem:
14 | x3=42t.
71

4,4. Nofiuni de geometrie


Punct

Linii curbe

Dreaptii

s
deschise

semiatreapta

'-----------'(---o

\_2

inctrise\

M+' N

Linii frente

segment de dreapfi

Pozifiile r doutr drept

deschise 7
inchise \

,/

concurente

Triunghi

pe{rendiculare

Paralelogram

P=4lt

paralele

Dreptunghi

P= h+ l2 +13
Pitrat

,zz

P =2(L+ D
Romb

A= l xl

Trapez

P -41
Simetri
^
l__:_\

Cub

Prismi

Piramidl

Con

Sfri
l ----' l

\7

Cilindru

4.5. Unitifi de misuri


Unititi de mdsuri pentr :

a) Iurgime;
/-.10
---F

- xl
b) volum (capacitat);

| 072''
---'
l--m-<
ll . . lc ll
r7! <

| 0-zz1 : |014: I 01a-: 10\Z-: l0>h l I lkll


ldl
)tlldal
I
. 17.
r A,
tV
^ tV,t7

c) masacorpurilor,

,'''

|0;:^a' |0>4: |0><r I\4-:

|0>Z-: I0=4-: I 0=4-: J0=-

r{ ,g{ ,g{ ,til.,g{ ,g{.,9{^,gd^,!


Misurareatimpului
s
ninutul (min)

60
3 600

60

86400

r 440

ztug

24

l0

100
I 000

l0

r00

l0

24

Rezclviri ale unor probleme


procpusc pcntru concursul
;eFii Inteligent la rrratematicir
Clasaa ll.a
l. Evaluare initiali (de diagnosticare)

l. Calculeaza:
58 - 6
70 20
3 + 15
l7 - t 3

.1l +f]L]=17

61 n !:

5 0+ E E = 7 7

45 fln: 12

93 80+15
88-75+ I
35+23-12
4 5+ 1 4 - 3 6 .

2. Scriesemnele,,*"$i ,, ,,pentu a obfinerczultatuldat:

17[ 3 E 3 6 :56
57fl 1 7 t] 2=38

lefl et ] s s = es
riat7 Dt i: 5r

3. AflA numArulcu 22 mai maredecdtdiferenlanumerelor59 qi 4.


4, Gise$tenumArulcu 22 mai mic decatsumanumerelor50 qi 37.
5. Fie relaliile:
a + a +a :3 ;
m+m =4;
t + t : 6;
c+e+ i= 6.
$tiitrdc6,:a = c, m = s, / = i, iar d, m $i / suntnumerediferite,afld valorile
tuturor literclor.
Scrierm cuvantfolosindlitereledin cele4 relaii.
6. Dacdadunun numArcu 10,apoi cu 20, apoi cu 30, oblin cel mai marenumdrparde 2 cilie lormarnumaidin zec
Careestenumfuul initial?

7, Din livada brnigului s-aucules4 lddi1ecu visine qi 8 lAdile cu cirege.


Catelidite s-auvandut,dacei:au remasbunicului 2 lidife nevdndute?
D.5lddile.
A.4 l a d i l e ;
B .1 0 l 6 d i l e ; c.2 l a dile;
Rezolviri:
1. Rezultatele
calculelorsunt:
l 1 + 6 -1 7
58 - 6 : 5 2
'7 0 - 2 0 : 5 0
61 60: I
5 O+2 7 ='l 'l
3 + 15=18
l' 7- 1 3 : 4
4 5 3 3 :1 2

93- 80+ 15:28


88 75+ 1= 14
35+ 23 12:46
45+ 14- 36=23

2. Semnele,,+" !i ,,-" penh! a oblinerezultatul,in fiecaxecaz,su[t:


17 J-J6=50
1 9 9 88 98
*
+ t7 + t',l= 5l
5'7 t',l 2:38
1',7
3. Numarulcu 22 maimaredecdtdiferen{a
numerelor59 $i 4 este:
5 9 -4 +2 2 =5 5 +2 2 :' 7' 7.
4. Numerulcu 22 mai mic decetsumanumerelor50 !i 37 este:
5 0 + 3 7-2 2 = 8 'l-2 2= 65.
5. Avem:
a+a+a=3
m+m-4
t+ t:6
3x a : 3
2 xm=4
2xt= 6
a-3.3
m=4 :2
t:6:2
a- l
m:2
t- 3
Dacda : c, atuncic = It m = e, atl]J]rcl
e:2, /: l, atuncii: 3.
Cuvantulceutateste,,teme".
6 . Av em: d + 1 0 + 20 +3 0 -9 0
d+60:90
a = 9 0 60
a:30

1 2 -a = 2
a -1 2 - 2
a: l0 (ledife) ) VariantaB.

ll. Numerele naturale de la 0 la l0


a) Scrienumirul de doudcilie carearecilia unititilor 0 si ciAa zecilor i
b) Scrienumdnil de doui cifre carearecifra zecilor I si cifra unititilor 6.
c) Scrietoatenumerele
narurale
dedouacilrecareaucifrazecilor2.
Rezolvare:
a) Atentie! a + 0; 7 numdrnaturalde doudcifre;a cifra zecilor., cifra
unititilor.
Numarulde doui cifre carearccifta unitdtilor0 si cifrazecilorI este10.
b) Atenfie! d * 0; aD numir naturalde douecifre;a: l, , = 6.
Numirul de doudcifre careareciila zecilor 1 Fi cifra unitatilor 6 este16.
c ) A v e ma b , a = 2,b e 1 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7,8,9) .
Numerelenaturalede doudcifre careau cifra zecilor 2 sunt:
20,2t , 22, 23,24, 25,26,2',1
, 28,29.

Gaseqtenumerelenaturalecareindeplinescurmdtoarelecerinle:
a) cel mai mic numArscriscu doudcifre;
b) cel maimarenumerscriscu douecifre maimic decat30;
c) un numdrde douacifre cu sumacifrelor egaldcu 2.
Rezolvar:
a) Avem: a6 numlr natual de doui cifie; cel mai mic numix scris
douecifre este10.
b) Cel maimarenumdrscriscu doui cifremai mic decet30 este29.
c) Avem',
ab;a + b:2t | + 1= 2:2 + O=2. Decinumerele
srmt:11,20.

CompleteazA
urmetoarele$iruri, rcspectandregulade formare:
a)2;4 ; . . . ; l 8 ; 2 0 ;
c) l;4t' 7:...;22;25:,
b ) 3 ; 6 ; . . . ; 1 5 ;1 8;
d) 30;25;...;5;0.

t1

Rezolvare.:
,a) Nunerele din acestgir sunt numerepare, consecutive,crescator.
2 , 4 , 6 , 8, 1 0 ,1 2 t1
, ,1 6 ,1 8 ,2 0 .
b) Numereledin acesttfu crescator
suntnumeredin 3 in 3, incependcu 3,
deci:
3 , 6 , 9 , 12 ,1 5 ,1 8 .
c) Numereledin acest$ir crescetor
suntnumeredin 3 in 3, incepdndcu 1.
Avem:
1 , 4 , ' 1 t0
, , 1 3 ,1 6 ,1 9 ,2 21,5 .
d) Numereledin acestgir descrescAtor
suntnurneredin 5 in 5, incepdnd
cu 30,deci:
3 0 ,2 5 ,2 0 ,1 5 ,1 0 ,5 , 0 .

Intr-ogrediniti,la o masi sturtmai mult de 7 copiigi cel mult 8 copii.


Ca[i copiisuntla masi?
Rezolvare:
Atentie! Cel mult 8 copii inseamnima,rimum8 copii; cel pulin 7 copii
inseamniminimum7 copii.
La masasunt8 copii.

Compari:
a) cel mai mic numfunaturalde doudcifre cu 17;
b) cel mai marenumir naturalde douecifie cu cifra zecilor2 cu numdrul
)q

c) cel mai mic numerde douecifre cu cifra mitililor 7 cu numerul16.


Rezolvare:
a) Cel mai mic numernaturalde douecifre estel0; avem l0 < 17 sau
>
1 7 10 .
b) Cel mai mare numer natural de doue cifre cu cifra zecilot 2 este29,
deciavem29 = 29.
c) Cel mai mic numArde doui cifre cu cilia unitiilor 7 este 17: avem
>
1 7 1 6s a u1 6< 1 7.
28

Comparinumerul2l cu cel mai mic numfunaturalde doui cifre,


astfel
incat una singuredintre cilie sdfie g.
Rezolvare:
Cel mai mic numir natural de doue cifte, astfelincetuna singura
dintre
cifre si fie 8, deci:
1 8< 2 1 s au2 1> 1 8 .

OrdoneazAdescrescetormrmerelenatuale de doui ciiie, mai mari decat


10$i mai mici decat30,careau cifraunitililor i.
Rezolvarei
Numerelenaturalede douAcifte, mai mari decet10$i mai mici decet30,
careau cifra unitililor 7 sunt27 $i 17.

a) Stabile$tetoatenumerelenaturalede 2 ciAe careau sumacifrelor 3.


Catesunt?A$azAle in ordinecrescitoarc.
b) Determindtoatenumerelenaturalede 2 cifre careau sumacifielor 5.
Catesunt?ScrieJein ordinedesoescetoaxe.
Rezolvare:
a ) A t e n l i e !a b , a *0 ; a + b :3 ; | +2 =3 :2+ 1= 3i 3 + 0:3.
Numerelenaturalede dou6cifte careau sumacifrelor3 sunt12,21 qi 30.
b) Atenlie!ab, a + 0; a + b : 5; 1 + 4 = 5; 4 + I 5: 2 + 3 : 5:
Numerelenaturalede douecilie caxeau sumacifrelor5 sunt50.41. 32.
23 Si 14.

@rIIn girul numerelornaturalede la I la 100,

suntnumerede dou6cifre care


au cifra zecilor cu 3 mai marc decatcifta unitatilor.
Caresuntacestea?

Rezolvare:
Atenlie!ab, a * 0; a : b + 3, b e 10,1,2, 3, 4, 5, 6\.
Numerelede doudcifre careau cifra zecilor cu 3 mai maredecAtcifra
unitiflor sunt:30,41,52,63,74,85 ti 96.

Scrienumerelemai ma decat70 gi mai mici decet100carcau difercnfa


dintrecifra zecilor$i ceaa uritdlilor egalAcu 1.
Scriecatezeci$i cateuniLifiaxefiecaredintreaceste
numere.
Rezolvare:
A t e n l i ea' !b , a +0 ;a -b =l ;a e
{.g ,8 ,7\:b { 8, 7, 6} .
Numerclenattualemai mad decat70 Simai mici decet100,careau diferentadintrecifraTecilor
egalacu I sunt76.3r gi 08.
ri ceaa unilAlilor

a) Stabileitenumerelenatuale de forma aD, astfelinc6t cifra zecilors6


fie cu 2 mai micddecatcifta unitAilor.
b) Detemina numerelenaturalede forma aD pentrucarediferenladintre
cifra zecilorqi cifraunitifilor si fie 2.
Rezolyare:
a ) At e n t i e !a b ,a +0 ;b -a -2 ;a
e {1 ,2,3,4,5,6,' 1} ;be \3,4,5,6,
7 , 8, 9] .
Numerelenatunle careau diferenladintrecifta uniteflor 9i cifta zecilor
2 svnti13, 24, 35, 46, 57,68 qi 79.
b ) A t e n f i e !a b ,a +0 ;a b :2 ;a e \2 ,3,4.5,6,' 1,8,g) ;be 10,1,2,
3, 4. s , 6 , ' 7 j .
Numerelenaturalecareau diferentadinte cifra zecilorti cifra unitqilor
2 slrnt 20, 31, 42, 53, 64,'15, 86 tl 9'1.

30

a) Gese$te
toatenumerelenatwalede doudcifre careau cifra zecilorcu 3
maimarcdecatcifraunitdfilor.
b) Comparicel maimarenumerdescopet cu numdrulg9.
Rezolyare:
a) Atentie!ab, a + 0; a : b + 3; a e 13,4, 5, 6, j,8, 9); D e
{0, l, 2, 3,
4, 5, 6]. Numerelenaturalede douAcifre careau cilia zecilorcu 3 mai mare
decatcifra unitd,tilorsunt 30, 41, 52,63,'t4, 85, 96.
b) Atentie! 96 > 89 sau89 < 96.

a) Scrietoatenumerclenaturalecarese aib6cifra zecilorcu 4 nai mare


dec6tcifraunitefilor.
b) Compardcel mai mic nuner descoperit
cu numdrul40.
Rezolyare:
a) A t e n l i eal b , a+0 ;a :b +4 ta e {4 ,5 ,6,7,8,9} ;6e { 0, 1,2,3,4,5} .
Numerelenaturalecareau cifra zecilorcu 4 mai maredecatcifra unitdtilor sunt:40,51,62,73,84 qi95.
b) Atenfie!40:40.

a) Careestecel mai mic numfunaturalde doudcifre caxearecifia unit6lilor 6?Dar cel mai marc?
b) Comparinumereledescoperite
cu cel mai mic $i cel mai marenum5r
naturalde douecifre cu cifrazecilor8.
Rezolvare:
a)A t e n l i e :4 b . a ,0 .
Cel mai mic numdrnaturalde doui cifre careare cifra unitililor 6 este
16,iar cel mai mareeste96.
b) Cel mai mic qi cel mai marenumir naturalde doueciAecu cifra zeciIo. 8 sunt:80, 89.
16< 80 sau80> 16:16< 89sau89> 16;
96> 80 sau80< 96;96> 89sau89< 96.
31

Compareinte ele numerelenafurale:


a) numtu cuprinsinte 70 qi 80 scriseu cifre careserepeta;
b) cel maimarenumaLr
naturalscriscu cifia 8. formatdin zecili uniuli:
c) numir mai mic decat73,darmai mdledecat68,formatdin zeci.
Rezolvare:
a) Numdxulcuprinsinte 70 $i 80 scriscu cifre careserepetdeste77.
b) Cel mai marenumdr natural scris cu cifra 8, format din zeci gi unitali
este88.
c) Numerulnatual mai mic decdt83, dar mai maredec6t68, formatdin
zecieste70.
70 <'1"1< 88

CaresuntnumereleZ U d a cE L :Z -U +3=3?
Rezolvare:
Numerelede foma ZU d a ca z- tJ - I = 3. sunr 11.22.33.44:
) ) ,66,
77,88 fi 99.

Sedaunumerele:5'1,82, 43, 68,46 Fi 5 l.


a) Sc e crescAtordoarnumerclepare.
b) Scriedesc.escdtor
doarnumereleimpare.
c) Scriedescrescator
doarnumerelecareau cifra zecilormai maredecdt
cifra unitifilor.
Rezolvare:
a) 46, 68 $i 82;

b) 57,51 qi43;

c) 82,51 $i 43.

Gdsegte
toatenumerelenaturalecareau cifra zecilorcu 2 mai maredecat
cifia unitdtilor.
Comparanumerelegasitecu cel mai mic numdr de dou6 cifre conse_
cutive.crescttor.
1t

Rezolvare:
Atenliel ab, a + 0; a = b + 2; a e {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} ; b e lO,t, 2, 3, 4,

s , 6 ,'7
J.

Numerelenaturalede doui cifie careau cifra zecilorcu 2 mai maredecat


cifia unitdlilorsunt:20, 31, 42, 53, 64, 75, 86 gi 97.
Cel mai mic numernaturalde douecifre consecutive,
crescitoreste12.
Avemr 20 > 12sdn12< 20:31> 12saul2 < 31;
42 > 12salu12< 42;53> l2 sau12< 53;
64 > 12 sav12< 64.75 > 12sau12< 75;
8 6 > 1 2sa u1 2 <8 6 ,9 7 >1 2 sa n 12<9' 7.

Careestecel mai mic num6rnaturalde doui cifle caxearecifia unititilor


8?Dar cel mai mare?
Comparanumerelegisite.
Rezolrare:
Numerulcel mai mic, respectivcel mai marede douecifre carcarecifra
unitdtilor8 este18,respectiv98.Avem: 18< 98; 98 > 18.

Determindut numarmai mic decat100,$tiindcd indeplinegte


simultan
condi!iilel
a) sumacifreloreste9:
b) cifra zecilorestecu 5 mai maredecAtcifraunitililor.
Compa.A
numerulgAsitcu 58.
Rezolvare:
a ) A t e n f i e !a b , a+0 ;a + b :g ;a =b +5 .
Numdrulceutateste72.Avem:58 < 72 sau72 > 58.
b) I. P ma informaliedin e[unt conducela concluzia:cel mai mic numar naturaldin intervalul- mai mici decAt100- estezero,iar cel mai marc
numir natwaleste99.
2. Infornafiaa doua ,,indeplinegte
simultancondiliile,'- ne atenlioneazd cAestenecesar
cali condifiaa), ti condiliab) tebuie si fie respectate,
deci:

. din condiliaa) rezulfi cd


,irul numericstabilitla l. sereduce,pentruc6
sumacifrelor presupuneexistenfacifrei zecilor,precum
,i a cifrei unitalilor,
deci trebuiesAalegemdintrenumerelenaturalestabiliteanterior
doarfe'cete
cel pulin egalecu l0 $i cel mult egalecu 99;
. condiliab) poatefi ilustatdcompletand
tabelul:

) varianta corectd

lll. Adunarea 9i scS.dereanumerelor naturale

dela0la30

Cerinte:
1. Efectueazi:
a) 1 6 + 9
b)
1 4+ 7

12+8
16+ 8

c)

18+ 6
12+ 9

2. AflA rezultatele:
a) 26 '7
b)
2'7-8

28_9
25_6

c)

2'7-8
279

d)

8+ 15
9+16

3, Pentruefectuarea
uneilucrdris-aunit o echipi de 14muncitoricu una
de 9 muncitori.
CAlimuncitodareechipaobtinure?
4. Intr-oglastresunt7 trandafiri.in altasunt
cu 2 trandafirimai mult.
CaUtuandafirisuntin celedouAglastre,la un
loc?
t t-":l concurssportivo echipda oblinut7
medalii,iar alta cu 5 mai
.
multemedalii.
Cetemedaliiau obtinutceledou5echrpe,in total?
34

6. Dintre mrmercle:1, 3,5,,7 $ig, alegepe aceleacare,adunalecu g,


,
dauun numaLr
cuprinsintrel0ti 15.
7._Ninaqi Florin au compusimpreuna18prcbleme,iar Nelu Andrei
9i
cu 9 problememaipulin.
Cateproblemeau compuscei 4 copii, in total?

ori?

8. O clo|cdare l l puigori,iar altaarecu 3 puigorimai mulli.


Caf puiqo nu suntgdlbiori de la a douaclo$ce,,tiind ci7 sunt gdlbi_
f. intr-unbloc cu 4 etajelocuiesccate3 copiila fiecareetaj.
Cdli copiilocuiescin trei astfeldeblocuri?

10. intr-o cutiesunt8 qeioanecolorate.C6tecreioanesuntin 3 cutii de


acelagifel, dacddin fiecarcs-auscoscate3 creioane?
ll. Peste
dou6luniCigelra implini8 ani.
Pestecadani va implini soralui 15 ani, qtiindcAea estemai mici decat
Gigel cu un a.n?
12.Alina a cumpdratoua.Din neatenfie
a spart3 dintreele $i i-auremas
17ouA.
CateouAa cumparatAlina?
13. Dan aveao pungi cu 28 de bomboane.I-a dat prietenuluisiu 13
bomboane,
a mancat9i el catevagi i-aurdmasl0 bomboane.
Catebomboane
a mancatDan?
14. La o competiliesportivaau participat15bAiei, adicacu 5 mai mulli
decatfetele.
Caf concwenliauparticipatla aceacompetitie?
15, ,,Mic$oreaze"
sumanumerelor14 qi 8 cu cel mai mic numernatural
de doui cifie parc distincte.

35

Rezolviri:
l. Rezultatele
calculelorsunt:
a) 25: 2l; b) 2Ot24; c) 24; 21, d) 23]'25.
2. Rezultatele
calculelorsunt:
a ) 1 9 ;1 9 ;b )1 9 ;1 9 ;q ) 1 9 ;1 8 ;d ) 1 9 ;18.
3.

14+ 9:23 (muncitori)

4. 1) Caf trandafirisuntin a douaglastre?


7 + 2 = 9 ( t r a n d a tu i )
2) Cali tandafiri suntin cele doudglastre,Ia un loc?
7 + 9: 16(trandafiri)
5, l) Catemedaliia oblinuta douaechipi?
7 + 5 : 1 2 ( me d a l i i )
2) C6temedaliiau obfinutceledoudechipe,in total?
7 + 12: 19(medalii)
6. A v e m 8 + 3 : 11 1 8 +5 =1 3 .
7, 1) CatepfoblemeaucompusNelu giAndrei?
18 9:9 (probleme)
2) Ceteproblemeaucompuscei 4 copii,in total?
l 8 + 9 : 2 7 ( p ro b l e me )
8. l) C6fipuiqoriarea douacloqcd?
1 1 + 3 = 1 4(P u i to )
2) Celi puiqo nu suntgelbiori?
14 7:7 (pui$ori)
9. l) Cdgicopiilocuiescintr-unbloc?
3 x 4 = 1 2 ( co p i i )
2) C61icopiilocuiescin trei astfeldeblocuri?
12+ 12+ 12: 36 (copii)

10. 1) Cdtecreioaneauremasin fiecarecutie?


8 - 3 = 5 ( c re i o a n e )
2) Catecreioaneaurdmasin cele3 cutii?
5 + 5 + 5 = 15 (cre i o a n e )
11. 1) Cali ani axesoralui Gigel?
8 a n i l a n =7 a n i
2) Pestecali ani va implini soralui 15ani?
15ani 7 ani: 8 ani
12.Cdteoui a cumpdrat
Alina?
1 7 + 3 = 2 0 (o u d )
13.Catebomboane
a mancatDan?
2 8 1 3 - a :1 0
1 5 - a = 10
4=15-10
a = 5 (bomboane)
14, 1) Cetefeteauparticipatla concurs?
15 5: l0 (fete)
2) C61iconcurenqi
auparticipatla aceacompetitie?
15+ 10- 25 (concuenli)
15 .A v e m :1 4 + 8

1 ,0 :2 2 -1 0 :1 2 .

lV. Adunarea gi sciderea numerelor naturale


de la 0 la l00
Calculeazd:
a) (20 + 50)- 10
60 20+ 10
50+40-30
20+20-10

b ) 1 0 +3 0 2 0
50 + (30- 20)
9 0 4 0 +3 0
8 0 2 0 +4 0

c) 20+30 50+40
9 0 - 2 0 - 3 0+ l0
50+10-20+30
100- 80 l0 + 40.

Rezolvare:
a ) (20+ s0 ) l 0 :6 0
60-2 0 +1 0 =3 0
50+ 4 0 3 0 : 6 0
20+2 0 1 0 =3 0

b ) 1 0 +3 0 -2 0 =2 0
c) 20+30- 50+40=40
s0 + (3 0 2 0 ):6 0
90- 20 30+ l0:50
9 0 4 0 +3 0 =8 0
50+10- 20+30:70
8 0 2 0+ 4 0 : 1 00
100 80- 10+40=50

Completeaze
hbelele:
40

3 0 10 5 0

q+20

Rezolvare:
40 3 0 1 0 50
a+20 60 5 0 3 0 '70

70

30

5 0 60 40

l0

9ob

'70

90

9o-b

Alli num5rulnecunoscut:
a) a + 2 0 = 5 0
a - 20: '70
a+50=100
4 30: 30

b)

Rezolvare:
Atentie! Folosindformulele:
Tr+T2=S
Tr=S-Tz
T z = S*T r

30 50 60
60 40 3 0

40
Jt,

3 0+ b : 6 0
50-r:30
5 0+ r : 8 0
70- b = 10.

D- S=R
D= S+ R
S= D- R

avem:
a)

. t + 2 0 = 50
a : 5 0 20
a=]0
Velijicarc:30 + 20 = 50

b)

30+ r :60
6:60- 30
,=30
Verirtcare:30 + 30 = 60

38

l0
80

a -20:70
4=20+70
a:90
Verirtcare:90 20 ='t0

50- D=30
,=50_30
b=20
Vetijicate: 50 - 20 : 30

a+50=100
a:100-50
a=50
VeriJicare:
50 + 50: lO0

50+ b:80
b=80- 50
b- 30
I/erilicare: 50 + 30 : 80

a- 30:30
a=30+30
a=60
Verifcare:60 - 30 = 3O

' 10 b= l0
b =70- 10
b: 60
Verificare:7O- 6O- lO

Carcestenumarulnecunoscut?
a)a+( 2 0 +3 0 )=70
(5 0 +2 0 )+D=90

b)

( 80- 10) - a= 40
(90 70)-, - 0.

Rezolvare:
Atentie! Rezolvdmmai intaiparantezele,
apoiaplicim formuleleanterior
notate.
a )a + ( 2 0 + 3 0 ) =7 0
b) (80- 10) d :40
' 10- a= 40
a+50=70
a=70 50
a = ' 70- 40
a=20
a:30
l/erijicare:
Verificare:
20 + (2 0 + 3 0 ) = 2 0 + 50 ='1 0
(80- 10) 30= 70 30=40
(50+20)+b=90
'70+b=90
b=90 '70
b :20
Yerifcare:
(50 + 20) + 2 0 = 7 0 + 20 =9 0

( 90- 70) - D= 0
2O- b= 0
b= 20- 0
b:20
I/erificarc:
(90 '70),20: 20- 20 - o
39

Gisegtein locul E 5r A numerelormatenumaidin zeci.asllelca relaiile safie adevAmte:


q0:
a) 3 6- 2 6 + = + A
100:
b) 18 32 E- A
+2 5 +4 5:100.
c)a +Rezolvare:
Atentie! Existamaimultesolulii.
:1 0 0
a ) 3 6 2 6 + E +A
l 0 + 1 0 +8 0 =1 0 0
l 0 r 2 0 +7 0 :1 0 0
l 0 + 3 0 +6 0 :1 0 0
t 0 + 4 0 +5 0 :1 0 0
l 0 + 5 0 +4 0 = 1 0 0
1 0 + 6 0 +3 0 - 1 0 0
1 0 + 7 0 +2 0 :1 0 0
1 0 + 8 0 +1 0 - 1 0 0

Calculeazd:
a )'7 0 + 4
3 + l0
50+ 2
50+ 6
Rezolvare:
a) 1 0 + 4 =7 4
3 +1 0 :1 3
5 0 + 2 :5 2
5 0 + 6 :5 6
Calcul
40
5

ft!-

b) 80+ 7

+25+45:100
c)A.+Ef
10 + 20 +25+45=100
2 0 + 1 0 + 2 5+ 4 5 : 1 0 0

90+ 2
4+80
30+ 5
I +90

6+90
2+40
4+20

d) 94:90+ ?
83: 3+?
5' 1= 50+?
15= ? + ' 10.

b) 80+ 7:87 c) 9 0 + 2 : 9 2

5 0+
3

T--

b)18+32+E
A:90
18+32+ 50 - 10=90

6+90=96
2+40=42
4 + 20:24

8 0+
4

!n

4+80:84
30+ 5:35
l+90=91

l0

+
l' 77

9 0 +
ftft-

40

d) 94=90+ 4
83: 3+80
:50+ 7
5' ,1
' 75:5+ ' 70

7 0+

n--l

20+
9

!-E

6460

ftft-

3 0+
3

Etr_ tr-E
544

tr-E

Rezolvare:
40+
5 0+
5
3
45
53

2o+
9

80

3 0+
3

'7 22

fltr-

8 0+
4

'70

E!l0+
I

87
80

8 7,]

9390
Frr-r-

54
4

n-E

40

5 88

!-E

tr-tr-

90+
7
97

7 O+
7

9390

933

77

90
4240

2
'1 0

9 33

LJL]

80

50

58
8

50

Completeazi,
pe caiet,fiecaretabel:
Termen 20 50 4 9
Termen 8 2 60 70

Sumi
Rezolvare:
Termen 20 50 4 9
Termen 8 2 60 '70
Sumi
2 8 52 64 79

rate:

tr-tr-

84

29
6460

8 '7 7

Termen 81 81 3 5
Termen
I 80 5 3 0
Diferente

Termen

8 1 8l 35 35

Telmen

I 80 5 30
DiferentA 80 I 30 5

Completeazicu semnele<, = sau> astfel incat egalitetile se fie adev6a)2 0 + 4 4 2 2 - 2

7 +50n87- 7

b )3 6 -6 E 2 0 +2 0

30+7!63

4l

c) 67_60[10+ 9

30+30n67_7.

Rezolvare:
<, : sau>, astfel:
EgalitSliledevinadevArate
folosindsemnele

q 2D+ 4 e22 - 2

24ezo

7 +5 0 8 8 7

b ) 3 6 - 6 E 2 0 + 20
30

7 30+7

57 E8o

E+o
!e :- :
Eeo

c) 6 7 - 6 0E 1 0 + 9

7 Ere

3 0 + 3 0E 6 7 - 7
60 E 60.

Cu cat estemai maresumanumerelor80 qi 9 dec6tdiferentanumerelor


64 ii 60?
Rezolvare:
Problemapoatefi rezolvafiastfel:
1) Sumanumerelor80 9i 9:
80+9=89
2) Difercnlanumerelor64 li 60:
64-60=4
3) Cu cetestemai maresumadecdtdiferenta?
89 4=85
ScriereasubJbrmdde exerciliu a rezolvdriiproblemei:
r 8 0 a ) t0 4 o 0 ) 8 5 .
-R.isp,r.r.Sumaestemai marccu 85.

Din ce numdrtrebuieseJ scidempe 7 pentrua oblinesumanumerelor


50 fi 2?
Rezolvare:
Scriemproblemasubformarmuiexerciliu,apoirezolvem:

x '7 =5 0+2
.r 7 :5 2 (D :S +R )
x=,1+ 5 2
x:5 9
Rispans:Numdruleste59.

42

La o inteceresportivaparricip540 de fete,7 bdietiqi 2 pfofesod.


Catepersoane
participdIa concursulsportiv?
Rezolvare:
Catepersoane
participela concursulsportiv?
40+7 +2-49
Rd,iprr.s. 49 de persoane.

AflA diferenladinte cel mai marenumerde doudcifre careare cifra unitililor ceamaimicddiferitAde zero$i numarul90.
Rezolvare:
Numarulde doudcifre careare cilia unitdtilorceamai micAdiferitAde
zeioeste91.
Diferentanumereloreste:91 90 = 1.
Rdtp'r?srDiferenla este1

Calculeazd
diferentadintrecel mai mic numdrde doudcifre carearecifra
unitAlilorceamai marcsi numAld 10.
Rezolvare:
Cel maimic numir de doudcifre carearecifraunitAlilorceamai marecifrAeste19.
Diferenlanumereloreste:19- l0 : 9Xdrprrsr Diferentaeste9.

Afli sumanumerelora, b 5 i c.d a ci :a

8ib

Rezolvare:
b=a+'70
,:8+70
' b:'78

c:b- ' 70
c = 78-'70

43

10;c=b 70.

Sumanumerelora, , $i c este:
a + b + c = 8+7 8 +8 :8 6 +8 =
=9 4

AflAvalorilelui a. 6. r ri ,din egalila!ile:


a = 5 0 +b tb :c
2 0 :c : 4 + dt d + 6 : 26.
Rezolvare:
lncepemlezolvaleaoela ultrmarelatlel
d+6=26
d =2 6 -6
c=4 +2 0
b :2 4 - 2 0
a=50+b
a :5 0 +4

, lntr-o clasesunt25 de elevi.Dace3 fete qi 2 bAiefiau plecatin curtea


$colii,in clas6aurimas tot atateafetecatbAief.
Cd!ibaie!iau ramasin clasa?
Rezolvare:
1) Cdli copiiau plecatin cutea gcolii?
3 + 2 = 5 ( co p i i )
2) Ce! copiiau ramasin clasd?
25 5 :20 (copii),adici l0 fete$i 10bdieli.
Scriereasubformd de exerciliLta rezolydriiptoblemei: ,
25 (3 + 2):25 - 5 = 20, adicd10baieliti tot atateafete.
Rdspurs:10feteqi 10baiei.

Un elevare24 detimbre,altul 5 timbre,jar al treileacu 8 timbremai pu{in caprimii doi, la un loc.


C6tetimbreareal treileaelev?

44

Rezolvare:
l) Cdtetimbreau primiidoielevi,la un loc?
2 4 + 5 = 2 9 ( ti mb re )
2) Catetimbrcarcal treileacopil?
2 9 - 8 - 2 1 ( i mb re ).
Scriereasubformti de exerciliu a rezolvdriiproblenei: (24 + 5) - g :21
Rdspuns:
2l detimbreareal treileaelev.

15+

l ' 7+
aO

48
2b

94ab

55

Jt

2A

44

3q+
b4
E ij

87bo

Rezolvare:
Dupd inlocuirea literelor cu ciftele corespu.rzitoaxe
avdmurmitoare calculescrise;
15+
I 7+
489 43 0+
87 40
4 0
20
50
54
l0
28
44
84
7' .|

Intr-ocutiesru'rt2 bile negremici qi 17bile albe,din care3 suntmici, iar


celelaltemari.
a) Catebile albemari suntin cutie?
b) Catebile mici suntin cutie?
c) Catebile suntin totalin cutie?
Rezolvarei
a) Calebile albemarisru'rt
in cutie?
17 3 : 14(bilemari,albe)
b) Catebile mici suntin cutie?
2 + 3 : 5 ( b i l e mi ci )
c) Catebile suntin totalin cutie?
2 + 17= 19(bile)
Rdsputls:a) 14(bile mari,albe);b) 5 (bilemici); c) 19(bile).

45

lnlocuie$te
stelulelecu cifrepotrivite:
*7+ )x=4 s
Rezolvare;
DupAinlocuircastelu.telor
cu cifie potriviteavem:
l 7 +2 8 =4 5 i

AflA cu cat estemai maresumanumerelorde doudcifre identicemai


mici decat40, falade cel mai mic numir fonnatdin zeci$i unitlli, cu cifra uni_

tnflor9.

Rezolvare:
Numerelede doudcifre identicemai mici decat40 sunt:
t t , 2 2 , 3 3.
Celmai mic numarlormatdin zeciqi unitdli,cu cifrauitAtilor 9 este19.
Sumanumereloreste:
1 l + 2 2 + 3 3 :6 6 .
Cu cat estemai maresumanumerelorde doui cifre identicefafdde nu_
mArul19?
66 tq 41.
nd.rp,r,r.Sumaestemaimarccu 47 decat19.
Ce nlunerobginem
dacdscAdem
numdrul14 din suma,,vecinilor"numd_
rului 2l ?
Rezolvarei
Suma,,vecinilor"numdrului21 es.e:
2 0+ 2 2 : 4 2
Careestediferenladinftesuma,,vecinilor,,
,i numerd 14?
42- 14-28.
-Rdsprrs.Diferenlaeste28.

46

V. Numerele naturale de la 100la | 000


Ceritrfel
1, Scriecu cifre; trei sute;o sutddoudzeci:patru sute,aptezeci,i
doi;
opt sutepqisprezece;cinci sute;aisprezece,
2. Un numir detlei cifie poateaveasumacifrelor0?
,1.7'/,
3, Scriein ordinecrescAtoare
jO7,'770,7 77, folosind
mrmerele
|
$i
semnul<.
4. Noteazain ordinedescrescatoare
numerele:100,g3,2g5,5009i 707.
date:

5. Scrie in ,,cesute',numerelenaturalecaresuntcel mai apropiatede cele


a)

199

d)

t 8701

o)

432
513

707
i)

20r

6. Fie numerele:435.432 si 438,


a) Subliniazinumirul caxeestecel mai apropiatdenumarul430.
b) Incercuie$tenunarul careestecel mai aproapede numArul440.
7, Comparenumerelefomate din trei cifre identicecu numdrulcu 1 mai
mic decatcel alcdtuitdin 10 sute,apoi ordoneazelecrescAtor
pe toatein ace_
]a$i$ir.
8. Compari numerul 333 cu fiecare dintre numereleformate din sute,
zecifi unitatila care:
a) cifra suteloresteidenticdcu cifra unitililor 9i are 3 zeci;
b) cifra zecilorestecu 2 mai maredecatcifia sutelor$i are7 unitili;
c) cifta sutelorestecu 3 mai micd decdtcifra zecilor $i axe8 unitili.
9. Scrie numai cu cifte numerelefomate dini ;ase s te, trei sute qi opt
unitdli; 3 uhitdli, noudsuteSi qaptezeci; I sute,i 4 unitdli; 36 de zeei.

47

10,Completeazd
fiecare$ir cu umetorii trei termeni:
a ) 4 9 7 , 4 98 ,4 9 9 ,.......;
b )543,542,541,.......;
c ) 1 2 5 , 1 30 ,1 3 5 ,.......;
d )840,830,820,.....,..
11.Scriecel maimare9i cel nai mic numir det ei cifre diferite.
12.Determindtoatenunerelecupdnseintre300ti 700careau cifra zecilor;i unitAflor8.
13.Sedaucifrele:7, 0,2, 9 ii 5.
Careestecel mai marenumir carcsepoatescriecu tlei dintreacestecifre?Dar cel mai mic?
Rezolviri:
1.Avem:300,120,472,814qi 516.
2. Ayem'.
abc,a + b + c = 0.Nu esteposibil.
3. OrdineacrescAtoare
a numereloreste:7, '17,70'7,'7'70
qr'7'/j.
Deci:
'7<',|',7
<70'7<170 < 171.
4. Ordineadescrescetoare
a numereloreste:707,500,285, 100qi 83.
5. Avem:
a) 1 9 8| l 9 9

200 b)

o) 869I 870 8 7 1

4 1 1| 4 3 2 | 431

706 701 708

512 513 5 1 4

200 201 202

6. a) NumerulcAuhteste432.
b) Numarulcautateste438.
7. Avem:I 000 1 :999
I l l < 9 9 9 ;2 2 2 <9 9 9 3 3 3<9 9 9 ;4 44<999 555< 999; 666< 999.
'1'7'7
< 9991'888 < 999; 999= 999.
Ordinea
crescitoare
este:111,222,333,444,
555,666,777,888qi 999.
48

8. Ar,em:
a) 333> l3t;333 > 232;333= 333,333< 434;333< 535,333<
636,
333< 737.333< 838;333< 939.
b) 333> 13'1;333> 247;333< 357;333< 467;333< 571;
3 3 3< 6 8 7 ;3 1 J. 7 s7 ;
c) 333> 148;333> 258;333< 368;333< 478;333< 588;333<
698.
9. Avem:600,308,973,804$i 360.
10. a) 500,501,502;
c)740,745,',|50;

b ) 5 4 0 ,539,538;
d ) 8 1 0 ,800,790.

ll. Avem:987fi 102.


12.Avem:388,488,588pi 688.
13.Avem:975$i 205.

CeriDle:
1. Cu cat estemai mate sumanumerelorimpare cuprinseintre 36 40
fi
decatsumanumerelorparecuprinseintre35 gi 39?
2. M-amgandilla un numar.l-am..micsoraf.cu dublullui 40 ii arnob!i_
nut cel mai mic numix impar de douecifte dife.ite.
La cenumerm-amgandit?
3, Sumaa trei numerenaturaleeste98. Sumaultimelordouanumereeste
69,iar cel de-aldoileanumdrestecu 5 mai mic decatprimulnumer.
AflA celetrei numere.
4, intr-o clasi sunt25 de elevi.Daci ar mai veni 3 fete,numfiul bdiefilor
ar fi egalcu numdrulfetelor.
Celi bAief 9i catefete suntin clasi?

49

Rezolvtrri:
.1,.-Arvernl:(37-+39)
4 (36+38):16 -'7a.:'2 .
.,:.
;:: .

r,
2.Avd m r,| :
x- 4 0 x2 =13
.;.

j.'!r:80=13.jLr

r=13+80
x=93

3. Avem:
a + b + c = g g .i ),
b+c=69
b=a-5

Dacd6 + c : 69,atunci24 + c = 69:c : 69* 24;,c= 45.


4. Avem:

F+B=2 5
'

,,F+3.=8. .
t..
DacaF B =25,aruncil

t\

,:

F : t < _l

2 xF=2 2

1l+3:.8

50

Vl. Adunarea 9i sciderea numerelor naturale


dela0tat000

Sedaunumerele:542,13591246.
Calculeaz6:
a) sumalor;
b) diferenladintreprimulnumir qi al doilea:
c) diferenla dinfte sumap melor doud numeregi sumaultimelor
doud
numere.
Rezolyare:
a) Sumanumerelor:
542+ t35 + 246: 923.
b) Difercnladintreprimulnumir qi al doilea:
542 t35 = 40i.
c) Diferenladintresumaprimelordoudnumeregi sumaultimelordoui

Ilulnere:

(s42+ r3s)- (13s+ 246)= 6,7't 381- 296.

Un elev areo cartede citit. Dup6ce a citit in primazi 151depagini,a doua


zi cu 27 de paginimai pulin, constatacd mai arede citit incd 189depagini.
Catepagini are cartea?
Rezolvare:
1) Catepaginia citit a douazi?
1sl - 27 = 124(pagi,ni)
2) Catepagini are caxtea?
151+ 124+ 189= 464(pacini)
Rdspuns.464 de pagini

Cenumtutebuie sescaddin 792pentrua ob(inesumadintre137si 4g?

!l

Rezolvarel
A'tent'792-a: l3'1+ 48
'792 a- 185
a:'792 185
a: 60'7

Un ghiozdancostacu 87 lei mai mult decat3 penarede acela$ifel.


daci un penarcosti 27 lei?
Cali lei costdghiozdanul
Rezolvare:
1) CA.tilei costa3 penare?
2 7 l e i x 3 :8 l l e i
2) Cali lei costaghiozdanul?
81 lei + 87lei: 168lei
,Rtuprrs.Costuleste168lei.

Un elev a avuto sumede bani.Dupece a cumpdto cafie 9u 145lei li un


delabunicalui 390leificonstatdcAare900lei.
stiloucu 99 lei,maiprimeqte
Cdli lei a avut?
Rezolvarei
Notim sumadebaniawti de elevcu.t.Avem:
x - ( 1 4 5 +9 9 )+3 9 0 :9 0 0
"r - 2 4 4 + 3 9 0 :9 0 0
x 244:900 390
x - 244: 5lO
x = 5 1 0 +2 4 4
x:754
Rdspuns:754lei..

Primultermenal uneiaduiri este217,iaral doileaestecu 103maimare.


Careestesumacelordoui numere?

52

Rezolvare:
I ) Careesteal doilearermenal adunArii',
2 1 7 + 1 0 3 =3 2 0
2) Careestesumacelor doudnumre?
2 1 7 + 3 2 9=5 3 7 .
R.isp,rj. 537estesumanumerelor.
La diferenlanumerelor836qi 409,adauginumdrul260.
Rezolvare:
Avem: (836- 409)+ 260= 687

intr-un tren erau 42gde c6l6tori.La primastalieau coboret67 de celetori


$rau ucal 3q.
Cali celetori srmtin tren dupi prima statie?
Rezolvare:
Cali ciletori suntin tren dupi prima statie?
429-6"1+ 39 = 401.

Mihai coleclioneazd
timbre.Din acestea
124suntcu flori, cu 27 mai mul_
te sunt cu animale,iar rcstul, panAh 400, suntcu fluturi.
Catetimbre cu fluhd a colec{ionatMihai?
Rezolvare:
Notdm cu.r numArultimbrelor cu fluturi.
1) Catetimbresuntcu animale?
1 2 4 2 7 = t5 t {ti mb re )
2) Catetimhe suntcu fluturi?
1 2 4 + l 5 l + x:4 0 0
275+ t: 400
x = 4 0 0 - 2 '7 5
r : 125(timbre)
Rdspu s: 125de timbrc.
53

La ce numertrebuie sd adundiferen,tanumerelor321 fi 170pentu a obtine suma508?


Rezolvare:
Notim cur numarulcerutdeproblema.
r + ( 3 2 1- 1 7 0 ): 5 0 8
1 + 1 5 1= 5 0 8
: r : 5 0 8 15 1
x:J:)/

Rispllns:357este1rum6rulcAutat.
Atenfie!
in materialeleanterioralcatuites-auprezentatla acesttip de problemi
maimultemoduriderelol\arelAfla.apoiapiica!i aici!

La trei gr5dinilesunt705copii.
AflA caf copii suntin fiecaregddini16, $tiind ci in primele doui grddiniIe sunt469 de copii,iar in ultimeledoui sunt471de copii.
Rezolvafe:
I+ +III :705
= 469
I + II
II+III:471
l) Cali copii suntin a teia gredinila?
'105- 469= 236 (copii)
2) Cdli copiisuntin primagr[diniF?
'105-4'7t=234(copit)
3) Cai copiisuntin a douagridinila?
469-234=235 (copii)sau:4'7| -236 =235 (cop\i)
Rdspuns:I = 234(copii);II : 235(copii);III : 236(copii).

54

Vledul are cu 25 de CD-uri mai multe decattrei prieteni de_aisdi, care


au,fiecare,cete50 de CD-uri.
CateCD-uri are VlAdul?
Rezolvare:
1) CateCD-uriauprieteniilui Vlidu!?
50 + 50 + 50 = 150(CD-ui)
2) CateCD-uri areVhdut?
150+ 25 = 175(CD-uri)
Rdrp4r.riI 75 (CD-uri).

in trei bibliotecisunt I 000 de ci4i. in primabibliotecesuntcu 125de


ce4i mai puline decatin a doua. Sumac6r{ilor din biblioteca a doua Si a treia
este625de cA4i.
Afla catecA4isuntin fiecarebiblioteci.
Rezolvare:
Reprezentdm
grafic dareleproblemei:

l',,

I ) Cateca4i suntin prima bibliotecd?


1 000 625:375 (ca4i)
2) CetecA4i suntin a douabibliotecd?
375+ 125= 500(cixti)
3) Catecaqi suntin a tleia bibliotecd?
625- 500: 125(cA4i)
Rdspuns:l:3'75 (c54i);Il = 500(ca4i);I = 125(ca4i).

La trei.posturi TV ruleazi int-un ad 1 000 filme cu deseneanimate.La


primul postruleaze250de filrne,la al doileacu 125de filme mai mult decath
primul.
Afli c6tefilme ruleazila al treileapost.
Rezolvare:
1) CateIilme ruleazila al doileapostTV?
2 5 0 1 2 5- 1 7 5(fi l me J
2) CAtefilme ruleaz[la al treileapostTV?
1 000 (250+ 375): I 000 62s: 375(filme)
Rdsputx: 375 d,efrlme.

La douaflorarii s-auadus445 de flori. respecrir179 de flori. Diferenla


dintrenumarulllorilor din celedouaflorariiestecu 279de llori maimicadecel
numdrulflorilor din a treia flodrie.
Caleflori suntin a treiallorArie?
Rezolyare:
1) Careestediferen{adintrenumdrulflorilor din celedouafloiarii?
4 4 5- 3 ' 9 - 0 6 (n o ri )
2) Careestenumirul florilor din a teia flordrie?
66 2lo = 345,qoti,
Rdspuns:345 de flori.

Intr-o seras-auplantat 225 de groafe,2'|s de tffiidafifi, iaxpanselutecu


199maiputin decatgaroafeqi tandafiri la un loc.
Ceteflori s-auplantat,in total, in sera?
Rezolrare:
l) Categaroafefi trandafiries-auplantatin sere?
225+ 275= 500(flori)
2) Catepanselule
s-auplantatin sere?
500- 199= 301(pansetule)
3) Cateflod s-auplantatin sera?
500+ 301= 801(flori)
Rdsplzs.80l de flori
5l|

Vll, Elemente intuitive de geometrie


Fie A, B qi C tlei punctecarenu seafla pe aceeagidreap. Dupe
ce mA_
sod lungimile segmentelorAB, AC 9i BC, precizeaz|care din
afirmaliile ur_
mAtoarcesteadevdratA:
^
a )AB + B C > A C ;
b)B C _ AC = A B ;
c) AC AB: BC.
Rezolvare:
Pentrufigura datdavem:
a) A:
b) F;
c) F.

in figura urmdtoare,perimetreletriunghiurilor AOB, BOC, DOC $i AOD suntin ordine:18


cm,16cm, 18cm!i 16cm.
DacAAC = BD = 10 cm, atunciaflA perimetrul dreptunghiuluiABCD.

Rezolvare:

= 16cnXP = 16

deci:

P = 16(cm)

P: l8 (cm)

P = l8

}L

)l

Din datele de mai sus prezentatededucemcEI : 8 (cm) 9i / = 6 (cm),


= 1 6+ 1 2= 2 8 (cm )
Pa,e p L ""g r , i : 2x8 +2 x6

Un teren in formd de petrat cu latua de 88 m febuie inconjurat cu tri


randuride salm6.
Cali melride sdrmasunrnecesari?
Rezolvare:
P p a 6 r = 4 x l : 4 x8 8 m=3 5 2 m
352m x 3 = I 056m (lungimeatotal5a sermei)

Prive$tedesenulaleturat.
a) Mdsoarasegmentele
de dreaptdOA, OB, OC, OD,
O E ,O F ,
Ce poli spunedesprelungimeaacestorsegmentede.
&eapta?
b) Masoadsegmertele
dedrcaptAAB, CD, EF.
Cepo{i spunedespreiungimeaacestorsegmente
de dreapta?
c) Comparelungimeasegmentelor
de &eapt5de la a) cu lungimeasegmentelorde dreaptide la b).

^m"

Rezolvare:
a) OA = OB : OC : OD = OE = OF (raze);
b) AB : CD = EF (diametru):
c) Fiecaresegmentde dreaptdde la punctula) estemai mic decatfiecare
segmentde dreaptade la b).
Aten{ie!Razaunuicercesteegalecu ] din diametrulaceluicerc.

Un ring de box, in forme depetrat,arelaturade 4 m.


Cat mAsoar[celepatru corzi ale ringului?
Rezolvare:
P:4 x l = 4 x 4 m:1 6 m.

5A

Lungimeatotale a celor patru dnduri de corzi aflatepe marginearingului


16mx 4 : 6 4 m .

Peretelecaseimele,in forme de pdtrat,arelatua de 3 m.


Catmisoarelipca ce sepunepe marginea
parchetului?
Rezolvare:
3 m x 4 = 12 m (aregipcaprinsApe margineaparchetului,dacaperelii au
aceleagi
dimensiuni).

Ioanaa desenat
un pdtat cu latua de 5 cm.
Cali centimetriarepe metrul pehatului desenat?
Rezolvare:
P : 5 c m x 4 = 2 0 c m.

Tatavreasdfaci un gardde sdrmigridinii de legume,in fome de pitrat,


cu latwade 18m.
Cefi metri de sarmdva cumpfua,ttiind cApoarta,de un metru,va fi din
scandule?
Rezolvare:
P: l8 m x 4 = 72 m (lungimeagardului,daci n-arexistapoarta)
'12m l : '71m (lungimeagarduluidin same)

Adelin a desenat
un pdtratcu latua de 3 cm.Amaliaa desenat
alt patrat,
laturafiind mai lungAcu 2 cm.
Careesteperimetrulpatxatuluidesenatde Amalia?

59

Rezolvare:
3 cm + 2 cm = 5 cm (laturapetratuluidesenatde Amaliti)
P:4 x I - 4 x 5 n= 20 cm (perimetrulpifatului desenat
deAmalia)

Caleuleazdperimeful figurii de mai jos, ttiind ce latura fiecdrui pitrat


estede 5 Crh.

Rezolvare:
P= 2 2 x 5 c m=1 l 0 cm

Vlll. Misuri 9i unitili de mtrsuri


intr-un sacsunt70 kg de fiind, iar in altul cu 25 kg rdai putin.
Cdtekilogramede fiind suntin cei doi saci,la rm loc?
REzolyare:
1) Cetekilogame de faini suntin al doileasac?
70kg - 25 kg:45 kg
2) Catekilogame de liina suntin totalin cai doi saci?
7 0 k g +4 5 kg :l 1 5 kg
,RdrprTrJrI 15kg suntln total.

O canistrA
confinel0 I de benzine.Tom douacartistre
$i dout bidoanede
cate5 I de benzinain rezervorulma'inii qi seumple.Rezefvorulareo capaci_
tate de 47 l.
Cafi litri de benzinderauin rezervor?

60

Rezolvare:
1) Cdli litri de benzinesuntin douecanisfe?
2.t0t
20 (
2) Cefi litri debenzinasuntin douabidoane?
2x5l:l0t
3) Cali ftri de benzindsuntin doui canistre$i douebidoane,in total?
lOl+20 1=30 (
4) Caf Ltri de benzinderauin rezervor?
4 ' 1l - 3 0 l . = 1 '7|
Rdspuns:17t.

Didi are de trei ori mai multi bani decatAlexandra.gtefan are dublu cet
Alexandra.Alexandraare 10lei.
Cali lei au imprcuni?
Rezolvare:
graficdateleproblemei,relatiiledintueacestea:
Reprezentem
Didi
l0 iei

AlexanOra

$tefan

+-i

I.
1) Cd{ilei areDidi?
l0leix3=30lei
2) Celi lei are$tefan?
1 0 l e i x 2 = 20 l e i
2) CAlilei au copiii impreunA?
30 lei + 10lei + 20 lei:60 ier
II.
Din rcprczentareagrafic5 deducemca suma totald este reprezentat[de
6 pA4i. $tiind cA o parte (sumape care o are Alexandra) estereprezentatede
10lei, atunci6 p54i inseamne:
6 x 1 0 l e i = 60 l e i
61

CalculeazS:
5 6 m + 7 9 m;
843m + 121m'
9 8 m 7 9 m;
900m 374m.
Rezolvare:
5 6m + 7 9m:1 3 5 m;
8 4 3m + 1 2 1m: 9 6 4m;
9 8 m - 7 9 m=1 9 m;
9 0 0 m 3 7 4 m=5 2 6 m.

Penhu pregltirea bucatelor,la o cantindstudeflleasca,s-au folosit intr-o


saptemane
135 I de ulei, cu 289 I mai mult lapte,iar ofet cu 98 I mai pulin
decdtulei.
Cdrilirrideulei.lapre1iolers-aulolosit?
Rezolvare:
1) Cai litri de laptes-aufolosir?
135t + 289 rl = 424 t,
2) Cafilitri de ofets-aufolosir?
1 3 5I - 9 8 t=3 '7 (
3) Cali Ltri deulei, laptegi olets-aufolosit?
t 3 5 t + 4 2 4 (+3 ',tt:5 9 6 1
Rdspuns:596|

Dintr-olivades-aucules?98kg de mere,peregi pmne.Mefe $i peres-au


cules522kg, iar pere5i prunes-aucules474kg.
Catekilogramede fiuctedin fiecarefel s-aucules?

Rezolvare:
L
I l Catekilo$amd prunes-aucules?
798ke- 522ke= 276ks
2) Carekilogame de meres-aucules?
798kg - 474kg = 324kg
3) Cdtekilogramede peres-aucules?
522k8- 324k9= l98ke
474 kg- 276kg= 198kg
: 522.kg+ 474 kg: 996 kg (mere,duble cantitatede pere9i prune)
996kg 798kg = 198kg.(cantitate
depere)
.5?2kg- l98kg=124 kg(cantitate
demere)
.,
474 kg - 198kg = 276 kg (cantitatede pnrne),.
Rdspuns: 324 kg, I 98 kg 9i 276 kg

lL
..:

'

..:

:.:: .r

..,:

l'

Evaluare
(teste propusepentru pregetireaconcursului)
Cerin!e:
Deteminel
a) cel mai mic numdrnaturalformat din sute,zeci gi unitali, scdscu cifre
diferite,apoipe cel maimare;
b) cel mai mare numArnatual format din sute, zeci fi unit5fi, cu cilia
condifii;
unitatilor6, apoipe cel mai mic in acelea$i
c) cel mai mare numar nahral format din sute, zeci $i unit6(i, folosind
ciliele 9, 0 $i 5, apoipe cel mai mic.
1,

pe cel care
2. Observd,apoi subliniMadintrenumerelescrisein paranteza
urmeaz
a in tirl
(6t'7,',7r',t, 5t'7)
, l '7 ,...
a ) 11 1 ,2 1 1 ,3 1 7 4
('789
b) 123,234,34s,4s6,...
, 678, 56',7)
( 678,543,456)
c) 987,8'76,'765,
654,...
(155,164,t',73)
d ) 1 1 9 ,1 2 8 ,13 1 ,1 4 6...
,
3.

Observearanjarca:
g
12
15
104 101
98

18
95

2r
92

...
...

99
14

lO2
l1

a) Caruinumtudin primul rdndii corespunde


numirul 56 din al doilea
rdnd?
b) Verificadaci nuioirul 56 seafldin al doilearand.
4.

pe rAnd:
care estecel mai marenumdrab careindeplineSte

a: at + na= n ;
b) ab-ba :
5,

g.

Sc e toatenumerelenaturaledetrei cifre diferitecu sumacifielor 7.

64

Rezolviri:
l.
a) Cel mai mic numernaturalformat din sute,zeci $i unftefi, scriscu cifre
diferiteeste102,iar cel maimare,in aceleagi
condilii,este987.
b) Cel mai maxenumdr natural format din sute, zeci 9i uniteli, cu cifra
unititilor 6 este996,iar cel maimic, in acelea$i
conditii,este106.
c) Cel mai mare numer natu@lfomat din sute, zeci qi unit6ti, folosind
ciliele 9, 0 $i 5 este950,iar cel maimic, in acelea$i
condilii,este509.
2,

Numerelecareurmeazi in fiecaregh sunt:


a) 517;cifta sutelorestein ordinecrescetoer.e',
1,2,3,4, 5, ..., iar cifra
zecilorgi a unit?ifiloresteacea$i:
I fi 7;
b) 567;cifra sutelorestein ordinecrescetoarc',
l, 2, 3, 4, 5,..., iar cifrele
zecilor $i unitelilor suntnumereconsecutivescrisein ordinefiescitoare;
c) 543;cifra sutelorestein ordinedescrescito[e..9,8,'7,6,
5, ..., iar
cifrele zecilor $i unitalilor sunt numercconsecutivescrisein ordine descrescatoare:
d) 155;cilia suteloresteidenticr,adici l, cilia sutelorestescrisi in orqescatoaxe:
dine
1,2,3,4,5,..., iar ciftaunitdtilorestescrisein ordinedescrescatoare:
9, 8,7,6,5, ... .
3.
a) ObservAmce sumanumerelordin cele doue$iruri este9 + I04 = 12 +
+ 101: 15+ 9 8= l 8 + 9 5=2 1 +9 2 - ...:1 5 7+ 5q.
b) Dacdnumdremdir?3 ia 3 in ordine descrescatoarc
pomind de la 104,
ajungemla 56, iar daci pomim numirarca din 3 in.J in ordine crescitoareincepdndcu 9, ajungemla 57.

4.

a) ab+b a=8 8
lo a +r+l0 r +d:88

b) ab-ba : 9
IOa+b- ( l0b+a) = 9
9a- 9b=9
9(a b): e
a- b:l
9 8:1
8- 7=1
'7- 6= l

l l a+llD=8 8

ll(a +r )=8 8
a + b :8
7+1 =8
6+2 =8
5+3 :8

65

Deci,cel mai marenumdr

Deci,cel mai marenumdr


6a este98.
Avem: 98- 89 = 9.

Avem:7l + l7 : 88.

5. Numerele
natwaledetreiciftedife te. cusumacifrelor7 sunt:106.160.
124,142,205,250,214,241,304,340,403;430,412,421,502,520,601$i
6 10.

Cerinfe:
1.

Numercle86,a gi , suntconsecutive.
Ce valoriaua gi b?
CaredinLreacestetrei numeresuntpare?

Stabilegte
caredintrepropoziliisuntadeverate
(A) $i carefalse(F):
a) Daci la un numdrpar adAugam
3, atuncisumaesteun numarpar. !
Dace
la
b)
un numar impar adiugim 6, atunci sumaesteun numdr
impar.
!
c) Sumaa douAnumercesteun numArpar daci tel'rneniisuntnumere pare.
!

2.

3.

a) Calculeaz6:
2 + 3 + 4 + 5 + 6 +',1 +8 +9 +1 0
I I 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1.
b) Scrie..\ecinii"
numbrului
descoperit
careTullal.

4. Vlidu! numerddin 2 in 2 qi ajurge la numdrul75. Biiatul a inceputsd


numerede la unuldintrenumerelet60,36 sau49?
5.

Scriecateu1 tir de:


a) cincinumerecuprinseintre 17 fi 30;
b) pafu numereconsecutive
parecupdnseintre59 qi 69;
c) paau numercconsecutive
imparemai mici sauegaledecet70 $i mai
mari sauegalecu 60.

66

Rezolviri:
l.
A, Avem: 86, 87 gi 88. Numereleconsecutive
suntscrisein ordineqescdtoare;celeparesunt86 gi 88.
B. Avem: 86, 85 $i 84. Numereleconsecutive
suntscrisein ordinqdes_
crescdtoarc;celeparc sunt 86 $i 84.
2.

a) F (Sumadintre rm numir par qi unul impaxesteun num5rimpar.)


b) A (Sumadintreun numlr impar 9i rmul par esteun numfu impar.)
c) A (Sumaa doui numercpare esteun numir par.)

3.

a )2 - l + 3

l+4-

l +5 -1 +6

l +7

1+8- 1+9- 1+10

l:

: 45.
b) ,,Vecinii"numirului45 sunr44 $i 46 (44,45,46).
4.
VlAdu! pomelte nunerAtoareade Ia numerul 49 pentru ce numai suma
dintreun numArimpar gi wul par areca rezultatun numArimpar.
Av e m :4 9 ,5 1 ,5 3 ,5 5 ,5 7 ,5 9 ,6 1 ,6 3 ,6 5 ,67,69,71,j3
9j' 75.
5,

Avem:
a) 25,26,27, 28,291'
b) 60,62,64, 66t
c )6 3 , 6 5 , 6 ' 1 , 69 .

Cerinfe:
1. S ed ds u m a1: 5+ l '7+ 1 9+2 5 +2 7 +2 9 + ll + 13+ t5 +21+23 + 25.
a) Calculeazd
rapidsumaprin gruparea
termenilor.
b) ComparArczultatul obtinut cu predecesorulnumdrului241.
2.

Dacdadunamun numarcujumetatea
sa$i sfertullui, obtinem707707.
CareestenumArul?

3.

Fie exerciliile:
a) 2 0ll + (936- 2'74)l

b)20rr (936+ 274);


c) 2 0tt (936 2'74).
parantezele.
i) Calculeazirespect6nd
parantezele,
ii) Calculeazd
desfrinland
apoicomparA
rezultatele.
4.
Intr-o cufiesunt 12 gdini,8 rale,iar in altecurtesuntde 5 ori mai multe
gainiti cu 20 mai multeraledecatin p ma.
CategAini $urt in a douacu1te?
Cateratesuntin a douacufte?
in total,in celedouecu4i?
CAtepeserisru1t,
5. Robeftarc l0 ani,iar frateleseucatjum[tatedin varstalui. Tataarevarsta egaldcu produsulnlnnerelorce reprezintavarstelecopiilor sdi, iar mama
estecu 3 ani maimicAdecattata.
AflA varstafiectuli membrual aceleifamilii.
Rezolviri:
1. a) SegmpeMetermeniiastfel:
1 5 + 1 7 + 1 9+2 5 +2 ',7 +2 9 +l l + 1 3+ 15+ 21 + 23+25=
( 1 5 2 5 | l 5 2 5 r tl -* l J- l q - Ilt- \21 - 2q+23+21)
:80+60+100:
= 240.
b) Prcdecesorul
numerului241este240.Comparand,
observAm:
=
240 240.
2.

graficdateleproblemei:
Reprezent6m
,----,1-------

t-

nunerdl
numarutur-0-'0ilnnarared
r

iferrulnumirulur

7 x P= 1 u7 1 "
p: 101l0l (slertulnuminilui)
Carc estenumfi1 ?
1 0 11 0 1x 4 =4 0 4 4 0 4

68

3.

D a ) 2 0 1 1 + ( 93 6 2 7 4 )=
-2011+662=
:2 6'73
c) 2 0r1 - (936- 274)=
:2 Olt - 662=
=1349
il) a)2 0ll + 936 2'74=
: 2 9 4 7 2 '7 4 =

b) 2 ott - (936+ 2't4) =


-2 011-1210: 801

b) 2 0Ir -936-214=
= | 075-2'74=
:801

= z 6'73

c) 2 Oll - 936+ 2"t4=


=1075+274=
=1349
Compadnd rezultatelecalculelor,observAmcd am oblinut aceleagirezul_
tate. Atenlie lnsi la desfiinla.reaparantezelorahmci cand avem semnulminus
in fala paraltezelor.Vezi exempleleb) qi c).
4.

1) Categeini sunt in a douacurte?


1 2 x 5 = 6 0(sa i n i )
2) Caterale sunt in a douacurte?
8 + 20 _ 28 (rate)
3) Cetepisdri sunt,in total, in celedou6cu4i?
1 2 + 6 0 + 8 +2 8=
Ehni

ml.

= 7 2 + 3 6=
: 108Onseri)
Rdsprru..108peseri.
5.

l) Ce varstdare ftatele lui Robelt?


l0ani:2=5ani
2) Ce var$d axetata?
l 0 x 5 : 5 0 an i
3) Ce v&sti aremama?
50 ani- 3 ani = 47 ani.
Rdsprr.i.Robert:10ani;fratele:5ani;tata:50 ani;mama:47ani.

69

SUBIECTUL I
. La exercifiile1,2 Si 3, incercuiettelitera corespunzitoarerispunsului corect,
1. Scriercacorectea numixuldouazecisi nou[ este:
4.2;
B .9 ;
C. 92t
D.29.
2. Cifraunitiilor estemaimic[ decatcifra zecilorin numirul:
A. 48;
B .6 9 ;
c.71;
D. 99.
3,

Sumanumerelornaluraleparede la 0 la l0 esle:

4.121'

B . t8 ;

C.2Ol

D.30.

. La exerciliile4 $i 5 une$tecorespunritor.
4. G5se$te
in coloanaB ,,vecinii"numerelordatein coloanaA:
A
"l
8, 10
?4
5
3
4,6
I
6,8
9
0, 2
5. Penhl fiecare numir natural din coloana
A, gdsegte
rezultatul
calcului
din coloanaB:
A
B
0<f l
91
2<n
8- 5
4<tl
5+5
6>[
8<f l
0+ I
SUBIECTUL II
1. Scriedin 5 in 5 numerelenaturalede la 0 la 30.
2. Scdenumerelenaturalede la 0 la 30 carcconlincifia l.
3. Ordoneazd
crescAtor
urmdtoarele
numere29,14,'1,18,24si 0.
4, OrdoneazidescrescAtor
urmdtoarele
numere:28, 13,6, 17,239i0.
5, Scrienumerelenaturalecupdnseintre 0 gi 50, careau cifra zeciloregall
cu cifra unititilor.
70

6,
7.

Sc e toatenumerelemai mici decat24 qi mai ma decat17.


Sc e in cdsu{dnumerelenaturalecu 3 mai mari decatumdtoarelenumerc:

e-+f_l

8,

/ +L

ro rf-l

t3 + f

l.

Sc e in,,cesuF"numerelenaturalecu 3 mai mici decaturmAtoarele


nu-

mele:

-t "'rl
s-+f l
10-+f l
---'r l
9. AflA numirul necunoscut
din egalitatea3 + 4 = lO a.
10. Mamacoaseintr-oore 5 qervefele.
Catelelvelelecoasein 2 ore?

rJ + L

SUBIECTUL III
Numereledepe ,,cAsutele
po$tale" stult $terse.Completeazii.
o)

tT.6Fl

rn-l
l1 rl...l...l

c)
6

3 4
8 9

SUBIECTUL IV
Scriesuma,diferentacu rezultatulnotatpe ,,acope$1,, fiecerei,,cdsufe,,.

Rezolviri:
SUBIECTUL I
l. D; 2. C; 3. D.
4,

A
'7

B
8, 10

)L

4,6
6,8
0,2

7l

5,

B
9- I
2<
4<
6>
8<

ll-J

5+5
0+ I

SUBIECTULII
1. 0 , 5 , 1 0 ,1 5 , 2 0 ,2 5$ i 3 0 .
2. I , 1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 99i21.
3 . 0 , 7 , 1 4 ,1 8 , 2 4 |t2 9 .
1 . 2 8 , 2 3 , 1 71, 3,69 i 0 .
5. ll , 2 2 , 3 3 t i 4 4.
6. 18,19,20,21,22ri23.
7-+Fol
10-)
8. 7 - +
10-)
9, 3+4 : 1 0
a <> 1 0 a :'7 <->a : 1 0 - ? +
(5 x 2 = 10)
10. 10gervefele

E
E

s-E

1 3+ l6 l.

13-+Fol.

SUBIECTUL III
Numerelede pe ,,cdsulele
poftale"carcau fostftersesunt:

2 l

4 5
'1
o
8 9 10
I

b)

SUBIECTULIV
Aveml

'7)

Clasa
a lll-a
L Evaluare inifiali (de diagnosticare)
Cerinle:
1. Calculeaza:
a )2 5 + 3 7 - 1 6 ;
78-35+22:
75-36+48;
84-36+2',1;

h) r'7+ 29-26;
+ 18l'
52 1',7

]i _3l_l;: uiloffioF-sttso

2. Afli valoarealitereir din fiecaredintrerelatiile:


; -48 : 3 8 + 2 9 ;
45+27=x + 3 9 ,
46 x - 91-'13;
62-27:x - 4 5 .
3. Calculeaza.
apoiscriesemnulde relaliecorespunzator
(<. . >).

3 5 1 +5 3[ 600- 125;

93 0 - 1 6 2 n 9 5 + 3 0 9 .

4. La difercnla dinte numtuul 952 Si dstumatul acestuia,aduni cel mai


mic numir de trei cifte diferite,
5. Afl6:
a) suma numerelordin interiorul petlatului $i
al triunghiului;
b) diferenlanumerelordin interiorul cercului qi
al dreptunghiului;
c) suma numAruluidin exterior qi a celui din
interiorul triunghiului;
d) ordofleazacrescatorrezultateleoblinute.

,'A
345

6. La un magazins-au adus intr-o zi 256 kg de fructe gi cu 15 kg mai


multe legume.
Catekilogame de fructe 9i legumes-auadus,in total, la acelmagazin?

7, Distanlaintre douelocalitSliesteslrlbAtutdde buniculin trei etape.in


primaetapdparcu.ge113km, in a douacu 103km mai mult decatin prima,iar
in a treiacdtin primeledouaelape.
intre celedout localitii suntl
A. 685km;
B. 568km;
C. 856km:
D. 658km.
Rezolviril

1, Rezultatele
calculelorsunt:a) 46; 65; 87t'l5tb) 20: 53 83;'7l.
2. Valorilelui x sunt:
x - 4 8 =6 'l
t:6',1 + 48
;=115
Ve ficaxe:ll5 48:6'l
46-.r = 18
r=46- l8
-t=28
Verificare:46 - 28 = l8

7 2 =t+ 39
x:'72 39
x=33
Ve.ificare:
72:33 + 39
35=.r - 45
r:4 5 + 35
:r=80
Verificare:35 = 80- 45
'168>404.

3. Avem:404< 475;
4. A\ern.952-259 + 102:'795.
5. a) 156+ 629= 785;
c) 2'78+ 629:907;

b) 500- 345: 155;


d) 155;785;907.

6. 1) Cetekilogramedelegumes-auadus?
256kg + 15kg = lll [g
2) CAtekilogramede fructe$i legumes-auadus?
256ke + 21| kg: 527ke
Rdspuns:527kg.
7. l) Cali kilometria parcursbuniculin a douaetapd?
I l3 km + 103km = 216km
2) Cali kilometria parcunbuniculin a treiaetapd?
1 1 3k m + 2 1 6km:3 2 9 km
3) Careestedistanfadintreceledoui localitali?
113km + 216kln + 329km : 658km
Rrispzrr.r:658 krn (VariantaD)
14

Cerinfel
1. Calculeazd:
a) 284+ 458i
362+ 2',79;
405+ 87;
'7+ 438;

b) 456-3"t8t
504+ 265'
600- 39;
432- 6t
r25 - 89.

2. La sumanumerelor234Si453,adaugA
diferenlanumerelor1239i 79.
3. CarcestenumArulnecunoscut,
ln fiecarccaz?
a + 4 8 1 = 8 0 0 ; 3 '1 2 +b =6 1 2 . 9 0 0 -c:338;

t23= 59.

4. Dac6.a + b = 999, lar a - b = 1, afld ce v aloarcaarc a, Dar b2


5. CAtepaginimai arede citit Biancadintr-ocartecareare246de pagini,
dacda citit 179de pagini?
6. Catekilo$ame de zaherau rSmasla un magazin,dacddin cele 600 kg
de zahdrexistentes-auvandutintr-o zi 29 kg, iar in alta 87 kg?
7. La un magazinsportivs-auadus999 perechide adidagi.in prima zi
s-auvandut332 de perechi,in a douazi cu 124de perechimai pulin decatin
primazi, iar in a treiazi cu 104perechimai pufin decetin primeledoudzile la
un loc.
NumErulperechilorde adidagirimagiin magazinsprevanzareeste:
B. 1 6 ;
c. 15;
D. 51.
Rezolviri:
l. a) 142;641;492;7 18,445tb) '/8;'769l.561;426;36.
2. Ave'Jl:(234+ 453)+ (123-'79) = 68't+ 44 = i3I.
3. Numerelenecunoscute
sunt:
a: 8 0 0. - 4 8 1 b =6 1 2 -3 '7 2
a= 31 9
b :2 4 0

c=9 0 0 -338
c:5 6 2

d:59+ 123
d: 182

4 . A y e m : a +b =9 9 9
a-b=
|
Adunemceledouarelalii
2 a 1000
a . I 0 0 0 :2
a:5 0 0
=
Dace11 500,atunciavemr500+, = 999.r:999 500;6:499.
5. Avem:246 179: 67 (paeinll
6. Avem:600kg - 29 kg - 87kg = 484kg.
7. I ) Cite perechide adidagis-auvdndutin a douazi?
332- 124= 208(perechi)
2) CAteperechideadidatis-auvandutin primeledouazile?
132' 208 -540(perechi.)
3) CAteperechideadidatis-auvandutin a treiazi?
540- 104- 4Jb{perechrJ
4) Careestenumirulper(chilor
deadidarirdtnaiiin maga/inl
9 9 9 - ( 3 3 2 +2 0 8 +4 3 6 ):9 9 9 976:23 ( per echi)
- Var ianta
A.

ll. Numere naturald de la 0 la | 000


Andrei s-ahoteratca din culegerea
de matematici,careare 160de pagini, sdrezolveexerciliinumaide la paginilecareau la zecicifra 3.
Caresuntacelea?
Rezolvare:
Paginilecareau la zecicifra3 sr.urt:
30,3I, 32,33,34,35,36, 37,38 $i
39,p r e c u m
q i 1 3 0 ,1 3 1 ,1 3 2 1
, 3 3 ,1 3 4 ,1 3 5 ,136,137,1389i 139.

Afla toatenumerelenaturaleformatedin zecigi unitili careau cifra zec!


lor mai marecu 2 decatceaa unitefilor.

Rezolvare:
Atengelab, a + 0; a = b + 2t a e 12,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ; b e
{0, t, 2, 3, 4,
5,6, 7| .
Numerclenatrraleformatedin zeci $i uniteli careau cifra zecilor mai
marecu 2 decatceaa unitiflor sunt:
20,31, 42, 53,64,j 5, 26 qj 9'/.
AvA.ndcifrele9, 0, 3 ti 6, forrneazd
loatenumerelenaturaleposibiledin
sute,zeci$i unitdliin carefiecareciftd.ieid o singuridate.
Rezolvare:
Folosindciftele9, 0, 3 qi 6 sepot formaurmetoarele
numere:
306,309,360,369,390,396,603,609,630, 639,690,693,903,906,
930,936,9605i 963.

Afld toatenumerclenahualeparc de forma a2b .


Rezolvare:
Numerele
de lormaaZb, cu a ? 0, undea e \ 1 , 2 , 3 , 4 ,5 ,6 ,7 , 8 , 9 ) 9 i
{0, 1 , 2 , 3 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 , 9 } su n t:
120
220
320
420
520
620
720
820 920
122
222
322
422
522
622
722
822 922
::

128

228

328

428

528

628

',t28

828 928

Ancalocuiegte
pe stradaRanetti.
a) Afl6 cenurn[rarela casa,dacein stengaeste667,iar in dreapta671.
b) Continuetirul crescitorcu ince 5 numereimpare,apoi scriecu litere,
numerclegesite.

77

Rezolvare:
Atentie! Numerotarea
caselor,dacdacesteasunt codstruitepe ambele
pe4i, se f'acepe o partecu numerepareconsecutive,
iar pe altacu numereimpareconsecutrve.

+
1-\
a)A\em
ll111l Eel

i.\
ElLl

b) 667, 669,6',7
r, Q3, 6',7
s, 6',7',7
681.
, 6',19,
Avemsqiercain litere: $ase
suteSaptezeci
gitrel;
fasesutegaptezeci9i ciiici;
$asesuteFptezeci ti gapte;
lasesule$aplezeci
ti nouit
!a)e lule optzeciii unu.

Folosindnumaicifrele0, 4 9i 7, si sesc e toatenumerelede foma aDc,


lespedlv aad ,
Rezolvare:
Numerele de fonra abc folosind riumai cifrele 0, 4, qi 7 sunt: 407, 470,
qi
704 740.
Numerelede forma iaa folosind numai cifrele O,4, Er7 sl:mti444 ti 77'7.

Scriecel mai mic numtunaturalti cel mai marenumernatual formatdin


trei cifre care:
a) aucifta unitdtilorimparA;
b) suntformatenumai din cifre pare;
c) slu'ltfomate din cite consecutive:
d) suntformatedin cifre distincte.
Rezolvare:
a) 101;999;
b) 2 2 2 : 8 8 8 ;
c) 123;789(numir fomat din cifie in ordinecrescitoare);
987(numdrformatdin cifre il ordinedescrescatoare).
b) 1 0 2 ; 9 8 7 .

78

Gise$tetoatenumerelenaturalefomate din trei cifre, a c6xorsumesd fie


mai mici sauegaldcu 6.
Rezolvare:
abc, a +0.
Numerelefomate din trei cifre, a ciror sunA si fie mai mici sauegald
cu 6 sunt,deexemplu:
100,101,102,103,104,1 0 5 ,1 1 0 ,l 1 l , tl 2 , tl 3, tl4, 121,t3r , t4l,...,200,
. . . , 501,5 1 0 , 6 0 0 .

a) Afle toatenumerclede foma abc, cl a, b gic, cifreparcconsecutive


scrisein aceastiordine.
b) ComparA
numereledescoperite!
c) Scrie,,vecinii",numereparealeacestom.
Rezolvare:
a) Numerelede forma ifi, at o, b gi c, cifre pareconsecutive
scdsein
aceasta
ordinesurt: 246 fi 468.
b) 246 < 468 san468> 246
c) 244
248
466
@ 470

trA

a) Catenumerenatuale de tlei cilie sepot forma cu cilie scrisein ordine


crescetoare
consecutive?
A) 5 numere; B) 6 numere; C) 7 numere.
b) Scrienumerelein ordinecrescdtoare.
Rezolyare:

a)c.
b) Nunerele naturalede trei cifte se pot forma cu cifre scrisein ordine
crescatoaxe
consecutive
sunt:123,234,345, 456,S6'j,6'/g$i'789.

79

D ec e m i n t eL uci a n ?
Lucian: Ce iste! cioban esteuxchiul Mihai! in primdvard a plecat cu cele
l2'1 de oi ale sale spre munte.Pe drum insd, i satul yecin,a cumpdratde ocazie 46 de oi, iar dupii alte doud zile de mers, ftecdndpe Mngd un abator, .t
yAndutfoarte ava tajos 189de oi. La deal a mai cumpdrato datd 69 ti o datd
'14de oi, astfelcd ]a muntea aju,1scu 127+ 46 +.69 +'74 - 189,deci tot cu
127de oi, dar si cu un cA$tigsubstanlial.
Rezolvare:
cAnumAruloilor cumparate
Din textul problemeiobservdm
este46 + 69
=
+ 74 189, adicd acelaginundr cu cele vandute,deci rezultatul dmane 1ieschimbat.
De undeprovine cagtigulsubstanlial?
Se StiecA oricenegustorvindeun produsatunciqandincaseazA
o sumA
mai maredecatsperati cumpiraprcdusulatuncicandestefoarteieftin (c!iliplt.
in acesre
condi!ir.
ciobanul
nosLru
isre!a cumparat
ieftinta gdsitun chilipir) ti a vardut avantajos,prin utmarea obtinut un ca$tigsubstarrlial.

Scrienumereleparedin intervaluldela 421 pdnlLla432.


Rezolvare:
Numereleparedin intervalulde la 421 panAla 432 sunt:422,424,4261
428 Si430.

NoteazA toate numerele impare aflate inte 22 1 9i 2 11.


Rezolvare:
\ u m e r e le im p areaflateinre 221ri 2ll s u n t : 2 lq -2 1 7 . 2 1 5g l 1 1 3 .

AflA toatenumerelede fotma mmm.

80

999.

Rezolvare:
Numerelede forma fnmmsimt.I | 1,222,333,444,555,666,'tj j , 888
ti

ComparA,apoi scrie semnulpotrivit:

183
- r2a2'16+
2r

39 6 + 4 Ds 2 5 - 1 7 5
634+r02f]900-8 9 .

Rezolvare:

1 8 J-1 2 E2'i 6+21

3 9 6 + 4E5 2 s- 1 7 5
400E lsO

t 7t B 2 s j

634+I02E 900- 8 9

7 3 6E s l l

Scrie cu cifre numerele..opt sute optzeciti opt: l/et sute unu; tapte sute

cincisprezece; nouA sute fueizeci$i patru,

Rezolvarei
Avem urm;toarea scriere cu cifie a numerelor:
opt sute optzeci Si opt ) 888;
tlei sute unu -) 301;
qapte sute cincisprezece ) 715l'
tloud sute treizeci ;i patuu + 934.

Iulianascriepe tabli numerleparecuprinseintre 107,i 116,iar Alex


,,mAre$te"toateacestenumerccu 8.
Ce numeres-auoblinut?
Rezolvare:
Numerele
parecuprinse
intre107!i,l16sunt:108,ll0, 112fi l14.
A v e m r 1 0 8 + 8 =1 1 6
1 1 0 + 8 :1 1 8
l12 + 8 = 120
1 1 4+ 8 : t2 2

81

lll, Numere naturale de la 0 la | 000 000


Scrienumerede cinci cifre parc,mai mari decat60 000 $i mai mici decat
70 000,carcsaaibacifra sutelor$i a zecilor6.
Rezolvare:
Numerclepot fi:
60 660
62 660
62 662
60 662
62 664
60 664
60 666
62 666
62 668
60 668

64 660
64 662
64 664
64 666
64 668

66 660
66 662
66 664
66 666
66 668

68 660
68 662
68 664
68 666
68 668

Carc este cel mai mare num5r format din qasecifre pare?Dar cel mal
mic?
Rezolvare:
abcdef ) nllJJ]tude $asecifte pare;
200 000 ) cel mai mic numarformatdin $asecilie pare;
888888) cel mai marenulnfufoimatdin $asecifrepare.

Caresunt numerelefomate din patru cifre, in carecifta sutelore ceamai


marecifri pare,cifia unitSlilore cu 6 mai mic5,iar citele miilor qi zecilorsunt
reprezentatede succesorulqi predecesorulcifrei unitelilor?
Rezolvare:
abcd , a + 0, ceamalmarc ciftf, pareeste8 ) cifra sutelor;
Cilia unitAliloreste2 (8 - 6 = 2).
ciftei unitalilor,adica3.
Cifra miilor estesuccesorul
Cifra zecilorestepredecesorul
cifreiunitAlilor,adicdl.
Deci numdrulcareindeplinettesimultancondiliileFoblemeieste3 812.

82

Geseftenumerelenaturalede forma 6a49b, qtrindcd a - b = 3.


Rezolvare:
A 'te n 6 a 4 9 b , o -b =3 .
Numerclesnnt:63 490,64491,65492,66493,67494,65495qi 69 496.

Floricaarepe terenulagncol2 O7l cuiburide cartofiSi 16 816tulpini de


porumb.
Vecinaei, Maria, sustineci, pe terenulpe carc il defne, careestemai
mare,are triplu cuiburi de cartofi, porumb cu 80 072 mai multe cuiburi, iar pe
margineaterenuluisunt cuiburi de fasolecat sfertul numlrului 20 000.
a) Cinearemaimult gi cu cet?
b) A|azi toatenunerelecarereprezintedateleproblemeiin ordinedescrescAtoare.
Rezolvare:
a) Catecuiburi de cartofi seaflApe terenulMariei?
2 071x 3 - 6 213(cuiburi)
s a u 2 0 7 1+ 2 0 71 +2 0 7 t=6 2 1 3 (cu i b wi)
Catetulpini de porumbseafle pe terenulMariei?
16816+ 80 072:96 888(tulpini)
CAtecuiburi de fasoleseafle pe terenulMariei?
20 000 : 4 = 5 000(cuiburi)
Ceteplanteseafle pe terenulMariei, in total?
6 213+ 96 888+ 5 000= 108101fulante)
CateplanteseaflApe terenulFloricii, in total?
2 071+ 16816= 18887(plante)
Cu cateplantearemai multeMariadecatFlorica?
108l0l - 18887: 89214(plante)
b) Numereledin probleme,scrisein ordinedescrescitoaxe,
srmt:
80 072,20000,168169i2 071.

83

Afla succesorul
ti predecesorulurm5toarelornumere:
| 204, 5 999, 32 000, 43 l0l $i 576128.
Rezolvare;
Predecesorul
I 203
5 998
3 19 9 9
43 100
5',76121

NumArul

| 204
5 999
32000
43 101
576t28

Succesonrl

| 205
.6000
32 001
43 t02
576129

CompleteazAcu numere potrivite, toate fiind numai numere impare gi


mai mici decat10 000:

a)n<82; b)9002>[; c)n>n; d)ntE;


Rezolvarei
IatAun exempluposibil:
a) 8 1 8 2 :
b ) q 0 0 2- s 0 0 1 .
d)8 7 5 9 . 8 7 5 r:
e ,)1 0 0 t. t0 0 3 .
Gase$te
ti tu altesolutii!

e)!<D.

c)'7321> 5 321]'

Cesegtefisturnatul Nrerelor urmdtoare,apoi ordoneazi desqescetor


doarnumerele
paregdsite:
3194 0 l t 2 3 3 2 3 :6 1 3 2 4 '7 6 '7 6 44t0 0 0 3;80508;757577;8 0ll.
Rezolvare:
Atentiel Ristumatul unui numarinseamnecitirea sauscriereanumdrului
de la sfAr$itspreinceput.
A!emrnnmarnaruralde2ctfue ab--+ba
(rastumatul numarului
naturalde 2 cifie)
numarnatural
de J cilie
ot,
(rasturnatulnumarului
"to
naturalde 3 cifre)
numarnaturalde4 cifte abctj >dcba (rasnmarul numdrului
naturalde 4 cifre)

84

numdrnaturalde 5 cifte abcde + edcba (dshtmatul


naturalde 5 cifre)

numerului

numarnanualde 6 cilre atraef --,fta"-U (rasftmatul numarului

natual de6 ciiie)


Avem: 319401-->104913
2 3 3 2 3+ 32332
6 1 32+ 23t6
4'76'764
) 4676i4

40 003+ 30 004
80 508-+ 80 508
'75'7
5'7'7
) 775157
8 011+ I 108

ComparAnumerele impare de forma abcd carc indeplinesc simultan


condiliile:
a) ciAamiilor estel;
b) cifla zecilor estecu 2 mai maredecatcita unitifilo!
c) cifra sutelorreprezintijunAtate din suna cifrelor ce reprezintdunitii_
le gi zecile;
d) sumacifrelorestemai maredecat6 $i mai micedecat26.
Rezolvare:
Atenfel abcd,a+0
a=l;
c:d+2
b = @+ f l : 2 .
Numereleceutatesunt:| 231,| 342,| 453,1 564,| 6'15,l '786ij I Bg.j.

Caresuntnumerelede forma 8a43caxeserctunjescla 9 000?


Dar la 8 000,careserotunjesc?
Rezolvare:
Pentruca numerul d?5 si serotunjeasceIa 9 000,trebuieca;
sunt:8543,8643,S 743,8843,i 8 943.
{5,6,7,8,9}, decinumerele
Penhuca mrm5rul 8a43 sdserotunjeascdla 8 000,trebuieca:
{0, l, 2, 3, 4}, decinumerelesunt:8 043,8 143,8 243,8 3439i 8 443.

85

Ionut arc 20 000 de fotografii,soralui are cu 500 000 fotografiimai


mult, iar colegalui lonul arejumitate din numaxulfotografiilor suorii sale.
a) AproximeazA,catefotografii arefiecarecopil.
numerelein ordinecrescetoare
apoia$aze
b) Calculeaze,
Rezolvare:
a) Colegalui lonut arejunetate din 20 000,adici 10 000 de fotografii,
adunatcu jumAtatedin 500 000 de fotografii,adicd250 000 de fotografii,in260000de forografii.
seamna
b) Catefotografii arc soralui Ionul?
20 000+ 500000= 520000(fotognfii)
' CAtefotogfafiiarecolegalui Ionult
520000 : 2 = 260000(foto$afii)
sunt:
Numercle,aqezatein ordine desclescatoaxE,
520000,260000,rcspectiv20 000.

Vitrina unui salonautoarecetevaetichetecu urmetoarelepreFrri:


4I'7 lei
627000lei, 589030lei,400 070lei, 32850Olei,'7'13
Rotunjeqtela sutede mii fiecarenumer fi scriele apoi in ordine crescitoaxe,dar nu in cifre, ci in litere.
Rezolvare:
Rotunjireasefaceastfel:
62'70OO-+ 2 < 6 roti)njireaeste600 000 ($asesutede mii);
589 030+ 8 > 5 rotunjireaeste600000(tasesutedemii);
400 070J 0 < 4 rotunjireaeste400000(patrusutede mii);
f28 500-t 3 > 2 rctunjireaeste300000(trei sutede mii);
7'134l'7-+'1 > 5 rot\tniireaeste800000(opt sutede mii).

Cu ajutorulcifrelor l, 2, 7 $i 6 formeazacetmai multe numeredin 5 cilie.


Rezolvare:
Avem numerele:121 61,12672, l'7 626,l'7 26'7,16 2'1| $i 16'721
qi tu ahenumere!
Gase$te
86

Fomeazetoatenumereleimpareposibilecu ajutorulcifielor: 9, 6, 4, 0 qi 1,
luate o sinsuradati.
Rezolvare:
Atenlie! Pentu ca numerelesd f1eimpare,cifta unitililor poatefi, in
acestcaz,9 sau1.
Avemnumerele:
16409,16049,14069,t4 609,
96 401,96041,94601,94061etc.
Gaseqte
tu
altele!
9i

Geseqte
toatenumerclenahualede forma a532b,rl':'dea-b=4,
Rezolvare:
Numerelede forma a532b, ]Jndea - b = 4 sr.urt:
95 325,85 324,'75323,
65 322,55 321 9145320.

a) 1 0 19 8 9 ; 1 0 19 9 5 ;...;
c ) 4 8 7 3 ; 48 8 0 ;...;

b ) 3 50 21;35016;..,;
d ) 2 0 1 14;20108;...

Rezolvare:
Celecinci numeredin giruri sunt:
a) 101989,101995,102001,102007,102013,102019,102025(acest
este
unulcrescitordin 6 in 6 incepdndcu 101989);
fir
b) 3 5 0 2 1 , 3 50 16 ,1 U ,3 5 0 0 6 ,3 50 0 1,34996,34991( acest
qireste
unuldescrescitor
din 5 in 5 incepandcu 35 021);
c) 4 8'73,4 880,{!!?, 4 894,4 901,4 908,4 915 (acest$ir esteunul
crescAtor
din 7 in 7 incepdndcu 4 873);
d) 20 I14,20 108,20102,20096,20090,28084,20078(acestqii este
unuldescrescator
din 6 in 6 incepandcu 20 114).

87

Scrie cu cifre urmatoarele numerc:


a) doud sute de mii unu;
b) noudzeci qi trei de thii ;apte sute cincizeci ;i doi,
a')o sutd qaptezeci;i trei de mii paisprezece;
d) opt sute cincizeci ti Sasede mii opt.
Rezolvare:
Numerelescde cu cifre sunt:

a ) 2 00 0 1 ;

b) 93 752l.

c) 173014;

d) 856008.

Careesteprcdecesorul
numdrului27 Ol0?Dar succesorul?
Rezolvare:
Predecesorul
2'7009

Numirul
27 010

Succesorul

21011

Care sunt numereleformatedin cinci ordine cu cifiele consecutivefies_


cdtor?
Dar descrggcetor,
caresunt?
Rgzolyarei
Numereleformatedin cinci ordinecu cifteleconsecutive
crescdtor
sunt:
12345,23456,34S6't,456jB ri56 789.
Numereleformatedin cinci ordinecu cifrele consecutive
descrescAtor
sunti
98'765,8'1654,'16543,65432,54 321ii 43 210.
Rotunje$te
la zecidemii succesorul
numirului 43,jl,l'.
Rezolvare:
Succesorul
numerului43j l'15 este43'l 176;acestnwnir rotunjit la zeci
de mii este440 000,deoarece
7 > 5.

88

Completeaze:
O zeceestefonnatd din ... unitdli.
Zeeezeciformeazd o ... .
O mie esteformatd din ... .
Rezolvare:
O zece esleJbtmatd dih zece unitdli.
Zece zecifofifreazd o sutd.
O mie esteformatd difi zecesute sau o sutd de zeci sau o mie de unitdli.

Scriemmereleformatedin:
a) 2 suteclemii 3 zeci de mii 2 sute;i o unitate;
b) 12mii 6 unitdli;
c) 3 sutede mii 5 sute8.
Rezolvarei
a) 230 201:

b) 12006;

c) 300508.

Incercuie$te
numerclecel mult egalecu 26 463:
26 465,26460,26463,264',10,26
459.
Rezolvare:
Numerelecel mult egalecu 26 463inseamnimai mici decetacestnumdr,
inclusivel. Avem:26 459,26460$,26 463.

Scrie toate numerelede patru cifre diferite, fiecare cifre fiind cu I mai
maredecatceaprecedent5.
Rezolvare:
Numerelede patru cifre diferite de forma abcd, ot a + b f c + d,slur,tl
| 2 3 4 , 23 4 5 ,34 5 6 ,45 6 '7 ,5678 Si6 789.

89

Scriecel mai mare,apoicel mai mic numArcaresepot foma


folosindo
.
s1lguredata,cifrele:7, 4, 5, 0 qi g.
Rezolvare:
Avem: 40 578-J celmaimicnumar;
87 540 celmaimarenumar.
-

lV. Adunarea 5i sciderea numerelor naturale


dela0tal000

Determindtoatenumerelenaturalede foma .trz. stiind cd:


xyz+yzx+zxy:6 66.
Rezolvare:
A\em: 123+ 231+ 312: 666.

Calculeazs:
(100 99)+ (98- 97)+ (96 95)+ ... + (2 l).
Rezolyare:
Ave m :l + 1 + 1 +...+1 =5 0 .

Scriein loculstelulelorciliele carcsepotrivesc:


3 J t *+
*8 *_
4 *Jr+
lr2 4
2 *6
ti 5 l
980
69 5
820
Rezolvare:
Avem:
3 5 6+
624
980

9 8 I

4 6 9

zq I
6

1I 1

8 2 0

90

lr 8it578

8 8 23 04
578

Prive$te,cu atenlie,umitoarele doui qiruri de numere:


|

JJ.'

4 ...9 9

100

100 99 98 97
2l
Ce mrmtuii corespunde
lui 27?Dar lui 86?Dar lui 58?
Rezolvare:
Observem
cA100+ I : 101,99+ 2: l0l, deci2't + a= l0l =)
=>a = l0l 27,a='74.
A v e m :8 6 + 6 : 10 1 D
, = l 0 l -8 6 , r= 1 5 .
A v e m :5 8* c = 1 0 1c:
, l 0 l -5 8 ,c=4 3 .

Cerinfe:
1. Se scrie cifia 4 la slirgitul unui numir de dou6 cifre care estedublul
numArului32.
Ce numfu s-a format?
2. Afl5 cel mai mic ai cel mai mare numfu de trei cifre care au sumaciftelor 10.
3. DeterminAcel mai apropiatnumArde 900 carearecifra zecilor7. Dar
dacecifia unitdtiloreste3?
4. ,,MArcgte"m.unird reprezentenddiferenla numerelor 82 9i 58 cu inversul acestuia,iar din rezultatscadecel mai marenumerde doudcifie cu cifra
zecllor 2.
5, Sciz6nddin 75 dublul lui 9, seoblineun numdrcu l7 mai maredecdta.
Cet tebuie adiugat la a pentrua obtine90?
6. Scadedin cel mai marenumbxnaturaldehei cifte diferitesumanumerelor129$i 187.

9l

7.Buniculareinlivadi148depe,cu68maimul1imerigi un numir de
caifiegalcu sumanumal'ului
demeri;i peri.
C61iviginitrebLrie
si plantezepentrua avea900depomi fiuctiferi?
Rezolviri:
1, Avem: 32 + 32 = ab
32 + 32= 64.
Numdruleste644.
2. Numerelesunt:109qi 910.
3. Numerele
sunl ob,. ilr. Sle; abc,ab3,901.
4, Avem: 82- 58+ 42:66;
6 6 2 9 :3 '7 .
5 .Ave m : 7 5 2x9 :a +1 7
1 5 l 8 :a +1 1
ll:a+ll

a=5 7
a=4 0

l'7

40+.x= 90
, r = 9 0-4 0
x=50
6. Avem:987- (129+ l8'7):98'l 316:6'll.
7. l) Cdtimeriarebmicul in livadi?
148+ 68= 216(me )
2) Cai caiti arebunicul in livad.a?
148+ 216= 364(caiqi)
3) C61iviginitrebuieseplantezebunicul?
9 0 0 - ( 1 4 8 + 2 1 6 +3 6 4 ):
:900 -'728=
: 172(vigini)

V. Adunarea 9i sciderea numerelor naturale


dela0lal0000
Sedaunumerele:
a = ! 233:,
b=2311, c =3 2ll.
Si seaflepe rdnd:
a)a+b+c'
b )a +b -c;
c)a+c b ,
Rezolyare:
a) a+b+c=
: 1 2 3 3 + 2 3 11 +3 2 t1 :
= 3 5 4 4+ 3 2 l l =
=6755

d) c+ b- a.

Calculscris:
1233+
231|
32 | |
6',l 5 5

b) a+b-e:
: | 233+ 2 3tt -3 211=
: 3 5 4 4 - 3 2 11 = 333

1233+

23 | r

35443211

3511

=3 3 3

c) a+c-b=
= 1 2 3 3 + 3 21 1 -2 3 1 1 =
=4444 2 3ll:

1233+
32tl
4444

444423 | |

d) c+b - a :
:3 2 1 t+ 2 3 tr - | 233:
:5 5 2 2 - t2 33=
=4 2 8 9

3 2 ll+
2311
5 5 22

5 522,
1233
42 3 3

2 | 33

La diferenfanumerelot'7324Fi 5 211,adaugddiferenlanumerclor8 744


qi 4 004qi dublulnumdrului500.
Rezolvare:
Calculscris:
1) Diferenla numerelot'7324 $15 212 estel ' 7324
8' 7 44'7324 5 211=2ll3
5211
4004
2) Diferenlanumerelor8 744qi 4 004este: 2ll3
4140
8 ' 1 4 4 - 4 0 0 4 =4 1 4 0
93

3) Dublulnumdrului500este:
5 0 0 + 5 0 0 :1 0 0 0
5 00x
4) Sumacelordouddifeienje9i dublul'
2
numerului500este:
1000
2 l \ 3 + 4 7 4 0 +1 0 0 0 =7 8 5 3
Sctiereasubformd de exerciliu a lezolvdii problemei:
(7 324- 5 2rr) + (8 't44 4 004)+ (500+ 500)=
:2113+4740+ 1000=
: 6 8 5 3 + 1 0 00 =
=7853

2113+
4',l 40
1000
7853

KASq nS: | 6)5

Afli sumanumerelora, 6 qi c careindeplinesc


umdtoareleconditii:
a) fiecarenumareslelormatdin paLrucifre;
b) numirul a esteformatdin cifre pareconsecutive;
c) numAlul, estefomat din cilie impareconsecutive;
d) numarulc reprezintddiferenqadintre a 9i 6.
Rezolvare:
Numardlr:2 468.
l\UmarulD= I Jt/.

Nu m A r u l c = 2 4 6 8 I 3 5 7 = 1 t1 t.
Carcsumanumerelord, , $i c?
2 468+ | 35'7+ 1 Ltl = 4 936.

Afld numArulabui , qtiindcd,:


a) a estecel mai marenumdrpar;
b) Destecu 3 mai mic decata;
c) c reprezintAcel mai marenumdrimpar;
d) d estediferenladintrec gi 6.
Afld diferenta
dinte abcd 5i cel maimic numdrde parrucilie djsrincte
cu ciftau talilor 9.

94

Rezolvare:
Celmai marenumerpar deo cifiA este8, decia = g.
b=8-3.,b=5
Cel mai marenumbximpardeo cifia este9, decic = 9.
d = 9 - 5 ;d = 4
=SSSq.
Deci,numdrulcdutat
"tca
Cel mai mic numir par de patru cifre distincte cu cifra unitAflor 9 este
| 029.
Diferenladintreabcd 9i numirul I 029este:8 594 | 029=j 565.

Scrienumerede forma a9D4, undesumaciftelor d Si, esteegah cu I l.


Calculeazidiferenfadintre cel mai marenumergasit qi cel mai mic.
Rezolvare:
Numerelede forma a964, undesumacifrelor a gi 6 steegaldcu l1 sunt:
2 994,9 924,3984,8934,49'74,7944,5964,6954.
Celmai marenumdrdinheceleenumerate
este9 924,iar cel mai mic este2 994.
Careestedifercnlanumerelor9 924 gi 2 994?
9 924-2 994= 6930.

Sumaa trei numereeste7 887.Primii doi termeniau suma4 533,iar ultimii doi tenneniau suma4 878.
Caresuntnunerele?
Rezolvare:
l+II+III=7887
:4 5 3 3
I+It
I I + I I I =4 8 7 8
1) Careesteal IIIlea numdr?
I +Il + III = 7 887;4 533+ III = 7 887;III = j 8B'/- 4 533;
4 533

rrr= 3 354.
95

2) Carc esteprimul num6r?


I + + I I = 7 8 8 7 ;I+4 8 7 8-7 8 8 7iI= 7 887- 4 878;
4 878
I=3009.
3) Carcesteal Illea numir?
I + I I = 4 5 33
sau
II+III= 4878
3 0 0 9 + I I=4 5 3 3
II+3354=4878
II :4 533 3 009
II:4 878 3 354
ll=1524
Il= | 524
Atenfie! Problemasepoaterezolvagi in alt mod.

GAsegesoluliilecorectepenh!: 3 432+5a45> 8 557.


Rezolyare:
3 432+ 5a45> 8,55'7
Ave m :d 1 0 , l ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 l
3 432+ 5 045= 8 4'j't < I 55'l
3 4 3 2 + 5 14 5 :8 5 7 7 >8 5 5 7
>855'7
3 432+ 5 245:8 6'7'1
3 432+ 5 345: 8',117> 8 55.t
3 432+ 5 445= I8'j'7 > 8 5S'l
3 432+ 5 545= 8 9'1'l> 8 55'l
3 4 3 2 + 5 6 4 5 :9 0 7 'l >8 5 5 7
3 4 3 2 + 5 '7 4 5 =9 1 '7>'1I 5 5 '7
> I 55,7
3 432+ 5 845: 9 27'.7
=
3 432+ 5 945 9 3'j'7> I 5S'l

La r.mmagazins-auadus,sprevdnzare,9 000kg de fructe.


Din intreagacantitates-auvandut3 924 kg de pere,cu 1 l9g kg de prune
mai pulin $i o cantitatede merecu 4 487kg maimicddecetcantitAtile
deprune
pere
randute.
impreuni.
5i
Ce cantitatede fructe a dmas nevendute?

96

Rezolvare:
l) Cdtekilogramedeprunes-auvandut?
3 924kg - | 198kg= 2 726Yt
2) CAtekilogramede pere9i prunes-auvAndut?
3 924ks + 2'126kg= 6 6soke
3) Catekilogame de meres-auv6ndut?
6 6 5 0 k 9 - 44 8 7 k9 =2 l 6 3 kg
4) Cdtekilogramede fiuctes-auvendur?
3 9 2 4k g + 2 7 2 6 kg + 2 1 6 3 kg =8 8 13kg
5) Ce cantitatede fructe a ramasnevanduti?
9 000kg- 8 813kg: 187kg
Sctiereasubformd de etetciliu a rezolvdriiproblemei:
9000-13 924+(3 924 | r98)+ (3924+2726_4487)l: t87
Rdsputts:187kg.

O fermAa trimis sprevanzare2 256 o\td,de culcd, cu I 389 mai pufine


oue de gascd,iar oue de gainacat celede curce$i gasci la un loc.
FormuleazdtntrebareaSi rezoltd problema.
Rezolvarel
intrebarcaproblemeipoatefi:
Cateoui a himis fermasprevanzare,in total?
I ) Cateoudde gasci a trimis fermasprevAnzare?
2 256- | 389= 867 (oudde gdsci)
2) Cateoud de giind a trimis ferma sprevanzare?
2 256+ 867:3 123(oui de gdind)
3) Cateoui a aimis fermasprevanzar,in total?
2 256+ 867+ 3 123:6 246(otZL)
Scriereasubformd de exerciliu a rezohtdriiptoblemei:
2 256 + (2 2s6- | 389) + (2 2s6 + 86't) = 6 246
Rdspuns:6246 (ottd).

Afl 5 numixul necunoscut:


453-x=261;
x +453=621 ;

97

x- 453- 621.

Rezolvare:
453- x = 261
x = 4 5 3 -2 6 1
x= 192
Verilicarc:453 192:261

r+4 5 3 =6 21
x=6 2 1 -4 53
rc: 1 6 8
1 6 8 +4 5 3:621

r 453:621
x=621+ 453
x:10' 74
| 074 453:621

Afld suma,apoidiferen.ta
nunerelor:5 634$i 3 289;6 093si 3 789.
Rezolvare:
5 6 3 4 + 3 2 8 9 :8 9 2 3
s 6 3 4 - 3 2 8 9 :2 3 4 5

6093+ 3789=9882
6093- 3' 189=2304

Sedaunumerele:
214,428,856,
1 '112.
Descoperd
regula,apoiafldurmdtoarele
doul numere.
Rezolrare:
in acestqir,numirul careurmeaziestedublulceluidin 1elalui.
214x2= 428
4 2 8x 2 : 8 s6
8 5 6 x 2 =1 '7 1 2
Af adar,avem:| 712 x 2 - 3 424 sau| 712+ l'l 12- 3 424.
Ionelciteqteintr-o zi 25 de pagini,a douazi cu 9 mai putine,iar a teia
zi cu 5 maimultedecatin a douazi. Carteaare79 depagini.
Cetepaginii-aurdmasdecitit lui lonel?
Rezolvare:
l) CatepaginicitesteIonela douazi?
25 - 9: 16(pagini)
2) CetepaginicitesteIonela treiazi?
1 6 + 5 : 2 1 (P a g i )n
3) Catepaginia citit Ionelin celetrei zile?
25 + 16+21: 62 (pagini)
Scriereasubformd de exerciliu a rezolt)driiproblelnei:
79_ [(2s+ (2s -9) + (16+ 5)] = 17
Rdspuns:l7 pagini.
98

Vl. lnmulfirea 9i impirJirea numerelor naturale


mai mici decit 100
AfliJ pe:r din egalitatea:
r + 1 0 +r+ 1 0 +r=r + ')ra r ir ir .
Rezolvare:
r + 1 0 + r + 1 0 +i :r +r: +r +r +t
Scadem9i din membrul drept, fi din membrul stang3 x r, adici acelagi
nurdr, !i oblinem:
l 0 + 1 0 : 2 x.r
2xx=20
x=20:2
x: l0

Trei prietenivor sAcumpereun cadoude 53 lei. primul are9 lei, al doilea


aretdplul primului, iar al treilea cu 3 lei mai mult decetprimul copil.
De cali lei mai au nevoiepentrua cumpdracadoul?
Rezolvare;
l) C6{ilei areal doileaprieten?
9 l e i x 3 : 2 7 l e i sa u 9 l e i + 9 l e i + 9 lei : 27 lei
2) Cafilei areal teilea prieten?
9 l e i + 3 l e i: 1 2l e i
3) CaUlei au cei trei prieteni impreuni?
9 l e i - 2 7 l e i t l 2 l e i =4 8 l e
4) De caf lei mai aunevoiepenhua cumparacadoul?
53 lei 48 lei: 5 lei
Scriereasubformd de exelci,tiua rezolydriiproblemei:
5 3 - [ 9 + ( 9 x 3 ) +(9 + 3 )]=4 8
Rdspuns:48 lei

99

Determindvaloarealitereloidin fiecarcegalitate:
xy:y= yt ab:b = c: ]n : .r= jt:r.
Rezolvare;
;."

36 i6 :6

12:2:6
15:5:3

Determinipe r din egalltatea:


n I m + x x 0 + n - m : m : 756.
Rezolvare:
m : m + x r <0 +n -m..m
Av e m : I + 0 +r1 :7 56
n

Dacd,m x n = 2'7, iar.n x p= 12, cdlc]ule^zd,l


a ) n x\m + p) :
b ) n x( n - p ) .

Rezolvare:
a) m ' ^ n - 2 7
nxP:12
m x n + n xp =2 7 + 1 2
n \ . ( m + p )=3 9
b) m x n = 2 7
nxP:7 2
m tn - txp=2'7-12
nxln
p)=15

Adundmceledouarelalii:
(, lactorcomun)
Scddem
celedoul relalii:
(a factor comun)

100

Afle rezultatulpentru:
a)(1 +2 +3 +4 +5 +6+ 7+ 8+9+ l 0 ) + ( 2 + 4 + 6 + 8 + l0 +
12+14+1 6+ l 8 ) + (l +3 + 5 + 7 + 9 + l 1+ 1 3+ l5 + l7 + t 9 ) ;
b) (2+ 4 + 6 + 8 + 10+ t2 + 14+ 16+ 18 )+ ( 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 1 l +
13+ 15+1 7 +1 9 ) -(1+2+3 +4+5 +6+ 7+ 8 + 9 + l0 ) .
Rezolyare:
Calculdmfolosind metodaguperii termenilor (asociativitate):

+?+J +4+f t + 6 + 7 + E + 9

l :l l

+8.

Av e m :l 0 t 1 0 + l 0 + l 0 + 1 0 + 5 = 5 5 .
Atunci candavemun $ir de numerenaturaleh dnd: S : r,?x (n + 1) | 2,
r fiind ultimul termenal girului.
Av e m n = 1 0 , r ? +1 =1 1 .
Dec i ,1 0x 1 1| 2 = 1 1 0:2 : 5 5 .
2 + 4 + 6 + 8 + 1 0 + 1 2 + 1 4 + 1 6 + 1 8= t
il dAmpe 2 factor comunSi ob,tinemdin nou o sumi de termeniingiruili.

Folosindmetodagrupariitgrmenilor(asociativitate),
avem:

+?+11
l-J+5 +7 +9+l
l -13, +1 15 1l - 1 9 = n x n -

| | | L-----r

| | |

:2 0 +2 0 +2 0+20+20=100.
Metodaa II-a:
Notdm cu /?numdrultermenilorsumei:
t ? =( 1 9 - l ) : 2 = l 0 re rme n i .
Avem:/?x rr: l0 x l0: 100.
a ) (I + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + l0) +( 2 +4+ 6+ 8 + 10+
+ 12+ 14 + 1 6+ 1 8 )+ (l +3 + 5 +7 + 9 + l 1 + 13+ 15+ 17+ 19) :
= 55 + 90+ 100: 145+ 100+ 245;
101

b ) ( 2 + 4 + 6 + 8 + 1 0+ 1 2+ 1 ,1+ 1 6+ 13)1 11+ 3 + 5 + 7 + 9 + 11


+ 1 3+ 1 5+ t 7 + l 9 ) _ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) :
:90+ 1 9 6 - 5 5 : 1 9 0
5 5= 1 3 5 .

Sa.edetermine
numarulr dinegalit,ilile:
a ) ( l + 2 3 + 4 5 +6 )x" y:5 ;
Rezolvare:
a ) ( l + 2 - 3 + 4-5 +6 ) xn =5
Av e m ; 5 x r = 5
.r:5:5

b) ( 2x- x

x) x:r :0.

b) (2r ;r -:r) x :r = Q
0xa:g
:r poatefi odce nuinir
natural

Ma gendescIa un numir. il ,,mdresc,,


de doui ori. Rezultatul oblinut il
impartla 2 ti oblin 7.
Careestenumerulla carem-amgdndit?
Rezolvare:
ScriereasubformAdeexercilia problemeieste:
( 2 x x ) : 2 :1
Folosimmetodamersuluiinvers:
2YX:2 .

2xx=14
x=14:2

Detemini numirulx, qtiindcd:


a )( 4 + r ) : 5 - 2 0
b ) (6 +'t) x 6 :3 6 ;

102

c) (1 x) v.'7:49.

Rezolvare:
8 ) { 4+ x ) 1 5 : 2 0
x+4:20x5
)l : + 4 = 1 0 0
-I= 1 0 0 - 4
r=9 6
Verificare:(4 + 96) ..5 =
= 1 0 0 : 5 = 20

b ) (6 +r)x6 -3 6
c) ( 7 x) x7 =49
' 7- x:49:7
6 +rc=3 6 :6
6 +x=6
x=6 -6
'r: 0
(6 + 0) x 6 = 6 x 6 = 36 ('1-O)x7 ='/ x'/ = 49

Detenninanumild r, $tiind c5:


a) (r + 1 )x 7 = 5 6; b ) (5 -x) x 8 = 3 2 ;
Rezolvare:
a)(r + l ) x 7 = 5 6
)t + 1 = 5 6 7
n+l=8
,r=8-l
VetiJicare:
(7 +1)x7 =
=8x7=56

b)(s -:r)x 8=32


5 -x :32:8
5 t=4 '
x=5 -4
(5 -l )x8 =
=4 x8 =3 2

c)(4+r)x5=20.

c) ( 4+x) x5= 20
4+ x= 2015
4+ x:4

( 4+ 0) x5=
=4x5= 20

CalculeazAfi prccizeazedacapropoziliile suntadeverate(A) saufalse(F).


a )5x 3 = 3 x 5
b ) 4 5 + 2 3 - 2 x3 x5 + 3 8
!
1x 2 x 3 x 4 = 2 x 7 2
3 x 6 - 8 = 2 x5
n
9x 9 9 : 8 x 9
2 x 9 - t xg + 3 = 6 x2
tr
!
6x 8 + 8 = 7 x 8
8
=
4
x
7
+
4
tr

4x4 x4 -6 4 - 1 0 0-10 n
Rezolvare:
a)5x 3 = 3 x 5
15=15
lx 2x 3 x 4 = 2 \ 1 2

4x IO-2 x 1 0 + 3 x 1 0 = 5 x 1 0

@ o y+s+z : = 2, ; . s + : a
68: 68
3 x6 -8 :2x5
10: 10
103

tr
tr
n

9x 9 - 9 - 8 x 9

2 x9 -l x9+3= 6x2
l 8 -9 +3:12

6x8+8:7x8
56:56

8 :4 x7+ 4
8 :2 8 + 4
8 =3 2
4 xl 0 -2x10+3x10:5x108
4 0 2 0+ 30=50
2 0 +3 0=50
5 0 -5 0

4x4 x4 -6 4 :100-10 E

0:90

Md gAndesc
la un numdr.il injomitdfesc,apoiil ,,miresc.'de9 ori qi re_
zultatulil ,,micAorez"
de 6 ori, oblindndastfel6.
La cenumir m-amgandit?
Rezol\are:
Not5rnnumirui cu .{.
Scrierea
subformi deexerciqiu
aproblemei
este:(x:2 x 9):6:6
Folosin metodamersuluiinvers:
:c:2 x9 :6x6

x.2x9:36
x:2=36:9
x:4x2
x=8

Nb
Etf30
101

Vll. inmulfirea 9i impi4irea numerelor naturale


mai mici decat | 000

Afl5 numerelecarc suntcu 10mai mari decat:


a)5 x 5 + 2 ;
b )1 2 :4 + 11;'
c )8 x ( ' 7 + 2 ) ,
d )3 x1 0+ 4x1.
Rezolvare:
a)5 x 5 + 2 + 1 0 =
:2 5 + 2 + l O =
=27+10=

c )8 x ( 7 + 2 ) + 1 0 :
=8 x 9 + 1 0 =
=7 2 + 1 0 :
=8 2

b)12t4 + l' 7 + 1 0 :
=3+1 7 + 1 0 =
=20+ l0 :
=30
d)3x 10 + 4 x 1 + 1 0 =
=30+ 4 + 1 0 :
=34+ 1 0 =
:44

intr-o livadds-auplantatpe 8 randuricete100de piersici,pe l0 rdnduri


cete100de caigi$i cu 400maipulininuci decdtpiersici.
Cef pomi li'uctiferi s-auplantatin livad6?
Rezolvarei
l) Cdtipiersicis-auplantatin livadi?
1 0 0 x 8 = 8 0 0 (p i e rsi ci )
2) Cali cai$is-auplantatin livad5?
100x 10: I 000(caigi)
3) Cdtinucis-auplantatin livad6?
800 400:400 (nuci)
4) Ca! pomi fructiferi s-auplantatin livadd?
800+ I 000+400 = 2 200(pomi)
Rdspuns:2200pomi.

105

La diferenladinfteprodusele
7 x 100qi 61 x 10,adaugadiferenlanumerclor 1 000qi 725.
Rezolvare:
(7 x 100) (61x 10)+ I 000- 725=
= 7 0 0 - 6 1 0 +2 7 5 :
: 9 0 + 2 7 5:
= 365

La o croitorie,pentruo cema$A
se folosesc2 m de material,iar peltru o
rcchiede2 od mai mult.
StiindcAintr-o zi sepot face200 de cAmagi9i 100de rochii,afld de ca{i
metrivor aveanevoie.
Rezolvare:
l) Ca! met dematerialsefolosescpenfu o rochie?
2mx2:4m
2) Cali metridematerialsefolosescpentrucimi$i?
2mx200=400m
3) Cafimetridematerialsefolosescpentrurochii?
4 m x 1 0 0:4 0 0m
4) Cali metd dematerialsuntnecesari
la croitorie?
4 0 0 m + 4 0 0 m:8 0 0 m
.Rdspuns.
800m.

AflA numald de l0 ori maimaredecetsumanumerelor24 9i 16.


Rezolvare:
(24+16)xl0:
:40x10=
= 400
106

in gridina de flori a gcolii suntdou6staturi a cate 100zambile,3 straturi


cu 100 lalelefiecaregi 4 stlaturia cate 10 bujori. Se planteaziprintrebujori
100fire de margarete.
Cateflori sunt acumin gradina?
Rezolvare:
l) Catezambilesuntin grddinaqcolii?
1 0 0 x 2 = 2 0 0 (za mb i l e )
2) Catehlele suntin gadina Scolii?
1 0 0 x 3 - 3 00 (l a l e l e )
3) Catibujori suntin gidina ;colii?
10x 4 = 40 (bujori)
4) Cateflori sunt,in total, in gridina gcolii?
200+ 300+ 40 + 100:640 (flori)
Rdspuns:640de florr.

Afla numerelede
a ) 1 7+ 1 3 '

b) 220+ 180;

c) 36+ 14.

Rezolvare:
Avem:
a )2 x ( 1 7 + 1 3 ) : 1 0 : b ) 2 x (2 2 0+ 1 8 0 ):10=
=2x30:10=
-2 x4 0 0 :1 0 =
=60:10:
=8 0 0 :1 0 :
:6
:8 0

c) 2x( 36+14) :10=


:2x50:10= 100: l0:
= l0

T pleazadiferentaunnetoarclormrmere,apoi ,,micqoreaza"numerulobtinutde 100de ori:


a) 81 0 2 1 0 ;
b) 624- 224;
c )'7 8 1 - 6 2 - 2 1 9.

r07

Rezolvare:
a) 3 x ( 8 1 0 2 1 0 ): 1 0 0=
=3x600:100=
:1800:100:
= l8

b) 3 x (624 224). r0o:


:3x 40 0 : 1 0 0 =
=120 0 : 1 0 0 =

c ) 3 x ( 7 8 1- 6 2 -2 1 9 ):1 0 0 =
: 3 x ( 7 1 9 2 1 9 ): l 0 =
=3x500:100=
:1500:100:

Calculeaza
numarulde 100de ori mai rnic decatdiferenlanumerelor975
qi 2'75.
Rezolvare:
Avem:
(9'75 275)| 100=
700: 100
:7

S-aucumperat200 ca4i pentruprcmierea


de la sfdrqitulanuluigcolar.
$tiind ce sunt20 depremianli,aflAcatecd4i prime$tefiecare.
Rezolvare:
Cateci4i primegtefiecarepremiant?
200 : 20 = 10(cdrli)
Rdspuns:10 caL4i.

108

VIll. Elemente de geometrie

in.interiorul unui pitat cu latum de 5 cm construiegeun triunghi, care


are lmgimea fiecdreilaturi de 3 cm.
Cu cat estemai mare sumalungimilor laturilor patratului decatcea a tri_
unghiului?
Rezolvare:
= 4 x I = 4 x 5 cm : 20 cm
Ppatat
Pr . i *e =
r 3 x 1 = 3 x 3 cm=9 cm
Ppat - 4.i"'gr,i= 20 cm - 9 cm = ll cm
"t
Rdspuns:Difercnla dintrenumerelereprczentandperimetreleestede I I cm.

Un drcptunghiare lungimeade 3 cm fi lifim eade 2 cm.


Deseneaziun segmentde dreaptdcare sd aiba lungimeaegali cu suma
lungimilor laturilor dreptunghiului.
Rezolvare:
Segmentulde dreaFa are lungimeaegald cu perimetrul drcptunghiului,
= 2 x t + 2 x I = 2 x 3 cm+ 2 x 2 cm = 6 cm * 4 cm =
adicd:Pd*ptunehi
l0 cm.
Lungimeasegmentuluide dreapt6estede 10cm.

Alina reFezintd un pitrat cu laturade 3 cm. Ea mai adausi acesteifisuri


incdalretrei parak egalecu ace$a.obtindndun nouparral.
Caxeva fi lungimeaunei latud in pdtratulnou format?
Afli qi careva fi sumalungimilor laturilor p5tmtuluimare.
Rezolvare:

33

Patrarul
noulormar
esler ,frTrl'
Laturapatratuluinou formar$4@16 cm. decj lungimealaturilorparra_
tului mare,adici perimetul este:4 x / = 4 x 6 cm - 24 am.
109

Denumegte
corpurile!
a)

,/-------t--

Rezolvare:
Corpudleroprezgntate
sunt:
a) cub;b) piramid[;c) cilindru;d) con

a) Catecuburi sunta$ezatein desenulalAturat?


b) Catecuburi estesuficientsi fie addugate
pentrua obtineun cubmai mare?
Rezolvare:
a) Sunt18cuburi.
b) Suntsuficiente46 de cuburi penh! a obtine un cub mai marecu latura
de 4 cubu mici.

Doua tumici pomescdin v6rful A


al unui paralelipiped dreptunghic, in
acelaqitimp gi cu aceeagi
vitezi, pe dmmuri diferite:una pe drumul(l), altape
drumul (2) ti ajung din nou in A.
o
Compard lungimile drumurilor 'parcursedeceledouafumici.

i( 1

..(?)

,,.i.--.--

Rezolvare:
Fumicile parcurg,fiecare,cate5 etapecareau, in total, aceeagilungime.

110

lX. Unitili de mtrsuri

intr-o zi am plecat de acasi, cu prietenii, pdn6 la cabanade pe Vartul Vlideasa. Distantaparcursl pdndla primul popasa fost de 12 km; distarta
pani la al doileapopasa fost triplul pdmei distanle.
$tiind ci pan5 la cabandmai sunt 20 km, aflA distanfade acas6pani la
cabana.
Rezoliarei
1) Careestedistantade la primul la al doileapopas?
1 2 k m x 3 : 36 km
2) Careestedistanlade acasdla cabani?
1 2 k m + 3 6 km+2 0 km=6 8 km

Dinft-un butoi cu capacitateade 700 I s-auvandut 250 l. Jumdtate din


vinul rAmass-aimbuteliatin sticle dejumdtatede lifu.
Catesticle au fost necesare?
Rezolvare:
l) Caliliui au ramas?
700t,250 | = 450!.
2) Cat reprezintejumdtatedin vinul rimas?
4 5 0 l : 2 = 2 25 L
3) Catesticle de cateo jumatatede litru au fost necesare?
225 x 2 buceti:450 bucdti

Completeaze:
a) Multiplii metlului sltnt
b) Submuhipliilitrului sunt
c) Multiplii kilogramului sunt:
lll

d) Doud luni consecutiyepot avea:


zile.
e) Anul are

zile Si_lunL

Rezolvare:
a) Multiplii metrului sunt: decametrul(clam),hectometrul(hm), kilome_
trul firm.1.
b) Subt ultiplii litrului sunt. decilittn (dl), centilitrul (cl), mililitrul (nl).
c) l,fuhiplii kilogramului sunt: chintalul (q)tSi tona (t1.
d) Doud luni consecutfue
pot avea: 6l de zile (ex. martie qi aprilie), 62
de zile (ex. iulie ti august),59 de zile (ex. ianuarie ;i febtuarie) sau 60 de zile
(ex. iam&rie tilbbluarie in an bisect).
e) Anul are 365sau366dezile Si 52 de luni.

Calculeazi,apoicompleteaze:
a) intr-nnbidonsunt2 I de suc.in 6 bidoanesunt
I de suc.
b) Elenaare36 kg de cirege,iar Dan de4 ori maipuline.Dan are
kg de cireqe.
c) Ionela plecatdin Bucue$tila ora9 fi a ajunsla Craiovala ora 13.El a
ore,
d) Ralucaare3 bancnote
de 5 lei,3 bancnotede I leu qi 4 monedede 50
de bani.Ea are
lei.
Rezolvare:
a) 6 x 2 | : 12l. (de sucsuntin 6 bidoane)
b) 36 kg : 4 = 9 kg (de circ$eare Dan)
c) 13- 9 :4 (orea cdletoritIonel)
d)3x5lei:15lei
3 x 1 l e u = 3 ]e i
4 x 50 bani= 200bani= 2 tei
Total: 15lei + 3 lei + 2 lei = 20 tei.

r12

in vacantamare,Raluca a stat la bunici 3 sdptAmanifi la mrmte2 siptemdniqi 3 zile.


Catezile a statplecatr?
Rezolvare:
3 x 7 zile:21 zile (a statla bunici)
2x7 zlle= 74 zlle
14 zlle + 3 zlle = I 7 zile (a statla munte)
2I zlle+ l'1 zile = 38 zile (a fostplecati)

Pentru3 bluzes-aufolosit6 m demetasc.


Ca,timetri de metasesevor folosi pentm l l bluze?
Rezolvare:
6 m : 3 : 2 m (s-aufolositpentruo bluzd)
11 x 2 m = 22 m (s-aufolositpentu I 1 bluze)

intr-un butoi sunt 286 I de motorini. in prima zi s-aufolosit 1231.,iar in


a douazi cu 19 f maipulin.
C61ilitri de motorindau remasln butoi?
Rezolvare:
1) Cali litri demotorini s-aufolosita douazi?
1 2 3 ! - 1 9 !.=1 0 4 t
2) Cali litri de motorini s-aufolositin total?
t23 t+ to4 t:22'7 |
3) Cali litri de motorindau remasin butoi?
286!. 22'7r=59 1

113

Mada a cules25 kg de pere,iar Sorin35 kg depere.Cantitatea


de perea
lbst pusain 6 ledile.
Catekilogramedepereseaflauin fiecarelddif6?
Rezolvare:
1) Catekilogame deperes-auculesin total?
2 5 k g +3 5 k9 =6 0 kg
2) CetekilogramedepereseaflAintr-olidifi?
60 kg : 6 kg = 10(hdire)

Evaluare
(teste propuse pentru pregetirea concursului)

Cerinfe:
1.
$tiindcea este12,jara+ b = 55,dfl1.valoarea
produsuluiax b.
2,

Dacd.t reste858,iaraeste1 00l,aflAvaloaxeacatuluia


: r.
V e r i f i c d a c i l l , l t l 4 l .a p o i-.l t,tJ
t00t.

3. sumanumerelor
scrise
pefiecare
colo-a,,ana,fTTl
diagonat6
esre
aceeaii.
fiTtT-l
obsena.apoi
compteleazd.
fl-l-.-l
4.

fI-I.-]
f 0[o1"b]
f-]-F]

Vhdu!, Bogdar,Comel,Daniel$i Eugensepregdtesc


pentrualergari.
Cums-aua$ezat
pe linia de startdaci:
a) VlAdu!seaflAintreComel$i Eugcn;
b) EugenseaflAintre Bogdan9i Vlidut;
c) Bogdanestealaturide Daniel.

5.

in curteabuniculuisunt75 degAinirorii, ralenegre gA$tealbe.


$i
Categiini, rcspectivgagte,segAsesc
in curteabunicului,dacdsuDt45 de
pistui c6romle placeapagi 50 depdsiri carenu suntalbe,l

tt4

Rezolytrri:
L
Dacd,
a + b= 55,a= 12,
b=55 - 12,b= 43.
^t]cJ:'ci
D ec ia x 6 = 1 2x 4 3 : 51 6 .

3.

D^cAa, este858,iara : I 001,atunci6 = I 001- 858,D= 143.


a: b 1 0 0 1: 1 4 3 '7 .
VeriJicare:13x l1 = 143.Pdvegtecu atenliecalculul:
13x
sau
ll
13
13
143
Avem carer,rile:

4.

Aqezarca
esteceadin desenuldemaijos:

2.

NotAm:gAinirctii -+ Gr, ralenegre+ Rn,gaptealbe ) Ga.


Avem:
G r + R n + Ga =7 5
R n + 6 6 =4 5
= 50
Gr+Rn
I ) Categaini rosii suntin curteabunicului?
75 - 45 = 30 (geinirofii)
2) Catega$tealbe suntin cudeabunicului?
75 50 = 25 (ge$tealbe)
3) Caterate negresuntin curteabunicului?
45 - 25 :20 sa.u50 - 30 = 20 (ra[enegre)
glini rogii -+ 30, rale negre+ 20, ge$tealbe+ 25
Rdspr.rz,s:

115

Cerinf:
l.
Ca l c u l e a z0e+: 2 +4 +6 +... + 1 8 I -3 - 5_7 _... _lj = ?
2.

naturale,
$riindcax $i) sunrnlrmere
saseafle:
a) r + t, daci 680- (, + y) = 250,
b) .r -.y, dacn(x -y) - 208= 2 0j3;
c) t -y, dacer- (30+t) = 240;
d) "x+ l, daci - (50- y) = 285.
'

3,

Diferenlaa douanumereeste200,iar sumaacestora


esteI 000.
Carc suntnumerele?

4,

inh-o cue sunt23 de gdini 9i de 3 ori mai mulli pui de g6ind.


CAf porci sunt in aceacurte, gtiind ci porcii au in total acelaginumar de
picioarecatoalepdseriledin cune?
5,
Trci copii au constuit un casteldin 319 cuburi. prirnul impreundcu al
tteilea a!
273 de cuburi, iar al treilea de 3 ori mai mult decatal doilea.
^;ezat
Catg
cuburi a agezatfiecarecopil?
Rezolviri:
l.
Avem:
O+2-l+4
3+6 -5 +8 -7 +
tO-9 +12
+1 8 1 7 = 0 + 1 + l + 1 +l +l +l +l +l +1 =0 +9 =9
a) r +y = 636- 250= 430;
b )x - y = 2 0 7 3 +2 0 8 =2 2 8 1 ;
c) r - (30 +1.,)= r 30 - y = (r - y) - 30 = 240.
De c i, x - y = 2 4 0 + 3 0 =2 7 0 .
d)r-(50 y) =.t - 50+.y= (j + 1,)- 50= 285.
Deci,r +t= 285+ 50= 335.
2.

116

+14_13+ 16

15+

3.

a-b =
200
a + r= I 000Adunamrelaliile:
2a /:1200
a : 1 2 0 0: 2
a:600
inlocuindpe a = 600in prima,respectiva douarelalieoblinem:
6: 1 0 0 0 6 0 0s a ub = 6 0 0 -2 0 0 ;b =4 0 0

4.

Cali pui de geini suntin cul.te?


23 x 3 = 69 (pui degninn)
Cdtepicioareau pisirile din curte?
( 2 3 + 6 9 ) x 2=
= 184(picioare)
Cafi porci sunt in curte?
184: 4:46 (porci)
Rdspuns:46 de porci,
Avem:
I+II+III=319
I+
ltl:273
3xII=III
1) Catecuburia a$ezat
al doileacopil?
3 1 9- 2 ' 7 3 :4 6
2) Catecuburia aqezat
al treileacopil?
46x3:138
3) C6tecuburi a aqezatprimul copil?
2 7 3 - 1 3 8 =1 3 5
s a u3 1 9- 1 38- 4 6 1 3 5
Rdspuns:
| + 135;Il + 46; III -+ 138

Cerinle:
1. a) Scrie toatenumerelenatuale, fomate din sute,zeci $i unitdli, cu cifie
identice.
b) Caredintre ele adunatedausuma555?

tt1

2.

Gasegte
cifrelenecunoscute:
a) 7a3 < 733;
b) 125> t2b ;

c) cZl = eZl .

3.
56 se dublezenumenrl12,apoi sAset plezefolosindadunarea
repetati
determeniegali.
4,

Sumaa tlei numerceste755.


Stiindcd sumaprimelordoudeste513,iar a ultimelordoue354,afldcele
tlei numere.
5. La un aprczars-auadus212kg deroqii,morcovicu l l0 kg mai pufin,iar
vaza catro$ii$i morcovila un loc.
Catekilogame de legumes-auadusla aprozar?
Rezolviri:
1
a) Numerclenahrale,formatedin sute,zeci $i unitifi, cu cifre identice
stlnti| | | ,222, 333,444,555,666,77j , BB8ti ggg.
b ) 1 l 1 + 4 4 4 = 5 5 5 2 2 2 + 3 3 3= 5 5 5 .
Z.

a t . a l , I SS
ae{0,1,2}
703< 133
7t3 <',733
723<733

3,

12+ 12= 24
12 + 1 2 + 1 2 = 36

4.

I+ + I=755
:513
I + II
II+III=354
1) Careesteal treilea numir?
't55_ 5t3 : 242

b t t2 S . t2 b
b e \0 ,1 ,2 ,3 ,4\
125> 120
t25> 121
125> 122
t25 > t23
t25 > 124

rl 8

.Otl
"31
c= 6
$7 : 63.7

2) Careesteprimulnumdr?
'755 - 354: 401
3) Careesteal doileanumdr?
5 1 3 - 4 0 1 =l l 2
sa\r354- 242= ll2
Rdspuns
: | + 401:lI ) 112:lll ) 242.
l) Catekilogramedemorcovis-auadusla aprozar?
2 1 2k g - l l 0kg = 1 0 2 kg
2) Catekilogramede varzl s-auadusla aprozar?
212kg + 102ke = 314ke
3) Catekilogramede legumes-auadusla aprozar?
212kg + 102kg + 314kg = 628kg
Rdspuns:628k9.

Cerinfel
1. Stabileqte
dacascriedlesuntadevirate(A) saufalse(F):
a)50 + 1 0 + 4 0 > 20 +8 0 3 0 ;
(A; F)
b )4 0 - 2 0 + 7 0 < 7 0 -6 0 +8 0 .
(A; F)
2.

3.

Cat poatefi a in frecareeaz?


a )3 9 + a = 3 9 - a

b )a +3 9 - a:39+ a

a.

Scadedin 2 m o jumdtatede metru,apoi incAo jumetatede metru.


Cerezultatoblii?

4.

Sumaa trei numereeste99.


Si se afle numerele,gtiindci sumanumerelormai mici este65 $i suma
numerelormai marieste67.
5.

Un pescaruimanenca
3 pe$Liintr-ozi.
Cafipe$tivor manca3 pescAru$i
in 2 zile?

ll9

Rezolviri:
1 . a ) 5 0 + 1 0 + 4 0 >2 0 +8 0 -3 0
100> 70 (A)
b ) 4 0 - 2 0 + 7 0<7 0 6 0 +8 0
90 < 90 (F)
l

2.

a)39+a:39-a
a + a = 3 9 3 Q,..,.
2xa=0

b )a +39- a=39+a- a
4 poatefi p.ice numir natural

a= o
16

-p 16=

16

2
2
'2m-,l m =1 m

4.

.. .,

Fi e I > I I > I I I . Ave m:


I+II+JII:99
:67
I+II
ll+llt=65
CareesteuIrul dintre numerelemici (In)?
:32
99- 6',7
Careestecel mai marcnwnAr[)?
. :
9 9- 6 5 : 34
Careesteal doileanumir?
65- 32 =,33,sau
6Z=.34=.33

Rdspuns:11].l'.
. r. . . . 4 . . ,
' : -r. . . -. - 1 .

I pesciru9...................
I 2i......................
3p9gi
I pescaru$
...,...............
2 2iIe...................
6 pe$ri
2 pescAru$i
..............,...
2 2i1e......,............12
pe$ti
3 pescdru5i
..................
2 2i1e..............,....
| 8 pesli
.. Ri,eprrr: l8 pe$ti,

r20

Cerinte:
SUBIECTUL I
. La exerciliile1, 2, 3, 4 ti 5, incercuieltelitera corespunzitoarer.dsPunsuluicorect.
l. Mama cumpixi 26 de na.sturiro$ii $i negri. Dinte ace$tia;3 nasturi sunt
ro$ii. (4p)
Numaxulnasturilorneri este:
R ?S
4.29.,
c .2 4 ;
D.23.
2. Mama cumpdri 29 de narcise9i zambile.Dintre acestea,5 suntnarcise.
Numirul de zambileeste:
L14
8.34;
D.26.
3, intr-o clasAsunt 18 fete $i I I bdiefi.
Numfuul total al elevilor din clasi este:
A.'1:
8.28|,
D.30.
4. Au plecatin excursie24 de fete !i bdiefi. Dintre ei, 3 suntbaieli.
Numarul fetelor este:
A. 1 2 ;
B .2 l ;
C .27;
D.20.
5. Doui grupuri au in total 10elevi.
Alege raspunsulcarenu estecorect:
A. l + 9 B.2 +8 C .3 +7 D .4 + 6 E.5+5 F.6+ 5
SUBIECTUL II
. Rezolvi problemelede mai jos,
1, La teatrul de pdpuqi,in spectacolulde diminea,tAau jucat 20 de pepugi,
iax dupa-amiMaalte 10 papu$i.
Catepapuqiaujucat,in tolal,1aceledouespectacole.
2, kina a cules26 de lalele.
Caft hlele aveainainte de a le fi culespe ultimele l0?
3. CAti sacimai trebuiesApunebuniculin camion,l6ngi alli 21, pentrua
avea28 de saci?
4. Andrei are 20 detimbr. Piimeqtede la bunicul inci 3 timbre.
Catefimbre areAndrei, in total?
5. La o serbares-au folosit pentru decorarcaclasei 29 de baloane.Dintre
acestea,3 s-auspat.
Catebaloaneau rdmas?
l2l

6.

La o aniversare
suntl0 bdiefi$i 8 fete.
CeFbAiefinu danseazi,dacdfiecarcfat5 danseazA
cu un b6iat?
7. Crisrian
areun frateyi rrersurori.
Catesurori arc l na, sorasa?
8. Danaa pusin cogmere$i pere,in total4.
Catemereputeaufi in acelcoq?
9. Mihai are 12 ani, adicecu I an mai mult dec6tfratelelui anultecut.
Cdli ani are fratelelui Mihai acum?
10, Pentruziua mameisale,Corinavreasi culeagiull numerde narcisecu
ula mai mult decatvarstape careo implinegtemama.A cules24 qi trebuiesd
mai culeage15.
Cdli aniimpline5temamaCorinei?
SUBIECTUL III
. Une$tecu o linierispunsulcorect.
inainte de
1. Merg la qcoali in timp ce iau
miculdejun.

2.

inaintede
Preg5tesclecliile in timp ce ludm masadepr6nz.

duDa

[o;e
r---l

unel

Lrorq
t-t
r oml

omnul din timot


SIJBIECTULIV

122

Rezolviri:
SUBIECTUL I
l. D; 2. A; 3. C; 4. B; 5. F.
SUBIECTUL II
l. 20 + 10- 30 (papusD
2. 26- 10= 16(lalele)
3. 28-2 1 = 7 ( s a c i)
4,

+3=23 (im&e)
.20

5. 29-3=26(baloane)
6.

l0-8 = 2 O n i e t i )

7, 3 -1 = 2 ( s w o r i )

8.

l+ 3 = 4
3 + l= 4
Rdsprrsr1, 2 sau3 mere.

9.

Cali ani are liatele lui Mihai acum?


llan i + 1 a n = 1 2 a n i
Rdspuns:12 ani.
10. Caf aniimplineqtemama?
2 4 + 1 5 1 : 3 8 a ni
Rdspuns:38 ani.
SUBIECTUL III
l.

Merg la qcoali

inaintede
in timp ce iau

123

micul dejun.

2.

inaintede
Pregetesc
lecfiile in timp ce lueq masadepranz.
du
irealectiil
unel
din timDul noDtii

SUBIECTULIV
Vezitabeluldemaijoa:
TERI
ALI

MAINtr

Jor

duminicn sembdtA
duminica marti
narti
luni

124

samb a
duminici

Clasaa lU.a
l. Evaluare inilialt (de diagnosticare)
Cerinte:
1, Calcnleazl
a)( l + 2 x 5 ) x ( 2 + 3 x6 );
b )( t 2 x 2 s - 7 5 ) : (2 0 x 3 5 x 9 ).
2. Afld numirul necunoscut:
[(r|:- 2) : 98 + 791: 8 = 10.
3. CalculeazA,apoi completeazdfiecarcenult:
r in 5 sriclede un litru. douadeo jumalarede liru ti 4 de un sl'ende liB.rl
sunt..... . litri.
. DacAintr-o secunde
o albini zboari 10m, intr-unminutva zbura... m.
. La ce ore sose$te
fenul dacdpleaci la ora l0 qi 50 de minutedin Sibiu
qi ajungein Cluj-Napoca
dupd3 ore?......
. in 4 sdptimdniti 4 zile sunt...... zile.
. DacApoimaine
va fi duminicd,
azie....,., iaxalalteieri
a fost...... .
4. Stabile$te
valoareade adevtua propoziliei:
Cea mai mare suud posibild a ciftelor unui nurndrdepatru cifre diferite
este30.
5. Sedaunumerelea : I I x r?+ 3 $i D= 4 x r?+ 2 (, estenumernatural).
Careesterezultatulcalculului (a + 6) : 5?
6, Sumaa doudnumereeste210,iaxdifercnta10.
Caresuntnumerele?
7. Varstatatelui estede 3 ori mai marc decetvarstafiicei sale,iar impreundau 44 ani.
Varstatatelui va {i de 2 ori mai maredecdta fiicei salepeste:
A. 12 ani],
B. 9 ani;
C. I 1 ani;
D. 10ani.
125

Rezolvlri:
l. Avem:
a ) ( t + 2 x 5 ) x (2 + 3 x 6 ):
: (l + 10)x (2 + 18):
=11x20:
' 220

b ) (1 2x25 75) :( 20x3- 5x9) :


: (300- 75) : (60 4s) :
=2 25:15:
=1 5

2. Numdrulnecunoscut
seafleastfel:
[ ( j r - 2 ) : 98 +7 9 ] :8 : l 0
[(.ir 2) : 98 + 79] = 80
( ; - 2 ) : 9 8=1
x 2:98
)::98+2
.r= 100
3. . Avem: douede o jumitatede litru (2 x 0,5I : I l);
4 deun sfertde litru (4 x 0,25l:

I l)l

5 t +l l + l l ='7 1 .
. Avemr I min: 60 s
1 s =1 0 m
6 0 s :6 0 x1 0 m:
.A\em:
. Avem:
. Avem:

-600m
l 0 h 5 0 mi n 3 h =l 3 h 5 0 mi n
= 4 x'1 = 28 zile
4 septemani
4 s5ptdmeni
$i 4 zile : 28 zlle+ 4 zile: 32 zi].e
alalteie ieri
azi
maine
poimaine
miercu joi
vineri
sambiti
dumjnicd
Deci,azi e vineri,iar alaltdieria fostmiercuri.

4. Avem:Cel mai marcnuner depatmcifre dife.iteeste9 876.


9 + 8 + 7 + 6 :3 0 (A )
5, Avem: (a + r) : 5 = (Il x n + 3 + 1 x n + 2) : 5 :
= ( 15 x'? +5 )r5 :
: 5 x(3 xr+l );5 :
: 3 xn +l
126

6. Avemi

a+ b=210
a-b= l0
2 x a:220
a:220 | 2
a=lI0
1 1 0 +6 =2 1 0
b : 2 1 0 tl q
b = 1 00

grafic:
7. Reprezentem
r r=----r+l
Avemi 4xp=44ani
rF-.-------]
p:44 ani: 4
p = l1 ani (fiica)
Cali ani arc atal?
I I ani x 3 = 33 ad (VariantaC)

| 44 ani
)

ll. Numerele naturale de la 0 la | 00


Deteminenumerelenat.xalem, n, p, r gi s, a$azi-lein ordinedesqescatoare,gtiindcdacestea
indeplinesc
simultancondifiile:
m + n = 12,m + p : 14,m + r : 16,m + s : 18$i,?+p + / +.i - 44.
Rezolvare:
Av e m : n + p + r + 5 :4 4
n+n:12)
m+ p:14 l
m +; - 16 f Adundmrelatiile
z+s=18J
4 "m + n + p + r+ s -6 0
=6 0 (T r:S -Tt
4xm+
44
4 x m:60 44
n :16 t4

(F:=P :F r )

r27

m+n:12
4+ n= 12
n=12-4
11: 8

1or.

m+p :1 4
4 +p :1 4
p : 1 4-4
P= 10

tn +r = 16
4 +r=16
7 =1 6- 4

m+j:18
4+s= 18( T::S- Tr )
s= 18 4
s:14

Scrienunerele
Scrie
nunerelede
de fo1mamnm, giind,ce.m - r?x ,, apoiscrie$i ,,vecinii,'

Rezolvare:
Atenlie'lmnm,m + 0, m = n x n, n e t\1,2, 3J.
Avem:111,424,939.
succesor)
,,Vecinii"numerelor(predecesor,
sunt:

!!!, 1 1 1,!12;

4 )1

4 )A 4 )5.

938,939,940.

a) Scrietoatenume.elenaturaleformatedin trei cifre identice.


b) Scrietoatenumerelenaturalefomate din trei cifre consecutive.
c) Cu catestemai marenumerulnumerelorformatedin cifre identicedecetnumdrulnumerelorformatdin cifre consecutive?
Rezolvare:
a) Numerelenaturalefomate din tfei cifre identicesunt:
l t l , 222,333,444,555, 666,77,t, 888,999.
b) Numerelenaturalefomate din trei cifre consecutive
sunt:
t23, 234,345,456,561, 678, 789.
c) Avem:9 numerefomate din cifre identice$i 7 numercformatedin cifre consecutive.
Deci,diferenlaeste9 7:2_

Catenunerenaturalecuprinseinte 250$i 350contin:


a) cifra 2t
b) cifra 3:
c) celpulin 2 cifre identice; d) trei cifre identice;
e) tlei cifre consecutive;
f) cilia 0 9i cifta 8?

128

Rezolvare:
25t 252 253 254 255 256 25't 258 259 260
26t 262 263 264 26s 266 26'7 268 269 270
2'71 2',72 273 2',74 2'75 276 2',7',12'78 2'79 280
28r 282 283 284 285 286 28'1 288 289 290
29t 292 293 294 295 296 29',1 298 299 300
30r 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 3t2 3t3 3t4 315 316 31',7 3t8 3t9 320
321 322 323 324 325 326 321 328 329 330
331 332 333 334 33s 336 337 338 339 340
34t 342 343 344 345 346 34'7 348 349
a) Avem 49 de numerecareconfincifia 2 (4 x l0 + 9 = 49) de la 251 la
2999i 14dela 300la 349.
b) Avem 50 de numerccarcconlincifra 3 (10 x 5 = 50) de la 300la 349
9i 5 dela 251la 299.
c) Avem 28 de numerecaie conlin cel pulin douacifre identice:
8 r . 2 + l + 1 0 :2 '1 .
d) Avemun singwnumarcu trei cifte identice:333.
345.
e) Avemun singurnumercu trei cifre consecutive:
f; Avemnumerelecarecon{inecil}a 0 qi cifta 8: 280qi 308.

Numdrandcrescitor di, 2 iil 2, $tefana ajunsla numArul875.


De la caredinfe numerear fi putut pomi: 860,'739saru496?
Rezolvare:
Numirul b cares-a ajunseste875,deciun numir impar.S-apomit tot
de la un numerimpar,739.

Scrie cel mai mare numir nalwal de trei cifie diferite pentru fiecare situalie in paxte:
b) 2 estecifta uniteilor;
a) 7 estecifra sutelor;
d) 23 estesumacifrelor;
c) 5 estecilia zecilor;
e) nu existdcifte identice.
Aqazi numereledescoperitein ordine crescatoare,apoi afld cat trebuie
adiugat la fiecarepenh'ua obline I 000.

t29

Rezolvarei
Avem:a) 798: b) 982; c) 958; d) 986; e)987.
Ordineacrescetoarc
este:798,958,9g2,9g6,9g7;
7 9 8 + 2 0 2 = 10 0 0
958+42:1000;
9 8 2 + t 8 - 1 00 0 ;
986+14=1000.
9 8 7 + t3 =1000.

Completeazdgirurile um5toare cu inci cinci nu1lrere:


ai7 8 J:'86 ; - 8q:_:
:_
:_.
_ i_
b) 4 1 - :41 5 :4lJ: _
i_:
_:
_:
_.
c) i 5- : l 6Ji 169:_:
:_
:_
_ t_
.l) 614 6O R K n t.

Rezolvare:
sunt:
$irurilecontinuate
a) 783: 786; 789;lpf; lpf; 7j!: 8jl: 801(numerele
sunlscrisein <ir
crescator
din 3 in 3);
b) 417t415;413;411;409 40.7;405;4Qf
(numerele
surt sc se in fir
,
descrescdtor
din 2 in 2);
c) 157; 163; 169;
-!l!; !!!; 187; 193; 199(numeretesunt scrisein Sir
crescetor
din 6 in 6);
d) 614; 608; 602;l!f; i90; i84; 5?E;lll (numerelesunt scrisein
_
;ir
descresc5tor
din 6 in 6).

Victor are va6ta egali cu dublul numirului 7, Virgil are cu 4 ani mai pu_
iax
,tin, gemeniiAlex !i Alexa,tdplul sumeiciftelorvalsteilui Victor.
Scrienumereleaflatein ordinedescresc5toare.
Rezolvare:
Careestevarstalui Victor?
'7x 2 = t4 (ani) sauj + 7 :
14(ani)
Careestevarstalui Virgil?
14ani 4 ani= l0 ani
Sumacifielorvirstei lui Victor este:
I r+=)

130

Careesteva$ta gemenilorAlex qi Alexa?


5x3=15(ani)
Numercleaflatein ordinedesdescitoaresunt:
15(ani),14(ani)$i 10(ani).

Iulian a cumpemt2 kg de caisecu 2 lei,4<g,I kg de mere cu 3 leiA<gqi 3


kg de bananecu 4 lei/kg, pldtind 20 lei pentrutoate.
a) Cat ar fi tebuit saplateascapentruele?
b) Cum s-arealizatrotunjiea?
Rezolvare:
a) CAf lei costAcaisele?
2 l e i x 2 : 4 le l
C6.1i
lei costi bananele?
4leix3:12lei
CaUlei costAcumpAraturile?
4 lei+ 3 lei+ 12lei - 19lei
cu 1 $i devine2 urmat
b) Avem: 19 rotunjiteste20 (9 > 5), I semare$te
(zero).
de o cifre nesemnificalivd

lll. Numerele naturale de la 0 la | 000 000


Determindcel mai mic numir de trei cifre astfelincat cifrele sAfiei
a) diferite de zero;
b) distinctedouacatedoui;
c) diferite de zero ;i distinctedoudcatedou6.
Rezolvare:
Atenliel abc, a + 0.
a) l l l: b) 103;c) 123.

l3l

Seconsiderd
cifrele0, 2, 3, 5, 7 9i 8.
Scrie5i crteyte:
a) cel mai mic numarnaturalde tase.cifte, utilizendcifrelede mai sus,
fiecaredin acestea
putandfi folositede cel mult doudori;
b) cel mai marenumir naturalde gasecifre,utilizdndcifrelede mai sus,
fiecaredin acestea
putandfi folositi de cel mult doudori.
Rezolvare:
a) 200233;b)887755

Afld numerelenaturalede cinci cifre careau sumacifielor 7 $i doardouA


cilie nenule(diferitede zero).
Rezolyare:
Numerelesutt:
1 00 0 6
l0 060
10600
16000
60 001
6 00 1 0
60100
61 000

20 005
20 050
20 500
25 000
50002
50 020
50200
52 000

30 004
30 040
30 400
34 000
40 003
40 030
40 300
43 000

a) Afli cinci numere naturalede cinci cifre care au suma Drimelor trei
cille egal6cu sumaulLimelor
rrei ciFe.
b) Scriecinci numerenaturalede Saqe
ci&e careau sumaprimelortrei ci_
fre egal:lcu sumaultimelorlrei cifie.
c) Noteazecinci numerenaturalede
$asecifre care au sumaprimelor fei
cifre egalAcu semisumaultimelor trei cifte.

r32

Rezolvare:
. ; --;
at aocde.a,\),undea

b)

tb

c--a

td'e.

t2 303
l0 4 0 1

(l +2+3=3+0+3)
(l +0+4=4+0+l ).

2 02 0 2
72009
81009
1 2 36 0 0
2 3 40 0 9
345705
456708
5 6 ' 79 9 0
405648
1 0 52 4 6
705888
1 2 66 6 6
1 2 34 4 4

(2 +O+2 :2 +0 +T ;
(7 +2 +0 =0 +0 +9 ).
(8 +1 +0 =0 +0 +9 ).
(1 +2 +3 =6 +0 +0 );
(2 +3 +4 =0 +0 +9 );
(3 +4 +5 :7 +0 +5 );
(4 +5 +6 =7 +0 +8 )
(5 +6 +7 :9 +9 +0 ).
[4 +0 +5 =(6 +4 +8 )
[1 +0 +5 =(2 +4 +6 )
[7 +0 +5 :(8 +8 +8 )
[1 +2 +6 =(6 +6 +6 )
l l +2 +3 =(4 +4 +4 )

2l:
2l;
21;
2ll'

21.

Determin5numerenaturalede forma ababa, gtiind.cd.b = a : 2,


Rezolyare:
a b a b a , a + 0 ; b =a :2 .
Avem:84 848,63 636,42424,21212.

Compardcel mai marenumdrnatural ti cel mai mic numdr natural ce se


pot formadin cifrele:3, 5, 0,'7, 1 9i 2, luatetoateo singuri dati, cu numArul
t02 689.
Rezolvare:
Cel mai marenumdrnaturaleste753210.
Cel mai mic numir naturaleste102357.
102689<'753210
sau 753210> 102689
102689> 102357
sau 102357< 102689

133

In clasaa lv-a A dintr-o$coaldsediscutedesprenumerL l0 l0l.


Crislil\at Estemai maredecat 10 000.
Maria: Estecel mai mic numdrnaturalformat din cinci cifre.
Andteea:Estecel mai marenumdl naturcl sctisdoal cu ciftele I Ei 0.
Mintnat Nu estecuprins intre 20 000qi 30 000.
Alessia:Nu estemai maredecdt I I I I l.
Caredin afirmagiilede mai sussuntadevaratti caresuntfalse?
Justificel
Rezolvarei
Cristina(A): 10 l0l > l0 000.
Maria(F): 10000estecel mai mic numernaturalformatdin cinci cifre.
Andreea(F): l1 110estecel maimarenumir scdsdoarcu cifreleI $i 0.
Miruna(A)r 10 101< 20 000qi 10 l0l < 30 000.
Al e s s i a ( A ) : 1100 1< 1 l 1 1 1 .

Compadnurntuul95 010cu cel mai marenumir deforma abcde, 1tilndcir


a -b -c
d e =3 ,ta r d=1.
Rezolvare:
Cel mai marenumar de foma abcde,a-0 , v n d e a - b - c
d: l, este95 010.
Compamtie:
95 010:95 010.

Pdve$te,cu atenlie,celedouaSiruridenumere!
3 0 2 8 2 6 2 4 ... 6

JJ,'J
2
4
6

v v 30
J 28

8
... 26
Ce numdrii corespunde
lui 20?Dar lui 18?

134

e=3,

Rezolvare:
Obsela,Am
ce $una fiecirci perechide numeredin celedoul Sirurieste32:
30+ 2 : 32,28 + 4 = 32,26 + 6 = 32 q.a.m.d.,
deci:
20+a=32
1 8+6= 32
a:32 - 20
b =32- 18
a:12.
b = 14.
Aqadarlui 20 ii corespr,rnde
12.
Agadarlui 18ii corespunde
14.
ComparAnumdrul 98 674 cu cel mai mare numer natural de forma
abcde,in carcl
a) sumanumerelorreprezentate
de cifrelesaleeste34:
b) cifra miilor, sutelor$i a zecilorreprezinte
numercconsecutive
pare;
c) a estesuccesorul
lui 8.
Rezolvare;
Avem:a) 98 764;b) 98 649:,c) 99 999l'
986'14<98764
sau 98 764> 98 674;
98 649< 98 674
sau 98 6't4 > 98 6491
<98
99 999
6'74
sau 986i4>99999.

a) Inlocuieqte
litera"r astfelincatrelaliade maijos sddevineadevAratA:
A S S rn . (j S I*I .
b) Rotunje$te
numereledescoperitg
la zeci sute,mii, zecidemii, sutedemii.
Scrierczultateleint -un tabel de foma:
Numercle
Rotunjirea
descopedte zecl
sute
m11
zecidemii
sutede mii
Rezolvare:
Avem:

6350',1't< 635 ',707


635177< 635',1
t7
't27
<
635277 635
6353'7'1< 63573'.1
635477 < 635 '14',7
6355"17< 635',757
< 635 76',1
6356',1'7
135

Numergle
descoperite

635 07'7
635 1',7'7

63s27'7
635317
635 4',1',7
6355',1'7
6356',77
635707
635 1 t 7
635727
63573'7
635'747

635157
635',76',7

Rotuniireala ordinul:
zeci.
sute
mll
zecidemii
635080 6 3 51 0 0 635000
640000
6 3 51 8 0 635200 635000
640000
6 3 5280 635300 635000
640000
6 3 5380 635400 635000
640000
635480 635500 6"15000
640000
635580 635600 636000
640000
635680 635700 636000
640000
6 3 57 1 0
104 636000
640000
6157-20 oJ) 700 636000
640000
635730 635700 616000
640000
'100
635'740 635
636000 640000
635750 635700 636000
640000
63s160
800 636000
640000
635',770
800 636000
640 000

sutedemii

600000
600000
600000

600000
600000
600000
600000
600000
600000

600000
600000
600000
600000
600000

Afla diferenfadinte cel mai marenum5r de trei cifre $i cel mai mic numerdetei cifre,cenu auin scrierea
lor cifre identice.
Numeruloblinutrotunjegtella zeci,apoila sute.
Rezolvarei
Cel mai marelumer naturalde trei cifre ce nu are in scrierealui cifre
identiceeste987.
Cel maimic numernaturaldetrei cifre cenu arein scrierealui cifre identice este102.
DiferenJa
numereloreste987- 102: 885.
Rotunjireanumaruluila zeci este890, iar la suteeste900.

a) Reconstituie
adunarea:
2abcd+ abcd3=83'l8l .
b) Rotunjegte
la zeci,sute,mii, zecide mii fiecarcdinte numereleaflate
mai sus.
Rezolyare:
a) Zatca + atcn =ASlZt
25 798+ 57983: 83781
136

b) Rotuniirile suntdatein tabelul de mat tos


Numerele
Rotunjireala ordinul
oescopente zecl
sute
mt1
zecide mii
25 798
25 800 25 800 26 000
30 000
57 983
57 980 58000 58000
60 000
8 37 8 1
8l 780 83 800 . 84 000
80 000
Dacda- b=7 9ia+ b +2c= 53,at:lJmci
b + c=?
Adaugala rezultatuloblinut numdrul899.
Noul rezultatrctunjelteJ la zeci gi sute!
Rezolvare:
Avem:
a-b='l

I
i Adunamrelatiile
a+D+zc=)J)-^

, t / + % --6 0
2 x ( a + c ):6 0
a + c = 6 0].2
a+c=30
q + b + 2 c =5 3
.-167b+c=st
4 + c . + b+c=5 3
o+c=13

3t)

b+c=23
2 3 + 8 9 9=9 2 2 .
Numiml 922,rotunjit la zeci, este920,iar rotunjit la suteeste900.

DeterminAcel mai mic ai cel mai mare numArnatural de forma 4abcde


astf-el
incatsumao cdrortrei ordinealdturate
sAfie 11.
Rezolvare:
Celmri rnarenumirndrural
de lormaqab,de e,,te4-O+-0.
Celmaimicnunrarnatural
de forma4ahcdcesle4164lb.
137

Se se identifice, in fiecarecaz, cel mai mare numdrde lorma abcd carc


respecfiurmitoarelecondilii:
a) sumacifreloreste26;
b) a estepredecesorulultimei cifre carereprezintl un numarpar;
c) ciAa sutelor,zecilor $i unit5lilor reprczintenumereconsecutiveimpare.
Rezolvare:
a) 9 8'72tb) 7 989,c) 9 9'15.

lV. Adunarea, sciderea, lnmultirea gi impirfirea


numerelor naturale mai mici sau egale cu | 000 000
Reconstituie
operafiile,inlocuindliterele:
654'
2x3rr2xlO
x1l
4xt
Z,cx
'798
86t
6&t
3.t3

4xr+
:tlt
145
8%

Rezolvaret

6 5 4+

213+
4 '1 1
6 84

869
342 +
s a u4 5 6
798

2r0

382+
sa u 4 16
798

2lo

3l 2+
486
198

372+
s au426
'l 9 8

322+
sa.u4 7 6

332+
sau4 6 6

7 98

3 62+
sa u 4 3 6

198

3 52+
sau 4 4 6

798

210 +
210+
sau2 4 2
sa\t2 3 2
313
323
165
7 65
7 65
420 +
420 +
420 +
420+
111
sa.u2 | 2
sald 2 | 4
s a u 3 l1
244
242
t45
87 6
87 6
87 6
87 6

21 2

sat 2 2 2
333

r38

798

Sdsereconstituie
adunerile:

xx\ + )ry = 666'

xyz+ yxz=666;

ryx+ y x y =666'

4 Y+ W =666.

Rezolvare:
xxx+Yyy=666
1 1 1 + 5 5 5=6 6 6
2 2 2 + 4 4 4=6 6 6

ryz+yxz=666
153+513=666

ryr+YaY=666
5 1 5+ 1 5 1 :666

x1y+yxr=666
244+422= 666

Ce numArhebuie adunatla sumanumerelot 247 si 131 oenhu a obtine


'199?
Rezolvare:
Scriereasubformd de exercili a rezolvAriiproblemeieste:
x + ( 2 4 ' 7 + I3 t):'7 9 9
x + 3'18-'199
x -'799 - 3'78
x=421
Verilicare:421+ (24'7+ 131)= 421+ 3'78='799.

Ce numereputemadunacu numerul32 pentu a obtine nunerc mai mari


decat50 Simai mici decat60?
Rezolvare:
a) x + 32 = 5l..x - 5l - 32l'x = 19
b ) x+ 3 2 = 5 2 ;x:5 2 3 2 ;'x=2 0
c) x + 32 = 53;x - 53- 32;x : 21
d) r + 32 : 54;x = 54 - 32;r = 22
e) x + 32 = 55;x: 55 32;)t= 23
D x + 3 2 = 5 q r =5 6 -3 2 ;x=2 4
139

g ) x + 3 2 = 5 71 'x:5 7 3 2 ;x=2 5
h ) x + 3 2 - 5 8 ; n =5 8 3 2 j x=2 6
i) r + 3 2 : 5 9 ;r:5 9 -3 2 ; x:2 7
Rdspuns
: x e 119,20,21,22, ..., 27].
CalculeMesumaa + ,, $tiindci a estedublullui ,, iar , estecu 1I mai
maredecatI21.
Rezolvare:
1) Cateste6?
t 2 1 + t l =1 3 2
2) Catestea?
132+ 132=264
3) Cetestesumaa + ,?
264+ 132= 396
Rdspuns:3961

Sdseaflesumaa 3 numere,gtiindcdprimulnumdreste102,al doileaes_


te cu 414mai mare,iar al treileaestetriplul primuluinum6r.
Rezolvare:
l) Carcesteal doileanumdr?
102+ 414= 516
2) Careesteal beileanumar?
102+ 102+ 102= 306sau102x 3 =306
3) Careestesumacelortrei numere?
t02 + 516+ 306=924
Scriereasubformd de exerciliu a rezolydriiproblemei:
102+ (102+ 414)+ (102+ 102+ l0Z)= 924
Rdspuns:924.
Afld sumanumerelorcuprinsein intervalul100$i 600 careau atath unititi.
cAtgi la zecicilia 8.

140

Rezolvare:
Sumamrmereloreste:188+ 288+ 388+ 48g+ 5g8= I 940
Aduni numtu.lll264 cu predecesorul
lui.
$i cu succesorul
Cenumdrai obfinut?
Rezolvare:
Predecesorul
numArului264este263.
Succesorul
numirului 264 este265.
Careestesuma?
264+(263+265):
= 264+ 528:
:792

Insumeazd
numdrul172cu ,,vecinii.,sdi.
Rezolvarel
,,Vecinii"numdrului172sunt171!i 173
Careestesuma?
t 7 2 + ( 1 7 1 + 1 1 3 ):
= 172+ 344=
= 516

Leimea unui terende formi dreptunghiularaestede 1g3m, iar lungimea


estecu l-l m maimare.
Catesteperimetlul?
Rezolvare:
1) Careestelungimeadreptunghiului?
1 8 3m + l 7 l m: 3 5 4m
2) Careesteperimetruldreptunghiului?
Atenlie! Pentrua calculaperimetrul&eptunghiuluifolosimuna dintre
formuleledemaijos:
P: L+l + L + l
sa u P =2 xL +2 xl
sau p:2x( L+ D
111

P- 3 5 4 + 1 8 3 +3 5 4 +1 8 3 P :2 x 3 5 4+2 x 183 P:2 x ( 354+183)


P:5 3 7 + 3 5 4 +1 8 3
P :'7 0 8 +3 66
P=2x537
P= 8 9 1+ 1 8 3
P :1 0 '7 4 m
P:1074m
P: | 0 7 1 m

In ltl1ramai, au fost 246 vizitatori ai epaveidin Costinesti,Ewnghelia,in


lunaiuniecu 177maimulli, iar in hmaiulie cu 388mai multi di:cetln iunie.
Celi vizitatod au fost la ep^\a,E|anghelia ir ltt'jla ittlie?
Rezolvarei
1) Cai vizitatoriau fostin lunaiunie?
246 + 17',7= 423 (\izitatori)
2) Caf vizitatori au fost in luna iulie?
4 2 3 I 8 q 6 l 2 (\ i ,,i l a ro ri )
Sc/ieteasubfolmA de exerciliu a rezolvdriiproblemei:
(246+1',7'7)+189:6't2
Rdspuns:612.

Calculeaze:
m+n p='l ltnnd,cdtm:2'79; n = n + 89,p - 149.
(a-b)+c:?$tiindc6:a=984; 6: triplulnnmtuuJur222:'
c- l77.
Rezolvare:
(a-b)+c = ' l

n:m+89
n=2'79+89
l?:368

m + n p : 2 '7 9+ 3 6 8- 1 4 9=
= 61'1- 149= 498

b=22 2 + 2 2 2 + 2 2 2
b: 666
(984 666)+ 1'l'7= 318+ l7'7- 495

Afld cel mai mare numdr de tlei cifte care estesuma a trei termeni de
fotma. a + aa+ aaa.
Scadedin numdrul descoperitpe 249.

t42

Rezolvare:
Penfu a aflacel mai marenumerdetrei cifre dAmlui a valoarea8.
A$adar,avem:a + ao+ aaa = 8 + 88 + 888= 984
qi
984 249='t35.

Prefixultelefonuluilui Citilin esteun numdrcareindepline$te


simultan
condiliile:
a) esteun numir de tei cifre nenule,avdndsumaciftelor 14,cu cifra sutelor sumaciftei zecilor$i unitaulorcaresuntcifre consecutive.
Scadedin numirul descopet numirul 555.
Rezolvare:
Fienuinirul detrei cifre abb, rndea : b + c, a + b + c = 74,c : b + 1.
Numirul careindeplinegte
condi{iiledateeste734.
Careesrediferenla?
1 3 4 - 5 5 5 =1 7 9

Dace:2d + r:850 $i rr + , - 650,atuncia: ? qi D=?


Rezolvare:
Din relaliaa + b = 650 avemb = 650, a. inlocuimin pdmarelalia2a +
(65 0 a):8 5 0 , a + 6 5 0 :8 5 0 ,a = 8 5 0 6 5 0 ,a =200.
Acumputemcalcula,= 650- 200,, =450.

Un numAreste 179,al doileaestetriplul primului numir, iar al treilea


jumitate din sumaprimelor doui numere.
Calculeazd
sumanumerelor.
Rezolvare:
1) Careesteal doileanumdr?
l'79x3=537
2) Caxeestesumaprimelor doudmrmere?
: ',1
t't9 + 53',7
16
143

3) Careesteal treileanumdr?
7 1 6: 2 : 3 58
4) Carcestesumanumerelor?
1'19+ 53'7+ 358= 10'14
Scriereasubformd de eterciliu a rezolvdriiproblemei:
1 7 9 + ( 1 79x 3 ) + {[1 7 9x 3 ]] : I 0 74
Rdspuns:| 074,

DacAa

b 490!i a' r^= J50,calculea/a:

a ) qx( b +c) t'7t

b )a x ( b c ) : r 0 ,

Rezolvare:
a) a x b= 490(l) qia x c = 350(2).AdunAmrelalia(1) cu relalia(2):
a x b + a x c = 840. Avem:a x (6 + c) = 840.
Acumax (r+c) : 7 devine840: 7= 120.
b) a x D = 490(1) $i a x c: 350(2), Scddem
relaliile(l) ti (2):
a x b a x c :4 9 0 -3 5 0
a ><(b - c) = 140.Acum avem:a x (6 - c) : 10- 140: lO = 14.
Un numarnatual .ximpA4it la 6 dAun cet cu 840 mai mic decat,t.
Deteminevaloarealui r.
Rezolvare:-r
: 6 :r-840.
ReprezentAm
grafic dateleproblemei:

Avem:5 xp = 840,p= 840: 5,p = 168


Deci,numerdciutat este168x 6 = 1 008.

Sedaunumerele:
a = 47 x 6; b: 505- 429;c:.12 :9.
Calculeaz* a + b; b x ct a + b + c; b x c - a.
144

Rezolvare:
a = 4 7 x 6 ; o :2 8 2
b = 5 0 5 - 42 9 ;b :'t6
c : 7 2 : 9 ; c:8
a + b : 2 8 2 +'7 6 :3 5 8
, x c : 7 6 x 8:6 0 8
a + b + c :2 8 2 +'7 6+ 8 :3 6 6
b x c a : ' 7 6 x8 2 8 2= 6 0 8-2 8 2 = 326
AflA a,, qi c, ftiind ci.ta + b + c ='7 224,a + b

- S 5469l b + c = 4'185.

Rezolvare:
a+b+c='7224
a+b:5546
b+c-4785
1) Catestec?
1 2 2 4 5 5 4 6 =1 6 '7 8
2) Catestea?
7 224 4 '185:2 439
3) Cateste,?
5 546 2 439:3 107 sau 4 785- 1 678= 3 107
Atenlie! Problemase rezolvAgi in alt modi incearcA,dar daci nu reuprcblemelorasemanitoare.
telti, cauteanteriorrezolvarea
Rdspuns
: a = 2 439,b = 3 lO7; c : | 6'18.

Alld sumanumerelor
x, y ,i z d^cel
x:5 x y; y=z:3 ;

z =756:3.

Rezolvarei
z : 7 5 6 : 3 ;z=2 5 2
) , = z : 3 ; y = 2 5 2:3 ;y:8 4
r : 5 x y ; r = 5 x8 4 ;,x=4 2 0
x +y + z: 420+ 84+ 252='756
Rdspuns:756,
145

DacaimpS4imdiferenlanunerclor528ti 179la sumadintfe7 ii un numdrnecunoscut


a, obtinemcatul7 !i restul6.
Afla numirul .r.
Rezolvare:
Diferen,ta
numerelor528qi 179este:528- 179= 349.
Avem:
349 : (7 + a) : 7, restul6
'7+ a: (349- 6) : '7
' 7+ a - 3 4 3:'7
'l+a:49
a = 4 9 ' ,7
a: 42

i:(D-r):c
T::S- Tr

Un numer esteadunatla geptimeanumirului 7 028, apoi micAoratcu 4.


Rezultatulesteimpe4it la 100 Si se oblinepenultimulnumir impar de doui
cifre.
Afle num6xul.
Rezolvare:
CareesteSeptimea
numdrului7 028?
7028:7=1004
Notdm rezultatulcu a.
Penultimulnumdrimpar de doui cifie este9?.
a . 1 0 0 = 9'7
a=9'7x100
a = 9 '700
Notam cu .irnum5rulciutat.
( r + 1 0 0 4 ) 4 :9 7 0 0
x + 1 0 0 4 - 4 =9 7 0 0
r + 1 0 0 0 =9 7 0 0
;:9700-1000
r=8700
Rdspuns.8700.
146

V. Fracfii

La o alimentara
s-auadus0?6kg de zah6r.in primazi s_a.dndur I din
4
intreagacantitate,iar a douazi ? din cantitatearemase.
4
Cdtekilogramede zahir aurdmas?
Rezolvare:
1) Ce cantitatede zahdrs-avandutin primazi?
9 7 6 t 4 x I : 2 4 4 k9
2) Ce cantitatede zahdra rdmaspentruvanzare?
976 kg - 244kg:'732kg
3) Ce cantitatede zahers-avanduta douazi?
1 3 2 k 9 : 4 x2 =3 6 6 kg
4) Ce cantitatede zahdrs-avendutin primeledoui zile?
2 4 4k g + 3 6 6kg :6 1 0 kg
5) Catekilogame de zaherauremas?
976kg - 610kg = 366kg
Rdspuns:366 kg.

Ce fracfiedintr-oori reprezinti15minute,20 minutesau30 deminute?


Rezolvare:
Reprezentaregrafica:

15minute

15minute

15minute

l5 minute

h = 60 minute
]'

60 minute: 15minute= 4, deci 15minute= I ,

t47

,, , 1| | | |||||1
+l

||

||rrt

20minute

I
I

'0 minu,e

ffiJ
-

20 minute

60 minute: 20 minute= 3, deci20 minute= th


3

t h:60 minute

30ninure
30 minute

60 minute: 30 minute= 2, deci30 minute: ]h


2

Caredurateestemaim*", ?h .uu I h?
34
Rezolvare:
1) Ceteminutereprezintd? h?
3
=
60 minute : 3 x 2 40 minute
2) Cateminute reprezintAf h?
'4
60 minute : 4 x 3 = 45 minute

,q.u".'?h = 1l

1,18

Mihai ifi cumpererechizitetcolare.pe caietea cheltuitjumdtatedin suI

me.pe culori- din sumaramasape un penarjumdrale


din sumaridmasa,
iar
4

pe stilourestul,adicd30 lei.
Ce sumedebania avutMihai?
Rezolvare:
Reprezenram
grafic darele
problemei:

culori

penar

30lei

l) Cal lei costapenarul?


3 0 l e i+ 3 0 l e i = 6 0 l e i
2) C6[ilei costi culorile?
1 0 l e i x 2 =2 0 l e i
jumatatedin sumaavutede Mihai?
3) CaUlei reprezintn
+
+
30 lei 30 lei 20 lei = 80 lei
4) Ce sumAdebania avutMihai?
80 lei + 80lei = 160lei
Rdspuns:160lei,

Victor a cules40 de ciuperci,iar loana1 din numarulciupercilor


culese
8
deVictor.
DacAVictor ii di loanei1 din ciupercilesale,cineva aveamai multegi
cu cat?

149

Rezolvare:
grafic dateleproblemei:
ReprezentAm

1) Cateciupercia culesIoana?
4 0 : 8 x 3 : 1 5(ci u p e rci )
2) Cateciupercii-a dalVictor loanei?
4 0 : 1 0 x 4: 1 6(ci u p e rci )
J) Cu caLe
ciLrperci
ramine\ icror?
:24
(ciuperci)
40 16
4) CateciuperciareIoanadupdceprimeftede la Victor 24 de ciuperci?
15+ 24 = 39 (ciuperci)
5) Cinearemai multeciuperciin final?
39 24 = 15(ciuperci)
RdJprr,t:loanaarecu 15ciupercimaimult decatVictor.

La un depozits-auambalatin pungi2 400kg {hine.


Catepungicu lAinds-audussprevdnzaredace] din cantitatea
totali s-a
3
3

pusin pungia 10kg, : din cantitatea


rdmases-apusin pungia 2 kg, iar restul
inpungia4kg.
Rezolvare:
Reprezentim
gralicdateleproblemei:
lrrl
+___-_J\-;___-J

pungide cdte10 kg

pungide
lite 2 kg

pungi de
cate4 kg

1) Cdtekilogramede iEini s-aupusin pungide ceft t 0 kg?


2 4 0 0 : 3 x2 =1 6 0 0 k9
2) Catepungide cate10kg s-aupusin vAnzare?
I 600kg : 10kg : 160(pungi)
150

3) Catekilogramede tlind au l5mas?


2 400kg I 600kg : 800kg
4) Cetekilogramede f6ine s-aupusin pungi de cate2 kg?
8 0 0 : 5 x 3 : 48 0 kg
5) Catepungi de cate2 kg s-aupusin varlzare?
480kg : 2 kg = 240(pungi)
6) Cdtekilogramede llind s-aupusin pungide cere4 kg?
2 400ks. I b00ke 480kg = l)0 kg
7) Cetepungi de cate4 kg s-aupus in venzaxe?
320kg I 4 kg = 80 (pungi)
8) Cetepungi cu frini s-audussprcvanzare?
160+ 240+ 80 : 480(pungD
Xdrya,?sr
480 depungi.

La concursulde matematicdau participatdin

$coalanoastrebeieu fi fete.
I
Stiindca numArulletelorreprezinla din cel al bAierilorsi djferenradin_
)-

tre numArulbaielilorgi al feteloreste20, aflenumerulde elevidin


fcoalanoas_
tra careau palticipat la conculs.
Rezolvare:
Reprezentimgraflc dateleproblemei:
. ":r

: l0
---t-___r--

10
l0
rre
+--+------l

l0
_,

10 i---:^)

Observdm
ci:

2 x p:20
p =2 0 1 2
p: l 0
1) Catefete au participatla concurs?
l 0 x 3 = 3 0 ( f e te )
2) Caf beiefi au participatla concurs?
l 0 x 5 : 5 0 OA i e ti )
Rdsprz.r.30 fete;50 bdiefi.

I51

Vl, Nofiuni de geometrie

$tiind ce laturile unui triunghi ABC, de lungimi diferite, sunt numere


iar perimetrule.te I 50 cm. alld lungimeafiecareilaturi.
conseculi\epare.
Rezolvare:
Reprezentemgrufic dateleproblemel:
I

-t- -- ,-,--1----l--:--t
- -;,

L ,so,".;

I
-)

cuprimulnum[r)
I: 150- (3 x 2):150 6:144(3 pA4iegale,{iecare,
=48
(primulnum6r)
144: 3
:
+
48 2 50 (al doileanunAr)
50 + 2 - 52 (al treileanumir)
Verifcare:48 + 5D+ 52 : 150(cm)
II: 150+ (3 x 2) = 150+ 6 = 156(3 pn4iegale,fiecare,cual treileamrmar)
numar)
156:3 - 52(treilea
52- 2: 50 (al doileanumir)
50- 2 :48 (primulnunar)
VeriJicare:
52 + 50 + 48 = 150(cm)
:
III: 150: 3 50 (3 pa4i egale,fiecare,cu al doileanumdr)
5 0 - 2 = 4 8 ( p ri mu l n u md r)
50 + 2 : 52 (al treileanumar)
Verifcare:50 + 48 + 52: 150(cm)

Perimetrulurei terasein fomA de triunghi estede 243 m.


$tiind cA laturile au lungimi diferite gi sunt numereimparc consecutive,
afli lungimeafiecdreia.
Rezolvarc:
-l
*^
ReprezentAm
graficdateleproblemei:
^-r-F^
|
\4odurile
derezolvare
a problemei
sunt
^'t
^ f
alemAnaloare
celoraplicateproblemei
anrerioare.,-------------t--+L
)
Rdspunsul:
79 m,8l m gi 83 m sr.rnt
dimensiutiletriunghiului.
152

Georgea deseoatun dreptunghicu lungimeade 72 cm, iar lelimea de 4g


cm. Ionul a desenatun alt dreptunghi,avandperimetrul de doud ori mai
mic
decatcel al lui George.
AflA ce lungimeau al,ut lahdle.
Rezolvare:
l) Careesteperimetruldreptunghiuluidesenatde George?
2 x ('12+ 48)= 2 x 120(cm)- 240(cm)
2) Careesteperimetruldreptunghiuluidesenatde Ionup
240 :2 = 120(cm)
3) Careestesemiperimetruldreptunghiuluidesenatde Ionul?
1 2 0 : 2 = 6 0 (cm)
4) Caresuntdimensiuniledreptunghiuluidesenatde Ionu{?
Dacdperimetrulestede 2 ori mai mic, atutci semiperimetrul,dimensiunile
suntde 2 ori mai mici decetcelealedreptunghiuluidesenatde George,deci:
72 : 2 : 36 (lungimeadreptunghiuluilui lonu,t)
48 : 2 = 24 (l limea dreptunghiuluilui Ionut)
VeriJicarc:
Semiperimehrl:
36 + 24:60 (cm)
Perimetnrl:2 x (36+ 24)= 2 x 60 = 120(cm)

Sdse afle perimetrulunui pAfat, gtiind ce, dacase dubleazdlatura $i mai


adundm100,seobtine500cm.
Cat estelatura?
Rezolvare:
1) Careestedublul laturii pitratului inaintede a aduna100?
500- 100= 400(cm)
2) CareestelaturapAtratului?
4 0 0 : 2 = 2 00 (cm)
3) Careesteperimetml pntratului?
4 x /=4 x 200(cm): 800(cm)

153

Perimetrulunui p5tratestede 864m.


$tiind cAli[imea unui drcptunghiesteegalacu laturapitratu]ui,iar perimetrulseuestede I 236m, afl6caf meti arelungimeadreptunghiului.
Rezolvare:
1) CareestelaturapAtratului'l
8 6 4 m : 4:2 1 6 m
2) Careestesemiperimefiul
dreptunghiului?
I 2 3 6m r2 :6 1 8 m
3) CareestelungimeadreptLrnghiului,
daci li{imea esteegalAcu latua
pdtratului?
6 1 8m 2 1 6m:4 0 2 m

Pe laturaunui romb a fost desenatun tapez cu laturile neparalelede aceea$ilungime cu bazamici gi cu latura rombu.luicareau 12 cm, iar perimetrul
trapezuluiestede 60 cm.
AflA:
a) bazamarea trapezului;
b) perimetrulrombului.
Rezolvare:
a) Carc estelungimeabazeimari a trapezului?
6 0 c m - ( 12 cm 1 2 cm- 1 2 cm)
= 6 0 c m 3 6cm:2 4 cm
b) Careesteperimetrulrombului?
4 x 1 2c m:4 8 cm

Intr-untrapezbazamici estede 14 m, bazamareestede dou6ori mai


maredecatbazamica,o laturenepamleldare lungimeacatjundtate din baza
mare,iar cealaltA
laturi nepanleldestecu 2 cm maimarcdecatbazamicd.
perimetrul
Calculeaz[
traoezului.

154

Rezolvare:
bazamici > 14cm
14m+2cm
bazamarc -->2 x 14 cm : 28 cm
o latudnepamlele
)28cm..2=14cm
cealaltilaturAneparaleli-+ 14cm + 2 cm: 16cm
Perimetrultrapezului-+ 14cm + 28 cm + 14cm + 16cm: 72 cm.

Vll. Misurare gi unitifi de misuri

In doudbutoaiesunt350I vin.
Stiindceinft-unulsuntcu 124I maimult, atuncicefilitri suntin fiecare?
Rezolvare:
Reprezentam
grafic darele
problemei
I
,_|,,,

,Dlt,l

I!

1501

I: 350! - 124l, = 226 I (cantitatea


totalA,daci fiecarear aveacantitatea
egaEcu cel mic)
226| :2 = 113I (cantitatea
din cel maimic butoi)
ll3 t + 124t"- 23'7| (cantitatea
din cel maimarebutoi)
llt350 | + 124l. = 4'14I (cantitateatotale, daci fiecarear aveacantitatea
egali cu cel mare)
474 | i 2 = 237| (cattitateadin cel maimarebutoi)
237I - 124l:

113I (cantitatea
din celmai mic butoi)

Verijicare:
2 3 ' 71 + I l 3 l =3 5 0 1
23'7| - n3 t: 124|

155

DupEce a striba t un sfefi din drumulpe careil aveade parcurs,unui


automobilist
i-auramascu 234km maimult decetceeaceparcunese.
Calikilomerriareroldrumul?
Rezolvare:
c u 2 1 1L m ma i n l l l d e c a ta parcurs

Seobsenaca241km repre/in{a
2 pari penrru
ca:
3 Gferturi) I (sfefi):2 (sfertu ptuli)
Deci:
2 3 4 k m :2 :1 2 7 (km)
Lungimeadrumului:
127(km)x 4: s08(km)
sau:
12'7km + (12'7km + 234km) = 127L. * ,*1 km = 508km

Alle masaunui ceine,a uneipisici,a unui qodcel,daci:


a) pisicaestede 4 ori maiu$oarddecatceinele;
b) Ia un loc, cainele$i pisicacAnfiresccu I I kg mai pulin decato fetile,
careare3l kg;
c) 25 de Foriceicartdrcsccatpisica.
Rezolvare:
l) Catcantdresc
impreundun cAinefi o pisicA?
3 1 k g - i lkg =2 0 kg
2) Catcantaregte
o pisicd?Dar un cdine?
grafic darele
Reprezentam
problemei:
c|-----------t--.r_-rl
kg-' s pa4i
p f _______]
)f2o
20 kg : 5 :4 kg (o pisicA)
4 kg x 4 = 16kg (uncdine)sau20 kg 4kg:16kg
3) Catca.nterc$te
un $oricel?
4 k g : 2 5 :4 0 0 0 g :2 5 =1 6 0 g

lX. Evaluarefinali (sumativl)

Cerinfe:
1. Cu o lamd,tatasebdrbiereste
de luni panl vineri (s6mbdta
gi duminica
nu se bdrbieregte).El a cumpAnt Lrnpachetde 5 lame la I septembrie,intr_o
sambdta.
Pe ce dati va cumperaalt pachet?
2. Afli valorilenumerelor:
a, , gi c, $tiindcd:
a + b : ' 7 9 '7 ;
b + c:6 8 7 ;
a+c:516.
3. Nicu qi Feliciaau456lei, iar Lucian9i Ileana528lei.
Afli cali baniare fiecare,ttiind ce Lucian,Ileanagi Feliciaau impreuni
797lei, iar Lucianarecu 28 lei maimul{i decAtIleana.
4. Un tdrana adusla pial5240 kg de legume.Daci rogiilesuntde 3 ori
mai multe decatvinetele, iar ardeii cu 19 kg mai pulini decAtrcgiile, afld cate
kilogramede legumede fiecarefel a adusFmnul.
5. Irina arede citit rurromanin doui voljinq. Ea a citit 64 depagini,ceea
ce rcprczinteo treimedin primul volum.
CAtepagini are romanul, dacavolumul al doilea e o dati $i jumAtatemai
voluminos?
6. Afl6 a + b + c+ 4 $tiindce'
2 8 4 < a < 2 86 ; I9 '7> c> 1 9 5

b =309'

d=b+ 58.

7, Irina,Lucian,Ileana,Sorinqi Marianaupasiunidiferite:
. Irina,Lucianqi MarianpicteazS;
o lleana,Lucian qi Marian scriu poezii;
o Lucian$i Sorinjoacdgah;
. Irina,Ileana$i Luciandezleagd
rebusuri.
pasiune?
Carecopil arc o singurd
Carecopil are celemai multe pasiuni?
FAun clasament,dupi numirul pasiunilorfiecirei persoane.
157

8. Buniculdd celortrei nepoiio sumade bani astfelincatBianca$i Andrei au,174lei, Ardrei qi Irinaau 329lei, iar Biancapi Irina503lei.
Cefi lei a pdmit fiecarecopil?
9. La o librdrieau fost aduse465 de pixuri gi stilouri.Dup6ce au fost
vendute75 de obiecte,au rimasde 4 ori maimultepixwi decdtstilouri.
Catepixuri $i catestilouriaurdmas?
Rezolviri:
l. Av e m : S
1
8
D29
L
3
t0
M 4
11
M 5 12
I
6
13
Y7 14
Tatacumpardalt pachetsambAtS,
8 septembe.
2, A\emt a+ b -'79'7
b+c= 681
Adunemcele3 relatii.
a r c:5 1 6
2 a + 2 b +2 c:2 0 0 0
2 \ . ( a +b +c):2 0 0 0
a + , +c:1 0 0 0
Careestenunerul c?
c = 1 0 0 0 -'7 9 '7
c : 2 03
Careestenumdrula?
a= 1000 687
a:313
Carc estenumArulD?
,: 1000 516
b = 48 4

t5 8

3.A ve m : L +I+F-797
N +F=456 J
L +l=528 I

Adundmcele2 relafii.

N + L + I+F :9 8 4
Cdli baniareNicu?
984-'797 = 18'7
CAJibaniareFelicia?
456 r8',1:269
Reprezentimgrafic:
rucianr

r28 il

eana F__-=-____-r

! < )a
---

2 x p + 28 =5 2 8
2xP=5gg
P = 5 0 0 :2
,:

t<n at ai , f a Tle. n, \

C6!i bani are Lucian?


250 + 28 : 2'78(lei)
4. Reprezentdmgrafic dateleproblemei:
vinete+

240ke

ro9n
ardei

t92

'7x p:240 kC+ 19kg


'7x p:259 kg
p - 37 kg (cantitateade vinete)
Catekilogramede ro$ii a adusliranul la piaF?
3 7 k g x3 :l l l kg
Catekilogramede ro$ii a adusleranulla piali?
l l l k g - 1 9 kg =9 2 ks
Cdtepagini areprimul volum?
6 4 x 3 : 1 9 2 (p a g i n i )

159

Catepaginiarcal doiieavolum?
192+192: 2 =288 (Pagini)
Cetepaginiareromanul?
192+ 288:,180 (pagini)
6.a+b+c+d:?
a:285; c = 196;'b :309 d: 367
a + b + c + d : 285+ 309+ 196+ 36'l - I l5j
7. Din cele4 afilma.tiiseobseNece Sorinareo singurepasiune Sahul,
iar Lucianare4 pasiuni.Clasamentul
este:Locul I - Lucian;Locul II - Ileana,
Marian, kina.
8.Av e m : B + A :4 7 4 l e i
A + I = 329lei
Adr.urdm
cele3 relalii.
B-l
50llei
2 4 +2 8 +2 I:1 3 0 6 l e i
2 x (A +B +t):1 3 0 6 l e i
A +B +I:1 3 0 6 l e i
I 306lei : 2 : 653lei
Cali leia p mit Bianca?
653lei 329tei= 324lei
Catilei a primit An&ei?
653lei 503lei: 150lei
Cdli lei a primit Irina?
653let 4'74Iei = l'19 ler
9. Cateobiecteaurimas dupavenzare?
465 75 :390 (obiecte)
Reprczentimgrafic:
r '

rr r__

,-)

J 'oo

5xp-390
p : 390: 5;p = 78 Gtilouri)
Catepixuri au fostadusela librlrie?
7 8 x 4 = 3 1 2 (p i xu )
160

Cerinte:
1. Cinci creioaneqi $asepixuri coste2g lei. Trei creioanegi gasepixuri
coste24 lei.
CatcostA23 creioaneqi 11 pixuri?
Mai mulli elevisuntasezalipe un singurrend.R;ndulincepe se
.2.
;i
lermtndcu unbaial.Inlredoi b6ieticonseculivi
seallaceretreifele.
, Cali copii sunt,dacel l dinhe ei suntbaieu?
3, AflA din cenumernaturaltrebuiescizut2 013peffiu a oblinecel mai
marenumernaturalde 5 cifte diferite?
4. intr-o livadi s-aus6ditcai$i,cire$iSivifini, in total6 000depomi.
DacAnumArulcai$ilorgi ciregiloreste4 468,iar numirul cireEilorqi vigi_
nilor este2 783,aflecatipomi de fiecarefel s-ausdditin livada?
5. Dintr-o cartecu 314 de pagini, Mihai a citit in prima zi 42 de pagini,
iar a douazi de 3 ori mai multe.
Catepagini mai arc de citit?
6, Catenumerenaturaleimp54ite la 13 daucatul 13?
7. La o fermd s-aurecoltatmere.Din toat6cantitatearccoltatds_autrimis
sprevanzare8l de lAdilea cate8 kg fiecareqi 56 de lddile a cate4 kg fiecare.
$tiind cdla feme au maildmas128kg, sAseaflecdtekilogramede mere
s-aurccoltat.
Rezolvtrii:
l. Ave m : 5 c . . ...........6 p .......,......28lei
3"..............
6p*:.... 24 le,
/ ..............
2 c . . . ...........
4let
=
c 4 1e1,
12
c=2lei

161

5 . 2 1 e i .....
o p ..............2
l e .8
:
2
8
6p
l e i 1 0l e i
6p - 18lei
p : 1 8l e i :6
p : 3 ]e i
: 2 lei x 23 : 46 lei
23 creioane
Avem:1l pixuri: 3 lei x 11= 33 lei
2. B F F F B
laaal
BFFFB
lailat

FFFB
aaaa
FFFB
aaal

FFFB
ta a l
FFFB
aoal

FFFB
aaal
FFFB
aaol

FFFB
aaat

FFF
aaa

Decisunt:ll bAielifi 10x 3:30 fete,in totalll + 30:41 (copii).


3, Celmai marenumir naturalde 5 ciAediferiteeste98 765.
.x-2013=98765
r : : 9 87 6 5+ 2 0 1 3
r : 1 0 07 78
4. Avem: cai$i+ ciregi+ vigini = 6 000
:4468
caigi+ ciregi
cire$i+ viqini :2 783
Cali vifini suntin livadA?
6 000-4468 : I 532(vi$ini)
Ca[icaigisr.u1t
in livadA?
6 000- 2 783= 3 217(cai$i)
Cali cire$isuntin livada?
4 468 3 2I'7: | 251(cire$i)sau
2'183- 1 532- I 251(cire$i)
5. Catepaginia citit Mihai a douazi?
4 2 x 3 : 1 2 6 (p a g i n i )
Catepaginia citit Mihai in celedoui zile?
42 + 126= 168(pagini)
CAtepaginimai arede citit Mihai?
314- 168= 146(pagini)
162

6. Restulmai mic de 13,deciavem13numere.


7. Catekilogame suntin lidilele de cate8 kg?
8kg x 81:648 kg
Cetekilogramesuntin lddilelede cate4 kg?
4kgx 56- 224k9
Catekilogramede merc s-aurccoltat?
648kg + 224 kg + 128kg = 10 000kg

Cerinte:
1, Scrietoatenumerelenatumlede trei cifre caresepot forma cu ajutorul
ciftelor 0, 4 qi 6 in carefiecarecilii apareo singwd date.
2. Catemrinerede trei cifre au sumacifrelor mai maresauegalecu 25?
3. Sriindcdsfenulunuinumaresreegalcu produsul
numerelor
lg ;i 4. sa
sealle dublul numAruluimictomt cu cel mai mic numdrde trei cifre distincte.
4. Doi fratiau acelapinumarde bomboane.
DacAunul ii dd celuilalt15 bomboane,
cu cAtebomboa.ne
va aveamai
multeunul decdtcelilalt?
5. Bogdani;i'riziteazd bmicii la fiecaresfbrgitde siptim6ni. intr-o
sambAtaa parcus drumul dus-intorscu bicicleta fi a fEcut 20 de minute. in
sambdtaurmdtoares-a dus cu bicicleta, dar s-a intors pe jos $i i_autrebuit in
total 60 de minute.
in c6t timp va facedrumul dus-intorspejos?
6. Elevii uneigcoliau plecatin excursiecu trei autocarea cate45 de lo_
curi fiecareSipatru microbuzea cate 18 locuri, fiecare.
$tiind ce nu au fost ocupatecinci locuri din microbuzeqi opt locuri din
autocare,afld cefi copii au fost in excursre.

163

Rezolviri:
1. Numerelesunt:406,460,604gi 640.

2. A\emt abc,a + b + c >25. Sunt7 numerc:'199,9'19,99?,899,989


9q8ti Aq9.
3. Sfeftulnumaruluieste19x 4 = 76.Numirul este76 x 4: 304.Agadar
a\ em:]04 2 - 102= 608 102 506.
grafic:
4. Reprezentam

,____r_u_r
Cu catebomboane
va aveamai multeunul decatcelelalt?
=
15+ 15 30 (bomboane)
5. Ceteminute suntnecesarepentnrdussauintorc?
2 0 m i n : 2:1 0 mi n
in cattimp va facedrumulpejos?
60 min- 10min= 50min
In cattimp va facedrumuldus-intors
pejos?
50 min x 2 - 100min, adic6t h 40 min.
6. Celi eleviauplecatin excusiecu autocarele?
45 x 3 8: 127(elevi)
Cali eleviauplecatin excusiecu microbuzele?
1 8 x 3 5=4 9 (e l e vi )
Cali copiiau fostin excursie?
l2'7+ 49 : 176(copii)

r64

Evaluare
(teste propuse pentru preg;tirea concursului)
Cerinte:
l.
Din sumanumerelorcu soj, cel mult egalecu 20, scadesumanumerelor
JtrAso!,cel mult egalecu 20.
2.

Daci scddemdintr-unnumir sfertul$ijumitateasa.x,oblinemnumdrul:


a - U2 x 5 - (3 + 4) x 4 + 2 x (5 - 2) x 2 - 6 x (2 + 4)l x 2Ol.

3.
Am adunatl1 numerenaturaledistinctegi nenule,i am oblinut un numdr
de forma xr cu cifra unitdflor 6.
Ce numercam adunat?
4.

Sumaa douenumereesteun numfude forma lrr, cu cifra zecilor 9.


Afle numerele,$tiindce:
. primacifre a primuluinumdreste5;
. al doileanumir are cifra unitifilor 3.

5.

intr-o umd suntbile albe,negre$i verzi,in total37g.


Bile albegi negresunt251,iar negregi verzi253.
Afli cdtebile suntde fiecarefel.

Rezolviri:
1. Avem:
(2+4 + 6 + 8 + l0 + 12+ 14+ 16+l 8+ 2 0 ) _
-(1 +3 +5 +7 +9+ 1l + 13+15+17+1 9 )=
- 2 0 - 1 9 +1 8 -17+16-15+14-13+1 2 -+ll
+ l0- 9 +8 -7 +6 5+4,3+2,1 =
=l+1 1 . 1 +1 + l + 1+1+1+l +1:
= 10

Calculim:
( 3 + 4 ) x 4 + 2 x (5 - 2 ) x 2 6x( 2+4) lx2Ol
a:[12x5
a = ( . 6 0 - ' 7x 4 + 2 x 3 x 2 6 r 6 ) x 2 0 1
a : ( 6 0 2 8 + 1 2-3 6 )x2 0 1
a= ( 3 2 + 1 2 - 3 6)x2 0 1
a= ( 4 4 - 3 6 ) x 2 0 1
a= 8 x 2 0 1
a= 1 6 0 8
Reprezentamgrafic dateleproblemei:
numarulr----------r---junl'a'ea +-_r+

ObseNemce daci sctdemdin numirjwnetateagi sfeful, oblinemsfertul


numarului,adicdI 608.
Careestenum6ru1?
| 688r. 4: 6 432
ar + a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7+ a8+ as+ an+ ar = 66
Avem:
| + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + l l =( 11 x 12)| 2 - 132| 2 = 66.
I -I T 9 q
S t t o l SS
b. 6
Deci,56+ 43 : 99.
bA + r N + r v : 3 7 8
:251
+ bN
b,a.
hr+Dv=253
l) Catebile verzisunt?
3'18-251= l2'7
2) Catebile albesunt?
3',78-253=r25
2) Catebile negresunt?
251 725= 126sau253- I2'7= 126

r66

Cerinte:
l.
SAsecalculeze
maiu$ordescompunand
temeniidup6model:
=
28- rs (r28+ 2)_ (15+ 2) = 30_ 17= 13;
1 8+ 3 7= (1 8+ 2)+ (37-2):20 + 35= 5 5
9',1
- 28=
203- 49=
2.

102+ 3 8 :
93+ 1 0 1:

Si sescrienumarul8 ca sumAde numercnatuale:


a) imparc;
b) pare;
c) distinfie.

3.
Si seaflepatrunumete,dac6:31 estecu 240 mai mic decatprimul, 149
estecu 15mai maredecatal treilea,sumaprimelortlei numereeste72g,iar al
patruleaesteegal cu diferenladinbe pdmul Sial treilea.
4,
La un magazinde legume-fructes-auadussprevarzare 5 000 kg. intr_o
zi, din intreagacantitates-auvandut 924 kg de pere, cu 199 kg de prune mai
pulin $i o cantitatede mere cu 48'7kg fial mare decat cantitelile de prune
9i
perevandute,impreund.
C cantitatea rAmasnevanduta?
5,
Calculeazi dimensiunileunui dreptunghicu semiperimetul de 720 dm 9i
Ie{imeade trei ori mai micadecatlungimea.
Rezolviri:
l.
Avem:
9 7 - 2 8 = ( 9 ' 7+ 3)-(2 8 + 3 ) - 1 0 0 _3 1= 69
10 2+ 3 8 = ( 1 0 2+ 8 )+(3 8 -8 )= 1 1 0 +3 0= 140
203 49: (203+'/) (49 + '7)= 210- s6 = 154
9 3+ l 0 l = ( 9 3 + 7 )+(1 0 1
1 0 0 +9 4= 194
-7 )=
2. a )l + 1 + 3 + 3 : 8;
b)0 + 2 + 2 + 4 : 8 ;
c )0 + 1 + 2 + 5 = 8.

167

3.

l) CareesteprimulnumAr?
3I + 240: 2',7
|
2) Careesteal treileanumAr?
149 15 134
3) Careesteal doileanumdr?
'128- (2'7| + 134)
-'728 - 405= 323
4) Careesteal patruleanumer?
2'71 t34: 13'7
R d sp u n |s:-+ 2 7 1 ;,+ 323;III + 134;IV- + 137.

4.

1) CAtekilogame deprunes-auadus?
924kg- I98ke=126ks
2) Catekilogramede prunegi peres-auadus?
924kg + 726kg : | 6s0kg
3) Catekilo$ame de meres-auadus?
1 650kg + 487kg :2 137kg
4) Cdtekilogramede fructes-auadus,in total?
924kg + '126ke + 2 137kg : 3 787kg
5) Catekilogame de fructe au rimas nevandute?
5 000kg 3 787kg: 1 213kg
Rdspuns:| 213 kg.

5.

Semiperimetrul:
L + l;L:3 x I
L+l=720dm
3x l + l = 7 2 0 d m
4x l = 7 2 O d I I r
I :',120dm 4
/=180dm
L:3xl
Z I 180dm
I=540dn
Rdspuns:
L=54Odm;/= 180dm.

168

Cerinte:
1. Carcesterczultatul?
a) 3 m + 3 m + 2 45 m:

b ) 1 2 31 +2 3 8 t

6 m + 4 0 0 m +1 2 3 m;

4 3 6 l +4 3 6 t,

c) lgkg_9kg+7kg;
90kg_80kg_10kg.

2,
Descoperdcel mai marenumArnaturalcarescazutdin 9, dd ca rezultatun
numarnaturalmai mic decat5.
3.

Cdtdlinaa cheltuitintr-o zi jumatatedin baniipe careii avea,adic6100lei.


Cali lei aveaCatalina?

4.
Mihai are un numir dublu de timbre fald de George.Daci Georgear mai
avea14timbre,ar aveaacelalinumerdetimbreca 9i Mihai.
Catetimbrcarefiecarecopil?
5.

$tefaniaarecu 6 ani maipu.tindecatsomei Denisa.


Celi ani va aveaDenisacand$tefaniava aveal0 ani?

Rezolviri:
l.
a) 2 5 1m ; 5 2 9m;

b )3 6 1t;8 9 2 l .;

c) 17kg;0kg.

Avem:
9 x:4
9 x-3
9 x:2
9- :r =l
x=9 4
x =g -3
x:9 -2
r = 9_1
. r: 5
x:6
t:'7
.x= g
Deci,x e {5, 6, 7, 8, 9}. Celmai marenumAreste9.
Reprezentdm
gmfic dateleproblemei:
jumatatedin bani

loo lei

Cali baniaveaCatilina?
l 0 0 l e i x 2 =2 0 0 l e i

169

9- x= 0
t:9- 0

4.

Reprezentdmgrafic dateieproblemei:
Mihai
George

, 14rirnbre . l4 rinbre

Catetinbre areMihai?
1 4 x 2 = 2 8 (ti mb re )
Din reprezentarea
grafici seobservicdGeorgeavea14timbre.
Rdsprzs:Mihai + 28 timbre;ceorge-+ 14timbre
5.

Reprezentdm
grafic dateleproblemei:
Denisa
$tefania

l0 ani

10 ani

Cili ani va aveaDenisacend$telbniava avea10ani?


l0 ani+ 6 ani= 16ani
Rdspuns:16 anr

Cerinle:
SUBIECTUL I
r La exercifiile 1-7 incercuiettelitera corespunztrtoare
rispunsului
corect.
1. Doi ftafi gemeniauimpreu1d18ani.Fiecarearevamta:
A. l8 anii
B. 9 ani;
C. 10ani;
D. 14ani.
2.
Scriscu cifreroma.ne,
numerul2 567estescrisl
A. MMDLXV;
B. MMDLXVI;
C. MMDLXVIII;
D. MMDLXVII.
3, Mamaaretriplul varsteideanultrecuta fetilei,adica36.
Diferenladevarstedinte mami Si fateeste:
A. 42 an\;
B. 36 ani;
C.24 arli.,
D.63 ani.
,{. Diferenlaa doui numereeste27, iar cetul6 gi restul2.
Numerelesunt:
A. 3 2 $ i 5 ;
B .7 i i 2 3 ;
C.30+ 3;
D.34 9i2.
5.
Temenul necunoscutdin egalitatea:12 432+ 9 436= 124 526 a este:
A. 1 0 26 5 9 ;
B . 1 0 28 5 6 ;
C. 102568;
D. t02 658.

r70

6. Numerulde 3 ori mai mic decatdifereqanumerelor446 452qi ll3 Il3


este:
A . 1 1 11 1 3 ;
8 .2 2 2 2 2 3 ;
C .3333391 D.6" .
7. Diferenladinheprodusulnumerclor113$i 7 $i sumalor este:
A. ' 7 1 6 t
B . ),7 6 ;
C .617
D.6jl.
SUBIECTUL II
. Rispunsurilesecompleteazipe spatiilepunctate.
1, La diferen{anumerelor123456 $i 17 899,adaugiprodusulnumerelor4,
5 9i 10,apoiscade
cAtulnumerelor
200qi 10qiobtii...... .
2. impartenumdrulI 001la 7, 11,13.Sumacelortreiceturieste...... .
3.
Catul dintre cel mai mare numir de qasecilie care are cifiele cu I mai
mici decatordinulimediaturmAtor$i numil.ul3 este. ... .. .
4, Triplul unui numix se ,,mic$oreazd"
de 13 ori, se adauge69, iar suma
oblinuti se,,mic$oreazd"
cu 101Siseobline199.Numdruleste...... .
5.
Diferentadintre douanumerercprezintea gaseapartedin sumalor.
$tiindcd sumanumercloreste744,numerelesunt...... .
6. Rezultatul
calculului
50 r(6 2 013:2 013): (100: t0-2 013x 0) este
7,
Cel mai marenumarde gasecifre disti[cte,in carcfiecaredin primele4
cifre estemai maredecatsumacelorlalteciile carewrneazAeste...... .
SUBIECTUL III
o Scrierezolvirile completepentru fiecareproblemi.
1. Afli sumanumerclorm, n ,i p, dacAseqtiecA:, esteintre2 OI2 9iZ Ol4,
m = n + | 001qtp = (n + m) - | 009.
2. intr-o libririe erau 366 de cnrli cu povegtiti versuri.in prima zi s-au
\endut103canicu poveqti.
a douazi 105.din care65 cu \ersurr,iara feia zi
s-auvandutnumai ce4i cu versuri.
Cateca4i cu povetti Si cdtecd4i cu versuri erauin libdrie?
3.
Cinci copii au sumede bani diferite.gtiind cA sumalui Ionel estemai
micAdecatsumalui Cristi$i Dan la url loc, sumalui Cristiestemai maredecat
ceaa lui Dan qi George,sumalui Mihai estemai marc decatceaa lui Dan, iar
suma1uiIonelestemai mareca ceaa lui George.
Afl6 caredintrc copii arc sumaceamai micd.
t7l

Rezolvtrri:
SUBIECTUL I
l. B; 2. D; 3, C; 4. A; 5. D; 6. A; 7. D.
SUBIECTUL II
t.
r2 3 4 5 6- r 1 8 99 =1 0 5 5 5 7
4x5x10=200
200:10-20
*20 = 105'/3'/
Avem:105557+ 200-20- 105'15'1
=7
2. $ t i m c e : 1 0 0 1 x 1 l x 1 3 .
Avem: 1 001t'7= ll x 13- 143
1 0 0 1: l l =7 x 1 3 =9 1
l O O l 1 3 ='7 xIt=7 7
Sumacelortreiaaturieste:143+ 91+ 77:311.
3. Avem:
9 8 ' 76 5 4 : 3 = 3 2 9 2 1 8
9
=8
6
2'7
2',l
6
l
24
.

4.

[ (3 x r : 1 3 ) + 69 ]- 1 0 1= 1 9 9
[(3 x.r : 13)+ 69]= 199+ l0l
[ (3 x r : 1 3 ) + 6 9]=3 0 0
(3 x . t : 1 3 ) = 3 0 0 -6 9
3x x : 1 3 = 2 3 1
J Y.t=ZJt

X lJ

3x r=3 0 0 3
x=3 0 0 3 :3
. I = I 00 1

172

5.

graficdateleproblemer:
Reprezentdm
r

- l-

, :l l 0

L )4 )

;++
,=lro----------'---------f
)

Avem: : din 744: 744 : 6 x | = 124


6
2x P = 7 4 4 t , O
2x p : 6 2 0
P=620:2
p : 310(al Il-lea numer)
Careesteprimulnumdr?
3lO + 121= 434
6.

7.

Rdspuns
: I : 434].Il : 310.
5 0 : ( 6 - 2 0 1 3 : 2 0 1 3 ):(1 0 0| 1 0 -2 0 1 3x 0) :
= 50 r ( 6 - l ) : ( 1 0
0 ):
= 50 : 5 : 1 0 =
= 10 : 1 0 :
:1
Numirul este987632
A v e m :9 > 3 + 2 ; 8 > 3 + 2 ;7 > 3 + 2 ; 6 > 3 + 2.

SUBIECTUL III
l.
n: 2 0 1 3 ; m : 2 0 1 3+ I 0 0 1 ;m:3 0 1 4 ;p=( 2 013+ 3 014) I 009;
p=4 0 1 8 .
Sumanumerelor
este:3 014+ 2 013+ 4 018: 9 045.
2. Avem:
CARTI VANDUTE
POVEFTI VERSURI
Izl
103
a ll-a zl
40
a llI-a zl
158
TOTAL
143
223
I ) Cateca4i cu poveftis-auvenduta douazi?
105 65 - 40 (ca4i cupovegi)
2) CatecA4icu poveqtierauin librerie?
103+ 40 : 143(cd4i cu pove$ti)

r73

3) Cdtecdr{i cu versurierauin lihlrie?


366- 113= 223 (ci4i cu versuri)
4) Catece4i cu versui s-auvdnduta treiazi?
223 65 = 158(cerlicu velsuri)
Rdspuns:143de cd4icupovegti;223de cd4i cu versuri
Reprczentam
gmfic dateleproblemei:
Cristi

Avm:
I on e l < C s t i + Da r
Cristi>Dan*George
Mihai > Dan
Ionel> George
Sumaceamai miceo arcGeorge.

L74

Cerinte sclcctatc

pentru concursul
IFii inteligent

Ia matematicitt

Anulscolart006.tC0t
Clasa a lll-a
Cerinle:
1. Din sumanumerelor
4 5869i 2 958amscdzutdiferenla
lor, oblinand
numdrul
4 806.
fsre corect?
Dacanu.aflacu calamgretil.
2, $tiind cd numArul4 estecu 224 mai maredecetb, iar b reprezintd
sumanunerelor3209i 232,afldsuinadintrenumerele
a qi 6.
3, Afli sumaa trei cantitili $tiindcAprimacantitateestecu 101kg mai
marcdecata doua$i cu 14 kg mai mici deceta heia, iar a douaesteegalacu
diferenladintrc597kg $i 376kg.
4. Idna are in 2 cutii mari de cafton cate3 mijlocii, iar in fiecare dintre
acestea
cete7 cutii mici.
Catecutii areIrina?
Rezolviri:
1. Suma:4 586+ 2 958='7544
Diferenfa:4586-2 958: I 628
Suma- Diferenta= 7 544 I 628 : 5 916 (rczultatulcorect)
5 916- 4 806: I I l0 (diferenladintrerezultatulcorect9i cel gre$it)
2 . b=3 2 0 + 2 3 2 =5 5 2
a : b + 2 2 4 : 5 5 2 +2 2 4 =7 ',1 6
c t + b - 7 ' 7 6 + 55 2 :1 3 2 8

175

3, 597- 3'16 : 221(kg, a douacantitate)


221+ 101= 322(kg,primacantitate)
322 1,1: 308(kg, a treiacantitate)
4, 2 x 3 :6 (cutii mijlocii in cele2 cutii mari)
6 x 7 = 42 (cutiinici in cele6 cutiimijlocii)
2 + 6 + 42 = 50 (cutii mari,mijlocii $i mici)
sau
3 x 7 :21 (cutiimici in cole3 cutiimijlocii)
21 r 2 = 42 (cutii mici in toatecutiilemariin caxeseafldcate3 cutii
mici)
2 x 3 :6 (cutii mijlocii in cele2 cutii mari)
2 + 6 + 42 : 50 (cutii mari,mijlocii qi rnici)
Clasa a lV-a
Cerinle:
l. Scriegi comparecel mai marenumerde ordinulzecilordemii careare
cifra miilor I gi cel mainic numdrde ordinulsutelorde mii cu cilia zecilorde
mii qi a zecilor1
2. Catenunerede forma;t au sumacilielor 12?
ScrieJein ordinecresc5toare.
3. Bunicularein livadSpomi astfel:5 randuricu cate19 nuci, 8 randuri
cu cate17caiii, iar prunicetdublulnucilorgi caiiilor,la tu1loc.
C6!ipomi arebuniculin livadd?
,1.O gladiold9i o garoaficosti 23 lei. Dacd,,mic$orem"
prelul garoafei
cu 2 lei 9i ,,mirim" cu 4 lei pregulgladiolei,atunciaceasta
ar fi de 4 ori mai
scumpddecetgaroafa.
Cdtcostdfiecarefir de floare?

Rezolviri:
1. Nl = 19 999+ numerulde ordinul zecilor de mii carearecifra miilor l.
Nt I l0 010+ cel maimic numidr
de ordjnulsutelorde mii cu cifia
zecilorde mii qi a zecilor1,
N:>Nr
2, N= a3c,undea + 3 + c : 12.
Dacasumaciftelorreprezentind
sule.zeciii uniriitieste12.iar a zecilor
este3, atuncisumacifrelor rcprezentandsutele$i unitAlileeste12- 3 = 9.
Atunci ciftele sunt:

s
0
1
2
3

9
8
7
6
4 5
5 4
o 3
'7 2

Nu esteposibil!

8
9 0
Numercle
srmt:138,237,336,435,534,
633,732,
831qi 930.
3 . 5 x 1 9 = 9 5 ( n uci )
8 x l7 : 136(caigi)
S = 95 + 136= 231(nuciSicaiti, impreund)
231 x 2 - 462(dnbhtlsumeidintrenici gi caiqi)
95 + 136+ 462= 693(pomi)
4, Reprezentdmgmtic:
4 lei
gladjola+r

I
)

earoaf^ t"""""+l'tf)e

lolatz]_2- 4_25 tei

25 : 5 = 5 (lei) -+ dup6,,mic$orare",
deci5 lei + 2 lei = 7 lei (garoafa)
5 x 4 = 20 (lei) -+ dupd,,mdrire",deci20 lei - 4 lei = 16lei (gladiola)
Verijlcare:16+ 7 :25 (lei)
177

AnulgcclartCCt.lCCS
Clasa a ll-a
Cerinfe:
l. Sumaa doua mrmereeste675. Unul dintre termeni estecel mai mic
numdrformat din sute,zeci 9i unitdli scriscu trei cifte distincte.
Afla celSlalttermen.
2. Doamnainvaletoarea scris pe tabld cinci numere,spunAnduJeelevilor ca trebuiesele adunein 25 de secunde.
Acestenumercsunt; 109,262,lSO,
138qi 91.Aldreeas-aincadratin timp calculendSi foartecorect,doaroral.
Cuma calculatAndreea?
Careesterezultatul?
3. Scrieintre cifre semnelecorespunzitoare
(+ gi -) pentrua ob;inerezultatulindicat:
4 3 2 .t=8 .
4. Un elevcireiteo cartein 5 zile.in primazi citegre16pagini,in urmdtoarele3 zile cite$tein fiecarezi cu 2 paginimai mult decatln ziuaprecedente.
Pentruultimazi li mai ramen5 pagini.
Cetepaginiarecartea?
5. Dintr-unstolderandunele
auzburat4, apoi2.
Cate rAnduneleau fost la inceput in stol dact cele rtmase sunt cu 3 mai
multe decatcel carcau zburat?
Rezolviri:
l. T t + T 2 = 6 7 5
Tr -) cel mai mic numer format din sute,zeci gi unitdli scris cu tlei cifre
distincte,adicdde formaiic,rnde a+ b +c.
ot" = tOZ
I 02 + T2 : 675,undeT2= 6'15 - 102: 573
I/eliJicare: 102+ 5'13= 6'75

r78

2. Seaplicdcomutativitatea
ti asociativitatea
9i obtinem:
1 0 9 + 2 6 2 + l 5O+1 3 8+ 9 t =
= (109+ 9l) + (262+ 138)+ 150=
= 2 0 0 + 4 0 0 + 1 5 0=
=600+150:
= 750
3.4+3+2
1=8
Verifcare:
4+3+2-l=
:7 +2 I:
=8
4. Elelul a citit astfel:
primazi -+ 16(pagini)
a douazi J 16+ 2 = 18(pagini)
a treia zi -) 16+ 2 + 2 = 20 (pagini\
aqaj/azi ) 16+ 2 + 2 + 2= 22 (pagirli)
ultimazi+5(pagini)
Carleaare:
t6 + t8 + 20 + 22 + 5 = 8l (pagini).
5. 4 + 2 = 6 (randuneleau zbwat)
6 + 3 : 9 (randunele
aurimas)
=
+
6 9 15 (renduneleau fost initiaD
Verificare:
1 5 - 4 - 2 = a ( 6 u1 i 1 n 6 5 ;
4 + 2 : 6 ( a u z b w a t)
9 - 6 : 3 (au rimas cu 3 mai multe decatcelecareau zburat)

179

Clasa a lll-a
Cerin!e:
seuestecu 16mai maredecatprel. Sumadintreun numdrsi succesorul
seu,atuncisumacelortlei numereeste:
decesorul
E) 41.
C) 42,
D )2 8 ;
A ) 2 9 : B) 2 1 ;
descrescetor
nLunercle
celmult egalecu 525000dintrcl
2. OrdoneazA
109,
581147, 9',7
376, 524999, 976356, '78',7
100900, 501107, 638000 qi 1 950.
3. Triplul unui num6r,,semic$oreazt'de 7 ori, se adaugd75 , iax suma
cu 3 li seobline75.
oblinute,,semicAorcaza"
Afla numArul.
4. Precizeaz,:
a) cel mai mareqi cel mai mic numfunaturalde 3 cifte cu sumacifielor 3;
b) cel mai mare$i cel mai mic num6rnaturalde 4 cilie cu sumacilielor 4;
c) cel mai mareqi cel mai mic nunar natual de 5 cifre cu sumaciftelor 5;
d) cel mai mare$i cel mai mic numarnaturalde 6 cifre cu sumacifrelor 6.
5. Afld cel mai mic numernaturalde 6 ci{ie carcindeplineqtecondifiile:
a) nu arecifte caresi sercpete;
b) estemaimaredecet300000;
c) aresumacilielor 15.
ComparA
numarulcu numdrul301.239.
Rezolviri:
problemei:
graficdatele
l. Reprezentam
t6
+ suma.lintre numa l dat $i succesorulsau
+ Fedecesomlnurndruluidat

16- I - 1 : 14(numdruldat)
14+ l: 15(succesorul)
14 1= 13(predecesorul)
S = 1 3+ 1 4+ 1 5:4 2 (va a n ta C )
180

2, Numerelecel mult egalecu 525000sunt:


97 3'76,524999, 100900, 5011079i 1 950.
Ordineadescrescatoaxe
a acestora
este:
524999,501107,100900,973769i I 950.
3. Seaplicdin rezolvaremetoda,,mersuluiinvers,':
75 + 3 : 78 (numArulinaintede ,,asemicAora,'
cu 3)
78 75 : 3 (numdrulla carc s-a adeugat75)
3 x 7 = 21 (numdrulcare,,s-amic$orat"de 7 ori)
21 :3 = 7 (numiruldat)
4. Numerelesrmt:.
a) 300$i 102;b) 4 0009i I 003;c) 500009i l0 004;d) 600000qi 100005.
5. NumArulestede formaabcdef.
b + c + d + e + f : 15 -3 =1 2
b= 0
c: l; d = 2; e:4;f= 5; numAntl
este301245.
<301245.
Avem:301239

Clasa a lV-a
Cerinte:
1. Pestetlei a.ni,trei copiivor aveasumavarstelorlor egaldcu 29.
Cali ani va aveafiecarc copil atunci, dacdacum sumava$telor primilor
doi este16,iar difercnladintrevar$acelui de-aldoileagi a celuide-altreilea
este3?
2. Din totalul spectatorilorunui meci de tenis,219 au fost copii, numexul
maturilor fiind de 6 ori mai mare decit al copiilor 9i de 2 ori ii jumdtate mai
micdeciilal tinerilor(barbali
$i femeiJ.
Celi btubaliau asistatla meci,dacdfemeiau fost 1 965?
per din egalitatea:
3. Gasegte
[(45 : 5 + l0 x 2 14)x 3] | l('7x 4 - 14 : 7) : 13+ 3l x I = 63.
l8l

4. Un ceinede \ran5toare
$i o vulpesc ofla ia o distar!5de 30 m unul de
celelalt.
$tiind cd r.ulpeafaceo sdriturdde 1 m gi cdineleuna de 2 m, iar r,ulpea
sarede 3 o , in timp ce cAinelesarede 2 ori, sd se afle distanlaparcursede
cainepani ceajungerulpea.
5. Catenumerenaturalede trei cifre sepot scriecu cifrelea, b 9i c, gtiind
c dax b x c : 8 ?
RezolYiri:
l. 3 x 3 : 9 (aniseadaugdla sumavarstelorde acum)
29 9:20 (sumanumerelorreprezentend
varsftlede acum)
:4
(varstaceluide-alteileacopil,acum)
20 16
4 + 3 : 7 (varstaceluide-aldoileacopil,acum)
p muluicopil,acum)
16 7:9 (varsta
Varstelepeste3 ali vor fi:
9 + 3 = 12(vArstaprimuluicopil)
7 + 3 : 10(varstaceluide-aldoileacopil)
4 + 3 = 7 (varstaceluide-alheileacopil)
I/eriJicaret12+ 10+ 7 : 29 (sumanumerelor
reprezentard
varstele
copiilorpeste3 ani)
2, 219x 6 = I 314(matu , berbali$i femei)
| 314+ 1 314+ 65'7= 3 285(tined,bArbali9i femei)
I 314+ 3 285:.1 599(maturigi tineri)
4 605 I 965= 2 634(bdrbali)
3. ( 9 + 2 0 1 4 )x 3 : [(2 8- 2 ) : I 3 + 3 ] r- x=63
( l s x 3 ) : ( 2 6: 1 3+3 ) x:r:6 3
4 5 : ( 2 + 3 ) x j r=6 3
45:5xr=63
9xx:63
x:63

t9

182

4. Reprezentare
grafica:

Imlmlm

. ceinele)15sdritud)30m
. vulpea-) I 5 serituri -+ I 5 m
Etapaa II-a: . cainele--r 7 s5rituri+ 14m
. v u lp e a +T si xi tu ri +7 m
Etapaa III-a: . cainele-+ 4 siritu +8m
. wlpea ) 4 sedturi -i 4 m
Etapaa IV-a: . cainele+ 2 sixituri ) 4 m
. r'ulpea+ I seritura-) 2 m
Etapaa V-a: . cainele-+ l sixiturA) 2 m
. lulpea ) 1 sdriture-) 1 m
EtapaaVI-a: . cainele-) 1 siritud) 2 m
. rulpea ) I sdriture-+ 1 m
CAjimetriparcurgecdjnelepentrua puteaajunger.ulpea?
3 0m + 1 4m + 8 m +4 m + 2 m + 2 m: 60m
EtapaI:

5, a x b x c : 8
118
181
811
3 numere

dxbxc:8

t2 4
| 42
214
241
4 t2
42 |
6 numere

in totalsunt9 numere.

183

Anulscolart008.!CC9
Clasa a ll-a
Cerinte:
l. Calculeaza
sumanumerelor
d, b $i c, $tiindcdl
a =4 0 +3 5 4 6
b q t 1 1-9
r=9 1 .8 9
2. Scrienumelecopiilor,de la cel mai mic la cel mai mare,$tiindce s-au
nascutin acela$ian, la umAtoareledate:Andreea- 4 ianuarie;Cosmin3l august;Robert 5 mai; $tefan 12decembrie;
Elena 23 octombrie.
3. O perechede adidaqicostd75 lei, un tricoucosti 42 lei, iar un trening
135lei.
Cdli lei ii sunt necesaxilui Octavianpentru a cumpdraun fening, doue
tricourigi doui perechide adidagi?
Cerestva primi daci va pl4ti cu o bancnota
de 500lei?
4. Intu-ocutiesunt42 de bile albe,rogiigi albastre.
Catebile suntalbe,cetesuntrolii li catesuntalbastredace29 nu suntalbe,iar 18nu suntalbashe?
Rezohdri:
1 . a : 4 0 + 3 5 4 6 =1 5 -4 6 =2 9
b = 9 l - ' 7 7 +9 : 1 4 + 9 =2 3
c : 9 1 8 9:2
a + b + c = 29 + 23 + 2 : 52 + 2 : 54
2. Ordineaeste:$tefaD,Elena,Cosmin,Robert,Andrcea.
3. Octaviancumper5:
un trening-+ I35 (lei)
douetricouri-+ 42 x 2 = 84 (lei)
doui perechide adidafi+ 75 x 2 = 150(lei)
184

Sumatotaleeste:
135+ 84+ 150= 369(lei)
Restulprimit este:
500- 369: 13l (lei)
4. 42 de bile (albe,roqii 9i albastre)
Dace29 nu sunt albe,atunci suntro$ii $i albastre,deci:
42 29: 13(bilealbe).
Dacd18nu suntalbaste,atuncisuntalbe9i roqii,deci:
42 18:24 (bile albastre).
Bile albeavem:
l8 - 13= 5 (bileroSii)
2 9 - 2 4 - 5 ( b i l ero q i i )
13+ 24:37 (bile albeSialbastre)
Di42 - 37 = 5 (bilerogii)
Verificare:
13+ 24 + 5 = 37 + 5 - 42 (bilealbe,rotii $i albasre)

Clasa a ll-a (cerinte de rezervtr)


Cerinte:
f. in 9iru1 numerelorde la 0 la 100,stabileqte
numerelede dou6cifre
avandcilia zecilorcu 5 maimarcdecatcilia unita[ilor.
2. Andrei9i-apropussAciteasciin fiecarczi cu doudpaginimai mult de^ Ar

in rn,r

^ ....,1.-id

Dacdalalteieria citit 4 pagini,catepaginiva citi poimdine?


3. intu-o clasAsunt25 de elevi. Daci 3 fete qi 2 biieli au plecat in curtea
tcolii, in clasi aurdmastot a6teafetecetbiiefi.
Cali baiei Sicatefeteaurdmasin clasi?
4. Tatil meu are vdrsta42 ani. Mama are cu 7 ani mai putin decattata.
Sora mea are cu 25 de ani mai pulin decat mama,iar eu am cu diferenfa de
verstddintretatati mamamaimult casoramea.
Cdli ani am eu?

185

Rezolvlri:

1, Urmirette $i interyreteazi
dateledin tabeluldemaijos:
Cifta
zecilor

unite$1or

5
6

,]

Sededucecdnumerelesunt:50,61, 72,83 $i 84.


2. Andreia citit, cite$te$i va citi astfel:
alalteieri )4
-+ 4 (pagini)
ieri
+4+2
) 6 (pagini)
+ 1+2 +2
-+ 8 ( pagini)
^zr
m a i n e ) 4+2 +2 +2
--) i 0 (pagini)
p o i m a i n )e4 +2 +2 +2 +2
) 1 2( pagini)
3. I ) Catefete$i brieti auplecatin curtea,colii?
3+2=5
2) Cetefete$i bdieliaudmas, in total,in clasi?
75

5:

)O

3) Ce.tibAieliau rimas?Dar fete?


2 0 : 2 : 1 0 (b d i e !i )
20 10= t0 (fete)
4. 1) Careestevarstamamei?
4 2- 7 : 3 5 (a n i )
2) Carcesteversh suroriimelee
35 25 = l0 (ani)
3) Careestediferenladinhenumerelereprezentand
varstatat6lui,res_
pectiva mamei?
42- 35='7 (ani)
4) Cali ani ameu?
l0+7:17(ani)

186

Clasa a lll-a
Cerinfe:
I . Calculeazi,apoi ordoneaza
crescatormrmerelecarereprezintirezultatele:
a : 5 x 1 0 x 1 0: 1 0 0 +2 0 0: 1 0 0:
, : 1 00 0 6 0 0 : 1 0 x3 +6 7 0 : l 0;
c = 2 2 5 2 0 0 :1 0 +2 x 1 0 0 .
2. Un ursuletcostecettrei ma$inuIe.
Catcostdusuleful dacA9 maginulecost545 lei?
3. Afle sumanumerelora, b qi c, dacda este164,, estede4 ori mai mic,
iar c estedublul lui b.
4. George,Ana pi Relucoleclioneaz[lervelele.Georgea colecfionat47
de gervefele.
DacAi-ar daAnei 9 $ervelele,
ar constata
cAReluarctot atateacat
r[sturnatul numirului de lervelele carei-au rAmas.
De cateqervelelearenevoieGeorgepentma aveatot atateacaieaxeRelu?
Rezolviri:
l. a = 5 x l 0 x l 0:1 0 0 +2 0 0 :1 0 0 :
: 5 0 x 1 0 : 1 0 0 +2 =
:500:100+2=

, - 1 0 0 0 6 00: 1 0x 3 + 6 7 0: l 0 =
= 1 0 0 0 - 6 0 x 3 +6 7 =
= 1 0 0 0 - 1 8 0+6 7 =
:820 + 6'7:
= 887
c
2 2 5 - 2 0 0 : l 0 t2 ,1 0 0
=225-20+200=
=205+200=
: 405
Ordonareaqescdtoarca numerclorczrgrcprczintarezultateleeste:
7, 4059i 887,adicda < c < D.
187

2. 1) CAtcostdo ma$imrti?
4 5l e i : 9 =5 l e i
2) CatcostAtrei mafinufe,adicdun ursule!?
5 l e i x 3 :1 5 l e i
3 . b = 1 6 4 4:4 1
c=41 x2= 82
a + b + c : 1 6 4 +4 1 +8 2 :2 8 j
4. I ) Cu cate$ervelele
ar rimeneGeorgedaci i-ar daAnei 9 $ervetele?
4 7 - 9 - 3 8 (q e r!e !e i e )
2) Careesteristurnatulnumfuuluioblinutin acestcaz,adicAnurdrul
de qervefele
pe careil areRelu?
38 + 83 (ristrmatul)
3) De catelen elelearenevoieGeorgepentrua aveatot atateaceteare
Relu?
83 47:36 ($eNetele)

Clasaa lll-a (cerinte de rezervi)


Cerinfe:
l. Afli valoarealui a:
45 :3 x I +a :9 x

8 :9 :4x6:3

x5.

2. AflA catuldintresumanumerelor39 gi 42 $i cAtulnumerclor27 fi 3.


Scrierezolvareaintr-un singurexerciliu.
3 . Af l 6 a + , + c + 4 $ ti i n d ce :
b = 2 4 ,c= b x2 ,a + b :(c + b) :251d - a 2.
4. in jurul uneigradinis-aconstruitun gardde480m. Jumitatedin el este din scanduri,o parteegal6cu un sfertdin lungimeacelui de scanduldeste
gardviu (formatdin arbugti),iar restulestegad de sermAghimpatdcu trei lan_
dud de sarm6.
Cali met de sermAghimpat5s-aufolosit?

188

Rezolvirii
1, 4 5 : 3 x I + d = 9x8 :9 | 4 x6 :3 x 5
1 5x | + a = ' 7 2.9 | 4 x 6 :3 x 5
15 + a = 3 4 *U ," t
15 + a = 2 \ 6 : 3 x 5
15 + a : 1 2 t 3 x 5
15 + a = 4 x 5
15+ a : 2 0
a:20 - 15

2. Su m a = 3 9 + 4 2 :8 1
Cahtl= 2'7:3 = 9
Scdereasubformedeexercitiu:
(3e+ 42) (27 3)= 8 1: 9 =
=9

c = b x 2 = 24 x 2 : 48,decic :48.
a + b = (c + b). 2 = (48 + 24) | 2 : 72 | 2 : 36.
a + 6 = 36,inlocuinda + 24 : 36, obli\lema : 36 - 24, decia = 12.
d : a - 2 = 1 2 2 :1 0 , d e cid = 1 0 .
a + b + c + d : 1 2 + 2 4+ 4 8 + 1 0 =3 6 +48+ 10=82+ t0= 92.
4, 1) Careestelungimeagarduluidin scindurd?
4 8 0m : 2 : 2 4 0 n
2) Careestelungimeagardului format din gardviu?
240m:4=60m
3) Careestelungimeagardului din scendudgi gardviu?
2 4 0 m + 6 0 m:3 0 0 m
4) Careestelungimeagadului din sarm5ghimpatd?
4 8 0m - 3 0 0 m: l 8 0 msa u 3x 6 0 m: l80m
5) Cefi metri de sarmeghimpates-aufolosit?
180mx3=540m

189

Clasa a lV-a
Cerin!e:
1. CalculeMe:
5 050+ {250: 5 + 15. 3 x [265- (50 | 25 + 2) x 65]] x 160.
2. La sumanumerele361 $i 273,adaugecel mai mic numdrde tlei cifre
(cresc[toare).
consecutive
este945.
3. Triplul sumeia cincinumerenatulaleconsecutive
ultimele
doui
numere.
Afl6
4, Cu f din s.,-a pe careo are.Adrian cumprri doudstilowi, cu f din
72
rcst cumpird o carle,c., ] din noul rest cumpira un atlas9i ii dman 8 lei.
3
Cata costatfiecareobiect?
Rezolviri:
l. 5 050+ {250: 5 + 15: 3 x [265-(50 : 25 + 2) x 65]] x 160=
: 5 0 5 0+ [ 2 50:5 + 1 5:3 x (2 6 5-4 x 65) ]x 160=
: 5 0 5 0+ [ 2 50: 5 + 1 5: 3 x (2 6 5 -2 6 0) ]x 160:
= 5 0 5 0 + ( 2 5 0: 5 + 1 5: 3 x 5 )x 1 6 0 =
= 5 0 5 0 + ( 5 0+2 5 )x1 6 0 =
: 5 0 5 0 + 7 5 x1 6 0 :
=5050+12000=
= 1 70 5 0
2. Sl'Jma=361+2'13:634
(crescetoare)
) 123
Celmai mic numdrdetrei cifreconsecutive
:757
Swa + 123:634 + 123

190

3. Reprezentarca
graficda celorcincinumerenaturaleconsecutive:

.--J-'

Careestesumacelorcincinumere?
945:3=315
I. Careestesuna,dacdfiecarear fi egalcu p mul?
3 1 5 - ( l + 2 + 3 +4 ):
=315-10:
: 305(sumi reprezentatA
de 5 pd4i, fiecareegali cu p mul)
Carc esteprimul numfu?
305:5=61
Careesteal patruleanumdr?
6 1+ 3 = 6 4
Careesteal cincileanurndr?
6l+4=65
II. Carcestesuma,daci fiecarear fi egalcu ultimul?
3 1 s+ ( 1 + 2 +3 +4 )=
:315+10=
= 325(sumdrcprezentata
de 5 p54i, fiecareegalacu ultimul)
Careesteal cincileanum6r?
325.5:65
Careesteal pahuleanumer?
65 t :64
4. Reprezentarea
grafica:
sumape carc a alut-o
1
sumarimase dupdcumpararea
a 2 stilouri

i
(2 slilouri)

I
2

(o carle)

f_--_-_r------2

__-_rsumartunasadupecumpemra
c6ftii

(atlasur)

F--rsuma ramasa
dupacumpararea
atlasului

191

l. ObseNdreprezentareagraficd Si aplicd metodamersului invars comparard segmentelede dreapte.


l) Careestepretulatlasului?
8leix2:16lei
2) Careesteprelulc64ii?
8leix3:24lei
3.;Caree:tecosrula doudstilouril
2 4 l e i : l -8 l e i
4) Careestepre;ulunuistilou?
8lei :2 = 4lei
IL ObservArcprezentarea
grafica $i comparesegmentelede &eapt5.
l) Careesteprelulului stilou?
8lei:2-4lei
2) Carc esteprelul cA4ii?
8 l e i x 3 = 24 l e i
3) CareeslepreFIarlasului?
8 l e i x 2 : 16 l e i

Clasa a lV-a (cerinfe de rezervi)


Cerinte:
1 Rezolv6urmitolul exerciliu respectandordineaefectudriioperaliilor:
3 x [4 2 0: (1 3 5- 1 0 0 0: 8 ) + ( 11000-11) ]: 3.
2. Sfertul unui numir este26. AflA impatdhrl numerului.
J. Sumaa crncinurereconseculr\
e pareeste4J0.Afla numerele.
l

4. La un centrude pdines-a \Andulintr-o ori - din numaLrul


de pdini
aduse.in a douaord s-aranaur ] Oinnumarulde pdini ramase.in a feia ora
l
un sfert din numArulremas,in a pata orAo teime din noul rest, iar in a cincea
ordultimele80 depdini.
.Cdtep6ini s:au adusla acel centru?

192

Rezolviri:
1 . 3 x [ 4 2 0: ( 1 35- 1 0 0 0: 8 )+ (1 1 0 0 0 _1l) ] : 3 =
= 3 x [ 4 2 0 :( 13 5 1 2 5 )+t0 9 8 9 ].3 :
:3 x ( 4 2 0 : 1 0+1 1 0 1 1 ):3 =
= 3 x ( 4 2 + l l 0l l ):3 :
:3 x 1 1 0 3 1 : 3:
=3 3 0 9 3 : 3 :
= 1l 031
2, Numirul este26 x 4 = 104
impitritul numaruluieste104x 4 = 416.
3. Reprezentarea
graficA:

1,430-(2x 10):430 - 20 = 410(sumacelor5 numere


daciar fi,
fiecare,cdt primul)
410:5 = 82 (primulnumdr)
82 + 2 : 84 (al doileanumdr)
84 + 2 = 86 (al treileanum6r)
86 + 2 : 88 (al patruleanumir)
88+2 = 90 (al cincileamtmir)
ll,430 + (2 x l0) = 430+ 20 = 450(sumacelor5 numeredacaar fi,
fiecare,c6tal cincilea)
450 : 5 = 90 (al cincileanumdr)
90 2 :88 (al patruleanumlr)
88- 2 : 86 (al treileanumix)
86-2 = 84(al doileanumdr)
84-2 = 82(pdmulnumlr)

193

4. Reprezentarea
graficd:
l lprimaoral
3
I

(a 2-a016)
*

(a 3-aori)
J-----r-------,-

pdini rrrnasdupeprima ord


paini dmase dupda douaori

(a4-aord)
A----]-------1--

peiniramasedupi atreiaori

* !!!4!!1 , paini.e-*" dupi apatraore


Se aplicA metoda mersului invers comparand segmentelede dreapta:
80 : 2 = 40 (pdini, insemndnd] vdndutea 4-a ord)
3
40 x 3 = 120 (pAini,insemnand1 rdmasedupa a 3-a ord)
4

120: 3 :400 fuaini,insemnAnd


a 3-aorA)
] vandute
-4
40 x 4 = 160(pdinirnmasedupeces-auvanduta 2-aoO
160: 2 = 80(painivdndute
a 2-aole)
:
80 x 3 240(pdiniramasedupdces-auvendutin primaori)
240t2- 120(p'iini\andute
in primaori)
=
120x 3 360baini s-auadusla centuldepaine)

194

AnulscolartCCt lClC
Clasaa ll-a
Cerinfe:
1. Adaugd la suma,,vecinilor" numirului 30 cel mai mic numer natural
de douAcifie diferite.
Ce numir ai obtinut?
2. Careestemai mare:sumanumerelorparesausumanumerelorimpare,
cuprinseintre8 $i 13?
3. Cei trei copii dintr-o familie au cumpamtun cadoumamei de ziua ei.
Adrianaa contribuitcu 32 lei, Petri$orcu l8 lei mai mult, iar gtefancu 64 lei
mai putin decatprimii doi la un loc.
Cat a costatcadoul?
4. Maria avea30 de bomboane
gi 15mere.in fiecarezi eaminancdcete
4 bomboane
gi 2 mere.
Catebomboane
$i catemereii ramanMarieidup63 zile?
Rezolviri:
l. S 2 9 3 l 6 0
Cel mai mic numir naturalde doudcifie diferite este10.
60 + 10: 70 (numAruloblinuo
2. Numereleparedintre8 ii 13sunt10Fi 12.
Sumanumerelorpare= l0 + 12:22
Numereleimparedintre8 9i 13sunt9 9i 11.
Sumanumerelorimpaxe= 9 + 11: 20
22 - 20 : 2 (deci sumanumerelorpare estemai mare decatceaa num6relorimpare)

195

3. 32 + 18= 50 (lei) -r Petdqor


32 + 50: 82 0ei) ) Adrianafi Petrigor
82- 64= l8 (leiJ--+Srelan
32 + 50 + 18= 100(lei) -+ prelulcadoului
4. Catebomboane
mendncd
in 3 zile?
4 x 3 : 1 2 ( b o mb o a n e )
Catemereminance in 3 zile?
2 x 3 = 6 ( m e re )
Cu cetebomboane
a rimas dupA3 zile?
=
30 - 12 l8 (bomboare)
Cu catemerc a ramasdupi 3 zile?
l 5 - 6 = 9 ( me re )
Clasa a lll-a
Cerinte:
l. intr-o serasunt369 de gladiole,cu 146mai pulinegaroaf,iar lalele
cu 247 mai puliqe decatghdiole $i gaxoafe,la un loc.
Carelalelesunlin sera?
2. Penuua confectional0 rochiisetblosesc40 m de voal.
Cali meti devoal sefolosescpentrua confecfiona
125derochii?
3. Din 800kg boabede grdus-auconsumatintr-oseprarnana
un sfen, iar
in a doua sAptAmena
jumAtate din rest. CantitatearimasA s_atansportat la
moaxiin trei saci.
Cdtciindre$leun sac?
4. Irina arein doui cutii mari de cartoncate3 cutii mijlocii, iar in fiecare
dintreacestea
cate7 cutii mici.
a) C6tecutii are Irina?
b) Intr-una
dinEeculii sunr50 pi)|uri.slilouri5i creioane.
$tiindcd.]2nu
suntcreioane8 suntslilouri.aflaciitepixuri erau.

196

Rezolviri;
1. 369- 146= 223 (Carcate)
369 + 223 = 592(Ctadiole$i garoafe)
592- 24i = 345 (tatele)
2. 40 m : l0 4 m {sefolosesc
la o rochie.)
=
125x 4 m 500m (sefolosescla 125derochii)
3. 1) Cetekilogrames-auconsumat
in primasiptemane?
8 0 0 k g : 4 = 2 0 0 kg
2) CAtekilogame au rimas dupi prima sAptemane?
800kg - 200kg = 600kg sau200kg x 3 = 600kg
3) Catekilogrames-auconsumat
in a douasAptdmand?
6 0 0 k g : 2 =3 0 0 kg
4) CAtekilogame au rimas dup6in a douasiptdmane?
600kg - 300kg = lA0 kg (caresetransporta
la moardin 3 saci)
5) CatcantAregte
un sac?
3 0 0 k g : 3 =1 0 0 kg
4. a) Irinaarc:
2 cutii mari
2'3
6 { cu L imi
i j to ci i )
6 x 7 = 4 2 ( cu ti i mi ci )
2 + 6 + 42 : 50 (cutii,in total)
b) intr-unadintrecutii sunt50 pixuri, stilourigi creioane.
Dac632 nu
sunlcreroane.
aruncisuntpixuri5i stilouri.
32 G)ixuri$i stilowi)- 8 (stilouri):24 (pixuri)

197

Clasa a lV.a
Cerinfe:
1, a) Carcestecel mai mic numir naturalde cinci cilie, scriscu 3 cifre
identice,iar celelaltediferite?
b) Careeslecel mai marenumarnau.rral
de lasecifre. scriscu 3 cifie
identice,iar celelaltediferite?
2. Fratelemeu 9i cu mine avemimpreundcatjumatate din varstatatilui
meu.
CA[i ani am dacejiatele meu estecu 4 ani mai maxe,decatmine, iar tata
are48 ani?
3. Primul temen al unei sumeeste427, al doileaesterastumatulnumerului carereprezintdprimul termen,iar al treileadiferenladintreprimii doi termeni.
CareestesumacelorlreiLermenil
4. La o fermi emu248 de gaqte,purceicat o pAtrimedin nunerul gattelor,
gAinicetga$teSipucei la un loc, iaf restulpan6la 700devietdtielaupui degeine.
Cetepicioarc erauin total la fermd?
Rezolvlrii
l. a)Nt = a6"4" = l0 002(celmai mic)
bt N - abcde= oq 98- {celmaimare)
2. 48 :2:24 (anianimpreunicei doi fraqi)
Fratel

Eu

I. 24 - 4 = 20 (suma,dacdfiecarear aveavdrstaceamai micd)


20 : 2 = 10(vArstaceamaimici)
l0 + 4 : 14(vantaceamaimare)sau24 - l0 = 14
II. 24 + 4 = 28 (suna,daci fiecarcar aveavArstaceamai micA)
28 : 2 = 14(vdrstaceamai mare)
14- 4 = 10(varstaceamai mice)
Verificare:14+ l0 :24 (sma)
14 l0= 4 (diferenla)
198

l' : ' ;

3' Tt = 421
Tz - 124
'\ = ' 1 2 4 - 4 2 ' 7 =2 9 7
- S =Tr +T2+ T3:427 + 72! + 297= | 448

'

4. 248:4= 62 (purcei)
24 8 , 6 2 = l t 0 t C a i n i )
248+ 62 + 310= 620(gafte,purceiSigeini)
700- 620= 80 (pui)
248 x 2= 496(picioaredegesca)
62 x 4 = 248 (picioarede porc)
310x 2 - 620(picioarede g6ini)
80 x 2 = 160fuicioaredepui)
496+ 248+ 620+ 160: I 524(pioioare,tn total)

t9!)

AnulscolarlClC.lClI
Clasa a ll-a
Cerinfe:
l. ,,Mire9te"suma,,vecinilor"numirului l3 cu 3.
2, Me gandescla un numdrpar cuprinsintle 4l gi 44, la care.adaug
cel
mai mic numir de dou6ci{ie identice.
Ce rezultatobfin?
3. Afla sumadintre cel mai marenumir natural scris cu doui cifre care
are cilia unitAiilor 6 9i cel mai marenumernaturalscris cu doul cifre careare
cifra zecilor6.
4. Pentruo gridini,te s-auadus230 de usuleli, pipuqi 9i cifelugi de plu9.
$tim cdunuleti $i pipusi au fosr 185,iar pApuSi
ti celelutiau fost 170.
Cetejucariiau fostdin fiecarefel?
Rezolviri:
1 . Su m a : 1 2+ 1 4 :2 6
Su m a + 3 = 26 +3 =2 9
2. Numerulparcuprinsint|e4l $i 44 este42.
Cel mai mic numir dedoui cifre identiceeste11.
4 2+ t I : 5 3
3. Nr : aD= a6 (celmaimare)
Nr: cd = 6d (celmai mare)
N r : 9 6 t i N : : 69
Suma: 96 + 69: 165.
4. Cali celelulideplugs-auadus?
230- 185= 45 (caleluqideplu$)

200

Cali ursulelis-auadus?
230- 170= 60 (ursule{i)
Cdteplpuqis-auadus?
185- 60 = 125bapusi)sau170- 45 = 125(pepugi)
sau
185+ 170= 355(ursule1i,
dublulpipugilorqi cdfetugideplug)
355- 230: 125(papu5i)

Clasa a ll-a (cerinte de rezervi.)


Cerinte:
L Sed 6 :a + 9 = 2 '7b, + a : 5 0$ i c-,=4 9 .
A f li: a = ? , b : ? $ i c:?
2. Sumaa douenumereestecel mai maxenumir de doudcifre. Unul din_
tre numereestedublul lui 3, ,,mdrit" cu 4 ,
Careestecelalaltnumar?
3, intr-o cutiesuntbile albe9i bile rogii.DacAs-axmai adiuga8 bile albe
acestea
ar fi 25.Bilelerofii sr.ultcu 6 maimultedecatcelealbe.
Catebile suntin total?
4. Un elercite5re
o caflein 5 zile.in primazi cile$re
l6pagini.in urmatoarcle3 zile citeftein fiecarezi cu douapaginimai mult decdtin ziua precedent6.Penfu ultimazi ii mairdman5 pagini.
Cetepagini arecartea?
Rezolviri:
l. a = 2 ' l - 9 - 1 8
, + a:50 $i inlocuind
avem6 + 18= 50;6: 50- l8 = 32.
c D : 4 9 9 ii n l ocu i n ad ve mc 3 2 :4 9 tc= 49+32:81.
Deci:
a = 18,b:32 q1,
c = 81.
2. Nt + N, = 99 (cel mai marenumdrde doui cifie)
Nr= 3 x 2 + 4 : 6 +4 =1 0
l0 + N 2 = 9 9 ,d eu n d eN 2 :9 9 - 1 0 : 8 9 .
201

3. Reprezentaregraficdl
bile albe
-25
bilerotii +

8 : 17(bilenu suntalbe)
cu6mailnul|e,rotl

2 5 - 8 = 1 7(b i l ea l b e )
17+ 6 :33 (bilero$ii)
17+ 33 : 50 (bile albeti rofii, in total)
4. Eler,'ulcitegte:
primazi -+ 16pagini
a douazi ) 16+ 2 (pagini)-+ 18pagini
a lleta,zt ) 16+ 2 + 2 (pagini)) 20 pagini
a patxazr --, l6 + 2 + 2 + 2 (pagini)) 22 pagini
a cinceazi -+ 5 pagini
Calteaarel
1 6 + 1 8 + 2 0 +2 2 + 5 =8 i (p a g i n i )
Clasa a lll-a
Cerinler
1. Dintr-unnumeram scAzutsuna sferturilornumerelor28 qi 36 qi am
oblinut7.
Careesteacelnumdr?
2. Produsula trei numereeste54. Produsulprimelordoueeste6, iar al
teilea estede 3 ori mai maredecAtprimul.
Caresuntceletrei numere?
3. Roxana$i Denu!suntcolegidebanca.Roxanaii zicelui Denul:
- Dd-midoudcreioanecoloratede la tine,ca sdam$ eu cAtuai tu.
Di.nu!respunde:
- Dd-mi fu douacleioanecolorate,ca sd am.le doudori mai muhetiecAtoi tu.
Catecreioane
coloratearefiecarecopil?

202

4, Trei frati au avutimpremd654 lei. DupAce p mul a cheltuit300 lei,


sumelelor au devenitegale.
Celi lei a a\,1ttfiecare?
Rezolvdri:
1. 28 : 4:7 (sfertullui 28)
36 : 4 = 9 ( s f e r tu l l u i 3 6 )
7+9= 16(sumasferturilor)
7 + 16: 23 (numAruldat)
Veifcare:
2 3 ( 7 + 9 ) : 2 3 1 6='/
2. (a x b ) x c = 5 4
6 x c = 54, decic : 54..6; c = 9
9 : 3 = 3, primulnumir, adici a= 3
a x D - 6 , u n d e3 xb =6 ti b =6 .3
b =2
s a u3 x , x 9 : 5 4 ,u l d e2 '7x b :5 4 ,d e crb = 54:27;b:2
Verijicare:
3x 2 x 9 = 6 x 9 =5 4
3. Reprezentarea
grafice:

L Ro.u."
r----------------a.?
Ddnul

rr. Roxana-+-.1
Ddnui f-*-1--t-!-..1
Avem: 6 x 2:

,t

12 (D6nul)
l2 (Roxana)

Rezulte:
l2 2 : l0 (creioane
areRoxana)
=
12+ 2 14(qeioaneareDAnul)

203

4, Reprezgntarea
graficd:
l00lei

],,*,.,

654lei 300lei = 154lei


354lei : 3 : 118lei (arefiecarefrate,dacear fi egale)
118+ 300- 418(primulfrate)
118lei (al doileaftate)
1l8 lei (al teilea frate)
Verifcare:
4 1 8+ 1 1 8+ 1 1 8= 6 5 4l e i

Clasaa lll-a (cerinfe de rezervi)


Cerinle:
1. Afld valoareanumdmluia:
(1 8 x4 )+a :(2 9 x7 ),8.
2, Un apicultorare 10stupi.De la fiecarestupa luat categ kg de mierc.
Miereaa fost pusi in 7 borcanea ca1e5 kg, 5 peturia cate3 kg, iar restulin
modegalin 3 bidoane.
CetAmieres-apusinh-unbidon?
3. Produsula trci numereeste54. produsulprimelordouAeste6, iar al
treileaestede 3 ori maimaredecAtprimul.
Caresuntceletrei numere?
4, La o flo.A e erau49 de garoafe,de 7 ori mai pufinecrizanteme
decat
garoafeqi de 3 ori mai mulli trandafiridec6tcrizanteme.
Dacedin toateflorile 17s-auofilit, cateflori aumair6mas?

204

Rezolviri:
1 . (1 8 x 4 ) r d : ( 2 9 x7 )-8
'/2 + a=203 8
72 a = 1 9 5
a= l s 5 - 1 2
a= 123
VeriJicare:
(1 8x 4 ) + l 2 l t2 9 ,7 )-B
72 + 1 2 3 = 2 0 3 I
195= 195
2. 8 kg x 10 = 80 kg (cantitateatotala de miere)
5 kg x 7 = 35 kg (cartitateadin cele 7 borcane)
3 kg x 5 : 15kg (cantitateadin cele 5 pehri)
35 kg + 15kg : 50 kg (cantitateadin borcaneSipeturi, ill totat)
80 kg - 50 kg = lA lg (cantitateadin cele3 bidoane)
30 kg : 3 = 10kg (cantitateadintr-unbidon)
3, a x b x c = 5 4
a x b: 6, deci
6 x c= 54,deundec = 54 : 6; c : 9
a:c : 3 ; a : 9 t 3 ;a =3
ax b = 6 9 i a = 3 ,d e ci
3 x D = 6 , d e wrd e 6 : 6 |3 , b = 2 ,
Rezult5:
a= 3 , b : 2 9 ic:9 .
4. l) Catecrizantemeemu?
49 i7:'7 (cizanteme)
2) CAJitrandafiri erau?
7 x 3:21 (tnndafiri)
3) Cateflori erau,in total?
4 9 + ' 7 + 2 1 ='7 9
4) Cateflori au remasdaca17 s-auofilit?
'79-17:62

205

Clasa a lV-a
Cerinfe:
1. Utilizando singuradatAciftelenumarului537812,scrie:
a) numerulcel mai mareposibil,apoicompardlcu numarul812537;
b) numirul cel maimic posibil,apoicompara-lcu numarul123785.
2, La jumitatea produsuluinumerelor716 $i 8,.adaug6sfertulcatului
numerelor448 gi 8.
g le. i mpa4indpr imnumar
3 . S u m a a r r eniu me re
n a ru ra l e e sl
ul
la al doileaseobtincatd 5 $i restul3, iar al doilea.
jumitate
este
din al teilea mrinAr.
Alla numerele.
4. lntr-o curtesuntoi, gaqte$i ut molan.Capetelesunt41, iar picioarele
sunt92.
Caleoi $icdtegdtle.unlin aceacune?
Rezolviri:
L a) 8'75 321> 812 537;
b) 123578< 123785.
2. Produsul:716x 8 = 5 728
JwnAtatea
produsului= 5'/28 | 2 : 2 964
C d t u=l 4 4 8 :8 5 6
Sf e n ucl i r ul u i 5 6 r4 = 1 4
2 8 6 4 + 1 4 =2 8 'tB
3 . a + l 2+ 6 =91
b

l-!

f-_]_=l

91 - 3 = 88 (reprezintd
8 pa4i)
88 | 8 = 11(rcprezintA
o parte,al doileanumer)
d : ( 5 x l l ) + 3=5 5 +3 :5 8
b = 1 1 x 2 : 22

91

4. Sunt:oi, ga$te9i un motan,adica4l de flinte.


Picioaresu.lt 92, provenindde la oi li un motancu cate4 picioa.e
- cu cate2 picioare.
$i
gafte
I. Presupunem
cetoateanimaleleau cate2 picioare.
=
x
4l 2 82 G)icioare,
dacafiecarearecate2)
9? - 8?= l0 (picioarecareprovindela animalelecareau ca& 4)
^Deci seadaugecate2, adici:
l0 : 2 = 5 (animalecare,,maiprimesc,,cete2 picioare)
5 animale) oi $i un motanau cate4 picioare
4l - 5 36 ) gA)re(cucdle2 pjcioare)
.. presupunem
ll.
cEloateanimalele
aucele4 picioare.
4l x4= 164(picioare)
164- 92-=12 (picioue,,inplus,')la animalelecareau cate2)
7.2:2-= 36 (aolmalecu cate2 picioare,adici ga$te)
4l - 36: 5 (animalecu cdte4 picioare,adiceoi un motan)
9i

Clasa a lV-a (cerinfe de rezervi)


Cerinle:
l. CalculeazA:
[6 x (6 + 6) : 6 -6] : 6 :
1 00:[(56x 4 8x 3):2

(86 8x6:2)+3x4] _

2. La jumitateaprodusului
numerelor
716 $i g, adaugesfertulcatului
numerelor
448gi 8.
3. Calculeaz6
sumaa cincinurerepareconsecutjre.
$liindca sumadintre primul $i ultimul este28.
4. O veverifd are in casutaei 40 de alune. La fiecare 5 minute ea mai
aduceo alune,dax,la fiecare3 minute,vecinaii ia cate2 alute.
Catealuneii mai r6mdndupi o ori?
Rezolviri:
1 . [ 6 x ( 6 + 6 ) : 6 - 6 ]:6 =
= ( 6 x 1 2 : 6 - 6 ) :6 :
=(72-6):6:
:(12 6):6=
=6:6=
:1

207

1 0 0 :[ ( s 6x 4 - 8 x 3 ):2 - (8 6 8 x 6 :2) + 3 x 4] =
: 1 0 0 Ie 2 4- 24)r2-(86-48.2)+ 12 1 :
: 1 0 0 f2 0 0 : 2 (86 24)+ 121:
: 1 0 0 (1 0 0- 62+ 12):
= 1 0 0 ( 3 8+ 12):
= 100 50:
:2
2, Produsul
-+ 716x 8: 5 728
produsului) 5'728: 2 = 2 864
Jumdtatea
C a t u l) 4 4 8 : 8=5 6
SfertulcAtului+ 56 : 4 : 14
2 864 14 2 878
graficcelecincinumerepareconsecutive:
3. Reprezentim

.
.

.).)
.)

I
)

).

- unde
de

'

a a
+.J

2.2.2.2

28 - (2 x 4) = 28 8 : 20 (sumadacdfiecarear fi egalcupdmul)
2 0 : 2 : 1 0 ( p r imu l n u mA r)
l0 - ( 2 ' 4 )
l 0 8 =1 8 (a l ci n ci l enaumar
=
l0 + 2 12(al doileanumir)
10+ 4: 14(al treileanumAr)
10+ 6 - 16(al patruleanumir)
S u m a - ) 1 0+ 1 2+ 1 4 + 1 6+ 1 8: 7 0
4. o ori : 60 min
60 min : 5 min = 12(ori) + seaducecateo alund
40 + 12: 52 (alune,daci numais-araduce)
60 min : 3 min = 20 (od) ) seiaucate2 ahme
20 x 2 = 40 (aluneseiau)
52 40 : 12(alurerdmandupi o orA)

208

!)e
t-'

AnulscolartCt I.l0l t
Clasa a ll-a
Cerinle:
1. Gesegtetoatenwllerele natuale carc au cifra zecilor
cu 2 mai marede_
catcifra unitdtilor.
Compari numerelegAsitecu cel mai mic numir de doui cifre
consecutive.
Se se aflenumirul naturala, $tiindca suntindeplinitein
acelagitimp
,.2..
condiliile:
. a estecu l8 mai mic decat
4
. deslecalsumanumerelor
b !i c:
. b este12'l;
. c estecu 63 maimaredecat6.
3. inr-o curtesunr80 de pasari:g6ini.rale culci.
:i
$tiind ci 43 nu sunt rafe, ia. 38 nu suntgiini, afld catepiseri sunt din fi_
ecarefel?
4. in doudclasoaresunt 70 de timbre. DupAce din fiecare sunt daft cate
I 5 timbre, intr-unul reman2I .
Catetimbrc au fost in fiecareclasof
RezohAri:
1,Numerele
sunt:20,31,42,53,64,75,86
9i97.
Cel maimic numdrcu cifle consecutive:
12(qescdtor);l0 (desqescAtor)
Compararea:
20 > 12 3l > 12;42 > t2t 53> 12;64 > 12;I 5 > 12;Z6> 12;97> t2
20 > 10;31> l0; 42 > l0; 53> l0; 64> l0; 75> t0; 86> l0; 97> l0
2. c: 12'7+ 63 = l9O
d: l2'l + l9O= 317
a= 3 1 ' 1- 1 8 : 2 9 9
209

3. 80 ) geini,rale$i curci
Dacd43 nu suntrale,atuncisuntgdini ti curci,deci numirul de rale
este:80 43 - 37(ra1e)
Dacd38 nu suntgdini,atuncisuntraleti curci,deci:
80- 38 :42 Geini)
Numirul de curci:43 - 42 : I (curci)sau38 37 : I (curci)
4. NumAruldetimbrcdintr-unclasor15+ 21 : 36 (timbre)
Numaruldetimbredin celalaltclasor70 - 36 = 34 (timbre)

Clasa a ll-a (cerinte de rezervi)


Cerinte:
1. $tiind cd4 : 300,, = a - 162,iar c = 391+ 6, afl[l pe c.
2. in rei laTisunl8q kg capgLrni.
in primeledoudlazisunt52 kg. iar in
ultimasuntcu l5 kg maimult decetin pnma.
Catekilogramesuntin fiecarelade?
3. La doudflordrii s-auadus445de flori, respectiv379de flori. Difercnta
dintrenumdrulflorilor din celedoui floririi estecu 279de flo mai mic6decat
numarulflo lor din a treialloririe.
Cateflori suntin a treia floldrie?
4. Din cel mai marenumar\criscu douacifteparedistincle.
ccadecel
maimicnumardedouacifteimparedisrincle.
Ce numArobtii?
Rezolviri:
l. r = 3 0 0 1 6 2 =1 3 8
c = 3 9 7 + 1 3 8 =5 3 5
2. Cantitatea
din a treialadn:89- 52 = 37 (kg)
Cantitatea
din primaladA:37 15:22 (kg)
Cantitatea
din a doualadd:52 22 : 30 (kg)

2ln

3. DiferenfadintrenumArdde flo : 445- 379= 66


Numirul florilor din a teia florArie:66 + 279= 345
4. Primulnumer:86
Cel de-aldoileanumdr:13
Diferenla:86 13= 73

Clasa a lll_a
Cerinte:
1. Deteminepe dinegalitatea:
''

h l ..m+a x0 +n _ m:m=i 56.

2. Afl6 suma dintre descdzut,scazitor gi diferenli, daca sceztrtoruleste


de 3 ori mai mare decatcatul numerelor56 qi 7, iar diferentacu 2g mai mare
decatscdzAtorul.
3. Sumaa patnrnumerenatuale este67. Dacddin riecarese scadeace_
la$inumdrseobfinnumerele9, 15,I I Si 12.
Afli celepatrunumere.
4. Numirul juceriilor lui Marian reprczintAun sfert din numeruljuceriilor lui Andrci.
Catejucfuii arefiecare,daci An&ei arecu 15maimulte?
Rezolviri:
l. m : m = l t i a x 0 = 0
Dupi inlocuire obtinem:
l + 0 + n l ='1 5 6
l+n-l='756
n - l = 1 5 6 -1
n- l='l55
n = ' 7 5 5 +|
n = '156

211

2. Catulnunerelor:56 : 7 - 8
x 3 =24
Scdzdtorul:8
Diferenta:24 + 28 : 52
DescAzutul:
52 + 24 = 76
SU M A : 7 6+2 4 +5 2 =1 5 2
grafice:
3. Reprezentarea
,9
, f_____________i__.J
)

2 l-------+-'!l---1I .-

rr

+ -.1.r__r
f"
, 12

9 + 1 5 + 1 1 +1 2 =4 7
67 - 4'7= 20 (sj.tmaa 4 numereegale,,luate"din numereleiniliale)
20 : 4 : 5 (,,s-aluat"dinfiecarenumix)
Primulnumir:
9 5 14
Al doileam.undr: 15+ 5 - 20
Al treileanumar: ll 5 lb
Al patruleanumir: 12+ 5 = 7'7
Vetifcaret14+ 20 + 16+ l'7 :6'1.
4. Reprezentaxea
grafica:
Nr' jucerii Marian ;--l
N r . j u c t uAi in d re i l

|l |1

Difercnla dintre numaruldejucdrii estereprezentat4de 3 pd4i egale,


deci:
15 : 3 : 5 (ucafii reprezintao parte,adic6numirul dejucirii ale lui
Marian)
5 x 4 : 20 (nr.jucirii Andrei)sau5 + 15= 20 (nr.jucerii Andrei)
Verifcalel
2 0 : 5 = 4;2 0 -5 =1 5 .

212

Clasaa lll-a (cerinte de rezervi)


Cerinfe:
l. Scrienumerele
imparede lormaZcd careindeplinesc
condiriile:
a) cifra miilor estel;
b) cifra zecilorestecu 2 maimaredecatcifraunitdfilor;
c) cilia sutelorreprezintijumdtate
din sumacifrelorcereprezintd
unitAii_
le qi zecile.
2. La o fermi suntvaci,oi gi capre.Numdruloilor depigegte
de 3 ori nu_
mixul vacilor, iar numarulacestoraestecu 4 mai mic decatnumdrulcaprelor.
Dacdnumirul capreloresteintreitullui 12, aflai cateoi, vaci Ei capre
suntin total?
3. Sumaa trei numerenaturaleeste52. Dacddin primul numerse scade
8, din al doilease scadeprimul numir, din al treileanumdrse scadeal doilea
numarii apoisemdre$te
cu 2, celetrei numeredevinegale.
Carcsuntnumerele?
4. Iulia are9 ani,iar tatil ei arede4 ori mai mul{i ani.
Cdli aniva aveaIulia candtatelei va implini 40 ani?
Rezolviri:
1. Cifrelenumerelor:
ab
t4

18
tt2
I
16
Numercle
sunt:1 23I,I453,I

2
2

l +2
3 +2

I
3

2. Numirul de capre:3 x 12= 36


Numdrulde vaci:36- 4 = 32
Numdrulde oi: 32 x 3 : 96
Numdxultotalde animalei36 + 32 + 96 = 164

213

J. Reprezenldrea
grafica:

-l

r- -----+-!-.r
l----------f- ----------r
-v I

r'r

a)z

r - ! -ri

sumei:52+2 = 54
,,Merirea"
Elirninarea
plusurilor54 24 - 30
Aflareauneipe4ir30 : 6 : 5
P m u ln u ma r:5 f 8 :1 3
Cel de-aldoileanumdr:5 + 13: 18
Celde-altreileanumdr:5 + 18 2=21
4. 1) Caf ani aretatelIuliei?
+ x 9 = 3 6 (a n i )
2) Caxeestediferenladevarstddintrecei doi?
3 6 - 9 = 2 '1 (a r\l )
3) Cd{ianiva aveaIulia candtatalei va implini 40 de ani?
40 -27 = 13(anl)

Clasa a lV-a
Ceiinte:
1. Stabile$te
cu cetestemai marcprodusulnumerelorg 000,i g decatca_
tul dinheaceleagi
numere.
2. La o felmdsunt648de giini, iar puijumitatedin numixuldegdini.
$tiind ce sedistribuiepieleiun sfertdin numeld gainilorfi jumAtatedin
numirul puilor, aflA catepAseriau rimas la fermd.
3, Cantitatea
defructedin trei coguriestede 606kg.
Catekilogramede fructe suntin fiecareco$,dacAin al doileaesteo canti_
tatedubl6decatin primul,iar in al treileacatin primeledoud,la un loc?
4. Un numaresteimpdtit la 2, iar la rezultatuloblinutse adaugd350.
Noul rezultat se imparte la 5, iar catul obtinut se inmullegtecu 9. Rezultatul
final este639.
CareesteacelnurnAx?
214

Rezolviri:
1, Produsul:8 000 x 8 :64 000
Ca t u l : 80 0 0 : 8 :1 0 0 0
64 000- I 000 = 63 000G)rodusulestecu 63 000mai maredecatcatul)
2. 1) CA{ipui suntla fermn?
648| 2: 324(pti)
2) Categdiniau fostdistribuitepielei?
648: 4: 162(geini)
3) CAiipui aufostdistribuifi?
324 :2 = t62 (p.ti)
4) Categdini au remasla ferrni?
162x 3 :486 sau648 162= 486(gaini)
5) Caf pui aurimas la fennd?
3 2 4 , 1 6 2 = 16 2 (p u l )
6) Catepesdriau rdmasla fermi?
486+ 162:648 (pesdri)
3. Reprezentarea
gmfi cA:
1
II+I

606

II

Numiruldepe4iegale:I+2+3=61p;41"tu1"1
1) Cetekilogramesuntin primul co!?
6 0 6 : 6 = 1 0 1(kg )
2) Cite kilogramesurt in al doileacog?
1 0 1x 2 = 2 0 2 (kg )
3) CAtekilogramesr.urtin al treilea co$?
101x 3 :303 (kg)sau101+ 202= 303(ke)
4 , (a.2 + 3 5 0 ) | 5 x 9 =6 3 9
(a:2 + 3 5 0 ) : 5 : 6 3 9 :9
(a:2 + 3 5 0 ) : 5 =7 1
at2+350:11'5
a:2+350=355
a :2:355 -350
a:2=5
a=10

215

Clasa a lV-a (cerinte de rezervi)


Cerinfe:
1. Din cel mai marenumir imparscriscu 4 cifte diferitescadedublulcatului nunerelor600ii 5.
2. Afla valoarealui a din urmdtoarea
expresiemalematicdl
1 0x { a 1 0 x [3 6 2 +l Ox(2 4 +2 4:4) ]]:99+ 10:10.
3. Mamaare45 de bomboane.
Ea le impafiecelor3 copiiastfel:al doilea
primeqtecu 6 bomboane
maipufin ca al teilea, careprimeqtecu 12bomboane
maimult decatprimul.
Catebomboane
primegtefiecarecopil?
4, Pe un aeroporterau208 avioaneti elicoptere.Dupe ce au decolat
7 avioaneqi au aterizat23 de elicoptere,pe aeroportau r5masde 3 ori mai multe avioanedecatelicoptere.
CAteavioane$i cateelicoptere
eraula inceputpe aeroport?
Rezolviri:
1. Celmai marenumir impardin 4 cifie difedte:9 875
Cat numerelor:600
:5 = 120
DublulcAtului:2x 120= 240
9 8'15 240= 9 635
2 . l 0 x { a l Ox [3 6 2 +l 0 x(2 4 +6 )]]=99+ I
l0 x [a 10x (362+ l0 x 30)]= 100
10x [a- 10x (362+ 300)]= 100
1 0x ( a - 1 0x 6 6 2 ): 1 0 0
a - 6 6 2 0 : 1 00 :1 0
a-6620=10
a : 6 6 2 0+ l 0
a=6630

216

3. Reprezentarea
gmficA:
I copil 1--------1
I coPit 1--1$

-)
-6--;! +s

nr cop ;--P-!2---1

1) Cetebomboane
primesccopiii in total daci fiecareprime$teacela;i
_
numSrdebomboane,
in modegal?
45 - l8:27 (bomboane)
2) Catebomboane
primegte
primul copil?
27:3 -9 (bomboane)
3) CAtebomboane
primegteal doileacopil?
9 + 6 : 1 5 ( bo mb o a n e )
4) Cdtebomboane
primelteal treileacopil?
9 + 12:21 (bomboane)
4. 208-'l + 23 =224 (avioanegi elicoptere)
Reprezentarea
graficdl
elicoplere
Favioane F -------+---l-------l

I -rz
J

Numixd de elicopterc,
dupeaFrizareacelor23 224 | 4 = 56
Numerulde avioanedupadecolarea
celor7:
56 x 3 = 16g
=
Numirul inilial de avioane:168+ 7 175
Numirul inilial de elicoptere:
56- 23 :33

217

Anulscolar!CI t.tC I I
Clasa a ll-a
Cerinte:
l. Scriel
a) cel mai mic numir nahrralde doudcifre identicecao sumadedoi temeni;
b) cel mai mare numer natffal de doud cifte pare ca o diferenle de doi
i.
termen
2. Alla cu cal eslemai maresumanumerelorde douacifre identicemai
mici decat40, fafdde cel mai mic numdrformatdin zeci$i unitdli,cu cifta unit5tilor9.
3. PdrintiiEleneiau,impreuna,80 de ani.Vaxstamameiestecu 30 mai
maredecetversh Elenei,careare 8 ani.
Careestevarstatat5lui?
4. Numixulmlelor silbatice,al ga$telorsdlbatice9i al liqi{elorde pe lac
este96.
Catelifite $urt, qtiindci 66 de piseri nu suntrale sdlbatice9i 64 de piserinu sunrgallelalbarice:
Rezolviri:
1. a) Cel mai mic numtunaturalde doui cifre identiceestel l
Scrierea
ca sumdde 2 temeni: I I = 10+ I
b) Cel mai marenumix naturalde douecifie pareeste88
Scrierea
ca diferenldde2 termeni:88 : 90- 2 (un exemplu)
2. Numerclededouecifre identicemaimici decet40 sunt:11,22 qi 33.
Sumanumerelor
este:ll + 22 + 33:66.
Cel mai mic numerfomat din zeci ti unitdfi, cu cilia unitelilor 9 este19
Cu cat estemai maresumanumerelorde douecifre identicefaF de
numArul19?
66 19= 4'7
218

3, 30 + 8 : 38 ani (var$amamei)
80- 38 = 42 ani (vamtatatilui)
4. Dacd66 de pdsdrinu suntm,tesAlbatice,
ahmcisuntgaqteselbatice9i
li$ife (impreune),deci:
96 (rale,gesteti liqile) 66 (ga9te$i liEife) 30 (rale)
Daci 64 de pdsarinu sunt gaFteselbatice,atunci suntra.tesalbatice
$i
liqife(imprctme),
deci:
96 (rale,ga$teEili$ile)- 64 (rateqi lisite)= 32 (gasre)
66 Ga$tesi liqife) 32 (ga$te)= 34 (li$ite)sau
64 (mteqi ti$ite)- 30 (lisife) = 34 (ligite)
SAU:
66 GA$teqi li$4e)+ 64 (rateii li$ite)= 130(ga{te,de2 ori liqife ra[e)
$i
130(gaqb,de2 ori li$ite$i late)- 96 (rate,gaste$i ti$ire)= 34 (lisite)
66 (gdste9i liqije)- 34 (lisire)= 32 (gatte)
64 (mteFi tisite)- 34 (tiSite):30 (rate)

Clasa a ll-a (cerinfe de rezervi)


Cerinfe:
1. Cu cet estemai maresumanumerelor80 $i 9 decatdiferenlanumerc_
lor 64 ti 60?
2. La o infecere, Mihai ceqtigA68 de purcte, Ion cu 9 punctemai puline,
iar Ancacu 2 punctemaimulldecAr
Mihai.
Caxeesteclasamentul?
3. Parinlii Eleneiau, impreunA,
80 de ani. Var$a mameiestecu 30 mai
maredecatvarstaElenei,careare8 ani.
Careestevarstatatelui?
4. intr-o cutie sunt 36 de creioanerogii, galbeneqi albaste.
CAteqeioane sunt de fiecareculoare,dacd23 nu suntrofii, iar 24 nu sunt
galbene?

219

Rezolviri:
1. Sumanumerelor80 !i 9 este80 + 9 = 89
Diferenfanunerelor64 fi 60 este64 60 = 4
Cu cat estemai maresumadecatdiferenta?
8 9- 4 : 8 5
2. 68- 9 = 59 (punctea oblinutIon)
68 + 2 : 70 (punctea oblinut Anca)
loculI - Anca;locullI
Clasamentul:

Mihai; loculIII - Ion

3. 30 + 8:38 ani(varshmamei)
80 38 = 42 ani (varstatatdlui)
4, Dacd23 de creioane
nu suntro$iiatuncisuntgalbenegi albaste,deci:
(roqii,
galbene
qi albastre)
36
- 23 (galbenefi albastrel=
: 13(creioane
roqii)
atulci suntrogii qi albaste,deci:
Daci 24 de creioane
nu suntgalbene,
=
36 (ro$ii,galbeneSialbastre)
- 24 (rogiiqi albastre)
: 12(creioaregalbene)
: 11(qeioarealbastre)
sau
23 (galbene$i albastre) 12(galbene)
24 (roqiiqi albastre)
- 13(rogii)= 1l (albastre)
SAU:
de 2 ori
23 (galbenegi albaste)+ 24 (roEiifi albastre)= 47 (galbene,
albastregirogii)
=
47 (galbene,
de 2 ori albastreqi rolii) - 36 (roqii,galbeneqi albastre)
: I I (albaste)
galbene)
23 (galbeneqi albaste)- 11(albaste): 12(creioane
=
24 (rogiiqi albastre)
- 1l (albastre) 13(roqii)
Clasa a lll-a
Cerinle:
1. Utilizando singwl datecifrele5, 1, 0, 6 ti 2, scrie:
a) cel mai mic numir impar;
b) cel mai marenumir par;
c) cel mai mic numir carearecifra I la ordinulsutelor:
d) cel maimarenumdrcarearela ordinulunitililor cifra 5.

2. Sumaa trei numereeste800.primul numereste2gl, iar al doileaeste


cu 120mai mare.
Careesteal treileanumir?
3. Mi gdndescla un numir. il ,,maresc,.
de doui ori. Rezultatulobfnut il
impafi la 2 $i oblin 7.
Caxeestenumtrul la carem-am gandit?
4, Dacdar mai aveainc627 de ca4i.Angelaar avearotatatea
c6(i cdle
areBogdan.Dacaar mai avea15 cd4i Bogdanar aveatot atateaca4i cAteare
Ilea.na.
Cate ce4i are Satdu, dacalleana are 50 de ce4i, iar Sanduarc tot atatea
ca4i cateau Angela$i Bogdan,la un loc?
Rezolviri:
r. a) I0 26stb)65 2r0; c) 20 156;d) 62 105.
2. l) Carcesteal doileanumir?
2 8 1 + l 2 O =4 Ol
2) Careestesumadintreprimul fi al doileanu1nAr?
2 8 1- 4 0 1 =6 8 2
3) Careesteal treileanumir?
800-682
8
3. Scriereasubformi de exerciliua datelorproblemeirespectand
rclatii
__
dintreacestea;
( 2 x x ) 1 2= ' 1
lYx:2^

2xx=14
x-14:2
SA U :
SeaplrcametoJa
lner.uluiinrers.
7 x 2 : 14(rezultatuloblinutdupd,,merirea,'
numiruluide doudori)
4 : 2 = - t n u ma n tl )

221

,1.50 15:35 (ca4i areBogdan)


35- 27 : 8 (ceqi areAngela)
35 + 8 = 43 (ca4i areSandu)

Clasa a lll-a (cerinfe de rezervi)


Cerinle:
1. Afli numirul abcd, gtiindcd:
a) a estecel mai marcnum[r par;
b) 6 estecu 3 mai mic decdta;
c) c reprezintd
cel mai marenumir impar;
d) d estediferenladintre c Si 6.
Afla difefenfa dintre abcd qi cel mai mic numar de patu cifre distincte
cu cifraunifitilor 9.
2. Sumaa trei numereeste800.Primulnumtueste281,iar al doileaeste
cu 120mai mare.
Careesteal feilea numir?
3. Avem cel mai marenumdrpar sc s cu o cifre. EI se inmultegtecu num6rul cu 1 mai mare decetel. La acestprodusse adaugAsumanumerelormai
maridecat11,darmaimici decAt17.
Ce numir ai ob,tinut?
4. Afld inqesitulnumaruluirl qtiind cd:
5 0 :5 . a -1 7 5 =5 ,5.
Rezolviri:
l. 1]= 8

b:8 -3;'b:5
c:9
d=9-5',d=4
abcd = 8 594
Celmai mic numdrde4 cifie distinctecu cifta unitAlilor9 este1 029.
8 594 I 029= 7 565(estediferenfa)

,,,

2. I ) Careesteal doileanumSr?
2 8 1 + 1 2 0 =4 0 1
2) Careestesumadintre primul qi al doileanumdr?
2 8 1+ 4 0 1: 6 8 2
3) Careesteal feilea numir?
800-682=118
3. Cel mai marenumdrpar de o cif16este8.
NumArulmaimarccu 1 decat8 este8 + 1 :9.
8 x 9:'72
12+ 13+ 14+ 15+ 16= 70 (sumanumerelormai maridecat11,
darmai mici decat17)
72 + 70 = 142(numirul obtinut)
4. SedA:50 : 5 x a- l'75:5 x 5.
l 0 x a - 1 7 5 =2 5
l 0 x a : l ' 7 5+ 2 5
10xa=200
a=200i10
a:20
Tn;esitn
uu
l m a ru l u
d ie ste a .6 =2 0

120.

Clasa a lV-a
Cerinle:
l. Daca lmpa4im diferenfanumerelor528 qi l'19la srunadintre 7 9i un
numArnecrmoscuta, oblinemcatul 7 9i restul 6.
AflA numArula,
2. Afli cel mai marenumAr de tlei cifte careestesumaa trei temeni de
formata+aa+aaa.
Scadedin numdruldescoperitpe 249.
3. La un magazins-auadus 18 lAdiF cu mere,cdntirind 7 kg, fiecare 9i
l0lddite cu pere,cantdrindcate6 kg, fiecare.in aceeaqi
zi s-auvdndut64 kg
demeregi 4l kg depere.
Catekilogame de liucte au rdmasla vanzarc?

4. CdtulimpS(irii a doudnumereeste9 9i restul3. Sumadintredeimpdrimpi4itor,


cAt$i restesteegaldcu 115.
Iit,
Caresuntnumerele?
Rezolyiri:
' l. 528- l'19= 349
3 4 9 i ( ' 7 + a)=7 ,rcst6
3 4 9 : ( ' 7 + a)\'l +6
( ' 1+ 4 ) x 7 : 3 4 9 6
( 7 + a ) x 1 = 34 3
1 + a : 3 4 3 'l
'l + a-49
a=49-'l

2. Pentrua aflacel maimarenumerdetrei cifte d5mlui a valoarea8.


Nu poate fi a : 9 pentru ci numdrul reprezentandsuma,inacestcaz.
nu esteun numdrformat din trei cifre
Ayem.a+ aa+ aaa = 8 + 88+ 888= 984
984,249 : ',135
3. 18 x 7 = 126kg (merele)
1 0 x 6 = 6 0 kg (p e re l e )
126- 64 = 62 kg tcanlirateade mereraLfiasd)
60 - 41 : 19kg (cantitatea
depererimasd)
62 + 19= 81kg (cantitatea
de fructer6masA,
in total)
4. Reprezentarea
gmfi ce:

D'

i r-r

t+ 3 tl

to'

Careestesumadintre D qi i?
Seqtie:C = 9 EiR= 3;
D + i + 6 + P:1 1 5 .
Dupi inlocuireavern:
D + i + 9 + 3 = 115,deciD + i + t2 = I 15,din carededucem:

224

D+i:115
12= 103(pentrucdun termendintr-osumi de doi ter_
meni esteegalcu diferenladintre sumdgi celelalttemen)
Confoi-rnreprezentirii grafice, dace din sume (103) inldtuAm istuI,
adici 3, seobfine:
103- 3 = 100(reprezenlind10pd4i egale) ;
Oblinemo pane:
1 0 0 :l 0 = l 0 a d i cai , d eu n d e :
d a c i D : C x i + R q i D :9 x l 0 + 3 , atunciD:90 + 3 = 93.

Clasa a lv-a (cerinfe de rezervii)

Ceringe:
1 Victor are varstaegal5cu dublul numimlui 7, Virgil are cu 4 ani mai
putin, iaxgemeniiAlex gi Alexa, triplul sumeicifrelor varsteilui Victor.
Scrienumercleaflatein ordinedescrescttoare.
2. Afld cel mai marenumix de trei cifre careestesumaa trei temeni de
fotma:a+aa+aaa.
Scadedin numdruldescoperit
pe 249.
3. La un depozits-auadusl0 403 kg de cerealegi anume:23 de sacicu
grau, 17 saci cu orz gi 100de sacicu porumb.Un sacde gdu cantareFte79 kg,
3 saci cu orz cAntiresccu 16kg mai mult decet2 sacicu grau.
Cat cantere$te
un saccu porumb?
4. Catul impA4i i a doudnumereeste9 li restul 3. Sumadintre deimpertit, impi4itor, cat qi rest esteegalecu 1I 5.
Caresunt numerele?
Rezolviri:
1. Varstalui Victor: 7 x2: 14(anr)s ,r7 + 7 = 14(ani)
Varstalui Virgil: 14ani 4 ani= 10ani
Sumacifrelor/numerelor
varsteilui Victor este:1 + 4 = 5
VarstagemenilorAlex qi Alexa:5 x 3 : 15(ani)
Numereleaflatein ordinedescrescAtoare
sunt:
15(ani),14(ani)9i l0 (ani)

: ., 2,Vazirczo\ra3gai
la subiectul.anterior.
' 3,.23 t i9 = l 817.kg.(cad6re$re
greuD
2 x 79 I58 kg (cantaresc
2 sacicugrdu)
=
,.
ISB+ i6 174kg (canfixesc
3 saci,iu,orz)
=
l?4 : 3 SStg lcantdre$te
I saccu orz)
:
>i
I i sB esetg lcanEre$te
orzul)
I 817+ 986= 2 803,kC.(rafidregte'gred
Siorzul)
:
i0 493- 2 803 7 600kg (caffirc$teporumbul)
i r00 i t005 lf !g (c,4rJnre.fte
I sagc.Eporumb)
4r VEzirezolvarea
la subiectulanterior.

Cuprins

Citeva reperemetodice
L Cumgendim9irezohemo ploblemd
matemadcA?..........................................
1.1.Csemnificaliearecuvantutproblemd?..........................................
l.2.CarsuntpaSiiinrezolvmeauneiprobleme?.....................................
1.3.Careestecadrulorganizat
pnfu rezolvarea
problemelor
matematice?
.............._.....
4
1.4.Carerunrripurite
delecliepreponderenr
uiiti/arein predarea
maremaricij:.......
......4
1.5.Careest.a1edpenrrurzolvarea
rmeiproblememaremarice?..............................
6
L6.ModaliteFderczolvareaFoblemelormarematice................_............_
...7
2. Cetrebui
saitim despre
evaluare?_.....................
..._................
2.l.Deceesteimporrantievaluarea?........................-...._.....................
2.2.Caresuntformele
deevaluare?
............................-.........................,......
t6
2.3.Carepot fi instnunentele
de evaluare?
Cecalitalitrebuieseindeplineasce?............
17
3. Existeo legltureinte matematice
..._...............................-..............
$ipradice?
4. Cetrebuie
sattieun elev?.......................................
.................1
4.l.Numefenaturale.......
............_..............._......._......
t9
4.2.Adrmarea,
sciderea,
inmul&ea,impadirca................................_......................
20
4.3.Fraclii......................
..............................................
4.4.Noliu deeeornetrie
zl
-..-.........................................
4.5.Unitalidemesula......
.............................................
24
Rezolviri rl unor problempropusepentru concursut,Fii inteligentla matmaticji',
Clasaall-a......................
....................2
t.Evaluarinilial.(dediasnosticare)....................................................
Il. Numerele
naturale
dela 0la l0 ..............................
.........._............
.. .............. ...27
III. Adunarea;i
scidrea
numerelor
naturale
dela 0la 30......................................
IV. Adunarea9i scaderea
nunerelornaturalede la 0 la IOO .. ............_ .-.-.--....... ,t
V.NumerelenaturaledeIa100Ia1000.............................................._...
47
VI. AdMarea9i scaderea
rumerelor
nahrrale
dela 0la I 000...................................
VIL Elemente
intuitivede geometde..._....................._.........
.. ...........
... .. ............ ... 5?
VIII.MasurAfiunitdlidemisura..............................._............................
Evaluare(testeFopusepentrupregadreaconcwsului).............................
Clasaa III-a...-.................
..............._....
I. Evaluare
iniJiald
(dediagnos.icare)........................................................
Z3
ILNumerenanEaledela01a1000.................................................._.....
IIL Numer
naturale
dela 0 la I 000000........................................................
82
IV. Adunare.i9i scederea
numerelor
narumlede la 0la I 000........................................
V. AdunareaSiscederea
numerelor
narumlede la 0 la t0 000............_..................._.....
93
VI.Iffnu\irea $i imptufirea
numerelor
naturalmai mici decat100_,.............................
99
VII.Inmullirea9i inpir,tircanumerelor
nahrmlemaimici decarI 000........................
105
VIIL Elmente
de geometri
................................_.................
109
IX. Unitdlidemasule......
..........
...............
.._..............
..... 11l
Evaluare(testepropusepentrupregetireaconcunului)-........................._............
Clasaa IV-a.....................
...........
.. ...125
I. Evaluariniliah (dediagnosticare).....-...._.._.._..-.....
.. ...........
... ..............
.. .... 125
. Numercle
natural
dela 0la 100..................................
.. ................
.. ..............
... 127
III. Numerele
naturale
dla 0la I 000000......................................................
l3l

138
141
t52
t55
157
165