Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Departamentul de Psihologie şi Formare în Educaţie

Anul universitar 2014 2015/ Semestrul II Programul de studii: PMO / CSR Anul de studiu: I Disciplina: COMPLEMENTE DE PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONAL Titular de curs: conf. univ. dr. Mariela Pavalache Ilie Titular de seminar : lect. univ. dr. Camelia Truţa

SARCINI DE SEMINAR

Sarcina 2. Elaborarea unei strategii de schimbare organizațională.

Tema se va realiza la nivelul unei organizații reale (poate fi una din organizațiile din care faceți parte – organizația angajatoare, asociație studențească, club sportiv, partid politic, organizația școlară sau o organizație asupra căreia vă puteți informa din surse variate). Realizarea temei presupune parcurgerea următorilor pași:

- Diagnosticarea și definirea situației actuale: identificați situația actuală și argumentați de ce este necesară schimbarea la nivel organizational (prezentați modalitatea de culegere a datelor pentru efectuarea diagnozei și anexați protocoalele de înregistrare a datelor).

- Reducerea rezistenței la schimbare: prezentați modalitățile prin care poate fi redusă rezistența la schimbare a agenților individuali implicați în schimbare (angajații), a grupului sau a organizației ca întreg.

- Propunerea unui plan de intervenție pentru schimbare: intervenția poate fi realizată la nivelul proceselor interumane (focalizate pe angajaţii din cadrul organizaţiilor şi pe aspectele legate de interacţiunea dintre aceştia, cum ar fi comunicarea, conducerea, rezolvarea problemelor, dinamica grupurilor etc), la nivel tehnostructural (orientate spre raportul dintre angajaţi şi tehnologia şi structurile organizaţionale - design organizational, designul muncii; la nivelul managementului resurselor umane (politicile de personal ale organizaţiilor, stabilirea obiectivelor, sistemul de recompense, managementul stresului, managementul carierei).

- Evaluarea etică a strategiei: identificați aspectele de natură etică de care trebuie ținut cont în implementarea acestei strategii.

Lucrarea va avea între 2,5 şi 4 pagini, redactate pe calculator, TNR 12, spaţiere 1.5, margini de 2 cm. Redactarea lucrării va respecta în totalitate normele APA.