Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT COMERCIAL INTERNATIONAL

TEMATICA DE SEMINARII
S?pt?mna I: Introducere in teroria generala a dreptului comertului international.
Aspecte organizatorice privind seminarul.
S?pt?mna II: Interpretarea conventiilor si tratatelor internationale. Aplicarea p
revederilor tratatelor internationale in dreptul romanesc. Aplicabilitatea hotar
arilor judecatoresti internationale si ale instantelor arbitrale in dreptul nati
onal. Relatia intre dreptul roman si dreptul comunitar.
S?pt?mna III Introducere in teroria generala a dreptului comertului international
. Principiile dreptului comer?ului interna?ional. Izvoarele dreptului comer?ului
interna?ional.
S?ptmna IV: Uzan?e comerciale standardizate. Regulile Incoterms; Participan?ii la
raporturile de comer? interna?ional; Participan?ii la raporturile de comer? inte
rna?ional apar?innd ordinii juridice interna?ionale; Participan?ii la raporturile
de comer? interna?ional apar?innd ordinii juridice interne; Societ??ile transna?
ionale.
S?pt?mna V: Formarea contractului de comer? interna?ional; Demersuri precontractu
ale; Scrisorile de inten?ii; Determinarea condi?iilor generale ale contractului;
Legea aplicabila contractului de comert international; Repere ale op?iunii p?r?
ilor cu privire la legea contractului; Lex mercatoria universalis; Repere ale op
?iunii tribunalului arbitral cu privire la legea contractului;
S?pt?mna VI: Contractele internationale. Specific. Trasaturi particulare. Modele.
Clauze speciale de reglementare a disputelor.
S?pt?mna VII: Contractul interna?ional. Clauzele generale ale contractului de com
er? interna?ional; Clauze de men?inere a valorii; Clauza ofertei concurente; Cla
uza clientului cel mai favorizat; Clauza de hardship; Clauza penal?; Clauzele li
mitative de r?spundere; Clauza de for?? major?; Clauze de interpretare; Pactul d
e preferin?? ?i clauza primului refuz; Clauzele specifice ale contractului de co
mer? interna?ional; Clauza de confiden?ialitate; Clauza solve et repete; Clauzel
e de exclusivitate; Clauzele best efforts , reasonable care , due diligence ;
S?pt?mna VIII: EVALUAREA CUNO?TIIN?ELOR
S?pt?mna IX. CONTRACTUL INTERNATIONAL DE VANZARE DE MARFURI; Vnzarea interna?ional
? de m?rfuri. Conven?ia de la Viena din anul 1980; Domeniul de aplicare al Conve
n?iei de la Viena; Reguli generale privitoare la interpretarea dispozi?iilor Con
ven?iei;
S?pt?mna X. Formarea contractului de vnzare; Con?inutul contractului de vnzare; Jur
ispruden??
S?pt?mna XI. Arbitrajul interna?ional; Prezentare general? a arbitrajului interna
?ional; Arbitrajul pe baza normelor de drept ?i arbitrajul n echitate; Conven?ia
de arbitraj; Tribunalul arbitral; Determinarea regulilor aplicabile procedurii a
rbitrale;
S?pt?mna XII. CONTRACTELE MODERNE DE COMERT INTERNA?IONAL: contractul interna?ion
al de cooperare n produc?ie; contractul interna?ional de livr?ri de m?rfuri n cont
rapartid? (barter); contractul interna?ional de antrepriz? cu referire special?
la montaj industrial; contractele interna?ionale de service ?i asisten?? tehnic?
; contractul de export complex; contractul interna?ional de leasing; contractul
interna?ional de factoring; contractul interna?ional de turism; contractele inte
rna?ionale de transfer de tehnologie (contractul interna?ional de consulting eng
ineering; contractul interna?ional de know-how, contractul interna?ional de cesi
une de brevet ?i de licen?? de brevet, contractul interna?ional de franchising);

contractul interna?ional de publicitate comercial?; contractul interna?ional de


asigurare n comer?ul interna?ional;
S?pt?mna XIII. Aspecte juridice internationale care faciliteaza schimburile comer
ciale. Trasportul. Comertul electornic. Fiscalitatea.
S?pt?mna XIV. Aspecte internationale privind preluarea si fuziunile de societati.
Rolul companiilor multinationale. Negocierea si preluarea companiilor. Aspecte
practice. Finalizarea contractelor de achizitie. Particularitati.