Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul I

Nop.unea de
mediu
I . Termino/ogie. 2. Defini/ia no{iunii de mediu. 3. Atitudinea fa/ti de mediu
1. Terminologie. Pentru a acoperi sensul expresiei de ,,mediu"1> se recurge in doc trina

(Ap_

1':1 J

i legislafia noastrli la diferite expresii, ca ,,mediu inconjurator'', ,,mediu ambi ant",


,,mediu natural'', ,,mediu uman", ,,mediu biologic", ,,mediu geografic" .a., une ori ca
variante ale notiunii de ,,mediu'', alteori pentru exprimarea diferitelor sensuri ale
acesteia. Avand in vedere realitatea in materie, ce nu poate fi ignorati'i, ne aliniem
tendintei generale i includem incompunerea mediului, alaturi de elementele naturale,
i cele create <lt! om '.
Sub un alt aspect, in dreptul nostru se folosete, uneori, expresia de ,,mediu incon
jurlitor" , pe care noi nu o putem accepta i o vom inlocui cu cuvantul ,,mediu", fiira
nici o alta precizare. Yorn proceda astfel, intrucilt dorim sli evitam utilizarea, in
acelai context, a doua cuvinte care repeta, in mod inutil, aceeai idee, cuvantul
,,mediu" exprimand ceea ce ne inconjoara, adica locul unde se afla fiintele i lucrurile
cu care venim in contact, unde existam i ne desfiiuram activitatea, iar cuvantul
,,insJ)lljllra tor" privind, la randul lui, tot ce se gasete de jur imprejur, care ne
inconj&ra, adica este exact ceea ce exprima i cuvantul mediu. Vom evita deci acest
pleo,.r{asm.
Aceeai observa\ie se poate face i in legatura cu cuvantul ,,ambiant'', care se folo
sete nu arareori in locul celui ,,inconjurator" i care exprimli aceeai ipee, adica ceea
ce se gasete in jur, in apropiere, ceea ce ne inconjoara.
Cuviintul ,,mediu" exprimli in sine o notiune cuprinzatoare care esi\e, in concep\ia
noastra. fundamentala i indestulatoare pentru intelegerea corectli i completi'i a pro
blemelor de Joe simple, care privesc i aspectele juridice posibile ce se pun in legatura
cu protec\ia mediului.

ca definitia consta din gen


i diferente i este o expresie care exprima esen\a unui lucru. Orice defini\ie se

2. Oefinifia nofiunii de mediu. Cunoatem dupli Aristotel

11
Cuvantul ,,mediu" exprimll tot ceea ce ne inconjoarll, natura in care se aflll fiin\ele i
lucrurile (latinii -medium).
21 Termenul ,.mediu" este definit in limba francezii ca ,,ansamblul de elemente
naturale i artificiale care condi\ioneazii viaia omului" (Larousse al limbii francezc, 1972).
Corectll sub aspect general, aceasta defini\ie pare, sub aspect juridic, prea restransa i
staticll, fiindcll nu are in vedere viata in micare, care cuprinde i activitatea de protec\ia
mediului. Dupa piirerea noastra. nici defini\ia acceptatll de Comunitatea Europeanll, dupa
care este vorba de,, ansamblul de elemente care, in complexitatea rela\iilor lor, constituie
cadrul, mijlocul i condi\iile de via\11 ale omului, ace]ea care sunt ori cele ce nu sunt
resirntite" (M. Prieur, Droit de I'environnement, Dalloz, Paris, 1991, p. 2), nu poate fi
considerata tiintific fundamenrata conving\oare, deoarece nic1 ea nu este completa.

3
I

No\iuni introductive privind protectia mediului

caracterizeazli prin trei elemente: ceva ce urmeazli a fi definit ( definiendum ), ceva cu


care se definete (definiens-ul ) i relatia de definire 1l. intr-adevlir, definitia trebuie sli
surprindli esenta notiunii ce urmeazli a fi definitli, iar definitorul i definitul trebuie sli
aiba aceeai extensiune, pentru a nu duce la definitii care sli fie prea inguste sau prea
largi, regulli de care ne vom strlidui i noi sli tinem seama incepand chiar cu definirea
notiunii de mediu, dar vom lua in considerare i cuvantul legiuitorului.
Cuvantul mediu nu exprimli i nici nu acoperli sensul juridic al fenomenului. Acest
element al vorbirii omeneti este utilizat global in toate domeniile de activitate umanli,
i nu numai, inclusiv in amurile !?tiintei care se ocupli, direct sau indirect, de protectia
elementelor de mediu. In dreptul proteqiei mediului, acest cuvant are un sens bine
determinat in legislatia mediului 2J, pe care o sli-1 folosim pe parcursul expunerilor i
analizelor noastre in aceastli carte.
Astfel, prin mediu, in sensul in care ne intereseazli in ramura dreptului protec
tiei mediului, intelegem ,,ansamblul de conditii i elemente naturale ale Terrei: aerul,
apa, solu},'subsolul,aspectelecaracFistice ale peisajului, toate straturile atmosferice,
toate materiile organice i anorganice, precum !?i fiintele vii, sistemele naturale in
interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materi
ale i spirituale, calitatea vietii i conditiile care pot influenta bunlistarea !?i sanlitatea
omului"31 Din aceastli definitie legalli rezulta ca in esentli este vorba de totalitatea
factorilor naturali i a celor creafi prin activitiifi 'umane c;e, in striinsii interacfiune,
injluenfeazii echilibrul ecologic, determinii condifiile de viafii pentru toate vietiifile de
pe Terra, i cele de dezvoltare in ansamblu a societiifii umane4l. Intr-adevar, ca ten dinta
generalli, se desprinde includerea in compunerea mediului, allituri de elementele
naturale, i elementele create de om.
Privit in prisma reglementarilor nationale, comunitare !?i internationale, conceptul
legal i doctrinar, definit mai sus, are un caracter dinamic, exprimand tendinta generalli
de includere in compunerea sa atilt a elementelor naturale, cat i a celor create de om.
Avand in vedere pozitia centralli pe care o ocupli omul in mediul sliu natural i artificial
i luand in considerare interesele sale fireti de a trlii intr-un mediu slinlitos, echilibrat

11
A se vedea I. Lucidi, Logica formala, scurta introducere, Ed. Tehnica, Bucureti, 2004,
p. 122.
21
Cu toate acestea, in art. 2 din 0.U.G. nr. 195/2005 privind protec\ia mediului, care este
legea generala in materie (M. Of. nr. 1196 din 30 decembrie 2005), actualizata, care a fost adop
tatii in regim de urgen\11, aviind in vedere necesitatea indeplinirii angajamentelor asumate de tara
noastra in procesul de integrare europeana, in baza careia sa poata fi adoptatil. legisla\ia subsec
ventil. in domeniul proteqiei mediului, printre termenii i expresiile ale caror sens i semnifica tie
se precizeaza in acest articol nu gasim nici o defini\ie legala (printre cele 74 de definitii) in
privin\a expresiei de mediu (ci, la art. 2 pct. 42, doar in privinta ,,mediului geologic").
31 Art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005 (actualizata).
.
In art. 2 pct. 41 dm O.U.G. nr. 195/2005 (abrogat prin Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonan\ei de urgenta a Guvemului nr. 195/2005 privind protectia mediului, M. Of
nr. 586 din 6 iulie 2006), se prevedea o defini\ie legalii completil. i complexa in sensul prezentei
ordonan\e, care a fost abrogata i scoasa dintre termenii i expresiile definite in art. 2 i intro dusa
textual in art. I alin. (2).

Notiunea de mediu

ecologic, despre notiunea de mediu nu se poate vorbi decat cu referire la om, care
- ca toate vietuitoarele - face parte din mediul natural.
Din definitia data notiunii de mediu, rezulta ca acesta cuprinde atilt mediul natural,
cat i mediul artificial.
Mediul natural se prezinta deosebit de complex i variat, cuprinzand partiie vizi
bile i invizibile ale naturii, tot ce este produs al acesteia. Acest ansamblu de conditii
i elemente naturale ale Terrei, care reprezintli impreunli conditia existentei tuturor
vietuitoarelor, inclusiv omul ca parte componentli a naturii, cuprinde: aerul, apa, solul,
subsolul, aspectele caracte.ristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate mate
riile organice !?i anorganice, precum i fiintele vii, sistemele naturale in interactiune,
cuprinzand elementele enumerate anterior 1l.
Mediul artificial este eel creat de mintea i mana omului, fiind vorba de bunurile
care existli datorita activitlitii umane i reprezinta conditiile materiale ale vie\ii. Pentru
exprimarea acestei notiuni se mai folosete i expresia de ,,mediu civilizat".
Mediul artificial se compune din douli elemente: aeziirile umane care sunt, in
prlncipiu, identice cu comunele i oraele, ca unitati administrativ-teritorialc, fo-care
locuiesc !?i ii desraoara activitatea cotidiana oamenii i care inglobeaza mediul de
cartier unde oamenii ii au domiciliul i re!?edinta, locul unde se aflli colectivitatea
de colocatari, locul de munca unde oamenii W desraoara activitatea profesionala i
i!?i petrec o parte insemnata a timpului, !?COala pentru cei multi, in primul rand
pentru tineri, locurile de odihnli .a.; bunurile create de om care se giisesc in afara
aeziirilor umane, adica constructiile i toate celelalte lucruri realizate de om !?i
aezate dincolo de perimetrul administrativ al comunelor i oraelor, cum sunt:
oselele, autostrazile, caile ferate, podurile, viaductele, barajele .a., ce sunt valori
materiale i spirituale i
asigura calitatea vietii i conditiile care pot influenta bunastarea !?i sanatatea omului2l.
Fiecare din acestc elemente, datorita importantei practice deosebite pe care o prezinta
pentru viata economica i sociala, este supus unui regim special de protectie3l.

n A se vedea art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005, modificatii i completata prin Legea
nr. 265/2006.
21 Ibidem.
31 in art. 3 din Legea nr. 9/1973 privind protec\ia mediului (B. Of. nr. 91/1973), astiizi abro
gata de Legea nr. 13711995, s-a stabilit ca, in in\elesul acestei legi, mediul este constituit din
totalitatea factorilor naturali i a celor crea\i prin activitil.\i umane care, in stransa interac\iune,
int1uen\eaza echilibrul ecologic, determinii condi\iile de via\a pentru om, de dezvoltare a soci
etil.\ii. In art. 6 din aceeai lege se precizeaza ca factorii naturali ai mediului supui protec\iei
sunt; aerul apele, solul i subsolul, padurile i orice alta vegeta\ie terestra i acvatica, fauna
terestra i acvatica, rezerva\iile i monumentele naturii, la care sc adaugii textual ,,Aezarile
omt;_neti i ceilal\i factori crea\i prin activitil.\i umane sunt, de asemenea, supui protec\iei''..
. In Anexa nr. I la Legea protec\iei mediului nr. 137/1995 (M. Of. nr. 304 din 30 decembrie
1995), astazi abrogatil. de O.U.G. nr. 195/22005, in privinta termenului de mediu se arata ca este
vorba de ,,ansamblul de conditii i elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul i subsolul,
aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice i
anorganice, precum i fiin\ele vii, sistemele naturale in interac\iune, cuprinziind elementele
enumerate anterior, inclusiv valorile materiale i spirituale, calitatea vie\ii i condi\iile care pot
influen\a buniistarea i siinatatea omului".

Notiuni introductive privind protec\ia mediului

Este o cerintli fundamentalli ca fiecare element al mediului (natural i artificial)


sli fie sanlitos, corect intretinut, frumos, civilizat i capabil sli influenteze inspre bine
viata, activitatea i gandirea umanli 11
in analizele pe care le vom face, fiecare element al mediului va fi examinat pin
prisma intereselor vitale ale omului i celorlalte vietuitoare, interese care sunt expri
mate in legislatia care constituie izvoarele acestei ramuri de drept, care privesc mlisu
rile de protectie i de evaluare a mediului.
3. Atitudinea fatli de mediu. intr-o primli etapli, denumitli i prima revolutie eco
logicli, care a avut Joe la sfilritul anilor 1960 i lnceputul anilor 1970, caracteristicli
era o serie de dezbateri asupra calitlitii mediului in opozitie cu creterea economicli.
La sfilritul anilor 1980 i inceputul anilor 1990, considerat a doua revolutie ecologicli,
s-au reabordat i llirgit multe dintre conceptele i argumentele originale in contex
tul dezvoltlirii durabi.le, cand dezbaterile s-au mutat in directia elucidlirii modului in
care
creterea
poate
realizata intI-un
mod ecologic.
S-a
politicile de
med-iu
adecvate
vorficontr1biii
Ia ere$terea
econoniicl;
iarconcluzionat
aceasta, bineca
administrata,

va

ajuta mediul. Dar, totodatli s-a arlitat cli in cazul in care economiile nu sunt orientate
intr-o manierli sensibilli la protectia mediului, schimblirile economice vor cunoate
limite serioase. Aceastli schimbare in atitudine a fost cuprinsli in expresia ,,dezvoltare
durabilli" i a devenit rapid laitmotivul celei de-a doua revolutii ecologice a anilor '80,
exprimand un proces in care baza resurselor naturale nu trebuie sli se deterioreze i
scotand in evidenta rol ul pe care calitatea mediului i resursele sale ii au in procesul
creterii calitlitii vietii.
in urma conceptualizlirii i generalizlirii ideii dezvoltlirii durabile, filozofia polulirii
i protectiei mediului nu a putut sli nu exprime i economia mediului, toate cuprinse
intr-o reglementare lega!a complexli, supuse i ea unei evolutii neincetate. Ca urmare,
in anii notri putem vorbi de conturarea unei teorii cuprinzlitoare asupra mediului,
protec(iei mediului i formlirii dreptului protectiei mediului.

0 Popula\ia se afla lntr-o rela\ie stransa i inseparabila cu mediul sau de aezare, de


munca i cu mediul sau natural i artificial, in general. Schimbarile survenite in faclorii de
mediu afec
teaza, nu de pu\ine ori, in sens negativ capacitatea de munca, bunastarea i sanatatea
omului. in procesul de satisfacere a nevoilor oamenilor in oxigen, apa i alimente, prezen\a
unor materiale poluante pot provoca astfel de fenomene negative, ca i zgomotul excesiv,
vibra\iile, aglome rarile in mijloacele de transport in comun etc. pot impovara fiinta umana
in aa masura incat sistemul nervos suporta greu presiunea. La fol i dezvoltarea tehnica poate
provoca schimbari impcirtante in mediul natural i artificial care afecteaza negativ modul de
via\a a omului.

Capitolul II
Poluarea mediului i implicatiile sale
4. Definifia poluiirii. 5. Fenomenu/ poluiirii. 6. Cauzele poluiirii

4. Definipa polulirii. Potrivit art. 2 pct. 51 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protec
tia mediului, prin poluare intelegem ,,introducerea directli sau indirectli a unui poluant 1l
care poate aduce prejudicii slinlitlitii umane i/sau calitatii mediului, dliuna bunurilor
materiale ori cauza o deteriorare.sau o impiedicare a utilizlirii mediului in scop recre
ativ sau in alte scopuri legitime'' 2l.
Orice vie.1itoare, uneori chiar prin simpla sa existentli, ii degradeazli, ii
,;murda ree':, tiin}ific.formulat ii polueaza mediul sliu; ceea ce, uneor face
impos.ibilli viata iexistenta in zoniL Poluarea este un flagel social, un pericol care
degradeazli mediul natural sau artificial, distruge conditiile de via.
Dupli cum se poate deduce din formularea legalli, poluarea poate fi, inainte de
toate, o actiune umanli care sc slivarete cu sau f:irli intentia de a polua. Ea poate fi
insli i rezultatul unei activitliti a altor vietli!i decat omul i poate fi i consecinta unui
fonomen natural. Asupra acestei probleme vom reveni in mai multe locuri din carte.
intr-unul din documentele intemationale in materie, intitulat ,,Regulile de la
Montreal" din 1982, aplicabil polulirii transfrontiere, poluarea a fost definitli ca
,,orice introducere de clitrc om in mediu, direct sau indirect, a unor substante sau
energii cu efecte vlitlimlitoare, de naturli sii punli in pericol slinlitatea omului, sli
prejudicieze resursele biologice, ecosistemele i proprietatea materialli, sli diminueze
binefacerile sau sli impiedice alte utilizliri legitime ale mediului" (art. I).
Cuvantul poluare vine din latinescul polluero, -ere, care inseamnli a murdlirii, a
pangarii, a profana, desemneaza o actiune prin care sc degradeazli mediul

J Prin poluant lnlelegem ,,orice substanta, preparat sub forma solida, lichida, gazoasa
sau sub forma de vapori ori de energie, radia\ie electromagnetica, ionizanta, termica,
fonica sau vibralii care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituen\ilor acestuia i
al organismelor vii i aduce daune bunurilor materiale" (art. 2 pct. 50 din O.U.G. nr.
195/2005 privind protectia mediului).
21 Potrivit art. 5 din Legea nr. 9/1973 (astazi abrogata), poluarea mediului ,,consta in acele
ac\iuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic sau sa dliuneze sanata\ii, linitii i
starii de confort a oamenilor ori sa provoace pagube economiei nationale, prin
modificarea calita\ii factorilor naturali sau creati prin activita\i umane".
in Anexa I la Legea prolec\iei mediul ui nr. 137/1995, prin poluare s-a ln\eles ,,introducerea
directa sau indirecta, ca rezultat al unei activita\i desfiiurate de om, de substan\e, de
vibra\ii, de caldura ilsau zgomot in aer, in apa ori in sol, care pot aduce prejudicii
sanata\ii umane sau cal ita\ii mediului. care pot dauna bunurilor materiale ori pot cauza o
deteriorare sau o impiedi care a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri
legitime".

S-ar putea să vă placă și