Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SOCIOLOGIE


SPECIALIZAREA: Psihologie

PROGRAMĂ ANALITICĂ

DISCIPLINA: Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor


TIPUL DISCIPLINEI: fundamentală
ANUL DE STUDIU / SEMESTRUL: I / 1şi 2
VOLUMUL ACTIVITĂŢILOR DE CURS / SEMINAR: 56 ore curs, 56 ore lucrări practice
CREDITE ALOCATE: 10
TITULARUL DISCIPLINEI: lector drd. Constantin BERE

OBIECTIVELE DISCIPLINEI:
La finalul cursului studenţii vor putea:
a) să înţeleagă ideile care stau la baza statisticii, principiile de organizare şi analiză a datelor
b) să descrie modul de evaluare a datelor pe baza procedurilor statistice
c) să utilizeze tehnici şi instrumente de analiză a datelor (inclusiv programe computerizate
de prelucrare)
d) să identifice limitele de aplicare ale tehnicilor statistice învăţate

CONCORDANŢA OBIECTIVELOR CU PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT:


Conţinutul cursului acoperă aspectele principale ale disciplinei: statistica descriptivă -
tehnici de prezentare şi analiză primară a datelor, indicatori sintetici ai tendinţei centrale şi
împrăştierii, ca şi ai formei distribuţiilor statistice; statistica inferenţială - noţiuni fundamentale
despre testarea ipotezelor statistice. Cursul asigură, de asemenea, dobândirea deprinderilor de
operare cu un program computerizat de prelucrare statistică a datelor

TIPURI DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: prelegere şi lucrări aplicative

FORME DE EVALUARE: examen

CONŢINUTUL PROGRAMEI:
Statistici descriptive
1. Elemente introductive
1
2. Măsurarea în psihologie
3. Variabile, populaţie, eşantion
4. Parametric şi neparametric, descriptiv şi inferenţial
5. Analiza de frecvenţe
6. Reprezentări grafice
7. Determinarea tendinţei centrale
8. Indicatorii variaţiei
9. Distribuţiile statistice - valori extreme şi indicatori ai formei
10. Corelaţia. Coeficienţii de corelaţie
Statistici inferenţiale
11. Scoruri standard z şi alte tipuri de scoruri standard
12. Curba normală – proprietăţi
13. 1Distribuţia mediei de eşantionare
14. Ipoteze şi decizii statistice. Teste parametrice şi neparametrice
15. Testarea diferenţei dintre mediile a două eşantioane: testul t pentru un singur eşantion; testul
T pentru eşantioane independente; testul t pentru eşantioane perechi
16. Testarea diferenţei între mai mult de două medii: ANOVA simplă şi ANOVA factorială
17. Regresia liniară simplă
18. Testul neparametric χ 2 (pentru date nominale)
19. Testul neparametric Mann-Whitney (pentru date ordinale)
20. Strategii în analiza statistică a datelor

BIBLIOGRAFIE:
• Hohn, M. (1998). Curs de statistică aplicată în ştiinţele sociale. Vol I şi II. Timişoara: Editura
Universităţii de Vest.
• Radu, I. (coord.) (1993). Metodologie psihologică şi analiza datelor. Cluj-Napoca: Editura
Sincron.
• Novak, A. (1998). Metode cantitative în psihologie şi sociologie. Bucureşti: Editura Oscar
Print.
• Sava, Fl. (2004). Analiza datelor în cercetarea psihologică. Cluj-Napoca: Editura Ascar.
• Stan, A., Clocotici, V. (2000). Statistică aplicată în psihologie. Iaşi: Editura Polirom.