Sunteți pe pagina 1din 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa

Vineri, 12 Martie 2010 12:21

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA


AVIZ JURIDIC privind
inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru
desfasurarea activitatile formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog

Inregistrarea fiscala
Inregistrarea fiscala a activitatilor independente exercitate prin una dintre formele de exercitare
ale profesiei de psiholog incepe prin depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF in raza caruia
isi are domiciliul fiscal contribuabilul, a declaratiei de inregistrare model
070 Declaratia de inregistrare fiscala/ declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care
desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
, in cazul cabinetelor individuale de psihologie sau a declaratiei de inregistrare model
010 Declaratia de inregistrare fiscala/ declaratia de mentiuni pentru persoane
juridice
,
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,
care se depune in cazul societatilor civile profesionale sau cabinetelor asociate (modelele
declaratiilor sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru
aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, modificat prin Ordinul ministrului
economiei si finantelor nr. 2.296/2007), dupa caz.
Nota:
Inregistrarea si autorizarea formelor independente ale profesiei de psiholog se realizeaza
potrivit dispozitiilor Legii nr. 213/2004, HG nr. 788/2005 si Hotararii Comitetului director al
Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2006, in Registrul unic al psihologilor cu drept de
libera practica din Romania, Partea a II-a, in speta aplicandu-se dispozitiile art. 1 alin. (2) din
OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, care excepteaza profesiile
liberale de la procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si
regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice.
Declaratia se depune de catre contribuabil/titularul formei de exercitare a
profesiei/coordonatorul sau, dupa caz, imputernicitul sau, in doua exemplare, fie direct la
registratura organului fiscal, fie prin posta, prin scrisoare recomandata. La declaratie se
anexeaza, in fotocopie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie, cum ar fi:

1 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

a) actul de identitate, (in fotocopie);


b)actul legal de inregistrare ca forma independenta de exercitare a profesiei (certificatul de
inregistrare eliberat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, in fotocopie);
c)acte doveditoare pentru detinerea sediului (in fotocopie).
Fotocopiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de catre reprezentantii organului fiscal,
pe fiecare pagina. Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal va emite
certificatul de inregistrare fiscala
care atesta luarea in evidenta organului fiscal a contribuabililor persoane fizice.
Declaratia de inregistrare se depune in termen de 30 de zile de la infiintare, modificarea
ulterioara a datelor din declaratia initiala se declara in termen de 30 zile de la data producerii
lor, potrivit dispozitiilor art. 77 din Codul de procedura fiscala.
Certificatul de inregistrare fiscala
se emite in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. Termenele se calculeaza conform
art. 101 104 din Codul de procedura civila.
Totodata, la momentul inregistrarii fiscale, psihologii, titulari ai formelor independente de
exercitare a profesiei vor depune la organul fiscal si declaratia estimativa model
220
Declaraia privind venitul estimat.

Evidenta contabila specifica formelor independente de exercitare a profesiei

In cazul profesiei de psiholog, ca de altfel in cazul tuturor profesiilor liberale din


Romania,

evidenta contabila poate fi realizata si in partida simpla,


organizata potrivit O.M.F.P. nr. 1.040/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice

2 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

care au calitatea de contribuabil, in conformitate cu


prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Evidenta contabila in partida simpla presupune inregistrarea in Registrul jurnal de incasari si


plati
a incasarilor si platilor
aferente unei perioade, tranzactii efectuate in numerar si prin banca. Stabilirea taxelor si
impozitelor se bazeaza pe datele din contabilitatea in partida simpla, conform art. 48 din
Codul fiscal
.
Potrivit Anexei la O.M.F.P. nr. 1.040/2004, la pct. IV, registrele si formularele
financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili in conducerea evidentei co
ntabile
in partida simpla, se mentioneaza la prezentarea
Registrului-jurnal de incasari si plati.
De asemenea, potrivit O.M.F.P. nr. 1.040/2004, la capitolul II, Organizarea evidentei
contabile
in partida simpla, pct. B. Norme generale privind documentele justificative si financiar-contabile,
se precizeaza ca unul din elementele principale ale documentelor justificative consta in
datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate
.
In
Registrul- jurnal de incasari si plati
se inregistreza inclusiv plata salariilor, la data efectiva in care se realizeaza, indiferent de
prevederea stabilita prin contractul individual de munca. Indiferent de datele la care se
realizeaza platile salariilor, la intocmirea
Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor sociale si a fondului de somaj
formular 102
se inregistreaza datele pentru luna la care se refera (salariul aferent lunii ), nu pentru luna in
care se realizeaza efectiv plata.
Astfel, incasarile si platile se inregistreaza la data inscrisa pe documentele care reflecta
operatiunile de incasari si plati, iar in cazul formelor independente care s-au inregistrat drept
platitori de TVA, pentru inregistrarile de plata a
TVA
se aplica regula

3 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

data emiterii facturii


. Totusi, pentru formele de exercitare ale profesiei de psiholog, se tin si
Jurnalele pentru taxa pe valoarea adaugata
, care vor fi baza pentru completarea
Decontului de
TVA
, precum si a
Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
formular 394
.
Venitul net al psihologilor titulari ai formelor independente de exercitare a profesiei este supus
urmatoarelor impozite si contributii:
a) impozitul pe veniturile din activitati independente
Pentru calculul impozitului pe veniturile din activitati independente se aplica prevederile art. 48
din Codul fiscal, respectiv venitul net din activitati independente se determina ca diferenta
intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului
(pe care le vom trata
mai detaliat in cele ce urmeaza)
, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Datele pot fi preluate din
Registrul-jurnal de incasari si plati
si din
Fisele de cont pentru operatiuni diverse.
Cu toate ca avem in
contabilitate
notiunile de incasari si plati, stabilirea taxelor si impozitelor opereaza cu notiunile de venituri si
cheltuieli atunci cand completam
Declaratia privind veniturile realizate formular 200
mentionandu-se ca veniturile trebuie sa fie incasate in anul de raportare fiscala, iar cheltuielile
sa fie efectuate in vederea realizarii venitului si platite in anul de raportare fiscala.
b)
contributia asiguratilor la asigurarile sociale de sanatate
Potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (1) lit. a) al Normelor metodologice de aplicare al Ordinului
C.N.A.S. nr. 617/2007, rezulta ca aceasta contributie are aceeasi baza de calcul ca si impozitul
pe veniturile din activitati independente. Stabilirea contributiei la venitul net nu mai da dreptul
contribuabililor persoane fizice sa o deduca drept cheltuiala, cum ar fi normal si dupa denumirea
de contributie, in fapt fiind utilizata notiunea de impozit pe venit la un venit final, contributia
diminuand venitul net ramas dupa impozitare, astfel ca nu mai are substanta notiunea de net, ci
mai degraba de venit net de incasat sau final.

4 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

De retinut, formulele matematice de stabilire a venitului net de incasat sau final:


a) Venit net = Venit brut Cheltuieli aferente veniturilor realizate
b) Venit net de incasat/final = Venit net impozabil Impozit pe venit (16%) Contributie la
asigurari
sociale de sanatate (6,5%)
Totodata, trebuie amintit faptul ca mai exista
contributia pentru pensii
, care este calculata pe baza optiunii persoanei fizice, fiind reglementata o limita minima care
este inclusa in cheltuielile deductibile ale contribuabilului.
In concluzie, sumele platite cu titlu de impozit pe venit si contributia asiguratilor la asigurarile
sociale de sanatate nu se inregistreaza in
Registrul-jurnal de incasari si plati
, ele fiind evidentiate extracontabil in fise sau situatii privind platile efectuate.

In concluzie, chiar daca pentru psihologii care obtin venituri din activitati independente,
organizati in forme independente de exercitare ale profesiei, care intra sub incidenta O.M.F.P.
nr. 1.040/2004 si care sunt inregistrate ca platitoare de TVA, contabilitatea in partida dubla
reprezinta o solutie, evidenta contabila in partida simpla ofera posibilitatea de a accesa credite
bancare pentru dezvoltarea activitatii, avand in vedere faptul ca datele dintr-o balanta de
verificare se pot obtine si dintr-un
Registru-jurnal de incasari si plati
si/sau dintr-o
Declaratie privind veniturile realizate formular 200
.

Este insa adevarat ca prin contabilitatea in partida dubla se vor exprima mai corect
operatiunile pe baza documentelor intocmite, referindu-ne aici la documentele de incasari si
plati cand sumele contin TVA, insa avantajele evidentei contabile in partida simpla pentru o
forma independenta de exercitare a profesiei trebuie valorificate mai ales de catre psihologii
care isi infiinteaza si administreaza pentru prima data o forma independenta de exercitare a
profesiei.
Nota: Contribuabilii persoane fizice nu au
obligatia achizitionarii registrului unic de control, in conditiile Legii nr. 252/2003 privind
registrul unic de control, insa optional acestea pot tine un asemenea registru. Totodata,

5 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) dinOrdinul MFP nr. 870/2005 privind registrul de
evidenta fiscala, obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala incumba
contribuabililor inregistrati ca platitori de impozit pe profit si nu contribuabililor platitori
de impozit pe venit.
De asemenea, formele
independente de exercitare a profesiei de psiholog sunt exceptate de la obligatia
achizitionarii si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit dispozitiilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999, aprobata prin Legea nr. 64/2002, acestea
putand fi utilizate doar optional.

Cheltuielile efectuate n scopul realizrii veniturilor

Sediul materiei:
Art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927/23.12.2003 si pct. 38 41 din
Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112/06.02.2004
.
Pentru a putea fi
deduse
, cheltuielile efectuate n scopul realizrii veniturilor trebuie sa fie efectuate n cadrul activitilor
desfurate n scopul realizrii venitului; s corespund unor cheltuieli efective i s fie
justificate cu documente; s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul
cruia au fost pltite; s respecte regulile privind amortizarea.
Astfel, sunt
cheltuieli deductibile
:
- a) cheltuielile cu achiziionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de
inventar i mrfuri;
- b) cheltuielile cu lucrrile executate i serviciile prestate de teri, precum i cele efectuate
de contribuabil pentru executarea de lucrri i prestarea de servicii pentru clieni;
- c) chiria aferent spaiului n care se desfoar activitatea, cea aferent utilajelor i altor
instalaii utilizate n desfurarea activitii, n baza unui contract de nchiriere;
- d) dobnzile aferente creditelor bancare i cheltuielile cu comisioanele i cu alte servicii
bancare;

6 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

- e) cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizrile corporale i necorporale,


inclusiv pentru stocurile deinute, precum i primele de asigurare pentru asigurarea de risc
profesional potrivit legii;
- f) cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cnd
acestea reprezint garanie bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii
independente a contribuabilului;
- g) cheltuielile potale i taxele de telecomunicaii, cu energia i apa;
- h) cheltuielile cu transportul de bunuri i de persoane;
- i) cheltuieli de natur salarial i cele reprezentnd contribuiile pentru asigurrile sociale,
pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de omaj, pentru asigurrile sociale de
sntate, pentru accidente de munc i boli profesionale, precum i alte contribuii obligatorii
pentru contribuabil i angajaii acestuia
- j) cheltuielile cu impozitele, taxele, altele dect impozitul pe venit;
- k) cheltuielile cu amortizarea, n conformitate cu reglementrile Titlului II din Codul Fiscal,
precum i valoarea rmas neamortizat a bunurilor i drepturilor amortizabile nstrinate,
determinat prin deducerea din preul de cumprare a amortizrii incluse pe costuri n cursul
exploatrii i limitat la nivelul venitului realizat din nstrinare;
- l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria (rata de leasing) n cazul
contractelor de leasing operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i dobnzile pentru
contractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu prevederile privind operaiunile de
leasing i societile de leasing;
- m) cheltuielile cu pregtirea profesional pentru contribuabili i salariaii lor;
- n) cheltuielile cu funcionarea i ntreinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui
contract de comodat, potrivit nelegerii din contract, pentru partea aferent utilizrii n scopul
afacerii;
- o) cheltuielile de reclam i publicitate care reprezint cheltuieli efectuate pentru
popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului n baza unui contract scris,
precum i costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor
publicitare cnd reclama i publicitatea se efectueaz prin mijloace proprii. Se includ n
categoria cheltuielilor de reclam i publicitate i bunurile care se acord n cadrul unor
campanii publicitare ca mostre, pentru ncercarea produselor i demonstraii la punctele de
vnzare, precum i alte bunuri acordate cu scopul stimulrii vnzrilor i alte cheltuieli efectuate
n scopul realizrii veniturilor.
Observatie: ncepnd cu 1 ianuarie 2010 sunt, de asemenea, cheltuieli deductibile i cele
efectuate pentru ntreinerea i funcionarea spaiilor folosite pentru desfurarea afacerilor
chiar dac documentele sunt emise pe numele proprietarului, i nu pe numele contribuabilului.

Cheltuieli nedeductibile la cei cu venituri din activitati


independente

7 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt urmatoarele:


- a)sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
- b)cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile ale cror surse se afl pe teritoriul
Romniei sau n strintate;
- c)impozitul pe venit datorat, inclusiv impozitul pe venitul realizat n strintate;
- d)cheltuielile cu primele de asigurare, altele dect cele menionate mai sus;
- e)donaii de orice fel;
- f)amenzile, confiscrile, dobnzile, penalitile de ntrziere i penalitile datorate
autoritilor romne i strine, potrivit prevederilor legale, altele dect cele pltite conform
clauzelor din contractele comerciale;
- g)ratele aferente creditelor angajate;
- h)cheltuielile privind bunurile constatate lips din gestiune sau degradate i neimputabile,
dac inventarul nu este acoperit de o poli de asigurare;
- i)sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a nclcrii dispoziiilor legale n
vigoare;
- j)impozitul pe venit suportat de pltitorul venitului n contul beneficiarilor de venit, precum
i alte sume prevzute prin legislaia n vigoare.
Observatie: De asemenea, n perioada 1 mai 2009 31 decembrie 2010, cheltuielile privind
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul
rutier de persoane, cu o greutate maxim autorizat care s nu depeasc 3.500 kg i care s
nu aib mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd i scaunul oferului, cu excepia situaiei
n care vehiculele se nscriu n oricare dintre urmtoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenie, reparaii, paza i protecie, curierat,
transport de personal la i de la locul de desfurare a activitii, precum i vehiculele special
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de ageni de vnzri i de
ageni de recrutare a forei de munc;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat, inclusiv pentru activitatea de
taxi;
3. vehiculele utilizate pentru nchirierea ctre alte persoane, inclusiv pentru desfurarea
activitii de instruire n cadrul colilor de oferi.
Observatie: Contributiile pentru asigurari sociale de sanatate si pentru pensii si alte
drepturi de asigurari sociale nu sunt inregistrate drept cheltuieli si nu sunt evidentiate ca atare in
contabilitate.
Contributiile pentru asigurari sociale de sanatate si pentru
pensii si alte drepturi de asigurari sociale se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 95/2006 si
dispozitiilor Legii nr. 19/2000, precum si altor dispozitii de aplicare.
Contributiile pentru pensii si alte drepturi de asigurari sociale se achita in mod obligatoriu de
catre psihologii care obtin in mod exclusivvenituri din activitati independente.

8 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

Examen critic: Potrivit dispozitiilor art. 51 din OUG nr. 150/2002, textul actului normativ nu
reglementeaza situatia contribuabililor care obtin venituri atat din activitati independente cat si
pe baza unui contract individual de munca, sau din alta forma prevazuta de lege.
Astfel, persoanele care obtin atat venituri din salarii, cat si din activitati independente sunt
obligate la plata contributiei individuale pentru fiecare categorie de venit. In realitatea practica,
acest fapt nu se intampla deoarece legea nu prevede si procedura de urmat intr-o astfel de
situatie. In aceasta ordine de idei, persoana salariata este prin efectul legii asigurata; avand
calitatea de asigurat, iar in aceasta calitate ea plateste contributia aferenta venitului din salarii si
beneficiaza de toate drepturile oferite de lege. In concluzie, persoana indeplineste conditiile
legale necesare, respectand obligatia asigurarii sociale de sanatate, devenind in mod practic o
optiune obligatia de a achita si contributia aferenta venitului din activitati independente.
Acest fapt a devenit posibil, deoarece potrivit dispozitiilor art. 82 din Codul de procedura fiscala,
impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc
prin declaratie fiscala sau prin decizie emisa de organul fiscal. In concluzie, in situatia lipsei unei
declaratii fiscale, este nevoie de o decizie a CNAS, prin care sa se individualizeze obligatia de
plata catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate, aferenta veniturilor din activitati
independente. Insa baza de impozitare nu poate fi stabilita prin decizia organului fiscala decat
dupa identificarea bazei impozabile, care insa se stabileste numai pe baza unei declaratii a
asiguratului, declaratie care reprezinta un act juridic aflat la dispozitia asiguratului.
In aceasta situatie, potrivit legii, CNAS este in imposibilitatea de a stabili obligatiile de plata ale
acestor persoane pentru veniturile rezultate din activitati independente si nu le poate transmite
deciziile de impunere, deoarece nu se cunoaste baza de impozabila declarata de catre
contribuabil in conditiile legii. Actiunea CNAS de a emite instiintari de plata retroactiv, nu are la
baza in aceasta situatie o declaratie a asiguratului, aceasta fiind ilegala. In acest caz, CNAS
calculeaza contributiile asiguratilor pe baza declaratiilor anuale de venit ale contribuabililor.
In prezent, mai multe instante din Romania au sanctionat aceasta practica a CNAS, anuland
instiintarile de plata si titlurile de executare emise.
Prezentul examen critic reprezinta numai o opinie, respectiv o prezentare a criticii si doctrinei
juridice in materie, nereprezentand si neimplicand pozitia oficiala a Colegiului Psihologilor din
Romania in niciun fel.

Prezentul aviz juridic a fost emis in temeiul dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 514/2003
privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, modificata si completata.

9 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

Consilier juridic,
Stefan Iulian-Laurentiu

Documente utile:
LEGE nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea pensiilor
Legea privind registrul unic de control
Extras din Legea Nr. 95-2006
Ordin privind registrul de evidenta fiscala
070 - DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ / DECLARAŢIE DE
MENŢIUNI pentru persoanele fizice care desfăşoară
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

10 / 11

AVIZ JURIDIC privind inregistrarea fiscala, evidenta contabila si regimul cheltuielilor aferente pentru desfa
Vineri, 12 Martie 2010 12:21

220 - DECLARATIE privind venitul estimat


010 - DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ / DECLARATIE DE MENTIUNI
PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI ŞI ALTE ENTITATI FĂRĂ
PERSONALITATE JURIDICĂ
 Ordin ministrului finantelor publice - contabilitate in partida simpla

11 / 11