Sunteți pe pagina 1din 13

RAPORTAREA CATRE ANRE A

TRANSELECTRICA.
S.A.

EVENIMENTELOR
SOLDATE
CUPAGUBE
MATERIALE
IMPORTANTE,
VICTIME
SAD
INTRERUPERISEMNIFICATIVE ALE

SERVICIULUIDETRANSPORT

Cod:TEL-30.02

Page7 09
Rev.OIl' 2' 3' 4' 5'

' , , , ,

b. prilejul aparitiei evenimentului;


c. forma de manifestarea evenimentului, cu precizareatuturor echipamentelorcare au
declan~atprin protectii, automatici de sistemsaua altar feluri de automaticicareau
mai functionat;
d. modul de rezolvarea evenimentului;
e. cauzaevenimentului (dadi s-a determinatpana la 'intocmireanotei jar dacanu se va
precizaca este'in curs de analiza);
f. pagubele materiale importante produse C.N."TRANSELECTRICA"
S.A., utilizatorilor
RET sauterte persoane,victimele omene~tidatorateriscului electric din instalatiile
S.T. ~i efectul asuprafumizorilor sauconsumatorilorde energieelectrica.
6.5. "Notele Informative" cuprinse'in Rapoarteleoperative zilnice privind functionarea
SEN 'intocmitede catre DO-DEN setransmit la Serviciu Control General~i Control Financiarde
Gestiune,'in timpul programului de lucru din zilele lucratoare.
6.6. "Rapoartele de Analiza a Evenimentelor" se 'intocmesc conform prevederilor
paragrafelor3.11; 3.12; 3.13; 3.14 ~i 3.15 din PE 005-2/99de catre S.T. ~i setransmit la DRT.
6.7. "Rapoartelede Analiza a Evenimentelor" vor avea'in vedereurmatoareleaspecte
(detaliate'in PE 005-2/99):
a. locul ~i momentul (ziua, luna, anul, ora ~i minutul) aparitiei evenimentului;
b. schema de functionare a instalatiei 'inainte de aparitia evenimentului cu indicarea
numai a abaterilor de la schemanormala;
c. prilejul care a favorizat aparitia evenimentului;
d. descriereacronologica a evenimentuluicu indicareamanevrelorefectuate;
e. situatia functionarii protectiilor ~i a automaticilor de sistem cu indicarea
semnalizariloracestora;
f. efectele produse asupra echipamentelor sau instalatiilor din RET cu descrierea
deteriorarilor ~i/sauvictimelor omene~tidatorateriscului electric;
g. efectul asupra producatorilor, consumatorilor de energie electrica (utilizatorilor
RET, a unor terte persoane),duratade 'intrerupere~i energiaelectrica nelivrata;
h. valoareapagubelorproduse;
i. stadiul verificarilor profilactice, reviziilor ~i reparatiilor pentru echipamentelesau
protectiile care nu au functionat corespunzator;
j. cauzeletehnice care au determinatevenimentele;
k. modul de actionareal personalului'in timpul incidentului, corectitudineadeciziilor ~i
actiunilor tinand cant de instructiunile 'in vigoare;
1. influenta conceptiei schemeide functionare;
m. existenta~i calitateadocumentatiilorpentru lucrarile de revizii, reparatii ~i exploatare
precum ~i modul de 'insu~irea acesteiade catre personal;
n. masuriletehnice ~i organizatoricede prevenirea unor evenimentesimilare;
o. responsabiliUitile personalului pentru deficientele care au condus la producerea
evenimentului.
p. diagrame~i/sauoscilograme.

U:)i UI*I ~UU 1

n:

~7

r.U U4UIJIZ4J65

TRANSELECTRICA SA.

ANRE PRESED INTE

ItllO3/04

ADen 118Procedun operapoDallTEL-JO.02

P..l

Raport asupra evenimeatului soldat cu pagube materiale importante,


victime sag intreruperi semnificative ale serviciului de transport

Nr. 0000

din data: 00/00/0000

inLocmit
Avizat ~efServ. GCCFG

Aprobat.
DirectorGeneral

. .Tnm~s la ANREladata:00/00/0000

Fax0

... ,"'.

(ContiDuare)

..E-~l

Prioripost

ora00:00
O.

prin:
Deleg~0
PaG.%

ANRE
Autoritatea
Nationala
de Reglementare
in domeniul
Energiei
Str.Constantin
Nacu or. 3, sect. 2, cod 70219, Bucure~ti,
Romania
Tel:+(401) 31122 44, Fax: +(401) 3124365, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro

A VIZ

Dr.

4 din

07.06.2002

Documentafia analizati:

Procedura op~onala cod 1EL 30.02 - Raportarea caire ANRE a


evenimentelor soldate cu pagube materiale importante. victime sau
intreruperi semnificativeale serviciului de transport.

Elaborator:

C.N. TranselectricaS.A.

CONSTATARI
1.

Documentatia prezint! procedura ..Raportarea


importante.

vie time

sou

intreruperi

semnifieative

ANREa

ciitre

ale

servieiului

evenimentelor

soldate

de traspert",

cu pagube

materiale

procedura interna a

C.N.

Transelectrica S.A elaborat! pentru a raspunde cererilor stipulate in Codul Tehnic al Retelei Electrice de
Transportelaboratde C.N. TranselectricaS.A ~i aprobatprin Decizia ANRE Dr. 51/07-04-2000,punctele10.2.4~i
10.2.5.

2. Scopulproceduriieste de a institui 0 metodologieunitara de raportarea C.N. TranselectricaS.A. ciitre ANRE, a


informatiilor cu privire la evenimenteleaccidentaleprodusein RET ~i soldate cu victime omen~
pagubematerialesi / sauintreruperisemnificativeale serviciului de transportal energieielectrice.

importante

3. Procedurase aplica de catretoate S~cursalelede transporta energieielectrice,T2irecPaReteade Tran5pQIt,Dir~a


tional! - DispecerulEnergeticNational, Serviciul InspectieGeneral! cu Serviciul Control General~i Control
Financiarde Gestiune~l Il"OU 19uranta~l Medicina Muncii din C.N. TranselectricaS.A
4. Procedurarespect! prevederi1e
legalein vigoare ~ reglementarile
ANREaplicabile.
Pebazacelor exposein lucrare~i a celor prezentatemai sos
.
SE A VIZEAZA
Documeotatia:

Procedma operationaIa Raportarea ciitre ANRE a evenimenteJorsoldale cu pagube


materiale importanJe, victime sou intreruperi semnijicarive ale serviciuiui de trasport.