Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai
Psihologie i tiine ale Educaiei
Psihologie
Psihologie
Licen
Psiholog

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Psihologia Personalitii
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof. univ. dr. Adrian Opre
2.3 Titularul activitilor de seminar
Asist. univ. dr. Lucia Raiu
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri
3.7 Total ore studiu individual
112
3.8 Total ore pe semestru
175
3.9 Numrul de credite
7

2
28
ore
56
22
34
3
2
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Introducere in psihologie
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a
cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Sala de curs cu minim 180 locuri, calculator si videoproiector

Sala cu minim 50 locuri, calculator si videoproiector

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


1. Cunoatere i nelegere

Argumentarea importanei cunoaterii personalitii n practica psihologic; nelegerea


existenei mai multor abordri ale personalitii i a metodelor de cercetare i evaluare
specifice; nelegerea distinciei dintre structura, procesele i dezvoltarea personalitii;
Aplicarea distinciei structur/procese/dezvoltare a personalitii n cadrul teoriilor
personalitii studiate; Cunoaterea noiunilor de baz din abordrile personalitii din
perspectiv: psihanalitic, behaviorist, umanist, social-cognitiv, teoriei trsturilor,
teoriilor psihobiologice; Cunoaterea avantajelor i dezavantajelor pe care le ofer fiecare
dintre metodele de studiu a personalitii; nelegerea relaiei dintre teorie i metod de
evaluare

2. Explicare i interpretare

Explicarea felului n care studiul personalitii permite analizarea diferenelor individuale;


Explicarea dezvoltrii personalitii, aa cum apare n cadrul teoriei: psihanalitic,
behaviorist, umanist, social-cognitiv, teoriei trsturilor, teoriilor psihobiologice;
Explicarea formrii patologiei, aa cum apare n cadrul teoriei: psihanalitic, behaviorist,
umanist, social-cognitiv, teoriei trsturilor, teoriilor psihobiologice; Explicarea, n baza
asumpiilor teoretice, a principiilor terapiei psihanalitic, behaviorist, umanist, socialcognitiv

3. Instrumental aplicative

Descrierea demersului de construire a unui instrument de evaluare pornind de la o teorie


tiinific; Explicarea motivelor pentru care fiecare modalitate de abordare a personalitii
are o modalitate specific de evaluare; Cunoaterea principiilor de construcie i
modalitatea de aplicare a testelor proiective de personalitate, a chestionarelor structurate de
personalitate i a metodologiei Q; Descrierea avantajelor pe care le ofer evaluarea
personalitii prin chestionarele structurate n comparaie cu testele proiective; Abilitatea de
a evalua calitatea i adecvarea aplicrii ntr-o anumit situaie a unui instrument de evaluare
a personalitii

4. Atitudinale

Abordarea critic i nepreferenial a principalelor teorii ale personalitii; Cunoaterea i


aplicarea normelor deontologice n evaluarea personalitii (referitoare la copy-right-ul
testelor, cerinele de pregtire pentru evaluatori, cui, n ce condiii i n ce fel se poate
aplica o anume metod de evaluare a personalitii)

Managementul timpului
Abiliti de prezentare i comunicare verbal i scris
Munca n echip
Abiliti de metanvare

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al

Familiarizarea studenilor cu principalele modele teoretice din

disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

psihologia personalitii, modalitile de evaluare i aplicaiile lor n


practica psihologic
S cunoasc principalele modelri teoretice ale personalitii
S explice relaia dintre fiecare teorie a personalitii i modalitatea
specific de evaluare
S demonstreze utilitatea modelelor teoretice n practica psihologic.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Importana studiului personalitii
Teoria psihanalitic a personalitii

Teoria freudian a personalitii

Caracteristicile stadiilor de dezvoltare a personalitii


n viziune psihanalitic

Perspectiva behaviorist asupra personalitii

Teoria umanist a personalitii


Modelul centrat pe persoan al lui Rogers

Teoria social-cognitiv a personalitii

Concepia asupra persoanei

Teoria trsturilor de personalitate

Metode de predare
prelegerea interactiv
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat
exemplul
demonstrativ
prelegerea interactiv
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat

Observaii

Perspectiva lui Gordon W Allport; Perspectiva lui


Hans J. Eysenck; Perspectiva lui Raymond B. Cattell

Psihobiologia personalitii

Modelele trsturilor

Modelul cu apte factori al personalitii

prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat
prelegerea
interactiv, nvarea
n echip (metoda
mozaic), eseul,
descoperire dirijat

Bibliografie
Opre Adrian (2003, 2006) Introducere n teoriile personalitii. Ed. ASCR, Cluj-Napoca
Opre Adrian & Boro Smaranda (2006) Personalitatea n abordrile psihologiei contemporane.
Ed. ASCR, Cluj-Napoca
ZuckermanMarvin (1991) "The Twilight Zone" between Genotype and Social Phenotype
!!! Not: din lucrrile menionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor
predate la curs i seminar
Bibliografia opional
Birch, A., & Hayward, S. (1999). Diferene interindividuale, Bucureti: Ed. Tehnic.
Epstein, S. (1994). Integration of the cognitive andthepsychodynamicunconscious. American Psychologist,
49, 709-724.
Eysenck, H, &Eysenck, M. (1999). Descifrarea comportamentului uman, Bucureti: Teora.
Hayes, N., &Orrell, S. (1997). Teorii ale personalitii. n N. Hayes & S. Orrell, Introducere n
psihologie, Bucureti: All.
Opre, A. (2002)Noi tendine n psihologia personalitii, Vol I. Modele teoretice. Editura
ASCR, Cluj Napoca
Opre A.(2004) Noi tendine n psihologia personalitii,Vol II. Diagnoz, cercetare i Aplicaii.
Editura ASCR, Cluj Napoca.
Opre, A. (2002). Incontientul cognitiv. Cluj Napoca: ASCR.
Pervin, L.A., & John, O.P. (1999). Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford.
8.2 Seminar / laborator
Conceptul de sine n studiul personalitii. Evaluarea
personalitii prezentare general

Aplicaii ale teoriei psihanalitice. Neopsihanaliza

Metode de predare
clarificarea
conceptual,
exemplul
demonstrativ,
descoperire dirijat
exemplul
demonstrativ, sinteza
cunotinelor,
descoperire dirijat

Observaii

Studenii se vor pregti


nainte de seminar
parcurgnd notiele luate
la curs i capitolul aferent

extras din minim una din


lucrrile/articolele
recomandate la seciunea
bibliografie
Studenii se vor pregti
nainte de seminar
parcurgnd notiele luate
la curs i capitolul aferent
extras din minim una din
lucrrile/articolele
recomandate la seciunea
bibliografie
Studenii se vor pregti
nainte de seminar
parcurgnd notiele luate
la curs i capitolul aferent
extras din minim una din
lucrrile/articolele
recomandate la seciunea
bibliografie
Studenii se vor pregti
nainte de seminar
parcurgnd notiele luate
la curs i capitolul aferent
extras din minim una din
lucrrile/articolele
recomandate la seciunea
bibliografie

Teste proiective aplicaii

exemplul
demonstrativ, sinteza
cunotinelor,
descoperire dirijat,
joc de rol

Metode behavioriste folosite n dezvoltarea


personalitii

exemplul
demonstrativ, sinteza
cunotinelor,
descoperire dirijat

California Q aplicaie

exemplul
demonstrativ, sinteza
cunotinelor,
descoperire dirijat

Evaluarea personalitii din perspectiva teoriei socialcognitive

exemplul
demonstrativ, sinteza
cunotinelor,
descoperire dirijat

Studenii se vor pregti


nainte de seminar
parcurgnd notiele luate
la curs i capitolul aferent
extras din minim una din
lucrrile/articolele
recomandate la seciunea
bibliografie

ZKPQ aplicaii

exemplul
demonstrativ, sinteza
cunotinelor,
descoperire dirijat,
comparare

Studenii se vor pregti


nainte de seminar
parcurgnd notiele luate
la curs i capitolul aferent
extras din minim una din
lucrrile/articolele
recomandate la seciunea
bibliografie

Bibliografie
Opre Adrian (2003, 2006) Introducere n teoriile personalitii. Ed. ASCR, Cluj-Napoca
Opre Adrian & Boro Smaranda (2006) Personalitatea n abordrile psihologiei contemporane.
Ed. ASCR, Cluj-Napoca

ZuckermanMarvin (1991) "The Twilight Zone" between Genotype and Social Phenotype
!!! Not: din lucrrile menionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor
predate la curs si seminar
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ
din domeniul psihologiei, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele
recente din literatura de specialitate. De asemenea, tematica disciplinei acoper conceptele majore
relevante pentru aplicaiile psihologiei cerute pe piaa muncii i pentru standardele comunitii
profesionale.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Modul de analiz, sintez


i integrare a informaiei
teoretice

examen

10.3 Pondere din


nota final
70 %

10.5 Seminar/laborator

Modul de analiz, sintez


i transfer a cunotinelor
teoretice n aplicaii
practice

proiect

30 %

10.6 Standard minim de performan


Condiiile simultane, pentru promovarea examenului la psihologia personalitii sunt:
- Minim 3,50 puncte la examenul scris din cele 7 puncte maxim posibile
- Minim 5 puncte din nota final (punctaj reunit: proiect i examen)

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

28.09.2012

...............................

...................................

Data avizrii n departament


...........................................

Semntura directorului de departament


............................