Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Universitatea Transilvania
Stiinta si Ingineria Materialelor
Stiinta Materialelor
Ingineria Materialelor
Master
Ingineria si Managementul Materialelor Avansate Metalice Ceramice si Compozite

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Sinteza nanomaterialelor si metode specifice de caracterizare
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof. Univ. Dr. Ing. Aurel Crisan
2.3 Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Ing. Aurel Crisan,
2.4 Anul de studiu
1
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare E
2.7 Regimul
disciplinei

Coninut2)
Obligativitate

DCA
3)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/ laborator/ proiect
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/ laborator/ proiect
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti.....................................
3.7 Total ore studiu individual
44
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numrul de credite4)
4

O2

0/2/0
0/28/0
ore
10
15
9
5
5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Curs in format electronic.


Lucrari pe grupe de studeni (2-3 studeni), derulate prin rotaie pe aparatura de
laborator. Teme individuale de lucru.

transversaleCompetene

Competene profesionale

6. Competene specifice acumulate


C3.1 Identificarea i selectarea metodelor de fabricatie, control si a structurii componentelor mecanice
C3.2 Explicarea si implementarea proceselor si proiectelor aferente tehnologiilor de fabricatie si ale metodelor de
control adecvate structurilor si componentelor mecanice
C3.4 Evaluarea pe baz de argumente justificative coerente a calitatii, adaptabilitatii i limitarilor solutiilor
tehnologice functionale ale structurilor mecanice

CT1Aplicarea, n mod responsabil, a principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n realizarea sarcinilor
profesionale i identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de
execuie, a termenelor de realizare aferente i a riscurilor aferente.
CT2Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip pluridisciplinar i aplicarea de tehnici de relaionare i
munc eficient n cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


F04.1-PS7.2-01/ed.2, rev.8

7.1 Obiectivul general al disciplinei


7.2 Obiectivele specifice

Asimilarea de informatii si cunostinte referitoare la nanotehnologii folosite la


obtinerea, caracterizarea i procesarea de nanoproduse de larga utilizare.
Scopul disciplinei const n oferirea unor informaii concrete legate de
procedurile de obinere a nanomaterialelor de caracterizarea lor n contextul
materialelor produse actual din punct de vedere a eficienei de utilizare i a
perspectivelor de dezvoltare viitoare. Pari aparte sunt alocate unor categorii de
nanomateriale utilizate n proceduri medicale (nanobiotehnoologii).

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Curs introductiv- ce sunt nanotehnologiile
2. Evolutia nanotehnoologiilor
SINTEZA NANOMATERIALELOR
3. Nanotehnologii utilizate in sinteza nanomaterialelor (prezentare generala,
clasificare)
4.Nanotehnologii utilizate la producerea nanopulberilor
5. Nanotehnologii utilizate la producerea nanofibrelor si nanotuburilor.
6. Nanotehnologii de obtinere a nanostraturilor
7. Procesarea nanomaterialelor n nanoproduse
8. Nanotehnologii pentru obtinerea unor nanoproduse utilizate in medicina
(biosenzori, nanocapsule)
CARACTERIZAREA NANOMATERIALELOR
9. Metode de caracterizare a structurii nanomaterialelor (structura de suprafa
i structur intern)
10. Metode de caracterizare a proprietilor mecanice ale nanomaterialelor
11. Metode de caracterizare a proprietilor optice ale nanomaterialelor
12. Metode de caracterizare a proprietilor electrice ale nanomaterialelor
13.Metode de caracterizare a unor proprieti chimice i fizice speciale
Bibliografie

Metode de predare
-Prezentare tematica
clasica,
-Prezentare utlizand
proiector ,
-Curs interactiv cu
participarea studentilor
pe teme preanuntate

Observaii
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2

1. Mel Schwartz Enciclopedia of Materials, Parts and Finishes ISBN 1-56676-661-3


2. Shackelford, James F. et al - Structure of Materials Ed. James F. Shackelford W. Alexandre, Boca Raton:CRC Press
LLC, 2001
3. Bhushan, B Introduction- Measurement Techniques and Applications Ed. Bharat Bhushan, Boca Raton:CRC Press
LLC, 1999
4. Daniel Cristea, Luis Cunha, Aurel Crisan, Daniel Munteanu, Straturi subiri de tip oxinitrur, Editura Universitii
Transilvania, 2015;
5. ***** reviste (biblioteca Universitatii Transilvania-baze de date)
6.**** internet

8.2. Laborator
1.Producerea nanopulberilor prin macinare in moara
planetara
2. Studiul tehnicilor de producere a nanomaterialelor
prin depundere chimica din vapori (CVD)
3. Studiul tehnicilor de producer a nanomaterialelor prin
descompunerea termica a precursorilor (cu arc electric,
in jet de plasma, PVD,etc.)
4. Caracterizarea straturilor subiri (grosime,
caracteristici mecanice si tribologice)
5. Analiza unor proprieti electrice ale nanostraturilor
6. Analiza formei, structurii si proprietatilor unor
nanopulberi

Metode de predare-nvare

Observaii
4
4
4

4
4
4

7. Se intocmeste o lucrare pe o tema legata de


4
nanoproduse utilizate in medicina
Bibliografie
1. Mel Schwartz Enciclopedia of Materials, Parts and Finishes ISBN 1-56676-661-3
2. Shackelford, James F. et al - Structure of Materials Ed. James F. Shackelford W. Alexandre, Boca Raton:CRC Press
F04.1-PS7.2-01/ed.2, rev.8

LLC, 2001
3. Bhushan, B Introduction- Measurement Techniques and Applications Ed. Bharat Bhushan, Boca Raton:CRC Press
LLC, 1999
4. Daniel Cristea, Luis Cunha, Aurel Crisan, Daniel Munteanu, Straturi subiri de tip oxinitrur, Editura Universitii
Transilvania, 2015;
5. ***** reviste (biblioteca Universitatii Transilvania-baze de date-minim 20 articole pentru tema)
6.**** internet

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice, asociailor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

1.Cunostinte cumulate

10.5 Laborator

2.Prezenta
1.Referatelor de laborator

10.2 Metode de evaluare


Notare pe parcurs (in cadrul
cursurilor interactive) si
verificare finala orala
Verificarea corectitudinii
referatelor de laborator si a
lucrarii tematice finale
Verificare periodica

10.3 Pondere
din nota final
50%
5%
35%

2.Prezenta + ritmicitate
10%
10.6 Standard minim de performan
La fiecare tip de activitate pentru promovare este obligatorie realizarea a minim jumatate din punctajul acordat.

Data completrii

Semntura titularului de curs

Ianuarie 2015

Prof. dr. Ing. Aurel Crisan

Data avizrii n departament


.......................

Semntura titularului de seminar/


laborator/ proiect
Prof. dr. Ing. Aurel Crisan

Semntura directorului de departament


.....................................................

Not:
1)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licen/ Master/ Doctorat;

2)

Regimul disciplinei (coninut) - pentru nivelul de licen se alege una din variantele: DF (disciplin
fundamental)/ DD (disciplin din domeniu)/ DS (disciplin de specialitate)/ DC (disciplin complementar);

3)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplin obligatorie)/ DO (disciplin
opional)/ DFac (disciplin facultativ);

4)

Un credit este echivalent cu 25 30 de ore de studiu (activiti didactice i studiu individual).

F04.1-PS7.2-01/ed.2, rev.8

S-ar putea să vă placă și