Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca


Facultatea de Geografie
Geografie Uman i Turism
Geografie
Licen
Geografie

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 Anul de studiu

II 2.5 Semestrul

GEOGRAFIA UMAN A ROMNIEI

Prof.univ.dr. Ciang Nicolae


ef de lucr. dr. Ipatiov Filip

IV 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3.4 Total ore din planul de nvmnt

3
4
2

din care: 3.2 curs


din care: 3.5 curs

2
28

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie inotie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti ...................................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numrul total de credite
4

1
14
ore

24
20
9
2
3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de
Cunotinele dobndite la disciplineleIntroducere in geografia uman,
curriculum
Geografia populaiei, a aezrilor i Geografia economic,vor favoriza
nelegerea mai facil a temelor abordate la activitile de curs i facilita
o derulare aplicativ-analitic a activitilor de lucrri practice.
4.2 de
cunoatere noiunilor, legitilor, proceselor i fenomenelor de factur
competene
geografico-umn;
capacitatea de interpretare a informaiei;
capacitate de analiz i sintez;
abiliti de utilizare a calculatorului.
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a
Sal dotat cu calculator/laptop, videoproiector i software
cursului
adecvat
5.2 de desfurare a
Laborator dotat cu reea de calculatoare, videoproiector i
seminarului/laboratorului
software adecvat

Competen

6. Competene specifice acumulate


Definirea i descrierea principalelor noiuni, legiti, procese i fenomene
geografice, explicarea genezei i evoluiei lor, evaluarea consecinelor pe care le au
asupra sistemelor geografice naturale i antropice.
Utilizarea metodelor i tehnicilor de culegere i prelucrare a datelor economico Aplicarea strategiilor de munc eficient i responsabil, pe baza principiilor,
normelor i a valorilor codului de etic profesional.
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip multidisciplinar, atitudine etic
fa de grup, respect fa de diversitate si multiculturalitate, acceptarea diversitii
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
Integrarea, prin coninut, n ansamblul curriculei specializrii.
al disciplinei
7.2 Obiectele specifice Cunoaterea realitilor geografico-umane din Romnia
populaie, aezri, activiti
nelegerea strii actuale prin coroborarea factorilor geografici
cu cei istorici, politici i economici.
Cunoaterea i nelegerea locului Romniein context european
i mondial, din perspectiva geografico-uman.
8. Coninuturi
8.1 Curs
Evoluia cunoaterii realitilor geografico-umane
Individualizarea colii Geografice Romneti de
Geografie Uman
Populaia. Evoluia numeric i repartiia teritorial
Dinamica populaiei
Micarea natural
Micarea migratorie
Structurile demografice
Structura pe grupe de vrste i sexe
Structura etnic i confesional
Aezrilerurale
Evoluia aezrilor rurale
Clasificarea aezrilor rurale
Aezrileurbane
Evoluia i generaiile de orae
Repartiia teritorial a oraelor
Clasificarea aezrilor urbane
Agricultura evoluie i structura fondului funciar
Economia sectorului secundar

Metode de predare

Observaii
2

Prelegerea,

2
2

expunerea cu seciuni
interactive, activparticipative

2
2
2
2
2

(conversaia
euristic, dezbaterea,
problematizarea)

2
2
2
2
2
2

Bibliografie
Ciang, N., Raiu, Ramona (2003), Geografia Uman a Romniei. ndrumtor de lucrri
practice, Edit. Dimitrie Cantemir, Tg. Mure.
Cocean, P, Filip, S. (2008), Geografia Regional a Romniei, Presa Universitar Clujean,
Cluj Napoca.
Cucu, V. (1970), Oraele Romniei, Edit. tiinific Bucureti.

Erdeli, G., Cucu, V. (2005), Romnia. Populaie. Aezri umane. Economie, Edit. Transversal,
Bucureti.
Iano, I. (2004), Dinamica urban. Aplicaii la orauli sistemul urban romnesc, Edit.
Tehnic, Bucureti.
Iano, I., (1987), Oraele i organizarea spaiului geografic, Edit. Academiei R.S. Romnia,
Bucureti.
Ilie, Al., Staac, M. (2000), Studiul geografic al populaiei, Edit. Universitii din Oradea,
Oradea.
Negu, S. (2011), Geografia uman, Edit. Academiei Romne, Bucureti.
Pop. P. Gr. (1986, 1988), Romnia. Geografie Economic, partea I i a II-a, Cluj Napoca.
* * * (1984), Geografia Romniei II, Geografia Uman i Economic, Edit. Academiei R. S.
Romnia, Bucureti.
* * * (2005), Romnia. Spaiu, societate, mediu, Edit. Academiei Romne, Bucureti.
8.2 Seminar/laborator
Baze de date demografice
Evoluia numeric a populaiei Romniei
Micarea natural a populaiei
Structura pe grupe de vrste i sexe
Structura etnic i confesional
Nomograma funciilor. Structura fondului funciar
Evaluarea rezultatelor

Metode de predare
Expunerea,
explicaia,
problematizarea,
demonstraia,
exerciii i aplicaii
practice

Observaii
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie
Gheu, V., Damian, Nicoleta (2005), Populaia, Romnia. Spaiu, societate, mediu, Edit.
Academiei Romne, Bucureti.
Ipatiov, F. (2002), Evoluia numeric a populaiei Regiunii de Nord-Vest a Romniei, n
secolul XX, Studia UniversitatisBabe-Bolyai, Geographia, 2, Cluj-Napoca.
Negu, S. (1997), Modelarea matematic n geografie uman, Edit. tiinific, Bucureti.
Nimigeanu, V. (2001), Romnia. Populaie. Aezri. Economie, Edit. Univ. "Al. I. Cuza", Iai.
Pop, P. Gr. (1995), Evoluie, determinare i concept n Geografia Uman, Studia
UniversitatisBabe-Bolyai, Geographia, XL, 1-2, Cluj-Napoca (pp. 3-23).
Pop, P. Gr. (1998), Satele foarte mari din Romnia, Studia UniversitatisBabe-Bolyai,
Geographia, XLII, 2, Cluj-Napoca.
Pop, P. Gr., Benedek, J. (1996), Satele mici din Romnia i specificul activitii lor, Studia
UniversitatisBabe-Bolyai, Geographia, XLI, 1-2, Cluj-Napoca.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrilereprezentanilorcomunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Coninutul disciplinei prezint valene de similaritate cu abordrile specifice din domeniu
att de pe plan intern, ct i extern.
Disciplina iconinutul acesteia ofer posibilitatea unei pregtiri corespunztoare
calificrilor vizate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota final

10.4 Curs

Gradul de nsuire a coninutului


teoretic al disciplinei
Nivelul
de
nelegere
a
conceptelor teoretice i implicare
interactiv

Evaluarea final din timpul


sesiunii de examene

70%

Prezen i participare
activ la cursuri

10%

10.5
Seminar /
laborator

Colocviu practic la sfrit


Capacitatea de a opera cu de semestru
10%
ansamblul de procedee i tehnici Prezen i participare
10%
utilizate la activitile de laborator activ
la
activitile
practice de laborator
10.6 Standard minim de performan
Dobndirea unui cuantum de baz al cunotinelor teoretice iabilitilor practice specifice
tematicii disciplinei.

Data completrii,

Semntura titularului de curs,

Semntura titularului de lucrri practice,

27aprilie 2015Prof. univ. dr. Ciang Nicolae ef de lucr. dr. Ipatiov Filip

Data avizrii n departament,Semntura efului de departament,


06mai 2015

Conf. univ. dr. Dezsi tefan