Sunteți pe pagina 1din 5

Domnului Nicolae TIMOFTI, Pre ş edinte al Republicii MoldovaDomnului Chiril GABURICI, Prim-ministru al Republicii Moldova Domnului Stephane Christophe BRIDE, Ministru al Economiei Domnului Pikka TAPIOLA, Ş ef al Delega ţiei Uniunii Europene în Republica Moldova Domnului James D. PETTIT, Ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova Domnului Jose Luis HERRERO, Ş ef al Oficiului Consiliului Europei la Chi ş in ă u Domnului Alex KREMER, Director al B ă ncii Mondiale pentru MoldovaDomnului Michael SCANLAN, Ş ef al Misiunii OSCE în Moldova

04 iunie 2015

Stimaţ i domni! Compania ,,Online IPS” SRL se adreseaz ă domniilor voastre după ajutor. Reprezentan ţ ii SUA ş i ai Uniunii Europene, în calitate de parteneri strategici ai Republicii Moldova, de nenumă rate ori au atras aten ţia asupra necesit ăţ ii luptei împotriva flagelului corup ţiei, care a p ă truns în întregul sistem judecă toresc ş i în toate organele de drept ale Republicii Moldova.

În acest context, lupta împotriva corup ţ iei constituie o condi ţ ie esen ţial ă :

coruptibilitatea, care a cuprins toate organele de conducere ş i control, duce Republica Moldova că tre regres, nu permite asigurarea stabilităţ ii în domeniul economic, limiteaz ă posibilitatea gestion ă rii raţ ionale ş i reduce poten ţ ialul investi ţ iilor, în mod special al celor cu capital stră in.

Cu urmă toarea f ă r ădelege s-a ciocnit ş i compania ,,Online IPS” SRL, a că rei activitate este paralizată din cauza unui grup de func ţ ionari, care în baza unor temeiuri inventate au abuzat de atribuţ iilor lor de serviciu ş i de instituţ ia justi ţ iei. Activitatea companiei, care a început 3-4 luni în urm ă , este supus ă în prezent unor sanc ţiuni neîntemeiate din partea Serviciului Prevenirea ş i Combaterea Sp ă l ă rii Banilor din cadrul Centrului Na ţ ional Anticorup ţie.

Compania,,Online IPS” SRL este o companie tîn ă ră , fondat ă de un grup de investitori str ă ini – cetăţ eni ai SUA, care sunt de asemenea investitori internaţ ionali în domeniul dezvolt ă rii comer ţ ului electornic în întreaga lume, care s-au asociat în vederea ob ţ inerii de venit ca urmare a investi ţ iilor fă cute în Republica Moldova. Urmază de men ţionat c ă efectuarea achită rilor pentru marfa procurat ă prin intermediul internet-magazinelor conform sistemului Dropshipping este dezvoltată demult la nivel mondial ş i în orice banc ă din Europa exist ă sute de companii de acest gen.

Cu alte cuvinte, compania ,,Online IPS” SRL activeaz ă în calitate de antreprenor într-un domeniu care încă nu este dezvoltat în Republica Moldova, îns ă care este bine dezvoltat în SUA ş i Europa (PayPal, Amazon, AlieExpress, etc.):

permiterea online-businessului a posibilităţ ii de efectuare a achită rilor direct pe

site cu ajutorul cardurilor de plastic. La rîndul s ă u, compania ,,Online IPS” SRL asigur ă prelucrarea pl ăţ ilor care se efectueaz ă prin intermediul sistemelor cunoscute la nivel interna ţ ional cum sunt Visa ş i MasterCard.

Astfel, la 30 aprilie 2015 de c ă tre Serviciul Prevenirea ş i Combaterea Sp ăl ării Banilor a fost adoptat ă Decizia 13/42d, prin care au fost suspendate pe o perioadă de 5 zile lucr ătoare opera ţiunile bancare pe conturile companiei ,,Online IPS” SRL deschise la BC ,,Moldova-Agroindbak” S.A., în lipsa oric ă ror temeiuri în acest sens. Da, colaboratorii serviciului au ac ţionat în conformitate cu atribu ţiile lor de serviciu, prevă zute de Legea cu privire la prevenirea ş i combaterea sp ă l ă rii banilor ş i finanţă rii terorismului. Îns ă , nici colaboratorii serviciului, iar ulterior nici judec ă torii nu au atras aten ţ ia la un moment esen ţ ial ş i anume: aveau ei oare dreptul s ă fac ă uz de atribu ţiile lor de serviciu, existau oare careva temeiuri în acest sens?!

Este de men ţ ionat faptul c ă Decizia 13/42d emis ă de Serviciul Prevenirea ş i Combaterea Sp ă l ării Banilor din 30 aprilie 2015, contravine titlului II ş i IV al Rezolu ţ iei (77) 31 ”Cu privire la ap ă rarea persoanei contra actelor organelor administrative”, adoptat ă la 28 septembrie 1967 de c ă tre Comitetul Mini ş trilor al Consiliului Europei.

Ulterior, la 7 mai 2015, de c ătre Judec ă toria sect. Buiucani, judec ă tor Mihai Diaconu a fost emis ă încheierea 11-1714/15, prin care s-a prelungit perioada de suspendare a opera ţ iunilor bancare în privin ţ a companiei noastre pentru o perioadă de 30 zile, în pofida faptului c ă de c ă tre ofiţ erii CNA a ş a ş i nu au fost elucidate careva temeiuri pentru suspendarea activit ăţ ii pe conturile bancare. Ca ş i motiv general este invocat faptul aplic ă rii m ă surilor pentru prevenirea ş i combaterea spă l ă rii banilor îndreptate spre apă rarea drepturilor ş i intereselor legitime ale persoanelor juridice, de asemenea ş i intereselor statului. În continuare se men ţioneaz ă că ,,Online IPS” SRL acumula pe conturile sale bancare, deschise la BC ,,Moldova-Agroindbak” S.A., mijloacele bă ne ş ti în valut ă str ăin ă (dolari SUA, EURO), recep ţ ionate de pe cardurile bancare ce aparţ in persoanelor necunoscute.

În esen ţă, însu ş i specificul activit ăţ ii companiei ,,Online IPS” SRL constituie o explicaţ ie suficientă pentru combaterea concluziilor Serviciului Prevenirea ş i Combaterea Sp ă l ării Banilor: activitatea companiei ,,Online IPS” SRL pe teritoriul Republicii Moldova se rezum ă la primirea, prelucrarea ş i asigurarea securit ăţ ii plăţ ilor efectuate cu folosirea programelor corespunz ă toare, control asupra lucrului care poate fi efectuat prin intermediul oric ă rui calculator sau telefon, conectate la re ţ eaua global ă Internet, ş i cel mai important este c ă acest control poate fi efectuat din orice col ţ al lumii.

Conform art. 14 al Legii Republicii Moldova cu privire la prevenirea ş i combaterea spă l ă rii banilor ş i finan ţă rii terorismului 190 din 26 iulie 2007, încheierea Judec ă toriei Buiucani din 07 mai 2015 a fost contestat ă la Curtea de Apel Chi ş in ă u. De semenea, în conformitate cu alin. 13 )al art. (14) a fost solicitat ă suspendarea execut ă rii încheierii contestate. Îns ă , mare ne-a fost

mirarea că solicitarea noastr ă nu s-a soldat cu careva efecte în acest sens:

conform legisla ţ iei în vigoare Curtea de Apel Chi ş in ău, în termen de 5 zile din momentul depunerii cererii corespunz ă toare, este obligată s ă examineze cererea cu privire la suspendarea execută rii încheirii contestate emis ă de c ă tre Judecă toria Buiucani, îns ă aceasta nu a avut loc.

Mai mult decît atît, reprezentanţ ii companiei noastre au prezentat judecă torilor Cur ţ ii de Apel Chiş in ă u toate dovezile care confirm ă specificul activit ăţ ii,,Online IPS” SRL, acordurile dintre companie ş i clienţ ii s ă i traduse în limba de stat, de asemenea au fost prezentate ş i preten ţ iile adresate companiei ,,Online IPS” SRL care con ţ ineau solciti ările privind achitarea sanc ţiunilor contractuale în sum ă de 53 617, 00 dolari SUA.

Cu p ă rere de r ău, judec ă torii din cadrul Cur ţii de Apel Chi ş in ău: Ghenadie Lîsîi, Iurie Iordan ş i Silvia Vrabii, care au examinat legalitatea încheirii Judecă toriei Buiucani, fiind în opinia noastr ă de partea colaboratorilor Centrului, nefondat au respins cererea de recurs înaintat ă de compania ,,Online IPS” SRL împotriva încheierii Judecă toriei Buiucani din 07 mai 2015.

În cadrul examin ării cererii de recurs, înaintate de c ă tre,,Online IPS” SRL, judec ătorii Cur ţ ii de Apel Chi ş in ă u nu s-au condus de probele pertinente ş i argumentele incontestabile prezentate de c ă tre compania ,,Online IPS” anexate la materialele cauzei, dar de afirma ţiile verbale pur declarative ş i neîntemeiate

ale colaboratorilor Serviciului Prevenirea ş i Combaterea Sp ă l ă rii Banilor precum

c ă compania ,,Online IPS” SRL este implicat ă în sustragerea mijloacelor b ă neş ti, sp ă larea banilor ş i cauzarea prejudiciului bugetului ţă rii.

Judecă torii nici nu au considerat necesar s ă adreseze întrebă ri p ă rţ ilor ş i s ă solicite prezentarea probelor deoarece acest fapt pe ei nu îi interesa. În acest caz, este evident c ă instan ţ ele ierarhic superioare susţ in deciziile ilegale ale organelor de stat, nu manifest ă dorin ţ a de a intra în esenţ a problemei, neglijînd

astfel atribu ţ iile lor de serviciu. Acesta ş i constituie un factor serios care indic ă la coruptibilitatea sistemului judec ă toresc, ce arată c ă orice cet ăţ ean este lipsit de posibilitatea de a se adresa organelor de stat contra ac ţ iunilor ilegale pentru a primi o examinare independent ă ş i obiectiv ă a problemei. Se creeaz ă impresia

c

ă tot sistemul este îndreptat spre aceea c ă în toate situa ţ iile un oficial s ă poat ă

s

ă îl acopere pe altul. Domnilor, despre care investi ţie poate fi vorba? Da, noi

presupunem c ă în orice activitate a agen ţ ilor economici, cu atît mai mult în cazul unei activit ăţi noi pentru Republica Moldova, persist ă riscul apari ţiei anumitoer neîn ţ elegeri. Îns ă acest fapt nu permite stoparea activit ăţ ii companiei. Executînd atribu ţ iile sale de serviciu, colaboratorii serviciului, în partea bloc ării conturilor bancare, precum ş i judec ătorii în partea verific ării legalit ăţ ii acestor ac ţiuni, în primul rînd urmau s ă reias ă din existen ţ a temeiurilor pentru aplicarea prevederii legislative corespunză toare. Doar nici reprezentanţ ilor companiei, nici în judecat ă în continuare nu au fost prezentate careva temeiuri reale necesare pentru blocarea activit ăţ ii companiei. Avoca ţ ii companiei, de nenum ă rate ori au încercat s ă aib ă un dialog cu reprezentan ţ ii organelor de stat pentru a primi explicaţ ii la verificarea activit ăţ ii companiei. Colaboratorii centrului, la rîndul lor,

s-au limitat doar la învinuirea companiei în spă larea banilor ş i sustragerea mijloacelor b ă ne ş ti de pe cardurile bancare.

Ac ţ iunile ilegale, îndreptate contra companiei ,,Online IPS” SRL vorbesc despre faptul c ă reprezentan ţii organelor de drept au creat artificial situa ţia corespuză toare cu scopul de a ,,supune ş i lua sub control” activitatea companiei ,,Online IPS” SRL ş i de a primi,,dividendele” corespunză toare. Doar astfel este posibil de explicat abuzurile din partea colaboratorilor organelor de stat.

Situa ţ ia creat ă este una catastrofal ă pentru compania noastră ,,Online IPS” SRL, deoarece ultima este lipsită de posibilitatea efectuă rii transferurilor de mijloace

b ă ne ş ti recep ţ ionate de la cumpă ră tori pe conturile vînz ă torilor, iar clien ţii companiei ,,Online IPS” SRL care deja au achitat pre ţul bunurilor procurate, nu le pot primi.

În acest caz, exist ă o mare probabilitate c ă persoanele care deja au achitat pre ţul bunurilor procurate, în continuare se vor dezice de procurarea acestora prin intermediul Internet-siteurilor, iar clienţ ii-vînz ă tori ai companiei ,,Online IPS” SRL vor renun ţ a la colaborarea cu această companie sau chiar cu asocia ţ ii acesteia, ceea ce în final va duce la un prejudiciu material ş i moral esenţ ial irecuperabil companiei ,,Online IPS” SRL ş i proprietarilor acesteia.

În aceast ă situa ţ ie este creat un prejudiciu major ş i pentru Republica Moldova în calitate de stat de drept – în privinţ a imaginei acesteia precum ş i în privinţ a venitului care este imposibil de obţ inut pe teritoriul Republicii Moldova în urma activit ăţ ii legale desf ăşurate de c ă tre investitorii str ă ini.

Evaluînd prejudiciul cauzat companiei ,,Online IPS” SRL, urmeaz ă de prezentat urm ă torul calcul: din momentul suspendă rii efectuă rii opera ţ iunilor bancare ş i pîn ă la 18 mai 2015, în adresa companiei ,,Online IPS” SRL deja au parvenit preten ţii privind achitarea sanc ţiunilor contractuale în sum ă total ă de 53 617,00 dolari SUA. M ărimea sumei indicate este una inacceptabil ă pentru o companie care de abia ş i-a început activitatea.

Circumstan ţ ele menţ ionate de urm ărire ş i hă r ţuire a companiei ,,Online IPS” SRL nu sunt admisibile într-un stat de drept, iar tolerarea ş i sus ţinerea acestora din partea sistemului judec ătoresc este inadmisibil ă .

Se creaz ă impresia c ă organele de drept ale Republicii Moldova nu sunt

interesate în descoperirea infrac ţiunilor real s ă vîr ş ite, cum ar fi spre exemplu

a ş a-numitul caz ,,Banca de Economii”, dar se ocupă cu crearea unor condi ţ ii favorabile pentru luarea de mit ă ş i delapidarea averii statului.

Rug ă m conducerea Republicii Moldova să asigure executarea corespunz ătoare a legisla ţ iei privind protecţ ia investitorilor ş i a investi ţiilor str ă ine, iar reprezentan ţ ii comunit ăţ ii interna ţ ionale – efectuarea controlului asupra ac ţ iunilor

organelor puterii de stat ş i conducerii Republicii Moldova în privin ţa investitorilor stră ini.

Cu respect, Chafizov Avihay, Administratorul ,,Online IPS” SRL