Sunteți pe pagina 1din 178

dh

HK

uFloadd
bySlef5fi

0t?tunnan

t@q@

8wm

deeorlas{*ruefee

wC

0mmdiod
Desctierca CIP a Ribliotecii Nslion.tle a
Ror AnieiPENE$,MARCELA
Gtur atica: elementede consftucliea
claseleI-IV / MarcelaPene$.- Ed.rev. Bucure$ti:
EdituraAna 2000,2006
rsBN(i0) 973-7660-18-8;
ISBN(13)
978-973-7660-18-3

Art director: AlexandruPeneg


DTP:Andrei$tefan
llustralii:EmanuelPavel
Redactor:MarcelaPenes
Referenli:AdrianStancu
CorneliaStancu
AndreiEmilia

STNEN ISO900/ENISO9001:2000

EdituraMarcelaPeneg
Bucuregti,
sector3
Str.AndreiBarseanunr.14,
o.P 4 - C .P5 4
(021)32399 66
Tel./Fax:
32369 89
32370 1A
E-mail:office@edituraana.ro
www.editruaana,ro
www.edituramarcelapenes.
ro

Copyright
O - EdituraMarcelaPeneg
Reproducerea
integralesaupartialda
lucrdriiesteposibildnumaicu acordu
scrjsal Edituriil\4arcela
Pene$

@"gx;y.h"a

Wru

caft'o'c;onctvc{tz
c.or
e'rz

**

%r;erru'a
t/;zfi.tzml /.oryfr,s{t arflsl/u/i4ncncztzz,rohy',
iluw//ufrlu?zo,z oh"t /u-ftft rurb.ur."a cerxzy'<,mdtut,tz,
/atuil{il/tu!&r$ab.
-@enl- o rerrlntzmmznt)zzretzarzeootb12,e2/2rr/2fr,
1,
conifnz*a,&?rfr.z^rrnf r.rtt;nru, atto hrl'z,Vabnt;n,y;
cntutrgrdbuz, cAn/ urt drn
A" ?rz-r/.t
"{"zrzft
&t grthnt/ arcrh) Arcn;, oo/?2.Aui{<, cz m/ au,
cztur;,zh2.y;
azn,xe,26haa:oe&,y'.entv,az rm; #, rabzdzu t
ctt, ccuv,y'zchtrz, uo 1A1q9, srztt /z cel cli,toftt b ailwioz,

,gdnill/{*' {t ldts.{*. ,rotzt6t ,rz/tzct ///t, hbr/z&h//


,r<tzbon)htart x,*hrf, a/alr'{hr.
\Ji crz,&L/re sotilt, ,t nttt{a, td"a. dfutnz.o,trzl
&zr,1e22.chuz, I.

.taznr'/

l.Propozilio

propoziliidesprefiecare.Scrie
t ObserveimaginileSialcAtuiegte

treipropozitii.

d
$

Iq
nrt
I

g,Citeste:

Ancae cu mama.
Ninae cu lca.
Inaareunou.
Auraareo maramS.
Anaaremure.
Acesteasuntpropozitii.
Cuajutorulpropozitiilor
comunicem
ceva.

Andreiaremure?

g
t

9l aceastaeste o propozilie.De ce?


8. Precizeazd
c6tecuvinteau propozitiile:

Anaaremuremari. WEB
C o r i n a e cu Al i naEE
. E
Vi c t o r vin e a ca sd
.
EEE
Marinaremere? E E E
t Cucefeldeliteraseincepeprimul
cuvant
dinpropozitie?
Taie
cuvantut
neadevdrat.
I mlCa I
lmafel
0, Ce semnede punctualies-auscrisla sfergitulpropozitiilor
de mai
sus?(Iaiesemnelede punctualienefolosite.)

EE ]

6, Transcriecomunicarea.
(X)
Scriecat polide frumos!insemneazd
propoziliascrisecel maifrumos.

Alinaarenoudani.

d
$

t, Traseazdsageli,astfelincatprincuvintelealesesEcomuniciceva
^ . semnutde punctualie
scfle
de la sfar$itulpropoziliei.

0
I

d
$
I

lq

Mama
1
Ursul
\
Vdntul
\
Peserile
aaa

lepurele
Soarele
Norii
Pisica
Cainele
Oamenii
Maginile
Calul
aaa

Alunecd

Cante
Plutegte
impletegte

tr
n
tr
tr

n
n
n
n
pagte
n
muncesc
n
latre
n
circulS
n
cotcodecegte n
vtne
n
n
n
copilul
n
bunica
n
sdniu!a
n
vaporul
n
rdsare
Irec
fuge
toarce

aa

Frunzele
Veverita
Vulpea
Gdina

mormeie
suftd
ciripesc
' scrie

sw

t TraseazelegdturiintrecopiiSijuc6rii.Foloseste-te
de culoridiferite.

g
I

'd
:

.l
l"F

t
GI

at

4riF
da

II

9. Completeaze,
scriindcuvantulsaucuvintelepotrivite,Scriegi
semnulde punctuatie
de la sfergitulpropoziliei.

g
I

d
$
I

lq

Anascrie..........".
Vdntulsufld
CAinele
latrd
in...
Mamaface
Bunicul
citegte
o....".""..............,..
Andrei
vine.........
.
Pdsdrelele
pe..........., . ,,,
ciripesc
pluteste
pe.............,",.......,
\hporul
Mielul
aleargd
dupd...........,"......
,.
Maria
cAntd
un..,,.............,,,... ...
O f r u n zd
a......................,...
lepurele
fugeprin..........,.,........
..,,,,
pdzegte
Ciobanul
............,,, . .,,,
Soarele
resare
de........,,,,.,........
.,
Pisica
toarce
l6ngd
........,"".......
pe......................
Maginile
circuld
pa9te.........
Calul
Vulpea
arvreao.................
Sania
alunecd
la-.......................
Bunica
impletegte
un......................

tr
n
n
n
tr
n
n
n
n
tr
n
n
n
n
n
n
n
tr
n
!

,O, cdsegtecuvantului
datun lociri propozitie.
Scrienoua
Propozitie.

Fetitao ajutepemama.

(harnici)

Anavinede la gcoal5.

(repede)

Cocosul
cantedinzori.

(nostru)

SdniulaalunecS.

(Alinei)

VentulsufleDuternic.

(iernii)

Mamaesteharnice.

(mea)

Cainelelatrein curte.

(tare)

Frunzele
cad-

(galbene)

Vulpea
vine.

(vicleani)

Rochilaestealbastrd.

(mea)

g
t

d
$

Iq

tt Transcriepropozitiile
urmdtoare:

Pisirelete ciripescpe rAmurete.


laA,.r,\&kI? u\t{4L4p_}n
!

nuhilr,.

Vulpeavine din pidure.

Tractoarele
arepe c6mp,
Soarelestrdlucitor r5sare.

d
$

Iq

Vantulsufl5cu putere.
Gopiiise joaci pe teren.
Maginilecirculi pe strizi.
Noriialbi trec ugor pe cer.
R6ulcurgeincetigor.
Randunicaa sosit la cuib.
O broscuf; sarein ape.

tg Ordoneazd
cuvinteledate,pentrua obtinepropozitii.

Tm$m5m5ms
I

I
,))))

;y"fu

d
$

I
@*@ @ l

l1\ii1 i

nol.

afe

,'i..i ,.

pe ,'
o

fi

, f.ll

,,Ralele
ta, Io

:r.i
, ^r"'"".

.',".'..,

i sunt I

lac.

'.|91 lrc.

r o. ,r,O1

@ @ @@

fin
.4.

are

floare.

Cdtilina

t& Alegecuvantulpotrivitdin celedouacuvintedate.Completeazd


propozitia.

Mogul

un cocog.

Copilulcitegteo
Capraavea

|ezt-

coame
Lupul

a m6ncatdoi iezi.

bl6nd

rdu
a

Vulpeaeste

cinstite
urea
casa

Cdinelepdzegte
Ursul
pe
Soarelestralucegte
Drapelul
Bunicul

a
i

Mama

in vant
pe poartd.
@zonac|.

z
fluturd
scrie
lese

d
$

lq

tt Dindoudcuvintedate,alegecuvantulcu ajutorulcdruiapolialcatui
o Propozitie
corectS.

Copilul

temele.

Bunicii

ziarele.

Ei

multepoezii.

Ele

pe stradd.

Andrei

d
$

Eu

citescpovegti,

sfdtuiesc
copiii.
inflorescprimivara.

pe stadion.

culegevta.
Am o floare
Ceruleste

ale m
arerg
cop u
coprrl
pSrintii
ul

pomii
oamentl

om
rosii

tt Scrieliterade inceputa primuluicuvantdin propozitie,


alegand-odin celedoudtiteredate.

I opilulmergepetrotuar.

ME

! ndreiscrietemele.

tr tr

u amfostla mare.

Ntr

! aineteesteunanimalcredinctos.

tr tr

! ameniiseajutdintreei.

Etr

doiiezi.
! upula mancat
! arbuestetobogarvestit-

tr tr
tr tr

!amaia esteunorag.

MN

flandunicazboarela cuib.

Mtr

! n parcsuntoameni.

t ru

I aciisuntrogiiI lbinazboaridinfloarein floare.


! rsulestegreoi.
ltiloul estenou.

EN
EE
NU

tr tr

g
a

d
$

lq

,t

d
$

lq

Privegteimaginile.ScrieintreberidupAimagini.Numegtecopiii.

tt Scrieintrebdri
la raspunsurile
date.

Eu scriutemele.

Urseilatra.

Alinase ducela pial5.

Floareaestefrumoasi.

,t Alc5tuiegte
propozitii
cu ajutorulcuvintelotimama,bunica,civei,
..
albina,
mdrul,laleaua,avionul sarete, pbica, eu, noi,gcoab.

d
$

lq

2. Cuvdntuf
Cuvantuleste o parle a comunicirii. Din cuvinte construim
propoziliilecu ajutorulcdroracomunicam.
I

t Cite$tepropozitiile.
Scriedin catecuvinteestealcdtuitefiecare
propozilie.

d
$

Anaareun ou mare.

tr

Cetdlina
scrietemele.

Pisicasti la pand5.

lW

Oarece p6ndegtepisica?
Eu am o cartenoud.

tr

Pdpugameaestemic5.

UncAine
areunos.

Vutpea
v'netasaini. lf{'

L_t

Euiti ofero floare

l-l

Noiavemunmielalb.

Caineleoazestecasa

1;|D.

EumdspSlpemaini.

g1__"

g Despartecuvinteledin propozitiile
date.Transcrie
propoziliile.

d
$

q
Youilmhtwltnd".

E Numaracuvinteledinfiecarepopozilie.Scriein casetenumdrul
cuvantului
insemnalgi numerulcuvintelor
din propozitii.

g
I

Eneareunmermic-

tr
Cetalinareun mdrrogu.

Lgl

n
n
n

n
Alinaare o vioardmicd.
n
leDurelest5 in culcus-

n
in pdduresuntmultepesdrele.
LI

A venitun luo Ia stdnd.

d
$

nGainaa fdcutunoumare.

lq

Danare o bucatdde cretd,

tr

n
Euam o hainenoud.

tr epqemare.
CasanoastrS

LI
Ratele
seducla aod.

.n

tr
tr

n
Corinacantauncantecvegel.
Bogdanscriegscrisoare
bunidlob
Linicaale o cartecu animale.

il

-ry(

n
n
u

f,. Incercuieste
numelede oameni:

Alin,cand,Nina,penar,vard,lon, Cdtdlin,
Nicolae,
Cdldragi,
copil,Vlad,soare,m6nd,Marin,
Popescu,
Andrei,creion,Dan.
6. Tncercuiegte
numelede animale:

Miaunica,
caiet,Coco,stilou,Joiana,Grivei.
Azor,Ldbug,Coditd,Murgu,carte,bancd,Suru,
Breazu,
floare,Dumana,
Sdmbotin,
Rex.

6. Denumeste
copiiigianimalele:

qfr,
4

A:

(.\

.__.,,.1 .........Y.....

tr
]r4

-br

a
I

d
$

lq

3. Siloba
t Scriecatesilabeau cuvinteledate:

casa
masa
rame
cane
mAnd

d
$

carte
penar
caiet
cuvant
gofer

om
an
Dan
oun

cat

I;I

l4_J

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

marame
avion
repure

cenute
mdnugd
canapea
canapete
caramea
caGlmete

centdret
Ia
lalea
pe
pepene
Si

& Scriecuvantul:

n
n
tr
n
n
n
n
n
n
n
n
u
n
n
n

n
n
n
n
n
merete n
nucile
n
prunere n
elefant tr
evantai n
car
n
carte
n
lar
n
iarnd
n
iernile n
copil
linie
fablou
cretoane
papucl

,. Despartecuvintele
in silabe,folosindo culoare.

c{tilma lra,co!o fan d, cd r im idd, penar et e,


c ovorul, m ag ina , ca ietu l, c eas u l, ac , om ,
v a ndt oru l, u rsul, veverita , or a r u l, s oar ele.
t Scriesilabacarelipse$te.

mej--l

mu-T_l
ma-f_l
moil
mi-[-l
mer-f-l

spu-n
ud, - L_l

l
'd-L
.'nJ-----l
-- L___l
nr r-tr----l
--L J
r-d]

'd-L-

plea-f_l
zboafl
ploa-f_l

ba-f_l
bui--l

pro(---f l

bi-n
bo-f_l
crej--l
Po,1_l

pruil

/-)

\=

nor
car
no-rul cano-ru-lui

par(-*Fl

Dri

rt
sac

b"-[-]

,,-'
/

\=

om

d
$

lq

6. Ordoneaza
silabelepentrua obtinecuvinte,

@@ E

@Et
EE@

Etr]E

E @E
@ EE E

E E]E

E
d @E@E
E@
E
E
EE
$ E E EE E

EEE

EE @E

n @@@E
EE E

q EEE

EEtr]EE

co

a
t

4" Sucmm$'ruil
6{ ldfes.m
I

t Citesteliterele:4 e, i, o, u, d, e, i.
A Rostegleclaracestesunete.
t Spunecuvintecarese inceapecu sunetula. Scrieacestecuvinte,
incercuindliteraa cu o culoare.

t Spunecuvintecaresa inceapdcu sunetulo. Scrieacestecuvinte,


incercuindliterao.

d
$

t Ci te gte
l i terel e:4c ,d,f,g, h,j , k , t , m , n , p , t is , g , t , L Ux , z .
Rosteste
claracestesunete,ferdsd seaud5preamultsunetulala sfargit.
6. Scriecuvintecaresa inceapacu unadin litereleb, e saud.

lq

eompIeteoz6!

{'n
t

d
$

a
i

%?

lq

Cuvdntul
A Citegtepropozitiile
date.Scrienumdrulcuvintelor
fiecdrei
propozitii.

d
$

Iq

. Anamergela gcoald.
. Elenascrietemele"
.Andreiareo cartenoue.
. Eu m5agezla mase.
. Vantulsufldcu putere.
. lon citegteo poveste.

n
n
n
n
n
n

g, Separdcuvinteledin propozitiile
urmdtoare.Scriepropoziliile
corect.

L Citegtepropozitiile
date.Observdcuvintelecu sens asemdnetor
sau identic.

o Eu gp

e yeb5.

t.
. Pemantul
e acoperit
crizaPad-

omal

Drrnal',l

. tff;if,

palnerestetncolor.

. Tuai
,n"ffin"

cdteo idee.

trilf i6
. :-."Yl]Yglut
_ steagut ctubututnostru.

L Scriecuvintelecu sensasemanetor.

ardmie-rogiaticd,
ca arama

pefticicetaineprietencaoou-

observecerceteazdfi16m5-

mahnit.
belgugzgomotosla nevoielesne-

a reugithumifiindc5necajit-

impreunegure9ajitlse aninSoaspetigrasprisdcarvuiet-

d
$

@,Transcrie
enunlurile,
inlocuindcuvintelesubliniate,
astfelincat
sensulcomunic5rii
sd nu se schimbe.

. ,,Eprimejdios,Miria ta.,'
I

. ,,DarCuza-Vod5
nu s-a ldsat."
. Cuteziacestlucru?
.Afost odat; un prinl.

d
$

lq

. A cutreierattoatelumea.
. Mamanoastrdne mAng6ie
duios.
. Dugmanii
zdrobilicadca nigtespice.
. SAtenii
au hoteratsd-lsp6nzure.
. El nu da pildabundsitenilor:

. A resarit
unghiocelplipind.
. Au venitturciicu oaste mare.
. Nu esteposibil.

6,Alcituiegteenunturi,inlocuindcuvinteledate,cu altecuvintecare
au un sensasemenSto[

. sanebatem
. a sosit

wo
i

. adund

. privegte
. imbie
. dinnou
. prieteni

. sa iscodeasce
. mdhnirea
. trudit
. biruinli

. in veci
. a aprobat

d
$

lq

g
I

A Citestepropozitiile
date.Observacuvintelecu sensopus.

flu+qg.
. 51
""r;"
. Buniculareo grddinery9.
. Unchiul
meuestei5ra9.
DOgat

.omul
era
"ffi.

.Amajunslabuniciin
toiulnffi, .
. Metuga
meaeste

d
$

n
q

t@t
ana

8, Scriecuvinlecu sensopus:

lung-scu
rt
inchidbitrSn-

multi'd.zbotvechi-

vne-

neatentlinigte-

Jos-

tdcut-

vare-

tristlargnegru-

aproape-

taner-

greu:

veselienoapte-

incet-

bolnav-

mort-

rene9-

complicat-

sarac-

9. Transcrie
enunturile,
inlocuindcuvintelesubliniatecu altele avand
sensopus.

. Fatababeieraqnatdfoc.
. Fatamogului
eralenegi.
. lmpdratulerafricos nevoiemare.

. Omulaveao casi mare.


. Vecinullui este bitrin.
. Fataera@ la suflet.
. El s-a dus aproapede casd,
. A statin agteptaremulti vreme.
. Bdhanaera tareveseledin fire.
. Ei trdiauvremuride pa@.

. Zmeulveneanumaiziua.
. Ziua eratarelecc.

d
$

lq

lt Alcituiegteenunluri,inlocuindcuvinteledatecu altecuvintecare
au sensopus.
. fldm6nd

g
t

. vorbdre!

. necajit
. taf

. pagnrc

d
$

. frumos
. bogat

. prieten

. putin
. intunecos

. sus
. noapte
. u$or
. harnic

* _k
-dt

Sunetulgi litero

#f0

L Citegteliterele:a, b, i, o, r, c.
g" Rostegte
cuvintecarese inceapecu sunetelecorespunzetoare. a
8" Scdecuvintecaresd inceapecu literele:ab,r;,:Cite$tecuvintele.
Rostegtefiecaresunetcomponent.
incercuiesteliterelecu care inceo
cuvintele.

9"Scriecatelitereau cuvintele:

copil

copilului
copiilor
copildrie
copii

tr
n
n
n
n

n
n
n
n
n

om
omului
oamenii
omenie
omenos

vAnat
vdndtor
vanitoare

vanetoresc
vanez

d
$
tr
n
tr
n
n

6, Scriece numerare litera.

gcoale

A
floare

c lase

creton

b i b l i o te c d

val

circulatie

toamnd

ox"

pieton

cdprioard

respuns

A
/\

lq

6, Traseazdsdgetide la literdla desenula c6ruidenumireincepecu

& @#w

A Traseazisegetide la literdla desenula cirui denumirecuprinde


in interiorul
sauliteraresDective.

buaf t

\;ryru
t-.

|
I

8"Traseazdsagelide la literAla desenula c6ruidenumire


sfargegte
cu literarespectiva.

terci c

qObgruf r
[,/

*Ss

W,

3. Alf*betul

Citegteliterelealfabetului:

na,Aa,Aa,a o ,Cc,Dd ,E e ,Ff,Gg ,H h ,


t i , ii, . tj,K k,Lt,M m,N n,o o , p p ,e q ,R r ,
S s,9 S,Tt,T t, U u,Vv,Ww ,X x ,y y ,Zz .

g
a

E Scrieliterelemicide mene.

L Scrieliterelemaride mana.

9, Scriecuvintecarese inceapecu literelemici,asezatein ordine


alfabeticS.

d
$

6. Scriecuvintecarese inceapecu literelemari,agezatein ordine


alfabetica.

g
t

d
$

@,CiteFtecorectliterelealfabetului:

A, A, A, Be,Ce, De,E, Fe,Ghe,Ha,t, i, Je,

Ka,Le,Me,Ne,O, Pe,Qu,Re,Se,ge,Te,le, U,
Ve,W dubluve,X ics,Y igrec,Ze.

Iq

Alfabetullimbii romine este alcatuitdin 31 de litere,


agezateintr-o anumiti ordine.

. Grupulde sunetecs se reddfie prin literax (examen,


exemplu,expunere),
fie prinliterelecs (VasileAlecsandri,
ticsit).
. Sunetul6 esteredatprindou6litere:d gi i (cdnd,mdnd
paine,incep,intai).

4. Vocalele
gi consoonefe

t Pronuntecorectvocalele:

?,

G, i,

o,

u,

i,

i,

g"Citegteurmatoarele
cuvinte.SubljniazS
vocalele:

a r e , ca s d , l u n d , soare, arc.
S"AlegevariantacorecEX.

srngureL l'
vocalelese pronunle<:' .cu ajutorulaltorsunete!.
9,Pronunli
consoanele:
b, G, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p,

li s, g, t , t , y ,z ,x , y ,w , q ,
@"Subliniaza
consoanele
din cuvintele:

scrie, mare, caiet, cor, orar.


6, AlegevariantacorecteX.

slngureLl
consoanele
se pronunld<'/
\ cuajutorulaltorsunete
I

d
$

A Subliniaza
vocalele
cu o liniegi consoanele
cu doudlinii.

carioca, vioara, roud, clasd, mult.


8" Separdvocalelegi consoanele
din cuvintele:ploaie,floare,parc,
plimbare.

9" Scriecetevocale$i cateconsoanesuntin fiecarecuvent.

/NI4l
poezie(

/NTll

/V

\ c l zlRrimdvard(
l
\ s ulnesdri(
l
\c

t@,ScriecuvintecaresAinceapdcu vocale.
I

tt Scriecuvintecarese inceaodcu consoane.

t2" Scriecuvintecaresa cuDrindd


o vocale.

d
$

t8, Scrieo propozitie


in caretoatecuvintelese inceapecu aceeagi
consoana.

Exemplu:Dandeschidedulapuldin dormitor
/9. SchimbdDrimaconsoanddin cuvinlele date.Scriecuvintelenoi.

casS-masa doud-

bune-

care-

soarteroata-

tor-

lin-

fete-

SEIE-

luiparca-

lq

mere-

Pocdor-

tac-

mane-

VAS-

mama-

sus-

5 .5 i l o bo

t Scrienumerulsilabelordin caresuntalcetuitecuvintele.

mare

munce tr

parte
scrie

bune

n
n

nr inona

LI

incepe n
pornegten

T-t
LI

prima n

liniste tr

libertate n
scrisoareI
impicare !
pricepereI

g. Desparte
in silabecuvinteledate:
primevarA,copil,toamnd,frunze,fapte,parcd.

d
.,<=llo"<Eliu'
$
por-neg\
in-frAn.
.
cu silabe.
E Completeazd

cro-ie92r---1 rds-frdn)Li
ca-me\r__l
vd-zut
a-Ve ,'L
t [.. .

Pri)ce--*

Tn--'fl--*te

Lr<gti-ut

ras-pun
\/'l _ r
aS-CUn
in__* __*!at

L Scriecuvintelein tabel,in functiede numdrulsilabelor.

cor,pornegte,
mere,intrecere,
dar,mare,
incepe,incercare,
nol,ferestre,multe,infrdlire,
mult,bune,repetare,
parcare.

I
6, Scriecuvintealcetuitedintr-osilabe.

d
$

6, Scriecuvintealcdtuitedln doudsilabe.

A. Scriecuvinte
alcAtuite
dintreisilabe.

L Scriecuvintealcituitedin patrusjlabe.

9".Descoperd
cuvintele:

q e- eI-"oT

Vl

uomPteTeszal

h9h Y

23

!v

't\-

d
$

n
&,

1.duvfrntul
t Citegtepropozitiile
urmdtoare.
Scrienumarul
cuvintelor
fiecAreipropozilii.

d
$

Patrianoastrdestefrumoasd9i bogat5.
Copiiiau datoriade a invaF.
Oameniiocrotescnaturainconjurdtoare.
PSsdrelele
suntprielenele
omului.

n
n
n
n

g, Despartecuvintele.
Transcriepropoziliile.

t jncercuiegte
literetelnitjaleale cuvintelor
date.Citjndule,vei obtine
un cuvant.Subliniazacea de-a doua literAa fiecaruicuv6nt.Citegte
cuvantulobtinut.Scrieceledouacuvinte:

iar, enorm, pin, umbrd,

L Renuntdla o litere,de la inceputulsaude la sfargitulcuvintelor,


astfelincatsAobliinoicuvinte.

-slploliE
t ld alrle EFmtr F]9E MelT

[4rleE trtsml Eatld

re[-d

tbleFEl

tslulrld

ffiE

lqltEll

g
I

6,Alcetuie$te,
oral,propozitii
cu ajutorulcuvintetor
obtinute.

ac

pil

oc

lac

in

leg

an

rect

1",5,
d
":::,7$
I

6"AdaugAo literdla inceputulcuvintelor


date.Scrienoilecuvinte.

una,are,ea,oi, ar,am,ac,aramd

lq

t Scriecuvintele
in odine alfabetic6,
linandseamade literainiliald.

car,arc, barzd,,var,nor,lan, mare,zar, dar,


elev,gard,pom,soare,rac.

8. Scriecuvintecu acelagisens,
fuge- aleargd
graiegte- vorbegte- spune- zice
drapeloricendI

d
$

zdpade
cuvantdu9mani
acumstrigi deopotrive
indrdznegte
deoareceau pieritadundzgomotveselE -

*
seimputineaze
spore$te-

ocroteste
ulmtre-

se sutealevea-

firavapruncie
s-atrudit-

se uiteceadintaiintamplare
fdpturdil dezmiardA
-

9, Transcrie
enunturile
date,inlocuindcuvintelesubliniate,
astfelincat
intelesulenuntuluisd nu se schimbe.

. Lunas-a ivit pe cerulnoptii.


. El a nescocitun robot.
. A zdrit un vaporTndepdrtare.
. Copilulnu priceoeace se intampla.

. Batrana
se minunade isprava
noastrS.
.Atrecutun veacde atunci"
. l-auizgonitpe dugmani
catai batedinpalme.
. Li s-aingiduit si plece.
. Ei n-aumaiceutatoricini.
. larnaarevegm6ntalb.
. I s-aumplutinimade nddejde.
. Copilulcolindapddurile
dinimprejurimi.

d
$

lq

,O.Alcdtuiegte
enunluri,inlocuindcuvinteledatecu altecuvintecare

armonie
solemnitate

seinfiripa
ingrozi!i

d
$

lq

pirpiriu
incdierare
fiindce

celebru
molipsitoare

povara
necaz

t . Citegteenunturile
date.Observacuvintelecu sensopus.

.o fetild
inodaie.
n!*:fftHf" ainrrar
. unmiet
mlaiesir
incare.
n#gpu
ff-fl-

. Femeia
ceafrum!?sis-aindepiadat.
,W-t
. Ela ascuttat
degAndut
cet S .

h
V
.
;
t

t9. Scdecuvintecu sensoous.


necajit- bucuros,vesel,fericit,mullumit
nou-

munceste
scaomoarteiarndzgomot-

susmultiincepem-

sdnetate
cre$teiubirepace-

s-asuntarerarintunecos-

hotdrat
plange
nefericit
-

d
$

enunturile
t8, Transcrie
date,inlocuindcuvintelesubliniate
cu altele
avandsensopus.

Bdiatulrostihotirdt.
Cu sigurantd
cb el eravinovat.

S-aurcatpe munte.
Aveao bluzeneagri.
Eratarefrumoasafetita.
Torceatoatdzlua.

d
$

n
q

gitacute.
Bunica
erasenine
Fatacea harnici intrdin casd.
Miculiconara devenitpictor.

Acoloa vezutintaiaoaraursul.
Aveaun chipposomorat.
Copilulspuneanumaiminciuni.

Zl-uase duceaucu sania.


lntunericulse agternuse.

tt Alcdtuiegte
enunturi,inlocuindcuvinteledatecu altecuvinlecare
auintelesopus.

.linigte

. nehot5rat
. iarna
. inainte

. lumina

. tarziu
. bdtrdn
. frumos
. prieten
. drept
. pace

. serecie
' hot
. rea

. vechi

d
$

2 .S u n e t u5il litero
L Cite$tecuvinteledate.Numar6litereleSiscrie
numdrullot Rostegteclar suneteledin care sunt
alcatutecuvintele:
i

drapel a, grddind!, cdntecen, pomin.


locullitereic in cuvinteledate:
8, Stabilegte

cas5,acas5,sac,coamd,luncd,parcare,poc,carnet,corn,
parc,parca,suc,coperte,
acoperig.
Ialnceput

casa,

in interior

la sfer9it

acase,

pentrua
E Adaugao litere
saula sfarsitulcuvintelor
'- - la
- inceputul
--'

,f/ ootin"-noi."Jii;'

-Z?,^
N :31,
-3::""
-::"
pat_
_o"r
_oi
_are
!

spor_
Danc_
vin_

oare

t incercuieEte
cuvintele
carese potformaprinintrod
ucerealiterelor
:
date.
f\

r lt r I n

lu

-;-,
{e
l=
I
I
RlX l-ael
:-j," I
d:5

| "-"",.a| :-;

tol

a_e
_apuc

3. Vocofegi consoone
l, Completeazd.
Vocalele
sunt:

Consoanele
sunt:
g, Subliniazd
vocalele
cu o linieSiconsoanele
cu doudlinii:

g4rte, problemS,vapor, muncitor.


&, Scriecuvintecaresd inceaodcu vocalaa.
0, Scriecuvintecaresd inceapdcu consoanaD.

6"Scdecuvintecaresecuprindd
vocala,'.
6, Scrievocalele
carelipsesc.

c_rabie
s_are
p_scar
v_rbd
b rbe

pr_blemd
sp_rt
pr_ne
cr_o
brd

7, Scriecuvintecaresd cuprindedoudvocale.
8. ScriecuvintecaresAcuprindao vocale.

spr_nten
str_turi
str_n5
scr_e
str fd

d
$

lq

4. Grupurile
desunete
? Q, ro,oo,ae,
uo,ud
I

grupulde suneteea Alcdtuiegte,


t Subliniaza
oral,propoziliicu
acestecuvinte.

d
$

lq

geantd
geamantan
ceas
ceai
rea
cafea
tutea
deal

ea
caramea
tacea
vopsea
venea
cheamd
gheati

vegheaza
dosea
citea
tovea
gregeale
muntean
setean
mlercurea

t Scriecuvintecarese cuprindagrupul de suneteea.


grupulde suneteia.
t Subliniaze

iatd
beiat
iarbe
baia
cheltuiale
intemeia
poiand
invoia

indoia
nuia
vuta
preia
reia
poiate
joia

ronteia

iadS

rancu
ianuarie
tar
iarnd
iaurt
piatrd
amiaze

t Scriecuvintecare sdcuprinda
grupu
I de suneteia.

grupulde suneteqa.
6. Subliniazd

oate

coale
coasd
coama
coarne
moara
boala
ooarme

coade
coboarS
doar
doare
floare
geroase
soare
ninsoare

joacb
gcoalS
ogoare
DOare

ploaie
poada
vioari
scrisoare

6, Scriecuvintecaresd cuprindegrupulde suneteoa.

grupulde suneteie.
7, Subliniazd

repure
ied
lerl
ieftin
iertare
leremia
iei
iegire

baie
caier
oate
pare
pdstaie
ploaie
vdpaie
jupoaie

bAieti
sfordie
teietor
calcaie
gafaie
lSmAie

taraie
incheie

8. Scriecuvintecarecuprindgrupulde sunetelq.

d
$

grupulde suneleua9. Subliniazd

cafeaua
roua
doua
noua
anoreaua
Dasmaua
carameaua
ruieaua

c
neaua

canapeaua
sardeaua
laleaua

macaraua
utceaua
valceaua
pingeaua
cazmaua
oua
proua

9OSeaUa

perdeaua
steaua
nuiaua
cureaua

t@.Scriecuvintecarecuprindgrupulqe sunereua.

d
$

grupulde sunete!!4.
tt SubliniazA

doud
noud
roue

oudtoare
ziud
piue

ploud

oue
voud

t, io

,9. Taiecuvantulgre9it:

Asa,
oud

tua,
toa

ploue,
ploo

noo,

voo,
noue voud

rou;,
roo

steaua,
sreaoa

noua, roua,
nooa rooa

cafeaoa,
cafeaua

cazmaua,
cazmaoa

valceaua,
valceaoa

0t

macaraua,

doo,
doud

neoa.
neaua

,8, Taiecuvintelescrisegre$il:

floare,

soare, dorme,
sore
doarme

.W
noaote,
nopte
ieri,
eri

coase,
cose

rode,
roade

bae,
baie

oloaie,
ploae

coad5,
codi

coli,
coald

sford,
sfoard

oaie,
oae

esire,
iegire

ieftin, ieoure,
eftin epure

ertare, iesire, vipaie,


iertare egire vipae

ceai, ceas,
ciai
cias

ria,
rea

geamantan,
giamantan
iatd,
itd

bia,
bea

irbd,
iarbA

ianuarie, !ar.
inuarie er
moar5, dore,
more
doare
boare,
bore

qeante,
gianta
oheatS,
ghiate

n{a,
nua

iarn5,
erne

viord,
vioard
lemae,
lemaie

veqhea,
veghia

deal,
dial
citea,
citia
iau,
iu

piatra, baiat, poene, baia,


petre bdit
poiand
baa
foarte, soarte,
forte
sorte

broscS, bold, coate,


broasce boalS cote

coamd, oac,
camd oc
pote,
poate

Dae,
paie

cafia,
cafea

iaurt,
iurt

doagd,
dogd

gutuie, femeie, foae, indoaie, mole, cea.


gutue
femee foaie indoe
moale cia

d
$

Iq

5. Scrierea
cu mbSi mp
t Subliniaze
consoanele
mb gi mp din exempleleurmdtoare.

Am desenatun impirat gi o imperetease.


Ei erauimpreunade multiani.
Totiimbdtraneau,
numaiei nu.
lmpdratula dus multelupteimpolrivazmeilor.
El igi schimbasecalulde catevaon.

t Completeaza
cu consoanele
mb saump.

d
$

Iq

poru

ti

alaj

DA
ovila
ti_5
pli_are
i
icare

a
dece
t_tna
anoti

itie
rie

re

cA_ie
ze_______Jetco_licatie
u_re
co
ot
za
ite
co
unere
cu
lae
po_ier
bo_oane
sa
ete
co_inalie
co
ustibil
du
ravd
ar
noie
rie
u
co_lement
exe_tu

t" Scdecuvintecarbcuprindconsoanadt urmatdde consoanele


b
saup.

&,Subliniazd
cuvintelecarecuprindgrupurilede
consoane
!!!b saump.
,,Multe dulce9i frumoasa
Limbace-ovorbim!
AltAlimbd-armonioase
Caea nugdsim."
GeorgeSion,,,lmba romeneasce"

aaa

,,O,bradfrumos!O, bradfrumos
Cufrunzaneschimbate."
Cenbcutbradului
aaa

de cu toamne."
,,$i-aumplutscorbura
Emil Getbanu,,,Cioc!Cioc!Cioc!"
aaa

stransdin petice,
,,Parcd-i
Ca sd-ltot impiedice...
Darde cuml-aimbucat
Zdreantel-a Silepadat."
aaa

d
$

TArghezi,,,Zdreanld"

frunzelepe poteci...
,yantulimprdgtia
Ogaruleraimbrecat
intr-oqubA
pornird
calduroasd
prindesisulpAdurii...
...O
impreunA
Elva umblazgribulit
descult..."
Si
Celin Gruia,
"Ciuboleteteogarului"
t" Scriecuvinlelesubliniatemaisus.

lq

6rupulde consoone
mp$i mb

d
$

1.Afostodataun...
2.Alaturide eltrdiao ...
3. Eitrdiaualaturisau...
4. se bucuraude fiecarezi, de fiecarelun;, de fiecare...
5.^Ei
lmperatul
avea...
se nu fiealtulmaibogat.
6. Luiii placease bea...
7. Pefatalornu eranicio...de tristete
8. Palatulera agezatpe un locintins,pe o

6" Scriereacu literele


d gi?
/, Observescriereacu a 9i i . Subliniaze
acestelitere.
. Noiascult5mun cantecpatriotic.
. Poporulromanesteospitalier$i tolerant.
'.Hai sd ddmmanecu mane
Ceicu inimaromand."
\6sileAlecsandri,
,,HoraUnhii,,
.lnteiau venit$colarii
dinclasal.
. Buniculimparte
darurinepotilor
. Vomhoteriimpreuneplecarea.

&

_ncepur
rom_n
_nger
coDor_re
_ncercare
_nainte

_n5l!a
_napota
_nola
_nauntru
_ncd
ncet

ru

_ntaietate
tar_
p_r_
m_ni
p_ine

c_tne
sc_nteie
z_mbet

_ncuia
_ndeperta
ur_
iruorseptem_nd
pam_nt

_ncurala
zdvor_
monor_
c_no
v_nt
v_nator
sf
nt

cuv_nl

c_rme

gr_u

n rif

hotar_

g
I

d
$

literelea sau i. Selecteaze


E, Subliniaza
cuvintele,scriindu-lepe
doudcoloane.
'Eroiau fost,eroisuntincd
9i-orfi in neamulromanescl
Cdciruptisuntca din tarestance
Romenii
origiunde
cresc."
l. Nenitescu,
,Pul de /e/"
aaa

,,Datarcoalela cotet,
Ciufulit
9i-a9a15iet,
Agteptand
un ceasgi doud
v

ga

ra

!e

grepi$...
tara$,
9i pebranci,
oul?
,,Unde-i a-ntrebat
Gospodina.,,L-a
mancat!"

vu d ,

-d
Carecentd
cotcodace,
ProaspAt
oul candil face,
De cande-n gospoddrie
Multea'nvetatSigtie,

Dardecuml-aimbucat
ZdreanJa
l-agilepedat..,
Candseuitdlag5ina.,.
gandullui:"
ZiceZdreantd-n
aao
T Arghezi,
"Zdreanld'
panela miezulnoptii.gi s-atot gandit...
,,$ia statiepurele
9i
rdzgendit.,.
Ciubolelele
eraupuselengesobdsdseusuce,..
Numaistdtu
peganduri,
galbeni
mi-amencat
ogarul,
segendea
,,Doi
iepurele.,'
Cdlinctuia,,,Ciubotelele
ogarutui',

d
$

lq

aaa

suntdefrumogi
copiii
,,Cet
Ceicuminti,
cat
de
mult
9i

Mi-arplecea
sdstaucudangii,
joc
Semd Sisd-iascult!',
ElenaFa?go,, CdJel
ugulgchiop"

,,,,1 .. ,

E Observascriereacuvintelor
urmdtoare.
Subliniazd
cuvintele
careincepcu literaq,

Tuegtigcoldrite
silitoare.
Mariaesteo talentatd
sportive.
Copiiierauagezati
in benci.
Eramde multin gridind.
Tueraialdturide mine.
EraSiun biietelaleturide tine.
Noieramimpreune.
partea terenului.
Voieraliin cealaltd
Euscriu.
Ea povestegte.
El citeqte.
Ei vorbesc.
Cuvintele
de mai sus,carese scriucu e la inceout.se
pronuntd
ca gi candar incepecu grupulde suneteie.
Acestecuvintesunt:eu, el, ea, ei, ele,egti,este,eram,
erai,erau,era,erati.

#$ d

L Taiecuvintelescrisegregit.

,+e(

ieram, iel,
eram el

iele, ei, iea, jggg, este, erati.


ele iei ea
egti ieste ierati

ii
I

8" Scrieenunturicu ajutorulcuvintelor:


eu, ele,eram,erai,erau,ea.

sffi
ffi

8. Scriereocu vocalele
dubfeee,ii,oo,
?nsifobedif erite

d
$

t Citegte
enunturile.
Subliniazd
vocalele
duble:Ce,ii, oo.
pe aleeaprincipale.
Noimergem
Nuavemnicioideein legdtuEcu oruanizarea
concursului.
Am inlelesfiindcdnu eraatt6solutie.
Beiatulaveainclinatii
spregtiintele
naturii.
Fiicaceamicderafrumoase
gi harnic5.
Unchiulmeuestezootehnist.
Noi cooDerdm
foartebine.

L Desparte
in silabecuvintelecarecuprindvocaleledubleee, ii,
de maisus.
oo, dinexemolele
a-le-ea,

lq

8, Subliniaza
vocaleledublece. Despartecuvintelein silabe.

alee- a-le-e
creez -

feerieidee-

rran9ee-_

reeducatneexpiratorhideelicee-

moscnee-

*. Subliniazd
vocaleledubleii. DesDarte
cuvintelein silabe.

viitor - vi-i-tor
fiinldfiicdfiindci -

viitur;scriitorpustiit-

6, Subliniaze
vocaladub16oa.

Despartecuvintele
in silabe:

alcool- al-co-ol

coordonare
zootehnie
zootehnist
coordonat
-

cooperative
cooperarezoologie
-

Atenfie!
in cuvAntul
continuu
intdlnim
vocaladubliuu la
sfargitul
cuvantului.
Scriem:

copii,co-piigi copiii,co-pi-ii
fii Sifi-ii
geamgii,geam-giiSigeamgiii,geam-gi-ii

6, Taiecuvantulscrisgregit.

j6dde,
fince

f,n16,
fiinlS

ide, alcot, ferie,


idee alcool feerie

ticee,
lice

d
$

transe, reducat, orhidee, vttal


ficd, fiintd,
trangee reeducat orhide viitor fiicd finte
scritor, inmit, pustit, instiinta, reedita, turnee,
scriitor inmiit pustiit ingtinta redita turne
zootehnist,cooperare,coperant,
zologie, coordonare.
zotehnist coperare cooperantzoologiecordonare

t Scriegaseenunturicu ajutorulunorcuvintecarecuprindvocalele
dubleee.oo.ii.

Iq

9. Sifobo
Silabecarecuprindgrupurilede vocale
t" Citegteurmdtoarele
cuvintedespd4itein silabe.
I

d
$

ma-sd
vi-ne
ce-re
pa-ce
sa-re

car-Ie
par-te
bat-ze
car-net
par-cd

as-pru
con-tra
cas-tron
por-tret
spec-tru
as-Iru
re-strang

pa-ri

bar-bd

Ian-gram

ac-tiv
ac-ror
as-tdzi
as-cult
as-rup

mul-te
as-pru
con-rar
mon-stru
a9-tept

a-cru
a-fla
a-gro-nom

punc-taj

func-ti-e

sanc-tFu-ne

jerua
de-spre
ne-sta-bil

drept-unghi
sub-li-ni-a

in-e-gal
varst-nic

9, Desparte
tn silabecuvintele:

album- al-bum
barci
portativ

munte
sertar
asculta
spune
stricd

vorbegte
parte
parce

d
$

parade
intrd
Tntreabd
pornegte
umbld
respirS
,, Citegtecuvintele.Observddespd4irea
in sitabe.

mon-stru
vi-i-tor
pro-iect
ie-pu-re
es-te
e-xa-men
ex-pre-stl

e-xis-ta
po-et

con-sIruc-tor
ploa-ie
floa-re
oa-re
dez-gust
e-xem-plu
ex-pu-ne
ex-pri-mb

con-stan-td
ie-9i-re
e-le-ve
port-ba-gaj
ex-pe-di-li-e
ex-pli-cd
ex-cla-me

lq

4, Scrienumdrulsilabelor.

tr

propune
carte
spune
vorbegte

n
n
u
n
n

pornegte

n
tr
n

agteapte
respunde
incarce
retine
inva!5
albegte

tr
tr

6, Taiecuvantuldespafftin silabegregit.

par-te,

pa-rte

car-te,
ca-rte

pa-tru,
par-ru

Iea-uu,
te-atru

d
$

ca-sa,

va-ra,

d JP - r u

ta-bla,
tabl-a

par-a,
pa-ra

punc-taj, funct-ie,
pu-nctaj func-ti-e

far-mec,
fa-rmec

vFne,
vin-e

castr!!,
cas-tron

d r-l r r u!

va-zd,
var-za

cer-e, a-re,
ce-re a?e

9p!:1ra,
contr-a

respct,
res-pect

sanc-ti-u-ne, iertf-5,
jert-fd
sancliu-ne

sti-in-td, fi-in+5,
gtiin!-d
fiint-d

fiin-dci,

ati:!!!d, Iirlgr,

fi-ind-ci

gtiin-d

ier-buri,
ierb-uri

iegir-e,
ie-gi-re

ied-e-rd,
ie-de-rd

con-gres,
congr-es

ier-ta-re,
iert-a-re

con-vrng,
convi-ng

fiil-or
ie-dul,
iedul

ffiiH tr**i#!

fln)
t" Privegteimaginile.
Alcdtuie$te
catedoudpropozitii
dupi fiecare
rmagine.

E Potrivegte,
cu sdgeti,cuvintele,
astfelincatse comuniceceva.

xx[15\5ffi",,"

Mama
Vulpea
VAntul
Soarele
Andrei
Ursul

Oamenii
cur9e
Zepada
muncesc
sufle
RAul
stralucegte
lucreazd Randunica
circulS
furd
Trenul
zboate
mormaie Pisica
infloresc
rdsare Pomii
cante
scrie
Privighetoareatoarce

Greierele
Albinele
Vdntul

sufldcu putere.
zboaredin floarein floare.
cAntdtoatdvara.

d
$

t Completeazi.

Griveia zdrito
Alexandru
vinede la
Raulcurge
Mierlacdntd
Ursulumble
Vulpeaar vrea
lepuragulfugede teama
Soarelese arata

t Despartecuvintele.

d
$

0. Completeazd
enunturile.

Soarele(ce fel?)
se arati pe bolta
albastre.Pisdreleleciripesc(cum?)_pe
crengile
copacilor.
Rdul(ce fel?)
susureusorVantuladie
(cum?)
_.o broscuta(ce fel?)
9l
sare in apd. Barzacu picioarele(ce fel?)
o prive$tede sus.

Iq

pentrua obtineenunturi.
6. Potrivegte
PdserilecdlAtoare
a ie$itdinvizuinS.
Vulpeaceavicleane
iSi reparacuiburile.
O privighetoare
cenugie
$tiumultepovesti.
Bunicii
mei
trimitetrilurivesele.
Vantulprimeverii
abiapdse$tepe cerare.
Ariciultepos
suflapestecamp.

t Ordoneaze
cuvintelein enunluri.Numeroteaza-le
9iapoiscrie
enunturile.

. Ziua,se,dimineate,
bund,cunoaste,
de.
. F5-ti,9i,sanie,iarna,car,vara.

. Nu,pe,ce,Iace,azi,ldsa,m6ine,po!i.

. Buturuga,
mare,micd,carul,restoarne.

. Calul,nu,dar,de,caute,se,dinli,in.
. Cdinele,
nu,latr5,care,mugcd.
. Cine,mdine,azi,un,fure,va,ou,fura,bou.un.
. La,s5, pomul,nu,ldudat,duci,te, mare,sacul.cu.
. Nu,pdnd,ai,zice,nu,hop,sbrit.
. Cine,de,dimineate,
departe,
se,ajunge,scoald.
. Omul,dupd,se,fapte,cunoagte.
. La,nici,nu,omul,boii,sdrac,trag.

. Vorba,
omului,
serecia,
lungd.
. La,inainte,inapoi,la,plecinte,
rizboi.

d
$

lq

propozitii
gcoala,caftea,copiii,
S.Alcdtuie$te
cu ajutorulcuvintelor.
omuLavionul.norii.

I
propozitiile
9, Transformd
afirmative
in propozitiinegative.

. Euamuncatelnegru.

d
$

. Valentin
cantela vioara.

lq

t0. Scriepropozitii
alcituitedin douacuvinte.

. Elenascrietemele.
. Voimergetiin ordinespregcoale.
. Eu suntelevin clasaa lll-a.

tt Scrieprcpozitiicu ajutorulcuvintelor:vara,verii,desprevard,in

vare.

tt.cuvdntut-porteSh
ctevorou'effi!
Oameniicomunica.Ei alcituiescenunluriledin cuvinteCuvinteledenumesc:lucruri,liinle, fenomeneale naturii;aratd
insu$iri;exprimaacliunigi numere;lin loculnumelor;fac legeturaintre
cuvintele
dinenunturi.
Cuvintele
fac partedinvorbireanoastrd.ElesunlpA4ide vorbire.
t Completeaza
exemplele.
Cuvintele:
-,'

. denumesc1
\

fiinle-coPil,

U"ruri-Oun"e
f"nor"n"
n"turii-ploui".
"1"

. aratainsugiri:mare,

. exprime
actiuni:
merge,
' exprimdnumere;patru,
. tinloculnumelor:
el,
' nu au senspropriu,fac legaturi:cu,
& Grupeazdcuvintelein tabel: lalea, not covoti zdpadd, atbd,
pufoasd,fetitd,vorbegte,aleargd,verde,cinci,ase,vent oval,el, noi,pe,
cu, la, veseld,muncegte.

fiinle:lalea,
lucruri:
fenomene
ale
In s ugrn:

numere:
tinloculnumelor:
faclegeture:

d
$

D
q

E Subliniazd
numaicuvintelecaredenumescfiinte:

creta,tabla,elevul,vrebiula.fereastra,ursul,bunicul,
ghiocelul,
stejarul,rechita,Elena,Ana,
mielul,gasca,ganddcelul,
plopul,ursul,pisica.
copiii,creionul,
t Subliniaze
numaicuvintelecarearatdinsu$iri:

merge,frumoase,scrie,albi, scrisoare,interesantd.
bl6ndd,bund,inmiresmatd,
flori,infloritoare,
mare,bogata,
inlelept,intelegdtor,
aleargd,colorald,nou.
t Subliniazicuvintelecareexprimdnumere:

scrie,trei,cinci,zece,aleargd,patru,doisprezece,
invale,
o sut5,doi,doue,spune,cinci,gase,$apte.

d
$

6" Subliniazd
cuvintelecarearateadiuni:

muncegte,
aleargd,
sare,frumos,scrie,invate,vine,mare,
vorbegte,cante,deseneaze,
cu, sapd,aduce.
7. Subliniazd
cuvintete
de tegdturA.

cu, de, pe, la, citegie,gi,in, patru,insd,dar,iar,despre,


picteaze,
frumos,ci,in, intre,de la,ori,sau.

lq

8. Scriein tabel.

tr2.Cuvin'te
caredcnunnese
f Iinle,
lucruri"f enameneole
ncfunii.
Substontivul
t Cite9tepropozitiile.
Subliniaz5
cuvintelecare
denumesc
fiinte,lucruri,
fenomene
alenaturii.
Elena.Maria.
Anagi Enesejoace.
Infermdsunt:porci,vaci.oi FipdsSri.
Se audeun tunet.Pe cerse vddfulgere.
Lizucaare o rochiterogieSiciuboteleprdfuite.

Re!ine!
Parteadevorbirecaredenumegte
fiinte,lucruri,
fenomene
alenaturii
se numegte
substantiv.
Substantivul
se recunoaste
9i dupi faptulcd se poatenum6ra:
un bdiat- doibaie!:
o fatd- douAfete;
un tablou- doudtablouri.
g,Subliniaze
substantivele.
Babaaveao gdindgimogneagul
,,EraodatSo babdSiun mogneag.
un cocog.Gdinababeise oua de cate doui ori pe zi gi babamancao
multime
de oud.Mo$neagul,
intr-oziisi pierdurdbdarea
Sizisej
- Mdibabe,mdnanci
cain targutluiCremene.
la da-migi mienigte
oua.
- DacAai poft5de oud,bategi tu cocogultiu, ce eu agaam batut
geina.
Mogneagul
se luadupdgurababei."

d
$

lon Crcange...Pungula
cu dotbant"
$
3. Scriein dreptulsqbqtantivelor
caredenumesc
fiin1e
I Fl.lucruri | |
fenomene
alenaturiihL1.
casa
noare
tamoa n
[
EJ
|I ttour"
! | ramna

q
:il:,.
El::r=ltrtE
stilou
oaie

IL_Jlnor
lno,
L_l 1".
E
I vanL

tatea
[I
|ltatea
n
turtuna
f] |lr,
n
tr

t Scriesubstantive
caredenumescfiinte.

6"Scriesubstantive
caredenumesclucruri.
I

6. Scriesubstantive
caredenumesc
fenomeneale naturii.

fl, Scriesubstantive
carese inceapdcu literaa.

d
$

lq

8. Scriesubstantive
carese inceapdcu silabama,

9, Scriedoui enunluricu ajutorulsubstantivelor.


caiet,cafte.

!O,Scrieun bilet.Subliniazd
substantivere.

13.Felulsubstontivelon
a, Substantive comune
t" Subliniazd
substantivele
din textulurmetor.Precizeaze
ce aratd
fiecaresubstantiv

Copiiis-auurcatin tren.Bdiatulduceaun geamantan


cat
el de mare.Fatail ajuta.\blizelelorau umplutvagonul.
- Ce multebagajela exclamatfata.
Trenula pornitdingard.Munliierauinvdluiliin ceat6.Pe
indltimipluteaunoripufogi.
Reline!
Substantivul
caredenumegte
fiinle,lucruri,fenomene
alenaturiide
acelagifel se numegtesubstantivcomun. Substantivele
comunese
scriucu literdiniiiald
micd.Elese scriucu liter6marenumaiin cazulin
careaparla inceputul
enunturilor
saual titlului.
L Subliniaze
substantivele
comune
dintextulurmdtor:

d
$

,,S-adus iarna-A venitprimivaraceaveseldcu ghiocei,


gitoporagi.
branduge
gi-aprinssd
Au plesnitmuguriicopacilor
se iveascdftunza cea crudd.S-auintors odsdrilecdlStoare.
Crangul
esteplinde larmalor.Albinele
igidereticd
stupul.Mieii
prin
zburdd pajigti,
iar pe camp,tractoarele
duduie."

EugenJianu,"Buburuza"
8, Scriesubstantive
comune.

&.Scriedoui enunturicu ajutorulsubstantivelor:


I]a!I Sivantul.

b. Substantive proprii
f. Citegte
urmetoarele
exemple.
SubliniazA
numele
de !Ari,ora9e,
munti,ape.

Patrianoastrdse numegteRomania.
CapitalaRom6niej
este ora$ulBucuregti.
MunlliCarpalialcdtuiesc
o cunundin
mijloculldrii.Dunereascald5pimdntulpatrieinoastre.N/ihai
Eminescu
estecel maimarepoetromAn.
Relinel
Substantivul
caredenumegte
o anumitdfiintdsauun anumitlucru,
pentrua le deosebide
celelalte
fiintesaulucrurideacelagifel,
se numeste
substanlivoropriu.
propriise scriucu literAinitialamare,indiferentde
Substantivele
gesesc
loculin carese
in propozitie
g, Subliniazd
propriicu o liniegi pe celecomune,
substanlivele
cu
doudlinii.

d
$

Alinalocuiegte
in oragulCdldragi,
pe stradaMihaiEminescu.
Mamaei se numegtePopescuMaria,iar tatelei, popescu
Gheorghe.
Alinaareun celel,peAzoI gi unvitelugnumitDuman.
Fetitacitegtemult.Eaimprumuticddide ta biblioteca
scolii.
Acuma cumpdrat
cartea.,Cuore"
de Edmondo
deAmicis.
proprii(numedepersoane,
localiteti,
ape,tdri,
.. .8.Scriesubstantive
strezi,cA(i,autori.)

&,Completeazd.

Eu md numesc_.
Locuiesc
in
strada
. Mamase numegte
Tatase numegte
Pe cainelemeuil cheamd
iar pe pisicdo cheame
Scriitorul
indr5gitde mineeste

6, Completeazd
proprii;
cu substantive

numede tdri- Romania,


numede ape- Dun5rea,
numede persoane
- lonescu,
numede animale
- Grivei,
.................
numede c54i- Pinocchio,
numede reviste- Clopotei,
numede institutii
- $coalaElenaVecerescu

numede scriitori
- MihaiEminescu,
numede localitdti
- Bucuregti,...........
numede munli- MuntiiCarpali,
...............
numede strezi- Panselelor,
.........................

6" Grupeazeurmatoarele
substantive
dupAfelullor (comune,proprii):I
pAdure.Murgeanca.,bfenelti. Lica. TudorArghezi.carte. caiet. apd. fl
biblioteai.Popescu,Olt, Romenia,flori. cemp.MihaitSadoveanu.pahat
ll
-Fram,ursulpolar",CezarPetrescu.

Murgeanca,

?" Completeazd
urmdlorulformular.

Gf

Numele
si prenumet"NSscut(e)
in localitatea

Judetul-,

l)

)
---.[

strada
_

Dorescsd cdldtoresc
in larite:--

nr_

fl
{

14.Numdrul
substontivelor

OW
t

t Citeste
exemplele.
Subliniazi
cu o liniesubstantivele
la numdrul
singular
plural.
$i cu douel'niipe celela numdrul

BSiatul
scrie.
Bdieliiscriu.
Fetitaciteste.
Fetitelecitesc"

d
$

Mielulzburdd.
Mieiizburdi.
Copiiivorbesc.
Copilulvorbegte.

8, Scrieurmdtoarele
substantive
la numdrulplural.

carte- carti

gradine
-

farfurie-

cretonstilou-

blocgard-

tablou-

3, Scrieurmdtoarele
substantive
la numdrulsinoular.

munti- munle

I pdduri-

cdmpii ape -

ora$e-

rauri-

potecibrazi-

dealuri-

lacuntzvoarenonanimale
case-

9. Schimbe
numarul
substantivelor:
cat -

copii-

floare-

.4.+i -

raucopac -

covornon-

creioane
- _l

pix-

munle-

6" SchimbdnumArul
substantivelor.
Scrieenuntulcorect.

. Pasdrea
zburala indltime.

. Ursulmormdia
in Dddure"
. CAntecul
se auzeatot maiclar.
. Randunelele
zburaula cuiburile
ror.
. Fetitaigi scriatema.
6. Scriedoueenunluricu substantive
la numdrulsingular.

F.Trecisubstantivele
de la num5rulsingularIa numdrulplural.

d
$

15.Adjectivul
t Cite$teexemplele.
Subliniazacuvintelecare aratdinsugiri.

Pe tablaneagrd,el scriecu cretaalbd.


Omulharnicnu ducedorulDainii.
gi harnicda venitla palat.
Fatafrumoase
Pedurea
deasdgi umbroasd
addpostea
animalele.
Lunguldrumne-aobositpe toli.

Reline!
Adjectivuleste partea
substantivului.
Adjectivulare acelaginumerca gi substantivul
alecerui
insugirile aratd.

d
$

8. Subliniaza
substantivulcu
o linie9i adjectivul
cu douAlinii.

a.,,Cu
negurile
somnoroase
timpurii,
9i-amurgurile
Vindiminetile
urate
$i noptileposomorate
$i lungi$i negregi pustli."
$t. O. losif,,Se-ntorciar.."

lq

paserele
b.,,Somnoroase
Pe la cuiburi
se aduni,
Doarizvoarelesuspind
Pe candcodrulnegrutace

c. ,,Peste
fagicu varfurisure
A cazutamurgulrece.
lnserareamutetrece
Furi$atdprinpddure.
Se desprindelargun zvon
Deperbtgi monoton,
Ca un murmurlungde ape
Umpleveilevecine
De resunet
mare...
V in e ! . . . "
G.Topirceanu,,Accelera
tul "

Peste-anopliifeerie
Se ridicemandralunA..."
M. Eminescu,
"Somnorcasepdserele"

3. Gdsesteadjecti
ve potrivitepentruurmatoarele
substantive:

soare

om

poveste

flori

cantec

casa

cAmpie

carte
poezie
oesen

brad

apa
gand

munte
cer
I

t Gdsestesubstantivele
potrivitepenru adjectivele:

harnicd mdtdsoasa

intinsd
fioros

frumoasdinaltul
albe
limpedele

rung

t Gesegtecat maimulteinsu$iripentrusubstantivele
date.

l' . ' . "


copac \-

'.

/'..'.'
\.-

- - - - - - -.mer

- __- ___.

'.'.
1_'.'.
\_

apd

___- ___.

6" Potriveste,
la acelaginumdr,adjectivele
din parantezd.

d
$

,,Pestetrei zile, toati preajmaera imbrdcatdin haina


ii recea iernii.Dupdo ninsoare
(stragnice)
, urmaunsenincasticla,
aducand
cu dansulgi un ger(aprige)
(albe)

LAl. BratescuVoinegti,
"puiul"

?, Bucovinapoartdca intr-osalbe,monumente
(strdveche)
, adepostjnd
(nepre!uitd)
obiecte de arte, fiecare amintindu-nede un trerut
(glorioase)

8,in valea(inguste)
se strecurase
un drunl
(gerpuite)
(semel)
. Varfurile
searatau
printrenorii(cenugiu)
. Casele(alb)
cu
(ro9u)
acoperiguri
se zareaupanedeparte.
Un rau
printre
(albagtri)
pietreie
(cenugie)
susura
I

O pasdre(mici
de pe ramura(uscate)

argrnrminciuna
furie-

d
$

trandafirmirosceartSbunetateveselte-

parfumJoc-

gurafrumusete
-

rabdaretristeteurmdtoarele
t@,Transformd
adjectivein substantive.
frumos- frumusete bun bucurosblandrautristveselcura.,os
inaltinmiresmat
lacomaunupdrintesc
lemnoscetosdt Gdsegteadjectivecu sensopus.
om bun
copilvesel
bradinalt

geantemare

zile catoe

drumdrept

lq

hainAalbe

Scolarsilitor

t& Observescriereaadjectivelor.
CompleteazA
.

munteargintiu, muntiargintii,
fluturestrdveziu,fluturi
urscafeniu, urgi
mierloizglobiu, mierloi

pnvea

a unuiarbore(batrani)

urmetoarele
9. Transformd
substantive
in adjective.
vigina- viginiu

cu pene(galben)

argintiiimunti

. Roluladjectivuluiin exprimare
A Citegtetexteleurmdtoare.
Subliniaza
adjectivele.
CiteSte
textele
fSfdadjective.
ComparS-le.
Ce constati?
a. ,,Cupdrulnins,cu ochiimici
9i calzide duiogie,
Aieveaparc-ovadaici
lcoanafiraveibunici
pruncie."
Dinfrageda-mi
$1.O.losif, ,,Bunica"

soare,
,,Sisevad5sfentul
inrr-ozi de sarbdtoare,
Horanoastreceafrdteasca
pe campiaromaneasce.,,
V Alecsandri,
,,Horaunirii"

Re!ine!

Adjectiveleimbogdtesc,'infrumuseteazi9i fac exprimareamai


precisa,
maiclar5$i maifrumoasd.
Adjectivele
ajutela realizareaunorexpresiifrumoase,carearatd
uneleinsugiri
deosebite,
maiputinobisnuite.
Exemplu:
insusireobignuita
- fatefrumoase;
insugiredeosebitd- fatd atatde frumoasi, incetla soarete poli
uita.darla dansaba.
Adjectivul
ajutala creareacomparaliilor:
alb ca neaua;
neagreca noaptea;
bun ca paineacaldd;
limpedeca $i cristalul.

$'

g"Subliniazd
comparatiile.
cadem5runta
,,Zdpada
Cerule ca le9ia.
$ideasacafeinala cernut.
Amurgul
se intindeca un zabranic
sur"
t\4ihail
Sadoveanu,,,/arna"
'Cu lddecinica de otel
Asfredelitinstance."
B. P Hagdeu,,,Bradul"

Tareca piatra/luteca sdgeata


Tareca fierul/luteca olelul.
Sorcova

3. Crceazdcomparctii.
qalbenca
ro9uca
veselca
u"ut
""
'intunecat
ca

I inaltca

lstrarr"ito,
""

oo.oro*J--lrruro"

""

Iq

16.Cuvintecore
?nlocuiesc
nume.
tr"?
persmmc.
r*affiu*rfiefre.:;
ie

pronumele
personale
t" Subliniazd
dintext.

Eleviiclaseia lll-a pregdtesco serbare.Ei au inv5lat


cantece9i poezii.
- Tusd cangun cantec,Daniela!
- Noivomjucao piesede teatru.
- De ce lipsescAlina
gi loana?
- Elesuntla cerculde desen.
- Venili9i voi la serbare?
Reline!

d
$

personaltine
Pronumele
loculunuinumede persoane.
Pronumele
sunt:
oersonale

noi
ei sauele- pentrunumerulplural
pers.l pers.a ll-a I pers.a lll-a
personal
Pronumele
se scriesingur,
intr-uncuvent(eu,tu, el, ea,
noi,voi,ei,ele,mie,noua,ne,tie,iti,tine,te,vou5,ve,ior,lui,etc.),dargi
ca u n cu va n tlegatpri n l i ni utdde un ir ed e u n v e r b ( s p u n e - m i,
mi-aspus,anunta{a,li-amspus,ducAndu-\rd,
ne-amintalnit,spunanduj,
vAzandui,le-amexplicatetc.)
9, Traseazesageliintrepronume9i actiune.

citesc

tu

citegte
citegti
cititi
citim

el

eu
noi
vol
ei

scriem
scriu
scrii
scrieli
scrie

eu
noi
voi
tu
ei

pronumele
8. Subliniazd
personale
din texteleurmatoare.

,,- Dragiimameicopilagi,
eu mdducin pddure,
casd maiaducceva
demAncare.
Darvoiincuiali
u9adupamine,ascultatiunulde
altulsisenu
cumvase deschideti
pananu-tiauziglasulmeu.Candoj venieu,am sd
daude Stire,ca sa md cunoa$teli.
Auzifatice-amspuseu?
a
ziseraei.
- Da,memucd,
- Potsa am nedejdein voi?
- Sd n-ai nicio grij6,memuca.Noi suntemo dat6bdietjSi ce_am
vorbito datd,vorbitrimane."
lon Crcang', ,,Capracu trei iezf'

aaa

Cu hdinutele
cdlcate,
Cu rochitelecurate,
Cu coditelepe spate,
Eugi tu Siel Siea
Mergemtoti la Scoale,da?

$i apoisprecrangpornim
Noigi voigi ei gi ele,
Sd culegemfloricele,
Sd ne veselim.

aaa

d
$

Tiii,da ce mai pegteail dd-mi$i mie,ca


'- Buni ziua,cumdtrS!
taaa...remi-iDoft5!
- la maipune-tipofta-ncui,cumetre,ci doarnu pentrugustulaltuia
m-ammunciteu. Daci ti-i a9a poftd,du{e Si-timoaiecoada-nbaltdca
pe$tesa mdnanci."
mineSi-iavea
lon Cteang., ,Ursulpdcidlitde vulpe,,
6,Alc5tuiegte
enunluricu ajutorulpronumeloti
eu,ea,noi,ei, tu.

Iq

d, Scrieenunturicu ajutorulpronumelor
personale.mie,noud,ne,

6, Grupeazipronumele
date,folosindtabelul.
mie,nouA,ne,lie, ili, tine,te, voue,bt lui, md, le.
Na drrl.plury!
pers.I
mre,

pers.a II-a pers.a III-a


pels. I
lui,
noua,
tie,

pers.a II-a pers.a m-a


lo!

d
$

F, Subliniazd
cuvinielecarear puteafi inlocuitecu pronume.Scrie
in paranteza
ce pronumes-arputeafolosi.

Vulpeaa plecatin pedure-Vulpea(


) a ajunsldngd
un gard.Gainilecotcodeceau.
Giinile (
) nu gtiauce
primejdiele pdndegte.
A aperutAzor.
Azor (
) a inceput
sb latre.Gospodarula venitindatd.Gospodarul(_)
a
zdritvulpeafugind.

6,. Completeaze
dialogulcu cuvintelepotrivite.

- Eu am scriso compunere.
ce ai scris?
am transcrisun text.Andreice a ficut?
a fost la cerculde muzice.
vom organizao serbare.Venitigj_?
vom veni dace vor intra gi
in grupa
noastr5artistici.

1,7.Pronu
melepersonale

depolitile

pronumele
personale
t Subliniaze
princarese exprimd
politetea
fatade o persoane.
asta,
Siscriuscrisoarea
'Afar6-inoaptealbd
cu luneazatoare,
intaiameascrisoare,
eu vorbeloralese
elevuldumneavoastrd,
le-ncercin tainAcheia,
timid,dinbancatreia."
Pette Ghelmez,,,Scri
soare"

g
a

de politete,de aceeagipersoand.

El sauea

dumnealui
oumneata
dumneavoastrd
dumneaei

8. TransformA
dialogul,imaginanduJi
ce vorbegticu o persoandadul
persoand
ce
te
interesezi
de
o
altd
in
varsta.
Modifica
cuvintele
subliniate.
9i

I
J
[

- Salut.Gelu!
- Salut.Andrei!
- fq nu cumvagtj! unde
estestradaLalelelor?
- lmediatla dreapta.
- il! mullumesc.
- Cu multdplScere.
- Eu vreausd ajungla
Dan.El m-achemat.
--

lq

18.Numenqful
t Subliniaz5
cuvintelecarearatdnumere.
. Bdtranulare doifeciori.
. Capraaretreiiezi.
. O soacrdaveatreinurori.
. CeiSaptepiticis-aubucurat.

Re!ine!
Parteadevorbirecarearateunnumarse numegte
numeral.

d
$

g, Subliniaze
numeralele.
douApaini?
'-Ai avutdumneata
judecetoidou6amavut.
- Da,domnule
-Tovara$uldumitaleavut-atreipaini?
* Da,domnule
judecator,
treia avut.,'
l. Creange,,,Cincipeini,,
aaa

Am un copaccu doudsprezece
ramuri,
Pe fiecareramuresuntpatrucuiburi,
InfiecarecujbsuntSapteoua.
8" Completeazd
cu numerale.

Anul are

anotimpu
ri. Fiecareanotimp
luni.Fiecareluneare
saptdmani.
O sdptdm6nd
are
zile.Ziuaarc
deore.
Ora are
de minute,iar minutulare
de
secunde.
6.Scrieo numeretoare.

are

. Scriereanumeralelor
"o*,

t Citeste,
apoitranscrie
numeralele
de la 1 la 10.
&",, har:,fuA4t, cl:t c.1:,
late, la././a, afl no.uii, zece.

g, Cite$teii apoitranscrienumeralele
de la 1'l

8" Citegte
numeralele
de ta21 la30.
Siapoitranscrie
(dtui,z&t |a /,/,za,t,
14adz4<tI &n, ,k .;""c; g A*i, /aatiz.er; A
lat4&,

/a&i^?"i

ct:??t,t:,/otaizat

N 1ot", /oo"i*""1

X Nt/ra,

/uaix"zi I elt lazaixerz I noui, freAza:.

.$

4, Citegte$i apoihanscrienumeralele
de la 20 la 100.
doedzccl, t?<i,He4t:,
labqher|

cz:tuzxea,yw:xal, 1cfi*zzzt; elaca,

naazdaett, o taf,.d.

lI

@,Scrie3985dupi model.
2356 - dzuz, ???nA,ei t//.te craa,x@i A,kzie.

6"Alcetuie$te
enunturi
cu numeralele:
3, 5, 4, 8.

7, Pronunticorectnumeralele:
gaptesprezece,
optsprezece,
nouasprezece.
Alcdtuiegte
enunturicu ajutorullor

8, Scrieun anuntin carese folosestjnumerale( data,ora,numerul


adresei.etc.)
I

rl

-(ruur{
l
',1

FI

q
^[

9, Prezinteo reclam; in caresd foloseqtinumerale.

19.Verbul
/, Cite$teexemplele.
Subliniazd
cuvintelecare
exprimdactiunea,starea,existenta.

venitde la gcoalS.
in curAnd
va sosigi buniculElenaa terminat
preferatd.
descris.Eastd.Agteaptd
emisiunea
Ce(ilegicaietele
suntpe masd.

Reline!
Parteade vorbirecareexprimd
actiunea,
stareasauexistenta
lucruriloifiinlelor,fenomenelor
naturiise numegteverb.
g. Subliniazd
verbele
. Prccizeaz',oral,ce exprimeele.

d
$

cantaretneobosital zilelorde vard,amulisela umbra


'Greierele,
unuifir de iarbd.Veveritasta sub o creangSstufoasa.Vantulnu cletina
nicio frunzd.Nicio paserenu brezdavdzduhul."
CalistratHogag,,,Fuft una "
,,Sardeodatd,
Unulcade,
Daucu ciocul,
Altulsare...
CadalSturi,
lar s-atace,
Schimbd
locul,
larse pigc6..,
Batdinaripi,
Dardeodatd
nu maimi$ce..."
Daudingheare,
G. Topiceanu,,Un duel"
8. Subliniaza
verbelegi scrietimpulin parantezd.

in vdi 9i pe
,,Oploaierececddea(
) neintrerupt.
dealuriplutea(
Prinvezduhveneau
) o ceaFleptoase.
(
indbugite.
) impugcituri
(_)
Deodataizbucnire
celedintAifocurialeturcilor.
lVlaiorul
aparL__)
$ontucdzu(
). Dorobanlii
intr-unsaltvijelios."

M. Sadoveanu,,,Luarea
Grivilei"

f. Transformd
formaverbelorgj pronumelor
de la persoanaI, numAru
singulaila persoana
l, numdrul
olural

Eu merg(
) cu atentie.Privesc(
p54ile.
(
in toatg
Nuvid
) nimic.Nu aud(
)
(
nimic.Mdindrept
) spreuntufig.Undesdfie iepurasup
Cercetez(--)
cu atenlietufigul.M-am apropiat
(
(
). Nue nimic.Zambesc
).Mdintorc
(_______-)spre casd.

6.. Grupeazdverbele,in funcliede numar.alerg,cant,venim,scriem,


gtim, spun, dd, ludm, venili,idici, aducem,avetl am, spui, vreau, vot:
cerem,desenAm,invean, canti,sctiu.
alerg,

d
$

*0. Subliniaziverbelecu

lini i .

vemm,

o liniegi pronumeleper"on.ale Oo"e


",

Bunicul4i3_spg;; o povesle.Am vezut-ogi pe bunica.


Ne-amagezatla umbram5rului.L-amprivitpe bunic.El mi_a
zambit.Am privit-ogi pe bunica.
- Maispune-mi
o poveste,
bunicule!
- Sd-tispuni bunica_
Am ascultat-ocu atenlie.

lq

P,SchimbeverbulIa persoanaa ll-a,nr.singular.


,,9istausingurtoatAziua
9i staisingurtoatdziua
9i plangmultcandmdgandesc
Cd tot Schiopvoiti de-acuma

9i tot tristam sd treiesc."


E. Faqgo,"Cdletutulgdtiop"

8" Schimbdverbelela timDultrecut.

,,Cutinedouefetestau

Cutinedouefeteau stat.

Si torcin randcu tine;


Suntincd miciSitatd n-au
9i Georgenu maivine."
G. Co$buc,
'Mama"
9"Transformd
verbelela numarulsingular,persoania tt-a.pastreazaI
acelagitimp: venim,au fost, erau,greblau,stangeli, veti avea,luau, au
I
vdzut,aliinalnit admiem, sd fim, vomnumera,veli observa,oblinusem.

d
$

tt Scrieverbepotrivite,r5spunzand
la intreberi.
Radu (ce face?)
spregcoala.El (ceface?)
stradacu atentie.Pe drum(ceface?)
cu alliScolari.Ei (ce
fac?)
in curtea$colii.Clopotelul(ce face?)
de
intrare.Totigcolarii
(cefac?)
in gcoata.Ei (cefac?)_in
bdnci.Acum(cefac?)
pe doamna
in linigte
invatatoare.

lq

n. Formeazdpercchipronume-verb,
dupamodel:

eu
tu
ersauea

gtre
gtiu
gtii

muncesc
muncegti
muncegte

IU

el, ea
eu

gtiu
gtim
gtiti

nol

voi
ei sauele

munctm
munciti
muncesc

el

noi
vol

t8, Scrieverbepotrivitepentruun concursde alergdri.


tt Scrieverbepotrivitepentrutextulin gr;ddind.

d
$

t0. Scrieverbepotrivitepentru ooezia Arivei.


t6, Scrieforma verbelorpentrufiecaredin persoanele
date:
eu - citesc,invdt,cant,scriu,desenez

t unoivoi el-

n(?

tt Scriece crezicd s-aintamplatcu aceastecan6.Subliniazd


verbele.

qQi._
/'L

^::

. Scriereaverbelora fi gi a lua
qi subliniazd
t Citegte
enunturile
verbele.
. Eu suntScolarin clasaa lll-a.
meu.
'Tu e$ticolegul
. El estemaimaredecatnoi.
. Noisuntem
vecini.
. Voisuntetibunisportivi.
. Eisuntgalegio$i.
. Anultrecuteu am fostin clasaa ll-a.
: La anulvoi fi in clasaa lv-a.
. Eu iau carteadin biblioteca.
. Tu iei douec54i.
. Ea ia stiloul.
. Noiludmvacante.
. Voiluativitamine.
. Eleiaunumailoculintai.
. Eu am luato carte.
. Euvoiluamaineun ghiozdan.
8, Scrieenunturicu verbul a fi la persoanal, numerulsingular$i
Dlural.

8. Scrieenunturicu verbulalua la perso


$i plural.

perechipronume-verb,
S, Formeaza
dupd

eu
tu

/este
/ sunt
/
el,ea
egti

noi

I eu
I tu.---

sunt

d
d

'l

del:

iei
iau

I voi

tau
ludm

suntemI ei,ele

a -4,numdrulsingula

I el, ea

sunteti I noi

Iq

Pdrfide vorbi?e
t

11

'10

1. Partede vorbire
2. N u m e r u l...
3.Arati actiunea,starea,existenta
4. Ge n u l...
5. Determina
un substantiv
personal,
persoana
6. Pronume
a ll-a,n[ plural
7. Unfel de substantiv
8. Verbularepersoand,
numar9i...
9.AratAnumArul
sauordinea
'10.Ge n u l...
'13
'1'1.
Tineloculunuinume
t
12.Nu m 5 r u l...
personal,
persoana
plural
13.Pronume
l, numdrul

n
q

20.Sintoxopropozitiei*
e-,!-t.t;.iiliii;i , ;:ri-tLri, ,:,t: l:!,i"rlF:it;il
jl jti

t Scrienumerulcuvintelor
din urmetoarele
propozitii.
. Noiam organizatun concursde desen.
.Alexandru
a desenat
celmaifrumos.
. Elenaa luatpremiul
al doilea.
. Vomorganizao expoziliecu desene

Re!ine!

E
l

n
x

Contribuind
la alcdtuirea
propoziliilor,
cuvintele
devin pe4i de

propozitieFiecare
cuv6nt
areiri"rti"t"' rrii" ii't*sj;; ;"6;:J;

comunicdrii.

g. CompleteazA
propoziliile
cu cuvintelecarese Dotrivesc.

. Andreimergela
. Elena
o scrisoare
bunicului_
. Noi mergem_excursie
. Mamaa venit
la lucru.
. Bunicacitegte_carte.
. Soarele_pe
boltaalbastrd.
. Veveritasare_creang;
in creang5.
. Vulpeaalearga
o pasare.

d
$

8, Scriepropozitii
cu ajutorulcuvintelor..
vendbrul,iepuragul,
cainele,
pedurea.
seara.

lq

' conlinutneobligatoriu

?t.Predicotul.
Fredicotul
verbslo
propozitii.
verbeledin urmdtoarele
t Subliniaz6
. Copilul
canta.
. Vantulsufl6cu pulere.
.Anascrieun exercitiu.
. Dancitegteo carte.
.Adrianconstruiegte
o racheta.
. Cartease aflein biblioteci.
. Existeun izvorcu ap5caldd.
. Bunicul
stdin gredine.

Reline!

d
$

prinverbe,acestepedidepropozitie
pt
se numesc

Randunica
zboara.
Pisicatoarce.
Pomiiinfloresc.
ursulmormaie,
CantAcucul.
Rasare
soarele.
RasunA
codrul.
VrSbiutele
ciripesc
vesele.
propozitii
astfelincaturmatoarele
S.Alcatuiegte
verbesi fie predicate verbale:cen6, picteazd,zidegte,prepard,adund.

lq

potrivite.
4. Scriepredicatele
verbale
Pes6relele-pe
ramuri. I Andrer-in
-"lun".
v"u"ri1"
I c'u",-p"
-i"r"|".
El"n"'
I tunu

gradina.
"t"".
o oo".'".

2?"Propozific
comunicore
cuumsingur
prediccf*
predicatele.
t Subliniazd
Scrienum6rul
lorin propozitie.
. Unvantasprusufla cu putere.
. Copiiialergaupe terenulde sport.
. Uniijucau
fotbal.
.Altii sdreaugardurile.
. Cei maimultifdceaugimnastica.

Reline!
Propozitiaeste o comunicarecu un singur predicat.Dacd
spunem:,Copiiialergau/9i/ radeau.',,avanddouapredicateverbale.
inseamn5
cd avemdouapropozitii.ln
ceade-adouapropozilie
nu s-a
maiscriscuventulcopiiideoarece
se intelegefoarteugorci tot despre
copiiesteyotba.
9, Stabileste
catepropozilii
sunt.Subtiniaze
intaipredicatete.
Alinadeseneazdgi eianlti.
Viorelscrie,apoisejoac5.
lvlamacoase,apoicalcdrufe.
Tatasapdin grddin5,apoigrebteazd.
Cainelevine,ascultd,privegte,
pleacd.
potrivite.
8, Scriepredicatele
. ledulcel mare
dupeu$4.
. LUpUI

. Capra

a
n
tr

tezl.

cu de-alemancirii.
. le d u l c e l m i c
intamplarea.
9, Scriepropozitii
in careverbelevinegi aducesa fie predicate

d
el

I\

i"A

4 41

4&.

''t i!}\t:,:{'\?."

o4.

rt::{::":..:;
^.al'te"

I i trt.t4 s 'i k
t

t Subliniaza
cuvintelecarearatedesprecineestevorbain propoziti
saudesprecinese spunecevacu ajutorulpredicatului.
. Ciobanulp5$eaganditor:
. Cainele
veneain urmalui.
. Turmapd$tealinigtitd.
. Berbecij
purtautSlSngi
la gat.
. lvlagarul
cerasaciigrei.

Reline!
Cuvintelo
subliniate
suntsubicte.

partea
Subiectuleste
depropozitis
despre
caresecomunic5
ceva
predicatului.
cuajutorul
Subiectul
se poateatlacuintrebdrile:
,,cine?,,sau
,,ce?,',

d
d

8Subliniazd
subiectele.

gospodSria.
Azorpezegte
Vinevulpeala cotet.
Azorlatrdcu putere.
Stipdnuliesedincas5.
Vulpeafugein pddure.
potrivite.
L Scriesubiectele

Adie
Se vdd

mergin excursie.
conduceautocarul.
de primdvard.

cu peretii
veruiti.

&. Potrivegte
cuvintelepentrua obtinepropozitii.
Subliniaza
subiectele.

Resare\ latre
Azor
Ana
Ursul

\ soarele
mormdie
deseneazd

PAserelele
Adie
Canta
Muncitorii

vantul
ciripesc
lucrcaze
privigh

qr

6. Subliniazd
subiectul$i compara-l
cu celdin exemplulurmdtor.

Elenavine.

@,Descopera
subiectul.
Sisubliniazd
Ana, Dan giAndrei vin la gcoald.

Reline!
Cuventul
Elenaconstituie
propozitiei
subiectul
dela punctul5.Acesia
esteun subiectsimplu,fiindcdestealc6tuitdintr-unsingurcuvant.Sunt
Sisubiectealcatuitedin maimultecuvinte(substantive),
a9acumeste
cel din propozitia
de la punctul6.

F, Scriecinci propozitiidespre:doctorut,zidarul fnvdtdtoruL


avbtoruL
predicatul
cofetarul.
Subliniazd
cu o liniegi subiectulcu doudlinii.

d
$

8" Scrietreipropozitii
cu ajutorulcuvinteloraduce,vesteste,
se intorc.

LAlcdtuiegtetreipropozitii.
Noteazdpredicatele
cu p Sisubiectele
cu S. (Scrieinilialeledeasuprap64itorde propozitie.)

t@,Scrieprince p5(i de vorbiresuntexprimate


subiectele.

Andreeafacegimnastice.I e||hctanlh,
Gascase ducela balta.

nr nri'

'

Ea are$apteboboci.
Noiiubimanimalele.
I

Re!ine!
Subiectulpoatefi exprimatprin substantiv
sau prin pronume
personal.
fd, Scdepropozitii
personale
in carepronumele
eu,tu,noi,eb se
subiecte.

d
$

tg, Scriepropozitii
in caresubstantivelel/asile ti floarea se fie

subiecte.

t8, Scrieo propozitie


in caresubiectulsa fie exprimatprintr-un
substantiv
plural.
comun,la numarul

/&, Scrieun enuntin caresubiectulsd fie exprimatprintr-unpronume


personal,
persoana
a lll-a,numdrul
singular.

24.Propozif
io simpld.
Pdrfile principole
de propozitie*

predicatele
d,insemneazd
(P)Sisubiectete
(S).

SP
Alincdntd.
SP
Andreiscrietemele.

Vrdbiuta
ciripe$te.

Sundclopotelul.

SufldvAntul.

Barcaplutegte.
Re!ine!

Soarelestrelucegte.

Oilepasc.

Propozitia
formatdnumaidin predicat$i subiectse nume$te
propoziliesimpla.,,Alincentd."esteo prcpoziliesimpl6.,,Andrei
scrie
temele."nu esteo propozitie
simpl6.Dece?
Totpropozitie
propozitie:Dan,Etenagi
simpleesteSi urmdtoarea
Wsibcen6. Ea esleformatinumaidinsubiectSipredicat;
darsubiectul ill
nu estesimolu.
PredicatulSi subiectulsunt pd4i principalede propozitie.
Cu ele
construimpropozitiile
simple,dar gi propozitiile
care,pe langdpd(ile
principale,
au Sialtepe(i de propozilie
(Andreiscrietemete.)
8, Scriegasepropoziliisimple.
1.

I\

2.
3.
pe1ileprincipale
&. Prccizeaze
propozitii.
din urmdtoarele
PS
Pe stradacirculdmagini.
O randunicd
construie$te
cuibul.

Se intorcpesdrilecdlAtoare. UrsulumblSprinp6dure.
Vantulierniisufl5cu putere.

Cdt6linalucreaz6o bluzi.

lq

9" Spunedac5prinfiecarecuvantsepaEt,din celedouacoloanede


cuvinte,se comunic5
ceva.Traseaz5
sage$intreperechile
de cuvintedin
celedoui coloane.
astfelincat
elesa comunice
ceva.

lepuragul
Cucul
RAul
Rdsare

soarete
fuge

6. insemneazd
numaipropozitiile(cu
inteles)Etr.

d
$

cante
curge

Andreicantaun cantecvesel.
Andreiun vesel.
Andreicdnta.
Andreicantec.

n
n
n
n

6, Scriepatrupropozitii
simple,cu subiectsimptu.

?" Scriepatrupropozitii
alcAtuite
numaidin subiectsi predicat.

lq

L Scrieo propozitie
simplAalc5reipredicatsd fie exprimat
printr-unverb la persoanaa lll-a, numdrulsingulaiiar subiectulse fie
exprimatprintr-unsubstantiv
comun,numdrulsingular

25.Propozitio
dezvo
ltotd.
Pdrtisecundore

deiropoirli".-WW
0

8"Precizeaze
(P) 9i subiectete
(S).
Wedicatele

. Soarelestrdlucegte. Soareletoamneistrdlucegte
spreapus.
. Frunzele
cad.
. Vdntulsufl5.

. Frunzele
copacilor
cadla pemant.
. Vantulrecesuflecu putere.

gi deosebirile
PrecizeazA,
oral,asemdnarile
dintreceledouacoloane
de propozitii.

Retine!
Pro-pozilia
care.pe lengAsubiect9i predicat,
maiareSialteperlide
propozitie
se numegtepropoziliedezvoltate.
padilede
Subiectul
suntp54iprincipate
de propozitie.
Sipredicatul
propozitiecare nu sunt nici subiectgi nici predicatse numescperli
prezenlalor
secundarede propozilie.Ele pot lipsidintr-opropozilie.
faceca o comunicare
se fiemaiclara.maiprecise.
maisigurA.
PD,

propozitia
L lnsemneazd
simpldcu PS 9i propozilia
dezvoltatd
cu

Ogarulmancacu pofta.lEnl Ogaruldormea.


E
lepureleprivea.
lepurele
a luatciubolelele.
f_l
plata.
Ursula cerut
Ogarulfugedupdiepure. f-_l
lepurele
a dat banii.
lepurele
aleargd.
E

E
E

propozitiile
3, Transformd
simplein propoziliidezvoltate.

3I

Cocogul
cante.
Coco$ul(ce
fel?)
Clo$caciugulegte.
Clogca(acui?)

cante(unde?)
ciugulegte(ce?)

d
$

L Transformd
in propoziliisimple.

Alinacitesteo cartede povegti.


Vulpeavicleandvinela cotelulnostru.
Ariciulcelteposa ie$itla plimbare.

Un iepurealeargd
pe dealulcu vii.
6, Noteazipedleprincipate
(pp) 9i pA(itesecundare
(pS)
PP
PS
PP
PS PS
Cainele
linigtit
se apropie
de stepanul
sAu.
Un norintunecatinvdluirepedesoarete.

d
$

Floarearosieradeain luminaverii.

Cl

Q6=.=

sffig

6, Scrieun biletnumaicu propoziliisimple.

A Scrieun biletnumaicu propozitii


dezvoltate.
ComparA
biletele.

. Ce determini pdrfilesecundare?
propozilia
p54iledepropozitie
8, Urmeregte
gi lf)
secundare
Siobservd
pecinedetermine
el"
U
Jts

Puigorul
motatumbldsingurprincurte.
PP

PP

Puisorul umble

ti
p st

s/ \un
" / ps
t

ps

molat sinQur princurte

Relinel

Pa(ilesecundarepoi determinaunyelb sauun substantiv.

PP

PS

PP

PS

PS

singur . princurte

d
dl

I\

(PP)9i pe4ilesecundare(PS).Du sdgeti


% Noteazap54ileprincipale
de la pdtilesecundare
la cuvintelepe carele determind.
Scriece pd4ide
vorbiresuntacestea.

q
tN

Buturuga
micerdstoarn5
carulmare.

prinpddure.

0
I

$colarulharnicscrietemele.

Bunicameaspuneo poveste.

d
$

lq

Fataharnicegi istealamunceacu spor.

Veneaupe randrandunelele
obosite.

O frunzdgalbendcdzupe carte.

Greieragul
negrucanlala chitard.

PrcW

2
!

Completeaz6l

4
)

7
t

v
10

I
t

d
*f

' 1. P arte p rin ci p a l 6de


propozitie.
2. Propozilie...ti
dezvoltatS.
3. Subiectul
alcatuitdintr-un
singurcuvant.
qi...
4. Propozitie
simplA
5. Predicatul
esteo...principale
de propozitie
prin...
6. Predicatul
esteexprimat
propozitie.
7. Parteprincipald
de
8. P5(i principale
Sipedi...
propoziliese...ceva
9.
ln
despresubiectcuajutorul
predicatului.
I
se afldcu inkebarea.
t 10.Subiectul

lq

tr.du'yffirata*f;
Cuvintecu aceeagiformi, dar cu sens diferit
't ObservA
sensulcuvintelor
subliniate.

d
$

lq

. Bucdtaruln-a pussarein mancare


.Andreisaregardul.
. Mariapoartdo rochiealbastri.
. Bunicaintri pe noartS.
. Eupoit un costumgri.
. ln pod eraumultevapoare.
. Al cui este acestcui?

L Completeazd
cu cuvinlelepardgi par.Observdsensurile.

El vreasd

ceeace nu este.

Euammancat
o
EuvreausA
Cioarastd in vArfulunui

mare.
ceeace nu sunt.

t Alcdtuiegte
enunturiincarecuvinteledatesa aibdsensuridiferite:
toc,ochi,pui,cot,somn Gasegtegi altecuvinteasemdn5toare.

d
$

2. Sunetul,
fitero,
sifobo

t Scrievocalele
limbiiromane.
L Scrieconsoanele.

d
$

,. Scriecuvintecare'incepcu literai

t Scriecuvintecaresfargesccu literai
t Scriecuvintecareau in interiorullor literaA.

Re!ine!
Sescrielitdrai$i.ininteriorulcuyintelo[
numaiincizulunorcuvinte
carelncepau i 9i din carese formeazealte cuvinte,pdn addugarea
unorlitereinainteavocaleii.

incep
insemnat
I impecat lintempinat
reincep I neimp5catlpreintampinat neinsemnat
6, Gdse$tecuvintecarese scriucu litera/ in interior.

t Transcrie verbelea hotdri,a cobori,a veraa peri, a ameri,a 6rl,


a dobori.GAseFte
gi alteexemple.

t Completeazd
cu i sau6.

re ntors

I ne ntors c_ntec

re nviereI nlnuin" re_mpletit


ne-mpecatI ne-nfrelit re ntinerit

m_tne
ne_ndurat
p_rne.

9. Desparte
in silabecuvintele:
valbare, poezie,ierbui, ploud, voud,goseaua,podeaua,laleaua,
ianuarie,februarie,vandbare.

,t Despartein silabecuvintele:exerciliu, exercitii, expunere,


exemplu,axd, extindere,relaxare.

t0. Scrieun scurttextin carese folosegticuvintele:am hotdret,


inai, cobori,neinfricat,reimpd1it.

d
$

3. Propozitio
Felulpropoziliilordupi alcituirea lor:
simplesau dezvoltate
I

,. Scriedouapropozitii
simple.

9. Scriedouapropozitii
dezvoltate.

d
$

lq

propozitii
urmdtoarele
8. Transform6
simplein dezvoltate.

Soarelestrdlucegte.
Pasarelele
cirioesc.

propozitii
f,, Transforma
urmdtoarele
dezvoltate
in propozitii
simple.

In pSdure,
animalele
fdceaularmdmare.
guregdciripeaneobositipe o crenguld.
O vrdbiutd

propozitii
&,Alcdtuiegte
simpledupdschemeleSP,PS.

(S)Si predicatele
6, PrecizeazA
subiectele
(P).

SP
Vulpeaalearge.

Vdndtorulochegte.

Scapdcumetrila.

Cadeinserarea.

tf+rg

7. Dezvoltapropozitii
dupdurmdtorulmooer.
]SP

a Elgpg-zjra
qrnplqi Lupul a mdncqt.l
S

pd4iprincipale
(PP)
depropozilie

hatn

pdrtisecundare
(pS)
de propozitie
b.V6ndtorul

d
$
t Scdepropoziliidezvoltate
dupdschemele:
S, pS, p, pS; p, pS, S,
PS; S, E PS; P S, PS; S, PS,P

lq

ory

4. Propozitio
ofirmotivd
gi propozitio
negotivd

Felulpropoziliilordupi aspectr.rl
pozitiv
sau negatival predicatului

t Citestepropoziliile
predicatele.
urmdtoare.
Subliniaz5

Eucant.

Tuscrii.
Buniculcitegte.
Pasarelele
ciripesc.

Eunucant.
Tunuscrii.

Buniculnu citegte.
Pdsdrelele
nu ciripesc.

Retine!
Propoziliilein
careseafirmAcevase numescpropozilii
afirmative.
Propozitiilein
carese neag6cevase numescpropozitii
negative.putem
negacu ajutorulcuvantuluinu pusin fala verbului.Cuvantulnu face
partedinpredicat.
Propozitiile
suntafirmative
saunegativeinfunctiede
aspectulpozitivsaunegatival predicatului.

d
$

l,lnsemneazdpropozitiile
afirmative
cu A $i propozitiile
negative

cu N.

Vdntulsufl5.
Privighetoarea
nu cant5.
Andreinu vine.
Elenascrie.

lq

n
n

Ariciulmerge.
Alinnu a sosit.
Rdsundun cAntec.
Nu canteviorile.

n
n
tr
n

t Alcetuieste
trei propozitii
dezvoltate
afirmative
Sitrei propozitii
dezvoltate
negative.

t Rdspunde
la intrebdrilereporterutui,
prinpropozitiiafirmative
Si
negative.Insemneaz5
felulpropozitiilor
(A, N).

: t!!n t-eryfElq _
. iti placesd citesti?

.Accepliboxul?

ft
t___J

.Ai vrease deviimedic?

g
I

n
t-l

. lli placese te ajutealtcineva?


.Ai vreasd cdldtoregti
cu vaporul?

!
!

t Scrieformelenegativeale verbelor.

Stiu- nu Stiu
vreausunt-

rau-

pun-

6, lmagineaz6-ti
o convorbire
telefonica.
Folosegte
dou5propozitii
negatrve.

d
$

5. Felulpropozifiilor
dupdscopul
comunicdrii:
enunfiotive,interogotive,
exclamotive

g
I

t Citegtepropoziliile.
Noteazepropozitiile
(princarese
enuniiative
comunicd
o constatare)
cu C, interogative
cu lgiexclamative
cu E.

n
n
n

. Bdiatulstdtealinigtit
in banca.
.Andreia venitla antrenament?
. A sositprimavara!

d
$

9. Traseazdsdgetide la felulpropoziliei
la semnulde punctuatie
carese scriela sfergitulei.

tit

propozitie
enuntiativd
propozitie
interogativd
propozitie
exclamativd

tr
E

Reline!

Prinpropoziliaexclamative
comunicdm
o exclamare(omirare,o
bucurie,
o_admiratie),
o porunca,un sfat, un indemn,un salut,o
urare.o strigare.
8. Scriela sfar$itulenunturilor
potrivite.
semnelede punctuatie

ce-amspuseu !
,,-Auzifali
ziserdiezii!
- Da,mamucd,
in voi!
- Potsi amnddejde
- SAn-ainicio griji ! Noisuntem
o datdbdielin
aga,apoivenilisdvaserute
- Daca-i
mama
fl Dumnezeu

sd va aperede celerelegi mai rdmanelicu binefl

"
mdmucd
- MergisenetoasS,
!

l. Crcange,"Capracu treiiezi"

gi negative)princare
t Scriedouapropozitii
dezvoltale
(afirmative
sa comuniciconstatdri.

princaresd comunicio bucurie,


t Scriepropozitii
dezvoltate
o poruncd,un sfat, un aalut,o urare,o strigare.
i

I
6, Scrieun scurtinterviu(cuintrebAri$i rdspunsuri).

d
$

6. Pdrfiledevorbire.
Verbul
t Subliniaz5
verbele.

a. ,,larprincranguri
s-audsemne:
Ghionoaia
taielemne,
Gailaintr-ogarneate
Se proclamd
cantdreate;
j
lar dinmreajasomnulu
les gandacii-Domn
ului
Ro-gii!"

DuiliuZamliescu, ,,Barza"

d
ef

s
I
n

b. Gheorghe
citegte.
Alinse joac5.
Danaagteapt;emisiunea
preferatd.
Eatace.
Ci(ile suntin bibliotece.
Caietele
suntpe mase_
Re!ine!

Verbulesteparteade vorbirecareexprimdacliunea(citegte,se
joacd),starea(agteapt5,
std,tace),existenta(este,ie afl6,exista).
t Subliniazd
verbele
dintexteleurmdtoare.

,,Tus5-ngiri
tu se cerni9iea sb risipeascd,
9iea sd degire,
pui
tu sd
gi ea se rdstoarne
de memdlige
pe foc.',
celdarea
B. 9t. Delavrancea,
,,Neghintd'

,,Pela jum;tateadrumului,
candtreceampe langdun car
cu lemne,ce stain fatauneiprivdlii,auzlipe cinevad strige.
EraCoretti,
camaradul
meu.Eraobosit,cAciduceain spinare
o sarcinA
de lemne.Un om ce se aflape carii dddealemnele
randpe rand.El le cdrain prdvelia
tatjluisdu.
- Ce faci,Coretti?
il intrebaieu.
- Nu vezi?rdspunse
el, repetlecJia.,'
I
Edmondo

deAmicis,,,Cuore"
n
I

t Scriepropozitii
cu ajutorulurmdtoarelor
vetbe.scafieia,cddea,
a adunat menca,a inghelaL

t Scriepropozitii,
cautandverbepotrivitepentrusubslantivele
gi
pronumeledate:nepolica,lupul,el, bunica,vandbrul,ei.

d
$

t Scrieun biletunuiprieten.
Spune-ice
veifaceduminicd.
Subliniazd
verDete.

lq
I

T.Persosnogi
numdru
verbului
Repetare
t Completeaze
tabelul.

ttumdrul singulor

numdrulplural

pers.a III-a

tu

el, ea

crtesc

cllefrl

cite$te

ctum

ciriti

cttesc

sunt

e$ti

este

sunIem

sunteti

sunt

scliu

scnl

scde

scnem

sc e{i

scnu

d
dy

peN. a ll-a pers.a III-a


ei, ele

nol

$tiu
dau

L Scriepersoanagi numdrulverbelor.

M"i intai r,fir Ferslfii pjural-lteclia.Voi


"u
ascuttali.
Noite corectam.f------l
ei gtiuf-------l
multepoezii.Eurecitf----l
foartebine"

8, ScrieSialteverbe.Prccizeaze
persoana$i numerul

t Schimbd
verbele
la persoana
a ll-a,numdrul
singular

scriu- scrii

menance
vorbe$te-

gandegte
-

?nv5!vtneqesenezcantd-

citescaounzidegte-

t Transforma
urmatoarele
verbela persoanal, numArulplural.

alerg- alergdm
citegteclSdegteouce -

vorbesc- _lluali

vezt -

sare-

veoe-

persoana$i numdrulverbelordin textuldat.


6.Analizeazd

d
$

nesfargite
se ina[e intre pimantgi cer gi parce
,,Peduri
gi
ameninte
cutecerea intunericul
lor.
coifuri.Cercetagii
$ir dupegir se infunddsclipitoarele
furnicd
in toatepdrlile.
Straji
suntpeineltimi.
Daciistautapandd
cu arcurile
pulin.Tncep
intinse.
Aicivalease lergegte
crengile
sesemigte."
Al.Vlahule,,,Strdmo iii "
terbe

..i;tg.;

-t-

pefsoaha

ha rdrul

a III-a

plural

vetbe

pefsoana

umdtul

.,}

' +'a:..t.

.t
t Scrieo propozitie
in carepredicatul
sd fie exprimatprinverbla
persoana
a lll-a,numerul
singularSubliniaz5
verbul.

lq

8. Timpuf
verbului
t Subliniaze
verbele precizeaze
timpullor.

. Elenascrietemele.9i
r .Andrei.a
scriso scrisoare.
. Euscnamo compunere.
t
| . Euscrisesem
demulttema.
. Tuscrisesegi
maifrumos.
. Noivomscrieunanun!.

S
)
t
I
I
,$

timpul

Relinel
.
,{
f I
!]
il
\l
tl
lD

Verbularetreitimpuri:trecut,prezentgi viitor.
prezentaratdca acliuneaverbuluise petrecein momentul
. .I|mput
(scriu).
vorbirii
Timpultrecutaratd cd actiuneaverbuluis-a petrecutinainteoe
momentul
vorblrii(amscris,scrisesem).
limpulviitoraratAcdacliunea
verbului
seva petrecedupdmomentul
. (vorscrie).
vorDtnt

t Precizeaze
timpulverbului:prezentcu p, trecutcu T, viitorcu V

9n"":
Am
citit
ljteam

Citeai
Citea

n
n
tr
n

citeeti n

cireste n
citise tr

Veiciti
Aicitit

n
n

cirti

Cirim
citiserdli

\h citi
Amcirir

t Scriecinciverbela timpulprezent,persoanal, numerulsingular.


t Scriecinciverbe
la timpultrecut,
p"rr""r-

"

ff-a,
pf*"1
",r"rrrf

t Scriecinciverbe
la timpulviitor,
persoana
a _a,numarul
olural.

6. Treciurmetoarele
verbela timpulviitor.
merg,gtiu,spun,am,,iau, vdd,tii,mergi,spui,ai, iei, vezi.

t Puneverbelela timpultrecut.

Patroclescuturd(

) linti peLizuca.
Prinplopiitremur5tori
strebate
prelung.
DuduiaLizucazice(
- laca,dem(

marigiprivegte
)urechile

) unfreamat
):

) de cesutabunicilor.

Drumul e (_-___________)mititel gi ingust. E


) maifrumosdecatin targ.

d
$

M. Sadoveanu,,,Dumbrava
minunatd,,
E Transforme
verbelela timpulviitor.

,,Opdnzdmigcdtoarede sdgelizbarnaie(

p5mantului.
deasupra
(
PAnza
sescurteazd

).

Zidulce scapdrd(
seimpinge
) de izbireasSgetilor
(_)
(
tot mai aproape.Se prSbusesc
)
mullidin oastearomand.Dar giruriproaspeteizvorbsc
(_)
mereudin pedure.Crezi(
) cd toli
copaciis-au prefdcut(
)Tnogtenigi vin
) dincein ce maimulli.Daciiaruncd(
giseaperd(
arcurile
intdriturile
trosnesc
) cu ldncile.
(
nevalamodii.
)Sise indeasd(_)
Cerulse intunecd(
vine
) gi o ploaiendprasnice
(_)
sd spele(
) baiade sdnge."

lq

Al.Vlahule,,,Strdmo?ii"

t Subliniaz5
Sianalizeaziverbelein tabelulcareurmeaza.

rasa( stralucesc$i se usuca.pdsarilecarecant5De


,,Brandugele
monumente
imbdtranesc
Aipier:darceeace nuaremoarteestefapta.La
trecedin generaliein generatie.
Soldatiino$trisuntpururivii in memoria
noastrd.
in iegitudle
pdmantului
vedeamumeriigj pumniiprietenilor
mei.
Cu greuam reugitsA me smulgdin fata cimitiruluiundevor dormi
mereuprietenii
mei."
Eusebiu
Camilar,,,Brd
ndugele'
tetbe

tirrrp

pefs.

prezent a III-a

d
$

verbe

timp

pefs.

plural

,O, Scrieo scurEscrisoarepArintilorFolosegte


9i cuvinteledate.
Scrieverbelela timpulprezent:voiveni,va sosi,trenul,voicAabri cu,veti
aitepta, gard,ne vominalni.

lq

9. Functio
v erbului
?npropozifie
t Subliniazd
verbeledin propozitille
urmetoare.
Precizeazd
functialor in propozitie
(predicatverbalp).

Constantin
Brancu$i
a sculptatpasdreamdiastrd.
GeorgeEnescua scrisPoemaromend.
$colariiiubescmuzica
9i desenul.
Ei vordevenimuzicieni,
sculptorisaupictorj.

Feline!

In propozitie,verbulare funcliade predicatverbal.


exprimatprinverbraspundela intrebarea,,ceface?,'.

d
$

predicatele
t Subliniaze
cu o tinieSisubiectele
cu douelinii.
Piltdde cdldtoareoleacdin lerilecatde.Elese adundin stoluri.Se
rotescdeasupralocurilorcunoscute.
Aiciau petrecut
eleprimAvara
Sivara.Aiciau scoselepui.Aiciau
puii.
crescut
ele
pdsdrile
in curand,
vorpleca.Urmeaz5
un drumplinde
primejdii.
Celemai betranele sfetuiescpe celetinere.Cdlatoarete
pornesc.

lq

t Subliniazd
verbula fi dinpropozitiile
urmitoare.
Eu suntla $coald.
Ana estein parc.
pevapor
Marinariisunt
Veverilele
suntin pidure.
Carteaa fostin biblioteci.

Re!ine!
Candverbula fi poatefiinlocuitcuverbelea exista,a s afla,a se
gesi,el estepredicatverbalin propozilie.
Candspunem,,Fusuntmarinar",yerbvlsunt nu poatefi inlocuitcu
verbelea se aflasaua existaSinu poatefi predicat
verbalinpropozilie.

d
(l

0,lnsemneazd
numaipredicatele
verbalecu PV:
Eusuntin gcoald.
Noiamfost la film.
Noisuntempe pdmant
Adaestefrumoase.
Danaesteelev5.

(mdaflu)
(seafld)
(seafl6)
(existd)
(s-aaflat)

E
E
E

n
E
n

Au fostmullidinozauri.
Copiierauharnici.
Suntlupiinpedure.

6. Scriein paranteziverbelecu carepotiinlocuiverbula r:


C a sa era (s e afl a) pe un d e a l. in c u r t e e r a u
(_)
pAsAride toatefelurile.Garduleste
(_-)
pe malultacului.in mijtoculcu{ii esLe
(_)
un nuc.Bunicaeste(_)
acasd.
Buniculva fi L-_=-)
in fata podii,pe sear6.
t Scriepropozitii.
Subliniazd
verbelecarepotfi oredicate
verbalein
propozilie.

n
q

ri

30. Sq:n{m*.d*alr
trq,lr-i[ii'41fi#r'

afi,ofuo,o vreo

'7

--rol;llru,t*;
__-r-.--l-.I

prczent

vutor

am fost,eram,tusesem,ftsei

voi fi

ai fost,erai,tusesti,
tuse$i

vei fi

a fosr.era,fusese,
tuse

vafi

prezen!

0
a

I
viftor

am luat,tuam,luasen, luai
ai luat, luai, luaseqi,lua$i

d
$

pteze

viitor

rream (voiam),am v.rut


vei \rea (voi)

lq

t CompleteazA
cu verbula t

Astizi eu
la bunica.leri
vdrulmeu.Maine_prezent(d)
la un concurs
de
I

gimnastice.
Astdzi,tu
pddure.Maine
marne

cu Andrei.leri
in excursie.
astdzila gcoalS.leri

astdzila gcoal5.leri
in excursie.
astezicampioni.leri_pe
doilea.Maine
tot la fel de grozavi.

Noi

nogtri.Mdine

la concurs.
loculal

t Completeaza
cu verbula lua.

Eu
Andrei"
Marne

lateatru,iar

cu not.

Noi
Mdine

d
$

ta

astezicartea.leri
carteaElena.
cartea
astezi.
leri

cartea

carteacolegii
carteacei careau liositastazi.

6. Completeazd
cu vetbula vrea.

Eu

astiziundesen.Tu
desenul
ieri.
Ea
desenul
maine.Noi
desenele
acum.
leri, voi
deseneletoate.Maine,
el
desenelenoastre.Eu,tu gi el
toatedesenele.

11.Verbul

Recapitulare
acliunea:
Verbularata( starea:
existenta:

lucreaze,merge
agteaptd,std
este,se afl5

a. persoane
carevorbegte;
(persoanal:
persoana
a ll-a: cu carese
J
vorbegte;

f
Verbulse
schimbd
dupd

vorbe9te;

b. numdr

/sinourar:

oturat:

f
c. timp

a ttt-a:
oesprecarese
oersoana

d
$

actiunea
este
ficutdde o singurapersoana;
acliuneaeste
fScutdde mai
multepersoane;

lg

acliunease petrecein momentul vorbirii;


acliuneas-apetrecutinaintede
mornenfulvorbirii;
acliunease va
petrecedupe
momenful\orbirii.

trZ"Se.lhstomtivul
Felul,genul9i numirul substantivulu
t Subliniazd
substantivele.
Scriece arat6ele.
plecat.
Lizucaa
numede fii
Gheteleerauprefuite.
intunericul
se lisa.
Bucurialoreramare.
numede sterisufletegti
'incanta
Frumuselealocurilorii
nu!999i!!!!r9
Cantatulnu se maiauzea.
numede actiuni

d
(l

Re!inel

Substantivul
este parteade vorbirecaredenumeite:filnte (om,
cal).lucruri(banc5,
stilou),
fenomene
alenaturii(ploaie,
nori).acliuni
(semdnatul.
ascultatul),
stiri sufletegti(bundtate,
tristele),
insugiri
(frumusele,
istetime).
Substantivele
sepotnumdra
sauIisepotadduga
insugiri.
Exemplu:
istetimenemaivdzuta,
frumuseleuluitoare,bucuriemareetc.

t Grupeazdsubstantivele,
folosindtabelu| cafte,cd1l pbab, pbl
lalea, lalele, frumusele,frumuseli, tristele, tristeli, om, oameni, deal,
dealui.
numirulsingular
numirul plural

carte.

lca4i.

propriicu o linie9i pe celecomunecu


,. Subliniazd
substantivele
doudlinii:

caiet,Dundrea,
Bogdan,
floare,apd,Bucuregti,
ac, Munlii
Carpati.
drum,MihaiEminescu,
vapor,1 Decembrie.
Criciunl
Pa$ti,Cuore,
Amintiri
din copildrie.
cani, luni,iulie,rom6n,!
german,est.
Romania,
v

t Scriegenulsubstantivelor:
feminin
F, masculin
M. neutruN.

feti!a
biiatul
tabloul
cartea
caietul

tr

E
N

n
n

creionul
omul
floarea
stiloul
cetelul

n
!
n
n
tr

dulapul
ursuI
vulpea
vaporul
rupul

n
n
n
n
n

t Completeazd.

Substantivelecomunesunt:

. numede lucruri
- creion,....
. numede animale
- urs,................
. numede plante- pansea,
.
. numede fenomene
alenaturii
_.............
- ploaie,
. numede popoare
._..............
- roman,
. numede zile- luni,..................
. numede luni- martie,.......
. numede puncte
cardinale
- est,._.................
Substantivelepropriisunt:

d
$

. numede persoane
- lonescu,..--.......
. numede animale
-Azori....
. numede ape- Jiu,...................
. numede localitati
- Bucuregti,
. numede munti- MunliiBucegi,
...............
. numede ziare,reviste
- invd!5rorut,
.......""......._...............
. numede opere- Pinocchio
. numede sdrbdtori
- Creciun,
. numede institulii
- gcoalaTudorArghezi,
. numede evenimente
- Revolulia
din 1989,

lq

6.Analizeazd
substantivele
dintextulurmetor,
folosindu-te
de tabel.

Daciierauharniciintimpde pace9ivitejiinlupte.Steagul
dacilorera alcdtuitdintr-uncap de lup gi un trup de garpe.
Femeilepurtauparulstransin coc;aveauchipfrumos,ochii
galegi,umbritide genelungi.Purtauo rochieugoard,p6nd-n
cdlcaie,
o haindpdni la genunchi,
stransela brAu,mdrgelela
gat gi floriin cosile.
Substantiv
dacii

Felul
comur

Gellul

masculm

d
$

t, Scriesubstantive
comunede genulfeminin.

D
q

t Scriesubstantive
comunede genulmasculin.

9. Scriesubstantive
comunede genulneutru.

Numdral
plural

propnr.
f0, Scriepatruenunturicu substantive

I
tg Gesegtesubstantive
cu sensopus

tineretefrumusete
minciun5
-

bundtate
luminecuraj-

,r. Scriedeasuprasubstantivului
genulfieceruia,notatcu initiale.
MN

,,$tefancel MareindrdgiseplaiurileMoldoveiincb din


copilerie.
li pldcease sejoacecu copiiir5zegilor...

d
$

Agezatpe un butuc,sub stejarulcel remuros,$tefenitea


prinsal.judecastragnic.
tetarilor
9tefeniteigi limpezeaprimejdia
gi necazurile
oamenilor"
EusebiuCamilar,,,Stejarul
dinBoEegti"

lL scrieunenunlcuajutorul
genulmasculinft
unuisubstantiv
comun.
plural.Subliniazi
numSrul
substantivul.
Scrieformasubstantivului
la tt
plural.
numerul

tt Scrieun dialogpurtatcu mama.Subliniazd


substantivele.

I
. t6. Scrieo reletea unuipreparatalimentarcareiti placetie. Subliniaz
substantivele
de genulfeminin.

d
$

X3.Funefio
subst'nnf
ivuiui
fn propcxi{ie
,. Prccizeazd
ce fel de partede propozilie
estecuvantulsubliniat
(parteprincipale
- PP partesecundard
- PS).

. Decehala fost un rege viteaz.

h
V
I

. Ostagiilui DecehFlilurmaucu credintd.

. Poporull-a admiratpe De.ehal.

2. Prccizeaze
funcliain propozilie
a substantivelor
din exemplele
urmdtoare
(S sauPS).
SPSPS

Bradulcregte?npddurile
de munte.
TatSlluiMihaiestemedic.
Mariaesteo fetitecrescutede bunici.
Vladfacepartedincerculde picture.
_

Alinestestudentla facultatea
de constructii.

Un fiu de pddurarmergepe potecapddurii.

d
$

t AlcAtuiegte
cincipropozitii
in caresubiectele
sAfie exprimateprin
substantiv
comun,genulfeminin,
numdrul
singulan

t Alcdtuieste
trei propoziliidezvoltate,
negative,
in carese folosesti
substantive
ca pe4isecundare.

d
$

t Alcetuieste
trei propozitii
dezvoltate,
in caresubiectele
sd fie
proprii.
exprimateprinsubstantive

6. Scriepatrupropozitii
in caresubstantivele
carfegi floare sefie,pe
gi
pAdi
rand.subiecte
secundare.

t ScriedouApropozitiiincaresubstantivulbrad sd fie parte


secundard
caredeterminaun substantiv
$i apoiun verb.

14.Substontivul
Recapitulare
Substantivul
oenumegrc

/ fiinte:

f comun:
lntoOrir,

Genul

Numdrul

Funcliain
propozitie

brumd
vorbire
veselie
frumusele

mase,
scaun
Romania,DunArea

feminin: o floare.doueflori
f
< masculin: unan,doiani
unscaun,
douascaune
fn"utru
Jsineular:
fplurat;

carte

fenomene
alenaturii:
1t
\ actiuni:
starisuneteSti:
I
\ insugiri:
Felul

om

ru"ruri,

copil
copii

subiect:
Elenacoase.
]f
partesecundarS:HainaEleneiestenoud.
t
Eu o vdd pe Elena.

d
$

lq

ft6

d5s 70

Genul
t Cite$tetextulSisubliniazd
pronumele
personale.
ztse:
,,trt
- $tii ce, mama,eu ag vreas; meinsor
- Bine,mdicuta,
binelAigdsit
o fatAbuna?
- Ea e gdsitd,mamd!
- O gtiu$i eu?
Ea estefatadincasd.,,
- O Stitisivoi.
Petrefspirescu,
,,Sareain bucate"

Reline!

Pronumele
carearatdditeritepersoanese numescgronume
Dersonale.
personalare treipersoanegi doudnumere.
Pronumele
Persoana
Numerulsingular
NumArulplural
persoanaI
eu
noi
persoanaa -a
tu
persoana
a lll-a
el, ea
ei, ele

d
$

personal
Pronumele
la persoana
| 9ia ll-aseschimb6
dupenumdr.

r* ff::T:","Jfi:onar

rapersoana
a rll-aseschimba
dupanumdr
si

propoziliicu ajutorulpronumelor:eu.mie.Iie. te. ne,


_ t Alc5tuieste
- imi.
ve.

lq

personal.
t, Retineformeale pronumelui

PersoanaI
numdrul
singular
eu,mie,imi,mi,mine,md,m

plural
numarul
noi,noue,ne,ni

Persoana
a ll-a
tu,tie,iti,li, tine,te

voi,voua,va,vi,v

Persoana
a lll-a
el, lui,il, i, I,
ea, ei, o, ii, i

ei, Ior,le, li, ii, i


ele,le, li

d
$

pronumele
personate.
t Subliniaza

Eu nu amvrutse-lispuntot ce-mispusesebdtrana.Nici
ea nugtiapreamultedespretandr.Aflase
cd ea plecase
demult
dinsat.Luinu i-a maitrecutprinmintesAse intoarce.Uniiau
intrebat-o
despreel, darea nu gtiapovestea
luiin intregime.
Au venitnigteoameni.Ei spuneauce au aflatcevadespre
biiat 9i despretoateperipeliile
lui. BdtrAnaii ascultagi se
minuna"
aaa

,,- Eu sunt,Mdriteimpdrate.
impdratul
arunc5linteochijta el.
- Eu suntcelce ti-afdcutgredinaceafrumoasd.
parcdnu-ivenease creazdspuselelui.
impdratului
- Eu sunt,maiziseel, cel carete-ascepatin r5zboide
ce doreause te rbpuie!,,
tmana nelegiuitilor
I

P lspiescu,

"Fdt-Frumoscelrdtdcit"

Iq

pronumele
personalcu
t Subliniaza
personal
o linie9i pronumele
de politetecu doua;
. Dumneavoastrd
nu Stiiitoatdintamplarea.
. El 9i ea se apropiau.
. Lorle pldceagridinacu mdrulde aur.
. Lui i-a datimpiratulpalo$Ul.
. Domnia
ta, nuam aflatzmeul!
. Noine indreptemspreei.
. Se-iintrebdmSipe ei desprezmeu.
' Nu l-amvAzut,MdriaTa.
. Nui-audatde urmd.
. L-arfi vazutun voinic.
0, Scrieo propozitie
in caresubiectulsd fie un pronumepersonal,
persoana
a lll-a,numdrul
singula[genulfeminin.

d
$

t Scrieo propozitie
in caresubiectulsAfie un pronumepersonal,
persoana
plural,
a Ill-a,numerul
genulmasculin.

,. Scrieun dialogpurtatcu doamnainvaldtoare.


pronumele
Folosegte
de politete.

t6.Functio
p ronumelui
personoltn
propozifie
,. Prccizeaz'funcljapronumelor
personale
in propozitie
(subiectS
sau partesecundardPS).
S
Noi am ajunsprimii.
S PS
PS
Eu l-amchemat9i pe el.

g
I

Eaii scrietemelelui,
Ei i-auardtat-ope fatd.

Retinet
pronumole
ln propozilie,
personal
poatefi subiect
(Euscdu.)Siparte
(Omulveneaspreel.)
secundare
,. Scriepatrupropozilii
Tncarepronumele
sdfiesubiect.

d
$

8. Scriecincipropozitii
in carepronumele
sAfie partesecundard
de
propozitie.

lq

37.ffrq*nt*mmfrm
pmnc*mru+afi
Recapitulare

Definitia:Pronumele
caretineloculunuinumede persoane
se
nume9tepronumepersonal.

d
$

lq

Persoanele

t .
fo"rroun"

carevorbeqte
cu carese vorbe$te
desprecaresevorbegte

iB:i:::H:iri
Numdrul

lsinsutar
t Plural

Genul

(masculin
pentru
persoana
a lll-a,
a numai
plural:
numerul
singular
Si
<
)
(feminin,/

Funcliain
propozitie

eu,tu, el,ea
noi,voi,ei,ele

el, ea ii ei, ele

Eu suntelev
lsuoiect
panesecundara

lonte cautd.

18.Numerolul
t Subliniazd
cuvintele
carearat6numdrul
sauordinea.
Cincicopiise.iucau.
Au maivenitincedoi.Treidin ei se alergau.
Patruau inceputse se numere:

Unu.doi.tre
Babala bordei
Cumpdreardei
pentrumogAndrei.
Primula ie$itAlin.
Al doileaa ie$itNelu.

Reline!
Parteade vorbirecareexprimdnumdrul(doi,trei)sau ordinea
(primul.
al treilea)
se numeste
nuDeral.
,, Subliniazi
numeralele.
Grupeaz6-le
pe dou6coloane.

d
$

Treipisoise jucaucu dou5ghemede lane.Au maivenit


patru.Doidinei s-auincurcat
in fire.Ceigaptepisois-auplictisit
degheme.
Treidinei auplecat.Al
patrulea
s-aascuns.Al
cincilea
a gesitun papuc.
gi al gaptelea
Al gaselea
fug.
Numeralecarearatanumerul
tret,

Numeralecarearateordinea
al patrulea,

t, a. Subliniazd
numeralele.

nouAdin\6slui
,,Plecafam
9i cu sergentulzece
nu-iera,zeu,nimdnui,
^$i
piept
In
inimarece."
V Alecsandri,,,PeneF
Curcan
ul"

,Cdciel are-opugceplinA
Cu treiglontiIa rdd5cinA,
murgde patruani,
$i-are-un
CaremuScA
dindusmani."
V Alecsandri,,,Andrii-Popa"

lq

b. '*Am cSlAtorit
chiaracumdouAduminici
cu avionul.
ll priveam.Nu aveamaimultde 40-50de ani.
- gi aici?
amcincicopii.Unule inAfrica.Ceilalti
-Am doicopiiaici.La Ploiegti
patru-doibaieti9i douefete-lucreaz5
in constructii.
- Darcaticopiiaveti?Amnumdratdoisprezece."
O. P lagi,
de la fereastrd'
"Omul
c. ,,Laora trei dupe-amiaz6,
zburator"se pusein
,,automobilul
migcare.
Dupao rularede aproximativ
cincizeci
de metri,se desprinse
de pdmant.Parcursein zbor doisprezece
metri,la o ineltimede
aDroximativ
un metru."
LM.gteIan, Traian Vuia"
"
d. Copiiise a$ezare
la rand.Primulera Sorin,at doilea,l\4atei,
al
treileagi al patrulea,
Nelu$iAndrei,a cinceaera loana,a saseaera
Alina.

d
$

t Scriece aratdnumeralele
(numdrulN, ordineaO).

..9iundenus-apuca
deinsemnat
tagreSeli...una
l-_l, douAl--l.

trei E,

E"
l. Creange,

panSla doudzecigi noud

"Amintiri din copildrie"


i-auiegitnigtepui drAguli...
parcaerau
,,Detreif_l septamani

gapten

dematase."
SoSo$i
l. Al. Bratescu-Voineiti,
"Puiul"

Akeia f_l zi nu i-a maivdzutpe cei doi l--l. At treitea


f]
plecase
cuoile,iaralpatrulea
$ialcincilea
[
Eincd] maia9teptau

Iq

peprimul
n.

t Scrienumeralele
de la unula dou6zeci.

6. Scrieo listdcu cumpardturile


pe carele facila inceputulanuluila
librerie.
SubliniazA
numeralele.

Liste

I
t Scriece cantitalide alimentese folosescla o retetepreferatd.

d
$

Cantitdli:

hainen

lq

19.Functio
numeroluf
ui
In
I

d
$

8. Scriepatrupropozilii
in carenumeralele
sAfie pdrtjsecundare
'inpropozitie.

lq

t Scrieo propozitie
dezvoltata,
afirmativd,
enuntiative,
in caresu
printr-un
sd fie exprimat
numeralcaresa arateordineaobiectelor.

20.Numerolul
Recapitulare
Definilie:Parteade vorbire careexprimAnumSrulsau ordinea
obiectelor
se numegte
numeral.

Numeralulf
exprimd
\
Functia
in /

oronozilie
J

numdrul: doi,trei
ordinea: al doilea,al treilea
subiect: Treimerg.
Primulse opregte.
Treioamenimerg.
Eu l-amvdzutpe al doilea.
Eu l-amvdzutpe al doileaom.

[,5ffi",.,
Scriereanumeralelor:

unu,doi,trei,patru,cinci,gase,gapte,opl,noua,zece;

,8f

E{n

unsprezece,
doisprezece,
treisprezece,
paisprezece,
gaisprezece.
cincisprezece,
gaptesprezece,
optsprezece.
nouesprezece,
douazeci:
doubzeci,
treizeci,patruzeci,
gaizeci,gaptezeci,
cincizeci,
optzeci,
noudzeci,
o sute.
1937- unamienoudsutetreizecigi gapte

Lb

21. AdXectivul
Acorduladjectivului
cu substantivul
t Subliniaz6
adjectivele
pe carele determinA.
9i substantivele
I

mic,indesatSi sprinten,
,,$tefdni!e,
aveaochiialbagtri9i
pdrulinelat.Purtazaleugoaregi nigtepintenifrumogi.
Era in ziua aceeaun vdzduhlimpedeca lacrima.Era
vremeacand!6rdiedin ni$teugoarestrunemiilede gezeprin
fanuri."

d
$

t, Subliniazd
adjectivele
cu doudlinii9i

gros,cald ca o blanea pemantului,


a.,,Pemugchiul
cdprioara
stejos langeiedulei.Acestagi-aintinscapulcu botul
gi umed,pe spatelemameiluigi,cu ochiiinchigi,
mic,catifelat
se lasedezmierdat.
Cdprioara
il lingegilimbaeisubtire
culceugorblanamoale,
mdtbsoasia iedului.Mamail privegte
gi-nsufletulei de
fugarnicS
incoltegte
unsimlamant
stdruitorde
mildpentrufiinta_
fragedicireia i-adatviatd..."
t

n
q

E. Gat|F'anu,
,Cdprioara" I

b. ,,Treizile bdtuserdvanturisundtoarede la miazezi.


Beiatulcel maimical luiDumitruOnigoriegisecu gaseoi
la mugurulproaspdt
al primdverii.
Era un copilpalidgi mdrunlel9i tdra pe pdmantul
raven
nigteciubotegreleale unuifratemaimare.Ridicispremine
ochiitrigti,
invSluili
gi-giscoaseanevoie
ca-ntr-o
umbrecenugie
pe
pdlarioara
de cap
veche,pleogtite
ca o ciupercd."

g
I

M. Sadoveanu,
,Un on ndcdjit"
aaa

c. ,,lncepse se desfegoarebogateleholde,nesfergitele
lanuridinTeleorman,
unuldintrecelemaimdnoase
linuturiale
ldrii.O lindsuflarede vdntadiepestegranelecoapte.lntinsa
pidurede spicese-ndoaie
Tnvalurisclipitoare."
pitoreascA"
Al. Vlahuld,
"Romania
acordul
in numirgi gen.
,, Realizeazi

de mal,umblaucu pagi(rar)
,,Dincolo
cocostarcii
cu pliscuri(portocalie)

Apoitrecuin zbor(guieratoare)
rate.Falfaiau
dinaripile
lor(ascutitd)
pescdrugi
(alb)

uncardde
9i doi

d
$

(pline)
. Tndumbrava
de lumindzburaufluturi(rogu)
gi-n singurdtatea
care ne impresuraera ceva (bldnzi)
Si (dulci)

ca-ntr-un
basm."

CezarPetrescu,,,lhraceaIuminoase"
pentruadjectivele
Scriesubstantive
date.

multicolore

albe
fermecetoare
lin

mAtdsoasa
catifelat
ro9u
rotund
inmiresmat

lq

t Gese$teadjectivecu intetesopus pentruadjectivele


date.

ieftinmare-

subtire
lini$tit-

apropiat
I

negruinaltlungcumintevesel-

6, Gasegteadjectivepotrivitepentrusubstantivele
date:
iarnA- friguroasd,
blanda,geroasd,bogata,aspr5,cumplitd;

cer-

d
$

apus-

primevara
toamnd-

gandt Cumsunt?
mamA
bunicd

ochl

par
flori

t Scrieenunturi.Subliniazd
pe carele
adjectivete
$i substantivele
determina.

Funclio
odjectivuf
ui
\@zZ.
v

?npropozitie

t Subliniazi adjectivele.Precizeaz,ce fel de


pi4i de propoziliesunt.
Nlunliiinalti 'iSiardtaucoastele?nzepezite.
Fataharnic5nu fugeade muncilegrele.

Retine!
in propozilie,
poatefi partesecundara
adjectivul
de propozilie.
PP
PP
Fata
nu
fuqea
'

lPs

harnici

tlPs

de muncile

lPs

grete
Adjectivulcontribuiela imbogelirea,
infrumusetarea
gi precizarca
exprimdrii.
precizq.Lzd
t Subliniaze
adjectivele.
funclialorin propozilie(pS).
;

d
$

,,Deindatece s-a ivitOi""ufr-3!uat soaretui,


lumeas-a

lq

insufletit.
Apar pdsdrialbe gi cenugii,galbenegi trandafirii,
albastregi negre;pbsSrimari,inalte,cat nigtecopiigi pdsdri
mdruntecit nuca;pdsdriinotetoare
cu labelepicioarelor
late
ca nistelopetigi pds5ricu picioare
Iungi,subliri,ca niqterigle;

!ne$ri

cu molurialbegi cuguterenegre,pdsbri
singuratice...',
CezarPetrescu,
ra cealuminoase"
.,l-6

23.Adjectivul
Recapitulare

Definilie:Adjectivul
esteparteade vorbirecareexprimeinsusirile
substantivelor

d
$

Numerul\-singular\plural -

floarefrumoasa
florifrumoase

Genuls\\

peretecolorat
harti colorata
tabloucolorat

Acordul

masculinfeminin\ neutru-

acorddin gen9i numdrcusubstantivul


-Adjectivulse
pe careil determind.

Functiain
de propozitie
- partesecundard
propozitie
E x empl u:
Buturugamicdrestoarna
carulmare.
PP
PP
Buturuqa
rAstoarnd
1I
PS
PS
mica
c"ul

PS
mare

';r.

24"

{li"s{,j41$#I ti{f riJ{'Ft"f'djld,,n


i fi dl{$i
Fredicatuiverbaf
predicatele.
t Subliniazd

. Un bdtrdnaveatrei feciori.
. Buniculcitegteo cartedesprealbine.
. Mamapregete$te
cina.
. Trdiauin buneintelegere
vecinii.
. $oferulconducea
maginacu atenlie.
. in gridindse audglasuride copii.
Re!ine!
Propozitia
esteo comunicare
cu un singurpredicat.
prin
Predicatul
exprimat verbse numegtepredicatverbal,
predicatele
t Subliniazd
verbale.

d
$

Perintele
a muncittoateviala.Toateagonlseala
luiconsta
in vie.lntr-ozi, omula cezutla pat.El a chematpe cei trei
feciori.Feciorii
au venittrigti.
Tatdllorle-aspus:
- ln vie se afleo comoard.
Apoia inchisochii.
Feciorii
au sdpatadancvia.Ei cdutaucomoara.
Viaa roditbine.
predicatele.
t Subliniaze
propoziliilor
Scrienumdrul
dinenunturi,
orientandu-te
dupenumdrulpredicatelor

Albineleau viatalor. I Unelecrescpui,iaraltele


cerceteazd
florile.! Existegi albineventilatoare. Regina
!
depune
ouile,
pui.
din
care
ies
aiddruiesc
lAlbinele muncesc
-t

omului
mierea.
n

MW
h+5'
aI I
atJ

IJ

a!i.
l\-

t srabire$te
propozitiirorin
numarur
runctie
denumdru
oredicaietor.

soarele-n
,.Apune
vdpdi/
ca unval,
$iinserarea
Pe sub rachitiledin deal,
Se lasa-nliniltepe vei./

Dejos,dincealade pe prund,
Doipescdrugi
au aperut
$i-n zboringemdnatSimut
Se ducspreballledinfund.

Coboara-ncovoiat
spresud
Un bietpescarde pe Siret,
$i-n umbrasurdpierincet
Pescargi apdgi ndvod.

gi-ascult...
inchidpleoapele
De pacealargalegAnat,
lvi-adoarme
sufletu-mp5cat,
Ca un copilce-aplanspreamult."
OtlliaCazimi,
"Vara"

predicatele.
t Subliniazd
Scriesemnelede punctuatie.

Alingi Georgeau ajunsfn pdduren Ei au culesciuperci

nAcum sejoacilApare o cdprioard


!Atin o cheamd!
Catrioara
nu se migc6!Atin se apropie
de ea! Speriatd,
\
rj cdprioara
fuge! Decea fugit! seintreabe
Atinn

(/

I
I

O.auo,,n'uza
oredicarete.

\hca givilelulsuntpe imag.\bca pagte.Vitelutstealdturi.

Acum aleargd.Se depdrteazS.


Vacail privegtemustretor.
Vilelulse intoarce.Vacaprivegteimprejur.Ea il aperdde

Dericole.
t Stabilegte
numArulpropoziliilorSubliniazd
predicatele.

n t;Y

Copilulradeagi se juca,apoia privitcu atentie


juceria.

predicatele
t PrecizeazA
(P).
P

Vdnturirecisuflaude catevazile.
Arboriise indoiaupanela pemant.
Pdsirilenu se maizdreau.
Oameniigedeauin caseleinzepezite.
Arareorivedeaicate un trecetor.
Satuldormeasubplapuma
de zdpadd.

propoziliicu ajutorulurmdtoarelor
t Alcetuiegte
verbe,astfelincatelc
sdfie predjcateverbalein propozitii:sosegle,
cresc,piuje,hrdnegte,vorzbura,
vorcenb, satuiegte,ascuftd,pandegte,urmdregte,
pedepsegte.

d
$

lq

,O. Prccizeazepelile de propozitie.


PesArile

au sosit

/,.

0#?

25.Subiectul

Subiectulsimplu

t Noteazdpredicatele
P gi subiectele
S.
SP

Pddurarul
mergeatentprinp5dure.
Marinarii
curajogi
infruntbfurtunile.
Primdvara
vin pdsdrile
celdtoare
pe boltaalbastrd.
SoarelestrSlucegte

d
$

Copiiibucurogi
organizeazd
excursii.
pdserelelor.
Resundcantecele
Pe poteciapargAzecolorate.
Peceraparnoriintunecati.
,, Urmdregte
schemapropozitiei.
PS
[riiesc < -Dq+

in gq,bl

puisori

o e4

L 9"q"

ADe

mici

,. Realizeazd
acordulpredicatului
cu subiectul.
Copiii(citeste)
c64ide povegti.
Emisiunile
(este)
interesante.
Fiecarecopil(povestesc)
desprecddilecitite.Ceilatticopii
(ascult)
cu atenlie.
Ungrupde copii(au
realizat\
o revistd.Copiii(redactez)
(recit)

compuneri
interesante.
La serb6rileScolare,
ei
multepoezii.

precizeaze
pd4ilede vorbire
9i predicatele.
. t ldentificdsubiectele
prin
caresuntexprimate.
SPPSPS
.Anaculegefloridingrddind.
svss
. Lizucaa plecatln dumbravd.
. Patroclvinein urmafetitei.
. Cdletorii
au poposit
tametugaRdchitd.
. ln cdsutd,Lizucas-a linistit.
. Se lesaseinserareapestellvade.
. Ei audun zgomotlangdr5chit5.

' Lizucase temede bursuc.


. Patroclenu se temede intuneric.

d
$

t Analizeaze
pe bazatabelului.
subiectele
9i predicatele,

Nicds-a dus la metugalvlerioara.


El a intrebatde varul
sdu. Nicea plecat.El a ajunsin ciregulfemeii.Acolo,el
cer ebeneaciregele,crude,coapte...A apdrutmdtuga
Merioara.
Nicdnu s-acoboratde frica.DuDeun timDa serit
in canepe.Ceidoi au alergatprincanepS.
Tat6llui Nicda
pletitpaguba.
subieet
s-a dus

verb

Nici

substantiv

d
$

n
q

6. Scriepropozitii.
Precizeazd
predicatele
Sisubiectele.

26"Subieeturl
nnultiplu*
t Subliniaz5
subiectele.
. Ana gi Allna se joace.

. Gagtele,
ratelegi curcilefdceaularmdmare.
. Prunii,meriigi periicrescin livade.
. Eu.Soringi Nicuam fostprimii.
. El gi ea vorbescpreamutt.

Reline!
Subiectulpoatefi exprimatprinmaimultesubstantive,
pronume,
substantive
sau pronume.Un astfelde subiectse numegtesubieci
multiotu.intre cuvintelecare alcatuiescsubiectulmultijlu s--ffi
virguld,dacdnu existdcuvintelegi, sau.
,, Subliniazd
subiectele
multipte.

d
Garoafele,
crizantemele
gi lalelele16deau
la soare.
Alin9i loanaau ajunsla gcoald
Lebedele
tr5iescin deltd.
9i pelicanii
El gi ea au terminat
compunerea.
giproblemele
Exerciliile
alcdtuiesc
ceamaimarepartedincarte.
Lupul9i vulpeas-auintalnit.

lntre subiectgi predicatnu se scrievirgulA.Candsubiectuleste


multiplu,predicatul-va
fi exprimatprintr-unverbla numarulplural.
Ex.:Bogdan.
Dragog
fi Vladcitesc.
,,Alege variantacorectd(C).Taiepropozilia
greQitd.

t
I

gi fagulcrescin pddure.
Stejarul
gi fagulcregtein pddure
Stejarul

n
n

lq

t Scriepatrupropozitii
cu subiectemultipleexprimateprinsubstantive
oroDrii.

t Scriepatrupropozitii
cu subiectemultipleexprimateprinsubstantivecomune.

d
$

0, Scriepatrupropozitii
cu subiectemultipleexprimateprin
Dronume.

7, Scriepatrupropoziliicu subiectemultipleexprimateprinsubstantive
$i pronume.

D
q

acordulintrepredicatsi subiectulmultiolu.
& Realizeaze

Ratele,gagtelegi cocorii(a veni)


Sarea,cdrbunelegi petrolul(a se gdsi)

27.Atribr.rtul
t Subliniaz:cuvintelecaredetermind
substantive.

Peserile
cdletoare
au plecatin ldrilecalde.
Vdrfulmuntelui
esteacoperit
de zdpadd.
Doicopiivin la gcoale.

Retine!
Atributuleste parteasecundardde propoziliecaredetermindun
substantiv
Atributulpoatedetermjnaoricaresubstantiv
din proDozjtie.
nu numaipecelcu functiede subiect.
Atributulpoatefi exprimatprin adjectiv(pAsdricdletoare),prin
(varfulmuntelui)sauprinnumeral
substantiv
(doicopii).El rispunde
la intrebdrile:
care?ce fel de? ceti?

d
$

g Urmere$te
schema.
Ps

PS
Se observAcd pirlile principalenu determine
alte cuvintein
propozitie.
PA4ilesecundare
depinddealtecuvintepecarele determind.
t, SubliniazS
atributele.
Leaga-le
de substantive.

Pe bancavechggedeaucloibdtr6ni.
r\-,/

-2I

Omullenegnu iube$temuncacinstitd.
in palatulvechitreiaimperatulcel inlelept.
Frunzele
copacilor
fognescla adiereausoard.

atributele.
t Subliniaza
Leagaiede substantive.

a. ,,Dinvdzduh,cumplita
iarndcernenoriide zdpadd,
- - - - - - - - - - - - - - - - { - - - _l-

Lungitroiene
celetoare...
Soarelerotundgi palidse prevedeprintrenori
Ca unvisdetinereleprintreaniitrecetori."

V.Alecsandti,"Iarna"

b. SoareletreceapestecregtetulstAncii.
Noaptea
linigtite
veneadinadanculpddurii.
Grdmezi
vinetede norise ardtaL.

d
$

Untunetrbzletse auziin valeaintinsa"


O puternicisuflarede vdntaspruse auzi.
Uraganele
vijelioase
umplure
spatiul.
gi orbitoare
Sclipirile
fulgerelor
neintrerupte
spintecau
cerul.
Fierbealuminaalbastra
sublicdririle
vii.
t Scrietrei propozitii
in careatributele
prinadjecsa fie exprimate

tNe.

n
q

0, Scriedoudpropozitiiincareatributele
s5 fie exprimateprinsubstantive.

T.lnsemneazd
predicatele
cu p, subiectele
cu S gi atributele
cuA.
SAP

. Vantulnemilos
sufldcu putere.

. Animalele
speriate
au intratin ad5posturi.
. Norinegrise adunape cerulposomorat.
. Fulgerescurtebrezdeazd
ceru..
. Picdturi
maride ploaiecadcu repeziciune.
. $uvoaiemaride apacurgpretutindeni.

. Ploaiareceinceteaze.
propoziliidupeschemele:
8.Alc5tuiegte

SAP,
sav
SA P.
s sv

PQA.
PAS.
vsa
vas
AS P.
s s v'

AS P,
a sv

SAPPS.
savs
PAS

v ss

d
$
I

lq

28. Complementul
t SubliniazA
cuvintele
caredetermind
verbe.

. Pdsdrelele
cantdpe rdmurele.
.Alin citegteo carte.
. Anal-avdzutpeAndrei.
. Noimergemcu pdrintii.
. Ei vorbescdespreserbare.

Re!ine!
Complementul
esteparteade propozitie
caredeterminaun verb.
ComplementulrAspunde
laintrebarile:
ce?.pecine?.cui?.unde?.
cand?,cum?,cu cine?g.a.intrecomplementele
caredeterminA
acelaqi
verbSi.rdspund
la aceea$i
intrebare
se punevirgula.
dacenu existA
cuvtnlete
st, on, sau.
ExemplutEu scriucorect,frumos.clari repede.
9. Subliniaz6
complementele.
Scrieintreberile
la carerdspund.

d
$

. Euscriutemele(cescriu?)
.Ana a vezutun fluturag.(
. Andreia telefonat
bunicujui.(
. Buniculcitegtein gredine.(
. Elenaa venitin vacanle.(
. Noiam scriscorect.(
. Ursula venitla vulpe.(
. Ariciulmergeacu iepuragul.(
. Elenavorbeadesprefilm.(_)
. Copiiiau venitde la cules.(
. Vantulsufl6de la nord.(_)
. Copilulse numegte
Gheorghe.(_)

)
)
)
)

)
)

,. Scriecomplementele
carelipsesc.
a. Stefancel Marea fosl
Moldovei.El a
purtat
cuturcii.Turciidoreau
tarii.BAtaniigi copiiise retr5geauin
otraveau
. Turciirdbdau
de
$r de

.Ei

. Moldovenii
i-auinfrantpe

Stefana indltat

. El multumea
lui

b. Copiiis-auadunat(unde?)
. Ei vor
pleca(unde?)
. Doamnainvdtdtoarele vorbegte
(desprece?)
.Andrei
a venit(cucine?)
. Bogdanintreabe(desprecine?)
. Neluil ajutd(pecine?)
Autocarulva pleca(cend?)
. Copiiivor cdlatori
(cum?)
. Eisevorintoarce(cand?)

propozitiile
t, Analizeazd
dupAmodel.
SPCC
Moldovenii
au luptatcu vitejieimpotrivaturcilor:

Pdmantul
roditorse intindedeparte.
La campie,oameniicultivacereale.
Pe malulapeicrescsSlciigi rachite.
Pe imagurile
intinsepascturmede oi.

PedealuricrescliveziSivii.
pdm3ntului
in adAncul
zac multebogegi.

d
$

lq

g
a

29. Cam/ementul
exprimotprinsubstqntiv
soupronume

t SubliniazA
complementele.
Spuneprince per[ide vorbiresunt

SC

Eu l-amvdzut.
Andreia v6zut-opeAlina.

Euvinla voi.

d
$

Noiscriemo scrisoarebunicilor. Noite-amvazutla spectacol.

lq

. Eu desenezo case.

. Eu i-amspuspovestea.

. Copiiiau vdzut-ope strada.

. in cuib,puiidormeau.

.Andreil-a'intrebatdespreexcursie.

schemapropozitiilor,
t, Realizeaze
dupemodele.

. Porumbeii
albizburauoe cerulsenin.

I
. PrinveileTntinse
rasunau
cantecele
veselealeflacailon
PS
n vaile

2134

aleflScdilor

. Andreia scriso compunere


frumoasd.

d
$

lq

. ButurugamicarAstoarnd
carulmare.

d
$

o excursielunqA.
' Eleviiclaseiorganizeazd

. In pddurecantaupdsdrelele
neobosite.

. Pe cerse adunaunoricenu$ii.

. Ursulmaniosfugeaprinpedureaverde.

Pfr

30.Pdrtile
de propozitie
Recapitulare

t
Pa*
l
I
o''""'on"l
Predicatul

Subiectul

. parteaprincipala
de propozitie
carearatd
a,efacesauce se snl'nedespresubiect;
(Elenacitegte.)
. felul- verbal(citegte);
. esteexprimatprinverb.
. parteaprincipalS
de propozitiedespre
c are s e s pu n e c e v a c u a ju t o r u l
predicatului;
. felul- simplu(Elenacitegte.);
(ElenagiAndreicitesc.)i
- multiplu
. esteexprimatprinsubstantivpronume,
numeral;
. raspundela intreberile:
cine?,ce? puse
predicatului.

. parteasecundardde propozitiecare
determindun substantiv;
. este exprimatprin adjectivsubstantiv
saunumeral;
' respundela intrebdrile:carc?,ce fel?
al, a, ale cui?pusesubstantivului.

d
$

I
I
**"I
Atributul

Pd4i
secu

. parteasecundard
de propozitie
care
determinaun verb;
. esteexprimatprinsubstantivpronume

comptementut{
;;r#;;i,

. raspundela intrebdrile:pe_rlne?,ce?,
cand?,r'nde?,cu cine?,.1r.F?, Fentru
cine?,fEntruce? $. a.

31.Exercitii
recapitulotive
propozitii
t AlcAtuiegte
in carecuvantulcarlesdfie,pe rand,subiect,
atributSicomplement
(Veziexempluldesprefloare).
I

Floareaestefrumoasd.
Petalele
florii suntrosii.
Eu desenez
o floare.
t Alcatuiegte
o propozitie
simplecu subiectmultiptu.
,.Alc5tuiegteo propozilie
dezvoltatA
in caresd se afletreisub_
stantive
(subiect,
atribut,
complement).

d
$

t Alcituiegteo propozitie
simpldin caresubiectulsd fie pronume
personal,
persoana
a lll-a,numdrul
singulaigenulfeminin.

t Alcdtuiegte
o propozitie
dezvoltata
in caresubiectulsAfie un
substantiv
Drooriu.

6. Alcdtuie9te
o propozitje
in caresubiectulmultiplusAfie exprimat
prinsubstantive
propriigi pronume.

lq

t Scriepropoziliidupeschemele:

SP. PS. SP SAP ASP


SAPC
s v v s' p v sa v'as
v,
sav s
SAP CA
SAPCA
S A PC . SAAP
sa v sa'
sa v ss bss a v p ' S A A V
PCCSA. CAPSA
CASAP c
CA P C SA

v s ssa' s avs a '

sa sa v-

'

s AVSSA

Cuvdntul
- portede propozilie

Completeoz6!

d
el

If

1. Partede propozitie.
2. Subiectul
propozitie.
suntpddi...de
9i predicatul
3. Partesecundara
de propozitie.
4. Predicatul
prin...
esteexprimat
5. Partesecundar5
propozitie.
de
6.Atributul
complementul
suntp54i...
9i
7. Parteprincipald
propozitie.
de
8. Inlrebare
a complementului.
poatefi exprimat
9.Atributul
prin...Si
substantiv

I
lq

r/=\-i

(?)
.\_-,/.

:i
i

,i

3lM Al rl
'1.\hra avem...mare.
2. ra esteun...
joaca.
3.Acumavem...de
4. Ne...mult
in excursii.
5. li maiajutdmgi pe...latreburi
6. Neplacesd...c;rli.
7. Neurcdmpe...
8 . Nep l a ceauri ul ...al
ptaj ei .

rssN:973-973-7660-1
93

ilnilruilil1|ililff