Sunteți pe pagina 1din 74
wz 12 Date, 09-0. Poko conform registrului de evident are de caliate la cerings... Ae A aprojectului, Wi POA Ste CrURA IE cas 1, Date de identificare Projectant general ....5: Proiectant de specialitate, . S.¢ Investitor Mauvictery: 2. Caracteristici prinefpale ale proiectului si ale constructie: © PRoleeruL SormNAE Srey, BE PERSSTERTA & Dove 7 } A Coe’ CRT | Tema de proiectare .....D4 Céxtificatel de trbanisia Avize — obfinute, Autorizatia de construcfie:. Raportal experiizei tehnice ( la proiectele de punere in sigurante Ia actiunea seicmelor, reabilitare te.sticd, extinderi modemizati ete,)....T7se. oats Meinoriul eiaboret de proiectant in care se prezintdé solutia adoptatt penira respectarea cerinfei ver’ Toate....22% a i : Caloutul si listing-ul. YS, Alte documente: a) fn urma verifictrii se consider’ proiectul corespunz&tor, semnandu-se $i stampiléndu-se conform Indrumétoralui; ») In urma verificarii se considers proiectul corespunzitor pentru faza verificata semnénda- se si stampilindu-se conform indramétorului, cu urmétoarele condisi obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de eatre proiectant: 4. Concluzii asupra verificarizese (% LP PORECUL ENE, Intocrtit IM ConroeteN ANE. 62. NoeMELG BE PRotectmee I VE oe vor preciza: “constractie now’ (existent) care se pune fn siguranté. modemnizare, reabilitare, ete -Aipul si caracteristici constructive; -dimensiuni;-funcfia principals; -conditiide amplasament si ‘yecinatate care au leghtura cu cerinta verifieat& (zon’ seismic’, neturé teren, zona climaticd, eotiant, etc.) weSe. insorin numai documentele . prezentate de proiectant si verificare _efectiv. fn cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere investitorului completerea acestora, fixindu-se termenul. eeeSe insorie numai situatia specified (@ gi b) Pag 2 06595- Af Nr. 2047 din 16.10.2010 of. reg, evidenta REFERAT — FUNDATIT privind verificarea de calitate la cerinta Af aproiectului INFRASTRUCTURA REGIONALA DE AFACERI SiINOVARE IN SECTORUL ITC fnza D.LP.Th. nr, proiect: ARHITECTURA -pr.nr, 121/2010; REZISTETA - pr. wr, 15/2010 1. Date de identificare projectant general S.C. ANDREESCU ef, GAIVOROUSCHI SRL. TIMISOARA proicctant de specialitate S.C. THM PLUS SRL ARAD investitor, MUNICIPIUL TIMISOARA amplasament: judet IMIS localitatea TIMISOARA st. CIRCUMVALATIUNIT nr, 2+4 (Pasaj Jiul) cod postal data prezentarii pentru verificare: 15.10..2010 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei *: Cladirea este alvatuita din doua tronsoane, ce comunica functional intre ele. Regimul maxim de inaltime al tronsonului A este D'Pt4E+Er, iar a tronsonului B este D+®, Terenul de fundare este alcatuit din argila prafoasa-vanata fa cota Df = -2,50m fata de CIN:Fundatiile sun aleatuite din grizi de fundatie pir. tronsonul A si din fundatit tzolate ptr tronsonul ®. Structura de rezistenta a celor doua tronsoane este aleatuita din pereti structurali din beton armat si schelet structural din beton armat si compozit otef - beton. Zona seismica + acceleratia terenuli ptr proiectare : ay = 0,16g -perioada de colt :Te= 07 sec, ~ spectru normalizat de raspuns elastic ( ro 00; Te = 0,7 sec.) fig 3.4 3. Documente care se prezinta la verificare **; © Tema de verificare: Af © Certificat de urbanism: Da © Avize obtinute: Nu este cazul © Autorizatia de constructie: Nu * Raportul de expertiza tehnica (la proiecte de punere in siguranta Ia actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modemizati etc,): Vu