Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

JUDEUL TIMI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Comuna Periam; CIF 4759543
307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 9
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: 2

HOTRREA
privind aprobarea contractrii unui mprumut n valoare de maximum 719.232 lei, n conformitate
cu prevederile O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea i completarea unor acte normative, precum i
alte msuri
n temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) i alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c)
i alin. (4) lit. c), precum i ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) i (6) din Legea administra iei
publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
public, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, ale
capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea i
completarea unor acte normative, precum i alte msuri, precum i cu cele ale Hotrrii Guvernului nr.
9/2007 privind constituirea, componena i funcionarea Comisiei de autorizare a mprumuturilor locale,
cu modificrile i completrile ulterioare;
innd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic
legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
lund n considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta european a autonomiei locale, adoptat
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat prin Legea nr. 199/1997,
innd seama de prevederile art.1166 i urmtoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicat, cu modificrile ulterioare, referitoare la contracte sau convenii,
innd cont i de prevederile H.G. nr.234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind mecanismul de acordare i derulare a mprumuturilor acordate unitilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale n condiiile art. XII din O.U.G.nr. 2/2015, precum i modul de reflectare a
sumelor respective n bugetele instituiilor,
lund act de:
a) expunere de motive prezentat de ctre primarul Comunei Periam, n calitatea sa de
iniiator, nregistrat cu nr. 3096/23.04.2015;
b) rapoartele compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
nregistrat cu nr.2962/20.04.2015 i nr. 3994/27.05.2015 ntocmite de domnul Marica Florian, inspector
de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport
Public al Primriei Comunei Periam;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Periam;
d) prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam,
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, reunit n edina ordinar din data de
28.05.2015, adopt prezenta
1

HOTRRE:
Art.1. Se aprob contractarea de la Ministerul Finanelor Publice a unui mprumut din venituri
din privatizare n valoare de maximum 719.232 lei, cu o maturitate de maximum 10 ani.
Art.2. Contractarea mprumutului prevzut la art.1 se face pentru asigurarea cofinanrii
proiectelor investiiilor prin Programul Naional de Dezvoltare Local, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013,
dup cum urmeaz:
- ,,Modernizare drumuri de interes local n comuna Periam, judeul Timi suma de
188.575 lei;
- ,,nfiinare sistem de canalizare n comuna Periam, judeul Timi suma de 530.657
lei,
pentru care va fi ntocmit cererea pentru autorizarea contractrii mprumutului.
Art.3. Din bugetul local al Comunei Periam se asigur integral plata serviciului anual al
datoriei publice locale aferent mprumutului prevzut la art.1.
Art.4. (1) Pe ntreaga durat a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligaia s publice pe pagina de internet a Comunei Periam urmtoarele date:
a) hotrrea Comisiei de autorizare a mprumuturilor locale, precum i orice modificri i/sau
completri ale acesteia;
b) valoarea mprumutului contractat/ n valuta de contract;
c) gradul de ndatorare a Comunei Periam;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graie i a perioadei de
rambursare a mprumutului ;
e) dobnzile, comisioanele i orice alte costuri aferente fiecrei finanri rambursabile;
f) plile efectuate din fiecare finanare rambursabil.
(2) Datele prevzute la alin. (1) se actualizeaz n prima decad a fiecrui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sanciunile prevzute de lege.
Art.5. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz primarul U.A.T. Comuna
Periam, judeul Timi, Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe, precum i Compartimentul
Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timioara;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public;
- La dosarul edinei;
- Ateniei publice prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de internet
www.primatimperiam.ro.
L.S.

PREEDINTELE
EDIN,
PREEDINTELEDE
DE
EDIN,

COZMA
VASILE
.

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 59 din 28.05.2015