Sunteți pe pagina 1din 14

_CIG_Anul_III_-_sem_2-_Audit_financiar

TRUE/FALSE
1. Auditul intern este un control de evaluare a sarcinilor,de conformitate a inregistrarilor contabile,
rapoartelor, elementelor de activ, capitalurilor si rezultatelor.
ANS: T
2. Prin audit se intelege un examen obiectiv al unui element cu scopul de a exprima o opinie sau de
obtine o concluzie asupra obiectului auditat.
ANS: T
3. Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate
ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.
ANS: T
4. Auditorii interni se numesc sau se revoaca de catre conducatorul entitatii publice,respectiv de catre
organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de audit public intern.
ANS: T
5. Comitetul pentru Audit Public Intern dezbate si avizeaza raportul annual privind activitatea de aidit
public intern si il prezinta Guvernului.
ANS: T
6. Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget annual de pana la nivelul echivalentului
a 100.000 euro pe o perioada de trei ani consecutivi.
ANS: T
7. Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala
orientate spre profit sau recompense.
ANS: T
8. Auditul public intern este activitatea functional dependenta si subiectiva care da asigurari si consiliere
conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile
gentitatii publice.
ANS: F
9. Auditul intern este un control de natura manageriala care opereaza prin masurarea si aprecierea
cantitatii altor actiuni de control.
ANS: F
10. Eficienta inseamna minimizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate.

ANS: F
11. Economicitatea inseamna maximizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor
estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.
ANS: F
12. Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii publice,respectiv de catre
organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de control financiar
preventiv.
ANS: F
13. Auditorii interni trebuie sa fie implicati in auditarea programelor si proiectelor finantate integral sau
partial de Uniunea Europeana ,daca au responsabilitati in derularea acestor programe.
ANS: F
14. Functia de auditor intern este compatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala
orientate spre profit sau recompense.
ANS: F
15. Managerii agentului economic nu au responsabilitatea principala de a intocmi si de a prezenta situatiile
financiare ale agentului economic, dar sunt interesati si de informatiile cuprinse in situatiile financiare,
chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare, care ajuta la infaptuirea
proceselor de planificare, luarea decizilor si control?
ANS: F
16. Sfera auditului public intern nu cuprinde sistemele de management financiar si control, inclusiv
contabilitatea si sistemele informatice aferente
ANS: F
17. Auditul intern este controlul managerial si reprezinta organizarea, politicile si procedurile utilizate
pentru a se asigura ca programele isi ating scopurile
ANS: F
18. Auditul performantei examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si
sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt
conforme cu obiectivele
ANS: T
19. Auditul de sistem reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern cu
scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea
deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora
ANS: T

20. Auditul de regularitate reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern,
cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea
deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora
ANS: F
21. Entitatea publica este autoritatea publica, institutia publica, compania/societatea nationala, regia
autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ teritoriala este actionar
majoritar, cu personalitate juridica, si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu
public
ANS: T
22. Fondurile publice reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativteritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora dobandite sau asumate cu orice titlu
ANS: F
23. Functia de auditor intern nu este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala
orientata spre profit sau recompensa
ANS: F
24. Auditorii interni pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o structura sau entitate
publica daca sunt soti, rude sau afini la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul acesteia sau cu
membrii organului de conducere colectiv
ANS: F
25. Riscul este propunerea formulata pentru a corecta sau a ameliora deficientele constatate
ANS: F
26. Riscul este posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil de a avea un impact asupra realizarii
obiectivelor
ANS: T
27. Eficacitatea inseamna caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul
principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care
face parte
ANS: F
28. Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate
ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate
ANS: T
29. Auditul public intern este ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv
auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si reglementarile legale, in
vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace include, deasemenea,
structurile organizatorice, metodele si procedurile

ANS: F
30. Auditul public intern este activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere
conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea
entitatii publice
ANS: T
31. Eficienta inseamna maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate
ANS: T
MULTIPLE CHOICE
1. Care dintre variantele de mai jos reprezinta tipuri ale auditului financiar?
1.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.

auditul de regularitate; 2. auditul de sistem;


controlul intern;
auditul performantei;
controlul financiar preventiv.

1+2+3
1+2+4
1+3+4+5
1+2+3+4+5

ANS: B
2. Care dintre variantele de mai jos sunt obiectivele ale auditului public intern?
a. asigurarea obiectiva si consilierea,destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile
entitatii publice;
b. intocmirea documentelor justificatoare pentru operatiunile patrimoniale;
c. exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile pentru stabilirea si indeplinirea
obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
d. conducerea corecta si la zi a contabilitatii;
e. inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor acestuia.
ANS: A
3. Care dintre variantele de mai jos sunt obiective ale auditului public intern?
a. constituirea si evaluarea capitalului social si a patrimoniului;
b. exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile pentru stabilirea si indeplinirea obligatiilor
financiare si fiscale fata de stat;
c. intocmirea documentelor justificatoare pentru operatiunile patrimoniale;
d. conducerea corecta si la zi a contabilitii;
e. sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistematica si
metodica, prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere
bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrarii.
ANS: E
4. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?

a.
b.
c.
d.
e.

confirmarea;
comparatia;
interviul;
urmarirea;
examinarea.

ANS: C
5. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?
a.
b.
c.
d.
e.

garantarea;
analiza;
examinarea;
punerea de acord;
compararea.

ANS: B
6. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?
a.
b.
c.
d.
e.

punerea de acord;
recalcularea;
urmarirea;
garantarea;
observarea fizica.

ANS: E
7. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?
a.
b.
c.
d.
e.

confirmarea;
garantarea;
punerea de acord;
verificarea;
urmarirea.

ANS: D
8. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de audit public?
a.
b.
c.
d.
e.

interviul;
recalcularea;
verificarea;
observarea fizica;
analiza.

ANS: B
9. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de audit public intern?
a.
b.
c.
d.

observarea fizica;
confirmarea;
analiza;
verificarea;

e. interviul.
ANS: D
10. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de verificare?
a.
b.
c.
d.
e.

comparatia;
garantarea;
punerea de acord;
analiza;
urmarirea.

ANS: B
11. Una din variantele de mai jos nu reprezinta o etapa a interventiei la fata locului. Precizati care este
aceasta.
a. intervievarea personalului auditat;
b. verificarea inregistrarilor contabile;
c. cunoasterea activitatii sistemului sau procesului supus verificarii si a structurii
procedurilor aferente;
d. determinarea abaterilor prin compararea situatiei reale cu cea stabilita;
e. realizarea de testari.
ANS: D
12. Una din variantele de mai jos nu reprezinta o etapa a interventiei la fata locului. Precizati care este
aceasta.
a. verificarea modului de realizare a corectarii actiunilor mentionate in auditurile precedente;
b. verificarea inregistrarilor contabile;
c. cunoasterea activitatii sistemului sau procesului supus verificarii si a structurii
procedurilor aferente;
d. efectuarea de investigatii administrative pentru combaterea fraudei, coruptiei si altor
activitati ilegale;
e. intervievarea personalului auditat.
ANS: D
13. Una din variantele de mai jos reprezinta categorii de riscuri specifice auditului public intern.
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.

riscuri generate de schimbari legislative, structurale, manageriale etc. ;


riscuri financiare;
riscuri de organizare;
riscuri fiscale;
riscuri operationale.

1+2+3+5
2+4+5
1+3+4
2+4

ANS: A

14. Precizati care din variantele de mai jos nu reprezinta categorii de riscuri specifice auditului public
intern.
a.
b.
c.
d.
e.

riscuri operationale;
riscuri generate de schimbari legislative, structurale, manageriale, etc.;
riscuri fiscale;
riscuri de organizare;
riscuri financiare.

ANS: C
15. Care din variantele de mai jos sunt caracteristiciale operatiunilor, activitatilor sau actiunilor care se
efectueaza sau se desfasoara in cadrul institutiei publice si sunt supuse auditului public intern?
1.
2.
3.
4.
5.

conformitatea;
oportunitatea structurala;
acoperirea riscului de sistem;
conectarea sistemului;
oportunitatea temporala.

a. 1+2+3+4+5
b. 2+3+4
c. 1+4
ANS: A
16. Care din variantele de mai jos sunt caracteristiciale operatiunilor, activitatilor sau actiunilor care se
efectueaza sau se desfasoara in cadrul institutiei publice si sunt supuse auditului public intern?
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.

legalitatea;
incadrarea in plafoanele valorice;
oportunitatea temporala;
regularitatea;
conformitatea.

1+2+3
2+3+4+5
3+5
1+2

ANS: C
17. Care din variantele de mai jos nu este o caracteristica a operatiunilor, activitatilor sau actiunilor care se
efectueaza sau se desfasoara in cadrul institutiei publice si sunt supuse auditului public intern?
a.
b.
c.
d.
e.

acoperirea riscului de sistem;


acoperirea riscului intern;
incadrarea in plafoanele valorice;
oportunitatea temporala;
oportunitatea structurala.

ANS: C
18. Asupra carora din variantele enumerate mai jos se exercita auditul public intern.
1. sisteme informatice;

2. alocarea fondurilor bugetare;


3. angajamente bugetare si legale din care deriva, direct sau indirect obligatii de plata,
inclusiv din fondurile comunitare;
4. sistemul de luare a deciziilor;
5. sistemul de conducere si control, precum si cu riscurile asociate unor astfel de sisteme.
a.
b.
c.
d.
e.

2+3+4+5
1+2+3+4+5
1+4
1+2
1+5

ANS: C
19. Care dintre variantele de mai jos nu reprezinta tehnici de audit public intern?
a.
b.
c.
d.
e.

observarea fizica;
interviul;
verificarea;
inspectia faptica;
analiza.

ANS: D
20. Enuntul: totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativ teritoriale sau ale
entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu, reprezinta definitia?
a.
b.
c.
d.
e.

auditului public intern;


fondurilor publice;
patrimoniului public;
entitatii publice;
institutiei publice.

ANS: C
21. Enuntul: sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome,
fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat si a caror rambursare, dobanzi si alte
costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile, reprezinta definitia?
a.
b.
c.
d.
e.

auditului public intern;


fondurilor publice;
patrimoniului public;
entitatii publice;
institutiei publice.

ANS: B
22. Enuntul: Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale
administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome, precum si institutiile din
subordinea acestora, indiferent de modul de rage reprezinta definitia
a. auditului public intern;
b. fondurilor publice;
c. patrimoniului public;

d. entitatii publice;
e. institutiei publice.
ANS: E
23. Enuntul autoritatea publica, institutia publica, compania/societatea nationala, regia autonoma,
societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public este
definitia?
a.
b.
c.
d.
e.

auditului public intern;


fondurilor publice;
patrimoniului public;
entitatii publice;
institutiei publice.

ANS: D
24. Enuntul: activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna
administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea entitatii publice, reprezinta
definitia?
a.
b.
c.
d.
e.

auditului public intern;


fondurilor publice;
patrimoniului public;
entitatii publice;
institutiei publice.

ANS: A
NUMERIC RESPONSE
1. Precizati cate tipuri de audit public intern exista ?
ANS:
3
2. Precizati care este marimea sporului pentru complexitatea muncii (%), aplicat la salariul de baza, de
care beneficiaza auditorii interni ?
ANS:
25
3. Pana la ce grad de rudenie, nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o
structura sau entitate publica, auditorii interni ce sunt rude, soti sau fini cu conducatorul sau cu
membrii organului colectiv de conducere al entitatii publice ?
ANS:
4
4. Cate rapoarte anuale ale activitatii de audit public intern sunt elaborate de compartimentul de audit
public intern din cadrul entitatilor publice ?
ANS:

1
5. Cu cate zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern trebuie ca entitatea publica sa fie
notificata de catre compartimentul de audit public intern, cu privire la scopul, principalele obiective si
durata acesteia ?
ANS:
15
6. Precizati cate criterii sunt utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului ?
ANS:
2
7. Precizati cate niveluri sunt utilizate pentru exprimarea vulnerabilitatii entitatii publice ?
ANS:
3
8. Precizati cate niveluri sunt utilizate pentru aprecierea controlului intern al entitatii publice ?
ANS:
3
9. In cate categorii se grupeaza documentele daca se are in vedere prelucrarea datelor cu sisteme
electronice de calcul ?
ANS:
2
10. Precizati anul in care Romania a semnat Conventia penala a Consiliului Europei privind coruptia.
ANS:
1999
11. Precizati in cate modalitati se poate savarsi coruptia ?
ANS:
2
12. Precizati care este numarul legii aparuta in anul 2002, prin care este reglementat auditul public intern?
ANS:
672
13. Platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare se supun
auditului public intern cel putin o data la _ ani.
ANS:
3

14. Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta,
precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora se supun auditului public intern, cel putin o data
la _ ani.
ANS:
3
COMPLETION
1. Examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii reprezentarii contabile si
financiare este definitia ________________.
ANS: auditului
2. Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana ________________ si competenta a fidelitatii
reprezentarii contabile si financiare.
ANS: independenta
3. Auditul reprezinta examinarea de cate o persoana independenta si ___________ a fidelitatii
reprezentarii contabile si financiare
ANS: competenta
4. Auditul intern este activitatea de evaluare organizata la nivelul unei entitati economice sub forma unui
____________.
ANS: serviciu
5. Auditul _________ intern este activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere
conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea
entitatii publice.
ANS: public
6. Auditul intern este un control de atestare sau certificare a documentelor financiar contabile care nu
se confunda cu notiunea de control __________ al unitatii patrimoniale.
ANS: intern
7. Auditul public intern este activitatea care se desfasoara cu privire la formarea si administrarea
fondurilor publice si administrarea patrimoniului public de catre entitatile __________.
ANS: publice
8. Enuntul : autoritatea publica, institutia publica, compania./societatea nationala, regia autonoma,
societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public este
definitia ____________ ______________.
ANS: entitatii publice

9. Termenul _____________ publica include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele,


celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, institutii publice autonome, precum si
institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare al acestora.
ANS: institutie
10. Enuntul : sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bigetul asigurarilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale. Bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome,
fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte
costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile, reprezinta definitia __________
____________.
ANS:
fondurilor publice
fondurile publice
fonduri publice
11. Enuntul : totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau ale
entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu, reprezinta definitia
______________ ____________.
ANS:
patrimoniului public
patrimoniul public
patrimoniu public
12. Auditul de sistem, auditul performantei si auditul de regularitate sunt cele trei ________ de audit
public intern.
ANS: tipuri
13. Enuntul : minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei
activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate, reprezinta definitia data pentru
termenul de _____________.
ANS: economicitate
14. Enuntul : gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul
dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective, reprezinta definitia data pentru
termenul de ___________.
ANS: eficacitate
15. Enuntul : maximizarea rezultatelor unei activitatii in relatie cu resursele utilizate, reprezinta definitia
data pentru termenul de _________.
ANS: eficienta
16. Enuntul : maximizarea rezultatelor unei activitatii in relatie cu resursele utilizate, reprezinta definitia
data pentru termenul de ____________ ________.
ANS:
angajamentului bugetar
angajamentul bugetar

17. Enuntul orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor
publice sau a patrimoniului public, reprezinta definitia _________________ ____________.
ANS:
angajamentului legal
angajament legal
angajamentul legal
18. Anagajamentul ____________ este orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza
fonduri publice unei anumite destinatii.
ANS: bugetar
19. Angajamentul __________ este orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o
obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public
ANS: legal
20. Enuntul caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul unei
institutii publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre
institutia in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia, potrivit legii, reprezinta definitia data
pentru _______________.
ANS: conformitate
21. Enuntul caracteristica unei operatiuni de a servi, in mod adecvat, in circumstantele date, realitatii unor
obiective ale politicilor asumate, reprezinta definitia data pentru ______________.
ANS: oportunitate
22. Enuntul caracteristica unei operatii de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile,
reprezinta definitia ________________.
ANS:
legalitatii
legalitate
23. Enuntul caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si
regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte,
reprezinta definitia data pentru ________________.
ANS: regularitate
24. Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de catre
organul colectiv de conducere, cu __________ conducatorului compartimentului de audit public
intern.
ANS: avizul
25. Functia de auditor intern este ______________ cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala
orientata spre profit sau recompensa.
ANS: incompatibila

26. Enuntul mandatul acordat de catre o autoritate calificata unui auditor in vederea inceperii unei
misiuni, reprezinta ____________ de ___________.
ANS:
ordinul serviciu
ordinul de serviciu
ordin serviciu
ordin de serviciu
27. Auditorii interni selectati pentru realizarea unei misiuni de audit public intern intocmesc o
______________ de independenta, cu scopul de a demonstra independenta fata de entitatea sau
structura auditata?
ANS: declaratie
28. Enuntul totalitatea normelor juridice ce reglementeaza activitatea institutiilor Uniunii Europene,
actiunile si politicile comunitare, reprezinta definitia data _____________ ______________.
ANS:
acquisului comunitar
acquis comunitar
29. Auditul ___________examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si
sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt
conforme cu obiectivele
ANS: performantei