Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR SCI{UBERT

in tabelul cle maijos suntprezentate o serie de intrebdri retbritoare la situagii ipotetice deviafd.
Vi rugam si citili cu atenlie fiecare intrebare qi sd biafii cu un "X" varianta de r[spuns care ar
caracteriza cel mai bine modul in care dumneavoastrd ati reactiona.

ln mare
mdsurd
da
Neinarmat t-rind, v-a!i pune in calea unui criminal
ericuios care a evadat?
Ati cdlStori pe scara unui vagon de tren, laovitezd
mai mare de l0Okm/h?
Dupd o noapte nedonnitd, puteli sd lucrafi a doua zi
normal?

Ali

trece

primui pe supraf-afa unui lac inghefat?

da prietenilor o sumi mare de bani ?mpruriiut dacd


^
nu sunieti siqur cd acestia ar retuma-o?
Afi intra cu dresorul ?n cuqca leilor daci acesta v-ar
spune ca nu este nici un pericol?

Ati

Ali

urca pe un cog inalt de fabricd doar in baza unor


instructiuni sumare?
Aqi conduce o barcd cu pAnze de tip plafformd (sur$
tlri un antrenament orealabil?

Ati apuca de cip[stru un cal dezlan;uit, in alergare?


Credeti cd dupd ce aii bdut 10 halbe de bere, afi putea
conduce o bicicletS'?

Ati intra intr-o

casd

in

fl[ciri

pentru a salva un om?

Ati fr

de acord si urcaii intr-o mEina condusd de cineva


care de curand a comis un srav accident rutier?

Ati s[ri de la o inaltime de 20 m pe foaia de cort a


ompierilor?
Aqi accepta o operafie care v-ar pune viafa in pericoi,
ntru a scapa de o boala care v-ar tine la
Ati sari de pe scara unui vagon care circuld cu o

viteza de 50 krn/h?
,{ti paria pe faptul ci ati trece legat la ochi printr-o
iniersecti e asl omeratf,?
Aii apuca un fir de inaltd tensiune la cerer-ea gefului dvs..
daci acesta v-ar asigura cd tensiunea nu este coqectatd?
Ati intra. impreund cu alie 7 persoane, intr-un ascensor
calculat numai Dentru 6 oersoane?
Ali accepta sa condi-ice{i un elicopter in utma cdtorva
erplicatii sumare? i
V-ati ocupa clr o activitate periculoasi pentru via!6.
daci ati ii fbarte bine plitit^Bentru aceasta?
Ati ii cie acord ca. penti-lr o bund recornpensd. sd
parlitrrpati la ci expbditie periculoasd si ile duratS?
ali cilaiori cu caLiciucurile din fatd uzate. de la Bucureqti
la Timisoara?

Ati transporta crl maqina personald la spital un


ncjcunosiut bolnar. di: o boal6 molipsitoare?

a piae

Afi

confiuntarile cu obstacole periculoase?

depasi viteza admisd dacd trebuie s[ dafi ajr.rtor


rinirj rirn boirrar,?

in egalf in mare
masura mdsuri
nu
da gi nu