Sunteți pe pagina 1din 7

XXXXXXX SRL

Piatra Neamt

Instructiune proprie
EFECTUAREA INSTRUIRILOR
IN DOMENIUL SSM
Emitent: SSM-SU

Cod:
IP-SSM 01

Instructiune proprie
pentru

EFECTUAREA INSTRUIRILOR IN
DOMENIUL SSM

ELABORAT:
VERIFICAT:
APROBAT:
Codul: IP-SSM 01

Nume/Prenume:
Ion Ion
Gheorghe Gheorghe
Vasile Vasile
Editia: 1

Semnatura:

Revizia: 0

Nr. Ex.: 1

Data
23.05.2012
24.05.2012
25.05.2012
Pagina 1 din 7

Instructiune proprie
EFECTUAREA INSTRUIRILOR
IN DOMENIUL SSM
Emitent: SSM-SU

XXXXXXX SRL
Piatra Neamt

Cod:
IP-SSM 01

CUPRINS

1. Domeniu
2. Scop
3. Definiii. Prescurtri
4. Documente de referin
5. Descrierea instruciunii
6. Responsabiliti
7. nregistrri
8. Anexe

Codul: IP-SSM 01

Editia: 1

Revizia: 0

Nr. Ex.: 1

Pagina 2 din 7

XXXXXXX SRL
Piatra Neamt

Instructiune proprie
EFECTUAREA INSTRUIRILOR
IN DOMENIUL SSM
Emitent: SSM-SU

Cod:
IP-SSM 01

1. DOMENIUL DE APLICARE A INSTRUCTIUNII


1.1. Prezenta instructiune este aplicabila tuturor angajatilor organizatiei si personalului detasat de la alte
unitati care isi desfasoara permanent sau temporar activitatea in cadrul XXXXXXXXXXXX SRL.

2. SCOPUL ELABORARII INSTRUCTIUNII


2.1. Instructiunea reglementeaza tipurile de instruiri in domeniul S.S.M. la care participa toti angajatii si cei care
au tangenta directa cu activitati specifice profilului acestei organizatii.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
S.S.M. = securitate si sanatate in munca;
D.S.U. = domeniul situatiilor de urgenta;
E.I.P = echipament individual de protectie.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA LEGISLATIE APLICABILA


4.1. SR OHSAS 18001:2008;
4.2. LEGEA nr. 319 / 14.07.2006 a securitii i sntii n munca;
4.3. Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii S.S.M. nr. 319/2006;
4.4. Hotararea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii S.S.M. nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006.

5. DESCRIEREA INSTRUCTIUNII
5.1. Instructajul S.S.M. cuprinde 3 faze:

5.1.1. Instruirea introductiv general


5.1.1.1. Acest instructaj este efectuat urmatoarelor categorii de personal:
- la angajare;
- lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;
- lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;
- lucratorului pus la dispozitie de catreun agent de munca temporar.
5.1.1.2. Aceasta instruire are in componenta urmatoarele aspecte:
a) Scopul instruirii introductiv-general este de a informa despre activitatile specifice intreprinderii si /
sau unitatii respective, riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.
b) instruirea introductiv-generala este efectuata de catre prestatorul de servicii in domeniul S.S.M.
(serviciul extern de prevenire si protectie);
c) instruirea este efectuata individual sau in grupuri de maxim 20 persoane;
d) durata instructajului este de 8 ore ;
5.1.1.3. Tematicile de instruire sunt intocmite de prestatorul de servicii pe linie SSM si sunt aprobate de
conducatorul unitatii.
5.1.1.4. Temele expuse in cadrul instruirii introductiv-generale sunt:
a) legislatia de securitate si sanatate in munca;
b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;
c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;
d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
si evacuarea lucratorilor.
5.1.1.5. Dupa terminarea perioadei de instruire introductiv generala, personalul instruit este verificat din punct
de vedere al modului de insusire al cunostintelor transmise pe baza de teste. Personalului care dovedeste ca si-a

Codul: IP-SSM 01

Editia: 1

Revizia: 0

Nr. Ex.: 1

Pagina 3 din 7

Instructiune proprie
EFECTUAREA INSTRUIRILOR
IN DOMENIUL SSM
Emitent: SSM-SU

XXXXXXX SRL
Piatra Neamt

Cod:
IP-SSM 01

insusit aceste cunostinte i se intocmeste de catre prestatorul de servicii in domeniul S.S.M. (serviciul extern de
prevenire si protectie) o Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca. Rezultatul
verificarii este consemnat de catre prestatorul de servicii in domeniul S.S.M. in fisa de instruire.
5.1.1.6. Nu este permisa angajarea in unitate a persoanelor care nu dovedesc ca si-au insusit notiunile predate la
instruirea introductiv-generala.

5.1.2. Instruirea la locul de munca


5.1.2.1. Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea
riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la
nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
5.1.2.2. Instruirea la locul de munca este efectuata tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83 din H.G. nr.
1425/2006, inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul intreprinderii si/sau al unitatii de catre
conducatorul locului de munca.
5.1.2.3. Instruirea la locul de munca este efectuata acelorasi categorii de personal prezentate anterior la
paragraful 5.1.1.1.
5.1.2.4. Instruirea la locul de munca este efectuata pe baza tematicilor intocmite de serviciul extern de prevenire
si protectie si aprobate de catre conducatorul unitatii, tematici care vor fi pastrate la persoana care efectueaza
instruirea.
Instruirea la locul de munca cuprinde:
a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca
si/sau postului de lucru;
b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatile specifice ale
locului de munca si/sau postului de lucru;
e) instruirea la locul de munca include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care
persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual
de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.
5.1.2.5. Conducatorul locului de munca are sarcina efectuarii instruirii la locul de munca.
5.1.2.6. Durata instruirii la locul de munca este stabilita de conducatorul locului de munca impreuna cu serviciul
extern de prevenire si protectie si nu este mai mica de 8 ore.
5.1.2.7. Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite este facuta numai dupa ce seful ierarhic al persoanei
care a efectuat instruirea la locul de munca a verificat insusirea cunostintelor de S.S.M. de catre persoana care a
participat la instruire prin consemnarea in Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in
munca.
5.1.2.8. Dupa parcurgerea primelor doua faze ale instruirilor (instruirea introductiv-generala si instruirea la
locul de munca), persoana instruita este admisa la lucru pe baza semnaturii conducatorului unitatii.

5.1.3. Instruirea periodica


5.1.3.1. Instruirea periodica este facuta tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si actualizarea
cunostintelor in domeniul S.S.M.
5.1.3.2. Aceasta instruire este completata in mod obligatoriu cu demonstratii practice.
5.1.3.3. Instruirile periodice sunt efectuate trimestrial, au durata de 2 ore si sunt destinate intregului personal.
5.1.3.4. Responsabilitatea efectuarii acestor instruri revine conducatorului locului de munca.
5.1.3.5. Toate instruirile periodice sunt efectuate pe baza unor tematici elaborate de catre serviciul extern de
prevenire si protectie.
5.1.3.6. Tematicile tuturor instruirilor periodice sunt aprobate de catre conducatorul unitatii (directorul
executiv).

Codul: IP-SSM 01

Editia: 1

Revizia: 0

Nr. Ex.: 1

Pagina 4 din 7

Instructiune proprie
EFECTUAREA INSTRUIRILOR
IN DOMENIUL SSM
Emitent: SSM-SU

XXXXXXX SRL
Piatra Neamt

Cod:
IP-SSM 01

5.2. Toate instruirile sunt trecute in mod obligatoriu in fisele individuale de instruire de catre persoana care a
efectuat instruirea. Nu sunt admise corecturi si stersaturi la completarea fiselor individuale.
5.3. Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca este semnata de catre persoana care
a fost instruita, persoana care a instruit si de persoana care a efectuat verificarea insusirii cunostintelor dupa
efectuarea instruirii.
5.4. Instruiri pentru personalul din afara organizatiei
5.4.1. Instruirile pentru personalul din afara organizatiei sunt efectuate de catre conducatorul locului de munca
sau de catre prestatorul de servicii pe linie SSM si documentate prin Fisa de instruire colectiva.

6. RESPONSABILITATI
6.1. Responsabilitatile conducatorului unitatii (Administrator):
6.1.1. Asigura din punct de vedere organizatoric buna desfasurare a procesului de instruire in toate sectoarele de
activitate.
6.2. Responsabilitatile serviciului extern de prevenire si protectie/lucrator desemnat:
6.2.1. Efectueaza instruirile introductiv-generale la angajare si completeaza fisa de instruire a personalului
instruit.
6.2.2. Verifica modul in care personalul care a participat la toate fazele de instruiri si-a insusit notiunile predate.
6.2.3. Intocmeste si arhiveaza toate tematicile si materialele documentare aferente instruirilor.
6.3. Responsabilitatile personalului instruit:
6.3.1. Isi insuseste si aplica cerintele SSM prezentate la instruirile la care participa.
6.3.2. Participa in mod obligatoriu la toate instruirile SSM organizate in unitate.

7. INREGISTRARI
Nr
crt
1

Formularul
Denumire
Fisa de instruire
individuala privind
securitatea si sanatatea
in munca.

Initiat de
Cod

Fisa de instruire
colectiva

F-FIC-01

Tematica pentru
instruirea periodica
SSM

TIPSSM-01

Codul: IP-SSM 01

Conducator
serviciu
extern de
prevenire si
protectie
Conducator
serviciu
extern de
prevenire si
protectie

Editia: 1

Conducator
serviciu
extern de
prevenire si
protectie

Circula la
Conducator serviciu
extern de prevenire si
protectie Persoana instruita Conducatorul locului
de munca (lucratorul
desemnat)
Conducator serviciu
extern de prevenire si
protectie Persoana instruita Conducatorul locului
de munca (lucratorul
desemnat).
Conducator serviciu
extern de prevenire si
protectie
Conducatorul locului
de munca (lucrator
desemnat)

Revizia: 0

Loc
Sediu

Arhivare
Durata Resp
3 ani
Conducator
serviciu extern
de prevenire si
protectie

Sediu

3 ani

Conducator
serviciu extern
de prevenire si
protectie

Sediu

3 ani

Conducator
serviciu extern
de prevenire si
protectie

Nr. Ex.: 1

Pagina 5 din 7

XXXXXXX SRL
Piatra Neamt

Instructiune proprie
EFECTUAREA INSTRUIRILOR
IN DOMENIUL SSM
Emitent: SSM-SU

Cod:
IP-SSM 01

8. Anexe
8.1. Model formular Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca

Codul: IP-SSM 01

Editia: 1

Revizia: 0

Nr. Ex.: 1

instruireaverificatcare a

care a
instruit

Materialul predat

instruit

Ocupatia

Data
instruirii

Durata(h)

Semnatura celui

Pagina 6 din 7

XXXXXXX SRL
Piatra Neamt

Codul: IP-SSM 01

Instructiune proprie
EFECTUAREA INSTRUIRILOR
IN DOMENIUL SSM
Emitent: SSM-SU

Editia: 1

Revizia: 0

Nr. Ex.: 1

Cod:
IP-SSM 01

Pagina 7 din 7

S-ar putea să vă placă și