Sunteți pe pagina 1din 64

EXAMEN BAP

1 . Explicati evolutia functiilor administratiei statului .


In perioada comunista , administratia generala a statului a fost una puternic centralizata,
marea majoritate a cheltuielilor publice facandu se la nivel central .
De-a lungul perioadei de tranzitie si mai ales odata cu inceperea pregatirilor pentru
aderarea la UE , administratia publica din Romania , a cunoscut o serie de reale trasnformari ,
determinate in principal de 4 factori : descentralizarea administrative si financiara a statului ,
integrarea Romaniei in UE , consolidarea statutului bunastarii si in sfarsit ,

privatizarea

inteprinderilor publice .
Ca urmare a actiunii acestor 4 elemente , administratia statului a suferit modificari
substantiale in ceea ce priveste pozitia sa in panorama administrative , dar si in ceea ce priveste
competentele si organizarea sa . In mod evident , pierzandu si din capacitatea sa de influenta si
de competente , ea a adoptat o anumita pozitie de rezistenta , prin incercarea sa de a mentine
anumite functii.
Cu toate acestea ,Administratia statului trebuie sa si assume , cu timpul , un nou rol , sa
indeplineasca competentele care I au fost atribuite de Constitutie , cum ar fi : elaborarea politicii
economice , securitatea si relatiile externe , dar si functii atat de importante , precum :

Cea de omogenizare = reduce la maxim posibilelel dezechilibre teritoriale si sociale ;


Cea de coordonare globala si sectoriala a administratiilor de la nivel local si judetean ,
precum si a actorilor economici si sociali. Are un rol important de negociere cu UE si de

mediator intre aceasta si administratiile locale;


Cea de gandire si planificare strategica .

2. ROLUL SI ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI


Presedintele RO, potrivit C. RO:

Seful statului, in aceasta calitate detinand functia de reprezentare a statului roman atat in

exteriorul, cat si in interiorul tarii.


Garanteaza independenta nationala, unitatea si integritatea teritoriala a tarii
Garant al Constitutiei. El vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna desfasurare a
activitatilor autoritatilor publice care functioneaza in baza Constitutiei, in acest scop
exercitand functia de mediator intre puterile satului, precum si intre stat si societate.

Presedintele Ro e ales prin vot universal, egal, direct secret si liber exprimat. Nicio persoana
nu poate indeplinita functia de presedinte al Ro, decat pt cel mult 2 mandate. Acestea pot fi
succesive
Rezultatul alegerilor pt fct de presedinte al Ro e validat de Curtea Constit
Atributiile presedintelui RO.
A) In ceea ce priveste POLITICA INTERNA
Presedintele RO desemneaza un candidat pt fcti de prim-ministru si numeste Guvernul pe
baza votului de incredere acordat de catre Parlam. In caz de remaniere guvernamentala sau
de vac a postului, presedintele revoca si numeste, la propuneres primulu-ministru, pe unii
membri ai Guvernului.
Presedintele RO poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente si de importanta
deosebita.
Presedintele RO poate lua parte la sedintele G in care se dezbat probleme de interes
national, iar in alte situatii acesta poate sa prezidez sedintele Guvernului la care participa.
Presedintele ro are obligatia de a promulga legile votate de cele 2 camere, dar are si dreptul
de a le trimit spre reexaminare Parlam.
Presedintele ro adreseaza parlam msj cu privire la principalele probleme politice ale natiunii.
2

Dupa consultarea presedintilor celor 2 cam si a lideriilor grupurior parlam, presedintele ro


poate sa dizolve Parlam, daca acesta nu a acordat votul de incredere pt formarea Guv in
termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin 2 solicitari
de investiture. ( parlam poate fi dizolvat 1 pe an)
Presedintele ro, dupa consultarea Parlam, poate cere poporului sa-si exprima prin referendum
vointa cu privire la probleme de interes national.
b) In ceea ce priveste politica externa
presedintele incheie tratate internat in numele Ro, negociate de catre Guvern si le supune
spre ratificare Parlam intr-un termen rezonabil.
La propunererea G, presedintele acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Ro si
aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
Reprezentantii diplomatic ai altor state sunt acreditati pe lg presedintele RO.
c) in cea ce priveste siguranta nationala
Presedintele ro e comandantul fortelor armate si indeplineste functia de presedinte al
Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. El poate declara, mobilizarea partial sau generala a
fortelor armate. In caz de agresiune armata impotriva tarii, presedintele Ro ia masuri pt
respingerea agresiunii si le aduce neintarziat la cunostinta PArlam, printr.un msj.
Presedintele ro instituie starea de asediu /starea de urgenta in intreaga tara ori in unele unitati
administrativ-teritoriale si solicita Parlam incuviintarea masurii adoptate.

3. Administraia prezidenial.
-

Este o institutie publica cu personalitate juridica.


Sunt serviciile publice aflate la dispozitia presedintelui Romaniei pentru indeplinirea

atributiilor sale.
Numarul maxim de posturi este de 260

Personalul este alcatuit din:


3

1. Persoane detasate (din ministere si alte autoritati publice).


2. Persoane incadrate direct.
Functii de conducere:
1. Consilier prezidential (cu rang de ministru)
2. Consilier de stat (cu rang de secretar de stat)
Finantarea cheltuielilor de functionare a Administratiei prezidentiale se asigura de la bugetul de stat si
din venituri extra bugetare,realizate,administrate si contabilizate potrivit legii .
Structura organizatorica:
1.Departamentul securitatii nationale.
2.Departamentul Constitutional Legislativ
3.Departamentul pentru Relatia cu autoritatile publice si societatea civila.
4.Departamentul planificare si analiza politica.
5.Departamentul Relatii international.
6.Departamentul politici economice si sociale.
7.Departamentul comunicare publica.
8.Departamentul Sanatate Publica.
9.Departamentul de educatie si cercetare.
10.Departamentul pentru minoritati nationale.
11.Departamentul mediului intern si international.
12.Departamentul managementul resurselor.
13.Compartimentul Cancelariei.
14.Compartimentul Protocol.

4. Funciile i Atribuiile Guvernului.


Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care functioneaza in baza votului de
incredere acordat Parlam si care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita
conducerea generala si a administratiei publice.
Pt realizarea programului de guvernare, G exercita urmatoarele functii:
a) fct de strategie prin care se asigura elaborarea strategic de punere in aplicare a programului de
guvernare
b) fct de reglementare prin care se asigura elaborara cadrului normative si institutional necesar
in vederea realizarii obiectivelor strategice
4

c) fct de admnistrare a proprietatii statului, prin care se asigura administrarea proprietatii publice
si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pt care statul e responsabil
d) fct de reprezentare prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern
si extern
e) functia de autoritate de stat prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii
reglementarilor in domeniul apararii ordinii publice si sigurantei nationale, precum si in
domeniile economic si social si al functionarii instituriilor si organismelor care isi desfasoara
activitatea in subordinea sau sub autoritatea Guvernului.
Atributiile Guv:
1) Atributii privind elaborarea proiectelor de legi si supunerea lor spre aprobare Parlam
2) Atributii privind asigurarea executarii legilor si a celorlalte dispozitii normative date in
aplicare acestora
3) Atributii prinvind conducerea si controlul activit ministerelor si a celorlalte aturit ale
admin pub centrale si locale.
4) Atributii privind realizare politicii interne& externe

5. Structura Aparatului de lucru al Guvernului.


Guvernul ro e ajutat de un aparat de lucru. Pt exemplificare, am descries structura Aparatului de
lucru al Guvernului din perioada 2007-2008, perioada in care str acestuia a fost mai ampla:
a) Cancelaria P M, instit pub cu personalitate juridical, in subordinea p.m, condusa de un sef
al cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de un secretar de stat; seful cancelariei p.m are
calitatea de ordonator principal de credite.
b) Secretariatul General al Guvernului (SGG), instit publica cu personalit. Juridical, in
subordinea p.m, condusa de un secretar genereal, inalt functionar public numit in
conditiile legii, prin hotararea a Guvernului.
c) Departamentul pt Relatia cu Parlam, structura cu personalit. juridica, finantata prin
buegetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de ministrul delegate pt rel cu

parlam, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, ajutat de unul sau mai multi
secretari de stat
d) Aparatul de lucru al ministrului de stat pt coordonarea activitatilor din domeniile culturii,
invatamantului si integrarii europene, structura fara personalitate juridica, finantata prin
bugetul SGG (DESFIINTATA IN 2009)
e) Departamentul pt Afaceri Europene, structura cu personalitate juridica finantata prin
buegtul SGG, condusa de un secretar de stat ajutat de 2 subsecretari de stat.
f) Departamentul de Control al Guvernului, structura fara personalit juridica, reluata din
cadrul Cancelariei p.m, finantata prin bugetul SGG si condusa de un secretar de stat.
g) Departamentul pt Relatii Interetnice. Structura fara personalit juridica, in subordinea p.m
si in coordonarea secretarului general al Guv, condusa de un secretar de stat, ajutat de 2
subsecretari de stat, finantata prin bugetul SGG
h) Alte departamente, organizate ca structuri cu sau fara personalitate juridica, in subordinea
p.m, condusa de secretari de stat sau asimilati ai acestora, a caror infiintare/functionare se
aproba prin hotarare a Guv.
6. Ministerele (rol, clasificare, organizare, conducerea ministerelor, aparatul propriu al
ministerelor).
-reprezinta o catg distinct in cadrul sistemului autoritatilor adm pub, avand rolul de a realize
poltica guvernamentala in domeniile si sectoarele de activitate ale acestora p intreg teritoriul
tarii.
Ele constituuie o veriga imp subordonata direct G si au 2 elem caracteristice:
*competenta materiala-speciala
*competenta teritoriala-nationala
In rapot cu natura sarcinilor c le revin, ministerele se grupeaza in 3 categ:
*ministere cu activitate economica
*cu activitate administrative si de aparare a ordinii de drept
* cu activitate socioculturala si stiintifica
Organizarea ministerelore stabilita prin legi proprii (MAPN) sau prin hotarari ale guvernului.
6

DELIMITAREA FCTIILROR INTRE MINISTERE NU E FT STRICTA.


Atributii exercitate de catre minister se grupeaza in 2 categ:
- atributii commune tuturor ministerelor
- atributii proprii, specifice fiecarui minister
In RO, Ministrul raspunde de intreaga activitate a ministerului in fata G, iar in calitate de
membru al acestuia, raspunde in fata Parlam, solidar cu ceilalti membri ai G. EL Are o dubla
responsabilitate:
* fata de organul puterii legislative
* fata de Guvern
Ministrii indeplinesc in domeniul lor de activitate, urmatoarele atributii:
a) Organizeaza, coordonea si controleaza aplicarea legilor, ordonantelor si hotararilor G, a
b)
c)
d)
e)
f)

ordinelor si instructiunilor
Initiaza si avizeaza proiecte de lege, ordonante, hotarari ale G
Actioneaza pt aplicare strategiei proprii ministerului
Fundamenteaza si elaboreaza propuneri pt bugetul annual
Urmaresc proiectarea si realizarea investitiilor
Reprezinta interesele statului in diferite organe si organism international si dezvolta

relatii de colaborare cu organe si organizatii similar din alte state


g) Initiaza, negociaza incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri international,
urmaresc si controleaza aplicarea acestor conventii acorduri si intelegeri
h) Coordoneaza si urmaresc elaborarea si implementare de politici si strategii in domenii de
activitate ale ministerului
i) Avizeaza infiintarea organismelor neguvernamentale si coopereza cu acestea
j) Coolaboreaza cu instit de specialitat pt formare si perfectionarea pregatirii profesionale a
personalului

Ministrii sunt ajutati in munca lor de urmat organe de conducere:


* secretarii si subbsecretari de stat

* secretarul general si secretarii generali adjuncti


* colegiul ministerial
Aparatul propriu al ministerului e o structura organizatorica fara personalitate juridica, care
poate cuprinde, in fctie de importanta, volumul, complexitatea si specificul activitatii
desfasurate, urmatoarele compartimente:
* departamentele- conduse de secretarii de stat
* directiile generale
* directiile
* serviciile
* birourile

7 . Primul-ministru , conducerea ministerelor si raspunderea membrilor guvernului .


Primul-ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia . Desi
Constitutia din 1991 nu continea nici o prevedere cu privire la demiterea acestuia , modificarile
aduse Constitutiei din 2003 stipuleaza , in mod clar , faptul ca primul-ministru nu poate fi demis
decat de presedintele Romaniei .
Primul-ministru reprezinta Guvernul in relatiie acestuia cu autorittile si institutiile publice
, cu partidele si alintele politice , cu sindicatele si cu alte organizatii neguvernamentale , precum
si in relatiile internationale . De asemenea , el este vicepresedintele Consiliului Suprem de
Aparare a Tarii si exercita atributiile care deriva din aceasta calitate .
Conducerea ministerelor se exercita de catre ministri .
Responsabilitatea ministrilor :

In toate statele UE , ministrul este cel responsabil de organizarea si de gestiunea interna a


departamentului sau ministerial ;
8

In Romania , Ministrul raspunde de intreaga activitate a ministerului in fata Guvernului ,


iar in calitate de membru al acestuia , raspunde in fata Parlamentului , solidar cu ceilalti
membri ai Guvernului . El are deci , o dubla responsabilitate si anume :
Fata de organul puterii legislative ;
Fata de Guvern .

Guvernul raspunde politic numai in fata Parlamentului , pentru intreaga sa activitate .


Fiecare membru al Guvernului , raspunde politic solidar cu ceilalti membri pentru activitatea
Guvernului si pentru actele acestuia.
Raspunderea penala a membrilor Guvernului este reglementata printr o lege privind
resposabilitatea ministeriala ;
Incetarea mandatului . Guvernul isi exercita mandatul pana la data validarii alegerilor
parlamentare generale .
Guvernul este demis la data retragerii de catre Parlament a increderii acordate sau daca
primul-ministru se afla in una dintre situatiile stabilite anterior cu exceptia revocarii ori este in
imposibilitatea de a-si exercita atributiile mai mult de 45 de zile .

8. Secretarul general al ministerului i disfuncionaliti ale structurilor administrative


ministeriale.
(In RO) Secretarul general al ministerului FACE PARTE Din categ inaltilor functionari publici,
dar rolul sau e departe de cel al omologilor sa din celelalte tai europene. El e numit in fctie in
conditiile legii, exclusive pe criteria profesionale.
Atributii si responsabilitati:
a) Coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional si
asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din
minister si unitatile subordinate
b) Colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadul SGG, cu secretarii
generali/judetelor si cu directori generali de prefectura
9

c) Primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative si asigura


d)
e)
f)
g)

avizarea actelor normative primate de la alti initiatori


Transmite proiectele de acte normative initiate de ministere
Urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de G
Monotorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice
Coordoneaza intregul personal al ministerului

DISFUNCTIONALITATI ALE STRUCTURILOR ADM MINISTERIALE


Disfunctiile cele mai intalnite sunt:
- lungimea excesiva a acestor structure, mai ales pe verticala, care determina o mare distanta
intre unitatile de conducere strategica si cele de executie
- fragmentarea excesiva pe orizontala, sectoriala, e specifica in general organizatiilor publice de
mari dimensiuni
- densitatea mare a structurilor administrative, densitatea organic, care e legata de nr mare de
posture de conducre aflate in str adm, fara a fi neaparat necesare dpdv obiectiv.

Fragmentarea competentelor si a politicilor transversale intre diferitele ministere si in cadrul


acestora, in diferite arii de gestiune, a obligat adm generala a statului, pe de o parte, sa creeze,
numeroase comisii si comitete inteministeriala, iar pe de alta parte, sa creeze comisii car st
responsabile de coordonare anumitor politici transversale cu caracter interministerial.

9. Celelalte organe ale administraiei publice centrale de specialitate) descrierea fiecarei


categorii, exemplificare).
Guvernul si ministerele, cu avizul Curtii de Conturi, pot infiinta organe de specialitate in
subordinea lor.
Aceste organe ale administratie publice centrale de specialitate poarta diferite denumiri :
agentii, comisii, oficii, secretariate etc.

10

Conducatorii acestor organe sunt secretari de stat si au difeti titulaturi: presedinti,


directori denerali, sefi de oficiu. Ei nu sunt membri ai Guvernului si sunt numiti si eliberati
din functie prin decizia primului-ministru.
Atributiile. Organizarea si functionarea acestor autoritati sunt stabilite prin hotarari ale
Guvernului.
In perioada 2003-2005 in subordinea Guvernului sau a ministerelor existau urm. Organe:
o Primul ministru coordona prin Cancelaria Primului Ministru:
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Agentia Nationala pt Resurse Minerale
Inspectoratul de Stat in Constructii
Agentia Romana pt Investitii Straine
Autoriatea pt Valorificare a Activelor Statului
Agentia de Compensare pt Achizitii de Tehnica Speciala
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii si Tehnologia
Informatiei
Comisia Nationala pt Controlul Activitatilor Nucleare
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
Agentia Nationala pt Sport
Agentia Nationala Anti-dopping
Agentia pt Strategii Guvernamentale

11

In coordonarea Secretariatului general al Guvernului de aflau:

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

Autoritatea Nationala pt Reglementarea si Monitorizarea


Achizitiilor Publice
Oficiul Roman pt Adoptii, Institutul National de Statistica,

Agentia Nationala pt Romi


In subordinea Min. administratiei si internelor:

In subordinea admin. publice:

Directia Generala de Pasapoarte

Arhivele Nationale

Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare autovehicule

In subordinea ordinii si sigurantei publice:


- Inspectoratul General al Politiei Romane
- Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane
- Unitatea Speciala de Aviatie

o In subordinea Min, Economiei si Finantelor functionau:


-Agentia Nationala de Administrare Fiscala
-Garda Financiara
-Agentia Nucleara
o In subordinea Min. agriculturii si dezvoltarii rurale:
-Agentia SAPARD

12

-Oficiul National al Viei si Vinurilor


-Agentia Domeniilor Statului
-Autoritatea Hipica Nationala
o In subordinea Min. sanatatii publice:
-Institutul de Medicina Legala
-Agentia Nationala a Medicamentului
-Academia de Stiinte Medicale
o In subordinea Min. de Justitie:
-Curtea de Apel, tribunale, judecatorii
-Institutul National al Magistraturii
o In subordinea Min, Educatiei, Crcetarii si Tineretului:
-Inspectoratele judetene
-Institutul de Stiinte al Educatiei
-Autoritatea Nationala pt TIneret
o In subordinea Min. Transporturilor:
-Aeroclubul Romaniei
-Clubul sportiv Rapid
-Autoritatea Navala Romana
Sub autoritatea MT se afla CFR, METROREX.
o In subordinea Min. Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
-ANL
13

o In subordinea Min. Mediului si Dezvoltarii Durabile:


- INstitutul National de Cercetare- Dezvoltare pt Protectia Mediului
- Administratia Fondului de Mediu
o In subordinea Min. Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
- Ag. Nationala pt Protectia Familiei
- Ag. Nationala pt Protectia Copilului
- Inspectia Muncii
- Inspectia Sociala
o In subordinea Min. Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
-Posta Romana
- Romtelecom
o In subordinea Min. Apararii:
-Cenrul Militar
-Universitatea Nationala de Aparare
o In subordinea Min. pt Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si
Profesii Liberale
-Oficiul de Stat pt Inventii si Marci
-Centrul National de Dezvoltare in Turism
-Centrul Roman de Promovare a Comertului

14

10. Rolul i atribuiile prefectului.


ROLUL PREFECTULUI ART 123 C RO

REPREz guvernului in teritoriu


Sef al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor
Orgn de tutela administrativa
P e garantul respectarii legii si ordinii pub la nivel local
In calitate de reprezentant al GUVERNULUI pe plan local, p asigura leg operativa dintre
fiecare ministru si conducatorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia

Atributiile prefectului
Asigura aplicarea si respectarea Consti., a legilor, a hotararilor si ordonantelor G, a

celorlalte acte normative , a ordinii publice


Actioneaza pt realiz in judet/municipiu buc, a obiectivelor cuprinse in Programul de

guvernare si dispune masurile necesare pt indeplinirea lor.


Actioneaza pt asigurarea climatului de pace sociala, mentinera unei comunicari

permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale


Stabileste prioritatile de dezvoltarea regionala
Verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judeten/local sau ale

primarului
In exercitarea atributiei c privre la verificarea legalitatii actelor administrative ale
consiliului judetean/local/primar, PREFECTUL, cu cel putin 10 zile inainte introducerii actiunii
in contenciosul administrative, va solicita autoritatiilo care au emis actul, cu motivarea necesara,
reanalizarea actului socotit nelegal, in vederea modificarii, sau dupa caz, a revocarii acestuia.
Actiunea introdusa de catre prefect pt anularea unui act administrativ al autoritatilor adm pub loc
socotit nelegal e scutita de taxa de timbre si se judeca in regim de urgent.
Rolul prefectului de a efectua controale directe limiteaza autonomia deciziilor si slabeste
gradul de responsabilitate al autoritatilor locale:
Asigura, impreuna cu autoritatile si organele abilitatea, aducerea la indeplinirea in
conditiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire pt situatii de urgenta
Dispune masurile care se impun pt gestionarea acestora si foloseste in acest sens
sume special prevazute in bugetul propriu cu aceasta destinatie
Utilizeaza fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logistica de
interventie in situatii de criza

15

Dispune masurile corespunzatoare pt prevenirea infractiunilor si apararea


drepturilor si sigurantei cetatenilor
Aigura realizarea planului de masuri pt integrare europeana
Dispune masuri de aplicare a politicilor nationale hotarate de G si a politicilor de
integrare europeana
Hotaraste cooperare sau asocierea cu institutii similar din tara si din strainatate
Aigura folosirea a limbii materne in raporturile dinte cetatenii apartinand minoritatii
nationale si serviciile pub deconcentrate in unitatile administrative-teritoriale in care
acestia au o pondere de peste 20%
Indeplinese si alte atrbutii prevazute de lege si de celelalte acte normative, precum
insarcinarile stabilite de G
Ordonator tertiar de credite

11. Instituia prefectului.


Institutia prefectului
- institutie pub cu personalitate juridica, cu patrimoniu si buget propriu.
Activitatea instit pref este finantata de la bugetul de stat prin bugetul MAI si din alte surse
legal constituite ( este subord bug MAI)
PERsonalul din cadrul instit pref e format din functionari pub, funct pub cu statut special si
personal contractual.
Numirea, incadrara, modificarea, suspendare si incetare raporturilor de serviciu/munca ale
personalului se efect prin ordin al pref.
Numirea, modific, suspend si incetarea raaporturilor de serviciu ale subprefectilor se
efectueaza in conditiile legii.

12. Oficiul si Colegiul prefectural


16

Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct care cuprinde urmat fctii
de executie de specialitate specifice: directorul cancelarie, 2 consiliere, 1 consultant si secretarul
cancelariei. (in fct de pref.)
Personalul din cadrul cancelarie pref isi desfasoara activitatea in baza unui contract
individual de munca incheiat.
COLEGIUL PREFECTURAL
IN fiecare judet functioneaza un colegiu prefectural compus din prefect, subpref si
conducatorii serv pub decon ale ministerelor si ale celorlalte organe ale adm pub cen din
subordinea G, care isi au sediul in judetul respectiv.

Atributii:
Analizeaza activ serv pub decon si propune masuri in vederea imbunatatirii acesteia
Stablieste domeniile si sectoarele in care e necesara/se poate realiza cu eficenta
actiunea coordonata a mai multor serv pub decon
Stabileste masurile necesare implementarii program, politicilor, strategiilor si
planurilor de actiune adoptate la nivel national
Organizeaza actiunile comune ale mai multor serv pub decon, in vederea solutionarii
unor situatii deosebite
Analizeaza masurile necesare in vdr realizarii unui sistem comun de managem al
infor/ resurse material/financ/umane
Colegiul prefectural indepinlineste si alte atrbutii prevazute lege, precum si sarcini date
de ministere sau de celelalte organe ale adm pub cent din subordinea G ori de cate
prefect
Regulamentul de functionare a colegiului prefectural se aproba prin ordin al prefectului.

13. Relaiile prefectului cu ministerele i autoritile locale.


17

Relatiile prefectului cu conducatorii adm centrale de specialitate


- MINISTRII si conducatorii celorlalte organe ale adm pub centrale din subordinea G pot delega
prefectului unele dintre atrbutiile lor de conducere si control cu privire la activitatea servciilor
pub deconcentrate din subordine:
1. Verificarea modului de utilizare a fondurilor pub alocate serv pub deconcentrate
2. Verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse in strategiile sectoriale
3. Analizarea modului de realizare a actuinilor cu caracter interministerial care au ca scop
cresterea calitatii serv pub
4. Organizarea unor achizitii pub din programe comune mai multor serv pub deconcent din
judet/muni
5. Reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, in cazul in care sev pub deconcet din
subordine nu pot fi mandate
6. Alte atributii stabilite prin ordin al conducatorului instit ierarhic superioare serv pub
deconcentrat
Lista serv pub decon se aproba prin decizie a primului ministru si se actualizeaza la
propunerea ministrului MAI
Prefectul poate propune ministerelor si celorlalte autoritati ale adm pub cent de specialit
masuri pt imbunatatirea activitatilor serv pub deconcentr, organizate la nivelul judetului
Din comisia de concurs pt ocuparea postului de conducator al unui service pub deconcent
face parte ! un reprezentant al instit pref !
Prefectul poate propune sanctionarea conducatorilor serv pub decon din subordinea acestra
Conducatorii serv pub decon au obligatia sa transmita pref proiectul de buget. Prefectul
inainteaza proiectul de buget conducatorului instit ierarhic superioare serv pub decon (minister).
In constit se prevede ca intre prefectii, pe de o partem consiliile loc si primari, precum si
consiliile judetene si presedintii consiliilor judetene, pe de alta parte, NU EXISTA
RAPOARTE DE SUBORDONARE.
PREF. poate verifica masurile intreprinse de primar/presedintele cons judet. in calitatea lor
de reprezen ai statului in unitatea administrtiv-teritoriala (competente pe care le exercita in
numele statului)
Pref poate solicita convocarea unei sedinte extraordinare.
In caz de forta majora si de maxima urgenta, prefectul poate solicita convocarea de indata a
cons loc/judet.
Prefectul poate solicita documentatii, date si info, iar acestea sunt obligate sa i le furnizeze cu
rapiditate si in mod gratuit.

18

14 . Regimul actelor prefectului


Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin , prefectul emite ordine cu character normativ
sau individual . Ordinele prefectului sunt contrasemnate de catre subprefectul care are sarcina de
a le pune in aplicare .
Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publica , potrivit legii . Ele se
comunica de indata , MAI .
MAI poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect , daca le considera
nelegale sau netemeince .
Ordinele prefectului devine executoriu :

Numai dupa ce a fost adus la cunostinta publica in cazul dispoziilor normative . Ele se
comunica de indata MAI ;
De la data comunicarii persoanei interesate , in cazul dispoziilor cu caracter individual ;
Ordinele emise de catre prefect , in calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru

situatii de urgent , produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunostinta publica si sunt
executorii .
Ordinele care stabilesc masuri cu character ethnic sau de specialitate , sunt emise dupa
consulatarea conducatorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlaalte
organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale.

15. Rolul si atributiile organelor constitutionale( Avocatul poporului, Curtea de Conturi ,


Curtea Constitutionala, Consiliul Economic si Social, Consiliul Legislativ, Consiliul
Superior al Magistraturii)
CURTEA DE CONTURI

19

- Este institutia suprema de control financiar ulterior extern asupra modului de formare,
administrare si de intrebuintare a resurselor financiare al statului si ale sectorului public.
- el prezinta ANUAL Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului pub nat
din exercitiu bugetar expirat

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


- e un organ consultativ al Parlam si G in domeniile de specialitate stabilite in legea sa de
infiintare, organizare si functionare (art141 C. RO)
* ARE ROL consultativ in stabilirea strategiilor si politicilor economice si sociale
* este alc si functioneaza pe principiul tripartitismului
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Este garantul independentei justitiei ( art 133 C. RO). El e alc din 19 membri alesi pe o perioada
de 6 ani
AVOCATUL POPORULUI
- o institutie care are drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in
raporturile acestora cu autoritatile pub.

CONSILIUL LEGISLATIV
- e un organ consultativ de specialitate al Parlam, care avizeaza proiectele de acte normative in
vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii.
CURTEA CONSTITUTIONALA
- e garantul suprematiei Constit.(art 142 din C)
Atrbutii:
20

Se pronunta asuprea constitutionalitatii legilor,, a tratatelor au a altor acorduri internat, a

regulamentelor Parlam si a ordonantelor G


Hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele
Vegheaza la respectarea procedurii de alegere a presedintelui, a procedurii p organizare si

desfasurare a referendumului
Verifica indeplinirea conditiilor pt exercitarea initiative legislative de catre cetateni
Hotraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic

MINISTERUL PUBLIC
Este parte component a autoritatii judecatoresti, care, in activitatea judiciara, reprez interesele
generale ale societatii si apara ordinea de drept precum si drepturile si libertatile cetatenilor
Din ministerul public fac parte: Parchetul de lg Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de
laga Curtile de Apel, parchetele de lg tribunalele pt minori si fam, parchetele de pe lg judecatorii
si parchetele militare.
16. Administraia exterioar.
ADMINISTRATIA EXTERIOARA
-Totalitatea misiunilor diplomatice, permanente si speciale a reprez si misiunii lor
permanente, a delgatiilor, oficiilor consulare, dar si a altor organism care actioneaza in
exteriorul tarii, acum sunt institutele culturale
Consideram ca pe lg rolul adm exterioare de repre a statului roman in exteriorul tarii si de
aparare a drepturilor si intereselor statului romsn, a cetatenilor si persoanelor juridice
romane, acesta trebuie sa fie garantarea unitatii de actiune a statului in exterior, unitatea
de actiune a fost erodata de o proasta coordonare interna proprie adm statului care se
proiecteaza in exterior de o maniera specializata.
Misiunile diplomatice cuprind: ambasadele, reprezentantele, oficiile consulare, organize
sau institutii care act in exterior
SEFUL MISIUNII DIPLOMATICE E REPREZENTANTUL UNICI AL RO IN TARA IN
CARE E ACREDITAT.

21

17. Definirea, caracterizarea i fundamentul autonomiei locale.


Principiul autonomiei locale reprezinta chintesenta intregii activitati a administratiei publice in
unitatile administrative-teritoriale.
Ca si in Carta Europeana a Autonomiei Locale, definitia data autonomiei locale - dreptul si
capacitatea autoritatilor locale de a solution si gestiona o parte importanta a treburilor publice.
Acest drept se exercita de consiliile locale, orasenesti si municipal si primari, precum si de
consiliile judetene, acestea fiind autoritati ale adm pub locale alese prin vot universal, egal, direct
secret si liber exprimat.
Art 5, al1 al Legii 286/2006 realizeza tocmai o delimitare mai exacta a competentelor
autoritatilor adm pub locale, precizand ca acestea exercita, in conditiile legi, competente
exclusive, competente partajate si competente delegate. Ele au dreptul ca sa aiba initiative in
toate domeniile, cu exceptia celor care suunt date in mod expres in competenta altor autoritati.
Caracterul autonomiei locale, acesta fiind numai administrative si financiara, exercitandu-se pe
baza si in limitele prevazute de lege.
Unitatile adm-terit sunt persoane juridice, de drept public, cu capacitate juridical deplina si
patrimoniu propriu.
Delimitarea teritoriala a comunele, oraselor, municipiilor si judetelor se stabileste prin lege.
Orice modificare a limiteleor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numa
dupa consultarea prealabila a cetatenilot.
Autoritatile administ pub loc au dreptul la resurse proprii, pe care trebuie sa le gestioneze potrivit
atributiilor ce le revin. Ele administreaza sau dispun de resurse financiare, precum si de bunurile
proprietate publica/private ale comunelor, oraselor si judetelor.
Autoritatile adm pub cent nu pot stabili sau impune niciun fel de responsabilitati autoritatilor
adm pub loc in procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al crearii de noi servicii
pub
22

Autoritatile adm pub cent vor consulta inainte de adoptarea oricarei decizii, structurile
associative ale autoritatilor am pub loc
In cadrul politicii economice nationale, comunele, orasele, municipiile si judetele au dreptul la
resurse financiare proprii, pe care autoritatile adm pub loc le stabilesc, le administreaza si le
utilizeaza pt indeplinirea competentelor si atributiilor ce le revin.
Resursele financiare de care dispun autoritatile adm pub loc tre sa fie corelate cu competentele si
cu atrbutiile prevazute de leg.
Raporturile dintre autoritatile adm pub loc din comune, orase si municipii si cele de la nivel
judetean se bazeaza pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii , cooperarii si
solidaritatii.
18 . Relatiile dintre autoritatile locale si cele de la nivel judetean
Raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale din comune , orase , municipii
si cele de la nivel judetean , se bazeaza pe principiile autonomiei , legalitatii , responsabilitatii ,
cooperarii si solidaritatii , in rezolvarea problemelor intregului judet . Introducerea acestor
principii a determinat o crestere a rolului consiliului judetean de cooperare a eforturilor si
actiunile consiliilor locale in vederea solutionarii problemelor de interes comun pentru intreg
judetul .
In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si consiliul judetean , pe de o
parte , precum si intre consiliul local si primar , de pe alta parte , nu exista raporturi de
subordonare .

19 . Explicati care este fundamental economic al autonomiei colectivitatilor locale si in ce


consta principiul subsidiaritatii .
Autonomia locala are drept fundament economic sfera patrimoniala proprie pe care
autoritatile locale o gestioneaza ca un authentic proprietar . Au dreptul la resurse proprii , pe care
trebuie sa le gestioneze potrivit atributiilor ce ii revin .

23

In scopul asigurarii autonomiei locale , ele au dreptul sa intituie si sa perceapa impozite si


taxe locale , sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunelor , oraselor si
judetelor .
In conceptia acestei legi , autonomia locala este circumscrisa de consacrarea principiului
subsidiaritatii potrivit caruia exercitarea competentelor si atributiilor stabilite prin lege revine
autoritatilor administratiei publice locale care se gasesc cel mai aproape de cetatean .

20. Explicati continutul drepturilor de asociere ale colectivitatilor locale


Dreptul unitatilor adm-terit ca, in limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si
executive, sa coopereze si sa se asociezi in conditiile legii, formand asociatii de dezvoltare
intercomunitara, cu personalitate juridical, de drept privat si de utilitate publica.
Dreptul unitatilor adm-terit de a incheia intre ele acorduri si de a participa, inclusive prin alocare
de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare zonala sau regionala in baza
hotararilor adoptate de consiliile locale ori judetene, dupa caz, in conditiile legi;
Dreptul unitatilor adm-terit limitrofe zonelor de frontiera de a incheia intre el intelegeri de
cooperare transfrontaliera cu structure similar din statele vecine, in conditiile legii,
Dreptul ca sa coopereze si sa se asocieze si cu unitati adm-terit din strainatate, in conditiile legii,
prin hotarari ale consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz
Dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale.
Dreptul Consiliilor locale si consiliilor judetene de a hotara asupra participarii cu capital sau cu
bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor local pe care le reprezinta, la infiintarea,
functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica
de interes local sau judetean.

24

21. Coninutul principiilor legalitii i eligibilitii autoritilor administraiei publice locale.


Principiul eligibilitatii autoritatilor adm pub loc nu e format ca atare in dispozitiile
constitutionale, ci numai in prevederile legii 251/2001 si 67/2004 pt alegerea autoritatilot pub
loc.
In Cons se prevede numai ca primarii, consiliile locale si judetene sunt alese in conditiile legii
(art 121).
Menirea lor e numai de a administra treburile unitatilor adm terit in care sunt alese, in intereseul
colectivitatilor locare care le.au ales
Potrivit legii nr 67/2004, consilierii locali si judeteni, precum si primarii, consilieri generali ai
Mun Buc si presedintii comsiliilor judetee se aleg prin vot universal, direct, egal, secret si liber
exprimat. Viceprimarii si vicepresedintii consiliului judetean se aleg prin vot secret indirect.
Consiliile locale&judetene se aleg p circumscriptii electorale, prin vot exprimat pe baza
SCRUTINULUI DE LISTA, iar primarii comunelor, oraselor, municipiilor,sect. mun buc si
primarul general al Buc si presedintii consiliilor judetene se aleg pe circumscriptii electorale,
prin vot exprimat pe baza scrutinului uninominal.
Pt a fi ales consilier/primar/presedit de consiliu judetean, candidatul tre sa respece anumite
conditii de eligibilitate:
* calitatea de alegator
* dreptul de a fi ales
* domiciliul in tara pe teritoriul unitatii adm-teri pt care candideaza.

Principiul legalitatii
- constituie unul dintre elem esentiale ale conceptului statului de drept, potrivit caruia toate
subiectele de drept persoane fizici, juridice, autoritati ale adm pub loc- trbuie sa se supuna
legalitaii si sa se conformeze acesteia.
25

- are in vdr toae aspectele organizatorice si functionale prin care se infaptuieste adm pub in
unitatile adm terit, si anume: alegerea, constituirea, componenta, organizarea, functionarea si
activitatile (actelepe care le adopta) acestor autoritati.
Principiul legalitatii presupune ca toate aceste elem sa fie in conformitate cu prevederile
constitutionale, cu legile, dar si cu celelalte acte normative bazate pe lege.
22. Principiul consultrii cetenilor n problemele locale de interes deosebit.
Acest principiu este consacrat expres in dispozitiile art 2 dinLgea nr 215/2001 cu modificari
si e completat de dispozitiile capit ale legii privind organizarea si desfasurarea
referendumului.

Organizarea referendmului local se poate face:


-din initiativa autoritatilor adm pub loc
Problemele de interes deosebit din unitatile adm-terit si subdiviziunile adm-terit ale municipiiilor
pot fi spuse aprobarii locuitorilor prin referendumul local.
Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judetene, dupa caz,
la propunerea primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean. Cetatenii sunt chemati sa
se pronunte prin DA/NU asupra probl supuse, decizand cu majoritatea voturilor valabil
exprimate la nivelul unitatii adm-terit respective.
- din initiative cetatenilor
Exista si asa-umita initiative populara care apartine cetatenilot, care pot cere organizarea unui
referendum in vederea dizolvarii consiliului local / demiterii primarului

Referendumul in vederea dizolvarii consiliului local


- e organizat in conditiile legii, de catre o comisi numita prin ordin al prefectului

26

- e balabil daca s-au prezentat la urne cel putin jum plus unu din nr total cu drept de vot.
Activitatea consiliului local inceteaza inainte de termen, daca s-au prountat in acest sens cel
putin jum +1 din nr total al voturilor valabil exprimate.
Referendumul in vederea demiterii primarului
Organizarea tre sa fie solicitata in scris, de cel putin 25% dintre locuitori cu drept de vot.
activitatea primarului inceteaza, daca s-au pronuntat in sens favorabil cel putin jum+1 din nr total
al voturilor valabil exprimate.
Referendumul in vdr dizolvarii consiliului judetean
Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin
20% din nr cetatenilor cu drept de vot, inscrisi pe listele electorale ale unitatii adm-terit.

23. Principiile descentralizrii i deconcentrrii serviciilor publice) explicarea noiunilor).


Descentralizarea reprez transferul de autoritate si responsabilitati pt anumite fctii pub de la
nivelul guvernului central al unei tari la nivelurile subnationale de guvernare sau institutii
autonome.
Dupa responsabilitatile transferate, descentralizarea e de 3 tipuri:
* politica
* administrativa
*financiara
Principiul descentralizarii serviciilor pub consta in organizarea, functionarea, controlul si
desfiintarea serviciilor publice de catre autoritatile adm loc. Principalul obiectiv al
descentralizarii e imbunatatirea managementului serviciilor pub si cresterea calitatii acestora.
Procesul de descentralizare se desfasoara in beneficial cetateanului prin intarirea puterii si rolul
adm pub loc in scopul dezvoltarii economic-sociale durabile a unitatilor adm-terit.

27

Serviciile pub organizate la nivelul central sub forma autoritatilor pub

sunt si vor exista

intotdeauna la acest nivel. Rolul acestor servicii e tocmai de a concepe si a asigura strategia G in
acel sector de activitate.
Specialistii au aratat ca deconcentrarea serv pub ale ministerelor reprez imputernicirea unor
servicii pub adm care isi au sediul in unitatile adm-terit, de a realize la acest nivel atributiile si
competentele ce le revin ministerelor.
Astfel, legea 215/2001 stipuleaza ca serv pub ale comunei/orasului se infiinteza si se organizeaza
de catre consiliul local in principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor
locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune.
Exemple de servicii comunitare de utilitati pub : alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea
apelor uzate, colectarea canalizarea si evacuarea apelor pluvial, productia transportul distributia
si frunizarea de energie termica in sistem centralizer, transport pub loc
Serviciile de utilitati pub:
* au caracter economic-social
* raspuns unor cerinte si necesitati de interes si utilitate publica
24. Regimul actelor consiliului local (tipuri de acte, cvorumul necesar, elaborarea lor,
execuie).
In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta, hotarari cu votul majoritatii
membrilor prezenti.
Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmat hotarari ale consiliului local:
a)
b)
c)
d)

Hotararile privind bugetul local


- privind contractarea de imprumuturi
- = - prin care se stabilesc impozite si taxe locale.
- =- privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonale sau de

cooperare transfrontaliera
e) - = - privind organizara si dezvoltarea urbanistica localitatilot si amenajarea teritoriului
f) - = - privind asocierea sau cooperare cu alte autoritati publice, cu persoane juridice
romane/strainte
28

Hotararile privind patrimoniu se adopta cu votul a doua treimi din nr total al consilierilor locali
in fctie.
Hotararile cons loc se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se
contrasemneaza pt legalitate de catre secretar.
Hotararile devin obligatorii si produc efecte:
- de la data comunicarii pt cele individuale
- de la data aducerii lor la cunostinta publica pt cele cu caracter normativ
25. Funcionarea Consiliului Local.
- ales pt un mandate de 4 ani care poate fi prelungit prin lege organic in caz de razboi sau
catastrofa.
Consiliul local se intalneste in
a) Sesiuni ordinae, lunar, la convocarea primarului
b) Sesiune extraordinare, la cerrea primarului sau a cel putin o treime din nr membrilor
consiliului
Convocarea consiliului local se face in scris, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare
sau cel putin 3 zile inaintea sedintelor extraordinare. ( se poate face si indata)
Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai
orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
Proiectele de hotarari inscris pe ordinea de zi a sedntei consiliului local pot fi dezbatute daca
nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort, precum si de raportul comisiei de
specialitate.
Sedintele cons loc st legal constituite daca e prezenta majoritatea consilierilor in fctie.
Prezenta consilierilor la sedinta e obligatorie.
Lucrarile sedintelor se desfasoaraa in lb romana.
Dezbaterile se consemneaza intr-un proces verbal.
29

26. Atribuiile Consiliului Local.


Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
a) Atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului,
institutiilor si serviciilor publice de interes local si societatilor comerciale si regiilor
autonome de interes local
b) Atributii privind dezvoltarea economic-sociala si de mediu a comunei, orasului sau
municipiului
c) Atributii privind administrarea domeniului ublic si privat al comunei, orasului sau
municipiului
d) Atributii privind gestionarea serviciilor furnizate de catre cetateni
27. Constituirea, organizarea intern i dizolvarea consiliului local.
Conform Cons RO, consiliile loca si rimarii functioneaza ca autoritati adm autonome si ei
rezolva treburile publice in comune si orase.
Constituirea cons loc se face in termen de 25 de zile de la data desfasurarii alegerilor.
Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier local, ajutat de cei
mai tineri doi consilieri locali.
Cons loc alege din membrii sai, prin votul deschis al majoritatii consilierilor in fctie, un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni.
Dupa constituire, cons loc isi poate organiza:
- comisii de specialitate
- comisii special de analiza si verificare
- comisii mixte
Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local.
Dizolvarea de drept a cons. loc se realiz:
30

In cazul in care acesta nu se intruneste timp de 2 luni consecutive


In cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarare
In situatia in care nr consilierilor locali se reduce sub jumat plus 1 si nu se poate complete
prin supleanti.

Cons loc poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condiiile legii. Referendumul se
organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin25% din nr
cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale unitatii adm-terit.
28. Primarul i viceprimarul. ( rol si atributii)
Primarul indeplineste o fctie de autoritate pub si are urmat roluri:
o Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor
CONStit.
o Asigura punerea in aplicare a legilor, a decretelor Pres RO, a hotararilor si ordonantelor
Guv, a hotararilor cons loc
- conduce serviciile publice locale
-reprezinta unitatea adm-terit in relatiile cu alte autoritati pub

Primarul indeplineste urmat atributii:


o Atrbutii exercitate in calitate de reprezentant al statului
- Fctia de ofiter de stare civila
- Fct de autoritate tutelara
- Asigura functionarea serviciilor pub locale de profil
- Atributii privind organizarea si desfasurare alegerilor, referendumului si a
recensamantului
o Atributii referitoare la relatia cu cons local
- Prezinta cons loc un raport annual privind starea eco, scoiala si de mediu a unitatii
adm-terit
- Elaboreaza proiectele de strategii privind starea eco sco si de mediu
o Atributii referitoare la bugetul local
- Fctia de ordonator de credite
- Intocmeste proectul bugetului local si contul de incheiere a ex bugetar si le
supune spre aprobare cons loc
31

o Atributii privind serviciile pub asigure cetatenilor


- Ia masuri pt prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta
- Ia masuri pt organiz executraii si executarea in concret a activit din domeniile
-

prevazute
Asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege
Asigura realizarea lucrarilor

Actele primarului emite dispozitii cu caracter normative sau individual


Viceprimaul e subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega
atributiile sale.
Schimbarea din functie a vice se poate face de consiliul loc, prin hotararea adoptata cu votul
majoritatii consilierilor in fctie, la propunerea primaruklui, sau a unei treimi din nr consilierilor
locali in fctie.
29. Serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului.
Consiliile locale pot infinite si organiza institutii si servicii publice de interes local in principalele
domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si
in limita mijloacelor financiare de care dispun.
Numirea si eliberarea din fctie a personalului din cadrul institutiilor si serviciilor publice de
interes local se fac conducatorii acestora, in conditiile legii.
Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa, primarul beneficiaza de un aparat
de specialitate, pe care il conduce.
Strcutura organizatorica a aparatului propriu cuprinde directii in a caror subordine functioneaza
serviii si birouri. Directia este condusa de catre un director executive.
Acesta are ca responsabilitate transformarea programelor si strategiilor stabilite de autoritatile
adm pub in sarcini de lucru.

Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac
de primar, in conditiile legii.
32

30. Secretarul unitii administrativ-teritoriale


- e functionarul ublic de conducere, cu studii superioarejuridice/adm
Atributii:
a) Avizeaza pt legalitatea, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean,
hotararile cons loc, respectiv ale cons jud
b) Participa la sedinte cons loc/ cons jud
c) Asigura gestionarea procedurilor adm privind rel dintre cons loc si primar/ cons jud si
presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect
d) Organizeaza arhiva si evident statistica a hotararilor cons loc si a dispozitiilor primarului,
respectiv a hotararilor cons jud si a dispozitiilor presedintelui cons jud
e) Asigura transparent si comunicarea catre autoritatile, instit oun si persoanele interesate a
actelor
f) Pregateste lucrarile supuse dezbaterii cons loc/cons jud si comisiilor de specialitate ale
acestuia
31. Administratorul public.

La nivelul comunelor, oraselor, munincipiilor, si judetelor, primarul respectiv presedintele


consiliului judetean poate propune consiliului local infiintarea functiei de administrator public ,
in limita numarului maxim de posture aprobate
Administratorul public poate indeplini atributii de coordonare a aparatului de specialitate
sau a serviciilor publice de interes local sau judetean.
Primarul poate delega catre administratorul public in conditiile legii, calitatea de coordinator
principal de credite.
Asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot decide desemnarea unui administrator public pt
gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii.
Recrutarea ,numirea si eliberarea din functie a administratorului public al asociatiilor de
dezvoltare intercomunitara se fac pe baza unei procedure specifice de catre consiliile de
administratie ale acestora si sunt aprobate prin hotarari ale consiilor locale si judetene respective.

33

32. Definirea, clasificarea funciilor publice, activiti care necesit prerogative de putere
public.
Functia pub = ansamblul atributiilor si responsabiltatilor, stabilite in temeiul legii in scopul
realizarii prerogativelor de putere publica de catre adm pub centr, adm pub loc si autoritatile
adm-terit.
Fctiile pub se grupeaza in fctie de 3 criterii:
1. dupa tipul atributiilor si responsabilitatilor autoritatilor si inst pub:
* fctii pub generale
* fctii pub specifice
2. in raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii fctiei pub
* fct pub din cls I
* Fct pub din cls II
* fct pub din cls III
3. Dupa nivelul la care se exercita
Fctii pub de stat
Fctii pub teritoriale
Fctii pub locale
4. dupa nivelul atributiilor titularului fctiei pub
- coresp categ de inalti functionari pub
- cores categ funct publici de conducere
- coresp categ functionarilor pub de excutie

34

33. Modele ale funciei publice n rile UE .


In tarile Europei s-au folosit mai multe solutii in ceea ce priveste functia publica:
- majoritatea angajatilor in administratie au statutul de functionari publici ( Grecia,
Belgia,Frantei,Irlandei,Olanda,Portugalia si Spania)
- in UK: cei care lucreaza in adm beneficiaza de reguli specifice care le asigura statul lor ca
angajati ai statului. In aceasta tara nu exista o lege a serviciului public.
- in Germ exista o distinctie clara intre functionarii publivi, care detin autoritatea publica a
puterii de stat si reprezinta aprox 40% dintre angajati si restul angajatilor statului care se
subordoneaza legislatiei muncii
Concetpul de exercitare a autoritatii pub e strans legat de aspecte referitoare la interesul
national, lege si ordine, suveranitatea statului, impunerea legii.
Modelul geman, app de cel al Austriei si Luxemburgului, a fost urma de Danemarca acum cateva
decenii si mai recent de italia(1993).
La nivel European exista 2 logici distinct de organizare a functiei publice: cea de cariera sic ea
bazata pe post.
Modelul cariera se bazeaza pe existenta unor corpuri de functionari, adica a unui personal statuar,
ce se supune unui statut specific incadrat de normele juridice care disting in mod net conditiile de
ocupare de cele care se supun dreptului muncii.
Modelul postului este cel in care personalul e angajat sub contract de drept comun, de unde si
denumirea de personal contractual sau nu statuar, pt k nu exista un statut specific, fctiei pub
aplicandu.i-se dreptul comn al muncii,
Aceste modele sunt mai degraba teoretice si nicio tara europeana astazi nu a adoptat in mod
integral si exclusive un model sau altul.

35

34. Condiiile pentru existena unei funcii publice profesioniste i atribuiile Ageniei
Naionale a Funcionarilor publici.
Profesionalizarea implica faptul ca functia publica trebuie considerate ca fiind o meserie
veritabila,adica o activitate performanta si stabile,posibil de executat in mod durabil,la adapost
de constrangeri politice.
Pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist,stabil si impartial s-a
infiintat in subordinea MAI Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
35. Atributii:
1. Elaboreaza politici si strategii privind managementul functie publice si al functionarilor
publici;
2. Elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii
publici;
3. Monitorizeaza si controleaza modul de aplicare al legislatiei privind functia publica si
functionarii publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
4. Elaboreaza reglementari comune aplicabile tuturor autoritatilor privind ....;
5. Elaboreaza proiecte de legi privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru
functionarii publici;
6. Stabileste criterii pentru evaluarea activitatii functionarilor publici;
7. Centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici;
8. Intocmeste si administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a
functionarilor publici;
9. Recruteaza si promoveaza functionari publici prin concurs.
10. Redistribuie functionarii publici carora le-a incetat activitatea din motive neimputate lor;
11. Participa la negocieri dintre organizatiile sindicale ale functionarilor publici;
12. Colaboreaza cu organisme internationale ,pe domeniul lor de activitate;
13. Elaboreaza anual Planul de ocupare a functiilor publice din administratia publica
centrala pe care il supune spre aprobare Guvernului;
14. Intocmeste anual raport cu privire la managementul functiilor publice;
15. Constata contraventii si aplica sanctiuni,in conditiile legii.

36. Obligatiile functionarilor publici si principiile care stau la baza conduitei lor
profesionale
Functionarul public este dator :
36

Sa isi indeplineasca cu professionalism , impartialitate si in conformitate cu legea


indatoririle de serviciu sis a se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii

persoanelor fizice sau juridice sau prestigiului corpului functionarilor publici ;


Sa se abtina , de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor

sale politice ;
Sa nu ocupe functii de conducere in structurile sau organelle de conducere , alese sau
numite , ale partidelor politice , ale organizatiilor carora le este aplicabil aceleasi regim
juridic ca si partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe

langa partidele politice ;


Sa raspunda , de indeplinire atributiilor dce ii revin prin functia publica pe care o detine ,

precum si a atributiilor ce Ii revin ;


Sa se confermeze dispozitie date de catre functionarul cu functie publica de conducere

caruia ii este subordonat direct ;


Sa pastreze secretul de stat si secretul de serviciu ;
Sa solicite sau sa accepte , direct sau indirect , pentru el sau pentru altii , in considerarea

functiei lui publice , daruri sau alte avantaje ;


Sa prezinte declaratia de avere , la numirea si eliberarea din functie ;
Sa resolve problemele repartizate ;
Sa respecte regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibitatilor;
Sa respecte normele de conduit profesionala si civica ;

Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici :

Suprematia Constituiei si a legilor = au indatorirea de a le respecta ;


Prioritatea interesului public = considerarea interesului public mai presus de interesul

personal ;
Asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice =

aplicarea aceluiasi regim juridic in situatii identice sau similare ;


Profesionalismul = indeplinirea atributiilor cu responsabilitatea , eficienta , competenta ;
Impartialitatea si independenta = atitudine obiectiva , neutral fata de orice interes politic ,

economic ,religios ;
Integritatea morala = interzicerea de a solicita sau accepta , vreun avantaj ori beneficiu in

considerarea functiiei publice pe care o detin ;


Libertatea gandirii si a exprimarii ;
Cinstea si corectitudinea;
37

Deschiderea si transparenta= activitatile desfasurate de functionarii publici sunt publice si


pot fi supuse monitorizarii cetatenilor .

37. Recrutarea i selecia funcionarilor publici (a nalilor funcionari publici, a


funcionarilor publici de conducere i de execuie).
Intrarea in categoria inaltilor funct pub se face prin concurs national. Recrutare se face de cate o
comisie parlamentara, independent, formata din 7 membri.
Concursul are la baza principiile competitiei deschise transparentei meritelor profesionale si
competentei, si cel al egalitatii accesului la fctiile pub.
O initiative in sprijinul tinerilor functionari pub a fost reglemenatrea posibilitatii de a promova in
fctia pub de executie ara a fi neceara, in mod obligatoriu, indeplinirea conditiei de vechime pt
promovara.

Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor pt ocuparea fctiilor pub de executie:


1. Un an pt ocuparea fctiilor pub de executie de grad professional asistent de cls I
2. 5 ani pt ocupara fctiilor pub de executie de grad professional principal
3. 9 ANI PT /=/ GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL.

CONCURSUL DE RECRUTARE pt fctiile pub vacante din autoriatile si inst pub centr e
organizat:

De catre comisia permanenta


De catre agentia nationala a functionarilor publici
De catre autoritati si instit pub

CONCURSUL DE RECRUTARE pt fctiile pub vacante din autoritatile si instit pub centr din
adm pub loc :

De catre ANFP
38

Autoritati si instit pub

Nr total al fctiilor pub de conducere din cadrul fiecarei autoritai sau instit pu este maxim 12% din
nr total al functiilor pub.
Concursul pt admitere la programele organizate in conditiile legii pt obtinerea statul de manager
pub se organizeaza si se gestioneaza de instit abilitate potrivit legii sa organizeze astfel de
programe, cu avizul ANFP.
Concursul consta in 3 etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa
3. interviul

38. Evaluarea i promovarea funcionarilor publici (a nalilor funcionari publici, a


funcionarilor publici de conducere i de execuie).
Evaluarea performantelor personalului e una din activitatile de managemen prin care e
administrate performanta intregii administratii,
Cea mai frecventa evaluare a performantele implica evaluarea anuala a performantelor
personalului de catre superiorul ierarhic.

Evaluarea generala a inaltilor functionari pub se face o data la 2 ani, in scopul confirmarii
cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor.
Inaltii funct pub au obligatia de a urma annual cursuri de perfectionare profesionala.

39

a. procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale


acesta vieaza 2 componente principale ale activitatii.
* gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite
* standardele de performanta atinse

Procesul de evaluare se realiz in 3 etape:


1. completarea raportului de evaluare de cate evaluator
2. interviul
3. contrasemnarea raportului de evali\uare

In urma evaluarii performantelor profesionale individuala, funct public i se acorda unul dintre
urmat calificative: nesatisfacator/satisfacator/bine/ft bn

Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la:


a) Avansarea in treptele de salarizare
b) Promovarea intr-o fct pub superioara
c) Eliberarea din fct pub

Functionarul pub poate promova in fct pub si poate avansa in treptele de salarizare.
Promovarea e modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice
superioare. ( se face prin examen/concurs)
Conditii:
o Cel putin 4 ani vechime in gradul professional
40

o Cel putrin 2 ani vechime in treapta de salarizare


o Cel putin calificativul bine
o sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara
in urma dobandirii unei diploma de studii de nivel superior, funct pub de executie au dreptul de
a participa la examenul organizat pt ocuparea unei fctii pub intr.o cls superioara cele in care
sunt incadrati.
39. Problema profesionalizrii i a pregtirii i perfecionrii funcionarilor publici.
Constitutia Romaniei prevede dreptul la pregatirea si perfectionarea pregatirii profesionale a
functionarilor publici, acestia avand dreptul sa isi perfectioneze in mod continuu pregatirea.
In doctrina franceza, problema perfectionarii profesionale este exprimata prin sintagma formare
profesionala si se considera ca aceasta formare nu este o etapa ci un proces ce dureaza pe toata
durata carierei functionarului public.
Nord- americanii sunt categorici in a solicita celor care doresc sa ocupe posturi in admin.
centrala sa fie absolventi ai unor scoli cu profilul administratie.
In Romania, dupa 1989 au continuat sa functioneze licee de drept economic si administrativ care
pregatesc functionari cu studii medii si s-au infiintat facultati cu profilul Stiinte administrative
sau Admin. publica precum si colegii de admin. publica.
Important pe parcursul acestor studii este stagiul practic in sistemul administratiei publice, pe
langa care se adauga si metoda invitarii la cursuri a unor functionari publici cu experienta.
In sensul pregatirii si perfectionarii a fpst creat Institutul National de Administratie, specializat
pe formarea de functionari publici, dar acesta a fost integrat in 2009 in structura Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici. INA era conectat la reteaua nationala a centrelor regionale de
formare, precum si la reteaua de institutii de formare pt funct, publici din Europa. Functionarul
public este obligat prin lege sa urmeze cursuri de perfectionare profesionala.
O forma superioara de perfect. A pregatirii profesionale este realizata de cei care isi dau
doctoratul cau care elaboreaza studii si lucrari stiintifice in domeniu.

41

Pe perioda in care funct. Publici urmeaza forme de perfect. Profesionala beneficiaza de drepturile
salariale cuvenite, in situatiile in care acestea sunt:
- organizate la initiativa ori in interesul institutiei publice
- urmate la initiativa funct. public, cu acordul conducatorului institutiei publice
Functionarii publici care urmeaza forme de perfect. prof, a caror durata e mai mare de 90 zile
intr-un an calendaristic, finantate din bugetul local de stat sunt obligati sa se angajeze in scris ca
vor lucra in admin. pub intre 2 si 5 ani de la terminarea programelor, daca pt programul respectiv
nu este prevazuta o alta perioada.
Daca funct. publici care au urmat acest tip de programe de perfect. profesionala inceteaza
raporturile de serviciu inainte de perioada stabilita, prin acordul partilor, sunt obligati sa restituie
contravaloarea cheltuielilor efectuate pt perfectionare, precum si drepturile salariale primite pe
durata perfectionarii, calculate proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului.
In cazul in care persoanele care au urmat o forma de perfectionare., dar nu au absolvit-o din vina
lor, sunt obligate sa restituie institutiei contavaloarea cheltuielilor si a drepturilor salariale
primite pe durata perfectionarii.
Nu sunt forme de perfect. prof. si nu pot fi finantate din bugetul de stat sau local studiile
universitare sau de doctorat.
Institutiile pub. au obligatia de a comunica anual catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici
planul de perfect. prof a funct. publici, precum si fondurile prevazute in bugetul anual propriu pt
acoperirea cheltuielilor de perfect. prof a funct. publici.

40. Problema corupiei n administraia public.


Coruptia- o amenintare pt democratie, pt suprematia dreptului, echitatii sociale si a justitiei,
erodeaza principiile unei administratii eficiente, submineaza economia de piata si pune in pericol
stabilitatea institutiilor statale.
- ea tine de abuzul de putere si de incorectitudine in adoptarea unei decizii
42

Coruptia implica utilizarea abuziva a puterii publice, in scopul obtinerii, pt sine ori pt altul, a
unui castig necuvenit.
Ea presupune:
o
o
o
o
o

Abuzul de putere
Frauda
Utilizarea fondrilor ilicite in finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale
Favoritismul
Instruirea unui mechanism arbitrat de exercitare a puterii in domeniul privatizarii sau

achizitiilor publice
o Conflictul de interese
Conventia penala a Consiliului Europei defineste coruptia:
* activa: promisiunea, oferirea sau darea cu intentiem de catre orice persoana indirect sau
direct a oricarui olos necuvenit , catre un funtionar public,in vederea indeplinirii ori abtinerii
de la a indeplini un act
*pasiva: solicitarea ori primirea cu intentie de catre un functionar public, direct sau indirect
a unui folos necuvenit:

Coruptia priveste atat sectorul public, cat si cel privat.


In conformitate cu Legea nr. 78/08.05.2000 pt prevenirea, descoperirea si sanctionarea
faptlor de coruptie, infractiunile de coruptie sunt:
* luarea de mita
* darea de mita
* primirea de foloase necuvenite
* traficul de influenta
41.

Explicati aplicarea principiului participarii publice in Romania ( explicati

continutul legilor care evidentieaza acest principiu-legea 544/2001 si legea 52/2003)


43

Valorile de baz pentru practica participrii publice:


Publicul ar trebui s aib un cuvnt de spus n deciziile ce privesc acele aciuni care le afecteaz
viaa;
Participarea public implic promisiunea c aceasta va influena decizia;
Procesul participrii publice comunic interesele i vine n ntmpinarea nevoilor tuturor
participanilor;
Procesul participrii publice solicit i faciliteaz implicarea acestor persoane potenial
afectate;
Procesul participrii publice invit participanii s-i defineasc modul propriu de implicare;
Procesul participrii publice arat participanilor felul n care contribuia lor a afectat decizia;
Procesul participrii publice furnizeaz participanilor informaii necesare pentru ca acetia s
participe ntr-un mod ct mai semnificativ.

42.

Explicati conceptul de adminstratie functionala

In literature straina se vorbeste si de existenta unei administratii functionale, ce regrupeaza


organism descentralizate dpdv functional fata de ministere, care au personalitate juridical proprie
sau formule intermediare precum organismele autonome si companiile publice, administratie
determinata in special de cresterea interventiei statului in economie, in cea de a doua jumatate a
secolului al XX, si de functia acestuia de furnizare directa de bunuri si servicii catre cetateni.
43.

Explicati conceptul de administratie periferica

In ceea ce priveste nivelul territorial al administratiei statului, aici se dezvolta, in general, o


administratie periferica, ce reprezinta o prelungire teritoriala a administratiilor care au
competente asupra unei mari parti a teritoriului. Pt a asigura o prezenta continua in diferite
puncte ale teritoriului, se infiinteaza un ansamblu de birouri administrative, dependente insa de

44

instantele Administratiei centrale. In plus, rolul acestora este de a apropia in mod fizic cetatenii
de locurile de productie si de prestari ale serviciilor.
44.

Explicati conceptul de administratie de sustinere

Prin administratie de sustinere intelegem acele structure administrative care servesc drept
instrument al unor organism constitutionale pt a-si putea indeplini functiile care le au fost
atribuite prin Constitutie.

Administratia de sustinere a unor organe constitutionale este alcatuita din: PARLAMENTUL SI


SERVICIILE PARLAMENTARE; CURTEA CONSTITUTIONALA SI SERVICIILE AFLATE
LA DISPOZITIA SA, AVOCATUL POPORULUI SI SERVICIILE AFLATE LA DISPOZITIA
SA; CURTEA DE CONTURI, CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL, CONSILIUL
LEGISLATIV, CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII.
45.

Explicati conceptul de autoritati administrative autonome

O cunoscuta autoare defineste organul administratiei publice, drept o categorie de organ public
sau de organ autorizat de un organ public, prin care se realizeaza activitati din sfera
administratiei publice, prin executarea legii si prestarea de servicii publice in limitele legii.
( Virginia Vedinas)
Un alt autor apreciaza ca autoritatea administrativa reprezinta acea categorie a autoritatilor
publice care are o structura stabile si o activitate continua, inzestrata cu capacitate juridical ce-i
permite participarea, in nume propriu, la infaptuirea puterii executive in limitele competentei
legal specifice.

46.

Aratati care sunt caracteristicile autoritatilor administrative si ale instititutiilor care

alcatuiesc aparatul administrative


Alti autori sublinieau ca autoritatile administrative prezinta urmatoarele caracteristici:

Sunt de regula, alcatuite dun persoane numite si, mai rar, alese in functie
45

Functionarii acestor autoritati sunt suborodonati ierarhic, fiind revocabili din functie
Prin activitatea lor, autoritatile administrative asigura punerea in executare si executarea
in mod concret a legilor, procesul activitatii executive incluzand, astfel, adoptarea si
emiterea de acte cu caracter normative, emiterea actelor cu caracter individual,
executarea si controlul indeplinirii lor.

Aparatl administrative sau masina administrative cuprinde un ansamblu complex de institutii


care prezinta urmatoarele caracteristici:

Ele au o structura organizata dpdv juridic, doatata cu competente, mijloace si

personal, insarcinate cu o functie sau misiune.


Ele apartin sferei publice, care se distinge prin functiile sale, misiunile sale si regimul

juridic.
Atunci cand ne referim la institutiile publice, ne referim atat la instantele politice, cat
si cele administrative

47. Aratati care sunt caracteristicile regimului semiprezidential si cum se reflecta el in


Constitutia Romaniei

Regimul semiprezidential incearca sa elimine dezavantajele regimului presidential si


imperfectiunile celui parlamentar, astfel incat presedintele devine arbitru intre puterile
statului. Puterea executive Guvern- Prim-ministru, raaspunde in fata Parlamentului.
Presedintele este ales prin vot, dar are o pozitie echidistanta fata de diferitele forte
politice.

48. Poate presedintele demite pe primul ministru ? Justificati.

Preedintele Romniei nu l poate demite pe primul-ministru. Dac primul-ministru


i pierde calitatea de membru al Guvernului, cu excepia revocrii, sau este n
imposibilitate de a-i exercita atribuiile, Preedintele Romniei va desemna un alt

46

membru al Guvernului ca prim-ministru interimar pentru a ndeplini atribuiile


primului-ministru pn la formarea noului Guvern.
49.

Poate presedintele lua decizii privitoare la politica economica ? justificati

Nu, el poate doar recomanda Guvernului anumite decizii in zona politico-economica,


atributiile lui fiind in zona politicii externe, aparare si ordine publica.

50. Poate presedintele refuza promulgarea unei legi ? justificati

Preedintele poate refuza o singur dat promulgarea unei legi adoptate de Parlament,
situaie n care respectiva lege este reexaminat de forumul legiuitor care o poate
adopta ins tot n forma iniial.

51. Poate presedintele revoca din functie un ministru? Justificati

Presedintele semneaza decretele de revocare din functie a ministrilor.Potrivit


constitutiei presedintele nu poate sa refuze revocarea din functie a unui ministru.

52. Poate presedintele participa la sedintele guvernului . Justificati

Preedintele Romniei poate lua parte la edintele Guvernului n care se dezbat


probleme de interes naional privind politca externa, aprarea tarii, asigurarea ordinii
publice

i,

la

cererea

primului-ministru,

alte

situaii.

Preedintele Romniei prezideaz edintele Guvernului la care particip.

53. Poate institui presedintele starea de asediu sau de urgenta ?Justificati


47

Starea de asediu sau starea de urgen se instituie de Preedintele Romniei prin


decret, contrasemnat de primul-ministru i publicat de ndat n Monitorul Oficial al
Romniei.

54.

Explicati daca guvernul Ponta este un guvern de tip ierarhic sau colectiv. Justificati

Guvernul Ponta este un guvern de tip ierarhic. Conducerea ierarhica determina forme
guvern in care cel care il conduce exercita o putere mai mare.

55.

*Explicati cum se exercita conducerea guvernului asupra administratiei locale

Guvernul poate exercita acest fapt fie in mod nemijlocit, fie prin prefecti ca
reprezentantii sai in teritoriu, care coordonaza si supravegheaza serviciile publice ale
ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei centrale organizate in
unitatile administrative-teritoriale. ( vezi pct c) pg 35)

56. Explicati natura relatiilor care exista intre adm central si cea locala.

Relatiile intre acestea 2 nu sunt de subordonare.

57. .Explicati natura relatiilor care exista intre prefect si administratia locala
Intre prefect si administratia locala nu exista relatii de subordonare.

58.

Explicati natura relatiilor care exista intre administratia locala si cea de la nivel

judetean
Raporturile dintre autoritatile admninistratiei publice locale din comune, orase, si municipii si
cele de la nivel judetean se bazeaza pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii,
cooperarii si solidaritatii in rezolvarea problemelor intregului judet. In aceasta relatie nu exista
raporturi de subordonare.

48

59.

Explicati cum este partajata puterea de decizie in domeniul relatiilor externe intre

presedinte si guvern
Presedintele incheie tratate internationale in numele Romaniei, negociate de catre guvern. La
propunerea Guvernului, presedintele acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai
Romaniei si aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

60.

Explicati cum ar trebui sa desemneaze presedintele pe candidatul la functia de

prim-ministru. Justificati pe ce criterii


Potrivit Constituiei, primul-ministru este desemnat de Preedintele Romniei n urma consultrii
partidului care are majoritatea absolut n Parlament ori, dac nu exist o asemenea majoritate, a
partidelor reprezentate n Parlament.
Primul-ministru conduce Guvernul i coordoneaz activitatea membrilor acestuia, respectnd
atribuiile ce le revin. De asemenea, prezint Camerei Deputailor sau Senatului rapoarte i
declaraii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.

61 . Ce categorie de personal sunt incadrate la Administratia Prezidentiala si ce statut au


acestia .
Personalul AP este alcatuit din :
-

Persoane detasate , la cererea Presedintelui Romaniei , din ministere si alte autoritati

publice;
Persoane incadrate direct pe posturile sau functiile pe care urmeaza sa le indeplineasca .
Personalul paote fi incadrat numai pe baza increderii acordate de catre presedintele

Romaniei si cu conditia semnarii unui angajament de loialitate stabilit prin Regulamentul de


organizare si functionare .

49

62.Explicati cum este fixat numarul ministerelor si ce probleme politico-administrative pot


aparea cu ocazia restructrarilor ministeriale. *Explicati formarea guvernului actual. ( Ce
partide sunt reprezentate , ce portofolii detin )
Ministerele se aproba de catre Parlament. Primul-ministru poate cere Parlamentului modificare
structurii Guvernului prin infiintare, desfiintare sau, dupa caz, divizarea ori comas area unor
ministere. Acest proces are un puternic fundament politico-administrativ.

63.

Explicati caracterul functiei de secretar general al guvernului.

Structura cu personalitate juridic n cadrul aparatul de lucru al Guvernului, Secretariatul


General al Guvernului (SGG) are rolul de a asigura derularea operaiunilor tehnice aferente
actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice i tehnice ale
activitii Guvernului, precum i reprezentarea Guvernului n faa instanelor judectoreti.

64.

Explicati diferenta/asemanarea care exista intre functia de secretar de stat si functia

de secretar general al ministerului.


Functia de secretar de stat este fctie de demnitate publica numita de catre premier, functia de
secretar general al ministerul est fctie publica si intra in randul inaltilor functionarilor publici
65.

Explicati tipurile de personal care exista la nivelul unui minister si explicati

caracteristicile acestora.
Personalul existent la nivelul unui minister este compus din demnitari i asimilai ai acestora,
funcionari publici, cu funcii publice generale sau specifice i din personal contractual.

50

66.

Exemplificati cu cate un exemplu tipurile de organe aflate in subordinea guvernului

sau a ministerelor
Aceste organe ale administratie publice centrale de specialitate poarta diferite denumiri : agentii,
comisii, oficii, secretariate etc.
In perioada 2003-2005 in subordinea Guvernului sau a ministerelor existau urm. Organe:
o Primul ministru coordona prin Cancelaria Primului Ministru:
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Agentia Nationala pt Resurse Minerale
Inspectoratul de Stat in Constructii
Agentia Romana pt Investitii Straine
Autoriatea pt Valorificare a Activelor Statului
Agentia de Compensare pt Achizitii de Tehnica Speciala
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Comisia Nationala pt Controlul Activitatilor Nucleare
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
Agentia Nationala pt Sport
Agentia Nationala Anti-dopping
Agentia pt Strategii Guvernamentale
o In coordonarea Secretariatului general al Guvernului de aflau:
Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
51

Autoritatea

Nationala

pt

Reglementarea

si

Monitorizarea

Achizitiilor Publice
Oficiul Roman pt Adoptii, Institutul National de Statistica, Agentia
Nationala pt Romi
67. Explicati care sunt ramificatiile administratiei statului.
o In mod obisnuit, la nivelul unui stat avem de-a face cu o administratie de stat, care la
randul sau, cuprinde organism administrative centralte ( aparatul de lucru al guvernului si
ministerele, organism administrative specializate, aflate in subordinea Guvernului sau a
ministerelor, autoritati administrative autonome), organism administrative periferice,
aflate la nivel territorial (servicii exterioare sau deconcentrate), organism administrative
exterioare (care reprez statul in strainatate) si o administratia locala, ce cuprinde autoritati
locale de baza si autoritati locale intermediare.

68. Explicati care este rolul constitutional al prefectului si masura in care acesta se reflecta
in legislatie si practica.
o Rolul constitional al prefectului este de reprezentant al Guvernului in teritoriu.Acesta
asigura legatura operativa dintre fiecare ministru, respectiv conducator al organului
administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si conducatorului serviciului
public deconcentrat din subordinea acestuia.

69. Explicati care sunt marjele de manevra ale prefectului in raport cu administratia
locala
o Prefectul poate verifica masurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului
judetean in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriala si

52

poate sesiza organele competente in vederea stabilirii masurilor necesare, in conditiile


legii.
o Prefectul poate solicita primarului sau presedintelui consiliului judetean, dupa caz,
convocarea unei sedinte extraordinare in cazuri care necesita adoptarea de masuri
imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea calamitatilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si apararea ordinii si linistii publice.
o In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
unitatilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de indata a
consiliului local sau a consiliului judetean.
o Pentru indeplinirea atributiilor care ii revin, prefectul poate solicita institutiilor si
autoritatilor administratiei publice locale documentatii, date si informatii, iar acestea sunt
obligate sa i le furnizeze cu celeritate si in mod gratuit.
70 . Explicati natura relatiilor dintre prefect si administratia centrala.
Ministrii si conducatorii celorlate organe ale AP centrale din subordinea Guvernului pot
deelega prefectului unele din atributiile lor de conducere si control cu privire la activitatea
serviciilor publice deconcentrate din subordinea precum :
o Veerificarea modului de utilizare a fondurilor publice ;
o Verificarea modului de utilizare a obiectivelor cuprinse in strategiile sectoriale ;
o Analiza modului de realizare a actiunilor cu character interministerial care au ca scop
cresterea calitatii serviciilor publice ;
o Organizarea unor achizitii publice prin organe comune

mai multor servicii publice

deconcentrate ;
o Reprezentarea in fata instatelor judecatoresti, in cazul in care serviciile publice din
subordine nu pot fi mandatate ;
o Alte atributii stabilite prin ordin al conducatorului

institutiei ierarhic superioare

serviciului public deconcentrat .

71. Explicati organizarea administrativ-teritoriala a Romaniei


o Romania face parte din categoria statelor cu un singur nivel intermediar, deci cu 3
niveluri de administratie-de baza,intermediar si national, denumit conventional sistem
departamental.
53

o Organizarea teritoriala a Romaniei este divizata in doua nivele sub-nationale: 42 de


judete si 3173 de comune rurale;211 orase si 108 municipii.

72.

Explicati daca autoritatile locale pot lua decizii in oricare problema ce tine de

interesul colectivitatilor locale . Justificati


o Principiul autonomiei locale, prin care se intelege dreptul si capacitatea efectiva a
autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in
interesul colectivitatilor locale pe care le resprezinta, treburile publice.
o Acest drept se exercita de consiliile locale, orasenesti si municipale de primari, precum si
de consiliile judetene, acestea fiind autoritati ale administratiei publice locale alese prin
vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Aceasta insa nu aduce atingere
posibilitatii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta
forma de participare directa a cetatenilor la treburile publice, in conditiile legii.

73.

Explicati ce tipuri de serviciii sunt serviciile comunitare de utilitati publice

( deconcentrate sau descentralizate). Justificati


Legea 215/2001 stipuleaza ca serviciile publice ale orasului sau comunei se infiinteaza si se
organizeaza de catre consiliul local in principalele domenii de activitate. Potrivit specificului
si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de
care dispune. Acestea sunt servicii publice descentralizate.
Insa, intre diferitele categorii de prestatii se face o deosebire: servicii publice si servicii
comunitare de utilitati publice.
Serviciile comunitare de utilitati publice, denumite pe scurt servicii de utilitati publice, sunt
definite ca totalitatea activitatilor de utilitate si interes public general, desfasurate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor

sau judetelor sub conducerea, coordonarea si

responsabilitatea autoritatilor admin. publice locale, in scopul satisfacerii cerintelor


comunitatilor locale, prin care se asigura urm utilitati publice:
-

alimentare cu apa
54

canalizare si epurarea apelor uzate

colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale

productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat

salubrizarea localitatilor

iluminatul public

administrarea domeniului public si privat al unitatilor admin-teritoriale, precum si altele


asemenea

74.

transportul public local

Explicati ce tip de serviciu este Administratia Finantelor publice sector

6( decentralizat sau deconcentrat)


-

75.

Este un serviciu deconcentrat.

Dati un exemplu de serviciu deconcentrat si unul descentralizat .


-

Serviciu descentralizat: POLITIA RUTIERA BUC


Serviciu deconcentrat: Direcia de Sntate Public Giurgiu, Direcia pentru Cultur,
Culte i Patrimoniu Cultural NaionalGiurgiu, ADMINISTRATIA FINANTELOR
PUBLICE

76.

Explicati daca secretarul comunei sau orasului poate refuza semnarea unei

hotarari .pe ce motiv. Justificati


-

Secretarul comunei/orasului poate contrasemna hotrrile consiliului local, respectiv ale


consiliului judeean, pe care le consider legale. Deci acesta poate refuza semnarea unei
hotarari care nu respecta conditiile legii.

55

77.

Aratati care este diferenta /asemanarea dintre functiile de administrator public si

cea de secretar al comunei sau orasului


-

Diferenta intre aceste doua functii consta in faptul ca prezenta unui administrator public
nu este obligatorie in toate unitatile administrativ-teritoriale, aceasta functie putand fi
propusa spre infiintare de catre primar, respectiv presedintele consiliului judetean, in
limita numarului de locuri aprobate. In schimb, functia de secretar al comunei/orasului
este prezenta in toate unitatile administrativ-teritoriale.

78.

Explicati care este diferenta dintre functiile de manager public si cea de

administrator public, conform legislatiei din Romania


-

Managerii publici

reprezinta o categorie aparte de functionari publici, care, prin

exercitarea atributiilor si responsabilitatilor lor, contribuie la asigurarea eficientei si


continuitatii reformei in administratia publica, de la nivelurile strategice la cele
operationale. De asemenea, managerii publici contribuie si la integrarea in structurile
Uniunii Europene prin implementarea si urmarirea aplicarii acquis-ului comunitar, in
cadrul

autoritatii

sau

institutiei

publice

in

care

isi

desfasoara

activitatea.

La nivel de primarie, administratorul public poate ndeplini atribuii de coordonare a


aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local, delegate de ctre
primar, pe baza unui contract de management.

79.

Dati exemplu de competente care ar putea fi delegate administratorului public.


-

Administratorului public i se poate delega de catre primar, respectiv presedintele


consiliului judetean, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Acesta
mai poate fi desemnat pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul
asocierii de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

80.

Explicati de ce primarul poate solicita sprijinul prefectului si a serviciilor

deconcentrate

in ceea ce priveste exercitarea functiilor de autoritate tutelara si de ofiter

de stare civila .

56

In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, primarul


actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna/orasul in care a fost ales. In aceasta
calitate. Primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate
ale administratiei publice centrale din unitatile admin-teritoriale, daca sarcinile ce ii
revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

81.

Explicati daca secretarul comunei sau orasului poate impiedica adoptarea unui act

de catre consiliul local . ( justificati )


-

Secretarul comunei/orasului poate contrasemna hotrrile consiliului local, respectiv ale


consiliului judeean, pe care le consider legale. Deci acesta poate refuza semnarea unei
hotarari care nu respecta conditiile legii.

82.

Exemplificati niste servicii descentralizate aflate in subordinea unui consiliu local

sau judetean
-

Servicii aflate in subordinea consiliului local sector 6: Administraia colilor Sector 6,


Administraia Pieelor Sector 6, Serviciul Public pentru Finane Publice Locale Sector 6,
Direcia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, Direcia Local de Eviden a
Persoanelor Sector 6

83.

Explicati care este rolul constitutional al presedintelui consiliului judetean

.Justificati importanta acestuia.


-

Presedintele Consiliului Judetean asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea in


aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Ro, a hotararilor si ordonantelor Guvernului,
a hotararilor consiliului judetean, precum si a altor acte normative.

84.

Justificati cine gestioneaza cea mai mare parte a resurselor financiare ale unui

judet: prefectul sau presedintele consiliului judetean

57

Cea mai mare parte a resurselor financiare ale unui judet sunt gestionate de catre
presedintele consiliului judetean, deoarece acesta exercita functia de oronator principal de
credite.

85.

Explicati cum se incadreaza functia publica din Romania in cadrul celor modele ale

functiei publice la nivel european. Justificati alegerea Romaniei pentru acest tip de organizare al
functiei publice.
-

Incepand cu 1999, functionarii publici din Ro isi desfasoara activitatea pe baza unui
statu care cuprinde norme referitoare la recrutarea, incadrarea, promovarea,
modificare si incetarea raporturilor de drept administrative si, pe cele de consecinta,

a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.


Functia publica reprez ansamblu atributiilot si responsabilitatilor, stabilite in
temeiul legii in scopuul realizarii prerogativelor de putere publica de catre
administratia publica central, administratia publica locala si autoritatile
administrative autonome.

86. Explicati de ce a crescut numarul de functionari din administratia locala in ultimii 20


de ani.
Numarul functionarilor din administratia locala a crescut in ultimii 20 de ani datorita procesului
de descentralizare.

87. Aratati ce categorii de personal din administratia publica nu sunt functionari publici
(justificati) si care sunt categoriile de functionari care au statut special.

Nu sunt considerate functionari publici si, ca urmare, nu li se aplica prevederile Legii


functionarilor publici urmatorii salariati:
a) Personalul salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice care
desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarie, intretinere-

58

reparatii si de deservire, paza, precum si alte categorii de personal care nu exercita


b)
c)
d)
e)

prerogative de putere publica;


Personalul salariat incadrat, pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului;
Corpul magistratilor;
Cadrele didactice;
Persoanele numite sau alese in functii de demnitate publica.

Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia
muncii.

88. Explicati daca exista diferente intre recurtarea functionarilor publici din administratia
centrala si cei din administratia locala (atat pentru functiile de conducere, cat si pentru cele
de executie).
Concursul de recurtare pentru functiile publice vacante din autoritatile si institutiile
publice centrale este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) De catre comisia permanenta, numita prin decizie a primului-ministru, pentru inaltii
functionari publici. Secretarul ethnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a
Functionarilor Publici;
b) De catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere generale si specific;
c) De catre autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici, pentru ocuparea functiilor de executie generale si specific.
Concursul de recurtare pentru functiile publice vacane din autoritatile si institutiile
publice din administratia publica locala este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) De catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru functiile publice de conducere
din urmatoarele domenii: protectia copilului, evident informatizata a persoanei, audit
public intern, financiar-contabilitate, urbanism si arhitectura, resurse umane, integrare
europeana, pentru secretarii unitatilor administrative-teritoriale, precum si pentru functiile
publice de executie din domeniul auditului public intern.
b) De catre autoritati si institutii publice, pentru ocuparea functiilor publice vacante., altele
decat cele prevazute la lit.a), cu obligatia administratiei publice de a informa Agentia
59

Nationala a Functionarilor Publici inainte cu 10 zile de demararea

procedurii de

organizare si desfasurre a concursurilor. In situatia in care ANFP constata ca nu sunt


indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor dispune
amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
ANFP poate delega autoritatilor sau institutiilor publice, in conditiile legii, competent de
a organiza concursuri de recurtare pentru ocuparea functiilor publice de conducere
generale si specifice.
89. Aratati care sunt incompatibilitatile pentru detinerea unei functii publice in general, si
pentru cea de inalt functionar public si cea de secretar de unitate administrativ-teritoriala,
in special.
Incompatibilitati:
- Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in
-

care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica.


Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot detine alte functii si nu pot
desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:
in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;
in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul
public este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata

numirii sale;
in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu
scop lucrative, din sectorul public sau privat, in cadrul unei asociatii

familial sau ca persoana fizica autorizata;


in calitate de membru al unui grup de interes economic.
Functionarii publici care, in exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de
monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrative
nu pot sa-si desfasoare activitatea si nu pot acorda consultant de specialitate la aceste

societati timp de trei ani dupa iesirea din corpul de functionari publici.
Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea

unor acte in legatura cu functia public ape care o exercita.


Functionarii publici nu pot fi membri ai organelor de conducere ale partidelor politice.

Inaltii functionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanctiunea
destituirii din functia publica.

60

90. Aratati care sunt conditiile de vechime pentru functiile publice de conducere si pentru
cele de executie
Conditiile de vechime pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:
a) Un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de executie de grad professional asistent din clasa I, 8 luni pentru
ocuparea functiilor publice de executie de grad professional asistent din clasa a II-a
sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad professional asistent
din clasa a III-a
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de executie de grad profesional principal
c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de executie de grad profesional superior
Conditiile de vechime pentru ocuparea functiilor publice de conducere
a) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei,
precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de conducere, altele decat cele prevazute la lit.a)

91. Aratati de ce este importanta clasificarea competentelor administratiei locale.


Competentele administratie locale se clasifica in: competente exclusive, competente partajate si
competente delegate.
Competentele exclusive sunt competentele atribuite prin lege autoritatilor administratiei publice
locale de realizarea carora acestea sunt responsabile

61

Competentele partajate - competentele exercitate de catre autoritatule administratiei publice


locale, impreuna cu alte niveluri ale administratiei publice (judetean sau central), cu o separare
clara a finantarii si a puterii de decizie pentru fiecare responsabil in parte.
Competentele delegate - competentele atribuite prin lege autoritatilor administratiei publice
locale, impreuna cu resursele financiare corespunzatoare, de catre autoritatile publice centrale,
pentru a le exercita si in limitele stabilite de catre acestea.
Impartirea competentelor exculsive, partajate si delegate este importanta din prisma finantarii
acestora, deoarece compententele exculsive ar trebui finantate din venituri proprii, competentele
partajate ar trebui finantate partial din venituri proprii si partial din transferuri, iar cele delegate
din transferuri din partea statului.

92. Aratati care sunt prevederile legale care garanteaza autonomia colectivitatilor locale.
- autoritatile administratiei publice central nu pot stabili sau impune niciun fel de responsabilitati
autoritatilor administratiei publice locale in procesul de descentralizare a unor servicii publice or
a crearii de noi servicii publice, fara asigurarea mijloacelor financiare corespunzatoare pt
realizarea respectivelor responsabilitati;
- autoritatile administratiei publice central vor consulta, inainte de adoptarea oricarei decizii,
structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, in toate problemele care le
privesc in mod direct
- in cadrul politicii economice nationale, comunele, orasele, municipiile si judetele au dreptul la
resurse financiare proprii pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le
administreaza si le utilizeaza pentru indeplinirea competentelor si atributiilor ce le revin, in
conditiile legii.
- resursele financiare de care dispun autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie
correlate cu competentele si cu atributiile prevazute de lege.

62

93. Explicati care sunt actele primarului si cum are loc suspendarea mandatalui acestuia.
Actele primarului. In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu character
normative sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta
publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate. Dispozitiile primarului se
comunica in mod obligatoriu prefectului judetului.
Incetarea si suspendarea din functie a primarului
Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul
nou ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi, calamitate
naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
Mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile legii statului alesilor locali, precum si in
urmatoarele situatii:
a) Daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave,
certificate, care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe
parcursul unui an calendaristic
b) Daca acesta nu-si exercita, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv
Mandatul primarului inceteaza inainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local.
Activitatea primarului inceteaza daca s-au pronuntat in sens favorabil cel putin jumatate plus unu
din numarul total al voturilor valabil exprimate.
Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv.

94. Exista un spatiu administrativ european propriu-zis? (justificati raspunsul)


Nu exista un spatiu administrativ european propriu-zis, pentru ca nu exista lege comuna a
administratiei publice.

63

64

S-ar putea să vă placă și