Sunteți pe pagina 1din 1

Concurs "Banca micului matematician"

mai 2015
Clasa a VII-a
1. (a) Dac
a

p
175 = a 7, determinati valoarea real
a a num
arului a:

(b) Descompuneti n factori expresia: x3

x:
p
p
(c) Determinati cel mai mare num
ar dintre 4 5 si 6 2.

p
2. Triunghiul dreptunghi ABC, m (^A) = 90 ; are cateta AB = 24 3
cm, iar unghiul dintre n
altimea si mediana corespunz
atoare ipotenuzei
are m
asura de 30 aati:
(a) Aria

ABC:

(b) sin (^ACB) + sin (^ABC) :


p
2 si xy = 12, calculati:
3. Dac
a x+y =
(a) x2 + y 2 :
(b) x

y:

4. Calculati:
q p
p 2 q p
p
2
3 +
3
2
(a)
r
r
r
3
9
49
25
(b) p +
+
32
8
2
2

( 3) +

( 2)2 :

5. Fie ABCD un trapez cu baza mare [AB] si baza mic


a [CD]. Se stie
c
a AB = 10 cm; BC = DC = 3; 75 cm si AD = 5 cm: Fie E 2 AB si
F 2 AB astfel nct DE ? AB si CF ? AB:
(a) Aati perimetrul trapezului ABCD
(b) Stabiliti dac
a AD ? BC

(c) Demonstrati c
a DE 2 = AE BF