Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca


Construcii
Construcii Civile i Management
Inginerie Civil
Licen
Inginerie Economic n Construcii
IF - nvmnt cu frecven

Institutia de nvtmnt superior


Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de nvtmnt
Codul disciplinei

CL7168

2. Date despre disciplin


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Denumirea disciplinei
Aria tematic (subject area)
Responsabili de curs
Titularul disciplinei
Anul de
IV 2. Semestr
studii
6 ul

MANAGEMENTUL CALITATII

Inginerie i management
Prof. dr. ing. Dan Florea
Prof. dr. ing. Dan Florea
2. Evaluar
2.
Colocvi
7 ea
8
u

Regimul
disciplinei

ED

3. Timpul total estimat

IV/2 Managementul Calitatii


3.1
3.4

Numr de ore pe
sptmn
Total ore din planul de nv.

Nr. Curs Aplicaii Curs Aplicaii Stud.


sapt.
Ind.
[ore/spt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

14

28

48

48

Total ore studiul individual


Total ore pe semestru
Numr de credite

104

3.2

din care curs

3.3

aplicaii

56

3.5

din care curs

2
8

3.6

aplicaii

28

Studiul individual
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activitati

3.7
3.8
3.9

Credit

Denumirea disciplinei

TOTAL

An/
Sem

Ore

12
20
12
4
-

48
104
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1
4.2

De curriculum
De competente

Cunoaterea disciplinelor din domeniul Ingineriei Civile


Operarea cu fundamente tiinifice, inginereti i ale informaticii

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1
5.2

De desfurare a cursului
De desfurare a aplicaiilor

mnuiasc) Abiliti dobndite:


Deprinderi dobndite: (Ce cunoasc)Cunotine teoretice,
(Ce instrumente tie s
tie s fac)
(Ce trebuie s

Competene
transversale

Competente profesionale

6 Competene specifice acumulate

Disciplinele n domeniu i de specialitate ( rezisten, fundaii, metal, beton, lemn,civile)


i utilizarea calculatoarelor in management.

C2. Determinarea caracteristicilor de calitate ale constructiilor


C2.1 ,C2.2 ,C2.5, Controlul si verificarea calitatii obiectelor de constructii
C4. Auditul calitatii in constructii
C4.1, C4.2, C4.3, C4.4, C4.5 Implementarea sistemului de asigurare a calitatii in
constructii.

Elaborarea unui manual al calitatii pentru o firma de constructii.

Colaborarea cu membrii colectivului din care face parte n stabilirea sarcinilor i


responsabilitilor incusiv realizarea unor practici inovative

7 Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

Managementul calitatii unui obiect de constructii pe toata


durata ciclului de viata.
Implementarea unui sistem de asigurare a calitatii , auditul
calitatii.

8. Coninuturi
1
2

Generalitati, introducere, scurt istoric, definitii si notiuni de baza.


Costurile calitatii constructiilor, evaluarea costului calitatii.

Exp

Metode de
predare

8.1. Curs (programa analitica)

Observatii

unere, discuii

6
7.
8
9
10
11
12
13
14

8.2. Aplicaii (seminar/lucrari/proiect)


1

Expunere,
discuii

Optimizarea calitatii constructiilor.


Abordarea economica a calitatii constructiilor
Metode de evaluare si control a caracteristicilor si indicatorilor de
calitate a constructiilor.
Sistemul de asigurare a clitatii in constructii S.A.C.C.
Functiile si subsistemele calitatii.
Proceduri cadru privind evaluarea si implementarea S.A.C.C.
Managementul calitatii-scop, domeniu de aplicare, terminologie.
Situatii referitoare la sistemul de conducere a calitatii.
Indicatii privind sistemul de conducere a calitatii.
Manualul Calitatii.
Planificarea managementului calitatii in constructii.
Planul de asigurare acalitatii in constructii.

Metode de
predare

Elaborarea unui manual al calitatii pentru o firma de constructii


( 7 sedinte)

2
3
4.
5.

Observat
ii

Expunere

3
4
5

Bibliografie:
In biblioteca UTC-N
1. D. Florea Ingineria calitatii constructiilor U.T. Press. 2004
2. T Hossu, s.a Managementul lucrrilor de construcii. Ed Dacia 2001
3. T Chiorean Organizarea activitatii de constructii in domeniul cailor ferate, drumurilor si
poduril
Materiale didactice virtuale
In alte biblioteci:
1.Malcolm Peel Introducere in management Ed. Alternative 1994.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor, profesionale i angajatori din domeniul aferent programului
Competenele propuse au rezultat n urma discuiilor cu operatorii n domeniu

10. Evaluare
Tip activitate
Curs

10.
1

Criterii de evaluare

10.
2

ntrebri teorie

Metode de
evaluare
Proba scris:
durata evalurii -1
2,0 ore

10.
3

Ponderea din
nota final
75%

Aplicatii

ntrebri din lucrare

Proba practic:
durata evalurii
20 min /student

25%

10.4 Standard minim de performan


70% rspunsuri corecte la partea de teorie, 80% din problemele practice

Data completarii

Titularul de Disciplina

Responsabil de curs

Prof. dr. ing. Dan Florea

Prof. dr. ing. Dan Florea

Data avizarii in departament


.........................

Director departament
Prof. dr. ing. Julietta Doma