Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI __________


COALA _____________________
DECIZIA NR_____/_______________
Directorul ________________________________, prof. _______________________________ numit prin
Decizia Nr. ____/_________ a inspectorului general al Inspectoratului colar al judeului _________________,
In temeiul:
-

art.96 i 256 din Legea Educaiei Naionale Nr.1/2011;


standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial
Avnd n vedere prevederile:

Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar
din invatamat;
Art.2 alin.2 din OUG 83/2014 privind salarizarea in anul 2015 a personalului platit din fonduri publice;
HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat
;
DECIDE:

Art.1. Incepand cu data de 01.03.2015 doamna(-ul) _____________________________, avnd funcia de


___________________,
trana
de
salarizare______studii____,
grad
didactic___________,
gradaia______,clasa ______, va fi salarizat dupa cum urmeaz:
Salariu
conform
grilei

ndemnizaie
de
conducere

Spor
fidelitate
(didactic
auxiliar)

Gradai
e de
merit

ndemnizai
e diriginie

Spor
vechim
e

Spor zona

Salariu brut

Sume
Comp.

Salariu pentru plata cu ora :80/72/64:


1. Art.2. Prezenta decizie constituie act adiional la contractul individual de munc i modific punctele
care fac obiectul salarizrii, celelalte clauze ale contractului de munc ramn neschimbate.
2. Art.3. Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile lucratoare de la data lurii la cunostinta a deciziei
de stabilire a drepturilor salariale.
3. Art.4. Serviciul secretariat i contabilitate va duce la ndeplinire prezenta decizie.
4. Art.5. Prezenta decizie a fost editat n 3(trei) exemplare din care un exemplar la dosarul de decizii al
unitii, un exemplar se aduce la cunotin angajatului, iar al treilea exemplar va fi depus la dosarul
personal al fiecrui angajat n cauz.
D I R E C T O R,
Prof.