Sunteți pe pagina 1din 11

STANDARD PROFESIONAL NR.

21
MISIUNEA DE TINERE A CONTABILITATII,
INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE
GHID DE APLICARE editia IV-a revizuita
Editura CECCAR, Bucuresti, 2011

211 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL


212 NORME DE LUCRU
2120 Cunoasterea activitatii intreprinderii clientului
2121 Programarea lucrarilor
2122 Contractarea lucrarilor
2123 Delegarea si supravegherea lucrarilor
2124 Organizarea contabilitatii clientului
2125 Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii
2126 Inchiderea conturilor
2127 Analiza critica a situatiilor financiare
2128 Utilizarea lucrarilor altor profesionisti
2129 Documentarea lucrarilor
2130 NORMA DE RAPORTARE

211 NORME DE COMPORTAMENT


Sunt:
2111 INDEPENDENTA
2112 COMPETENTA
2113 CALITATEA LUCRARILOR
2114 SECRETUL PROFESIONAL
2115 ACCEPTAREA SI MENTINEREA MISIUNILOR
Normele aplicabile sunt normele generale de baza.
COMENTARII:
2112 COMPETENTA
Toti colaboratorii cabinetului sau societatii, avind atributii privind inregistrarile
contabile, trebuie sa aiba un nivel de formare contabila corespunzator acestor lucrari.
Daca lucrarile sunt partial sau total asigurate de client, direct sau prin personal salariat
sau angajat cu conventie civila, liber profesionistul contabil va aprecia nivelul de calificare a
personalului clientului si va propune acestuia masurile de formare, daca considera necesar.

212 NORME DE LUCRU


2120 Cunoasterea activitatii intreprinderii clientului
NORMA: Profesionistul contabil este necesar sa obtina o cunoastere globala a
intreprinderii, a evolutiei sale recente si a mediului sau inconjurator, in scopul organizarii si
planificarii contabile si pentru a se asigura ca situatiile financiare dau informatii coerente si
credibile.
COMENTARII :Se colecteaza informatii privind :
-identificarea intreprinderii : activitati, statut juridic, fiscal si social, structura, etc.
-organizare administrativa si contabila : sistem si personal contabil, participanti
familiali
-specificitati contabile, fiscale, sociale, etc.
-caracteristicile sectorului de activitate
-cerintele clientului in materie de gestiune
aceasta procedura permite :
-definirea caracteristicilor misiunii : natura, volul, nivelul lucrarilor necesare
-stau la baza informarilor periodice privind evolutia intreprinderii, evenimente
marcante, dificultati, litigii, etc.
2121 Programarea lucrarilor
Norma aplicabila este norma generala.
COMENTARII :Derularea misiunii trebuie efectuata cu grija de a raspunde
necesitatilor clientului, dar si obligatiilor legale si/sau fiscale.
Profesionistul contabil va stabili si va pune in functie o organizare interna adaptata atit
specificului cabinetului sau dar si al clientului sau, in vederea asigurarii bunei executari a
acesteu misiuni.
In functie de structura cabinetului/societatii, programarea lucrarilor este organizata:
- fie pe dosare, adica dosar cu dosar (cite un dosar pe fiecare client)
-fie pe sectiuni ale contabilitatii (o persoana din cadrul cabinetului tine contabilitatea pe o
sectiune la mai multi clienti).

Trebuie stabilita modalitatea de transmitere a datelor convenite si a informatiilor


necesare pentru client. Este de dorit stabilirea unor modalitati de transmitere a datelor in
cursul anului si cu ocazia inchiderii anuale.
2122 Contractarea lucrarilor
Norma aplicabila este norma generala.
COMENTARII :Potrivit legii de organizare a profesiei, contractul incheiat cu clientul
este un contract de prestari de servicii.
Contractul cuprinde in mod special:
-denumirea precisa a misiunii de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor
financiare
-identificarea principalelor diligente tehnice ale misiunii
-repartizarea lucrarilor ce revin profesionistului contabil si clentului, precum si indicarea
raspunderilor care decurg din acestea
-formula de raportare care va insoti situatiile financiare periodice si balantele lunare
Contractul de prestari de servicii poate fi personalizat, completat si cu alte prestari de
servicii convenite cu clientul.
Se da model in anexa.
2123 Delegarea si supravegherea lucrarilor
Norma aplicabila este norma generala.
COMENTARII:Aceasta misiune, in general va fi desfasurata in cadrul intreprinderilor
mici si mijlocii, societati care externalizeaza aceasta activitate.
Responsabilitatea misiunii poate fi incredintata unui colaborator, confirmat din cadrul
cabinetului/ societatii
Liber profesionistul contabil de rang superior, din cadrul aceluiasi cabinet/societate, va
proceda la supravegherea lucrarilor executate de colaborator, va efectua examinarea finala a
dosarului, va viza notele de sinteza si va semna raportul.
Acestuia ii revine in intregime responsabilitatea.
2124 Organizarea contabilitatii clientului
NORMA :Profesionistul contabil concepe sau recomanda proceduri de organizare a
contabilitatii, conform referentialului contabil adoptat sau legislatiei in vigoare, adaptate la
marimea si necesitatile activitatilor clientului.
COMENTARII : Profesionistul contabil, de acord cu clientul :
-elaboreaza un plan de conturi adaptat necesitatilor, in conformitate cu planul general de
conturi, de acord cu clientul
-elaboreaza proceduri scrise de aplicare a acestui plan de conturi adaptat
-elaboreaza proceduri de creare si circulatie in interiorul activitatii a documentelor
justificative, arhivarea-clasarea documentelor, autorizarea efectuarii platilor, masuri de
protejare-conservare a valorilor patrimoniale, etc.
Pentru tinerea contabiltatii in partida simpla va elabora proceduri de ordonare si
inregistrare a documentelor justificative in fisa operatiilor diverse in vederea inventarierii
creantelor si datoriilor la sfirsitul exercitiului.
2125 Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii
NORMA :Profesionistul contabil se asigura de calitatea inregistrarilor contabile si de
existenta registrelor legale.
COMENTARII :Regularitatea contabilitatii consta in conformitatea regulilor contabile
la principiile contabile corespunzatoare referentialului contabil identificat.

Sinceritatea contabilitatii consta in aplicarea cu buna credinta a regulilor si principiilor


contabile prevazute in referentialul contabil adoptat.
Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si
se prezinta in mod ordonat si completate, astfel incit sa permita, in orice moment,
identificarea si controlul operatiilor patrimoniale efectuate.
Profesionistul contabil tine la zi registrele legale sau se asigura ca sunt tinute la zi.
In cazul in care inregistrarile contabile sunt efectuate de client, profesionistul contabil
controleaza calitatea acestora prin sondaj.
Controalele se refera la:
-existenta documentelor justificative
-corecta inregistrare in conturi si in perioada aferenta
Atunci cazul cind inregistrarile contabile sunt asigurate de cabinet/societate efectuarea
controlului ulteror se realizeaza in cadrul procedurilor de control intern al cabinetului.
2126 Inchiderea conturilor
NORMA :Profesionistul contabil stabileste inregistrarile contabile necesare incheierii
exercitiului financiar:
-pe baza informatiilor si documentelor justificative furnizate de client
-recurgind eventual la o simplificare a inregistrarii rezultatelor inventarierii
-punind in aplicare tehnicile de control al conturilor
El le inregistreaza in conturile firmei sau se asigura ca ele sunt corect contabilizate de
client.
COMENTARII :Cu ocazia examinarii critice, profesionistul contabil inventariaza si
colecteaza toate informatiile si datele referitoare la:
-cotele de amortizare practicate
-inventarierea intregului patrimoniu
-documentatia lucrarilor efectuate in regie proprie (devize, PV receptie)
-documentatia privind creantele incerte (lista acestora, vechimea, somatiile de plata,
aprecierea sanselor de incasare)
Profesionistul contabil isi va baza lucrarile de inchidere a exercitiului financiar pe
balanta sintetica de verificare a conturilor, a elementelor si rezultatului inventarierii
patrimoniului.
El va propune intreprinderii cliente sau efectueaza el insusi inregistrarile contabile
privind inchiderea exercitiului financiar.
Profesionistul contabil pune in aplicare tehnici de control asupra conturilor de bilant si
asupra unor pozitii din contul de rezultate :
-justificarea componentei soldurilor
-compararea cu documente justificate interne si externe
Efectuarea acestor controale se face tinind cont de caracterul semnificativ al
elementelor supuse analizei
Aceste controale pot fi mai facile atunci cind contabilitatea este tinuta de
cabinet/societate.
2127 Analiza critica a situatiilor financiare
NORMA : Profesionistul contabil controleaza coerenta si credibilitatea situatiilor
financiare in raport cu cunoasterea sa despre activitatile intreprinderii, a documentelor
justificatibve si a informatiilor primite de la client
COMENTARII : In cadrul procedurilor de control intern ale cabinetului, profesionistul
contabil va analiza situatiile contabile pentru a se asigura ca :
-nu prezinta nici o anomalie evidenta de prezentare

-nu sunt rezultatul niciunei greseli matematice


-dau o informatie coerenta si credibila, in raport cu cunoasterea sa despre activitatile firmei si
a mediului in care aceasta actioneaza, precum si in raport cu documentele justificative si
informatiile primate de la client
El va verifica coerenta diferitelor elemente ale conturilor anuale, va analiza variatiile
pe care le considera semnificative.
Se va face referire, daca e cazul, la intreprinderi similare sau studii-statistici sectoriale.
Analiza se finalizeaza printr-o intilnire cu clientul, pentru a confirma toate elementele
semnificative constatate.
2128 Utilizarea lucrarilor altor profesionisti
Norma aplicabila este norma generala.
COMENTARII : La realizarea diligentelor profesionale, profesionistul contabil se
bazeaza pe documentele justificative si informatiile comunicate de client.
El are dreptul sa ceara toate documentele privind viata intreprinderii sau lucrarile altor
profesionisti.
Va stabili daca aceste documente sau lucrarile altor profesionisti/specialist sunt
coerente si credibile si pot fi utilizate pentru realizarea obiectivelor misiunii sale.
Profesionistul contabil nu se poate considera degrevat, total sau partial, de propriile
responsabilitati, ca urmare a prelucrarii concluziilor altor profesionisti/specialisti in cadrul
lucrarilor sale.
2129 Documentarea lucrarilor
NORMA :Dosarele de lucru sunt tinute pentru a documenta activitatile efectuate si pentru a
sustine raportul profesionistului contabil.
COMENTARII : Profesionistul contabil intocmeste si actualizeaza pentru fiecare
client :
-un dosar permanent care cuprinde toate informatiile necesare asupra intreprinderii cliente,
care se vefera atit la misiunile in curs, cit si la cele anterioare.
-un dosar anual, care centralizeaza toate documentele de lucru ce se refera la conturile anuale
ale exercitiului financiar respectiv.
De obicei, un dosar permanent contine:
-contractul de prestari de servicii
-copii ale documentelor ce atesta existenta firmei cliente
-copii dupa contractele in derulare
-descrierea firmei si activitatilor
-descrierea sistemului contabil
De obicei, un dosar anual contine:
-un program tip-standard de lucru
-balanta de verificare si fisele de cont din cartea mare, daca au fost folosite ca foi de lucru in
lucrarile efectuate
-foile de lucru referitoare la inchiderea situatiilor financiare
-foile de lucru referitoare la analiza critica efectuata
-nota sintezei generale
-situatiile financiare si raportul
Dupa aprobarea si publicarea situatiilor financiare, acestea se transfera in dosarul
permanent

2130 NORMA DE RAPORTARE


NORMA : Profesionistul contabil declara in raportul sau ca a indeplinit toate
diligentele prevazute in normele profesionale privind misiunea de tinere a contabilitatii, de
intocmire si prezentare a situatiilor financiare. De asemenea, mentioneaza in raportul sau ca
nu s-au evidentiat elemente care sa puna in discutie sau la indoiala coerenta si credibilitatea
situatiilor financiare. Situatiile financiare sunt anexate raportului de misiune.
Atunci cind raportul se prezinta cu observatii, profesionistul contabil trebuie sa expuna
clar motivele respective.
Profesionistul contabil, pentru redactarea raportului saui, se va folosi de modelele
anexate prezentei norme.
COMENTARII: Raportul se intocmeste in scris in care se mentioneaza indeplinirea
misiunii.
Profesionistul contabil semneaza raportul sau in ultima zi a misiunii sau la data
predarii situatiilor financiare conducerii intreprinderii.
Partile raportului:
1. prezentarea misiunii si respectarea normelor profesionale
2. formularea raportului
3. identificarea situatiilor financiare ale firmei cliente
Ultima parte va fi completata de o mentiune pusa pe fiecare pagina a situatiilor
financiare, amintind natura misiunii incredintate profesionistului contabil si existenta
raportului.
Rapoartele pot fi:
1. Raport fara observatii
2. Raport cu observatii
Un raport fara observatie este furnizat atunci cind in cursul misiunii:
- a putut pune in aplicare, fara restrictie, toate obiectivele unei misiuni
- nu a constata elemente care sa puna in discutie coerenta si credibilitatea situatiilor
contabile
Un raport cu observatii (dezacord sau incertitudine) este furnizat atunci cind in cursul
unei misiuni profesionistul contabil
- a evidentiat una sau mai multe incertitudini ce afecteaza situatiile financiare (litigii
incerte) sau este in dezacord cu clientul asupra unor optiuni ale acestuia.
-s-au intimpinat limitari ale diligentelor in cursul efectuarii misiunii (nu se poate
asigura de regularitatea contabilitatii). Acest raport apreciaza ca aceste fapte nu sunt
suficient de importante pentru a refuza atestarea, dar care totusi merita a fi aduse la
cunostinta utilizatorilor situatiilor financiare.

Model Raport de misiune fara observatie


RAPORT DE MISIUNE
In cadrul misiunii de tinere a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare ale
intreprinderii XXX, pentru exercitiul financiar de la_______ la_________ si in conformitate cu
contractul de prestari de servicii din data de_________ am efectuat diligentele prevazute in normele
aprobate de CECCAR privind realizarea acestei misiuni.
La terminarea lucrarilor noastre care nu reprezinta un audit sau o certificare, nu am gasit elemente
care sa puna in discutie (sau sub semnul indoielii) coerenta si credibilitatea contabilitatii.
Situatiile financiare alaturate, care contin______ pagini, se caracterizeaza prin datele urmatoare :
-total bilant... lei
-cifra de afaceri lei
-rezultatul net contabi.. lei
O caracterizare a activitatilor desfasurate, desprinsa din situatiile financiare intocmite, este prezentata
in Nota anexata prezentului Raport.
Intocmit la_____________
Data__________________
Semnatura
(semnaturile, in cazul societatilor de expertiza)

Model Raport de misiune cu observatie


RAPORT DE MISIUNE
In cadrul misiunii de tinere a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare ale
intreprinderii XXX, pentru exercitiul financiar de la_______ la_________ si in conformitate cu
contractul de prestari de servicii din data de_________ am efectuat diligentele prevazute in normele
aprobate de CECCAR privind realizarea acestei misiuni.
Nu am gasit elemente susceptibile sa afecteze in mod semnificativ regularitatea si sinceritatea
contabilitatii, cu exceptia urmatoarelor observatii, pe care le aducem la cunostinta
dvs. :_____________________________(descrierea elementelor evidentiate)
La data efectuarii lucrarilor care nu au constituit un audit sau o certificare, cu exceptia celor
mentionate mai sus, nu am constatat existenta unor elemente care sa afecteze coerenta si credibilitatea
contabilitatii.
Situatiile financiare alaturate, care contin______ pagini, se caracterizeaza prin datele urmatoare :
-total bilant... lei
-cifra de afaceri lei
-rezultatul net contabi.. lei
O caracterizare a activitatilor desfasurate, desprinsa din situatiile financiare intocmite, este prezentata
in Nota anexata prezentului Raport.

Intocmit la_____________
Data__________________
Semnatura
(semnaturile, in cazul societatilor de expertiza)

model
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
privind
tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare
in temeiul prevederilor Legii contabilitatii si ale OG nr.65/1994, republicata, a intervenit
prezentul contract intre:
CLIENTUL:.cod fiscal.cu sediul in . str..nr. reprezentat de..
avind functia de avind ca principal obiect de activitate. realizind in anul precedent,
data incheierii prezentului contract, un volum de:
facturi clienti, cu o cifra de afaceri de. mii lei
....facturi furnizori
...fisa fiscala
EXECUTANT-PRESTATOR : dl/dna expert contabil/contabil autorizat, cu
domiciliul in str nr.. cod fiscal.. carnet membru CECCAR nr. din
anul vizat pe anul in curs, Societate de expertiza contabila cu sediul in str. nr..
cod fiscal. reprezentata de dl/na expert contabil / contabil autorizat, carnet
membru CECCAR nr. din anul vizat pe anul in curs.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Executantul-prestator se obliga sa tina contabilitatea clientului, sa intocmeasca
situatiile financiare prevazute de reglementarile in vigoare (standardele de contabilitate) si
sa le prezinte clientului, la termenul prevazut la pct.2.4.2 al prezentului contract.
Aceasta misiune ii permite executantului sa se asigure ca a pus in lucru toate
diligentele prevazute de lege sau de standardele profesionale si ca in final a aconstat (nu a
constatat) elemente care sa puna sub semnul indoielii sau care sa afecteze in mod
semnificativ regularitatea si sinceritatea contabilitatii, tinind seama de documentele
justificative si informatiile furnizate de client.
Aceasta misiune nu este un audit sau o certificare si nici o examinare a situatiilor
financiare si nu are ca obiect cercetarea sistematica a fraudelor si a deturnarilor.
Aceasta misiune este reglementata profesional de Normele privind tinerea
contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, aprobate de CECCAR
(standardul profresional nr.21).
In afara obligatiilor indeplinirii misiunii conform normelor profesionale. Executantul
poate de asemenea asigura, suplimentar, la cererea clientului :
a) asistenta pentru elaborarea procedurilor privind :
-organizarea si conducerea gestiunilor de imobilizari, stocuri si disponibilitati banesti
-stabilirea circuitului documentelor justificative, pe baza unor scheme sau grafice de
circulatie, in concordanta cu activitatea clientului
-organizarea contabilitatii de gestiune
-controlul operatiunilor patrimoniale efectuate, al procedurilor de prelucrari utilizate si al
exacticitatii datelorcontabile furnizate (controlul tehnic-operativ, controlul financiarpreventiv, controlul intern de gestiune.)

b) intocmirea declaratiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, TVA, accize,


impozitul pe salarii, contributii asigurari sociale, precum si celelalte impozite, taxe si
varsaminte la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale si la fondurile speciale.
c) Tinerea jurnalului pentru vinzari si a jurnalului pentru cumparari
d) .
2. OBLIGATIILE PARTILOR
2.1.
Clientul se obliga sa predea, la sediul executantului, prin delegatul sau,
dl/dna.. la termenele prevazute mai jos, documentele justificative, actele si
informatiile necesare executantului pentru tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea
situatiilor financiare, dupa cum urmeaza :
2.1.1-in prima zi a saptaminii, pentru saptamina precdenta, borderoul de predare a
documentelor justificative, care va sta la baza inregistrarilor in contabilitate, inclusiv
exemplarul 2 al Registrului de casa si extrasele de cont bancare, insotite de documentele
aferente ; borderoul de predare a documentelor justificative va fi intocmit in ordinea
cronologica a documentelor.
2.1.2-in ziua a 5-a a lunii urmatoare celei de referinta :
-statul de salarii
-jurnal de vinzari si cumparari (cins sunt tinute de client)
2.1.3-in ziua dea lunii urmatoare celei de referinta, in cazul in care documentele
respective sunt intocmite si depuse de client :
-declaratia lunara privind obligatiile de plata la bugetul de stat si bugetele speciare
-declaraia lunara (trimestriala) privind TVA
2.1.4.-in ziua de..februarie a anului urmator celui de referinta, dosarul inventarierii
anuale a patrimoniului, care va cuprinde :
-deciziile de numire a comisiei si subcomisiei de inventariere
-listele de inventariere-intocmite de subcomisii pe locurile de depozitare a bunurilor
-extrasele de cont confirmate su PV de punctaj pentru inventarierea creantewlor, a
datoriilor si a trezoreriei
-listele de inventariere separate si motivarea scrisa a comisuei de inventariere pentru
bunurile depreciate, neutilizabile sau deteriorate, fara miscare sau greu vandabile,
comenzi in curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte
sau in litigiu
-PV privind rezultatele inventarierii cuprinzind continutul si aprobarea
-registrul inventar pentru a fi inregistrate rezultatele inventarierii
2.1.5.-in ziua demartie a anului urmator celui de referinta-in cazul in care documentele
se intocmesc si depun de client :
-declaratia anuala privind impozitul pe profit
decontul anual privind accizelor
2.1.6.Clientul se mai angajeaza
a)sa realizeze lucrarile ce-I revin conform prevederilor prezentului contract
b)sa aduca la cunostinta executantului evenimentele importante sau exceptionale din
activitatea sa, inclusive angajamentele susceptibile de a afecta rezulktatele sau situatia
patrimoniala a clientului
c)sa confirme in scris, daca executantul i-o cere, ca documentele justificative, informatiile
si explicatiile acestui sunt complete
d)sa ia toate masurile necesare, potrivit legii contabilitatii, pentru pastrarea documentelor
justificative si a tuturor registrelor contabilitatii

2.1.7-clientului ii sunt interzise orice actiuni putind aduce atingere independentei liberprofesionistului contabil, executantului-prestator in cadrul prezentului contract sau
colaboratorilor acestora. In mod deosebit, aceasta interdictie opereaza in cazul ofertelor
facute colaboratorilor executantului-prestator de a executa lucrari pentru client sau de a
deveni salariatii acestuia.
2.2.
Executantul-prestator se obliga :
2.2.1.-sa predea, pina la data de a lunii urmatoare celei de referinta, la sediul sau,
delegatltui clientului, pe baza imputernicirii date :
a)documentele justificative care au stat la baza inregistrarilkor in contabilitate
b)registrele contabile (jurnal si carte mare0 cu inregistrarile contabile ale lunii de
referinta, facute pe baza documentelor justificative primite
c)balanta de verificare
2.2.2.-sa predea pina la data demartie a anului urmator celui de referinta, la sediul sau,
delegatului clientului :
-un raport de atestare, care nu constituie un audit, prin care executantul prestator,
exceptind unele dificultati speciale, declara ca nu a constat elemente care sa puna la
indoiala :-regularitatea si sinceritatea contabilitatii
-coerenta situatiilor financiare
-credibilitatea datelor situatiilor financiare
2.3. Executorul-prestator, in calitatea sa de liber profesionist, contracteaza cu clientul, in
cadrul prezentului contract, o obligatie de mijloace (adica obligatia de a-si folosi
capacitatile sale pentru indeplinirea obiectului prezentului contract) si nu o obligatie de
rezultat (adica obligatia primirii onorariului in functie de realizarea unei anumite cifre de
afaceri sau profit)
2.4 Executantul-prestator poate fi asistat de colaboratorii alesi de el pentru realizarea
misiunii prevazute de prezentul contract.
2.5 Executantul-prestator, in calitatea sa de liber-profesionist, este tinut raspunzator
pentru pastrarea secretului profesional, in conditiile prevazute de Normele generale de
baza.
2.6 Onorariile executantului-prestator :
2.6.1. Executantul prestator primeste de la client, pentru misiunea si lucrarile
suplimentare convenite, onorariile cuvenite si stabilite in cadrul unei munute, care se va
actualiza periodic in functie de evolutia conjuncturala interna.
2.6.2. Onorariile sunt exclusive si incomoatibile cu orice alta renumerare, chiar indirecta,
cu exceptia cheltuielilor de deplasare (transport, diurna, cazare) efectuate, cu
consimtamintul clientului, in interesul executarii lucrarilor contractate.
2.6.3. Onorariile nu pot fi nici sa ia forma unui abonament, nici sa fie leghate de
rezultatele financiare ale clentului.
2.6.4. Avansuri asupra onorariilor pot fi cerute periodic.
2.6.5. Onorariile si cheltuielile de deplasare cuvenite se deconteaza clientulkui periodic,
prin eliberarea de catre executantul-prestator a facturii legal intocmite.
2.7. Responsabilitatea executantului-prestator
2.7.1. Executantul-prestator, in calitatea sa de liber-profesionist contabil, isi asuma in
toate cazurile responsabilitatea lucrarilor sale.

2.7.2. Responsabilitatea civila a executantului-prestator, care poate rezulta din exercitatrea


misiunii sale contabile, nu poate depasi.onorarii lunare stabilite prin
prezentul contract.
2.7.3. Orice cerere de daune-interese va putea fi facuta numai in timpul perioadei de
prescriptie legala. Cererea va trebui introdusa in cele trei luni urmatoare datei de la care
clientul a luat cunostinta ca a fost pagubit.
2.7.4. Executantul-prestator nu poate fi considerat raspunzator nici de consecintele
paguboase ale greselilor comise de terti in raporturile lor cu clientul sau, nici de
intirzierile executarii lucrarilor atunci cind acestea rezulta dintr-o comuniucare tardiva a
documentelor de catre clint.
3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract s-a incheiat pentru o perioada de un an, adica de la. la., si
intra in vigoare la data semnarii sale.
El este reinoibil in fiecare an urmator, printr-o scrisoare din partea clientului in acest
sens, transmisa cu cel putin 15 zile inaintea exercitiului financiar.
Partile convin ca orice modificare importanta sa faca obiectul unui act aditional
prezentului contract.
4. LITIGIILE
Litigiile care eventual pot aparea intre executantul-prestator si clientul sau, inaintea
oricaror actiuni judiciare, vor trebui prezentate Comisiei de Arbitraj a filialei CECCAR
de care apartine executantul-prestator, competenta pentru conciliere, conform
prevederilor Codului de procedura civila.
In caz de actiune in anularea hotaririi arbitrare, competenta jurisdictionala depinde de
instanta de care apartine sediul executantului-prestator.
5. DIVERSE
In afara unor greseli grave comise de executantul-prestator, clientul nu poate intrerupe
executarea prezentului contract decit dupa incunostintarea lui, cu cel putin o luna inaintea
intreruperii, printr-o scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, si sub rezerva de a
plati onorariile datorate pentru lucrarile deja efectuate si, in plus, o indemnizatie de 25%
din onorariile cuvenite pentru exercitiul in curs.
Atunci cind executarea cprezentului contract este suspendata din cauze de forta
majora, termenele de remitere a lucrarilor vor fi prelungite cu o durata egala cu cea a
suspendarii. Daca forta majora se prelungeste mai mult de 60 de zile, oricare dintre parti
se poate retrage din contract fara despagubiri.
In cazul in care clientul este supus procedurii de reorganizare judiciara sau faliment,
contractul se reziliaza de deplin drept, cu anuntarea de catre client a executantuluiprestator, la cel mult 5 zile de la inceperea procedurii.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte.
Incheiat la.
Data..
CLIENT,

EXECUTANT-PRESTATOR,